Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!"

Transkript

1 Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye sahip olmak için ekonomist veya akademisyen olmaya da gerek yok. Halk n yaflad klar na bakmam z yeterli ve en sa lam veri de bu olacakt r. Bir yandan açl k ve yoksulluk s n r vb. araflt rmalara iliflkin çarp c veriler aç klan rken, di er yandan egemenlerin gündeminde rant kap s yerel seçimlerden baflka bir fley yok. flçi-köylü Gazetesi olarak, yaflanan kriz ile birlikte artmakta olan iflsizlik ve halk n sorunlar - na iliflkin söylefliler gerçeklefltirdik. stanbul Aksaray da iflçi pazar ve Tophane de bulunan fikur önünde emekçilerle görüfltük. Görüfltü ümüz iflçi, emekçi ve ifl arayan iflsizlerin anlatt klar rakamlar n so uk yüzünden ç kart p gerçeklerle yüzlefltiriyor. Sayfa 10 Say : 36 Demokratik Halk ktidar çin flçi-köylü flçi-köylü *6-19 Mart 2009 *Fiyat : 1.50 TL *ISSN: X Düzen partilerine oy yok! Yozlaflmaya karfl tek yumruk Tuzla, bir emekçi bölgesi olman n yan s ra, çeflitli illerden de yo un göç alan bir bölge. Deri ve Tersane iflkollar n n a rl kl olarak bulundu u bölgenin giderek artan sorunlar flu s ralar, sadece krize ba l iflsizlik ve bunun getirdi i yoksullu un ve sefaletin derinleflmesi de il. Birçok yoksul bölgede görülen ve özellikle de gençli i hedef alan yozlaflma, Tuzla n n birçok mahallesinde bafll ca sorunlardan biri olmay sürdürüyor. Sayfa 2 fiafl rt c olmayan bir seçim dönemi daha, al fl lagelmifl argümanlar, iddialar, benzer sloganlar, vaat ve suçlamalar ile sürüyor. Bir yandan birbirinin pisli ini ortaya serme gayreti içinde, düzenin elbirli iyle teflhirine soyunulurken rejimin esaslar ve özü konusunda tam bir mutabakat gösteriliyor. Di er yandan düzenin difllileri tam rand manla çal flmaktad r. Tuzla Tersaneleri nde seri katliam 120. kurban olarak Cemil Akgül ile hapishaneler son bir y lda tedavisi engellenerek ifllenen 39. cinayet neticesinde hasta tutsak Hasan Kert i ölüme göndermifltir. flsizlik konusunda TÜ K 16 fiubat ta yeni bir çal flma yay nlam fl ve buna dayanarak yap lan gerçekçi bir tespitle, reel iflsiz nüfusun 6.3 milyon, oran n ise yüzde 26 lara yükseldi ini kesinlefltirmifltir. Direnen kad nlar... Deri- fl Sendikas na üye olduklar için ifllerinden at lan iflçiler mücadelelerine kararl l kla devam ediyorlar. Baflta iflçilere üç befl çapulcu gözüyle bakan patron, hiç ummad flekilde uluslararas boyuta ulaflan bir muhalefeti karfl s nda görünce o üç befl çapulcu dedi i kesim gözünde bir anda büyüyüverdi. DESA Türkiye de efline az rastlan r bir flekilde, etkisini ülke s n rlar d fl na tafl yabilen bir direnifle sahne oluyor flu günlerde. Öyle ki, Mart ay n n ilk haftas ndan bafllayarak uluslararas eylem günleri düzenlenecek. spanya, Fransa, talya ve ngiltere de pefli s ra eylemler düzenlenecek. Gerek ulusal gerekse uluslararas boyutta oldukça etki yaratan DESA direnifline flöyle bir bakt m zda mücadelelerinde kararl ve militanca duran ve say lar topu topu 45 iflçiyi görürüz. O halde bu direnifli farkl k lan yanlar olmal. Bu etkiyi anlamak aç s ndan DESA direniflçilerinin kimlerden olufltu una bakmak gerekiyor. Sayfa 12 Seçim atmosferi her ne kadar kitleleri içine çekse de egemen s n flar aç - s ndan esas s k nt ekonomik krizin sosyal boyutlar yla birlikte giderek a rlaflacak faturas d r. Beklenen sosyal-siyasal patlamalar n, asl nda kendi beyinlerinde patlayaca n n bilincinde olan egemen s n flar, topyekun ve çok yönlü sald r lar n start n çoktan vermifllerdir. fiimdi bu topyekun sald r lar bofla ç karman n ve öfkemizi egemen s n flar n beyninde patlatman n zaman d r. Mart ay n n yüklü gündemleri ile birlikte Emekçi Kad nlar Günü nde yükselecek mücadele bayra n, 12 ve 16 Mart lardan Newroz a do ru geliflecek bir hatta tafl yarak, yalanlar na kanmad m z, krizin faturas n ödemeyece imizi gösterelim Krizin faturas n n ödetilmeye çal fl ld iflçi ve emekçiler, iflten atmalara, ücretsiz izinlere hay r demek ve örgütlenme hakk na sahip ç kmak için direniyor! Krizin faturas egemenlere! Yüzleflme BOTAfi kuyular n n aç lmas yla bafllar 90 l y llarda lambalar kapat ld ktan sonra söylenebilen gerçeklerle yaflayan bölge insan n n sesi bugüne kadar F rat n bat s na geçemedi. Ancak bugün Ergenekon operasyonuyla herkesin bildi i gerçekleri direkt failleri taraf ndan dile getirilir oldu. Ancak kaç r p iflkence tezgâhlar ndan geçirdikleri, sokak ortas nda infaz ettikleri, asit kuyular nda kaybettikleri binlerce insan n aç k adres vererek aç lmas n istedi i BOTAfi kuyular, Adalet Bakan Mehmet Ali fiahin in gündemine henüz girmifl de il! Sayfa 6 Cumartesi anneleri kald klar yerden.. 13 Mart 1999 tarihinde 200. Haftada ara verilen Cumartesi eylemleri y llar nda tutsak yak nlar yla yeniden gündeme gelmiflti. Galatasaray Lisesi bu kez de her Cumartesi F tipi hapishanelere, tecride karfl mücadelede evlatlar m z öldürtmeyece iz diyen tutsak yak nlar n n eylem alan olmufltu. Bugün de HD stanbul fiubesi nin yeniden biraraya getirdi i Cumartesi Anneleri ara verdikleri eylemlerine kald klar yerden, 201. Haftadan itibaren devam ediyorlar. Diyarbak r, stanbul, Ankara, zmir gibi illerde sokaklara ç kan kay p yak nlar kay plar n n ak betinin aç klanmas n istiyor. Sayfa 7 flçi-köylü den Yalanc n n mumu yats ya da kalmad Sayfa 2 S n fsal Yaklafl m Emekçinin gündemi Pusula Evrensel Bak fl Son düzlükte, sonsuz enerjiyle S n f çal flmas ve demokrasi iliflkisi... Pratik duruflumuz sürecin gerçekli ine yan t olmal d r Kuflatma geniflleyerek sürüyor Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 11 Sayfa 13 C M Y K

2 flçi-köylü 2 Yaflam n içinden 6-19 Mart 2009 Ayd nl ve fiifal gençler, yozlaflmaya karfl tek yumruk oldu! Yoz kültür gençleri köreltiyor, geliflmelerini engelliyor! Tuzla s n rlar içinde bulunan Ayd nl ve fiifa mahallelerinin gençleri, kendilerine yönelik yozlaflt rma sald r lar n fark etmekte ve buna karfl tav r almakta gecikmemifller. Bu yönlü çabalar, ilk önce Ayd nl l gençler aras nda ortaya ç km fl. lk etapta birkaç gencin biraraya gelerek bafllatt çal flmalar, önceleri etraftan tepki alm fl, kendi deyimleri ile. Baflar ya ulaflaca na kimse inanmam fl. Ama onlar üzerimizde oynanan oyunlar bofla ç karal m fliar na sar lmaya devam etmifller ve çabalar n n karfl l n almakta gecikmemifller. lk bafllarda bir elin parma n geçmeyen say larla yapt klar toplant lara kat lanlar n say s, k sa sürede onlarla ifade edilmeye bafllam fl. Ve ard ndan Tuzla Gençlik Evi nin kurulufluna karar verilmifl. Gençler flimdi bofl zamanlar nda burada toplanarak, sorunlar n tart fl yor, çözüm yollar ar yor ve önlerine bir dizi faaliyet koymaya çal fl - yorlar. Ayd nl l gençlerin, gençli imizi körelten, geliflimini engelleyen yoz kültürdür diyerek bafllatt çal flmalar, bir süre sonra fiifa Mahallesi nin gençlerince de örnek al nm fl ve benzer çabalar burada da gündeme gelmifl. Her iki mahallenin gençlerinin ayn amaçla hayata geçirilen çabalar, geçti- imiz günlerde ortak bir etkinlikte etekemi e büründü. fiifal gençler de Ayd nl daki arkadafllar n n yolundan giderek, onlar da gençleri yoz kültüre karfl örgütlemek üzere bir dernek açmaya karar verince, Tuzla Gençlik Evi nin organize etti i bir gece düzenlenmesi gündeme gelmifl. Ayd nl l gençler, gecede deneyimlerini paylaflmay da ihmal etmediler ve geceye gönderdikleri mesajda flöyle dediler: Tuzla ilçemizde, gençli imiz üzerinde oyunlar oynanmaktad r. Bizler biraraya gelerek, buna bir çözüm yolu oluflturmak, birbirimizi ayd nlatmak, gençli imizi, her gün giderek kirlenen çevreden, kötü al flkanl klardan uzak tutman n, ancak ve ancak hep birlikte örgütlenerek, ben de- il biz diyen bir durufl sergileyerek ve birlikte mücadele ederek mümkün olabilece ini düflündük. 21 fiubat ta yap lan ve özellikle de gençli in yo un bir ilgi gösterdi i ve Kötü Al flkanl klara Karfl Tuzla Gençlik fiöleni ad alt nda düzenlenen gece, hem örgütlenmenin daha genifl kesimlere duyurulmas, hem de aç lmas düflünülen derne in maddi-manevi alt yap s n oluflturmas gibi hedefleri de kapsayacak içerikte ele al nm fl. Gece bittikten sonra polisin gençleri kimlik kontrolü vb. biçimlerde taciz etmesi de, gençlerin örgütlenmesine yönelik tahammülsüzlü ü ortaya koyuyor. Bunun ötesinde nas l bir hedefle ele al nd n ve de gençlerin yozlaflma karfl t faaliyetlerinin ayr nt lar n ise, çal flmalar n Ayd nl aya nda yer alan arkadafllar m z n, gecede fiifal gençlerle yapt ve baflka bölgelerdeki gençlere de örnek olmas amac yla, afla da yay nlad m z görüflmeden ö renelim. - fiöleni düzenlemekteki amaçlar n z ve beklentileriniz nelerdir? - Amac m z tek yumruk olup, sorunlara bireysel de il de topluluk halinde müdahale etmek. Çünkü bugüne kadar bireysel çal flmalar m zla sesimizi duyuramad k ve de böyle devam edersek duyuramayaca m z, deneyerek de çok iyi anlad k ve böyle bir çal flma yürütme gere i hissettik. Bundan çok memnunuz. Asl nda flu an fiifa da tam bir kurum de iliz. fiimdilik bir tiyatro çal flmas yürütüyoruz. fiifa da ba ml l - a yönelen bir yo unlu un oldu unu zaten görüyorduk ve gittikçe artt n gördük. Art k müdahale edilmesi gerekti ini düflündük ve müdahale ettik. Daha önce de müdahale etmifltik, ama bireysel çal flmalar sonuç vermedi. fiu an ilk etapta bu tür çal flmalar m zla net bir tav r sergiliyoruz. Ve tam bir sonuca ulaflamasak da, olumlu bir yönde ilerliyoruz. -Çal flmalar m zda olumlu yönde ilerliyoruz dediniz, bir örnek verebilir misiniz? - Ba ml arkadafllar zorlayarak bu çal flmalar m za dahil ettik. Enerjilerini bu yönde harcamalar için ön çal flma yapt k. fiimdi hem arkadafllar m z memnun hem de biz bu gençleri kazand - m z için memnunuz. Bu bizim için bir ilk ad md. Ve biz inan yoruz ki sadece bu ad mla kalmay p daha büyük ad mlar da ataca z. - fiöleni kimler düzenliyor? - Mimar Sinan Mahallesi ndeki gençlik inisiyatifi çal flmas sonucu ortaya ç - kan bir flölen. Bu dönemdeki yozlaflmaya kirlenmeye karfl ayakta duran, mücadele eden gençler düzenledi. Ayr ca bir de Ayd nl ve Konafll daki arkadafllar da destek sundu. - Bu flöleni düzenleyenlerin bir ismi var m? Tuzla, bir emekçi bölgesi olman n yan s ra, çeflitli illerden de yo un göç alan bir bölge. Deri ve Tersane iflkollar - n n a rl kl olarak bulundu u bölgenin giderek artan sorunlar flu s ralar, sadece krize ba l iflsizlik ve bunun getirdi i yoksullu un ve sefaletin derinleflmesi de il. Bölgedeki birçok mahalle ayn zamanda Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam nda, y k m tehdidi ile karfl karfl ya. Ancak buradaki mahallelerin sorunlar elbette sadece bunlarla s n rl de- il. Birçok yoksul bölgede görülen ve özellikle de gençli i hedef alan yozlaflma, Tuzla n n birçok mahallesinde bafll ca sorunlardan biri olmay sürdürüyor. - Evet, Tuzla Gençlik Evi Derne i - fiölenden sonra fiifa da dernek kurmay düflünüyor musunuz? - Evet. Zaten amac m z kurumsallaflmak, Tuzla Gençlik Evi Derne i nin bir flubesini açmak. Yani bu gecede sa lad m z gelirle bir dernek açmay hedefliyoruz. - Neden dernek kurma gereksinimi duyuyorsunuz? - Derne i kurarkenki amac m z, önümüzdeki sorunlara karfl birleflik bir durufl sergilemek. Bunun için böyle bir çal flma yapma gere i duyduk ve ço- unlu un gençlerden olufltu u bir toplant yapt k. Herkesin bu sorunlara duyars z kalmak istemedi i konufluldu. Biz kendi gelece imiz için bu çal flmalara gereksinim duyduk. - Mahalle iflçilerin-emekçilerin yo un oldu u bir yer mi? Ayr ca insanlar geçimini nas l sa l yor ve mahalle en çok nerelerden göç alm fl? - % 90 iflçi. Bir kesim deri iflçisi, bir kesim tersane, büyük bir kesimi de iflsiz. Yani buras emekçilerin bulundu- u bir mahalle ve bunun için de insanlar geçimini eme ini pazarlayarak sa l - yor. En çok göç ald yerler ise, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Çank r, Giresun, Kars ve Trabzon. - Peki mahallede yozlaflma ne zaman bafllad, ne zamand r daha da artt ve bu art fl neye ba l yorsunuz? - Mahallede yozlaflma hep vard zaten. Ama son 5-6 y ld r daha da artt ve bu süreçte kendini fazlas yla göstermeye bafllad. Biz bu art fl n nedenini en baflta da tekelleflmenin artmas nda görüyoruz. flyerlerinin tekelleflmesi, iflsizlik, yoksulluk. Art fl tetikleyen en önemli faktörler bunlar. -Yozlaflmay kimler tafl yor mahalleye? - Devletin etkisi var. Zaten en büyük sebep devlet. Onlar n izledikleri politikalar nedeniyle bu haldeyiz. - Halk bu çal flmalar n za nas l tepki veriyor? - Tabi ki ilk çal flma yürüttü ümüzde olumlu tepkiler ald k diyemeyiz. Çünkü ilk çal flmalar m z bireysel olarak bafllad. Ve bireysel olarak bir fleyler yapamayaca m z anlay nca, bir toplant sonucu, toplu hareket etmeye karar verdik. Tek oldu umuzda tepkiler al yorduk, d fllan yorduk. Toplant sonras ald m z kararlarla 1 iken 5 olduk ve flimdi 100 ü geçtik. Ve art k tek yumruk olduk. fiimdi herkes olumlu bak yor ve çal flmalar m z destekliyorlar. - Dernekleflme vb. örgütlenmelerle yozlaflman n önüne geçilebilir mi? - Biz geçece imize inan yoruz. Ancak tabi ki kökten çözümün yolu devrimdir, zaten bunun baflka alternatifi de yoktur. - Mahallede Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam nda bir y k m sorunu oldu unu da biliyoruz. Hatta geçen y l y k ma karfl ciddi bir direnifl yaflanm flt. Y k mlara karfl nas l bir önlem ve çözüm düflünüyorsunuz? - Bir bütün olarak mahalle halk yla birlikte tek vücut olup karfl duraca z. - Son olarak söylemek istedi iniz bir fley var m? -Biz bireysel hiçbir çaban n bir sonuca varmad n gördük. Sorunlar n karfl s nda durmak istiyorsak toplu, tek vücut olarak hareket etmek gerekti ini anlad k. Diyece imiz fley; hep birlikte hareket edersek, bir fleylerin karfl s nda durabiliriz. Biz bu çal flmalar m zla herkese örnek olmak istiyoruz ve herkesi dernek çal flmalar m za bekliyoruz. (Ayd nl K okurlar ) flçi-köylü den Yalanc n n mumu yats ya da kalmad Pratik, gerçeklerin aç a ç kmas n sa lar. Yan lt c, aldat c olan her fley, gerçe in tokad yla oldu u gibi ortaya ç kar. Ve prati in aç a ç kard gerçeklerin gücü karfl s nda ikiyüzlülü ün, yalanlar n yön verdi i hiçbir politikan n gelece i olmaz. Di er bir anlat mla aldatma ve yalanlar n ömrü uzun olmaz. Ama tüm bunlar üzerinde infla edilen politikalar n kitleler üzerinde yaratt olumsuz etkiler de görmezden gelinemez. Bu etkileri zay flatmak, kitlelerin gerçekleri görmesini sa lamak için sürekli bir devrimci prati e, ajitasyon-propaganda faaliyetine ihtiyaç vard r. AKP nin son dönemdeki Kürt, Alevi aç l mlar, TRT 6 vb. ad mlar yukar daki anlay fl çerçevesinde ele al n p de erlendirilmelidir. Ahmet Türk ün Grup Toplant s nda Kürtçe yapt konuflma, sistemin AKP vas tas yla uygulamaya koydu u Kürtçe üzerindeki yasaklar n kalkt yalan n herkesin görmesini sa lad ve egemenlerin ikiyüzlülü ünü belgeledi. K sacas yalanc lar, yalanlar yla bafl bafla b rakt. Öyle ya! Bir yanda Kürtçe yay n yapan TRT 6 öte yanda di er bir TRT kanal nda Kürtçe konufltu diye konuflmas n n yay nlanmas kesilen Ahmet Türk. Bir yanda miting alanlar nda bir kelime de olsa Kürtçe konuflan Tayyip, di er yanda Kürtçe konuflmalardan dolay mahkemelik olan gazeteciler, politikac lar vb. Kürt sorununa yaklafl mda bu inkarc zihniyet daha pervas zca sürdürülmektedir. AKP Kürt illerinde seçim propagandas için Kürtçe afifller as yor, kendi Kürdünü yaratmak için açt TRT 6 kanal nda sürekli Kürtçe yay n yap yor. Burada önemli olan devletin kanal nda yap lan resmi yay na ra men, hala Kürt dili üzerindeki bask lar n devam ettirilmesi gerçe idir. Bu demektir ki; devletin amac Kürt dili ve kültürü üzerindeki bask lar kald rarak bu konuda özgür bir ortam n yarat lmas de- ildir. Tam tersine yap lmak istenen, tek devlet, tek millet rkç yaklafl m n n Kürt dili arac l yla yay lmas d r. Deyim yerindeyse bir taflla iki kufl vurulmaya çal - fl l yor. Yani TRT 6 yla özgürlük demagojisi alt nda rkç politikalar sürdürülmek isteniyor. TRT 6 y tek bafl na bir seçim yat r m olarak alg lamak da yetersiz bir kavray flt r. TRT 6 genel olarak Kürt ulusunun hakl ve meflru mücadelesini sistem içine endeksleme politikas n n bir parças d r. Egemen s - n flar d flta Irak Kürtleri ile iliflki gelifltirme çabas n sürdürürken, içte de bu ve benzeri ad mlarla Kürt Ulusal Hareketi ne karfl bir kuflatma hareketi gelifltirmeye çal flmaktad r. Üniversitelerde Kürt dili ve edebiyat bölümleri aç lmas yönündeki çabalar da sürdürülen bu ikiyüzlü politikalar n bir parças d r. K sacas yerel seçimler sonras nda AKP hükümeti ne TRT 6 y kapatacak ne de baz üniversitelerde açmay düflündükleri Kürt dili ve edebiyat bölümlerinin aç lmas ndan vazgeçecektir. Çünkü izlenen bu politikalar hükümetlerin politikas n aflan sistemin genel ç karlar do rultusunda belirlenen politikalard r. Dolay s yla soruna daha genifl bir pencereden bakmal y z. Hedeflenen bu karfl devrimci politikalar n arkas nda yatan gerçekleri genifl y nlara tafl - ma konusunda asgari düzeyde görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Yerel seçimler vesilesiyle kitlelerin politikaya ilgilerinin daha da artt bu dönemde sistem ve burjuva-feodal partilerin ikiyüzlü siyasetlerini teflhir etmek için ortaya ç kan bu f rsatlar en aktif flekilde de- erlendirme göreviyle yüzyüzeyiz. Bu görevi yaln z devrimci ve yurtsever adaylar destekledi imiz bölgelerde de il, çal flmalar m z n oldu u her alanda yürütmeliyiz. Yay nlar m z, bildirilerimizi en genifl kesimlere iletmeye, yeni güçlerle iliflkiler kurmaya çal flmal y z. Yani mevcut somut sorun üzerinde uzun vadeli bir çal flman n planlar n yürütme perspektifiyle hareket etmeliyiz. Propaganda-ajitasyon faaliyetlerimizde hem bölgelerin somut durumunu hem de tüm sorunlar aras ndaki iliflkiyi do ru tarzda kurarak yürütmeliyiz. Egemen s n flar n neden gündem de ifltirmeye çal flt klar n, halk n gerçek gündeminden uzak sorunlar üzerinde daha çok f rt na kopard klar n anlafl l r bir dille ortaya koymaya çal flmal y z. Seçim çal flmalar sürecinde baz alanlarda ortak platformlar içinde olmam z, hedeflerimize uygun bir çal flma yürütmemizin önünde engel de ildir. Propagandaajitasyon faaliyetlerinde serbestlik ilkesine uygun davranmal y z. Tabi bunu yaparken ortakl n üzerinde yükseldi i zemini zay flatacak tutumlardan uzak durmal y z. Fakat her halükarda tüm ezilenlerin, tüm emekçilerin yaflad sorunlar n ortakl, birlikte mücadele etmeleri gerekti i zorunlulu u üzerinde durmal y z. Pratik çal flmalarda, tüm güçlerimizi ve yak n çeperimizde duran güçleri harekete geçirme çabas içine girmeliyiz. Mart ay n n takvimsel etkinlikleri de dikkate ald m zda daha aktif, daha militanca bir çal flman n gereklili i ortadad r. Hepimiz görevlerimize bu sorumluluk bilinci çerçevesinde yaklaflmal y z.

3 6-19 Mart 2009 Politika-yorum flçi-köylü 3 Topyekün sald r lara karfl, topyekun direnifl! Ne Kürtçe kanal n aç lmas n n ne de hala devam eden sosyal yard mlar n, Kürtleri aldatmaya yetmeyece i, her kesimden yap lan kamuoyu yoklamalar ndan da art k çok net anlafl lm fl bulunuyor. Egemen s n flar aras ndaki, fillerin tepiflmesi olarak nitelendirilecek kap flma, h z kesecek gibi görünmüyor. Daha dün can-ci- er kuzu sarmas olan ve ayn çanaktan yiyenler, karfl s ndakinin ne kadar kirli çamafl - r varsa ortaya dökmek için adeta birbiriyle yar fl yor. Bunun en son örne i, Do an Medya Grubu ile AKP aras nda yaflanan kap flmada kendini gösterdi. Özünde Do an Medya n n ihalelerinin önünün kesilmesi ve AKP yandafllar na verilmesi vb. ç kar iliflkilerinin zedelenmesi yatt söylenen kap flmada, henüz mutlu sona gelinmifl de il! Son y ld r hükümete gelenlerle ve bir bütün olarak da devletle yak n iliflkiler kurarak, özellikle de, neredeyse TSK n n sözcülü üne soyunup, Mehmetçik Bas n görevinin hakk n vermeye çal flarak, ülkenin en zenginleri s ralamas nda en üstlere ç kmay baflarm fl olan Do an ailesi, elbette bu badireyi de atlatacakt r! Bunun sinyalleri ise daha flimdiden al nmaya bafllad bile. Do an Grubu na ait Radikal Gazetesi, AKP ile kap flman n t rmanma e ilimi gösterdi i günlerde önemli bir transfer gerçeklefltirdi. Ad Akif Beki olan bu transfer, belli ki uzun vadeli düflünülerek ve de zedelenen iliflkileri yerli yerine oturtmak amac yla gerçeklefltirilmiflti. Çünkü bilenler bilir ki, Akif Beki Erdo an a yak nl bilinen ve uzunca süre hükümetin bas n sözcülü ünü yapm fl, yeri geldi inde Erdo an a kendini siper etmifl bir kifliliktir. Ve bu iliflkisi hala sürmektedir ve belli ki Do an grubuna gelifli de daha çok bir arabulucu bir misyonuyla olmufltur. Nitekim Beki bu misyonunu hiç vakit kaybetmeden oynamaya bafllad ve Erdo- an a güzellemeler yapt yaz lar, Radikal de kendine ayr lan köflede kaleme almakta gecikmedi. Bu yaz larda ise ifli Erdo an ezilenlerin gönüllü sözcüsü yapmaya kadar vard rd. Kürt düflmanl ortak payda Seçimler-kriz-egemen s n flar aras kap flma ortam nda, yine egemen s n flar cephesinde ve de onlar n sözcülü üne soyunanlarda, tarihsel olarak de iflmeyen en belirleyici ortak paydan n, iflçi-emekçi düflmanl n n yan s ra, Kürt düflmanl nda s n r tan mama oldu unu görüyoruz. Yine rkç -floven dalgan n da, bu ortak paydan n t rman fl na paralel olarak, olanca h z yla t rmand r ld na flahit oluyoruz. Ancak bu t rman fl n merkezinde duran Kürt düflmanl, ayn zamanda birbiriyle çeliflen tutumlar da gizlenemez biçimde ortaya sermekte, kendine serbest, baflkalar na yasak zihniyetinin teflhir olmas n da beraberinde getirmektedir. Seçimlerin neredeyse art k, varl k-yokluk derecesinin ölçütü olarak ele al nmas, tüm pratiklerin de buna uygun gerçeklefltirilmesi ise, bu süreçte böyle bir tablonun ortaya ç kmas n kaç n lmaz k lmakta. ktidara giden yolda her fley mübah anlay fl içinde ele al nan bu pratikler bilindi i gibi, Kürtçe kanal n aç lmas ile bafllay p, Kürt illerinde sosyal yard m ad alt nda eflya da- t m na varm flt. Ancak ne Kürtçe kanal n aç lmas n n ne de hala devam eden sosyal yard mlar n, Kürtleri aldatmaya yetmeyece- i, her kesimden yap lan kamuoyu yoklamalar ndan da art k çok net anlafl lm fl bulunuyor. Egemen s n flar n ve onlar n temsilcilerinin, iktidar olma u runa halk düflmanl n nerelere vard rd klar n n da teyidi olan bu yaklafl mlar n sürdü ü günlerde, egemenler cephesinde hayli s k nt yaratacak olan bir baflka geliflme yaflan yor ve bu geliflme bir kez daha, Kürt aç l m n n sahtekarl n ortaya koyuyordu. Kürt düflmanl n n egemen s n flar n tüm kesimlerinde ne kadar üst boyutlarda bir seyir izledi i, Ahmet Türk ün mecliste yapt Kürtçe konuflman n yaratt infial üzerinden gözler önüne seriliyor, Kürtçe aç l m balonu da asl nda böylece sönüyordu. Kürtçe konuflulacaksa onu da ancak ben konuflurum ya da izin verdi im kadar konufltururum olarak özetlenebilecek bir durumun varl art k gizlenemiyordu. Ayn günlerde Diyarbak r ziyaret eden Erdo an ise, civar il ve ilçelerdeki afliretlerin ve AKP örgütlülüklerinin, gerek para vererek gerekse feodal vb. ba lar n bask s yla tafl d haz r k talara hitaben konuflmakla yetiniyordu. Sahibinin sesi medya ise, Erdo an kalabal k bir kitleye hitaben konufltu derken, hem bu gerçekli i hem de Diyarbak r n yerli halk n n ve de esnaf n n bu ziyarete hiç mi hiç ra bet etmedi ini, esnaf n kepenk kapatarak halk n ise seçim mitingine kat lmayarak, gereken cevab verdi ini gizlemek için özel bir çaba sarf ediyordu. Kitleler açl kla terbiye edilmek isteniyor Genel seçimler aç s ndan bir güven oylamas niteli i tafl d defalarca dile getirilen yerel seçim atmosferindeki geliflmeler, ortal toza-dumana katarken, emekçi y nlar aç s ndan hayati denebilecek meseleler ise, bu toz duman aras nda, bir kez daha unutturulmaya/geçifltirilmeye çal fl l yor, hatta yok say lmak isteniyor. Oy istemek için önlerinde türlü taklalar at lan iflçi ve emekçi y nlar n, her geçen gün daha derin bir yoksullu a itilerek, açl kla terbiye edilmeye çal fl lmas, iflsizler ordusuna kat lanlar n say s n n gün be gün ç gibi büyümesi, açl k s n r n n alt nda maaflla çal - flanlar n bile art k kendini mutlu az nl k olarak hissetmeye bafllamas, gündemin en gerilerine ötelenmeye devam ediyor. flçi ve emekçi y nlar n en temel haklar her geçen gün daha boyutlu sald r larla ellerinden al n rken, bu sald r lar uzunca zamand r birçok ifl kolunda haklar gasp edilen emekçiler taraf ndan, daha çok da kendili inden geliflen iflgal vb. radikal eylemlerle cevaplanmaktad r. Sar -reformist sendikal önderliklerin ise, emekçilerin hak alma mücadelelerini, sistemi hedefleyen, s n fsal zeminde bir mücadeleye kanalize etmek yerine, iflçi ve emekçilere, yapt klar n n hukuksuz oldu u vb. yönlü telkinlerde bulunarak, bu mücadeleleri pasifize etmeyi sürdürdüklerine flahit olunmaktad r. Sahte s n f önderleri misyonlar - n oynuyor Bu sözde s n f önderlerinin, emekçilerin mücadelesini bo maya dönük pratiklerini son dönemde biraz daha ileri tafl yarak, art k aç k aç k sermayenin sözcülü ünü yapmakta oldu unu görmekteyiz. Son günlerde hayli art fl gösteren bu yönlü aç k pratiklerden biri, 25 fiubat ta tersanelerde Dok Gemi- fl öncülü ünde gerçeklefltirilen ve özünü tersane patronlar na devlet yard m talebinin oluflturdu u eylemde görülmüfltür. Bir di er pratik ise, Tekstil- fl Genel Baflkan R dvan Budak taraf ndan sergilenmifltir. Budak 27 fiubat ta bir televizyon kanal nda kriz konulu bir programa kat larak, bafltan sona sermayeyi ac nacak pozisyonda ve krizin gerçek ma duru olarak gösterdi i ve devletin sermayeye acil olarak destek vermesi gerekti i yönlü bir konuflma yapm fl ve krizin bedelini gerçek ödeyenlerin ve hala da ödettirilmeye çal fl lanlar n iflçi-emekçiler oldu unun gizlenmesi çabalar na, kendinden beklenen katk y sunmufltur. Bunda elbette flafl lacak bir fley yoktur ve benzer pratikler, yine benzer durufllara sahip olan çok say da sendikal önderlik taraf ndan, hatta konfederasyonlar n yönetimleri düzeyinde hayata geçirilmektedir. Çünkü gidiflat en az egemen s n flar kadar onlar da korkutmaktad r. Emperyalistler ve onlar n her türden uzant lar, küresel mali/siyasal krize ba l olarak tüm dünyada sosyalsiyasal patlamalar yaflanmas n n an meselesi oldu unun fark ndalar. Bunu hem kendileri hem de ideologlar art k s kça dillendirmekteler ve buna dönük önlemlerin daha üst seviyelere ç kar lmas na dönük çabalar içindeler. Bu patlamalar n ba ml ülkelerdeki fliddetinin daha üst boyutlarda gerçekleflmesinin, ihtimalden de öte olmas, hem bu ülkelerdeki hakimiyetleri tehlikeye girecek olan emperyalistleri hem de onlar n yeminli uflakiflbirlikçilerini kara kara düflündürmektedir. fiu s ralar ayn kara düflünceler içinde olan Türkiye egemen s n flar ve de onlar n temsilcili ine soyunanlar da, tehlikeyi bertaraf etmenin aray fl içindeler. Bunun içindir ki, TSK n n, hükümetin ve de sistemden ç kar olan tüm kesimlerin, aralar ndaki kap flmalar ertelemeleri ve baflta ilerici-devrimci güçler olmak üzere, tüm toplumsal muhalefete dönük, -iflçi ve emekçi y - nlar da daha genifl içine alacak- topyekun ve çok yönlü bir sald r ya geçmeleri kaç n lmazd r. Beklenen sosyal-siyasal patlamalar n, asl nda kendi beyinlerinde patlayaca n n bilincinde olanlar, topyekun ve çok yönlü sald r - lar n start n çoktan vermifllerdir. fiimdi bu topyekun sald r lar bofla ç karman n ve yoksul y nlar n öfkesini egemen s n flar n beyninde patlatman n zaman d r. Bunun yegane yolu ise, egemenlerin topyekun sald r lar na karfl, emekçi y nlar n topyekun direniflini örgütlemekten geçmektedir! S n fsal Yaklafl m SON DÜZLÜKTE, SONSUZ ENERJ YLE fiafl rt c olmayan bir seçim dönemi, al fl lagelmifl üslup ve argümanlar, dosya ve iddialar, benzer tema ve sloganlar, vaat ve suçlamalar ile sürmektedir. Yine büyük bir riyakârl k, seviyesizlik, yalan ve sahtekârl k sergilenmekte, birbirinin pisli ini ortaya serme gayreti içinde düzenin elbirli iyle teflhirine soyunulmakta ama rejimin esaslar ve özü konusunda tam bir mutabakat ile hassas bir durufl gösterilmektedir. Deniz Feneri ya da Mehmet Sevigen olay ndaki çok etik de- il de de il örne inde kristalleflti i üzere yolsuzluk, soygun ve rüflvet rezilli i karfl l kl olarak alabildi ine kafl - n rken, Ahmet Türk ün Meclis gurubunda Kürtçe konuflmas na karfl ortak linç cephesi kurulmufltur. Di er yandan düzenin difllileri tam rand manla çal flmaktad r. Tuzla tersanelerinde seri katliam 120. kurban olarak Cemil Akgül ü, hapishaneler son bir y lda kasti tutumdan 39. cinayet neticesinde PKK li hasta tutsak Hasan Kert i ölüme göndermifltir. Ar - zal durumlar da yaflanmaktad r. Farkl niyetle kald r lan tafllar kendi ayaklar - na düflmektedir. Sözde itirafç lara, kontrgerillan n katliamlar n deflifre etme bak m ndan sözde bakan (Adnan Ekmen) ve milletvekilleri eklenmifl; intihar etmek, kontra flefleri (Behçet Oktay) için gelenek haline gelmifltir Seçim atmosferi her ne kadar kitleleri içine çekse de egemen s n flar aç s ndan esas s k nt ekonomik krizin sosyal boyutlar yla birlikte giderek a rlaflacak faturas d r. Sanayi üretimindeki çöküfl, imalat sektöründe fazlas yla kendisini gösteriyordu. Ocak ay nda TÜ K taraf ndan saptanan rakamlar son 18 y l n en düflük oranlar - n ortaya koydu. Geçen y la göre yüzde 16.5 oran nda meydana gelen düflüflte yüzde 78.3 oran nda talep yetersizli inin rol oynad aç kland. Bir baflka çarp c veri tar mda aç a serildi. TZOB (Türkiye Ziraat Odalar Birli- i) nin aç klamas na göre, 2008 de traktör üretimi yüzde 26, sat fllar yüzde 39 azalm flt r. Ayn dönemde (fiyat yüzde pahal laflan) gübre kullan m da yüzde 30 azalma göstermifltir. Nihayet iflsizlik konusunda TÜ K 16 fiubat ta yeni bir çal flma yay nlad ve buna dayanarak yap lan gerçekçi bir tespit, reel iflsiz nüfusun 6.3 milyon, oran n ise yüzde 26 lara yükseldi ini kesinlefltirmifl oldu. Tayyip Erdo an iflsizli e çözüm getirme flanslar, daha do rusu niyetleri olmad klar n Baykal ve Bahçeli ye seçim meydanlar ndan çözüm öneriniz varsa aç klay n, derhal yerine getirelim diye pervas z bir üslupla aç klarken, önümüzdeki dönemde yaflanacak daha zorlu günlerin haberini de vermifl olmaktad r. Türk devletinin, Obama n n 789 milyar dolar kurtarma paketi ile azg n sömürü cenderesine sokmak suretiyle iflsizli e el atmas fleklinde geçici çözümler üretme flans da yoktur. Reel sektörler, ucuz iflgücünü istihdam edecek kapasiteyi, tüketici talebindeki büyük düflüfl nedeniyle gösterebilecek durumdan yoksun hale gelmifltir. fiubat sonu rakamlar bu konudaki düflüflün sürdü ünü ve enflasyondaki yükselifli frenledi ini göstermektedir (TZOB, ). Onlar desteklemeye, IMF den seçim sonras al nacak kredi de yeterli olmayacakt r. Zira IMF nin hem öncelikleri farkl hem de verece i yard m miktar s n rl d r. Birkaç ay önce seçimlerden birinci parti olarak ç kamazsa b rakaca n söyleyen Tayyip, art k yüzde 47 yi aflma iddias yla hareket eder noktaya gelmifltir. Yürüttükleri kampanyan n baflar l oldu una getirdikleri kanaat ve kitlelere güven afl lama bak m ndan AKP di erlerinden yine birkaç ad m önde gitmektedir. Ülkenin her yöresine flu veya bu biçimde gidebilen, meydanlarda miting yap p kitle toplayan tek parti konumundad r. Bu yüzden di erlerini hakir görme ve yukar dan konuflarak alayc biçimde taciz etme tutumuyla puan toplamaktad r. Hükümet, parlamento ço unlu u ve belediyelerin ezici bölümünde yönetimleri elinde bulundurman n avantajlar yla yüklenmek, AKP nin iflini yine kolaylaflt rmaktad r. Ocak 2009 da ( bin TL), 2007 y l n n toplam ( bin TL) kadar sosyal amaçl yard mlarda bulunulmufltur toplam ise bin TL dir. Bu seçim yat r mlar ve rüflvetleri, fonlara yans yan boyuttaki rakamlard r. Yine de bu seçimler aç s ndan esas muharebe alan konumundaki üç büyük kent ile Kürdistan bak m ndan AKP nin durumu 2007 ye göre daha iyi bir görüntü vermemektedir. Ancak toplamdan hedeflerine büyük oranda ulaflarak ç kaca ve yoluna devam için vize alaca kesin görünmektedir. Sorun, daha önce de vurgulad m z gibi, Kürt illerindeki hesaplaflmaya yönelik kampanyan n önemi ile genel olarak sürecin görevleri ve s n f mücadelesinin gerekleri do rultusunda konumlanmay baflarabilmektedir. Hat rlatmaya gerek yok ki yerel seçimler yoluyla belli mevzilerin elde edilmesi, kimi deneyler vas tas yla devrim mücadelesine önemli kazan mlar sa lanmas ve deneyimler biriktirilmesi için yürütülecek çal flmalar yads nmamaktad r. Komünistler, ilerici, yurtsever ve devrimci güçlerin yürüttü ü seçim faaliyetleri cephesinde de flafl rt c olmayan geliflmeler yaflanmaktad r. Baz bölge, mahalle ve ilçelerde olumlu-ilkeli ittifak ve eylem birlikleri kurulur, güçlü dayan flma örnekleri verilir, birlikte kampanyalar yürütülürken, kimi alanlarda küçük hesaplarla eylem birlikleri kurulamam fl, ayn nedenle, kurulan birlikler bozulabilmifltir. Benzer durum hemen her dönem oldu u üzere, daha çapl /merkezi düzeyde oluflturulan seçim ittifak n n bafl na da gelmifltir. Yerel seçimlere iliflkin tavr m z aç klad m z yaz da, Kemalist kli in terkisine yedeklenen revizyonistlerden, sosyal-flovenizmle malul oportünistlere kadar bir dizi parti ve çevrenin emperyalizme karfl olma, Kürt sorununa duyarl - l k ve askeri vesayete tav r ekseninde baz devrimci, yurtsever ve ilerici çevrelerle bir araya gelmesi ve DTP ye aç ktan destek sunmas her fleye karfl n olumludur. ( ) Güçbirli i ttifak n n geçmifl y llarda düflülen k s r çekiflmelere kurban gitmeden, oluflturduklar platform ve destek hatt ndan kopmadan süreci tamamlamas yararl olacakt r. fleklinde görüfl ve temennilerimizi belirtti imiz üç ayl k süreci olan proje daha ilk ay nda çat rdamaya bafllam fl ve yar yola gelmeden büyük oranda iflasa sürüklenmifltir. Bunun temel nedeni, zemin ve koflullarda aranmal d r. ÖDP, EMEP, TKP gibi partiler ile benzeri gruplar her nas lsa imzac s olduklar böyle bir platform üzerinde bir bak ma en çok bu kadar ayakta kalabileceklerini kan tlam fllard r. Bunda ola an d fl bir durum yoktur. Kriz koflullar, Kürt ulusunun isyanc -direniflçi dinamizmi ile buluflacak bir iflçi-emekçi hareketini henüz ortaya ç karamam flt r. Rüzgâr n kuflatmad, sürüklemedi i durumda, ak ma karfl koymak ve egemen s n flara direnmek kolay de ildir. Bu konuda en tutars z ve sorunlu çevrelerin ismi geçen yap lar oldu u bilinmektedir. Ba ms z/tarafs z tutum tak nma ad na, esas olarak bat da CHP, Kürdistan da AKP ye kan tafl - ma anlam na gelen tav rlar, özellikle ittifaka dâhil olduktan sonra iyi niyet ve hesap hatas n sorgulatan bir noktay iflaret etti i için, özel olarak sorgulanmaya muhtaçt r. Bu ittifaka öznel de erlendirmelerde bulunmak suretiyle oldu undan farkl misyonlar biçen kimi devrimci yap lar fena halde yan lmaktad r. Süreç yaln zca s n f n dinamiklerindeki yoksunluk aç s ndan de il, Kürt ulusal hareketinin yaklafl m ndaki sorunlar nedeniyle de belli eksikler ve zaaflarla birlikte yol almaktad r. Bu hususlar do ru biçimde tespit edilmeden, baflka bir deyiflle nesnel durum gerçekçi bir biçimde tahlil edilmeden yap lacak de erlendirmeler kitlelerde yanl fl beklenti ve hayallerin yay lmas na hizmet eder ki bundan en büyük zarar görecek olan mücadelenin bizzat kendisidir. Son düzlü e Mart ay n n yüklü gündemiyle girilmifl olmas, devrimci görevlerin yerine getirilmesinde avantajlar n katsay s n büyütmektedir. Emekçi Kad nlar gününde yükselecek mücadele bayra, 12 ve 16 Mart lardan Newroz a do ru geliflecek bir hatta tafl narak, yürütmekte oldu umuz kampanya faaliyetinin çok daha etkin ve kal c sonuçlar getirmesinde belirleyici rol oynayacakt r. Bunun için k r-flehir bütün bölgelerde ve iflçi, semt, gençlik bütün faaliyet alanlar nda, seferber edilebilecek bütün güçlerimiz ve olanaklar m zla sürece yüklenmek, gündemleri ana çerçevenin içerisine ustal kla yedirerek çal flma yürütmek gerekmektedir. Önemli f rsatlar yla, tarihsel dönem itibar yla günün getirdikleri, gücümüz ne olursa olsun muazzam bir hareket yaratma ve müthifl bir potansiyeli aç a ç - karma flans yaratm flt r. Bunu de erlendirmek, yaln zca bizim elimizdedir, bize ait bir ifltir, unutulmamal, ihmal edilmemelidir

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi Dış politika açılımlarında yeni bir şey var mı? TC nin son dönemde dış politikada attığı adımlar gündemde ön sıralarda yerini almakta. AKP nin hükümete geldiği günden bu yana dış politikasını arka plandan

Detaylı

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! ±CMYK Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! K. Marks, daha önceki üretim tarzlar n n aksine burjuvazinin üretim araçlar n ve böylelikle üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal iliflkilerin

Detaylı

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele Irkç l k ve sald rganl a meflruluk Egemen s n flar n, özellikle kiral k kalemflorlar n, görsel medyan n yapt savafl ç rtkanl öyle bir hal ald ki, egemenlerin parlamentodaki figüranlar n n bafl Tayyip bile

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor.

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor. ±CMYK Yeni bir sald r yasas daha... AKP hükümetinin ikinci dönemi, kendi aralar nda yaflad klar fliddetli dalafllara ra men halk m za-emekçilere yönelik sald r lar n yo unlaflt bir dönem oldu. Varolan

Detaylı

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 22 www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 25 Temmuz-7 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Halk n kendi gündemi var! 8 Sömürücü,

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Devlet terörde s n r tan mad!

Devlet terörde s n r tan mad! ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu 2009. Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 önderimiz İbo bizim Halk gençliği alternatifsiz değildir YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU Merhabalar, Bu say m zda Komünist

Detaylı

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Devletin maden karası yüzü Taşeron çalışma/çalıştırma; güvencesiz çalıştırmanın, emek sömürüsünün, işçinin haklarının gasp edilmesinin en sık yaşandığı biçimidir. Bu sistemde işçinin örgütlenme hakkı yoktur!

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı