IMO II 4.3 G-e Farm inspection report for operators in third countries

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IMO II 4.3 G-e Farm inspection report for operators in third countries"

Transkript

1 IMO II 4.3 G-e Farm inspection report for operators in third countries IMO II 4.3 G-tr Üçüncü Ülkelerdeki Operatörler için Tarımsal İşletme Teftiş Raporu Project /proje: TOHUM ORGANIK TARIM GIDA HAYVANCILIK TURIZM TIC., Mehmet Sönmez, TR-OT-002-i-001OD Report N Rapor No: 7647/ Revised by inspector (date) Müfettiş tarafından revizyonu tarihi: Evaluated (date) Değerlendirme (tarih): Nurhayat Bayturan by (name)isim: SR OK AC NF N/A Instructions for the inspector regarding the use of the report format Please remember that the final report consists of three parts: The operator profile II 4.1, which is filled-in by the operator, provides the actual, complete and correct description of the operation. The inspection report II 4.3 collects your evaluation of the operation with respect to organic standards. If other than EU certification (EC No 834) is requested, additional reports (e.g. II 4.3.1) have to be filled-in. The summary assessment II 4.5 includes the certification table and the list of non-conformities. The operator profile must be signed. If the operator profile is changed in course of the evaluation (after inspection), the final version will be sent to the operator for approval. Rapor formatının kullanımı hakkında müfettişe talimatlar Final raporun üç kısımdan oluştuğunu unutmayınız: İşletme profili II 4.1 müteşebbis tarafından doldurulur, müteşebbisin güncel, tam ve doğru tanımını verir. Teftiş raporu II 4.3 sizin organik standartlar doğrultsunda işletme hakkındaki yorumlamanızı içerir. AB sertifikasyonu (AB No 834) dışında bir sertifikasyon talep edilir ise, ek teftiş raporları (örn. II 4.3.1) doldurulacaktır. Özet değerlendirme raporu II 4.5 sertifikalama tablosu ve uygunsuzlukların listesini içerir. Operatör Profili imzalanmalıdır. Evaluasyon sonrasında operator profilinin değişmesi halinde (teftişten sonra), son versiyon onay için müteşebbise gönderilecektir. Compliance criteri Uygunluk Kriterleri: indicates very important compliance criteria. Non-compliance with such criteria may prevent certification/will probably result in high sanctions. For this reason it is essential to give as much details as possible about a respective non-compliance. Çok önemli bir uygunluk kriterini ifade eder. Bu tip bir kritere uyumsuzluk sertifikasyonu engelleyebilir/muhtemelen sert yaptırımlara yol açar. Bu nedenle ilgili uygunsuzluk hakkında mümkün olduğunca fazla detayın verilmesi esastır. completely fulfilled / tamamen yerine getirildi acceptable with conditions / in principle fulfilled but minor shortcomings comments and conditions compulsory koşullu kabul edilir, prensipte yerine getirilmiş ancak küçük eksiklikler yorumlar ve yükümlülüklerin belirtilmesi zorunludur. not fulfilled comments and conditions compulsory compulsory / yerine getirilmedi yorumlar ve yükümlülüklerin belirtilmesi zorunludur. Not applicable / Uygulama alanı yoktur. If AC or NF is ticked, comments (description what is not correct, evaluation) are needed in practically all cases to assess the nonconformity. Such comments can be written just beyond the respective block of compliance criteria (including with the number of the CC concerned) / AC veya NF secenekleri işaretlendi ise, uygunsuzluğu değerlendirmek için her koşulda yorumlara (uygun olmyan durumun açıklanması, değerlendirme) ihtiyaç duyulur. Bu yorumlar uygunsuz kriterin yer aldığı grubun sonuna (ilgili CC no da belirtilerek) yazılabilir. grey fields/boes may never be ticked (N/A not possible as answer) / gri alanlar/kutucuklar işaretlenemez (N.A. cevap olarak kabul edilemez) 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

2 4-0 Inspection Details/ TEFTİŞ DETAYLARI FARM / TARIMSAL İŞLETME Farm name, place, country Tarımsal İşletmenin Adı, Yeri, Kodu MEHMET SÖNMEZ, TOHUM ORGANIK TARIM GIDA HAYVANCILIK TURIZM TIC. DOĞANCI KÖYÜ OSMANGAZI BURSA 001OD Contact details in registration form checked and filled in/ Kayıt Formunda irtibat bilgileri mevcuttur ve kontrol edilmiştir. Farm manager/ Tarımsal İşletme Yöneticisi : INSPECTION DETAILS FARM / TARIMSAL İŞLETME TEFTİŞ DETAYLARI Inspection date/ Teftiş Tarihi: Inspector/ Müfettiş: Nurhayat Bayturan Organic Standards according to which certification is requested Organik sertifikasyon aşağıdaki standartlara göre talep edilmektedir: EU regulation (EC) No 834/07 and 889/08 (Europe) Bio Suisse AB Yönetmeliği (EC) No 834/07 ve 889/08 (Avrupa) NOP (USA) NOP (ABD) JAS (Japan) JAS (Japonya) TR Regulation TR Yönetmeliği Demeter Naturland Soil Association Acceptance Soil Ass. Akseptans Mandator (if different than farm) Müteşebbis (tarımsal işletmeden farklı ise) Mandator name: / Müteşebbisin adı: Contact details in registration form checked and filled in/ Kayıt Formunda irtibat bilgileri mevcuttur ve kontrol edilmiştir. First inspection İlk teftiş Announced/ haberli Spotcheck/örnekleme Full update inspection Güncelleme kontrolü Unannounced/habersiz Additional inspection/ek teftiş Language of inspection (if translation was used, give details) Teftişte kullanılan lisan(çeviri yapıldı ise detay veriniz) Türkçe The following fields/ farm units were visited: Arazinin belirtilen parselleri ziyaret edildi: Hepsi Sample was taken complete sampling sheet IMO I, 4.6.2G Numune alındı numune alma formu IMO I, 4.6.2G doldurunuz Itinerary/ Teftiş Planı Date and time / Tarih ve Activity/ inspected units/ Faaliyet/teftiş edilen birimler zaman İzmir'den Bursa'ya gidiş ve Emel Masatoğlu eşliğinde işletmenin kontrolü İzmir e dönüş Access to information/ Bilgilere erişebilirlik The responsible farm manager or organic coordinator was present during the inspection/ Sorumlu müdür veya organik birim yöneticisi teftiş boyunca eşlik etmiştir The farm had all required documentation available for inspection (incl. original book keeping) / Teftiş için gereken tüm dokümantasyon hazırdı (Orijinal muhasebe kayıtları da dahil) The inspector had unrestricted access to all premises and documentation. / Müfettişe tüm tesis ve dokümantasyonu incelemek için sınırsız bir kolaylık sağlandı. Remarks Notlar: 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

3 4-1 Introduction and History / TANITIM VE TARİHÇE The operator has an up to date operator profile IMO II 4.1. (if not to be prepared by inspector at the epenses of mandator). İşletmenin güncel bir işletme profili IMO II 4.1 vardır (aksi takdirde giderler müteşebbis tarafından karşılanmak üzere müfettiş tarafından teftiş sırasında doldurulmalıdır) All documents are kept for at least 5 years Tüm dokümanlar en az 5 yıl boyunca saklanmaktadır. Y N The inspector has thoroughly checked the profile and then corrected/ updated all missing information. The finally submitted profile reflects the actual operation sufficiently. Müfettiş profili kontrol etmiş ve tüm eksik bilgileri düzeltmiş/güncellemiştir. En son iletilen profil gerçekleştirilen aktiviteleri tam anlamıyla yansıtmaktadır. All collection sites and purchase centres have been inspected. If not, give justification. Tüm toplama ve satınalım merkezleri kontrol edilmiştir. Edilmedi ise gerekçesini belirtiniz. Remarks/Notlar: Changes since last inspection /Son kontrolden sonraki değişiklikler The project operator has notified IMO on important changes during the year. / Proje operatörü yıl boyunca gerçekleşen önemli değişikliklerde IMO yu haberdar etmiştir. - changes of own or rented plots/ kendisine ait veya kiralanmış parsellerde değişiklikler changes in suppliers list / tedarikçi listesinde değişiklikler - changes of farm inputs (included in the IMO farm input list as anne to this profile) ) / İşletme girdilerinde değişiklikler (işletme profiline ekli IMO işletme girdi listesinde değişiklik) - changes of assortment list / recipes / malların çeşitliliğinde/reçetelerde değişiklikler - changes of activities / yeni faaliyet alanları - change of address/ moving premises / adres değişimi / tesislerin taşınması - New eport labels (final consumer) / yeni ihracat etiketleri (final tüketici) Other changes or remarks Diğer değişiklikler veya notlar: 4-2 Production Unit / ÜRETİM BİRİMİ Characteristics of farm Tarımsal İşletmenin Özellikleri The farm is entirely managed organically. İşletme tamamiyle organiktir. The farm manages organic as well as non-organic units. İşletmede organik ve organik olmayan birimler mevcuttur. Details/detaylar Organic fields are organized as a continuous patch of land (no conventional fields scattered in the organic unit). / Organik parseller birbiriyle komşu olacak şekilde düzenleme yapılmıştır (organik birimler arasında konvansiyonel parseller bulunmamaktadır.) Non-organic fields and organic fields are scattered amongst each other. / Organik olmayan parseller ve organik parseller birbiri içerisinde dağınık dizilimdedir. There is no parallel production of the crops to be certified. / Sertifikalanacak ürünün paralel üretimi yapılmamaktadır. There is parallel production for the following crops: Belirtilen ürünlerde paralel üretim yapılmaktadır: 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

4 Details/detaylar The non-organic unit is located in a different area (> 50 km away) and the products are not taken to the organic farm. In this case the non-organic unit is considered not being part of the farm. / Organik olmayan birim farklı bir bölgededir (>50 km mesafede) ve ürünler organik tarımsal işletmeye alınmamaktadır. bu durumda organik olmayan birim tarımsal işletmenin bir parçası olarak kabul edilmez. There is a separate non-organic farm run by the same company but with distinctly different management and bookkeeping. All potential risks to threaten organic integrity of production by this situation have been checked and can be ecluded. Checklist IMO II Inspector Guide Parallel Production has to be filled in. / Aynı firma tarafından işletilen, organik olmayan ayrı bir birim sözkonusudur ancak sorumlusu başka biridir ve mali kayıtları ayrı tutulmaktadır. Organik üretimin bu nedenle karşılaşacağı tüm potansiyel riskler kontrol edilmiş ve elimine edilmiştir IMO II Kontrolör Rehberi Paralel Üretim kontrol formu doldurulmalıdır. Ownership of land Tarımsal İşletme arazisinin mülkiyeti Own land and fully under responsibility of farm management / Kendi arazisi ve çiftlik yönetiminden tamamen kendi sorumlu Rented land with clear land rights (eclusive farming decisions of land) / Yasal olarak kiralanmış arazi (arazi kararları kişiye ait) Unclear land rights give details/ açık olmayan arazi hakları detay veriniz Remarks/notlar: Arazi nr:1: Muslahattin Şen, Ziya Alan, Fuat Durak, Nermin Kurnaz, İbrahim Durak, Ganime Kopuk ile kira sözleşmesi mevcut değildir. Arazi nr2: Ahmet Bulut, Emine Çoşkun, İsmail Bulut, İdris bulut ile kira sözleşmesi mevcut değildir. Arazi 5: Hasan yıldız ile kira sözleşmesi mevcut değildir Organic and non-organic unit/ contamination/ Organik ve Organik olmayan Birimler / Kontaminasyon Up to date list of all managed organic fields with respective areas and crops is available Organik programdaki parselleri ve ürünleri içeren güncel liste mevcuttur. If the farm also manages non-organic fields/ crops, / Üretici aynı zamanda organik olmayan parsellere sahip/ürün üretiyor ise; - a complete list of non-organic fields with their respective crops is available. / Üretilen ürünler ile birlikte organik olmayan parsellerin eksiksiz listesi mevcuttur. EU - minimum documentation on the non-organic units is available: fields indicated on map, information on inputs used in non-organic unit (incl. in bookkeeping or farm documentation, etc.). / organik olmayan birimlere ait minimum dokümantasyon tutulmuştur: plan üzerinde işaretlenmiş parseller, organik olmayan birimlerde kullanılan girdilere ait bilgiler (muhasebe kayıtları veya çiftlik dokümantasyonu, v.s). Organic areas are separated from non-organic fields by either appropriate buffer zones (width depending on actual risk of drift) or other appropriate means to prevent drift (hedges, run-off channels, etc.). / Organik parseller organik olmayan parsellerden tampon bölgeler ile (genişlik bulaşma riskine göre belirlenir) veya bulaşmayı engelleme amaçlı uygun önlemler (çit, hendek, v.s.) ile ayrılmıştır There is no major eternal source of contamination of the organic fields (irrigation water, heavy industry close by, etc.). / Organik parsellerin belirgin bir dış bulaşma kaynağı yoktur (sulama suyu, yakındaki ağır endüstri, v.s.) No contamination of organic fields by use of machines/tools/spraying equipment which are used also for non-organic activities. (Separate equipment or clear and effectively implemented cleaning). / Makine/alet/ilaçlama makinesi gibi organik olmayan faaliyetlerde de kullanılan malzemelerin kullanılması sonucu organik parsellere bulaşma riski bulunmamaktadır (ayrı ekipman kullanımı veya etkin temizleme). In the organic unit, no prohibited inputs are stored 1. If there are also non-organic farming activities, inputs for these activities are stored in a separate storage, which is clearly labelled as non-organic, conventional EU or similar. Organik ünitede, izin verilmeyen girdiler depolanmamaktadır. Organik olmayan çiftçilik faaliyetleri de uygulanıyorsa, bu faaliyetler için kullanılan girdiler, açıkça organik değildir, kon- 1 If the farm still has prohibited inputs stored (e.g. at first inspection), please register quantities so that removal can be easier followed up. Tarımsal işletmede yasaklanmış girdiler depolanıyorsa (örn. bu durum ilk teftişte gözlemlendi ise), lütfen miktarını not alınız. Böylece takibi daha kolay olacaktır IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

5 vansiyonel veya benzer şekilde etiketlenmiş başka bir depolama alanında depolanmaktadır. If there is parallel production, the requirements for production of the same crop (un-distinguishable variety) in both the organic and the nonorganic unit (parallel production) are fulfilled: / Paralel üretim varsa, hem organik hem organik olmayan birimde (paralel üretim) aynı ürünün (ayırt edilemez çeşit) üretimi için gerekli yükümlülükler yerine getirilmektedir: EU - only perennial crops or fields for seed production/nurseries/planting stock. If annual crops harvest will not be certified as organic. / Sadece çok yıllık bitkiler veya tohum üretimi için ekilen parseller/fidanlık/aşı materyalleri. Tek yıllık bitki ise ürün organik olarak sertifikalanamaz. - a conversion plan is available which defines for each plot (with crop in parallel production) the beginning of conversion within ma. 5 years (N/A for nurseries/ plant stock production). / Bir geçiş planı mevcuttur (paralel üretimdeki ürün) geçiş ma. 5 yıl içerisinde başlatılır (fidanlık/aşı materyalleri için uygulanabilir değildir.). - clear and well documented separation measures during harvest. / Hasat esnasında uygulanan ayrım önlemleri açık ve iyi dokümante edilmiştir. - announce harvest 48 h in advance to IMO (in case of distinct harvest period). / IMO ya hasattan 48 saat önce haber verilmiştir (farklı hasat peryodu olması halinde). - after harvest (at the latest end of year) the farm informs IMO on harvested quantities and confirms that separation has been ensured. Hasat sonrasında (en az bir yılın sonunda) üretici IMO yu elde edilen ürün miktarı konusunda bilgilendirmiş ve ayrımın uygun yapıldığını konfirme etmiştir. Remarks/notlar: Arazilerin çevresinde genelde tarım yapılmayan araziler, ormanlar bulunmaktadır Begin of conversion / Organik Tarıma Geçiş Land for organic production has to be under organic management for a certain time which is defined for each certification program. Normally, the official begin of conversion is the last application of prohibited inputs in the year of application for IMO certification, but under certain circumstances retrospective consideration of previous farming practices as part of the conversion period is possible. refer to IMO policy Organik üretim yapılacak parsel, her bir sertifikalama programında belirtilmiş bir sure boyunca organik kurallara göre işlenmelidir. Normalde geçiş döneminin resmi başlangıcı IMO sertifikasyonuna başvurulan yıl içerisinde yasaklanmş girdilerin son kullanım tarihidir, ancak bazı belirgin şartlar altında geçmişteki tarım alışkanlıkları gözlenerek geçiş döneminin kısaltılması olasıdır IMO Politikasına bakınız. Year of first certification of farm / Tarımsal İşletmenin ilk Sertifikasyon Yılı Last application of unpermitted inputs and begin of conversion (only already certified operators) Izin verilmeyen girdilerin son uygulanma tarihi ve geçişin başlangıcı (sadece önceden sertifikalanmış işletmeler) Sözkonusu araziler daha önce ETKO tarafından sertifikalanmıştır. Last application of prohibited inputs (month/ year)/ İzin verilmeyen girdilerin son kullanım tarihi ay/yıl: Official begin of conversion set by IMO/ IMO tarafından belirlenen resmi geçiş dönemi başlangıcı: 01/2007kedime not: burayı gir. Different conversion status see plot list in operator profile with respective begins of conversion Farklı geçiş dereceleri geçiş dönemi başlangıcının belirtildiği parsel listesine bakınız For all fields the last application of prohibited inputs is known and confirmed by findings of inspector. / Tüm parseller için yasaklanmış girdilerin son kullanım tarihleri bilinmektedir ve müfettişin tespitleri ile konfirme edilmiştir In case of new fields: a complete new field history sheet has been prepared or old form updated. / Yeni parseller olması durumunda: eksiksiz doldurulmuş yeni arazi envanteri hazırlanmış veya eski form güncellenmiştir. Remarks/notlar: The section below this line must be filled in only in case of new farms or new plots of eisting farms: : Bu çizgiden aşağısı sadece yeni araziler veya eski işletmelere katılan yeni parseller olması halinde doldurulacaktır. Date Application for IMO Certification / IMO sertifikasyonu için başvuru tarihi The previous farming practices of the farm/ respective plot have been verified in detail. Farm documentation of past 3 years/ Son 3 yıla ait işletme dokümantasyonu 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

6 Remarks on reliability of information / Bilginin güvenilirliğine dair açıklamalar: Visual/ physical verification of field status by inspector/ Parselin durumunun müfettiş tarafından görsel/fiziksel doğrulanması Photos/fotoğraflar Official agricultural programs which confirm fallow status of land, sustainable farming methods or similar. / Parselin nadas durumunu, sürdürülebilir tarım metodları veya benzeri konfirme eden resmi tarımsal programlar Official confirmation from regional agricultural office or similar/ Lokal tarım müdürlüklerinden veya benzer bir makamdan resmi konfirmasyon Confirmation by competent other institutions or eperts / Yetkili enstitü veya uzmanların konfirmasyonu Overall risk assessment of production system in the area Checklist IMO II Inspector Guide Retrospective Approval / Parseldeki üretim sisteminin toplam risk analizi IMO II Kontrolör Rehberi Geçiş Süresi Kısaltma kontrol formu doldurulmalıdır. Written confirmation of field history also by previous owner / Parselin daha önceki sahibinden de arazi tarihçesinin konfirmasyonu Oral information from farm manager / İşletme müdüründen sözlü bilgi Documents on previous certification of land / Parselin daha önceki sertifikasyonuna ait dokümanlar In overall consideration of the reliability of information on previous practices, a detailed risk assessment and the IMO certification policy which requires in principle a minimum of 1-year-IMO-monitored conversion period for all new operators, the begin of conversion is set as indicated in the plot list on Summary Assesment. / Daha önceki uygulamalara istinaden verilen bilginin güvenilirliği hususunda, detaylı bir risk değerlendirmesi ve tüm yeni müteşebbisler için en az 1 yıl IMO gözetiminde geçiş dönemini esas alan IMO sertifikasyon politikası önceliklidir. Geçiş döneminin başlangıcı Özet Değerlendirme raporundaki parsel listesinde belirtildiği gibidir. The section between above this line must be filled in only in case of new farms or new plots of eisting farms Bu ve yukarıdaki çizginin arası sadece yeni araziler veya eski işletmelere katılan yeni parseller olması halinde doldurulacaktır. 4-3 Crop Production and documentation / ÜRETİM VE DOKÜMANTASYON Seeds and Planting Material / Tohumlar ve Dikim Materyali For the production of organic products, organic seeds and planting material must be used. Non-organic seeds/ planting stock may only be used if there is sufficient evidence that no organic material was available. Efforts have to be taken to obtain organic seeds/planting stock in future, even if not available at present. Use of treated seeds or planting stock is not acceptable, ecept if treatment is mandatory as per state phyto-sanitary regulations. See IMO seed Policy for details. / Organik ürünlerin üretiminde, organik tohum ve dikim materyalleri kullanılmalıdır. Organik olmayan tohum / dikim materyalleri sadece organik materyal temininin olası olmadığının kanıtlanması halinde mümkündür. Şu an mevcut değil ise de, daha ileride organik tohum ve dikim materyali eldesi için çaba sarfedilmelidir. Ilaçlanmış tohumlar veya dikim materyalleri kabul edilemez ancak fito-sanitasyon yönetmelkleri gereğince işlem zorunlu ise uygulama kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için IMO tohum politikasına bakınız Organic/ conventional seeds: The farm has used only organic planting material or conventional untreated material or conventional material which has been treated with permitted inputs. / Organik/konvansiyonel tohumlar: işletmede sadece organik X dikim materyalleri veya ilaçlanmamış konvansiyonel veya izin verilmiş girdilerle ilaçlanmış konvansiyonel dikim materyali kullanılmıştır. If conventional planting material has been used: / Konvansiyonel dikim materyali kullanıldı ise: - The farm has shown effort to obtain organic planting material or is active in programs which promote future production of organic planting material. Inspector can confirm that all conventional planting stock was used because organic planting stock was not available. / İşletme organik dikim materyali elde etmek için efor harcadığını göstermiş veya ileride organik dikim materyali üretebilmek için X aktif bir program yürütmektedir. Müfettiş, organik dikim materyali mevcut olmadığından konvansiyonel dikim materyali kullanıldığını onaylayabilmektedir. - No conventional seedlings (annual crops) have been used. / Konvansiyonel fide (tek yıllık ürünlerde) kullanılmamıştır IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

7 If any treated (with prohibited inputs) planting material has been used: / (yasaklanmış girdilerle) ilaçlanmış dikim materyali kullanıldı ise: X - If treated seeds were used: the treatment was mandatory as per official phyto-sanitary regulations, sufficient specification are available for evaluation. if not, refer to policy for sanctions / ilaçlanmış tohumlar kullanıldı ise: resmi fito-sanitasyon yönetmeliği gereğince işlemin zorunlu olduğu saptanmalıdır, değerlendirme için yeterli spesifikasyon mevcuttur. aksi takdirde, yaptırım politikamız uygulanır - If treated seeds were used with IMO permission: there is an official confirmation for 3 different seeds suppliers that untreated seeds are not available. IMO onayı ile işlem görmüş tohum kullanıldı ise, 3 farklı tohum tedarikçisinden, işlem görmemiş tohum bulunamayacağına dair resmi konfirmasyon mevcuttur. - If treated vegetative propagation material or young trees are used: (almost all conventional young trees will be treated if from official nurseries/ providers) give full details where/when. These plants/ trees are managed organically 12 months before the harvest can be certified. (details see policy). / ilaçlanmış bitkisel üretim materyali veya genç ağaçlar kullanıldı ise: (resmi fidanlık veya tedarikçilerden alınmış olan konvansiyonel genç ağaçların neredeyse tümü ilaçlanmıştır. ) tüm detayları veriniz, nerede/ne zaman. Hasattan 12 ay önce organik olarak yetiştirilmiş bitkiler/ağaçlar sertifikalandırılabilir. (detaylar için politikamıza bakınız) Quality (2.1.1) of seeds/planting stock is confirmed by packages, invoices, suppliers information, etc. / Tohumlar/dikim materyalinin kalitesi (2.1.1); ambalajlar, faturalar, tedarikçi bilgilendirmesi, v.s. ile kanıtlanmaktadır Own seedling/ planting material production for organic crops is managed organically on uncontaminated substrate containing only permitted components.. / Tarımsal işletmeye ait fide/dikim materyali üretimi sadece izin verilen komponentleri içeren bulaşık olmayan substratlarla yapılmaktadır The planting material used is not genetically modified.(!) For conventional GM risk crops (see GM policy) up to date GMO-free declarations are available.(!). / Kullanılan dikim materyali genetik olarak modifiye edilmemiştir.(!) Konvansiyonel GDO riskli X mahsuller (bakınız GDO politikası) için güncel GDO içermez deklarasyonları mevcuttur.(!) Per plot the actual cultivation periods (planting to harvest) for all certified crops are documented (e.g. overview table all plots with indication which crops have been grown from when to when on this plot.) / Parsel başına faaliyetler (ekimden hasata dek) tüm sertifikalı mahsuller için dokümante edilmiştir (örn. parsellerde ne zaman hangi ürünlerin üretildiğini belirten ve tüm parselleri içeren genel bir açıklama tablosu). X Remarks/notlar: : Tohumların bazıları Yalova Atatürk Araştırma Enstitüsü nden ve Karacabey den birinden alınmış. Dışarıdan alınan bu tohumların faturaları veya ilaçsız tohum olup olmadığına dair bir belge görülememiştir : Fideler evin bahçesinde yetiştirilmektedir ve daha önce Etko tarafından sertifikalanmış. Sertiifkalandığına diar bir belge mevcut değildir : Yalova Atatürk Araştırma Enstitüsü nden tedarik edilmiş domateslere ait GMO deklarasyonu mevcut değildir Bilgisayar ortamında her parselde yapılan uygulamaların yazıldığı bir tablo mevcut ancak girdi kullanım miktarları tam anlamı ile kaydedilmemiştir Soil Fertility and Fertilisation / Toprak Verimliliği ve Gübreleme Soil fertility is sustained (by cultivation of leguminous plants, use of manure, a suitable crop rotation pattern or agro-forestry system). / Toprak verimliliği sürdürülebilirliği sağlanmaktadır (baklagil ekimi, gübre kullanımı, uygun bir ürün rotasyon planı veya orman tarımı ile). Annual crops: long term crop rotation plan available. Rotation plan is balanced, sustainability ensured/ Tek yıllık ürünler: uzun vadeli ürün rotasyon planı mevcuttur. Rotasyon planı dengelidir ve sürdürülebilirlik garanti altına altındadır Soil erosion is controlled sufficiently / Toprak erozyonu kontrol altına alınmıştır All used inputs are listed in the list of inputs in 4.1/ Kullanılan tüm girdiler girdi listesi nde (4.1) belirtilmiştir. - All inputs are approved by IMO (category II must be approved before use) / Tüm girdiler IMO tarafından onaylanmıştır (II. Kategori kullanımdan önce onaylanmalıdır.). - For any commercial inputs which have NOT been approved by IMO, detailed specifications of the in IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

8 puts are available and attached to the operators profile. / Henüz IMO dan onay alınmamış herhangi bir ticari girdi için, detaylı bir spesifikasyon mevcuttur ve işletme profiline eklenmiştir - If any inputs (soil conditioner/ compost activators etc.) are used which contain micro-organisms, reliable GMO declarations and/ or GM analyses are available. / Mikro-organizma içeren herhangi bir girdinin (toprak düzenleyici/kompost aktivatörü, v.s.) kullanılması halinde, güvenilir GDO deklarasyonları ve/veya GDO analizleri X mevcuttur EU EU All used inputs are permitted for use according Anne I for Regulation 889/2008. Any unclear or not allowed inputs give details (fields, crops, date of application) Kullanılan tüm girdilerin AB Yönetmeliği 889/2008 Ek I göre kullanımına izin verilmiştir. açık olmayan veya izin verilmemiş girdi kullanıldı ise detay veriniz (parseller, mahsuller, uygulama zamanı) Nitrogen input from livestock manure < 170kg N/ha/year/ Hayvan gübresindeki azot miktarı <170kg N/ha/yıl Remarks/notlar: : Kullanılan bazı girdilerin (Simderma, B5A, Ergüp) yerel kontrol organları tarafından verilmiş sertifikaları olduğu ifade edilmiştir. Ancak kontrol sırasında bu sertifikalar ve gübrelere ait spesifikasyonlar görülemedi ve TR yönetmeliğine göre uygunluğu bilinmemektedir Pest, Disease and Weed Management / Zararlı, Hastalık ve Yabani Ot Kontrolü Pests, diseases are controlled by appropriate organic cultivation methods, such as choice of appropriate varieties, appropriate crop rotation, mechanical cultivation procedures, and protection of natural enemies. / Zararlılar ve hastalıklar uygun organik ekim metodları ile kontrol edilmektedir: uygun varyete seçimi, uygun ürün rotasyonu, mekanik üretim prosedürleri, doğal zararlıların korunması gibi All used inputs are listed in the list of inputs in 4.1/ Kullanılan tüm girdiler girdi listesi nde (4.1) belirtilmiştir. - All inputs are approved by IMO (all commercial inputs must be approved before use) / Tüm girdiler IMO tarafından onaylanmıştır (tüm ticari girdiler kullanımdan önce onaylanmalıdır.). - For any commercial inputs which have NOT yet been approved by IMO, detailed specifications of the inputs are available and attached to the operators profile. / Henüz IMO dan onay alınmamış herhangi bir ticari girdi için, detaylı bir spesifikasyon mevcuttur ve işletme profiline eklenmiştir - If any inputs (soil conditioner/compost activators etc.) are used which contain micro-organisms, reliable GMO declarations and/or GM analyses are available. / Mikro-organizma içeren herhangi bir girdinin (toprak düzenleyici/kompost aktivatörü, v.s.) kullanılması halinde, güvenilir GDO deklarasyonları X ve/veya GDO analizleri mevcuttur. All used inputs are permitted for use according Anne II for Regulation 889/2008. Any unclear or not allowed inputs give details (fields, crops, date of application) / Kullanılan tüm EU girdilerin AB Yönetmeliği 889/2008 Ek II ye göre kullanımına izin verilmiştir. açık olmayan veya izin verilmemiş girdi kullanıldı ise detay veriniz (parseller, mahsuller, uygulama zamanı) EU Used quantities of copper < 6 kg/ha/year/ Bakır kullanım miktarı < 6 kg/ha/yıl Weeds are controlled mechanically/ manually. / Yabani otlar mekanik/manuel kontrol edilmektedir. Remarks/notlar: Harvest / Hasat The farm produces crops in certified organic as well as conversion and/ or conventional quality. Separation during harvest is ensured by the following measures/ Tarımsal işletmede sertifikalı organik ürünler dışında geçiş ürünleri ve/veya konvansiyonel ürünler de üretilmektedir. Hasat esnasında ayrım için belirtilen önlemler alınmaktadır yes evet no hayır Workers are well informed on organic quality of fields. / Çalışanlar parsellerin organik kalitesi hakkında bildilendirilmişlerdir. Farm manager supervises harvest and is aware of crop status. / İşletme müdürü hasadı izler ve mahsulün sertifika derecesi hakkında bilgilidir. Labelling of products directly on the field/ Ürünler direkt parselde etiketlenmektedir. Strictly field-wise harvesting (e.g. organic fields only on certain days) Dikkatli ve akıllıca hasat (örn. organik parseller sadece belirli günlerde hasat edilmektedir.) QM system ensures traceability of all products per field / Kalite Yönetim sistemi parsel başına tüm ürünlerin izlenebilirliğini sağlamaktadır IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

9 The farm only produces organic crops/ Tarımsal işletme sadece organik ürün üretmektedir Organic products are not commingled with any non-organic or conversion products during harvest / organik ürünler hasat esnasında konvansiyonel veya geçiş dönemi ürünlerle karışmamaktadır Organic and conversion products are not contaminated during harvest (check also harvest machines, if applicable). / organik ve geçiş dönemi ürünlere hasat esnasında bulaşma olmamaktadır (sözkonusu ise hasat makineleri de kontrol edilmelidir). Remarks/notlar: Livestock/ Hayvancılık If livestock products shall be certified as organic use the format for farms with certified livestock (IMO II, 16) / Hayvansal ürünler organik olarak sertifikalandırılacak ise sertifikalı hayvancılık yapan tarımsal işletmeler formatı kullanınız (IMO II,16) EU If manure shall be used: With regard to local animal husbandry practices, the livestock housing conditions are appropriate and not factory farming like (if relevant see IMO policy poultry manure) / Gübre kullanılacaksa: Yerel hayvan yetiştiriciliği uygulamaları gözönüne alındığında, barınak koşulları uygundur ve intensif üretim değildir (eğer konu ile ilgili ise IMO Kümes Hayvanları Gübresi Politikasına bakınız) The organic farm land / crop is not contaminated by livestock treatments (e.g. tick control) / Organik tarımsal işletmenin parsellerine / ürünlerine, hayvancılık uygulamalarından bulaşma olmamıştır (örn. kene kontrolü). Remarks/notlar: Farm Documentation/ Tarımsal İşletme Dokümantasyonu A farm map is available, which indicates at least the borders of the plots. If the map is not an official map, at least relevant landmarks must be indicated for identification of the plot. En azından parsellerin sınırlarını belirten bir işletme planı bulunmaktadır. Plan resmi değil ise, en azından parselin tanımlanması için ilgili işaretlemeler yapılmıştır - The map is up to date; all plots are indicated with their respective numbers. / Planlar güncel olmalı ve tüm parseller kendi numaraları ile belirtilmiştir. - On the farm map, the own non-organic unit is clearly marked as such. / İşletme planında organik olmayan birimler açıkça belirtilmiştir. - Borders of organic fields with high risk of drift are indicated.. / Yüksek bulaşma riski olan organik alanların sınırları belirtilmiştir The use of inputs (manure, any commercial inputs) is documented per plot (farm diary or plot register). / Parsel başına girdi kullanımı (hayvan gübresi, diğer ticari girdiler) dokümante edilmiştir (işletme günlüğü veya parsel kayıdı) Consolidated input data (total annual quantity per plot) is available. / Toplu girdi verileri (parsel başına toplam yıllık miktar) tutulmuştur. Purchase receipts for inputs and other records (inventory of inputs) allow a verification of the used input quantities../ Girdi satınalım makbuzları ve diğer kayıtlar (girdi envanterleri) kullanılan girdi miktarının ve kalitesinin belirlenmesine olanak sağlar özelliktedir Documentation of activities is found to be consistent with purchase documentation and the findings of the inspector. / Faaliyet dokümanları, satınalım dokümanları ve müfettişin bulguları ile uyumludur. Remarks/notlar: Satın alınan gübre düzenleyicilerin faturası görülememiştir. Plausibility verification of actual off-farm input use (facultative, compulsory in case of using copper products): ) / İşletme dışı girdi kullanımının gerekliliğinin doğrulanması (ihtiyari, bakır ürünleri kullanımı halinde mecburi) 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

10 4-4 Post Harvest Handling, Processing and Marketing / HASAT SONRASI İŞLEMLER, işleme ve pazarlama Y E N H The farm has contracted processors / İşletme fason işleyicilere sahiptir. separate reports needed for these processors. Use form IMO II 10.3 for checking bu işleyiciler için ayrı raporlar doldurulmalıdır. Teftiş için IMO II 10.3 formunu kullanın. The farm has contracted a warehouse for storage of its products (no processing/sorting/packing). Use form IMO II for checking. Tarımsal işletmenin ürünlerinin depolaması için fason bir deposu vardır. (işleme/ayırma/paketleme yapılmamaktadır) teftiş için IMO II formunu kullanın. The farm has an own warehouse at a different location. / Tarımsal işletmenin farklı bir yerde kendi deposu vardır - Use form IMO II for checking./ teftiş için IMO II kullanılır. The farm also purchases organic products from other farms (other than farm inputs). / İşletme diğer işletmelerden de organik ürün satınalmaktadır (işletme girdileri dışında) Use separate report IMO II 10.3 for checking. teftiş için IMO II 10.3 raporu kullanın. The farm processes the organic product also in nonorganic quality (parallel processing) İşletme organik ürünü konvansiyonel kalitede de üretmektedir (paralel üretim) Use separate report IMO II 10.3 for checking. teftiş için IMO II 10.3 raporu kullanın. The farm performs comple processing using processing aids (incl. flavours, washing water additives, use of ozone during storage etc.) and/or non-agricultural ingredients. Use separate report IMO II 10.3for checking./ İşletmede komple üretim yapılmaktadır: işleme katkı maddesi (aroma, yıkama suyu katkıları, depolama esnasında ozon kullanımı, v.s dahil),ve/veya tarımsal olmayan bileşenler kullanılmaktadır teftiş için IMO II 10.3 raporunu kullanın. Y E N H There is only simple post harvest handling/ processing (incl. packing), own processing in a processing unit rented or eport of own products on the farm (NO parallel processing, NO purchase, NO use of processing aids or non-agricultural ingredients) If yes the following compliance check is sufficient. If no an additional 10.3 needs be filled in for the processing (see criteria above) and the section below can be skipped. / İşletmede sadece hasat sonrası basit bir işleme yapılmaktadır (paketleme de dahil). (paralel işleme, satınalma, işleme katkı maddesi kullanımı veya tarımsal olmayan bileşen üretimi YOK) Evet ise aşağıdaki uygunluk kontrolü yeterli. Hayır ise işleme için 10.3 doldurulmalıdır (yukarıdaki kritere bakınız) ve aşağıdaki bölüm doldurulmadan geçilebilir. If a 10.3 is filled in additionally (see above) the following sections below this line can be skipped.. Ayrıca 10.3 dolduruldu ise (bakınız yukarı) bu çizgiden aşağısı doldurulmadan geçilebilir Incoming quantities with field origin are traceable (harvest registers, incoming goods documentation processing or incoming stock quantities with lot number system). / Tarımsal işletme kaynaklı girdilerin miktarları izlenebilirdir (hasat kayıtları, giren ürün kayıtları, parti numarası sistemi ile işleme veya giren stok miktarlarının dokümantasyonu) Organic products are not commingled with non-organic or conversion products during handling / Organik ürünler işleme esnasında konvansiyonel veya geçiş dönemindeki ürünlerle karışmamaktadır Organic and conversion products are not contaminated during handling / Organik ve geçiş dönemi ürünlere işleme esnasında bulaşma olmamaktadır There is a complete list of processed products incl. the package size (assortment list) / Ambalaj gramajını da içeren tam bir işlenmiş ürün listesi hazırlanmıştır. During processing no auiliaries/processing aids are being used. Only the farm s own organic products are used as ingredients (if not to be filled in) / Işleme esnasında herhangi bir işleme katkı maddesi kullanılmamıştır. Sadece işletmenin kendi organik ürünleri bileşen olarak kullanılmıştır. (değil ise 10.3 doldurulmalıdır.) 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

11 If products are processed with more than one ingredient and/or salt and water, a complete recipe is available for each product / Ürünler birden fazla bileşen ve/veya tuz ve su ile üretildi iseler, her bir ürünün tam bir reçetesi hazırlanmıştır. There is appropriate documentation of processing activities (processing/packing diary) / Işleme faaliyetlerinin uygun bir dokümantasyonu mevcuttur (işleme/paketleme günlüğü). Remarks /notlar: Storage of final products is managed in a way that ensures that no commingling or contamination takes place and that the organic lots can be identified. / Depolama, herhangi bir karışma ve bulaşma olmayacak şekilde ve organik partiler tespit edilebilir şekilde yürütülmektedir. Storage areas (requirements not applicable to operators which ONLY handle organic products) / Depolama Alanları (SADECE organik ürün ile ilgilenen işletmelerin bu gerekliliklere uyma şartı yoktur) - separate areas for final storage of the organic products/ organik ürünlerin depolanması için ayrı alanlar mevcuttur separate areas for storage before/in between processing / işleme öncesinde/ arasındaki depolamalar için ayrı alanlar mevcuttur. - all organic storage areas are labelled as organic/ tüm organik ürün depolama alanları organik ibaresi ile işaretlidir. If products are stored for more than a few days, a stock record is available. / Ürünler işletmede birkaç günden fazla depolanıyor ise, depo kaydı tutulmaktadır. There is a detailed stock record which can be linked with lot numbers or other reference with other product flow documents / Parti numaraları veya başka referanslar yardımıyla, diğer ürün akış dokümanları ile ilişkilendirilebilen ayrıntılı stok kayıtları mevcuttur. Products are identifiable as organic at any time during intermediate or final storage / Ürünler, ara veya final depolamada organik ürün olarak tanımlanabilmektedir. The effectively implemented separation measures during storage prevent commingling with or contamination by conventional products / Depolama esnasındaki etkin ayrım önlemleri, konvansiyonel ürünlerden karışımı veya bulaşmayı engellemektedir. Separation measures during storage effectively prevent commingling of different ORGANIC qualities / Depolama esnasında uygulanan etkin ayrım önlemleri, farklı organik kalitelerin karışmasını engellemektedir. If farm stores products for other farms, these products are kept in a completely separate storage area and clearly identified in order to prevent any commingling. / İşletme, diğer tarımsal işletmeler için ürün depoluyorsa, bu ürünler tamamiyle ayrı depolama alanlarında tutulmakta ve karışmayı engellemek için açıkça tanımlanmaktadır. Processing machines are clean, no contamination of the organic products. Operator has recorded cleaning measures and effectivity of cleaning. / İşleme makineleri temizdir, organik ürünlere bulaşma olmamaktadır. Müteşebbis temizlik önlemleri ve temizliğin uygunluğunu kaydetmektedir Separation measures during processing effectively prevent commingling with conventional products / İşleme esnasında uygulanan ayrım önlemleri konvansiyonel ürünlerden karışmayı engellemektedir. The effectively implemented separation measures during processing effectively prevent commingling of different ORGANIC qualities. / İşleme esnasında etkin olarak uygulanan ayrım önlemleri farklı organik kalitelerinin karışmasını engellemektedir. If simple processing is carried out in the warehouse no auiliaries/processing aids (anti coagulant agents, etc.) are being used / Depoda işleme yapılıyor ise hiçbir yardımcı malzeme/işleme katkı maddesi (anti-koagulant, v.s) kullanılamamaktadır. Facility Pest management / Zararlı Kontrol Yöntemleri: EU Appropriate measures are taken for prevention of pest infestation / Zararlı istilasını önlemek için uygun önlemler alınmaktadır. - The use of synthetic products is only allowed if treatment is absolutely necessary, products may only be used when the store/processing unit is empty. The waiting period has to be respected. / Sentetik ürünlerin depolama esnasında kullanımına, uygulama kesinlikle zorunlu ise izin verilir, ürünler sadece depo boş iken kullanılmaktadır. Bekleme süresine uyulmaktadır. - The use pest control agents is documented (product, time of application, waiting time, other measure to prevent contamination of products). / ürünlerin kullanımı dokümante edilmektedir (ürün, uygulama süresi, bekleme süresi, ürünlerin bulaşmasını engellemek için alınan önlemler). If operator handles both non-organic and organic products and the organic products are stored together with other conventional agricultural products or foodstuffs, suitable cleaning measures of the storage facilities have been carried out before the storage of organic products; the operator has recorded these operations. / Şayet müteşebbis organik olmayan ve organik ürünler ile ilgileniyorsa ve organik ürünler diğer konvansiyonel tarımsal ürünler veya gıda maddeleri ile birlikte depolanıyor ise organik ürünlerin depolanmasından once deponun temizliği için uygun önlemler alınmıştır: müteşebbis bu faaliyetleri kaydetmektedir. Warehouse personnel is trained, knowledgeable and competent in implementing the organic handling/storage rules. / Depo elemanları eğitimli, bilgili ve organik depolama kurallarını uygulayabilecek yetenektedir. Lot number system is applied consistently: Lots are kept separate and consolidated in a traceable and documented manner / Parti numarası sistemi kararlılıkla uygulanmaktadır. Parti numaraları ayrı tutulmakta, izlenebilirliği olan dokümantasyon sistemi sayesinde daha etkin uygulanmaktadır 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

12 Remarks /notlar: depolama yapılmamakatdır. Ürünler direkt araziden satılmaktadır. İç piyasada satılacaktır. İhracat yapılmayacaktır Transaction Certificates (Certificates of Inspection) Dolaşım Sertifikaları (Teftiş Sertifikaları) Y N TCs applied for ALL organic eport (all countries) / Sertifikalar tüm organik ihracatta kullanılmaktadır (tüm ülkeler). TCs applied only for eport to EU / Sertifikalar sadece AB ülkeleri için kullanılmaktadır. All details under responsibility of the operator regarding transport and storage until first recipient in importing country(including warehouses, shipment premises, bonded warehouses/duty-free zones) are known and have been checked. / Ithalatçı ülkedeki ilk alıcıya dek operatörün sorumluluğu altındaki tüm nakliyat ve depolama detayları (depolar, yükleme binaları, gümrüklenmiş depolar/gümrükler) bilinmekte ve kontrol edilmektedir Eports documentation is organised in a way that allows easy follow up of product flow. / İhracat dokümantasyonu ürün akışının izlenmesini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiştir. There is complete list of clients (buyers and recipients) of the organic products (all countries, not only EU) / Organik ürün müşterilerinin (alıcılar ve sevkedilenler) tam bir listesi mevcuttur (tüm ülke alıcıları, sadece AB ülkeleri değil). The information as received by IMO for each eport consignments (eported quantities, organic qualities as indicated on transaction certificates) is consistent with the original documentation in the eport office (spot check) / İhracat satışları için IMO ya verilen tüm bilgiler (ihraç edilen miktarlar, dolaşım sertifikalarında ibraz edilmiş organik kaliteler), ihracat ofisindeki mevcut orjinal dokümanlar ile tutarlılık göstermektedir (örnekleme) All eports (!!) and local sales (as organic or as conventional,!) are documented and allow a full verification of product flow. / Tüm ihracat işlemleri ve yurtiçi satışlar (organik veya konvansiyonel) dokümante edilmiştir ve ürün akışının izlenmesine olanak vermektedir. Remarks /notlar: The labels for outgoing products were checked for Firmadan çıkan ürünlerin etiketleri şu ürünlerde teftiş edilmektedir: Basis of Verification / Doğrulama Tabanı All products Tüm ürünler Only the following products Sadece belirtilen ürünler: Actual original labels could be checked / Güncel ve orijinal etiketler teftiş edilebilir. Sample eport labels were prepared for inspector (only impossible for bulk eport) / Örnek ihracat etiketleri müfettiş için hazırdır (sadece dökme ürün ihracatı için mümkün değildir) Products are labelled correctly when leaving the farm to another entity(and are part of the project): organic (conversion), name of product, farm name, certified by IMO GmbH, lot number (if applicable), (private label indications if applicable). Alternatively this information is given on accompanying papers, if these papers can be undeniably linked to the respective lot. / Ürünler işletmeden başka bir yere (ve projenin bir başka birimine) sevkedilirken doğru bir şekilde etiketlenmektedir: organik / geçiş, ürün adı, işletme adı, IMO GmbH tarafından sertifikalanmıştır ibaresi, parti no (mümkün ise), (uygun ise birliğin sembolü). Bu bilgiler eşlik eden belgeler parti ile ilişkilendirilebiliyorsa bu belgelerde verilebilirler. All organic products (even if produced on contract) being sold to other operators are labelled correctly with the following indications/ Işletmeden çıkış yapan tüm sertifikalı ürünler (fason üretilmiş olsa dahi) aşağıdaki bilgileri içeren etiketler ile işaretlenmektedir Name & Address of last handler or owner (normally the processor or eporter) / Son işleyici veya sahibinin (normalde işleyici veya ihracatçı) adı ve adresi - certified by IMO or certified by IMO GmbH / IMO tarafından sertifikalanmıştır veya IMO GmbH tarafından sertifikalanmıştır ibaresi - organic or organic in conversion according to actual quality/ güncel kalitesine göre organik veya organik in conversion ibaresi - Lot number (if applicable) / Parti numarası (uygulanabilir ise) 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

13 All organic products which leave the operation are packed in way that the content cannot be replaced without manipulation or destruction of the package. / Işletmeyi terkeden tüm organik ürünler, ambalaj materyali manipule olmadan veya hasar görmeden içeriği değiştirilemeyecek şekilde paketlenmektedir. All product labels (final consumer labels) have been sent to IMO for approval before printing, incl. labels for products which are produced on contract for other operators. / Tüm ürün etiketleri (nihai tüketici etiketleri), fason işlenmiş ürünleri etiketleri de dahil, basılmadan önce, onay için IMO ya gönderilmektedir. If conversion products are labelled for final consumers (not bulk), the correct reference to the conversion status is indicated on the packages: product under conversion to organic farming / Geçiş ürünleri nihai tüketici için etiketlendi ise (dökme olmamak kaydı ile), geçiş durumunu yansıtan şu ibareler paketin üzerinde belirtilmektedir: organik tarıma geçiş aşamasındaki ürün. Advertisement, client information brochures, internet etc. state the correct organic quality of the offered products Reklamlar, müşteri bilgilendirme broşürleri, internet, v.s. sunulan ürünlerin doğru organik kalitesini belirtmektedir. Remarks/notlar: Etiket örneği hazır değildir. 4-5 Quality Assurance/ KALİTE GÜVENCE The operator is capable of dealing with cases of suspicion as required (block goods until clarification of doubts, contact certifier). / Işletme şüphe uyandıran durumların gerektiği gibi önlemini almaktadır(şüpheler giderilene kadar ürünün bloke edilmesi, sertifikasyon kuruluşuyla irtibata geçme) The operator systematically deals with customer complaints and documents this procedure. / Işletme sistematik olarak müşteri şikayetleri ile ilgilenmektedir ve bu prosedürü dokümante etmiştir. Remarks/notlar: 4-6 Product Flow Calculations / ÜRÜN AKIŞ HESAPLAMALARI Product / Ürün: Raw Material(s) Hammadde (ler): Processing ratio (if applicable) İşleme oranı (uygulanabilir ise): Calculation period Hesaplama periyodu: Calculation step Hesaplama basamağı 1. Yeni Üretici Document(s) Doküman(lar) Result Sonuç 5. Summary Evaluation of product flow for this product Bu ürünün ürün akışı için özet değerlendirme Total goods turnover during the period under assessment Belirtilen dönemdeki toplam ürün döngüsü Product (org/con.) Ürün (org/con.) Quantity purchased satınalınan miktar Quantities processed işlenen Miktar Quantities eported ihraç edilen miktar Comments yorumlar If you have to fill in the IMO II 10.3 form, you may skip the section above this line IMO II 10.3 formunu doldurduysanız bu çizginin üstünü doldurmadan geçebilirsiniz IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

14 4-7 Fulfilment of previous certification conditions/ BİR ÖNCEKİ SERTİFİKALAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ Last year s conditions with comments on the fulfilment have to be copied in the summery assessment 4.5 / Bir önceki yıla ait yükümlülükler durumları ile birlikte özet değerlendirme formuna (4.5) geçirilmelidir. Y N Fullfillement of previous conditions Bir önceki yükümlülüklerin yerine getirilmesi The operator has fulfilled all conditions of previous year / Operatör bir önceki yıl belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmiştir. Still open conditions all open conditions are included in the summary assessment (4.5) / Halen yerine getirilmemiş yükümlülükler mevcuttur tüm açık yükümlülükler özet değerlendirme formunda (4.5) belirtilmiştir. 4-8 Annees / EKLER Please submit the following documents to IMO (for finalization of certification) / Lütfen aşağıdaki dokümanları IMO ya iletiniz (sertifikasyonun tamamlanması için) Document/ Doküman Deadline/ Süre Remarks/Açıklamalar 4-9 AUTHORISATION / yetkilendirme The undersigned operator herewith confirms Aşağıda imzası bulunan müteşebbis şu maddeleri onaylamaktadırlar: that all information given in the operator profile (version dated ) is correct and complete. İşletme profilinde (versiyon tarih ) verilen tüm bilgilerdoğru ve eksiksizdir. that he has noted the inspection results as indicated in this inspection report and the summary assessment. Müteşebbis bu teftiş raporu ve özet değerlendirmede mevcut teftiş sonuçlarını bilmektedir. that he has noted the proposed corrective measures and documents yet to be submitted and agrees to implement the measures in due time. Yükümlülüklerini ve iletilmesi gereken dokümanları bilmektedir ve bu yükümlülükleri zamanında yerine getirecektir. Data release Verilerin yayımlanması This inspection report is a private and confidential document and will not be forwarded to third parties ecept competent authorities without prior permission. For efficient and fast processing of requests for re-certification (e.g. Naturland, Bio Suisse, Demeter, Soil Association, etc.) and import authorisations, we grant the following data 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

15 release Bu teftiş raporu özel ve gizlidir, yetkili merciler dışında hiçbir üçüncü şahıs veya firmaya izin almaksızın iletilmeyecektir. Re-sertifikasyon (örn. Naturland, Bio Suisse, Demeter, Soil Association, v.s.) ve ithalat prosedürlerinin daha hızlı ve efektif yürütülebilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde verilerin 3. şahıs veya kurumlara verilmesine izin veririz: to forward on request of an importer the inspection report directly to another certification agency for recertification or application for import authorisation Bir ithalatcının talebi üzerine, resertifikalama veya ithalat izin belgesi için gerekli teftiş raporunun direkt olarak başka bir kontrol organına gönderilmesi. to forward the inspection report on request to the importer himself Teftiş raporunun, ithalatçının talebi üzerine, direkt ithalatçının kendisine gönderilmesi. to forward the inspection report to Teftiş raporunun gönderilmesi. I do not want to declare any general data release. I am to be consulted every time my inspection report is to be forwarded to a third party (ecept competent authorities). I acknowledge that applications will hence be treated slightly delayed. Genel olarak dokümanların 3. şahıs veya kurumlara verilmesine dair yetki vermek istemiyorum. Her seferinde, teftiş raporu 3. şahıslara gönderilirken, (resmi kurumlar dışında) firmamızın bilgilendirilmesini istiyorum. Bu şekilde uygulamalarda gecikmelerin olabileceğinin farkındayım. Confirmation Operator Müteşebbisin onayı Emel Masatolglu Name and signature Ad ve İmza Date and place Tarih ve Yer Confirmation Inspector Kontrolörün onayı The inspector confirms that the inspection findings as indicated in this report and all facts as described in the operator profile are correct and at the best of his/her knowledge. Müfettiş, tüm bulgularının bu raporda belirtildiğini ve işletme profilinde tanımlanmış bilgilerin doğru ve bilgisi dahilinde olduğunu kabul eder. Nurhayat Bayturan Name and signature Ad ve İmza Date and place Tarih ve Yer 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

IMO II 4.1 G-e Operator Profile Farm Crop Production

IMO II 4.1 G-e Operator Profile Farm Crop Production IMO II 4.1 G-e Operator Profile Farm Crop Production IMO II, 4.1G-tr Tarımsal İşletme Profili Ürün Üretimi Version Operator (date) / Versiyon Operatör (tarih): Date Tarih: 12.06.2009 IMO Project-N / IMO

Detaylı

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU Lütfen bu formu mümkün olduğunca detaylı doldurunuz: Ürünlerinizin sertifikasyonu için hazırlanacak olan fiyat teklifinde burada verdiğiniz bilgiler kullanılacaktır.

Detaylı

EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date

EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date 1 / 5 Lütfen tamamını doldurun, bu başvuru formu fiyat teklifinde esas alınacaktır. Bu bir SÖZLEŞME değildir. Please fill out completely, this application form as a basis for the calculation of your offer.

Detaylı

Corporate Design Manual bio.inspecta Ltd. bio.inspecta Ltd. Kurumsal Tasarım El Kitabı

Corporate Design Manual bio.inspecta Ltd. bio.inspecta Ltd. Kurumsal Tasarım El Kitabı Corporate Design Manual bio.inspecta Ltd. bio.inspecta Ltd. Kurumsal Tasarım El Kitabı 13_121 Version 1.0 06.06.2016 1 Content/İçerik 1. Reference to certification body and logo on products/ Üründe sertifikasyon

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Organik olmayan tohumlar, üretim materyalleri kullanım talebi

Organik olmayan tohumlar, üretim materyalleri kullanım talebi bio.inspecta ltd. Mansuroğlu Mah. 284/1 Sok. No:11 D:11-12 Bayraklı-İzmir ofis@bio-inspecta.com www.bio-inspecta.com 24_513TR Organik olmayan tohum, üretim materyali kullanım talebi If you plan to use

Detaylı

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General Bölüm 1 Genel / Part 1: General Intermediate audit Change Change Continuation Continuation Kuruluşun Posta Adresi / CAMO s postal address: Kuruluşun email Adresi / CAMO s email address: Kuruluşun Yönetim

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU Basım Talimatları 1. Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kağıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m 2' den az

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

GLOBALGAP V3.1 güncelleme Aralık 2009

GLOBALGAP V3.1 güncelleme Aralık 2009 güncelleme Aralık 2009 USB Ulusal Sistem Belgelendirme, NSF-CMI ıntürkiye temsilcisidir www.usb-tr.com The DRAFT V3.1 was released in mid June- for release in July. The next DRAFT was released on September

Detaylı

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ Uçak Koltuk Sertifikasyon Süreci ADOA (Alternative Procedures for Design Organisation Approval) POA (Production Organisation Approval) ETSOA (European Technical Standard Order Authorisations) Basic Regulation

Detaylı

EGETAR ORGANĐK TARIM SERTĐFĐKASYON ŞARTLARI REHBER DÖKÜMAN

EGETAR ORGANĐK TARIM SERTĐFĐKASYON ŞARTLARI REHBER DÖKÜMAN 1. Başvuru; Yapılan Đşlemin Tanımlanması 2 Fiyat Teklifi ve Sözleşmenin Đmzalanması 3. Ödeme ve Faturalandırma 4. Kontrol Hizmeti ve Raporlandırma 5. Karar Verme ve Sertifikasyon 6.Sertifikasyon Kapsamında

Detaylı

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ ANTALYA INTERNATIONAL UNIVERSITY/ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ COLLEGE OF TOURISM / TURİZM FAKÜLTESİ OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT/ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ

Detaylı

LOGO USING INSTRUCTION

LOGO USING INSTRUCTION REVISION TABLE Revision Revision Date Reason of Revision No 00 06.11.2012 First issue 01 16.03.2013 The instruction was revised according to document review of JAS-ANZ. 02 13.07.2016 ISO 17021-1:2015 sistem

Detaylı

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT 2014 TÜV SÜD TÜRKİYE REPORT NO: TGK-14-P-10236-1 JOB NO: 14-P-10236 12.10.2014 LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT INDEX INTRODUCTION... 5 2 MECHANICAL TESTS... 6 2.1 Static

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

EŞDEĞERLİK RAPORU/ EQUIVALENCE ASSESSMENT REPORT

EŞDEĞERLİK RAPORU/ EQUIVALENCE ASSESSMENT REPORT EŞDEĞERLİK RAPORU/ EQUIVALENCE ASSESSMENT REPORT Belgelendirme Kuruluşu Bilgileri/ Details of the certification body İsim / Name Adres / Address Posta Kodu-Şehir/Postal code-city IMO-CONTROL SERTİFİKASYON

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

ECOCERT İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikasyonu Bilgi Formu

ECOCERT İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikasyonu Bilgi Formu 1 İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikasyonu Bilgi Formu Projeniz için bir teklif hazırlayabilmemiz için lütfen bu formu doldurup imzalayarak 0 232 343 39 59 no lu faksa veya office.turkey@ecocert.com

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Application Form for Certification

BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Application Form for Certification 1. Firma Bilgileri / Firm Information Firma Firm Firma Adresi Firm Address Yönetim Temsilcisi Management Representative Telefon Phone Faks Fax e-mail e-mail Web-Sitesi Web-site Denetim Tipi Audit Type

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME BÖLÜMÜ BAŞVURU FORMU

ÜRÜN BELGELENDİRME BÖLÜMÜ BAŞVURU FORMU 1. ÜRÜN BELGELENDİRME TALEP EDEN KURULUŞ / PRODUCT CERTIFICATION REQUESTED BY (1) Kuruluşun adı / Company name : (2) Vergi Dairesi/ Tax office :... Vergi No / Tax No : (3) Adresi / Address : (4) Posta

Detaylı

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU Lütfen bu formu mümkün olduğunca detaylı doldurunuz: Ürünlerinizin sertifikasyonu için hazırlanacak olan fiyat teklifinde burada verdiğiniz bilgiler kullanılacaktır.

Detaylı

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK IV.ULUSLARARASI ORTA/DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYAORGANİK SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER KONFERANSI AB VE TÜRKİYE ORGANİK TARIM MEVZUATININ UYUMLAŞTIRILMASI Ziraat. Müh. Fatma MAMAK 13-14 14 NİSAN 2012 AB VE TÜRKİYE

Detaylı

ERASMUS GÜZ TOPLANTISI

ERASMUS GÜZ TOPLANTISI ERASMUS GÜZ TOPLANTISI Diploma Eki Çalıştayı Prof. Dr. Süheyda Atalay 5Kasım 2010 5 Kasım 2010 ERZURUM BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ İki Aşamalı Değerlendirme Prosedürü Türk Ulusal Ajansı Avrupa

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

e-ledger Fields (e-defter Alanları)

e-ledger Fields (e-defter Alanları) e-ledger Fields (e-defter Alanları) Table 1: Field information of the text document (Tablo 1:Yazı Metninin Alan Bilgileri) *Bulut, Lokal Table 2: Field information of the contents in the text document

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021-1:2015 e göre/ according to ISO/IEC 17021-1:2015) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

BIO SUISSE, onaylı Tomurcuk etiketli önemli ürünler için gerekli teknik, ekolojik ve pazarlamayı siyasal olarak özenle bağlar:

BIO SUISSE, onaylı Tomurcuk etiketli önemli ürünler için gerekli teknik, ekolojik ve pazarlamayı siyasal olarak özenle bağlar: Bio-Suisse Bio Suisse Nedir / Kimdir? Bio Suisse özel organizasyonu, İsviçre organik çiftçilerinin şemsiye (koruyucu güç) organizasyonudur. 6500 İsviçre organik çiftçilerinin hemen hemen tamamı (bütün

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

MAGENTA Control and certification COMPANY

MAGENTA Control and certification COMPANY SAYFA NO : 1 / 10 Müteşebbis / Firma Adı : T.C.Kimlik No : Vergi Dairesi ve No su : Adresi (İletişim Adresi) : Organik Tarım Faaliyetinin yapılacağı İl / İlçe (ler) : Tel Faks GSM GERÇEK KİŞİ E-posta TÜZEL

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: MATERIALS OF SPACE AND AVIATION Course Org. Title: UZAY VE HAVACILIK MALZEMELERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 027 Language of Instruction:

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu www.orser.com.tr ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKASYON

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu www.orser.com.tr ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKASYON Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu www.orser.com.tr ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKASYON Denetim Mekanizması Organik tarım, kanunlar ile yetkilendirilmiş ve güvenilirlik ve bağımsızlıkları ISO 65 (EN45011)

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU *

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU * FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ PHOTO 34083 Fatih, İstanbul TÜRKİYE Telefon : +90 212 521 81 00 Faks : +90 212 521 84 84 E-posta : intoffice@fatihsultan.edu.tr Web:

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Higher Education yerine öğrencinin ismi ve soyismi yazılacak The Student LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality Uyruğunuz

Detaylı

Eco new farmers. Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler. Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler

Eco new farmers. Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler. Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler Eco new farmers Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler Modül 8 - Sertifika, standartlar ve prosedürler Bölüm 2 - Çiftlik düzeyinde prosedürler www.econewfarmers.eu

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı. 17 Haziran 2013 - Ankara

Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı. 17 Haziran 2013 - Ankara Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı 17 Haziran 2013 - Ankara Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Rapor 17 Haziran 2013 - Ankara Grundvig Programı 2012 Öğrenme

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Subject: FW: ETKO - Turkey Audit

Subject: FW: ETKO - Turkey Audit From: To: Subject: Date: Claypool, Rebecca E - AMS Crail, Lars - AMS FW: ETKO - Turkey Audit Tuesday, January 03, 2017 1:30:00 PM Hi Lars, I added the settlement agreement from April 2016 to the appeals

Detaylı

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM Unit Code KP-14 QUALITY SYSTEM MANAGEMENT PROCESS IDENTIFICATION AND TRACEABILITY PROCEDURE

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM Unit Code KP-14 QUALITY SYSTEM MANAGEMENT PROCESS IDENTIFICATION AND TRACEABILITY PROCEDURE Page 1/6 1. PURPOSE This procedure is aimed that İÇDAŞ A.Ş.; In accordance with the Integrated Management System (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 and Production Control Systems), Laboratory

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

BELGELENDİRME MERKEZİ/CERTIFICATION CENTER BELGELENDİRME ÖNCESİ ÜRETİM YERİ İNCELEMESİ İÇİN BİLGİ FORMU PRE-LICENCE MANUFACTURING PLACE INSPECTION

BELGELENDİRME MERKEZİ/CERTIFICATION CENTER BELGELENDİRME ÖNCESİ ÜRETİM YERİ İNCELEMESİ İÇİN BİLGİ FORMU PRE-LICENCE MANUFACTURING PLACE INSPECTION Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 5 ELEKTROTEKNİK HARİÇ BÜTÜN SEKTÖRLER İÇİN FOR ALL SECTORS EXCEPT ELECTROTECHNICAL SECTOR BÖLÜM B SECTION B Bu Form doldurularak Başvuru Formu ile beraber ilgili Belgelendirme

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY T.C. Yükseköğretim Kurulu DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA Prof. Dr. Süheyda ATALAY 1 DİPLOMA EKİ ETİKETİ: DEĞERLENDİRME BAŞVURU Diploma Supplement Label

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

4.1.8t Pol Tampon Bölgeler Politikası 09.05.2014 1 / 5. Organik ve Konvansiyonel Araziler Arasındaki Tampon Bölgeler

4.1.8t Pol Tampon Bölgeler Politikası 09.05.2014 1 / 5. Organik ve Konvansiyonel Araziler Arasındaki Tampon Bölgeler 4.1.8t Pol Tampon Bölgeler Politikası 09.05.2014 1 / 5 CERES Politikası Organik ve Konvansiyonel Araziler Arasındaki Tampon Bölgeler 1 Amaçlar Organik gıdalardaki pestisit kalıntılarını azaltmak ve tüketici

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ Flora elemanları ve kara avcılığı kanunu kapsamında olmayan fauna elemanları ile ilgili Türkiye de bilimsel araştırma yapmak isteyen yabancı

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained.

Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained. 21/04/2015 Sayı/Issue: 14 04 15 SÖ 065/00 İlgi/Subject: Interest on request, samples were sent to our laboratory for lighting fixtures, physical examination and tests.the following results were obtained.

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Request for retroactive recognition of land

Request for retroactive recognition of land bio.inspecta AG Mansuroğlu Mah. 284/1 sok. No:11 D:11-12 Bayraklı-İZMİR ofis@bio-inspecta.com www.bio-inspecta.com 24_514TR Retroactive recognition request Geçiş kısaltma talebi Request for retroactive

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

ORGANİK TARIM BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU

ORGANİK TARIM BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Sayın Yetkili, ORGANİK TARIM BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Organik Tarım kapsamında projenize uygun Fiyat Teklifini hazırlayabilmemiz için lütfen bu formu eksizsiz doldurup, imzalayarak ve gerekli dokümanları

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021:2011 ya göre / according to ISO/IEC 17021:2011) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SERBEST BÖLGELERE VEYA GÜMRÜK ANTREPOLARINA GĠRĠġ ĠÇĠN VEYA GEMĠ KUMANYACILIĞI ĠÇĠN GÖNDERĠLEN ÜRÜNLERĠN VETERĠNER KONTROLLERĠNE ĠLĠġKĠN KURALLAR HAKKINDA TEBLĠĞ

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

İş Verilerini Değiştirme Formu Turkey

İş Verilerini Değiştirme Formu Turkey İş Verilerini Değiştirme Formu Turkey TALIMAT Bu form iş verilerini değiştirmek için yöneticiler tarafından kullanılmalıdır. Gerekli tüm onaylar ile bu formu doldurunuz.lütfen sadace değişecek alanları

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü Dr. Enver SADIKOĞLU Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Kalite Yönetim

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı