IMO II 4.3 G-e Farm inspection report for operators in third countries

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IMO II 4.3 G-e Farm inspection report for operators in third countries"

Transkript

1 IMO II 4.3 G-e Farm inspection report for operators in third countries IMO II 4.3 G-tr Üçüncü Ülkelerdeki Operatörler için Tarımsal İşletme Teftiş Raporu Project /proje: TOHUM ORGANIK TARIM GIDA HAYVANCILIK TURIZM TIC., Mehmet Sönmez, TR-OT-002-i-001OD Report N Rapor No: 7647/ Revised by inspector (date) Müfettiş tarafından revizyonu tarihi: Evaluated (date) Değerlendirme (tarih): Nurhayat Bayturan by (name)isim: SR OK AC NF N/A Instructions for the inspector regarding the use of the report format Please remember that the final report consists of three parts: The operator profile II 4.1, which is filled-in by the operator, provides the actual, complete and correct description of the operation. The inspection report II 4.3 collects your evaluation of the operation with respect to organic standards. If other than EU certification (EC No 834) is requested, additional reports (e.g. II 4.3.1) have to be filled-in. The summary assessment II 4.5 includes the certification table and the list of non-conformities. The operator profile must be signed. If the operator profile is changed in course of the evaluation (after inspection), the final version will be sent to the operator for approval. Rapor formatının kullanımı hakkında müfettişe talimatlar Final raporun üç kısımdan oluştuğunu unutmayınız: İşletme profili II 4.1 müteşebbis tarafından doldurulur, müteşebbisin güncel, tam ve doğru tanımını verir. Teftiş raporu II 4.3 sizin organik standartlar doğrultsunda işletme hakkındaki yorumlamanızı içerir. AB sertifikasyonu (AB No 834) dışında bir sertifikasyon talep edilir ise, ek teftiş raporları (örn. II 4.3.1) doldurulacaktır. Özet değerlendirme raporu II 4.5 sertifikalama tablosu ve uygunsuzlukların listesini içerir. Operatör Profili imzalanmalıdır. Evaluasyon sonrasında operator profilinin değişmesi halinde (teftişten sonra), son versiyon onay için müteşebbise gönderilecektir. Compliance criteri Uygunluk Kriterleri: indicates very important compliance criteria. Non-compliance with such criteria may prevent certification/will probably result in high sanctions. For this reason it is essential to give as much details as possible about a respective non-compliance. Çok önemli bir uygunluk kriterini ifade eder. Bu tip bir kritere uyumsuzluk sertifikasyonu engelleyebilir/muhtemelen sert yaptırımlara yol açar. Bu nedenle ilgili uygunsuzluk hakkında mümkün olduğunca fazla detayın verilmesi esastır. completely fulfilled / tamamen yerine getirildi acceptable with conditions / in principle fulfilled but minor shortcomings comments and conditions compulsory koşullu kabul edilir, prensipte yerine getirilmiş ancak küçük eksiklikler yorumlar ve yükümlülüklerin belirtilmesi zorunludur. not fulfilled comments and conditions compulsory compulsory / yerine getirilmedi yorumlar ve yükümlülüklerin belirtilmesi zorunludur. Not applicable / Uygulama alanı yoktur. If AC or NF is ticked, comments (description what is not correct, evaluation) are needed in practically all cases to assess the nonconformity. Such comments can be written just beyond the respective block of compliance criteria (including with the number of the CC concerned) / AC veya NF secenekleri işaretlendi ise, uygunsuzluğu değerlendirmek için her koşulda yorumlara (uygun olmyan durumun açıklanması, değerlendirme) ihtiyaç duyulur. Bu yorumlar uygunsuz kriterin yer aldığı grubun sonuna (ilgili CC no da belirtilerek) yazılabilir. grey fields/boes may never be ticked (N/A not possible as answer) / gri alanlar/kutucuklar işaretlenemez (N.A. cevap olarak kabul edilemez) 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

2 4-0 Inspection Details/ TEFTİŞ DETAYLARI FARM / TARIMSAL İŞLETME Farm name, place, country Tarımsal İşletmenin Adı, Yeri, Kodu MEHMET SÖNMEZ, TOHUM ORGANIK TARIM GIDA HAYVANCILIK TURIZM TIC. DOĞANCI KÖYÜ OSMANGAZI BURSA 001OD Contact details in registration form checked and filled in/ Kayıt Formunda irtibat bilgileri mevcuttur ve kontrol edilmiştir. Farm manager/ Tarımsal İşletme Yöneticisi : INSPECTION DETAILS FARM / TARIMSAL İŞLETME TEFTİŞ DETAYLARI Inspection date/ Teftiş Tarihi: Inspector/ Müfettiş: Nurhayat Bayturan Organic Standards according to which certification is requested Organik sertifikasyon aşağıdaki standartlara göre talep edilmektedir: EU regulation (EC) No 834/07 and 889/08 (Europe) Bio Suisse AB Yönetmeliği (EC) No 834/07 ve 889/08 (Avrupa) NOP (USA) NOP (ABD) JAS (Japan) JAS (Japonya) TR Regulation TR Yönetmeliği Demeter Naturland Soil Association Acceptance Soil Ass. Akseptans Mandator (if different than farm) Müteşebbis (tarımsal işletmeden farklı ise) Mandator name: / Müteşebbisin adı: Contact details in registration form checked and filled in/ Kayıt Formunda irtibat bilgileri mevcuttur ve kontrol edilmiştir. First inspection İlk teftiş Announced/ haberli Spotcheck/örnekleme Full update inspection Güncelleme kontrolü Unannounced/habersiz Additional inspection/ek teftiş Language of inspection (if translation was used, give details) Teftişte kullanılan lisan(çeviri yapıldı ise detay veriniz) Türkçe The following fields/ farm units were visited: Arazinin belirtilen parselleri ziyaret edildi: Hepsi Sample was taken complete sampling sheet IMO I, 4.6.2G Numune alındı numune alma formu IMO I, 4.6.2G doldurunuz Itinerary/ Teftiş Planı Date and time / Tarih ve Activity/ inspected units/ Faaliyet/teftiş edilen birimler zaman İzmir'den Bursa'ya gidiş ve Emel Masatoğlu eşliğinde işletmenin kontrolü İzmir e dönüş Access to information/ Bilgilere erişebilirlik The responsible farm manager or organic coordinator was present during the inspection/ Sorumlu müdür veya organik birim yöneticisi teftiş boyunca eşlik etmiştir The farm had all required documentation available for inspection (incl. original book keeping) / Teftiş için gereken tüm dokümantasyon hazırdı (Orijinal muhasebe kayıtları da dahil) The inspector had unrestricted access to all premises and documentation. / Müfettişe tüm tesis ve dokümantasyonu incelemek için sınırsız bir kolaylık sağlandı. Remarks Notlar: 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

3 4-1 Introduction and History / TANITIM VE TARİHÇE The operator has an up to date operator profile IMO II 4.1. (if not to be prepared by inspector at the epenses of mandator). İşletmenin güncel bir işletme profili IMO II 4.1 vardır (aksi takdirde giderler müteşebbis tarafından karşılanmak üzere müfettiş tarafından teftiş sırasında doldurulmalıdır) All documents are kept for at least 5 years Tüm dokümanlar en az 5 yıl boyunca saklanmaktadır. Y N The inspector has thoroughly checked the profile and then corrected/ updated all missing information. The finally submitted profile reflects the actual operation sufficiently. Müfettiş profili kontrol etmiş ve tüm eksik bilgileri düzeltmiş/güncellemiştir. En son iletilen profil gerçekleştirilen aktiviteleri tam anlamıyla yansıtmaktadır. All collection sites and purchase centres have been inspected. If not, give justification. Tüm toplama ve satınalım merkezleri kontrol edilmiştir. Edilmedi ise gerekçesini belirtiniz. Remarks/Notlar: Changes since last inspection /Son kontrolden sonraki değişiklikler The project operator has notified IMO on important changes during the year. / Proje operatörü yıl boyunca gerçekleşen önemli değişikliklerde IMO yu haberdar etmiştir. - changes of own or rented plots/ kendisine ait veya kiralanmış parsellerde değişiklikler changes in suppliers list / tedarikçi listesinde değişiklikler - changes of farm inputs (included in the IMO farm input list as anne to this profile) ) / İşletme girdilerinde değişiklikler (işletme profiline ekli IMO işletme girdi listesinde değişiklik) - changes of assortment list / recipes / malların çeşitliliğinde/reçetelerde değişiklikler - changes of activities / yeni faaliyet alanları - change of address/ moving premises / adres değişimi / tesislerin taşınması - New eport labels (final consumer) / yeni ihracat etiketleri (final tüketici) Other changes or remarks Diğer değişiklikler veya notlar: 4-2 Production Unit / ÜRETİM BİRİMİ Characteristics of farm Tarımsal İşletmenin Özellikleri The farm is entirely managed organically. İşletme tamamiyle organiktir. The farm manages organic as well as non-organic units. İşletmede organik ve organik olmayan birimler mevcuttur. Details/detaylar Organic fields are organized as a continuous patch of land (no conventional fields scattered in the organic unit). / Organik parseller birbiriyle komşu olacak şekilde düzenleme yapılmıştır (organik birimler arasında konvansiyonel parseller bulunmamaktadır.) Non-organic fields and organic fields are scattered amongst each other. / Organik olmayan parseller ve organik parseller birbiri içerisinde dağınık dizilimdedir. There is no parallel production of the crops to be certified. / Sertifikalanacak ürünün paralel üretimi yapılmamaktadır. There is parallel production for the following crops: Belirtilen ürünlerde paralel üretim yapılmaktadır: 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

4 Details/detaylar The non-organic unit is located in a different area (> 50 km away) and the products are not taken to the organic farm. In this case the non-organic unit is considered not being part of the farm. / Organik olmayan birim farklı bir bölgededir (>50 km mesafede) ve ürünler organik tarımsal işletmeye alınmamaktadır. bu durumda organik olmayan birim tarımsal işletmenin bir parçası olarak kabul edilmez. There is a separate non-organic farm run by the same company but with distinctly different management and bookkeeping. All potential risks to threaten organic integrity of production by this situation have been checked and can be ecluded. Checklist IMO II Inspector Guide Parallel Production has to be filled in. / Aynı firma tarafından işletilen, organik olmayan ayrı bir birim sözkonusudur ancak sorumlusu başka biridir ve mali kayıtları ayrı tutulmaktadır. Organik üretimin bu nedenle karşılaşacağı tüm potansiyel riskler kontrol edilmiş ve elimine edilmiştir IMO II Kontrolör Rehberi Paralel Üretim kontrol formu doldurulmalıdır. Ownership of land Tarımsal İşletme arazisinin mülkiyeti Own land and fully under responsibility of farm management / Kendi arazisi ve çiftlik yönetiminden tamamen kendi sorumlu Rented land with clear land rights (eclusive farming decisions of land) / Yasal olarak kiralanmış arazi (arazi kararları kişiye ait) Unclear land rights give details/ açık olmayan arazi hakları detay veriniz Remarks/notlar: Arazi nr:1: Muslahattin Şen, Ziya Alan, Fuat Durak, Nermin Kurnaz, İbrahim Durak, Ganime Kopuk ile kira sözleşmesi mevcut değildir. Arazi nr2: Ahmet Bulut, Emine Çoşkun, İsmail Bulut, İdris bulut ile kira sözleşmesi mevcut değildir. Arazi 5: Hasan yıldız ile kira sözleşmesi mevcut değildir Organic and non-organic unit/ contamination/ Organik ve Organik olmayan Birimler / Kontaminasyon Up to date list of all managed organic fields with respective areas and crops is available Organik programdaki parselleri ve ürünleri içeren güncel liste mevcuttur. If the farm also manages non-organic fields/ crops, / Üretici aynı zamanda organik olmayan parsellere sahip/ürün üretiyor ise; - a complete list of non-organic fields with their respective crops is available. / Üretilen ürünler ile birlikte organik olmayan parsellerin eksiksiz listesi mevcuttur. EU - minimum documentation on the non-organic units is available: fields indicated on map, information on inputs used in non-organic unit (incl. in bookkeeping or farm documentation, etc.). / organik olmayan birimlere ait minimum dokümantasyon tutulmuştur: plan üzerinde işaretlenmiş parseller, organik olmayan birimlerde kullanılan girdilere ait bilgiler (muhasebe kayıtları veya çiftlik dokümantasyonu, v.s). Organic areas are separated from non-organic fields by either appropriate buffer zones (width depending on actual risk of drift) or other appropriate means to prevent drift (hedges, run-off channels, etc.). / Organik parseller organik olmayan parsellerden tampon bölgeler ile (genişlik bulaşma riskine göre belirlenir) veya bulaşmayı engelleme amaçlı uygun önlemler (çit, hendek, v.s.) ile ayrılmıştır There is no major eternal source of contamination of the organic fields (irrigation water, heavy industry close by, etc.). / Organik parsellerin belirgin bir dış bulaşma kaynağı yoktur (sulama suyu, yakındaki ağır endüstri, v.s.) No contamination of organic fields by use of machines/tools/spraying equipment which are used also for non-organic activities. (Separate equipment or clear and effectively implemented cleaning). / Makine/alet/ilaçlama makinesi gibi organik olmayan faaliyetlerde de kullanılan malzemelerin kullanılması sonucu organik parsellere bulaşma riski bulunmamaktadır (ayrı ekipman kullanımı veya etkin temizleme). In the organic unit, no prohibited inputs are stored 1. If there are also non-organic farming activities, inputs for these activities are stored in a separate storage, which is clearly labelled as non-organic, conventional EU or similar. Organik ünitede, izin verilmeyen girdiler depolanmamaktadır. Organik olmayan çiftçilik faaliyetleri de uygulanıyorsa, bu faaliyetler için kullanılan girdiler, açıkça organik değildir, kon- 1 If the farm still has prohibited inputs stored (e.g. at first inspection), please register quantities so that removal can be easier followed up. Tarımsal işletmede yasaklanmış girdiler depolanıyorsa (örn. bu durum ilk teftişte gözlemlendi ise), lütfen miktarını not alınız. Böylece takibi daha kolay olacaktır IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

5 vansiyonel veya benzer şekilde etiketlenmiş başka bir depolama alanında depolanmaktadır. If there is parallel production, the requirements for production of the same crop (un-distinguishable variety) in both the organic and the nonorganic unit (parallel production) are fulfilled: / Paralel üretim varsa, hem organik hem organik olmayan birimde (paralel üretim) aynı ürünün (ayırt edilemez çeşit) üretimi için gerekli yükümlülükler yerine getirilmektedir: EU - only perennial crops or fields for seed production/nurseries/planting stock. If annual crops harvest will not be certified as organic. / Sadece çok yıllık bitkiler veya tohum üretimi için ekilen parseller/fidanlık/aşı materyalleri. Tek yıllık bitki ise ürün organik olarak sertifikalanamaz. - a conversion plan is available which defines for each plot (with crop in parallel production) the beginning of conversion within ma. 5 years (N/A for nurseries/ plant stock production). / Bir geçiş planı mevcuttur (paralel üretimdeki ürün) geçiş ma. 5 yıl içerisinde başlatılır (fidanlık/aşı materyalleri için uygulanabilir değildir.). - clear and well documented separation measures during harvest. / Hasat esnasında uygulanan ayrım önlemleri açık ve iyi dokümante edilmiştir. - announce harvest 48 h in advance to IMO (in case of distinct harvest period). / IMO ya hasattan 48 saat önce haber verilmiştir (farklı hasat peryodu olması halinde). - after harvest (at the latest end of year) the farm informs IMO on harvested quantities and confirms that separation has been ensured. Hasat sonrasında (en az bir yılın sonunda) üretici IMO yu elde edilen ürün miktarı konusunda bilgilendirmiş ve ayrımın uygun yapıldığını konfirme etmiştir. Remarks/notlar: Arazilerin çevresinde genelde tarım yapılmayan araziler, ormanlar bulunmaktadır Begin of conversion / Organik Tarıma Geçiş Land for organic production has to be under organic management for a certain time which is defined for each certification program. Normally, the official begin of conversion is the last application of prohibited inputs in the year of application for IMO certification, but under certain circumstances retrospective consideration of previous farming practices as part of the conversion period is possible. refer to IMO policy Organik üretim yapılacak parsel, her bir sertifikalama programında belirtilmiş bir sure boyunca organik kurallara göre işlenmelidir. Normalde geçiş döneminin resmi başlangıcı IMO sertifikasyonuna başvurulan yıl içerisinde yasaklanmş girdilerin son kullanım tarihidir, ancak bazı belirgin şartlar altında geçmişteki tarım alışkanlıkları gözlenerek geçiş döneminin kısaltılması olasıdır IMO Politikasına bakınız. Year of first certification of farm / Tarımsal İşletmenin ilk Sertifikasyon Yılı Last application of unpermitted inputs and begin of conversion (only already certified operators) Izin verilmeyen girdilerin son uygulanma tarihi ve geçişin başlangıcı (sadece önceden sertifikalanmış işletmeler) Sözkonusu araziler daha önce ETKO tarafından sertifikalanmıştır. Last application of prohibited inputs (month/ year)/ İzin verilmeyen girdilerin son kullanım tarihi ay/yıl: Official begin of conversion set by IMO/ IMO tarafından belirlenen resmi geçiş dönemi başlangıcı: 01/2007kedime not: burayı gir. Different conversion status see plot list in operator profile with respective begins of conversion Farklı geçiş dereceleri geçiş dönemi başlangıcının belirtildiği parsel listesine bakınız For all fields the last application of prohibited inputs is known and confirmed by findings of inspector. / Tüm parseller için yasaklanmış girdilerin son kullanım tarihleri bilinmektedir ve müfettişin tespitleri ile konfirme edilmiştir In case of new fields: a complete new field history sheet has been prepared or old form updated. / Yeni parseller olması durumunda: eksiksiz doldurulmuş yeni arazi envanteri hazırlanmış veya eski form güncellenmiştir. Remarks/notlar: The section below this line must be filled in only in case of new farms or new plots of eisting farms: : Bu çizgiden aşağısı sadece yeni araziler veya eski işletmelere katılan yeni parseller olması halinde doldurulacaktır. Date Application for IMO Certification / IMO sertifikasyonu için başvuru tarihi The previous farming practices of the farm/ respective plot have been verified in detail. Farm documentation of past 3 years/ Son 3 yıla ait işletme dokümantasyonu 2009-IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

6 Remarks on reliability of information / Bilginin güvenilirliğine dair açıklamalar: Visual/ physical verification of field status by inspector/ Parselin durumunun müfettiş tarafından görsel/fiziksel doğrulanması Photos/fotoğraflar Official agricultural programs which confirm fallow status of land, sustainable farming methods or similar. / Parselin nadas durumunu, sürdürülebilir tarım metodları veya benzeri konfirme eden resmi tarımsal programlar Official confirmation from regional agricultural office or similar/ Lokal tarım müdürlüklerinden veya benzer bir makamdan resmi konfirmasyon Confirmation by competent other institutions or eperts / Yetkili enstitü veya uzmanların konfirmasyonu Overall risk assessment of production system in the area Checklist IMO II Inspector Guide Retrospective Approval / Parseldeki üretim sisteminin toplam risk analizi IMO II Kontrolör Rehberi Geçiş Süresi Kısaltma kontrol formu doldurulmalıdır. Written confirmation of field history also by previous owner / Parselin daha önceki sahibinden de arazi tarihçesinin konfirmasyonu Oral information from farm manager / İşletme müdüründen sözlü bilgi Documents on previous certification of land / Parselin daha önceki sertifikasyonuna ait dokümanlar In overall consideration of the reliability of information on previous practices, a detailed risk assessment and the IMO certification policy which requires in principle a minimum of 1-year-IMO-monitored conversion period for all new operators, the begin of conversion is set as indicated in the plot list on Summary Assesment. / Daha önceki uygulamalara istinaden verilen bilginin güvenilirliği hususunda, detaylı bir risk değerlendirmesi ve tüm yeni müteşebbisler için en az 1 yıl IMO gözetiminde geçiş dönemini esas alan IMO sertifikasyon politikası önceliklidir. Geçiş döneminin başlangıcı Özet Değerlendirme raporundaki parsel listesinde belirtildiği gibidir. The section between above this line must be filled in only in case of new farms or new plots of eisting farms Bu ve yukarıdaki çizginin arası sadece yeni araziler veya eski işletmelere katılan yeni parseller olması halinde doldurulacaktır. 4-3 Crop Production and documentation / ÜRETİM VE DOKÜMANTASYON Seeds and Planting Material / Tohumlar ve Dikim Materyali For the production of organic products, organic seeds and planting material must be used. Non-organic seeds/ planting stock may only be used if there is sufficient evidence that no organic material was available. Efforts have to be taken to obtain organic seeds/planting stock in future, even if not available at present. Use of treated seeds or planting stock is not acceptable, ecept if treatment is mandatory as per state phyto-sanitary regulations. See IMO seed Policy for details. / Organik ürünlerin üretiminde, organik tohum ve dikim materyalleri kullanılmalıdır. Organik olmayan tohum / dikim materyalleri sadece organik materyal temininin olası olmadığının kanıtlanması halinde mümkündür. Şu an mevcut değil ise de, daha ileride organik tohum ve dikim materyali eldesi için çaba sarfedilmelidir. Ilaçlanmış tohumlar veya dikim materyalleri kabul edilemez ancak fito-sanitasyon yönetmelkleri gereğince işlem zorunlu ise uygulama kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için IMO tohum politikasına bakınız Organic/ conventional seeds: The farm has used only organic planting material or conventional untreated material or conventional material which has been treated with permitted inputs. / Organik/konvansiyonel tohumlar: işletmede sadece organik X dikim materyalleri veya ilaçlanmamış konvansiyonel veya izin verilmiş girdilerle ilaçlanmış konvansiyonel dikim materyali kullanılmıştır. If conventional planting material has been used: / Konvansiyonel dikim materyali kullanıldı ise: - The farm has shown effort to obtain organic planting material or is active in programs which promote future production of organic planting material. Inspector can confirm that all conventional planting stock was used because organic planting stock was not available. / İşletme organik dikim materyali elde etmek için efor harcadığını göstermiş veya ileride organik dikim materyali üretebilmek için X aktif bir program yürütmektedir. Müfettiş, organik dikim materyali mevcut olmadığından konvansiyonel dikim materyali kullanıldığını onaylayabilmektedir. - No conventional seedlings (annual crops) have been used. / Konvansiyonel fide (tek yıllık ürünlerde) kullanılmamıştır IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

7 If any treated (with prohibited inputs) planting material has been used: / (yasaklanmış girdilerle) ilaçlanmış dikim materyali kullanıldı ise: X - If treated seeds were used: the treatment was mandatory as per official phyto-sanitary regulations, sufficient specification are available for evaluation. if not, refer to policy for sanctions / ilaçlanmış tohumlar kullanıldı ise: resmi fito-sanitasyon yönetmeliği gereğince işlemin zorunlu olduğu saptanmalıdır, değerlendirme için yeterli spesifikasyon mevcuttur. aksi takdirde, yaptırım politikamız uygulanır - If treated seeds were used with IMO permission: there is an official confirmation for 3 different seeds suppliers that untreated seeds are not available. IMO onayı ile işlem görmüş tohum kullanıldı ise, 3 farklı tohum tedarikçisinden, işlem görmemiş tohum bulunamayacağına dair resmi konfirmasyon mevcuttur. - If treated vegetative propagation material or young trees are used: (almost all conventional young trees will be treated if from official nurseries/ providers) give full details where/when. These plants/ trees are managed organically 12 months before the harvest can be certified. (details see policy). / ilaçlanmış bitkisel üretim materyali veya genç ağaçlar kullanıldı ise: (resmi fidanlık veya tedarikçilerden alınmış olan konvansiyonel genç ağaçların neredeyse tümü ilaçlanmıştır. ) tüm detayları veriniz, nerede/ne zaman. Hasattan 12 ay önce organik olarak yetiştirilmiş bitkiler/ağaçlar sertifikalandırılabilir. (detaylar için politikamıza bakınız) Quality (2.1.1) of seeds/planting stock is confirmed by packages, invoices, suppliers information, etc. / Tohumlar/dikim materyalinin kalitesi (2.1.1); ambalajlar, faturalar, tedarikçi bilgilendirmesi, v.s. ile kanıtlanmaktadır Own seedling/ planting material production for organic crops is managed organically on uncontaminated substrate containing only permitted components.. / Tarımsal işletmeye ait fide/dikim materyali üretimi sadece izin verilen komponentleri içeren bulaşık olmayan substratlarla yapılmaktadır The planting material used is not genetically modified.(!) For conventional GM risk crops (see GM policy) up to date GMO-free declarations are available.(!). / Kullanılan dikim materyali genetik olarak modifiye edilmemiştir.(!) Konvansiyonel GDO riskli X mahsuller (bakınız GDO politikası) için güncel GDO içermez deklarasyonları mevcuttur.(!) Per plot the actual cultivation periods (planting to harvest) for all certified crops are documented (e.g. overview table all plots with indication which crops have been grown from when to when on this plot.) / Parsel başına faaliyetler (ekimden hasata dek) tüm sertifikalı mahsuller için dokümante edilmiştir (örn. parsellerde ne zaman hangi ürünlerin üretildiğini belirten ve tüm parselleri içeren genel bir açıklama tablosu). X Remarks/notlar: : Tohumların bazıları Yalova Atatürk Araştırma Enstitüsü nden ve Karacabey den birinden alınmış. Dışarıdan alınan bu tohumların faturaları veya ilaçsız tohum olup olmadığına dair bir belge görülememiştir : Fideler evin bahçesinde yetiştirilmektedir ve daha önce Etko tarafından sertifikalanmış. Sertiifkalandığına diar bir belge mevcut değildir : Yalova Atatürk Araştırma Enstitüsü nden tedarik edilmiş domateslere ait GMO deklarasyonu mevcut değildir Bilgisayar ortamında her parselde yapılan uygulamaların yazıldığı bir tablo mevcut ancak girdi kullanım miktarları tam anlamı ile kaydedilmemiştir Soil Fertility and Fertilisation / Toprak Verimliliği ve Gübreleme Soil fertility is sustained (by cultivation of leguminous plants, use of manure, a suitable crop rotation pattern or agro-forestry system). / Toprak verimliliği sürdürülebilirliği sağlanmaktadır (baklagil ekimi, gübre kullanımı, uygun bir ürün rotasyon planı veya orman tarımı ile). Annual crops: long term crop rotation plan available. Rotation plan is balanced, sustainability ensured/ Tek yıllık ürünler: uzun vadeli ürün rotasyon planı mevcuttur. Rotasyon planı dengelidir ve sürdürülebilirlik garanti altına altındadır Soil erosion is controlled sufficiently / Toprak erozyonu kontrol altına alınmıştır All used inputs are listed in the list of inputs in 4.1/ Kullanılan tüm girdiler girdi listesi nde (4.1) belirtilmiştir. - All inputs are approved by IMO (category II must be approved before use) / Tüm girdiler IMO tarafından onaylanmıştır (II. Kategori kullanımdan önce onaylanmalıdır.). - For any commercial inputs which have NOT been approved by IMO, detailed specifications of the in IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

8 puts are available and attached to the operators profile. / Henüz IMO dan onay alınmamış herhangi bir ticari girdi için, detaylı bir spesifikasyon mevcuttur ve işletme profiline eklenmiştir - If any inputs (soil conditioner/ compost activators etc.) are used which contain micro-organisms, reliable GMO declarations and/ or GM analyses are available. / Mikro-organizma içeren herhangi bir girdinin (toprak düzenleyici/kompost aktivatörü, v.s.) kullanılması halinde, güvenilir GDO deklarasyonları ve/veya GDO analizleri X mevcuttur EU EU All used inputs are permitted for use according Anne I for Regulation 889/2008. Any unclear or not allowed inputs give details (fields, crops, date of application) Kullanılan tüm girdilerin AB Yönetmeliği 889/2008 Ek I göre kullanımına izin verilmiştir. açık olmayan veya izin verilmemiş girdi kullanıldı ise detay veriniz (parseller, mahsuller, uygulama zamanı) Nitrogen input from livestock manure < 170kg N/ha/year/ Hayvan gübresindeki azot miktarı <170kg N/ha/yıl Remarks/notlar: : Kullanılan bazı girdilerin (Simderma, B5A, Ergüp) yerel kontrol organları tarafından verilmiş sertifikaları olduğu ifade edilmiştir. Ancak kontrol sırasında bu sertifikalar ve gübrelere ait spesifikasyonlar görülemedi ve TR yönetmeliğine göre uygunluğu bilinmemektedir Pest, Disease and Weed Management / Zararlı, Hastalık ve Yabani Ot Kontrolü Pests, diseases are controlled by appropriate organic cultivation methods, such as choice of appropriate varieties, appropriate crop rotation, mechanical cultivation procedures, and protection of natural enemies. / Zararlılar ve hastalıklar uygun organik ekim metodları ile kontrol edilmektedir: uygun varyete seçimi, uygun ürün rotasyonu, mekanik üretim prosedürleri, doğal zararlıların korunması gibi All used inputs are listed in the list of inputs in 4.1/ Kullanılan tüm girdiler girdi listesi nde (4.1) belirtilmiştir. - All inputs are approved by IMO (all commercial inputs must be approved before use) / Tüm girdiler IMO tarafından onaylanmıştır (tüm ticari girdiler kullanımdan önce onaylanmalıdır.). - For any commercial inputs which have NOT yet been approved by IMO, detailed specifications of the inputs are available and attached to the operators profile. / Henüz IMO dan onay alınmamış herhangi bir ticari girdi için, detaylı bir spesifikasyon mevcuttur ve işletme profiline eklenmiştir - If any inputs (soil conditioner/compost activators etc.) are used which contain micro-organisms, reliable GMO declarations and/or GM analyses are available. / Mikro-organizma içeren herhangi bir girdinin (toprak düzenleyici/kompost aktivatörü, v.s.) kullanılması halinde, güvenilir GDO deklarasyonları X ve/veya GDO analizleri mevcuttur. All used inputs are permitted for use according Anne II for Regulation 889/2008. Any unclear or not allowed inputs give details (fields, crops, date of application) / Kullanılan tüm EU girdilerin AB Yönetmeliği 889/2008 Ek II ye göre kullanımına izin verilmiştir. açık olmayan veya izin verilmemiş girdi kullanıldı ise detay veriniz (parseller, mahsuller, uygulama zamanı) EU Used quantities of copper < 6 kg/ha/year/ Bakır kullanım miktarı < 6 kg/ha/yıl Weeds are controlled mechanically/ manually. / Yabani otlar mekanik/manuel kontrol edilmektedir. Remarks/notlar: Harvest / Hasat The farm produces crops in certified organic as well as conversion and/ or conventional quality. Separation during harvest is ensured by the following measures/ Tarımsal işletmede sertifikalı organik ürünler dışında geçiş ürünleri ve/veya konvansiyonel ürünler de üretilmektedir. Hasat esnasında ayrım için belirtilen önlemler alınmaktadır yes evet no hayır Workers are well informed on organic quality of fields. / Çalışanlar parsellerin organik kalitesi hakkında bildilendirilmişlerdir. Farm manager supervises harvest and is aware of crop status. / İşletme müdürü hasadı izler ve mahsulün sertifika derecesi hakkında bilgilidir. Labelling of products directly on the field/ Ürünler direkt parselde etiketlenmektedir. Strictly field-wise harvesting (e.g. organic fields only on certain days) Dikkatli ve akıllıca hasat (örn. organik parseller sadece belirli günlerde hasat edilmektedir.) QM system ensures traceability of all products per field / Kalite Yönetim sistemi parsel başına tüm ürünlerin izlenebilirliğini sağlamaktadır IR-tohum Version: IMO Freigegeben: Rüegg, Elisabeth Seite: (15)

2.1.6-tr,e SKP Tuerkey

2.1.6-tr,e SKP Tuerkey IMO- Control I 2.1.6 Standard Kontrol Programı (SKP) IMO-CONTROL 1. Temel Esaslar... 3 1.1 Tanımlama... 3 1.2 Uygulama... 3 1.3 Tarafsızlık... 5 1.4 Gizlilik... 5 1.5 Kalite Yönetim... 6 1.6 Harçlar ve

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date

EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date 1 / 5 Lütfen tamamını doldurun, bu başvuru formu fiyat teklifinde esas alınacaktır. Bu bir SÖZLEŞME değildir. Please fill out completely, this application form as a basis for the calculation of your offer.

Detaylı

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Kalite- ve Çevre Kuralları ElringKlinger grup tedarikçileri Versiyon: Nisan 2012 İ ÇE Rİ K CONTEN TS 0. Önsöz,

Detaylı

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES 1 ANADOLU ETAP AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2009 yılı sonunda Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve

Detaylı

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği. OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Başvuru OEKO-TEX Standard 100

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret El Kitabı / Foreing Trade Manual Giray Reşat 2014 1.1 İHRACAT İŞLEMLERİ 1.1.1 İHRACAT NEDİR? Bir malın veya hizmetin yürürlükteki

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

Uzatma Başvurusu Application for renewal

Uzatma Başvurusu Application for renewal OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Uzatma Başvurusu Application for

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

IMO Numarası IMO Number. İnşa Tarihi Date of Build. Yayın tarihi/issue date. Hayır/No Evet/Yes. Mühür Stamp. Applicable

IMO Numarası IMO Number. İnşa Tarihi Date of Build. Yayın tarihi/issue date. Hayır/No Evet/Yes. Mühür Stamp. Applicable EK-1 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY, MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATIONS Denizcilik Çalışma Sözleşmesi ( MLC 2006) Uygunluk Kontrol Listesi

Detaylı

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS)

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS 01 Düzenleme - 01 31 Ocak 2012 SBMCS 01 Version - 01 31 January 2012 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS SBMCS - 01 Giriş ve İçindekiler

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

KKTC ELEKTRİK KURUMU

KKTC ELEKTRİK KURUMU İHALE NO:... KKTC ELEKTRİK KURUMU kıb-tek UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ 1 KIB-TEK UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. İşin Kapsamı İhale konusu 33.000 adet (30.000 adet tek

Detaylı

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir; tamamı revize edilmiş bölümde ise bölüm başlığı

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili mevzuat

Avrupa Birliği ve Türkiye de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili mevzuat TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI Avrupa Birliği ve Türkiye de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili mevzuat Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP GEN 0.1-1 TRNC 18 APR 02 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Hazırlayan/By: Özgen Özden - A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitimcisi A-class

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı