Panel II: Dünya Çap ndaki Üniversite Nitelikleri ve Türk Üniversiteleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Panel II: Dünya Çap ndaki Üniversite Nitelikleri ve Türk Üniversiteleri"

Transkript

1 Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) May s 2011, stanbul; 1. Cilt / Bölüm III / Sayfa Panel II: Dünya Çap ndaki Üniversite Nitelikleri ve Türk Üniversiteleri World Class University Qualifications and Turkish Universities Moderatör: Prof. Dr. Durmufl Günay (Yüksekö retim Kurulu, Ankara, Türkiye) Kat l mc lar: (Alfabetik s rada) Prof. Dr. Yücel Altunbaflak (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Türkiye) Prof. Dr. Abdullah Atalar (Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye) Prof. Dr. Ümran nan (Koç Üniversitesi, stanbul, Türkiye) Prof. Dr. Hakan S. Orer (Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye) Merhaba, Panel 2 yi bafllat yorum. Bu panelin bafll : Dünya Çap ndaki Üniversite Nitelikleri ve Türk Üniversiteleri. Konuflmac panelistlerimiz; Abdullah Atalar, Bilkent Üniversitesi Rektörü; Hakan Orer, Hacetepe Üniversitesi Ö retim Üyesi; Ümran nan, Koç Üniversitesi Rektörü ve Yücel Altunbaflak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü. Bu, programda bu s rayla yaz lm fl durumda ancak konuflma s ras n tersinden bafllataca z. Dördüncü konuflmac ilk konuflmac fleklinde bafllataca z. fiimdi hocalar m z dünya çap ndaki üniversite nedir, bunlar karfl s nda Türk üniversitelerin konumu nedir, zannediyorum bu konularla ilgili görüfllerini aç klayacaklar size. fiimdi ilk olarak sözü Yücel Altunbaflak Hocaya veriyorum. Buyurun Hocam. Prof. Dr. Yücel Altunbaflak: yi günler. Saat dörtte uça m oldu u için s ralamay biraz de ifltirmek zorunda kald k. De ifliklikten dolay herkesten özür diliyorum. Konuflmama bafllamadan önce konuyu bir çerçeveye oturtmak istiyorum: Dünya çap ndaki üniversitelerin nitelikleri nelerdir? Türk üniversitelerindeki durum nedir? kisinin aras ndaki fark nas l kapatabiliriz? Konuflmak istedi im konular bunlar. Amerika'da araflt rma laboratuarlar nda, start-up firmalar nda ve Amerika'n n önde gelen üniversitelerinde 19 sene ö retim üyeli i ve direktörlük tecrübem var. O aç dan bakmaya çal flaca m. Türkiye de de bildi iniz gibi TOBB Üniversitesi Rektörü olarak da görev yapt m için iki taraftan da farkl l klar, benzerlikleri, yap labilecekleri aktarmaya çal flaca m. Aradaki dört önemli farktan bahsetmek istiyorum. Birincisi ve bunlar n en önemlisi e itimin finansman. E er bu konuyu çözebilirsek e itimdeki problemlerin önemli bir k sm n n kendili inden hallolaca n düflünüyorum. E itimin finansman ile ilgili Cuma günü bir konuflmam vard. Orada çok detayl olarak anlatt m için burada detayl olarak anlatmayaca m. Ama e itimin finansman ile ilgili birkaç noktaya de inmek istiyorum. Yüksekö retimde ö renci bafl na yap lan harcama istenilen seviyede de il. mkanlar m z flu an için ancak buna yetiyor. Sadece kamu kaynaklar ile sorunu çözmekte zorlanabiliriz. Ayr ca, devlet ödeneklerinin içerisinde ö rencilerin verdi i pay düflük: %4-%5. Vak f üniversitelerinde e itim gören ö rencilerin oran da düflük; %5-%6'larda. Bütün bunlar içine alan bir plan Cuma günü sunuldu. Yüksekö retime bakarken e itimin finansman n iflin temeline oturtmazsak bence kolay kolay bir yere varamay z. Hep yama çözümler üretiriz. kincisi, ödül ceza sistemimizi çal flt rmam z gerekiyor. Ödül ceza sistemi derken iflin içine üç tane boyut giriyor. Atama yükseltme kriterleri. Doçentlik seviyesine gelen birisinin sözlü s nava al nmas n do ru bulmuyorum. Çok objektif kriterler getirmek mümkün. Akademik standartlara göre bir sistem oluflturmak o kadar da zor de il. Ve bizim bunu yapabilmemiz gerekiyor. Burada bir öneri getirebilirim. Zira üniversitemizde uygulad m z bir sistem var, ayr ca baflka pek çok vak f üniversitesinde uygulanan sistemler oldu unu biliyorum. kincisi performansa göre bir ücretlendirme sistemine geçmemiz gerekiyor. Orada da önerdi imiz bir sistem var. Cuma günü aktarm flt m. Üçüncüsü de ödül fleref ve taltifler. 75

2 Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), May s 2011, stanbul Ödül ceza sisteminden sonra üçüncü aktarmaya çal flaca m fark üniversitenin yönetiflimi. Kamu üniversitelerinde bu derece güçlü, yukar dan-afla ya bir yap lanma olmas n do ru bulmuyorum. Ö retim üyesinin merkezde oldu u, ö retim üyesinin temel aktör kabul edildi i bir yönetiflim tarz benimsemeliyiz. Dördüncü olarak, kalite güvence sistemlerinden de biraz bahsedeyim. YÖK üniversitelerin aynas olmal d r. YÖK ve TÜB TAK birlikte çal flarak üniversitelerin aynas olmal d rlar. Her üniversitede kaç tane makale bas lm fl, bunlar n kaliteleri nelerdir, kaç tane hoca vard r, hocalar n yapt klar Ar-Ge proje portföyü nedir, hocalar n kaç ö rencisi vard r? Tarafs z kaynak olarak YÖK s ralamalar yapmal, her üniversitenin karnesini ortaya ç kmal. A üniversitesinin karnesi budur, B üniversitesinin karnesi budur, C üniversitesinin karnesi budur. Evet, ben bu noktada konuflmalar ma son vermek istiyorum hepinize dinledi iniz için çok teflekkür ediyorum. yi günler. Hocam teflekkür ederim. fiimdi ikinci konuflmac m z burada tersinden bafllam flt k. Ümran nan, Koç Üniversitesi rektörümüz. Hocam konuflman za bafllamadan önce bir fley söylemek istiyorum. E er flu konuyu bir aç kl - a kavuflturursak; dünya çap nda üniversite diyoruz da, ne demek dünya çap nda üniversite yani nedir o fley ki bir üniversiteyi dünya çap nda olsun. Dünyadaki var olan kavramlaflt rma nas l ve hangi niteliklerine bakarak veya hangi kriterlerin üzerinde olan üniversiteye dünya çap nda deniyor. Buralarda biraz aç kl a kavuflturursak veya bu ölçütler ne kadar do rudur? Elefltirilebilir ölçü nedir. Önce bu kavram netlefltirmenin üzerinde durabilirseniz memnun olurum. Teflekkür ederim. Prof. Dr. Ümran nan: Ben teflekkür ederim. Say n YÖK Baflkan m, De erli YÖK Üyeleri ve Kat l mc lar benim sunumum yok. Bir yerde Yücel Bey e kat l yorum. Ancak bu panel türü oturumlarda sunum sanki olmasa daha iyi ama olsa da olur. Önce Say n Durmufl Bey in sorusuna yan t vermeye çal flay m. Dünya çap nda üniversite deyince; ben bilim üreten, bunu dünya çap nda standartlarla üreten, ayn zamanda da mükemmel bir e itim veren ve üretti i bilimi de, yüksek lisans ve doktora programlar nda üretti i bilimi de lisans e itimine en iyi flekilde yans tan ve lisans e itimindeki ö rencileri bu bilim aktivitesi ile en iyi kaynaflt ran bir üniversite düflünüyorum. Yaln z tabii mükemmel üniversite ve e itim esas nda ülkeden ülkeye çok büyük farkl l klar gösterir. Hatta geliflmifl ülkelerde bile temel felsefi farkl l klar vard r. Örne in Japonya da üniversiteler daha çok bilgiyi üst üste, bir yerde de tabiri caizse bo az ndan afla t kalamak fleklinde ö renciye verir. Avrupa daki baz üniversitelerde de bu böyledir; Fransa da mesela. Ama Amerika daki üniversitelerde özellikle çekirdek program, yani insanl n yüzy llar boyu üretti- i bütün bilgi yelpazesinin hepsi ile ö rencileri ilk önce tan flt rd ktan sonra konular nda uzmanlaflt rmak fleklinde yaklafl m vard r. Tabii ki üniversite e itimi her yerde dört sene oldu u için bu ikinci metodda birinci metodda oldu u kadar derinlemesine uzmanlaflm fl olmaz ö renciler. Dolay s yla mezunlar mesleklerini icra edecekleri saha için, o zanaat icra etmek için derinlemesine Japonya daki kadar uzmanlaflm fl olmayabilirler. Fakat bunun çok önemli bir sonucu vard r. Bu sonuçta çok ö renmeden ileri gelen yarat c l n törpülenmesinin önlenmesidir. Nitekim Amerika ya bakt n z zaman yarat c l k aç s ndan Amerika n n en hafife alabilece imiz üniversitelerinde bile okuyan ö renciler bir yerde belli bir normun üstünde bir e itim ald ktan sonra art k genifl tabanl, genifl bir yelpazede e itimle tan flt klar için yarat c l k özelliklerini kaybetmemifl olurlar. Arkadafllar insan ne kadar çok bilirse o kadar yarat c oluyor. Ben flahsen kendi çal flmalar mda bunu hep gözledim. Ben üniversitede uzun seneler ö retim üyeli i yapt m. Doktora ö rencilerim vard. Ben her yaz bu doktora ö rencilerimi lisans ö rencilerim ile birlikte çal flt r rd m. Lisans ö rencisi dedi iniz ö renci yafl ndaki çocuk, bir iki ders ya alm fl ya almam fl hiçbir fley bilmiyor. Doktora ö rencisi ile onu ayn odaya koyup, hatta bir dirsek sürtün, birlikte bir fleyler yap n dedi in zaman çok s k olan bir olgu flu: Bu hani naif lisans ö rencisi bir soru soruyor. Diyor ki flunu niye böyle yap yorsunuz ya diyor mesela flimdi tabii bir bak yorsun tek cevap böyle yap la gelmifl de ondan diyebiliyorsun esas nda. Çünkü o çok bilen doktora ö rencisi ve çok bilen ö retim üyesi o soruyu soramayacak kadar çok biliyor. Dolay s yla o merak dürtüsünden gelen yarat c l kaç r yor. Ama biz bu lisans ö rencileri ile doktora bu flekilde kar flt rd m z zaman iflte o ikisinin kaynaflmas ndan ortaya ç kan fley yarat c l k oluyor. Hem bilginin olgunlaflmas olufluyor hem de yarat c l k oluyor. Ben diyorum ki mükemmel bir dünya çap ndaki üniversitenin iflte bu yarat c l törpülememeyi ana amaç olarak edinmesi elzemdir diyorum. Daha çok fleyleri ö retmek maalesef bizim üniversitelerimizde hatta baz dünya çap ndaki üniversitelerde de ön plana ç k yor. Her ö retim üyemiz diyor ki iflte efendim benim müfredat m budur. A dan Z ye kadar budur. 17 hafta s ras nda ben bu konular iflleyece im. Aman iflleyemezsem mahvolurum. H zl gideyim, yavafl gideyim de tek iflleyeyim. Ben de diyorum ki art k bu bilgi ça nda ben bilgiye iki t kla ulaflay m diyorsam ve bütün ö renciler de 76

3 Panel II: Dünya Çap ndaki Üniversite Nitelikleri ve Türk Üniversiteleri bunu yapabiliyorsa senin o müfredat n n A dan Z ye kadar olan k sm n n dörtte birini dörtte üçünü kaplamasan da olur. Önemli olan senin s n ftaki ö rencilerle diyalogu maksimum flekilde, efektif flekilde tetiklemendir. Ve ö renci deki merak dürtüsünü, ö renme hevesini tetiklemendir. Yani önemli olan her ö rencinin her derse isteyerek ve hevesle gelmesi ve hevesle o derse kat lmas d r. Çünkü kapsamad n fleyleri nas l olsa bir ifle girdi i zaman, o zanaat icra ederken zaten ö renecektir. Zaten üniversiteler zanaat ö reten kurumlar olmamal ; ona meslek okulu deniyor biliyorsunuz. Bir de Türkiye de o problem de var. Dünyada üniversiteler aras nda Amerika da mesela çok önemli farkl l klar var. Ama orada bu farkl l klar bir zenginlik olarak alg lan yor. Farkl l k birisi iyi, birisi kötü de- erlendirilmesi de il. Bir zenginlik olarak alg lanmas, mesela benim oldu um yerde efendim bir üniversite vard. flte ben ö retim üyesiydim orada. O üniversiteye her müracaat eden 10 kifliden bir kifli ancak girebiliyor. Son derece seçkin bir üniversite ama hemen yan nda yüz senelik bir baflka üniversite vard. O üniversite, yüz senelik çok oturmufl bir üniversite. Yüksek lisans ve doktora bölümleri yok ve mühendis, sosyolog, psikolog yetifltiriyor ve onun yetifltirdi i elektrik mühendisleri örne in bir mesle e girdiklerinde çok daha çabuk tak diye o zanaat icra etmeye bafllayabiliyorlar. O üniversitenin amac %90 mezunlar n n derhal ifle giren ve doktora ve master yapmayan, bu zanaatlar icra eden kiflileri yetifltirmek. Bunlara mühendis deniyor ya da baflka bir fley deniyor. Ama üniversitenin görevi o toplumda mezunlar n n %90 n n master veya doktora yapt ayn sahada de il de iflik sahalarda ve dolay s yla master ve doktora s ras nda uzmanlaflabildi i ve icra etmek için girdikleri endüstride de baflka bir amaçla çal flt klar bir toplumdan bahsediyoruz. Her ikisi de sayg n üniversite, her ikisinin de çok önemli rolü var toplumda, her ikisinin de mezunlar son derece baflar l meslekler edinebiliyorlar. Çok iyi para kazanabiliyorlar ama amaç de iflik. Bizim Türkiye de ben diyorum ki 160 tane üniversite varsa hepsinin de illa yüksek lisans programlar n n, doktora programlar n n üst düzeyde olmas flart de ildir. Baz lar da dört senelik e itimi en iyi flekilde vermeye odaklanabilirler. Üniversite dedi imiz zaman çok genifl tarifi olan bir fleyden bahsediyoruz. Dolay s yla bunu bir kere görmemiz laz m. Görmedi imiz zaman kaynaklar çok farkl olan, bafllang ç noktalar çok farkl olan üniversiteleri bir yüksekö retim kurumuyla idare etmek zorunda kal yor Say n YÖK Baflkan m z ve üyeler. Ve bunlar n aralar ndaki amaç birli i de kavramsal olarak kar flm fl oluyor. Hâlbuki bugün stanbul Teknik Üniversitesi var. 150 seneden fazla var olan üniversite ve yeni kurulmufl olan farkl üniversiteler birbirlerini tetikleyecek bir konumda olmalar laz m. Bunlar n birbirlerine karfl ölçülecek de il de birbirlerini tetikleyecek konumda olmalar laz m. fiimdi vak f üniversitelerinden bahsedildi mesela. Tabii yurt d fl nda hakikaten baz ülkelerde hiç yok; demek ki hiç olamazsa da olabiliyor. Ama baz ülkelerde de çok var. Hatta baz ülkelerde, örne in Amerika da ö rencilerin %20 veya %30 u vak f üniversitelerinde okutuluyor. Türkiye de bu rakam san r m, yanl fl m varsa düzeltsinler, %4-5 ve hiçbir zaman da âcizane yorumum bu %10 u geçemez. Vak f üniversiteleri devletin büyük gücüyle çok say da ö rencileri istihdam etti i bir ortamda hiçbir zaman hacim olarak çok büyük say da ö rencileri bünyesinde bulunduramaz. Ama vak f üniversiteleri ne yapabilirler? Ayn yurt d fl nda oldu u gibi vak f üniversiteleri mükemmel bir üniversitenin ne oldu unu, bunu kurarak ve yaflatarak gösterebilirler. Bunu kurarak yaflatarak gösterdi imiz zaman o zaman bütün di er üniversiteler bir örnek olarak görüneceklerdir vak f üniversitelerine. Ve bu örnek do rultusunda en ufak bir k p rdama olsa bile bu Türkiye nin akademik yelpazesinde kalk nma olacakt r. Dolay s yla vak f üniversitelerinin rolü tetiklemektir diye düflünüyorum. Çünkü zaten say lar m z ö renci aç s ndan çok az. fiimdi yine bu yurt d fl ndaki üniversitelerle bizim aram zdaki karfl laflt rmalardan bahsedersek. Yarat c l öldürmemenin çok önemli oldu undan bahsettim. Bu bence birinci derecede önemli çünkü bir insan beyninin dinamik da l m son derece genifltir. Ve bir toplumun, bir üniversitenin herhangi bir ülkenin en önemli kayna da zaten bu insan kaynaklar d r. Ve bu insan kaynaklar aras ndaki farkl l klar n önemli bir avantaj oldu unu de erlendirmemiz laz m. Ve amac m z n bu farkl l klara ra men her bireyimizi, bu kendi içerilerindeki heves ve heyecan toplum faydas na en iyi flekilde kanalize edebilecek toplum yaratmam z laz m. Sanatkâr olacak olana sanatkâr olmas n sa lamak laz m. Mühendisli i yatk n olan n mühendis olmas n sa lamam z laz m. Aksi takdirde herkes mühendis olmaya çal fl yor ve zaman kaybediyoruz diye düflünüyorum. Bu konuda da serbestlik öne ç k yor: fiimdi benim inanc ma göre ne zaman ve nerede, nas l olursa olsun YÖK ün üniversiteye koydu u kurallar olsun, bir üniversite rektörün dekanlar na koydu u kurallar olsun, dekanlar n ö retim üyelerine koydu u kurallar olsun. Ne zaman bir yönetici veya üst düzey yönetici yol gösterirse, kural koyarsa, ne kadar bu yoldan yürü, böyle yap, böyle yapma derse, bunu her dedi imizde biz yarat c l törpülüyoruz diyorum. Herkesi her yerde serbest b rakmak için bir içgüdü içersinde olmam z laz m diye düflünüyorum. nsan en güzel ve en çok fleyi, en serbestken üretendir. Demek ki ben üniversitemde bunu yapmaya çal fl yorum. Ben diyorum ki ben benim ö retim üyelerimi al rken en yüksek kriterlerle al yorum. lan veriyorum onlarca kifli hatta bazen 100 den fazla baflvuruyor. Ben k sa listemi oluflturuyorum. K sa listemle mülakat m yap yorum. Bu ç tam geçmifllerse al yorum. Geçmemifllerse alm yorum. 77

4 Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), May s 2011, stanbul Ümran Hocam sözlerinizi bir iki dakika içinde tamamlarsan z Prof. Dr. Ümran nan: Tamam. Bir kere ald ktan sonra da önünden çekilip mümkün oldu u kadar serbest flekilde ilerlemesini sa l yoruz. fiimdi ayn ba lamda bir-iki dakika içinde bitiriyorum, bu köstek olmak yerine destek olmaktan biraz önce bahsettim, ayn flekilde denetim çok önemli bir fley ama güven de çok önemli bir fley; insanlar zaten en iyi fleyleri üretmek için motive olmufl vaziyetteler diye düflünüyorum. Ve dolay s yla denetlerken programlar m z, üniversitelerimizi ç kt lar na göre denetleyelim diyorum. Örne in kaç tane yay n yapt, kaç tane yay n na at f ald, mezunlar nerede bu gibi ç kt larla de erlendirebilirsek o zaman daha bir sa l kl e itim sistemine do ru gidebiliriz diye düflünüyorum. Teflekkür ederim. Hocam, biz de teflekkür ederiz, sa olun. Evet, flimdi üçüncü panelistimiz Hakan Orer Hocam z Hacettepe Üniversitesi nden. Hocam ben ayn sorunun üzerinde ikamet ediyorum. Nedir dünya çap nda üniversite, hangi nitelikler bir üniversiteyi dünya çap nda yapar? Ve dünya çap ndaki üniversiteler hangi üniversitelerdir? Kaçt r adedi? Ve bir üniversitenin dünya çap nda üniversite olma yetene ini belirleyebilece imiz göstergeler olabilir mi? Baksak, e er flu üniversiteler dünya çap nda olma karakteristi ine sahiptir diyebilece imiz parametreler var m d r? Varsa bunlar nedir? Bu dünya çap ndaki üniversite ekseninden fazla uzaklaflmadan konuflman z n daha çok yararl olaca n düflünüyorum. Buyurun Hocam. Prof. Dr. Hakan S. Orer: Çok teflekkür ediyorum. Say n YÖK Baflkan, de erli YÖK Üyeleri ve meslektafllar m, akademisyen arkadafllar m hepinizi sayg yla selaml yorum. Panel baflkan m z n verdi i direktif do rultusunda konuyu irdelemeye çal flaca m. Bir kere bunu hangi ba lamda inceledi imizin de önemi var. Türkiye hakikaten dinamik ve yükselen bir pazar. G20 üyesi stratejik hedeflerimiz var te ilk 10 ekonomi aras na girmeye çal fl yoruz. fiu anda 16. s raday z. Asl nda oralardaki hedeflerimize bakt m zda imalat a rl kl bir ekonomiden inovasyon a rl kl bir ekonomiye geçme durumunday z; bizim esas önemli önceliklerimizden bir tanesi bu. Bunu yapabilmek için tabii ki ifl gücünün flu anda yetifltirilifl biçimini ciddi bir flekilde ele almam z gerekiyor. fiu anda k rsal kesimden kente ciddi göç olan bir ülkede yafl yoruz. Dolay s yla niteliksiz iflgücünün ciddi bir flekilde flehirlere do ru akmas söz konusu; bunu bizim eritmemiz laz m. O yüzden bir önceki panelde de yaflam boyu e itim dedi imiz zaman bu insanlar n hayat boyu bir tak m fleylere dönüfltürmesi, bir tak m konular yeniden ö renmesi gerekiyor. Bu bizim için yüksekö retimde yük oluflturan bir konu. Nispeten genç bir nüfusumuz var; 28 yafl nda medyan bir yafl olarak ve üniversiteleflme oran aç k ö retimle birlikte bak ld nda %39 lara ama o kriterlere bak ld nda ve halen kriterlerin oldukça alt nda olan örgün e itimde %25 lerde bulunuyor. Bu flu anda yükselme e iliminde olan bir rakam ama o e ilimi de daha henüz dünya ortalamalar na ç karabilmifl de iliz. Türkiye bilimsel yay n say s n en fazla artt ran ülkelerden bir tanesi; 1986 larda 44. s ralardayken son y llarda yükselerek 18. s raya kadar geldi. Gerçekten art fl gösteren bir yay n say s olmas na ra men bir de ayr ca bakt m zda bu yay n say s n n art fl h z nda da ciddi art fllar sa lad m z görüyoruz. Fakat tarihsel olarak bak ld nda bunun muhtelif k r lma noktalar var. Bir tanesi 1981 de, o civarlarda YÖK ün kurulmas, bununla ile birlikte yay n say s nda ciddi bir art fl oluyor. Daha sonra 90 larda yükseltme kriterlerinin gelmesi ayn flekilde ciddi art fl yaratm fl durumda; art flta art fl h z ndan bahsediyorum. Ve daha sonra da yükseltme kriterlerini de ifltirilmesi ile yeniden bir art fl elde edilmifl durumda. Yani sonuçta bizim ülkemizde yay n say s ndaki art fl n bilimsel üretimimizde asl nda üniversitede akademik yükseltmelerle de ciddi bir flekilde ba lant s oldu unu iddia etmek mümkün. Dünya çap ndaki üniversiteler deyince flimdi bu ba lam üzerinden bunlar n nas l de erlendirildi ine ve s ralamayla ilgili olarak önemli konuflmalara da flahit olduk. Ben burada üç tane s ralamadan size k saca bahsedece im. Times gazetesi taraf ndan yap lan yüksekö retim s ralamalar dünyadaki ilk dört üniversiteyi kaps yor. Amerika da yap lan en iyi okullar s ralamalar, en iyi üniversite s ralamalar ve Çankaya Üniversitesi taraf ndan yap lan s ralamay hepimiz biliyoruz. fiimdi bu s ralamalara bakt m z zaman, bunlarla ilgili olarak ayr nt ya girmeyi hiç düflünmüyorum ama gördü ümüz fley flu, biraz önce benden önceki konuflmac lar n da çok net olarak bahsetti i gibi öncelikle üniversitedeki bir kere ortam n de erlendirilmesi önemli ama parametrenin çok büyük bölümü, hepsinde de dikkatinizi çekerek vak flar, at f say lar araflt rma potansiyeli ile ilgili ölçümler ön planda yer al yor. fiimdi sonuç olarak buradan gördü ümüz fley flu, biz dünya çap ndaki üniversite dedi imiz zaman bu üniversitelerin esas kalitesinin bilim üretme niteli i ile ilgili bir 78

5 Panel II: Dünya Çap ndaki Üniversite Nitelikleri ve Türk Üniversiteleri kalite oldu unu anl yoruz. Ortak özellik araflt rma ile ilgili parametrenin ön planda olmas. Neden peki bu böyle oluyor? As l bunu düflünmemiz laz m. Çünkü asl nda araflt rma eflittir bilgi demek. Ve bilgi de normalde üniversitenin hani ne ifle yarad henüz belli olmayan bilgilerdir, ki buna en temel araflt rmalar, en uçuk kaç k araflt rmalar da dâhil. Araflt rmalarda elde edilen bilgi k r nt lar ndan söz ediyorum. Bunlar n uzun vadede, belki de uzun y llar alarak üniversiteden daha çok sonra sanayi, en son da ürüne gitmesine iliflkin inanc n olmas gerekir. Yani bu inanc m z olmazsa zaten bu bilgileri üretmemizin bir anlam yok. Ama bizde belki bu böyle olmuyor. Bizdeki üniversiteler genellikle profesör yetifltirme yerleri gibi görülebiliyor. Yani üniversitenin bilginin s n rlar n gelifltirildi i bir yer oldu unu ve yeni bir bilgi üretecekleri yer oldu unu iyice kavramam z gereklidir. sviçre Hükümeti için haz rlanm fl bir rapordan al nan verilere göre, refah seviyesi en yüksek olan, sviçre, sveç gibi ülkelerde gerçekten al nan at flarla elde edilen refah aras nda bir iliflki var. Yani, orada elde edilen her bilgi o ülkede yaflayan insanlar n refah na bir katk da yap yor. fiimdi bizim için paradigmay de ifltirecek en önemli alg n n bu olmas laz m. E er biz, üniversitede bilgi üretiyorsak bu bilginin bir flekilde bizim hayat m za ve refah m za bir katk yapmas laz m. Bunu yapamayan bir üniversite, üniversite görevini bence yerine getiremiyor demektir. Türkiye flu anda yüksek say da yay n yapan ülkeler kulübüne girmifl durumda. Ve bu ülkeler içinde bizim giderek etkimizi art rmam z gerek. Bu gereklili i ne olursa olsun sa lamak durumunday z. Bizim üzerinde kafa yormam z gereken esas konulardan biri bu. Ama Hindistan gibi, Çin gibi flu anda at l m yapmakta olan çok önemli ülkeler de etkiyi art rmakta çok baflar l olam yorlar. Yani bu ifl düflündü ümüzden daha zor olabilir. Dolay s yla dünya çap ndaki üniversitelere dönüflme sadece Türkiye nin bir sorunu de ildir. Mesela Çin in de Hindistan n da üzerinde çok önemli bir flekilde durdu u bir konu. fiimdi normalde biz Bologna süreci ile yeterlilikler sürecini yaflayan bir ülke olarak asl nda bir tak m avantajlara sahibiz. Özellikle Çin ve Hindistan la karfl laflt rd m z zaman. Ama onlar da kendi Bologna lar n kendileri yap yorlar. Yani hani nas l bizim Kopenhag kriterleri olmazsa Ankara kriterlerimiz vard. Burada da onlar n Bologna lar yoksa kendileri, mesela fiangay kriterleri gibi bir kriter ç kar p bunu uygulamaya çal fl yorlar. Çünkü kimsenin dünya çap nda rekabette geri kalmak gibi bir flans yok. Lisans e itimine bakt m z zaman, Bologna ö renciyi bir meslek sahibi yapmay öngörüyor. Yüksek lisansta bilimsel araflt rma ortam na sokmay öngörüyor. Doktorada ise bilimsel araflt rma yapt rtmay öngörüyor. Dolay - s yla araflt rma ile doktora e itimini ba lamak laz m. Yani nas l refahla bilgi aras nda bir iliflki varsa üniversitede araflt rma ve doktorayla da benzer bir iliflki kurmam z gerekiyor. fiimdi Türkiye deki temel sorunlardan biri, maalesef o kadar önemli bir yüksekö retim ülkesi olmam za ra men uzun dönemler içinde mezun olan kifliler aras nda doktoral lar n oran n artt rmay çok fazla baflaramamam z. Yüksek lisans mezunlar m zda ciddi bir art fl var, ama doktorada mezun say lar afla yukar ayn seviyelerde seyrediyor. Uzun, yani son 10 y l n ÖSYM rakamlar - na bakacak olursak, yüksek lisans mezunlar n n say s nda bir z plama var; bu z plamalar genellikle af dönemleri ile korelasyon gösteren z plamalar. Fakat asl nda aflar n yüksek lisansa olan etkisi doktoraya olan etkisinden çok daha fazla gibi görünüyor benim gözümde. fiimdi bakt m zaman zaten doktoral mezunlar yüksekö retimden mezunlar n %10 undan daha az gibi bir rakam ve bitirebilme oran da çok düflük y l nda yüksekö retime ilk defa kay t yapt ran ve ayn y l mezun olan ö renci say lar na bak ld nda, lisans programlar nda mezun/kay t olan oran yaklafl k %60 civar nda. Yüksek lisansta bu oran %49, doktorada ise %39 a düflüyor. Burada tek yüksek olan t pta uzmanl k. Niye? Çünkü t pta uzmanl n mesleki bir getirisi var. Bir art de eri var. O art de erin olmas ifli de ifltiriyor. Bizim doktoral mezun say s n art ramamam z n belki de en temel sebeplerinden biri doktoral lara yeterince art de er kazand ramam fl olmam zd r. Yani mesleki beklenti olarak belki de ö retim üyeli i d fl nda bir beklentinin olmamas d r. Grafi e göre sa l k bilimlerinde doktoral lar n say s belli bir yerde bir platoya geliyor. Oysa t pta uzmanl k say lar nda baya kararl bir art fl söz konusu. Dünyadaki iyi üniversitelere dönecek olursak, s ralama listelerinde ilk 20 üniversite afla yukar her listede ayn ç k yor. Hangi parametreyi kullan rsa kullans nlar, Harvard ya birinci ya ikinci oluyor o listelerde. Ama Harvard a ve di er ilk 20 ye giren üniversitelerin ö renci say lar na bakt m z zaman gerçekten lisans ve lisansüstü ö rencilerin birbirlerine oran çok karakteristik olarak lisansüstü e itimin daha ön planda oldu unu gösteren nitelikte. fiimdi Türkiye den de son y llarda çok büyük bir baflar yla Times listesine Ankara dan Bilkent ve Orta Do- u Teknik Üniversitesi girdi. Orta Do u Teknik Üniversitesi nin de rakamlar n n çok iyi bir seviyede oldu unu görüyoruz. Bu tek bir parametre de il tabii ki, yani sadece buna bakarak karar veremeyiz, ama bu durum dünya kalitesinde, dünya çap nda bir üniversite olman n da önemli kriterlerinden biri olarak karfl m za ç k yor. O zaman flöyle bir iliflki dizisi kurabiliriz. Düflük etki problemimiz var, bunun bir kere önemli sebeplerinden biri üniversitelerin kendisi; çünkü Türkiye adresli yay nlar n %80 inden fazlas üniversitelerden kaynaklan yor. Bilimsel araflt rma kalitesi dünya ortalamas n n alt nda, bu bütün uluslararas kriterlerle ölçümler yap ld zaman karfl m - 79

6 Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), May s 2011, stanbul za ç k yor. Ve bilimsel araflt rmayla doktora e itimi aras nda direk bir iliflki yok. Yani bizim ortaya ç kartt m z ürüne bir bakmam z laz m. Güzel k rm z bir elma oluflturup oluflturmad m z görmemiz laz m. yi üniversite yönetimi dedi imiz zaman bunu klasik olarak özerklik, etkinlik, fleffafl k ve belirlenebilirlik üzerine kurmak mümkün. Burada da stratejik yönetim önemli Say l Kanun yürürlü e girdi inden beri Türkiye de mali sistemimiz stratejik plan ve performans bütçesi ile yönetiliyor ama bunun üniversiteler taraf ndan hakk yla yerine getirildi ini söylemek mümkün de il. Ayn flekilde kalite güvencesi de hem bizler (yani üniversiteler) hem de Bologna süreci bir bak m ndan ülke olarak taahhüt etti imiz konulardan birisi. Bu konulara önümüzdeki y llarda biraz daha fazla e ilmemiz gerekecek. Türk yüksekö retim alanlar na bakt m zda doktoral ö rencilerin say s gerçekten çok çok küçük yani afla yukar 42,000 ö renci; tüm yüksekö retim ö renci kitlesi içinde bakt - m zda çok az görülüyor. Bir baflka unsur, dünyan n en iyi üniversitelerini s ralad m z zaman ço unun ngiltere ya da Amerika Birleflik Devletleri nden oldu unu görüyoruz. Bunlar n d fl nda, o listelere sadece belli ölçülerde, bazen Japonya dan bir iki, sviçre den bir adet gibi az say da üniversite giriyor. Amerika daki o üniversitelerin da l m na da bakt m z zaman, co rafi olarak da ciddi bir yo unlaflma var. Yani bu üniversiteler Amerika n n do- u k y s yla bat k y s nda, California Eyaleti ile New England denilen bölgede yerleflmifl durumda. ngiltere ye de bakt n z zaman Londra, Oxford, Cambridge üçgeni içinde bu ifller dönüyor. Türkiye ye bakt m z zamansa, ben, üç büyük flehirdeki doktora programlar n n daha güçlü olmas gerekti i sonucuna var yorum. fiimdi Ankara, Türkiye de aç k ara bilimsel üretimde önde olan bir il. Yani yay nlar n yaklafl k %40 Ankara dan ç k yor. stanbul onu takip ediyor. Arada %10-15 lik bir fark var. Onu da Ankara- stanbul aras ndaki fark kadar fark ile zmir takip ediyor. Ben bu ba lamda, üniversitelerin kuruldu u illerimizden, kaynaklanan yay nlar %1 den fazla ise dikkate alacak flekilde bir renk skalas ile gösteren bir harita yapt m. Türkiye deki pay %1 in üzerinde olan illerdeki üniversitelerin kurulufl y llar n da üzerlerine yazd m. Türkiye de afla yukar 1950 lerde, 60 larda kurulan üniversiteler yavafl yavafl olgunlafl yorlar ve yavafl yavafl yay n say lar n artt r yorlar. zmir den sonra gelen zaten Erzurum Atatürk Üniversitesi, onun da kurulufl y l Asl nda, iyi üniversite olman n biraz sindirmeyle, bir kültür oluflturmayla çok ilgisi var. Yani ben dün bir üniversiteyi kurdum, bugün onu dünyan n en iyi üniversitesi yapaca- m fikri de belki çok do ru de ildir. Hacettepe Üniversitesi olarak biz baya uzun zamand r bu konularla u rafl yoruz. Gelebildi imiz yer afla yukar belli. Ayn flekilde bakt n zda ülkedeki nüfus da l m aç s ndan da bat bölgelerinde bu üç ilin oluflturdu u üçgen içinde ciddi bir yo unluk var. Yine ayn flekilde bizim d fl ba lant lar - m z gösteren ihracat say lar m zda da bu illerin ciddi bir a rl var. fiimdi önemli olan bir araflt rma ortam n n kurulmas d r. Araflt rma ortam geliflmemifl yüksek, lisansüstü e itim alg s zay f, akademik kültürü eksik ve yetenek cezbedemeyen bir sosyal ortam varsa, ki bu sosyal ortam sadece üniversite de ildir, orada iyi bir üniversite olmamas normal karfl lanmal d r. Yani bir kiflinin gidip Ankara da, stanbul da, zmir de oturma iste inin de olmas n sa lamam z laz m, çünkü bu çok önemli; iyi insanlar biz al p götürmezsek asla iyi üniversiteler kuramay z. Bu konuda stanbul çok flansl bir konumunda. Herkes stanbul da yaflamak istiyor gibi. Bunlar yapamad m z takdirde ders ve teorik a rl kl e itim dolay s yla bir içine kapanma söz konusu oluyor. Bilgi üretimi az, bilgisi zay f olan bir üniversite oluyoruz. Üniversiteler içine kapal, üniversite içinde bölümler içine kapal, bölüm içinde ana bilim dallar içine kapal, hoca içine kapal. Hoca ö rencisinin baflka kiflilerle bilimsel iliflki kurmas na tahammül edemiyor. Çünkü kendi aç n n ortaya ç kmas n pek istemiyor ve dolay s yla mezunlarla da zay f iliflki oluflmufl oluyor. Biz mezun olsun gitsin, ben bundan kurtulay m derdindeyiz. Çünkü adam ne yapacak? Belki iflsiz kalacak, onu fazla düflündü ümüz yok. Asl nda bu bizim üniversite olarak, üniversite hocalar olarak çok önemli bir görevimizdir. Dolay s yla bizim esas sorunumuz lisansüstü gibi görünüyor benim gözümde. Program say lar m z çok fazla. Mesela sa l k bilimlerine bakt m zaman sadece 1600 den fazla lisansüstü program var. Her birinden y lda bir iki mezun bile veremiyoruz maalesef. Doktora tezi bir cins uzmanl k olarak alg lan yor ve araflt rma yap lmayan yerde doktora yap l yor. Bu da tez kalitesinin düflmesine sebep oluyor. Co rafi yay l m n da lojistik s n rlar zorlamas yla üniversitelerde ciddi bir kritik kütle oluflturma problemi ortaya ç k yor. Kariyer yollar na bakt m z zaman da doktora e itiminden sadece ö retim üyesi yetifliyor; sanayi ve di er alanlarda doktoral ifl gücüne olan ihtiyaç çok düflük. Niye? Çünkü Türkiye hala daha bir imalat ekonomisi ve inovasyona dayal olmad için doktora gibi problem çözme yetenekleri yüksek olan insanlar yetifltirmekte ve istihdam etmekte problemi var. Doktora e itimi ad na bir ö retim sistemi kurmamam z laz m. Biz maalesef biraz ö retmen okulu gibi olduk. Doktoral mezun istihdam n n ve sanayinin inovasyon talebinin artaca bir ortam yaratmam z gerekiyor ki, bu üniversiteleri aflan, Türkiye nin devlet çap nda üzerinde kafa yormas gereken konulardan bir tanesi. fiimdi sonuçta benim asl nda görebildi im üç tane eksen var. Bir tanesi alan fragmantasyonu diye nitelendirebilece im bir eksen ve burada fragmantasyonun artmas e itim kalitesini düflürüyor. kincisi tez kalitesi ile olan parametre: Araflt rma yap lmayan yerlerde tezler genel- 80

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Panel Session Panel Oturumu

Panel Session Panel Oturumu 378 Panel Session - Panel Oturumu Panel Session Panel Oturumu Panel Keynote Speaker Panel Sunufl Bildirisi: Doç.Dr.Adem fiah N, Undersecretary, Ministry of Industry and Commerce of Turkey / Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 183 2010/25 Cep Kitapl : LXI. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 183 2010/25 Cep Kitapl : LXI. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 183 2010/25 Cep Kitapl : LXI ISBN No: 978-605-5614-66-9 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel:

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Vizyon 2023 Yeni Fikirler, Rekabetçi fiirketler

Vizyon 2023 Yeni Fikirler, Rekabetçi fiirketler Çerçeve Vizyon 2023 Yeni Fikirler, Rekabetçi fiirketler Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kafl yaparken göz ç karmak sözü, makro ekonomik dengeleri kurarken karfl karfl - ya bulundu umuz durumu çok güzel

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Kas m-aral k 2009 Say 06 Prof. Dr. Erol Kat rc o lu: Krizde Ortado u ya yat r m yap n Sektör mensuplar Gold stanbul Fuar n de erlendirdi Devlet Bakan

Detaylı

PATENT VE MARKANIZI ORGAN ZE SANAY GAZETES. YATIRIM TEfiV K BELGES Almadan Yat r ma Bafllamay n z Kredi, KDV, Gümrük ve Fon deste inden yararlan n z.

PATENT VE MARKANIZI ORGAN ZE SANAY GAZETES. YATIRIM TEfiV K BELGES Almadan Yat r ma Bafllamay n z Kredi, KDV, Gümrük ve Fon deste inden yararlan n z. KOB LER N SES ARALIK 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES n10 da AKADEM K GÖRÜfi Türkiye nin genç nüfus yap s ve giriflimcilik potansiyeli Prof. Dr. Tamer MÜFTÜO LU ürkiye de nüfus Tyap s n n genç ve dinamik olmas

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Cerrahi Birimler ile nfeksiyon Kontrol Ekibi letiflimi: Beklentiler, Sorunlar

Cerrahi Birimler ile nfeksiyon Kontrol Ekibi letiflimi: Beklentiler, Sorunlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 314-350 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Birimler ile nfeksiyon Kontrol Ekibi letiflimi: Beklentiler, Sorunlar # Bu makale, 1-4 Kas m 2001 tarihinde Pamukkale de düzenlenen

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı