>>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI"

Transkript

1 002Ferroli_01_NKapak 11/8/12 10:26 PM Page 1 YIL 7 / KASIM 2012 LIFE S22 ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI K TABI YAYINLANDI KONYA VE GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES NDE BÜYÜME DEVAM EDECEK >H ÇB R YARIfiMA BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI MÜfiTER MEMNUN YET YILI KAL TE BELGELER YLE TESC LLEND

2 002Ferroli_02_03_NOnsoz 11/8/12 10:29 PM Page 1

3 002Ferroli_02_03_NOnsoz 11/8/12 10:30 PM Page 2 ÖNSÖZ 3 Merhaba, Sektörümüzde hareket devam ediyor. Bu kez hem sosyal medya hem de radyo ve gazete reklamlar m zla destekledi imiz s rt çantas kampanyas yla biz de son tüketicilerimize kaliteli ürünlerimizi uygun taksit imkanlar eflli inde sunduk. Bu y l Ferroli, sosyal medyan n y ld z oldu. Facebook üzerinden yürütülen ve Twitter üzerinden tan t mlar yap lan Eskimolar Türk Olsayd isimli yar flmaya o kadar genifl bir kat l m gerçekleflti ki, yar flma sonuçlar n belirlemek gerçekten güç oldu. Yar flmada dereceye giren çal flmalar da içeren ve Penguen Dergisi Çizeri Serkan Altuni ne nin karikatürlerinin yer ald karikatür kitab m z ise k sa bir süre önce yay nland. Dergimizde Eskimolar Türk Olsayd projesi, Kombililer-Donbililer aileleri, kitab m z ve projemizin son aya olan karikatür seminerleriyle ilgili detayl bilgileri bulabilirsiniz. Buna ek olarak sadece sosyal medyay kullanarak sektördeki en yüksek fan say s na ulaflan Ferroli, yaz aylar nda sadece Facebook üzerinden gerçeklefltirilen bisiklet kampanyas nda da büyük baflar elde etti. Ferroli kombi alarak sayfam z be enen tüm tüketicilerimize bisikletleri yetkili sat fl noktalar m z taraf ndan teslim edildi. Geçti imiz say da Ferroli Düzce üretim tesislerindeki kalite süreçleriyle ilgili bilgi paylafl m nda bulunmufltuk. Bu say da ise söz konusu zorlu sürecin genel iflleyiflini daha ayr nt l olarak aktard k. Bu say m zdan itibaren bölge müdürlüklerimizin çal flma sahalar yla ilgili sizlere detayl bilgiler de aktaraca z. lk konu umuz Konya ve Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ümüz oldu Sevgiyle kal n. Cetin Cakmakci... LIFE

4 002Ferroli_04_05_NIcindekiler 11/10/12 9:55 PM Page 1 Ç NDEK LER DERG ADI 4 Ferroli Life MT YAZ SAH B Ferroli Is tma ve Klima Sistemleri Sanayi Ticaret ve Servis A.fi. SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Alev Alagöz Ero lu YÖNET M YER Ferroli Genel Müdürlü ü fierif Ali Mah. K ble Sok. No:40 Ümraniye / stanbul Tel: (Pbx) Faks: YAPIM VE TASARIM Lea Kurumsal Yay nc l k Hizmetleri (Fahriye Sariha Önder) Göksu Evleri Sardunya Sok. B204 B No: 34 Anadoluhisar - Beykoz/ stanbul Tel: Fax: ED TÖR Dilek Girgin GÖRSEL TASARIM lker Ayd n BASKI YER Bilnet Matbaac l k Biltur Bas m Yay n ve Hizmet A.fi. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:16 Ümraniye- STANBUL Tel: Faks: BASKI TAR H Haziran 2012 YAYIN TÜRÜ Yayg n süreli yay nd r. Üç ayda bir yay nlan r. Parayla sat lmaz. Ferroli Life da yay nlanan yaz ve foto raflar tüm haklar sakl d r. Kaynak gösterilmeden kullan lamaz. >6 HABERLER >16 ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI K TABI YAYINLANDI >10 KONYA VE GÜNEYDO U ANADOLU MÜDÜRLÜ Ü >18 KOMB L LER VE DONB L LER >24 >26 MÜfiTER KUZEY KUTBU NA SEYAHAT >30 ARAMIZA KATILANLAR MEMNUN YET YILI KAL TE BELGELER YLE TESC LLEND >32 YETK L SATICILAR VE SERV SLER

5 002Ferroli_04_05_NIcindekiler 11/8/12 10:42 PM Page 2 >14 FACEBOOK YARIfiMASININ KAZANANLARI >20 BUZDA YAfiAM UZMANLARI; ESK MOLAR >28 TEKN K MAKALE >34 BASINDA FERROL

6 002Ferroli_06_07_NKisa 11/8/12 10:47 PM Page 1 HABERLER 6 B LEC K T CARET VE SANAY ODASI, FERROL LE YEN LEND Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas n n s tma ve so utma sistemleri Ferroli taraf ndan yenilendi. Yap loji A.fi. ve Ça lar Ticaret Ltd.fiti. nin üstlendi i proje kapsam nda Ferroli marka 11 adet Smile AC kaset tipi klima, 4 adet Focus klima, 3 adet Focus klima ve 1 adet Energy Top kullan ld. LIFE TOK BURSA-DO ANfiEH R PROJES NDE FERROL ÜRÜNLER KULLANILDI TOK nin (Toplu Konut daresi Baflkanl ) Bursa Do anflehir projesi için Ferroli ürünleri tercih edildi. 872 dairenin bulundu u Bursa Do anflehir de 81 adet Econcept 101 kullan ld. Projenin uygulamas Yap loji taraf ndan gerçeklefltirildi.

7 002Ferroli_06_07_NKisa 11/8/12 10:48 PM Page 2 TÜKET C LER FACEBOOK TA BE END FERROL B S KLET VERD! Facebook sayfas ndaki 19 bin takipçisiyle sektörün lideri olan Ferroli, yaz bafl nda düzenledi i bir kampanyayla tüketicilerine teflekkürünü iletti; Ferroli kombi alan herkese bisiklet hediye etti. Kampanya süreci flöyle iflledi: Kombi sat n almak isteyen tüketiciler, 20 Temmuz 2012 tarihine kadar kampanya sekmesinde yer alan kay tl sat fl noktalar ndan Ferroli kombilerini ald lar. Ferroli nin Facebook sayfas n be enip bilgi formunu doldurdular. Sonra da kombilerini ald klar sat fl noktalar na giderek bisikletlerine kavufltular. Kombinizi Renklendirin, Eskimolar Türk Olsayd, Kombililer & Donbililer gibi birçok projeyi Facebook sayfas nda hayata geçiren Ferroli nin kombi alan tüm tüketicilerine yönelik olarak oluflturdu u bisiklet kampanyas yla dileyen çocu unu sevindirdi, dileyen de kendini. FERROL KOMB LER, SIRT ÇANTASIYLA GELD Tüketici ihtiyaçlar do rultusunda ürün gam n en son teknolojilere sahip ürünlerle sürekli yenileyen Ferroli, birbirinden yararl kampanyalar n aral ks z sürdürüyor. Ferroli, bunlardan birini de havalar n so umaya bafllad, okul haz rl klar n n yap ld sonbahar günlerinde gerçeklefltirdi. 11 Eylül 14 Ekim 2012 tarihleri aras nda 5 y l garantili Ferroli kombi alanlara, ö rencilerden trekking tutkunlar na kadar herkesin kullanabilece i çok amaçl bir s rt çantas hediye etti. Kampanya kapsam ndaki kombiler aras nda; yüzde 17 ilave verim sunan yo uflmal kombi Econcept Tech, her iklime en uygun çözümü sunan Domitech, günefl enerjisiyle entegre çal flan Domiproject, 15 farkl emniyet sistemi ile donat lan Divatop Micro, yüzde 12 ye varan ilave enerji tasarrufu sa layan Domicondens ve d fl hava sensörü sayesinde uzun kullan m ömrüne sahip Divatech modelleri yer ald. Ayr nt l bilgi için:

8 002Ferroli_08_09_NKisa 11/8/12 10:50 PM Page 1 HABERLER 8 E T M TOPLANTISI 23 EYLÜL DE GERÇEKLEfiT R LD Ferroli E itim Toplant s, tüm sat fl ekibinin kat l m yla Eylül 2012 tarihlerinde Bolu Gazelle Resort Oteli'nde gerçeklefltirildi. E itimler; Ürün Yönetimi ve Kurumsal Pazarlama Müdürü O uzhan Y ld r m, E itim ve Teknik Destek Departman Yöneticisi Fehmi Gök, E itim Sorumlusu Senad Sancak, Proje ve Kurumsal Sat fl Departman Yöneticisi Onur Gürbüz ve Sat fl Sonras Hizmetler Müdürü Koray Gürkan taraf ndan verildi. E itim toplant s nda var olan ürün gam hakk nda hat rlatma ve yeni ürünler hakk nda bilgilendirme yap ld ; merkezi sistem uygulamalar, brülör, boyler, genleflme tank, sirkülasyon pompas ve denge tank seçimiyle ilgili e itimler verildi; kombi ve kazan dairesi tesisatland rma prensipleri anlat ld ; genel so utma sistemleri, kaskad sistemler ve kontrol panelleri tan t ld. Ayr ca Enerji Verimlili i Kanunu ve yeni servis program n n detaylar paylafl ld. E itimlerin sonunda yap lan s navlarda Endüstriyel Sat fl Mühendisi Fatih Ç rakman birinci oldu ve Tomtom marka navigasyon cihaz kazand. K E T M SER S GERÇEKLEfiT R LD Ferroli, Haziran-Eylül 2012 tarihleri aras nda yetkili servislerine yönelik olarak Kombi-Aksesuar ve Yo uflmal Kazan-Kaskad Kontrol Panelleri bafll kl iki e itim serisi gerçeklefltirdi. Cahit Ayaz ve Yasin Yi it in e itmenli inde gerçeklefltirilen Kombi-Aksesuar e itimlerinde kombi, su s t c lar, yo uflmal kombiler, teknik e itim, devreye alma, ar za tespit, yan fl ayarlar, bak m konular ifllendi. E itimler; Haziran, Haziran, Haziran, 2-3 Temmuz, 5-6 Temmuz, 9-10 Temmuz ve Temmuz 2012 tarihlerinde yap ld, toplam 152 kifli kat ld. Turgay Al n e itmenli inde Eylül, Eylül, Eylül 2012 tarihlerinde 59 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirilen Yo uflmal Kazan-Kaskad Kontrol Panelleri e itiminde ise yo uflmal kombiler ve kazanlar, teknik e itim, devreye alma, kontrol panelleri, ar za tespit, yan fl ayarlar, baca gaz analizi ve bak m konular ifllendi. LIFE

9 002Ferroli_08_09_NKisa 11/8/12 10:51 PM Page 2 Paola Ferroli PAOLA FERROL, STANBUL U Z YARET ETT T.C. Avrupa Birli i Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba- fl' n da kat l m yla stanbul'da Haziran 2012 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Avrupa Is Birli i nin (EHI) 12. Genel Kurulu na talya ad na kat lan Paola Ferroli, genel müdürlük binas n da ziyaret etti. Ziyareti s ras nda genel de erlendirmelerde bulunan Paola Ferroli'ye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, Pazarlama letiflimi ve CRM Müdürü Alev Ero lu, Ürün ve Kurumsal Pazarlama Müdürü O uzhan Y ld r m taraf ndan Türkiye pazar hakk nda bilgi verildi. FERROL BASKETBOL TAKIMI, GRUP K NC S OLDU Ferroli Basketbol Tak m, bu y l dokuzuncusu gerçeklefltirilen Hardline 3x3 fiirketler Basketbol Ligi ne ilk kez kat ld Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleflen grup maçlar n n sonunda bir üst tura yükselen tak mlar belli oldu. Heyecanl ve çekiflmeli geçen 60 grup maç nda toplam 1624 say kaydedildi. I Grubu nda yer alan ve Bahad r Solako lu, Ramazan Demirel, Erhan Dülgar, Ali Erdemir, Gürbüz Mete, Mahmut Yamaç tan kurulu Ferroli tak m ; Akbank-1 ve GlaxoSmithKline-4 tak mlar yla karfl karfl - ya geldi. Ferroli tak m, yap lan karfl laflmalar ikinci olarak tamamlad. Grup maçlar nda potaya 12 say b rakan Ça dafl Uzuner (GlaxoSmithKline-4), 18 say b rakan Mert Özdal (Akbank) ve 25 say ya imzas n atan Bahad r Solako lu (Ferroli) dikkat çeken isimler oldu. O uzhan Y ld r m, Alev Ero lu, Paola Ferroli, Çetin Çakmakç Ö RENC LER N FABR KA Z YARET klimlendirme So utma Klima malatç lar Derne i ( SK D) bünyesinde faaliyet gösteren Üniversite Sanayi Burs Komisyonu, her y l stanbul Teknik Üniversitesi, Y ld z Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi nin makine mühendisli i bölümlerinde okuyan ö rencilere sektör firmalar n tan tmak amac yla teknik geziler organize ediyor. Komisyonun bu kapsamda gerçeklefltirdi i gezilerden biri 15 Ekim 2012 tarihinde Ferroli Düzce Fabrikas na gerçeklefltirildi. Gezi kapsam nda ö rencilere Ferroli ile ilgili bilgiler verildi ve üretim birimleri tan t ld.

10 002Ferroli_10_13_NGDBolge 11/8/12 10:54 PM Page 1 BÖLGE MÜDÜRLÜKLER 10 Ferroli markas n n do ru noktalarda temsili ve bölge insan na kaliteli ürün ve hizmet sunma gayretiyle ç Anadolu Bölgesi nin Konya, Karaman, Aksaray, Ni de, Eskiflehir illerinden oluflan bir k sm nda; Akdeniz Bölgesi nde Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde; Güneydo u Anadolu Bölgesi nde Gaziantep, Kilis, Ad yaman, fianl urfa, Diyarbak r, Mardin ve Batman illeri ve tüm bu illerin ilçelerinde çal flmalar n sürdüren Ferroli Konya ve Güneydo u Anadolu Bölgesi nin Yöneticisi Cenk Alaybeyo lu, Ferroli Life a konuk oldu; bölgesinin genel özellikleri ve hedefleriyle ilgili bilgiler verdi. Markam z için büyüme DEVAM EDECEK LIFE

11 002Ferroli_10_13_NGDBolge 11/8/12 10:55 PM Page 2 FERROL N N KONYA VE GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGE YÖNET C S CENK ALAYBEYO LU, SORUMLULUK ALANLARININ ÇOK GEN fi B R CO RAFYAYI ÇERMES NEDEN YLE BEKLENT LER VE HT YAÇLARDA ÇEfi TL L N SÖZ KONUSU OLDU UNU VURGULUYOR. FAKAT DEZAVANTAJ G B GÖRÜNEN BU DURUMUN, NEREDEYSE 12 AY BOYUNCA fi S RKÜLASYONUNUN DEVAM ETMES N SA LADI INI DA BEL RT YOR. Bölgeye özgü tüketici davran fllar nas l? Güneydo u Anadolu Bölgesi nde çal flmaya bafllad m z andan itibaren yöre insan n n sonsuz hoflgörüsü ve misafirperverli iyle karfl laflt k. Çok de erli insanlarla ticaret yapabiliyor olmak, ifl hayat nda karfl laflabilece im en büyük flanst diye düflünüyorum. Bölgemize, çok genifl bir co rafyada yay lm fl olmas nedeniyle, beklentilerin ve ihtiyaçlar n çeflitlili i hakim. Bu kültür zenginli iyle harmanlanan insanlar n yap sal de ifliklikleri, co rafya ve iklim flartlar yla belirginlefliyor. Sektörümüzde sezon olarak tabir edilen zaman aral çeflitlilik gösteriyor. Kas m- Aral k ay nda ç Anadolu Bölgesi nde talep durma noktas na gelirken, Akdeniz Bölgesi nde henüz s tma sezonu bafll yor. Bu vesileyle neredeyse 12 ay n tamam nda ifl sirkülasyonumuz de iflik bölgelerde, de iflik ürünlerle devam ediyor. Akdeniz Bölgesi nde yeni da t m yap lmaya bafllan lan do algazla ilgili talep gün geçtikçe art yor. Antalya, Adana, Mersin gibi illerde iklim flartlar n n etkisiyle s nma ihtiyac n n olmad izlenimi do algaz n gelmesiyle de ifliyor. Sa l n her fleyin ötesinde olmas bilinciyle homojen s nma rahatl, klima veya CENK ALAYBEYO LU

12 002Ferroli_10_13_NGDBolge 11/8/12 10:55 PM Page 3 BÖLGE MÜDÜRLÜKLER 12 lokal s nma araçlar n n geri planda kalmas na vesile oluyor. Güneydo u Anadolu Bölgesi nde kalabal k aile kavram söz konusu. Akdeniz yöresinde yeni yap lan evlerde s caklarla mücadele etmek ad na yüzölçümü büyük daireler tercih ediliyor. BAY YAPILANMAMIZ MARKA DE ER M Z ARTIRIYOR Ferroli ürünlerine yönelik talepler neler? Ferroli marka kombilerin en önemli tercih sebebi ürün portföyümüzün tüm ihtiyaçlar karfl layacak flekilde genifl olmas. Do algaz n birkaç y ld r kullan ld bölgelerde, özellikle ç Anadolu da bulunan illerimizde tercih edilme sebeplerimizin bafl nda müflteri memnuniyeti geliyor. Kullan c memnuniyetiyle birlikte 5 y l garanti uygulamam z birleflince müflterilerimize kaliteli ürün kulland rabilme flans na daha kolay ve zahmetsiz flekilde ulaflabilmifl oluyoruz. Ferroli nin marka s cakl yla tan flan müflterilerimizin sevdiklerine markam z tavsiye etmeleri, Eskiflehir gibi yaklafl k 16 y ld r do algaz kullan - lan bir ilde de iflim pazar nda da etkili olmam z beraberinde getiriyor. Bu durumla ilgili en büyük etken mutlak suretle bayi yap m z. fllerinin ehli olmalar ve müflteri memnuniyetini ön planda tutmalar marka de erimizi yükseltiyor. Güneydo u Anadolu Bölgesi nde do algaz dönüflümü ilk önce resmi ihalelerle bafllam flt. Özellikle Gaziantep ilinde yap lan ihalelerde tercih sebebi olmam z ve resmi kurum ve kurulufllarca kullan lan yüksek kapasiteli yo uflmal kazanlar - m z n performans n n takdir edilmesi, yapt m z iflin keyif ald m z bölümünü oluflturuyor. Tecrübeyle yap lan al mlarda ön planday z. Müflteri grubumuzun büyük k sm n, al m belli bir araflt rma sonras nda yapma e ilimi olan bilinçli tüketiciler oluflturuyor. Kesintisiz ve ayn s cakl kta yüksek kapasitede s cak su verimi, verim s - n flar ve çevreye duyarl çal flma prensipleriyle müflterilerimizin ilk tercihi olma yönünde avantaj sa l yoruz. Günümüz ekonomisinde herhangi bir al m yap l rken fiyat ve performans iliflkisinin ön plana ç kmas tercih edilme oran m z art r yor. Sadece amortisman bedeli de il, sonraki süreçte yap lan masraflar ve iflletme giderleri kriterlerinde de ön plana ç kmam z markam z n daha iyi yerlere gelmesine katk sa l yor. SON ÇEYREK YO UN GEÇECEK 2012 y l nas l geçti, 2012 son çeyre iyle ilgili beklentileriniz nelerdir? 2011 y l nda büyük bir ivme ile büyüyen sektörümüz 2012 y l n n bafl ndan itibaren daha stabil bir yap gösterse de bölgemizde geçen y la oranla %27 kadar art fl görünüyor. Ferroli markas n daha çok müflteriye ulaflt rmak ve memnuniyet sa lamak amac yla çal flmalar m z yo- un bir flekilde devam ettiriyoruz y l n n son çeyre inin, bölgemizin büyük k sm nda sezon olmas sebebiyle çok yo un geçece i öngörülüyor. Bu süreçte 2011 y l n n son çeyre ine oranla daha fazla ifl olaca tahmin ediliyor. Bölgemizde büyük flehirlerin a rl kl olmas ve burada yap lan dönüflümlerin henüz bafllang ç seviyelerinde bulunmas münasebetiyle yap lacak daha çok iflin oldu u aflikar. Akdeniz ve Güneydo u Anadolu Bölgesi nin di er bölgelere oranla nispeten s cak iklimlere sahip olmas iflin yay lm fl bir zaman dilimde gerçekleflece i izlenimini veriyor. Düzce Fabrikam zda üretilen radyatörlerin bu büyümede etkisi büyük. Kaliteli ürünümüz için fiyat endeksinde fedakarl k yap lmas nedeniyle, büyüme, markam z için durmayacak. Ayr ca yeni yat r mlar n devreye al nmas için yap lan özverili çal flmalar n tamamlanmas ndan sonra ülke ekonomisine daha fazla katk sa laman n hazz na da eriflece iz. LIFE

13 002Ferroli_10_13_NGDBolge 11/8/12 10:56 PM Page 4 DO RU ÇATI ALTINDA OLDU UMUZ Afi KAR Cenk Alaybeyo lu, tüm Ferroli ailesinin özverili çabas n n baflar lar ndaki en önemli etken oldu una dikkat çekerek, Ferroli ailesinin en tepedeki yöneticisinden bafllayarak herkesin özveri ve amatör ruhla yapt mücadeleye, tüm bölgelerde çal flt m z arkadafllarla uyumumuza, bizlere destek olan tüm mesai arkadafllar m z n gayretlerine bak ld nda hepimizin do ru çat alt nda oldu u aflikar. Bu güç bizleri her zaman baflar l yapacak. Bizden her konuda deste ini hiçbir zaman esirgemeyen, bu y l özellikle vurgulad m z müflteri memnuniyet y l çal flmalar m z n sonuç vermesi ve yayg nlaflmas için bizden daha fazla gayret gösteren, güvenleriyle bizleri ticaretlerine dahil eden tüm bayilerimizin çabas çok önemli, diyor YILI, FERROL YILI OLACAK 2013 y l n nas l geçirmeyi hedefliyorsunuz, öngörüleriniz neler bununla ilgili? 2013 y l nda eski bölgelerde dönüflüm pazar n n daha fazla artaca, Akdeniz ve Güneydo u Anadolu Bölgesi nde de talebin her y l artarak zamana yay laca varsay m yla iyi bir y l geçirece imizi düflünüyorum. Üretim gücümüzün tecrübeli yöneticilerimizin elinde büyük bir silaha dönüflece i gerçe ini de buna ilave edersek 2013 y l n n Ferroli y l olaca konusunda flüphemiz yok. Sektörünüzün bafll ca sorunlar neler? Sektörümüzün en büyük olumsuzlu u altyap ve sermaye eksiklerine bak lmaks z n iflyeri sahibi olmak ad na erken al nan kararlarla hareket edilmesi. Maalesef en kolay iflyeri sahibi olunabilecek sektörlerin bafl nda geliyoruz. Finansman, teknik bilgi, yönetim gibi ticarethanenin ana kalemlerini oluflturan konulardan bihaber hareket edilmesi beraberinde amans z bir rekabeti getiriyor. Bu flekilde hareket eden ve sonras nda ortadan kaybolan insanlar; köklü firmalar, iyi niyetle ve do ru ad mlarla ticaret yapmak arzusunda olan kiflileri ma dur ediyor, bu da sektörümüze zarar veriyor. Bir di er olumsuzluk da, özellikle yeni gaz bölgelerinde yarat lan bilgi kirlili iyle müflterilerin do ruya yönelimlerine engel olunmas. BU BÖLGEN N GÖRÜLMES, NSANLARIN V ZYONUNU DE fit RECEKT R Ferroli Konya ve Güneydo u Anadolu Bölgesi nin kültürel özelliklerini Cenk Alaybeyo lu ndan dinliyoruz: Çal flt m z her ilin kendine özgü övünülecek düzeyde farkl l klar ve kendiyle özdeflleflmifl özellikleri mevcut. Birçok kiflinin ölmeden önce yap lmas gerekenler listesi nde olmas gerekti ine inand m bu güzelliklerin görülmesi, insan n vizyonunda çarp c de iflikler yapacakt r. Bölge müdürlü ümüz, insanl k tarihinin ilk yerleflim birimlerinden olan, tarihi ak fl içerisinde birçok medeniyetin izlerini tafl yan adeta bir müze flehir hüviyetiyle ön plana ç kan Konya ilinin Meram bölgesinde. Tarihi pek Yolu nun en önemli ticaret ve konaklama merkezlerinden biri olan Konya, yetifltirdi i slam büyükleriyle özdeflleflmifl yap s n n verdi i mistik dokusuyla dünyan n dört bir yan ndan ziyaretçilerini a rl yor. Konya tarihsel olarak kullan lan tah l ambar misyonunun yan nda iki devlet, iki adet de vak f üniversitesi ile bilim, 130 ülkeye yap lan ihracat ile sanayi kenti olma yolunda h zla büyüyor. Dünya gül üretimi lideri Isparta da gülün sevdiklerinizi mutlu etmenin beraberinde nelere kadir oldu unu; Burdur ve göller bölgesinin o eflsiz güzelli ini; Akdeniz in kendine has dokusuyla gerçekten turizm cenneti ifadesini hak etti ini söylemeliyim. Aksaray da bulunan Ihlara Vadisi nde görsel flölene tan kl k etmeniz sizi baflka diyarlara götürecektir. Eskiflehir, flehri bafltan sona geçen Porsuk Çay ile bütünleflmifl durumda ve Venedik ile yar flacak güzellikte. Gaziantep, bir metropole dönüfltü. Bunun yan nda kültürel kimli ini ve dokusunu koruyor. Eflsiz yemekleri de kitaplardan de il, as rl k iflletmelerinde ö renilmeli. Anadolu tarihinin tafllara yaz ld, surlar kenti Diyarbak r da; o flark lar n yaz l rken co rafyan n nas l bir ilham kayna oldu u, yaflam n surlar d fl na tafl nmas ndan sonraki flehrin yap s ve analizi, yöre halk n n misafirperverli ini görüldü ünde tüm tabular y k lacakt r. Peygamberler flehri fianl urfa da, anlat lan destans hikayelerin içinde kaybolmak mümkün. Suç oran n n en düflük oldu u illerden biri olan, dinler ve dillerin buluflma noktas Mardin e geldi inizde, 12 bin y ll k bir tarihi nas l foto raflayaca n z hesap ederken yorulabilirsiniz. Türkiye nin en h zl büyüyen illerinden biri olan Ad yaman da flehir yap s n ve insanlar n samimiyetini görünce flafl rabilir; dünyan n sekizinci harikas kabul edilen Nemrut Da na ç k fl hikayenizi anlatmak için f rsat kollayabilirsiniz. Antakya bölgesinde ise kültürlerin çeflitlili ine ve uyumuna bakarak buran n tüm Anadolu yu özetledi ine tan kl k edece inize tüm yüre imle inan yorum.

14 002Ferroli_24_25_NFacebook 11/8/12 11:04 PM Page 1 PROJE 14 Hiçbir yar flma bu kadar E LENCEL OLMAMIfiTI! Ferroli nin enerji verimlili ine dikkat çekmek amac yla Facebook üzerinden düzenledi i ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI yar flmas na, takipçiler birbirinden e lenceli karikatür, foto raf ve komik metinlerle kat ld lar. lk üç dereceyi paylaflanlar, karikatür ustas Serkan Altuni ne nin iflbirli iyle seçildi. Karikatür Ustas Serkan Altuni ne ile iflbirli i yaparak mizah n e lendirirken ö reten gücünü seferber eden Ferroli nin projesi, 13 Nisan 2012 de sayfas üzerinden karikatür, komiklikler-flakalar ve foto raf olmak üzere üç kategorili bir yar flmayla bafllam flt. Yar flma, Eskimolar Türk olsayd nas l bir hayatlar olurdu konusunu en güzel ben anlat - Serkan Altuni ne r m diyen 18 yafl n doldurmufl herkese aç kt. May s ortas nda sona eren yar flmaya1000'in üzerinde kullan c kat ld ve en çok ilgiyi 464 baflvuruyla karikatür kategorisi gördü. Yar flmaya stanbul, Ankara, zmir, Eskiflehir ve Ayd n gibi iller baflta olmak üzere pek çok ilden kat l m gerçekleflti. Yar flmada birbirinden yarat c çal flmalar mücadele etti. Yar flma sonucunda, yarat c ve bir o kadar da e lenceli olan fikirlerin seçiminde, Serkan Altuni ne'nin de aras nda oldu u jüri üyeleri oldukça zorland. Foto raf, karikatür ve komiklik kategorisinde dokuz kiflinin ödül ald Eskimolar Türk Olsayd yar flmas nda, en çok ifllenen konu ise Türk olman n beraberinde getirdi i mizahi zenginliklerle dolu geleneksel Türk hayat oldu. Foto raf makinesi, mp3 çalar gibi birçok ödülün verildi i yar flmada, karikatür kategorisi birincisi çizim tableti kazan rken komiklik ve foto raf kategorisi birincileri ise video kamera ile ödüllendirildi. Kat l mc lar, ayr ca sponsorlu unu Ferroli'nin üstlendi i Serkan Altuni ne'nin haz rlayaca karikatür kitab nda kendi orijinal çal flmalar yla yer almaya hak kazand lar. LIFE

15 002Ferroli_24_25_NFacebook 11/10/12 9:08 PM Page 2 fite KAR KATÜRÜN LK ÜÇÜ! 2 Arzu Balç n (Bal kesir) çki MANS YON: Alper Odyakmaz ( zmir) Türk Annesi 1 Taylan Özgür Çal flkan ( stanbul) Kat Ç kmak 3 Cem Ifl k (Ankara) Ferroli sini Satan Bilge fite FOTO RAFIN LK ÜÇÜ! B R NC : K NC : ÜÇÜNCÜ: 1 Alper Odyakmaz ( zmir) / Türk Evi Konsepti fiahin Çelik ( stanbul) / Ziya Abi Halil Alagözo lu ( zmir) / glomun Kad n Çocuklar m n Anas Olacaks n 3 MANS YON: Öznur Güzey ( stanbul) Fön fite KOM KL KLER N LK ÜÇÜ B R NC : Saime Kocakulak / Gece Gündüz Eskimolar Türk olsayd hava kararmadan evde olacaks n dediklerinde 2 ay k zlar n n yüzünü göremezlerdi. K NC : Hasan Akb y k / Bedevinin ntikam Bedevi: Çok uzak yoldan geldim bi arkadafla bakacakt m, ad kutup ay s, tan r m s n z? Eskimo: Evet, tan r m. Hay rd r hemflerim? Bedevi: Kafam z iyiydi bi tak m olaylar yaflad k. Cümle aleme anlatm fl Allah n ay s, yüzüne tükürüp gitcem. ÜÇÜNCÜ: Tu çe Caner Eskimolar Türk olsayd evin duvarlar na dilini yap flt ran çok olurdu. 2

16 002Ferroli_24_25_KitapSem 11/8/12 11:08 PM Page 1 PROJE 16 VE ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI K TABI YAYINLANDI KÜLTÜR SANATI HER ZAMAN DESTEKLEYEN FERROL, BU KEZ B R M ZAH K TABININ SPONSORLU UNU ÜSTLEND. KAR KATÜR SANATÇISI SERKAN ALTUN NE N N HAZIRLADI I ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI KAR KATÜR ALBÜMÜ, FERROL N N TÜRK YE DEK 500 Ü AfiKIN YETK L SATICI VE SERV S NE ULAfiTIRILACAK, AYRICA TÜKET C YLE B R ARAYA GEL NEN TÜM PLATFORMLARDA ÜCRETS Z OLARAK DA ITILACAK. Ferroli nin uzun süredir yürüttü ü Eskimolar Türk Olsayd projesinin önemli bir ad m daha tamamland ve karikatür sanatç s Serkan Altuni ne nin haz rlad albüm kitap yay nland. Bu albüm kitapla birlikte Ferroli, sanata ve kültüre yapt katk ya önemli bir halka daha eklemifl oldu. Tüketicilerine konforlu bir yaflam alan yarat rken ayn zamanda enerji kaynaklar n n en verimli flekilde kullan lmas na katk da bulunmay amaç edinen Ferroli, 2005 y l nda kombi kullan m n anlafl l r hale getirmek amac yla Kombi Hakk nda 50 Soru-Cevap ve 2010 da Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i nin de iflmesinin ard ndan Enerji Verimlili i Hakk nda 20 Soru-Cevap kitapç klar n haz rlam flt. Müflterilerine daha h zl çözümler sunmak amac yla Ferroli Müflteri Memnuniyeti Y l olarak konumland rd 2012 de ise s ra Eskimolar Türk Olsayd da. LIFE

17 002Ferroli_24_25_KitapSem 11/8/12 11:09 PM Page 2 Enerji verimlili ine dikkat çeken ve çok teknik bir konuyu mizah diliyle anlatan bu albüm kitab n oda n ; Türklerin Orta Asya dan göçleri s ras nda kafileden ayr lan ve kendilerini Alaska da bulan Kombililer ve Donbililer aileleri, onlar n s nma problemlerini çözmek için verdikleri u rafllar ve bu süreçte Türk olman n beraberinde getirdi i s cak ve komik maceralar oluflturdu. Serkan Altuni ne nin befl ayl k bir sürenin sonunda yaratt 50 karikatürün ve Facebook üzerinde yürütülen yar flmada dereceye giren çal flmalar n yer ald kitapta, enerji tasarrufu sa layacak önlemler de e lenceli manilerle anlat ld. Kitap, Ferroli nin Türkiye deki 500 ü aflk n yetkili sat c ve servisinin yan s ra tüketiciye ulafl - lan tüm platformlarda ücretsiz olarak da t lacak. FERROL L ESK MOLAR M ZAH SAÇTI FERROL N N ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI PROJES KAPSAMINDA PENGUEN DERG S KAR KATÜR ST SERKAN ALTUN NE VE Y NE PENGUEN DERG S YAZARI KAAN SEZYUM UN KATILIMIYLA ANADOLU ÜN VERS TES NDE DÜZENLED SEM NERDE GENÇLER M ZAHA DOYDU. Ferroli, enerji verimlili ine dikkat çekmek amac yla bafllatt Eskimolar Türk Olsayd projesinin üçüncü aya olan üniversite seminerlerinin ilkini, 15 Ekim 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusu, Salon 2009 da gerçeklefltirdi. Anadolu Üniversitesi Karikatür Kulübü nün de destek verdi i seminere kat lan ö renciler iki saat boyunca mizah dünyas na yolculuk yapt lar. Kahkaha dozunun hiç düflmedi i seminerde, Serkan Altuni ne ve Kaan Sezyum, mizah dünyas na nas l ad m att klar n, kariyerlerine nas l yön verdiklerini, hayatlar n nas l kazand klar n ve bir karikatür yaratma sürecinde neler yaflad klar n ö rencilerle paylaflt. Altuni ne ve Sezyum ayr ca, Eskimolar Türk Olsayd projesi kapsam nda do an Kombililer ve Donbililer aileleri için Ferroli nin Facebook üzerinden bafllatt Kombili misin, Donbili misin? anketini ö rencilerle birlikte cevaplad lar. Klima ve kombi ödüllü anketin sorular n n cevaplanmas sürecinde de ö renciler hem e lendiler hem de enerjinin nas l do ru kullan lmas gerekti i hakk nda bilgi sahibi oldular. Seminerin ard ndan Ferroli nin sponsorlu unda haz rlanan Eskimolar Türk Olsayd kitab, Serkan Altuni ne taraf ndan imzalanarak ö rencilere hediye edildi.

18 002Ferroli_22_23_NKomDom 11/8/12 11:21 PM Page 1 KOMB L LER VE DONB L LER PROJE 18 Eskimolar TÜRK OLSAYDI SOSYAL MEDYADA HER ZAMAN ÇOK Y PROJELERE MZA ATAN FERROLI N N, FY LET fi M N GEL fit RD PROJE KAPSAMINDA DUDES DIVISION F RMASIYLA B RL KTE GERÇEKLEfiT RD KOMB L LER VE DONB L LER PROJES, TWITTER VE FACEBOOK TA K ZIT AMA E LENCEL A LEY KARfiI KARfiIYA GET RD. AYRINTILARI FY LET fi M VE DUDES N PROJE SORUMLULARIYLA KONUfiTUK. LIFE F KR OLUfiTURAN FY LET fi M EK B ANLATIYOR Ferroli, FY letiflim taraf ndan gelifltirilen Eskimolar Türk Olsayd projesi kapsam nda yarat lan Kombililer ve Donbililer aileleriyle, Twitter ve Facebook üzerinde sekiz hafta boyunca sürdürülen bir sosyal medya projesine imza att. FY letiflim Ekibi, sürecin nas l geliflti ini flöyle anlat yor: Ferroli, bugüne kadar gerçeklefltirilen iletiflim çal flmalar yla yetiflkinlere ve ailelere ulaflt. Biz bu projeyle hedef kitleyi biraz daha gelifltirmek ve say s her geçen gün artan kendi evlerinde yaflayan gençlere ulaflmak istedik. Ferroli nin sektördeki tüketiciye yak n durufluyla s cakl na yak flmas ve ayn zamanda markan n daha ak lda kal c olmas için projenin biraz da e lenceli olmas gerekiyordu. Tüm bu bak fl aç s yla, yeryüzünde s nmaya en çok Eskimolar n ihtiyac vard r diye düflündük ve Acaba Türkler Eskimo Olsayd nas l s n rd, nas l yaflard? diyerek yola ç kt k. Ama sadece s nmak yetmiyor, bir de do ru s nmak, enerjiyi dikkatli kullanmak önemli. Tüm bunlar tüketiciye en e lenceli ve en ak lda kal c flekilde nas l anlat r z derken yolumuz mizahla kesiflti. Penguen Dergisi Çizeri Serkan Altuni ne nin çizgileriyle bir Türk-Eskimo Dünyas yaratt k ve s nmak için kombiyi atefle veren Türk Eskimolarla bile tan flt k. Ferroli nin sosyal medyaya yeni ad m atm fl olmas ndan dolay, proje sosyal medyada uyguland ve sektörde de büyük bir fark yaratt. Projenin henüz yar s tamamlanm flken Ferroli nin takipçi say - s nda 10 bin dolaylar nda önemli bir art fl oldu. Gördük ki, Eskimo olmak me er ne çok hayal edilmifl? Birbirinden enteresan fikirler birbiri ard na eklendi proje için... Ferroli nin Facebook sayfas ndan düzenlenen yar flmaya iglosunu k rarak rak s na buz yapan ndan tutun da, Ferroli sini satan bilge ye kadar birbirinden yarat c ve bir o kadar da e lenceli fikir kat ld. Projenin ikinci aya nda ise enerji verimlili i ile ilgili mesajlar m z daha do rudan verebilmek için Alaska n n en ünlü iki kahraman ailesini gündeme tafl d k. Ve bu aileleri yaratmak projenin en keyifli taraflar ndan biri oldu: Kombililer ve Donbililer. Kombili ailesi; huzurlu, mutlu ve al flverifl yaparken kaliteye önem veren, bilinçli seçimler yapan ve tabii ki Ferroli kombi kullanan bir aile. Aile

19 002Ferroli_22_23_NKomDom 11/8/12 11:22 PM Page 2 bireylerinin isimlerinde Ferroli kombi ürün isimlerinden esinlendik. Baba Ferro, anne Diva, çocuklar Domi ve Eco Kombili. Donbili ailesini yarat rken ise henüz Ferroli kombiyle tan flmam fl, kombi yerine farkl s nma alternatifleriyle zaman ve para kaybeden tüketici kitlesinden esinlendik. Donbili ailesi, s nmak için mangal yakarken iglosunu eritmek gibi pek çok talihsizlik yaflayan ve günün sonunda hep üflüyen bir aile. Zaten aile bireylerinin isimleri de bunu simgeliyor: Baba Buz, anne Titrek ve çocuklar da Sark t ve Dikit oldu. Kombililer ve Donbililer bir dizi macera yaflad lar ve en sonunda Ferro Kombili babadan o la geçen as rl k bilgilerin fl - nda kombiyi buldu Alaska da. Facebook ve Twitter da uygulanan tüm çal flmalar n en sonunda projenin en büyük ç kt s olan Eskimolar Türk Olsayd kitab da bugünlerde bask dan ç kt. F KR UYGULAYAN DUDES DIVISION EK B ANLATIYOR Dudes Division çerik Yöneticisi Hakan Karakurt, hikayelerin yazar Gökhan Altuntafl ve twet leri haz rlayan Yasemin And r r bize flu bilgileri verdiler: Kombililer ve Dombililer aileleri için Twitter hesaplar açt k, ayn zamanda at lan twit leri Ferroli nin Facebook sayfas üzerinden de paylaflt k. Kurgu e lenceli oldu, biz de çal fl rken keyif ald k. Kombililer ailesi Ferroli yi temsil ediyor, tam olarak zikretmesek de; Donbililer ise kombi kullanmayan bir aileyi. ki ailenin de befler ferdi var; anne, baba, çocuklar ve dede. Kombililer ve Donbililer ailelerinin babalar n n karakterleri biraz farkl, genelde ayr fikirdeler, onlar n aras ndaki bu fark e lenceli bir flekilde anlatmaya çal flt k. Twitter da amac m z takipçi kazanmak de il, dikkat çekmek ve okunur olmakt. Her gün befler tane twit att k. Ailelerin babalar at flt lar Twitter üzerinden. Pek çok kifli de bu at flmalara kat ld. Sosyal medya aç s ndan interaktif bir çal flma ortaya ç kt. Facebook sayfas ndan da bu at flmalar yüksek oranda takip edildi. Kampanya sekiz hafta sürdü. Asl nda sosyal medya aç s ndan çok uzun bir süre bu, çünkü her fley çok h zl ak yor. Hedef kitlemiz ve içeriklerimiz belliydi. Bu anlamda çok nev-i flahs na münhas r bir kampanya oldu. Markam z Ferroli de il de baflkas olsayd zorlan rd k. Ama Ferroli ve çal flanlar çok yenilikçi, geri dönüflleri de çok h zl ve pratik. Bir y ldan uzun süredir birlikte çal fl yoruz ve güzel kampanyalar yapt k. Kombiler için sticker kampanyam z da ilgi görmüfltü, bunu karikatür yar flmas ve son olarak bu proje takip etti. fiimdi de bir kombi ve klima ödüllü anket çal flmay yap yoruz; Kombili misiniz, Donbili misiniz diye. E lenceli sorular ve fl klar haz rlad k. Cevaplara göre anketin sonucu Kombili veya Donbili ç kacak. çerik krald r. Ne kadar iyi kampanya yaparsan yap içerik önemlidir. Bizim sosyal medya ajans olarak, markayla kullan c lar aras nda köprü vazifesi görmemiz laz m. Kullan c lar n yarar na olabilecek fleyleri sa lamal, öte yandan markay temsil etmeliyiz. Dolay s yla insanlar n fayda sa layabilece i fleyi markaya ba layabiliyorsak tamamd r.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor 15 TEMMUZ 2011 Kale Kilit çevreci yaklaflımlara de er veriyor SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Çocuklar m za yaflanabilir bir dünya b rakmal y z Küresel s nma, kaynaklar n tükenmesi ve artan nüfus; dünya ve insano

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı