>>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI"

Transkript

1 002Ferroli_01_NKapak 11/8/12 10:26 PM Page 1 YIL 7 / KASIM 2012 LIFE S22 ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI K TABI YAYINLANDI KONYA VE GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES NDE BÜYÜME DEVAM EDECEK >H ÇB R YARIfiMA BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI MÜfiTER MEMNUN YET YILI KAL TE BELGELER YLE TESC LLEND

2 002Ferroli_02_03_NOnsoz 11/8/12 10:29 PM Page 1

3 002Ferroli_02_03_NOnsoz 11/8/12 10:30 PM Page 2 ÖNSÖZ 3 Merhaba, Sektörümüzde hareket devam ediyor. Bu kez hem sosyal medya hem de radyo ve gazete reklamlar m zla destekledi imiz s rt çantas kampanyas yla biz de son tüketicilerimize kaliteli ürünlerimizi uygun taksit imkanlar eflli inde sunduk. Bu y l Ferroli, sosyal medyan n y ld z oldu. Facebook üzerinden yürütülen ve Twitter üzerinden tan t mlar yap lan Eskimolar Türk Olsayd isimli yar flmaya o kadar genifl bir kat l m gerçekleflti ki, yar flma sonuçlar n belirlemek gerçekten güç oldu. Yar flmada dereceye giren çal flmalar da içeren ve Penguen Dergisi Çizeri Serkan Altuni ne nin karikatürlerinin yer ald karikatür kitab m z ise k sa bir süre önce yay nland. Dergimizde Eskimolar Türk Olsayd projesi, Kombililer-Donbililer aileleri, kitab m z ve projemizin son aya olan karikatür seminerleriyle ilgili detayl bilgileri bulabilirsiniz. Buna ek olarak sadece sosyal medyay kullanarak sektördeki en yüksek fan say s na ulaflan Ferroli, yaz aylar nda sadece Facebook üzerinden gerçeklefltirilen bisiklet kampanyas nda da büyük baflar elde etti. Ferroli kombi alarak sayfam z be enen tüm tüketicilerimize bisikletleri yetkili sat fl noktalar m z taraf ndan teslim edildi. Geçti imiz say da Ferroli Düzce üretim tesislerindeki kalite süreçleriyle ilgili bilgi paylafl m nda bulunmufltuk. Bu say da ise söz konusu zorlu sürecin genel iflleyiflini daha ayr nt l olarak aktard k. Bu say m zdan itibaren bölge müdürlüklerimizin çal flma sahalar yla ilgili sizlere detayl bilgiler de aktaraca z. lk konu umuz Konya ve Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ümüz oldu Sevgiyle kal n. Cetin Cakmakci... LIFE

4 002Ferroli_04_05_NIcindekiler 11/10/12 9:55 PM Page 1 Ç NDEK LER DERG ADI 4 Ferroli Life MT YAZ SAH B Ferroli Is tma ve Klima Sistemleri Sanayi Ticaret ve Servis A.fi. SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Alev Alagöz Ero lu YÖNET M YER Ferroli Genel Müdürlü ü fierif Ali Mah. K ble Sok. No:40 Ümraniye / stanbul Tel: (Pbx) Faks: YAPIM VE TASARIM Lea Kurumsal Yay nc l k Hizmetleri (Fahriye Sariha Önder) Göksu Evleri Sardunya Sok. B204 B No: 34 Anadoluhisar - Beykoz/ stanbul Tel: Fax: ED TÖR Dilek Girgin GÖRSEL TASARIM lker Ayd n BASKI YER Bilnet Matbaac l k Biltur Bas m Yay n ve Hizmet A.fi. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:16 Ümraniye- STANBUL Tel: Faks: BASKI TAR H Haziran 2012 YAYIN TÜRÜ Yayg n süreli yay nd r. Üç ayda bir yay nlan r. Parayla sat lmaz. Ferroli Life da yay nlanan yaz ve foto raflar tüm haklar sakl d r. Kaynak gösterilmeden kullan lamaz. >6 HABERLER >16 ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI K TABI YAYINLANDI >10 KONYA VE GÜNEYDO U ANADOLU MÜDÜRLÜ Ü >18 KOMB L LER VE DONB L LER >24 >26 MÜfiTER KUZEY KUTBU NA SEYAHAT >30 ARAMIZA KATILANLAR MEMNUN YET YILI KAL TE BELGELER YLE TESC LLEND >32 YETK L SATICILAR VE SERV SLER

5 002Ferroli_04_05_NIcindekiler 11/8/12 10:42 PM Page 2 >14 FACEBOOK YARIfiMASININ KAZANANLARI >20 BUZDA YAfiAM UZMANLARI; ESK MOLAR >28 TEKN K MAKALE >34 BASINDA FERROL

6 002Ferroli_06_07_NKisa 11/8/12 10:47 PM Page 1 HABERLER 6 B LEC K T CARET VE SANAY ODASI, FERROL LE YEN LEND Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas n n s tma ve so utma sistemleri Ferroli taraf ndan yenilendi. Yap loji A.fi. ve Ça lar Ticaret Ltd.fiti. nin üstlendi i proje kapsam nda Ferroli marka 11 adet Smile AC kaset tipi klima, 4 adet Focus klima, 3 adet Focus klima ve 1 adet Energy Top kullan ld. LIFE TOK BURSA-DO ANfiEH R PROJES NDE FERROL ÜRÜNLER KULLANILDI TOK nin (Toplu Konut daresi Baflkanl ) Bursa Do anflehir projesi için Ferroli ürünleri tercih edildi. 872 dairenin bulundu u Bursa Do anflehir de 81 adet Econcept 101 kullan ld. Projenin uygulamas Yap loji taraf ndan gerçeklefltirildi.

7 002Ferroli_06_07_NKisa 11/8/12 10:48 PM Page 2 TÜKET C LER FACEBOOK TA BE END FERROL B S KLET VERD! Facebook sayfas ndaki 19 bin takipçisiyle sektörün lideri olan Ferroli, yaz bafl nda düzenledi i bir kampanyayla tüketicilerine teflekkürünü iletti; Ferroli kombi alan herkese bisiklet hediye etti. Kampanya süreci flöyle iflledi: Kombi sat n almak isteyen tüketiciler, 20 Temmuz 2012 tarihine kadar kampanya sekmesinde yer alan kay tl sat fl noktalar ndan Ferroli kombilerini ald lar. Ferroli nin Facebook sayfas n be enip bilgi formunu doldurdular. Sonra da kombilerini ald klar sat fl noktalar na giderek bisikletlerine kavufltular. Kombinizi Renklendirin, Eskimolar Türk Olsayd, Kombililer & Donbililer gibi birçok projeyi Facebook sayfas nda hayata geçiren Ferroli nin kombi alan tüm tüketicilerine yönelik olarak oluflturdu u bisiklet kampanyas yla dileyen çocu unu sevindirdi, dileyen de kendini. FERROL KOMB LER, SIRT ÇANTASIYLA GELD Tüketici ihtiyaçlar do rultusunda ürün gam n en son teknolojilere sahip ürünlerle sürekli yenileyen Ferroli, birbirinden yararl kampanyalar n aral ks z sürdürüyor. Ferroli, bunlardan birini de havalar n so umaya bafllad, okul haz rl klar n n yap ld sonbahar günlerinde gerçeklefltirdi. 11 Eylül 14 Ekim 2012 tarihleri aras nda 5 y l garantili Ferroli kombi alanlara, ö rencilerden trekking tutkunlar na kadar herkesin kullanabilece i çok amaçl bir s rt çantas hediye etti. Kampanya kapsam ndaki kombiler aras nda; yüzde 17 ilave verim sunan yo uflmal kombi Econcept Tech, her iklime en uygun çözümü sunan Domitech, günefl enerjisiyle entegre çal flan Domiproject, 15 farkl emniyet sistemi ile donat lan Divatop Micro, yüzde 12 ye varan ilave enerji tasarrufu sa layan Domicondens ve d fl hava sensörü sayesinde uzun kullan m ömrüne sahip Divatech modelleri yer ald. Ayr nt l bilgi için:

8 002Ferroli_08_09_NKisa 11/8/12 10:50 PM Page 1 HABERLER 8 E T M TOPLANTISI 23 EYLÜL DE GERÇEKLEfiT R LD Ferroli E itim Toplant s, tüm sat fl ekibinin kat l m yla Eylül 2012 tarihlerinde Bolu Gazelle Resort Oteli'nde gerçeklefltirildi. E itimler; Ürün Yönetimi ve Kurumsal Pazarlama Müdürü O uzhan Y ld r m, E itim ve Teknik Destek Departman Yöneticisi Fehmi Gök, E itim Sorumlusu Senad Sancak, Proje ve Kurumsal Sat fl Departman Yöneticisi Onur Gürbüz ve Sat fl Sonras Hizmetler Müdürü Koray Gürkan taraf ndan verildi. E itim toplant s nda var olan ürün gam hakk nda hat rlatma ve yeni ürünler hakk nda bilgilendirme yap ld ; merkezi sistem uygulamalar, brülör, boyler, genleflme tank, sirkülasyon pompas ve denge tank seçimiyle ilgili e itimler verildi; kombi ve kazan dairesi tesisatland rma prensipleri anlat ld ; genel so utma sistemleri, kaskad sistemler ve kontrol panelleri tan t ld. Ayr ca Enerji Verimlili i Kanunu ve yeni servis program n n detaylar paylafl ld. E itimlerin sonunda yap lan s navlarda Endüstriyel Sat fl Mühendisi Fatih Ç rakman birinci oldu ve Tomtom marka navigasyon cihaz kazand. K E T M SER S GERÇEKLEfiT R LD Ferroli, Haziran-Eylül 2012 tarihleri aras nda yetkili servislerine yönelik olarak Kombi-Aksesuar ve Yo uflmal Kazan-Kaskad Kontrol Panelleri bafll kl iki e itim serisi gerçeklefltirdi. Cahit Ayaz ve Yasin Yi it in e itmenli inde gerçeklefltirilen Kombi-Aksesuar e itimlerinde kombi, su s t c lar, yo uflmal kombiler, teknik e itim, devreye alma, ar za tespit, yan fl ayarlar, bak m konular ifllendi. E itimler; Haziran, Haziran, Haziran, 2-3 Temmuz, 5-6 Temmuz, 9-10 Temmuz ve Temmuz 2012 tarihlerinde yap ld, toplam 152 kifli kat ld. Turgay Al n e itmenli inde Eylül, Eylül, Eylül 2012 tarihlerinde 59 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirilen Yo uflmal Kazan-Kaskad Kontrol Panelleri e itiminde ise yo uflmal kombiler ve kazanlar, teknik e itim, devreye alma, kontrol panelleri, ar za tespit, yan fl ayarlar, baca gaz analizi ve bak m konular ifllendi. LIFE

9 002Ferroli_08_09_NKisa 11/8/12 10:51 PM Page 2 Paola Ferroli PAOLA FERROL, STANBUL U Z YARET ETT T.C. Avrupa Birli i Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba- fl' n da kat l m yla stanbul'da Haziran 2012 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Avrupa Is Birli i nin (EHI) 12. Genel Kurulu na talya ad na kat lan Paola Ferroli, genel müdürlük binas n da ziyaret etti. Ziyareti s ras nda genel de erlendirmelerde bulunan Paola Ferroli'ye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, Pazarlama letiflimi ve CRM Müdürü Alev Ero lu, Ürün ve Kurumsal Pazarlama Müdürü O uzhan Y ld r m taraf ndan Türkiye pazar hakk nda bilgi verildi. FERROL BASKETBOL TAKIMI, GRUP K NC S OLDU Ferroli Basketbol Tak m, bu y l dokuzuncusu gerçeklefltirilen Hardline 3x3 fiirketler Basketbol Ligi ne ilk kez kat ld Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleflen grup maçlar n n sonunda bir üst tura yükselen tak mlar belli oldu. Heyecanl ve çekiflmeli geçen 60 grup maç nda toplam 1624 say kaydedildi. I Grubu nda yer alan ve Bahad r Solako lu, Ramazan Demirel, Erhan Dülgar, Ali Erdemir, Gürbüz Mete, Mahmut Yamaç tan kurulu Ferroli tak m ; Akbank-1 ve GlaxoSmithKline-4 tak mlar yla karfl karfl - ya geldi. Ferroli tak m, yap lan karfl laflmalar ikinci olarak tamamlad. Grup maçlar nda potaya 12 say b rakan Ça dafl Uzuner (GlaxoSmithKline-4), 18 say b rakan Mert Özdal (Akbank) ve 25 say ya imzas n atan Bahad r Solako lu (Ferroli) dikkat çeken isimler oldu. O uzhan Y ld r m, Alev Ero lu, Paola Ferroli, Çetin Çakmakç Ö RENC LER N FABR KA Z YARET klimlendirme So utma Klima malatç lar Derne i ( SK D) bünyesinde faaliyet gösteren Üniversite Sanayi Burs Komisyonu, her y l stanbul Teknik Üniversitesi, Y ld z Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi nin makine mühendisli i bölümlerinde okuyan ö rencilere sektör firmalar n tan tmak amac yla teknik geziler organize ediyor. Komisyonun bu kapsamda gerçeklefltirdi i gezilerden biri 15 Ekim 2012 tarihinde Ferroli Düzce Fabrikas na gerçeklefltirildi. Gezi kapsam nda ö rencilere Ferroli ile ilgili bilgiler verildi ve üretim birimleri tan t ld.

10 002Ferroli_10_13_NGDBolge 11/8/12 10:54 PM Page 1 BÖLGE MÜDÜRLÜKLER 10 Ferroli markas n n do ru noktalarda temsili ve bölge insan na kaliteli ürün ve hizmet sunma gayretiyle ç Anadolu Bölgesi nin Konya, Karaman, Aksaray, Ni de, Eskiflehir illerinden oluflan bir k sm nda; Akdeniz Bölgesi nde Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde; Güneydo u Anadolu Bölgesi nde Gaziantep, Kilis, Ad yaman, fianl urfa, Diyarbak r, Mardin ve Batman illeri ve tüm bu illerin ilçelerinde çal flmalar n sürdüren Ferroli Konya ve Güneydo u Anadolu Bölgesi nin Yöneticisi Cenk Alaybeyo lu, Ferroli Life a konuk oldu; bölgesinin genel özellikleri ve hedefleriyle ilgili bilgiler verdi. Markam z için büyüme DEVAM EDECEK LIFE

11 002Ferroli_10_13_NGDBolge 11/8/12 10:55 PM Page 2 FERROL N N KONYA VE GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGE YÖNET C S CENK ALAYBEYO LU, SORUMLULUK ALANLARININ ÇOK GEN fi B R CO RAFYAYI ÇERMES NEDEN YLE BEKLENT LER VE HT YAÇLARDA ÇEfi TL L N SÖZ KONUSU OLDU UNU VURGULUYOR. FAKAT DEZAVANTAJ G B GÖRÜNEN BU DURUMUN, NEREDEYSE 12 AY BOYUNCA fi S RKÜLASYONUNUN DEVAM ETMES N SA LADI INI DA BEL RT YOR. Bölgeye özgü tüketici davran fllar nas l? Güneydo u Anadolu Bölgesi nde çal flmaya bafllad m z andan itibaren yöre insan n n sonsuz hoflgörüsü ve misafirperverli iyle karfl laflt k. Çok de erli insanlarla ticaret yapabiliyor olmak, ifl hayat nda karfl laflabilece im en büyük flanst diye düflünüyorum. Bölgemize, çok genifl bir co rafyada yay lm fl olmas nedeniyle, beklentilerin ve ihtiyaçlar n çeflitlili i hakim. Bu kültür zenginli iyle harmanlanan insanlar n yap sal de ifliklikleri, co rafya ve iklim flartlar yla belirginlefliyor. Sektörümüzde sezon olarak tabir edilen zaman aral çeflitlilik gösteriyor. Kas m- Aral k ay nda ç Anadolu Bölgesi nde talep durma noktas na gelirken, Akdeniz Bölgesi nde henüz s tma sezonu bafll yor. Bu vesileyle neredeyse 12 ay n tamam nda ifl sirkülasyonumuz de iflik bölgelerde, de iflik ürünlerle devam ediyor. Akdeniz Bölgesi nde yeni da t m yap lmaya bafllan lan do algazla ilgili talep gün geçtikçe art yor. Antalya, Adana, Mersin gibi illerde iklim flartlar n n etkisiyle s nma ihtiyac n n olmad izlenimi do algaz n gelmesiyle de ifliyor. Sa l n her fleyin ötesinde olmas bilinciyle homojen s nma rahatl, klima veya CENK ALAYBEYO LU

12 002Ferroli_10_13_NGDBolge 11/8/12 10:55 PM Page 3 BÖLGE MÜDÜRLÜKLER 12 lokal s nma araçlar n n geri planda kalmas na vesile oluyor. Güneydo u Anadolu Bölgesi nde kalabal k aile kavram söz konusu. Akdeniz yöresinde yeni yap lan evlerde s caklarla mücadele etmek ad na yüzölçümü büyük daireler tercih ediliyor. BAY YAPILANMAMIZ MARKA DE ER M Z ARTIRIYOR Ferroli ürünlerine yönelik talepler neler? Ferroli marka kombilerin en önemli tercih sebebi ürün portföyümüzün tüm ihtiyaçlar karfl layacak flekilde genifl olmas. Do algaz n birkaç y ld r kullan ld bölgelerde, özellikle ç Anadolu da bulunan illerimizde tercih edilme sebeplerimizin bafl nda müflteri memnuniyeti geliyor. Kullan c memnuniyetiyle birlikte 5 y l garanti uygulamam z birleflince müflterilerimize kaliteli ürün kulland rabilme flans na daha kolay ve zahmetsiz flekilde ulaflabilmifl oluyoruz. Ferroli nin marka s cakl yla tan flan müflterilerimizin sevdiklerine markam z tavsiye etmeleri, Eskiflehir gibi yaklafl k 16 y ld r do algaz kullan - lan bir ilde de iflim pazar nda da etkili olmam z beraberinde getiriyor. Bu durumla ilgili en büyük etken mutlak suretle bayi yap m z. fllerinin ehli olmalar ve müflteri memnuniyetini ön planda tutmalar marka de erimizi yükseltiyor. Güneydo u Anadolu Bölgesi nde do algaz dönüflümü ilk önce resmi ihalelerle bafllam flt. Özellikle Gaziantep ilinde yap lan ihalelerde tercih sebebi olmam z ve resmi kurum ve kurulufllarca kullan lan yüksek kapasiteli yo uflmal kazanlar - m z n performans n n takdir edilmesi, yapt m z iflin keyif ald m z bölümünü oluflturuyor. Tecrübeyle yap lan al mlarda ön planday z. Müflteri grubumuzun büyük k sm n, al m belli bir araflt rma sonras nda yapma e ilimi olan bilinçli tüketiciler oluflturuyor. Kesintisiz ve ayn s cakl kta yüksek kapasitede s cak su verimi, verim s - n flar ve çevreye duyarl çal flma prensipleriyle müflterilerimizin ilk tercihi olma yönünde avantaj sa l yoruz. Günümüz ekonomisinde herhangi bir al m yap l rken fiyat ve performans iliflkisinin ön plana ç kmas tercih edilme oran m z art r yor. Sadece amortisman bedeli de il, sonraki süreçte yap lan masraflar ve iflletme giderleri kriterlerinde de ön plana ç kmam z markam z n daha iyi yerlere gelmesine katk sa l yor. SON ÇEYREK YO UN GEÇECEK 2012 y l nas l geçti, 2012 son çeyre iyle ilgili beklentileriniz nelerdir? 2011 y l nda büyük bir ivme ile büyüyen sektörümüz 2012 y l n n bafl ndan itibaren daha stabil bir yap gösterse de bölgemizde geçen y la oranla %27 kadar art fl görünüyor. Ferroli markas n daha çok müflteriye ulaflt rmak ve memnuniyet sa lamak amac yla çal flmalar m z yo- un bir flekilde devam ettiriyoruz y l n n son çeyre inin, bölgemizin büyük k sm nda sezon olmas sebebiyle çok yo un geçece i öngörülüyor. Bu süreçte 2011 y l n n son çeyre ine oranla daha fazla ifl olaca tahmin ediliyor. Bölgemizde büyük flehirlerin a rl kl olmas ve burada yap lan dönüflümlerin henüz bafllang ç seviyelerinde bulunmas münasebetiyle yap lacak daha çok iflin oldu u aflikar. Akdeniz ve Güneydo u Anadolu Bölgesi nin di er bölgelere oranla nispeten s cak iklimlere sahip olmas iflin yay lm fl bir zaman dilimde gerçekleflece i izlenimini veriyor. Düzce Fabrikam zda üretilen radyatörlerin bu büyümede etkisi büyük. Kaliteli ürünümüz için fiyat endeksinde fedakarl k yap lmas nedeniyle, büyüme, markam z için durmayacak. Ayr ca yeni yat r mlar n devreye al nmas için yap lan özverili çal flmalar n tamamlanmas ndan sonra ülke ekonomisine daha fazla katk sa laman n hazz na da eriflece iz. LIFE

13 002Ferroli_10_13_NGDBolge 11/8/12 10:56 PM Page 4 DO RU ÇATI ALTINDA OLDU UMUZ Afi KAR Cenk Alaybeyo lu, tüm Ferroli ailesinin özverili çabas n n baflar lar ndaki en önemli etken oldu una dikkat çekerek, Ferroli ailesinin en tepedeki yöneticisinden bafllayarak herkesin özveri ve amatör ruhla yapt mücadeleye, tüm bölgelerde çal flt m z arkadafllarla uyumumuza, bizlere destek olan tüm mesai arkadafllar m z n gayretlerine bak ld nda hepimizin do ru çat alt nda oldu u aflikar. Bu güç bizleri her zaman baflar l yapacak. Bizden her konuda deste ini hiçbir zaman esirgemeyen, bu y l özellikle vurgulad m z müflteri memnuniyet y l çal flmalar m z n sonuç vermesi ve yayg nlaflmas için bizden daha fazla gayret gösteren, güvenleriyle bizleri ticaretlerine dahil eden tüm bayilerimizin çabas çok önemli, diyor YILI, FERROL YILI OLACAK 2013 y l n nas l geçirmeyi hedefliyorsunuz, öngörüleriniz neler bununla ilgili? 2013 y l nda eski bölgelerde dönüflüm pazar n n daha fazla artaca, Akdeniz ve Güneydo u Anadolu Bölgesi nde de talebin her y l artarak zamana yay laca varsay m yla iyi bir y l geçirece imizi düflünüyorum. Üretim gücümüzün tecrübeli yöneticilerimizin elinde büyük bir silaha dönüflece i gerçe ini de buna ilave edersek 2013 y l n n Ferroli y l olaca konusunda flüphemiz yok. Sektörünüzün bafll ca sorunlar neler? Sektörümüzün en büyük olumsuzlu u altyap ve sermaye eksiklerine bak lmaks z n iflyeri sahibi olmak ad na erken al nan kararlarla hareket edilmesi. Maalesef en kolay iflyeri sahibi olunabilecek sektörlerin bafl nda geliyoruz. Finansman, teknik bilgi, yönetim gibi ticarethanenin ana kalemlerini oluflturan konulardan bihaber hareket edilmesi beraberinde amans z bir rekabeti getiriyor. Bu flekilde hareket eden ve sonras nda ortadan kaybolan insanlar; köklü firmalar, iyi niyetle ve do ru ad mlarla ticaret yapmak arzusunda olan kiflileri ma dur ediyor, bu da sektörümüze zarar veriyor. Bir di er olumsuzluk da, özellikle yeni gaz bölgelerinde yarat lan bilgi kirlili iyle müflterilerin do ruya yönelimlerine engel olunmas. BU BÖLGEN N GÖRÜLMES, NSANLARIN V ZYONUNU DE fit RECEKT R Ferroli Konya ve Güneydo u Anadolu Bölgesi nin kültürel özelliklerini Cenk Alaybeyo lu ndan dinliyoruz: Çal flt m z her ilin kendine özgü övünülecek düzeyde farkl l klar ve kendiyle özdeflleflmifl özellikleri mevcut. Birçok kiflinin ölmeden önce yap lmas gerekenler listesi nde olmas gerekti ine inand m bu güzelliklerin görülmesi, insan n vizyonunda çarp c de iflikler yapacakt r. Bölge müdürlü ümüz, insanl k tarihinin ilk yerleflim birimlerinden olan, tarihi ak fl içerisinde birçok medeniyetin izlerini tafl yan adeta bir müze flehir hüviyetiyle ön plana ç kan Konya ilinin Meram bölgesinde. Tarihi pek Yolu nun en önemli ticaret ve konaklama merkezlerinden biri olan Konya, yetifltirdi i slam büyükleriyle özdeflleflmifl yap s n n verdi i mistik dokusuyla dünyan n dört bir yan ndan ziyaretçilerini a rl yor. Konya tarihsel olarak kullan lan tah l ambar misyonunun yan nda iki devlet, iki adet de vak f üniversitesi ile bilim, 130 ülkeye yap lan ihracat ile sanayi kenti olma yolunda h zla büyüyor. Dünya gül üretimi lideri Isparta da gülün sevdiklerinizi mutlu etmenin beraberinde nelere kadir oldu unu; Burdur ve göller bölgesinin o eflsiz güzelli ini; Akdeniz in kendine has dokusuyla gerçekten turizm cenneti ifadesini hak etti ini söylemeliyim. Aksaray da bulunan Ihlara Vadisi nde görsel flölene tan kl k etmeniz sizi baflka diyarlara götürecektir. Eskiflehir, flehri bafltan sona geçen Porsuk Çay ile bütünleflmifl durumda ve Venedik ile yar flacak güzellikte. Gaziantep, bir metropole dönüfltü. Bunun yan nda kültürel kimli ini ve dokusunu koruyor. Eflsiz yemekleri de kitaplardan de il, as rl k iflletmelerinde ö renilmeli. Anadolu tarihinin tafllara yaz ld, surlar kenti Diyarbak r da; o flark lar n yaz l rken co rafyan n nas l bir ilham kayna oldu u, yaflam n surlar d fl na tafl nmas ndan sonraki flehrin yap s ve analizi, yöre halk n n misafirperverli ini görüldü ünde tüm tabular y k lacakt r. Peygamberler flehri fianl urfa da, anlat lan destans hikayelerin içinde kaybolmak mümkün. Suç oran n n en düflük oldu u illerden biri olan, dinler ve dillerin buluflma noktas Mardin e geldi inizde, 12 bin y ll k bir tarihi nas l foto raflayaca n z hesap ederken yorulabilirsiniz. Türkiye nin en h zl büyüyen illerinden biri olan Ad yaman da flehir yap s n ve insanlar n samimiyetini görünce flafl rabilir; dünyan n sekizinci harikas kabul edilen Nemrut Da na ç k fl hikayenizi anlatmak için f rsat kollayabilirsiniz. Antakya bölgesinde ise kültürlerin çeflitlili ine ve uyumuna bakarak buran n tüm Anadolu yu özetledi ine tan kl k edece inize tüm yüre imle inan yorum.

14 002Ferroli_24_25_NFacebook 11/8/12 11:04 PM Page 1 PROJE 14 Hiçbir yar flma bu kadar E LENCEL OLMAMIfiTI! Ferroli nin enerji verimlili ine dikkat çekmek amac yla Facebook üzerinden düzenledi i ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI yar flmas na, takipçiler birbirinden e lenceli karikatür, foto raf ve komik metinlerle kat ld lar. lk üç dereceyi paylaflanlar, karikatür ustas Serkan Altuni ne nin iflbirli iyle seçildi. Karikatür Ustas Serkan Altuni ne ile iflbirli i yaparak mizah n e lendirirken ö reten gücünü seferber eden Ferroli nin projesi, 13 Nisan 2012 de sayfas üzerinden karikatür, komiklikler-flakalar ve foto raf olmak üzere üç kategorili bir yar flmayla bafllam flt. Yar flma, Eskimolar Türk olsayd nas l bir hayatlar olurdu konusunu en güzel ben anlat - Serkan Altuni ne r m diyen 18 yafl n doldurmufl herkese aç kt. May s ortas nda sona eren yar flmaya1000'in üzerinde kullan c kat ld ve en çok ilgiyi 464 baflvuruyla karikatür kategorisi gördü. Yar flmaya stanbul, Ankara, zmir, Eskiflehir ve Ayd n gibi iller baflta olmak üzere pek çok ilden kat l m gerçekleflti. Yar flmada birbirinden yarat c çal flmalar mücadele etti. Yar flma sonucunda, yarat c ve bir o kadar da e lenceli olan fikirlerin seçiminde, Serkan Altuni ne'nin de aras nda oldu u jüri üyeleri oldukça zorland. Foto raf, karikatür ve komiklik kategorisinde dokuz kiflinin ödül ald Eskimolar Türk Olsayd yar flmas nda, en çok ifllenen konu ise Türk olman n beraberinde getirdi i mizahi zenginliklerle dolu geleneksel Türk hayat oldu. Foto raf makinesi, mp3 çalar gibi birçok ödülün verildi i yar flmada, karikatür kategorisi birincisi çizim tableti kazan rken komiklik ve foto raf kategorisi birincileri ise video kamera ile ödüllendirildi. Kat l mc lar, ayr ca sponsorlu unu Ferroli'nin üstlendi i Serkan Altuni ne'nin haz rlayaca karikatür kitab nda kendi orijinal çal flmalar yla yer almaya hak kazand lar. LIFE

15 002Ferroli_24_25_NFacebook 11/10/12 9:08 PM Page 2 fite KAR KATÜRÜN LK ÜÇÜ! 2 Arzu Balç n (Bal kesir) çki MANS YON: Alper Odyakmaz ( zmir) Türk Annesi 1 Taylan Özgür Çal flkan ( stanbul) Kat Ç kmak 3 Cem Ifl k (Ankara) Ferroli sini Satan Bilge fite FOTO RAFIN LK ÜÇÜ! B R NC : K NC : ÜÇÜNCÜ: 1 Alper Odyakmaz ( zmir) / Türk Evi Konsepti fiahin Çelik ( stanbul) / Ziya Abi Halil Alagözo lu ( zmir) / glomun Kad n Çocuklar m n Anas Olacaks n 3 MANS YON: Öznur Güzey ( stanbul) Fön fite KOM KL KLER N LK ÜÇÜ B R NC : Saime Kocakulak / Gece Gündüz Eskimolar Türk olsayd hava kararmadan evde olacaks n dediklerinde 2 ay k zlar n n yüzünü göremezlerdi. K NC : Hasan Akb y k / Bedevinin ntikam Bedevi: Çok uzak yoldan geldim bi arkadafla bakacakt m, ad kutup ay s, tan r m s n z? Eskimo: Evet, tan r m. Hay rd r hemflerim? Bedevi: Kafam z iyiydi bi tak m olaylar yaflad k. Cümle aleme anlatm fl Allah n ay s, yüzüne tükürüp gitcem. ÜÇÜNCÜ: Tu çe Caner Eskimolar Türk olsayd evin duvarlar na dilini yap flt ran çok olurdu. 2

16 002Ferroli_24_25_KitapSem 11/8/12 11:08 PM Page 1 PROJE 16 VE ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI K TABI YAYINLANDI KÜLTÜR SANATI HER ZAMAN DESTEKLEYEN FERROL, BU KEZ B R M ZAH K TABININ SPONSORLU UNU ÜSTLEND. KAR KATÜR SANATÇISI SERKAN ALTUN NE N N HAZIRLADI I ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI KAR KATÜR ALBÜMÜ, FERROL N N TÜRK YE DEK 500 Ü AfiKIN YETK L SATICI VE SERV S NE ULAfiTIRILACAK, AYRICA TÜKET C YLE B R ARAYA GEL NEN TÜM PLATFORMLARDA ÜCRETS Z OLARAK DA ITILACAK. Ferroli nin uzun süredir yürüttü ü Eskimolar Türk Olsayd projesinin önemli bir ad m daha tamamland ve karikatür sanatç s Serkan Altuni ne nin haz rlad albüm kitap yay nland. Bu albüm kitapla birlikte Ferroli, sanata ve kültüre yapt katk ya önemli bir halka daha eklemifl oldu. Tüketicilerine konforlu bir yaflam alan yarat rken ayn zamanda enerji kaynaklar n n en verimli flekilde kullan lmas na katk da bulunmay amaç edinen Ferroli, 2005 y l nda kombi kullan m n anlafl l r hale getirmek amac yla Kombi Hakk nda 50 Soru-Cevap ve 2010 da Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i nin de iflmesinin ard ndan Enerji Verimlili i Hakk nda 20 Soru-Cevap kitapç klar n haz rlam flt. Müflterilerine daha h zl çözümler sunmak amac yla Ferroli Müflteri Memnuniyeti Y l olarak konumland rd 2012 de ise s ra Eskimolar Türk Olsayd da. LIFE

17 002Ferroli_24_25_KitapSem 11/8/12 11:09 PM Page 2 Enerji verimlili ine dikkat çeken ve çok teknik bir konuyu mizah diliyle anlatan bu albüm kitab n oda n ; Türklerin Orta Asya dan göçleri s ras nda kafileden ayr lan ve kendilerini Alaska da bulan Kombililer ve Donbililer aileleri, onlar n s nma problemlerini çözmek için verdikleri u rafllar ve bu süreçte Türk olman n beraberinde getirdi i s cak ve komik maceralar oluflturdu. Serkan Altuni ne nin befl ayl k bir sürenin sonunda yaratt 50 karikatürün ve Facebook üzerinde yürütülen yar flmada dereceye giren çal flmalar n yer ald kitapta, enerji tasarrufu sa layacak önlemler de e lenceli manilerle anlat ld. Kitap, Ferroli nin Türkiye deki 500 ü aflk n yetkili sat c ve servisinin yan s ra tüketiciye ulafl - lan tüm platformlarda ücretsiz olarak da t lacak. FERROL L ESK MOLAR M ZAH SAÇTI FERROL N N ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI PROJES KAPSAMINDA PENGUEN DERG S KAR KATÜR ST SERKAN ALTUN NE VE Y NE PENGUEN DERG S YAZARI KAAN SEZYUM UN KATILIMIYLA ANADOLU ÜN VERS TES NDE DÜZENLED SEM NERDE GENÇLER M ZAHA DOYDU. Ferroli, enerji verimlili ine dikkat çekmek amac yla bafllatt Eskimolar Türk Olsayd projesinin üçüncü aya olan üniversite seminerlerinin ilkini, 15 Ekim 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusu, Salon 2009 da gerçeklefltirdi. Anadolu Üniversitesi Karikatür Kulübü nün de destek verdi i seminere kat lan ö renciler iki saat boyunca mizah dünyas na yolculuk yapt lar. Kahkaha dozunun hiç düflmedi i seminerde, Serkan Altuni ne ve Kaan Sezyum, mizah dünyas na nas l ad m att klar n, kariyerlerine nas l yön verdiklerini, hayatlar n nas l kazand klar n ve bir karikatür yaratma sürecinde neler yaflad klar n ö rencilerle paylaflt. Altuni ne ve Sezyum ayr ca, Eskimolar Türk Olsayd projesi kapsam nda do an Kombililer ve Donbililer aileleri için Ferroli nin Facebook üzerinden bafllatt Kombili misin, Donbili misin? anketini ö rencilerle birlikte cevaplad lar. Klima ve kombi ödüllü anketin sorular n n cevaplanmas sürecinde de ö renciler hem e lendiler hem de enerjinin nas l do ru kullan lmas gerekti i hakk nda bilgi sahibi oldular. Seminerin ard ndan Ferroli nin sponsorlu unda haz rlanan Eskimolar Türk Olsayd kitab, Serkan Altuni ne taraf ndan imzalanarak ö rencilere hediye edildi.

18 002Ferroli_22_23_NKomDom 11/8/12 11:21 PM Page 1 KOMB L LER VE DONB L LER PROJE 18 Eskimolar TÜRK OLSAYDI SOSYAL MEDYADA HER ZAMAN ÇOK Y PROJELERE MZA ATAN FERROLI N N, FY LET fi M N GEL fit RD PROJE KAPSAMINDA DUDES DIVISION F RMASIYLA B RL KTE GERÇEKLEfiT RD KOMB L LER VE DONB L LER PROJES, TWITTER VE FACEBOOK TA K ZIT AMA E LENCEL A LEY KARfiI KARfiIYA GET RD. AYRINTILARI FY LET fi M VE DUDES N PROJE SORUMLULARIYLA KONUfiTUK. LIFE F KR OLUfiTURAN FY LET fi M EK B ANLATIYOR Ferroli, FY letiflim taraf ndan gelifltirilen Eskimolar Türk Olsayd projesi kapsam nda yarat lan Kombililer ve Donbililer aileleriyle, Twitter ve Facebook üzerinde sekiz hafta boyunca sürdürülen bir sosyal medya projesine imza att. FY letiflim Ekibi, sürecin nas l geliflti ini flöyle anlat yor: Ferroli, bugüne kadar gerçeklefltirilen iletiflim çal flmalar yla yetiflkinlere ve ailelere ulaflt. Biz bu projeyle hedef kitleyi biraz daha gelifltirmek ve say s her geçen gün artan kendi evlerinde yaflayan gençlere ulaflmak istedik. Ferroli nin sektördeki tüketiciye yak n durufluyla s cakl na yak flmas ve ayn zamanda markan n daha ak lda kal c olmas için projenin biraz da e lenceli olmas gerekiyordu. Tüm bu bak fl aç s yla, yeryüzünde s nmaya en çok Eskimolar n ihtiyac vard r diye düflündük ve Acaba Türkler Eskimo Olsayd nas l s n rd, nas l yaflard? diyerek yola ç kt k. Ama sadece s nmak yetmiyor, bir de do ru s nmak, enerjiyi dikkatli kullanmak önemli. Tüm bunlar tüketiciye en e lenceli ve en ak lda kal c flekilde nas l anlat r z derken yolumuz mizahla kesiflti. Penguen Dergisi Çizeri Serkan Altuni ne nin çizgileriyle bir Türk-Eskimo Dünyas yaratt k ve s nmak için kombiyi atefle veren Türk Eskimolarla bile tan flt k. Ferroli nin sosyal medyaya yeni ad m atm fl olmas ndan dolay, proje sosyal medyada uyguland ve sektörde de büyük bir fark yaratt. Projenin henüz yar s tamamlanm flken Ferroli nin takipçi say - s nda 10 bin dolaylar nda önemli bir art fl oldu. Gördük ki, Eskimo olmak me er ne çok hayal edilmifl? Birbirinden enteresan fikirler birbiri ard na eklendi proje için... Ferroli nin Facebook sayfas ndan düzenlenen yar flmaya iglosunu k rarak rak s na buz yapan ndan tutun da, Ferroli sini satan bilge ye kadar birbirinden yarat c ve bir o kadar da e lenceli fikir kat ld. Projenin ikinci aya nda ise enerji verimlili i ile ilgili mesajlar m z daha do rudan verebilmek için Alaska n n en ünlü iki kahraman ailesini gündeme tafl d k. Ve bu aileleri yaratmak projenin en keyifli taraflar ndan biri oldu: Kombililer ve Donbililer. Kombili ailesi; huzurlu, mutlu ve al flverifl yaparken kaliteye önem veren, bilinçli seçimler yapan ve tabii ki Ferroli kombi kullanan bir aile. Aile

19 002Ferroli_22_23_NKomDom 11/8/12 11:22 PM Page 2 bireylerinin isimlerinde Ferroli kombi ürün isimlerinden esinlendik. Baba Ferro, anne Diva, çocuklar Domi ve Eco Kombili. Donbili ailesini yarat rken ise henüz Ferroli kombiyle tan flmam fl, kombi yerine farkl s nma alternatifleriyle zaman ve para kaybeden tüketici kitlesinden esinlendik. Donbili ailesi, s nmak için mangal yakarken iglosunu eritmek gibi pek çok talihsizlik yaflayan ve günün sonunda hep üflüyen bir aile. Zaten aile bireylerinin isimleri de bunu simgeliyor: Baba Buz, anne Titrek ve çocuklar da Sark t ve Dikit oldu. Kombililer ve Donbililer bir dizi macera yaflad lar ve en sonunda Ferro Kombili babadan o la geçen as rl k bilgilerin fl - nda kombiyi buldu Alaska da. Facebook ve Twitter da uygulanan tüm çal flmalar n en sonunda projenin en büyük ç kt s olan Eskimolar Türk Olsayd kitab da bugünlerde bask dan ç kt. F KR UYGULAYAN DUDES DIVISION EK B ANLATIYOR Dudes Division çerik Yöneticisi Hakan Karakurt, hikayelerin yazar Gökhan Altuntafl ve twet leri haz rlayan Yasemin And r r bize flu bilgileri verdiler: Kombililer ve Dombililer aileleri için Twitter hesaplar açt k, ayn zamanda at lan twit leri Ferroli nin Facebook sayfas üzerinden de paylaflt k. Kurgu e lenceli oldu, biz de çal fl rken keyif ald k. Kombililer ailesi Ferroli yi temsil ediyor, tam olarak zikretmesek de; Donbililer ise kombi kullanmayan bir aileyi. ki ailenin de befler ferdi var; anne, baba, çocuklar ve dede. Kombililer ve Donbililer ailelerinin babalar n n karakterleri biraz farkl, genelde ayr fikirdeler, onlar n aras ndaki bu fark e lenceli bir flekilde anlatmaya çal flt k. Twitter da amac m z takipçi kazanmak de il, dikkat çekmek ve okunur olmakt. Her gün befler tane twit att k. Ailelerin babalar at flt lar Twitter üzerinden. Pek çok kifli de bu at flmalara kat ld. Sosyal medya aç s ndan interaktif bir çal flma ortaya ç kt. Facebook sayfas ndan da bu at flmalar yüksek oranda takip edildi. Kampanya sekiz hafta sürdü. Asl nda sosyal medya aç s ndan çok uzun bir süre bu, çünkü her fley çok h zl ak yor. Hedef kitlemiz ve içeriklerimiz belliydi. Bu anlamda çok nev-i flahs na münhas r bir kampanya oldu. Markam z Ferroli de il de baflkas olsayd zorlan rd k. Ama Ferroli ve çal flanlar çok yenilikçi, geri dönüflleri de çok h zl ve pratik. Bir y ldan uzun süredir birlikte çal fl yoruz ve güzel kampanyalar yapt k. Kombiler için sticker kampanyam z da ilgi görmüfltü, bunu karikatür yar flmas ve son olarak bu proje takip etti. fiimdi de bir kombi ve klima ödüllü anket çal flmay yap yoruz; Kombili misiniz, Donbili misiniz diye. E lenceli sorular ve fl klar haz rlad k. Cevaplara göre anketin sonucu Kombili veya Donbili ç kacak. çerik krald r. Ne kadar iyi kampanya yaparsan yap içerik önemlidir. Bizim sosyal medya ajans olarak, markayla kullan c lar aras nda köprü vazifesi görmemiz laz m. Kullan c lar n yarar na olabilecek fleyleri sa lamal, öte yandan markay temsil etmeliyiz. Dolay s yla insanlar n fayda sa layabilece i fleyi markaya ba layabiliyorsak tamamd r.

20 002Ferroli_16_19_NEskimo 11/8/12 11:30 PM Page 1 YAfiAM 20 BUZDA YAfiAM sanat n n uzmanlar Ferroli nin Eskimolar Türk Olsayd projesi yo un ilgiyle devam ederken Eskimolar biraz daha yak ndan tan mamak olur mu? Kuzey Kutbu nda ikamet ettikleri ve buzdan ev iglolarda yaflad klar d fl nda haklar nda çok da fazla fley bilmedi imiz Eskimolar, kimlerdir; ö renmeye ne dersiniz? Eskimo; Kanada, Sibirya, Grönland, Alaska ve Sibirya gibi Kuzey Kutup Bölgesi ne yak n bölgelerde yaflayan toplumlara verilen genel isim. Eskimolar; Allivik, Copper, Netsilik, Polar, Iglulik, Aleut, Koryak, Kobuk gibi çeflitli toplumlardan olufluyor. Eskimo kelimesinin çi et yiyen kifli anlam na geldi ine inan l yor ve bu kelime Eskimolar taraf ndan hakaret kabul ediliyor. Çünkü asl nda Eskimo, bu bölgelerde yaflayan halka, dünyan n verdi- i isim; onlarsa kendilerine niuit veya Yuit diyorlar. Bugün tüm dünyada 50 bin kadar Eskimo yaflad tahmin ediliyor. 12 B N YIL ÖNCE ASYA DAN AMER KA YA GEÇT LER Eskimolar n, Asya ve Amerika k talar birbirine ba l yken, günümüzden 12 bin y l önce Sibirya dan Alaska ya geçen avc lar n torunlar oldu una inan l yor. Bir baflka varsay m ise 10 bin y l önce Bering Bo az n n buzlarla kaplan p bir kara köprüsü oldu u dönemde Amerika ya geçtikleri yönünde. Eskimolar çeflitli bölgelere yerlefltikleri için farkl kültür özellikleri gelifltirmifller ama elbette pek çok ortak özellikleri de var. Eskimolar, Alaska da çamur s val dikdörtgen evlerde; Grönland da tafl, toprak ve balina kemi inden yap lm fl kubbeli evlerde; Kanada da ise iglo denilen buzdan yap lm fl evlerde yaflad lar. LIFE

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır.

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. İletişim, insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli oluşumlardan birisidir. Dünyayı domine

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı