Dr. Ýslamoðlu ve Arkadaþlarý Sol Ventrikül Disfonksiyonunda Revaskülarizasyon. Türk Göðüs Kalp Damar Cer Derg 2001;9:9-14

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Ýslamoðlu ve Arkadaþlarý Sol Ventrikül Disfonksiyonunda Revaskülarizasyon. Türk Göðüs Kalp Damar Cer Derg 2001;9:9-14"

Transkript

1 Dr. Ýslamoðlu ve Arkadaþlarý Sol Ventrikül Disfonksiyonunda Revaskülarizasyon 2001;9:9-14 cardiomyopathy: Criteria for coronary revascularization and cardiac transplantation. Circulation 1991;84(Suppl 3): Luciani GB, Faggian G, Razzolini R, Livi U, Bortolotti U, Mazzucco A. Severe ischemic left ventricular failure: Coronary operation or heart transplantation? Ann Thorac Surg 1993;55: Evans RW, Manninen DL, Garrison LP Jr, Maier AM. Donor availability as the pritary determinant of the future of heart transplantation. JAMA 1986;255: Magovern JA, Magovern G, Mather T, et al. Operation for congestive heart failure: Transplantation, coronary artery bypass and cardiomyoplasty. Ann Thorac Surg 1993;56: Lee KF, Dignan RJ, Parmaf JM, et al. Effects of dynamic cardiomyoplasty on left ventricular performance and myocardial mechanics in dilated cardiomyopathy. J Thorac Cardiovasc Surg 1991;102: Mickleborough LL, Maruyama H, Takagi Y, Mohamed S, Sun Z, Ebisuzaki L. Results of revascularization in patients with severe left ventricular dysfunction. Circulation 1995;92(Suppl 2): Çakalaðaoðlu C, Keser N, Baçgel F, ve ark. Ýleri derecede sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda koroner arter bypass cerrahisinin geç dönem sonuçlarý. Türk Kardiyol Dern Arþ 1999;27: Chan RK, Lee KJ, Caliofore P, Berlangieri SU, McKay WJ, Tonkin AM. Comparison of dobutamine echocardiography and positron emission tomography in patients with chronic ischemic left ventricular dysfunction. J Am Coll Cardiol 1996;27: Grandin C, Wijns W, Melin JA, et al. Delineation of myocardial viability with PET. J Nucl Med 1995;36: Trachiotis GD, Weintraub WS, Johnston TS, Jones EL, Guyton RA, Craver JM. Coronary artery bypass grafting in patients with advanced left ventricular dysfunction. Ann Thorac Surg 1998;66: Pagano D, Townend JN, Littler WA, Horton R, Camici PG, Bonser RS. Coronary artery bypass surgery as treatment for ischemic heart failure: The predictive value of viability assessment with quantitative positron emission tomography for symptomatic and functional outcome. J Thorac Cardiovasc Surg 1998;115: Meluzin J, Cerny J, Nemec P, Frelich M, Stetka F, Spinarova L. Do the presence and amount of dysfunctional but viable myocardium affect the perioperative outcome of coronary artery bypass graft surgery? Int J Cardiol 1999;71: Mickleborough LL, Maruyama H, Liu P, Mohamed S. Results of left ventricular aneurysmectomy with a tailored scar excision and pritary closure technique. J Thorac Cardiovasc Surg 1994;107: Kaul TK, Agnihotri AK, Fields BL, et al. Coronary artery bypass grafting in patients with an ejection fraction of twenty percent or less. J Thorac Cardiovasc Surg 1996;111: Grondin CM, Helias J, Vouhé PR, Robert P. Influence of a critical coronary artery stenosis on myocardial protection through cold potassium cardioplegia. J Thorac Cardiovasc Surg 1981;82: Elefteriades JA, Kron IL. CABG in advanced left ventricular dysfunction. Cardiol Clin 1995;13: Hausmann H, Warnecke H, Schiessler A, et al. Prediction of survival in patients with left ventricular ejection fraction of 10-30% receiving coronary artery bypass grafting: Analysis of preoperative variables in 177 patients. Circulation 1991;84(Suppl 2):

2 J Turkish Thorac Cardiovasc Surg Dr. Vural ve Arkadaþlarý LATÝSSÝMUS DORSÝ DÝNAMÝK KARDÝYOMÝYOPLASTÝ AMELÝYATLARININ UZUN DÖNEM SONUÇLARI LONG-TERM RESULTS OF LATISSIMUS DORSI DYNAMIC CARDIOMYOPLASTY Dr. Kerem VURAL, Dr. Oðuz TAÞDEMÝR, Dr. Süha KÜÇÜKAKSU, Dr. Onurcan TARCAN, Dr. Þeref KÜÇÜKER, Dr. Erol ÞENER Türkiye Yüksek Ýhtisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniði, ANKARA Adres: Dr. Kerem VURAL, N. Tandoðan Cad. 5/6, 06540, Kavaklýdere / ANKARA Özet Amaç: Kliniðimizde yapýlan latissimus dorsi dinamik kardiyomiyoplasti ameliyatlarýnýn (LDDK) uzun dönem klinik ve hemodinamik sonuçlarý incelenmiþtir. Materyal ve Metod: Haziran 1993 ile Temmuz 1998 arasýnda LDDK yapýlan 40 hastanýn (31 erkek / 9 kadýn; ortalama yaþ 41 ± 10 yýl) uzun dönem (4-86 ay), klinik ve hemodinamik sonuçlarý deðerlendirildi. Yirmidokuz hasta (%73) class III ve 11 hasta da (%27) class IV de olup, etiyoloji 26 hastada (%65) idiyopatik ve 14 hastada iskemik (%35) dilate kardiyomiyopati idi. Ortalama sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) %23 ± 7 (%10-33), sistol sonu hacmi (LVSSV) 146 ± 36 ml ( ml) ve diyastol sonu hacmi (LVDSV) 220 ± 39 ml ( ml) idi. Bulgular: Takip sýrasýnda 10 hasta kaybedildi. Operasyondan sonra 5 yýllýk sað kalým oraný %50 ± 9 olup, yaþayan hastalar son kontrolleri itibariyle class II deydiler (p < ). Hastalarýn son kontrollarýnda ortalama LVEF %32 ± 10 (%18-53; p = ), LVDSV 235 ± 100 ml ( ml; p > 0.05), LVSSV 157 ± 83 ml ( ml; p > 0.05) idi. LVEF operasyon öncesine göre her dönemde istatistiksel olarak anlamlý yükseklik göstermesine raðmen, LVSSV ve LVDSV de herhangi bir dönemde istatistiksel fark gözlenmedi. Uzun dönem yaþam oraný üzerinde olumsuz etkisi olan parametreler ise preoperatif fonksiyonel kapasitenin class IV olmasý (p = 0.001), LVEF < %20 (p = 0.001) ve preoperatif LVESD > 60 mm (p = 0.02) ve iskemik etiyoloji (p=0.04) olarak bulundu. Son kontrollerinde LVSSV > 150 ml, LVDSV > 290 ml ve LVEF < %35 olan hastalar mortalite yönünden risk taþýmaktaydý. Sonuç: Bu sonuçlara göre, LDDK uzun dönem takipte tatminkar yaþam oraný ve fonksiyonel kapasite saðlamaktadýr. Ancak ekokardiyografik bulgularla bu sonuçlar arasýndaki paralellik zayýftýr. Optimum sonuçlarýn elde edilmesinde hasta seçimi önem taþýmaktadýr. Anahtar kelimeler:, kalp yetmezliði, kardiyomiyopati, transplantasyon Summary Background: The long term clinical and hemodynamic results of latissimus dorsi dynamic cardiomyoplasty (LDDC) operations were reviewed. Methods: Between June 1993 and July 1998, 40 patients (31 male / 9 female, mean age 41 ± 10 years) underwent LDDC. Twenty-nine patients (73%) were in NYHA class III and 11 patients were in class IV (27%), etiology was idiopathic in 26 patients (65%) and ischemic in 14 (35%). The average left ventricle endsystolic volume (LVESV) was 146 ± 36 ml ( ml), enddiastolic volume (LVEDV) was 220 ± 39 ml ( ml), and ejection fraction (LVEF) was 23% ± 7% (10% - 33%). Results: Ten patients were lost during follow-up. Survival at 5 ± 2.5 years was 50% ± 9% and surviving patients were in class II as of their last follow-ups (p < ). The average LVEF was 32% ± 10% (18% - 53%; p = ), LVEDV was 235 ± 100 ml ( ml; p > 0.05), and LVESV was 157 ± 83 ml ( ml; p > 0.05) at the last follow-up. Although postoperative LVEF at each period was higher than the preoperative value, there were no statistical differences in LVESV and LVEDV between the follow-up periods. The factors having untoward effects on long-term survival were preoperative class IV symptomatology (p = 0.001), LVEF < 20% (p = 0.001), LVESD > 60 mm (p = 0.02) and ischemic etiology (p = 0.04). Patients having LVESV > 150 ml, LVEDV > 290 ml and LVEF < 35% at their last follow-up were under risk of demise during follow-up. Conclusions: The long-term results of LDDC were satisfactory in regard to survival and functional capacity. However, these correlated poorly by echocardiographic findings. To achieve optimal results, patient selection is of pivotal importance. Keywords: Cardiomyoplasty, heart failure, cardiomyopathy, transplantation Giriþ Son dönem kalp hastalýðý günümüzde oldukça yaygýn bir hale gelmiþ olup, görülme sýklýðý giderek artmaktadýr. Medikal tedavideki geliþmeler son döneme gelmiþ kalp yetmezliði hastalarýnda yaþam oranýný artýrmýþsa da, esas tedavi olan kalp transplantasyonunun, donör yetersizliði problemi nedeniyle, baþa çýkýlamayacak boyutlara ulaþmýþ olan talebi karþýlamasý beklenemez. Amerika Birleþik Devletleri nde azami tibbi tedaviye cevap vermeyen kalp yetmezliði yýlda yaklaþýk 60,000-70,000 vakada görülmektedir [1]. Halen yýlda bin civarýnda hastaya kalp transplantasyonu gerekirken ancak 2500 ine transplantasyon yapýlabilmektedir [2]. Transplantasyon adaylarýnýn yaklaþýk %20 si bekleme sýrasýnda, %20 si transplantasyonun ilk yýlý içerisinde kaybedilmekte, bu ilk yýldan sonra da her yýl %5 lik bir 15

3 Dr. Vural ve Arkadaþlarý mortalite eklenmektedir [1,2]. Ek olarak, yüksek maliyet ve immunosupresyon ve diðer tedavilerin hatýrý sayýlýr morbiditesi de hesaba katýlmalýdýr. Bu tablo alternatif tedavi metodlarýna yönelme gereði yanýnda, hastalarýn transplantasyon için sýra beklerken yaþatýlabilmelerini gerektirmiþtir. Bu hastalara alternatif tedavi arayýþlarý bir çok cerrahi tedavi yaklaþýmlarýný da beraberinde getirmiþtir [2] yýlýndaki ilk klinik uygulamadan [3] bu yana dünyada 600 den fazla vakada gerçekleþtirilmiþ olan dinamik kardiyomiyoplasti ameliyatlarý, özellikle 1990 lý yýllarda tüm dünyada son dönem kalp yetmezliðinin tedavisinde bir alternatif olup olamayacaðý, ya da transplantasyon yapýlana kadar hastanýn zaman kazanmasý ve kalp yetmezliðinin neden olduðu son organ hasarýný düzelterek daha iyi þartlarda transplantatsyona verilmesini saðlayýp saðlayamayacaðý konusunda bir deneme periyodu yaþamýþtýr [4]. Ülkemizde son yýllarda kalp nakli ve organ donasyonu konularýndaki hatýrý sayýlýr geliþmelerin doðurduðu haklý iyimserliðe raðmen, kalp nakli istendiði kadar yaygýnlaþamamýþtýr ve halen ihtiyacý karþýlamaktan fazlasýyla uzaktýr. Bu yazýda kliniðimizde gerçekleþtirilmiþ olan kardiyomiyoplasti ameliyatlarýnýn uzun dönem sonuçlarý gözden geçirilmiþtir. Materyal ve Metod Demografik veriler Haziran 1993 ile Temmuz 1998 tarihleri arasýnda, son dönem kalp hastalýðý nedeniyle 40 hastaya sol latissimus dorsi dinamik kardiyomiyoplasti (LDDK) ameliyatý yapýlmýþtýr. Hastalarýn 31 i erkek (%78), 9 u kadýn (%22) olup, ortalama yaþ 41 ± 10 (21-61) yýl idi. Etiyolojik olarak deðerlendirildiðinde 26 hastada (%65) idiyopatik, 14 hastada (%35) iskemik dilate kardiyomiyopati mevcuttu. Yirmidokuz hasta (%73) NYHA class III ve 11 hasta (%27) class IV de idi. Ortalama sol ventrikül sistol sonu hacmi (LVSSV) 146 ± 36 ml ( ml), diyastol sonu hacmi (LVDSV) 220 ± 39 ml ( ml) ve ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) %23 ± 7 (%10-33) idi. Operasyon endikasyonlarý, ameliyat tekniði ve stimülasyon protokolu Ameliyat endikasyonlarýmýz, operasyon tekniðimiz ve nekahat döneminde sol latissimus dorsi kasýnýn (LDK) transformasyonunda kullanýlan stimülasyon protokolu daha önce tanýmlanmýþtýr [5,6]. Ameliyat, ayný seansta yapýlan iki aþamalý bir giriþimdir. Hastalarda rutin anestezi ve monitörizasyon iþlemini takiben intraaortik balon pompasý yerleþtirilmiþ, sistemik ve pulmoner arteriyel basýnçlar ve santral ven basýncý iþlem süresince yakýn takipte tutulmuþtur. Tüm operasyonlarda, ilk seansda LDK pediküllü flep olarak serbestlenerek uyarý elektrodlarýnýn pediküle yerleþtirilmesini takiben sol torakotomi ile yaratýlan pencereden sol toraks boþluðuna býrakýlmýþ, hemen akabinde devam edilen ikinci seansda ise medyan sternotomi ile perikard içine ulaþýlarak LDK kalbin arkasýndan geçirilerek etrafýna sarýlmýþtýr. Kasa giden iki uyarý elektrodu ile kalbin sað ventrikül ön yüzüne yerleþtirilen afferent elektrod, karýn ön duvarýnda musculus rectus abdominis fasiyasý altýnda oluþturulan cebe implante edilen kardiyomiyostimülatöre baðlanmýþtýr. Kardiyomiyostimülatör, esasen kalpten gelen elektrokardiyografik R dalgalarýndan tetiklenerek belli bir senkronizasyon programý yardýmýyla kalbin çevresine sarýlmýþ olan iskelet kasýný uyaran bir pildir. Kullanýlan kardiyomiyostimülatörler ilk hastalarda Medtronic Model SP 1005A, daha sonraki hastalarda ise Model 4710 "Transform" (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN, USA) olmuþtur. Bu cihazlar bütün hastalarýmýzda 1:2 stimülasyon modunda (her iki kalp atýmýndan birinde kasý uyaracak þekilde) ve ekokardiyografik mitral kapak kapanmasýndan milisaniye sonra uyarýyý göndermek üzere senkronizasyonlarý saðlanarak çalýþtýrýlmýþtýr [7]. Ortalama uyarý amplitüdü 3.08 ± 0.41 ( ) volt olarak ayarlanmýþtýr. LDK transformasyonu Hastalarda, operasyonu takiben 2 haftalýk bir iyileþme dönemi sonrasýnda, yaklaþýk 6-8 hafta sürecek olan LDK stimülasyon protokoluna baþlandý. Bu protokolun amacý kasa verilecek elektriksel uyarýnýn tedricen artýrýlmasýný ve bu süreç sonunda, iskelet kasýnýn yorgunluða ve devamlý kontraksiyona dayanýklý özelliklere sahip hale gelmesini saðlayacak bir transformasyon saðlamaktadýr (conditioning) [8,9]. Oluþan sub-strüktürel ve fonksiyonel deðiþimler içerisinde Tip I fiber hakimiyeti, kontraksiyon ve relaksasyon velositesinin düþmesi, kapiller ve mitokondrial dansite, aerobik kapasite, oksidatif metabolizma ve sitrat sentetaz aktivitesinde artýþ, sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum-atpase etkinliðinde, miyofibriller ATPase aktivitesinde, kas kitlesinde, fiber çapýnda ve kontraktil güçde (%50 ye varan) azalma ve yorgunluða direnç gibi belli baþlý deðiþiklikler sayýlabilir. Bunun dýþýnda normal anatomik yerinden ayrýlmýþ olan iskelet kasýnda yeni geometrik konfigürasyon ve dinlenim gerilimine (resting tension) adaptasyon meydana gelmekte, kas haftalar içerisinde epikardýn þeklini alýrken lifler baþlangýçtaki lineer seyirleri yerine kürvi-lineer bir oriyentasyona sahip olmaktadýr, dinlenim gerilimini (resting tension) optimize etmek için sarkomer kas lifi boyutlarý ve konformasyonunda da deðiþiklikler olur [10]. Takip Bu transformasyon protokolunun tamamlanmasýndan sonra taburcu edilen hastalarýn her 6 ayda bir, ya da hastalarýn klinik durumlarý ve semptomlarý gerektirdikçe kontrolleri yapýldý. Bu çalýþmanýn hazýrlanmasý sýrasýnda, operasyondan ortalama 5 ± 2.5 yýl sonra (4-86 ay) hastalarýn klinik ve hemodinamik sonuçlarý deðerlendirildi. Transtorasik ekokardiyografik deðerlendirme Digital stres ekokardiyografi (Freeland Cineview, Prism Imaging, USA) ile sol ventrikül parametreleri (LVSSV, LVDSV, LVEF) deðerlendirildi. Her kardiyak siklus için R-dalgasýndan 50 milisaniye intervallerde tetiklenen sekiz ekran daimi bir lup formatý þeklinde kaydedildi. Apikal 2 ve 4 boþluk görüntüleri istirahatte elde edildi. Diyastolik ve sistolik sol ventrikül volümlerini hesaplamak için endokardiyal sýnýrlar diyastol ve sistolde digital olarak çizildikten sonra, bir bilgisayar yazýlýmý yardýmýyla (Cine view Version 5.05; Prism Imaging Inc., 1986) sol ventrikül volümleri ve böylece de ejeksiyon fraksiyonu, modifiye Simpson metoduna göre hesaplandý [11]. Ýstatistiksel analiz Tüm istatistiksel analizlerde SPSS istatistiksel yazýlým programý (versiyon 6.0, SPSS Inc., Chicago, IL) kullanýlmýþtýr. Sonuçlar ortalama ± standard sapma olarak verilmiþ ve kýyaslamalar Student s t testi ile yapýlmýþtýr. Oranlar "Ki-kare" veya "Fisher s exact" testi ile kýyaslanmýþtýr. Takipte yaþam oranlarý Kaplan-Meier metodu ile saptanmýþ, uzun dönem yaþam 16

4 J Turkish Thorac Cardiovasc Surg Dr. Vural ve Arkadaþlarý beklentisi üzerine etkisi olan faktörler Log Rank testi ile kýyaslanmýþtýr. Takip sýrasýnda hasta kaybý yönünden uyarýcý risk faktörleri, uzun dönem takipte kaybedilen hastalarla hayatta kalmayý sürdürenlerin hemodinamik ve klinik verilerinin univariate analiz yolu ile kýyaslanmasý ile elde edilmiþtir. Sol ventrikül ekokardiyografik parametreleri ve fonksiyonel kapasitenin preoperatif ve postoperatif kýyaslamalarý sadece yaþayan hastalarda yapýlmýþ ve burada paired-t ya da Wilcoxon matched-pairs signed-ranks testleri kullanýlmýþtýr. Tüm bu deðerlendirmelerde 0.05 den küçük p deðerleri istatistiksel olarak anlamlý kabul edilmiþtir. Bulgular Sað kalým oraný ve fonksiyonel kapasite Operasyon sonrasý yaþayan hastalarýn 10 tanesi takip sýrasýnda kaybedildi (kaybedilenlerin ortalama postoperatif yaþama süresi 24 ± 20 ay; 4-59 ay). Operasyondan ortalama 5 yýl sonra (4-86 ay; toplam 128 yýl) sað kalým oraný %50 ± 9 olarak Þekil 1: sonrasý yaþam (operatif mortalite hesaplandý (Þekil 1). Yaþayan hastalar son kontrolleri itibariyle class II deydiler. Ortalama fonksiyonel kapasite preoperatif 3.1 den 2 ye yükseldi (p = ). Hastalarýn takipte SP 1005A tipi daha kýsa ömürlü kardiyomiyostimülatör takýlan 7 tanesinde, ortalama 52 ± 6 ay (43-62 ay) sonra pil ömrünün azalmasý üzerine, karýndaki poþa lokal anestezi altýnda yapýlan basit bir giriþimle, yeni ve daha uzun ömürlü Model 4710 "Transform" kardiyomiyostimülatörleri takýlmýþtýr. Ekokardiyografik parametreler ve ameliyat sonrasý seyir Ortalama LVEF %34 ± 9 (%18-53; p = 0.6), LVDSV 235 ± 100 ml ( ml; p = 0.7), LVSSV 157 ± 83 ml ( ml; p = 0.7) idi. Bu parametrelerin ameliyat sonrasý dönemdeki seyrine bakýldýðýnda ve operasyon sonrasý 6 aylýk takiplerde LVEF ameliyat öncesine göre her periyodda anlamlý olarak yüksek bulunmuþtur (LDK nin transformasyonunu takiben 6. ayda %26 ± 9, p = 0.01; ilk yýlda %32 ± 9, p = 0.02; ikinci yýlda %34 ± 11, p = 0.006; üçüncü yýlda %33 ± 11, p = 0.01; dördüncü yýlda %31 ± 8, p = 0.01; beþinci yýlda %30 ± 6, p = 0.1; altýncý yýlda %31 ± 8, p = 0.06; yedinci yýlda %31 ± 4, p = 0.04) (Þekil 2). LVSSV ve LVDSV de ameliyat öncesi deðerlere kýyasla önemli bir farklýlýk dikkati çekmemektedir (p > 0.05). Yine postoperatif kontrol dönemleri arasýnda da bu parametreler birbirlerine göre farklýlýk göstermeksizin stabil olarak devam etmiþlerdir (p > 0.05). Þekil 2: sonrasý yaþayan hastalarda ejeksiyon fraksiyonunun seyri Uzun dönem yaþam beklentisi üzerinde olumsuz etkisi olan parametreler Uzun dönem takipte yaþam oranýný azaltan faktörler olarak, hastalarýn demografik ve preoperatif hemodinamik verileri üzerinde Log rank testi ile yapýlan analizde, preoperatif fonksiyonel kapasitenin class IV olmasý (p = 0.001), LVEF < %20 (p = 0.001) ve preoperatif sol ventrikül sistal sonu çapý (LVSSÇ) > 60 mm (p = 0.02) ve iskemik etiyoloji (p = 0.04) olarak bulundu. Multi-gated acquisition radionuclide ventriculography (MUGA) [12] ile preoperatif LVEF < %20 olanlarda yaþam oraný %15 ± 13 iken, LVEF > %20 olanlarda bu oran %89 ± 7 olarak ortaya çýktý (p = 0.001). Preoperatif LVSSÇ > 60 mm üstünde olanlarda yaþam oraný %27 ± 15 iken, LVSSÇ < 60 mm olanlarda %67 ± 13 (p = 0.02) bulundu. Preoperatif fonksiyonel kapasitesi class IV olan hastalarda yaþam oraný %17 ± 11 iken class III dekilerde bu oran %63 ± 10 olarak gerçekleþti (p = 0.001); (Þekil 3). Ýskemik etiyolojiye sahip olanlarda %36 ± 13 bulunan yaþam oraný idiyopatik etiyolojiye sahip hastalarda %57 ± 11 idi. (p = 0.04); (Þekil 4). Þekil 3: sonrasý yaþam beklentisinin (operatif mortalite dahil) preoperatif fonksiyonel kapasiteye göre karþýlaþtýrmasý Beþ yýllýk sað kalým oranlarý arasýnda yapýlan kýyaslama detaylý olarak Tablo 1 de verilmiþtir. Takipte hasta kaybý yönünden uyarýcý risk faktörleri Uzun dönem takip esnasýnda kaybedilen ve yaþayan hastalarýn 17

5 Dr. Vural ve Arkadaþlarý Þekil 4: sonrasý yaþam beklentisinin (operatif mortalite dahil) iskemik ve idiyopatik etiyolojilerine göre karþýlaþtýrýlmasý p deðeri Ýskemik etiyoloji Ýdiyopatik etiyoloji %36 ± 13 %57 ± NYHA class IV NYHA class III %17 ± 11 %63 ± Yaþ > 45 yýl Yaþ < 45 yýl %34 ± 15 %57 ± Kadýn cinsiyet Erkek cinsiyet %56 ± 17 %50 ± Preoperatif LVSSÇ > 60 mm Preoperatif LVSSÇ < 60 mm %27 ± 15 %67 ± Preoperatif LVEF < %20 Preoperatif LVEF > %20 %15 ± 13 %89 ± Preoperatif LVDSÇ > 75 mm Preoperatif LVDSÇ > 75 mm % 36 ± 7 %54 ± Preoperatif PAP > 45 mmhg Preoperatif PAP < 45 mmhg %57 ± 19 %47 ± Tablo 1: Uzun dönem yaþam beklentisi üzerine etkili parametreler (5 yýllýk sað kalým oranlarý kýyaslamasý) LVDSÇ = sol ventrikül diastol sonu çapý; LVEF = sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; LVSSÇ = sol ventrikül sistal sonu çapý; NYHA = New York Heart Assocation; PAP = pulmoner arter basýncý bu takipte elde edilen hemodinamik verileri istatistik olarak univariate analizle kýyaslandýðýnda son kontrolleri itibariyle LVSSV > 150 ml (p = 0.003), LVDSV > 290 ml (p = 0.02) ve LVEF < %35 (p = 0.05) olan hastalar, takip sýrasýnda mortalite yönünden risk taþýmaktaydý. Tartýþma de amaç, LDK kalbin etrafýna sardýktan sonra miyokard ile eþ zamanlý kasýlmasýný saðlayarak kalbe hem aktif bir güç desteði, hem de pasif bir dayanak (girdling effect) saðlamaktýr [13-16]. Önerilen pek çok etki mekanizmasý içerisinde 1) sistolik biyo-assist, 2) ventriküler dilatasyonun dizginlenmesi, 3) ventriküler duvar geriliminin (wall stress) azaltýlmasý (sparing effect), 4) "girdling effect" sayesindeventriküler "remodeling"in geri çevrilmesi, 5) anjiogenesis ve 6) nörohümoral etkiler (aþaðýda açýklanmaktadýr) sayýlabilir [17]. Bu çalýþmada, LDDK ameliyatýnýn kinik deðerini araþtýrmak için kendi serimizde uzun dönem sonuçlarýmýzý gözden geçirdik. Serimizde ameliyat mortalitesini de içermek üzere beþ yýlda %52 ± 9 yaþama oraný (idiyopatik kardiyomiyopatide %59 ± 12, class III deki hastalarda %63 ± 10) ile LDDK, ileri dönem kalp hastalýðýna sahip bir hasta grubunda kabul edilebilir sonuçlar vermiþtir. Ýskemik etiyoloji ve %20 nin altýndaki LVEF operatif mortalitenin habercileri olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Baþka çalýþmalarda da düþük ejeksiyon fraksiyonu [18] ve class IV fonksiyonel kapasitenin [19,20] mortaliteyi artýrdýðý görüþü desteklenmiþtir Bunlarýn yanýnda, biventriküler yetmezlik (özellikle sað ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun%40 ýn altýnda olduðu durumlarda) [21] ve konkomitan ek cerrahi iþlemler [22] de diðer araþtýmacýlarýn erken mortalite için risk faktörü olarak dikkat çektiði faktörlerdir. Erken ve geç sonuçlar yönünden idiyopatik kardiyomiyopati grubunda daha iyi sonuçlar elde edilmesi, iskemik ve idiyopatik etiyolojilerin tabiatý arasýndaki farklara baðlanabilir. Metabolik görüntüleme çalýþmalarýnda elde edilen sonuçlar, iskemik etiyolojili hastalarda sol ventrikülün kesitlerinde %15 in üzerinde bir alaný kaplayan büyük defekt alanlarý göstermiþtir. Oysa bu büyüklükte defektler, non-iskemik kardiyomiyopatilerde çok nadirdir [23]. Kalbin rezidüel fonksiyonunun LDDK sonrasýnda genel performans açýsýndan belirleyici olmasýndan dolayý, ameliyat öncesinde düþük ejeksiyon fraksiyonu doðal olarak riski artýrmaktadýr [24]. Bir baþka önemli nokta ise, biyo-assistin devreye gireceði postoperatif 6. haftaya kadar LDDK nin volüm baðýmlý hasta kalbe yardým yerine ek bir yük getirdiðidir. Bu nedenle, hastalarýmýzda operasyona baþlarken profilaktik intra-aortik balon yerleþtirdik ve hastanýn yoðun bakýmdan çýkacaðý ilk birkaç gün mekanik destek uygulamasýna devam ettik. Dinamik kardiyomiyoplasti ameliyatlarýnýn belki de en ilginç yaný, gerçek bir kontraktil biyo-assist etkinin ortaya konulabildiði çalýþmalarýn kýsýtlýlýðýna karþýn, hastalarda bununla paralel olmayacak sýklýkla semptomatolojik iyileþme görülmesidir [18,25]. Gerçekten de sistolik fonksiyonlarda anlamlý bir artýþý gösteren birçok çalýþma mevcutsa da [26-29], genellikle bu artýþ ancak hafif ya da orta dereceli olmaktadýr. Bu durum, kardiyomiyoplastinin etki mekanizmasýnýn gerçekte ne olduðu konusunda bir tartýþma baþlatmýþtýr. Gerçek bir kontraktil yardýmýn mevcudiyetini savunanlar yanýnda [26,27], bazý araþtýrmacýlar görülen faydayý "girdling effect" veya "passive constraint" denilen, dilatasyonu da önleyecek pasif bir destek mihengi olarak çalýþan mekanizmalara, ya da yetmezlikteki kalpte remodeling olayýnýn geri çevrilmesine baðlamaktadýrlar [15,16,30]. Kendi serimizde de, özellikle ilk iki yýl içinde olan olgularda LDK nin aktif bir kontraktil yardým yaptýðýný gösteren sonuçlara ulaþmamýza raðmen [31], 7 yýla uzanan bir takip döneminde sistolik fonksiyonlarýn bir ifadesi olarak kabul edebileceðimiz ejeksiyon fraksiyonunda ameliyat öncesine göre istatistiksel olarak anlamlý, ancak rakamsal olarak çok büyük olmayan artýþlar olmuþtur. Belki de, suboptimal sonuçlar aldýðýmýz hastalarýn hemodinamik deðerlendirmeye dahil tutulmasýnýn etkisiyle mevcut artýþ silikleþmiþtir. Keza, LVSSV ve LVDSV ortalamalarýnda, ameliyat öncesi ve sonrasý dönemde altý aylýk periyodlarda elde edilen ekokardiyografik ölçümlerde istatistiksel olarak önemli farklýlýk bulunamamýþtýr. Yine de, bu parametrelerin progressif bozulma yerine nispeten stabil bir seyir gösterdikleri anlaþýlmaktadýr. Kardiyomiyopatinin normal seyrine býrakýlmasý ile beklenecek dilatasyonun, LDDK sonrasýnda kýsmen frenlendiðine baþka araþtýrmacýlar da dikkat çekmiþtir [32]. Sistolik fonksiyonlarda sadece mütevazi bir artýþ olmasýna rað- 18

6 J Turkish Thorac Cardiovasc Surg Dr. Vural ve Arkadaþlarý men, hayattaki hastalarýmýzýn fonksiyonel kapasitelerinin halen ameliyat öncesine göre oldukça iyi olmasý ve son dönem kalp hastalarý için kabul edilebilecek yaþam oranlarý, baþka araþtýrmacýlarýn bildirdiði sonuçlarla uyuþmaktadýr. Deneysel kronik kardiyomiyopati hayvan modellerinde, LDDKnýn "preload-recruitable stroke work" ve "miyokardial etkinlik"te uzun vadeli bir iyileþmeye neden olduðu, hatta sarýlan kasýn elektriksel olarak uyarýlmasýyla bu etkilerin daha da arttýðý gösterilmiþtir [33]. Bu etkiler, strok volüm ve kardiyak debide deðiþiklik olmaksýzýn ortaya çýkmýþtýr. Bir baþka çalýþmada ise, sarýlan kasýn duvar kalýnlýðýný artýrmak suretiyle, Laplace Yasasý na göre duvar stresini miyokardla paylaþarak azalttýðý ve bunun olabilmesi için ventriküler fonksiyonlarda büyük bir deðiþikliðin þart olmadýðý ileri sürülmüþtür [34]. Bu durum, sol ventrikül fonksiyonlarýnda standart ölçümlerle ortaya konacak büyük bir deðiþiklik olmadýðý halde hastalarýn klinik durumlarý ve yaþam kalitelerindeki önemli düzelmeyi açýklayabilir [4]. Ýskemik kardiyomiyopatideki bazý hastalarda, LDDK ventrikülün iskemik alanlarýna kollateral akýmý artýrarak bir baþka yoldan fayda saðlayabileceði gerek otopsi çalýþmalarýnda [35], gerekse deneysel hayvan modellerinde [36] gösterilmiþtir. Son olarak, LDK sinirinin elektriksel stimulasyonunun santral bir yoldan nörohümoral mekanizmalarý harekete geçirebileceði ileri sürülmüþtür. Yeni stimülasyon protokollarýnýn geliþtirilmesi ile kasýn cerrahi iþlem esnasýnda, özellikle periferik kýsýmlarýnda geliþen ve daha sonra suboptimal performans göstermesine neden olabilecek iskemik hasarýn minimalize edilmesi halinde, hemodinamik parametrelerde daha net iyileþmelerin gösterilebileceði de iddia edilmektedir [37,38]. Bizim görüþümüze göre kardiyomiyoplasti ameliyatlarý kalp naklinin yerini tutamaz. Ancak bu gruptaki hastalarda medikal tedaviyle elde edilen sonuçlara göre sað kalým oraný yönünden saðlanan avantaj hem kalp yetmezliðinin neden olduðu son organ hasarýnýn düzeltilmesi, hem de uygun donör bulunana kadar hastalara zaman kazandýrýlmasý (bridging) yönünden faydalý olabilir. Tecrübelerimiz bu operasyonun hasta terminal döneme ulaþýncaya kadar beklenmeden, yani kalp yetmezliðinin nispeten erken dönemlerinde yapýldýðýnda sonuçlarýn daha iyi olacaðýný göstermiþtir. Son döneme girmiþ ve class IV semptomatolojiye sahip hastalarda ameliyat sonrasý beklenecek sonuçlar gerek yaþam beklentisi ve gerekse yaþam kalitesi yönünden suboptimal olmaktadýr. Dinamik kardiyomiyoplasti ameliyatlarý, ülkemizde henüz kalp baðýþý alanýnda yerleþik bir organizasyonun bulunmadýðý bir dönemde, son dönem kalp yetmezliðindeki hastalara faydalý olma çabasýyla yapýlmýþ ve hastalar için olduðu kadar, cerrahlar ve yoðun bakým / takip ekipleri için de son derece meþakkatli, büyük özveri isteyen çalýþmalar gerektirmiþlerdir. Kalp nakli konusunda ülkemizin gelecek için umut veren geliþmelerinin devamý ile bu hastalarýn tedavisinde transplantasyon yaklaþýmlarý ön plana geçecektir. Teþekkür: Yazarlar, hastalarýn takibinde ve bu çalýþmanýn yapýlabilmesi için veri toplanmasýndaki büyük yardýmý ve özverili çalýþmasý nedeniyle, kliniðimiz sekreterlerinden Yýldýz Zeybek Budak a teþekkür ederler. Kaynaklar 1. Hosenpud JD, Bennet LE, Keck BM, Boucek MM, Novick RJ. The registry of the International Society for Heart Lung Transplantation: Seventeenth official report J Heart Lung Transplant 2000;19: Mc Giffin DC, Kirklin JK, Naftel DC, Bourge RC. Competing outcomes after heart transplantation: A comparison of eras and outcomes. J Heart Lung Transplant 1997;16: Carpentier A, Chachques JC. Myocardial substitution with a stimulated skeletal muscle. Lancet 1985;1: Acker MA. Dynamic cardiomyoplasty: At the crossroads. Ann Thorac Surg 1999;68: Carpentier A, Chachques JC. Cardiomyoplasty: Surgical technique. In: Carpentier A, Chachques JC, Grandjean P, eds. Cardiomyoplasty. New York: Futura Publishing Company Inc, 1991: Chachques JC, Grandjean PA, Carpentier A. Patient management and clinical follow-up after cardiomyoplasty. J Cardiac Surg 1991;6(Suppl): Vural KM, Taþdemir O, Küçükaksu DS, Tarcan O, Bayazýt K. Optimization of cardiomyostimulator synchronization delay in latissimus dorsi dynamic cardiomyoplasty. Ann Thorac Surg 1998;65: Ianuzzo CD, Hamilton N, O Brien PJ Desrosiers C, Chiu R. Biochemical transformation of canine skeletal muscle for use in cardiac assist devices. J Appl Physiol 1990;68: Mannion JD, Bitto T, Hammond RL, Rubinstein NA, Stephenson LW. Histochemical and fatigue characteristics of conditioned canine latissimus dorsi muscle. Circ Res 1986;58: Gealow KK, Solien EE, Bianco RW, Chiu RC, Shumway SJ. Conformational adaptation of muscle: Implications in cardiomyoplasty and skeletal muscle ventricles. Ann Thorac Surg 1993;56: Schiller NB, Shah PM, Crawford M, et al. Recommendations for quantitation of the left ventricle by two-dimensional echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 1989;2: Schwarz KQ, Bezante GP, Chen X, Villa G, Brunelli C. Contrast harmonic color Doppler left ventriculography: Machine-interpreted left ventricular ejection fraction compared with equilibrium-gated radionuclide ventriculography. J Am Soc Echocardiogr 2000;13: Mott BD, Oh JH, Misawa Y, et al. Mechanisms of cardiomyoplasty: Comparative effects of adynamic versus dynamic cardiomyoplasty. Ann Thorac Surg 1998;65: Chachques JC, Grandjean P, Schwartz K, et al. Effect of latissumus dorsi dynamic cardiomyoplasty on ventricular function. Circulation 1988;78(Suppl III):III Kass DA, Baughman KL, Pak PH, et al. Reverse remodeling from cardiomyoplasty in human heart failure. External constraint versus active assist. Circulation 1995;91: Capouya ER, Gerber RS, Drinkwater DC, et al. Girdling effect of nonstimulated cardiomyoplasty on left ventricular function. Ann Thorac Surg 1993;56: Chachques JC, Marino JP, Lajos P, et al. Dynamic cardiomyoplasty: Clinical follow-up at 12 years. Eur J Cardiothorac Surg 1997;12: Phase II Dynamic Cardiomyoplasty Study Group. Factors associated with acute hospital mortality following a latissimus dorsi cardiomyoplasty. J Am Coll Cardiol 1994;23(Suppl):74A. 19. Furnary AP, Chachques JC, Moreira LF, et al. Long-term outcome, survival analysis, and risk stratification of dynamic cardiomyoplasty. J Thorac Cardiovasc Surg 1996;112: Moreira LF, Stolf NA, Bocchi EA, et al. Clinical and left ventricular function outcomes up to five years after

DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI

DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI TGKD Cilt 12, Sayý 2 Mayýs 2008:67-74 Levosimendan ýn etkinlik ve gücenilirliði 67 DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI

Detaylı

Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri

Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 1-8 ARAÞTIRMA Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri Yusuf

Detaylı

*Türkiye Yüksek Ýhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniði, **Türkiye Yüksek Ýhtisas Hastanesi Radyoloji Bölümü, Ankara

*Türkiye Yüksek Ýhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniði, **Türkiye Yüksek Ýhtisas Hastanesi Radyoloji Bölümü, Ankara TJIC Volume:11 Number:3 August 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:3 Aðustos 2007 ELLÝ YAÞ ÜSTÜ KORONER BYPASS BEKLEYEN HASTALARDA NEBÝVOLOL VE ASKORBÝK ASÝD KULLANIMININ RADYAL ARTER VAZODÝLATASYONU ÝLE ENDOTELYAL

Detaylı

Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon

Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon 58 E itim Education Transmyocardial laser revascularization Muzaffer Bahç van, Hasan Tahsin Keçeligil, Ferflat Kolbak r Ondokuz May s Üniversitesi, T p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal,

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

RİSK ALTINDAKİ CANLI MİYOKARDIN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNCEL DURUM

RİSK ALTINDAKİ CANLI MİYOKARDIN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNCEL DURUM TGKD Cilt 15, Sayı 1 25 RİSK ALTINDAKİ CANLI MİYOKARDIN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNCEL DURUM Adnan Karan MD, Dursun Aras MD, Serkan Topaloğlu MD, Şule Korkmaz MD. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Toraks cerrahisinde torakal epidural anestezinin intrapulmoner þant oranýna etkisi

Toraks cerrahisinde torakal epidural anestezinin intrapulmoner þant oranýna etkisi 53 Özet Uður GÖKTAÞ*, Leyla ÞAHAN**, Hilal SAZAK*, Fatma ULUS*, Rana SIRMALI***, Mehmet SIRMALI****, Eser ÞAVKILIOÐLU*. * Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Anesteziyoloji

Detaylı

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri Gamze ÖZÇÜRÜMEZ*, Nilgün TANRIVERDÝ**, Leyla ZÝLELÝ*** ÖZET Böbrek transplantasyonu öncesinde psikiyatrdan beklenen, alýcýnýn, ruhsal durum muayenesini yapmasý, psikiyatrik

Detaylı

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi Iatrogenic Pneumothorax: Analysis of 62 Cases Ufuk Çobanoðlu Assist. Prof., M.D. Department of Thoracic Surgery Yüzüncü Yýl University

Detaylı

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon 42 Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon Pulmonary hypertension caused by left heart disease Betül Erer, Mehmet Eren Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi

İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi Surgical treatment of postinfarction ventricular

Detaylı

Pulmoner arter hipertansiyonuna sağ kalp adaptasyonu: Fizyoloji ve patobiyoloji

Pulmoner arter hipertansiyonuna sağ kalp adaptasyonu: Fizyoloji ve patobiyoloji Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42 Suppl 1:29-44 29 Pulmoner arter hipertansiyonuna sağ kalp adaptasyonu: Fizyoloji ve patobiyoloji Right heart adaptation to pulmonary arterial hypertension:

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması

Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470402 Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması Ayşe Sanem

Detaylı

Atriyal fibrilasyonun cerrahi tedavisinde irrigasyonlu monopolar ve bipolar radyofrekans ablasyon sonuçlarının karşılaştırılması

Atriyal fibrilasyonun cerrahi tedavisinde irrigasyonlu monopolar ve bipolar radyofrekans ablasyon sonuçlarının karşılaştırılması Özgün Araşt rma Original Investigation 39 Atriyal fibrilasyonun cerrahi tedavisinde irrigasyonlu monopolar ve bipolar radyofrekans ablasyon sonuçlarının karşılaştırılması Comparison of the results of irrigated

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR KADIN DOÐUM DERGÝSÝ 2 0 0 2 JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY dergisi CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR Doç.Dr.Ferit SARAÇOÐLU editor@kadindogumdergisi.com EDÝTÖRLER KURULU

Detaylı

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 109-118 Yorum Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze G. Aydan Genç 1, B. Berrin Ertürk 2, Erol Belgin 3 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1

Detaylı

AORT STENOZLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARININ STRAİN VE STRAİN RATE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ DOÇ. DR.

AORT STENOZLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARININ STRAİN VE STRAİN RATE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ DOÇ. DR. T. C. DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AORT STENOZLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARININ STRAİN VE STRAİN RATE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

Ortopedi ve Travmatolojide Þok Dalga Tedavisi

Ortopedi ve Travmatolojide Þok Dalga Tedavisi Ortopedi ve Travmatolojide Þok Dalga Tedavisi Ýsmail Baloðlu*, M. Hakan Özsoy**, Hilmi Aydýnok***, Veli Lök**** * Op. Dr., Allersberger Straße 81-D 90461 Nürnberg/ALMANYA ** Op. Dr., S.B. Ankara Hastanesi,

Detaylı

Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri

Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri Effects of Two Different Doses of Dexmedetomidine

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

31 KLÝNÝK ÇALIÞMA Transüretral Rezeksiyon Giriþimlerinde Bipolar ve Monopolar Rezektoskop Kullanýmýnýn Hemodinami ve Serum Elektrolitlerine Etkisi The Effects Of Bipolar And Monopolar Resectoscope On Hemodynamic

Detaylı

Presbiyopinin Cerrahi Tedavisi ve Multifokal Göz İçi Lenslerinin Yeri: Katarakt Cerrahisinden Refraktif Göz İçi Lensi Cerrahisine Geçiş

Presbiyopinin Cerrahi Tedavisi ve Multifokal Göz İçi Lenslerinin Yeri: Katarakt Cerrahisinden Refraktif Göz İçi Lensi Cerrahisine Geçiş Presbiyopinin Cerrahi Tedavisi ve Multifokal Göz İçi Lenslerinin Yeri: Katarakt Cerrahisinden Refraktif Göz İçi Lensi Cerrahisine Geçiş Surgical Treatment of Presbyopia and Multifocal Intraocular Lenses:

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 32 (3) 93-97, 2006 ORİJİNAL YAZI Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi Cevdet FURAT, Halil İbrahim UÇAR, Mustafa

Detaylı

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Developing Treatment Modalities in Retinitis Pigmentosa M. Alper ERDÝNÇ 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Retinitis pigmentosa, fotoreseptör

Detaylı