Dr. Ýslamoðlu ve Arkadaþlarý Sol Ventrikül Disfonksiyonunda Revaskülarizasyon. Türk Göðüs Kalp Damar Cer Derg 2001;9:9-14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Ýslamoðlu ve Arkadaþlarý Sol Ventrikül Disfonksiyonunda Revaskülarizasyon. Türk Göðüs Kalp Damar Cer Derg 2001;9:9-14"

Transkript

1 Dr. Ýslamoðlu ve Arkadaþlarý Sol Ventrikül Disfonksiyonunda Revaskülarizasyon 2001;9:9-14 cardiomyopathy: Criteria for coronary revascularization and cardiac transplantation. Circulation 1991;84(Suppl 3): Luciani GB, Faggian G, Razzolini R, Livi U, Bortolotti U, Mazzucco A. Severe ischemic left ventricular failure: Coronary operation or heart transplantation? Ann Thorac Surg 1993;55: Evans RW, Manninen DL, Garrison LP Jr, Maier AM. Donor availability as the pritary determinant of the future of heart transplantation. JAMA 1986;255: Magovern JA, Magovern G, Mather T, et al. Operation for congestive heart failure: Transplantation, coronary artery bypass and cardiomyoplasty. Ann Thorac Surg 1993;56: Lee KF, Dignan RJ, Parmaf JM, et al. Effects of dynamic cardiomyoplasty on left ventricular performance and myocardial mechanics in dilated cardiomyopathy. J Thorac Cardiovasc Surg 1991;102: Mickleborough LL, Maruyama H, Takagi Y, Mohamed S, Sun Z, Ebisuzaki L. Results of revascularization in patients with severe left ventricular dysfunction. Circulation 1995;92(Suppl 2): Çakalaðaoðlu C, Keser N, Baçgel F, ve ark. Ýleri derecede sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda koroner arter bypass cerrahisinin geç dönem sonuçlarý. Türk Kardiyol Dern Arþ 1999;27: Chan RK, Lee KJ, Caliofore P, Berlangieri SU, McKay WJ, Tonkin AM. Comparison of dobutamine echocardiography and positron emission tomography in patients with chronic ischemic left ventricular dysfunction. J Am Coll Cardiol 1996;27: Grandin C, Wijns W, Melin JA, et al. Delineation of myocardial viability with PET. J Nucl Med 1995;36: Trachiotis GD, Weintraub WS, Johnston TS, Jones EL, Guyton RA, Craver JM. Coronary artery bypass grafting in patients with advanced left ventricular dysfunction. Ann Thorac Surg 1998;66: Pagano D, Townend JN, Littler WA, Horton R, Camici PG, Bonser RS. Coronary artery bypass surgery as treatment for ischemic heart failure: The predictive value of viability assessment with quantitative positron emission tomography for symptomatic and functional outcome. J Thorac Cardiovasc Surg 1998;115: Meluzin J, Cerny J, Nemec P, Frelich M, Stetka F, Spinarova L. Do the presence and amount of dysfunctional but viable myocardium affect the perioperative outcome of coronary artery bypass graft surgery? Int J Cardiol 1999;71: Mickleborough LL, Maruyama H, Liu P, Mohamed S. Results of left ventricular aneurysmectomy with a tailored scar excision and pritary closure technique. J Thorac Cardiovasc Surg 1994;107: Kaul TK, Agnihotri AK, Fields BL, et al. Coronary artery bypass grafting in patients with an ejection fraction of twenty percent or less. J Thorac Cardiovasc Surg 1996;111: Grondin CM, Helias J, Vouhé PR, Robert P. Influence of a critical coronary artery stenosis on myocardial protection through cold potassium cardioplegia. J Thorac Cardiovasc Surg 1981;82: Elefteriades JA, Kron IL. CABG in advanced left ventricular dysfunction. Cardiol Clin 1995;13: Hausmann H, Warnecke H, Schiessler A, et al. Prediction of survival in patients with left ventricular ejection fraction of 10-30% receiving coronary artery bypass grafting: Analysis of preoperative variables in 177 patients. Circulation 1991;84(Suppl 2):

2 J Turkish Thorac Cardiovasc Surg Dr. Vural ve Arkadaþlarý LATÝSSÝMUS DORSÝ DÝNAMÝK KARDÝYOMÝYOPLASTÝ AMELÝYATLARININ UZUN DÖNEM SONUÇLARI LONG-TERM RESULTS OF LATISSIMUS DORSI DYNAMIC CARDIOMYOPLASTY Dr. Kerem VURAL, Dr. Oðuz TAÞDEMÝR, Dr. Süha KÜÇÜKAKSU, Dr. Onurcan TARCAN, Dr. Þeref KÜÇÜKER, Dr. Erol ÞENER Türkiye Yüksek Ýhtisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniði, ANKARA Adres: Dr. Kerem VURAL, N. Tandoðan Cad. 5/6, 06540, Kavaklýdere / ANKARA Özet Amaç: Kliniðimizde yapýlan latissimus dorsi dinamik kardiyomiyoplasti ameliyatlarýnýn (LDDK) uzun dönem klinik ve hemodinamik sonuçlarý incelenmiþtir. Materyal ve Metod: Haziran 1993 ile Temmuz 1998 arasýnda LDDK yapýlan 40 hastanýn (31 erkek / 9 kadýn; ortalama yaþ 41 ± 10 yýl) uzun dönem (4-86 ay), klinik ve hemodinamik sonuçlarý deðerlendirildi. Yirmidokuz hasta (%73) class III ve 11 hasta da (%27) class IV de olup, etiyoloji 26 hastada (%65) idiyopatik ve 14 hastada iskemik (%35) dilate kardiyomiyopati idi. Ortalama sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) %23 ± 7 (%10-33), sistol sonu hacmi (LVSSV) 146 ± 36 ml ( ml) ve diyastol sonu hacmi (LVDSV) 220 ± 39 ml ( ml) idi. Bulgular: Takip sýrasýnda 10 hasta kaybedildi. Operasyondan sonra 5 yýllýk sað kalým oraný %50 ± 9 olup, yaþayan hastalar son kontrolleri itibariyle class II deydiler (p < ). Hastalarýn son kontrollarýnda ortalama LVEF %32 ± 10 (%18-53; p = ), LVDSV 235 ± 100 ml ( ml; p > 0.05), LVSSV 157 ± 83 ml ( ml; p > 0.05) idi. LVEF operasyon öncesine göre her dönemde istatistiksel olarak anlamlý yükseklik göstermesine raðmen, LVSSV ve LVDSV de herhangi bir dönemde istatistiksel fark gözlenmedi. Uzun dönem yaþam oraný üzerinde olumsuz etkisi olan parametreler ise preoperatif fonksiyonel kapasitenin class IV olmasý (p = 0.001), LVEF < %20 (p = 0.001) ve preoperatif LVESD > 60 mm (p = 0.02) ve iskemik etiyoloji (p=0.04) olarak bulundu. Son kontrollerinde LVSSV > 150 ml, LVDSV > 290 ml ve LVEF < %35 olan hastalar mortalite yönünden risk taþýmaktaydý. Sonuç: Bu sonuçlara göre, LDDK uzun dönem takipte tatminkar yaþam oraný ve fonksiyonel kapasite saðlamaktadýr. Ancak ekokardiyografik bulgularla bu sonuçlar arasýndaki paralellik zayýftýr. Optimum sonuçlarýn elde edilmesinde hasta seçimi önem taþýmaktadýr. Anahtar kelimeler:, kalp yetmezliði, kardiyomiyopati, transplantasyon Summary Background: The long term clinical and hemodynamic results of latissimus dorsi dynamic cardiomyoplasty (LDDC) operations were reviewed. Methods: Between June 1993 and July 1998, 40 patients (31 male / 9 female, mean age 41 ± 10 years) underwent LDDC. Twenty-nine patients (73%) were in NYHA class III and 11 patients were in class IV (27%), etiology was idiopathic in 26 patients (65%) and ischemic in 14 (35%). The average left ventricle endsystolic volume (LVESV) was 146 ± 36 ml ( ml), enddiastolic volume (LVEDV) was 220 ± 39 ml ( ml), and ejection fraction (LVEF) was 23% ± 7% (10% - 33%). Results: Ten patients were lost during follow-up. Survival at 5 ± 2.5 years was 50% ± 9% and surviving patients were in class II as of their last follow-ups (p < ). The average LVEF was 32% ± 10% (18% - 53%; p = ), LVEDV was 235 ± 100 ml ( ml; p > 0.05), and LVESV was 157 ± 83 ml ( ml; p > 0.05) at the last follow-up. Although postoperative LVEF at each period was higher than the preoperative value, there were no statistical differences in LVESV and LVEDV between the follow-up periods. The factors having untoward effects on long-term survival were preoperative class IV symptomatology (p = 0.001), LVEF < 20% (p = 0.001), LVESD > 60 mm (p = 0.02) and ischemic etiology (p = 0.04). Patients having LVESV > 150 ml, LVEDV > 290 ml and LVEF < 35% at their last follow-up were under risk of demise during follow-up. Conclusions: The long-term results of LDDC were satisfactory in regard to survival and functional capacity. However, these correlated poorly by echocardiographic findings. To achieve optimal results, patient selection is of pivotal importance. Keywords: Cardiomyoplasty, heart failure, cardiomyopathy, transplantation Giriþ Son dönem kalp hastalýðý günümüzde oldukça yaygýn bir hale gelmiþ olup, görülme sýklýðý giderek artmaktadýr. Medikal tedavideki geliþmeler son döneme gelmiþ kalp yetmezliði hastalarýnda yaþam oranýný artýrmýþsa da, esas tedavi olan kalp transplantasyonunun, donör yetersizliði problemi nedeniyle, baþa çýkýlamayacak boyutlara ulaþmýþ olan talebi karþýlamasý beklenemez. Amerika Birleþik Devletleri nde azami tibbi tedaviye cevap vermeyen kalp yetmezliði yýlda yaklaþýk 60,000-70,000 vakada görülmektedir [1]. Halen yýlda bin civarýnda hastaya kalp transplantasyonu gerekirken ancak 2500 ine transplantasyon yapýlabilmektedir [2]. Transplantasyon adaylarýnýn yaklaþýk %20 si bekleme sýrasýnda, %20 si transplantasyonun ilk yýlý içerisinde kaybedilmekte, bu ilk yýldan sonra da her yýl %5 lik bir 15

3 Dr. Vural ve Arkadaþlarý mortalite eklenmektedir [1,2]. Ek olarak, yüksek maliyet ve immunosupresyon ve diðer tedavilerin hatýrý sayýlýr morbiditesi de hesaba katýlmalýdýr. Bu tablo alternatif tedavi metodlarýna yönelme gereði yanýnda, hastalarýn transplantasyon için sýra beklerken yaþatýlabilmelerini gerektirmiþtir. Bu hastalara alternatif tedavi arayýþlarý bir çok cerrahi tedavi yaklaþýmlarýný da beraberinde getirmiþtir [2] yýlýndaki ilk klinik uygulamadan [3] bu yana dünyada 600 den fazla vakada gerçekleþtirilmiþ olan dinamik kardiyomiyoplasti ameliyatlarý, özellikle 1990 lý yýllarda tüm dünyada son dönem kalp yetmezliðinin tedavisinde bir alternatif olup olamayacaðý, ya da transplantasyon yapýlana kadar hastanýn zaman kazanmasý ve kalp yetmezliðinin neden olduðu son organ hasarýný düzelterek daha iyi þartlarda transplantatsyona verilmesini saðlayýp saðlayamayacaðý konusunda bir deneme periyodu yaþamýþtýr [4]. Ülkemizde son yýllarda kalp nakli ve organ donasyonu konularýndaki hatýrý sayýlýr geliþmelerin doðurduðu haklý iyimserliðe raðmen, kalp nakli istendiði kadar yaygýnlaþamamýþtýr ve halen ihtiyacý karþýlamaktan fazlasýyla uzaktýr. Bu yazýda kliniðimizde gerçekleþtirilmiþ olan kardiyomiyoplasti ameliyatlarýnýn uzun dönem sonuçlarý gözden geçirilmiþtir. Materyal ve Metod Demografik veriler Haziran 1993 ile Temmuz 1998 tarihleri arasýnda, son dönem kalp hastalýðý nedeniyle 40 hastaya sol latissimus dorsi dinamik kardiyomiyoplasti (LDDK) ameliyatý yapýlmýþtýr. Hastalarýn 31 i erkek (%78), 9 u kadýn (%22) olup, ortalama yaþ 41 ± 10 (21-61) yýl idi. Etiyolojik olarak deðerlendirildiðinde 26 hastada (%65) idiyopatik, 14 hastada (%35) iskemik dilate kardiyomiyopati mevcuttu. Yirmidokuz hasta (%73) NYHA class III ve 11 hasta (%27) class IV de idi. Ortalama sol ventrikül sistol sonu hacmi (LVSSV) 146 ± 36 ml ( ml), diyastol sonu hacmi (LVDSV) 220 ± 39 ml ( ml) ve ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) %23 ± 7 (%10-33) idi. Operasyon endikasyonlarý, ameliyat tekniði ve stimülasyon protokolu Ameliyat endikasyonlarýmýz, operasyon tekniðimiz ve nekahat döneminde sol latissimus dorsi kasýnýn (LDK) transformasyonunda kullanýlan stimülasyon protokolu daha önce tanýmlanmýþtýr [5,6]. Ameliyat, ayný seansta yapýlan iki aþamalý bir giriþimdir. Hastalarda rutin anestezi ve monitörizasyon iþlemini takiben intraaortik balon pompasý yerleþtirilmiþ, sistemik ve pulmoner arteriyel basýnçlar ve santral ven basýncý iþlem süresince yakýn takipte tutulmuþtur. Tüm operasyonlarda, ilk seansda LDK pediküllü flep olarak serbestlenerek uyarý elektrodlarýnýn pediküle yerleþtirilmesini takiben sol torakotomi ile yaratýlan pencereden sol toraks boþluðuna býrakýlmýþ, hemen akabinde devam edilen ikinci seansda ise medyan sternotomi ile perikard içine ulaþýlarak LDK kalbin arkasýndan geçirilerek etrafýna sarýlmýþtýr. Kasa giden iki uyarý elektrodu ile kalbin sað ventrikül ön yüzüne yerleþtirilen afferent elektrod, karýn ön duvarýnda musculus rectus abdominis fasiyasý altýnda oluþturulan cebe implante edilen kardiyomiyostimülatöre baðlanmýþtýr. Kardiyomiyostimülatör, esasen kalpten gelen elektrokardiyografik R dalgalarýndan tetiklenerek belli bir senkronizasyon programý yardýmýyla kalbin çevresine sarýlmýþ olan iskelet kasýný uyaran bir pildir. Kullanýlan kardiyomiyostimülatörler ilk hastalarda Medtronic Model SP 1005A, daha sonraki hastalarda ise Model 4710 "Transform" (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN, USA) olmuþtur. Bu cihazlar bütün hastalarýmýzda 1:2 stimülasyon modunda (her iki kalp atýmýndan birinde kasý uyaracak þekilde) ve ekokardiyografik mitral kapak kapanmasýndan milisaniye sonra uyarýyý göndermek üzere senkronizasyonlarý saðlanarak çalýþtýrýlmýþtýr [7]. Ortalama uyarý amplitüdü 3.08 ± 0.41 ( ) volt olarak ayarlanmýþtýr. LDK transformasyonu Hastalarda, operasyonu takiben 2 haftalýk bir iyileþme dönemi sonrasýnda, yaklaþýk 6-8 hafta sürecek olan LDK stimülasyon protokoluna baþlandý. Bu protokolun amacý kasa verilecek elektriksel uyarýnýn tedricen artýrýlmasýný ve bu süreç sonunda, iskelet kasýnýn yorgunluða ve devamlý kontraksiyona dayanýklý özelliklere sahip hale gelmesini saðlayacak bir transformasyon saðlamaktadýr (conditioning) [8,9]. Oluþan sub-strüktürel ve fonksiyonel deðiþimler içerisinde Tip I fiber hakimiyeti, kontraksiyon ve relaksasyon velositesinin düþmesi, kapiller ve mitokondrial dansite, aerobik kapasite, oksidatif metabolizma ve sitrat sentetaz aktivitesinde artýþ, sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum-atpase etkinliðinde, miyofibriller ATPase aktivitesinde, kas kitlesinde, fiber çapýnda ve kontraktil güçde (%50 ye varan) azalma ve yorgunluða direnç gibi belli baþlý deðiþiklikler sayýlabilir. Bunun dýþýnda normal anatomik yerinden ayrýlmýþ olan iskelet kasýnda yeni geometrik konfigürasyon ve dinlenim gerilimine (resting tension) adaptasyon meydana gelmekte, kas haftalar içerisinde epikardýn þeklini alýrken lifler baþlangýçtaki lineer seyirleri yerine kürvi-lineer bir oriyentasyona sahip olmaktadýr, dinlenim gerilimini (resting tension) optimize etmek için sarkomer kas lifi boyutlarý ve konformasyonunda da deðiþiklikler olur [10]. Takip Bu transformasyon protokolunun tamamlanmasýndan sonra taburcu edilen hastalarýn her 6 ayda bir, ya da hastalarýn klinik durumlarý ve semptomlarý gerektirdikçe kontrolleri yapýldý. Bu çalýþmanýn hazýrlanmasý sýrasýnda, operasyondan ortalama 5 ± 2.5 yýl sonra (4-86 ay) hastalarýn klinik ve hemodinamik sonuçlarý deðerlendirildi. Transtorasik ekokardiyografik deðerlendirme Digital stres ekokardiyografi (Freeland Cineview, Prism Imaging, USA) ile sol ventrikül parametreleri (LVSSV, LVDSV, LVEF) deðerlendirildi. Her kardiyak siklus için R-dalgasýndan 50 milisaniye intervallerde tetiklenen sekiz ekran daimi bir lup formatý þeklinde kaydedildi. Apikal 2 ve 4 boþluk görüntüleri istirahatte elde edildi. Diyastolik ve sistolik sol ventrikül volümlerini hesaplamak için endokardiyal sýnýrlar diyastol ve sistolde digital olarak çizildikten sonra, bir bilgisayar yazýlýmý yardýmýyla (Cine view Version 5.05; Prism Imaging Inc., 1986) sol ventrikül volümleri ve böylece de ejeksiyon fraksiyonu, modifiye Simpson metoduna göre hesaplandý [11]. Ýstatistiksel analiz Tüm istatistiksel analizlerde SPSS istatistiksel yazýlým programý (versiyon 6.0, SPSS Inc., Chicago, IL) kullanýlmýþtýr. Sonuçlar ortalama ± standard sapma olarak verilmiþ ve kýyaslamalar Student s t testi ile yapýlmýþtýr. Oranlar "Ki-kare" veya "Fisher s exact" testi ile kýyaslanmýþtýr. Takipte yaþam oranlarý Kaplan-Meier metodu ile saptanmýþ, uzun dönem yaþam 16

4 J Turkish Thorac Cardiovasc Surg Dr. Vural ve Arkadaþlarý beklentisi üzerine etkisi olan faktörler Log Rank testi ile kýyaslanmýþtýr. Takip sýrasýnda hasta kaybý yönünden uyarýcý risk faktörleri, uzun dönem takipte kaybedilen hastalarla hayatta kalmayý sürdürenlerin hemodinamik ve klinik verilerinin univariate analiz yolu ile kýyaslanmasý ile elde edilmiþtir. Sol ventrikül ekokardiyografik parametreleri ve fonksiyonel kapasitenin preoperatif ve postoperatif kýyaslamalarý sadece yaþayan hastalarda yapýlmýþ ve burada paired-t ya da Wilcoxon matched-pairs signed-ranks testleri kullanýlmýþtýr. Tüm bu deðerlendirmelerde 0.05 den küçük p deðerleri istatistiksel olarak anlamlý kabul edilmiþtir. Bulgular Sað kalým oraný ve fonksiyonel kapasite Operasyon sonrasý yaþayan hastalarýn 10 tanesi takip sýrasýnda kaybedildi (kaybedilenlerin ortalama postoperatif yaþama süresi 24 ± 20 ay; 4-59 ay). Operasyondan ortalama 5 yýl sonra (4-86 ay; toplam 128 yýl) sað kalým oraný %50 ± 9 olarak Þekil 1: sonrasý yaþam (operatif mortalite hesaplandý (Þekil 1). Yaþayan hastalar son kontrolleri itibariyle class II deydiler. Ortalama fonksiyonel kapasite preoperatif 3.1 den 2 ye yükseldi (p = ). Hastalarýn takipte SP 1005A tipi daha kýsa ömürlü kardiyomiyostimülatör takýlan 7 tanesinde, ortalama 52 ± 6 ay (43-62 ay) sonra pil ömrünün azalmasý üzerine, karýndaki poþa lokal anestezi altýnda yapýlan basit bir giriþimle, yeni ve daha uzun ömürlü Model 4710 "Transform" kardiyomiyostimülatörleri takýlmýþtýr. Ekokardiyografik parametreler ve ameliyat sonrasý seyir Ortalama LVEF %34 ± 9 (%18-53; p = 0.6), LVDSV 235 ± 100 ml ( ml; p = 0.7), LVSSV 157 ± 83 ml ( ml; p = 0.7) idi. Bu parametrelerin ameliyat sonrasý dönemdeki seyrine bakýldýðýnda ve operasyon sonrasý 6 aylýk takiplerde LVEF ameliyat öncesine göre her periyodda anlamlý olarak yüksek bulunmuþtur (LDK nin transformasyonunu takiben 6. ayda %26 ± 9, p = 0.01; ilk yýlda %32 ± 9, p = 0.02; ikinci yýlda %34 ± 11, p = 0.006; üçüncü yýlda %33 ± 11, p = 0.01; dördüncü yýlda %31 ± 8, p = 0.01; beþinci yýlda %30 ± 6, p = 0.1; altýncý yýlda %31 ± 8, p = 0.06; yedinci yýlda %31 ± 4, p = 0.04) (Þekil 2). LVSSV ve LVDSV de ameliyat öncesi deðerlere kýyasla önemli bir farklýlýk dikkati çekmemektedir (p > 0.05). Yine postoperatif kontrol dönemleri arasýnda da bu parametreler birbirlerine göre farklýlýk göstermeksizin stabil olarak devam etmiþlerdir (p > 0.05). Þekil 2: sonrasý yaþayan hastalarda ejeksiyon fraksiyonunun seyri Uzun dönem yaþam beklentisi üzerinde olumsuz etkisi olan parametreler Uzun dönem takipte yaþam oranýný azaltan faktörler olarak, hastalarýn demografik ve preoperatif hemodinamik verileri üzerinde Log rank testi ile yapýlan analizde, preoperatif fonksiyonel kapasitenin class IV olmasý (p = 0.001), LVEF < %20 (p = 0.001) ve preoperatif sol ventrikül sistal sonu çapý (LVSSÇ) > 60 mm (p = 0.02) ve iskemik etiyoloji (p = 0.04) olarak bulundu. Multi-gated acquisition radionuclide ventriculography (MUGA) [12] ile preoperatif LVEF < %20 olanlarda yaþam oraný %15 ± 13 iken, LVEF > %20 olanlarda bu oran %89 ± 7 olarak ortaya çýktý (p = 0.001). Preoperatif LVSSÇ > 60 mm üstünde olanlarda yaþam oraný %27 ± 15 iken, LVSSÇ < 60 mm olanlarda %67 ± 13 (p = 0.02) bulundu. Preoperatif fonksiyonel kapasitesi class IV olan hastalarda yaþam oraný %17 ± 11 iken class III dekilerde bu oran %63 ± 10 olarak gerçekleþti (p = 0.001); (Þekil 3). Ýskemik etiyolojiye sahip olanlarda %36 ± 13 bulunan yaþam oraný idiyopatik etiyolojiye sahip hastalarda %57 ± 11 idi. (p = 0.04); (Þekil 4). Þekil 3: sonrasý yaþam beklentisinin (operatif mortalite dahil) preoperatif fonksiyonel kapasiteye göre karþýlaþtýrmasý Beþ yýllýk sað kalým oranlarý arasýnda yapýlan kýyaslama detaylý olarak Tablo 1 de verilmiþtir. Takipte hasta kaybý yönünden uyarýcý risk faktörleri Uzun dönem takip esnasýnda kaybedilen ve yaþayan hastalarýn 17

5 Dr. Vural ve Arkadaþlarý Þekil 4: sonrasý yaþam beklentisinin (operatif mortalite dahil) iskemik ve idiyopatik etiyolojilerine göre karþýlaþtýrýlmasý p deðeri Ýskemik etiyoloji Ýdiyopatik etiyoloji %36 ± 13 %57 ± NYHA class IV NYHA class III %17 ± 11 %63 ± Yaþ > 45 yýl Yaþ < 45 yýl %34 ± 15 %57 ± Kadýn cinsiyet Erkek cinsiyet %56 ± 17 %50 ± Preoperatif LVSSÇ > 60 mm Preoperatif LVSSÇ < 60 mm %27 ± 15 %67 ± Preoperatif LVEF < %20 Preoperatif LVEF > %20 %15 ± 13 %89 ± Preoperatif LVDSÇ > 75 mm Preoperatif LVDSÇ > 75 mm % 36 ± 7 %54 ± Preoperatif PAP > 45 mmhg Preoperatif PAP < 45 mmhg %57 ± 19 %47 ± Tablo 1: Uzun dönem yaþam beklentisi üzerine etkili parametreler (5 yýllýk sað kalým oranlarý kýyaslamasý) LVDSÇ = sol ventrikül diastol sonu çapý; LVEF = sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; LVSSÇ = sol ventrikül sistal sonu çapý; NYHA = New York Heart Assocation; PAP = pulmoner arter basýncý bu takipte elde edilen hemodinamik verileri istatistik olarak univariate analizle kýyaslandýðýnda son kontrolleri itibariyle LVSSV > 150 ml (p = 0.003), LVDSV > 290 ml (p = 0.02) ve LVEF < %35 (p = 0.05) olan hastalar, takip sýrasýnda mortalite yönünden risk taþýmaktaydý. Tartýþma de amaç, LDK kalbin etrafýna sardýktan sonra miyokard ile eþ zamanlý kasýlmasýný saðlayarak kalbe hem aktif bir güç desteði, hem de pasif bir dayanak (girdling effect) saðlamaktýr [13-16]. Önerilen pek çok etki mekanizmasý içerisinde 1) sistolik biyo-assist, 2) ventriküler dilatasyonun dizginlenmesi, 3) ventriküler duvar geriliminin (wall stress) azaltýlmasý (sparing effect), 4) "girdling effect" sayesindeventriküler "remodeling"in geri çevrilmesi, 5) anjiogenesis ve 6) nörohümoral etkiler (aþaðýda açýklanmaktadýr) sayýlabilir [17]. Bu çalýþmada, LDDK ameliyatýnýn kinik deðerini araþtýrmak için kendi serimizde uzun dönem sonuçlarýmýzý gözden geçirdik. Serimizde ameliyat mortalitesini de içermek üzere beþ yýlda %52 ± 9 yaþama oraný (idiyopatik kardiyomiyopatide %59 ± 12, class III deki hastalarda %63 ± 10) ile LDDK, ileri dönem kalp hastalýðýna sahip bir hasta grubunda kabul edilebilir sonuçlar vermiþtir. Ýskemik etiyoloji ve %20 nin altýndaki LVEF operatif mortalitenin habercileri olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Baþka çalýþmalarda da düþük ejeksiyon fraksiyonu [18] ve class IV fonksiyonel kapasitenin [19,20] mortaliteyi artýrdýðý görüþü desteklenmiþtir Bunlarýn yanýnda, biventriküler yetmezlik (özellikle sað ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun%40 ýn altýnda olduðu durumlarda) [21] ve konkomitan ek cerrahi iþlemler [22] de diðer araþtýmacýlarýn erken mortalite için risk faktörü olarak dikkat çektiði faktörlerdir. Erken ve geç sonuçlar yönünden idiyopatik kardiyomiyopati grubunda daha iyi sonuçlar elde edilmesi, iskemik ve idiyopatik etiyolojilerin tabiatý arasýndaki farklara baðlanabilir. Metabolik görüntüleme çalýþmalarýnda elde edilen sonuçlar, iskemik etiyolojili hastalarda sol ventrikülün kesitlerinde %15 in üzerinde bir alaný kaplayan büyük defekt alanlarý göstermiþtir. Oysa bu büyüklükte defektler, non-iskemik kardiyomiyopatilerde çok nadirdir [23]. Kalbin rezidüel fonksiyonunun LDDK sonrasýnda genel performans açýsýndan belirleyici olmasýndan dolayý, ameliyat öncesinde düþük ejeksiyon fraksiyonu doðal olarak riski artýrmaktadýr [24]. Bir baþka önemli nokta ise, biyo-assistin devreye gireceði postoperatif 6. haftaya kadar LDDK nin volüm baðýmlý hasta kalbe yardým yerine ek bir yük getirdiðidir. Bu nedenle, hastalarýmýzda operasyona baþlarken profilaktik intra-aortik balon yerleþtirdik ve hastanýn yoðun bakýmdan çýkacaðý ilk birkaç gün mekanik destek uygulamasýna devam ettik. Dinamik kardiyomiyoplasti ameliyatlarýnýn belki de en ilginç yaný, gerçek bir kontraktil biyo-assist etkinin ortaya konulabildiði çalýþmalarýn kýsýtlýlýðýna karþýn, hastalarda bununla paralel olmayacak sýklýkla semptomatolojik iyileþme görülmesidir [18,25]. Gerçekten de sistolik fonksiyonlarda anlamlý bir artýþý gösteren birçok çalýþma mevcutsa da [26-29], genellikle bu artýþ ancak hafif ya da orta dereceli olmaktadýr. Bu durum, kardiyomiyoplastinin etki mekanizmasýnýn gerçekte ne olduðu konusunda bir tartýþma baþlatmýþtýr. Gerçek bir kontraktil yardýmýn mevcudiyetini savunanlar yanýnda [26,27], bazý araþtýrmacýlar görülen faydayý "girdling effect" veya "passive constraint" denilen, dilatasyonu da önleyecek pasif bir destek mihengi olarak çalýþan mekanizmalara, ya da yetmezlikteki kalpte remodeling olayýnýn geri çevrilmesine baðlamaktadýrlar [15,16,30]. Kendi serimizde de, özellikle ilk iki yýl içinde olan olgularda LDK nin aktif bir kontraktil yardým yaptýðýný gösteren sonuçlara ulaþmamýza raðmen [31], 7 yýla uzanan bir takip döneminde sistolik fonksiyonlarýn bir ifadesi olarak kabul edebileceðimiz ejeksiyon fraksiyonunda ameliyat öncesine göre istatistiksel olarak anlamlý, ancak rakamsal olarak çok büyük olmayan artýþlar olmuþtur. Belki de, suboptimal sonuçlar aldýðýmýz hastalarýn hemodinamik deðerlendirmeye dahil tutulmasýnýn etkisiyle mevcut artýþ silikleþmiþtir. Keza, LVSSV ve LVDSV ortalamalarýnda, ameliyat öncesi ve sonrasý dönemde altý aylýk periyodlarda elde edilen ekokardiyografik ölçümlerde istatistiksel olarak önemli farklýlýk bulunamamýþtýr. Yine de, bu parametrelerin progressif bozulma yerine nispeten stabil bir seyir gösterdikleri anlaþýlmaktadýr. Kardiyomiyopatinin normal seyrine býrakýlmasý ile beklenecek dilatasyonun, LDDK sonrasýnda kýsmen frenlendiðine baþka araþtýrmacýlar da dikkat çekmiþtir [32]. Sistolik fonksiyonlarda sadece mütevazi bir artýþ olmasýna rað- 18

6 J Turkish Thorac Cardiovasc Surg Dr. Vural ve Arkadaþlarý men, hayattaki hastalarýmýzýn fonksiyonel kapasitelerinin halen ameliyat öncesine göre oldukça iyi olmasý ve son dönem kalp hastalarý için kabul edilebilecek yaþam oranlarý, baþka araþtýrmacýlarýn bildirdiði sonuçlarla uyuþmaktadýr. Deneysel kronik kardiyomiyopati hayvan modellerinde, LDDKnýn "preload-recruitable stroke work" ve "miyokardial etkinlik"te uzun vadeli bir iyileþmeye neden olduðu, hatta sarýlan kasýn elektriksel olarak uyarýlmasýyla bu etkilerin daha da arttýðý gösterilmiþtir [33]. Bu etkiler, strok volüm ve kardiyak debide deðiþiklik olmaksýzýn ortaya çýkmýþtýr. Bir baþka çalýþmada ise, sarýlan kasýn duvar kalýnlýðýný artýrmak suretiyle, Laplace Yasasý na göre duvar stresini miyokardla paylaþarak azalttýðý ve bunun olabilmesi için ventriküler fonksiyonlarda büyük bir deðiþikliðin þart olmadýðý ileri sürülmüþtür [34]. Bu durum, sol ventrikül fonksiyonlarýnda standart ölçümlerle ortaya konacak büyük bir deðiþiklik olmadýðý halde hastalarýn klinik durumlarý ve yaþam kalitelerindeki önemli düzelmeyi açýklayabilir [4]. Ýskemik kardiyomiyopatideki bazý hastalarda, LDDK ventrikülün iskemik alanlarýna kollateral akýmý artýrarak bir baþka yoldan fayda saðlayabileceði gerek otopsi çalýþmalarýnda [35], gerekse deneysel hayvan modellerinde [36] gösterilmiþtir. Son olarak, LDK sinirinin elektriksel stimulasyonunun santral bir yoldan nörohümoral mekanizmalarý harekete geçirebileceði ileri sürülmüþtür. Yeni stimülasyon protokollarýnýn geliþtirilmesi ile kasýn cerrahi iþlem esnasýnda, özellikle periferik kýsýmlarýnda geliþen ve daha sonra suboptimal performans göstermesine neden olabilecek iskemik hasarýn minimalize edilmesi halinde, hemodinamik parametrelerde daha net iyileþmelerin gösterilebileceði de iddia edilmektedir [37,38]. Bizim görüþümüze göre kardiyomiyoplasti ameliyatlarý kalp naklinin yerini tutamaz. Ancak bu gruptaki hastalarda medikal tedaviyle elde edilen sonuçlara göre sað kalým oraný yönünden saðlanan avantaj hem kalp yetmezliðinin neden olduðu son organ hasarýnýn düzeltilmesi, hem de uygun donör bulunana kadar hastalara zaman kazandýrýlmasý (bridging) yönünden faydalý olabilir. Tecrübelerimiz bu operasyonun hasta terminal döneme ulaþýncaya kadar beklenmeden, yani kalp yetmezliðinin nispeten erken dönemlerinde yapýldýðýnda sonuçlarýn daha iyi olacaðýný göstermiþtir. Son döneme girmiþ ve class IV semptomatolojiye sahip hastalarda ameliyat sonrasý beklenecek sonuçlar gerek yaþam beklentisi ve gerekse yaþam kalitesi yönünden suboptimal olmaktadýr. Dinamik kardiyomiyoplasti ameliyatlarý, ülkemizde henüz kalp baðýþý alanýnda yerleþik bir organizasyonun bulunmadýðý bir dönemde, son dönem kalp yetmezliðindeki hastalara faydalý olma çabasýyla yapýlmýþ ve hastalar için olduðu kadar, cerrahlar ve yoðun bakým / takip ekipleri için de son derece meþakkatli, büyük özveri isteyen çalýþmalar gerektirmiþlerdir. Kalp nakli konusunda ülkemizin gelecek için umut veren geliþmelerinin devamý ile bu hastalarýn tedavisinde transplantasyon yaklaþýmlarý ön plana geçecektir. Teþekkür: Yazarlar, hastalarýn takibinde ve bu çalýþmanýn yapýlabilmesi için veri toplanmasýndaki büyük yardýmý ve özverili çalýþmasý nedeniyle, kliniðimiz sekreterlerinden Yýldýz Zeybek Budak a teþekkür ederler. Kaynaklar 1. Hosenpud JD, Bennet LE, Keck BM, Boucek MM, Novick RJ. The registry of the International Society for Heart Lung Transplantation: Seventeenth official report J Heart Lung Transplant 2000;19: Mc Giffin DC, Kirklin JK, Naftel DC, Bourge RC. Competing outcomes after heart transplantation: A comparison of eras and outcomes. J Heart Lung Transplant 1997;16: Carpentier A, Chachques JC. Myocardial substitution with a stimulated skeletal muscle. Lancet 1985;1: Acker MA. Dynamic cardiomyoplasty: At the crossroads. Ann Thorac Surg 1999;68: Carpentier A, Chachques JC. Cardiomyoplasty: Surgical technique. In: Carpentier A, Chachques JC, Grandjean P, eds. Cardiomyoplasty. New York: Futura Publishing Company Inc, 1991: Chachques JC, Grandjean PA, Carpentier A. Patient management and clinical follow-up after cardiomyoplasty. J Cardiac Surg 1991;6(Suppl): Vural KM, Taþdemir O, Küçükaksu DS, Tarcan O, Bayazýt K. Optimization of cardiomyostimulator synchronization delay in latissimus dorsi dynamic cardiomyoplasty. Ann Thorac Surg 1998;65: Ianuzzo CD, Hamilton N, O Brien PJ Desrosiers C, Chiu R. Biochemical transformation of canine skeletal muscle for use in cardiac assist devices. J Appl Physiol 1990;68: Mannion JD, Bitto T, Hammond RL, Rubinstein NA, Stephenson LW. Histochemical and fatigue characteristics of conditioned canine latissimus dorsi muscle. Circ Res 1986;58: Gealow KK, Solien EE, Bianco RW, Chiu RC, Shumway SJ. Conformational adaptation of muscle: Implications in cardiomyoplasty and skeletal muscle ventricles. Ann Thorac Surg 1993;56: Schiller NB, Shah PM, Crawford M, et al. Recommendations for quantitation of the left ventricle by two-dimensional echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 1989;2: Schwarz KQ, Bezante GP, Chen X, Villa G, Brunelli C. Contrast harmonic color Doppler left ventriculography: Machine-interpreted left ventricular ejection fraction compared with equilibrium-gated radionuclide ventriculography. J Am Soc Echocardiogr 2000;13: Mott BD, Oh JH, Misawa Y, et al. Mechanisms of cardiomyoplasty: Comparative effects of adynamic versus dynamic cardiomyoplasty. Ann Thorac Surg 1998;65: Chachques JC, Grandjean P, Schwartz K, et al. Effect of latissumus dorsi dynamic cardiomyoplasty on ventricular function. Circulation 1988;78(Suppl III):III Kass DA, Baughman KL, Pak PH, et al. Reverse remodeling from cardiomyoplasty in human heart failure. External constraint versus active assist. Circulation 1995;91: Capouya ER, Gerber RS, Drinkwater DC, et al. Girdling effect of nonstimulated cardiomyoplasty on left ventricular function. Ann Thorac Surg 1993;56: Chachques JC, Marino JP, Lajos P, et al. Dynamic cardiomyoplasty: Clinical follow-up at 12 years. Eur J Cardiothorac Surg 1997;12: Phase II Dynamic Cardiomyoplasty Study Group. Factors associated with acute hospital mortality following a latissimus dorsi cardiomyoplasty. J Am Coll Cardiol 1994;23(Suppl):74A. 19. Furnary AP, Chachques JC, Moreira LF, et al. Long-term outcome, survival analysis, and risk stratification of dynamic cardiomyoplasty. J Thorac Cardiovasc Surg 1996;112: Moreira LF, Stolf NA, Bocchi EA, et al. Clinical and left ventricular function outcomes up to five years after

7 Dr. Vural ve Arkadaþlarý dynamic cardiomyoplasty. J Thorac Cardiovasc Surg 1995;109: Magovern JA, Furnary AP, Christlieb IY, Kao RC, Park SB, Magovern GJ. Indications and risk analysis for clinical cardiomyoplasty. Semin Thorac Cardiovasc Surg 1991;3: Lorusso R, Zogno M, La Canna G, et al. Dynamic cardiomyoplasty as an effective therapy for dilated cardiomyopathy. J Card Surg 1993;8: Geltman EM. Metabolic imaging of patients with cardiomyopathy. Circulation 1991;84(Suppl I):I Lange R, Sack F, Saggau W, Vahl C, Desimone R, Hagl S. Performance of dynamic cardiomyoplasty related to the functional state of the heart. J Cardiac Surg 1991;6: Robinson RJ, Truong DT, Odim J, et al. Dynamic cardiomyoplasty. J Cardiothorac Vasc Anesth 1992;16: Jatene AD, Moreira LF, Stolf NA, et al. Left ventricular function changes after cardiomyoplasty in patients with dilated cardiomyopathy. J Thorac Cardiovasc Surg 1991;102: Schreuder JJ, van der Veen FH, van der Velde ET, et al. Beat-to-beat analysis of left ventricular pressure-volume relation and stroke volume by conductance catheter and aortic Modelflow in cardiomyoplasty patients. Circulation 1995;91: Bocchi EA, Bellotti G, Moreira LF, et al. Mid-term results of heart transplantation, cardiomyoplasty, and medical treatment of refractory heart failure caused by idiopathic dilated cardiomyopathy. J Heart Lung Transplant 1996;15: Jondeau G, Dorent R, Dib JC, et al. Dynamic cardiomyoplasty. J Am Coll Cardiol 1995;26: Lorusso R, Milane E, Volterrani M, et al. Cardiomyoplasty as an isolated procedure to treat refractory heart failure. Eur J Cardiothorac Surg 1997;11: Taþdemir O, Vural KM, Küçükaksu DS, et al. Comparative study on cardiomyoplasty patients with the cardiomyostimulator On versus Off. Ann Thorac Surg 1996;62: Carpentier A, Chachques JC, Acar C, et al. Dynamic cardiomyoplasty at seven years. J Thorac Cardiovasc Surg 1993;106: Patel HJ, Lankford EB, Polidori DJ, et al. Dynamic cardiomyoplasty. J Thorac Cardiovasc Surg 1997;114: Oh JH, Badhwar V, Chiu RC. Mechanism of dynamic cardiomyoplasty. J Cardiac Surg 1996;11: Mott BD, Misawa Y, Lough JO, et al. Clinicopathological correlation of dynamic cardiomyoplasty. Am J Cardiol 1996;11: Mannion JD, Blood V, Bailey W, et al. The effect of basic fibroblast growth factor on blood flow and morphologic features of a latissimus dorsi cardiomyoplasty. J Thorac Cardiovasc Surg 1996;111: Carroll SM, Heilman SJ, Steimel RW, Jobin GR, Barker JH. Vascular delay improves latissimus dorsi muscle per fusion and muscle function for use in cardiomyoplasty. Plast Reconstr Surg 1997;99: Ianuzzo CD, Ianuzzo SE, Anderson WA. Cardiomyoplasty. J Cardiac Surg 1996;11:

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY,

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

KRT ye «süper-yanıtlı» olgular - Ne yapalım? Özgür Aslan DEÜ Tıp Fak. Kardiyoloji A.D

KRT ye «süper-yanıtlı» olgular - Ne yapalım? Özgür Aslan DEÜ Tıp Fak. Kardiyoloji A.D KRT ye «süper-yanıtlı» olgular - Ne yapalım? 2017 Özgür Aslan DEÜ Tıp Fak. Kardiyoloji A.D KRT ye «süper-yanıtlı» olgular- Ne yapalım? KRT den en çok kim yararlanıyor? KRT ye «YANIT» tanımları «Süper Yanıt»

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi

Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi RETROSPECTIVE RISK ANALYSIS OF MORTALITY AND MORBITIDY IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT REOPERATION

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

Kalp Transplantasyonunda 12 Yýllýk Koþuyolu Deneyimi

Kalp Transplantasyonunda 12 Yýllýk Koþuyolu Deneyimi Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Dr. Kýrali ve Arkadaþlarý nda 12 Yýllýk Koþuyolu Deneyimi 12-YEAR KOÞUYOLU EXPERIENCE IN CARDIAC TRANSPLANTATION Dr. Kaan Kýrali, Dr. Denyan Mansuroðlu, Dr. Suat Nail Ömeroðlu,

Detaylı

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı Van Tıp Dergisi: 7 (1): 01-05, 2000 Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı Şenol Yavuz, Nurcan Ayabakan, Mustafa Mavi, Cüneyt Eriş,

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

ARAÞTIRMA 11 Açýk kalp cerrahisi sonrasý ýntraaortik balon pompasý kullanýlan hastalarda hastane mortalitesinde risk faktörleri Ýlker Kiriþ Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, Journal of Clinical and Experimental C. Yavuz Investigations

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, Journal of Clinical and Experimental C. Yavuz Investigations Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 108-112 108 Journal of Clinical and Experimental C. Yavuz Investigations ark. By-pass cerrahisi ve ventrikül fonksiyonları ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar

Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar OUTCOMES OF (EUROPEAN SYSTEM FOR CARDIAC OPERATIVE RISK EVALUATION)

Detaylı

KORONER BYPASS REOPERASYONLARI SONUÇLARIMIZ VE RÝSK FAKTÖRLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

KORONER BYPASS REOPERASYONLARI SONUÇLARIMIZ VE RÝSK FAKTÖRLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dr. Yüksel ve Arkadaþlarý Türk Göðüs Kalp Damar Cer Derg KORONER BYPASS REOPERASYONLARI SONUÇLARIMIZ VE RÝSK FAKTÖRLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ RESULTS OF CORONARY REOPERATIONS AND ANALYSIS OF RISK FACTORS

Detaylı

Sol ventrikül anevrizmalarında cerrahi tedavi sonuçlarımız

Sol ventrikül anevrizmalarında cerrahi tedavi sonuçlarımız Sol ventrikül anevrizmalarında cerrahi tedavi sonuçlarımız Alper Sami Kunt, Osman Tansel Darçın, Salih Aydın, Deniz Demir, Cüneyt Şelli Kalp Damar Cerrahisi ABD. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa,Türkiye

Detaylı

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İSKEMİK FONKSİYONEL MİTRAL YETERSİZLİĞİ Mitral kapağa girişim için sınırı nasıl çizelim? Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İskemik Mitral Yetersizliği (İMY) Kordal gerilme

Detaylı

Dr. Mustafa SAÇAR 18.03.2008. Etiyoloji

Dr. Mustafa SAÇAR 18.03.2008. Etiyoloji Aort Kapak Yetmezliği Dr. Mustafa SAÇAR 18.03.2008 Etiyoloji v Romatizmal v İE v Konjenital biküspid aorta v Künt göğüs travmaları v Uzun süreli HT miksomaöz dejenerasyon v Ascenden aort, aort kökünde

Detaylı

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Mikrodolaşımın önemi Laser speckle görüntüleme tekniği Ektremite perfüzyon görüntüleme İç organ perfüzyon görüntüleme

Detaylı

Postinfarkt sol ventrikül anevrizmalarının cerrahi tedavisi: Yama ve lineer tamir tekniklerinin karşılaştırılması

Postinfarkt sol ventrikül anevrizmalarının cerrahi tedavisi: Yama ve lineer tamir tekniklerinin karşılaştırılması Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Postinfarkt sol ventrikül anevrizmalarının cerrahi tedavisi: Yama ve lineer tamir tekniklerinin karşılaştırılması

Detaylı

Kalp Transplantasyonunda Kullanýlan Cerrahi Tekniklerin Analizi

Kalp Transplantasyonunda Kullanýlan Cerrahi Tekniklerin Analizi Kalp Transplantasyonunda Kullanýlan Cerrahi Tekniklerin Analizi ANALYSIS OF SURGICAL TECHNIQUES FOR HEART TRANSPLANTATION Þeref Alp Küçüker, Mehmet Ali Özatik, Onurcan Tarcan, Haþmet Bardakçý, *Omaç Tüfekçioðlu,

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız Ali Kemal Gür *, Esra Eker **, Helin El ***, Aytaç Akyol ****, Serkan Akdağ ****, Can Baba Arın ****, Dolunay Odabaşı *, Hakan Uçar

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ OUTCOMES OF CORONARY BYPASS SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS

YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ OUTCOMES OF CORONARY BYPASS SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ OUTCOMES OF CORONARY BYPASS SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS Yahya ÜNLÜ, Necip BECİT, İbrahim YEKELER, Cevdet KOÇOĞULLARI, Hikmet KOÇAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

CRT cephesinde yeni bir şey var mı? 2014

CRT cephesinde yeni bir şey var mı? 2014 CRT cephesinde yeni bir şey var mı? 2014 Özgr Aslan DEÜ Tıp Fak. Kardiyoloji A.D CRT cephesinde yeni bir şey var mı? 2014 En çok kim yararlanır? Kimin yararlanacağını önceden belirleyebilsek. ESC 2013

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Surgical RF Ablation of the Atria for Chronic Atrial Fibrillation Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Atriyumların Cerrahi RF Ablasyonu

Surgical RF Ablation of the Atria for Chronic Atrial Fibrillation Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Atriyumların Cerrahi RF Ablasyonu Surgical RF Ablation of the Atria for Chronic Atrial Fibrillation Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Atriyumların Cerrahi RF Ablasyonu Kıvanç Metin, Murat Çelik, Ömür Özmen, Öztekin Oto Ege Sağlık

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi

Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi Outcomes of Euroscore I at Operated Patients in Our Clinic Yücel Özen

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Tufan Şener 2. Doğum Tarihi: 21.03.1969 3. Unvanı: Operatör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 Y.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kalp nakli yapılan hastalarda uzun dönem sağkalımı etkileyen faktörlerin incelenmesi

Kalp nakli yapılan hastalarda uzun dönem sağkalımı etkileyen faktörlerin incelenmesi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Kalp nakli yapılan hastalarda uzun dönem sağkalımı etkileyen faktörlerin incelenmesi Investigation of factors

Detaylı

Klinik Araştırma. MN Kardiyoloji 21/2014

Klinik Araştırma. MN Kardiyoloji 21/2014 Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 21/2014 Perkütan Koroner Girişim veya Cerrahi Revaskülarizasyon Uygulanmış Çok Damar Koroner Arter Hastalarının SYNTAX Skoruna Göre Sınıflandırılması ve Retrospektif Karşılaştırılması

Detaylı

MİTRAL YETMEZLİĞİ NEDENİYLE MİTRAL KAPAK REPLASMANI YAPILAN HASTALARDA SUBVALVÜLER APAREYİN TAM KORUNMASININ SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ

MİTRAL YETMEZLİĞİ NEDENİYLE MİTRAL KAPAK REPLASMANI YAPILAN HASTALARDA SUBVALVÜLER APAREYİN TAM KORUNMASININ SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ Dr. TÜRKAY ve Arkadaşları / Kalp Altı Apereyi Koruyarak MVR MİTRAL YETMEZLİĞİ NEDENİYLE MİTRAL KAPAK REPLASMANI YAPILAN HASTALARDA SUBVALVÜLER APAREYİN TAM KORUNMASININ SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ

Detaylı

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003: 1 (3): 21 - ARAÞTIRMA 5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Mesut Garipardýç

Detaylı

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi IGK Akademisi Toplantısı 10 Haziran 2011 Prof. Dr.Belhhan Akpınar Florence Nightingale Hastanesi Şişli-Istanbul AF ve Kardiyak Cerrahi girişimler Mitral cerrahisi

Detaylı

DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI

DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI TGKD Cilt 12, Sayý 2 Mayýs 2008:67-74 Levosimendan ýn etkinlik ve gücenilirliði 67 DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

arası dönemde kalp nakli hastalarında etyoloji, ölüm nedenleri, sağkalım ve mortalite oranlarındaki değişim

arası dönemde kalp nakli hastalarında etyoloji, ölüm nedenleri, sağkalım ve mortalite oranlarındaki değişim 26 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40(1):26-32 doi: 10.5543/tkda.2012.01796 1998-2011 arası dönemde kalp nakli hastalarında etyoloji, ölüm nedenleri, sağkalım ve mortalite oranlarındaki

Detaylı

MODÝFÝYE FONTAN PROSEDÜRLERÝNÝN (SAÐ KALP BYPASS GÝRÝÞÝMLERÝNÝN) UZUN DÖNEM SONUÇLARI

MODÝFÝYE FONTAN PROSEDÜRLERÝNÝN (SAÐ KALP BYPASS GÝRÝÞÝMLERÝNÝN) UZUN DÖNEM SONUÇLARI MODÝFÝYE FONTAN PROSEDÜRLERÝNÝN (SAÐ KALP BYPASS GÝRÝÞÝMLERÝNÝN) UZUN DÖNEM SONUÇLARI LONG-TERM RESULTS OF MODIFIED FONTAN PROCEDURES (RIGHT HEART BYPASS OPERATIONS) Dr. Kaan KIRALÝ, Dr. Suat Nail ÖMEROÐLU,

Detaylı

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation 518 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(6):518-522 doi: 10.5543/tkda.2011.01762 Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do (Ekokardiyografi / Echocardiography) Mitral yetersizliğinin

Detaylı

AORT KAPAK REPLASMANININ SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

AORT KAPAK REPLASMANININ SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 197-202 AORT KAPAK REPLASMANININ SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Bülent Kaya* ÖZET Çeşitli etiyolojik nedenlerle aort kapakçıklarında

Detaylı

Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Miyokardiyal Performans İndeksi (Tei İndeksi) Kullanılarak Değerlendirilmesi

Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Miyokardiyal Performans İndeksi (Tei İndeksi) Kullanılarak Değerlendirilmesi Araştırma 113 Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Miyokardiyal Performans İndeksi (Tei İndeksi) Kullanılarak Değerlendirilmesi ASSESSMENT OF THE LEFT VENTRICULAR FUNCTION

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Beril Özdemir 1, İlkay Erdoğan 2, Nazmi Mutlu Karakaş 1, Murat Özkan 3, Mustafa Agah Tekindal 4, Kahraman Yakut

Detaylı

Son dönem kalp yetersizli i nedeniyle kalp nakli bekleme listesine al nan hastalarda mortalite belirleyicileri

Son dönem kalp yetersizli i nedeniyle kalp nakli bekleme listesine al nan hastalarda mortalite belirleyicileri Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(3):149-154 149 Son dönem kalp yetersizli i nedeniyle kalp nakli bekleme listesine al nan hastalarda mortalite belirleyicileri Indicators of mortality

Detaylı

Koroner bypass cerrahisinde intraaortik balon kullanımına etki eden faktörler

Koroner bypass cerrahisinde intraaortik balon kullanımına etki eden faktörler Araştırma Makalesi Koroner bypass cerrahisinde intraaortik balon kullanımına etki eden faktörler Factors affecting the use of intraaortic balloon pump in coronary bypass surgery 1 2 1 1 3 4 Mehmet Salih

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Korhan Erkanlı, Timuçin Aksu, Ünal Aydın, Onur Şen, Erhan Kutluk, Mehmet Kaya, Mehmet Yeniterzi, İhsan Bakır. Özgün Araştırma / Original Article.

Korhan Erkanlı, Timuçin Aksu, Ünal Aydın, Onur Şen, Erhan Kutluk, Mehmet Kaya, Mehmet Yeniterzi, İhsan Bakır. Özgün Araştırma / Original Article. Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1242 Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı? Do Additional

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kalp Damar

Detaylı

Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi. Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği

Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi. Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği Sol Atriyum Segmenter Morfoloji Hunter R, et al. Circ Arrhythm Electrophysiol 2011;4:622-9.

Detaylı

Kalp Cerrahisi Hastalarında Periferik Arter Hastalığının Mortaliteye Etkisi: EuroSCORE II nin Risk Tahminindeki Yetersizliği

Kalp Cerrahisi Hastalarında Periferik Arter Hastalığının Mortaliteye Etkisi: EuroSCORE II nin Risk Tahminindeki Yetersizliği Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 21/214 Kalp Cerrahisi Hastalarında Periferik Arter Hastalığının Mortaliteye Etkisi: EuroSCORE II nin Risk Tahminindeki Yetersizliği Dr. Şükrü AKYÜZ*, Dr. Ufuk ÇİLOĞLU**,

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi*

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi* Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi* Yrd. Doç. Dr. A. Hamulu, M. Özbaran, Y. Alay, H. osacıoğlu, I. Aras, S. Büket, A. Alayunt,

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Postoperatif Erken Dönem Mekanik Mitral Kapak Trombozlarý: 5 Farklý Tip Protezin Analizi

Postoperatif Erken Dönem Mekanik Mitral Kapak Trombozlarý: 5 Farklý Tip Protezin Analizi Türk Göðüs Kalp Damar Cer Derg Kutay ve Arkadaþlarý Mekanik Kapak Trombozu Postoperatif Erken Dönem Mekanik Mitral Kapak Trombozlarý: 5 Farklý Tip Protezin Analizi THROMBOSIS OF MECHANICAL MITRAL VALVES

Detaylı

EARLY POSTOPERATIVE CHANGES IN LEFT VENTRICULAR FUNCTION AFTER AORTIC VALVE REPLACEMENT

EARLY POSTOPERATIVE CHANGES IN LEFT VENTRICULAR FUNCTION AFTER AORTIC VALVE REPLACEMENT Aort Kapak Replasmanýnýn Sol Ventrikül Fonksiyonlarýna Erken Dönem Etkileri EARLY POSTOPERATIVE CHANGES IN LEFT VENTRICULAR FUNCTION AFTER AORTIC VALVE REPLACEMENT Dr. Þenol Yavuz, Dr. Cüneyt Eriþ, Dr.

Detaylı

SAĞ VENTRĠKÜL Yapısı ve Fonksiyonları

SAĞ VENTRĠKÜL Yapısı ve Fonksiyonları SAĞ VENTRĠKÜL Yapısı ve Fonksiyonları Prof. Dr. Suna GÖREN Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimsyon AD Sağ Ventrikül Önemi Lokalizasyonu Anatomisi Kas Yapısı Fonksiyonları Fizyolojisi

Detaylı

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS

MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1999 TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI-DANIŞMANI: KORONER BY-PASS ADI SOYADI: HÜSEYİN BAYRAM DOĞUM YERİ TARİHİ: ANKARA-1975 UZMANLIK ALANI: KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ÜNVANI : UZMAN DOKTOR ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM: KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ MEZUN OLDUĞU OKUL: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KALP CERRAHĠSĠNDE PREOPERATĠF DEĞERLENDĠRME, RĠSK TAYĠNĠ, SKORLAMA SĠSTEMLERĠ PROF.DR.ÇİĞDEM DENKER

KALP CERRAHĠSĠNDE PREOPERATĠF DEĞERLENDĠRME, RĠSK TAYĠNĠ, SKORLAMA SĠSTEMLERĠ PROF.DR.ÇİĞDEM DENKER KALP CERRAHĠSĠNDE PREOPERATĠF DEĞERLENDĠRME, RĠSK TAYĠNĠ, SKORLAMA SĠSTEMLERĠ PROF.DR.ÇİĞDEM DENKER PREOPERATĠF DEĞERLENDĠRME: Kardiyak cerrahi hastalarında perioperatif yaklaşımın önemli bir parçasıdır.

Detaylı

Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır

Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır Egzersiz sırasında kaslara daha çok oksijen sağlanması ve oksijen kullanımı sonucu oluşan atık maddelerin kaslardan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kalp Kapaklarına Yönelik Girişimlerin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kalp Kapaklarına Yönelik Girişimlerin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kalp Kapaklarına Yönelik Girişimlerin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Barbaros Kınoğlu, Yrd. Doç. Dr. Bülent Polat, Doç. Dr. Atıf Akçevin, Yrd.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(7):

Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(7): Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(7):419-424 419 Dilate kardiyomiyopatili hastalarda doku Doppler ekokardiyografiyle belirlenen sol ventrikül bölgesel sistolik ve diyastolik fonksiyonlar

Detaylı

Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya

Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya KTO nedir? En az 3 ay evvel olduğu düşünülen, koroner anjiyografide TIMI 0 akım görülen tam tıkanıklık. 3 ay nasıl anlaşılır?

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

YAŞLI HASTALARDA AÇIK KALP CERRAHİSİ SONUÇLARI

YAŞLI HASTALARDA AÇIK KALP CERRAHİSİ SONUÇLARI Geriatri 4 (4): 146-151, 2001 Turkİsh Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA Dr. Hüseyin OKUTAN Dr. Turhan YAVUZ Dr. Ozan KINAY 1 Dr. Harun DÜVER 1 Dr. Vildan ULUSAN 2 Dr. Ahmet ÖCAL 2 Dr. Erdoğan İBRİŞİM 2 Dr.

Detaylı

EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sisteminin Ülkemiz Hasta Profilinde Uygulanabilirliðinin Araþtýrýlmasý

EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sisteminin Ülkemiz Hasta Profilinde Uygulanabilirliðinin Araþtýrýlmasý Türk Göðüs Kalp Damar Cer Derg Kaplan ve Arkadaþlarý EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sisteminin Ülkemiz Hasta Profilinde Uygulanabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Detaylı

ST elevasyonlu miyokard infarktüsünde infarkt lokalizasyonuna göre sağ ventrikül fonksiyonlarının ileri ekokardiografik metotlarla karşılaştırılması

ST elevasyonlu miyokard infarktüsünde infarkt lokalizasyonuna göre sağ ventrikül fonksiyonlarının ileri ekokardiografik metotlarla karşılaştırılması Dicle Tıp Dergisi / M. A. Akıl ve ark. Miyokard infarktüsünde sağ ventrikül fonksiyonları 2012; 39 (4): 561-566 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0201 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Cerrahi Olarak Tedavi Ettiðimiz Sol Ventrikül Anevrizmalý Hastalarýn Erken Dönem Sonuçlarý

Cerrahi Olarak Tedavi Ettiðimiz Sol Ventrikül Anevrizmalý Hastalarýn Erken Dönem Sonuçlarý Cerrahi Olarak Tedavi Ettiðimiz Sol Ventrikül Anevrizmalý Hastalarýn Erken Dönem Sonuçlarý EARLY RESULTS OF SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH LEFT VENTRICULAR ANEURYSM Nevzat Erdil, Vedat Nisanoðlu,

Detaylı

Kalp yetersizliği olan hastalarda fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesinde doku Doppler ekokardiyografinin rolü

Kalp yetersizliği olan hastalarda fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesinde doku Doppler ekokardiyografinin rolü Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(3):143-149 143 Kalp yetersizliği olan hastalarda fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesinde doku Doppler ekokardiyografinin rolü The role of tissue

Detaylı

MİYOKARD REVASKULARİZASYONUNUN DİREKT SONUÇLARI

MİYOKARD REVASKULARİZASYONUNUN DİREKT SONUÇLARI 61 MİYOKARD REVASKULARİZASYONUNUN DİREKT SONUÇLARI Elmira Seytahunova, MD. İlhom Bebezov, MD. Kazdarbek Abdramanov, MD. Kılıç Cooşov, MD. Ayetullah Koçak, MD. Prospekt Mira 56-BİŞKEK-KIRGIZİSTAN Çalışmamıza,

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Akut Dekompanse Sistolik Kalp Yetersizliği Hastalarında BNP Değişimi ile Korele Ekokardiyografik Parametrelerin Araştırılması

Akut Dekompanse Sistolik Kalp Yetersizliği Hastalarında BNP Değişimi ile Korele Ekokardiyografik Parametrelerin Araştırılması Koşuyolu Heart Journal 2016;19(2):91-96 DOI: 10.5578/khj.20976 ORIGINAL INVESTIGATION 91 Akut Dekompanse Sistolik Kalp Yetersizliği Hastalarında BNP Değişimi ile Korele Ekokardiyografik Parametrelerin

Detaylı

Serbest Ýnternal Torasik Arter Greftlerinin Proksimal Anastomoz Yerinin Uzun Dönem Açýk Kalým Oranýna Etkisi

Serbest Ýnternal Torasik Arter Greftlerinin Proksimal Anastomoz Yerinin Uzun Dönem Açýk Kalým Oranýna Etkisi Greftlerinin Proksimal Anastomoz Yerinin Uzun Dönem Açýk Kalým Oranýna Etkisi INFLUENCE OF THE PROXIMAL ANASTOMOSIS SITE ON THE LONG- TERM PATENCY OF FREE INTERNAL THORACIC ARTERY GRAFTS Murat Mert, Ýhsan

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, ANKARA, 2 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý AD, ANKARA

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, ANKARA, 2 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý AD, ANKARA TJIC Volume:11 Number:2 May 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:2 Mayýs 2007 KORONER ARTER BYPASS CERRAHÝSÝ PLANLANAN HASTALARDA SEMPTOMSUZ ATEROSKLEROTÝK KAROTÝD ARTER HASTALIÐININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE LÝTERATÜRÜN

Detaylı

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR?

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? Dr. Elif Şenses Prof.Dr.Alpaslan Apan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. KVC ANESTEZİSİ FARKLIDIR Çünkü; Kardiak

Detaylı

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ersin Erek, Yusuf K. Yalçınbaş, Yasemin Mamur, Kazım Öztarhan*, Ayşe Çolakoğlu, Ayşe Sarıoğlu,

Detaylı