ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER YILI BÜTÇES TBMM NE SUNULDU... Mehmet KORKUSUZ. EKONOM DE YEN DÖNEM: YTL Nagihan fiengül

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2004. 2005 YILI BÜTÇES TBMM NE SUNULDU... Mehmet KORKUSUZ. EKONOM DE YEN DÖNEM: YTL Nagihan fiengül"

Transkript

1 ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli stanbul Tel : (pbx) Fax : Ankara Ofis Reflit Galip Cad. No:53 D:3-4 Gaziosmanpafla Ankara Tel : Fax : zmir Ofis Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvar No:74 K:2 Yap Kredi Sigorta fl Merkezi Alsancak zmir Tel : Fax : Bursa Ofis Kükürtlü Cad. Tan fl Merk. No:67 B Blok D: Bursa Tel : Fax : YILI BÜTÇES TBMM NE SUNULDU... Mehmet KORKUSUZ EKONOM DE YEN DÖNEM: YTL Nagihan fiengül GEL R VERG S MÜKELLEFLER N N YILLIK BEYANNAME ÜZER NDEN YAPAB LECEKLER ND R MLERLE LG L OLARAK, GEÇT M Z K YIL Ç NDE ÇEfi TL KANUNLARLA YAPILAN DÜZENLEMELER Derya YALIM Dünyadan Vergi Haberleri Do a M RZA English Translation Hukuk Dünyas ndan... REKABET HUKUKUNDA YIKICI F YAT KAVRAMI Av. Eda Berat DEN Z Resmi Gazete den... Derya YALIM Sirküler ndeks Vergi Hakk nda Concerning Tax

2 VERG DE GÜNDEM 2005 YILI BÜTÇES TBMM NE SUNULDU... Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz Ekim ay ortalar nda, gazetelerde, 2005 y l bütçesiyle ilgili haberler ile Türkiye nin OECD ülkeleri aras nda en müsrif ülke oldu una iliflkin haberler üst üste geldi. sraf Önleme Vakf Baflkan taraf ndan yap lan aç klamalara göre, Türkiye, 2003 y l itibariyle, (30) OECD ülkesinin hem en fakiri ve hem de en müsrifi durumunda. sraf n parasal büyüklü ü, 2003 y l itibar yla 65 Katrilyon lira. Bu tespitten hareketle ve milli gelirin önemli bir bölümünün kamu taraf ndan kullan ld dikkate al narak, Hükümetlere düflenin, ülkede yeni kaynak yaratman n yan s ra en az onun kadar önemli olan, mevcut kaynaklar yerinde ve verimli kullanmak oldu unu söylemek mümkün. Bu noktada, Hükümete kaynaklar sa lama ve bunlar kamu hizmetlerinin finansman nda kullanma konusunda yetki ve izin veren Devlet bütçeleri büyük öneme sahip bulunuyor. Genel olarak, bütçeler, kaynaklar n ihtiyaçlar aras nda, en yüksek fayday sa layacak biçimde da t lmas n n bir arac. Devlet bütçelerinde de gerçeklefltirilmesi istenilen amaçlardan biri bu. Ancak, Devlet bütçeleri, kifli, aile ya da kurum bütçelerinden farkl olarak, Hükümetlere, kamu gelirlerini toplama ve bunlar kamu hizmetlerinin finansman nda kullanma konusunda yetki ve izin veriyor. Devlet bütçelerini di er bütçelerden ay ran en temel özellik te bu. Haz rlad bütçe tasar s parlamentoda onaylanan bir Hükümet, o y l içinde kamu gelirlerini toplama ve bunlar yine bütçede gösterilen kamu hizmetlerinin finansman nda kullanma hak ve yetkisini kazan yor. Bunun yan s ra, Devlet bütçeleri, ekonomideki kaynaklar n önemli bir k sm n n kamu taraf ndan kullan lmas na yol aç yor olmas dolay - s yla milli ekonomi üzerinde; gelirlerin toplanmas ve bunlar n kamu hizmetleri için harcanmas aflamalar nda gelir da l m na do rudan etkileri dolay s yla da sosyal hayat m zda önemli etkilere sahip. Bu özellikleri sebebiyle, Devlet bütçeleri, modern maliye teorisinde, kamu gelirleri ile harcamalar n n bir arada gösterildi i metin olman n ötesinde, maliye politikas n n etkili bir arac olarak kabul ediliyor. Ancak, toplumsal hayat m z bak m ndan bu kadar önemli olmas na ra men, bütçelere olan ilgi, yap lan haberlere bak l rsa memur maafllar na yap lacak zam oranlar ile s n rl. Her y l oldu u gibi bu y l da 17/Ekim tarihinde Hükümet taraf ndan TBMM ne sunulan 2005 y l bütçesi ile ilgili olarak, birkaç küçük istisnas d fl nda toplumdan veya onu temsil eden kurulufllardan ciddi say labilecek bir görüfl ortaya at lmad. Oysa, an lan bütçe ile 150 Katrilyon liray aflan bir kayna n (milli gelirin 1/3 ü) kamu taraf ndan kullan lmas öngörülüyor. Bunda, bütçedeki harcama kalemleri (faiz giderleri, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlar na yap lan aktarmalar vb.) üzerinde tasarruf yap labilmesinin imkans zl bir gerekçe olarak ileri sürülebilir. Bunun da ilgisizlikte flüphesiz ki bir pay vard r ancak bize göre ilgisizli in as l sebebi, toplumun fertlerinde, bütçe yoluyla harcanan kaynaklar n sahipli i duygusunun yarat lamamas. Verginin tabana yay lamamas n n ve vergiye tabi gelirlerin tam olarak kavranamam fl olmas n n bunda büyük etkisi var. Oysa, bütçeler yoluyla kullan lan kaynaklar n sahipleri, toplumun fertleri. Yaz m z n bafllang c nda, ciddi bir kurulufl taraf ndan israf edildi inin aç kland n belirtti imiz kaynaklar da onlar n sahip olduklar ve kamuya vergi ve benzeri yükümlülükler olarak aktar lan kaynaklar. Kaynaklar n yerinde ve verimli kullan lmas n n ya da baflka bir ifade ile israf n önlenmesinin yegane yolu da harcamalar n denetimi. Evet bugün bütçe harcamalar üzerinde, hem bütçenin haz rl aflamas nda, hem görüflülmesi aflamas nda ve hem de uygulanmas aflamas nda ayr ayr denetimler söz konusu ancak bu denetimlerin israf n önlenmesi için yeterli olamad da, bugün geldi imiz noktada, israf edilen kaynaklar n büyüklü üne bak l rsa, çok aç k. Kamu kaynaklar n n israf edilmesi ve kötüye kullan lmas n n önlenmesi için bizce bu konuda bir fleye daha ihtiyaç bulunuyor. O da bu kaynaklar n kullan m üzerinde toplumsal denetim ya da kamuoyu denetimi. Esasen söz konusu kamuoyu denetimi, kaynaklar verimli kullanma arzusunda olan Hükümetlerin de önemli bir deste i kabul edilebilir. Çünkü, her dönemde kamu kaynaklar n kiflisel veya grup ç karlar için kullanmak isteyecek kifliler bulunacakt r. Hükümetlerin bunlarla mücadelede önemli bir deste i kamuoyunun kamu kaynaklar n n kullan m üzerindeki hassasiyeti olacakt r. Belirtmeliyiz ki, gerek bugüne kadar kabul edilen çeflitli kanunlardan (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun, Bilgi Edinme Kanunu vb.) ve gerekse 2

3 Hükümet yetkilileri taraf ndan yap lan aç klamalardan, Hükümetin kaynaklar n israf n önleme ve kamu harcamalar üzerinde kamuoyu denetimini gerçeklefltirme konusunda bir iradeye sahip oldu unu aç k biçimde görüyoruz y l bütçesinin uygulamas ile ilgili aç klamalar da, bu iradenin uygulamaya yans d n gösteriyor. Örne in, 2004 y l n n tamam için öngörülen harcama toplam 150 Katrilyon lira olmas na ra men, y l n ilk (9) ay sonu itibar yla gerçekleflen harcama tutar, 101 Katrilyon lira. Öte yandan, y l n tamam için öngörülen bütçe aç 45 Katrilyon lira olmas na ra men, yine ilk dokuz ayl k dönemde ortaya ç kan bütçe aç 21 Katrilyon lira. (Maliye Bakanl, Kamu Hesaplar Bülteni) Harcama disiplinin y l n geri kalan k sm nda da sürdürülmesi durumunda, hem harcamalarda ve hem de bütçe aç nda öngörülen tutarlar n alt nda kal nacak. Haz rl klar na geçti imiz Haziran ay nda Baflbakanl k taraf ndan yay mlanan Bütçe Ça r s ile bafllanan ve Yüksek Planlama Kurulu nun makroekonomik büyüklükleri ve ödenek teklif tavanlar n belirledi i çerçeve karar do rultusunda haz rlanan 2005 y l bütçe kanunu tasar s, belirlenecek takvime göre önce Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra da genel kurulda görüflülecek. Kanun olarak kabul edilen tasar, Cumhurbaflkan nca onaylanmas n n ard ndan Resmi Gazete de yay mlanmas n müteakip, 2005 y l bafl nda yürürlü e girecek. Mali disiplinin sürdürülmesi, borçlar n sürdürülebilirli ini sa layacak faiz d fl fazla verilmesi, Türkiye nin Avrupa Birli i ne üyeli i yönünde ortaya koydu u politikalar n hayata geçirilmesi yönünde devam eden çal flmalar n h zland r larak zaman nda sonuçland r lmas, bafllat lm fl bulunan yap sal reformlar kararl l kla gerçeklefltirilmesi gibi öncelikli hedeflere sahip bulunan 2005 y l bütçesi ile ilgili baz temel büyüklükler, afla daki tabloda, 2004 y l tahmini sonuçlar ile birlikte gösteriliyor. Gelir/gider kalemleri Y l sonu itibar yla tahsili veya harcanmas bugünden tahmin edilen tutarlar (2004, Katrilyon Lira) Tahsili veya harcanmas öngörülen tutarlar (2005, Katrilyon Lira) De iflim (%) Aç klama Bütçe giderleri toplam Bütçe giderlerinin GSMH içindeki pay Faiz giderlerinin bütçe giderleri içindeki pay Faiz giderlerinin GSMH ya oran 142,6 155,4 8,9 Bütçe giderlerinin 32,4 Katrilyon liras personel giderleri, 22 Katrilyon liras sosyal güvenlik kurumlar na yap lacak aktarmalar, 56,4 Katrilyon liras faiz ödemeleri ve 10,1 Katrilyon liras da yat r m harcamalar için ayr lm flt r. % 33,63 % 32,33 39,0 36,2 13,8 11,7 Faiz giderlerinin GSMH ya oran Sosyal güvenlik kurulufllar na yap lan aktarmalar 13,8 11,7 18,9 22 Üç sosyal güvenlik kuruluflunun bütçe üzerindeki yükleri sürekli art yor. Örne in, 2005 y l için bu art fl, SSK nda % 3,4 ; Emekli Sand nda % 14,1 ve Ba -Kur da % 24,5 olacak. 3

4 VERG DE GÜNDEM Gelir/gider kalemleri Y l sonu itibar yla tahsili veya harcanmas bugünden tahmin edilen tutarlar (2004, Katrilyon Lira) Tahsili veya harcanmas öngörülen tutarlar (2005, Katrilyon Lira) De iflim (%) Aç klama Bütçe gelirleri toplam 108,6 126,3 16,2 Vergi gelirleri 100,4 118,9 18,4 Vergi gelirlerinin 75 Katrilyon liral k k sm mal ve hizmetler üzerinden al nan vergilerden (KDV ve ÖTV), 30 Katrilyon liral k k sm kazanç üzerinden al nan vergilerden (Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi) oluflmaktad r. Bu tutarlar, 2004 y l na göre, KDV nde % 19,6; ÖTV nde % 29,1; GV nde % 26,5 ve KV nde % 5,8 oran nda bir art fl ifade etmektedir. Vergi d fl gelirler 18,6 19,9 6,9 Vergi gelirlerinin faiz giderlerini karfl lama oran % 58,3 % 47,4 Bu oran, 2001 y l nda % 103,3, 2002 y l nda % 87 olarak gerçekleflmifltir. Bütçe aç 33,9 29,1-36,6 Bütçe aç /GSMH % 8 % 6 Bütçe aç /Bütçe giderleri % 30,5 % 18,7 Faiz D fl fazla (% 6,5) 21,2 24,0 GSMH (TL) 424,1 480,9 13,4 GSMH (USD) 293,3 milyar USD 298,9 milyar USD % 1,9 Büyüme % 10 % 5 Vergi yükü % 23,69 % 24,73 Vergi yükünün % 18,2 lik k sm dolayl vergilerden, kalan % 6,5 lik k sm ise dolays z vergilerden kaynaklan yor. hracat 62 milyar USD 71 milyar USD % 14,5 thalat 95,5 milyar USD 104,0 milyar USD GSMH Deflatörü 8,1 8 TÜFE 10 8 TEFE 13,5 8 4

5 EKONOM DE YEN DÖNEM: YTL I. Girifl Nagihan fiengül Bilindi i gibi, ülkemizde 1970 lerde bafllayan yüksek enflasyonist ortam, baz ekonomik de erlerin milyarlarla, trilyonlarla ve hatta katrilyonlarla ifade edilmesine neden olmufltur. Bu süreçte ekonominin nakit ihtiyac 1981 y l ndan bu yana ortalama her 2 y lda bir defa tedavüle ç kar lan üst de erde yeni banknotlarla karfl lanm fl olup, afla da yer verilen TABLO I den de görülece i üzere, bugün dünyadaki en büyük kupürlü banknot ( ) sadece ülkemizde kullan lmaktad r. Söz konusu durum param z n uluslararas platformlardaki itibar n da olumsuz etkilemektedir. Di er taraftan, bol s f rl rakamlar baflta kasa ifllemlerinde olmak üzere, muhasebe ve istatistik kay tlar nda, bilgi ifllem programlar nda ve ödeme sistemlerinde, fiyat etiketlemelerinden, benzin pompalar ve taksimetrelere kadar günlük hayat n birçok alan nda da sorunlar yaratmaktad r. TABLO I Dünya Genelinde Tedavülde Bulunan En Büyük Banknot Kupürleri (*) Ülke Kupür USD De eri Endonezya Kamboçya ,1 Lübnan Mozambik ,2 Paraguay , Romanya Türkiye Vietnam ,4 Kaynak: MRI Bankers Guide to Foreign Currency, (*) tarihi itibariyle Bugüne kadar dünya genelinde toplam 49 ülkede paradan s f r atma operasyonu gerçeklefltirilmifltir. Di er ülkelerdeki uygulamalarda bu operasyonun genellikle bir ekonomik istikrar program ile gündeme geldi i ve farkl enflasyon oranlar nda s f r at ld gözlenmektedir. stikrar program baflar ile sonuçlanan ülkelerden srail de, programa baflland ktan k sa bir süre sonra para reformu gerçeklefltirilmifltir. Polonya, Bolivya ve Bulgaristan da ise istikrar program n n enflasyon üzerindeki olumlu etkileri ortaya ç kt ktan sonra para reformu gerçeklefltirilmifltir. Bugün daha ziyade tercih edilen yöntem de budur. Türkiye de ise, son birkaç y lda enflasyon oran nda meydana gelen düflüfller, ekonomik istikrar n sa lanmas için at lan önemli ad mlar ve gelece e iliflkin ekonomik alandaki olumlu beklentiler sebebiyle 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 5083 Say l Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk nda Kanun ile para birimimiz tarihinden itibaren Yeni Türk Liras ve Yeni Kurufl olarak belirlenmifltir Say l Kanunun yan s ra Yeni Türk Liras uygulamas na iliflkin yap lan di er düzenlemeler ise flu flekildedir: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 13 Seri No lu Muhasebe Sistemi Genel Tebli i, ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 21 Seri No lu Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i, tarih say l Resmi Gazetede yay mlanan 60 Seri No lu Katma De er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakk nda Kanunla lgili Tebli, tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Yeni Türk Liras na Geçifl Nedeniyle Madeni Ufakl k Paralar n Tedavülden Kald r lmas na Dair Tebli, Yukar da yer verilen düzenlemeler kapsam nda muhasebe ve vergisel yönleriyle Yeni Türk Liras na geçifl bu yaz m z n konusunu oluflturmaktad r. II. Uygulamaya liflkin Düzenlemeler 5083 Say l Kanun ile Türkiye Cumhuriyetinin yeni para birimi Yeni Türk Liras (YTL) ve alt birimi Yeni Kurufl (YKr) olarak belirlenmifl, 1 YTL 100 YKr a eflitlenmifltir. Türk Liras de erler Yeni Türk Liras na dönüfltürülürken ise, bir milyon Türk Liras ( TL) eflittir bir Yeni Türk Liras de iflim oran esas al nm flt r. Halen tedavülde bulunan Türk Liras banknotlar ve madeni paralar tarihleri aras nda Yeni Türk Liras banknotlar ve yeni tedavüle ç kar lacak madeni paralar ile birlikte tedavül edecektir. Banknotlar n birlikte tedavülü ve de ifltirilmesine iliflkin esaslar TC. Merkez Bankas nca, madeni paralar n birlikte tedavülü ve de ifltirilmesine iliflkin esaslar ise Hazine Müsteflarl nca belirlenecektir. Halen kulland m z Türk Liras banknot ve madeni paralar 2005 y l n n sonuna kadar tedavülde kalacakt r y l nda 1 y l boyunca hem Türk Liras hem de Yeni Türk Liras banknot ve madeni paralar birlikte tedavül edecek, Türk Liras banknot ve madeni paralar 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren tedavülden kald r - lacakt r. Türk Liras banknotlar 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 10 y l boyunca (zaman afl m süresince) Merkez Bankas, Merkez Bankas fiubesi bulunmayan yerlerde T.C. Ziraat Bankas taraf ndan de ifltirilecektir. Hazine Müsteflarl taraf ndan yap lan düzenleme ile halen tedavülde bulunan , ve TL lik madeni paralar tarihinden itibaren tedavülden kald r lacak olup, tarihinden tarihine kadar bu paralar sadece Mal Sand klar ile TC. Ziraat Bankas ve TC. Merkez Bankas flubelerinde kabul edilecek ve de ifltirilecektir tarihinden itibaren tedavülde olacak olan YTL para birimleri; - YTL banknotlar: 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL, - Madeni paralar: 1, 5, 10, 25, 50 Yeni Kurufl ve 1 Yeni Lira dan oluflacakt r. Yeni Türk Liras cinsinden yap lan ifllemlerde yar m Yeni Kuruflun üzerindeki de erler 1 Yeni Kurufla tamamlan r; yar m Yeni Kuruflun alt ndaki de erler ise dikkate al nmayacakt r. Kanunun 3 üncü maddesinde, Kanun- 5

6 VERG DE GÜNDEM larda ve di er mevzuatta, idari ifllemlerde, yarg kararlar nda, her türlü hukuki muamelelerde, k ymetli evrak ve hukuki sonuç do uran di er belgeler ile ödeme ve de iflim araçlar nda Türk Liras na yap lan at flar, Kanunda belirtilen de iflim oran nda Yeni Türk Liras na yap lm fl say l r ifadesine yer verilmifltir. Di er bir deyiflle; tarihinden önce TL cinsinden düzenlenmifl olan her türlü k ymetli evraklar, sözleflmeler ve her türlü hukuki muamelelerde yer alan TL de erler Kanunda belirtilen de iflim oran üzerinden YTL na çevrilerek geçerlili ini koruyacakt r. Ancak taraflar n, söz konusu evraklar 31 Aral k 2005 tarihine kadar (bu tarih dahil) Yeni Türk Liras na göre yeniden düzenlemeleri halinde, bu muamele ve düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç ve di er yükümlülüklerden muaf olacakt r. III. Muhasebe Sistemi le lgili Düzenlemeler tarihi sonuna kadar dönem sonu ifllemleri dahil tüm muhasebe kay tlar Türk Liras üzerinden yap lacak ve mali tablolar Türk Liras üzerinden düzenlenecektir tarihli bilanço tutarlar Kanunda belirtilen de iflim oran esasa al narak tarihi itibariyle Yeni Türk Liras na dönüfltürülecek ve dönüfltürülen bu tutarlar aç l fl kay tlar olarak muhasebelefltirilecektir tarihinden itibaren düzenlenecek tüm belgeler ve muhasebe kay tlar sadece YTL ve YKr üzerinden olacakt r. En küçük para birimi 1 YKr oldu u ve YTL cinsinden yap lan ifllemlerin sonuçlar nda ve ödeme aflamalar nda yar m YKr ve üzerindeki de erler 1 YKr a tamamlanaca için en küçük muhasebe ve fatura de eri de 1 YKr olacakt r y l boyunca Türk Liras ve Yeni Türk Liras n n birlikte kullan lacak olmas ve 2005 takvim y l nda bütün mal ve hizmet bedellerinin etiket ve tarife listelerinin Türk Liras ve Yeni Türk Liras para birimleri üzerinden ayr ayr gösterilmesi belge düzenleme ve muhasebe kay tlar nda YTL nin esas al nmas n etkilemeyecektir. Önceki dönemlere iliflkin olmakla birlikte tarihinden sonra düzenlenecek faturalar, verilecek beyannameler ve bildirimlerin de Yeni Türk Liras na dönüfltürülmesi ve YTL üzerinden düzenlenmesi ve hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir. Yaln zca, ücretlilere yap lacak özel gider indiriminde farkl bir uygulama benimsenmifl olup, bu konuya yaz m z n ileriki bölümlerinde detayl yer verilmifltir. Maliye Bakanl nca özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler de tarihinde normal vergilendirme dönemine sahip di er mükellefler gibi ifllem yapacaklard r. Ancak, bu mükellefler tarihi itibariyle geçici mizan ç kartacaklar, mizanda yer alan hesaplar di er mükelleflerin tabi oldu u esaslar çerçevesinde YTL para birimine dönüfltürecekler ve bu tutarlar aç l fl maddesi olarak muhasebelefltireceklerdir tarihli bilançonun YTL para birimine dönüfltürülmesi esnas nda hesaplardaki toplam TL tutarlar n YTL na dönüflümünde bulunacak toplam tutar ile alt hesaplar n daha sonra ayr ayr dönüflümü halinde bulunacak tutarlar toplam yuvarlamalar nedeniyle eflit olmayabilecektir. Bu sebeple, iflletmeler YTL na dönüflüm ifllemini hesap plan n n en alt k r l m ndaki hesaplar n n tek tek YTL na çevrilmesi suretiyle bulunan ana hesap toplam tutar n n muhasebe kayd n yapacaklard r tarihi itibariyle yap lan YTL dönüflümü sonucunda ortaya ç kabilecek olumlu yuvarlama farklar n n tek düzen hesap plan nda yer alan 679-Di er Ola and fl Gelir ve Karlar hesab na, olumsuz yuvarlama farklar n n ise 689- Di er Ola and fl Gider ve Zararlar hesab na kaydedilece i Maliye Bakanl taraf ndan yay mlanan 13 Seri No lu Muhasebe Sistemi Genel Tebli inde aç kça belirtilmifltir. Amortismana tabi iktisadi k ymetlerin TL birimindeki de erleri YTL na dönüfltürülürken her bir iktisadi k ymet için ayr ayr dönüflüm ifllemi yap lacakt r. Ayr ca bu iktisadi k ymetlerin birikmifl amortismanlar da ayr ayr YTL na dönüfltürülecektir tarihinden önce kay tlarda ekonomik ömrü dolan amortismana tabi iktisadi k ymetlerin 1 TL olan iz bedelleri de 1 YKr a dönüfltürülecek ve hesaplara 0,01 YTL olarak kaydedilecektir. IV. Vergisel Uygulamalar 2004 y l vergilendirme dönemine iliflkin olmakla birlikte, tarihinden sonra verilecek KDV, Muhtasar, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi vb. beyannameler YTL para birimi üzerinden düzenlenecektir y l mali y l ifllemlerine iliflkin düzenlenen, ancak tarihinden sonra verilmesi gereken Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ekinde yer verilecek olan karfl laflt rmal mali tablolar ise, söz konusu tablolar n k yaslanabilmesi için YTL para birimi cinsinden düzenlenecektir tarihinden itibaren ödeme aflamas ve ifllem sonuçlar nda kullan lacak en küçük para birimi 1 YKr olaca için hesaplanan vergiler de en az 1 YKr olacakt r. Hesaplanan verginin yar m YKr un alt nda bir tutar olmas halinde bu vergi dikkate al nmayacak, yar m YKr veya üzerinde olmas durumunda ise 1YKr a tamamlanacakt r tarihi itibariyle YTL para birimine dönüfltürülen ve 679- Di er Ola and fl Gelir ve Karlar hesab na kaydedilen olumlu yuvarlama farklar vergi matrah n n tespitinde gelir olarak, 689- Di er Ola and fl Gider ve Zararlar hesab na kaydedilen olumsuz yuvarlama farklar ise vergi matrah n n tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al nacakt r. Tebli de yer verilen bir di er düzenleme ise banka ve sigorta flirketlerine iliflkindir. Söz konusu kurumlar tarihi itibariyle yap lan YTL para birimine dönüflüm nedeniyle ortaya ç kan olumlu farklar için BSMV hesaplamayacakt r. Yap lan kanuni düzenlemelerde iflletmelerin ellerinde bulunan çek karnelerinin de ifltirilmesine iliflkin yasal bir zorunluluk getirilmemifltir. Ancak YTL na geçiflin teflvik edilmesi ve kullan m s ras nda olabilecek muhtemel kar fl kl klar n önlenmesi amac yla banka müflterilerinin ellerindeki TL ibareli çek karnelerini, mevcut çek karnelerinin tam olarak iade edilmesi flart yla, tarihinden itibaren ayn say da YTL ibareli çek karneleri ile de ifltirmek istemeleri halinde de iflim ifllemi de erli ka t bedeli tahsil edilmeden 6

7 yap lacakt r. (De erli ka t bedeli tarihinden itibaren her bir çek yapra için TL dir.) V. Özel Gider ndirimi 2004 y l harcamalar ndan kaynaklanan ücretlilerde vergi indirimi uygulamas nda, vergi indirimine esas al nacak belgeler 2004 y l nda yap lan harcamalara ait olaca ndan belgelerdeki para birimi TL olacakt r y l nda yap lan harcamalar karfl l nda al nan belgelerdeki tutarlar ile azami indirim tutar n n belirlenece i 2004 y l vergi matrah TL üzerinden belirtildi inden, 20/01/2005 tarihine kadar verilecek Vergi ndirimine Ait Bildirimler TL üzerinden doldurulacakt r. Ancak, 01/01/2005 tarihinden itibaren ücretlerin YTL olarak ifade edilmesi ve mahsubunun ayn para birimiyle ifade edilen de erler oran nda yap labilecek olmas nedeniyle, TL olarak hesaplanan vergi indirimi tutar bildirimi alan iflveren taraf ndan YTL na çevrilerek Muhtasar Beyannamede mahsup konusu yap - lacakt r y l nda iflten ayr lan, emekli olan ve ölenlere ait bildirimler hakk nda da ayn flekilde ifllem yap lacakt r. VI. Fatura ve Belge Düzenine liflkin Hususlar Kanunun 1 nci maddesinin yürürlük tarihinin olmas sebebiyle, tarihi sonuna kadar düzenlenecek tüm belgeler (fatura, sevk irsaliyesi, vb.) Türk Liras üzerinden düzenlenecektir tarihinden önceki dönemlere ait ifllemlere ait olsalar dahi bu tarihten sonra düzenlenecek belgeler YTL/YKr cinsinden düzenlenecektir tarihinden önce sat lan ve faturas TL üzerinden düzenlenmifl mallar n bu tarihten sonra iade edilmesi halinde, faturadaki tutarlar YTL na dönüfltürülerek hesaplara al nacak ve düzenlenecek iade faturalar YTL para birimi üzerinden düzenlenerek muhasebe kayd yap lacakt r. 13 Seri No lu Muhasebe Sistemi Genel Tebli inde yer verildi i üzere, mükellefler yapm fl olduklar mal ve hizmet teslimlerine iliflkin tarihinden itibaren düzenleyecekleri fatura veya fatura yerine geçen belgelerde ayn orana tabi birden fazla mal veya hizmet bedeli gösterildi inde Katma De er Vergisi ayn orana tabi mal ve hizmetlerin matrah toplamlar dikkate al narak hesaplanacakt r. Farkl orana tabi mal ve hizmetlerin ayn faturada gösterilmesi halinde KDV her bir oran n matrah toplam dikkate al narak hesaplanacakt r. Özel Tüketim Vergisi kapsam na giren mallar için ise düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgelerde KDV uygulamas ndan farkl olarak her bir mal için ayr ayr ÖTV hesaplanmas gerekmektedir. VII. Etiket ve Tarifelere liflkin Düzenlemeler 5083 Say l Kanunun Geçici 3 ncü maddesi uyar nca; tarihleri aras nda, bütün mal ve hizmet bedellerinin, 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde düzenlenecek etiket ve tarife listelerinde Türk Liras ve Yeni Türk Liras üzerinden ayr ayr gösterilmesi zorunlu bulunmaktad r. VIII. Ödeme Kaydedici Cihazlara liflkin Hususlar Ödeme kaydedici cihazlar n (yazar kasalar) YTL na göre ifllem yapmalar hakk nda 60 Seri No.lu Katma De er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakk nda Kanunla lgili Genel Tebli de ayr nt l aç klamalar yap lm flt r. Söz konusu Tebli e göre ödeme kaydedici cihaz üretici veya ithalatç lar, Maliye Bakanl na müracaat ederek gerekli izni ald ktan sonra, daha önce onaylananlar da dahil olmak üzere tüm ödeme kaydedici cihazlar n YTL ve YKr u esas alacak tarzda düzenleyeceklerdir. Bu konudaki düzenleme ifllemleri, en geç 31/03/2005 tarihine kadar tamamlanm fl olacakt r. 01/01/2005 tarihinden (bu tarih dahil) sonra sat lacak bütün ödeme kaydedici cihazlar, YTL ve YKr esas na göre ifllem yapacak özellikte olacak ve bu özelli i tafl mayan cihazlar n sat fl yap lamayacakt r. Ayr ca, 5228 say l Kanunun 13 üncü maddesiyle, 3100 say l Katma De er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakk nda Kanunun 7.nci maddesinin birinci f kras nda yap lan de ifliklikle; mükelleflerin 31/07/2004 tarihinden itibaren kullanmak üzere sat n ald klar ödeme kaydedici cihazlar için % 100 e kadar amortisman oran n seçebilme imkan getirilmifltir IX. Sonuç Gerek ifl hayat nda ve gerekse günlük hayat m zda önemli bir ad m olarak karfl m za ç kan Yeni Türk Liras uygulamas, iflletmelerin bilgisayar sistemlerinde külfetli de ifliklikler yapmas n gerektirecektir. Bu nedenle iflletmelerin bir an önce bu konuda ciddi ad mlar atarak kendilerini yeni sisteme uyumlu hale getirmelerinde fayda bulunmaktad r. 7

8 VERG DE GÜNDEM GEL R VERG S MÜKELLEFLER N N YILLIK BEYANNAME ÜZER NDEN YAPAB LECEKLER ND R MLERLE LG L OLARAK, GEÇT M Z K YIL Ç NDE ÇEfi TL KANUNLARLA YAPILAN DÜZENLEMELER I. Girifl Derya YALIM Bilindi i gibi, Gelir Vergisi Kanunu nun daha ilk maddesinde, gerçek kiflilerin bir takvim y l nda, Kanunun 2 nci maddesinde say lan gelir unsurlar ndan elde ettikleri gelirlerin safi tutarlar vergiye tabi gelir olarak tan mlanm fl; Kanunun 85 inci maddesinde de, aksine bir hüküm olmad kça, bu gelirlerin y ll k beyanname ile beyan edilmesi hüküm alt na al nm flt r. Gerçek kiflilerin gelirlerinin beyan konusunda aksi hükümler de, yine ayn Kanunun 86 nc maddesinde say lm flt r. Bu maddede say lan gelirler, y ll k beyanname ile beyan edilmeyecekleri gibi, baflka gelirler dolay s yla y ll k beyanname verilmesi halinde de bu beyannameye dahil edilmeyeceklerdir. Kanunda bu flekilde beyana tabi k l nm fl olan gelirlerin safi tutar da, elde edilen gelirin gayrisafi tutar ndan gelirin elde edildi i kaynak için indirimi kabul edilen giderlerin düflülmesi suretiyle bulunmaktad r. Örne in, ticari faaliyetlerden elde edilen ve Kanunda ticari kazanç olarak tan mlanan gelirlerden indirimi mümkün olan giderler, Gelir Vergisi Kanunu nun 40 nc maddesinde; gayrimenkul sermaye iratlar ndan indirimi mümkün olan giderler de yine ayn Kanunun 74 üncü maddesinde say lm flt r. Gelir Vergisi Kanunu nda say lan gelir unsurlar n n beyan s ras nda dikkate al nacak bir di er husus, o gelir için bir istisna uygulamas n n yap l p yap lmad d r. Kanunkoyucu, bir gelirin vergilendirilmesi ile sa lanacak toplumsal faydan n, vergilendirilmemesi ile sa lanacak toplumsal faydadan daha az oldu u durumlarda o geliri istisna uygulamas kapsam na alm fl ve beyan n engellemifltir. Yukar da, ilk paragrafta sözünü etti imiz GVK nun 86 nc maddesinde, tam mükellefiyette, kazanç ve iratlar n istisna hadleri içinde kalan k sm için beyanname verilmeyece i, baflka gelirler için beyanname verilmesi halinde de bunlar n beyannameye dahil edilmeyece i hükme ba lanm flt r. Kanunkoyucu, gerçek kiflilerin gelirlerinin beyan ile ilgili yukar daki hükümlerin ard ndan, GVK nun 89 uncu maddesinde koydu u hükümlerle de, beyanname üzerinde vergi matrah n n hesaplanmas s ras nda, bir k s m giderlerin, kifliler taraf ndan y ll k beyanname ile bildirilen gelirlerden indirimine izin vermifltir. Son y llarda vergi mevzuat m zda s kça yap lan de ifliklik ve düzenlemelerden en çok etkilenen maddelerden biri de bu madde olmufltur. Madde ile ilgili son düzenleme, 5228 say l Baz Kanunlarda ve 178 Say l Kanun Hükmünde Kararnamede De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lm fl ve madde bafll Di er ndirimler olarak de ifltirilirken, madde metni de yeniden düzenlenmifltir. Yaz m zda, y ll k beyanname üzerinde indirimine izin verilen giderlerin konu edildi i söz konusu maddede geçti imiz iki y ll k süre içinde yap lan de ifliklikler özetlenmektedir. 1. Okul, yurt, sa l k tesisi, çocuk yuvas, yetifltirme yurdu, huzurevi, bak m ve rehabilitasyon merkezi için yap lan ba fl ve yard mlar (4842, 4962 ve 5228 say l Kanunlar) tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 4842 say l Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu nun 89 uncu maddesinde yap lan ve tarihinden itibaren yürürlü e giren de ifliklik ile genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ba fllanan okul ve yüz yatak (kalk nmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere ö renci yurdu ile inflas dolay s yla yap lan harcamalar veya bu tesislerin inflas için bu kurulufllara yap lan her türlü ba fl ve yard mlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yap lan her türlü nakdî ve aynî ba fl ve yard mlar n tamam n n beyanname üzerinde bildirilen gelirden indirilmesine izin verilmifltir. ndirimine izin verilen harcamalar kapsam na, daha sonra yürürlü e giren 4962 say l Kanunla sa l k tesisleri ve 5228 say l Kanun ile de çocuk yuvas, yetifltirme yurdu, huzurevi, bak m ve rehabilitasyon merkezi dahil edilmifltir. 2. Mükelleflerin kendilerine, efllerine ve küçük çocuklar na ait e itim ve sa l k harcamalar ( 4842 say l Kanun) 4842 say l Kanunla Gelir Vergisi Kanunu nun 89 uncu maddesinde yap lan bir baflka de ifliklik ile de, mükelleflerin, kendilerine, efllerine ve küçük çocuklar na ait e itim ve sa l k harcamalar n, harcaman n Türkiye de yap lmas, belgelenmesi ve beyan edilen gelirin % 5 ini aflmamas koflullar yla, y ll k beyanname ile bildirdikleri gelirlerinden indirebilmelerine imkan sa lanm flt r. Ancak, madde metnine konulan bir hükümle, söz konusu e itim ve sa l k harcamalar üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu nun Mükerrer 121 inci maddesi çerçevesinde, vergi indiriminden faydalanan mükelleflerin, ayn harcamalar n bu hükümden faydalanarak matrahlar ndan indirmelerine izin verilmeyece i de ayr ca hükme ba lanm flt r. 3. Eski eser tescilli abide eserler için yap lan ba fl ve yard mlar (5035 say l Kanun) 2004 y l bafl nda yürürlü e giren 5035 Say l Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu nun 89 uncu maddesine eklenen hükümle, Vak flar Genel Müdürlü ü nün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vak flar ile belediyeler dahil di er kamu kurum ve kurulufllar ad na kay tl olan, Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bak m, onar m, restore edilmesi ve yaflat lmas amac yla abide eserin kay tl oldu u kurum ve kurulufllara yap lan ba fl ve yard mlar n tamam y ll k beyanname ile bildirilen gelirden indirilmesi hüküm alt na al nm flt r. Bu ba lamda, 5226 say l Kanun ile de, an lan kültür varl klar n n rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhas r olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarl k hizmetleri ile projelerin uygulanmas kapsam nda yap lan teslimler, katma de er vergisinden de istisna edilmifltir. 4. G da bankac l faaliyetinde bulunan dernek ve vak flara yap lan ba fl ve 8

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA DO RU B LD M Z YANLIfiLAR Mehmet KORKUSUZ. YURT DIfiINA ÇIKIfi YASA I UYGULAMASINDA GEL fimeler Umut GÜNDÜZ

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA DO RU B LD M Z YANLIfiLAR Mehmet KORKUSUZ. YURT DIfiINA ÇIKIfi YASA I UYGULAMASINDA GEL fimeler Umut GÜNDÜZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com N SAN/APRIL 2008 2008 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

G loballeflmenin bir sonucu olarak iflletmeler art k ürettikleri ürünler ile

G loballeflmenin bir sonucu olarak iflletmeler art k ürettikleri ürünler ile mali ÇÖZÜM 95 SPONSORLUK HARCAMALARININ ÖNEM VE VERG SEL BOYUTU THE IMPORTANCE AND TAX ASPECTS OF SPONSORHIP EXPENDITURES Yrd. Doç. Dr. Keramettin TEZCAN * ÖZ G loballeflmenin bir sonucu olarak iflletmeler

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2008 flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri M. Fatih Köprü English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi. Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi. Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2009 Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi Can Ender Gökçe Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas Bar fl Eken English

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin Konca 1 S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin konca stanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2004

FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU 2004 Ç NDEK LER Finansal Göstergeler 01 Faaliyet Göstergeleri 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Genel Müdür ün Mesaj 06 Yönetim ve Denetim Kurulu/Genel Müdür Yard mc lar 08 Krediler

Detaylı

Çomu: Adana ya liman yap lmal

Çomu: Adana ya liman yap lmal YAYINI YIL: 16 SAYI: 317 16 fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 26 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ViceChairman Josef Kreiterling Üye

Detaylı

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan BAfiKAN DAN De erli Okurlar m z, Kurumsal Yat r mc n n üçüncü say s haz rl klar na bafllarken dünya finans piyasalar nda baz s k nt lar oldu unu biliyor, ama krizin küresel boyutta bu kadar fliddetlenece

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation

Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs/May 2009 ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas Serdar Altay Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas Av. Gökçe Sar su English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı