ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER YILI BÜTÇES TBMM NE SUNULDU... Mehmet KORKUSUZ. EKONOM DE YEN DÖNEM: YTL Nagihan fiengül

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2004. 2005 YILI BÜTÇES TBMM NE SUNULDU... Mehmet KORKUSUZ. EKONOM DE YEN DÖNEM: YTL Nagihan fiengül"

Transkript

1 ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli stanbul Tel : (pbx) Fax : Ankara Ofis Reflit Galip Cad. No:53 D:3-4 Gaziosmanpafla Ankara Tel : Fax : zmir Ofis Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvar No:74 K:2 Yap Kredi Sigorta fl Merkezi Alsancak zmir Tel : Fax : Bursa Ofis Kükürtlü Cad. Tan fl Merk. No:67 B Blok D: Bursa Tel : Fax : YILI BÜTÇES TBMM NE SUNULDU... Mehmet KORKUSUZ EKONOM DE YEN DÖNEM: YTL Nagihan fiengül GEL R VERG S MÜKELLEFLER N N YILLIK BEYANNAME ÜZER NDEN YAPAB LECEKLER ND R MLERLE LG L OLARAK, GEÇT M Z K YIL Ç NDE ÇEfi TL KANUNLARLA YAPILAN DÜZENLEMELER Derya YALIM Dünyadan Vergi Haberleri Do a M RZA English Translation Hukuk Dünyas ndan... REKABET HUKUKUNDA YIKICI F YAT KAVRAMI Av. Eda Berat DEN Z Resmi Gazete den... Derya YALIM Sirküler ndeks Vergi Hakk nda Concerning Tax

2 VERG DE GÜNDEM 2005 YILI BÜTÇES TBMM NE SUNULDU... Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz Ekim ay ortalar nda, gazetelerde, 2005 y l bütçesiyle ilgili haberler ile Türkiye nin OECD ülkeleri aras nda en müsrif ülke oldu una iliflkin haberler üst üste geldi. sraf Önleme Vakf Baflkan taraf ndan yap lan aç klamalara göre, Türkiye, 2003 y l itibariyle, (30) OECD ülkesinin hem en fakiri ve hem de en müsrifi durumunda. sraf n parasal büyüklü ü, 2003 y l itibar yla 65 Katrilyon lira. Bu tespitten hareketle ve milli gelirin önemli bir bölümünün kamu taraf ndan kullan ld dikkate al narak, Hükümetlere düflenin, ülkede yeni kaynak yaratman n yan s ra en az onun kadar önemli olan, mevcut kaynaklar yerinde ve verimli kullanmak oldu unu söylemek mümkün. Bu noktada, Hükümete kaynaklar sa lama ve bunlar kamu hizmetlerinin finansman nda kullanma konusunda yetki ve izin veren Devlet bütçeleri büyük öneme sahip bulunuyor. Genel olarak, bütçeler, kaynaklar n ihtiyaçlar aras nda, en yüksek fayday sa layacak biçimde da t lmas n n bir arac. Devlet bütçelerinde de gerçeklefltirilmesi istenilen amaçlardan biri bu. Ancak, Devlet bütçeleri, kifli, aile ya da kurum bütçelerinden farkl olarak, Hükümetlere, kamu gelirlerini toplama ve bunlar kamu hizmetlerinin finansman nda kullanma konusunda yetki ve izin veriyor. Devlet bütçelerini di er bütçelerden ay ran en temel özellik te bu. Haz rlad bütçe tasar s parlamentoda onaylanan bir Hükümet, o y l içinde kamu gelirlerini toplama ve bunlar yine bütçede gösterilen kamu hizmetlerinin finansman nda kullanma hak ve yetkisini kazan yor. Bunun yan s ra, Devlet bütçeleri, ekonomideki kaynaklar n önemli bir k sm n n kamu taraf ndan kullan lmas na yol aç yor olmas dolay - s yla milli ekonomi üzerinde; gelirlerin toplanmas ve bunlar n kamu hizmetleri için harcanmas aflamalar nda gelir da l m na do rudan etkileri dolay s yla da sosyal hayat m zda önemli etkilere sahip. Bu özellikleri sebebiyle, Devlet bütçeleri, modern maliye teorisinde, kamu gelirleri ile harcamalar n n bir arada gösterildi i metin olman n ötesinde, maliye politikas n n etkili bir arac olarak kabul ediliyor. Ancak, toplumsal hayat m z bak m ndan bu kadar önemli olmas na ra men, bütçelere olan ilgi, yap lan haberlere bak l rsa memur maafllar na yap lacak zam oranlar ile s n rl. Her y l oldu u gibi bu y l da 17/Ekim tarihinde Hükümet taraf ndan TBMM ne sunulan 2005 y l bütçesi ile ilgili olarak, birkaç küçük istisnas d fl nda toplumdan veya onu temsil eden kurulufllardan ciddi say labilecek bir görüfl ortaya at lmad. Oysa, an lan bütçe ile 150 Katrilyon liray aflan bir kayna n (milli gelirin 1/3 ü) kamu taraf ndan kullan lmas öngörülüyor. Bunda, bütçedeki harcama kalemleri (faiz giderleri, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlar na yap lan aktarmalar vb.) üzerinde tasarruf yap labilmesinin imkans zl bir gerekçe olarak ileri sürülebilir. Bunun da ilgisizlikte flüphesiz ki bir pay vard r ancak bize göre ilgisizli in as l sebebi, toplumun fertlerinde, bütçe yoluyla harcanan kaynaklar n sahipli i duygusunun yarat lamamas. Verginin tabana yay lamamas n n ve vergiye tabi gelirlerin tam olarak kavranamam fl olmas n n bunda büyük etkisi var. Oysa, bütçeler yoluyla kullan lan kaynaklar n sahipleri, toplumun fertleri. Yaz m z n bafllang c nda, ciddi bir kurulufl taraf ndan israf edildi inin aç kland n belirtti imiz kaynaklar da onlar n sahip olduklar ve kamuya vergi ve benzeri yükümlülükler olarak aktar lan kaynaklar. Kaynaklar n yerinde ve verimli kullan lmas n n ya da baflka bir ifade ile israf n önlenmesinin yegane yolu da harcamalar n denetimi. Evet bugün bütçe harcamalar üzerinde, hem bütçenin haz rl aflamas nda, hem görüflülmesi aflamas nda ve hem de uygulanmas aflamas nda ayr ayr denetimler söz konusu ancak bu denetimlerin israf n önlenmesi için yeterli olamad da, bugün geldi imiz noktada, israf edilen kaynaklar n büyüklü üne bak l rsa, çok aç k. Kamu kaynaklar n n israf edilmesi ve kötüye kullan lmas n n önlenmesi için bizce bu konuda bir fleye daha ihtiyaç bulunuyor. O da bu kaynaklar n kullan m üzerinde toplumsal denetim ya da kamuoyu denetimi. Esasen söz konusu kamuoyu denetimi, kaynaklar verimli kullanma arzusunda olan Hükümetlerin de önemli bir deste i kabul edilebilir. Çünkü, her dönemde kamu kaynaklar n kiflisel veya grup ç karlar için kullanmak isteyecek kifliler bulunacakt r. Hükümetlerin bunlarla mücadelede önemli bir deste i kamuoyunun kamu kaynaklar n n kullan m üzerindeki hassasiyeti olacakt r. Belirtmeliyiz ki, gerek bugüne kadar kabul edilen çeflitli kanunlardan (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun, Bilgi Edinme Kanunu vb.) ve gerekse 2

3 Hükümet yetkilileri taraf ndan yap lan aç klamalardan, Hükümetin kaynaklar n israf n önleme ve kamu harcamalar üzerinde kamuoyu denetimini gerçeklefltirme konusunda bir iradeye sahip oldu unu aç k biçimde görüyoruz y l bütçesinin uygulamas ile ilgili aç klamalar da, bu iradenin uygulamaya yans d n gösteriyor. Örne in, 2004 y l n n tamam için öngörülen harcama toplam 150 Katrilyon lira olmas na ra men, y l n ilk (9) ay sonu itibar yla gerçekleflen harcama tutar, 101 Katrilyon lira. Öte yandan, y l n tamam için öngörülen bütçe aç 45 Katrilyon lira olmas na ra men, yine ilk dokuz ayl k dönemde ortaya ç kan bütçe aç 21 Katrilyon lira. (Maliye Bakanl, Kamu Hesaplar Bülteni) Harcama disiplinin y l n geri kalan k sm nda da sürdürülmesi durumunda, hem harcamalarda ve hem de bütçe aç nda öngörülen tutarlar n alt nda kal nacak. Haz rl klar na geçti imiz Haziran ay nda Baflbakanl k taraf ndan yay mlanan Bütçe Ça r s ile bafllanan ve Yüksek Planlama Kurulu nun makroekonomik büyüklükleri ve ödenek teklif tavanlar n belirledi i çerçeve karar do rultusunda haz rlanan 2005 y l bütçe kanunu tasar s, belirlenecek takvime göre önce Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra da genel kurulda görüflülecek. Kanun olarak kabul edilen tasar, Cumhurbaflkan nca onaylanmas n n ard ndan Resmi Gazete de yay mlanmas n müteakip, 2005 y l bafl nda yürürlü e girecek. Mali disiplinin sürdürülmesi, borçlar n sürdürülebilirli ini sa layacak faiz d fl fazla verilmesi, Türkiye nin Avrupa Birli i ne üyeli i yönünde ortaya koydu u politikalar n hayata geçirilmesi yönünde devam eden çal flmalar n h zland r larak zaman nda sonuçland r lmas, bafllat lm fl bulunan yap sal reformlar kararl l kla gerçeklefltirilmesi gibi öncelikli hedeflere sahip bulunan 2005 y l bütçesi ile ilgili baz temel büyüklükler, afla daki tabloda, 2004 y l tahmini sonuçlar ile birlikte gösteriliyor. Gelir/gider kalemleri Y l sonu itibar yla tahsili veya harcanmas bugünden tahmin edilen tutarlar (2004, Katrilyon Lira) Tahsili veya harcanmas öngörülen tutarlar (2005, Katrilyon Lira) De iflim (%) Aç klama Bütçe giderleri toplam Bütçe giderlerinin GSMH içindeki pay Faiz giderlerinin bütçe giderleri içindeki pay Faiz giderlerinin GSMH ya oran 142,6 155,4 8,9 Bütçe giderlerinin 32,4 Katrilyon liras personel giderleri, 22 Katrilyon liras sosyal güvenlik kurumlar na yap lacak aktarmalar, 56,4 Katrilyon liras faiz ödemeleri ve 10,1 Katrilyon liras da yat r m harcamalar için ayr lm flt r. % 33,63 % 32,33 39,0 36,2 13,8 11,7 Faiz giderlerinin GSMH ya oran Sosyal güvenlik kurulufllar na yap lan aktarmalar 13,8 11,7 18,9 22 Üç sosyal güvenlik kuruluflunun bütçe üzerindeki yükleri sürekli art yor. Örne in, 2005 y l için bu art fl, SSK nda % 3,4 ; Emekli Sand nda % 14,1 ve Ba -Kur da % 24,5 olacak. 3

4 VERG DE GÜNDEM Gelir/gider kalemleri Y l sonu itibar yla tahsili veya harcanmas bugünden tahmin edilen tutarlar (2004, Katrilyon Lira) Tahsili veya harcanmas öngörülen tutarlar (2005, Katrilyon Lira) De iflim (%) Aç klama Bütçe gelirleri toplam 108,6 126,3 16,2 Vergi gelirleri 100,4 118,9 18,4 Vergi gelirlerinin 75 Katrilyon liral k k sm mal ve hizmetler üzerinden al nan vergilerden (KDV ve ÖTV), 30 Katrilyon liral k k sm kazanç üzerinden al nan vergilerden (Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi) oluflmaktad r. Bu tutarlar, 2004 y l na göre, KDV nde % 19,6; ÖTV nde % 29,1; GV nde % 26,5 ve KV nde % 5,8 oran nda bir art fl ifade etmektedir. Vergi d fl gelirler 18,6 19,9 6,9 Vergi gelirlerinin faiz giderlerini karfl lama oran % 58,3 % 47,4 Bu oran, 2001 y l nda % 103,3, 2002 y l nda % 87 olarak gerçekleflmifltir. Bütçe aç 33,9 29,1-36,6 Bütçe aç /GSMH % 8 % 6 Bütçe aç /Bütçe giderleri % 30,5 % 18,7 Faiz D fl fazla (% 6,5) 21,2 24,0 GSMH (TL) 424,1 480,9 13,4 GSMH (USD) 293,3 milyar USD 298,9 milyar USD % 1,9 Büyüme % 10 % 5 Vergi yükü % 23,69 % 24,73 Vergi yükünün % 18,2 lik k sm dolayl vergilerden, kalan % 6,5 lik k sm ise dolays z vergilerden kaynaklan yor. hracat 62 milyar USD 71 milyar USD % 14,5 thalat 95,5 milyar USD 104,0 milyar USD GSMH Deflatörü 8,1 8 TÜFE 10 8 TEFE 13,5 8 4

5 EKONOM DE YEN DÖNEM: YTL I. Girifl Nagihan fiengül Bilindi i gibi, ülkemizde 1970 lerde bafllayan yüksek enflasyonist ortam, baz ekonomik de erlerin milyarlarla, trilyonlarla ve hatta katrilyonlarla ifade edilmesine neden olmufltur. Bu süreçte ekonominin nakit ihtiyac 1981 y l ndan bu yana ortalama her 2 y lda bir defa tedavüle ç kar lan üst de erde yeni banknotlarla karfl lanm fl olup, afla da yer verilen TABLO I den de görülece i üzere, bugün dünyadaki en büyük kupürlü banknot ( ) sadece ülkemizde kullan lmaktad r. Söz konusu durum param z n uluslararas platformlardaki itibar n da olumsuz etkilemektedir. Di er taraftan, bol s f rl rakamlar baflta kasa ifllemlerinde olmak üzere, muhasebe ve istatistik kay tlar nda, bilgi ifllem programlar nda ve ödeme sistemlerinde, fiyat etiketlemelerinden, benzin pompalar ve taksimetrelere kadar günlük hayat n birçok alan nda da sorunlar yaratmaktad r. TABLO I Dünya Genelinde Tedavülde Bulunan En Büyük Banknot Kupürleri (*) Ülke Kupür USD De eri Endonezya Kamboçya ,1 Lübnan Mozambik ,2 Paraguay , Romanya Türkiye Vietnam ,4 Kaynak: MRI Bankers Guide to Foreign Currency, (*) tarihi itibariyle Bugüne kadar dünya genelinde toplam 49 ülkede paradan s f r atma operasyonu gerçeklefltirilmifltir. Di er ülkelerdeki uygulamalarda bu operasyonun genellikle bir ekonomik istikrar program ile gündeme geldi i ve farkl enflasyon oranlar nda s f r at ld gözlenmektedir. stikrar program baflar ile sonuçlanan ülkelerden srail de, programa baflland ktan k sa bir süre sonra para reformu gerçeklefltirilmifltir. Polonya, Bolivya ve Bulgaristan da ise istikrar program n n enflasyon üzerindeki olumlu etkileri ortaya ç kt ktan sonra para reformu gerçeklefltirilmifltir. Bugün daha ziyade tercih edilen yöntem de budur. Türkiye de ise, son birkaç y lda enflasyon oran nda meydana gelen düflüfller, ekonomik istikrar n sa lanmas için at lan önemli ad mlar ve gelece e iliflkin ekonomik alandaki olumlu beklentiler sebebiyle 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 5083 Say l Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk nda Kanun ile para birimimiz tarihinden itibaren Yeni Türk Liras ve Yeni Kurufl olarak belirlenmifltir Say l Kanunun yan s ra Yeni Türk Liras uygulamas na iliflkin yap lan di er düzenlemeler ise flu flekildedir: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 13 Seri No lu Muhasebe Sistemi Genel Tebli i, ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 21 Seri No lu Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i, tarih say l Resmi Gazetede yay mlanan 60 Seri No lu Katma De er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakk nda Kanunla lgili Tebli, tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Yeni Türk Liras na Geçifl Nedeniyle Madeni Ufakl k Paralar n Tedavülden Kald r lmas na Dair Tebli, Yukar da yer verilen düzenlemeler kapsam nda muhasebe ve vergisel yönleriyle Yeni Türk Liras na geçifl bu yaz m z n konusunu oluflturmaktad r. II. Uygulamaya liflkin Düzenlemeler 5083 Say l Kanun ile Türkiye Cumhuriyetinin yeni para birimi Yeni Türk Liras (YTL) ve alt birimi Yeni Kurufl (YKr) olarak belirlenmifl, 1 YTL 100 YKr a eflitlenmifltir. Türk Liras de erler Yeni Türk Liras na dönüfltürülürken ise, bir milyon Türk Liras ( TL) eflittir bir Yeni Türk Liras de iflim oran esas al nm flt r. Halen tedavülde bulunan Türk Liras banknotlar ve madeni paralar tarihleri aras nda Yeni Türk Liras banknotlar ve yeni tedavüle ç kar lacak madeni paralar ile birlikte tedavül edecektir. Banknotlar n birlikte tedavülü ve de ifltirilmesine iliflkin esaslar TC. Merkez Bankas nca, madeni paralar n birlikte tedavülü ve de ifltirilmesine iliflkin esaslar ise Hazine Müsteflarl nca belirlenecektir. Halen kulland m z Türk Liras banknot ve madeni paralar 2005 y l n n sonuna kadar tedavülde kalacakt r y l nda 1 y l boyunca hem Türk Liras hem de Yeni Türk Liras banknot ve madeni paralar birlikte tedavül edecek, Türk Liras banknot ve madeni paralar 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren tedavülden kald r - lacakt r. Türk Liras banknotlar 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 10 y l boyunca (zaman afl m süresince) Merkez Bankas, Merkez Bankas fiubesi bulunmayan yerlerde T.C. Ziraat Bankas taraf ndan de ifltirilecektir. Hazine Müsteflarl taraf ndan yap lan düzenleme ile halen tedavülde bulunan , ve TL lik madeni paralar tarihinden itibaren tedavülden kald r lacak olup, tarihinden tarihine kadar bu paralar sadece Mal Sand klar ile TC. Ziraat Bankas ve TC. Merkez Bankas flubelerinde kabul edilecek ve de ifltirilecektir tarihinden itibaren tedavülde olacak olan YTL para birimleri; - YTL banknotlar: 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL, - Madeni paralar: 1, 5, 10, 25, 50 Yeni Kurufl ve 1 Yeni Lira dan oluflacakt r. Yeni Türk Liras cinsinden yap lan ifllemlerde yar m Yeni Kuruflun üzerindeki de erler 1 Yeni Kurufla tamamlan r; yar m Yeni Kuruflun alt ndaki de erler ise dikkate al nmayacakt r. Kanunun 3 üncü maddesinde, Kanun- 5

6 VERG DE GÜNDEM larda ve di er mevzuatta, idari ifllemlerde, yarg kararlar nda, her türlü hukuki muamelelerde, k ymetli evrak ve hukuki sonuç do uran di er belgeler ile ödeme ve de iflim araçlar nda Türk Liras na yap lan at flar, Kanunda belirtilen de iflim oran nda Yeni Türk Liras na yap lm fl say l r ifadesine yer verilmifltir. Di er bir deyiflle; tarihinden önce TL cinsinden düzenlenmifl olan her türlü k ymetli evraklar, sözleflmeler ve her türlü hukuki muamelelerde yer alan TL de erler Kanunda belirtilen de iflim oran üzerinden YTL na çevrilerek geçerlili ini koruyacakt r. Ancak taraflar n, söz konusu evraklar 31 Aral k 2005 tarihine kadar (bu tarih dahil) Yeni Türk Liras na göre yeniden düzenlemeleri halinde, bu muamele ve düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç ve di er yükümlülüklerden muaf olacakt r. III. Muhasebe Sistemi le lgili Düzenlemeler tarihi sonuna kadar dönem sonu ifllemleri dahil tüm muhasebe kay tlar Türk Liras üzerinden yap lacak ve mali tablolar Türk Liras üzerinden düzenlenecektir tarihli bilanço tutarlar Kanunda belirtilen de iflim oran esasa al narak tarihi itibariyle Yeni Türk Liras na dönüfltürülecek ve dönüfltürülen bu tutarlar aç l fl kay tlar olarak muhasebelefltirilecektir tarihinden itibaren düzenlenecek tüm belgeler ve muhasebe kay tlar sadece YTL ve YKr üzerinden olacakt r. En küçük para birimi 1 YKr oldu u ve YTL cinsinden yap lan ifllemlerin sonuçlar nda ve ödeme aflamalar nda yar m YKr ve üzerindeki de erler 1 YKr a tamamlanaca için en küçük muhasebe ve fatura de eri de 1 YKr olacakt r y l boyunca Türk Liras ve Yeni Türk Liras n n birlikte kullan lacak olmas ve 2005 takvim y l nda bütün mal ve hizmet bedellerinin etiket ve tarife listelerinin Türk Liras ve Yeni Türk Liras para birimleri üzerinden ayr ayr gösterilmesi belge düzenleme ve muhasebe kay tlar nda YTL nin esas al nmas n etkilemeyecektir. Önceki dönemlere iliflkin olmakla birlikte tarihinden sonra düzenlenecek faturalar, verilecek beyannameler ve bildirimlerin de Yeni Türk Liras na dönüfltürülmesi ve YTL üzerinden düzenlenmesi ve hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir. Yaln zca, ücretlilere yap lacak özel gider indiriminde farkl bir uygulama benimsenmifl olup, bu konuya yaz m z n ileriki bölümlerinde detayl yer verilmifltir. Maliye Bakanl nca özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler de tarihinde normal vergilendirme dönemine sahip di er mükellefler gibi ifllem yapacaklard r. Ancak, bu mükellefler tarihi itibariyle geçici mizan ç kartacaklar, mizanda yer alan hesaplar di er mükelleflerin tabi oldu u esaslar çerçevesinde YTL para birimine dönüfltürecekler ve bu tutarlar aç l fl maddesi olarak muhasebelefltireceklerdir tarihli bilançonun YTL para birimine dönüfltürülmesi esnas nda hesaplardaki toplam TL tutarlar n YTL na dönüflümünde bulunacak toplam tutar ile alt hesaplar n daha sonra ayr ayr dönüflümü halinde bulunacak tutarlar toplam yuvarlamalar nedeniyle eflit olmayabilecektir. Bu sebeple, iflletmeler YTL na dönüflüm ifllemini hesap plan n n en alt k r l m ndaki hesaplar n n tek tek YTL na çevrilmesi suretiyle bulunan ana hesap toplam tutar n n muhasebe kayd n yapacaklard r tarihi itibariyle yap lan YTL dönüflümü sonucunda ortaya ç kabilecek olumlu yuvarlama farklar n n tek düzen hesap plan nda yer alan 679-Di er Ola and fl Gelir ve Karlar hesab na, olumsuz yuvarlama farklar n n ise 689- Di er Ola and fl Gider ve Zararlar hesab na kaydedilece i Maliye Bakanl taraf ndan yay mlanan 13 Seri No lu Muhasebe Sistemi Genel Tebli inde aç kça belirtilmifltir. Amortismana tabi iktisadi k ymetlerin TL birimindeki de erleri YTL na dönüfltürülürken her bir iktisadi k ymet için ayr ayr dönüflüm ifllemi yap lacakt r. Ayr ca bu iktisadi k ymetlerin birikmifl amortismanlar da ayr ayr YTL na dönüfltürülecektir tarihinden önce kay tlarda ekonomik ömrü dolan amortismana tabi iktisadi k ymetlerin 1 TL olan iz bedelleri de 1 YKr a dönüfltürülecek ve hesaplara 0,01 YTL olarak kaydedilecektir. IV. Vergisel Uygulamalar 2004 y l vergilendirme dönemine iliflkin olmakla birlikte, tarihinden sonra verilecek KDV, Muhtasar, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi vb. beyannameler YTL para birimi üzerinden düzenlenecektir y l mali y l ifllemlerine iliflkin düzenlenen, ancak tarihinden sonra verilmesi gereken Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ekinde yer verilecek olan karfl laflt rmal mali tablolar ise, söz konusu tablolar n k yaslanabilmesi için YTL para birimi cinsinden düzenlenecektir tarihinden itibaren ödeme aflamas ve ifllem sonuçlar nda kullan lacak en küçük para birimi 1 YKr olaca için hesaplanan vergiler de en az 1 YKr olacakt r. Hesaplanan verginin yar m YKr un alt nda bir tutar olmas halinde bu vergi dikkate al nmayacak, yar m YKr veya üzerinde olmas durumunda ise 1YKr a tamamlanacakt r tarihi itibariyle YTL para birimine dönüfltürülen ve 679- Di er Ola and fl Gelir ve Karlar hesab na kaydedilen olumlu yuvarlama farklar vergi matrah n n tespitinde gelir olarak, 689- Di er Ola and fl Gider ve Zararlar hesab na kaydedilen olumsuz yuvarlama farklar ise vergi matrah n n tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al nacakt r. Tebli de yer verilen bir di er düzenleme ise banka ve sigorta flirketlerine iliflkindir. Söz konusu kurumlar tarihi itibariyle yap lan YTL para birimine dönüflüm nedeniyle ortaya ç kan olumlu farklar için BSMV hesaplamayacakt r. Yap lan kanuni düzenlemelerde iflletmelerin ellerinde bulunan çek karnelerinin de ifltirilmesine iliflkin yasal bir zorunluluk getirilmemifltir. Ancak YTL na geçiflin teflvik edilmesi ve kullan m s ras nda olabilecek muhtemel kar fl kl klar n önlenmesi amac yla banka müflterilerinin ellerindeki TL ibareli çek karnelerini, mevcut çek karnelerinin tam olarak iade edilmesi flart yla, tarihinden itibaren ayn say da YTL ibareli çek karneleri ile de ifltirmek istemeleri halinde de iflim ifllemi de erli ka t bedeli tahsil edilmeden 6

7 yap lacakt r. (De erli ka t bedeli tarihinden itibaren her bir çek yapra için TL dir.) V. Özel Gider ndirimi 2004 y l harcamalar ndan kaynaklanan ücretlilerde vergi indirimi uygulamas nda, vergi indirimine esas al nacak belgeler 2004 y l nda yap lan harcamalara ait olaca ndan belgelerdeki para birimi TL olacakt r y l nda yap lan harcamalar karfl l nda al nan belgelerdeki tutarlar ile azami indirim tutar n n belirlenece i 2004 y l vergi matrah TL üzerinden belirtildi inden, 20/01/2005 tarihine kadar verilecek Vergi ndirimine Ait Bildirimler TL üzerinden doldurulacakt r. Ancak, 01/01/2005 tarihinden itibaren ücretlerin YTL olarak ifade edilmesi ve mahsubunun ayn para birimiyle ifade edilen de erler oran nda yap labilecek olmas nedeniyle, TL olarak hesaplanan vergi indirimi tutar bildirimi alan iflveren taraf ndan YTL na çevrilerek Muhtasar Beyannamede mahsup konusu yap - lacakt r y l nda iflten ayr lan, emekli olan ve ölenlere ait bildirimler hakk nda da ayn flekilde ifllem yap lacakt r. VI. Fatura ve Belge Düzenine liflkin Hususlar Kanunun 1 nci maddesinin yürürlük tarihinin olmas sebebiyle, tarihi sonuna kadar düzenlenecek tüm belgeler (fatura, sevk irsaliyesi, vb.) Türk Liras üzerinden düzenlenecektir tarihinden önceki dönemlere ait ifllemlere ait olsalar dahi bu tarihten sonra düzenlenecek belgeler YTL/YKr cinsinden düzenlenecektir tarihinden önce sat lan ve faturas TL üzerinden düzenlenmifl mallar n bu tarihten sonra iade edilmesi halinde, faturadaki tutarlar YTL na dönüfltürülerek hesaplara al nacak ve düzenlenecek iade faturalar YTL para birimi üzerinden düzenlenerek muhasebe kayd yap lacakt r. 13 Seri No lu Muhasebe Sistemi Genel Tebli inde yer verildi i üzere, mükellefler yapm fl olduklar mal ve hizmet teslimlerine iliflkin tarihinden itibaren düzenleyecekleri fatura veya fatura yerine geçen belgelerde ayn orana tabi birden fazla mal veya hizmet bedeli gösterildi inde Katma De er Vergisi ayn orana tabi mal ve hizmetlerin matrah toplamlar dikkate al narak hesaplanacakt r. Farkl orana tabi mal ve hizmetlerin ayn faturada gösterilmesi halinde KDV her bir oran n matrah toplam dikkate al narak hesaplanacakt r. Özel Tüketim Vergisi kapsam na giren mallar için ise düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgelerde KDV uygulamas ndan farkl olarak her bir mal için ayr ayr ÖTV hesaplanmas gerekmektedir. VII. Etiket ve Tarifelere liflkin Düzenlemeler 5083 Say l Kanunun Geçici 3 ncü maddesi uyar nca; tarihleri aras nda, bütün mal ve hizmet bedellerinin, 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde düzenlenecek etiket ve tarife listelerinde Türk Liras ve Yeni Türk Liras üzerinden ayr ayr gösterilmesi zorunlu bulunmaktad r. VIII. Ödeme Kaydedici Cihazlara liflkin Hususlar Ödeme kaydedici cihazlar n (yazar kasalar) YTL na göre ifllem yapmalar hakk nda 60 Seri No.lu Katma De er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakk nda Kanunla lgili Genel Tebli de ayr nt l aç klamalar yap lm flt r. Söz konusu Tebli e göre ödeme kaydedici cihaz üretici veya ithalatç lar, Maliye Bakanl na müracaat ederek gerekli izni ald ktan sonra, daha önce onaylananlar da dahil olmak üzere tüm ödeme kaydedici cihazlar n YTL ve YKr u esas alacak tarzda düzenleyeceklerdir. Bu konudaki düzenleme ifllemleri, en geç 31/03/2005 tarihine kadar tamamlanm fl olacakt r. 01/01/2005 tarihinden (bu tarih dahil) sonra sat lacak bütün ödeme kaydedici cihazlar, YTL ve YKr esas na göre ifllem yapacak özellikte olacak ve bu özelli i tafl mayan cihazlar n sat fl yap lamayacakt r. Ayr ca, 5228 say l Kanunun 13 üncü maddesiyle, 3100 say l Katma De er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakk nda Kanunun 7.nci maddesinin birinci f kras nda yap lan de ifliklikle; mükelleflerin 31/07/2004 tarihinden itibaren kullanmak üzere sat n ald klar ödeme kaydedici cihazlar için % 100 e kadar amortisman oran n seçebilme imkan getirilmifltir IX. Sonuç Gerek ifl hayat nda ve gerekse günlük hayat m zda önemli bir ad m olarak karfl m za ç kan Yeni Türk Liras uygulamas, iflletmelerin bilgisayar sistemlerinde külfetli de ifliklikler yapmas n gerektirecektir. Bu nedenle iflletmelerin bir an önce bu konuda ciddi ad mlar atarak kendilerini yeni sisteme uyumlu hale getirmelerinde fayda bulunmaktad r. 7

8 VERG DE GÜNDEM GEL R VERG S MÜKELLEFLER N N YILLIK BEYANNAME ÜZER NDEN YAPAB LECEKLER ND R MLERLE LG L OLARAK, GEÇT M Z K YIL Ç NDE ÇEfi TL KANUNLARLA YAPILAN DÜZENLEMELER I. Girifl Derya YALIM Bilindi i gibi, Gelir Vergisi Kanunu nun daha ilk maddesinde, gerçek kiflilerin bir takvim y l nda, Kanunun 2 nci maddesinde say lan gelir unsurlar ndan elde ettikleri gelirlerin safi tutarlar vergiye tabi gelir olarak tan mlanm fl; Kanunun 85 inci maddesinde de, aksine bir hüküm olmad kça, bu gelirlerin y ll k beyanname ile beyan edilmesi hüküm alt na al nm flt r. Gerçek kiflilerin gelirlerinin beyan konusunda aksi hükümler de, yine ayn Kanunun 86 nc maddesinde say lm flt r. Bu maddede say lan gelirler, y ll k beyanname ile beyan edilmeyecekleri gibi, baflka gelirler dolay s yla y ll k beyanname verilmesi halinde de bu beyannameye dahil edilmeyeceklerdir. Kanunda bu flekilde beyana tabi k l nm fl olan gelirlerin safi tutar da, elde edilen gelirin gayrisafi tutar ndan gelirin elde edildi i kaynak için indirimi kabul edilen giderlerin düflülmesi suretiyle bulunmaktad r. Örne in, ticari faaliyetlerden elde edilen ve Kanunda ticari kazanç olarak tan mlanan gelirlerden indirimi mümkün olan giderler, Gelir Vergisi Kanunu nun 40 nc maddesinde; gayrimenkul sermaye iratlar ndan indirimi mümkün olan giderler de yine ayn Kanunun 74 üncü maddesinde say lm flt r. Gelir Vergisi Kanunu nda say lan gelir unsurlar n n beyan s ras nda dikkate al nacak bir di er husus, o gelir için bir istisna uygulamas n n yap l p yap lmad d r. Kanunkoyucu, bir gelirin vergilendirilmesi ile sa lanacak toplumsal faydan n, vergilendirilmemesi ile sa lanacak toplumsal faydadan daha az oldu u durumlarda o geliri istisna uygulamas kapsam na alm fl ve beyan n engellemifltir. Yukar da, ilk paragrafta sözünü etti imiz GVK nun 86 nc maddesinde, tam mükellefiyette, kazanç ve iratlar n istisna hadleri içinde kalan k sm için beyanname verilmeyece i, baflka gelirler için beyanname verilmesi halinde de bunlar n beyannameye dahil edilmeyece i hükme ba lanm flt r. Kanunkoyucu, gerçek kiflilerin gelirlerinin beyan ile ilgili yukar daki hükümlerin ard ndan, GVK nun 89 uncu maddesinde koydu u hükümlerle de, beyanname üzerinde vergi matrah n n hesaplanmas s ras nda, bir k s m giderlerin, kifliler taraf ndan y ll k beyanname ile bildirilen gelirlerden indirimine izin vermifltir. Son y llarda vergi mevzuat m zda s kça yap lan de ifliklik ve düzenlemelerden en çok etkilenen maddelerden biri de bu madde olmufltur. Madde ile ilgili son düzenleme, 5228 say l Baz Kanunlarda ve 178 Say l Kanun Hükmünde Kararnamede De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lm fl ve madde bafll Di er ndirimler olarak de ifltirilirken, madde metni de yeniden düzenlenmifltir. Yaz m zda, y ll k beyanname üzerinde indirimine izin verilen giderlerin konu edildi i söz konusu maddede geçti imiz iki y ll k süre içinde yap lan de ifliklikler özetlenmektedir. 1. Okul, yurt, sa l k tesisi, çocuk yuvas, yetifltirme yurdu, huzurevi, bak m ve rehabilitasyon merkezi için yap lan ba fl ve yard mlar (4842, 4962 ve 5228 say l Kanunlar) tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 4842 say l Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu nun 89 uncu maddesinde yap lan ve tarihinden itibaren yürürlü e giren de ifliklik ile genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ba fllanan okul ve yüz yatak (kalk nmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere ö renci yurdu ile inflas dolay s yla yap lan harcamalar veya bu tesislerin inflas için bu kurulufllara yap lan her türlü ba fl ve yard mlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yap lan her türlü nakdî ve aynî ba fl ve yard mlar n tamam n n beyanname üzerinde bildirilen gelirden indirilmesine izin verilmifltir. ndirimine izin verilen harcamalar kapsam na, daha sonra yürürlü e giren 4962 say l Kanunla sa l k tesisleri ve 5228 say l Kanun ile de çocuk yuvas, yetifltirme yurdu, huzurevi, bak m ve rehabilitasyon merkezi dahil edilmifltir. 2. Mükelleflerin kendilerine, efllerine ve küçük çocuklar na ait e itim ve sa l k harcamalar ( 4842 say l Kanun) 4842 say l Kanunla Gelir Vergisi Kanunu nun 89 uncu maddesinde yap lan bir baflka de ifliklik ile de, mükelleflerin, kendilerine, efllerine ve küçük çocuklar na ait e itim ve sa l k harcamalar n, harcaman n Türkiye de yap lmas, belgelenmesi ve beyan edilen gelirin % 5 ini aflmamas koflullar yla, y ll k beyanname ile bildirdikleri gelirlerinden indirebilmelerine imkan sa lanm flt r. Ancak, madde metnine konulan bir hükümle, söz konusu e itim ve sa l k harcamalar üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu nun Mükerrer 121 inci maddesi çerçevesinde, vergi indiriminden faydalanan mükelleflerin, ayn harcamalar n bu hükümden faydalanarak matrahlar ndan indirmelerine izin verilmeyece i de ayr ca hükme ba lanm flt r. 3. Eski eser tescilli abide eserler için yap lan ba fl ve yard mlar (5035 say l Kanun) 2004 y l bafl nda yürürlü e giren 5035 Say l Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu nun 89 uncu maddesine eklenen hükümle, Vak flar Genel Müdürlü ü nün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vak flar ile belediyeler dahil di er kamu kurum ve kurulufllar ad na kay tl olan, Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bak m, onar m, restore edilmesi ve yaflat lmas amac yla abide eserin kay tl oldu u kurum ve kurulufllara yap lan ba fl ve yard mlar n tamam y ll k beyanname ile bildirilen gelirden indirilmesi hüküm alt na al nm flt r. Bu ba lamda, 5226 say l Kanun ile de, an lan kültür varl klar n n rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhas r olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarl k hizmetleri ile projelerin uygulanmas kapsam nda yap lan teslimler, katma de er vergisinden de istisna edilmifltir. 4. G da bankac l faaliyetinde bulunan dernek ve vak flara yap lan ba fl ve 8

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 75 İST,27.09.2004 ÖZET: YENİ TÜRK LİRASI KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN UYULACAK ESASLAR HAKKINDA I. YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR YENİ TÜRK LİRASI = 01.01.2005 YENİ DÖNEM 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanun Madde 1: Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 82 İST, 11.10.2004 ÖZET: * Yeni Türk Lirası kullanımında özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafından uyulacak esaslar hakkında 13 Sıra no.lu Muhasebe Sistemi

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

T icari hayatta faaliyet gösteren iflletmeler kar elde amac ile kurulmufl olsalar

T icari hayatta faaliyet gösteren iflletmeler kar elde amac ile kurulmufl olsalar mali ÇÖZÜM 153 KAMUYA YARARLI DERNEKLERE YAPILAN BA Ifi VE YARDIMLARIN VERG MATRAHINDAN ND R M VE MUHASEBELEfiT R LMES Gökhan KORHAN * Fatih Sultan YAVUZ ** I- G R fi: T icari hayatta faaliyet gösteren

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINCA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/69

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINCA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/69 1 İstanbul, 11.10.2004 Bilindiği üzere 31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun ile 01.01.2005 tarihinden geçerli

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI YENİ TÜRK LİRASI KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN UYULACAK ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDAKİ SORU VE ÖNERİLERİNİZİ SİTEMİZİN İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEN

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

15.03.2010. Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/4

15.03.2010. Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/4 15.03.2010 Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/4 Konu: YILLIK GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐNDE MAHSUP EDĐLECEK ĐNDĐRĐMLER VE GEÇMĐŞ YIL ZARARLARI Gelir Vergisi Kanunu nun 83 ncü maddesi uyarınca hilafına hüküm

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER Günümüzde birçok kurum ve ticari işletmeler sadece ürettikleri mal ve hizmetler yanında topluma verdikleri sosyal değerlerle de öne çıkmaktadırlar.

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

ERNST & YOUNG MAYIS/MAY 2007

ERNST & YOUNG MAYIS/MAY 2007 ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com MAYIS/MAY 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

BA-BS FORMLARININ DÜZENLENMESİ VE CEZA UYGULAMASI BAĞIŞ VE YARDIMLAR BASİT USÜLDE VERGİLENDİRME BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU BİLDİRİM SÜRELERİ

BA-BS FORMLARININ DÜZENLENMESİ VE CEZA UYGULAMASI BAĞIŞ VE YARDIMLAR BASİT USÜLDE VERGİLENDİRME BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU BİLDİRİM SÜRELERİ B B BA-BS FORMLARININ DÜZENLENMESİ VE CEZA UYGULAMASI BAĞIŞ VE YARDIMLAR BASİT USÜLDE VERGİLENDİRME BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU BİLDİRİM SÜRELERİ 26 q BA-BS FORMLARININ DÜZENLENMESİ VE CEZA UYGULAMASI

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU HAKEMS Z YAZILAR MAL S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU Zübeyir BAKMAZ * G R fi Ülkemizdeki sigorta sözleflmelerini yapmaya yetkili sigorta flirketlerinin, Hazine

Detaylı

4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN

4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN 4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN TEfiK LAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN LE 24.03.1998 TAR HL VE 3418 SAYILI KANUNDA

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009 KONU Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik Maliye Bakanlığı 24.03.2009 tarih 27179 Sayılı resmi

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı