Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür"

Transkript

1 LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki belirsizlik ortam halen devam ediyor. Tedirginlik ve güvensizli- in hakim oldu u piyasalar henüz yerine oturmufl de il. Ülke bireyleri ise döviz, faiz, hazine bonosu, borsa ve iç borç ödemesine kilitlenmifl durumda. Bunlar yetmezmifl gibi bir de de iflik kesimler taraf ndan karamsar tablolar çiziliyor. Bu belirsizlik ortam nda umutsuzluk ve güvensizli i yayarak, yak n p a layarak bir yere varamay z. Bu durumda birey olarak bizim üzerimize düflen Türkiye yi sa l kl bir flekilde büyüyen, istikrarl bir ülke konumuna getirmek için çal flmakt r. Çünkü yaflad m z bu günler, son yirmi y l n yanl fl yönetim politikalar ile üretmeden tüketen bir toplum haline gelmemizin sonucudur. Toplumun tüm kesimlerinin etkilendi i ekonomik kriz ortam nda, kiflilerin ve firmalar n kriz sonras na haz rlanmalar gerekir. Kriz dönemlerinde yeterince flexible olabilen, eksiklerini tamamlayan, ak lc politikalar üreterek uygulayan ve hedef tüketicilerine kesintisiz hizmet sunabilen, bir baflka deyiflle ortam n flartlar na göre de- iflebilenler kriz sonras nda daima kazançl ç km fllard r. ODE olarak biz de bu dönemi, kriz sonras nda bizi avantajl konuma getirece ine inand m z de iflim çal flmalar ile de erlendiriyoruz. Bu de iflimlerin ilkini flu anda 16. say s n okumakta oldu unuz firma bültenimizde yapt k. Türk yap ve tesisat sektörlerini dünyadaki yal t m teknolojilerinden haberdar etme ve pazar bilinçlendirme misyonunu tafl yan bu yay n m za; içerik ve mizanpaj nda önemli de ifliklikler yaparak bir dergi niteli i kazand rd k. Bu ba lamda yal t m malzemeleri, yal t m teknikleri gibi konularda sektöre do rular göstermek, bilinçli bir pazar oluflmas na katk da bulunmak için yay mlanacak olan dergimize PUSULA ad n verdik. Dergimizde oluflturdu umuz çeflitli disiplin bafll klar alt nda her say m zda sektörle ilgili de iflik konulara, sektör sorunlar na, sektörün önde gelen kiflilerinin görüfllerine, de iflik uygulama tekniklerine, sektörün içinde faaliyet gösteren bir firma gözüyle de inmeye çal flaca z. Dergimizde sizlerin de kendinizden bir fleyler bulaca n za inan yorum. Dergimizin yan s ra web sitemiz de tamamen yenilendi. Firmam z ve ürünlerimiz hakk nda detayl bilgileri bulabilece iniz sitemiz Eylül sonu itibariyle yenilenmifl olarak yay na geçecek. Sitemizi yine adresinden ziyaret edebilirsiniz. Firmam z n üretim ve ihracat faaliyetlerinde de önemli de iflimler gerçekleflmekte. Bir y l önce üretimini yapmaya karar verdi imiz ODE Is - pan, A ustos ay itibariyle kendi tesislerimizde üretmeye bafllad k. Ülkemizin yaflamakta oldu- u bu zor günlerde, yat r m karar m zdan vazgeçmeyip tesisimizi hizmete sokmufl olman n gururunu yafl yoruz. Faaliyete bafllayan bu yeni tesisimiz "ekstrüde polistren köpük" üretimi yapan, Türkiye nin en modern tesisi olma özelli ini tafl yor. Bu yat r m n bafl ndan sonuna kadar geçen süreçte özveri ile çal flarak destek veren tüm ODE personeline teflekkür ediyorum. Gurur duydu umuz bir di er konu ise ODE K-Flex i Amerika ya ihraç etmeye bafllamam z. Tüm üretimlerimizde oldu u gibi bu üretimimizdeki kalitemiz sayesinde ODE K-Flex markas Avrupa dan sonra Amerikan standartlar n n da onay n ald. Amerika için özel olarak üretilen ODE K-Flex üretimi için 2002 sonuna kadar siparifl alm fl bulunmaktay z. ç piyasadaki daralmadan dolay ihracata yönelerek, ihracat a n gelifltirme çal flmalar n yo unlaflt ran firmam z, y l sonu itibariyle 7.5 milyon DM lik ihracat gerçeklefltirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde yap lan tüm çal flmalara ra men yal t m sektörü ne yaz k ki olmas gereken yere ulaflabilmifl de il. Market & Business Development n ngiltere de yapt bir araflt rma sonucunda s yal t m pazar n n 2000 y l nda ngiltere de 855 milyon olarak gerçekleflti i tespit edilmifl. Umar m hizmete açt m z tesislerle daha fazla üretim yap p, daha fazla ihracat yaparak Türkiye nin yal t m konusunda da ngiltere gibi ça dafl ülkeler seviyesine gelmesine katk da bulunuruz. Gelecek say da buluflmak dile iyle, hoflça kal n... 2 Yal t m Bir Bütündür

2 BU SAYIDA/ODE n Ç NDEK LER... Say :16 Eylül 2001 Sahibi ODE Mühendislik Taah. Tic. Ltd. fiti. Yay n Kurulu Orhan Turan, Yücel Ba bafl, Ali Türker, Nesrin Alpak Adres Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok K: 14 Okmeydan fiiflli / STANBUL Tel: Faks: Yal t m Dan flma Merkezleri stanbul Tel : Faks : Ankara Tel : Faks : zmir Tel : Faks : Adana Tel : Faks : Bursa Tel : Faks : Antalya Tel : Faks : Samsun Tel-Faks: Yap m-bask -Da t m Rota Yay n Yap m Tan t m Ticaret Ltd. fiti. Tel: Faks: B Z K M Z? Dünden Bugüne ODE ÜRET M TES SLER M Z ODE K-Flex ve ODE Flex YEN ÜRET M TES SLER M Z ODE ISIPAN nas l kuruldu? YEN ÜRET MLER M Z ODE ISIPAN Türkiye nin en modern ekstrüde polistren üretim tesisi ODE FLANfi BAfiARILI UYGULAMALAR Tokat taki ilk d flar dan s yal t m uygulamas n Çelebio lu nflaat yapt Ordu daki Akbank flubelerinin s ve su yal t m n Tokaç nflaat yap yor Üç-El nflaat, Trabzon da önemli projelerin s ve su yal t mlar n yap yor Net Yal t m n Ankara daki baflar l yal t m uygulamalar devam ediyor TEKN K MAKALE Klima kanal yal t m nda camyünü mü, kauçuk köpü ü mü? REFERANSLARIMIZ BOSCH da ODE K-Flex i tercih etti YEN ÜRÜNLER/YEN TEKNOLOJ LER Yang n durdurucu malzemeler YALITIM DANIfiMA ORTAKLARIMIZ SANT M D NAM K ISI DIfi PAZARLAR Ürünlerimiz Avrupa dan sonra flimdi de Amerika ya ihrac ediliyor FUARLAR... Ürünlerimizi Sima 2001 Fuar nda Ortado u pazar na tan tt k Yeni ürünlerimizi Yap 2001 Fuar nda tan tt k Yap ve Yaflam 2001 Fuar Bursa da yap ld SEM NERLER... Önerileriniz için iletiflim adresimiz 31 B ZDEN HABERLER... Yal t m çin Önce ODE 3

3 DÜNDEN BUGÜNE/ODE n B Z K M Z? DÜNDEN BUGÜNE ODE ODE nin K sa Tarihçesi 1986 Firmam z s tma, so utma, klima ve enerji nakil hatlar taahhüt iflleri yaparak Befliktafl taki yerinde faaliyete bafllad Tamamen yal t m sektöründe çal flma karar verildi lk imalat m z olan yal t m ask pimi Opim in üretimine baflland lk ithalat m z, Advance ve Kaimannflex ithalat ile gerçekleflti Yal t m taahhüdünü b rakt k Yal t m ürünleriyle ilgili Türkiye deki ilk uygulamal Showroom u hizmete soktuk Türkiye nin ilk yal t m dan flma merkezini stanbul da açt k. Ankara Bölge Müdürlü ümüz faaliyete geçti lk üretim tesisimiz ODE-Flex polietilen köpük üretimine bafllad Sat fllar m zda bayilik sistemine geçtik Genel Müdürlü ümüz Okmeydan ndaki kendi binas na tafl nd. Adana Yal t m Dan flma Merkezimiz hizmete girdi Samsun ve Bursa Yal t m Dan flma Merkezlerimiz faaliyete bafllad zmir Bölge Müdürlü ümüz hizmete geçti Türkiye nin ilk Kauçuk Köpü ü üretim tesisi olan ODE K-Flex hizmete girdi Odeflex üretim tesisimizin ikinci üretim hatt devreye girdi Flanfl, köfle parças ve cleat üretimi yapan üçüncü üretim tesisi ODE Flanfl, üretime bafllad Dördüncü üretim tesisimiz ODE Is pan, a ustos ay nda ekstrude polistren köpük üretimine bafllad. 4 Yal t m Bir Bütündür Yenilikçi bir anlay fl ile Türk Yal t m Sektörü nde 1986 y l nda hizmet vermeye bafllayan firmam z, bugün dört tesiste gerçeklefltirdi i üretimi ve dünyan n ileri gelen yal t m firmalar n n Türkiye temsilcili i ile ülkemizin önde gelen sanayi kurulufllar aras nda yer al yor. Kuruluflundan bu yana, on befl y ll k hizmet süresince h zl ve istikrarl bir büyüme grafi i çizen firmam z n geliflimi ve bundan sonraki hedeflerini rakamsal ifadelerle sizlerle de paylaflmak istedik. flte dünden bugüne ODE... fi RKET PROF L M Z Merkez Bölge Müdürlüklerimiz stanbul stanbul Ankara zmir Adana Bursa Samsun Antalya Üretim tesislerimiz ODE Flex - Polietilen köpük üretim tesisi Çorlu/fiubat 1995 Kapal alan m 2 Aç k alan m 2 Kapasite ton/y l ODE K-Flex - Kauçuk köpü ü üretim tesisi Çorlu/Ocak 2000 Kapal alan m 2 Aç k alan m 2 Kapasite ton/y l ODE Flanfl - Flanfl üretim tesisi Çorlu/May s 2001 Kapal alan 500 m 2 Kapasite m/y l ODE ISIPAN - Ekstrude polistren köpük üretim tesisi Çorlu/A ustos 2001 Kapal alan m 2 Aç k alan m 2 Kapasite m 3 /y l

4 DÜNDEN BUGÜNE/ODE n B Z K M Z? Stoklama kapasitemiz Çorlu m 3 Had mköy m 3 Kartal m 3 Levent m 3 Ankara m 3 Bursa m 3 zmir m 3 Adana m 3 Çal flan say m z : 25 i mühendis, toplam 95 kifli Yafl ortalamam z : 28 Hizmetlerimiz : Üretim thalat hracat Teknik Pazarlama Türkiye de temsil etti imiz firmalar L Isolante K-Flex/ talya Index/ talya Dec/Hollanda Knauf/Almanya Vitec/ ngiltere Ricomex/Yunanistan Rockwool/Danimarka Mason/Amerika Ductmate/ ngiltere Coroplast/Almanya Advance/ ngiltere Dupont/Lüksemburg Ürün profilimiz : Üretim 1000 thalat 2000 ç al m 1000 Toplam 4000 kalem Yal t m dan flma ortaklar m z : 17 Bayi say m z : 125 Toplam müflteri say m z : 1450 E itimlerimiz Firma içi personel e itimleri, HVAC ve Yap Sektörüne yönelik sektörel e itimler Mühendislik, Mimarl k Fakültelerine ve Meslek Liselerine yönelik e itimler, ustalara yönelik uygulama e itimleri. Teknik yay nlar m z Son dört y l içinde, sayfa teknik broflür, sayfa (15 say ) bülten, 4 adet kitap, çok say da makale ve çeviri, Isocalc hesap program disketi, TS 825 hesap program CD si firmam z taraf ndan yay mlanarak, ilgili kiflilere ücretsiz olarak da t lm flt r. Misyonumuz: Yal t m alan ndaki tüm teknolojik geliflmeleri sürekli izleyerek; kurumlara rekabet avantaj kazand racak yeni nesil çözümler üretmek. Vizyonumuz: Modern ve teknolojik üretimlerimizle, uzmanlaflm fl kadromuzla, güçlü lojistik deste imizle ve Türkiye temsilcili ini yapt - m z dünyadaki lider firmalarla oluflturaca m z sinerji ile; ülkemizde ve çevre ülkelerde yal t m alan nda ilk akla gelen, "bir numaral çözümleri üreten, sistem sunan" firma olmak. Hedeflerimiz: n Dünya markalar n ve konusunda lider firmalar Türkiye ye tafl maya devam etmek. n Ekonomik kal c çözümler üretme konusundaki liderli imizi sürdürmek. n Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli gelifltirmek. Amaçlar m z: n Teknik, yenilikçi, süratli çal flan ve ekonomik çözümler üreten imaj m z sürdürmek ve pekifltirmek. n nsan kalitesinin önde geldi i; kaliteli ürün, kaliteli hizmet anlay - fl m z devam ettirmek. n Sektördeki etkinli imizi ve gücümüzü art racak her türlü geliflme ve büyümeyi gerçeklefltirmek. Yal t m çin Önce ODE 5

5 ODE K-FLEX/ ODE n ÜRET M TES SLER M Z Tesis ad : ODE K-Flex ODE K-Flex Ocak 2000 tarihinde hizmete giren ODE K-Flex Üretim Tesisimiz, Türkiye nin ilk kauçuk köpü ü s yal t m malzemesi üretim tesisidir y l nda ithal etmeye bafllad m z kauçuk köpü ü yal t m malzemeleri ile ilgili 1998 y l nda üretim karar alan firmam z, L Isolante Kaimann firmas ile joint venture antlaflmas imzalam fl ve tesisin inflaat n k sa bir sürede tamamlayarak, 2000 y l nda üretime bafllam flt r. Kauçuk köpü ü üretiminde otuz y ll k tecrübeye sahip talyan L Isolante Kaimann firmas n n teknolojisinden ve know-how ndan yararlanarak üretim yap lan bu tesisimizde, ODE K-Flex ürünleri genifl bir ürün yelpazesi ile üretilmekte. Boru, vana, flanfl ve klima kanallar n n ve endüstriyel te6 Yal t m Bir Bütündür sislerin, her türlü s tma ve so utma sistemlerinin yal t m nda kullan lan ODE K-Flex ürünlerinden EC, ST, ECO, FRIGO tiplerinin ve bunlara ait aksesuarlar n üretimini yapan tesisimizin üretim kapasitesi 3500 ton/y ld r. En son üretim teknolojileri ile donat lm fl durumda bulunan tesisimizin üretim kalitesi Avrupa standartlar nda olup ürün kalitesi Avrupa da ba ms z laboratuarlarda yap lan testlerle belgelendirilmifltir. Üretime geçtikten sonra 1 y l gibi k sa bir sürede ürün kalitesini belgelendiren firmam z, üretim kalitesini, aralar nda kauçuk köpü ü üretiminin merkezi say lan talya ve Amerika n n da bulundu u dünyan n say l ülkelerine ihraç ederek, bir kez daha kan tlam flt r. Hizmete girifl tarihi : Ocak 2000 Kapal alan : 5100 m2 Aç k alan : m2 Üretim kapasitesi : 3500 ton/y l Üretim yelpazesi : Boru ODE K-Flex ECO ST, EN, EC, FRIGO Levha ODE K-Flex ST KY, AL, AL+KY ECO K-Flex ST Duct KY K-Flex Lineer Levhalar K- Flex Bant K- Flex Yo uflma Önleme Band

6 ODE FLEX/ODE n ÜRET M TES SLER M Z Tesis ad : ODE Flex Hizmete girifl tarihi : 1996 Kapal alan : 2100 m2 Aç k alan : m2 Üretim kapasitesi : 1000 ton/y l Üretim yelpazesi : Boru - ODE Flex ST, Ekoflex Levha - ODE Flex ST, KY, F ODE Reflex 1, 2, KY Ekoreflex 1, 2, KY ODEPAN, ODEPHON, ODEPHON KY, EKOPHON F, KY, AL ODE F ll Derz Dolgu Fitilleri ODE Bant, ODE Folyo ODE Flex ODE Flex Üretim Tesisi, hizmete giren ilk fabrikam zd r y l nda üretime bafllayan bu fabrikam zda ambalajlamadan, inflaat ve tesisat yal t m na kadar çok çeflitli alanlarda kullan lan polietilen köpük üretilmektedir. Sürekli geniflleyen bir pazara sahip olan polietilen köpük talebini karfl layabilmek için 2000 y l nda devreye giren ikinci üretim hatt m z ile birlikte, üretim kapasitemiz y ll k 1000 tona ç km flt r. Müflteri memnuniyetinin ürün kalitesinden geçti ine inanan firmam z, polietilen ürünlerde yürüttü ü kalite çal flmalar ile bu tür ürünlerde üretim tekni inden kaynaklanan pek çok sorunu çözmüfltür. Polietilen yal t m levhalar nda uygulama esnas nda problem yaratan ondüle sorunu giderilmifltir. Malzemenin s iletkenlik katsay s na ve buhar difüz- yon direnç faktörüne önemli ölçüde etki eden hücre yap s optimum hale getirilmifltir. Bunun sonucunda da ürünlerin s iletkenlik katsay lar λ = W/mK(10 C de) ve su buhar difüzyon direnç katsay s µ = olarak uluslararas laboratuarlarda yap lan testlerle belgelendirilmifltir. Kullan c lara pratik ve ekonomik çözümler sunan ve sürekli yenilenerek gelifltirilen polietilen köpük s yal t m ürünlerimiz genifl bir ürün gam na sahip. Tesisat yal t m nda kullan lan ODE Flex boru ve levhalar; alüminyum folyo kapl ODE Reflex; bina yal t m nda parke ve flap alt uygulamalarda darbe sesi yal t m malzemesi ve ambalaj malzemesi olarak kullan lan ODE Phon; derz dolgu fitili ODE Fill bu yelpazede yer alan ürünlerimizden baz lar. Yal t m çin Önce ODE 7

7 ISIPAN/ODE n YEN ÜRET M TES SLER M Z O D E ISIPAN 2000 MAYIS HAZ RAN TEMMUZ A USTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK Yat r m yapmaya karar verildi Fizibilite çal flmas yap ld l Haziran Yat r ma karar verildi. nflaata baflland m 2 lik kapal alana sahip olan tesisin inflaat na baflland. Depreme dayan kl olarak infla edilen binalar n temelleri 3 mt derinli inde yap ld. nflaat esnas nda toplamda m 3 beton kullan ld. Tamam çelik konstrüksiyondan infla edilen binada 6000 m 2 ODE Rockwool Taflyünü kullan ld. Binan n zemini yüzey sertlefltirici & epoksi ile kapland. Makine ekipman sipariflleri verildi. Cihazlar befl ayr ülkedeki sekiz farkl firmadan siparifl edildi. Arazi al nd l Çorlu da m 2 lik arazi depreme karfl zemin etütleri yap ld ktan sonra sat n al nd. 8 Yal t m Bir Bütündür

8 ISIPAN/ODE n YEN ÜRET M TES SLER M Z kuruldu? nas l OCAK fiubat MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ A USTOS EYLÜL Makineler gelmeye bafllad Makine montaj bafllad. Üretime baflland Ürün piyasaya sunuldu 3 nflaat tamamland Teflekkürler Ülkemizin içinde bulundu u ekonomik kriz ortam nda yat r m m z n bafl ndan sonuna kadar geçen süreçte özverili çal flmalar ile destek veren tüm ODE çal flanlar na teflekkür ederim. Orhan Turan Yal t m çin Önce ODE 9

9 ISIPAN/ODE n YEN ÜRET M TES SLER M Z ODE ISIPAN Türkiye nin Tesisteki tüm ekipmanlar tamamen ODE nin teknik birikimi ile seçilerek bir araya getirilmifltir. en modern ekstrüde polistren üretim tesisi 10 Yal t m Bir Bütündür

10 ISIPAN/ODE n YEN ÜRET M TES SLER M Z A ustos ay nda üretime bafllayan 4. üretim tesisimiz ODE Is pan, Türkiye nin alan ndaki en modern üretim tesisi. Tamamen bilgisayar kontrolünde otomatik olarak gerçeklefltirilen üretimin her aflamas nda kullan lan cihazlar 5 ülkedeki, 8 farkl firmadan temin edildi. Tesisteki tüm ekipmanlar tamamen ODE nin teknik birikimi ile seçilerek bir araya getirildi. 20 dönümlük arazi üzerine depo ve üretim hatt olmak üzere iki ayr bina halinde infla edilen tesisimiz, toplamda m 2 kapal alana sahip. Tesisimizde gerçeklefltirilen üretim aflamalar n flu flekilde özetleyebiliriz: Hammadde deposundan gelen malzemeler otomatik besleme ile hammadde silolar na gelir. Buradan da yine otomatik besleme ile dehumidifier lara (nem al c lar) gelerek nemi al - nan malzeme hammadde kar fl - m için blender a geçer. Ürün tipine ve çeflidine göre hammadde ve katk kar fl m otomatik olarak yap ld ktan sonra üretime haz r hale gelen malzeme s rayla s - cak ve so uk extruder den geçerek hatta do ru ilerler. Kal p, kalibratör ve çekici ünitesinden geçen malzemeler so- utma konveyörüne gelir. 30 metrelik uzunlu a sahip olan so utma hatt sayesinde 12 cm kal nl kta da üretilebilen malzemeler, hatt n sonunda en ve boy kesme ünitesine gelir. stenilen en ve boyda kesilen malzemeler daha sonra balyalanarak shrink paketleme ünitesinde paketlenir. Yüzey flekli özel olan malzemeler ise balyalama ve shrink paket bölümünden önce planya ünitesine gelir. Burada özel olarak flekillendirilen malzemeler daha sonra paketlenir. En, boy kesme ve planya ünitesindeki flekillendirme esnas nda ortaya ç kan malzeme fireleri ile imalat n ilk aflamas nda oluflan fazla üretimler geri kazan m aflamalar ndan geçerek yeniden üretime al nmaktad r. Fazla malzemeler geri kazan m aflamas nda ilk önce siklonseperatörde filtre edilerek tozdan ar nd r l r. Daha sonra k r c ve k y c dan geçerek geri kazan m silosuna ulafl r ve yeniden üretime al n r. Yal t m çin Önce ODE 11

11 FLANfi/ODE n YEN ÜRET M TES SLER M Z ODE Flanfl üretim tesisi ve ODE flanfll kanal s zd rmazl k sistemi Galvaniz sac n hadde merdanelerde so uk haddeleme yöntemi ile flekillendirilmesine dayal üretim yapan tesisimiz, y ll k m üretim yapabilmektedir. May s 2001 tarihinde hizmete giren ODE Flanfl Üretim Tesisimizde, dikdörtgen klima kanallar için galvaniz sacdan flanfl, cleat ve köfle parças üretimi yap lmakta. Galvaniz sac n hadde merdanelerde so uk haddeleme yöntemi ile flekillendirilmesine dayal üretim yapan tesisimiz, y ll k m üretim kapasitesine sahip. Dikdörtgen hava kanallar n n birleflim noktalar nda hava s z nt s n n önüne geçmede büyük önem tafl yan ODE Flanfll Birlefltirme Sistemi nde yer alan malzemeleri flöyle s ralayabiliriz: ODE Flanfl Flanfl, s zd rmazl k sisteminin ba lant eleman d r. 20 mm ve 30 mm ebatlar nda 5 m uzunlukta üretilmektedir. ODE Köfle Parças Sistemin flanfl birlefltirme eleman d r. 20 mm ve 30 mm ebatlar nda üretilmektedir. 12 Yal t m Bir Bütündür

12 FLANfi/ODE n YEN ÜRET M TES SLER M Z ODE Cleat Sistemin ba lant noktalar nda flanfllar sabitlemek için kullan l r. 14 cm ebad nda üretilmektedir. l H zl ve kolay uygulanabilirli i ile iflçilik ve zamandan tasarruf edilir. l Demontable d r. l Rijit ve dayan kl d r. Neopren Conta Sistemin ba lant noktalar nda flanfllar aras nda s zd rmazl k sa lamak amac ile kullan l r. 4 mm kal nl ndaki neopren bant, 10 m lik rulo halindedir. Bir birlefltirme sisteminde hava kaçaklar n n ve s zd rmazl n, izin verilen de erler içinde kalabilmesi için; l S zd rmazl k, bas nç ve mukavemet s n flar na uygun flanfl, köfle parças, cleat ve neopren conta kullan lmal, uygun sac kal nl seçilmelidir. Kanallarda hava s zd rmazl n n sa lanmas ile l Büyük kapasiteli ve düflük verimle çal flan cihaz kullan m ve enerji sarfiyat önlenmekte, l Hava kaça na ba l olarak ortaya ç kan gürültü azalmakta, l lave iflçilik maliyeti düflmektedir. ODE Flanfll S zd rmazl k Sistemi nin sa lad avantajlar l Mükemmel tasar ml profil ve köfle parçalar ile klima ve havaland rma kanallar ndaki hava kaça minimuma iner, l flçilik hatalar azal r, l Kanalda düzgün bir görünüm sa lan r, Yal t m çin Önce ODE 13

13 fi ORTAKLARIMIZ/ODE n UYGULAMALAR Tokat taki ilk d flar dan s yal t m uygulamas n Çelebio lu nflaat yapt T okat taki ilk s yal t m uygulamas n Tokat bayimiz Çelebio lu nflaat yapt. Haf z Sönmez Konutlar n n s yal t m uygulamas nda bina d fl duvarlar nda d flar dan s yal t m paketi ODE Sistem i kullanan bayimiz toplam m 2 lik alana mantolama uygulamas yapt. Tokat ta bir ilke imza atan bayimiz, ODE Sistem uygulamas nda ODE Is pan ile birlikte ODE S va Yap flt r c, ODE S vaf ve ODE Dübel kulland. Ordu daki Akbank flubelerinin s ve su yal t m n Tokaç nflaat yap yor O rdu bayimiz Tokaç nflaat, Ordu daki s ve su yal t m uygulamalar na h z verdi. Akbank n Ünye, Fatsa, Tirebolu ve Espiye flubelerinin su ve s yal - t m uygulamalar n yapan bayimiz, uygulamalar nda ODE Index ve ODE Is pan yo un olarak kullan yor. Üç-El nflaat, Trabzon da önemli projelerin s ve su yal t mlar n yap yor Trabzon bayimiz Üç-El nflaat, Trabzon da önemli projelerin yal t m uygulamalar n baflar yla gerçeklefltirmeye devam ediyor. Maden Tetkik Arama Enstitüsü Trabzon Bölge Müdürlü ü Binas na s yal t m uygulamas yapan bayimiz, 3 cm lik ODE Is pan ekstrude polistren köpük s yal t m levhas ile m 2 lik alanda giydirme cephe alt nda yal t m yapt. 8 y ll k e itim verecek olan Trabzon Endüstri Meslek Lisesi inflaat n n da temel su yal t m n yapan bayimiz, burada da m 2 lik alana negatif ve pozitif bas nca dayanan kristalize esasl Osmoseal uygulad. 14 Yal t m Bir Bütündür

14 fi ORTAKLARIMIZ/ODE n UYGULAMALAR Net Yal t m n Ankara daki baflar l yal t m uygulamalar devam ediyor Ankara Yal t m Dan flma Orta m z Net Yal t m, Baflbakanl k Hizmet Tesisleri nin su yal t m n yapt. Ankara Eskiflehir karayolu üzerinde yer alan tesislerin su yal t m nda, m 2 lik alana, ODE Index su yal t m membran uyguland. Is, ses ve su yal t m konular nda pek çok projeyi baflar yla gerçeklefltiren yal t m dan flma orta m z n di- er önemli uygulamalar aras nda flunlar yer almakta; Hazine Müsteflarl n n Genel Müdürlük ve yemekhane binalar n n çat, duvar yal - t m uygulamalar ; Metifl Holding merkez binas çat yal t m ; Sakl kent Konser Salonu ses yal t m ve akustik düzenleme uygulamas ; Hava Kuvvetleri Komutanl karargah binas brifing salonunun akustik düzenlemesi. Yal t m çin Önce ODE 15

15 KAUÇUK KÖPÜ Ü/ODE n NCELEME KL MA KANALI YALITIMINDA Ç a dafl iklimlendirme sistemlerinde, flartland r lm fl havay istenilen yere iletme görevini üstlenen klima kanallar oldukça önemli bir yere sahiptir. Enerjinin son derece pahal oldu u günümüzde, enerji kaynaklar konusunda yurtd fl na ba ml olan ülkemiz için, klima kanallar - n n yal t m ile enerji tasarrufu sa lamak esast r. CAMYÜNÜ MÜ MÜ? KAUÇUK KÖPÜ Ü Ülkemizde klima kanallar n s yal t m nda, yayg n olarak camyünü, kauçuk köpü ü ve polietilen köpük malzemeler kullan lmaktad r. Bu yaz da klima kanallar n n s yal t m için kauçuk köpü ünün, camyünü ile karfl laflt r lmas incelenmifltir. Bu karfl laflt rma, klima kanal s yal t m uygulamalar nda malzeme seçiminde göz önüne al nmas gereken özellikler; Is iletkenlik katsay s (λ), Hücre yap s n n s l performansa etkisi, Su buhar difüzyon direnci (µ), Yang n s n f, Su emmesi, Uygulama kolayl, Sa l a etkileri, Ekonomikli i dikkate al narak yap lm flt r. Kauçuk köpü ü; kapal gözenekli, düflük s iletkenli i ve yüksek su buhar difüzyon direncine sahip, yang n durumunda yüksek bir güvenlik sa layan, korozyon riski minimum olan, elastomerik, genlefltirilmifl siyah sentetik malzemedir. Camyünü ise mineral lif esasl, aç k gözenekli, kuru halde düflük s iletkenli ine sahip, düflük su buhar difüzyon dirençli, ergimifl cam n çeflitli metotlarla lif haline getirilmesiyle elde edilen malzemelerdir. Tablo 1 de her iki malzemenin de sahip oldu u temel özellikler verilmifltir. Is iletkenlik katsay s (λ): Her iki malzeme için de Tablo 1 de verilen λ de erleri 20 o C de kuru ölçümle tespit edilmifl olup kauçuk köpü ü için 0,038 W/mK, camyünü için 0,040 W/mK de erindedir. Ancak so uk hatlarda, aç k gözenekli malzemeler zamanla bünyelerine su al rlar ve sahip olduklar düflük s iletkenlik Tablo 1: Kauçuk köpü ü ve camyünü ÖZELL KLER Is letim Katsay s (20 o C de) Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s (µ) Yang n S n f 16 Yal t m Bir Bütündür Hacimce Su Emme (28 günde)

16 KURU HAL CAMYÜNÜ KAUÇUK YALITIM KÖPÜ Ü KALINLI I (mm) λ=0,040 W/mK (20 C de) λ=0.038 W/mK (20 C de) Is Kayb U De eri Is Kayb U De eri (Q/m 2 W ) (W/m 2 K) (Q/m 2 W) (W/m 2 K) ,4 2, ,90 2, ,40 1, ,90 1, ,10 1,20-18,20 1, ,50 1, ,10 0,87-12,00 0, ,40 0,74-9,80 0,70 ISLAK HAL CAMYÜNÜ KAUÇUK YALITIM KÖPÜ Ü KALINLI I (mm) λ=0,075 W/mK (20 C de) λ=0,038 W/mK (20 C de) ,4 2, ,90 2, ,40 1, de erleri artar ve böylece s l performanslar azal r. Tablo 2 de farkl yal t m kal nl klar için yal t m uyguland ktan 6-12 ay sonra yap lan ölçümler verilmifl olup bu ölçümlerde camyününe ait ilk hesap de erlerinin zaman içerisinde kötüleflti i, kauçuk köpü ünün ilk hesap de erlerinin ise ayn kald görülmektedir. Hücre yap s n n s l performansa etkisi: Camyünü, lifleri aras ndaki hava ile; kauçuk köpü ü ise kapal hücrelerinde hapsetti i hava ile s yal t m yapar. Lifli yap, s l direnç aç s ndan kullan m süresi boyunca güvenilir de erler vermez. Çünkü lifler heterojen yap l ve zay f ba larla birbirine ba lanm fl olup çeflitli etkilerle malzemede elyaf erozyonu ve kal nl k kayb olmaktad r. Kal nl k ise do rudan malzemenin sahip oldu u s l direnci etkileyen ve azalmas durumunda s l performans azaltan bir etkendir. Kauçuk köpü ünde ise homojen kapal malzemelerin temel özellikleri Tablo 2: Kauçuk köpü ü ve camyünü malzemelerin ilk uygulamadaki ve 6-12 ay sonraki durumlar (Ak flkan s cakl = 12 C, Ortam S cakl = 26 C) CAMYÜNÜ KAUÇUK KÖPÜ Ü 0,040 W/mK 0,038 W/mK 1 1, A2 (DIN 4102) Class 1 (BS 476 Part 7) Class 0 (BS 476 Part 6) % 99 % 1,1 hücre yap s ve kuvvetli ba özelli- i ile böyle bir bozulma ve de er kayb söz konusu de ildir. Su buhar difüzyon direnci (µ): (µ. 1000) KAUÇUK KÖPÜ Ü/ODE n NCELEME Tesisatta s yal t m uygulamalar nda do ru malzeme seçilmemesi ya da gereken kal nl kta yal t m malzemesi kullan lmamas durumunda yo uflma riski yüksektir. E er s yal t m yap lmazsa ya da yetersiz kal nl kta yap l rsa, yo uflma problemi yüzeyde oluflur. Yine ayn flekilde kullan lan s yal t m malzemesinin su buhar difüzyon direnci yetersiz ise bu sefer de yo uflma yal t m malzemesinin içinde gerçekleflir. Yo- uflman n engellenmesi için, yeterli kal nl kta ve su buhar difüzyon direnci yeteri kadar yüksek olan bir s yal t m malzemesi seçilmelidir. Tablo 1 de görüldü ü gibi, kauçuk köpü ü oldukça yüksek su buhar difüzyon direncine sahip olup bu sayede sistemin ömrü boyunca ifllevini sürdürür ve yo uflmaya izin vermez. Çok düflük bir su buhar difüzyon direnci olan camyününün ise, ç plak halde kullan m durumunda mutlaka yo uflma problemi ile karfl karfl ya kal nacak ve bu durumda da camyünü özellik Delik Alan (mm 2 /m 2 ) lerini yitirecektir. Dolay s yla camyünü kullan m durumunda, buhar kesici olarak görev yapacak bir kaplama malzemesine ihtiyaç vard r. Camyünü bu amaçla alüminyum folyo ile kaplansa bile, kaplama üzerinde uygulamada veya zaman içerisinde meydana gelecek olan afl nmalar ve delinmeler sonucunda, yo uflma yine engellenememekte ve sistem tahribata u ramaktad r. Kanalda ve konsollarda çürümeler, hatta çökmeler meydana gelmektedir. Antalya da bu bilimsel gerçe i gösteren; so utma tesisat nda camyünü kullan m ile tesisat birkaç sene içinde tamamen çal flamaz hale gelen çeflitli tatil köyleri mevcuttur. Yanl fl malzeme seçimi sonucunda tesisat n komple yenilenmesine sebep olan bu durum, tesisat yenilenerek ve s yal t m malzemesinde kauçuk köpü ü kullan larak ortadan kald r lm flt r. Grafik 1 de alüminyum folyo kaplamayla korunmufl camyününde, kaplamada oluflan delik çap na göre su buhar difüzyon direncinin de iflimi görülmektedir. Yang n s n f : (Grafik 1) Camyünü, Alman normu DIN 4102 ye göre; A2 s n f yanmaz bir malzeme olmakla birlikte içerisindeki ba lay c, 250 o C de özelli ini kaybetmekte ve malzeme amorf bir flekil almaya bafllamaktad r. Kauçuk köpü ü ise ngiliz standard BS 476 Part 6&7 ye göre; (Class 0) bir malzeme olarak belgelenmifltir. Ek olarak, kauçuk köpü ünün yang n esnas nda toksik gazlar ç kartmad Frans z Standartlar na göre onaylanm fl Yal t m çin Önce ODE 17

17 KAUÇUK KÖPÜ Ü/ODE n NCELEME olup, malzemenin dioxin ve halojen içermeyen özel tipleri de mevcuttur. Dolay s yla sundu u yüksek yang n güvenli i sayesinde kauçuk köpü ü rayl sistemlerde ve gemilerde dahi rahatl kla kullan labilmektedir. Hacimce su emme: Kauçuk köpü ü malzemelerin su emmez ve kapal hücre yap s - na karfl l k, camyünü malzemelerin aç k gözenekli yap lar sebebiyle su emmeleri yüksek seviyededir. Kauçuk köpü ünde 28 gün sonunda malzemenin su emmesi sadece mak. % 1,1 civar ndad r. Uygulama kolayl : Kauçuk köpü ü elastomerik yap s sayesinde hangi form verilirse verilsin, serbest b rak ld nda ilk haline dönebilen bir malzemedir. Büzülme ve gerilmeleri karfl layabilir. Ayr ca kauçuk köpü ünde esneklik, uygulamada kolayl k sa lamakta, iflçilik ve zamandan tasarruf edilmektedir. Camyünü ise rijit bir malzemedir ve rijit yap s sebebiyle, uygulama kolayl - na sahip bir malzeme olmay p batma, kafl nd rma ve tozuma gibi özellikleri yüzünden çeflitli problemler yaratmaktad r. Silindirik veya oval klima kanal s yal t m uygulamalar nda camyünü kullan m, rijit yap s sebebiyle mümkün olmamaktad r. Alüminyum folyolu camyünü üzerine sac kaplama kullan lmas halinde, sabitleme çivilerinin kaplamada açt delikler yo uflma problemine sebep olmaktad r. Ayr ca uygulamada levha camyünü yerine düflük yo unluklu çat fliltesi (14 kg/m 3 ) kullan m, sar l rken malzemenin ezilmesine ve bunun sonucunda da kal nl n n azalmas na sebep olmaktad r. Dolay s yla beklenen s l performans da düflmektedir. Kauçuk köpü ünde ise elastomerik yap sonucunda, ezilme problemi ve kal nl n azalmas durumu söz konusu de ildir. Camyünü flantiyelere naylon ambalaj içinde sevk edilmektedir. Ambalaj n y rt lmas, levha kenarlar ndan elyaf dökülmesi ve ezilmeler sonucu malzemede kal nl k kayb olmaktad r. Kauçuk köpü ü ise karton kutularda sevk edildi i için ve dökülüp da labilen bir malzeme olmad için uygulama öncesi firesi söz konusu olmayan bir üründür. Sa l a etkileri: Mineral lif esasl bir malzeme olan camyünü, deri ile temas halinde batma, kafl nt ve ciltte tahrifle neden olmaktad r. Bu malzeme, üst solunum yollar nda, g rtlak bölgesinde ve burun mukozas nda geçici hastal klara da yol açabilmekte ve içerdi i baz katk maddeler ise alerjik bünyeli kiflilerde sorun yaratabilmektedir. Ayr ca camyününü oluflturan liflerin solunum yoluyla ci erlere ulafl p akci- er dokusunda kalarak kansere neden oldu u iddia edilmektedir. Bu konuda Dünya Sa l k Örgütü nün (WHO) koydu u kriterlere göre; uzunlu u 5 mikrondan fazla, çap 3 mikrondan az ve uzunlu unun çapa olan oran üçte birinden fazla olan lifler tehlikeli olarak nitelendirilmektedir. Bir baflka ifadeyle, lif ne kadar ince, ne kadar uzun ve biyolojik dayan m da ne kadar fazla ise kanser tehlikesi de o kadar artmaktad r. Söz konusu liflerin ci erlere kadar ulaflabilme olas l ise kullan m yöntemine göre %10 ile %30 aras nda de iflmektedir. Liflerin ci erlere ulaflmas durumunda ise, akci er mukozas nda vücut ak flkanlar ile parçalanmas na ve enzimler yard m yla tehlikesiz hale getirilmesine kadar olan ve liflerin herhangi bir de iflime u ramad süre önem kazanmaktad r. Bu süre ne kadar uzun olursa, kansere sebep olma ihtimali de o derece de artmaktad r. Camyünü, taflyünü ve seramik yünü malzemelerde bu süre, lif çap - na ve kimyasal bileflimine ba l olarak, birkaç ay ile birkaç y l aras nda de iflmektedir. Kauçuk köpü ü ise, sa l k aç - s ndan tamamen zarars z bir yap - da olup g da endüstrisinde bile rahatl kla kullan labilece ini gösteren belgelere sahiptir. Ekonomiklik: Camyünün, ilk yat r m maliyeti kauçuk köpü üne göre daha düflüktür. Ancak camyününün yüksek yo uflma riski, bünyesine su alan yap s, çeflitli sebeplerle s l performans n kaybetmesi, ilave bir kaplama gerektirmesi göz önüne al nd nda ve korozyon riski, çevreye verdi i zararlar, bak m giderleri hesapland nda, kauçuk köpü üne oranla oldukça pahal bir malzeme oldu u görülmektedir. Klima kanallar n n s yal t m nda kauçuk köpü ü kullan lmas tesisat n ömrü, iflletme kolayl, kullan m süresi boyunca problemsiz bir sistem sunmas ve ekonomiklik gibi pek çok aç dan avantaj getirmektedir. 18 Yal t m Bir Bütündür

18 REFERANS/ODE n BOSCH BOSCH DA, ODE K-FLEX TERC H ETT Uygulamas n Bursa bayimiz S-ME zolasyon un yapt BOSCH Enjektör Fabrikas n n mekanik tesisat yal t m nda ODE K-Flex kullan l yor. T ürkiye nin ilk yerli üretim kauçuk köpü ü ODE K-Flex, kullan c lar na sundu u ürün çeflitlili i ve kalitesi ile büyük projelerin tercihi olmaya devam ediyor. Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi nde m 2 kapal alan üzerine infla edilen BOSCH 2. Enjektör Fabrikas n n mekanik tesisat yal t m için de ODE K-Flex tercih edildi. Yal t m uygulamas Bursa bayilerimizden S-ME zolasyon taraf ndan yap lan projede toplam m 2 ODE K-Flex ST levha, m ODE K-Flex ST boru, kullan lacak. Fabrikadaki spiral havaland rma kanallar n n yal t m için Çorlu daki ODE K-Flex üretim tesislerimizde 120 cm eninde ve 19 mm kal nl - nda özel ODE K-FLEX ST levha üretimi yap lmakta. 100 cm nin üzerindeki geniflliklerde levha üretebilen Türkiye deki tek üretim tesisi olma özelli ine sahip ODE K-Flex tesislerimizde geçen y l da Garanti Bankas Genel Müdürlük Binas n n yal t m uygulamalar için 50 mm kal nl nda özel levha üretimi yap lm flt. Uygulama yap lacak yüzey için ideal ölçülerde levha üretimi ile uygulama esnas ndaki malzeme firesinin ve yard mc ürün sarfiyat n n önemli ölçüde azald bilinmekte. BOSCH projesi için ODE K-Flex levhalar n özel olarak 120 cm eninde üretilmesi sayesinde de bant ve yap flt r c sarfiyat ndan yaklafl k %30 tasarruf sa lanm fl oluyor. Yal t m çin Önce ODE 19

19 YANGIN/ODE n YEN ÜRÜNLER/YEN TEKNOLOJ LER Yang n durdurucu malzemeler Resim 1 Resim 2 litesini ve mukavemetini korumak; yang na dayan kl yatay ve Intumescence (Resim 1-2) malzemeler düfley bölmeler ile yang n n yay l fl n önlemek; yang n ç k fllar - n n belirli bir süre için güvenli bir biçimde kullan m n sa lamak önem kazanmaktad r. Yap larda yanmaz malzeme kullan m, yang n dayan m sa lamamakta; bu malzemelerin kullan m ile sadece yang na karfl daha güvenli bir sistem elde edilmektedir. Çünkü yang n dayan m ve yan- Yüksek s cakl k karfl s nda ters reaksiyonla s l genleflme yapan, hacmini art ran, "popcorn" diye de bilenen yang n durdurucu malzemelerdir. Endotermik malzemeler, yüksek s cakl k karfl s nda bünyelerinde bulunan su buhar n s - cakl k belli bir de ere ulaflt nda serbest b rakan ve böylece yüzeyin so umas n sa layan malzemelerdir. mazl k kavramlar birbirinden farkl kavramlar olup yanmazl k malzeme özellikleriyle ilgilidir. Yang n yal t m nda kullan lan yang n durdurucu malzemeler genel olarak üç grupta toplanmaktad r: 1. Intumescence malzemeler: S cakl k etkisi alt nda hacimce genleflen malzemeler. 2. Endotermik malzemeler: Bünyesinde ba l nem bulunduran malzemeler. 3. Ablasif malzemeler: Yüzeyde çok yavafl yanma reaksiyonu veren malzemeler. Y ang ndan korunma en basit flekliyle; l Kiflisel önlemler al nmas yla yang n ç k fl n engelleyerek; l Ç kan yang n alg lama ve söndürmeye yönelik duman dedektörleri, s sensörleri, söndürücüler gibi aktif yang n durdurma sistemleri kullan larak; l Yang n yal t m çal flmalar ile gerçeklefltirilebilmektedir. Yang n yal t m nda esas olan, ç kan yang ndan belirli süre içerisinde, minimum zararla kurtulmakt r. Bu noktada ise, tafl y c sistemin belirli bir süre için stabi- Ablasif malzemeler ise, yüksek s cakl k karfl s nda çok yavafl yanma reaksiyonu veren malzemelerdir. Bu malzemelerde esas, s enerjisinin büyük bir k sm n n malzemenin yüzeyini eritmek amac yla kullan lmas ve böylece di er bölüme s geçiflinin yavafllat lm fl olmas d r. Yang n durdurucu malzemeler genel olarak elektrik tesisat nda, mekanik tesisatta, ba lant sistemlerinde, flaftlarda, yang na dayan kl kap lar n tam s zd rmazl n n sa lanmas nda k sacas yang n yal t m gereken tüm noktalarda kullan labilmektedir. Yüksek Performansl Intumescent Mastik (Resim 3) l 3 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Metal borularda, yal t ml borularda, kablolarda ve HVAC kanallar nda kullan labilen; l BS 476 Part 20, DIN ve ASTM E-814 uyumlu; l Orijinal hacmine göre 2-3 kat genleflebilen; l Her türlü yüzeye rahatça yap flabilen mastiklerdir. Resim 3 20 Yal t m Bir Bütündür

20 YANGIN/ODE n YEN ÜRÜNLER/YEN TEKNOLOJ LER Resim 4 Resim 6 Resim 8 Intumescent Macun (Resim 4) l 3 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Metal borularda, kablolarda, elektrik flalterlerinde kullan labilen; l BS 476 Part 20, DIN ve ASTM E-814 uyumlu; l Orijinal hacmine göre 3 kat genleflebilen; l Elle kolayca flekil verilip uygulanabilen; l Pozitif gaz bas nçlar n n oldu u yerler için ideal olan; l Sentetik elastomerden oluflan; l Hem intumescent hem de endotermik bir macundur. Intumescent Plastik Boru Kelepçeleri (Resim 5) l 3 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Plastik borularda kullan labilen; l BS 476 Part 20 uyumlu; l Orijinal hacmine göre 40 kat genleflebilen; l Kolay uygulanabilen, hafif elemanlard r. Yüksek Performansl Intumescent fieritler (Resim 6) l 3 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Metal, plastik ve yal t ml borularda kullan labilen; l BS 476 Part 20, DIN ve ASTM E-814 uyumlu; l Orijinal hacmine göre 8 kat genleflebilen; l Belirli bir forma sahip olmayan bölgelerde kesilerek uygulanabilen; l Bir yüzü alüminyum folyo kapl esnek fleritlerdir. Intumescent Mineral Yün Plakalar (Resim 7) Intumescent Kompozit Levhalar (Resim 8) l 2 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Kablolarda, HVAC kanallar nda, yal t ml borularda, metal borularda kullan labilen; l BS 476 Part 20 ve ASTM E- 814 uyumlu; l Orijinal hacmine göre 10 kat genleflebilen; l Uygulamas ve sökülmesi kolay olan; l Alüminyum folyo ve intumescent levhaya sar lm fl galvaniz çelik levhadan oluflan kompozit malzemelerdir. Silikon Mastik (Resim 9) l 2 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Birleflimlerde, derzlerde ve yang n dayan ml camlarda kullan lan; l BS 476 Part 20 uyumlu; l Her türlü yüzeye uygulanabilen; l 40 mm geniflli e kadar kullan labilen elastik mastiklerdir. Resim 5 Resim 7 l 4 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Metal borularda, kablolarda kullan labilen; l BS 476 Part 20 ve DIN uyumlu; l Kolay uygulanabilen; l Intumescent bir kaplamaya sahip olan; l Yüksek yo unluklu mineral lifli plakalard r. Resim 9 Yal t m çin Önce ODE 21

21 SANT M/ODE n YALITIM DANIfiMA ORTAKLARI SANT M Ltd. fiti. 22 Yal t m Bir Bütündür 1986 y l sonunda stanbul da kurulan firmam z Santim Ltd. fiti y - l ndan bu yana faaliyetlerine Antalya da devam etmektedir. 10 y l aflk n bir süredir faaliyet gösterdi imiz Akdeniz Bölgesi nde, yal t m malzemeleri sat - fl ve yal t m uygulamalar konular nda hizmet vermekteyiz. Yal t m sorunlar na do ru ve ekonomik çözümler sunan firmam z, düzenledi i seminerler, çeflitli fuar ve kongre kat l mlar ile bölgedeki yal t m bilincini gelifltirmeye çal flmaktad r. Akdeniz bölgesinde ODE Yal t m Dan flma Orta olarak Antalya merkez olmak üzere; do- uda Manavgat ve Alanya, bat - da Kemer, Finike, Kafl ve Fethiye, iç kesimlerde de Burdur ve Isparta illeri öncelikli olmak üzere Denizli, Afyon ve Konya da faaliyet gösteren kuruluflumuz, a rl kl olarak turizm yat r mlar - na yönelik teknik dan flmanl k, sat fl ve uygulamalar yapmaktad r. Özellikle s ve ses yal t m konular nda baflar l çal flmalar gerçeklefltiren firmam z n önemli referanslar aras nda Bilkent Otel Kemer, Robinson Club Çamyuva, Club Med Beldibi ve Kemer, Kaya Otel Belek, Manavgat, Antalya Havaliman, Anfafl Fuar Merkezi, Cam Piramit Kongre Merkezi, Yeni Otogar ve Antalya Ya Sanayii ni sayabiliriz. 14 kifliden oluflan iyi yetiflmifl teknik kadrosu ve alt yap s ile kendisini sürekli yenileyen ve gelifltiren firmam z, yal t m konusunda bölgenin lideri konumundad r. Yürüttü ü baflar l çal flmalar ile örnek bir kurulufl olan firmam z, bundan sonra da ayn çizgide ilerleyerek yal t m sektörünün olumlu yönde geliflmesine katk da bulunmaya devam edecektir.

22 D NAM K ISI/ODE n YALITIM DANIfiMA ORTAKLARI D NAM K ISI 1997 y l nda zmir de aç lan Yal t m Dan flma Merkezi nin ikincisi 1999 y l nda Denizli de hizmete girdi. y l nda kurulan firmam z; 1993 y l na kadar klima, hava land rma, tesisat, betonarme ve çelik yap taahhüdü gibi ifllerde hizmet vermifltir y l nda ayn sektörler içerisinde bulunan, ayr bir uzmanl k alan olan yal t m sektörü ile tan flan firmam z, 1994 y l ndan itibaren di er faaliyet kollar n tasfiye ederek, sadece yal t m konusunda uzmanlaflmaya gitmifltir y l nda zmir deki, 1999 y l nda da Denizli deki "Yal - t m Dan flma Merkezi"ni hizmete açm flt r. Bu merkezlerde daimi sergi niteli indeki ürün standlar m zda sat fla sunulan ürünleri uygulamal olarak görmek mümkündür. nflaat ve tesisat sektöründe hizmet veren taahhüt flirketleri, endüstriyel kurulufllar ile yat r mc kurulufllara yal t m uygulamalar konusunda proje deste i vererek, pratik ve teknolojik detaylar üreten firmam z, gerekli malzemelerin teminiyle birlikte, uygulamalar n teknik kurallara uygun çözülmesini ve tekni e uygun tatbik edilmesini sa lamaktad r. Firmam z n bugüne kadar yal - t m uygulamalar konusunda hizmet verdi i projelerden baz lar - n flöyle s ralayabiliriz: zmir Hilton Oteli, Philip Morris Sigara Fabrikas, Türk Tuborg, Coca-Cola zmir, Adnan Menderes Havaliman, Büyük Efes Oteli. E itimli teknik kadro, görsel detaylar n ön plana ç kar ld show-room, teknolojik altyap, flirket içi ve sektörel e itimler, sektörel fuarlara kat l m, yeni stok alanlar gibi rotasyonlarla hizmet kalitemizi sürekli art rmaya çal fl yoruz y l nda iki kifli ile kurulan ve bugün otuz befl çal flan ile hizmet veren firmam z n hedefi; do ru yal t m malzemelerinin, do ru yerde, yo un olarak kullan lmas na arac l k ederek, ülkemizin enerji için ödedi i büyük bedelleri bir nebze olsun düflürebilmektir. Yal t m çin Önce ODE 23

23 K-FLEX/ODE n DIfi PAZARLAR Ürünlerimiz Avrupa dan sonra flimdi de Amerika ya ihraç ediliyor Haziran ay üretiminin %89.6 s n ihraç ederek Avrupa standartlar nda üretim yapt n bir kez daha kan tlayan firmam z, Amerika ya da ihracata bafllad. 24 Yal t m Bir Bütündür Ü lkemizin içinde bulundu u kriz ortam na ra men ara vermedi imiz üretim gam - m z geniflletme çal flmalar m z n yan nda ihracat hacmimizi art racak çal flmalar m z da tüm h z yla devam ediyor. Halen, üretmekte oldu u polietilen köpük s yal t m malzemesi ODE Flex ve kauçuk köpü ü s yal t m malzemesi ODE K-Flex i; Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Ürdün, M s r, srail, ran, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Lübnan, Suriye, Kosova, Ukrayna ve K br s a ihraç eden firmam z n ihracat a yo un çal flmalar ve kaliteli üretimler ile giderek geniflliyor y l nda Türkiye de üretmeye bafllad m z ODE K-Flex ürünümüz, uluslararas ba ms z laboratuarlar taraf ndan belgelenen kalitesi sayesinde k sa sürede Türkiye nin yan s ra yurtd fl nda da tercih edilen bir marka haline gelmifltir. Bugün yurtd fl için kauçuk köpü ü s yal t m malzemesi üretimimiz yedi farkl marka alt nda devam etmekte olup May s ay itibariyle kauçuk köpü ü malzemelerin ana üretim merkezi olan talya ya; Temmuz ay itibariyle Amerika ya ihraç edilmeye bafllanm flt r. Amerika ihracat için Amerikan Yang n Standard ASTM E 84 e uygun olarak üretilen ve bu standartlara göre toxite oran s n rland - r larak yang n an nda maksimum güvenli hale getirilen malzeme, bak r borularla kohezyon oluflturarak uygulamada kolayl k sa lamas için pudral imal edildi. Amerika ya ayda kutuluk ihracat yapmaya bafllayan firmam z, 2001 y l n n ilk alt ay nda gerçeklefltirdi i üretimin %74.6 s n ihraç etmifltir. Ekonomik yönden zor günler yaflayan ülkemiz için yurda döviz girdisi sa lamakta önemli bir rol oynayan ihracat çal flmalar m z, k sa bir süre önce üretim gam m za kat lan Is pan ve Flanfl üretimimiz ile önümüzdeki günlerde daha da h z kazanacak.

24 S MA 2001/ODE n FUARLAR Ürünlerimizi SIMA 2001 Fuar nda Ortado u pazar na tan tt k hracat hacmimizi geniflletme çal flmalar m z çerçevesinde May s tarihleri aras nda fiam da gerçeklefltirilen SIMA 2001 Fuar na kat ld k. Aralar nda Rusya, Amerika, Belçika, Almanya ve Çin in de bulundu u 30 ülkeden 500 e yak n firman n kat l m ile bu y l 3. sü gerçeklefltirilen fuarda, Türk Yal t m Sektörü nü temsil eden tek firmayd k. Suriye, Lübnan, M s r ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen kiflilerin gezdi i fuarda, stand m z ziyaret edenlere ürünlerimiz hakk nda bilgiler verdik. ODE Flex, ODE K- Flex, ODE Is pan ve Klima Kanallar n n Flanfll Birlefltirme Sistemi ni tan tt m z fuar esnas nda, halen Ürdün, M s r, srail, ran, Lübnan ve Suriye yi kapsayan Ortado u ihracat m z daha da art racak iflbirli i anlaflmalar da imzalad k. Fuarda firmam z temsil eden Lojistik Müdürümüz Özlem Dikmen ve HVAC Yal t m Sat fl ve Pazarlama fiefimiz Volkan Dikmen, iflbirli i sözleflmesi yapt - m z firmalar yerinde ziyaret ettiler ve konu ile ilgili görüfl al flveriflinde bulundular. Yal t m çin Önce ODE 25

25 YAPI 2001/ODE n FUARLAR Yeni ürünlerimizi YAPI 2001 FUARI nda tan tt k B u y l 24. sü düzenlenen stanbul Yap Fuar nda, çat ve duvar yal t m na farkl çözümler getiren yeni ürünlerimizi sergiledik. 2 6 May s tarihleri aras nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde yap lan ve yap sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalar son kullan c lar ile buluflturan fuarda, sergiledi imiz yeni ürünler ziyaretçilerin yo un ilgisini gördü. 5 gün süren ve yaklafl k kiflinin ziyaret etti i fuarda, ürünlerimiz ile ilgilenenlere stand m zdaki örnek uygulamalar üzerinden ayr nt l bilgiler verildi. Stand m z ziyaret edenlere üretimine bafllad m z ekstrude polistren köpük ODE Is pan n özelliklerini, malzemenin bina d fl duvarlar ndaki ve çat lardaki kullan m fleklini gösteren uygulama detaylar üzerinden tan tt k. Is pan n yan s ra yeni ürünlerimiz aras nda yer alan farkl renklerdeki de iflik desenleri ile çat lar n su yal t m na dekoratif çözümler getiren ODE Mineral Design Membranlar, uygulama esnas nda sa lad kolayl klar ve ekonomikli i ile ilgi toplad. Su geçirimsiz, ancak nefes alan yap s ile yo uflmay engelleyen su yal t m örtüsü ODE Tyvek; akustik problemlere sahip oldu- u de iflik tip ve yüzey flekilleri ile estetik çözümler getiren ODE Akustik de ziyaretçilerin be enisini kazand. 26 Yal t m Bir Bütündür

26 YAPI VE YAfiAM 2001/ODE n FUARLAR YAPI ve YAfiAM 2001 FUARI Bursa da yap ld B ursa Mimarlar Odas taraf ndan bu y l 13. kez düzenlenen Yap ve Yaflam 2001 Fuar na firmam z temsilen Bursa bayilerimizden zonur zolasyon kat ld May s tarihleri aras nda Bursa Uluslararas Fuar Merkezi nde 54 firman n kat l m ile gerçeklefltirilen fuarda, yap ve yaflam ile iç içe olan pek çok ürün sergilendi. Fuarda firmam z temsil eden bayimiz zonur un stand na, binalar ndaki yal t m sorunlar na çözüm arayanlar yo un ilgi gösterdiler. Binalar n d fltan s yal - t m paketi ODE Sistem; nefes alan su yal t m örtüsü ODE Tyvek; shingle desenli su yal t m membran ODE Mineral Design ve akustik problemlere kesin çözüm getiren ODE Akustik hakk nda ziyaretçilere uygulama detaylar üzerinden ayr nt l bilgiler verildi. Fuar süresince firmam z baflar ile temsil eden ve ürünlerimizi Bursal tüketicilere tan tan zonur firmas - na teflekkür ederiz. Yal t m çin Önce ODE 27

27 E T M/ODE n SEM NERLER... zmir de yal t m sistemleri konulu seminer verdik Y urt çap nda çeflitli illerde düzenledi imiz "Yap ve Tesisatta Yal - t m Sistemleri Seminerleri miz devam ediyor y l n n ilk üç ay nda zmit, Lüleburgaz ve Çorlu da düzenledi imiz seminerlerin ard ndan, Nisan ay içinde de zmir de bir seminer verdik. 17 Nisan 2001 tarihinde zmir Hilton Oteli nde gerçeklefltirdi imiz seminere; mimar, inflaat ve makine mühendislerinden oluflan 150 kiflilik bir grup kat ld. zmir Bölge Müdürümüz Göksel Gürp nar n aç l fl konuflmas n yapt seminerde, " nflaat Sektöründeki Son Durum ve ODE" konulu bir konuflma yapan Genel Müdürümüz Orhan Turan, sektörün içinde bulundu u kriz, bu kriz ortam nda ODE nin izledi i politika ve firman n devam eden yat r mlar hakk nda bilgiler verdi. Kat l mc lara "Yap ve Tesisatta Yal t m Sistemleri" konular nda bilgiler aktaran Pazarlama Müdürümüz Ali Türker, izleyicilere yal t m ürünleri ve yal t m tekniklerini detayl bir flekilde anlatt. Kat l mc lar n ürünlerimizi de yak ndan inceleme f rsat buldu u seminerimiz kokteyl ile sona erdi. ODTÜ Mimarl k Fakültesi nde seminer verdik 12 Nisan 2001 tarihinde, ODTÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü ö rencilerine s - ses-su ve yang n yal t m konusunda bir seminer verdik. A rl kl olarak binalardaki s ve su yal t m ile ilgili detaylar n uygulamal örnekler üzerinden anlat ld seminerde ö rencilere ürün numuneleri ve kataloglar da t ld. Hafif Beton ve Hafif Yap Teknikleri Semineri"ne kat ld k... Demirtafl Yap San. ve Tic. A.fi taraf ndan bu y l üçüncüsü gerçeklefltirilen "Hafif Beton ve Hafif Yap Teknikleri Semineri", 9 Haziran 2001 tarihinde yap ld. Türk-Japon Vakf Merkezi nde yap lan ve 130 kiflinin kat ld seminer iki bölüm halinde gerçeklefltirildi. Seminerin 1. Bölümü nde "Deprem Olgusunda Normal ve Hafif Yap Çözümleri" konusu ele al n rken, ikinci bölümde "Yap larda Yal t m Uygulamalar " konusu ifllendi. Üniversiteler, meslek odalar, dernekler, yap denetim firmalar, yal t m malzemesi üreticileri ve uygulamac firmalar n kat ld seminerde firmam zdan O uz Özteker "Knauf Fireboard Yang n Yal t m Levhalar ile Yang ndan Korunma" bafll kl bir bildiri sundu. Toplam dokuz bildirinin yer ald seminerde Ankara bayilerimizden Net Yal t m da "Yap larda Ses Yal t m " konulu bir bildiri sundu. 28 Yal t m Bir Bütündür

28 Makine Mühendisleri Odas Ankara fiubesi Semineri 26 Nisan 2001 tarihinde TMMOB Makine Mühendisleri Odas Ankara fiubesi taraf ndan düzenlenen "Mekanik Tesisatta Yal t m Uygulamalar " seminerine bir bildiri ile kat ld k. Ça dafl Sanatlar Merkezi nde 100 kiflinin kat l m ile gerçeklefltirilen seminerde Ankara Bölge Müdürlü ümüzde görevli mühendis arkadafllar m zdan O uz Özteker taraf ndan kat - l mc lara mekanik tesisatta s, ses ve yang n yal t m n n önemi ve kullan lan malzemeler hakk nda bilgiler verdi. Demirtafl Endüstri Meslek Lisesi Semineri B ursa Demirtafl Endüstri Meslek Lisesi ö rencilerine "Yap larda ve Tesisatta Yal t m" konulu bir seminer verdik. Bursa Is san Toplant Salonu nda gerçeklefltirdi imiz seminerde Bursa Bölge Müdürümüz Murat Ereno lu, ö rencilere yal t m n önemi ve yal t m teknikleri konular nda bilgiler verdi. E T M/ODE n SEM NERLER... Yal t m E itim Seminerleri ne sponsorluk yapt k ZODER ve Yap Denetim Kurulufllar Derne i nin iflbirli i ile düzenlenen "Yal t m E itim Seminerleri" yo un ilgi gördü. 26 Mart-13 Nisan 2001 tarihleri aras nda Ankara, stanbul ve zmir de gerçeklefltirilen seminerlerde, say lar 400 ü aflan yap denetim kurulufllar nda görevli 1575 mimar ve mühendis bir tam günlük e itim ald. Firmam z n da sponsorlar aras nda yer ald - seminerlerde, TS 825 Standard, s yal - t m, tesisat yal t m, su yal t m, ses yal t m ve s yal t m özellikli camlar konular nda kat l mc lara bilgiler verildi. Kat l mc lar, seminer esnas nda sponsor firmalar n ürünlerinin sergilendi i standlarda yal t m ürünlerini yak ndan inceleme ve detayl bilgi edinme f rsat da buldular. Dizel Elektrojen Gruplar Paneli ne bir bildiri ile kat ld k... E lektrik Tesisat Mühendisleri Derne i taraf ndan düzenlenen Dizel Elektrojen Gruplar Paneli, 26 May s 2001 tarihinde derne in Befliktafl taki merkezinde gerçeklefltirildi. Elektrojen gruplar ve yan ürünlerinin imalat ve ithalat n yapan firma temsilcilerinin konuflmac olarak kat ld panelde stanbul Bölge Müdürümüz Cenk Tekin de "Ses ve Titreflim Yal t m " konulu bir bildiri sundu. Yaklafl k 50 kiflinin izleyici olarak kat ld panelde, akustik yal t m ve sismik koruma ürünlerimiz yo un ilgi gördü. Yal t m çin Önce ODE 29

29 E T M/ODE n SEM NERLER... Bayii seminerlerimiz devam ediyor... Bayii seminerlerimiz devam ediyor stanbul Bölge Müdürlü ümüzün düzenledi i bayilerimize yönelik e itim seminerleri devam ediyor. Nisan ay ndan beri 15 günde bir düzenlenen seminerlerde bugüne kadar TS 825 ve Is Yal t m, Tesisat Yal t m, Ses Yal t m, Kanal Sistemleri ve Kanal Ba lant Ekipmanlar, Su Yal t m nda Index Membranlar, Yap ve Tesisatlarda Yal t m konular ifllendi. Seminer ad Semineri veren Seminer tarihi TS 825 ve Is Yal t m Semineri Nuray Evcil Yüksek Mimar 26 Nisan 2001 Kanal Sistemleri ve Kanal Ba lant Elemanlar Volkan Dikmen Makina Mühendisi 7 May s 2001 Tesisat Yal t m Volkan Dikmen Makina Mühendisi 10 May s 2001 Su Yal t m nda Index Membranlar Uygar Sonlu nflaat Mühendisi 21 May s 2001 Ses Yal t m Uygar Sonlu nflaat Mühendisi 24 May s 2001 Yap ve Tesisatta Yal t m Ali Türker nflaat Mühendisi 14 Temmuz 2001 Volkan Dikmen Makina Mühendisi ODE K-Flex ve ODE Flex ürünlerimiz 30 Yal t m Bir Bütündür GOST belgesi ald ODE K-Flex ve ODE Flex ürünlerimiz Rusya Yang n Güvenlik Standartlar na uygun olarak üretildiklerini, Rusya da yap lan deneyler sonucunda ald klar GOST Belgesi ile kan tlad lar. Ola anüstü Durumlar ve Yang n Güvenli i Bilimsel Araflt rma Enstitüsü taraf ndan yap lan deneyler sonucunda ODE K Flex ST ve ODE Flex ST ürünlerimizin "zor yanan ürün grubu"na ait olduklar tesbit edildi. Malzemelerin Rusya Yang n Standartlar na uygun olduklar n gösteren GOST Belgeleri, istenildi i takdirde firmam zdan temin edilebilir.

30 MUTLULUKLARIMIZ/ODE n B ZDEN HABERLER Aram za Kat lanlar Genel Müdürlü ümüz bünyesinde Ayl n Gören thalat Sorumlusu; Zafer Ceylan ise HVAC Yal t m Sorumlusu olarak göreve bafllam flt r. stanbul Bölge Müdürlü ümüzde Yap Yal t m Sorumlusu olarak görev yapan Uygar Sonlu ihracat sorumlusu olarak atanm flt r. Arkadafllar m za baflar lar diliyoruz. Baflsa l Firmam z n kurucusu Genel Müdürümüz Orhan Turan n babas Bektafl Turan, 21 A ustos 2001 tarihinde ani bir rahats zl k sonucunda vefat etmifltir. ODE çal flanlar olarak Orhan Turan a ve tüm Turan ailesine baflsa l diliyoruz. Bebe i Olanlar stanbul Bölge Müdürlü ümüzde çal flan Yap Yal t m Sorumlumuz Serkan Demirsan, 10 May s 2001 tarihinde baba olmufltur. Eylem-Serkan Demirsan çiftine k zlar Ekin ile birlikte mutlu bir hayat diliyoruz. Evlenenler Firmam z n hracat Sorumlusu Uygar Sonlu, 2 Haziran 2001 tarihinde Özlem Baysal ile hayat n birlefltirdi. Özlem-Uygar Sonlu çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz. ODE K-Flex Extruder Bölüm fiefimiz Bedri Baykal 8 A ustos 2001 tarihinde baba oldu. Zehra Bedri Baykal çiftine de k zlar Beyza ile mutlu bir hayat geçirmelerini diliyoruz. Yal t m çin Önce ODE 31

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 2016 LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 1201/4 SK. NO: 3 YENİŞEHİR KONAK / İZMİR TEL / FAX: 0 232 459 59 28 info@damlaizolasyon.com.tr www.damlaizolasyon.com.tr Elastomerik

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Ocak 201 0212 9 oruan annemann Dan flma att E-pota: bmb@boruan.com www.boruanmannemann.com çindekiler Girifl... oruan-pro nun Ütünlükleri... oy Üretilebilirli

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır.

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. Bu önemli bir detay olup, galvanizli çelik malzemede üzerine yapılacak olan laminasyon, poliüretan

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

D fl Cephe Sistemleri. / Mekanik Uygulamalar / Gizli Klipsli Sistem. d c. a L 50 x 70 x 4 mm l = 80-150 mm. 6063 alafl m eloksall alüminyum ankraj

D fl Cephe Sistemleri. / Mekanik Uygulamalar / Gizli Klipsli Sistem. d c. a L 50 x 70 x 4 mm l = 80-150 mm. 6063 alafl m eloksall alüminyum ankraj Sistem Bileflenleri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Paneli Görünen yüzeyi 1000 x 3000 x 4 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex Fit kompozit porselen seramik, arka yüzeyi fiber elyaf file, özel epoksi reçine

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar Loctite Industrial En Yüksek Performans Esneklik En Yüksek H z Yeni En Yüksek S cakl k Dayan m Üstün Mukavemet TR Girifl H zl yap flt r c teknolojisinde Loctite, saniyeler içinde yap flt rma sa layan ürünleri

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar (FB9) JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO91&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 askı sisteminden bağımsız tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun sadece yan duvarlara

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ 2013 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda etkin bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlar. 2011 Yalıtım

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı