Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür"

Transkript

1 LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki belirsizlik ortam halen devam ediyor. Tedirginlik ve güvensizli- in hakim oldu u piyasalar henüz yerine oturmufl de il. Ülke bireyleri ise döviz, faiz, hazine bonosu, borsa ve iç borç ödemesine kilitlenmifl durumda. Bunlar yetmezmifl gibi bir de de iflik kesimler taraf ndan karamsar tablolar çiziliyor. Bu belirsizlik ortam nda umutsuzluk ve güvensizli i yayarak, yak n p a layarak bir yere varamay z. Bu durumda birey olarak bizim üzerimize düflen Türkiye yi sa l kl bir flekilde büyüyen, istikrarl bir ülke konumuna getirmek için çal flmakt r. Çünkü yaflad m z bu günler, son yirmi y l n yanl fl yönetim politikalar ile üretmeden tüketen bir toplum haline gelmemizin sonucudur. Toplumun tüm kesimlerinin etkilendi i ekonomik kriz ortam nda, kiflilerin ve firmalar n kriz sonras na haz rlanmalar gerekir. Kriz dönemlerinde yeterince flexible olabilen, eksiklerini tamamlayan, ak lc politikalar üreterek uygulayan ve hedef tüketicilerine kesintisiz hizmet sunabilen, bir baflka deyiflle ortam n flartlar na göre de- iflebilenler kriz sonras nda daima kazançl ç km fllard r. ODE olarak biz de bu dönemi, kriz sonras nda bizi avantajl konuma getirece ine inand m z de iflim çal flmalar ile de erlendiriyoruz. Bu de iflimlerin ilkini flu anda 16. say s n okumakta oldu unuz firma bültenimizde yapt k. Türk yap ve tesisat sektörlerini dünyadaki yal t m teknolojilerinden haberdar etme ve pazar bilinçlendirme misyonunu tafl yan bu yay n m za; içerik ve mizanpaj nda önemli de ifliklikler yaparak bir dergi niteli i kazand rd k. Bu ba lamda yal t m malzemeleri, yal t m teknikleri gibi konularda sektöre do rular göstermek, bilinçli bir pazar oluflmas na katk da bulunmak için yay mlanacak olan dergimize PUSULA ad n verdik. Dergimizde oluflturdu umuz çeflitli disiplin bafll klar alt nda her say m zda sektörle ilgili de iflik konulara, sektör sorunlar na, sektörün önde gelen kiflilerinin görüfllerine, de iflik uygulama tekniklerine, sektörün içinde faaliyet gösteren bir firma gözüyle de inmeye çal flaca z. Dergimizde sizlerin de kendinizden bir fleyler bulaca n za inan yorum. Dergimizin yan s ra web sitemiz de tamamen yenilendi. Firmam z ve ürünlerimiz hakk nda detayl bilgileri bulabilece iniz sitemiz Eylül sonu itibariyle yenilenmifl olarak yay na geçecek. Sitemizi yine adresinden ziyaret edebilirsiniz. Firmam z n üretim ve ihracat faaliyetlerinde de önemli de iflimler gerçekleflmekte. Bir y l önce üretimini yapmaya karar verdi imiz ODE Is - pan, A ustos ay itibariyle kendi tesislerimizde üretmeye bafllad k. Ülkemizin yaflamakta oldu- u bu zor günlerde, yat r m karar m zdan vazgeçmeyip tesisimizi hizmete sokmufl olman n gururunu yafl yoruz. Faaliyete bafllayan bu yeni tesisimiz "ekstrüde polistren köpük" üretimi yapan, Türkiye nin en modern tesisi olma özelli ini tafl yor. Bu yat r m n bafl ndan sonuna kadar geçen süreçte özveri ile çal flarak destek veren tüm ODE personeline teflekkür ediyorum. Gurur duydu umuz bir di er konu ise ODE K-Flex i Amerika ya ihraç etmeye bafllamam z. Tüm üretimlerimizde oldu u gibi bu üretimimizdeki kalitemiz sayesinde ODE K-Flex markas Avrupa dan sonra Amerikan standartlar n n da onay n ald. Amerika için özel olarak üretilen ODE K-Flex üretimi için 2002 sonuna kadar siparifl alm fl bulunmaktay z. ç piyasadaki daralmadan dolay ihracata yönelerek, ihracat a n gelifltirme çal flmalar n yo unlaflt ran firmam z, y l sonu itibariyle 7.5 milyon DM lik ihracat gerçeklefltirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde yap lan tüm çal flmalara ra men yal t m sektörü ne yaz k ki olmas gereken yere ulaflabilmifl de il. Market & Business Development n ngiltere de yapt bir araflt rma sonucunda s yal t m pazar n n 2000 y l nda ngiltere de 855 milyon olarak gerçekleflti i tespit edilmifl. Umar m hizmete açt m z tesislerle daha fazla üretim yap p, daha fazla ihracat yaparak Türkiye nin yal t m konusunda da ngiltere gibi ça dafl ülkeler seviyesine gelmesine katk da bulunuruz. Gelecek say da buluflmak dile iyle, hoflça kal n... 2 Yal t m Bir Bütündür

2 BU SAYIDA/ODE n Ç NDEK LER... Say :16 Eylül 2001 Sahibi ODE Mühendislik Taah. Tic. Ltd. fiti. Yay n Kurulu Orhan Turan, Yücel Ba bafl, Ali Türker, Nesrin Alpak Adres Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok K: 14 Okmeydan fiiflli / STANBUL Tel: Faks: Yal t m Dan flma Merkezleri stanbul Tel : Faks : Ankara Tel : Faks : zmir Tel : Faks : Adana Tel : Faks : Bursa Tel : Faks : Antalya Tel : Faks : Samsun Tel-Faks: Yap m-bask -Da t m Rota Yay n Yap m Tan t m Ticaret Ltd. fiti. Tel: Faks: B Z K M Z? Dünden Bugüne ODE ÜRET M TES SLER M Z ODE K-Flex ve ODE Flex YEN ÜRET M TES SLER M Z ODE ISIPAN nas l kuruldu? YEN ÜRET MLER M Z ODE ISIPAN Türkiye nin en modern ekstrüde polistren üretim tesisi ODE FLANfi BAfiARILI UYGULAMALAR Tokat taki ilk d flar dan s yal t m uygulamas n Çelebio lu nflaat yapt Ordu daki Akbank flubelerinin s ve su yal t m n Tokaç nflaat yap yor Üç-El nflaat, Trabzon da önemli projelerin s ve su yal t mlar n yap yor Net Yal t m n Ankara daki baflar l yal t m uygulamalar devam ediyor TEKN K MAKALE Klima kanal yal t m nda camyünü mü, kauçuk köpü ü mü? REFERANSLARIMIZ BOSCH da ODE K-Flex i tercih etti YEN ÜRÜNLER/YEN TEKNOLOJ LER Yang n durdurucu malzemeler YALITIM DANIfiMA ORTAKLARIMIZ SANT M D NAM K ISI DIfi PAZARLAR Ürünlerimiz Avrupa dan sonra flimdi de Amerika ya ihrac ediliyor FUARLAR... Ürünlerimizi Sima 2001 Fuar nda Ortado u pazar na tan tt k Yeni ürünlerimizi Yap 2001 Fuar nda tan tt k Yap ve Yaflam 2001 Fuar Bursa da yap ld SEM NERLER... Önerileriniz için iletiflim adresimiz 31 B ZDEN HABERLER... Yal t m çin Önce ODE 3

3 DÜNDEN BUGÜNE/ODE n B Z K M Z? DÜNDEN BUGÜNE ODE ODE nin K sa Tarihçesi 1986 Firmam z s tma, so utma, klima ve enerji nakil hatlar taahhüt iflleri yaparak Befliktafl taki yerinde faaliyete bafllad Tamamen yal t m sektöründe çal flma karar verildi lk imalat m z olan yal t m ask pimi Opim in üretimine baflland lk ithalat m z, Advance ve Kaimannflex ithalat ile gerçekleflti Yal t m taahhüdünü b rakt k Yal t m ürünleriyle ilgili Türkiye deki ilk uygulamal Showroom u hizmete soktuk Türkiye nin ilk yal t m dan flma merkezini stanbul da açt k. Ankara Bölge Müdürlü ümüz faaliyete geçti lk üretim tesisimiz ODE-Flex polietilen köpük üretimine bafllad Sat fllar m zda bayilik sistemine geçtik Genel Müdürlü ümüz Okmeydan ndaki kendi binas na tafl nd. Adana Yal t m Dan flma Merkezimiz hizmete girdi Samsun ve Bursa Yal t m Dan flma Merkezlerimiz faaliyete bafllad zmir Bölge Müdürlü ümüz hizmete geçti Türkiye nin ilk Kauçuk Köpü ü üretim tesisi olan ODE K-Flex hizmete girdi Odeflex üretim tesisimizin ikinci üretim hatt devreye girdi Flanfl, köfle parças ve cleat üretimi yapan üçüncü üretim tesisi ODE Flanfl, üretime bafllad Dördüncü üretim tesisimiz ODE Is pan, a ustos ay nda ekstrude polistren köpük üretimine bafllad. 4 Yal t m Bir Bütündür Yenilikçi bir anlay fl ile Türk Yal t m Sektörü nde 1986 y l nda hizmet vermeye bafllayan firmam z, bugün dört tesiste gerçeklefltirdi i üretimi ve dünyan n ileri gelen yal t m firmalar n n Türkiye temsilcili i ile ülkemizin önde gelen sanayi kurulufllar aras nda yer al yor. Kuruluflundan bu yana, on befl y ll k hizmet süresince h zl ve istikrarl bir büyüme grafi i çizen firmam z n geliflimi ve bundan sonraki hedeflerini rakamsal ifadelerle sizlerle de paylaflmak istedik. flte dünden bugüne ODE... fi RKET PROF L M Z Merkez Bölge Müdürlüklerimiz stanbul stanbul Ankara zmir Adana Bursa Samsun Antalya Üretim tesislerimiz ODE Flex - Polietilen köpük üretim tesisi Çorlu/fiubat 1995 Kapal alan m 2 Aç k alan m 2 Kapasite ton/y l ODE K-Flex - Kauçuk köpü ü üretim tesisi Çorlu/Ocak 2000 Kapal alan m 2 Aç k alan m 2 Kapasite ton/y l ODE Flanfl - Flanfl üretim tesisi Çorlu/May s 2001 Kapal alan 500 m 2 Kapasite m/y l ODE ISIPAN - Ekstrude polistren köpük üretim tesisi Çorlu/A ustos 2001 Kapal alan m 2 Aç k alan m 2 Kapasite m 3 /y l

4 DÜNDEN BUGÜNE/ODE n B Z K M Z? Stoklama kapasitemiz Çorlu m 3 Had mköy m 3 Kartal m 3 Levent m 3 Ankara m 3 Bursa m 3 zmir m 3 Adana m 3 Çal flan say m z : 25 i mühendis, toplam 95 kifli Yafl ortalamam z : 28 Hizmetlerimiz : Üretim thalat hracat Teknik Pazarlama Türkiye de temsil etti imiz firmalar L Isolante K-Flex/ talya Index/ talya Dec/Hollanda Knauf/Almanya Vitec/ ngiltere Ricomex/Yunanistan Rockwool/Danimarka Mason/Amerika Ductmate/ ngiltere Coroplast/Almanya Advance/ ngiltere Dupont/Lüksemburg Ürün profilimiz : Üretim 1000 thalat 2000 ç al m 1000 Toplam 4000 kalem Yal t m dan flma ortaklar m z : 17 Bayi say m z : 125 Toplam müflteri say m z : 1450 E itimlerimiz Firma içi personel e itimleri, HVAC ve Yap Sektörüne yönelik sektörel e itimler Mühendislik, Mimarl k Fakültelerine ve Meslek Liselerine yönelik e itimler, ustalara yönelik uygulama e itimleri. Teknik yay nlar m z Son dört y l içinde, sayfa teknik broflür, sayfa (15 say ) bülten, 4 adet kitap, çok say da makale ve çeviri, Isocalc hesap program disketi, TS 825 hesap program CD si firmam z taraf ndan yay mlanarak, ilgili kiflilere ücretsiz olarak da t lm flt r. Misyonumuz: Yal t m alan ndaki tüm teknolojik geliflmeleri sürekli izleyerek; kurumlara rekabet avantaj kazand racak yeni nesil çözümler üretmek. Vizyonumuz: Modern ve teknolojik üretimlerimizle, uzmanlaflm fl kadromuzla, güçlü lojistik deste imizle ve Türkiye temsilcili ini yapt - m z dünyadaki lider firmalarla oluflturaca m z sinerji ile; ülkemizde ve çevre ülkelerde yal t m alan nda ilk akla gelen, "bir numaral çözümleri üreten, sistem sunan" firma olmak. Hedeflerimiz: n Dünya markalar n ve konusunda lider firmalar Türkiye ye tafl maya devam etmek. n Ekonomik kal c çözümler üretme konusundaki liderli imizi sürdürmek. n Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli gelifltirmek. Amaçlar m z: n Teknik, yenilikçi, süratli çal flan ve ekonomik çözümler üreten imaj m z sürdürmek ve pekifltirmek. n nsan kalitesinin önde geldi i; kaliteli ürün, kaliteli hizmet anlay - fl m z devam ettirmek. n Sektördeki etkinli imizi ve gücümüzü art racak her türlü geliflme ve büyümeyi gerçeklefltirmek. Yal t m çin Önce ODE 5

5 ODE K-FLEX/ ODE n ÜRET M TES SLER M Z Tesis ad : ODE K-Flex ODE K-Flex Ocak 2000 tarihinde hizmete giren ODE K-Flex Üretim Tesisimiz, Türkiye nin ilk kauçuk köpü ü s yal t m malzemesi üretim tesisidir y l nda ithal etmeye bafllad m z kauçuk köpü ü yal t m malzemeleri ile ilgili 1998 y l nda üretim karar alan firmam z, L Isolante Kaimann firmas ile joint venture antlaflmas imzalam fl ve tesisin inflaat n k sa bir sürede tamamlayarak, 2000 y l nda üretime bafllam flt r. Kauçuk köpü ü üretiminde otuz y ll k tecrübeye sahip talyan L Isolante Kaimann firmas n n teknolojisinden ve know-how ndan yararlanarak üretim yap lan bu tesisimizde, ODE K-Flex ürünleri genifl bir ürün yelpazesi ile üretilmekte. Boru, vana, flanfl ve klima kanallar n n ve endüstriyel te6 Yal t m Bir Bütündür sislerin, her türlü s tma ve so utma sistemlerinin yal t m nda kullan lan ODE K-Flex ürünlerinden EC, ST, ECO, FRIGO tiplerinin ve bunlara ait aksesuarlar n üretimini yapan tesisimizin üretim kapasitesi 3500 ton/y ld r. En son üretim teknolojileri ile donat lm fl durumda bulunan tesisimizin üretim kalitesi Avrupa standartlar nda olup ürün kalitesi Avrupa da ba ms z laboratuarlarda yap lan testlerle belgelendirilmifltir. Üretime geçtikten sonra 1 y l gibi k sa bir sürede ürün kalitesini belgelendiren firmam z, üretim kalitesini, aralar nda kauçuk köpü ü üretiminin merkezi say lan talya ve Amerika n n da bulundu u dünyan n say l ülkelerine ihraç ederek, bir kez daha kan tlam flt r. Hizmete girifl tarihi : Ocak 2000 Kapal alan : 5100 m2 Aç k alan : m2 Üretim kapasitesi : 3500 ton/y l Üretim yelpazesi : Boru ODE K-Flex ECO ST, EN, EC, FRIGO Levha ODE K-Flex ST KY, AL, AL+KY ECO K-Flex ST Duct KY K-Flex Lineer Levhalar K- Flex Bant K- Flex Yo uflma Önleme Band

6 ODE FLEX/ODE n ÜRET M TES SLER M Z Tesis ad : ODE Flex Hizmete girifl tarihi : 1996 Kapal alan : 2100 m2 Aç k alan : m2 Üretim kapasitesi : 1000 ton/y l Üretim yelpazesi : Boru - ODE Flex ST, Ekoflex Levha - ODE Flex ST, KY, F ODE Reflex 1, 2, KY Ekoreflex 1, 2, KY ODEPAN, ODEPHON, ODEPHON KY, EKOPHON F, KY, AL ODE F ll Derz Dolgu Fitilleri ODE Bant, ODE Folyo ODE Flex ODE Flex Üretim Tesisi, hizmete giren ilk fabrikam zd r y l nda üretime bafllayan bu fabrikam zda ambalajlamadan, inflaat ve tesisat yal t m na kadar çok çeflitli alanlarda kullan lan polietilen köpük üretilmektedir. Sürekli geniflleyen bir pazara sahip olan polietilen köpük talebini karfl layabilmek için 2000 y l nda devreye giren ikinci üretim hatt m z ile birlikte, üretim kapasitemiz y ll k 1000 tona ç km flt r. Müflteri memnuniyetinin ürün kalitesinden geçti ine inanan firmam z, polietilen ürünlerde yürüttü ü kalite çal flmalar ile bu tür ürünlerde üretim tekni inden kaynaklanan pek çok sorunu çözmüfltür. Polietilen yal t m levhalar nda uygulama esnas nda problem yaratan ondüle sorunu giderilmifltir. Malzemenin s iletkenlik katsay s na ve buhar difüz- yon direnç faktörüne önemli ölçüde etki eden hücre yap s optimum hale getirilmifltir. Bunun sonucunda da ürünlerin s iletkenlik katsay lar λ = W/mK(10 C de) ve su buhar difüzyon direnç katsay s µ = olarak uluslararas laboratuarlarda yap lan testlerle belgelendirilmifltir. Kullan c lara pratik ve ekonomik çözümler sunan ve sürekli yenilenerek gelifltirilen polietilen köpük s yal t m ürünlerimiz genifl bir ürün gam na sahip. Tesisat yal t m nda kullan lan ODE Flex boru ve levhalar; alüminyum folyo kapl ODE Reflex; bina yal t m nda parke ve flap alt uygulamalarda darbe sesi yal t m malzemesi ve ambalaj malzemesi olarak kullan lan ODE Phon; derz dolgu fitili ODE Fill bu yelpazede yer alan ürünlerimizden baz lar. Yal t m çin Önce ODE 7

7 ISIPAN/ODE n YEN ÜRET M TES SLER M Z O D E ISIPAN 2000 MAYIS HAZ RAN TEMMUZ A USTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK Yat r m yapmaya karar verildi Fizibilite çal flmas yap ld l Haziran Yat r ma karar verildi. nflaata baflland m 2 lik kapal alana sahip olan tesisin inflaat na baflland. Depreme dayan kl olarak infla edilen binalar n temelleri 3 mt derinli inde yap ld. nflaat esnas nda toplamda m 3 beton kullan ld. Tamam çelik konstrüksiyondan infla edilen binada 6000 m 2 ODE Rockwool Taflyünü kullan ld. Binan n zemini yüzey sertlefltirici & epoksi ile kapland. Makine ekipman sipariflleri verildi. Cihazlar befl ayr ülkedeki sekiz farkl firmadan siparifl edildi. Arazi al nd l Çorlu da m 2 lik arazi depreme karfl zemin etütleri yap ld ktan sonra sat n al nd. 8 Yal t m Bir Bütündür

8 ISIPAN/ODE n YEN ÜRET M TES SLER M Z kuruldu? nas l OCAK fiubat MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ A USTOS EYLÜL Makineler gelmeye bafllad Makine montaj bafllad. Üretime baflland Ürün piyasaya sunuldu 3 nflaat tamamland Teflekkürler Ülkemizin içinde bulundu u ekonomik kriz ortam nda yat r m m z n bafl ndan sonuna kadar geçen süreçte özverili çal flmalar ile destek veren tüm ODE çal flanlar na teflekkür ederim. Orhan Turan Yal t m çin Önce ODE 9

9 ISIPAN/ODE n YEN ÜRET M TES SLER M Z ODE ISIPAN Türkiye nin Tesisteki tüm ekipmanlar tamamen ODE nin teknik birikimi ile seçilerek bir araya getirilmifltir. en modern ekstrüde polistren üretim tesisi 10 Yal t m Bir Bütündür

10 ISIPAN/ODE n YEN ÜRET M TES SLER M Z A ustos ay nda üretime bafllayan 4. üretim tesisimiz ODE Is pan, Türkiye nin alan ndaki en modern üretim tesisi. Tamamen bilgisayar kontrolünde otomatik olarak gerçeklefltirilen üretimin her aflamas nda kullan lan cihazlar 5 ülkedeki, 8 farkl firmadan temin edildi. Tesisteki tüm ekipmanlar tamamen ODE nin teknik birikimi ile seçilerek bir araya getirildi. 20 dönümlük arazi üzerine depo ve üretim hatt olmak üzere iki ayr bina halinde infla edilen tesisimiz, toplamda m 2 kapal alana sahip. Tesisimizde gerçeklefltirilen üretim aflamalar n flu flekilde özetleyebiliriz: Hammadde deposundan gelen malzemeler otomatik besleme ile hammadde silolar na gelir. Buradan da yine otomatik besleme ile dehumidifier lara (nem al c lar) gelerek nemi al - nan malzeme hammadde kar fl - m için blender a geçer. Ürün tipine ve çeflidine göre hammadde ve katk kar fl m otomatik olarak yap ld ktan sonra üretime haz r hale gelen malzeme s rayla s - cak ve so uk extruder den geçerek hatta do ru ilerler. Kal p, kalibratör ve çekici ünitesinden geçen malzemeler so- utma konveyörüne gelir. 30 metrelik uzunlu a sahip olan so utma hatt sayesinde 12 cm kal nl kta da üretilebilen malzemeler, hatt n sonunda en ve boy kesme ünitesine gelir. stenilen en ve boyda kesilen malzemeler daha sonra balyalanarak shrink paketleme ünitesinde paketlenir. Yüzey flekli özel olan malzemeler ise balyalama ve shrink paket bölümünden önce planya ünitesine gelir. Burada özel olarak flekillendirilen malzemeler daha sonra paketlenir. En, boy kesme ve planya ünitesindeki flekillendirme esnas nda ortaya ç kan malzeme fireleri ile imalat n ilk aflamas nda oluflan fazla üretimler geri kazan m aflamalar ndan geçerek yeniden üretime al nmaktad r. Fazla malzemeler geri kazan m aflamas nda ilk önce siklonseperatörde filtre edilerek tozdan ar nd r l r. Daha sonra k r c ve k y c dan geçerek geri kazan m silosuna ulafl r ve yeniden üretime al n r. Yal t m çin Önce ODE 11

11 FLANfi/ODE n YEN ÜRET M TES SLER M Z ODE Flanfl üretim tesisi ve ODE flanfll kanal s zd rmazl k sistemi Galvaniz sac n hadde merdanelerde so uk haddeleme yöntemi ile flekillendirilmesine dayal üretim yapan tesisimiz, y ll k m üretim yapabilmektedir. May s 2001 tarihinde hizmete giren ODE Flanfl Üretim Tesisimizde, dikdörtgen klima kanallar için galvaniz sacdan flanfl, cleat ve köfle parças üretimi yap lmakta. Galvaniz sac n hadde merdanelerde so uk haddeleme yöntemi ile flekillendirilmesine dayal üretim yapan tesisimiz, y ll k m üretim kapasitesine sahip. Dikdörtgen hava kanallar n n birleflim noktalar nda hava s z nt s n n önüne geçmede büyük önem tafl yan ODE Flanfll Birlefltirme Sistemi nde yer alan malzemeleri flöyle s ralayabiliriz: ODE Flanfl Flanfl, s zd rmazl k sisteminin ba lant eleman d r. 20 mm ve 30 mm ebatlar nda 5 m uzunlukta üretilmektedir. ODE Köfle Parças Sistemin flanfl birlefltirme eleman d r. 20 mm ve 30 mm ebatlar nda üretilmektedir. 12 Yal t m Bir Bütündür

12 FLANfi/ODE n YEN ÜRET M TES SLER M Z ODE Cleat Sistemin ba lant noktalar nda flanfllar sabitlemek için kullan l r. 14 cm ebad nda üretilmektedir. l H zl ve kolay uygulanabilirli i ile iflçilik ve zamandan tasarruf edilir. l Demontable d r. l Rijit ve dayan kl d r. Neopren Conta Sistemin ba lant noktalar nda flanfllar aras nda s zd rmazl k sa lamak amac ile kullan l r. 4 mm kal nl ndaki neopren bant, 10 m lik rulo halindedir. Bir birlefltirme sisteminde hava kaçaklar n n ve s zd rmazl n, izin verilen de erler içinde kalabilmesi için; l S zd rmazl k, bas nç ve mukavemet s n flar na uygun flanfl, köfle parças, cleat ve neopren conta kullan lmal, uygun sac kal nl seçilmelidir. Kanallarda hava s zd rmazl n n sa lanmas ile l Büyük kapasiteli ve düflük verimle çal flan cihaz kullan m ve enerji sarfiyat önlenmekte, l Hava kaça na ba l olarak ortaya ç kan gürültü azalmakta, l lave iflçilik maliyeti düflmektedir. ODE Flanfll S zd rmazl k Sistemi nin sa lad avantajlar l Mükemmel tasar ml profil ve köfle parçalar ile klima ve havaland rma kanallar ndaki hava kaça minimuma iner, l flçilik hatalar azal r, l Kanalda düzgün bir görünüm sa lan r, Yal t m çin Önce ODE 13

13 fi ORTAKLARIMIZ/ODE n UYGULAMALAR Tokat taki ilk d flar dan s yal t m uygulamas n Çelebio lu nflaat yapt T okat taki ilk s yal t m uygulamas n Tokat bayimiz Çelebio lu nflaat yapt. Haf z Sönmez Konutlar n n s yal t m uygulamas nda bina d fl duvarlar nda d flar dan s yal t m paketi ODE Sistem i kullanan bayimiz toplam m 2 lik alana mantolama uygulamas yapt. Tokat ta bir ilke imza atan bayimiz, ODE Sistem uygulamas nda ODE Is pan ile birlikte ODE S va Yap flt r c, ODE S vaf ve ODE Dübel kulland. Ordu daki Akbank flubelerinin s ve su yal t m n Tokaç nflaat yap yor O rdu bayimiz Tokaç nflaat, Ordu daki s ve su yal t m uygulamalar na h z verdi. Akbank n Ünye, Fatsa, Tirebolu ve Espiye flubelerinin su ve s yal - t m uygulamalar n yapan bayimiz, uygulamalar nda ODE Index ve ODE Is pan yo un olarak kullan yor. Üç-El nflaat, Trabzon da önemli projelerin s ve su yal t mlar n yap yor Trabzon bayimiz Üç-El nflaat, Trabzon da önemli projelerin yal t m uygulamalar n baflar yla gerçeklefltirmeye devam ediyor. Maden Tetkik Arama Enstitüsü Trabzon Bölge Müdürlü ü Binas na s yal t m uygulamas yapan bayimiz, 3 cm lik ODE Is pan ekstrude polistren köpük s yal t m levhas ile m 2 lik alanda giydirme cephe alt nda yal t m yapt. 8 y ll k e itim verecek olan Trabzon Endüstri Meslek Lisesi inflaat n n da temel su yal t m n yapan bayimiz, burada da m 2 lik alana negatif ve pozitif bas nca dayanan kristalize esasl Osmoseal uygulad. 14 Yal t m Bir Bütündür

14 fi ORTAKLARIMIZ/ODE n UYGULAMALAR Net Yal t m n Ankara daki baflar l yal t m uygulamalar devam ediyor Ankara Yal t m Dan flma Orta m z Net Yal t m, Baflbakanl k Hizmet Tesisleri nin su yal t m n yapt. Ankara Eskiflehir karayolu üzerinde yer alan tesislerin su yal t m nda, m 2 lik alana, ODE Index su yal t m membran uyguland. Is, ses ve su yal t m konular nda pek çok projeyi baflar yla gerçeklefltiren yal t m dan flma orta m z n di- er önemli uygulamalar aras nda flunlar yer almakta; Hazine Müsteflarl n n Genel Müdürlük ve yemekhane binalar n n çat, duvar yal - t m uygulamalar ; Metifl Holding merkez binas çat yal t m ; Sakl kent Konser Salonu ses yal t m ve akustik düzenleme uygulamas ; Hava Kuvvetleri Komutanl karargah binas brifing salonunun akustik düzenlemesi. Yal t m çin Önce ODE 15

15 KAUÇUK KÖPÜ Ü/ODE n NCELEME KL MA KANALI YALITIMINDA Ç a dafl iklimlendirme sistemlerinde, flartland r lm fl havay istenilen yere iletme görevini üstlenen klima kanallar oldukça önemli bir yere sahiptir. Enerjinin son derece pahal oldu u günümüzde, enerji kaynaklar konusunda yurtd fl na ba ml olan ülkemiz için, klima kanallar - n n yal t m ile enerji tasarrufu sa lamak esast r. CAMYÜNÜ MÜ MÜ? KAUÇUK KÖPÜ Ü Ülkemizde klima kanallar n s yal t m nda, yayg n olarak camyünü, kauçuk köpü ü ve polietilen köpük malzemeler kullan lmaktad r. Bu yaz da klima kanallar n n s yal t m için kauçuk köpü ünün, camyünü ile karfl laflt r lmas incelenmifltir. Bu karfl laflt rma, klima kanal s yal t m uygulamalar nda malzeme seçiminde göz önüne al nmas gereken özellikler; Is iletkenlik katsay s (λ), Hücre yap s n n s l performansa etkisi, Su buhar difüzyon direnci (µ), Yang n s n f, Su emmesi, Uygulama kolayl, Sa l a etkileri, Ekonomikli i dikkate al narak yap lm flt r. Kauçuk köpü ü; kapal gözenekli, düflük s iletkenli i ve yüksek su buhar difüzyon direncine sahip, yang n durumunda yüksek bir güvenlik sa layan, korozyon riski minimum olan, elastomerik, genlefltirilmifl siyah sentetik malzemedir. Camyünü ise mineral lif esasl, aç k gözenekli, kuru halde düflük s iletkenli ine sahip, düflük su buhar difüzyon dirençli, ergimifl cam n çeflitli metotlarla lif haline getirilmesiyle elde edilen malzemelerdir. Tablo 1 de her iki malzemenin de sahip oldu u temel özellikler verilmifltir. Is iletkenlik katsay s (λ): Her iki malzeme için de Tablo 1 de verilen λ de erleri 20 o C de kuru ölçümle tespit edilmifl olup kauçuk köpü ü için 0,038 W/mK, camyünü için 0,040 W/mK de erindedir. Ancak so uk hatlarda, aç k gözenekli malzemeler zamanla bünyelerine su al rlar ve sahip olduklar düflük s iletkenlik Tablo 1: Kauçuk köpü ü ve camyünü ÖZELL KLER Is letim Katsay s (20 o C de) Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s (µ) Yang n S n f 16 Yal t m Bir Bütündür Hacimce Su Emme (28 günde)

16 KURU HAL CAMYÜNÜ KAUÇUK YALITIM KÖPÜ Ü KALINLI I (mm) λ=0,040 W/mK (20 C de) λ=0.038 W/mK (20 C de) Is Kayb U De eri Is Kayb U De eri (Q/m 2 W ) (W/m 2 K) (Q/m 2 W) (W/m 2 K) ,4 2, ,90 2, ,40 1, ,90 1, ,10 1,20-18,20 1, ,50 1, ,10 0,87-12,00 0, ,40 0,74-9,80 0,70 ISLAK HAL CAMYÜNÜ KAUÇUK YALITIM KÖPÜ Ü KALINLI I (mm) λ=0,075 W/mK (20 C de) λ=0,038 W/mK (20 C de) ,4 2, ,90 2, ,40 1, de erleri artar ve böylece s l performanslar azal r. Tablo 2 de farkl yal t m kal nl klar için yal t m uyguland ktan 6-12 ay sonra yap lan ölçümler verilmifl olup bu ölçümlerde camyününe ait ilk hesap de erlerinin zaman içerisinde kötüleflti i, kauçuk köpü ünün ilk hesap de erlerinin ise ayn kald görülmektedir. Hücre yap s n n s l performansa etkisi: Camyünü, lifleri aras ndaki hava ile; kauçuk köpü ü ise kapal hücrelerinde hapsetti i hava ile s yal t m yapar. Lifli yap, s l direnç aç s ndan kullan m süresi boyunca güvenilir de erler vermez. Çünkü lifler heterojen yap l ve zay f ba larla birbirine ba lanm fl olup çeflitli etkilerle malzemede elyaf erozyonu ve kal nl k kayb olmaktad r. Kal nl k ise do rudan malzemenin sahip oldu u s l direnci etkileyen ve azalmas durumunda s l performans azaltan bir etkendir. Kauçuk köpü ünde ise homojen kapal malzemelerin temel özellikleri Tablo 2: Kauçuk köpü ü ve camyünü malzemelerin ilk uygulamadaki ve 6-12 ay sonraki durumlar (Ak flkan s cakl = 12 C, Ortam S cakl = 26 C) CAMYÜNÜ KAUÇUK KÖPÜ Ü 0,040 W/mK 0,038 W/mK 1 1, A2 (DIN 4102) Class 1 (BS 476 Part 7) Class 0 (BS 476 Part 6) % 99 % 1,1 hücre yap s ve kuvvetli ba özelli- i ile böyle bir bozulma ve de er kayb söz konusu de ildir. Su buhar difüzyon direnci (µ): (µ. 1000) KAUÇUK KÖPÜ Ü/ODE n NCELEME Tesisatta s yal t m uygulamalar nda do ru malzeme seçilmemesi ya da gereken kal nl kta yal t m malzemesi kullan lmamas durumunda yo uflma riski yüksektir. E er s yal t m yap lmazsa ya da yetersiz kal nl kta yap l rsa, yo uflma problemi yüzeyde oluflur. Yine ayn flekilde kullan lan s yal t m malzemesinin su buhar difüzyon direnci yetersiz ise bu sefer de yo uflma yal t m malzemesinin içinde gerçekleflir. Yo- uflman n engellenmesi için, yeterli kal nl kta ve su buhar difüzyon direnci yeteri kadar yüksek olan bir s yal t m malzemesi seçilmelidir. Tablo 1 de görüldü ü gibi, kauçuk köpü ü oldukça yüksek su buhar difüzyon direncine sahip olup bu sayede sistemin ömrü boyunca ifllevini sürdürür ve yo uflmaya izin vermez. Çok düflük bir su buhar difüzyon direnci olan camyününün ise, ç plak halde kullan m durumunda mutlaka yo uflma problemi ile karfl karfl ya kal nacak ve bu durumda da camyünü özellik Delik Alan (mm 2 /m 2 ) lerini yitirecektir. Dolay s yla camyünü kullan m durumunda, buhar kesici olarak görev yapacak bir kaplama malzemesine ihtiyaç vard r. Camyünü bu amaçla alüminyum folyo ile kaplansa bile, kaplama üzerinde uygulamada veya zaman içerisinde meydana gelecek olan afl nmalar ve delinmeler sonucunda, yo uflma yine engellenememekte ve sistem tahribata u ramaktad r. Kanalda ve konsollarda çürümeler, hatta çökmeler meydana gelmektedir. Antalya da bu bilimsel gerçe i gösteren; so utma tesisat nda camyünü kullan m ile tesisat birkaç sene içinde tamamen çal flamaz hale gelen çeflitli tatil köyleri mevcuttur. Yanl fl malzeme seçimi sonucunda tesisat n komple yenilenmesine sebep olan bu durum, tesisat yenilenerek ve s yal t m malzemesinde kauçuk köpü ü kullan larak ortadan kald r lm flt r. Grafik 1 de alüminyum folyo kaplamayla korunmufl camyününde, kaplamada oluflan delik çap na göre su buhar difüzyon direncinin de iflimi görülmektedir. Yang n s n f : (Grafik 1) Camyünü, Alman normu DIN 4102 ye göre; A2 s n f yanmaz bir malzeme olmakla birlikte içerisindeki ba lay c, 250 o C de özelli ini kaybetmekte ve malzeme amorf bir flekil almaya bafllamaktad r. Kauçuk köpü ü ise ngiliz standard BS 476 Part 6&7 ye göre; (Class 0) bir malzeme olarak belgelenmifltir. Ek olarak, kauçuk köpü ünün yang n esnas nda toksik gazlar ç kartmad Frans z Standartlar na göre onaylanm fl Yal t m çin Önce ODE 17

17 KAUÇUK KÖPÜ Ü/ODE n NCELEME olup, malzemenin dioxin ve halojen içermeyen özel tipleri de mevcuttur. Dolay s yla sundu u yüksek yang n güvenli i sayesinde kauçuk köpü ü rayl sistemlerde ve gemilerde dahi rahatl kla kullan labilmektedir. Hacimce su emme: Kauçuk köpü ü malzemelerin su emmez ve kapal hücre yap s - na karfl l k, camyünü malzemelerin aç k gözenekli yap lar sebebiyle su emmeleri yüksek seviyededir. Kauçuk köpü ünde 28 gün sonunda malzemenin su emmesi sadece mak. % 1,1 civar ndad r. Uygulama kolayl : Kauçuk köpü ü elastomerik yap s sayesinde hangi form verilirse verilsin, serbest b rak ld nda ilk haline dönebilen bir malzemedir. Büzülme ve gerilmeleri karfl layabilir. Ayr ca kauçuk köpü ünde esneklik, uygulamada kolayl k sa lamakta, iflçilik ve zamandan tasarruf edilmektedir. Camyünü ise rijit bir malzemedir ve rijit yap s sebebiyle, uygulama kolayl - na sahip bir malzeme olmay p batma, kafl nd rma ve tozuma gibi özellikleri yüzünden çeflitli problemler yaratmaktad r. Silindirik veya oval klima kanal s yal t m uygulamalar nda camyünü kullan m, rijit yap s sebebiyle mümkün olmamaktad r. Alüminyum folyolu camyünü üzerine sac kaplama kullan lmas halinde, sabitleme çivilerinin kaplamada açt delikler yo uflma problemine sebep olmaktad r. Ayr ca uygulamada levha camyünü yerine düflük yo unluklu çat fliltesi (14 kg/m 3 ) kullan m, sar l rken malzemenin ezilmesine ve bunun sonucunda da kal nl n n azalmas na sebep olmaktad r. Dolay s yla beklenen s l performans da düflmektedir. Kauçuk köpü ünde ise elastomerik yap sonucunda, ezilme problemi ve kal nl n azalmas durumu söz konusu de ildir. Camyünü flantiyelere naylon ambalaj içinde sevk edilmektedir. Ambalaj n y rt lmas, levha kenarlar ndan elyaf dökülmesi ve ezilmeler sonucu malzemede kal nl k kayb olmaktad r. Kauçuk köpü ü ise karton kutularda sevk edildi i için ve dökülüp da labilen bir malzeme olmad için uygulama öncesi firesi söz konusu olmayan bir üründür. Sa l a etkileri: Mineral lif esasl bir malzeme olan camyünü, deri ile temas halinde batma, kafl nt ve ciltte tahrifle neden olmaktad r. Bu malzeme, üst solunum yollar nda, g rtlak bölgesinde ve burun mukozas nda geçici hastal klara da yol açabilmekte ve içerdi i baz katk maddeler ise alerjik bünyeli kiflilerde sorun yaratabilmektedir. Ayr ca camyününü oluflturan liflerin solunum yoluyla ci erlere ulafl p akci- er dokusunda kalarak kansere neden oldu u iddia edilmektedir. Bu konuda Dünya Sa l k Örgütü nün (WHO) koydu u kriterlere göre; uzunlu u 5 mikrondan fazla, çap 3 mikrondan az ve uzunlu unun çapa olan oran üçte birinden fazla olan lifler tehlikeli olarak nitelendirilmektedir. Bir baflka ifadeyle, lif ne kadar ince, ne kadar uzun ve biyolojik dayan m da ne kadar fazla ise kanser tehlikesi de o kadar artmaktad r. Söz konusu liflerin ci erlere kadar ulaflabilme olas l ise kullan m yöntemine göre %10 ile %30 aras nda de iflmektedir. Liflerin ci erlere ulaflmas durumunda ise, akci er mukozas nda vücut ak flkanlar ile parçalanmas na ve enzimler yard m yla tehlikesiz hale getirilmesine kadar olan ve liflerin herhangi bir de iflime u ramad süre önem kazanmaktad r. Bu süre ne kadar uzun olursa, kansere sebep olma ihtimali de o derece de artmaktad r. Camyünü, taflyünü ve seramik yünü malzemelerde bu süre, lif çap - na ve kimyasal bileflimine ba l olarak, birkaç ay ile birkaç y l aras nda de iflmektedir. Kauçuk köpü ü ise, sa l k aç - s ndan tamamen zarars z bir yap - da olup g da endüstrisinde bile rahatl kla kullan labilece ini gösteren belgelere sahiptir. Ekonomiklik: Camyünün, ilk yat r m maliyeti kauçuk köpü üne göre daha düflüktür. Ancak camyününün yüksek yo uflma riski, bünyesine su alan yap s, çeflitli sebeplerle s l performans n kaybetmesi, ilave bir kaplama gerektirmesi göz önüne al nd nda ve korozyon riski, çevreye verdi i zararlar, bak m giderleri hesapland nda, kauçuk köpü üne oranla oldukça pahal bir malzeme oldu u görülmektedir. Klima kanallar n n s yal t m nda kauçuk köpü ü kullan lmas tesisat n ömrü, iflletme kolayl, kullan m süresi boyunca problemsiz bir sistem sunmas ve ekonomiklik gibi pek çok aç dan avantaj getirmektedir. 18 Yal t m Bir Bütündür

18 REFERANS/ODE n BOSCH BOSCH DA, ODE K-FLEX TERC H ETT Uygulamas n Bursa bayimiz S-ME zolasyon un yapt BOSCH Enjektör Fabrikas n n mekanik tesisat yal t m nda ODE K-Flex kullan l yor. T ürkiye nin ilk yerli üretim kauçuk köpü ü ODE K-Flex, kullan c lar na sundu u ürün çeflitlili i ve kalitesi ile büyük projelerin tercihi olmaya devam ediyor. Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi nde m 2 kapal alan üzerine infla edilen BOSCH 2. Enjektör Fabrikas n n mekanik tesisat yal t m için de ODE K-Flex tercih edildi. Yal t m uygulamas Bursa bayilerimizden S-ME zolasyon taraf ndan yap lan projede toplam m 2 ODE K-Flex ST levha, m ODE K-Flex ST boru, kullan lacak. Fabrikadaki spiral havaland rma kanallar n n yal t m için Çorlu daki ODE K-Flex üretim tesislerimizde 120 cm eninde ve 19 mm kal nl - nda özel ODE K-FLEX ST levha üretimi yap lmakta. 100 cm nin üzerindeki geniflliklerde levha üretebilen Türkiye deki tek üretim tesisi olma özelli ine sahip ODE K-Flex tesislerimizde geçen y l da Garanti Bankas Genel Müdürlük Binas n n yal t m uygulamalar için 50 mm kal nl nda özel levha üretimi yap lm flt. Uygulama yap lacak yüzey için ideal ölçülerde levha üretimi ile uygulama esnas ndaki malzeme firesinin ve yard mc ürün sarfiyat n n önemli ölçüde azald bilinmekte. BOSCH projesi için ODE K-Flex levhalar n özel olarak 120 cm eninde üretilmesi sayesinde de bant ve yap flt r c sarfiyat ndan yaklafl k %30 tasarruf sa lanm fl oluyor. Yal t m çin Önce ODE 19

19 YANGIN/ODE n YEN ÜRÜNLER/YEN TEKNOLOJ LER Yang n durdurucu malzemeler Resim 1 Resim 2 litesini ve mukavemetini korumak; yang na dayan kl yatay ve Intumescence (Resim 1-2) malzemeler düfley bölmeler ile yang n n yay l fl n önlemek; yang n ç k fllar - n n belirli bir süre için güvenli bir biçimde kullan m n sa lamak önem kazanmaktad r. Yap larda yanmaz malzeme kullan m, yang n dayan m sa lamamakta; bu malzemelerin kullan m ile sadece yang na karfl daha güvenli bir sistem elde edilmektedir. Çünkü yang n dayan m ve yan- Yüksek s cakl k karfl s nda ters reaksiyonla s l genleflme yapan, hacmini art ran, "popcorn" diye de bilenen yang n durdurucu malzemelerdir. Endotermik malzemeler, yüksek s cakl k karfl s nda bünyelerinde bulunan su buhar n s - cakl k belli bir de ere ulaflt nda serbest b rakan ve böylece yüzeyin so umas n sa layan malzemelerdir. mazl k kavramlar birbirinden farkl kavramlar olup yanmazl k malzeme özellikleriyle ilgilidir. Yang n yal t m nda kullan lan yang n durdurucu malzemeler genel olarak üç grupta toplanmaktad r: 1. Intumescence malzemeler: S cakl k etkisi alt nda hacimce genleflen malzemeler. 2. Endotermik malzemeler: Bünyesinde ba l nem bulunduran malzemeler. 3. Ablasif malzemeler: Yüzeyde çok yavafl yanma reaksiyonu veren malzemeler. Y ang ndan korunma en basit flekliyle; l Kiflisel önlemler al nmas yla yang n ç k fl n engelleyerek; l Ç kan yang n alg lama ve söndürmeye yönelik duman dedektörleri, s sensörleri, söndürücüler gibi aktif yang n durdurma sistemleri kullan larak; l Yang n yal t m çal flmalar ile gerçeklefltirilebilmektedir. Yang n yal t m nda esas olan, ç kan yang ndan belirli süre içerisinde, minimum zararla kurtulmakt r. Bu noktada ise, tafl y c sistemin belirli bir süre için stabi- Ablasif malzemeler ise, yüksek s cakl k karfl s nda çok yavafl yanma reaksiyonu veren malzemelerdir. Bu malzemelerde esas, s enerjisinin büyük bir k sm n n malzemenin yüzeyini eritmek amac yla kullan lmas ve böylece di er bölüme s geçiflinin yavafllat lm fl olmas d r. Yang n durdurucu malzemeler genel olarak elektrik tesisat nda, mekanik tesisatta, ba lant sistemlerinde, flaftlarda, yang na dayan kl kap lar n tam s zd rmazl n n sa lanmas nda k sacas yang n yal t m gereken tüm noktalarda kullan labilmektedir. Yüksek Performansl Intumescent Mastik (Resim 3) l 3 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Metal borularda, yal t ml borularda, kablolarda ve HVAC kanallar nda kullan labilen; l BS 476 Part 20, DIN ve ASTM E-814 uyumlu; l Orijinal hacmine göre 2-3 kat genleflebilen; l Her türlü yüzeye rahatça yap flabilen mastiklerdir. Resim 3 20 Yal t m Bir Bütündür

20 YANGIN/ODE n YEN ÜRÜNLER/YEN TEKNOLOJ LER Resim 4 Resim 6 Resim 8 Intumescent Macun (Resim 4) l 3 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Metal borularda, kablolarda, elektrik flalterlerinde kullan labilen; l BS 476 Part 20, DIN ve ASTM E-814 uyumlu; l Orijinal hacmine göre 3 kat genleflebilen; l Elle kolayca flekil verilip uygulanabilen; l Pozitif gaz bas nçlar n n oldu u yerler için ideal olan; l Sentetik elastomerden oluflan; l Hem intumescent hem de endotermik bir macundur. Intumescent Plastik Boru Kelepçeleri (Resim 5) l 3 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Plastik borularda kullan labilen; l BS 476 Part 20 uyumlu; l Orijinal hacmine göre 40 kat genleflebilen; l Kolay uygulanabilen, hafif elemanlard r. Yüksek Performansl Intumescent fieritler (Resim 6) l 3 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Metal, plastik ve yal t ml borularda kullan labilen; l BS 476 Part 20, DIN ve ASTM E-814 uyumlu; l Orijinal hacmine göre 8 kat genleflebilen; l Belirli bir forma sahip olmayan bölgelerde kesilerek uygulanabilen; l Bir yüzü alüminyum folyo kapl esnek fleritlerdir. Intumescent Mineral Yün Plakalar (Resim 7) Intumescent Kompozit Levhalar (Resim 8) l 2 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Kablolarda, HVAC kanallar nda, yal t ml borularda, metal borularda kullan labilen; l BS 476 Part 20 ve ASTM E- 814 uyumlu; l Orijinal hacmine göre 10 kat genleflebilen; l Uygulamas ve sökülmesi kolay olan; l Alüminyum folyo ve intumescent levhaya sar lm fl galvaniz çelik levhadan oluflan kompozit malzemelerdir. Silikon Mastik (Resim 9) l 2 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Birleflimlerde, derzlerde ve yang n dayan ml camlarda kullan lan; l BS 476 Part 20 uyumlu; l Her türlü yüzeye uygulanabilen; l 40 mm geniflli e kadar kullan labilen elastik mastiklerdir. Resim 5 Resim 7 l 4 saate kadar yang n dayan - m sa layan; l Metal borularda, kablolarda kullan labilen; l BS 476 Part 20 ve DIN uyumlu; l Kolay uygulanabilen; l Intumescent bir kaplamaya sahip olan; l Yüksek yo unluklu mineral lifli plakalard r. Resim 9 Yal t m çin Önce ODE 21

21 SANT M/ODE n YALITIM DANIfiMA ORTAKLARI SANT M Ltd. fiti. 22 Yal t m Bir Bütündür 1986 y l sonunda stanbul da kurulan firmam z Santim Ltd. fiti y - l ndan bu yana faaliyetlerine Antalya da devam etmektedir. 10 y l aflk n bir süredir faaliyet gösterdi imiz Akdeniz Bölgesi nde, yal t m malzemeleri sat - fl ve yal t m uygulamalar konular nda hizmet vermekteyiz. Yal t m sorunlar na do ru ve ekonomik çözümler sunan firmam z, düzenledi i seminerler, çeflitli fuar ve kongre kat l mlar ile bölgedeki yal t m bilincini gelifltirmeye çal flmaktad r. Akdeniz bölgesinde ODE Yal t m Dan flma Orta olarak Antalya merkez olmak üzere; do- uda Manavgat ve Alanya, bat - da Kemer, Finike, Kafl ve Fethiye, iç kesimlerde de Burdur ve Isparta illeri öncelikli olmak üzere Denizli, Afyon ve Konya da faaliyet gösteren kuruluflumuz, a rl kl olarak turizm yat r mlar - na yönelik teknik dan flmanl k, sat fl ve uygulamalar yapmaktad r. Özellikle s ve ses yal t m konular nda baflar l çal flmalar gerçeklefltiren firmam z n önemli referanslar aras nda Bilkent Otel Kemer, Robinson Club Çamyuva, Club Med Beldibi ve Kemer, Kaya Otel Belek, Manavgat, Antalya Havaliman, Anfafl Fuar Merkezi, Cam Piramit Kongre Merkezi, Yeni Otogar ve Antalya Ya Sanayii ni sayabiliriz. 14 kifliden oluflan iyi yetiflmifl teknik kadrosu ve alt yap s ile kendisini sürekli yenileyen ve gelifltiren firmam z, yal t m konusunda bölgenin lideri konumundad r. Yürüttü ü baflar l çal flmalar ile örnek bir kurulufl olan firmam z, bundan sonra da ayn çizgide ilerleyerek yal t m sektörünün olumlu yönde geliflmesine katk da bulunmaya devam edecektir.

22 D NAM K ISI/ODE n YALITIM DANIfiMA ORTAKLARI D NAM K ISI 1997 y l nda zmir de aç lan Yal t m Dan flma Merkezi nin ikincisi 1999 y l nda Denizli de hizmete girdi. y l nda kurulan firmam z; 1993 y l na kadar klima, hava land rma, tesisat, betonarme ve çelik yap taahhüdü gibi ifllerde hizmet vermifltir y l nda ayn sektörler içerisinde bulunan, ayr bir uzmanl k alan olan yal t m sektörü ile tan flan firmam z, 1994 y l ndan itibaren di er faaliyet kollar n tasfiye ederek, sadece yal t m konusunda uzmanlaflmaya gitmifltir y l nda zmir deki, 1999 y l nda da Denizli deki "Yal - t m Dan flma Merkezi"ni hizmete açm flt r. Bu merkezlerde daimi sergi niteli indeki ürün standlar m zda sat fla sunulan ürünleri uygulamal olarak görmek mümkündür. nflaat ve tesisat sektöründe hizmet veren taahhüt flirketleri, endüstriyel kurulufllar ile yat r mc kurulufllara yal t m uygulamalar konusunda proje deste i vererek, pratik ve teknolojik detaylar üreten firmam z, gerekli malzemelerin teminiyle birlikte, uygulamalar n teknik kurallara uygun çözülmesini ve tekni e uygun tatbik edilmesini sa lamaktad r. Firmam z n bugüne kadar yal - t m uygulamalar konusunda hizmet verdi i projelerden baz lar - n flöyle s ralayabiliriz: zmir Hilton Oteli, Philip Morris Sigara Fabrikas, Türk Tuborg, Coca-Cola zmir, Adnan Menderes Havaliman, Büyük Efes Oteli. E itimli teknik kadro, görsel detaylar n ön plana ç kar ld show-room, teknolojik altyap, flirket içi ve sektörel e itimler, sektörel fuarlara kat l m, yeni stok alanlar gibi rotasyonlarla hizmet kalitemizi sürekli art rmaya çal fl yoruz y l nda iki kifli ile kurulan ve bugün otuz befl çal flan ile hizmet veren firmam z n hedefi; do ru yal t m malzemelerinin, do ru yerde, yo un olarak kullan lmas na arac l k ederek, ülkemizin enerji için ödedi i büyük bedelleri bir nebze olsun düflürebilmektir. Yal t m çin Önce ODE 23

23 K-FLEX/ODE n DIfi PAZARLAR Ürünlerimiz Avrupa dan sonra flimdi de Amerika ya ihraç ediliyor Haziran ay üretiminin %89.6 s n ihraç ederek Avrupa standartlar nda üretim yapt n bir kez daha kan tlayan firmam z, Amerika ya da ihracata bafllad. 24 Yal t m Bir Bütündür Ü lkemizin içinde bulundu u kriz ortam na ra men ara vermedi imiz üretim gam - m z geniflletme çal flmalar m z n yan nda ihracat hacmimizi art racak çal flmalar m z da tüm h z yla devam ediyor. Halen, üretmekte oldu u polietilen köpük s yal t m malzemesi ODE Flex ve kauçuk köpü ü s yal t m malzemesi ODE K-Flex i; Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Ürdün, M s r, srail, ran, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Lübnan, Suriye, Kosova, Ukrayna ve K br s a ihraç eden firmam z n ihracat a yo un çal flmalar ve kaliteli üretimler ile giderek geniflliyor y l nda Türkiye de üretmeye bafllad m z ODE K-Flex ürünümüz, uluslararas ba ms z laboratuarlar taraf ndan belgelenen kalitesi sayesinde k sa sürede Türkiye nin yan s ra yurtd fl nda da tercih edilen bir marka haline gelmifltir. Bugün yurtd fl için kauçuk köpü ü s yal t m malzemesi üretimimiz yedi farkl marka alt nda devam etmekte olup May s ay itibariyle kauçuk köpü ü malzemelerin ana üretim merkezi olan talya ya; Temmuz ay itibariyle Amerika ya ihraç edilmeye bafllanm flt r. Amerika ihracat için Amerikan Yang n Standard ASTM E 84 e uygun olarak üretilen ve bu standartlara göre toxite oran s n rland - r larak yang n an nda maksimum güvenli hale getirilen malzeme, bak r borularla kohezyon oluflturarak uygulamada kolayl k sa lamas için pudral imal edildi. Amerika ya ayda kutuluk ihracat yapmaya bafllayan firmam z, 2001 y l n n ilk alt ay nda gerçeklefltirdi i üretimin %74.6 s n ihraç etmifltir. Ekonomik yönden zor günler yaflayan ülkemiz için yurda döviz girdisi sa lamakta önemli bir rol oynayan ihracat çal flmalar m z, k sa bir süre önce üretim gam m za kat lan Is pan ve Flanfl üretimimiz ile önümüzdeki günlerde daha da h z kazanacak.

24 S MA 2001/ODE n FUARLAR Ürünlerimizi SIMA 2001 Fuar nda Ortado u pazar na tan tt k hracat hacmimizi geniflletme çal flmalar m z çerçevesinde May s tarihleri aras nda fiam da gerçeklefltirilen SIMA 2001 Fuar na kat ld k. Aralar nda Rusya, Amerika, Belçika, Almanya ve Çin in de bulundu u 30 ülkeden 500 e yak n firman n kat l m ile bu y l 3. sü gerçeklefltirilen fuarda, Türk Yal t m Sektörü nü temsil eden tek firmayd k. Suriye, Lübnan, M s r ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen kiflilerin gezdi i fuarda, stand m z ziyaret edenlere ürünlerimiz hakk nda bilgiler verdik. ODE Flex, ODE K- Flex, ODE Is pan ve Klima Kanallar n n Flanfll Birlefltirme Sistemi ni tan tt m z fuar esnas nda, halen Ürdün, M s r, srail, ran, Lübnan ve Suriye yi kapsayan Ortado u ihracat m z daha da art racak iflbirli i anlaflmalar da imzalad k. Fuarda firmam z temsil eden Lojistik Müdürümüz Özlem Dikmen ve HVAC Yal t m Sat fl ve Pazarlama fiefimiz Volkan Dikmen, iflbirli i sözleflmesi yapt - m z firmalar yerinde ziyaret ettiler ve konu ile ilgili görüfl al flveriflinde bulundular. Yal t m çin Önce ODE 25

25 YAPI 2001/ODE n FUARLAR Yeni ürünlerimizi YAPI 2001 FUARI nda tan tt k B u y l 24. sü düzenlenen stanbul Yap Fuar nda, çat ve duvar yal t m na farkl çözümler getiren yeni ürünlerimizi sergiledik. 2 6 May s tarihleri aras nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde yap lan ve yap sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalar son kullan c lar ile buluflturan fuarda, sergiledi imiz yeni ürünler ziyaretçilerin yo un ilgisini gördü. 5 gün süren ve yaklafl k kiflinin ziyaret etti i fuarda, ürünlerimiz ile ilgilenenlere stand m zdaki örnek uygulamalar üzerinden ayr nt l bilgiler verildi. Stand m z ziyaret edenlere üretimine bafllad m z ekstrude polistren köpük ODE Is pan n özelliklerini, malzemenin bina d fl duvarlar ndaki ve çat lardaki kullan m fleklini gösteren uygulama detaylar üzerinden tan tt k. Is pan n yan s ra yeni ürünlerimiz aras nda yer alan farkl renklerdeki de iflik desenleri ile çat lar n su yal t m na dekoratif çözümler getiren ODE Mineral Design Membranlar, uygulama esnas nda sa lad kolayl klar ve ekonomikli i ile ilgi toplad. Su geçirimsiz, ancak nefes alan yap s ile yo uflmay engelleyen su yal t m örtüsü ODE Tyvek; akustik problemlere sahip oldu- u de iflik tip ve yüzey flekilleri ile estetik çözümler getiren ODE Akustik de ziyaretçilerin be enisini kazand. 26 Yal t m Bir Bütündür

26 YAPI VE YAfiAM 2001/ODE n FUARLAR YAPI ve YAfiAM 2001 FUARI Bursa da yap ld B ursa Mimarlar Odas taraf ndan bu y l 13. kez düzenlenen Yap ve Yaflam 2001 Fuar na firmam z temsilen Bursa bayilerimizden zonur zolasyon kat ld May s tarihleri aras nda Bursa Uluslararas Fuar Merkezi nde 54 firman n kat l m ile gerçeklefltirilen fuarda, yap ve yaflam ile iç içe olan pek çok ürün sergilendi. Fuarda firmam z temsil eden bayimiz zonur un stand na, binalar ndaki yal t m sorunlar na çözüm arayanlar yo un ilgi gösterdiler. Binalar n d fltan s yal - t m paketi ODE Sistem; nefes alan su yal t m örtüsü ODE Tyvek; shingle desenli su yal t m membran ODE Mineral Design ve akustik problemlere kesin çözüm getiren ODE Akustik hakk nda ziyaretçilere uygulama detaylar üzerinden ayr nt l bilgiler verildi. Fuar süresince firmam z baflar ile temsil eden ve ürünlerimizi Bursal tüketicilere tan tan zonur firmas - na teflekkür ederiz. Yal t m çin Önce ODE 27

27 E T M/ODE n SEM NERLER... zmir de yal t m sistemleri konulu seminer verdik Y urt çap nda çeflitli illerde düzenledi imiz "Yap ve Tesisatta Yal - t m Sistemleri Seminerleri miz devam ediyor y l n n ilk üç ay nda zmit, Lüleburgaz ve Çorlu da düzenledi imiz seminerlerin ard ndan, Nisan ay içinde de zmir de bir seminer verdik. 17 Nisan 2001 tarihinde zmir Hilton Oteli nde gerçeklefltirdi imiz seminere; mimar, inflaat ve makine mühendislerinden oluflan 150 kiflilik bir grup kat ld. zmir Bölge Müdürümüz Göksel Gürp nar n aç l fl konuflmas n yapt seminerde, " nflaat Sektöründeki Son Durum ve ODE" konulu bir konuflma yapan Genel Müdürümüz Orhan Turan, sektörün içinde bulundu u kriz, bu kriz ortam nda ODE nin izledi i politika ve firman n devam eden yat r mlar hakk nda bilgiler verdi. Kat l mc lara "Yap ve Tesisatta Yal t m Sistemleri" konular nda bilgiler aktaran Pazarlama Müdürümüz Ali Türker, izleyicilere yal t m ürünleri ve yal t m tekniklerini detayl bir flekilde anlatt. Kat l mc lar n ürünlerimizi de yak ndan inceleme f rsat buldu u seminerimiz kokteyl ile sona erdi. ODTÜ Mimarl k Fakültesi nde seminer verdik 12 Nisan 2001 tarihinde, ODTÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü ö rencilerine s - ses-su ve yang n yal t m konusunda bir seminer verdik. A rl kl olarak binalardaki s ve su yal t m ile ilgili detaylar n uygulamal örnekler üzerinden anlat ld seminerde ö rencilere ürün numuneleri ve kataloglar da t ld. Hafif Beton ve Hafif Yap Teknikleri Semineri"ne kat ld k... Demirtafl Yap San. ve Tic. A.fi taraf ndan bu y l üçüncüsü gerçeklefltirilen "Hafif Beton ve Hafif Yap Teknikleri Semineri", 9 Haziran 2001 tarihinde yap ld. Türk-Japon Vakf Merkezi nde yap lan ve 130 kiflinin kat ld seminer iki bölüm halinde gerçeklefltirildi. Seminerin 1. Bölümü nde "Deprem Olgusunda Normal ve Hafif Yap Çözümleri" konusu ele al n rken, ikinci bölümde "Yap larda Yal t m Uygulamalar " konusu ifllendi. Üniversiteler, meslek odalar, dernekler, yap denetim firmalar, yal t m malzemesi üreticileri ve uygulamac firmalar n kat ld seminerde firmam zdan O uz Özteker "Knauf Fireboard Yang n Yal t m Levhalar ile Yang ndan Korunma" bafll kl bir bildiri sundu. Toplam dokuz bildirinin yer ald seminerde Ankara bayilerimizden Net Yal t m da "Yap larda Ses Yal t m " konulu bir bildiri sundu. 28 Yal t m Bir Bütündür

28 Makine Mühendisleri Odas Ankara fiubesi Semineri 26 Nisan 2001 tarihinde TMMOB Makine Mühendisleri Odas Ankara fiubesi taraf ndan düzenlenen "Mekanik Tesisatta Yal t m Uygulamalar " seminerine bir bildiri ile kat ld k. Ça dafl Sanatlar Merkezi nde 100 kiflinin kat l m ile gerçeklefltirilen seminerde Ankara Bölge Müdürlü ümüzde görevli mühendis arkadafllar m zdan O uz Özteker taraf ndan kat - l mc lara mekanik tesisatta s, ses ve yang n yal t m n n önemi ve kullan lan malzemeler hakk nda bilgiler verdi. Demirtafl Endüstri Meslek Lisesi Semineri B ursa Demirtafl Endüstri Meslek Lisesi ö rencilerine "Yap larda ve Tesisatta Yal t m" konulu bir seminer verdik. Bursa Is san Toplant Salonu nda gerçeklefltirdi imiz seminerde Bursa Bölge Müdürümüz Murat Ereno lu, ö rencilere yal t m n önemi ve yal t m teknikleri konular nda bilgiler verdi. E T M/ODE n SEM NERLER... Yal t m E itim Seminerleri ne sponsorluk yapt k ZODER ve Yap Denetim Kurulufllar Derne i nin iflbirli i ile düzenlenen "Yal t m E itim Seminerleri" yo un ilgi gördü. 26 Mart-13 Nisan 2001 tarihleri aras nda Ankara, stanbul ve zmir de gerçeklefltirilen seminerlerde, say lar 400 ü aflan yap denetim kurulufllar nda görevli 1575 mimar ve mühendis bir tam günlük e itim ald. Firmam z n da sponsorlar aras nda yer ald - seminerlerde, TS 825 Standard, s yal - t m, tesisat yal t m, su yal t m, ses yal t m ve s yal t m özellikli camlar konular nda kat l mc lara bilgiler verildi. Kat l mc lar, seminer esnas nda sponsor firmalar n ürünlerinin sergilendi i standlarda yal t m ürünlerini yak ndan inceleme ve detayl bilgi edinme f rsat da buldular. Dizel Elektrojen Gruplar Paneli ne bir bildiri ile kat ld k... E lektrik Tesisat Mühendisleri Derne i taraf ndan düzenlenen Dizel Elektrojen Gruplar Paneli, 26 May s 2001 tarihinde derne in Befliktafl taki merkezinde gerçeklefltirildi. Elektrojen gruplar ve yan ürünlerinin imalat ve ithalat n yapan firma temsilcilerinin konuflmac olarak kat ld panelde stanbul Bölge Müdürümüz Cenk Tekin de "Ses ve Titreflim Yal t m " konulu bir bildiri sundu. Yaklafl k 50 kiflinin izleyici olarak kat ld panelde, akustik yal t m ve sismik koruma ürünlerimiz yo un ilgi gördü. Yal t m çin Önce ODE 29

29 E T M/ODE n SEM NERLER... Bayii seminerlerimiz devam ediyor... Bayii seminerlerimiz devam ediyor stanbul Bölge Müdürlü ümüzün düzenledi i bayilerimize yönelik e itim seminerleri devam ediyor. Nisan ay ndan beri 15 günde bir düzenlenen seminerlerde bugüne kadar TS 825 ve Is Yal t m, Tesisat Yal t m, Ses Yal t m, Kanal Sistemleri ve Kanal Ba lant Ekipmanlar, Su Yal t m nda Index Membranlar, Yap ve Tesisatlarda Yal t m konular ifllendi. Seminer ad Semineri veren Seminer tarihi TS 825 ve Is Yal t m Semineri Nuray Evcil Yüksek Mimar 26 Nisan 2001 Kanal Sistemleri ve Kanal Ba lant Elemanlar Volkan Dikmen Makina Mühendisi 7 May s 2001 Tesisat Yal t m Volkan Dikmen Makina Mühendisi 10 May s 2001 Su Yal t m nda Index Membranlar Uygar Sonlu nflaat Mühendisi 21 May s 2001 Ses Yal t m Uygar Sonlu nflaat Mühendisi 24 May s 2001 Yap ve Tesisatta Yal t m Ali Türker nflaat Mühendisi 14 Temmuz 2001 Volkan Dikmen Makina Mühendisi ODE K-Flex ve ODE Flex ürünlerimiz 30 Yal t m Bir Bütündür GOST belgesi ald ODE K-Flex ve ODE Flex ürünlerimiz Rusya Yang n Güvenlik Standartlar na uygun olarak üretildiklerini, Rusya da yap lan deneyler sonucunda ald klar GOST Belgesi ile kan tlad lar. Ola anüstü Durumlar ve Yang n Güvenli i Bilimsel Araflt rma Enstitüsü taraf ndan yap lan deneyler sonucunda ODE K Flex ST ve ODE Flex ST ürünlerimizin "zor yanan ürün grubu"na ait olduklar tesbit edildi. Malzemelerin Rusya Yang n Standartlar na uygun olduklar n gösteren GOST Belgeleri, istenildi i takdirde firmam zdan temin edilebilir.

30 MUTLULUKLARIMIZ/ODE n B ZDEN HABERLER Aram za Kat lanlar Genel Müdürlü ümüz bünyesinde Ayl n Gören thalat Sorumlusu; Zafer Ceylan ise HVAC Yal t m Sorumlusu olarak göreve bafllam flt r. stanbul Bölge Müdürlü ümüzde Yap Yal t m Sorumlusu olarak görev yapan Uygar Sonlu ihracat sorumlusu olarak atanm flt r. Arkadafllar m za baflar lar diliyoruz. Baflsa l Firmam z n kurucusu Genel Müdürümüz Orhan Turan n babas Bektafl Turan, 21 A ustos 2001 tarihinde ani bir rahats zl k sonucunda vefat etmifltir. ODE çal flanlar olarak Orhan Turan a ve tüm Turan ailesine baflsa l diliyoruz. Bebe i Olanlar stanbul Bölge Müdürlü ümüzde çal flan Yap Yal t m Sorumlumuz Serkan Demirsan, 10 May s 2001 tarihinde baba olmufltur. Eylem-Serkan Demirsan çiftine k zlar Ekin ile birlikte mutlu bir hayat diliyoruz. Evlenenler Firmam z n hracat Sorumlusu Uygar Sonlu, 2 Haziran 2001 tarihinde Özlem Baysal ile hayat n birlefltirdi. Özlem-Uygar Sonlu çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz. ODE K-Flex Extruder Bölüm fiefimiz Bedri Baykal 8 A ustos 2001 tarihinde baba oldu. Zehra Bedri Baykal çiftine de k zlar Beyza ile mutlu bir hayat geçirmelerini diliyoruz. Yal t m çin Önce ODE 31

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

Tesisat Sektörünün UZMAN GÖZÜYLE. Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir?

Tesisat Sektörünün UZMAN GÖZÜYLE. Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir? TTMD / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektörünün Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir? Bizim mesle imizin y llardan beri devam eden ancak

Detaylı

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TTMD Onursal Baflkan Celal Okutan Türk tesisat sektörünün gelifliminden

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart 1 çindekiler 8 Kapak Devre kesiciler Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Nabucco dan daha önemli Kapak / Devre kesiciler 8 SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar 10 Kesicilerin görevlerini sa l kl yapabilmesi için

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR SAYI:28 MART 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 28 MART 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

4-11 17 Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri.

4-11 17 Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri. Ç NDEK LER ED TÖR Bir ortak hikaye anlatmak ve onun parças olmak Kas m-aral k 2003 Y l 44 Say 235 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Pratik ve dayan kl acil konutlar

Pratik ve dayan kl acil konutlar YIL: 3 EYLÜL / ARALIK SAYI: 6 Pratik ve dayan kl acil konutlar Ataköy Konaklar Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve

Detaylı

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 l STANBUL l ADANA l ANKARA l ANTALYA l BURSA l DEN ZL l D YARBAKIR l ERZURUM l GAZ ANTEP l ZM R l ZM T l KAYSER l MERS N l SAMSUN l TEK RDA

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı