T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU"

Transkript

1 T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : B.03.1.HSK /269/ /03/2012 Konu : İnfaz ve denetimli serbestlik işlemleri CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Bilindiği üzere, Bakanlığınızın 10/11/2011 tarihli ve 124/1 No lu UYAP uygulamaları konulu Genelgesinin sonuç bölümünde; UYAP Bilişim Sistemi kullanılarak soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile diğer adli ve idari işlemlerin, etkin, verimli, hızlı, düzenli, şeffaf ve usul ekonomisine uygun biçimde yürütülmesi amacıyla; 1- Her türlü işlem ve faaliyetin, UYAP üzerinden gerçekleştirilmesine imkan bulunmayan istisnai haller saklı olmak koşuluyla, UYAP ortamında, zamanında, eksiksiz ve doğru biçimde gerçekleştirilmesi, 2- Her türlü kalem hizmetlerinin UYAP üzerinden yürütülmesi, 3- Tüm birimlerde her türlü veri girişinin eksiksiz ve doğru biçimde yapılması Konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi istenilmiştir. Öte yandan, Kurulumuzca kabul edilen ve İnternet sayfasında da yayımlanan genelgeler, hazırlanma ve taslak aşamasında Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile iki gün süren toplantılarda UYAP Bilişim Sistemine uygunluk açısından değerlendirilmiş ve işbirliği anlayışı içerisinde alınan teknik görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Özellikle, başta (4) ve (6) No lu Genelgeler olmak üzere kural olarak UYAP ın kullanılması esası ilke olarak benimsenmiştir. Ancak, Kurulumuza intikal eden ve yapılan toplantılar neticesinde elde edilen bazı bilgilerden aşağıda belirtilen genelgelerin ilgili bölümlerinde UYAP yazılım ekranlarının oluşturulamamasından doğan sebeplerden dolayı kimi işlemlerin gerçekleştirilemediği ve bazı hususlarda uygulamada kimi tereddütlerin bulunduğu müşahede edilmiştir. Kurul Genel Sekreterliğimizce konuya ilişkin Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına hitaben yazılan 23/02/2012 tarihli ve B.03.1.HSK /182/9859 sayılı yazı ile UYAP uygulamalarından kaynaklanan sorunların bir an evvel giderilmesi istenmiştir. Aşağıda Kurulumuz tarafından yayımlanan genelgelerin UYAP ı ilgilendiren bölümlerine yer verilmiş, ayrıca bazı bölümlere ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Bu doğrultuda, uygulama birliğinin sağlanması bakımından (6) No lu Genelgeye ilişkin aşağıdaki hususların teşkilata bildirilmesinde yarar görülmüştür. 18/10/2011 tarihli ve (6) No lu İnfaz ve denetimli serbestlik işlemleri konulu Genelgemizin Sonuç bölümünün; 1- Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma başlıklı açıklama kısmı; Bu açıklamalar karşısında, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen hak yoksunluklarının günün teknolojik imkânlarından da yararlanılması suretiyle infazı mümkündür. 1/10

2 1/7/2011 tarihli ve (4) No lu Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP'ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi konulu Genelgede de belirtildiği üzere; İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı (KİHBİ) Bilgi Sistemi-UYAP entegrasyonunun ilk adımı olarak, sadece aranan kişilerin ülke genelinde adli kolluk birimlerince sorgulanabilmesi için Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, UYAP ve KİHBİ Bilgi Sistemindeki arama bilgilerinin aynı sayfa üzerinde gösterildiği KİHBİ-UYAP ortak sorgulama sayfası oluşturularak 11/8/2008 tarihinden itibaren yakalama, tutuklama ve ilamat kaydına dair işlemlerin tamamının (işletimde olmayan kapatılmış adli birimler ile askerî makamlar tarafından verilen arama kararları hariç) Sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulanmasına imkân sağlandığından 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin infazında da bu Sistemden yararlanılabilecektir. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma başlıklı sonuç kısmı; " sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki hak yoksunluklarının; a) Kural olarak mahkûmiyetin kesinleşmesiyle başlayıp mahkûm olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya, b) Ancak hükümlünün maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki hak ve yetkileri kullanmak yönündeki yoksunluğunun, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar süreceğinin bilinmesi, 2- Bu tedbirlere ilişkin mahkemece Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen ilamların infaz kaydına kaydedilerek asıl cezanın kesinleşmesinden itibaren hakederek salıverilme tarihinin sonuna kadar hapis cezasının başka bir yerde infaz edilip edilmediğine bakılmaksızın hükmü veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığınca takibinin yapılması, 3- Kasıtlı bir suçtan kesinleşmiş hapis cezasına mahkûm olan ve hâlihazırda maddenin birinci fıkrasında sayılan hakları kullanan bir kişinin bu durumunun ilgili kamu veya özel kurum ve kuruluş tarafından bilinememesi, bu kişilerin maddede sayılan faaliyetlerden birini ya da birkaçını daha evvel almış oldukları izin, atanma ya da seçilme sebebiyle sürdürebilmesi ile asıl cezanın infazından kaçması durumunda da bu hakları kullanmaya devam edebilmeleri karşısında; hak yoksunluklarını içeren ilamın infazı için sadece kişilerin nüfus kaydına şerh düşülmesi ile yetinilmeyerek Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 57 inci maddesi uyarınca, bu tedbiri içeren ilamın içeriği, tedbirin konusu ve niteliğine göre ilgili kurum ve kuruluşlara bildirim yapılması, 4- UYAP ortamında usulüne uygun ve eksiksiz bir şekilde girişi yapılan 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin infazına ilişkin ilamın, ilgili adli kolluğa fiziki olarak gönderilmesi uygulamasından vazgeçilerek UYAP Bilişim Sisteminin KİHBİ Bilgi Sistemi ile entegrasyonu sayesinde ülke genelinde kolluk biriminde yetki verilen personel tarafından sorgulanması ve bu suretle maddede öngörülen tedbirlerin takibine işlerlik kazandırılması, sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla; a) Hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, ayrıca cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükümde belirtilen cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına da karar verileceğinden, bu hâlde söz konusu hak yoksunluğunun, mahkûm 2/10

3 olunan hapis cezasının infazından sonra da kararda belirtilen süre sonuna kadar devam edeceğinin, b) Sadece adli para cezasına mahkûmiyet hâlinde ise, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına da karar verileceğinden, bu hâlde söz konusu hak yoksunluğunun, adli para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlayacağının hatırdan çıkarılmaması, İ- Sonuç bölümü Genel olarak kısmı: 3- Bir hüküm ile aynı şahsın hapis cezası yanında adli para ya da fer i cezalara mahkûmiyeti hâlinde, bu cezalara ait ilamların UYAP ortamında ayrı ayrı numaralara kaydedilmesi zorunluluğunun hatırdan çıkarılmaması, Değerlendirme: Genelgede yukarıda belirtilen bölümlerden de anlaşılacağı üzere, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin infazının kural olarak UYAP üzerinden yapılması esası benimsenmiştir. Ancak, henüz UYAP ta ekran oluşturma çalışmaları başlatılan bu bölümün tamamlanamaması sebebiyle düzenlenen bu kural işletilememektedir. Öte yandan, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen belli haklardan yoksun bırakılma kararlarının Adli Sicil Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca adli sicile kaydedilmesi gereken kararlardan olup olmadığı, anılan Genelgemiz doğrultusunda ayrı bir numaraya kaydı yapılan bu neviden kararlar dolayısıyla ceza fişi ve yerine getirme fişi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda uygulamada birlik bulunmadığı görülmüştür. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı infaz savcılarının da katılımıyla 9/12/2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak görüş doğrultusunda teşkilata duyuru yapılması hususunun değerlendirilmesine karar verilmiş, bu karar uyarınca; asıl ilamın infazına bağlı sonuçları içeren 5237 sayılı Kanun un 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen güvenlik tedbirleri yönünden ceza fişi ve yerine getirme fişinin ayrı ayrı düzenlenip düzenlenmeyeceği ve bu kararların adli sicile kaydedilmesi gerekip gerekmediği hususlarında anılan Genel Müdürlükten alınan görüş doğrultusunda, Genel Sekreterlikçe tüm teşkilata gönderilen ve İnternet sayfasında da ilan edilen 15/02/2012 tarihli ve B.03.1.HSK /161/8591 sayılı Belli haklardan yoksun bırakılma kararları konulu duyuruda; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen güvenlik tedbirleri yönünden, suç nedeniyle hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza için mahkûmiyete dair ilgili kanun maddelerini içeren bir ceza bildirme fişi düzenleneceğinden ayrı bir fiş düzenlenmemesi, asıl ilâmın infazına bağlı sonuçları içeren hak yoksunlukları, hürriyeti bağlayıcı cezanın infaz edilmesiyle sona ereceğinden ayrı bir yerine getirme fişi düzenlenmesine de gerek bulunmadığının bilinmesi, hususunda bilgi edinilmesi istenmiştir. Başta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere alınan bazı geri bildirimlerde, Genelgenin bu bölümündeki ekranın oluşturulamaması ve yukarıda belirtilen duyuru metni esas alındığında, asıl ilama bağlı hak yoksunluklarını içeren Türk Ceza Kanunu nun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen güvenlik tedbirleri yönünden Cumhuriyet başsavcılığına yapılacak bildirimin usulü ve bu tedbirlerin infaz kaydının yapılmasında kimi tereddütler bulunduğu ifade edilmiştir. Bu bakımdan, söz konusu bu geri bildirimlerin devam eden yazılım çalışmalarında da dikkate alınması, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmiştir. Nitekim, 06/04/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 57 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine uyumlu bir şekilde yukarıda ilgili 3/10

4 bölümü belirtilen Genelgemizde de, mahkemece Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen ilâm için, ayrı bir infaz kaydı oluşturulması ve takip edilmesi esası belirtilmiştir. Genelgede, bu tedbirler yönünden ceza fişi ya da yerine getirme fişi düzenlenmesinden bahsedilmemektedir. Genelgede, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen hak yoksunluklarının günün teknolojik imkânlarından da yararlanılması suretiyle infazının mümkün olduğu ifade edilerek 1/7/2011 tarihli ve (4) No lu Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP'ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi konulu Genelgede belirtilen sistemden 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin infazında da yararlanılabileceği belirtilmekte; UYAP ortamında usulüne uygun ve eksiksiz bir şekilde girişi yapılan 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin infazına ilişkin ilamın, ilgili adli kolluğa fiziki olarak gönderilmesi uygulamasından vazgeçilerek UYAP Bilişim Sisteminin KİHBİ Bilgi Sistemi ile entegrasyonu sayesinde ülke genelinde kolluk biriminde yetki verilen personel tarafından sorgulanması ve bu suretle maddede öngörülen tedbirlerin takibine işlerlik kazandırılması istenilmektedir. Buna göre; a) Mahkemece asıl ilamın yanı sıra TCK 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen tedbirler için tek ceza fişi düzenlenmesi gerekeceğinden dolayı UYAP Sisteminin buna göre dizayn edilmesi, verilecek şerhin otomatik olarak Cumhuriyet başsavcılığına UYAP-KİHBİ entegrasyonu sayesinde kolluk birimlerine düşürülmesi ve bu suretle kolluğun bu tedbirleri takip ve infaz etmesine, savcılığın ise izlemesine ve gerektiğinde yazışma ile tekit yapabilmesine olanak sağlanması, b) Genelgedeki ifade dikkate alınarak, bu tedbirler için otomatik ayrı bir infaz kaydı oluşturulması, asıl cezanın infaz edilmesi ve yerine getirme fişi düzenlenmesini müteakiben bu kaydın otomatik olarak kapatılması, c) TCK 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen tedbirler için Tüzüğün ilgili maddesi uyarınca ayrı bir ilam olarak kaydedilmesi, ancak bu ilamların UYAP'a ayrı bir şekilde kaydedilmesi durumunda kolluğun söz konusu ilamları göremediği şeklinde Genel Sekreterliğimize yapılan bildirimler de dikkate alınarak yapılacak yazılımda bu durumun değerlendirilmesi, takdiri Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ait olmak üzere ilamın özet kapak bilgilerinin görülmesi ve asıl ceza ile bağlantı kurulmasının temini, ç) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bildirimde; Kolluğun bu ilamlara ancak yakalama ver uyarı butonunu kullanarak ulaştırılmasının mümkün olduğu belirtilmiş, bu ilamın savcılığa kaydedilmesini müteakiben hüküm ifade etmeye başlayacağından dolayı kolluğa yakalama ver butonundan 53/1 inci fıkraya ilişkin ilam gönderildiğinde henüz çağrı kağıdı aşamasında olan veya cezası tehir edilen şahıs için de yakalama emri çıkmış olacağından bu sorunun çözülmesinin gerektiği, keza kişi asıl hapis cezası için yakalama kararı sonrası yakalanıp infazı için cezaevine alındığında yakalama butonundan bu işlemin kaldırılması gerekeceğinden dolayı 53/1. fıkra yönünden de kaldırılmış olacağı, bu nedenle bu ilamların kolluğa gönderilebilmesi ve kolluğun bu ilamları görebilmesi için ayrı bir ekran ve buton konulması gerektiği, kolluğun ceza türü ve miktarını göremediği belirtildiğinden bu hususun da yapılacak çalışmalarda dikkate alınması, d) Ayrıca, bu tedbirlerin takip edilebilmesi için UYAP Bilişim Sistemi sayesinde kolluğa yetki verilse bile Genelgede de belirtildiği üzere, Cumhuriyet savcısının bu tedbirleri takip zorunluluğu ortadan kalkmayacağından raporlama yapabilme, gerektiğinde ilamın içeriği, tedbirin konusu ve niteliğine göre ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilme görev ve yetkisinin olduğunun bilinmesi 4/10

5 Hususlarının yapılacak olan değerlendirmelerde göz önünde bulundurulması Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmiştir. Görüldüğü üzere, Genelge ile yukarıda belirtilen Duyurudaki ifadelerin çelişmediği, devam eden yazılım çalışmalarında UYAP ta oluşturulacak ekranlar sayesinde bu sorunların çözümünün mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. 2- Sonuç bölümünün Tazyik hapsi ilamlarının infazı başlıklı kısmı; 2004 sayılı Kanunun 338/2, 340, 341, 343 ve 344 üncü maddeleri uyarınca verilen tazyik hapsi ve 2004 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 6183 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca verilen hapisle tazyik kararının; 5275 sayılı Kanunun 121 inci maddesinde düzenlenen yetkiye dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe giren Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 193 üncü maddesi uyarınca, hapis ile tazyik kaydına kaydedilmesinden sonra çağrı belgesi veya yakalama müzekkeresi düzenlenmeden UYAP ortamında hükümlünün kararda belirtilen adresinde bulunan mahalli kolluk kuvvetlerine veya ilgilinin bu adreste bulunamaması hâlinde yargı çevresi dışındaki o yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilerek ülke çapında infazının sağlanması, Değerlendirme: Öncelikle uygulamada birlik sağlamak üzere Genel Sekreterliğimizce Tazyik hapsi ilâmlarının infazı konulu 03/03/2011 tarihli ve B.03.1.HSK /19/897 sayılı yazısı tüm Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilmiş, aynı zamanında UYAP ortamında Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına da gönderilmiştir. Söz konusu duyuru yazısı, (6) No lu Genelgenin tazyik hapislerine ilişkin bölümünün de esasını oluşturmaktadır. Genelgede, tazyik hapsinin hukuki niteliği ortaya konmuş ve ilke olarak UYAP ortamında doğrudan ülke çapında infaz edilebilmesine olanak sağlayan bir usul öngörülmüştür. Bununla birlikte, henüz UYAP ortamında yazılım ekranının oluşturulamaması, kolluk birimlerinin bu belgeyi yakalama emri ya da kararı gibi algılamamaları ve genelgenin Sonuç bölümünün Genel olarak başlıklı kısmının 2 numaralı bendindeki kural ve istisnaya ilişkin hükümle paralel bir şekilde uygulamacılar tarafından yeteri kadar benimsenmemesi sebebiyle hâlen uygulamada birlik bulunmadığı ve kimi sorunlar yaşandığı görülmüştür. (6) No lu Genelgede, tazyik hapislerine ilişkin açıklama ve sonuç bölümlerinde konunun hukuki mahiyeti ve izlenecek usul ve yönteme ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Hapis ile tazyik kavramı ve tazyik hapsi kavramından ne anlaşılması gerektiği Genelgenin içeriğinde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Tazyik hapsinin infazının gerçekleştirilmesinde de UYAP ortamının kullanılması ve ülke genelinde infazın gerçekleştirilmesi istenmiştir. Bununla birlikte yukarıda da ifade edildiği üzere, Genelgenin sonuç bölümünde kullanılan ifadenin adli para cezaları ve hürriyeti bağlayıcı cezaların infazına ilişkin kural ve istisnayı belirleyen (6) No lu Genelgenin Sonuç bölümünün Genel olarak başlıklı kısmının 2 numaralı bendindeki hüküm emsal alınmak suretiyle yorumlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bu itibarla, (4) ve (6) No lu genelgelerde belirlenen ilkeler ve özellikle (6) No lu Genelgenin Sonuç bölümünün Genel olarak başlıklı kısmının 2 numaralı bendindeki kural dikkate alınarak; 2004 sayılı Kanunun 338/2, 340, 341, 343 ve 344 üncü maddeleri uyarınca verilen tazyik hapsi ve 2004 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 6183 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca verilen hapisle tazyik kararının; 5275 sayılı Kanunun 121 inci maddesinde düzenlenen yetkiye dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe giren Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 193 üncü maddesi uyarınca, hapis ile tazyik kaydına kaydedilmesinden sonra çağrı belgesi veya yakalama müzekkeresi düzenlenmeden UYAP ortamında, UYAP-KİHBİ entegrasyonu sayesinde, ülke 5/10

6 çapında yakalama emir ya da kararları ile gıyabi tevkif müzekkerelerinde olduğu gibi kolluk tarafından aranması, (4) No lu Genelgede de belirtildiği üzere suç yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve yerleşim yeri adresi kriterleri baz alınarak arama ve sistem üzerinden sorgulama yapılmak suretiyle raporlama yapılabilmesinin sağlanması, bu işlemin de bir nevi doğrudan çıkarılan yakalama emri ya da kararı gibi düşünülerek hükmün verildiği yer mahkemesinin bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığınca takibinin sağlanarak infazına çalışılması Hususunda tüm Cumhuriyet savcıları ve adli personel ile kolluk birimlerinin bilgilendirilmesi, söz konusu bu ekranın henüz oluşturulamamasından dolayı meydana gelebilecek teknik aksaklıkların ise UYAP Birim Sorumluları marifetiyle Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca çözülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 3- Sonuç bölümünün Yükümlülüksüz denetim başlıklı kısmı: 1- Denetimli serbestlik genel defterine hangi ilamların kaydedileceği, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde sayıldığından ve burada 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasına göre hapis cezası ertelenen ve üçüncü fıkrası gereğince denetim süresine tabi tutulan ve yükümlülük getirmeyen hükümler belirtilmediğinden, herhangi bir yükümlülüğe tabi tutulmadan ve uzman kişi görevlendirilmeden denetim altında tutulmasına ilişkin mahkeme kararının infazının, kararın verildiği yerin Cumhuriyet başsavcılığınca esas kaydının ilgili kısmına şerh düşüldükten sonra bu kararlara ilişkin UYAP ta oluşturulan ekran üzerinden işlem yapılması, Mahkemece belirlenen denetim süresi sonunda Cumhuriyet başsavcılığı ekranına gereğinin yapılması için uyarı verilip sorgulama yapılarak denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenip işlenmediğinin kontrol edilmesi, Bu süre içinde kasıtlı suç işlendiğinin tespiti hâlinde soruşturma ya da kovuşturma safahatının takip edilerek; a) Mahkûmiyet kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi hâlinde 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilmek üzere mahkemesine bildirimde bulunulması, b) Kovuşturmaya yer olmadığı, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı veya düşme kararı verilmesi ve bu kararların kesinleşmesi hâllerinde ise, kesinleşmeyi müteakiben, ancak her halükarda denetim süresi sonunda yerine getirme fişi düzenlenerek Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, c) Kasıtlı suç işlenmediğinin tespiti hâlinde ise derhâl yerine getirme fişi düzenlenerek Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, ç) Yukarıdaki işlemlerin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün (140) No'lu Genelgesi doğrultusunda yerine getirilmesi, 2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen ancak bir yükümlülük belirlenmeyen ve denetim altına alınmasına karar verilmeyen çocuklar ve yetişkinler hakkındaki kararların kesinleşmesini müteakip sisteme kaydedilmek üzere düzenlenecek tali karar fişleri hususundaki işlemlerin, Adli Sicil Yönetmeliği ve Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün (141) No lu Genelgesine uygun şekilde yerine getirilmesi ile bu kararların takibinin kararı veren mahkemece UYAP ta oluşturulan ekran üzerinden yapılması, Belirlenen denetim süresi sonunda mahkeme ekranına gereğinin yapılması için uyarı verilip sorgulama yapılarak, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenip işlenmediğinin kontrol edilmesi, 3- Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen yükümlülük belirlenmeyen ve denetim altına alınmasına karar verilmeyen çocuklar ile yetişkinler hakkındaki kararların 6/10

7 kesinleşmesini müteakip sisteme kaydedilmek üzere düzenlenecek tali karar fişleri hususundaki işlemlerin Adli Sicil Yönetmeliği ile Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün (141) No lu Genelgesine uygun şekilde yerine getirilmesi ve bu kararların takibinin kararı veren Cumhuriyet başsavcılığınca UYAP ta oluşturulan ekran üzerinden yapılması, Belirlenen erteleme süresi sonunda Cumhuriyet başsavcılığı ekranına gereğinin yapılması için uyarı verilip sorgulama yapılarak, erteleme süresi içinde kasten yeni bir suç işlenip işlenmediğinin kontrol edilmesi; kasıtlı suç işlendiğinin tespiti hâlinde soruşturma ya da kovuşturma safahatının takip edilerek mahkûmiyet kararının kesinleşmesini müteakiben kamu davasının açılması; kovuşturmaya yer olmadığı, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı veya düşme kararı verilmesi hâlleri ile denetim süresi sonunda yapılan kontrolde kasıtlı suç işlenmediğinin tespiti hâlinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi, Değerlendirme: Genelgede yükümlülüksüz denetime konu ilamların UYAP ta oluşturulacak bir uyarı ekranı sayesinde takip edilmesi gerektiği belirtilmiş olup, Kurulumuza intikal eden bilgilerden bu ekranın henüz oluşturulamaması sebebiyle Genelgenin bu bölümüne ilişkin kuralların uygulanamadığı görülmüştür. Söz konusu bu sorun, yeni ceza adalet sisteminin yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden uygulamada gündemi meşgul etmiş ve birçok toplantıda değerlendirme konusu olmuştur. Genelgede, yükümlülüksüz denetime konu infaz evrakının fiziki ortam dışında tamamıyla UYAP ekranından oluşturulacak uyarı sistemi içerisinde takibinin yapılması esası benimsenmiştir. Ancak, tazyik hapislerine ilişkin bölümde olduğu gibi bu bölüme ilişkin UYAP ekranlarının oluşturulmasında yazılım çalışmaları henüz tamamlanamadığından bu ekranların işletilerek UYAP üzerinden işlem yapılması mümkün olamamaktadır. Yazılım çalışmaları tamamlandığında bahsedilen hususun hayata geçirilmesi mümkün olabilecektir. Bununla birlikte, Genelgenin bu bölümüne esas teşkil eden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve bazı Cumhuriyet başsavcılıklarının talebi üzerine yazılan 30/06/2009 tarihli ve B.03.0.CİG /885/37013 sayılı yazıda da belirtildiği şekilde, UYAP yazılım ekranları oluşturuluncaya kadar ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca esas defterinin ilgili kısmına şerh düşüldükten sonra bu kararların (6) No lu Genelgede belirtilen uyarı sistemi oluşturuluncaya kadar şimdilik UYAP ekranlarının sağladığı kolaylıklardan istifade edilmek ya da UYAP sisteminde tutulan kayıtlara ilaveten anılan görüş yazısı doğrultusunda oluşturulacak mahsus bir karton/kayıt tutulması suretiyle (6) No lu Genelgenin bu bölümünün alt bentlerindeki hususun bizzat takip edilerek yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Yeni ceza adalet sisteminde cezaların ertelenmesinin doğurduğu sonuçların takip edilmesi esası benimsenmiş ve özellikle bu tarihten sonra uygulamada sadece ertelemeli ve yükümlülük doğurmayan ilamların değil yine yükümlülük doğurmayan kamu davasının açılmasının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının ertelenmesi ve koşullu salıverme süresi sonrasındaki denetimin nasıl yapılması gerektiği hususu Cumhuriyet başsavcılıkları arasında ciddi bir şekilde tartışma konusu edilmiş ve uygulama birliği sağlanamamıştır. Sorun, kolluk teşkilatlarına da yansıtılmış ve nihayetinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının talebi üzerine de Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmiş ve halen CİGM İnternet sayfasında da bulunan (6) No lu Genelgenin yukarıda belirtilen bölümlerine esas teşkil eden ve tüm Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen 30/06/2009 tarihli ve B.03.0.CİG /885/37013 sayılı görüşle sorunun çözümüne çalışılmıştır. 7/10

8 Görüldüğü üzere, uzun süredir bu sorunun çözümüne yönelik çaba sarf edilmektedir. Bu sorunun, savcılığın da iş yükünü azaltabilecek şekilde yükümlülüksüz denetime ilişkin işlemlerin kanunun ruhuna uygun biçimde UYAP Bilişim Sisteminin sağlayacağı kolaylıkla takibinin yapılmasına imkân sağlanması bakımından (6) No lu Genelgenin bu bölümü kaleme alınmıştır. Tazyik hapislerinde olduğu gibi bu işlemlere yönelik uyarı ekranlarının da oluşturulması durumunda sorunun çözülebileceği değerlendirilmektedir. 4- Sonuç bölümünün Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında öngörülen tedavi ve denetimli serbestlik kararları başlıklı kısmı: "1- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan sanık hakkında maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarını kapsayacak şekilde mahkemece verilen tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin kararın, tek karar numarası ile bir ilam hâlinde Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi," Sonuç bölümünün Mükerrirler hakkında cezanın infazından sonra uygulanmak üzere verilen denetimli serbestlik tedbiri kararları başlıklı kısmı: " sayılı Kanunun 58 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, mükerrirler hakkında cezanın infazından sonra uygulanmak üzere verilen ve denetim süresi içerisinde uzman görevlendirilen ya da yükümlülük belirlenen denetimli serbestlik tedbiri kararının; denetimli serbestlik genel defterine kaydedilmesi ile UYAP uygulamasında gerekli uyarının eklenmesi, Değerlendirme: Yukarıda belirtilen iki hususa ilişkin Kurul Genel Sekreterliğine intikal eden bir sorun bulunmamakla birlikte söz konusu ekranların belirtilen işlemlerin yapılmasına müsait olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından talep edilmiştir. 5- Öte yandan, 26/01/2012 tarihli ve B.03.1.HSK / 105/5550 sayılı (4) ve (6) No lu Genelgelerin uygulanmasında yaşanan kimi sorunlar konulu duyurumuzda; Bu bakımdan, (6) No lu Genelgenin 2 numaralı bendinde öngörülen işlemlerin hükmün verildiği mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığının yerine getirmesi ve hükümlünün ödeme emrini yerine getirmemesi ya da çağrıya icabet etmemesi sebebiyle anılan Cumhuriyet başsavcılığınca UYAP ortamında (4) No lu Genelge uyarınca yakalama emri düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, infaz evrakı ve yakalama emrinin adres ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer bakımından başka yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen hususların yapılabilmesi ve UYAP sisteminde aksama olmaması için hükümlünün başvurduğu ya da yakalandığı yer Cumhuriyet başsavcılığının yakalama emirleri ve buna ilişkin eklere Sistemden otomatik olarak ulaşabilmesi ve sistemin işleyişine dair diğer konularda oluşabilecek muhtemel teknik aksaklıkların Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile çözülmesi gerekmektedir Yukarıda belirtilen hususların yapılabilmesi, kolluk kuvvetlerinin sisteme adaptasyonu ve UYAP sisteminde aksama olmaması için hükümlünün başvurduğu ya da yakalandığı yer Cumhuriyet başsavcılığının yakalama emirleri ve buna ilişkin eklere Sistemden otomatik olarak ulaşabilmesi ve sistemin işleyişine dair diğer konularda oluşabilecek muhtemel teknik aksaklıkların öncelikle birimden sorumlu uzman kullanıcı ile sorunun giderilmeye çalışılması, sorunun devamı halinde de uzman kullanıcı kanalıyla Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilerek çözülmesinin sağlanması, Yine 9/12/2011 tarihli Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile diğer ilgili kurum temsilcilerinin iştirak ettiği, Genel Sekreterlikçe Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda düzenlenen ve tüm katılımcılar tarafından benimsenen raporda ise; hâkim tarafından verilen yakalama emirlerinin UYAP ortamında 8/10

9 düzenlendikten sonra kolluk birimine gönderilmesinde (1 Ocak 2012 tarihinden itibaren entegrasyona geçileceğinden bu tarihten itibaren gönderilmesine de gerek bulunmayacaktır.) Cumhuriyet başsavcılığının bu yakalama emrinin kolluk birimi vasıtasıyla takip edebilmesine olanak sağlanması bakımından UYAP ekranında doğrudan savcılık bölümüne bilgi şerhi düşülmesi; keza hükümlü yakalama emrinin infazının sağlanmasında da aynı işlemin mahkeme ekranına otomatik olarak düşülmesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasında çıkarılan yakalama emirleri bakımından ise infazı müteakiben geri alma işleminin yapılmasında da hâkimi zorlayıcı ya da uyarıcı ekran menülerinin geliştirilmesi sistemin işleyişi açısından yararlı olacaktır. ifadelerine yer verilmiştir. Değerlendirme: Yukarıda belirtilen hususlarda Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca gerekli adımlar atılmış ve çalışmalar başlatılmıştır. Duyuruya konu edilen ve alınan kararların yerine getirilmesi ile uygulamada birliğin sağlanması ve yapılacak işlemlerin kolaylaşması beklenmektedir. 6- Diğer taraftan, bazı yer Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan yazılarda; üç yıl veya daha az hapis cezalarıyla ilgili olarak hükmün verildiği yer Cumhuriyet başsavcılığınca adresi başka yerde bulunan hükümlülere çıkartılan davetiye üzerine hükümlünün (davetiyede belirtildiği gibi) en yakın Cumhuriyet başsavcılığına müracaat ederek 5275 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince cezanın infazının ertelenmesini talep etmesi halinde erteleme kararını hangi yer Cumhuriyet başsavcılığının vereceği konusunda uygulama birliği bulunmadığı bildirilmiştir. Değerlendirme: Bilindiği üzere, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun un Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi kenar başlıklı 17 nci maddesinde; (1) Üç yıl ve daha az süreli hapis cezalarının derhâl infazının, hükümlü veya ailesi için mahkûmiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacağı anlaşılırsa, hükümlünün istemi üzerine infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme süresi altı ayı geçemez. (2) Üç yıl ve daha az süreli hapis cezaları; hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya adı geçenlerin sürekli hastalık veya malûllükleri nedeniyle ailenin tarım topraklarının işlenebilmesinin olanaksız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle ara verilerek infaz edilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz. (3) Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir koşula bağlanabilir. Hükmü yer almaktadır. Bu hükmün, (6) No lu Genelgenin Sonuç bölümünün Genel olarak başlıklı kısmının 2 numaralı bendindeki düzenlenen kural emsal alınmak suretiyle yorumlanması ve uygulanması gerekmektedir. Genelgede düzenlenen kural ve istisnaya ilişkin bu hüküm gereğince, hükümlü kendisine kararın verildiği yer Cumhuriyet başsavcılığı tarafından gönderilen davetnamenin bir gereği olarak bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığına başvurabilmektedir. Bu başvuru hapis cezasının infaz edilmesinin yanısıra anılan Kanun maddesinde düzenlenen ve hükümlüye tanınan infazın ertelenmesine ilişkin imkanın kullanılabilmesi hakkını da içermektedir. Bu bakımdan, a-) İnfazın ertelenmesine ilişkin talebin müracaat edilen Cumhuriyet başsavcılığınca değerlendirilerek tüm işlemlerin yapılmasını müteakiben talebin reddi ya da kabulüne dair bir karar verilmesinin, 9/10

10 b-) Talebin reddi hâlinde veya hükümlünün erteleme süresi sonunda müracaat etmemesi durumunda infaz kaydının kapatılarak infaz evrakının UYAP üzerinden hükmün verildiği yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesinin, c-) Bu aşamadan sonra yakalama emri çıkartılması işleminin bu yer Cumhuriyet başsavcılığınca gerçekleştirilmesi, ancak hazineye irat kaydı işleminin teminata karar veren merci tarafından yapılmasının, uygun olacağı düşünülmektedir. Bilgi edinilmesini, keyfiyetin merkez ve mülhakattaki hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adliye personeline duyurulmasını rica ederim. Ahmet HAMSİCİ Başkanvekili 10/10

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-141-2011/105/5550 26/01/2012 Konu : (4) ve (6) No lu Genelgelerin uygulanmasında yaşanan kimi sorunlar CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25832 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik

Detaylı

Yönetmelik. Adlî Sicil Yönetmeliği

Yönetmelik. Adlî Sicil Yönetmeliği Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Adlî Sicil Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin oluşturulması, saklanması, ilgililere verilmesi ve silinmesi hususlarını kapsayan bu Yönetmeliğin

Detaylı

EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı.

EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı. BÖLÜM I ADLÎ KOLLUK TARAFINDAN DOLDURULUR* EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı. Şüpheli T.C.Kimlik No** Adı ve Soyadı Doğum Tarihi (Gün, Ay,Yıl) Nüfusa Kayıtlı Olduğu

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005

ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 9391 ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun,

Detaylı

İNFAZDA DENETİM SÜRESİ KONUSU

İNFAZDA DENETİM SÜRESİ KONUSU Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı İNFAZDA DENETİM SÜRESİ KONUSU I- GENEL İLKELER: Denetimli Serbestlik, Türk Hukukumuza yeni girmiş bir kurumdur. Ceza infaz sisteminde uygulamakta olan "denetimli

Detaylı

ADLİ SİCİL YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25929

ADLİ SİCİL YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25929 ADLİ SİCİL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25929 Amaç ve kapsam Madde 1 Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin oluşturulması, saklanması, ilgililere verilmesi ve silinmesi hususlarını

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI. Karar No: 388/1 Karar Tarihi: 08.04.

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI. Karar No: 388/1 Karar Tarihi: 08.04. HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI Karar No: 388/1 Karar Tarihi: 08.04.2015 Amaç MADDE 1.- (1) Bu İlke Kararının amacı, hâkim ve savcıların

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

tarihli ve 5352 sayılı ADLÎ SĠCĠL KANUNU 1 (Resmi Gazete: 1 Haziran 2005/25832)

tarihli ve 5352 sayılı ADLÎ SĠCĠL KANUNU 1 (Resmi Gazete: 1 Haziran 2005/25832) 25.5.2005 tarihli ve 5352 sayılı ADLÎ SĠCĠL KANUNU 1 (Resmi Gazete: 1 Haziran 2005/25832) DEĞĠġĠKLĠK YAPAN KANUNLAR: 1) 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun (Resmi Gazete: 19 Aralık 2006/26381). 2) 26.2.2008

Detaylı

(Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli ve 28214 sayısında yayımlanmıştır.) Karar No: 282/2 Karar Tarihi: 30.09.2011

(Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli ve 28214 sayısında yayımlanmıştır.) Karar No: 282/2 Karar Tarihi: 30.09.2011 BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI (Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015 BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayı Konu : 56020453/2013-610.01-1084/1884/3417 : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/12/2013 tarihli ve 43452547-120.00-7/35141-261866

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim. BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Dernekler Dairesi Başkanlığının 12.09.2012 tarih ve B.05.0.DDB.0.02.01.00 3441 sayılı yazısı. GÖRÜŞ İSTENİLEN KONU : Dernekler Dairesi Başkanlığının İlgi yazısıyla; dernekler ile

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28578 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği... VALİLİĞİNE GENELGE 2003/35 10.07.1985 tarihli ve 85/9747

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 30.06.2011 Sayı: 2011/148 Ref: 4/148

SĐRKÜLER Đstanbul, 30.06.2011 Sayı: 2011/148 Ref: 4/148 SĐRKÜLER Đstanbul, 30.06.2011 Sayı: 2011/148 Ref: 4/148 Konu: 2011/5 SERĐ NUMARALI BAZI ALACAKLARIN YENĐDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN ĐÇ GENELGESĐ YAYINLANMIŞTIR 6111 sayılı bazı alacakların

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun 2011/5 Nolu Đç Genelgesi Yayınlanmıştır

BÜLTEN. KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun 2011/5 Nolu Đç Genelgesi Yayınlanmıştır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN 28.06.2011 Tarih: SAYI :2011-041

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.12.2015/167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelik değişikliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan veya hizmetleri

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 30/01/2010 tarihli, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda aynen; 5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI. İstanbul 09.01.2014

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI. İstanbul 09.01.2014 MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI İstanbul 09.01.2014 1 SUNUM PLANI 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Getirileri 2. Sistemin Oluşturulmasına İlişkin Yasal Yapı 3.

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Geçici Kurallar Geçici Madde 1. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenmiş Olan Fiileri de İçermesi.

YEDİNCİ KISIM Geçici Kurallar Geçici Madde 1. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenmiş Olan Fiileri de İçermesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 1Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlâmlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası Anayasanın

Detaylı

Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının 5352 Sayılı Yasaya Göre Silinmesi

Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının 5352 Sayılı Yasaya Göre Silinmesi Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının 5352 Sayılı Yasaya Göre Silinmesi Nejat Özkan *1 GENEL OLARAK Bilindiği üzere 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5352 sayılı Adli Sicil kanunu ile 3682 sayılı Adli Sicil

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2011/039 28.06.2011 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ve yapılandırma sürecinde karşılaşılan sorunlara

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun Birinci kitap, Dördüncü kısmın İkinci Bölümünde 100. ve müteakibindeki

Detaylı

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ0000011/ KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet

Detaylı

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kanun No:5252 Resmi Gazete:13 Kasım 2004-25642 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1 / 11 Amaç MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 43 İST, Yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması yönünde düzenleme yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 43 İST, Yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması yönünde düzenleme yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 43 İST, 01.06.2010 ÖZET: Yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması yönünde düzenleme yapıldı. YABANCI KİMLİK NUMARALARININ VERGİ KİMLİK NUMARASI OLARAK

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-050 Tarih : 01.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 400 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Bilindiği üzere, 01.08.2010 tarihinde Resmi Gazete

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ GENELGE (SGB NO: 5)

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ GENELGE (SGB NO: 5) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.18.0.SGB.0.04-010.06.01-200.721 16/07/2008 Konu: Görüş Talepleri İÇ GENELGE (SGB NO: 5) Bakanlığımız taşra teşkilatında oluşan mali konulara

Detaylı

YABANCI UYRUKLULARDA VERGİ KİMLİK NUMARASI YERİNE YABANCI KİMLİK NUMARASI UYGULAMASI

YABANCI UYRUKLULARDA VERGİ KİMLİK NUMARASI YERİNE YABANCI KİMLİK NUMARASI UYGULAMASI Sirküler Rapor 31.05.2010 / 65-1 YABANCI UYRUKLULARDA VERGİ KİMLİK NUMARASI YERİNE YABANCI KİMLİK NUMARASI UYGULAMASI ÖZET : Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olan gerçek kişilerin 1 Temmuz 2006 tarihinden

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM SİRKÜLER (2012/23) KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükmleri uyarınca kesilen İdari Para Cezalarında İndirim. Bilindiği üzere yukarıda bahsi geçen kanunun 102. Maddesinin

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Kurul Toplantı Sayısı:71 Görüş Tarihi:05/10/2006 İlgide kayıtlı

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI. Karar No: 282/1 Karar Tarihi: 30.09.

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI. Karar No: 282/1 Karar Tarihi: 30.09. HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI Karar No: 282/1 Karar Tarihi: 30.09.2011 Amaç MADDE 1.- (1) Bu İlke Kararının amacı, hâkim ve savcıların

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 ULUDAĞ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 WEB / E-POSTA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nden alınan 27.08.2015 tarih ve 103635 sayılı yazıda ; Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış

Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013-ZONGULDAK Grup Adı Grup Konusu : CEZA 5. GRUP : BİLİŞİM SUÇLARI KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI - İNSAN

Detaylı