ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon Ve Vizyon B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Belgeler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim Ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II-AMAÇ VE HEDEFLER A-Ġdarenin Amaç Ve Hedefleri B-Temel Politikalar Ve Öncelikler C-Diğer Hususlar ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMEERĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU III-FAALĠYEERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet Ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER

2 2010 YILI ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMEERĠ FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon Ve Vizyon Karabağlar Belediyesi, bir kamu idaresi olması ve kamu denetimine tabi ve kamu kaynaklarını kullanan bir idare olmasından dolayı; Belediyemizin mal ve hizmet alımları ile yapım iģlerinin ihaleleri, 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale SözleĢmeleri Kanunu'nda belirtilen esas ve usullere göre yürütüldüğünden, Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sahip olduğu kaynakların kamu kaynağı olduğunu ve bu kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli hassasiyeti göstermeyi, Belediyemizin sahip olduğu malzeme araç-gereç tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanmayı, Ġdarenin sahip olduğu iģ gücü, makine ve ekipmanlardan öncelikle faydalanmak kaydıyla hizmetleri yürütmeyi ve Belediyemizin imkânları ile yapılamayan hizmetleri yasalar çerçevesinde piyasadan temin etmeyi ilke edinmiģtir. B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Bünyesinde bulunan Ġhale birimi ile 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında bulunan Belediyemizin tüm mal, hizmet ve yapım iģleri ihalelerini gerçekleģtirmek için 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesinin n) bendinde belirtilen Malî konularda üst yönetici tarafından verilen alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî iģlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler Destek Hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleģtirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak Ģartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu iģlemler Destek Hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. hükmü uyarınca yürütür, 2. Bünyesinde bulunan Ġhale birimi ile Belediyemiz Harcama Birimleri tarafından bütçede belirtilen ödenekler dahilinde mal, hizmet, yapım alımlarını gerçekleģtirir. 3. Çok sık değiģen ihale mevzuatını takip edip değiģikliklerin uygulanmasını denetler, 4. Sonuçlanan Ġhalelerin sözleģme imzalanması için asıl dosyayı Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderir, 5. Satınalma ve Piyasa AraĢtırma Birimi vasıtasıyla, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhaleleri sözleģme konu ile ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu Mal ve Hizmetleri temin eder, 6. Satınalma ve Piyasa AraĢtırma Birimi vasıtasıyla, 5018 Sayılı Kanunun 60.Maddesi'ne istinaden diğer harcama birimlerine ait olan ve üst yönetici tarafından onay verilen; mal ve hizmet alımlarına iliģkin piyasa araģtırması yapar, 7. Satınalma ve Piyasa AraĢtırma Birimi vasıtasıyla, diğer harcama birimlerinin ihtiyaç duydukları Mal ve Hizmetler ile Yapım iģlerine iliģkin doğrudan temin sınırları içerisinde kalan ihale dosyalarının iģlemlerini yapar, 8. Harcama birimlerinin ihtiyaç duyduğu acil durumdaki ihtiyaçlarının çözülmesi için avans evrakını düzenleyip ilgili kiģinin avans almasını sağlar. Temin edilen avans ile ihtiyaçlar çözüme kavuģtuktan sonra de avans kapatma iģlemini sonuçlandırır.

3 9. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, birimlerimize ait ortak ve benzer nitelikte olan ve demirbaģ, ayniyat, hizmetleri yapar ve yaptırır, 10. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, harcama birimlerince edinilen taģınırları, cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alır, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taģınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder, 11. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, taģınırların giriģ ve çıkıģına iliģkin kayıtları tutar, bunlara ait belge ve cetvelleri düzenlemekle kayıtlarını tuttuğu taģınırların yönetim dönemi hesabını hazırlar, 12. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, tüketime veya kullanıma verilen taģınırları ilgililere teslim eder, 13. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, taģınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karģı korunması için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar, 14. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, harcama birimlerinin malzeme ihtiyaç planlamasını yapar, 15. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemesi, temizlik malzemeleri vb. diğer tüketim malzemelerini taģınır mal ambarında stoklar ve hizmetlerine sunar, 16. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu gereği Sivil Savunma Planını hazırlar, Plan dahilinde ekipler oluģturulması ve görevli personellere eğitimlerini yaptırmayı sağlar, 17. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, gerekli sivil savunma tesis malzeme ve tesisatının tedarik ve teminini sağlar, yangın önleyici tedbirler alır, malzemelerini temin eder, yangına ilk müdahalede bulunması amacı ile bina katlarında personel görevlendirir ve eğitimlerini yaptırır. 18. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, Belediyemiz birimlerinde çalıģan personellere 2767 Sayılı Ġlkyardım Yönetmeliği gereği eğitim verilmesini sağlar ve takibini yaptırır, 19. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, tüm birimlerin Sivil Savunma ile ilgili tüm faaliyet ve iģlerini yürütmek, Yangın Söndürme Cihazlarının dolum ve bakımlarını yaptırmak, 20. Belediyemize ait hizmet binalarının 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu'na göre Özel Güvenlik ġirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenlik hizmetini sağlar, hak ediģlerini yapar, ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir, 21. Tüm hizmet birimlerine ait binalar ile büroların genel temizlik hizmetlerinin yapılmasını veya malzemeli temizlik iģlerini ihale ile yaptırmak kontrollük hizmetlerini ve hak ediģlerini yaparak ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir, 22. Hizmet binamıza ait kapalı alanlarda vektörlerle mücadele ve ilaçlama hizmetlerini sağlar, 23. Belediyemizce düzenlenen kültürel etkinlikler ile çeģitli aktivitelerde taģıma ve organizasyonlarda personel desteğini verir,

4 24. Hizmet binası ve BaĢkanlıkta kullanılan temizlik malzemelerinin temini ve denetimini sağla r, 25. Temizlik iģlerinde kullanılacak olan ekipmanların temin edilmesi ile ilgili yetkililerin bilgilendirilmesini sağlar, 26. Belediyemize ait hizmet binalarına ait özel günler ile ulusal bayramlarda sürekli süsleme, afiģleme iģlerini sağlar, C- Ġdareye ĠliĢkin Belgeler 1- Fiziksel Yapı : Müdürlüğümüz Eski Ġzmir Cad. Baturlar Apt. No:57/A Karabağlar/ ĠZMĠR adresinde hizmet vermektedir. Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri Olarak: Söndürme Ekibi Kurtarma Ekibi Koruma Ekibi Ġlkyardım Ekibi

5 2- Örgüt Yapısı K.Sıtkı KÜRÜM Belediye BaĢkanı Nazmi MARANGOZ BaĢkan Yardımcısı Abdülkadir SAĞIR Destek Hizmetleri Müdürü Satın Alma Birimi GülĢen KALYÖNCÜ (Memur) Leyla ERDOĞAN (Memur) Mehtap KĠTĠZ (ġ.per.) Ġhale Birimi Murat DALKIRAN(Ġh. Kom.BĢk.) Serkan GÖKBULAK (ġ. Per.) Canan ĠMRAK (ġ. Per.) Ġdari ĠĢler Birimi Nilgün YILMAZ (ġef) Canan CAN (Memur) Serpil KOÇAK (Memur) Hakan ÖZKAN (ġ. Per.) Serkan MARANGOZ (ġ.per.) TaĢınır Kayıt Ve Ambar Birimi Ġsmail DEVECĠ (Memur) Cemil YÜCESOY (ġ. Per.) Evrak Kayıt Ve Yazı ĠĢleri M. Halit TATAR (Memur) Hatice ÜZER (ġ. Per.) Mehmet GÜÇTEKĠN (ġ. Per.)

6 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Donanım Altyapısı TÜRÜ ADET Masaüstü Bilgisayar 15 Dizüstü Bilgisayar 1 Yazıcılar 7 Fax 1 Fotokopi Makinası 1 GENEL TOPLAM Ġnsan Kaynakları 4.1. Müdürlükte ÇalıĢan KiĢiler Ve Görevleri ADI Abdülkadir SAĞIR Murat DALKIRAN GülĢen KALYÖNCÜ Nilgün YILMAZ Leyla ERDOĞAN Ġsmail DEVECĠ Halit TATAR Canan CAN Serpil KOÇAK Serkan GÖKBULAK Cemil YÜCESOY Hatice ÜZER Mehmet GÜÇTEKĠN Mehtap KĠTĠZ Canan ĠMRAK Hakan ÖZKAN Serkan MARANGOZ Ataner GÜL GÖREVĠ Müdür Ġhale Komisyon BaĢkanı Satın Alma Birim Sorumlusu Ġdari ĠĢler ġefi Satın Alma Memuru TaĢınır Kayıt Ambar Birim Sorumlusu Evrak Kayıt Ve Yazı ĠĢleri Birim Sorumlusu Ġdari ĠĢler Memuru Ġdari ĠĢler Memuru Ġhale Birim Personeli TaĢınır Kayıt Ambar Birim Personeli Evrak Kayıt Ve Yazı ĠĢleri Birim Personeli Evrak Kayıt Ve Yazı ĠĢleri Birim Personeli Satın Alma Birim Personeli Ġhale Birim Personeli Ġdari ĠĢler Birim Personeli Ġdari ĠĢler Birim Personeli Evrak Kayıt Ve Yazı ĠĢleri Birim Personeli

7 5- Sunulan Hizmetler 5.1.Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinin temizlik iģlerini yapmak, 5.2.Belediyemize ait tüm birimlerin güvenlik ve koruma hizmetlerinin yapmak, 5.3.Belediye Hizmet Binamıza ait BaĢkanlığımıza ait tüm birimlerin su,elektrik,doğalgaz ve telefon faturalarının tahakkukunu ve ödemelerini sağlamak, 5.4.Belediyemize bağlı birimlerin ihtiyaç duydukları malzeme ve hizmetlerin satın alınması suretiyle teminini sağlamak, 5.5.Küçük çapta yapılacak muhtelif tamir onarım ve boya badana iģlerini yapmak, 5.6.Belediyemizce yapılacak etkinliklerde ve sosyal faaliyetlerde her türlü desteği sağlamak, 5.7.Sivil Savunma iģ ve iģlemlerinin takip ve kontrolünü sağlamak. 6- Yönetim Ve Ġç Kontrol Sistemi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 1 Müdür, Ġdari ĠĢler Birim Sorumlusu,Satın Alma Birim Sorumlusu,Ġhale Birim Sorumlusu,TaĢınır Kayıt Ambar Birim Sorumlusu,Evrak Kayıt Ve Yazı ĠĢleri Birimi olmak üzere 5 birim sorumlusu görev yapmaktadır.birim Sorumlularının yaptığı görevler müdür tarafından,personel tarafından yürütülen hizmetler Birim Sorumlularınca kontrol ve takip edilmektedir. II-AMAÇ VE HEDEFLER A-Ġdarenin Amaç Ve Hedefleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünün amaçları belirlenirken Müdürlüğün iģlevini daha ileri götürecek nitelikte ve ulaģılabilir özellikte olmasına dikkat edilmiģtir.bu çerçevede belirlenen Müdürlüğümüzün stratejik amaçları aģağıda belirtilmiģtir. 1. Karar almada, uygulamada Ģeffaflık, 2. Hizmetlerin temin ve sunumunda kalite, 3. Uygulamada adalet ve hizmette eģitlik gibi temel ilkeleri esas alır. B-Temel Politikalar Ve Öncelikler 1.Temizlik hizmetlerindeki hijyeni sağlamak ve sürekli kılmak, 2. Güvenlik hizmetlerinin en güvenilir bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak, 3. Satın alma hizmetlerinin en ekonomik, kaliteli ve zamanında sunumunu sağlamak, 4. Müdürlüğümüzce yürütülen tüm hizmetlerin kaliteli,ģeffaf ve hizmet alanların memnuniyetini sağlayacak tedbirleri almak.

8 III-FAALĠYEERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler ĠHALE BĠRĠMĠ 4734 Sayılı Kanunun 19/A ve 21/B maddelerine göre tüm harcama birimlerine ait olan ihaleler; ALIM ADI ADET MĠKTAR HĠZMET ALIMI ,19 MAL ALIMI ,05 YAPIM ĠġĠ ,00 TOPLAM , , ,00 HİZMET ALIMI MAL ALIMI YAPIM İŞİ , , , , , ,00 0,00 HİZMET ALIMI MAL ALIMI YAPIM İŞİ

9 2010 YILI HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ SIRA NO KAZANAN FĠRMA ADI ĠġĠN ADI SÖZLEġME BEDELĠ FERHAN TURĠZM OTO TAġ. GIDA ÜRÜN SAN. TĠC. LTD. 1 ġtġ. Sürücülü TaĢıt Kiralanması Hizmet Alımı ĠĢi , FERHAN TURĠZM OTO TAġ. GIDA ÜRÜN SAN. TĠC. LTD. ġtġ. Sürücülü TaĢıt Kiralanması Hizmet Alımı ĠĢi ,90 VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMEERĠ LTD. ġtġ. 103 Güvenlik Personeli, 1Güvenlik Amiri Ġle (3 ay) 84 Gün Süreli Güvenlik Hizmeti Alınması ĠĢi Ġzmir Karabağlar Belediyesi Hizmetlerinin Yürütülmesi Ġle Ġlgili Kontrol Tetkik Bakım Onarım Proje Bilgisayar Operatörlüğü Büro Hizmeti Alımı ĠĢi , ,78 5 Ġzmir Karabağlar Belediyesi Sınırları Ġçinde Yer Alan Park Bahçe ve YeĢil Alanların Bakımı Hizmet Alımı ĠĢi , Malzemeli Bina Temizliği Hizmet Alımı ĠĢi Ġzmir Karabağlar Belediyesi sınırları içinde yer alan 55 mahalle ve bu mahallelerdeki tüm meydan, bulvar, cadde, sokak ve 11 adet pazaryeri ile 2 köyün süpürme, temizlik iģi , ,62 GĠNTEM KATI ATIK YÖN. LOJ. AKARY.SERV. SAN.TĠC.A.ġ. Memur Personele Öğle Yemeği Verilmesi ĠĢi ,00 ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ TaĢıt ve ĠĢ Makinalarının Karayolları Motorlu Araç Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması ĠĢi Ġzmir Karabağlar Belediyesi Sınırları Ġçinde Yer Alan Park Bahçe ve YeĢil Alanların Bakımı Hizmet Alımı ĠĢi Ġzmir Karabağlar Belediyesi sınırları içinde yer alan 55 mahalle ve bu mahallelerdeki tüm meydan, bulvar, cadde, sokak ve 11 adet pazaryeri ile 2 köyün süpürme, temizlik iģi , , ,52 GĠNTEM KATI ATIK YÖN. LOJ. AKARY.SERV. SAN.TĠC.A.ġ. Memur Personele Öğle Yemeği Verilmesi ĠĢi ,00 VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMEERĠ LTD. ġtġ. VĠP SAV. GÜV. KOR. VE EĞĠTĠM HĠZM. A.ġ. Karabağlar Belediyesi 1 Yıl Kültür Tanıtım Etkinliği Hizmet Alımı ĠĢi / Tarihleri Arasında Güvenlik Hizmet Alımı ĠĢi / Tarihleri Arasında Güvenlik Hizmeti Alım ĠĢi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Bünyesinde GerçekleĢecek Olan Kültürel Etkinliklerin Organizasyonu ĠĢi Ġzmir Karabağlar Belediyesi Sınırları Ġçinde Yer Alan Park Bahçe ve YeĢil Alanların Bakımı Hizmet Alımı ĠĢi , , , , ,28 VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMEERĠ LTD. ġtġ. 3 Ay Süreli Güvenlik Hizmeti Alımı ĠĢi ,53 Ġzmir Karabağlar Belediyesi Sınırları Ġçinde Yer Alan Park Bahçe ve YeĢil Alanların Bakımı Hizmet Alımı ĠĢi ,97 VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMEERĠ LTD. ġtġ. 2 Ay Süreli Güvenlik Hizmeti Alımı ĠĢi ,01

10 21 Uzundere Rekreasyon Alanında Ġstinat Duvarı ĠĢiçiliği Yapılması ĠĢi TOPLAM , , YILI MAL ALIMI ĠHALELERĠ SIRA NO KAZANAN FĠRMA ADI ĠġĠN ADI SÖZLEġME BEDELĠ TANKAR OTO PETROL TEKS. HĠZ. ĠNġ. SAN TĠC. LTD.ġTĠ. YILANLIKAYA HAFR. NAK. TAġ. SAN ve TĠC. LTD.ġTĠ. EGE TOROS BORU PROFĠL SAN. TĠC. LTD.ġTĠ. GAMA BĠLGĠSAYAR SAN. TĠC. LTD. ġtġ. YENERER KAYNAK MALZ. SAN. DIġ. TĠC. LTD.ġTĠ. TEKSAM TELEK. SAN. TĠC. LTD. ġtġ. GÜRLER TEKNĠK TĠCARET SIRRI GÜRLER CANEGE OTO TAġ. TARIM TĠC. SAN.LTD.ġTĠ. Belediyemiz Araç ve ĠĢ Makinaları ile Hizmet Binalarının Isıtılmasında kullanılmak Üzere 3 Kalem Petrol Ürünü Satın Alınması Karabağlar Belediyesi Fen ĠĢl. Müd. Çap. Mol.TaĢı, Beton Parke, Beton Yaya Bordürü, Beton Su Kanalları ve Kırma TaĢ Satın Alınması Karabağlar Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Muhtelif Demir Malzemesi Satın Alınması ĠĢi Belediyemize ait Müdürlüklerde Bulunan Yazıcılarda Kullanılmak Üzere Toner KartuĢ Satın Alınması ĠĢi Muhtelif Kaynak Makinaları ve Malzemeleri Satın Alınması ĠĢi Belediyemiz Müdürlüklerinde ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere IP Baz, IP Telefon ve Power Over Ethernet Adaptör Satın Alınması ĠĢi Muhtelif ĠnĢaat ve Sıhhı Tesisat Sarf Malzeme Satın Alınması ĠĢi Belediyemiz Hizmet TaĢıtlarında Kullanılmak Üzere 14 Kalem Madeni Yağ Satın Alınması , , , , , , , ,20 YILANLIKAYA HAFR. NAK. TAġ. SAN ve TĠC. LTD.ġTĠ. Çimento, Agrega, Kum, Satın Alınması ĠĢi ,00 BALKOM ĠNġ. TAAH. TĠC. LTD. ġtġ. Kum Bordür ve Çim Parkesi Satın Alınması ,00 SARAÇLAR METAL SAN. TĠC. LTD. ġtġ. Muhtelif Demir Malz. Ve Kaynak Malz. Satın Alınması ĠĢi ,50 SENKTA ELEKTRĠK TUR. ĠNġ. SAN. TĠC. A.ġ. KENTSEL AYDINLATMA ELEKT. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. TÜZEMEN END. YAPI SAN. TĠC. LTD. ġtġ. GENÇÇOLAKLAR NAK. VE AKARYAKIT TĠC.LTD.ġTĠ. DEMAK HĠDROLĠK PNOMATĠK MAK. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. YILANLIKAYA HAFR. NAK. TAġ. SAN ve TĠC. LTD.ġTĠ. PARKFĠT KENT EKĠPMAN SAN TĠC. LTD ġtġ. KALE METAL SAN. TĠC. A.ġ 20 GÜNEY OTO SAN. TĠC. A.ġ. Fen ĠĢleri Müdürlüğü Asfalt ġantiyesine 400kva direk tipi trafo yapılması iģi. Fen ĠĢleri Müdürlüünde Kullanılmak Üzere Muhtelif Elektrik Malzemesi Satın Alınmsı ĠĢi Çelik Profil, Sandviç Panel, Cephe Paneli ve Yağmur Oluğu Alınmsı ĠĢi Beton Parke, Bordür, Kum, Agrega Beton Su Kanalı Beton Mantar Filler Malz. Alınması ĠĢi Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çelik Profil, Sac ve ÇeĢitli Sarf Malzeme Satın Alınması ĠĢi Uzundere Rekreasyon Alanında ve ġantiyede Kullanılmak Üzere Çimento Alınmsı ĠĢi Muhtelif Parklarda Kullanılmak Üzere Spor Aletleri Alınmsı ĠĢi Belediye Hizm. Kullanılmak Üzere 3 Adet Çift Tamburlu Silindir ve 3 Adet Hareketli Toprak Kompaktörü Alınması ĠĢi Belediye Hizmetlerinde Kullanılan BMC Marka TaĢıtlara Oto Yedek Parça Satın Alınmsı ĠĢi , , , , , , , , ,10

11 UYGUN KONTEYNER VE MAK. DIġ TĠC. LTD. ġtġ. TEKNODA SAN. VE TĠC. A.ġ KENTSEL AYDINLATMA ELEKT. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. ADIGÜZEL MADENCĠLĠK ĠNġ. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. 800 Litrelik Sıcak Daldırma Galvanizli Metal Katı Atık Çöp Konteyneri Satın Alınması ĠĢi ,00 Karabağlar Belediye BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Müdürlüğüne Sarf Ve Teknik Malzeme Alımı ,60 Fen ĠĢleri Müdürlüünde Kullanılmak Üzere Muhtelif Elektrik Malzemesi Satın Alınmsı ĠĢi Uzundere Rekreasyon Alanında Kullanılmak Üzere Hazır Beton Demir Kereste Sac Pano Beton SıkıĢtırıcısı Viratör ve Teleskop Direk Satın Alınması , ,00 TOPLAM , YILI YAPIM ĠHALELERĠ SIRA NO KAZANAN FĠRMA ADI ĠġĠN ADI SÖZLEġME BEDELĠ 1 2 Mega Müh. ĠnĢ. Tur. Tic. ÇalıĢlar Elektr. Asfalt ġantiyesine Araç Ağır Bakım Binası Yapılması ĠĢi ,00 Özkom ĠnĢaat San Tic. Ltd.ġti. 3 Altem ĠnĢ San. Tic. Ltd.ġti. Muhtelif Yerlere 7 Adet Prefabrik Muhtarlık Hizmet Binası Yapılması ĠĢi Sokağın BirleĢtiği yerde Güvenlik Amacıyla Fore Kazık Yapılması , ,00 4 Can Özdemir ĠnĢaat DıĢ Tic. Ltd.ġti. Bozyaka Pazaryeri Sosyal Tesis Spor Alanları Kaba ĠnĢaatı Yapılması ĠĢi ,00 5 Gövdeli Yapı San Tic. Ltd.ġti. Uzundere Rekreasyon Alanında Ġstinat Duvarı ĠĢçiliği Yapılması ĠĢi ,00 TOPLAM ,00

12 SATIN ALMA BĠRĠMĠ ALIM ADI ADET MĠKTAR DOĞRUDAN TEMĠN 22/D MAL ALIMI ,65 DOĞRUDAN TEMĠN 22/D HĠZMET ALIMI , SAYILI KANUNUN 35. MADDESĠ AVANS MAL ALIMI , SAYILI KANUNUN 35. MADDESĠ AVANS HĠZMET ALIMI ,77 DEVLET MALZEME OFĠSĠ ,08 TOPLAM ,50 DOĞRUDAN TEMİN 22/D MAL ALIMI DOĞRUDAN TEMİN 22/D HİZMET ALIMI 5018 SAYILI KANUNUN 35. MADDESİ AVANS MAL ALIMI 5018 SAYILI KANUNUN 35. MADDESİ AVANS HİZMET ALIMI DEVLET MALZEME OFİSİ

13 MART /22d ġubat /22d OCAK /22d 22/D DOĞRUDAN TEMĠN ĠLE MAL VE HĠZMET 2010 YILI DOĞRUDAN TEMĠN DOSYALARI MÜDÜRLÜK ADI ĠġĠN ADI YÜKLENĠCĠ FĠRMA ADI 1 DESTEK HĠZMEERĠ GÜVENLĠK HĠZMET 2 ĠNSAN KAYNAKLARI VE YOĞURT EĞĠTĠM 3 DESTEK HĠZMEERĠ POLYESTER KABĠN 4 BĠLGĠ ĠġLEM SĠSTEM VE AĞ UZM EĞĠTĠMĠ 5 DESTEK HĠZMEERĠ KAMERA SĠSTEMĠ, KAYIT CĠHAZI ALIMI 6 PARK VE BAHÇELER KERESTE 7 DESTEK HĠZMEERĠ BÜRO VE KIRTASĠYE MALZEME ALIMI 8 ĠMAR VE ġehġrcġlġk TONER 9 ĠMAR VE ġehġrcġlġk BÜRO VE KIRTASĠYE MALZEME ALIMI 10 DESTEK HĠZMEERĠ ÇELĠK RAF 11 PLAN VE PROJE 12 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM 13 DESTEK HĠZMEERĠ 14 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM 15 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM BÜRO VE KIRTASĠYE MALZEME ALIMI YOĞURT TEMĠZLĠK MALZEMESĠ ALIMI SABUN BANYO VE EL-YÜZ HAVLUSU ALIMI 16 FEN ĠġLERĠ EVRAK DOLABI ALIMI ĠġĠ 17 DESTEK HĠZMEERĠ 18 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM 19 RUHSAT VE DENETĠM 20 DESTEK HĠZMEERĠ 21 DESTEK HĠZMEERĠ 22 DESTEK HĠZMEERĠ 23 DESTEK HĠZMEERĠ TEMĠZLĠK MALZEMESĠ ALIMI MASA VE KOLTUK KÜE ALIM ĠġĠ YANGIN TÜPÜ ALIMI ĠġĠ GÜVENLĠK HĠZMET BAYRAK ALIMI KESON,DOLAP,SEHPA, KOLTUK ETEJER VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK LTD.ġTĠ SAPAġ SAKIPAĞA GIDA PAZ.A.ġ. FATĠH POLYESTER LTD.ġTĠ. BĠLGE ADAM BĠLGĠSAYAR A.ġ. MURAT BERĠġ YOLÇAM ĠÇ VE DIġ TĠC.A.ġ. TOPÇUOĞLU KIRTASĠYE LTD.ġTĠ. KOPĠSTAR LTD.ġTĠ. ELĠT KIRTASĠYE- FAZĠLE DUMANER REKOR MADENĠ MÖBLE MĠNE OFĠS KIRTASĠYE SAPAġ SAKIPAĞA GIDA PAZ.A.ġ. DOĞANER TEMĠZLĠK TEKĠN TÜKETĠM MAL.LTD.ġTĠ. YENĠ KONAK A.ġ. REKOR MADENĠ MÖBLE YASMĠNUR HĠZMET TEKS. BURMAR MOBĠLYA LEVENT DEMĠRKOL YILIDIZ YANGIN SÖNDÜRME VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK LTD.ġTĠ SETA MATBAA OFSET REKOR MADENĠ MÖBLE

14 EKĠM /22d EYLÜL / 22d TEMMUZ / 22d HAZĠRAN / 22d MAYIS / 22d NĠSAN / 22d 24 DESTEK HĠZMEERĠ GÜVENLĠK HĠZMET 25 DESTEK HĠZMEERĠ PLASTĠK KOLTUK, MASA,ġEMSĠYE ALIMI 26 FEN ĠġLERĠ MASA,KOLTUK VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. GÖKÇEDAĞ LTD.ġTĠ. REKOR MADENĠ MÖBLE 27 DESTEK HĠZMEERĠ 28 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER ANA BĠNA CAM CEPHE TEMĠZLETME ĠġĠ DETERJAN ALIMI ĠġĠ TESA TEM.VE TEM.HĠZ.LTD.ġTĠ. DOĞAN ġenözfesçġ 29 TEFTĠġ KURULU KESON,DOLAP,SE HPA, KOLTUK GÜVENLĠK HĠZMET GÜVENLĠK 30 DESTEK HĠZMEERĠ 31 DESTEK HĠZMEERĠ HĠZMET 32 FEN ĠġLERĠ YEDEK PARÇA KALE DAY.MADENĠ EġYA LTD.ġTĠ. VĠP SAVUNMA GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. VĠP SAVUNMA GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. YÜCEKAYA Ġġ MAKĠNALARI 33 DESTEK HĠZMEERĠ GÜVENLĠK HĠZMET VĠP SAVUNMA GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. 34 DESTEK HĠZMEERĠ 35 DESTEK HĠZMEERĠ 36 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM 37 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM ĠLAÇLAMA YAPILMASI ĠġĠ GÜVENLĠK HĠZMET YAZLIK GĠYĠM VE KORUYUCU EġYA YAZLIK GĠYĠM VE KORUYUCU EġYA HAZAR ÇEVRE SAĞLIK HĠZ. VĠP SAVUNMA GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. KUAR TĠC.TEKSTĠL YENĠ KONAK A.ġ. 38 DESTEK HĠZMEERĠ 39 DESTEK HĠZMEERĠ GÜVENLĠK HĠZMET GÜVENLĠK HĠZMET VĠP SAVUNMA GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. VĠP SAVUNMA GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. 40 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM YOĞURT ALIMI ĠġĠ SAPAġ SAKIPAĞA GIDA 41 ĠMAR VE ġehġrcġlġk 42 DESTEK HĠZMEERĠ 43 TEMĠZLĠK ĠġLER,Ġ JALUZĠ PERDE KIRTASĠYE MALZEMESĠ BAYRAK VE BAYRAK SOPASI EKMEN HALI SAN.TĠC. LTD.ġTĠ. MĠNE OFĠS KIRTASĠYE GÜRSER TEKNĠK HIRDAVAT

15 2010 YILI TÜKETĠM ĠCMALĠ KONUSU OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM SU TÜKETĠMĠ FATURA GELMEDĠ FATURA GELMEDĠ ELEKTRĠK TÜKETĠMĠ TELEFON GĠDERLERĠ NOKTADAN NOKTAYA (ADSL)

16 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Bütçe Yılı: 2010 Birim Adı: Stratejik Amaç:7.2 Stratejik Hedef:7.2.2 Performans Hedefi: DESTEK HĠZMEERĠ HĠZMEERĠN KALĠTELĠ, ETKĠN VE HIZLI BĠR ġekġlde SUNULMASINI SAĞLAMAK HĠZMEERĠN SUNUMUNDA GEREKLĠ HER TÜRLÜ DESTEK HĠZMEERĠNĠ SAĞLAMAK HĠZMET SUNUMUNDA GEREKLĠ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKĠNE VE TEÇHĠZATI TEMĠN ETMEK 1 Performans Göstergeleri 2010 Hedef 2010 GerçekleĢme Hedeften Sapma (%) 4734 Sayılı Kanunun 19 A Ve 21 B Maddelerine Göre Yapılan Mal Ve Hizmet Alımı Ġhaleleri % 0 2 Doğrudan Temin 22/D Mal Ve Hizmet Alımları %0 Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı () 1 GEREKLĠ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKĠNE VE TEÇHĠZATIN VE HĠZMETĠN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMĠN EDĠLMESĠ Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: ,00 Genel Toplam : ,00 Belediyemize ait Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda; gerekli olan her türlü mal,malzeme,teçhizat ve hizmet mevzuata uygun olarak eksiksiz bir Ģekilde temin edilmiģtir.

17 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler 1- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün güçlü bilgi ve birikimli kaliteli hizmet alanları üreten personele sahip olmak, 2- Kaliteli hizmet üretmek için gerekli teknik donanıma ve ekipmana sahip olmak, 3- Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluk alanına giren hizmetlerde baģarılı bir performansla kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması nedeniyle hizmet alanlarının memnuniyetinin sağlanmıģ olması 4-Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak yapmıģ olduğumuz tüm çalıģmalar; Belediyemizin diğer birimlerinin daha iyi çalıģmasına yardımcı olarak hizmet vermektedir.alanında yetiģmiģ olan tecrübeli personellerimiz üstünlüklerimiz arasında sayılabilir. B- Zayıflıklar 1- GeliĢen teknolojik yapılanmalara uygun nitelikte hizmet sunabilmek için yapılan eğitim seminerlerine katılabilecek uygun zaman diliminin olmayıģı. 2- Müdürlüğümüzden hizmet alan birimlerin taleplerini zamanında iletmemelerinden doğan aksaklıklar.

18 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği husussunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Abdülkadir SAĞIR Destek Hizmetleri Müdürü

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon..4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar.....4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...4

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık.

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Sunuş 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Yaz ve kış çok farklılaşan bir nüfus yapısına, aynı nitelikli hizmeti aynı yetersiz kaynaklarla verme çabasında olduk. Halkımızın

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU Cumhuriyet Demokrasinin Temelleri Üzerinde Yükselecektir - 2 - ABDULLAH GÜL CUMHURBAġKANI - 3 - RECEP TAYYĠP ERDOĞAN BAġBAKAN - 4 - M. CAHĠT KIRAÇ ĠZMĠR VALĠSĠ -

Detaylı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 20 09 Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 2 0 0 9 Karamursel Belediyesi 01.04.2010 Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2 Başiskelemiz in, Değerli Meclis Üyeleri; Başiskele, Kocaeli nin gözbebeği olan bir ilçedir. Tarihi geçmişe, kültürel zenginliğe ve doğal güzelliğe sahiptir. 2008 yılında çıkarılan

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T.

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T. 2013 T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web : www.kartepe.bel.tr Şubat 2013 I II III IV BAġKANIN SUNUġU

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı