ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon Ve Vizyon B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Belgeler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim Ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II-AMAÇ VE HEDEFLER A-Ġdarenin Amaç Ve Hedefleri B-Temel Politikalar Ve Öncelikler C-Diğer Hususlar ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMEERĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU III-FAALĠYEERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet Ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER

2 2010 YILI ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMEERĠ FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon Ve Vizyon Karabağlar Belediyesi, bir kamu idaresi olması ve kamu denetimine tabi ve kamu kaynaklarını kullanan bir idare olmasından dolayı; Belediyemizin mal ve hizmet alımları ile yapım iģlerinin ihaleleri, 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale SözleĢmeleri Kanunu'nda belirtilen esas ve usullere göre yürütüldüğünden, Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sahip olduğu kaynakların kamu kaynağı olduğunu ve bu kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli hassasiyeti göstermeyi, Belediyemizin sahip olduğu malzeme araç-gereç tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanmayı, Ġdarenin sahip olduğu iģ gücü, makine ve ekipmanlardan öncelikle faydalanmak kaydıyla hizmetleri yürütmeyi ve Belediyemizin imkânları ile yapılamayan hizmetleri yasalar çerçevesinde piyasadan temin etmeyi ilke edinmiģtir. B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Bünyesinde bulunan Ġhale birimi ile 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında bulunan Belediyemizin tüm mal, hizmet ve yapım iģleri ihalelerini gerçekleģtirmek için 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesinin n) bendinde belirtilen Malî konularda üst yönetici tarafından verilen alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî iģlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler Destek Hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleģtirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak Ģartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu iģlemler Destek Hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. hükmü uyarınca yürütür, 2. Bünyesinde bulunan Ġhale birimi ile Belediyemiz Harcama Birimleri tarafından bütçede belirtilen ödenekler dahilinde mal, hizmet, yapım alımlarını gerçekleģtirir. 3. Çok sık değiģen ihale mevzuatını takip edip değiģikliklerin uygulanmasını denetler, 4. Sonuçlanan Ġhalelerin sözleģme imzalanması için asıl dosyayı Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderir, 5. Satınalma ve Piyasa AraĢtırma Birimi vasıtasıyla, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhaleleri sözleģme konu ile ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu Mal ve Hizmetleri temin eder, 6. Satınalma ve Piyasa AraĢtırma Birimi vasıtasıyla, 5018 Sayılı Kanunun 60.Maddesi'ne istinaden diğer harcama birimlerine ait olan ve üst yönetici tarafından onay verilen; mal ve hizmet alımlarına iliģkin piyasa araģtırması yapar, 7. Satınalma ve Piyasa AraĢtırma Birimi vasıtasıyla, diğer harcama birimlerinin ihtiyaç duydukları Mal ve Hizmetler ile Yapım iģlerine iliģkin doğrudan temin sınırları içerisinde kalan ihale dosyalarının iģlemlerini yapar, 8. Harcama birimlerinin ihtiyaç duyduğu acil durumdaki ihtiyaçlarının çözülmesi için avans evrakını düzenleyip ilgili kiģinin avans almasını sağlar. Temin edilen avans ile ihtiyaçlar çözüme kavuģtuktan sonra de avans kapatma iģlemini sonuçlandırır.

3 9. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, birimlerimize ait ortak ve benzer nitelikte olan ve demirbaģ, ayniyat, hizmetleri yapar ve yaptırır, 10. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, harcama birimlerince edinilen taģınırları, cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alır, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taģınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder, 11. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, taģınırların giriģ ve çıkıģına iliģkin kayıtları tutar, bunlara ait belge ve cetvelleri düzenlemekle kayıtlarını tuttuğu taģınırların yönetim dönemi hesabını hazırlar, 12. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, tüketime veya kullanıma verilen taģınırları ilgililere teslim eder, 13. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, taģınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karģı korunması için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar, 14. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, harcama birimlerinin malzeme ihtiyaç planlamasını yapar, 15. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemesi, temizlik malzemeleri vb. diğer tüketim malzemelerini taģınır mal ambarında stoklar ve hizmetlerine sunar, 16. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu gereği Sivil Savunma Planını hazırlar, Plan dahilinde ekipler oluģturulması ve görevli personellere eğitimlerini yaptırmayı sağlar, 17. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, gerekli sivil savunma tesis malzeme ve tesisatının tedarik ve teminini sağlar, yangın önleyici tedbirler alır, malzemelerini temin eder, yangına ilk müdahalede bulunması amacı ile bina katlarında personel görevlendirir ve eğitimlerini yaptırır. 18. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, Belediyemiz birimlerinde çalıģan personellere 2767 Sayılı Ġlkyardım Yönetmeliği gereği eğitim verilmesini sağlar ve takibini yaptırır, 19. TaĢınır Kayıt - Ambar ve Sivil Savunma Birimi vasıtasıyla, tüm birimlerin Sivil Savunma ile ilgili tüm faaliyet ve iģlerini yürütmek, Yangın Söndürme Cihazlarının dolum ve bakımlarını yaptırmak, 20. Belediyemize ait hizmet binalarının 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu'na göre Özel Güvenlik ġirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenlik hizmetini sağlar, hak ediģlerini yapar, ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir, 21. Tüm hizmet birimlerine ait binalar ile büroların genel temizlik hizmetlerinin yapılmasını veya malzemeli temizlik iģlerini ihale ile yaptırmak kontrollük hizmetlerini ve hak ediģlerini yaparak ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir, 22. Hizmet binamıza ait kapalı alanlarda vektörlerle mücadele ve ilaçlama hizmetlerini sağlar, 23. Belediyemizce düzenlenen kültürel etkinlikler ile çeģitli aktivitelerde taģıma ve organizasyonlarda personel desteğini verir,

4 24. Hizmet binası ve BaĢkanlıkta kullanılan temizlik malzemelerinin temini ve denetimini sağla r, 25. Temizlik iģlerinde kullanılacak olan ekipmanların temin edilmesi ile ilgili yetkililerin bilgilendirilmesini sağlar, 26. Belediyemize ait hizmet binalarına ait özel günler ile ulusal bayramlarda sürekli süsleme, afiģleme iģlerini sağlar, C- Ġdareye ĠliĢkin Belgeler 1- Fiziksel Yapı : Müdürlüğümüz Eski Ġzmir Cad. Baturlar Apt. No:57/A Karabağlar/ ĠZMĠR adresinde hizmet vermektedir. Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri Olarak: Söndürme Ekibi Kurtarma Ekibi Koruma Ekibi Ġlkyardım Ekibi

5 2- Örgüt Yapısı K.Sıtkı KÜRÜM Belediye BaĢkanı Nazmi MARANGOZ BaĢkan Yardımcısı Abdülkadir SAĞIR Destek Hizmetleri Müdürü Satın Alma Birimi GülĢen KALYÖNCÜ (Memur) Leyla ERDOĞAN (Memur) Mehtap KĠTĠZ (ġ.per.) Ġhale Birimi Murat DALKIRAN(Ġh. Kom.BĢk.) Serkan GÖKBULAK (ġ. Per.) Canan ĠMRAK (ġ. Per.) Ġdari ĠĢler Birimi Nilgün YILMAZ (ġef) Canan CAN (Memur) Serpil KOÇAK (Memur) Hakan ÖZKAN (ġ. Per.) Serkan MARANGOZ (ġ.per.) TaĢınır Kayıt Ve Ambar Birimi Ġsmail DEVECĠ (Memur) Cemil YÜCESOY (ġ. Per.) Evrak Kayıt Ve Yazı ĠĢleri M. Halit TATAR (Memur) Hatice ÜZER (ġ. Per.) Mehmet GÜÇTEKĠN (ġ. Per.)

6 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Donanım Altyapısı TÜRÜ ADET Masaüstü Bilgisayar 15 Dizüstü Bilgisayar 1 Yazıcılar 7 Fax 1 Fotokopi Makinası 1 GENEL TOPLAM Ġnsan Kaynakları 4.1. Müdürlükte ÇalıĢan KiĢiler Ve Görevleri ADI Abdülkadir SAĞIR Murat DALKIRAN GülĢen KALYÖNCÜ Nilgün YILMAZ Leyla ERDOĞAN Ġsmail DEVECĠ Halit TATAR Canan CAN Serpil KOÇAK Serkan GÖKBULAK Cemil YÜCESOY Hatice ÜZER Mehmet GÜÇTEKĠN Mehtap KĠTĠZ Canan ĠMRAK Hakan ÖZKAN Serkan MARANGOZ Ataner GÜL GÖREVĠ Müdür Ġhale Komisyon BaĢkanı Satın Alma Birim Sorumlusu Ġdari ĠĢler ġefi Satın Alma Memuru TaĢınır Kayıt Ambar Birim Sorumlusu Evrak Kayıt Ve Yazı ĠĢleri Birim Sorumlusu Ġdari ĠĢler Memuru Ġdari ĠĢler Memuru Ġhale Birim Personeli TaĢınır Kayıt Ambar Birim Personeli Evrak Kayıt Ve Yazı ĠĢleri Birim Personeli Evrak Kayıt Ve Yazı ĠĢleri Birim Personeli Satın Alma Birim Personeli Ġhale Birim Personeli Ġdari ĠĢler Birim Personeli Ġdari ĠĢler Birim Personeli Evrak Kayıt Ve Yazı ĠĢleri Birim Personeli

7 5- Sunulan Hizmetler 5.1.Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinin temizlik iģlerini yapmak, 5.2.Belediyemize ait tüm birimlerin güvenlik ve koruma hizmetlerinin yapmak, 5.3.Belediye Hizmet Binamıza ait BaĢkanlığımıza ait tüm birimlerin su,elektrik,doğalgaz ve telefon faturalarının tahakkukunu ve ödemelerini sağlamak, 5.4.Belediyemize bağlı birimlerin ihtiyaç duydukları malzeme ve hizmetlerin satın alınması suretiyle teminini sağlamak, 5.5.Küçük çapta yapılacak muhtelif tamir onarım ve boya badana iģlerini yapmak, 5.6.Belediyemizce yapılacak etkinliklerde ve sosyal faaliyetlerde her türlü desteği sağlamak, 5.7.Sivil Savunma iģ ve iģlemlerinin takip ve kontrolünü sağlamak. 6- Yönetim Ve Ġç Kontrol Sistemi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 1 Müdür, Ġdari ĠĢler Birim Sorumlusu,Satın Alma Birim Sorumlusu,Ġhale Birim Sorumlusu,TaĢınır Kayıt Ambar Birim Sorumlusu,Evrak Kayıt Ve Yazı ĠĢleri Birimi olmak üzere 5 birim sorumlusu görev yapmaktadır.birim Sorumlularının yaptığı görevler müdür tarafından,personel tarafından yürütülen hizmetler Birim Sorumlularınca kontrol ve takip edilmektedir. II-AMAÇ VE HEDEFLER A-Ġdarenin Amaç Ve Hedefleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünün amaçları belirlenirken Müdürlüğün iģlevini daha ileri götürecek nitelikte ve ulaģılabilir özellikte olmasına dikkat edilmiģtir.bu çerçevede belirlenen Müdürlüğümüzün stratejik amaçları aģağıda belirtilmiģtir. 1. Karar almada, uygulamada Ģeffaflık, 2. Hizmetlerin temin ve sunumunda kalite, 3. Uygulamada adalet ve hizmette eģitlik gibi temel ilkeleri esas alır. B-Temel Politikalar Ve Öncelikler 1.Temizlik hizmetlerindeki hijyeni sağlamak ve sürekli kılmak, 2. Güvenlik hizmetlerinin en güvenilir bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak, 3. Satın alma hizmetlerinin en ekonomik, kaliteli ve zamanında sunumunu sağlamak, 4. Müdürlüğümüzce yürütülen tüm hizmetlerin kaliteli,ģeffaf ve hizmet alanların memnuniyetini sağlayacak tedbirleri almak.

8 III-FAALĠYEERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler ĠHALE BĠRĠMĠ 4734 Sayılı Kanunun 19/A ve 21/B maddelerine göre tüm harcama birimlerine ait olan ihaleler; ALIM ADI ADET MĠKTAR HĠZMET ALIMI ,19 MAL ALIMI ,05 YAPIM ĠġĠ ,00 TOPLAM , , ,00 HİZMET ALIMI MAL ALIMI YAPIM İŞİ , , , , , ,00 0,00 HİZMET ALIMI MAL ALIMI YAPIM İŞİ

9 2010 YILI HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ SIRA NO KAZANAN FĠRMA ADI ĠġĠN ADI SÖZLEġME BEDELĠ FERHAN TURĠZM OTO TAġ. GIDA ÜRÜN SAN. TĠC. LTD. 1 ġtġ. Sürücülü TaĢıt Kiralanması Hizmet Alımı ĠĢi , FERHAN TURĠZM OTO TAġ. GIDA ÜRÜN SAN. TĠC. LTD. ġtġ. Sürücülü TaĢıt Kiralanması Hizmet Alımı ĠĢi ,90 VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMEERĠ LTD. ġtġ. 103 Güvenlik Personeli, 1Güvenlik Amiri Ġle (3 ay) 84 Gün Süreli Güvenlik Hizmeti Alınması ĠĢi Ġzmir Karabağlar Belediyesi Hizmetlerinin Yürütülmesi Ġle Ġlgili Kontrol Tetkik Bakım Onarım Proje Bilgisayar Operatörlüğü Büro Hizmeti Alımı ĠĢi , ,78 5 Ġzmir Karabağlar Belediyesi Sınırları Ġçinde Yer Alan Park Bahçe ve YeĢil Alanların Bakımı Hizmet Alımı ĠĢi , Malzemeli Bina Temizliği Hizmet Alımı ĠĢi Ġzmir Karabağlar Belediyesi sınırları içinde yer alan 55 mahalle ve bu mahallelerdeki tüm meydan, bulvar, cadde, sokak ve 11 adet pazaryeri ile 2 köyün süpürme, temizlik iģi , ,62 GĠNTEM KATI ATIK YÖN. LOJ. AKARY.SERV. SAN.TĠC.A.ġ. Memur Personele Öğle Yemeği Verilmesi ĠĢi ,00 ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ TaĢıt ve ĠĢ Makinalarının Karayolları Motorlu Araç Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması ĠĢi Ġzmir Karabağlar Belediyesi Sınırları Ġçinde Yer Alan Park Bahçe ve YeĢil Alanların Bakımı Hizmet Alımı ĠĢi Ġzmir Karabağlar Belediyesi sınırları içinde yer alan 55 mahalle ve bu mahallelerdeki tüm meydan, bulvar, cadde, sokak ve 11 adet pazaryeri ile 2 köyün süpürme, temizlik iģi , , ,52 GĠNTEM KATI ATIK YÖN. LOJ. AKARY.SERV. SAN.TĠC.A.ġ. Memur Personele Öğle Yemeği Verilmesi ĠĢi ,00 VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMEERĠ LTD. ġtġ. VĠP SAV. GÜV. KOR. VE EĞĠTĠM HĠZM. A.ġ. Karabağlar Belediyesi 1 Yıl Kültür Tanıtım Etkinliği Hizmet Alımı ĠĢi / Tarihleri Arasında Güvenlik Hizmet Alımı ĠĢi / Tarihleri Arasında Güvenlik Hizmeti Alım ĠĢi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Bünyesinde GerçekleĢecek Olan Kültürel Etkinliklerin Organizasyonu ĠĢi Ġzmir Karabağlar Belediyesi Sınırları Ġçinde Yer Alan Park Bahçe ve YeĢil Alanların Bakımı Hizmet Alımı ĠĢi , , , , ,28 VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMEERĠ LTD. ġtġ. 3 Ay Süreli Güvenlik Hizmeti Alımı ĠĢi ,53 Ġzmir Karabağlar Belediyesi Sınırları Ġçinde Yer Alan Park Bahçe ve YeĢil Alanların Bakımı Hizmet Alımı ĠĢi ,97 VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMEERĠ LTD. ġtġ. 2 Ay Süreli Güvenlik Hizmeti Alımı ĠĢi ,01

10 21 Uzundere Rekreasyon Alanında Ġstinat Duvarı ĠĢiçiliği Yapılması ĠĢi TOPLAM , , YILI MAL ALIMI ĠHALELERĠ SIRA NO KAZANAN FĠRMA ADI ĠġĠN ADI SÖZLEġME BEDELĠ TANKAR OTO PETROL TEKS. HĠZ. ĠNġ. SAN TĠC. LTD.ġTĠ. YILANLIKAYA HAFR. NAK. TAġ. SAN ve TĠC. LTD.ġTĠ. EGE TOROS BORU PROFĠL SAN. TĠC. LTD.ġTĠ. GAMA BĠLGĠSAYAR SAN. TĠC. LTD. ġtġ. YENERER KAYNAK MALZ. SAN. DIġ. TĠC. LTD.ġTĠ. TEKSAM TELEK. SAN. TĠC. LTD. ġtġ. GÜRLER TEKNĠK TĠCARET SIRRI GÜRLER CANEGE OTO TAġ. TARIM TĠC. SAN.LTD.ġTĠ. Belediyemiz Araç ve ĠĢ Makinaları ile Hizmet Binalarının Isıtılmasında kullanılmak Üzere 3 Kalem Petrol Ürünü Satın Alınması Karabağlar Belediyesi Fen ĠĢl. Müd. Çap. Mol.TaĢı, Beton Parke, Beton Yaya Bordürü, Beton Su Kanalları ve Kırma TaĢ Satın Alınması Karabağlar Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Muhtelif Demir Malzemesi Satın Alınması ĠĢi Belediyemize ait Müdürlüklerde Bulunan Yazıcılarda Kullanılmak Üzere Toner KartuĢ Satın Alınması ĠĢi Muhtelif Kaynak Makinaları ve Malzemeleri Satın Alınması ĠĢi Belediyemiz Müdürlüklerinde ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere IP Baz, IP Telefon ve Power Over Ethernet Adaptör Satın Alınması ĠĢi Muhtelif ĠnĢaat ve Sıhhı Tesisat Sarf Malzeme Satın Alınması ĠĢi Belediyemiz Hizmet TaĢıtlarında Kullanılmak Üzere 14 Kalem Madeni Yağ Satın Alınması , , , , , , , ,20 YILANLIKAYA HAFR. NAK. TAġ. SAN ve TĠC. LTD.ġTĠ. Çimento, Agrega, Kum, Satın Alınması ĠĢi ,00 BALKOM ĠNġ. TAAH. TĠC. LTD. ġtġ. Kum Bordür ve Çim Parkesi Satın Alınması ,00 SARAÇLAR METAL SAN. TĠC. LTD. ġtġ. Muhtelif Demir Malz. Ve Kaynak Malz. Satın Alınması ĠĢi ,50 SENKTA ELEKTRĠK TUR. ĠNġ. SAN. TĠC. A.ġ. KENTSEL AYDINLATMA ELEKT. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. TÜZEMEN END. YAPI SAN. TĠC. LTD. ġtġ. GENÇÇOLAKLAR NAK. VE AKARYAKIT TĠC.LTD.ġTĠ. DEMAK HĠDROLĠK PNOMATĠK MAK. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. YILANLIKAYA HAFR. NAK. TAġ. SAN ve TĠC. LTD.ġTĠ. PARKFĠT KENT EKĠPMAN SAN TĠC. LTD ġtġ. KALE METAL SAN. TĠC. A.ġ 20 GÜNEY OTO SAN. TĠC. A.ġ. Fen ĠĢleri Müdürlüğü Asfalt ġantiyesine 400kva direk tipi trafo yapılması iģi. Fen ĠĢleri Müdürlüünde Kullanılmak Üzere Muhtelif Elektrik Malzemesi Satın Alınmsı ĠĢi Çelik Profil, Sandviç Panel, Cephe Paneli ve Yağmur Oluğu Alınmsı ĠĢi Beton Parke, Bordür, Kum, Agrega Beton Su Kanalı Beton Mantar Filler Malz. Alınması ĠĢi Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çelik Profil, Sac ve ÇeĢitli Sarf Malzeme Satın Alınması ĠĢi Uzundere Rekreasyon Alanında ve ġantiyede Kullanılmak Üzere Çimento Alınmsı ĠĢi Muhtelif Parklarda Kullanılmak Üzere Spor Aletleri Alınmsı ĠĢi Belediye Hizm. Kullanılmak Üzere 3 Adet Çift Tamburlu Silindir ve 3 Adet Hareketli Toprak Kompaktörü Alınması ĠĢi Belediye Hizmetlerinde Kullanılan BMC Marka TaĢıtlara Oto Yedek Parça Satın Alınmsı ĠĢi , , , , , , , , ,10

11 UYGUN KONTEYNER VE MAK. DIġ TĠC. LTD. ġtġ. TEKNODA SAN. VE TĠC. A.ġ KENTSEL AYDINLATMA ELEKT. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. ADIGÜZEL MADENCĠLĠK ĠNġ. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. 800 Litrelik Sıcak Daldırma Galvanizli Metal Katı Atık Çöp Konteyneri Satın Alınması ĠĢi ,00 Karabağlar Belediye BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Müdürlüğüne Sarf Ve Teknik Malzeme Alımı ,60 Fen ĠĢleri Müdürlüünde Kullanılmak Üzere Muhtelif Elektrik Malzemesi Satın Alınmsı ĠĢi Uzundere Rekreasyon Alanında Kullanılmak Üzere Hazır Beton Demir Kereste Sac Pano Beton SıkıĢtırıcısı Viratör ve Teleskop Direk Satın Alınması , ,00 TOPLAM , YILI YAPIM ĠHALELERĠ SIRA NO KAZANAN FĠRMA ADI ĠġĠN ADI SÖZLEġME BEDELĠ 1 2 Mega Müh. ĠnĢ. Tur. Tic. ÇalıĢlar Elektr. Asfalt ġantiyesine Araç Ağır Bakım Binası Yapılması ĠĢi ,00 Özkom ĠnĢaat San Tic. Ltd.ġti. 3 Altem ĠnĢ San. Tic. Ltd.ġti. Muhtelif Yerlere 7 Adet Prefabrik Muhtarlık Hizmet Binası Yapılması ĠĢi Sokağın BirleĢtiği yerde Güvenlik Amacıyla Fore Kazık Yapılması , ,00 4 Can Özdemir ĠnĢaat DıĢ Tic. Ltd.ġti. Bozyaka Pazaryeri Sosyal Tesis Spor Alanları Kaba ĠnĢaatı Yapılması ĠĢi ,00 5 Gövdeli Yapı San Tic. Ltd.ġti. Uzundere Rekreasyon Alanında Ġstinat Duvarı ĠĢçiliği Yapılması ĠĢi ,00 TOPLAM ,00

12 SATIN ALMA BĠRĠMĠ ALIM ADI ADET MĠKTAR DOĞRUDAN TEMĠN 22/D MAL ALIMI ,65 DOĞRUDAN TEMĠN 22/D HĠZMET ALIMI , SAYILI KANUNUN 35. MADDESĠ AVANS MAL ALIMI , SAYILI KANUNUN 35. MADDESĠ AVANS HĠZMET ALIMI ,77 DEVLET MALZEME OFĠSĠ ,08 TOPLAM ,50 DOĞRUDAN TEMİN 22/D MAL ALIMI DOĞRUDAN TEMİN 22/D HİZMET ALIMI 5018 SAYILI KANUNUN 35. MADDESİ AVANS MAL ALIMI 5018 SAYILI KANUNUN 35. MADDESİ AVANS HİZMET ALIMI DEVLET MALZEME OFİSİ

13 MART /22d ġubat /22d OCAK /22d 22/D DOĞRUDAN TEMĠN ĠLE MAL VE HĠZMET 2010 YILI DOĞRUDAN TEMĠN DOSYALARI MÜDÜRLÜK ADI ĠġĠN ADI YÜKLENĠCĠ FĠRMA ADI 1 DESTEK HĠZMEERĠ GÜVENLĠK HĠZMET 2 ĠNSAN KAYNAKLARI VE YOĞURT EĞĠTĠM 3 DESTEK HĠZMEERĠ POLYESTER KABĠN 4 BĠLGĠ ĠġLEM SĠSTEM VE AĞ UZM EĞĠTĠMĠ 5 DESTEK HĠZMEERĠ KAMERA SĠSTEMĠ, KAYIT CĠHAZI ALIMI 6 PARK VE BAHÇELER KERESTE 7 DESTEK HĠZMEERĠ BÜRO VE KIRTASĠYE MALZEME ALIMI 8 ĠMAR VE ġehġrcġlġk TONER 9 ĠMAR VE ġehġrcġlġk BÜRO VE KIRTASĠYE MALZEME ALIMI 10 DESTEK HĠZMEERĠ ÇELĠK RAF 11 PLAN VE PROJE 12 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM 13 DESTEK HĠZMEERĠ 14 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM 15 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM BÜRO VE KIRTASĠYE MALZEME ALIMI YOĞURT TEMĠZLĠK MALZEMESĠ ALIMI SABUN BANYO VE EL-YÜZ HAVLUSU ALIMI 16 FEN ĠġLERĠ EVRAK DOLABI ALIMI ĠġĠ 17 DESTEK HĠZMEERĠ 18 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM 19 RUHSAT VE DENETĠM 20 DESTEK HĠZMEERĠ 21 DESTEK HĠZMEERĠ 22 DESTEK HĠZMEERĠ 23 DESTEK HĠZMEERĠ TEMĠZLĠK MALZEMESĠ ALIMI MASA VE KOLTUK KÜE ALIM ĠġĠ YANGIN TÜPÜ ALIMI ĠġĠ GÜVENLĠK HĠZMET BAYRAK ALIMI KESON,DOLAP,SEHPA, KOLTUK ETEJER VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK LTD.ġTĠ SAPAġ SAKIPAĞA GIDA PAZ.A.ġ. FATĠH POLYESTER LTD.ġTĠ. BĠLGE ADAM BĠLGĠSAYAR A.ġ. MURAT BERĠġ YOLÇAM ĠÇ VE DIġ TĠC.A.ġ. TOPÇUOĞLU KIRTASĠYE LTD.ġTĠ. KOPĠSTAR LTD.ġTĠ. ELĠT KIRTASĠYE- FAZĠLE DUMANER REKOR MADENĠ MÖBLE MĠNE OFĠS KIRTASĠYE SAPAġ SAKIPAĞA GIDA PAZ.A.ġ. DOĞANER TEMĠZLĠK TEKĠN TÜKETĠM MAL.LTD.ġTĠ. YENĠ KONAK A.ġ. REKOR MADENĠ MÖBLE YASMĠNUR HĠZMET TEKS. BURMAR MOBĠLYA LEVENT DEMĠRKOL YILIDIZ YANGIN SÖNDÜRME VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK LTD.ġTĠ SETA MATBAA OFSET REKOR MADENĠ MÖBLE

14 EKĠM /22d EYLÜL / 22d TEMMUZ / 22d HAZĠRAN / 22d MAYIS / 22d NĠSAN / 22d 24 DESTEK HĠZMEERĠ GÜVENLĠK HĠZMET 25 DESTEK HĠZMEERĠ PLASTĠK KOLTUK, MASA,ġEMSĠYE ALIMI 26 FEN ĠġLERĠ MASA,KOLTUK VADĠ ÖZEL GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. GÖKÇEDAĞ LTD.ġTĠ. REKOR MADENĠ MÖBLE 27 DESTEK HĠZMEERĠ 28 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER ANA BĠNA CAM CEPHE TEMĠZLETME ĠġĠ DETERJAN ALIMI ĠġĠ TESA TEM.VE TEM.HĠZ.LTD.ġTĠ. DOĞAN ġenözfesçġ 29 TEFTĠġ KURULU KESON,DOLAP,SE HPA, KOLTUK GÜVENLĠK HĠZMET GÜVENLĠK 30 DESTEK HĠZMEERĠ 31 DESTEK HĠZMEERĠ HĠZMET 32 FEN ĠġLERĠ YEDEK PARÇA KALE DAY.MADENĠ EġYA LTD.ġTĠ. VĠP SAVUNMA GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. VĠP SAVUNMA GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. YÜCEKAYA Ġġ MAKĠNALARI 33 DESTEK HĠZMEERĠ GÜVENLĠK HĠZMET VĠP SAVUNMA GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. 34 DESTEK HĠZMEERĠ 35 DESTEK HĠZMEERĠ 36 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM 37 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM ĠLAÇLAMA YAPILMASI ĠġĠ GÜVENLĠK HĠZMET YAZLIK GĠYĠM VE KORUYUCU EġYA YAZLIK GĠYĠM VE KORUYUCU EġYA HAZAR ÇEVRE SAĞLIK HĠZ. VĠP SAVUNMA GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. KUAR TĠC.TEKSTĠL YENĠ KONAK A.ġ. 38 DESTEK HĠZMEERĠ 39 DESTEK HĠZMEERĠ GÜVENLĠK HĠZMET GÜVENLĠK HĠZMET VĠP SAVUNMA GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. VĠP SAVUNMA GÜVENLĠK LTD.ġTĠ. 40 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM YOĞURT ALIMI ĠġĠ SAPAġ SAKIPAĞA GIDA 41 ĠMAR VE ġehġrcġlġk 42 DESTEK HĠZMEERĠ 43 TEMĠZLĠK ĠġLER,Ġ JALUZĠ PERDE KIRTASĠYE MALZEMESĠ BAYRAK VE BAYRAK SOPASI EKMEN HALI SAN.TĠC. LTD.ġTĠ. MĠNE OFĠS KIRTASĠYE GÜRSER TEKNĠK HIRDAVAT

15 2010 YILI TÜKETĠM ĠCMALĠ KONUSU OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM SU TÜKETĠMĠ FATURA GELMEDĠ FATURA GELMEDĠ ELEKTRĠK TÜKETĠMĠ TELEFON GĠDERLERĠ NOKTADAN NOKTAYA (ADSL)

16 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Bütçe Yılı: 2010 Birim Adı: Stratejik Amaç:7.2 Stratejik Hedef:7.2.2 Performans Hedefi: DESTEK HĠZMEERĠ HĠZMEERĠN KALĠTELĠ, ETKĠN VE HIZLI BĠR ġekġlde SUNULMASINI SAĞLAMAK HĠZMEERĠN SUNUMUNDA GEREKLĠ HER TÜRLÜ DESTEK HĠZMEERĠNĠ SAĞLAMAK HĠZMET SUNUMUNDA GEREKLĠ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKĠNE VE TEÇHĠZATI TEMĠN ETMEK 1 Performans Göstergeleri 2010 Hedef 2010 GerçekleĢme Hedeften Sapma (%) 4734 Sayılı Kanunun 19 A Ve 21 B Maddelerine Göre Yapılan Mal Ve Hizmet Alımı Ġhaleleri % 0 2 Doğrudan Temin 22/D Mal Ve Hizmet Alımları %0 Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı () 1 GEREKLĠ HER TÜRLÜ MAL, MALZEME, MAKĠNE VE TEÇHĠZATIN VE HĠZMETĠN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEMĠN EDĠLMESĠ Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: ,00 Genel Toplam : ,00 Belediyemize ait Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda; gerekli olan her türlü mal,malzeme,teçhizat ve hizmet mevzuata uygun olarak eksiksiz bir Ģekilde temin edilmiģtir.

17 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler 1- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün güçlü bilgi ve birikimli kaliteli hizmet alanları üreten personele sahip olmak, 2- Kaliteli hizmet üretmek için gerekli teknik donanıma ve ekipmana sahip olmak, 3- Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluk alanına giren hizmetlerde baģarılı bir performansla kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması nedeniyle hizmet alanlarının memnuniyetinin sağlanmıģ olması 4-Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak yapmıģ olduğumuz tüm çalıģmalar; Belediyemizin diğer birimlerinin daha iyi çalıģmasına yardımcı olarak hizmet vermektedir.alanında yetiģmiģ olan tecrübeli personellerimiz üstünlüklerimiz arasında sayılabilir. B- Zayıflıklar 1- GeliĢen teknolojik yapılanmalara uygun nitelikte hizmet sunabilmek için yapılan eğitim seminerlerine katılabilecek uygun zaman diliminin olmayıģı. 2- Müdürlüğümüzden hizmet alan birimlerin taleplerini zamanında iletmemelerinden doğan aksaklıklar.

18 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği husussunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Abdülkadir SAĞIR Destek Hizmetleri Müdürü

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR SUNUġU 5395 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi gereği Kamu Ġdarelerince

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Etüt Proje

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çubuk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ....3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon... 4 B-Vizyon... 4 C- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 4 D- Birimlere İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Çalışmaları Belediyemiz birimlerince ihtiyaç duyulan bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar donanımları, otomasyon programı, medya takip sistemi, mobilyalar,

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmelik Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün KuruluĢ,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon..4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar.....4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...4

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU SUNUġ ĠÇĠNDEKĠLER 1- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3-

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

S NO. İHALE TARİHİ İHALENİN TÜRÜ İHALENİN ADI/KONUSU YÜKLENİCİNİN ADI İHALE BEDELİ

S NO. İHALE TARİHİ İHALENİN TÜRÜ İHALENİN ADI/KONUSU YÜKLENİCİNİN ADI İHALE BEDELİ 1 2011 19. Mad. Açık Ġhale Usulü Merkez Öğretmen Evi Düğün Salonu Çatısı Yapım ĠĢi Mevlüt Ali KONYA 34.900,00 2 2011 19. Mad. Açık Ġhale Usulü Bozüyük Emniyet Müdürlüğü Ġstanat Duvarı Yapımı ĠĢi Ne-Tan

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV,YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV,YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR ĠLĠ KONAK BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Fen İşleri

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı