Bilgiyi tek bir kaynaktan değil, bol ve çeşitli kaynaklardan elde etmesini, Bilgiye ulaşma yollarını öğrenmesin i,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgiyi tek bir kaynaktan değil, bol ve çeşitli kaynaklardan elde etmesini, Bilgiye ulaşma yollarını öğrenmesin i,"

Transkript

1 KOZA Yayın Grubu; evrensel dğruların ışığı altında, ulusal değerlere saygılı, ülkesini seven, özgür düşünen, araştırıcı, srgulayıcı, hşgörülü, yardımsever, dürüst, çalışkan, kumayı ve öğrenmeyi yaşamının amacı larak gören bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlama misynunu birçk akademisyen, eğitimci, yazar, seç-kin bilim insanı ve uzmanlardan luşan yayın kuruluyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu ilkelere uygun öğretim teknljileri geliştirmek, öğretim materyalleri hazırlamak; hazırlanan ürünleri sizlere en güzel şekilde sunmak çabası içinde lan yayınevimizin 43 yılı aşan geçmişinde öncelikli hedefi, öğrencilerin; Bilgiyi tek bir kaynaktan değil, bl ve çeşitli kaynaklardan elde etmesini, Bilgiye ulaşma yllarını öğrenmesin i, Edindiği bilgileri kullanabilmesi ni, Bilgiyi kullanarak çözüm ylu üreten bireyler larak yetişmesini, Zihinsel becerilerini geliştirmesini, Türkçayi daha etkili ve güzel kullanma becerilerini geliştirmesini destekleyecek ürünler yayımlamak lmuştur. "Kaliteli ve güvenilir yayıncılık" ilkesiyle sürekli gelişen ve kendini yenileyen KOZA Yayın Grubu, eğitim yayıncılığının dışında, yayın dünyasının farklı alanlarında da yayın plitikasını geliştirmeye devam etmektedir. Her türlü öneri, e l eştıri ve katkılarınızı r veya internet adreslerimizden bizlere ulaşab ı li rsiniz. Yeni eğitim öğretim yı l ında sağlı k, başarı ve mutluluk d ileklerimizle saygılar sunarız

2 KOZA Çahşma Yapraklar 4 KOZA Çalışma Yaprakları Türkçe, matematik, ssyal bilgiler, fen ve teknlji, ingilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden her biri 30'ar çalışma yaprağı lacak şekilde düzenlenmiştir. Her çalışma yaprağında ; Önce çktan seçmeli srulara daha snra dğru yanlış, bşluk dldurma, eşleştirme, kavram haritası dldurma, grafik düzenleme, bulmaca vb. ölçme ve değerlendirme tekniklerine yer verilmiştir. 9,5 x 27,5cm 64sayfa Velilerin de çcuklarının çalışmalarını görmesi amaçlanarak KOZA Çalışma Yaprakları hafta snlarında ev çalışması için de kullanılabilir. Bu amaçla veli imza yeri de açılmıştır. 4. Sınıf Tüm Dersler Bilgi Treni Yaprak Testleri ile birlikte kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. KOZA Çalışma Yaprakları BO g kağıda 4 renk baskılıdır. Baskılı paket içinde satışa sunulmuştur. 9,5 x 27,5cm 64sayfa 9,5 x 27,5cm 64sayfa 9,5 x 27,5cm 64sayfa 2 9,5 x 27,5cm 64sayfa

3 Tüm Dersler Bilgi Treni Yaprak Testleri 4 ÇOKTAN SEÇMELI SORULARlN YER ALDlGI YAPRAK TESTLER, ÇEK KOPAR SAYFALARIYLA UYGULAMA KOLAYLIGI SAÖLAR. TfMATiK rijrkçf - r~syal silgilfr FfN Vf TfKNOLOJ - ~.,, 9,5x27,5cm 60sayfa 4. sınıf öğrencilerinin derslerinde daha ba arılı lmaları ve sınavlar için sağlam bir temel lu turabilmeleri amacıyla, Tüm Dersler Bilgi Tren i Yaprak Testleri 4 uzman bir kadr tarafından hazırlanmı tır. Türkçe, matematik, fen ve teknlji, ssyal bilgiler derslerinin tema ünite ya da alt öğrenme alanlarının knu dağılımları dikkate alınmı tır; ilgili derse ait testler ayrı ayrı bölümler halinde tasarlanmı tır. Tüm Dersler Bilgi Treni Yaprak Testleri 4; Testierin tümü, öğretim prgramiarına ve prgramlar üzerinde yapılan sn deği ikliklere uygun larak hazırlanmı tır. KOZA Çalı ma Yaprakları ile birlikte de kullanılabilir. Yaprak testler, farklı zeka alanlarına yönelik, yapılandırıcı yakla ıma uygun, çcuklarımızı derslere ve girecekleri sınaviara imdiden alı tıracak özellikte lup alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanmı tır. Yaprak testler, dersin/prgramın özelliğine göre ünite, tema ve öğrenme alanları biçiminde gruplandırılmı tır. Yaprak testlerde her bir sru, bir kazanımı temsil etmektedir. Mümkün lduğunca tüm kazanımların verilmesine çalı ılmı tır. Yaprak testler, i lenen knuya, kazanıma bağlı larak istenilen zamanda ve istenilen sırayla kullanılabilme özelliğine sahiptir. Knuya uygun testin kparılarak kullanılması, öğretmen tarafından da tplu halde değerlendirilmesi; veliye bilgilendirme amaçlı gönderilmesi ya da öğrenci ürün dsyasında saklanması vb. birçk ekilde kullanılabilecek özelliktedir. Tüm Dersler Bilgi Treni Yaprak Testleri 4 kitabında 63 adet knu değerlendirme testi, 9 adet genel değerlendirme testi lmak üzere tplam 72 testte 25 sruya yerverilm i lup: Türkçe dersinde, n be er srudan lu an tplam 6 adet knu yaprak testi ve 20 sruluk 2 adet genel değerlendirme testi, Matematik dersin de, n be er sruluk tplam 9 adet knu yaprak testi ve 20 sruluk 3 adet genel değerlendirme testi, Fen ve Teknlji dersinde, n be er sruluk 4 adet knu yaprak testi ve 20 sruluk 2 adet genel değerlendirme testi, Ssyal Bilgiler dersinde, n be er sruluk 4 adet knu yaprak testi ve 20 sruluk 2 adet genel değerlendirme testi bulunmaktadır. Bilgi Tren i, öğrenmeye ve bilgiye önem veren ylcularını bekliyr! iyi ylculuklar... 3

4 KARACA Tüm Dersler 4 KARACA Tüm Dersler 4 kitabımız, öğrencileri hem çe itli kulların giri sınavlarına, hem girecekleri farklı sınaviara hazırlayacak hem de derslerine katkıda bulunacak biçimde düzenlenmi tir. KARACA Tüm Dersler 4 kitabında, ssyal bilgiler, Türkçe, fen ve teknlji, matematik, ingilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi ders prgramlarında yer alan tüm kazanımlarla ilgili açıklama, sru ve örneklere; i lenen her knunun snunda çe itli tekniklerde ölçme ve değerlendirme çalı malarına, bölüm snlarında ise deneme sınaviarına yer verilmi lup öğretmen ve öğrenciler için iyi bir kaynak eserdir. KOZA Fasikül Fasikül Sru Bankas Kitaplari 4. sınıf Tükçe, matematik, ssyal bilgiler, fen ve teknlji, ingilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin öğretim prgramlarındaki kazanımlara uygun larak hazırlanmı tır. Kitap snlarında her öğrencinin kendisini değerlendirmesini sağlayan 5'er adet "Genel Değerlendirme Testi" yer almaktadır. Kza Fasikül Fasikül Sru Bankası Matematik 4 kitabı fasikül47 test ve 735 srudan lu maktadır. Kza Fasikül Fasikül Sru Bankası Ssyal Bilgiler 4 kitabı2 fasikül55 test ve 842 srudur. Kza Test Bank In Fascicles English 4 kitabı fasikül, 75 test ve 50 sruyu kapsamaktadır. Kza Fasikül Sru Bankası fen ve teknlji 4, Türkçe 4, din kültürü ve ahlak bilgisi 4 kitapları hazırlık a amasındadır. En kısa sürede sizlere ula tırılacaktır. HAZlRLANlYOR HAZlRLANlYOR HAZlRLANlYOR 4

5 Türkçe Dil Yeteneği 4 9,5 x 27,5 cm 288 sayfa Kza Türkçe Dil Yeteneği 4, Türkçe Dersi Öğretim Prgramı'nda belirtilen kazanımlara uygun larak öğrencilerimizi, ders ve sınaviara hazırlamak amacıyla düzenlenmiştir. Aynı zamanda bir başvuru kitabı özelliği taşımaktadır. Kazanımların işlenişi sırasında ders kitaplarının ve prgramın ön gördüğü sıralamaya uyulmuş, nadiren prgram sınırlılıkları aşılmıştır. Kza Türkçe Dil Yeteneği 4, ders prgramındaki öğrenme alanlarının dil becerileriyle ilgili kazanımlarını içerir. Verilen kısa açıklamalar, öğrencinin ulaştığı bilgilerin dğruluğunun değerlendirilmesine rehberlik edecek, dil becerisi knusunda ders kitaplarında bulunan bilgi eksikliğini giderecektir. Hem kazanımların daha iyi kavranmasını sağlayacak hem de öğrencinin ilgisini çekecek metinler verilmiştir. Bu metinler, öğrencinin tür bilgisinin ve metin inceleme becerisinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Bölüm aralarında ve her bölümün snunda öğrenciyi çk yönlü düşünmeye, analiz - sentez yapmaya, edindiği bilgiler arasında ilişki kurmaya yönlendiren çktan seçmeli testler bulunmaktadır. "Biraz da Eğlenelim" bölümlerinde öğrencileri eğlendirecek, dinlendirecek tekerleme, fıkra ve karikatür gibi etkinliklere yer verilmiştir. Bu etkinlikler aynı zamanda öğrencinin dil gelişimini destekler niteliktedir. Kitabımıza, bireysel farklılıkların gözetilmesi amacıyla knulmuş lan bilgi ve etkinlikler öğrencileri gelecek yıllarda edinmeleri gereken kazanımlara hazırlayacaktır. KOZA Yetenek Matematik 4 Yetenek Matematik 4 kitabında ; Çklu zeka uygulamaları Yetenek testleri Zihinden işlemler Zeka yunları Örnek çalışmalar vb. matematiği sevdirerek öğretecek, çözerken eğlendirecek etkinlikler yer almaktadır. iç baskı BO g kağıda, kapak 230 g bristle 4 renkfset baskı lup kapaklar selfan kaplıdır. 3,5 x 9,5 cm 256 sayfa 5

6 MATEMATiGiN EGLENCELi DÜNYASINA H O Ş GELDiN iz!.. 9,5 x 27,5 cm 96 sayfa Bu kitap, çcuklarımızın matematiğe ilgi duymasını, nu sevmesini sağlamak amacıyla hazırlandı. Tamamen eğlenceli matematik yunlarına, bilmece, bulmaca, zek yunları, sayı ve şifre çözme yunları, yaratıcı düşünce etkinlikleri, deney, yarışma vb. etkinliklere yer verildi. Her çcukta lan matematik zekanın rtaya çıkarılması ve geliştirilmesine çaba gösterildi. Çünkü matematik, eğlenmeye, ynamaya, yarışmaya ve zevkle vakit geçirmeye en uygun derstir. Öğrenciler, bu kitaptaki etkinlikleri tek başlarına yapabilecekleri gibi birkaç kişi birlikte yun - yarışma havası içinde de gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, Cin Can'la Eğlence Zamanı 4 ile; Bazı işlem klaylıklarını öğrenecekler Bir prbleminfarklı çözüm ylları labildiğini keşfedecekler Yeni çözüm yöntemleri bulmalarına teşvik edilecekler Yeni fikirler üretecekler. Yaparak yaşayarak öğrenecekler Prje çalışmaları yapacaklar. Cin Can'la Eğlence Zamanı 4 kitabını kullanan çcuk: Mantıklı düşünme yeteneğini geliştirir. Yaşadığımız dünyayı anlamak ve dğayı keşfetmek için öğrenme isteği duyar. Karşılaştığı prblemlere çözüm üretebilme, işlemleri klay yapma becerisini geliştirir. Cin Can'la Eğlence Zamanı 4 kitabını kullanan öğretmen: Öğrencilerinin öğrendikleri bilgiyi kullanabilmelerine imkan tanır. Farklı ve eğlenceli çalışmalarla öğrencilerinin derslere ilgilerinin artmasına yardımcı lur. Öğrencilerinin zekalarının gelişmesine yardımcı lur. Serbest zaman saatlerini değerlendirecekleri güzel bir kaynağa sahip lur. 6

7 Cin Can'la Eğlenerek Öğrenme Zaman 4 Kitab Sayfa Örnekleri Sen de Deneyebilirsin PiiYapmakBuKadarKlaymı? Bir gün Cin Can, fen ve teknlji dersinde öğretmeninden söz isteyerek "Öğretmenim! Ben bir pil yapma deneyi hazırladım. Arkadaşlarıma sunabi tir miyim?" dedi. Öğretmen buna memnun ldu. Zaten bu knuyu işieyecektl Cin Can, işlenecek knuların arasında pil knusunun da bulunduğunu hazırt ı k yapmıştı. Cin Can, masanın üzerine malzemelerini çıkardı. Bunlar; iki limn, cm eninde, 5 cm byunda kesilerek birer ucu delinmiş üç tane çink levha ile 3 tane bakır levha, kablsu syutmuş bakır teller ve bir tane led ampul do. iri limnları enine rtadan kesti. Bakır ve çink levhaları resimdeki gibi limnların kesik yüzone iyice batırdı. Bakır telleri delikterden geçirerek. timnun bakı r ını 2. timnun çinksuna, 2.nin çinksunu 3.nün bakırına ba!)ladı. Snra.ninçinksunu2.ninbakırına, 2.ninbakırın ı 3.nünçinksunabağ l adı.bu aradabirincikanalıntel l erininikinci kanalıntellerinedei)memesigerektiğini de söyledi. Levhalar ve teller resimdeki gibi lma l ıydı. Telterin ucunu led ampulün bacaklarına değdirdi. Led ampul ışık vermedi. Led ampulün bacaklarını döndürüp teliere tekrar dkundurdu, led ampul ışık verdi. Led ampulün +, -yönü lduğunu, ters ba\'jlanırsa ça lışmay a cağını söyledi. Böyle durumda bacaklarının yer değiştirilmesi gerektiğini belirtti. E\'jer tavhaların sayısını artırıp dört yarım timnla deneyi yaparsak bir cep feneri ampulün de ışık vermesini sağ l ayabileceğimizi açıkladı. Öğretmen, Cin Can'a teşekkür etti. Di\'jer öğrenciler, "Demek ki pil yapmak bu kadar klaymış. Brava Cin Can." diye nu takdir ettiler ve uzun uzun alkışladılar Sanırım siz de bu deneyi yapmak için sabırsızlanıyrsunuz. Haydi klay gelsin NedirBuAnagram? Cin Can, dün bazı kaynakları incelerken "Anagram" diye yeni bir sözcükle karşılaşmış. Nedir bu anagram siz biliyr musunuz? Cin Can, internet'te bu tür bilgilere klayca ulaştığı bir adresten araştırma yapmış. Bu adresin "www. wikipedia.rg ~ lduğunu söylüyr. Anagram sözco!)ünün anlamının, "Bir sözcüğün harllerinin yerleri değişt ir i t erek anlamlı yeni sözcükler luşturmak " lduğunu öğrenmiş 8. Çalıştır Mantıöını, Oyna Oyunu Birçk zekıi yunları kitabında ve internet'te yer alan bir zeka yunu tü~ ro var. Eğitim uzmanları, bu tür zek& yunlarını yo{ıunlukla önermekteler. Bu yunların insanın hayal gücünü, irdeleme yeteneğini, laylar veya durumlar arasında ilişki kurma yeteneqini geliştirdi(lini belirtmekteler. Cin Can, bu zek& ve mantık yunlar ı ndan çkça ynuyr. Size de öneriyr. Bunun için emek verip size bir yun hazırlamış. Oyun şöyle Salih, Bekir ve Yeliz birkamu kurumunda çalışıyrlar. Bunlarınsyad l an sıralı lmaksızın Yazıcı, Turna ve u ~ ~ :ğ Gündüz'dür. Memuriyatıeki görev un-,---~t"-t"-t"f-"a :.= 0 ı.: ~ l ;:~ıa~/ğ:: ~~:~~~~rb~:iy:~s~~: z ~: lf- ~8 _''-'h ~~~e~~~d0~n d!e~e~ne:~~~d~~~;n~7~ If-EB_''-'' _, Can, bu kişilerin adı, syadı ve görev Yeliz unvaniarını bir çizelgede göstermiş ~='::;::::':::=:'::=:'::====; Bir kişinin adı ile syad n n kesişti\'ji Adı Syadı Görev unvanı kareye "X" semblü yazılacak. Ayrıca, kişinin ismiile görevunvan ı nın kesişti- Qi kareye de "X" semblü yazılacak f Snuçta bu Oç kişinin adı, syadı ve görev unvanı bulunarak tablya yazı- f lacak. Bunu yapabilmek için aşa!)ıdaki açıklamalardanyarartanacaksınız. Açıklamalar:. Erkeklerin ikisi de OçOncO kişi lan bayandan Ost görevdedir 2. Syadı Gündüz lan erkek, adı Salih landan daha üst görevdedir 3. Şefin syadı Yazıcı de!)ildir. Cin Can: "Sakin kafayla, tüm dikkatinizi vererek mantı!)ınızı çalıştırırsa nız klay bir yundur bu. Zrlanaca\'jınızı sanmıyrum. EQer zrlanıyrsanız, zeka yunlarından biraz fazlaca aynama l ısınız demektir." diyr. Hemen çözüme başlayın ız. Bakalım zrlanacak mısınız? Başar ı lar Anagram, yun amaçl ı kullanılabilir. Bazı özel isimterin gizlenmesi için kullanılabilir. Bazı sözcükleri şiiretemek için de ku l lanılabilir. Örneğin; kısa sözcoqo askı veya ıska şeklinde de\'jiştirilebil i r. Cin Can da bazı isimterin harllerinin yerlerini dei)iştirmiş. Aşa!)ıdaki gibi anagramlar luşturmuş. Bakal ı m hangi anagramın hangi isme ait lduğunu ne kadar zamanda bulabileceksiniz. Anagram ı n karşısına, ait ldu!)u insan isminiyadais i mle r iniyazınız salı rende -.. til e kiler peki.. içten - elem.. sade.. Aşağıdaki anagramların hangi sözcüklere ait lduklarını araştırınız. Her birinin halileriyle birden faz l asözcüklerluşturmayaçalışınız. ya ka acil ayak,. ru kitap.. atkı emlak. Sanırım siz de bazı sözeokierden anagramlar üretip arkadaşlar ı nızla ynayabilirsiniz. Öyledeğil mi? 4. Sudku Oyunu Cin Can, gazetelerde ve dergilerde sık sık sudku yunu ile karşı l aşıyr. Merak etmiş, ki taplarda ve internet'te araştırmış. Sudku hakkında ulaştığı bilgiler na ilginç gelmiş. Bakın bu bilgileri nası l özetliyr. Sudku, Japnya kökenli bir yundur. Japnlar sudkunun insanda zihni ve zekii.yı gelişlird i ğine inanıyrlarmış. Çk eskilerden beri bu yuna önem verirtermiş. Çcuklarının çk küçük yaş lardan itibaren en basitinden başlayarak sudku ile ynamalarını sağlartarmış. Sudakuyu her yaşta ynamanın önemine inanırlarm ış. Sudku, büyüklerde de zihnin canlı kalmasına, unutkanlığın önlenmesine yardımcı luyrmuş. ' Em ~ m Üçlü sudkuda, 2, 3 sayıları, dörtlü sudkuda, 2, 3, 4 sayıları, beşli sudkularda, 2, 3, 4, 5 sayıları karaiere yerleştiril i yr. Ancak her satır ve sütundahersayı yalnızbirkere kullanılacaktır Cin Can, sizler için bu sudkularını hazırlamış. Eminim zevkle ynayacak ve klaylıkla tamamlayacaksınız ' ~ ~ ~ ttee BErE Oldukça klay değil mi? isterseniz yeni dörtlü sudkular hazırlayıp arkadaşlarınıza srunuz.lsterseniz birbirinizin hazırladığı sudkularta yarış yapınız. Bakalım kim önce tamamlayacak Biliyr musunuz? Cin Can beşli sudkuları da klaylıkla dlduruyr. Siz de deneyin. Gazete, kitap veya internet'ten beşli sudkular bulunuz. Dldurup eğ l eniniz. iyilmaz mı? 7

8 KOZA Knu Anlaflmh Sru Bankasi 4 Kitaplan 9,5 x 27,5 cm 232 sayfa 9,5 x 27,5 cm 232 sayfa ll 9,5 x 27,5 cm 408 sayfa 9,5 x 27,5 cm 224 sayfa 9,5 x 27,5 cm 40 sayfa KOZA Knu Aniatımlı Sru Bankası kitapları hazırlanırken; Knu anlatımlarının hemen arkasından çözümlü testlere yer verilmi tir. Tamamı özgün lan çktan seçmeli srularda b luk dldurma, tanılayıcı dallanmı ağaç, kavram haritası, e le tirme, dğru- yanlı, yapılandırılmı grid tekniklerinden de yararlanılmı tır. KOZA Knu Aniatımlı Sru Bankası kitaplarında: Zevkli ve bilgilendirici etkinliklere, bilgi ntları na, çalı ma kö eleriyle zenginle tirilmi knu anlatımlarına, Ünite içerisinde yer alan knu aralarında çözümlü testlere, Dersin özelliğine göre her ünite / tema alt öğrenme alanı snunda 20' er sruluk 3 adet çktan seçmeli teste, Kitap snunda tüm ünite tema alt öğrenme alanını kapsayan 5 adet 20' er sruluk genel değerlendirme testine yer verilmi tir. KOZA Knu Aniatımlı Sru Bankası kitapları, öğrencilerin; Okulda öğrendiklerini peki tirmesi Anlama, analiz-sentez yapabilmeleri ve kısa sürede bilgi ve beceri kazanmalarını sağlaması Olay ve lgulara farklı açılardan da bakabilmelerini sağlaması Gelecekte girecekleri sınaviara hazırlanmaları na yardımcı lması Sınav sırasında, zamanı dğru ve verimli kullanabilme becerileri kazanmalarını sağlaması vb. amaçlanarak hazırlanmı tır. 8

9 Türkçe Dersi Knu Anlaflmh Sru Bankasi 4 Sayfa Örnekleri DINlEME ~ - Bu~eniRkiliwY8rimll Hı;ıpirı'Qbirır:ıplımiçnle~~~ ~yeme~içkıciikb!iwtiemlz yız_buk:ıplımi.icuııili$kil&flmizidıllınuşaralı; gerebn~v.dır. uıiılutı. Olirıi..urmıdi!)ITIZ bkiyiiiı ilı;ıli$im DINLEME KURALLARI kı.ntıakazıt.anırız. kn~;ıı- ilfqmınd;ıı Nışbnz. Ai!Dmizdı;ınii'IIÇ8Yr8ftzdeıı~lwı.K pııkiftgrgkbigiygdooüpiırilıüz. -kıpirrr, ai'niziı kurailirını f9wip ırygulayabilm8l, iin<mimiltaruwgqzalblf gerekir. Budlb8cıliKiıırl4nlerı'ıe, ~ y-,gfinalkı.nıwıgörsglsınudı.. t:ıiçifnd8lcu)tupyazabi'nei)'i%.bunl.lnyapabiiitiqtiçiıdç$idilbcriıridinrnmiz I. Dinle~ ter" Hazutııc Ypma Dinllım9ııtkiılildcırWıbd~Oncdillıırken bizg gıırgklj ı.:m ~ gımıçlllri lıuır -. ~ryıı. OncecKın, ~~ ilgi~bwiıurrtıky;ııpmmi)'ibirdinkımıırin ggr ~lçin~cınemlidr.bufv.ınlçin --.. merakellildeflniziellgillsrulirha2ı~ ~sruı.ıy.ı!uyınız. ~ Bt giniıiiziı dü$iırıünüz. Siz bir güııdg ~~:~?gibi 0 Hıtr~ O e.zen Q Hiçlıiruman ~diıledioinizd&neu_.,duyuytnu- e.oirmıt«rınofırgiikı.nlanı'wıuyanm. IIIQ? 0 Hıır~ 0 Buıın Q HiçtıirUII'Wl Birgr.ı.ıı pııkç«~ bajlbıılanmdin- ButtWnliı!Jikn.ıbittikteııSOfrGtdtnr km'n8tdl geçi'lril m::== Dinllı:TKI ~. evlmizde, \.':... 'fgphiil Dinleme lwnusundc:ı göstudi ikısac.\ ~ ya~ımım büy('jc bir boiti- niz gdiı!m)'i ;"""' _:_. belirleyinil 8udn srraki II'IU'ıd8~Jı0imi.Zblretkinliktir. Dir»tüııdl~etklnl iklerindebtrd~ :m~.:. c:: ""' ="":.."..:. ' -----' Matematik Dersi Knu Anlaflmh Sru Bankasi 4 Sayfa Örnekleri O Bscımklı Dgl Syılrın Bölük ve B:;Qmkl r ı Bı::ı::mkl.rınd.kı R.k.ml.rın B.sm.k Dcgerlerı. 5~G2s.ııyıYıdlılci2f'lklmlann ınmsamekdegeferi0plamıuçtır? A. hdbkı)'lmıl a.iıdtwıikl S. 8432A)'I~ unbtiıın.kdegeri ile 3 'ün MYI degm ıpl8ml Uçlır? A C V~ 't328 Y.: lliw:l Yazılıit I RIIIII ~ OOıl bil'l ll;,oz)'imielıi:ı:.ı., -.ıışııtı-; ~ I'Ciz...._ BiryYıdaki~wyı de{ıariile ~n~ç;upım~ Silyıdaılli ~ı.pmııkdegerioiin'w..,, 7~ ~ EıL~ ~ 3 ıı.~ t 0 30 ıı ll illill ~ B ii,.. lll YuUrıdMI ablküsle gl!l;lerlletı sayı h- gi5idir? A.Onbeştwı~yüıymıl B.Yüzllllibirbincuziki C. Yiizal~biıiiçyüıyimıidbn D.Yilzalliblrl*ıflç~ymıldbn 00Uz.Y'Ibqltfinbirpi.,.gbileti8- rıqtır. Biletinin r..umı.ı ile ilt;ıi~ werdis)i ipucune gore ıı..ngi MYI nun bi~ine Ml A.! 767asa! B-! :m:m:j j c ! 0!76;w Bunııgöre3rakamııwıbulundul)uba5a. B.5030.ın ~. uç - 4. Baumll ldanndıald nııı-ıı.nn sayı det)erl«l tpl8mı3 ı.n dön buamııkiıdga l -..yıyazıl.lbilir? A. B 8.2 IMt)ın.ılıNnglır.dıl ıidoru~w? 9

10 :::ı '"' ~ z ~ ~ z... => =>..., "" z s ~ z ;;;..;..., ll Fen ve Teknlii Dersi Knu Anlahmh Sru Bankasi 4 Sayfa Örnekleri ISUUT ISKEETHBOL.a.Ut.Emre i~eti ngôrevteriileilgilihll.ır 4. l.lltaılı:em«- Jclvet:ı.c.ıfjar ı.ctı0ı c0aj (D) yani~ (Y) tablsunun YuUrıdaklklllimelerensrlldabirilişkil'arhangiAtınndıi!!!!!Y~IIjlır? dır. "" Birşernsi)win~bvirleyvn!Mialıetw, biıçactırıntııldinibliıliıidynlsııdnlklrd ir. Bu mııı.ltı~lervedhıklıımjıllımiylıninveçactınn lskliıiqiini~ ı. Miılaltlllmdllnbiill(ıil i vyaıcınnru~şkliv~ bzu kı r. ŞGmsiy gargyinl wn yap.ımu. BGnzıırJ'Ikidııçadırdirllklrindı;ıbirlyQI'IndQn çıkarwıyaklnlırsııçadınnşqidiw~ Şeııniy9deki metal teliere çad ı rdmıi d~ A. y Sindirimllyardımc t U. B. Y içtpılinnrızıınnıanw. t ~:~ =~~- Çözüm: /slrele! l'licula enetji Y#am&Z. Vıbn rnqijiyi bfsinl«dım u6far. 2. ' IOifaYst,.,. 6- """""' is.kdetln, yilklındil Hmbllefle göl;ıerı. Bullitki)'ebenzerilltklhengi~e verilen~ ~.? A.Kluı..nwk -.goo[is~ B.Kts.ılwmik - köll.ı.tası C.ICts.ıılwmik - IWıu~ D.Kısakemik - mull}il Ç6züm:~~~ kıukflt7liktk. aı l"'iidmıı. umı khnı» 0 ' b.kalıl.lr atll!ilfldalme benzw bir ~. kısırlf8mildıt Ollllıg;J aras«jdıı ".my ann: 0 nı«kkreimınzefyapı imbizimyiicud~d;ıı v.nlıı. ıeı b<5(~n tıangi~mnl n yapısında yusı k Hnlkbu lunıır? MfATA KaliASI, beyrwnizidıtllllkillrden krur. ~aqsındıı ~l«<mmılgri, ~VVUsiÇIIOIIk8mldıllibtaınu'. BurUıdanudıııc.dçgrKıkwniOi lsbkıl:imizi Dklştınn kemiklıınl8n bazıimi hiıı~ ir. OtO«kmildılr hanlkgi tı.ıırlllwllltmllmizi~. B;ı.z ı kıımiklilr beyin, kalp, akci{ıer, rnurilikibiyapı O.. wı ~ Çc5z0m: IWMgiii'Okııt.aıastk~ yaptsırrj/ty.assik6'llirtıuuu". 5. ~ıdaki re.imlmlen tıio(iiii i5uie tinbölilmleıindenbirine il~ 3.A.-gıda verilen ömi~ " dentıag5 {60üli Ufe&ınln gört"yidir? ~ -- l B. Viicuıllm.ızun lwılb lirıi ~ C. TmııırnıınkıltırdalıliııUplıdlr. D.Jii:~bulundOOM. Ç6züm: e pamıaldan, kl k~ yııpısını~di/ih_/$julltjnb6ı\jtrıs;ıriıdıln bitidfığildir. ~... l Ssyal Bilgiler Dersi Knu Anlahmh Sru Bankasi 4 Sayfa Örnekleri Yııılıl"'~ -... ı.rııırı_.. dd'..,.,.., pı,. tırilı.. c*l...'"uglllf& CM!Jtı i4ılı'jwn~&iimıwlrıni Jılrtıd;lııkldiJ, Bt'rtıdiıh:ıı 2 tqtı, lhtııı ~ aatmludlkom ~ a ~ k. Jıeın.-.m C;ıı"n -.. t'ılf"ı O!lltUı. WIIrcıl p!dll "H NIH.., Bilttı blkınal ddıgw.ı!)jııalımu... ~!ıii.. Ç _.,._.,_.-.:ıııın:ıııt:ıtıııııı:ı'ılııl lılılıl'llll,.. tıır~ O.Dı: ıtııılı ~ ~ h lii.mi DDI ~~t a.lbaınerı Mıtıböıdiıı~llı~t.mııfi!NIIwlilllll c...ın..--,.,.,c.,.,!j!ı ı.t;ıl"fll:lldlr. l.ı!n tm,;ı~.,- 4ii'IJJ'rr. ılrıl8rioi""*"m,diiiiij'giıcirı'rl bıı!ml~.. lılnmr hııllı.,... ı..,ıı Nlll dlıblr. a..-. n dt~~ m!miiiwbnlllı!jg~mmz. "'';pjj~tlhlııll JOII~f:l(llllllllldiılnuııiOIII'Ip;ıiHIIıld,,...,.lıl!th'I8Nirwı -~ -~ uıı~retdıgıı ôll'ı&ılıllfll -,tltt...,.. -- ~:ı-.-ııı... m, ı.-.,.ıt.. P'...._.. ı.a.... ldırn. - ~.,...ııs.....,.... rj... s-~.,..,..... 'J' '! l. AllJl rur- ı L"9ı6ıdıı...,.. i... -ııa..,.. z._. bh.. ıılıııllıılıım - *'ttıııı~ A.'ttl~ll.. ı\:l i ~ ~.. ~ C.'ır.q a ~tt~ -.n.,.. ılllllllııılııııııııal ıcı.. -&.ımz: Mrtı ll-""~... II.Jııııııklıı., n ıı.e~dn.., ~6tıı.Qıl.. ~'"' &.MibDA:IDIDI~iiiii'I.,WMIRII:I r..... ~~~~~ lıırtıııı- - llı- ~, aa.. ~.._. ~. Aı.T IIı ıı..~..,_....,.. C.BıVI ~ llıatr'ldllıll'nı:ıılıı - ~. ~ '.. llllllıııllıı:~._,...,..,...,. llllı~ruuamnıldr. &QızıMaa-.ı... ı\~llftl,..id., a.ı.ı..-ılıi Mnll!llıl_.._., C.ılle ı;ı,m.ı. ı..e.ım& t.lld ~.. r. --~ ll llıızlı... r.. ı\,brfa l.ı3;rı.. _ t. _._,dlah!._diu-.wdiiim.ılll..- ı\.eii"iuiii B. T.ı;::..IIHiını.~ ~T*VInlllillill.. MI~NIIIIIIIii5N lo

11 Başar Tespit Snavlar Bu sınavlar öğrencilerin dğru, geçerli, merkezi sistem sınaviarına uyumlu bir sistemle derslere destek sınaviara hazırlık çalışmlarını yürütebilmeniz için hazırlanmıştır. Bir öğretim yılı byunca. dönem 3 ve 2. dönem 3 lmak üzere tplam 6 sınav yapılmaktadır. Her sınav için A ve B kitapçıkları ayrı ayrı düzenlenmiştir. Sınavlarımız öğretim prgramiarına uygun, özgün, ayırt edici ve birbirinden farklı sru biçimlerini içeren testlerden luşmaktadır. MEB tarafından hazırlanan 4. sınıf Türkçe, Matematik, Fen ve Teknlji, Ssyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, ingilizce ders i öğretim prgramiarına birebir uygundur. Sınavlardaki her sru dersin öğretim prgramlarında yer alan en az bir kazanımla ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Bu ilişkilendirme knu dağılımı kitapçıklarında açıkça verilmektedir. Sıralama yerine kazanım değerlendirmesi ön planda lduğu için ideal bir değerlendirme aracıdır. Öğretmene öğrencinin tüm derslerle ilgili başarı durumunu ölçme ve değerlendirme lanağını sağlamaktadır. 4. sınıfiara ait sınavi arda; Türkçe: 5 Matematik: 5 Fen ve Teknlji: 5 Ssyal Bilgiler: 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 ingilizce: 5 sru lmak üzere tplam 90 sru yer almaktadır. KOZA Başarı tespit sınavlarını uygulayan öğretmenler ve kul yöneticileri verilen şifre ile internet üzerinden detaylı bilgilere belgelere klayca ulaşabilmektedir. Öğretmenler de internetten kendi sınıfları ile ilgili snuçlara rahatça ulaşmaktadırlar. ı ı

12 KOZA Sru Bankasi 4 Öğrencilerin lgu ve laylara başka açılardan da bakmalarını, fark etmelerini ve gerekli durumlarda bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak bilimsel süreçlerine katkıda bulunmayı sağlayan kitap... KOZA Sru Bankası 4'deki testler ; derslerin öğretim prgramlarından yla çıkılarak knu, ünite ve kazanımlara paralel hazırlanmış çktan seçmeli srulardan luşmaktadır. KOZA Sru Bankası 4, titiz bir çalışma snucunda, ders prgramları ve uluslararası uygulamalar dikkatle incelenerek hazırlanmıştır. Alışık lduğumuz test srularının yanı sıra senarylu ve yruma dayalı srular, bşluk dldurma veya cümle tamamlama, kavram haritası, eşleştirme, tabl grafik değerlendirme, görsel kuma - yrumlama sruları gibi farklı uygulamalara yer verilmiştir. KOZA Sru Bankası4, yapılandırıcı yaklaşıma uygun, çklu zekayı dikkate alan, öğrencilerin bireysel farklılıklarını fark etmelerine lanak sağlayan, farklı tiplerde binlerce sru içeren, ünite testleri ve deneme sınavlarının yer aldığı eğlenceli ve zevkli bir kaynak kitaptır. 9,5 x 27,5 cm 476 sayfa KOZA Sru Bankası 4, 4 renk iç baskılı lup kapak 220 g ve selfanlıdır. ingilizce Sru Bankasi 4 ingilizce Sru Bankası 4, ilkkul 4. sınıf öğrencilerinin ingilizce derslerine yardımcı ve sınaviarına destek lmak amacıyla farklı sru tarzları, görsele dayalı ölçme değerlendirme anlayışı ve yapılandırıcı öğretim bakış açısı ile hazırlanmıştır. KOZA Sru Bankası ingilizce 4 kitabındaki testler; 4. sınıf ingilizce dersi öğretim prgramındaki ünite, knu ve kazanımlara paralel hazırlanan çktan seçmeli srulardan luşmaktadır. Öğrencilerin test tekniklerini geliştirmeleri, sınavlarda karşılaşılan farklı sru tiplerine hazırlıklı lmaları için en uygun ve görsel zenginliği lan bir kaynak kitaptır... KOZA Sru Bankası ingilizce 4 kitabında 4 ünite için 5 sruluk tplam 40 knu testi ile her biri 5 sruluk tplam O adet "evaluatin" testi (bütün ünite knularını içeren değerlendirme testil ne yer verilmiştir. Ayrıca kitap snunda öğrenilenleri pekiştirrnek ve öğrenciyi çeşitli sınaviara hazırlamak amacıyla 3 sruluk 2 adet "general revisin" (genel tekrar) testine yer verilerek kitap zenginleştirilmiştir. 9,5 x 27,5 cm 36 sayfa 2

13 KOZA English Stry Series 4.. Stries Fr 4th Grade.. KOZA ingilizce Hikôye Seti 4 th stry : A NEW FRIEND 2nd stry: A PENPAL FROM TURKEY 3rd stry: A NICE CLOSET 4th stry: KATI E AND ROBOT MAX 5th stry: A PENPAL FROM AFRICA 6th stry: PAVPAV THE PARROl + Audi CD Özel kutulu p etli 6,5 x 24 cm 24'er sayfa ingilizce öğrenmenin en klay ve etkili yllarından biri blca kitap kumak ve pratik yapmaktır. Bu nedenle ilkkul 4. sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun, 6 adet hikaye kitabı ve audi+cd'den luşan KOZA ingilizce Hikaye Seti 4 hazırlandı. ingilizce hikaye kitapları, Mil rı Eğitim Bakanlığının ingilizce ders prgramında yer alan knular ve temalar dikkate alınarak ingilizceyiyeni öğrenmeye başlayanlar ve ilkkul4. sınıf öğrencileri için hazırlandı. Dil öğreniminde telaffuzun önemi göz önünde bulundurularak 6 hikayenin tamamı, öğrencinin dinleme, anlama ve telaffuz yeteneğini geli tirmek amacıyla özel larak ingiliz dili uzmanı bir ingiliz öğretim üyesince CD'ye kunmuştur Sınıf seviyesine uygun, öğrenilenlerle uyumlu, rahatça ve krkmadan kunabilecek, farklı knuları içeren, görsel açıdan zengin KOZA ingilizce hikaye kitapları artık sizinle... Hikayeler, derslerde öğrenilen sözcük hazinesi ve dil bilgisi düzeyine uygun lup fazla uzun değildir. Her hikayede ayrı bir evrensel ve güncel knu işlenmiştir. Hikayeler anlatımla uyumlu görsellerle zenginleştirilmiştir. Kitap snlarında kitaptaki hikaye ile ilgili açık uçlu srulara, kavram haritası, bulmaca vb. çeşitli ölçme değerlendirme çalışmalarına yer verilmiştir. 3

14 ilköğretim Fen ve Teknlii Dizisi 4 20 x 25 cm 40'ar sayfa Vücudumuzu Tanıyalım Maddeyi Tanıyalım Kuvvet ve Hareket Ya amımızdaki Elektrik Gezegenimiz Dünya Canlılar Dünyası l ık ve Ses isimli 7 kitap birlikte 4. sınıflar için ba vuru kaynak seti haline getirilmi tir. Öğrencilerimizin, fen ve teknlji derslerinde öğrenilenleri günlük ya amla bağda tırmaları ve bu bilgileri kullanabilmeleri için yayınevimiz, 4. sınıflar için tamamı 7 kitaptan lu an bu diziyi hazırlamı tır. Knular, bir ders kitabında i lenenden farklı bir yakla ımla ; ancak özellikle ders prgramlarıyla uyumlu, içerik açısından zenginle tirilerek ve günlük ya amdan örneklendirilerek ele alınmı tır. Ödev ve prje hazırlamak için deneyler, gözlemler, resimler ile mini sınaviara yer verilmi tir. Bilgiye ula mayı, kavramayı klayla tıran anlatım ve tasarımla düzenlenmi tir. Öğrencilerimizin, fen ve teknlji dersi ile ilgili ara tırma ve prje çalı malarında kaynak larak kullanabilecekleri ekilde düzenlenmi tir. Kitapların herbiri 40 sayfa lup 20x25 cm byutlarındadır. Özel kağıda 4 renk, düz fsette basılmı tır. Kapakları selfan kaplıdır. 4

15 KOZA Kş Arkadaşm Yaryl Tatil Kitab 4 "KOZA Kı Arkada ım 4" Yarıyıl tatil kitabı 2 fasikül larak düzenlenmiştir. 6 ve 2. fasiküllerinde 5'er sruluk "Çözmeden Geçme" testleri bulunmaktadır. Her fasikülde 2 Matematik, Ssyal Bilgiler, 2 Türkçe, Fen ve Teknlji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve ingilizce sayfası bulunmaktadır.. dönemdeki kazanımlar eğlenceli etkinliklerle dersliklerde öğrenilenleri pekiştirici etkinliklerle sunulmuştur. Öğrendiklerini unutmadan eğlenceli bir tatil geçirmek isteyen öğrenciler için bulunmaz bir kaynaktır. Kapaklar s elefn kaplı lup lakla görsel larak zenginleştirilmiştir. 9,5cm x 27,5 88sayfa KOZA Yaz Arkadaşm Fasikül Tatil Kitab 4 4. sınıf KOZA YAZ ARKADAŞIM kitabımız uçurtma ekiyle ve uçurtmasız larak satışa sunulmuştur. DZA Yaz Arkadaşım 4 tatil kitabında ilk 6 fasikül "Yaz Etkinliklerim" şeklinde adlandırılmıştır. Bu fasiküllerde çeşitli eğlenceli etkinliklere yer verilmiştir. Okuma, çözme, inceleme, tasarlama, beyin fırtınası etkinliklerinin bulunduğu fasiküller elinizden bırakamayacağınız nitelikte kaynaklardır. Yaz Etkinliklerim fasiküllerinin 3 ve 6. fasiküllerinden snra "Çözmeden Geçme" adıyla ikişer testten luşan iki fasikül bulunmaktadır. Bu testierin yanıt anahtarları fasikül snunda verilmiştir. 9,5 x 27,5 cm 44 sayfa "Okurgezer'in Ylculuğu" fasikülü, kahramanı ayraç lan eğlenceli kitap tanıtım sayfaları içermektedir. Okurgezer'le iyi dst lacağınıza eminiz. Tatil bittiğinde sizler de birer kurgezer lacaksınız. "Bu Gezi Kaçmaz" fasikülünde yöreler, müzeler, tarihi ve dğal güzellikleri, önemli özellikleri gibi ilgi çekici bir biçimde bl görselli larak anlatılmıştır. "Hemen Yazmalayı m" defterimiz; tatil günlerinde yaptığınız etkinlikleri, gezdiğiniz - gördüğünüz yerleri, kuduğunuz kitapları, yaşadığınız duyguları yazabileceğimiz şirin bir defterdir. KOZA Yaz Arkadaşım 4: O fa si kül 44 sayfa - Hemen Yazmalıyım Defteri 36 sayfa. Kapaklar, selefn kaplı lup lak ile görsel larak zenginleşti rilmiştir. 5

16 KOZA ingilizceenglish Yaryl Tatil Kitab 4 Öğrencilerin öğrendiklerini yarıyıl tatilinde unutmamaları, blca pratik yapıp sözcük hazinelerini geliştirebilmeleri ve için ingilizce Yarıyıl Tatil Kitabı4 hazırlandı. ingilizce Yarıyıl Tatil Kitabı 4'te MEB ingilizce ders prgramının ilk 5 ünitesinde işlenen knuları içeren bulmacalar, açık uçlu srular, bşluk dldurma, tamamlama çalışmaları, dğru yanlış testleri, görsel kuma etkinlikleri, bşluklara uygun kelimeleri ve yapıları yerleştirme, resme bakarak cümle kurma vb. çalışmalara yer verildi. Böylece öğrencinin ingilizce kuma yeteneğini, gramer bilgisini ve kelime hazinesini tatil döneminde de geliştirecek, öğrendiklerini unutturmayacak bir kaynak kitap hazırlandı. 9,5cm x 27,5 64sayfa KOZA Fasikül ingilizce English Yaz Tatil Kitab 4 ingilizce öğrenmenin ve pratik yapmanın en klay ve etkili yllarından biri kitap kumak, dili sürekli kullanmaktır. Öğrencilerin yaz tatilinde öğrendiklerini unutmamaları ve pekiştirmeleri için MEB ingilizce ders prgramının 4. sınıf üniteleri dikkate alınarak renkli, eğlenceli, bl etkinlikli Fasikül ingilizce English Yaz Tatil Kitabı4 hazırlandı. Kza ingilizce English Yaz Tatil Kitabı 4'de yıl içinde öğrenilen en önemli knuların tekrarını sağlayan bulmacalar, açık uçlu srular, bşluk dldurma, dğru yanlış, kavram haritası dldurma, eşleştirme gibi farklı ölçme değerlendirme çalışmalarına ; görsel kuma etkinliklerine ve kelime hazinesini geliştirecek farklı ölçme değerlendirme çalışmalarına yer verildi. Böylece öğrenciler için ingilizce kuma yeteneğini, gramer bilgisini ve kelime hazinesini tatil döneminde de geliştirecek, öğrendiklerini unutturmayacak bir yardımcı kitap hazırlandı. Tatilde hem iyi zaman geçirmenizi sağlayacak hem de yabancı dil kullanımınızı lumlu yönde etkileyecek, rahatça ve krkmadan kunabilecek, Kza Fasikül ingilizce English Yaz Tatil Kitabı4 artık sizinle... 9,5 x 27,5 cm 80 sayfa 6

17 KOZA Klavuz Çizgili Kenar Süslü Yaz Defterleri 5 x 2 cm 48 sayfa 5 x 2 cm 80 sayfa 5 x 2 cm 80 sayfa 9,5 x 27,5 cm 96 sayfa 9,5 x 27,5 cm 48 sayfa 9,5 x 27,5 cm 64 sayfa 9,5 x 27,5 cm 80 sayfa 5 x 2 cm 48 sayfa 5 x 2 cm 80 sayfa 5 x 2 cm 80 sayfa 5 x 2 cm 80 sayfa 5 x 2 cm 80 sayfa 9,5 x 27,5 cm 48sayfa 9,5 x 27,5 cm 64 sayfa 9,5 x 27,5 cm 80 sayfa 9,5 x 27,5 cm 96 sayfa Çcuklarımızın, bitişik eğik yazıyı kurallarına uygun yazabilmeleri ve bunu alışkanlık haline getirebilmeleri için Türkçe ders prgramına uygun kılavuz çizgili, kenar süslü ve süssüz, değişik kalınlık ve büyüklükte yazı defterleri hazırlanmıştır. Bu defterlerde yazı alanı4 çizgi ve 3 aralıktan luşmuş ve satır araları4, 5, 4 mm düzenindedir. 7

18 KOZA Kitap Okuma Defteri Her şeyi bakarak, görerek, yaparak... öğrenemeyiz. Öğrenmenin yllarından en önemlisi kumaktır. ister şiir ister öykü, masal, fıkra, rman lsun... Okumalıyız. Unutmayalım ki kumak insanı yüceltir, geliştirir. Çcuklarımızın da her yaşta kitap kumaya mutlaka zaman ayırmaları, ayda en az bir kitap kuması gerekmektedir. Türkçe Öğretim Prgramı'nda da dil, zihinsel ve üst düzey becerilerin geliştirilmesi, kuma alışkanlığının kazandırılması ve öğrencilerin kudukları kitapları incelemelerinin sağlanması ön görülmektedir. KOZA Kitap Okuma Defteri bu amaçla hazırlanmıştır. 9,5 x 27,5cm 48sayfa Öğrenciler, KOZA Kitap Okuma Defteri'nde yer alan kitap inceleme srularına vereceği yanıtlarla kuduğu kitabın değerlendirmesini, srgulamasını yapabilecektir. Böylelikle kuduğu kitabın karakterleri, kitabın knusu, layın geçtiği yer, zaman ve yazar hakkında srgulama yapma lanağı bulacaktır. Ayrıca kitapta beğendiği özlü sözleri defterindeki uygun yere yazabilecektir. Öğrenci, kuduğu her kitabı defterine kaydedip elinin altında yıllarca unutamayacağı kitaplarla ilgili bilgi kaynağı luşturabilecektir. Zamanla iyi bir kitap kuru lmanın zevkini yaşayacaktır. KOZA Örnekli ve Uygulamall Güzel Yaz Kitab Farklı sınıflardaki öğrencilerimizin rahatlıkla kullanabileceği ve yazı çalışmalarında uygulanması gereken kuralları öğrenebileceği kaynak kitaptır. Bitişik eğik yazıya hazırlık, harflerin başlangıç ve bitiş nktaları. düzenli çizgi çalışmaları. seslerin bağlantı yönleri, harf, sözcük ve satır aralıkları ile ilgili kurallar bl örnekli uygulama çalışmaları ile verilmiştir. 9,5 x 27,5cm BBsayfa 8

19 Hzh Okuma Seti Hem hızlı kuyup hem de daha iyi anlamak isteyenler için hazırlanan bu set O hikaye + uygulama kitabından luşmaktadır. Çcuklar, bu set sayesinde sadece ders ve kaynak kitaplarını değil dergi, gazete, sınav sruları gibi her türlü metni de en az 2-3 kat daha hızlı kuyabilecek, kuduklarını daha iyi anlayacak, sınavlarda kendilerine daha çk zaman kalacak... ANLAYARAK HlZLI OKUMA TEKNiKLERi - OKUMAVI HlZLANDlRlCI UYGULAMA KiTABI Çcuğunuzun aniayarak daha hızlı kuyabilmesini gerçekleştirmek için hazırlanan bu kitapta çk sayıda resimli alıştırmaya yer verildi. Alıştırmalar; eğlenceli tekerleme, bulmaca, şiir, fıkra ve hikayelerle zenginleştirildi. Bu alıştırmalar sayesinde; 9,5 x 27,5cm 96sayfa Çcuğumuzun gözü esneklik ve ritim kazanacak, Gözün görme alanı genişleyecek ve birden fazla kelimeyi aynı anda görmeye alışacak, Çcuğumuz, gözünü daha hızlı hareket etti recek, Satır altına bakarak ritmik ve akıcı kuma alışkanlığı kazanacak, böylece daha hızlı kuyacak ve kuduğunu da anlayacaktır. iç sayfalar ve kapak dört renk baskılı lup kapak selfan kaplıdır. Hızlı kuma çcuklarımıza neler kazandırır?. Bu kitap düzenli kullanıldığında kuma hızı 2-3 kata kadar artabilir. 2. Kısa sürede daha çk yazıyı kuma lanağına kavuşur, verimli çalışma şansına sahip lur. 3. Okuduklarını daha rahat ve dğru anlar. 4. Bir dakikada kuduğu kelime sayısı artar. Buna paralel larak daha çk kuyup daha çk bilgi sahibi lur. 5. Sınavlarda sruları daha çabuk kuyup anlama lanağına kavuşur. Böylece sınav ve yarışmalarda başarılı lma şansı artar. 6. Hızlı kuduğu için kumayı daha kısa sürede tamamlar. Dinlenme ve eğlenmeye daha fazla zaman ayırabilir. "HlZLI OKUMA DiZiSi"nin her kitabı çcukların bedensel ve ruhsal gelişimine uygun larak hazırlanmıştır. Her kitabın sn iki sayfası değerlendirme bölümü larak düzenlenmiş lup dört renk baskılı ve 6 x 23,5 cm byutlarındadır. 6 x 23,5 cm 32 'ş er sayfa 9

20 Canh Kitap Fen ve Teknlii Dizisi \ \ \ \ Siz hiç çizgi film kudunuz mu? Siz hiç kitap izlediniz mi? Artık siz kitap sayfalarını açıyrsunuz, Bilgisayarınız canlandırıyr... Kitaplar sizin için canlanıyr! Evet, artık "Calı Kitap" dönemi Öğrenme sürecinde görsel ögelerin, yazılı ve sözel unsurlardan çk daha etkili lduğu bilinmektedir. Teknljinin hızla gelişip tpluma yayılmakta lduğu günümüzde temel eğitim süreci başta lmak üzere her düzeydeki eğitimde, yazılı ve sözel unsurların yanında görsel unsurlardan da yararlanmamız gerekir. iletişim teknljilerinin gelişimi snucunda bilgisayar, artık temel bilgi kaynağı lan kitabı tamamlayıcı bir rl üstlenmektedir. işte bu amaçla dünyada yepyeni bir teknljik yaklaşım lan "artırılmış gerçeklik" uygulamasıyla, özel bir yazılım prgramı sayesinde, Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirilen ilk kitap larak Canlı Kitap tasarlandı. 20

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar İsim, E mail, Telefn, Adres CV'nizi gönderdiğiniz kişilerin sizinle irtibata geçebilmek için, CV'nizde belirtmiş lduğunuz irtibat bilgilerinden başka bir lanaklarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

TÜRKÇE I. GİRİŞ DİL. haftada 7, yıllık toplam 259 ders saati

TÜRKÇE I. GİRİŞ DİL. haftada 7, yıllık toplam 259 ders saati TÜRKÇE haftada 7, yıllık toplam 259 ders saati I. GİRİŞ DİL İnsan toplumsal bir varlıktır. Dil de insanla var olan bir iletişim aracıdır. Dil insanların doğayla, çevresiyle kurduğu ilişkilerden doğmuştur.

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Bekir GÖKÇE 1

1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Bekir GÖKÇE 1 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Sayfalar/Pages: 1-39 1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Özet Bekir GÖKÇE 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz ÖĞRETMEN EL KİTABI 1. Doğa Ailesine Hoş Geldiniz 2. Kısaca Doğa 3. Eğitim Anlayışımız * Anaokulu Eğitim Programı * İlkokul Eğitim Programı * Ortaokul Eğitim Programı * Lise Eğitim Programı 4. Akademik

Detaylı

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sevgili Çocuklar, Okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi ne

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Kütüphane Hizmetleri Rehberi

Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Kütüphane Hizmetleri Rehberi Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu (IFLA) Uzman Raporu 100 Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Kütüphane Hizmetleri Rehberi Bu rehber, IFLA nın III. Bölümü olan Genel Kamu Hizmet

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR EDEBÎ TÜR: DENEME

ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR EDEBÎ TÜR: DENEME İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15 Bahar 2008 s:189 203 ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR EDEBÎ TÜR: DENEME Namık Kemal ŞAHBAZ Özet Çocukların bilişsel, dil ve sosyal gelişiminde

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Çeviri: Feride Kurtulmuş

Çeviri: Feride Kurtulmuş KĐTAP NASIL OKUNUR RON FRY TĐMAŞ YAYINLARI / 570 ÇALIŞMA TEKNĐKLERĐ DĐZĐSĐ /4 Eserin Türkçe'ye çeviri hakkı Career Press ile yapılan anlaşma uyarınca Timaş Yayınları'na aittir. Đzinsiz yayınlanamaz. Kaynak

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

okulöncesi eğitim ve sorunları

okulöncesi eğitim ve sorunları okulöncesi eğitim ve sorunları OKULÖNCESİ EĞİTİM VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ VII. EÖİTÎM TOPLANTISI 1.7-18 Kasım 1983 ŞAFAK MATBAASI, ANKARA TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ NO : 7 Yayına Hazırlayan

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı