ÖZEL HASTANELERİN HEKİM İSTİHDAM STRATEJİLERİ VE ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL HASTANELERİN HEKİM İSTİHDAM STRATEJİLERİ VE ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ÖZEL HASTANELERİN HEKİM İSTİHDAM STRATEJİLERİ VE ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA Mehmet SAĞIR DOKTORA TEZİ Danışman Doç. Dr. RIFAT İRAZ Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından nolu Doktora tez projesi olarak desteklenmiştir. Konya 2010

2

3 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. MEHMET SAĞIR

4

5 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü DOKTORA TEZİ KABUL FORMU Adı Soyadı MEHMET SAĞIR Numarası Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı Programı Tez Danışmanı İŞLETME / YÖNETİM VE ORGANİZASYONN Tezli Yüksekk Lisans Doktora DOÇ.DR. RIFAT İRAZZ X Tezin Adı: ÖZEL HASTANELERİN HEKİM İSTİHDAM STRATEJİLERİ VE ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE BİR UYGULAMAA Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan Özel Hastanelerinn Hekim İstihdamm Stratejilerii Ve Orta Anadolu Bölgesinde Bir Uygulama başlıklı bu çalışma 10 /12 /2010 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Ünvanı, Adı Soyadı Doç.Dr.. Rıfat İRAZ Prof.Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR Prof.Dr. Adem ÖĞÜT Danışman ve Üyeler İmza Prof.Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI Yrd.Doç.Dr. Musa ÖZATA

6

7 ÖNSÖZ Sağlık sektörünün emek yoğun bir sektör olmasından dolayı, hekim personel, sağlık sisteminde en kritik rolü oynayan personel grubudur. Hastanenin temel üretim faaliyetlerini planlayan ve yönlendiren grup olan hekimlerin tedariki hastaneler açısından büyük önem arz etmektedir. Diğer yönden özel kesim hastanelerinin sayı ve kapasitelerinin artması, ülkemizdeki hekim yetersizliği ve devletin yaptığı düzenlemeler, özel hastanelerde hekim sağlama ve seçme konularının önemini daha da artırmıştır. Çalışma, Türkiye de bu alanda yapılan ilk çalışma niteliğini taşımaktadır. Ulusal tez merkezi ve diğer veri tabanları tarandığında, konuyla doğrudan ilgili çalışma saptanmamıştır. Bu anlamda çalışmanın, literatüre önemli katkılar sağlayacağı beklenmektedir. Uzun bir süreç sonun da ortaya çıkan bu çalışmada, her türlü desteği sağlayarak, bana destek olan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Alanın en iyisi olan sayın hocam Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI hocama çok teşekkür ederim yine doktora eğitimimin başlangıcından ve bu çalışmamın sonlanmasına kadar destek ve yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Doç. Dr. Rıfat İRAZ hocama çok teşekkür ederim. Bilgi, deneyim ve görüşleri ile çalışmama destek olan; Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ, Prof. Dr. Adem ÖĞÜT, Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Yrd. Doç. Musa ÖZATA hocalarıma teşekkür ederim. Çalışmam boyunca manevi olarak desteklerini esirgemeyen, başta babam ve eşim olmak üzere anneme ve kardeşlerime minnettar olduğumu belirterek hepsine tek tek teşekkür ederim.

8

9 i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Adı Soyadı Ana Bilim / Bilim Dalı Danışmanı MEHMET SAĞIR Numarası: İŞLETME / YÖNETİM VE ORGANİZASYON DOÇ.DR. RIFAT İRAZ Tezin Adı ÖZEL HASTANELERİN HEKİM İSTİHDAN STRATEJİLERİ VE ORTA ANADOLUDA BİR UYGULAMA ÖZET Hastaneler ve sağlık kurumları emek yoğun teknolojiye sahiptirler. Sağlık hizmetlerinin üretim ve sunumu büyük ölçüde nitelikli sağlık personelinin bulunmasına bağlıdır. Hekimler sağlık hizmeti ekibinin merkezinde yer alırlar. Hekimler sağlık hizmeti sunum sürecini başlatırlar ve diğer sağlık personelinin faaliyetlerini yönlendirir ve koordine ederler. Hekimler ayrıca hastalara sunulann sağlık hizmetlerinin kalitesinin belirlenmesinde de etkindirler. Birçok araştırma, sağlık maliyetlerininn çok önemli bir bölümünün hekimlerin kararları ile oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle hekimler, hastane performansına önemli etkide bulunmaktadırlar. Bu araştırmanın temel amacı, Orta Anadolu Bölgesi ndeki özel hastanelerde hekim sağlamaa çalışmalarının incelenmesidir. Araştırma verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Örneklemi tanımlamak için frekans ve çapraz tablolar kullanılmıştır. Mann Whitney U testi ile gruplar arasındaki farklılıkların önem düzeyi test edilmiştir. Faktör analizi ile de, hekim sağlamaa araçları ve hekim seçmede kullanılan kriterlerin bağımsız boyutları tanımlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, hastaneler farklıı hekim bulma araçlarıı kullanmaktadırlar. Hastanede çalışan hekimlerin önerilerii ile yönetim kuruluu üyelerininn önerileri en sık kullanılan hekim sağlama araçlarıdır. E mail ve internet ise en az sıklıkla kullanılan yöntemlerdir.

10

11 ii T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Adı Soyadı Ana Bilim / Bilim Dalı Danışmanı Tezin İngilizce Adı MEHMET SAĞIR Numarası: İŞLETME / YÖNETİM VE ORGANİZASYON DOÇ.DR. RIFAT İRAZ PHYSICIAN EMPLOYMENT STRATEGIES OF PRIVATE HOSPITALS AND AN APPLICATION IN MID-ANATOLIAA SUMMARY Hospitals and health care organizations have labor intensive technologies. Production and delivery of health services are greatly depend on availability of qualified health manpower. Physicians are on the center of health care teams. Physicians initiate provision of health services, direct and coordinate the actions of other healthh personnel. Physicians are also take an active role in quality of health servicess provided assuring to the patients. Several studies show thatt great portion of heathh care costss are occured by the desicion of physician. The physician have great impact of hospital performance. The principle purpose of this study is to investigate physician recruitment practices in private hospitals in located in Middle Anatolian Region. Data were collected by using questionnarie method. Frequencies, cros tabulations are used to describe sampling. Mann Whitney U test was performed to test the difference between two groups. Factor analysis procedures were used to define independent dimension of recruitment tools and selection criteria. Study showed that, hospitals use different methods to recruit physicians. Most frequently used methods are employee (current physician) and employer referrals. E mail and internett are the least used method.

12

13 iii İÇİNDEKİLER ÖZET... i SUMMARY... ii TABLOLAR DİZİNİ... vi ŞEKİLLER DİZİNİ... ix GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM HASTANE ORGANİZASYONU VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI 1.1. HASTANELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hastane Organizasyonu Hastanelerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi Sağlık İnsangücü Sağlık Personelinin Sınıflandırılması Hekimlik Mesleği Hekimlerin Görevleri Hastanelerde İnsan Kaynakları Planlaması Stratejik Planlama Hekim ve Sağlık İnsangücü Planlaması İKİNCİ BÖLÜM HEKİM SAĞLAMA 2.1.PERSONEL SAĞLAMA İnsan Kaynakları Sağlama Süreci Hekim Sağlama Hekim Sağlamada Başvurulan Kaynaklar... 57

14 iv Dış Kaynaklardan Personel Sağlamanın Yarar ve Sakıncaları Hekim sağlamada Kullanılan Temel Araç ve Kaynaklar Türkiye de Sağlık Personeli İstihdami Özel Hastanelerde Hekim İstihdamı Kamu Kesiminde Sağlık Personeli İstihdamı Şekilleri Kamu Kesiminde Hekim Sağlama Türkiye de Sağlık Personelinin Mevcut Durumu Türkiye de Sağlık İnsan Gücü ile İlgili Planlar ve Politikalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL HASTANELERDE HEKİM SAĞLAMA UYGULAMALARININ İNCELENMESİ 3.1.ARAŞTIRMANIN AMACI VE KATKILARI Araştırmanın Amacı Araştırmanın Katkıları Problem Cümlesi Hipotezler Veri Toplama Aracı Verilerin Toplanması Araştırma Yöntemi Evren ve Örneklem Verilerin Analizi Araştırma Bulguları ve Tartışma Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin Özellikleri Hastanelerde Hekim Bulma Kaynakları Hastane Büyüklüğü ve Hekim Sağlama Araçları Hastanelerde Sağlanacak Hekimlerde Aranan Özellikler

15 v Hastane büyüklüğü ve Hekim Seçiminde Dikkate Alınan Unsurlar Hekim Sağlama ve Seçme Değişkenlerinin Oluşturduğu Boyutlar Hekim sağlama Hekim Seçiminde Dikkate Alınan Hususlar SONUÇ VE ÖNERİLER EK-1: ÖZEL HASTANELERDE HEKİM PLANLAMASI ANKETİ EK 2: HEKİMLERİN GÖREVLERİ EK 3: KALKINMA PLANLARINDA BENİMSENEN SAĞLIK POLİTİKALARI İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) KAYNAKLAR

16 vi TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Sağlık Personeli Kategorileri ve Örnek Unvanlar Tablo 2. Iç Çevrenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Faktörler Tablo 3: Sağlık İnsangücü Süreci Tablo 4. DPT Öngörüleri Tablo 5. Kliniklere göre hemşire yatak oranları Tablo 6. İstihdam Şekilleri Arasındaki Farklılıklar Tablo de Belirtilen İstihdam Şekilleri Arasındaki Farklılıklar Tablo 8. Yıllara Göre Bazı Sağlık Personelinin Sayıları, Tüm Sektörler, Türkiye Tablo 9: Yıllara Göre Bazı Sağlık Personelinin Sayıları, Sağlık Bakanlığı Tablo 10. Bazı Sağlık Personelinin Sektörlere Dağılımı, Türkiye, Tablo 11. Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımı Tablo 12. Hastanelerin Mülkiyet Durumlarına Göre Dağılımı Tablo 13. Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Dağılımı Tablo 14. Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin Özel Sigortalı Hasta Oranları(%) Tablo 15. Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin Kalite Sistemi Kullanma Durumları Tablo 16. Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin Müstakil İKY Departmanına Sahip Olma Durumları Tablo 17. Hastane Büyüklüğü ve Hastanede Müstakil IKY Departmanının Bulunması Tablo 18. Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin 2009 Yılı Yatak İşgal Oranları (%) Tablo 19. Araştırmaya Katılan Hastanelerde Hekim Bulma Kaynakları Tablo 20. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Sağlamada Gazete İlanlarını Kullanma Durumları Tablo 21. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Sağlamada Hastanenin Web Sayfasına İlan Verme Durumları Tablo 22. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Sağlamada Kendi Hekimlerinin Önerdiği Hekimlerle Temasa Geçme Durumları Tablo 23. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Sağlamada Hastane Üst Yöneticilerinin Önerdiği Hekimlerle Temasa Geçme Durumları Tablo 24. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Sağlamada Hastaneye Çalışmak İçin Başvuran Hekimlerle Temasa Geçme Durumları

17 vii Tablo 25. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Sağlamada Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerine İlan Asma Yöntemini Kullanma Durumları. 111 Tablo 26. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Sağlamada Bu Alanda Çalışan Profesyonel Kurumlarla Temasa Geçme Yöntemini Kullanma Durumları. 112 Tablo 27. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Sağlamada İnternette Hizmet Veren Eleman Bulma Kurumları İle İrtibata Geçme Yöntemini Kullanma Durumları Tablo 28. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Sağlamada Meslek Örgütleri (TIP dernekleri) İle Temasa Geçme Yöntemini Kullanma Durumları Tablo 29. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Sağlamada Hekimlere E-Posta İle Ulaşma Yöntemini Kullanma Durumları Tablo 30. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Sağlamada Hekimle Yüz Yüze Görüşme Yöntemini Kullanma Durumları Tablo 31. Araştırmaya Katılan Hastanelerde Hekim Seçiminde Dikkate Alınan Hususlar Tablo 32. Araştırmaya Katılan Hastanelerde Hekim Seçiminde Dikkate Alınan Hususların Önem Derecesi Tablo 33. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Eğitim Gördüğü Kurumları Dikkate Alma Durumları Tablo 34. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Tıp Fakültesindeki Not Derecesini Dikkate Alma Durumları Tablo 35. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Genel Bilgi ve Beceri Düzeyini Dikkate Alma Durumları Tablo 36. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Mesleki Etik Kurallara ve Normlara Uygun Davranma Özelliğini Dikkate Alma Durumları Tablo 37. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Ulusal ve Uluslararası Düzeydeki Başarılarını Dikkate Alma Durumları Tablo 38. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Sağlık Alanında Tanınır Olma Özelliğini Dikkate Alma Durumları Tablo 39. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Hasta Potansiyelinin Yüksek Olmasını Dikkate Alma Durumları Tablo 40. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Hastane Politikalarına Uygun Olmasını Dikkate Alma Durumları

18 viii Tablo 41. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Gösterdiği Referansların Güvenirliğini Dikkate Alma Durumları Tablo 42. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Talep Ettiği Ücret ve Diğer Ödemelerin Tutarını Dikkate Alma Durumları Tablo 43. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimle Yapılan Mülakat Sonuçlarını Dikkate Alma Durumları Tablo 44. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Yaşını Dikkate Alma Durumları Tablo 45. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Cinsiyetini Dikkate Alma Durumları Tablo 46. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Mesleki Kıdemini Dikkate Alma Durumları Tablo 47. Araştırmaya Katılan Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Hekim Seçiminde Hekimin Daha Önce Çalıştığı Hastanelerden Toplanan Bilgileri Dikkate Alma Durumları. 141 Tablo 48.Hekim Seçiminde Kullanılan Değişken Boyutları

19 ix ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1. Düzeylerine Göre Sağlık Personeli Şekil 2. İnsan Kaynakları Planlama Süreci Şekil 3. Stratejik Yönetim Süreci Şekil 4. Sağlık İnsan Gücü Planlama Modelleri Şekil 5. Beceri Envanteri Şekil 6. İnsan Kaynakları Sağlama Süreci Şekil 7. Hekim Sağlama Çalışmaları Şekil 8. Hekim İhtiyaçı Değerlendirme Süreci Şekil 9. Internet Tabanlı Başvuru Formu Şekil 10. Internet tabanlı ilan Şekil 11: Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımı Şekil 12: Türkiye de Hastanelerin Mülkiyet durumuna göre Dağılımı (SB, 2010) Şekil 13: Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Dağılımı Şekil 14: Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin Özel Sigortalı Hasta Oranları (%) Şekil 15: Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin Kalite Sistem Kullanma Durumları (%) Şekil 16: Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin Müstakil İKY Departmanına Sahip Olma Durumları (%) Şekil 17: Hastanenin Yatak Kapasitesi ve Hastanede Müstakil IKY Departmanının Bulunması Şekil 18: Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin 2009 Yılı Yatak İşgal Oranları (%) Şekil 19: Araştırmaya Katılan Özel Hastanelerin Hekim Bulma Kaynaklarının Önem Derecesi Şekil 20: Araştırmaya Katılan Hastanelerde Hekim Seçiminde Dikkate Alınan Hususların Önem Derecesi

20

21 1 GİRİŞ Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlıklı bir hayatın devam ettirilmesinde sağlık çalışanlarının önemli rolleri vardır. Bu nedenle sağlık alanında çalışan sağlık personelinin sayısı ve eğitimi önem taşır. Sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için sağlık personelinin yeterli sayıda ve çağdaş normlara göre yetiştirilmesi ve ülke çapında dengeli bir dağılımının sağlanması için planlama yapılması önemlidir (SB ve YÖK, 2008:7). Sağlık sektörü emek - yoğun bir sektördür. Genel olarak hemen hemen tüm ülkelerde sağlık sektörü maliyetinin % 60'ından fazlasını insangücü maliyetleri oluşturur. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı'nda bu oran % civarındadır. Ayrıca sağlık hizmetleri çok özel teknik bilgi ve becerilerle donatılmış bir insangücü gerektirmektedir ve hizmetin odak noktasını da bu insangücünün zihinsel ve bedensel kapasitesi oluşturmaktadır. Bu özellikleri olan bir sektörde insan gücünün nicelik ve niteliğine yönelik çalışmalar, politika belirleyici ve karar verici düzeydeki yönetim organları tarafından bilimsel yöntemler kullanılarak yapılmalı, makro hedefler göz önüne alınarak sürekli izlenmelidir (Bloor ve Maynard, 2005: 1). Hekimler, sağlık sektörünün en önemli insan kaynaklarıdırlar. Hastane ve diğer sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinin sunumunun başlatıcısı ve yönlendiricisi ve koordinatörü hekimlerdir (White, 2001: 50). Hastaneler ve sağlık kurumları, hekimlere son derece bağımlıdırlar; zira hekimler tanı ve tedavi hizmetlerinin lisanslı (licenced) tek sunucusu durumundadırlar. Hekimlerin bulunmadığı bir sağlık kurumu, ortaçağda olduğu gibi hastaların sadece barındığı bir otel haline gelecektir. Hekim personelin nicelik ve nitelik yönünden uygunluğu, hastane ve sağlık kurumlarının başarısında büyük önem arz etmektedir. Özellikle tıp bilimi teknolojisindeki gelişmeler, artan uzmanlaşma, sağlık hizmetlerinden beklentilerin artması ve verimlilik kavramlarının önem kazanması, hekim ve sağlık personeli sağlama faaliyetlerinin önemini artırmış (Georke, 1965: ; Shortell ve Getzen, 1980: 97-98); hastane ve sağlık kurumlarında ekip çalışması zorunluluğunun yoğunlaşmasına neden olmuştur (Reeve ve dig., 2010: 29). Diğer yönden hekimler, hastane maliyetlerini de çok yakından etkilemektedir. Bu nedenle,

22 2 hastane maliyetlerini aşağı çekmek için hekimlerin tedavi tarzları üzerinde odaklaşılmaktadır. (Horn ve dig, 1986: , Özcan, 1998:5-17). Sayıştay tarafından hazırlanan ve hastanelerde verimsizlik nedenlerinin incelendiği raporda, insan kaynakları ve özellikle hekim yetersizliğinin ortaya çıkardığı sorunlar irdelenmiştir. Raporda yer alan tespitlere örnek olarak şu hususlar verilebilir (Sayıştay, 2005:65-66): Bir ilçe hastanesinde patoloji laboratuvarı olmadığı halde üç patoloji uzmanı bulunmaktadır. 200 bin nüfuslu bir ilin 250 yatak kapasiteli devlet hastanesinde yüksek kapasiteli MRI cihazı bulunmaktadır. Cihazın kapasitesi çok yüksek olmasına karşın günlük ortalama MRI çekimi yapılarak, hastalara gün sonrasına randevu verilmektedir. Radyoloji uzmanı yetersizliği nedeniyle cihaz vardiya saatlerinde çalıştırılamamaktadır. Radyoloji uzmanı standart kadrosu beş olmasına rağmen, ancak mevcut sayı üçtür. Buna karşılık 15 olması gereken röntgen teknisyeni sayısı ise 25 tir. Oysa 2 milyon nüfuslu ve 500 yataklı yakın bir ildeki hastanedeki MRI cihazının kapasitesi düşük olduğu için ihtiyaca cevap verememktedir. Diğer bir hastanede 40 standart teknisyen kadrosuna rağmen, 17 teknisyen bulunmaktadır. Uzman doktor sayısının azlığı nedeniyle MRI raporu beş gün sonra verilebilmektedir. Mamografide beş ay sonrasına randevu verilmektedir. Bir başka hastanede iki ultrason cihazı saat 16.00'ya kadar, iki ultrason cihazı da 12.00'ye kadar faaliyet göstermektedir. Diğer iki ultrason cihazı ise personel yetersizliği gerekçe gösterilerek hiç kullanılmamaktadır. Ultrason randevuları 1.5 ay sonrasına verilmektedir. Bir hastanede sekiz radyolog bulunmaktadır. Ancak uzmanların sadece biri MRI ve anjio, dördü de beyin tomografi cihazı kullanabilmektedir. Doğum salonu olmasına rağmen, uzman doktor olmaması nedeniyle hasta yatışı yapılamayan bir ilçede devlet hastanesine doğum vakaları ile gönderilmektedir.

23 3 Bir hastanede sadece bir radyoloji uzmanı bulunması ve onun da bazı cihazları kullanmayı bilmemesi nedeniyle hastanedeki renkli doppler cihazı atıl kalmakta, MRI cihazı eksik kapasiteyle çalıştırılmakta ve dışarıya MRI sevki yapılmaktadır. MRI, tomografi ve ultrason raporlarının yazılımı zorunlu olmasına karşın, tek radyoloji uzmanı bulunduğu için, zaman zaman sonuca ilişkin raporlar yazılmadan, filmler hastaya verilmektedir. Yukarıda verilen sorunların, özellikle hekim personel yetersizliği yanında, insan kaynakları planlaması, personel temin ve seçme çalışmalarına gerekli önemin verilmemesinden kaynaklandığı ileri sürülebilir. Personel sağlama ve seçme konusunda özel hastanelerde de benzeri sorunların bulunduğu söylenebilir. Özellikle mecburi hizmet yasası ve tam gün yasasının kabul edilmesinden sonra, özel hastanelerin hekim bulma konusunda güçlüklerle karşılaşacağı ifade edilmektedir. Nitekim 5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 21/1/2010 tarihinde TBMM'ce kabul edilmiştir. Kanunda sadece tıp doktorlarını değil, bütün öğretim üyelerini kapsayan düzenlemeler yer almıştır. Kanunun 3. maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 36'ncı maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: Öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar. Öğretim elemanları, bu kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu). Bu kanunla, devlet ve üniversite hastanelerinde kısmı statüde bulanan hekimlerin, özel hastanelerde veya özel muayenehanelerde çalışması mümkün olmadığından, kamu ve özel sektör sağlık kurumları arasından bir tercih yapmayla sınırlandırılmaları söz konusudur. Bu durumda, özel hastanelerin yakın zamanda daha ciddi boyutta hekim istihdam sorunları yaşayacağı ifade edilebilir. Bu kanun daha sonra Danıştay tarafından kısmen de olsa iptal edilmiş olup, hükümetin bu konu üzerinde çalışmaya devam ettiği ve yeni bir yasal düzenleme yapacağı hususları tartışılmaktadır.

24 4 Mecburi hizmet yasası da özel hastanelerin hekim istihdamı konusunda problemle karşılaşmalarına yol açmaktadır. Tabip ve uzman tabiplere mecburi hizmet getiren kanun 05/07/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mecburi hizmet, devlette görev yapmadan özel sektörde görev yapılamayacağını ifade etmektedir. Devlette görev yapma süresi ilçelere göre 300 ile 600 gün arasında değişmektedir (Ek Madde 3). Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimi tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç 2 ay içinde, devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilan edilecektir (Ek Madde 5). Bu kanun ile, özel hastanelerin hekim bulma potansiyeli önemli ölçüde sınırlandırılmıştır. Kanunla, tıp fakültesinden mezun olanlar veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimler, belirtilen sürelerde kamuda mecburi hizmetle görevlendirilmekte; özel sektörde çalışmaları ise kesinlikle yasaklanmaktadır. Bu durum, özel hastanelerin genç, dinamik hekimleri istihdam konusunda sıkıntılarla karşılaşmasına yol açabilmektedir. Sağlık Bakanlığı nca yukarıda kısaca açıklanan iki kanunun yanında, özel hastanelerin hekim istihdamını önemli ölçüde etkileyen bir mevzuat değişikliği daha yapılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 11/3/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelikle eklenen Ek 6 ncı maddesi uyarınca teşkil olunan Planlama ve İstihdam Komisyonu'nun 29/12/2009 tarih ve 2009/6 sayılı Kararının yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır. Planlama ve İstihdam Komisyonunun tarih ve 1 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan ve tarih ve sayılı makam onayı ile uygun görülen 4 üncü maddesi ile " tarihinden önce; emekli olan, kamudan istifa eden, sadece muayenehanesinde veya sadece poliklinikte çalışan ve herhangi bir özel hastane, tıp/dal merkezinde kadrolu çalışmayan tabiplerin, planlamadan istisna olarak özel hastane, tıp/dal merkezinde kadrolu/tam zamanlı çalışabilmelerine karar verilmiştir. Bu tabiplerin özel hastane, tıp/dal merkezinde kadrolu/tam zamanlı çalışabilmelerine izin verilmesi için ayrıca, muayenehanesi

25 5 olanların muayenehanelerini kapatmaları, poliklinikte çalışanların da poliklinikten ayrılması ve poliklinik ortağı ise ortaklığının bitirilmesi gerekmektedir kararı doğrultusunda uygulama başlatılmıştır. Hekim personel, sağlık sisteminde en kritik rolü oynayan personel grubudur. Hastanenin temel üretim faaliyetlerini planlayan ve yönlendiren grup olan hekimlerin tedariki hastaneler açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle tıp alanında uzmanlar arasındaki yoğun işbirliği, hekim sağlama seçme konusunu daha önemli kılmaktadır. Örneğin bir anestezi uzmanının bulunmadığı bir hastanede, cerrahi alanda yeterli sayıda uzman hekim bulunsa bile, ameliyat hizmetlerinin gerçekleştirilmesi mümkün görünmemektedir (Rourke vd, 1993: ). Bu çalışma ile Türkiye de özel kesim hastanelerinin hekim sağlama ve seçme uygulamaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, hastane organizasyonu ve sağlık iş gücünün yanı sıra hastanelerde insan kaynakları yönetimi ve insan kaynakları planlamasından bahsedilmiştir. İkinci bölümde insan kaynakları yönetiminin diğer bir görevi olan personel sağladan bahsedilmiştir. Süreç olarak hekim sağlama aşamasında kullanılan hekim seçme de kullanılan araçlar ve hekimlerde aranan kriterlere değinilmiştir. Çalışmanın son bölümü ise, Orta Anadolu daki özel hastaneler üzerine yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç ve önerilerden meydana gelmektedir. Çalışma, Türkiye de bu alanda yapılan ilk çalışma niteliğini taşımaktadır. Ulusal tez merkezi ve diğer veri tabanları tarandığında, konuyla doğrudan ilgili çalışma saptanmamıştır. Bu anlamda çalışmanın, literatüre önemli katkılar sağlayacağı beklenmektedir. Diğer yönden özel kesim hastanelerinin sayı ve kapasitelerinin artması, ülkemizdeki hekim yetersizliği ve devletin yaptığı düzenlemeler, özel hastanelerde hekim sağlama ve seçme konularının önemini daha da artırmıştır.

26 6 BİRİNCİ BÖLÜM HASTANE ORGANİZASYONU VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI 1.1. HASTANELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Topluma, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetlerini sunmakta olan hastaneler için, sahip oldukları insangücü, üretim faaliyetlerinin en önemli bileşenidir. Aşağıda hastanelerin organizasyonel yapıları ve hastanelerdeki sağlık insangücü planlamasına yönelik bilgiler verilmiştir Hastane Organizasyonu Sağlık kurumları, sağlık hizmetlerinin sunulmasına olanak tanıyan örgütsel yapıya sahip varlıklar olarak tanımlanmaktadır (Longest vd. 2004: 2). Hastaneler, sağlık sisteminin merkezinde yer alan (Schulz ve Johnson, 1990:7-9), birey ve toplumun tedavi hizmeti ihtiyaçlarını karşılayan örgütlerdir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde ise hastaneler şu şekilde tanımlanmaktadır: Hastane, hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin ayakta veya yatarak izleme (müşehade), muayene, tanı (teşhis), tedavi ve rehabilite edildikleri aynı zamanda doğum yapılan kurumlardır" (SB, 1983). Hastanelerin çok çeşitli fonksiyonları bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar dört ana gruba ayrılmaktadır: (Seçim, 1991: 9-19; Carson ve dig., 1995: 93). Tedavi Hizmetleri Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri Eğitim Araştırma

27 7 Tedavi hizmetleri, hastanelerin en temel işlevidir. Hastaneler, hasta ve yaralılara ayakta veya yatış yoluyla tanı ve tedavi hizmetleri sağlayan sağlık kurumlarıdır. Hastaneler, hasta ve yaralıların tedavisi yanında, koruyucu sağlık hizmetleri de sağlamaktadırlar. Hastanelerdeki sağlam çocuk birimleri, bu hizmetlere örnek verilebilir. Hastaneler ayrıca alkol, sigara, uyuşturucu gibi sağlığa zararlı alışkanlıklara karşı mücadelede etkin rol oynamakta (örn. sigara bırakma, dengeli beslenme, gebe ve bebek bakımı seansları) ve bu yolla toplum sağlığının geliştirilmesine etkide bulunmaktadırlar (Kavuncubaşı, 2000: 44). Hastaneler aynı zamanda birer eğitim kurumlarıdır. Hastanelerde verilen eğitim ya da hastanelerden beklenen eğitim hizmetleri, hasta ve yakınlarının eğitimi, öğrencilerin eğitimi (intörnlük, tıpta uzmanlık) hastane personelinin hizmet içi eğitimi ve sağlık konularında kamuoyunun eğitimi olarak sıralanabilir (Seçim, 1991: 15). Hastanelerin diğer bir işlevide, araştırmadır. Hastaneler, tıp bilimleri alanında araştırmaların yapıldığı merkezler olma yanında, bu tür araştırmalara kaynak da tahsis eden kurumlardır Hastanelerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi Son yıllarda, hastanelerde insan kaynakları yönetiminin rollerinde önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır Geleneksel olarak insan kaynakları yönetimi, iş ve personel üzerinde odaklaşan idari bir faaliyet olarak görülmüş, insan kaynakları yönetimi departmanları da sadece levha olarak oluşturulmuştur. Bu yaklaşımda, personel performansının yükseltilmesinin, otomatik olarak kurum performansını da artıracağı varsayılmıştır (Bach, 2005: 3-4). Hastanelerde personel şubesi olarak anılan bölümler, sendikalarla ilişkiler, personelin kontrolü, personelin kurallara uyumunu sağlama ve personel sağlama, seçme, eğitim vb faaliyetleri hastane politikalarıyla bağlantılı olarak gerçekleştirmek için kurulmuşlardır. Personel yöneticileri genellikle orta veya alt kademe yönetim düzeyindedirler lı yıllarda stratejik yönetim kavramının önem kazanmasıyla

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Hastanelerin Tanımı *Hastanelerin Özellikleri *Hastanelerin

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TIBBİ DOKÜMANTASYONA GİRİŞ ÖĞR. GÖR. DR. AYSU KURTULDU HASTANE VE HASTANE TÜRLERİ Hastanenin tanımı Hastanelerin

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011-2012 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013-2014 TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. SAĞLIK SEKTÖRÜ... 3 1.1. Sağlık Personeli Durumu... 3 1.2. Ölüme Neden Olan Hastalıklar, Bebek - Çocuk Ölümleri ve Toplam Doğurganlık...

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tablo Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 13/12/2016-450323 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı *BE8V6D083* Sayı :46656802-010.04- Konu :Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi Dağıtım

Detaylı

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları BÖLÜM III Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve Mesleğin Genel Sorunları Eczacı, ilaç ve hammadde elde etmede, farmasötik madde ve müstahzar yapımında, çeşitli ilaç analizlerinde, ilacın tanınması ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ Müge ÜNAL Ağız ve diş sağlığı sektörü muayenehaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, diş poliklinikleri, diş protez laboratuarları ve diş depolarından oluşan oldukça geniş

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME 27.3.2002 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik, defalarca değişikliğe uğradı. Yönetmelik te son değişiklik

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin:

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (09.12.2015

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Madde.1.1. Tanım: Bu yönergede adı geçen ve ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR FAKÜLTE / BİRİM BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI / BİLİMDALI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO UNVANI KADRO SAYISI Klinik

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ FİNAL I TARİHLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YERİ FARMAKOLOJİ 05.01.2015 13:00 104 TÜRK DİLİ I 06.01.2015 10:00 301 ALET BAKIMI, KORUMASI VE ST. YÖN. 06.01.2015 13:00 104 DİŞ MORFOLOJİSİ 07.01.2015 13:00 104

Detaylı

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ AHMET ARSLAN MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Meslek, kişilerin topluma yararlı mal ve hizmet üreterek geçimlerini temin etmek ve para kazanmak için yaptıkları, belli bir eğitimle kazanılan, sistemli

Detaylı

Uzm. Dr. Murat Günaydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Uzm. Dr. Murat Günaydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Uzm. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (Tıp Meslekleri Uygulamalarına Dair

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE FONKSİYONLARI

SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE FONKSİYONLARI SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE FONKSİYONLARI Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Geçmiş

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUKOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUKOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUKOŞULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı GüzYanyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN 7..05 tarih ve 9565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7..05 tarihli ve 05/879

Detaylı

Sağlıkta İnsan Kaynakları Planlaması (Tıp Eğitiminde Dünya Deneyimi ve Sağlık Mesleklerinde Gelecek Eğilimleri)

Sağlıkta İnsan Kaynakları Planlaması (Tıp Eğitiminde Dünya Deneyimi ve Sağlık Mesleklerinde Gelecek Eğilimleri) Sağlıkta İnsan Kaynakları Planlaması (Tıp Eğitiminde Dünya Deneyimi ve Sağlık Mesleklerinde Gelecek Eğilimleri) Üniversite Hastaneleri Birliği IX. Toplantısı 24-25 Haziran 2011, Erzurum Dr. Salih Mollahaliloğlu

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi I. Yarıyıl Ders Dönemi 15.09.2014 23.01.2015 I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2014-2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TARİHLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2014-2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TARİHLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 22.01.2015 14:00 101 AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 YABANCI DİL I 22.01.2015 10:00 101 AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 TÜRK DİLİ I 22.01.2015

Detaylı

Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan

Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan Gerek Sağlık Bakanlığı tarafından, gerekse bazı bilimsel makalelerin bulgularına dayalı olarak aile hekimliği uygulamasının ekip çalışmasını motive

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 0-17 yaş arasındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 29.08.2008 R.G.Sayısı: 26982 MADDE 1 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî

Detaylı

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Medikal Fizik AD. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2015 Trabzon Ülkemizde Tıp alanındaki

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 8 Mart 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27515 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. Önder

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi SAĞLIK HİZMETİ Kişilerin ve toplumların sağlığını korumak, hastalandıklarında

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

HEMŞİRE İSTİHDAMI. Dr. Keziban AVCI. TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

HEMŞİRE İSTİHDAMI. Dr. Keziban AVCI. TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü HEMŞİRE İSTİHDAMI Dr. Keziban AVCI TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü 2. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi İstanbul 2016 İÇERİK

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR Giriş İşletmelerin rakiplerinden tek farklı kaynağı insan dır. Günümüz dünyasının insan kaynağının profili İnsan Kaynakları

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul Üyeleri GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI

İÇİNDEKİLER. Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul Üyeleri GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI İÇİNDEKİLER Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul I II GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI Gülhane Tıp Fakültesi Sınıf Yıl Kurulları Temsilcileri 1-1 Gülhane Tıp Fakültesi

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK İÇERİK Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş Değişen Dünyada İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ I. PROGRAM PROFİLİ Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu,

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU Tablo 1: Öğrenci Sayıları Program Öğrenci Sayısı 2011-2012 2012-2013 Tezli Yüksek Lisans 516 450 Tezsiz Yüksek Lisans 37 31

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI Prof. Dr. Günfer Turgut Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Neden Temel

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı YÖNETİMİ Sağlık n Destek Sağlık n Veteriner Halk Sağlığı n Acil Sağlık ve Cankurtarma n Sağlıklı Gıda n İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 011 FAALİYET RAPORU Sağlık Yönetimi 14 YÖNETİMİ Stratejik Amaç 4

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı