Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12)"

Transkript

1 Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 2 TEMMUZ 2003 Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) 10 H zl Tren Geliyor! Ankara - stanbul aras n 3 saate indirecek h zl tren projesi 1. Etab n n temeli at ld. 14 Seyahat Notlar Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Malezya, Pakistan ve Selanik e yapt ziyaretlerden notlar. 20 AB fiimdi Daha Yak n Türkiye, AB yolunda önemli bir kilometre tafl oluflturan 6. uyum paketini yasalaflt r ld. 24 Ekonomide Bahar... May s ta 18 y l aradan sonra ilk kez eksi de erlere düflen eflasyon Haziran ay nda da düflüflünü sürdürdü. 28 Çiftçinin Yüzü Gülecek AK Parti tar m sektörünü canland racak çal flmalar n büyük bir h zla sürdürüyor. 33 Hesap Soruluyor TBMM Yolsuzluklar Araflt rma Komisyonu Nas l Çal fl yor? Komisyon Baflkan Azmi Atefl ile röportaj. 42 DS : Dünya Liderli ine Do ru DS, 2003 y l n suda bereket, enerjide hamle y l olarak belirledi. 46 Kap lar Aç l yor Baflbakan Erdo an: Gürbulak tamam, s rada 5 yeni s n r kap s var. 52 Yerel Yönetimler Reformu Yerel Yönetimler Reformu Türkiye nin gelece ini garanti alt na alacakt r. 54 AK Parti letiflim Merkezi AK Parti, bir ilke daha gerçeklefltirerek, yönetimle halk aras nda 24 saat iletiflim hatt kurdu. Ayr ca Medyalan da At f Hüseyin, Aktüel Test, kitap ve belgesel dünyas ndan seçmeler, Temmuz Tarihi.. 1

2 E D T Ö R D E N Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:1 Say :2 Temmuz 2003 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Osman Güzelgöz Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Tafl Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Murat Mercan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s lginize teflekkürler.. Türkiye Bülteni nin ilk say s umdu umuzun da üzerinde bir ilgi ve takdire mazhar oldu. Gerek AK Parti üst yönetiminin, gerek Meclis Grubu muzun, gerekse teflkilat mensuplar m z n ve üyelerimizin ilk say m z n biçim ve içeri iyle ilgili de erlendirmeleri bizim için gerçekten hem cesaret verici, hem de ufuk aç - c oldu. Gösterilen bu ilginin geniflli i ve derinli i, Türkiye Bülteni nin üstlendi i sorumlulu un s n rlar n da alabildi ine geniflletiyor. Nitekim, bu say m zdaki tematik zenginlik de Türkiye Bülteni nin hedefledi i ufuklar n göstergesi say labilir. Bu say m z n a rl kl konusu olan Yolsuzluklar Dosyas, Türkiye nin en acil ve en hayati meselesi olan yolsuzluklar n önlenmesi ve hesab n n sorulmas konusuna Meclis Yolsuzluklar Araflt rma Komisyonu nun nas l yaklaflt na ve bu konuyla ilgili olarak bundan sonra gerçeklefltirilecek çal flmalara fl k tutan bir dosya... Do rusunu söylemek gerekirse Bülten in bu say s nda yer ver(ebil)di imiz di er hizmet dosyalar n n her biri ayr ca birer ana dosya konusu olabilecekken, Bülten in s n rl sayfalar nda ancak bu ölçüde yer bulabilmifl dosyalard r. Bir baflka ifadeyle, bunlar biraz da flansl dosyalar; zira elimizde yay n için s ra bekleyen daha pek çok önemli hizmet dosyas var ve AK Parti hükümetinin icraat h z na bizim bu s n rl sayfalarla yetiflmemiz takdir edersiniz ki imkans z... Önümüzdeki aylarda baz Özel Say lar haz rlayarak ülkenin temel sorunlar na getirilen AK Parti çözümlerini kamuoyunun bilgisine ve de erlendirmesine açmak istiyoruz. Özellikle yaz l olarak bize iletece iniz görüfl, elefltiri ve öneriler, Türkiye Bülteni nin daha da ifllevsel ve yararl bir yay n organ olmas na büyük katk sa layacakt r. Türkiye Bülteni nin yeni say lar nda, yeni hizmet dosyalar nda buluflmak üzere, hepinize sa l k ve esenlik dolu günler dileriz. TÜRK YE BÜLTEN, TEMMUZ 2003

3 TEMMUZ TAR H Lozan Bar fl Antlaflmas K urtulufl Savafl n n baflar yla neticelenmesi üzerine, taraflar sviçre nin Lozan kentinde konferans toplanmas n kararlaflt rd. Konferansa, Türkiye, ngiltere, Fransa, talya, Japonya, Yunanistan kat lacak, SSCB ve ABD ise ilgili konularda müzakerelere ifltirak edecekti. TBMM deki müzakereler neticesinde, Lozan da Türkiye yi, smet nönü baflkanl - nda Sa l k Bakan R za Nur ve ktisat Bakan Hasan Hüsnü Saka n n yer ald bir heyetin savunmas kararlaflt r ld. Heyete, müzakereleri TBMM de yap lan ve hükümet taraf ndan somutlaflt r lan, Lozan da nas l hareket edeceklerini belirleyen, 14 maddelik bir talimatname verildi. 21 Kas m 1922 de bafllayan Konferans 4 fiubat 1923 te kesintiye u rad. 23 Nisan 1923 te görüflmeler yeniden bafllad. 9 Temmuz da TBMM de, smet nönü ye antlaflmay imzalama yetkisi verdi. 24 Temmuz 1923 te 143 maddelik esas antlaflma imzaland. Böylece Türkiye milletleraras planda resmen tan nd. Antlaflmaya göre, Hatay d fl nda, bugünkü s n rlar esas kabul edildi. On ki Ada talyanlara b rak ld. Kara aç, Yunanistan n savafl tazminat olarak Türkiye ye b - rak ld. Müslüman olmayan az nl klar anayasa önünde eflit kabul edilip, kültürel haklar güvence alt na al nd. Musul meselesi ve Osmanl borçlar ile Türklerle Rumlar n mübadelesi konusunun ayr nt lar n n ilgili devletler aras nda çözülmesi benimsenmiflti. Lozan Bar fl Antlaflmas A ustos 1923 teki müzakerelerden sonra 213 kabul 14 ret oyuyla TBMM de kabul edildi SADABAD PAKTI MZALANDI Türkiye, ran, Irak ve Pakistan aras nda, Tahran da, Sadabad Kasr nda bir sald rmazl k pakt imzaland. Pakta kat lan ülkeler birbirlerinin iç ve d fl ifllerine kar flmaktan kaç nmay, uluslararas iliflkilerde ortak ç karlar ilgilendiren konularda birbirlerine dan flmay taahhüt etti. Bu antlaflma tarihe imzaland Kasr n ismiyle, Sadabad Pakt olarak geçti. FRANSIZ HT LAL 1787 den beri devam eden isyanlar 1789 y l nda doruk noktas na ulaflarak Fransa ve Dünya tarihinde yeni bir ça aç lmas na neden oldu y l n n Haziran ay nda, Kurucu Meclis i da tmak için ayr cal kl s n flarla kral n bir "aristokratlar komplosu" haz rlad söylentileri köylüler aras nda pani e sebep oldu. Askeri birliklerin kral n emriyle Kurucu Meclis in çevresini sarmas üzerine 14 Temmuz sabah Paris halk ayaklanarak, krall k bask s n n simgesi olan Bastille Hapishanesi ni ele geçirdi. Kral halk n egemenli ini tan d n ilan etmek zorunda kald. KIBRIS BARIfi HAREKATI 1968 de bafllayan ve K br s a yeni bir düzen getirme amac n tafl yan uluslararas görüflmelerden, 6 y l boyunca bir sonuç al namam flt de Lefkofle deki Türk mahallelerindeki k y mlar ndan dolay "Türk Kasab " olarak flöhret bulan EOKA c Nikos Sampson, 15 Temmuz 1974 de, Atina daki Cunta yönetiminin deste iyle darbe yaparak yönetimi eline geçirdi. Bu darbe adan n fiilen Yunanistan a ilhak demekti. 20 Temmuz sabah Türk Silahl Kuvvetleri Girne den K br s a ayak bast. Türk ordusu iki gün içinde Magusa-Lefkofle-Lefke-Kokima çizgisine ulaflarak adan n % 38 ini ele geçirdi. LK NSAN AYDA 16 Temmuz da f rlat lan ABD uydusu Apollo 11 in inifl arac, astronot Neil Armstrong ve Edwin Aldrin i ay yüzeyinde "Sessizlik Denizi" olarak adland r lan düzlü e indirdi. 20 Temmuz da gerçekleflen bu olay, Armstrong "Benim için küçük ama insanl k için büyük bir ad m" sözleriyle dünyaya duyurdu. Armstrong ve Aldrin ay yüzeyinden tafl ve toprak parçalar al p incelemeler yapt. Aya yap lan bu yolculu un bütün aflamalar televizyon ve radyolardan canl yay mland. TÜRK YE BÜLTEN, TEMMUZ

4 DAmerikan askerlerine yarg muafiyeti ABD yönetimi, dünya çap ndaki askerlerinin olas insan haklar ihlalleri ve savafl suçlar n uluslararas yarg n n k skac ndan yine kurtard. BM Güvenlik Konseyi, ABD yi 1 Temmuz 2002 de faaliyete bafllayan dünyan n ilk kal c Uluslararas Ceza Mahkemesi nin (UCM) yarg s ndan bir y l muaf tutan karar tasar s n kabul etti. UCM, geçen y l ayn karar 15 üyenin oybirli iyle kabul etmiflti. Ancak bu kez veto hakk olan konsey üyeleri Fransa ve Almanya ile geçici üye Suriye çekimser kald. ünya Aktüalite Atlas BM ile Komboçya n n tarihi anlaflmas BM ile Kamboçya hükümeti, K z l Kmerler in eski yöneticilerinin yarg lanmas için uluslararas kat l ml bir mahkeme kurulmas konusunda tarihi bir anlaflmaya imza koydu. Kamboçya da tarihleri aras ndaki iktidarlar döneminde 1,7 milyon kiflinin ölümüne yol açan K z l Kmer liderlerinin uluslararas mahkemede yarg lanmas n n yolunu açacak anlaflma, BM Genel Kurulu taraf ndan onayland. Kamboçya Baflbakan Hun Sen BM Genel Kurulu nun onay n n ard ndan anlaflmay ülkesinin de onaylamas sürecinin bafllayaca n söyledi. K z l Kmerler, onay n ard ndan, kurulacak olan BM destekli mahkemede soyk - r m ve insanl a karfl suçlardan yarg lanacak. K z l Kmer rejimi s ras nda siyasi bask ve idamlar, açl k, hastal k, zorla çal flt rma sonucu 1,7 milyon kifli hayat n kaybetmiflti. Berlisconi ye dokunulmazl k talyan parlamentosu, hakk nda yolsuzluk suçlamalar bulunan Baflbakan Silvio Berlusconi yi görevde oldu u sürece yarg lanmaktan muaf tutan dokunulmazl k yasas n onaylad. Cumhurbaflkan, baflbakan, senato, meclis ve anayasa mahkemesi baflkanlar na tam dokunulmazl k içeren yasan n onaylanmas yla, talya n n en zengin adam olan Berlusconi, ülkesi ad na AB dönem baflkanl n üstlenmeden önce, hakk ndaki davalardan kurtuldu te Romal hâkimlere rüflvet verdi- i iddias yla yarg lanan Berlusconi, 17 Haziran daki son duruflmada, suçlamalar "fantezi" olarak nitelemiflti. Peru da 20 y ll k savafl n bilançosu: 60 bin ölü Peru da Hakikati Araflt rma Komisyonu, hükümet güçleriyle Maocu çizgideki Ayd nl k Yol gerillalar aras ndaki 20 y ll k çat flmalarda, 40 ila 60 bin kiflinin öldü ü ya da kayboldu u sonucuna vard klar n duyurdu. Hükümetin atad Hakikati Araflt rma ve Uzlaflma Komisyonu, iki y lda 18 bin kurbanla görüflmüfltü. Komisyon Baflkan Salomon Lerner, 8 bin kiflinin kaybolmas ndan hükümet güçlerinin, üye Ivan Deregori ise ölümlerin yar s ndan Ayd nl k Yol un sorumlu oldu unu söyledi. Çeçen aff onayland Rus parlamentosunun alt kanad Duma, Çeçenistan da silah b rak p teslim olacak militanlar için k smi af getiren yasay onaylad. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in iste i üzerine Duma n n büyük ço unlu u taraf ndan kabul edilen af yasas, 1 Eylül e kadar silahlar - n b rakacak ve sadece belli suçlara kar flm fl Çeçen militanlar kapsayacak. Aftan, 1993 ten beri Çeçenistan ve ngufl Cumhuriyeti nde faaliyet gösteren Çeçen militanlar faydalanabilecek. KKTC den Rum mallar için tazminat yasas KKTC, K br s sorununun çözümünde önemli bir gündem maddesi olan mal-mülk konusunun takas ve tazminat yoluyla çözümü için yasa haz rl yor. "Tafl nmaz mallar n tazmini yasa tasar s " yasalaflt takdirde, Rumlar, 20 Temmuz 1974 öncesinde K br s n kuzey kesiminde b rakt klar tafl nmaz mallar için oluflturulacak "tafl nmaz mal saptama, de erlendirme ve tazminat komisyonuna" baflvurabilecekler. Komisyona baflvuracak Rumlar n hak sahibi olduklar n kan tlamalar durumunda, kendilerine tafl nmaz mallar n n 1974 deki bedeli ile kullan m kayb ndan do an tazminat n toplam kadar tazminat ödenecek. 4 TÜRK YE BÜLTEN, TEMMUZ 2003

5 NATO Güney Bölge Hava Kuvvetleri Komutanl zmir de oluflturulacak NATO Savunma Planlama Komitesi (DPC) toplant lar nda, Güney Bölge Hava Kuvvetleri Komutanl n n zmir de oluflturulmas öngörüldü. Deniz Kuvvetleri Komutanl n isteyen Yunanistan n talebi ise olumlu karfl lanmad. Güney bölgedeki hava kontrolü ve operasyonlar ndan sorumlu olacak olan NATO Güney Bölge Hava Kuvvetleri Komutanl, çokuluslu bir karargah fleklinde ifllev kazanacak. srail-filistin gerginli i sürüyor "Yol Haritas " bar fl plan na ra men srail-filistin gerginli i karfl l kl sald r larla sürüyor. Yol haritas sürecini hayata geçirmeyi amaçlayan ABD D fliflleri Bakan Colin Powell, bu amaçla alt hafta içinde dört kez Ortado u ya gitti. Son Ortado u ziyaretinde, Hamas örgütünü bar fl n düflman olarak nitelendiren Powell, Ortado u bar fl için Filistin taraf n n ad m atmas n istedi. Radikal gruplar n srail e sald rmamak üzere ateflkes yapmas n n yeterli olmad n, silahs zland r lmalar gerekti ini belirten Powell, yol haritas na yönelik pratik ad mlar n at lmas n n zaman n n geldi ini söyledi. ran n nükleer program mercek alt nda Uluslararas Atom Enerjisi Ajans, ran n nükleer program konusunda fleffaf olmaya devam etmesini istedi. Ajans, ran dan uluslararas toplumun nükleer silah gelifltirmedi inden emin olmas için s k denetimler yap lmas n n önüne koydu u engelleri kald rmas n istiyor. ABD, ran, nükleer anlaflmalarla ilgili yükümlülüklerini sürekli ihlal etmek ve uluslararas denetimleri atlatmaya çal flmakla suçlarken, AB Genel fller Konseyi de 16 Haziran da ran dan, nükleer silahlar n yay lmas n n önlenmesine iliflkin anlaflman n ek protokolünü "acilen ve koflulsuz" imzalamas n istiyor. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin ise, ran Cumhurbaflkan Muhammed Hatemi nin, nükleer silah gelifltirme programlar n n bulunmad konusunda kendisine flahsen güvence verdi ini söyledi. Putin, ran n, nükleer program n Uluslararas Atom Enerjisi Ajans n n (UAEA) denetimine tam olarak açma niyetinde oldu unu da kaydetti. SARS lk kez fiubat ay nda görülmeye bafllanan Akut Solunum Yetmezli- i Sendromu ndan (SARS) bu güne kadar ölenlerin say s 800 e yükseldi. Öte yandan, dünya genelinde 8500 kifli SARS hastal - na yakalanm fl bulunuyor. Dünya Sa l k Örgütü (WHO), daha önce dura an oldu u yönündeki aç klamalar n aksine SARS a yol açan virüsün mutasyona u rad uyar s nda bulundu. Buna ra men, son veriler SARS hastal n n art k durulmakta oldu unu gösteriyor. Türkmenler den Türkçe kursuna büyük ilgi Arap-Kürt-Türkmenler aras nda etnik gerginli in dorukta oldu u Kerkük kentinde yaflayan Türkmenlerin Türkçe okuma-yazma özlemi sona erdi. Kerkük E itim ve Kültür Türkmen Dairesi nin 11 Nisan dan beri 13 ayr merkezde verdi i kurslarda 2 bin 300 kifli Türkçe okumayazma ö renmeye bafllad. lginin çok yo un oldu u kurslara 6 binden fazla baflvuru oldu. "Kaçak göçmenlere atefl aç ls n" talya n n kronik sorunu kaçak göçmenler hükümet ortaklar aras nda sorun yarat - yor. Hükümet ortaklar ndan ayr l kç e ilim tafl yan Kuzey Birli i lideri Umberto Bossi, kaçak göçü önleyemedi i gerekçesiyle çiflleri Bakan Giuseppe Pisanu yu istifaya ça- r rken, göçmenleri tafl yan gemilere atefl aç lmas n önerdi. Bossi, Corrierre della Sera gazetesine demecinde, "Kaçak göçmenlerden b kt m. Göçmen gemilerine ikinci ve üçüncü bir uyar ard ndan atefl edilecek. Tek çözüm bu" dedi. Kuzey Birli i lideri, gazetenin göçmen tafl yan gemilerde kad n ve çocuklar n da olaca n hat rlatmas üzerine ise "Bir flekilde kaçak göçmenler kovulmal " yan t - n verdi. TÜRK YE BÜLTEN, TEMMUZ

6 R. TAYY P ERDO AN D fl Politikada Hamaset ve Gerçekçilik..., Devlet yönetimi, anl k duygusal tepkilerle de il; objektif bilgilere dayal objektif de erlendirmelerle ve bu de erlendirmelere dayal rasyonel ve kararl ad mlarla yürüyen bir süreçtir. 6 TÜRK YE BÜLTEN TEMMUZ 2003

7 AK Parti iktidar n, bundan önceki koalisyon hükümetlerinden ay ran çok önemli farklardan biri de, hükümetimizin kuruldu u günden itibaren büyük bir kararl l kla sürdürdü ü d fl politika aç l mlar d r. Türk ekonomisinin büyük potansiyelini bütün dünyaya tan tmak ve Türk giriflimcilerinin önünü açmak için baflta yak n komflular m z olmak üzere, Avrupa ya, Akdeniz ülkelerine, Uzak Asya ya yönelik aç l mlar m z çok geçmeden meyvalar n vermeye bafllayacakt r. flte bu çerçevede geçti imiz ay içinde Malezya ya, Pakistan a, Selanik e ve Portekiz e gittik. Bu ziyaretlerimizin her biri her ne kadar birbirinden farkl gündem ve öncelikler do rultusunda planlanm fl olsa da, temelde, Türk d fl politikas n n, tarihimizden, co rafyam zdan da güç alan çok boyutlulu unun ve dünyaya aç lma, dünyayla bütünleflme iradesinin bir sonucudur. Sözgelifli Malezya, Pakistan ve Portekiz e kalabal k bir ifl adamlar heyetiyle birlikte gerçeklefltirdi imiz ziyaretler, bizim dünyayla iflte bu ilkeler do rultusunda, somut ekonomik temellere dayanan iliflkiler kurma niyet ve kararl l m z n bir göstergesi olarak da de erlendirilebilir. Zira, son y llarda yaflad m z içe kapanma dönemlerinin de gösterdi i gibi, gerek komflular m zla, gerekse di er ülke ve topluluklarla kurdu umuz iliflkileri, karfl - l kl ekonomik ç karlar m z gözeten bir ekonomik derinli e kavuflturamazsak, sadece hamasi ve nostaljik söylemlerle havanda su dö müfl oluruz. B iz bu ziyaretlerimizde, sadece söylemlerimizle de il, gündemimize ald m z konularla ve heyet kompozisyonlar m zla da, bu ilkeyi hayata geçirdik ve do rusu muhataplar m z n da bu gerçekçili imizi çok iyi de- erlendirdiklerini aç kça gördük. Geçti imiz ay kat ld m z Avrupa Birli i Selanik Zirvesi nde Avrupa Birli i üyelik sürecimizi somut ad mlar ve kararlarla pekifltirmifl olmam zda da, bu gerçekçi politikan n büyük rolü oldu unu söyleyebiliriz. * * * D fl iliflkilerde sa lanan bu olumlu geliflmelerden sonra, Irak ta meydana gelen yak fl ks z ve çirkin olaya da k saca de inmek istiyorum. 10 Temmuz akflam yapt m "Ulusa Seslenifl" konuflmamda da vurgulad m gibi bu olayda, hükümetimizin tutumu tavizsiz gerçekçilik ve kararl l k olarak özetlenebilir. Olay haber ald m z dakikadan itibaren, gerek ben, gerek Baflbakan Yard mc m z ve D fliflleri Bakan m z, gerekse Genel Kurmay m z, tam bir koordinasyon içinde Amerikal muhataplar m z nezdinde, Türkiye nin ve Türk Silahl Kuvvetleri nin vakar ve haysiyetine yak flacak bütün ad mlar att k. Bu süreçte, yap lmas gereken neyse yap lm fl, söylenmesi gereken neyse muhatab na söylenmifltir. Ancak, devlet yönetimi, anl k duygusal tepkilerle de il; objektif bilgilere dayal objektif de erlendirmelerle ve bu de erlendirmelere dayal rasyonel ve kararl ad mlarla yürüyen bir süreçtir. Devlet sorumlulu unu üstlenmifl kifli ve kurumlar, kendi psikolojik ve duygusal tepkilerini, ne kadar hakl olurlarsa olsunlar, akl selimin ve rasyonel stratejik de erlendirmelerinin üstüne ç kartamazlar. Bu olayda da, Türk Devleti, kendi derin tarihi tecrübelerinin ve devlet gelene inin gerektirdi i ad mlar atmakta tereddüt etmemifltir ve bundan sonraki aflamalarda da bu tutumunu sürdürmekte kararl d r. TÜRK YE BÜLTEN TEMMUZ

8 STANBUL KONGRES Adalet ve Kalk nma Partisi stanbul l Kongresi, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n da kat l m yla Abdi pekçi Spor Salonu nda yap ld. Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu, Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Devlet Bakan Güldal Akflit ile milletvekillerinin haz r bulundu u kongrede konuflan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "AK Parti, birileri emretti diye kurulmufl bir parti de il. AK Parti, millet emretti i için kurulmufl bir partidir" dedi. ISTANBUL DA AK PARTI RUZGARI "AK Partiyi hazmedemeyenler var" Baflbakan Recep Tayyip Erdo an: "Halk m z adalet istiyordu, milletimiz, ekonomide bir s çrama, kalk nma istiyordu. Onun için partimizin ad n Adalet ve Kalk nma Partisi koyduk. Halk, temiz siyaset, dürüst siyaset istiyordu. Bunun için partimizin k salt lm fl ad n AK Parti koyduk. Türkiye de AK Parti yi hazmedemeyenler var ve bunlar, yaz l ve görsel medyas yla AK Parti diyemiyor, hep AKP diyorlar. Tescilli olan bu ismi söyleyemiyor çünkü bunlar n midesine oturduk da onun için. AK Parti, partimizin tescil edilmifl olan k sa ad d r. Oy pusulalar nda bile AK Parti diye yaz l d r. Buna ra men AK Parti diyemediler, diyemiyorlar ve bunun da halli gerekecek. Bunu da halledece iz. AK Parti markas n sadece Türkiye de de il, dünyaya tafl d n z zaman bunun önünde kimse duramayacakt r." "Bu millet tarihteki asil yerini alacakt r" Türkiye nin rahata kavuflmas için AK Parti olarak ellerinden geleni yapt klar n belirten Erdo an, baz fleylerin zamanla yerine oturaca n söyledi. Erdo- an, "Nas l bir ülke ald m z ortada, hemen her fleyi bir anda bizden çözmemizi beklerseniz, bu biraz insaf d fl olur. Ekonomi bir yere oturacak, biz hesapl konufltuk. Bir y l bir fley beklemeyin; üçüncü y l n sonunda cebinizde bir fleylerin olmaya bafllayaca n göreceksiniz. Bu- 8 TÜRK YE BÜLTEN TEMMUZ 2003

9 " fiekilci ve kal pç de iliz, AK Parti nin kimli i, muhafazakar ve demokrat bir kimliktir, biz din eksenli bir parti de iliz. " nu meydanlarda söyledim. Kusura bakmay n ben bir fleyi çok aç k ve net söylüyorum. Buradan sendikalara da sesleniyorum. Lütfen bizi fazla yormay n, biz inflallah ekonomimizi oturttu umuz andan itibaren enflasyona iflçi ve memuru ezdirmeyece iz, bu ülkeyi bugünlere getiren yönetimlere karfl tak nmad n z tavr, bu iktidara tak namazs n z" dedi. "Biz, elimizde olmayan imkanlar veremeyiz" diyen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, iflsizlik konusunda flunlar söyledi: "Bu gemide hep beraber yafl yoruz. Gönlümüz, enflasyon canavar na iflçi ve memurlar ezdirmek de il. 5 milyon resmi iflsiz var. Bunlar ne yapaca z? fiu anda bizim öncelikle derdimiz, bir an önce iflsiz kardefllerimizi de ifl sahibi yapabilmek. Üniversite mezunu insanlar ifl için yalvar yor. Benim milletvekili arkadafllar m da bize zam demiyor, çünkü, böyle bir ortamda biz zam talep edemeyiz anlay fl ndalar. fiu andaki parlamento, feragat üzerine, fedakarl k üzerine kurulmufl bir parlamentodur." "Halk n aras ndan geldik" AB konusuna da de inen Baflbakan Erdo an, Türkiye de halk n yüzde 70 inin AB ye evet dedi ini söyledi. Erdo an, "Kopenhag Kriterleri ni, ülke insan m z için istiyoruz. Düflünce özgürlü ü noktas nda istiyoruz. Bu ülkede herkesin söyleyecek neyi varsa, bunu rahatl kla söyleyebilsin, bunu istiyoruz. Bu ülkede vak f, dernek, bunlar aras nda herhangi bir ay r m olmas n istiyoruz. Bu ülkede gençlerimiz birbirleriyle herhangi bir fikir dalafl nda bulunmas n, fikri müzakerede bulunsun, bunu yaparken de birbirini güçlendirsin istiyoruz. fiekilci ve kal pç de iliz, AK Parti nin kimli- i, muhafazakar ve demokrat bir kimliktir, biz din eksenli bir parti de iliz" fleklinde konufltu. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 10 ay sonra gerçeklefltirilecek olan yerel seçimler konusunda iddial olduklar n söyledi. Türkiye de, siyasi bir de iflim yaflan rken, ayn zamanda fiziki bir de iflim de yaflanmas gerekti ini belirten Erdo- an, "Nas l 3 Kas m öncesi çal flt ysak, flimdi daha fazla çal flaca z. Adam adama markaj yapaca z, kap kap dolaflaca z, bütün bu güzellikleri her yere ulaflt raca z. Yerel yönetimler seçiminde silip süpürmemiz laz m. Türkiye siyasi de iflimini yaflarken, bunun yan nda bir de fiziki de iflimini yaflas n. Art k caddelerinde at k sular n akt bir Türkiye aramak, görmek ve bulmak istemiyoruz. Biz paraflütle inmedik, basamaklar tek tek ç karak, halk n aras ndan geldik" dedi. "Tüyü bitmemifl yetimin hakk n yemeyece iz, yedirmeyece iz" Erdo an: "Halk n o gecekondular aras nda çektiklerini bilerek geldik. Benim insan m insanca yaflama hakk na sahip, bunu vermeye biz görevliyiz. Çok çal flmal y z, durmak yok. Türkiye, d fl politikas nda bugün yakalad heyecan, hiçbir dönemde yakalamad. Türkiye de güven dönemi bafllad, istikrara do ru yürümemiz gerekiyor. Tüyü bitmemifl yetimin hakk n yemeyecek ve yedirtmeyece iz dedik, biz bu sözümüzdeyiz. Birçok fleyler söyleyecekler, kim ne derse desin biz emin ad mlarla yolumuza devam edece iz. Ben teflkilat mdan flunu istiyorum, kimsenin çirkin yaklafl mlar - na asla mukabele etmeyin." Baflbakan Erdo an n sözleri, salonda bulunan partililer taraf ndan s k s k alk fllar ve "k skananlar çatlas n" sloganlar yla kesildi. Baflbakan n aç klamalar, kürsünün hemen yan nda bulunan bir çevirmen taraf ndan, iflitme engellilere aktar ld. l Baflkanl na Mehmet Müezzino lu yeniden seçildi... Abdi pekçi Spor Salonu nda gerçeklefltirilen AK Parti stanbul l 1. Ola an Kongresi nde tek listeyle gidilen seçimde, 526 delege oy kulland. Oylardan 77 si bofl, 5 i geçersiz say l rken, geçerli 444 oydan 442 sini alan Mehmet Müezzino lu, yeniden l Baflkan oldu. Toplam 50 kifliden oluflan l Yönetim Kurulu listesinde 8 bayan n yan s ra sanatç Tamer Yi it (Özyi ito lu) de yer ald. Kongrede, 5 kifliden oluflan l Disiplin Kurulu, 3 kifliden oluflan l Hakem Kurulu üyeleri ile 169 kifliden oluflan Genel Merkez delegeleri de belirlendi. TÜRK YE BÜLTEN TEMMUZ

10 Ankara- stanbul H zl Tren Projesi 1. Etab n n temeli, 9 Haziran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat ld törenle at ld. Baflbakan Erdo an, Ankara Gar nda düzenlenen törende yapt konuflmada, Türkiye nin ve kendisinin 50 y ll k ömrünün en büyük rüyas n n gerçekleflti ini belirterek, büyük önder Atatürk ün, ça dafl, muas r medeniyetler seviyesine ulaflma talimat verdi ini hat rlatt ve "1938 den bu yana ne kadar demir a larla ördük Türkiye yi ortadad r aras ndaki at l m hamlesinin benzerini bugün biz gerçeklefltiriyoruz dedi. PROJEN N ÖYKÜSÜ Hayata h z, güven ve kalite getirmeliyiz. Erdo an, flöyle devam etti: "Yeni bir dönemin bafl nday z. Kemikleflmifl, desteklerini yitirmifl ve hiçbir öneri getirmeyen bürokratik zihniyetle birbirlerini engelleyen kurumlarla Türkiye harekete geçemez. Dünyan n en stratejik yerinde olmakla daha fazla övünemeyiz. Dünyan n en stratejik co rafyas nda yaflayan insanlar olarak hareket etmeyerek, yürümeden, koflmadan kalk namay z. Hayata h z, güven ve kalite getirmeliyiz. Yaln zca kara, deniz ve havayollar de il, Türkiye nin itibar n dünyada yükseltecek yollar da aç yoruz. T pk AB ye giden yollar açt m z gibi... Bizi anlamakta güçlük çekenlerin flimdi düflünce yollar kapal. Umar m bu ülke için ne yapt m z gördükçe onlar n da düflünce kanallar aç lacakt r. Türkiye gereksiz tart flmalarla çok zaman kaybetti. fiimdi y llar n telafisi için hepimizin çok çal flmas gerekiyor." Ulafl mda demiryolu pay artt r lacak Projenin Eskiflehir in nönü ilçesi- stanbul 2. Etab n n da ilk etapla eflzamanl yap laca n anlatan Erdo an, Alarko Holding ve bir spanyol firmas - n n üstlendi i projenin, 1 Aral k 2005 te tamamlanaca n bildirdi. Erdo an, belediye baflkanl yapt 4.5 y lda yat - r m projeleri için verdikleri tarihe hep uyduklar n söyleyerek iktidar döneminde de att klar her temelin mutlaka verdikleri tarihte tamamlanaca n kaydetti. Ülkemizin ve Devlet Demiryollar n n çehresini de ifltirecek olan Ankara- stanbul mevcut demiryolu hatt n n yilefltirilmesi projesinin öyküsü 1994 de bafllad. Projenin TCDD nin yat r m program nda yer almas DPT Müsteflarl taraf ndan uygun bulunarak, Hazine Müsteflarl ndan kredili ihale izni al nd. Projenin birinci bölümü 28 Nisan 2000 tarihinde ihale edildi. Ç k lan uluslararas ihaleye alt adet konsorsiyum teklif verdi. En uygun fiyat ve kredi teklifini veren ALS M-ALARKO liderli inde spanyol OHL Firmas ile oluflan konsorsiyum ihaleyi kazand. haleyi kazanan konsorsiyum ile TCDD aras nda 23 Kas m 2000 tarihinde ticari sözleflme imzaland. Kredi ifllemleri için 7 Aral k 2000 tarihinde Hazine Müsteflarl na müracaat edildi. spanya Hükümet kredisi, spanya Bakanlar Kurulu nca 17 Ocak 2003 tarihinde onayland. 10 TÜRK YE BÜLTEN TEMMUZ 2003

11 Ankara- stanbul Mevcut Demiryolu Hatt n n yilefltirilmesi Projesi ile; Türkiye nin en büyük iki kenti Ankara- stanbul aras ndaki seyahat süresini azaltmak, h zl, konforlu, güvenli bir ulafl m imkan yaratmak ve ulafl mda demiryolu pay n art rmak amaçlan yor. Projenin her iki etab n n tamamlanmas sonucunda; Ankara- stanbul hatt ndaki seyahat süresi 200 km sürat yapan h zl trenlerle 3 saat 10 dakikaya inecek. Ankara- stanbul aras nda halen günde ortalama 4000 yolcu tafl n rken, proje tamamland nda yolcu tafl ma kapasitesine ulafl lacak. Di er bir ifade ile; yolcu tafl mac l nda yaklafl k % 10 olan demiryolu pay n n % 50 ye, yaklafl k % 3 olan yük tafl mac l pay n n da % 5 e ç kart lmas hedefleniyor. Böylece, projenin tümüyle tamamlanmas sonucunda y lda 100 Milyon Dolar gelir elde edilecek. Proje ki Aflamadan Olufluyor Projenin ilk aflamas n, 296 km lik Ankara-Eskiflehir ( nönü) kesimi oluflturuyor. Bu kesimde yap lacak alt ve üst yap daki iyilefltirmeler sonucunda, yol uzunlu unda 15 km lik bir k salma olacak. Ankara- stanbul aras nda flu anda 6 saat 30 dakika olan seyahat süresi ise, standart trenlerle 5 saate, saatte 200 km h z yapabilen tren setleri ile 3 saat 10 dakikaya inecek. Di er taraftan, Ankara-Eskiflehir aras nda gerçeklefltirilecek olan bu proje, ülkemizin demiryolu yolcu tafl mac l bak m ndan ikinci önemli arteri olan Ankara- zmir aras ndaki seyahat süresini de yaklafl k 1.5 saat azaltacak. Böylece, bu kesimlerde de gerek yolcu ve gerekse yük tafl mac l nda demiryolu tafl ma pay n n artmas sa lanacak. Projenin 1. aflamas olan Ankara- Eskiflehir ( nönü) kesiminin maliyeti 437 Milyon Euro olup, projenin bitifl tarihi 1 Aral k 2005 olarak belirlenmifl bulunuyor. Ayr ca, proje ile efl zamanl olarak 10 adet h zl tren setinin temin edilmesi çal flmalar da sürdürülüyor. Projenin ikinci aflamas n 180 km lik Eskiflehir ( nönü) - Köseköy kesimi oluflturuyor. Bu hat kesiminin iyilefltirilmesi ile yol uzunlu unda 25 km lik k - salma sa lanacak. Bu projenin maliyeti 701 milyon Euro olup, proje 36 ay içinde tamamlanacak. ANKARA- STANBUL HATTININ fi MD K DURUMU Ankara- stanbul aras ndaki mevcut demiryolu hatt n n, 198 km si çift hat, 378 km si tek hat olmak üzere toplam 576 km den olufluyor. Bu hatt n tümü sinyalli ve elektrikli olmas na karfl n, altyap bak m ndan standart d fl özellikleri nedeniyle verim al nam yor. Ankara- stanbul aras nda, 2001 y l nda çeflitli ulafl m vas talar ile yolcu tafl mac l nda 12.5 milyon yolcu ve 48 milyon ton yük tafl nd. Bu güzergahta tafl nan yolcu tafl mas nda karayolunun pay % 73, demiryolunun pay % 10 ve havayolunun % 17, yük tafl mas nda ise karayolunun pay % 97, demiryolunun pay % 3. Bu demiryolu hatt n n iyilefltirilmemesi durumunda, demiryolunun yolcu ve yük tafl mac l ndaki pay sürekli olarak düflmeye devam edecek. TÜRK YE BÜLTEN TEMMUZ

12 TÜP GEÇ T Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m, kamuoyunda Marmaray olarak bilinen Bo az Tüp Geçifli Projesi için ihale sürecinin bafllat ld n ve banliyo hatlar n n iyilefltirilmesi projesi ile birlikte yaklafl k 2.5 milyar dolarl k bir yat r mla 2008 y l nda tamamlanarak, iflletmeye geçilece ini aç klad. ki ana bölümden oluflan ve 2.5 milyar dolara malolacak proje için Japonya Uluslararas flbirli i Bankas ile Avrupa Yat r m Bankas ndan kredi al nacak. Bo az Tüp Geçifl Projesi nde nihai aflamaya gelindi. stanbul un ulafl m sorununa uzun vadede kal c çözüm sa layacak demiryolu Bo az Tüp Geçifli inflaat ile Gebze-Haydarpafla ve Sirkeci- Halkal banliyö hatlar iyilefltirilmesi projesine start verildi. Marmaray Projesi nin stanbul Bo az n n alt ndan geçen bir demiryolu tüneli ile Asya ve Avrupa k talar n n birbirine ba lanaca n anlatan Y ld r m, hatt n Yedikule de yeralt na girece ini, Yenikap ve Sirkeci yeralt istasyonlar ile devam edip, Bo az n alt ndan geçerek Üsküdar yeralt istasyonuna ba lanaca n ve Sö ütlüçeflme de yüzeye ç kaca n söyledi. Sirkeci ve Üsküdar da iki ara istasyonun yer alaca n ve toplam dört yeni yeralt istasyonunun yap laca n aç klayan Y ld r m, bu hatt n 13,5 kilometre uzunlukta olaca n kaydetti. DERIN H TUP GECIT 2008 YILIN Gebze-Halkal aras 105 dakika, Bostanc -Bak rköy aras 37 dakika, Banliyö hatlar yenilenecek Projenin ikinci aya n banliyö hatlar n n iyilefltirilmesi oluflturuyor. Anadolu yakas nda Gebze den Sö ütlüçeflme ye kadar, Avrupa yakas nda da Yedikule den Halkal ya kadar banliyö hatlar yenilenecek. Sözkonusu hatt n toplam 12 TÜRK YE BÜLTEN TEMMUZ 2003

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m...

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Bilgisayarl E itime Destek Kampanyas na destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Banka yoluyla nakit ba fl için (YTL) : T.C. Ziraat Bankas Bakanl klar fiubesi ANK : 3974914-5004 Türkiye Vak

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz.

10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz. 10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 6 KASIM 2003 Muhteflem Kongre:

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜS AD 2008 2009 ÇALIfiMALARI PROGRAMI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü bir sivil toplum kurulufludur.

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD 2002 y l çal flmalar 3 cilt olarak düzenlenmifltir. Cilt 1:

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

TÜS AD. ÇALIfiMALARI. TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE

TÜS AD. ÇALIfiMALARI. TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2006 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı