Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Çok Yüksek Endişe Kaynağı Maddeler (SVHC) Aday Listesi Çok yüksek endişe kaynağı maddeler (SVHC ler): 1. veya 2. kategoride sınıflandırılan Kanserojen, Mutajenik veya Üreme (CMR) olan; REACH Yönetmeliğinin XIII. Ekinde belirtilen kriterlere göre Kalıcı, Biyoakümülatif ve Toksik (PBT) veya Çok Kalıcı ve Çok Biyoakümülatif (vpvb) olan; ve/veya Durum bazında yapılan incelemeler sonucunda, bilimsel kanıtlara dayalı olarak, insanlar veya çevre üzerinde yukarıda belirtilen maddelerin yarattığı etkiye eşdeğer bir etki yaratan maddelerdir (örn. endokrin kesiciler). REACH kapsamında SVHC ler, nihai olarak Ek XIV'teki Đzin Listesine eklenmeleri amacıyla, birkaç aşamada titizlikle incelenmektedir. Ek XIV te SVHC ler için izin verilen kullanımlar, geçici düzenlemeler (başvuru/bitiş tarihleri) ve ilgili durumlarda, muafiyetler ve inceleme süreleri belirtilmektedir. Bitiş tarihi, aşağıdaki durumlar geçerli olmadığı müddetçe, SVHC nin piyasaya sürülebileceği son tarihtir: Bir muafiyetin uygulanması; Bir iznin verilmesi; veya (Ek XIV'te belirtilen) başvuru tarihinden önce bir izin başvurusunun sunulmuş olması ama Komisyon kararının henüz alınmamış olması. Hangi SVHC lerin Ek XIV e dahil edileceğine ilişkin nihai kararı Komisyon verecektir. Bu kararı verirken Komisyon, endüstriden gelen izin taleplerini, ortaya çıkacak riskler üzerinde yeterli denetimin bulunup bulunmadığını ve alternatif maddelerin veya teknolojilerin bulunmadığı durumlarda, yetkisiz kullanımın sosyoekonomik faydalarının risklere göre daha fazla olup olmadığını dikkate alacaktır. Öncelik verilen SVHC ler ECHA, 1 Haziran 2009 tarihinde Ek XIV'e dahil edilmesi önerilen ilk yedi maddeyi bildirmiştir. En az her iki yılda bir başka önerilerde bulunulacaktır. Öncelik verilen yedi madde şunlardır: 4,4' Diaminodifenilmetan (MDA) 5tertbutil2,4,6trinitromksilen (misk ksilen) Alkanlar, C1013, kloro (Kıza Zincir Klorlu Parafinler) Benzil butil fitalat (BBP) Bis (2etilhekzil) fitalat (DEHP) Dibutil fitalat (DBP) Heksabromosiklododekan (HBCDD) ve belirlenen tüm belli başlı diasteroizometrler: Alfaheksabromosiklododekan, betaheksabromosiklododekan, gammaheksabromosiklododekan 1

2 Aday Listedeki SVHC ler için Tedarikçinin Yükümlülükleri Maddenin Aday Listesine dahil edildiği tarihten itibaren Kendi Başlarına Aday Listedeki SVHC ler Müşterilere bir Güvenlik Veri Formu temin edilecektir. Karışımlarda Bulunan Aday Listedeki SVHC ler Gazlı olmayan karışımlar için, SVHC nin %0,1 (ağırlık/ağırlık) oranında mevcut olduğu durumlarda, eğer madde kalıcı, biyoakümülatif ve (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyoakümülatifse (vpvb), istek üzerine müşteriye bir Güvenlik Veri Formu temin edilecektir. (Bu, Güvenlik Veri Formunun halihazırda temin edilmediği durumlar için geçerlidir) den itibaren Aşağıdaki durumlarda ECHA bilgilendirilecektir: o Aday Listedeki SVHC, tedarik edildiği şekliyle ürünlerde ağırlık olarak %0,1 konsantrasyonun üzerinde mevcutsa ve o Bu ürünlerde bulunan Aday Listedeki SVHC nin toplam ağırlığı üretici veya ithalatçı başına yılda bir tonun üzerindeyse. ECHA bildirimi için son tarihler Bildirimler için son tarihler SVHC'nin Aday Listeye dahil edildiği tarih ECHA ya sunulacak bildirimin tarihi 1 Aralık 2010 dan önce En geç 1 Haziran Aralık 2010 tarihinde veya öncesinde SVHC nin Aday Listeye dahil edilmesinin ardından en geç 6 ay içinde Aşağıdaki durumlarda bildirim gerekli değildir: o Ürünün kullanımı ve atılması sırasında insanların ve çevrenin Aday Listedeki SVHC ye maruz kalmasının önlenebildiği durumlar. Ancak üretici veya ithalatçı, ürünün alıcısına uygun talimatları verecektir. o Aday Listedeki SVHC nin söz konusu kullanım için halihazırda tescillenmiş olduğu durumlar. 2

3 REACH SVHC ler Aday Listesine Eklenen 14 Madde 13 Ocak tarihinde Avrupa Kimyasal Maddeler Ajansı nın (ECHA) Çok Yüksek Endişe Kaynağı Maddeler (SVHC) Listesine eklenen 14 yeni madde aşağıda verilmiştir: 1. Antrasen yağı 2. Antrasen yağı, antrasen macunu, damıtma ışıkları 3. Antrasen yağı, antrasen macunu, damıtık antrasen maddesi 4. Antrasen yağı, düşük antrasen 5. Antrasen yağı, antrasen macunu 6. Zift, kömür katranı, yüksek sıcaklık 7. Isıya dayanıklı alüminosilikat seramik lifleri 8. Isıya dayanıklı zirkonya alüminosilikat seramik lifleri 9. 2,4Dinitrotoluen 10. Diizobütil fitalat 11. Kurşun kromat 12. Kurşun kromat molibdat sülfat kırmızı (C.l. Kırmızı Pigment 104) 13. Kurşun sülfokromat sarı (C.l. Sarı Pigment 34) 14. Tris(2kloretil)fosfat Akrilamitin de Aday Listesine dahil edilmesi önerilmiştir ancak bunun için Avrupa Birliği Genel Mahkemesinde (Dava T 1/10 R) ilişkili soruşturmanın sonucunda çıkacak sınırlama kararı beklenmektedir. Aday Listesindeki maddeler Ek XIV teki Đzin Listesine eklenip eklenmeyeceklerinin belirlenmesi için incelemeden geçmesi gerekirken, bir dizi yasal yükümlülük derhal yürürlüğe girecektir. Aday Listedeki SVHC ler için Tedarikçinin Yükümlülükleri Maddenin Aday Listesine dahil edildiği tarihten itibaren Ürünlerde Bulunan Aday Listedeki SVHC ler SVHC nin, tedarik edildiği biçimiyle ürünün ağırlığının %0,1'inden yüksek bir konsantrasyonda bulunduğu durumlar. Tedarikçiler, aşağıdaki kişilere, minimum gereksinim olarak maddenin adı da dahil olmak üzere, ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyacak yeterli bilgileri vereceklerdir: o o Müşteriler Đstek üzerine tüketiciler; bu bilgi, isteğin alınmasını takip eden 45 gün içinde ücretsiz olarak temin edilecektir. 3

4 Aşağıdaki tabloda, Çok Yüksek Endişe Kaynağı Maddeler (SVHC) Aday Listesinin tümü verilmiştir. Öncelik verilen yedi madde kırmızıyla vurgulanmış ve listeye 13 Ocak 2010 tarihinde eklenen 14 madde mavi renkle gösterilmiştir. Đzin Đçin Çok Yüksek Endişe Kaynağı Maddeler (SVHC) Aday Listesi Madde adı EC (CAS No.) Dahil edilme tarihi Dahil edilme nedeni Öncelikli madde 2,4Dinitrotoluen Kanserojen 4,4' Diaminodifenilmetan (MDA) Kanserojen Evet 5tertbutil2,4,6trinitromksilen vpvb Evet (misk ksilen) Alkanlar, C1013, kloro (Kıza Zincir PBT ve Evet Klorlu Parafinler) vpvb Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin 16 Aralık 2008 tarihli (EC) No 1272/2008 sayılı Yönetmeliğinin VI. Ekinin 3. Bölümü kapsamında endeks numarası verilen ve aşağıdan iki koşulu karşılayan ısıya dayanıklı alüminosilikat seramik lifleri: a) AI 2O 3 ve SiO 2 nin aşağıdaki konsantrasyon aralıklarında mevcut olması: Kanserojen AI 2O 3: %43,5 47 ağırlık/ağırlık ve SiO 2: %49, ağırlık/ağırlık veya AI 2O 3: %45,5 50,5 ağırlık/ağırlık ve SiO 2: %48,5 54 ağırlık/ağırlık, b) liflerin uzunluk ağırlıklı geometrik ortalama çaplarının iki standart 6 lık geometrik hatanın veya mikrometrenin (µm) altında olması. 4

5 Đzin için Çok Yüksek Endişe Kaynağı Maddeler (SVHC) Aday Listesi Maddenin adı EC (CAS No.) Dahil edilme tarihi Dahil edilme nedeni Antrasen PBT Antrasen yağı Kanserojen 1), PBT Antrasen yağı, antrasen macunu Kanserojen 2 ', mutajenik 3), PBT Antrasen yağı, antrasen macunu, damıtık antrasen maddesi Kanserojen 2 ', mutajenik 3), PBT Antrasen yağı, antrasen macunu, damıtma ışıkları Kanserojen 2 ', mutajenik 3), PBT Öncelikli madde Antrasen yağı, düşük antrasen Kanserojen 2 ', mutajenik 3), PBT Benzil butil fitalat (BBP) Üreme Evet Bis (2etilhekzil) fitalat (DEHP) Üreme Evet Bis(tributiltin)oksit (TBTO) PBT Kobalt diklorür Kanserojen Diarsenik pentaoksit Kanserojen Diarsenik trioksit Kanserojen Dibutil fitalat (DBP) ,2008 Üreme Evet Diizobütil fitalat Üreme Heksabromosiklododekan (HBCDD) ve belirlenen tüm belli başlı diasteroizometrler: Alfaheksabromosiklododekan Betaheksabromosiklododekan Gammaheksabromosiklododekan ve PBT Evet 5

6 Đzin için Çok Yüksek Endişe Kaynağı Maddeler (SVHC) Aday Listesi Kurşun kromat Kanserojen ve üreme Kurşun kromat molibdat sülfat kırmızı (C.l. Kırmızı Pigment 104) Kanserojen ve üreme Kurşun hidrojen arsenat Kanserojen ve üreme Kurşun sülfokromat sarı (C.l. Sarı Kanserojen ve Pigment 34) üreme Zift, kömür katranı, yüksek sıcaklık Kanserojen, PBT REACH SVHC ler Aday Listesine Eklenen 14 Madde Sodyum dikromat ve Kanserojen, mutajenik ve üreme Trietil arsenat Kanserojen Tris(2kloretil)fosfat Üreme 6

7 Đzin için Çok Yüksek Endişe Kaynağı Maddeler (SVHC) Aday Listesi Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin 16 Aralık 2008 tarihli (EC) No 1272/2008 sayılı Yönetmeliğinin VI. Ekinin 3. Bölümü kapsamında endeks numarası verilen ve aşağıdaki iki koşulu karşılayan ısıya dayanıklı zirkonyum alüminosilikat seramik lifleri: a) AI 2O 3 ve SiO 2 ve ZrO 2 nin aşağıdaki konsantrasyon aralıklarında mevcut olması: AI 2O 3: %35 36 ağırlık/ağırlık, ve SiO 2: % ağırlık/ağırlık, ve ZrO 2: %15 17 ağırlık/ağırlık, b) liflerin uzunluk ağırlıklı geometrik ortalama çaplarının iki standart 6 lık geometrik hatanın veya mikrometrenin (µm) altında olması Kanserojen 1) %0,005 in altında (ağırlık/ağırlık) benzo[a]piren içerdiği durumlarda madde, kanserojen olarak tanımlanma kriterlerini karşılamaz (EINECS No ) 2) %0,005 in altında (ağırlık/ağırlık) benzo[a]piren (EINECS No ) ve %0,1 in altında benzen içerdiği durumlarda madde, kanserojen olarak tanımlanma kriterlerini karşılamaz. 3) %0,1 in altında (ağırlık/ağırlık) benzen içerdiği durumlarda madde, mutajenik olarak tanımlanma kriterlerini karşılamaz (EINECS No ).] 7

8 Intertek Çözümü Intertek, şirketlere ürünlerinde SVHC maddelerinin mevcut olup olmadığını veya ne miktarda mevcut olduğunu belirleme konusunda yardımcı olmak için, SVHC test ve değerlendirme hizmetleri sunmaktadır. Bir üründe herhangi bir SVHC nin bulunduğunun tespit edilmesi halinde Intertek, SVHC nin hangi partide, parçada veya materyalde bulunduğunu ve portföyünüzde risk içerebilecek başka ürünler olup olmadığını tespit edebilir, bir düzeltme stratejisi oluşturabilir ve AB deki faaliyetlerinizi kesintiye uğratmaksızın, REACH bildirim belgeleriyle birlikte REACH gereksinimlerini karşılayan güvenli kullanım talimatları hazırlayabilir. Intertek ayrıca, alanında lider olarak, veri ve numune saklama ile ilgili verileri içeren isteğe bağlı bir geniş tarama testi sunmaktadır. Gelecekte bir maddenin SVHC listesine eklenmesi durumunda ki bu, üç (3) ay gibi kısa bir süre içinde gerçekleşebilir Intertek, yeni eklenen SVHC nin orijinal test numunesinde bulunup bulunmadığına ilişkin bir güven seviyesi temin etmek için geniş tarama verilerini inceleyebilir. Veri saklama ve incelemeyle birlikte geniş tarama testinin kullanılması sayesinde Intertek müşterileri, ürünlerini gereksiz yere yeniden test etmek zorunda kalmaksızın, yeni SVHC maddeleri ile ilgili sınırlandırmalara makul düzeyde güvenli bir şekilde uyum sağlayabilirler. Intertek in REACH SVHC hizmetleriyle ilgili ek bilgi almak için, adresinden doğrudan global REACH uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz veya adresini ziyaret edebilirsiniz. Intertek Türkiye Kontağı: Zeynep Akın Assistant Chemical Laboratory Manager Tel : (212) / Dahili : 238 8

REACH. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REACH. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 1 GENEL BİLGİ 2 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Avrupa Birliği ndeki kimyasal maddelere

Detaylı

REACH kapsamında Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVCH) ihtiva eden ve AB ye ihraç edilen tekstil ve hazır giyim eşyalarının statüsü hakkında

REACH kapsamında Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVCH) ihtiva eden ve AB ye ihraç edilen tekstil ve hazır giyim eşyalarının statüsü hakkında REACH kapsamında Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVCH) ihtiva eden ve AB ye ihraç edilen tekstil ve hazır giyim eşyalarının statüsü hakkında Avrupa Birliği (AB)'nin AB de üretilen ve ithal edilen kimyasalların

Detaylı

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3 29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3 DÜZELTME Avrupa Parlamentosunun ve bir Avrupa Kimyasal Ajansı kurulmasına yönelik olarak Kimyasalların Tescil Edilmesi, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi

Detaylı

KİMYASALLAR YASA TASARISI İÇ DÜZENİ BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL GÜVENLİĞİ VE MUAFİYETLER

KİMYASALLAR YASA TASARISI İÇ DÜZENİ BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL GÜVENLİĞİ VE MUAFİYETLER KİMYASALLAR YASA TASARISI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR Madde 2. Madde 3. Madde 4. Madde 5. Tefsir Amaç Kapsam Güvenli Elleçleme ilkesi İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL

Detaylı

KULLANIMI YASAKLI VE/VEYA SINIRLI KİMYASAL MADDELER REVİZYON TAKİP SAYFASI. Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0

KULLANIMI YASAKLI VE/VEYA SINIRLI KİMYASAL MADDELER REVİZYON TAKİP SAYFASI. Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0 REVİZYON TAKİP SAYFASI Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0 5.0 4.0 3.0 24.10.2014 08.01.2014 03.07.2013 02.07.2012 Tablo 1 de K2 kategorisinde yer alan maddeler -EK:14 İzne Tabi Maddeler Listesi

Detaylı

YÖNETMELİK. g) 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu kapsamına giren ürünler,

YÖNETMELİK. g) 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu kapsamına giren ürünler, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65 Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde Eurohorizons Danışmanlık firmasına hazırlatılmıştır. Bu broşürde yer alan bilgiler firmaları

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI TIBBİ CİHAZ MEVZUATI 1 2 ÖNSÖZ Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak, AB uyum sürecinde, Tıbbi Cihazlarla yönelik ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak

Detaylı

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve

Detaylı

ECOCERT. İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı

ECOCERT. İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı ECOCERT İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU TR) Sertifikasyon Programı ECOCERT Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. 184 Sokak No:60 Daire:3 Bornova İZMİR Tel : (232).343 43 60-343 55 50 Fax : (232).343 39 59 office.turkey@ecocert.com

Detaylı

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE GIDA SEKTÖRÜNDE UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE GIDA SEKTÖRÜNDE UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER AVRUPA BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE GIDA SEKTÖRÜNDE UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER ARALIK 2005 NESTEREN KESEN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN YARDIMCISI 1 I. AB Gıda Kanunun Genel Olarak İncelenmesi AB

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

TEBLİĞ DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan ve çevre sağlığının azami düzeyde korunmasını

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ

23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2010 Sayısı: 27794

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2010 Sayısı: 27794 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2010 Sayısı: 27794 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTĐF MADDELER HAKKINDA TEBLĐĞ

TEBLİĞ. Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTĐF MADDELER HAKKINDA TEBLĐĞ 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTĐF MADDELER HAKKINDA TEBLĐĞ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63

Detaylı

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Kozmetikler Şube Müdürlüğü Ecz. Tülay KÖSE 2011 Avrupa mevzuatı Cosmetic Directive 76/768/EEC 5324 sayılı Kozmetik Kanunu EU- Regulation 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

13 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29204

13 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29204 13 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29204 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz.

Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz. Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz. 100+ Ülke 1000+ Laboratuva 30000+ r & Ofis Çalıºan İçi ndeki ler Hakkında 5 Tekstil ve Giyimde Fiziksel Testler 6-8 Tekstil ve Giyimde Kimyasal Testler

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63

Detaylı

REACH Tüzüğü nün Türkiye Kimya Sanayine Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi Sonuç Raporu

REACH Tüzüğü nün Türkiye Kimya Sanayine Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi Sonuç Raporu This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey ERCIT REACH Tüzüğü nün Türkiye Kimya Sanayine Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi Projesi REACH Tüzüğü nün Türkiye Kimya Sanayine

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

III/2872E.509. R. Gazete No. 29204 R.G. Tarihi: 13.12.2014. ZARARLI MADDELER VE KARIġIMLARA ĠLĠġKĠN GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

III/2872E.509. R. Gazete No. 29204 R.G. Tarihi: 13.12.2014. ZARARLI MADDELER VE KARIġIMLARA ĠLĠġKĠN GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK III/2872E.509 R. Gazete No. 29204 R.G. Tarihi: 13.12.2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIġIMLARA ĠLĠġKĠN GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı