Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar"

Transkript

1 Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Feyzi YÖRÜK Yedek Üye Emrullah ERUSLU Yedek Üye Ertu rul YÜZEN Yedek Üye Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli i Hendem Cad. K ble Sok. No: 33 Yukar Dudullu Ümraniye/ STANBUL Tel: Fax: web: mtiyaz Sahibi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE ADINA Durmufl TOPÇU Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Meltem YILMAZ Yay n Türü ve Bas m Tarihi Yerel Süreli 15 Mart 2008 Editör Sibel Selvi lyada letiflim Tasar m Ça dafl Sanat CTP ve Bask Renk Matbaac l k Bu Say m za Katk da Bulunanlar Dr. Uygar Özesmi (TEMA Vakf Genel Müdürü), Semra Bayram (Polypet Bitümlü Örtüler Sanayi ve Ticaret A.fi. Teknik Sorumlusu) XPS Bülten in telif hakk XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i ne aittir. Tüm yay n haklar sakl d r. Bu yay n n hiçbir bölümü önceden izin almaks z n ço alt lamaz, bilgisayar ortam nda depolanamaz veya herhangi biçimde elektronik vesair surette da t lamaz. Yay mlanan yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. MART 2008 Sunufl De erli Okurlar m z Do al enerji kaynaklar n n k tl, enerjiye olan talebin art fl ve hammadde fiyatlar ndaki yükselmeler sonucunda, bütün dünya ülkelerinde oldu u gibi Türkiye de de enerjinin daha verimli kullan lmas na yönelik önlemler gündeme geliyor. Sevindirici bir flekilde bu önlemler art k ciddi bir harekete dönüfltü. Enerjinin her alanda verimli ve etkin kullan lmas, israf n n önlenmesi amac yla; kamu, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar n n kat l - m yla Ulusal Enerji Verimlili i Hareketi bafllat ld. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat l m yla bu y l Ocak tarihlerinde, 27 ncisi düzenlenen Enerji Verimlili i Haftas önemli geliflmelere sahne oldu ve 2008 y l Enerji Verimlili i Y l ilan edildi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an yapt konuflmada, binalarda s yal t m n n yayg nlaflt r lmas n n enerji verimlili i için birinci öncelikli konu oldu unun alt n çizdi. Binalarda s yal t m n n yayg nlaflt r lmas ve verimlilik bilincinin gelifltirilmesine, her kurum ve kurulufl taraf ndan etkin katk da bulunulmas konular nda STK lar n önüne önemli hedefler konan ve destek beyan edilen hafta, s yal t m sektörü için de çok önemliydi. Biz de XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i olarak ENVER Fuar na kat larak, do ru ürünle do ru s yal t m uygulamalar olmadan enerji verimlili i çal flmalar n n yetersiz kalaca n vurgulad k ve bu konuda bilgi ak fl sa lamaya çal flt k. Çünkü Türkiye deki mevcut 8 milyon binan n birço unda s yal t m olmad için enerjinin yar s bofla gidiyor ve bu enerjinin toplam maliyeti ortalama olarak 7 milyar dolara ulaflt Çünkü enerji kaynaklar m z h zla tükeniyor ve enerji maliyetleri her geçen gün art yor Ve her y l yap lan 100 bin binan n tamam nda s yal t m uygulanmas durumunda, 300 milyon dolarl k bir enerji tasarrufundan söz etmek mümkün. Yal t ms zl n bedelini, ekonomik göstergeler d fl nda çevreye olan olumsuz etkileriyle de ödüyoruz. Is yal - t m sayesinde atmosferde oluflan sera gaz etkisi azald için, küresel s nma ve iklim de iflikli iyle mücadeleye de katk da bulunuyoruz. Bu noktada, uzun süredir ülkemizde XPS üretiminde kullan lan fliflirme gazlar n n tehlikeli ve kanserojen oldu una yönelik as ls z karalamalara da de inmeden geçemeyece- im y l nda üretimine bafllad m z günden bu yana, ülkemizde XPS üretiminde yüzde 95 gibi büyük bir ço unlukla HCFC gaz kullan l yor. Bu tarihte ülkemizde birçok sektörde CFC gaz kullan lmas na ra men XPS üreticileri, Avrupa Birli i ülkelerinde kullan lmakta olan ve 1992 y l ndan bafllayarak 2004 y l bafl na kadar kullan lan HCFC ile üretime bafllad lar. Halen Amerika, Kanada, Japonya ve birçok ülkede HCFC gaz kullan l yor ve 2010 y l na kadar kullan lacak. Ülkemiz MONTREAL protokolüne taraf olmas dolay s yla, asl nda 2016 y l na kadar bu gaz n kullan m n onaylad. Ancak bu y l n bafl nda ç kar lacak yeni bir yönetmelikle ve sektör olarak bizim srarlar - m zla, 2009 y l ndan itibaren kullan m h zla azalt larak birkaç y l içinde sonlanacak. Avrupa Birli i ülkelerinin 2004 y l na kadar kulland, Amerika, Kanada, Japonya gibi geliflmifl sanayi ülkelerinin halen kullanmakta oldu u ve CFC gazlar na oranla ozon tabakas na zarar yüzde 96.5 oran nda azalt lm fl bir gaz, neredeyse insanlar n dokunmamas gereken kanserojen bir ürün haline dönüfltürüldü. Biz XPS sanayicileri olarak, AB uyumu çerçevesinde ürünlerimize ve paket sistemlerimize CE iflareti almak amac yla, hem Bay nd rl k ve skân Bakanl n hem de Çevre Bakanl n bilgilendirerek, 2008 y l nda fliflirme gazlar - n de ifltirme karar ald k. San yorum 2008 y l n n 3. çeyre inden itibaren CE iflaretli XPS ürünleri ülkemizde üretime bafllayacak. Enerji Verimlili i Yasas kapsam ndaki uygulamalar ancak, kamu ve özel sektörle sivil toplum örgütlerinin ortaya koyaca güç birlikleriyle baflar l sonuçlar verebilir. Bu do rultuda 2008 Enerji Verimlili i Y l Kapsam nda; kampanyalar, e itim, bilinçlendirme çal flmalar ve medya etkinlikleri düzenlenecek. Biz de bir y l önce bafllam fl oldu umuz kamuoyu bilgilendirme kampanyam za yo un bir programla devam edece iz. Bu y l içerisinde e itim faaliyetlerine de a rl k verece iz. Çünkü yal t ms zl n ve hatta ülkemizdeki birçok sorunun kökeninde e itimsizli in ve bilinç eksikli inin yatt n çok iyi biliyoruz. Bu husus kampanyam z n da ç k fl noktas olmufltu. Ülkemiz ve sektörümüz için de bir dönüm noktas olan bu y l çok iyi de erlendirmemiz gerekti i düflüncesindeyim. Çocuklar m za daha yaflanabilir bir çevre b rakmak için art k son flans m z. Bu f rsat da de erlendiremezsek, onlar bizim kadar flansl olamayacak. Gelecek say m zda yeniden görüflmek dile iyle Durmufl TOPÇU XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar Tam 28 y ld r do ay ve çevreyi koruma konusunda önemli bilimsel çal flmalara imza atan ve çal flmalar n TÜB TAK ödülleriyle belgeleyen, 2006 y l ndan bu yana da TEMA Vakf Genel Müdürlü ü görevini baflar yla sürdüren genç akademisyen Dr. Uygar Özesmi; küresel s nma, iklim de iflimi, çevre ve yal t m bilinci, TEMA n n baflar l projeleri hakk nda sorular m z yan tlad. Özel sektöre, STK lara ve hükümete düflen görevlere dikkat çeken Özesmi, yaflam m z n her alan nda çevreye olan etkimizin fark ndal ile hareket etmemiz gerekti ini vurgulayarak, alabilece imiz basit önlemler konusunda ipuçlar verdi. Özesmi, yap lmas gerekenleri çok güzel özetliyor: Tüketmemek, bir tür üretmektir Bu say m zda... Üyelerden haberler XPS ten haberler BTM proje tan t m Eryap proje tan t m ODE flirket haberi zocam flirket röportaj Röportaj: Dr. Uygar Özesmi Konuk yazar SAYFA 12 de

2 ÜYELERDEN HABERLER B PLAS ARTIK B R TUfi KADAR YAKIN B PLAS A.fi. Yap Grubu nun yeni web sitesi Ocak ay itibariyle kullan ma aç ld. ECOFOAM XPS Is Yal t m Levhas, ECODREN Drenaj Levhas, ECOPIPE Korige Boru, ECOREF Reflektörlü Yal t m Malzemesi ve ECOPACK Ambalaj Malzemeleri nin bulundu u web sitesi, farkl tasar m ve kullan c lar na sundu u kolayl klarla dikkat çekiyor. POLYPET ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü H ZMETE G RD Türkiye nin her bölgesinde 1993 y l ndan bu yana önemli projelere imza atan Polypet A.fi., ofis baz ndaki bölge müdürlüklerine 2007 y l nda Ankara y da ekledi. Çankaya Öveçler de hizmete giren Polypet Ankara Bölge Müdürlü ü Ofisi, bu bölgedeki yayg n bayi a n buradan yönetme karar ald. Polypet A.fi. Ankara Bölge Müdürü Yunus Emre nal, 2007 de oldu u gibi bu y l da önemli projelere imza atacaklar n belirtti. ZOCAM 8. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI NA BAfiVURULAR BAfiLADI zocam n makina mühendisli i, mimarl k, iç mimarl k, endüstri ürünleri tasar m, inflaat mühendisli i ö rencilerine yal t m sektörünü tan tmak ve bu alanda uzmanlaflmalar n sa lamak amac yla, 1999 y l ndan bu yana düzenledi i Üniversiteleraras Yal t m Yar flmas süreci, üniversitelere gönderilen davet yaz s ve afifllerle birlikte bafllad. Bu y l 8 incisi düzenlenecek olan zocam Üniversiteleraras Yal t m Yar flmas n n konusu Enerji Etkin Konut olarak belirlendi. Üniversitelerin birden fazla ekiple kat labilece i yar flman n yeni yönetmeli i adresinde tüm üniversitelerin bilgisine sunuluyor. Üniversiteler yar flmaya, makine mühendisli i, mimarl k, iç mimarl k, endüstri ürünleri tasar m, inflaat mühendisli i bölümlerinde okuyan son s n f ö rencilerinden oluflan üçer kiflilik ekiplerle kat labilecekler. Ekiplerden, üniversite yönetimi taraf ndan seçilecek bir ö retim görevlisi sorumlu olacak. Yar flmada birincili i kazanan ekip üyelerine ve sorumlu ö retim üyesine birer dizüstü bilgisayar hediye edilecek. kinci gelen ekip üyelerinin herbiri ve ö retim üyesine YTL, üçüncü olan ekip üyelerine ve ö retim üyesine ise 750 fler YTL para ödülü verilecek. Yar flman n finali 16 May s 2008 de gerçekleflecek. PAKPEN, PAKBOARD ISI YALITIM LEVHALARI LE FARK YARATIYOR Yal t m sektöründeki hedefini kaliteli ürün ve hizmet, sa l kl çözümler ve çevre dostu olmak fleklinde belirleyen Pakpen, Pakboard ürünüyle projelerde tercih edilmeye devam ediyor. Gül Yap taraf ndan hayata geçirilen Ça dafl Maltepe Konutlar projesi, sekiz adet ikiz villadan olufluyor. Toplam metraj 4 bin 500 metrekare olan projede, Pakboard XPS s yal t m malzemesi ile uygulama yap ld. Projenin cephe kaplamalar nda ise PakSiding Vinil d fl cephe kaplamas ve Pakform tafl görünümlü formlanm fl PVC Plaka kullan ld. DOW-MARDAV BAY LER ANTALYA DA BULUfiTU... DOW-Mardav n, Biz Büyük Bir Aileyiz temal bayi toplant s, 170 kiflinin kat l m yla fiubat tarihleri aras nda Antalya IC Green Palace Otel de yap ld. Sektördeki yenilikleri ve geliflmeleri yak ndan takip eden ve ürün yelpazesini sürekli olarak gelifltiren DOW- Mardav, ürünlerinin teknik detaylar n bayilerine anlatt toplant da, 2007 y l n de erlendirerek gelecek planlar n da bayileriyle paylaflt. Gala gecesinde uzun y llar boyunca birlikte çal fl lan personel ve bayilere y l ödülleri ve üstün baflar gösteren bayilere de baflar ödülleri takdim edildi. Büyüyen büyük bir ailenin üyesi olman n ayr cal klar n yaflayanlarla keyifli bir bayi toplant s gerçeklefltirildi. Polypet Ankara Bölge Müdürlü ü iletiflim bilgileri: Adres: Öveçler 4. Cadde 73. Sokak No: 10/14 Dikmen/Ankara Tel: Fax: YALTEKS, UYGULAMACILARI LE BULUfiTU Yal t m sektörünün öncü firmalar ndan Yalteks, geleneksel usta ve tekniker e itim seminerinin bir yenisini 1 fiubat 2008 Cuma günü, Yalteks Gebze tesislerinde gerçeklefltirdi y l n n ilk seminerine, Marmara Bölge Müdürlü ü ne ba l olarak çal flan baz bayilerin usta ve teknikerleri kat ld. Attila Camc o lu taraf ndan, Yalteks su ve s yal t m ürünlerinin içeri i ve uygulama detaylar hakk nda genifl bilgiler verilen seminerde, karfl l kl fikir al flveriflinde bulunuldu. Ayr ca Yalteks üretim tesisleri de gezildi. Yalteks Marmara Bölge Müdürü Arslan Cerrahi, 2008 y l içerisinde Yalteks in tüm bayilerine yönelik e itim çal flmalar na devam edilece ini aç klad. ERYAP A.fi., 2008 YILINA YEN B R YAPILANMAYLA G RD Is ve su yal t m sektörünün en genç ve dinamik firmalar ndan Eryap A.fi., bu alandaki baflar l çal flmalar n bir baflka sahada, siding alan nda da sürdürüyor. Siding sektörünün lideri durumundaki Eryap A.fi., 2008 y l na farkl bir yap lanma ile girdi. Sektördeki hatal uygulamalar, cephe kaplamada kullan lan sistem bileflenlerinin kalitesi, do ru malzeme kullan m ve ehliyet sahibi ustalar n uygulama yapmalar konusundaki ihtiyaçlar göz önünde bulunduran Eryap A.fi., tüm organizasyonunu yeniden yap land rd. E itim faaliyetleri kapsam nda 2007 y l sonunda bafllayan çal flmalarda, Türkiye genelinde 12 adet bölge müdürlü ü, Marmara Bölgesi nde faaliyet gösteren 50 adet ana BTM nin s yal t m nda uzman Ankara bayilerinden Çakmak nflaat Yal t m San. ve Tic. Ltd. fiti., Pelit nflaat n müteahhitli ini yapm fl oldu u Pelit Orman Evleri nin XPS ile mantolama sistemini Polpan ürünleriyle gerçeklefltirdi. Uygulamada 500 metreküp, 4 cm kal nl nda binili pürüzlü Polpan levhalar kullan ld. Ankara Orman Çiftli i Bölgesi nde, Çevre ve Orman Bakanl arkas nda yer alan Pelit Orman Evleri, metrekare alan üzerinde her biri 12 katl 4 bloktan olufluyor. Projenin mantolama uygulamas 2006 y l a ustos ay nda bafllay p, bayi, bu bayilere ba l 30 kiflilik sat fl ve pazarlama kadrosu ile yaklafl k 200 kifliden oluflan tafleron-iflçi ve usta grubuna e itimler verildi. Siding sektöründeki ihtiyaçlara göre 2008 y l nda organizasyonunu yenileyen Eryap A.fi., tamam kendi tesislerinde üretilen sistem bileflenlerinden oluflan kaliteli ürünler ve iflçilikle kendi pazar n da siding pazar nda büyütme hedefini tafl yor. PEL T ORMAN EVLER NE BTM POLPAN MZASI 2007 y l ekim ay nda tamamland. Projenin mantolama uygulamas nda ilk olarak bina cepheleri flakül ve ipe al nd. Tekas yap flt r c ürünleriyle Polpan levhalar cepheye noktasal olarak yap flt r ld. Levhalar yap flt rma noktalar ndan 6 adet/m 2 genifl bafll kl plastik pimli dubellerle ayr ca sabitlenirken, üst katlarda ve köfle noktalar nda dubel say s art r ld. Levha yüzeylerine Tekas s va ürünleriyle s va uyguland ktan sonra, üzerine s va filesi olarak 160 gr/m 2 alkaliye dayan kl cam elyaf file kullan ld. Köfle detaylar nda galvanizli paslanmaz köfle profilleri kullan lan projede, s va filesi üzerine tekrar s va uygulamas ndan sonra 2 mm. dokulu silikon esasl d fl cephe boya uygulamas yla cepheler son halini ald. Is köprülerinin, levha boflluklar n n oluflmamas na ve detaylara özen gösterilen projenin XPS Polpan ile mantolama uygulamas baflar yla tamamland. 2 3

3 ÜYELERDEN HABERLER XPS TEN HABERLER ODE N N GEL fit RD ODE ISIPAN BD FAYDALI MODEL BELGES ALDI XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE TAfiINDI Türk yal t m sektörünün öncü ve yenilikçi kuruluflu ODE Yal t m n, d fl cephe s yal t m nda kullan lan, baklava desenli kabar k bask l ürünü ODE Is pan BD ye, Türk Patent Endüstrisi taraf ndan Faydal Model Belgesi verildi. novasyona yapt yat r mlarla her geçen gün büyüyen ODE, 2008 y l nda da ar-ge çal flmalar n h zland rarak sürdürecek. Bunun bir bafllang ç oldu unu düflünen ODE, Çorlu XPS tesislerinde üretilen ODE Is pan ürününü en son teknolojiyle gelifltirdi. Duvar, kolon ve kirifllerin d flar dan s yal t m nda kullan lan yeni ürün ODE Is pan BD (Bask l Ekstrüde Polistiren Köpük), üzerindeki baklava desenli kabar k bask yla binalar n duvar n n daha iyi kavranmas n sa l yor. ODE Yal t m Üretim Direktörü Ayhan Gökba önderli inde gerçeklefltirilen çal flmalar neticesinde ODE Is pan BD, Faydal Model Belgesi ni almay baflard. Türkiye de ve dünyada iddial y z! ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Türk yal t m sektöründe üretim ve da t m lideri olmay hedefleyen ODE, konusunda uzman ekibiyle zaman nda ve kaliteli ürünler üretiyor. Enerji kaynaklar n n tükenmeye yüz tuttu u günümüz dünyas nda yal t m n önemini bilen ekibimiz, gecesini gündüzüne katarak yeni ürün gelifltirmeye çal fl yor. Bu çal flmalar m z n bir meyvesi olan ODE Is pan BD, Faydal Model Belgesi ne lay k görüldü. Bu belge bize, 10 y l süreyle ODE Is pan BD yi üretme ve pazarlama hakk veriyor. Faydal model korumas elde eden ürünümüzle Türk ve dünya piyasalar nda iddial y z fleklinde konufltu. S NCAN STYROPOR A.fi. XPS ISI YALITIMI SANAY C LER NE KATILDI Ülkemizin s yal t m konusunda lider kurulufllar ndan Sincan Styropor A.fi., XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i nin üyesi oldu. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, Sincan Styropor un da kat l m yla, sektörün sorunlar n ve beklentilerini çok daha güçlü bir flekilde dile getirecek. Dernek üyeli iyle ilgili aç klama yapan Sincan Styropor A.fi. CEO su Bereket Öner, Her gün yeni fiyat rekorlar k ran petrol, art k dünyam z n en önemli stratejik oda oldu. Ülkemizin de aralar nda bulundu u petrol ithal eden ülkelerin, ekonomik büyümeyi engelleyen ve cari aç k gibi olumsuzluklar tetikleyen petrolü çok ak ll ca kullanmas gerekiyor. Petrolün ak ll ca kullan lmas ise verimlilik ve tasarrufla mümkün. Enerji tasarrufu yapabilece imiz alanlar n bafl nda ise binalarda, en son teknoloji ve standartlarda üretilmifl s yal t m malzemelerinin kullan lmas geliyor. Binalar n yak t tüketimlerini ortalama yüzde oran nda düflüren s yal t m sistemi ile ülkemize, y lda toplam 4-5 milyar dolar kazand rmam z mümkün. Ayr ca küresel s nmaya karfl önlem al nmas n sa layan s yal t m ile çevrenin korunmas na katk sa lan yor fleklinde konufltu. Öner, hem ülke ekonomisi hem de do an n korunmas için s yal t m n n büyük önem tafl d n vurgulad. Sincan Styropor A.fi. nin XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i ne üye olmas ndan duydu u memnuniyeti belirten Öner, sektörün geliflimi konusunda derne e büyük görevler düfltü ünün de alt n çizdi. Ödüllerin flirketi Sincan Styropor Kuruldu u 1993 y l ndan beri s yal t m sektörüne büyük emek veren Sincan Styropor, bugüne kadar birçok ödüle lay k görüldü. Sivil toplum örgütleri, medya kurulufllar ve birçok kurum taraf ndan ödüllendirilen flirket, son olarak Ekonometri Dergisi ve Do a Yay n Grubu ndan ödül ald. Sincan Styropor A.fi. CEO su Bereket Öner, Ekonometri Dergisi taraf ndan Y l n CEO su seçilirken, firma Do a Yay n Grubu taraf ndan Y l n Yat r mc s ilan edildi. Y l n CEO su Bereket Öner Türkiye nin lider XPS ve EPS üretim flirketlerinden Is yal t m malzemeleri aras nda en düflük s iletkenlik katsay s na sahip olan ODE Is pan BD, kapal gözenekli yap s yla bünyesine su alm yor. Yo uflmay önleyen, ancak binan n nefes almas na da izin veren optimum su buhar difüzyon direnç katsay s na sahip olan bu ürün, yüksek bas nca da dayan kl. Bask l yüzeyi sayesinde s va ve yap flt r c ile adherans yüksek olan levhalar, uygulama kolayl ile de ideal bir s yal t m malzemesi. Her iki yüzeyi de bask l olan ODE Is pan BD, TS EN belgesine sahip. Faydal model nedir? Faydal model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen bulufllar n sahiplerine, 10 y l süreyle bu bulufl konusu ürünü üretme ve pazarlama hakk n n tan nmas anlam na geliyor. Faydal Model Belgesi verilmesi ifllemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf aç s ndan daha elveriflli. Baflka bir deyiflle, faydal model korumas, tecavüz fiillerine karfl, patent korumas na oranla daha çabuk ve seri bir ifllev görecek flekilde düzenleniyor. Sincan Styropor un CEO su Bereket Öner, Türk ifl dünyas na ve sektöre verdi i üstün hizmetlerden ötürü Ekonometri Dergisi taraf ndan Y l n CEO su seçildi. Otuza yak n sivil toplum örgütü baflkan n n aras nda oldu u özel jüri taraf ndan seçilen ve ödülünü Ankara Ticaret Odas Baflkan (ATO) Sinan Aygün ün elinden alan genç CEO ya bas n n ilgisi yo un oldu. Ödül takdiminde yapt konuflmada Aygün, Bereket Öner gelece in en büyük ifladamlar ndan biri olacak. Ona güveniyorum. dedi. Is yal t m bilinci eksikli ini ülkemizin en önemli sorunlar ndan biri olarak gören XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, Ocak 2008 itibariyle Ümraniye Yal t m Plaza da bulunan yeni ofisine tafl nd. Hayata geçirdikleri bilinçlendirme kampanyas ile toplumu ve sektörü enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirerek do ru s yal t m uygulamalar n n art r lmas n hedeflediklerini belirten XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl Topçu, modern bir altyap ya sahip olan Yal t m Plaza da kampanya ve projelerini daha etkin bir flekilde sürdüreceklerinin alt n çizdi. Yal t m Plaza da; sektörün en önemli sorunlar ndan biri olan merdiven alt üretime karfl l k CE iflareti konusuna çözüm getirme misyonuyla faaliyet gösterecek olan Test Belgelendirme Araflt rma Gelifltirme A.fi. (TEBAR) ile Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i (B TÜDER) ve Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ( ZODER) de yer al yor. Is yal t m ve mantolama uygulamalar hakk nda ayr nt l bilgi almak ve sektörün uzman firmalar na baflvurmak için derne e yeni iletiflim bilgilerinden ulaflmak mümkün. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Genel Koordinatör Meltem Y lmaz Adres: fierifali Çiftli i Hendem Cad. K ble Sok. No:33 Yukar Dudulu Ümraniye/ STANBUL Tel: (0216) Fax: (0216) TÜ LÜ GENÇLERE YALITIM SEKTÖRÜNDE KAR YER OLANAKLARI Yal t m sektörünün en önemli sorunlar ndan biri olan nitelikli iflgücü aç na karfl e itim faaliyetlerine a rl k veren XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, stanbul Teknik Üniversitesi nin düzenledi i nsan Kaynaklar Zirvesi 2008 e kat ld. TÜ fl ve nsan Kaynaklar Merkezi taraf ndan Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde düzenlenen kariyer günleri etkinli inde stant açan XPS, gün boyunca ö rencilere s yal t m sektöründe ifl olanaklar konusunda bilgi verdi. Etkinlik kapsam nda, XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Genel Koordinatörü Meltem Y lmaz taraf ndan gerçeklefltirilen seminer de yo un ilgi gördü. Seminerde, s yal t m pazar ve sektörün ifl gücü potansiyelinin yan s ra enerji verimlili inde s yal t m n önemi ve XPS s yal t m levhalar konusunda da ayr nt l bilgi verildi. Y lmaz, s yal t m sektörünün inflaat sektöründeki büyümeden farkl olarak son 10 y ld r her y l ortalama yüzde 20 büyüme gösterdi inin ve bu büyümenin beraberinde ciddi bir ifl potansiyelini getirdi inin alt n çizdi. Y lmaz, ülkemizde s yal t m bilincini yayg nlaflt rmak amac yla yürüttükleri bilgilendirme kampanyas nda ön planda tuttuklar gençlerin s yal t m sektöründe istihdam edilmesini hedeflediklerini belirtti. 4 5

4 PROJE TANITIMI PROJE TANITIMI BTM ERYAP Ankara Ümitköy mevkiinde 40 adet villay kapsayan Osmana a Konaklar projesi dâhilinde, m 2 toplam s yal t m uygulama alan nda, BTM Polpan XPS Is Yal t m Levhalar ile uygulama yap ld. Sa l k Bakanl na ait 544 yatakl E itim ve Araflt rma Hastanesi projesi TOK taraf ndan Halkal da yapt r l yor. 6 bloktan oluflan projede çat yal t m nda 5 cm ve d fl cephe mantolamas nda 3 cm Bonuspan marka XPS s yal t m levhas kullan l yor. Tamamland nda sa l k alan nda birçok ihtiyaca cevap verecek olan bu proje büyük önem tafl yor. PROJE TANITIMI Uygulay c Firma Is Yal t m Uygulamas Yap lan Projenin Ad ve Yeri Toplam nflaat Alan Çakmak nflaat Yal t m Sanayi Tic. Ltd. fiti. Ankara Osman A a Konaklar / Ümitköy Yenimahalle Ankara 10 dönüm arazi Toplam Yal t m Alan m 2 XPS ile Is Yal t m Uygulamas Yap lan Toplam Alan m 2 Is Yal t m nda Kullan lan Malzemeler Projeyi Haz rlayan Mimari Ofis XPS BTM (Polpan) Yalç n Proje / Ankara PROJE TANITIMI Uygulay c Firma Is Yal t m Uygulamas Yap lan Projenin Ad ve Yeri Toplam Yal t m Alan m 2 Toplam nflaat Alan XPS ile Is Yal t m Uygulamas Yap lan Toplam Alan m 2 Is Yal t m nda Kullan lan Malzemeler Diztafl nflaat Malzemeleri Ltd. fiti. TOK 544 Yatakl E itim ve Araflt rma Hastanesi Halkal / stanbul m 2 çat m 2 d fl cephe mantolama D fl cephe mantolama için 3 cm Bonuspan Plus ürünü Müteahhit Firma Anakent Planlama Ltd. fiti. / Ankara Uygulama Süresi ve Yaklafl k fl Teslim Tarihi 5 y l - Teslim Tarihi: 2006 Sat fl Yapan Bayi ya da Uygulamac Firma Sat fl ve Uygulama: Çakmak nflaat Yal t m Sanayi Tic. Ltd. fiti. / Ankara Müteahhit Firma Uygulama Süresi ve Yaklafl k fl Teslim Tarihi Sat fl Yapan Bayi ya da Uygulamac Firma Yavuzlar nflaat A.fi. Toplam Uygulama Süresi: 7 ay fle Bafllama Tarihi: flin Bitifl Tarihi: fiemin nflaat San. ve Tic. Ltd. fiti 6 7

5 HABER ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan Y l n Giriflimcisi Monte Carlo da Türkiye yi temsil edecek ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, May s ay nda Monte Carlo da düzenlenecek Dünya Y l n Giriflimcisi yar flmas n n finalinde, 50 nin üzerinde ülkenin giriflimcileriyle dünya birincili i için yar flacak. ODE Yal t m 1986 y l nda kurarak Türk sanayiinin önde gelen flirketlerinden biri haline getiren ve dünya flirketi yapma yolunda h zl ad mlarla ilerleyen Orhan Turan, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young Türkiye iflbirli inde düzenlenen Ernst & Young Y l n Giriflimcisi organizasyonunda Y l n Giriflimcisi seçildi. ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young Türkiye taraf ndan, Fortis sponsorlu u, CNN Türk ve Schwab Vakf iflbirli iyle bu y l beflincisi düzenlenen Ernst & Young Entrepreneur of The Year Y l n Giriflimcisi yar flmas nda Y l n Giriflimcisi seçildi. Dünyan n ilk ve tek en kapsaml ifl dünyas ödül program olan yar flmada birinci seçilerek Türkiye yi temsil etmeye hak kazanan Orhan Turan, Dünya Y l n Giriflimcisi yar flmas n n 29 May s - 1 Haziran 2008 de Monte Carlo da gerçekleflecek olan dünya finalinde, 50 nin üzerinde ülkenin giriflimcileriyle ba ms z jüri önünde dünya birincili i için yar flacak. Orhan Turan ve ODE nin hikayesi ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, ODE Yal t m ve kiflisel giriflimcilik geçmiflini flöyle anlat yor: 1981 de Y ld z Teknik Üniversitesi nden makine mühendisi olarak mezun oldum. Çocuklu umdan beri hep farkl olmay arzulad m için, kendimi gelifltirmek ad na çok çal flt m. Askerli im s ras nda bize ifl yapan tafleronlar görünce ben bu ifli onlardan daha iyi yapar m diye düflündüm. Askerlik dönüflü belediyeye ruhsat projeleri çizen iki okul arkadafl mla birlikte çal flmaya bafllad m. hale haberlerini takip ederek ald m ilk iflte zarar ettim, ama y lmad m. lk y llar tecrübe, para ve çevre oluflturabilmek için ola anüstü çaba sarf ettim y l nda taahhütle yetinmeyerek, malzeme satmaya karar verdim. Böylece ODE maceras bafllad. Arkadafllar m ortakl ktan ayr l nca pay ma düflen borcu ödemek zorunda kald m ve çok zorland m. lk bafllarda ailem bile ticareti b rak p bir fabrikada mühendis olarak çal flmam konusunda bask yapt. Ama bütün olumsuzluklara ra men, içimde tarifi imkâns z bir inanç ve baflarma azmi vard aras, ithalatla sermaye birikimi yaparak büyüdü ümüz y llar oldu. Bu dönemde yal t m sektörüne birçok yeni ürün kazand rd m. thal etti imiz ürünleri Türkiye de üretmeye karar verdim. Kimsenin yat r m yapmay düflünmedi i bir dönemde yat r m karar ald m. lk üretim tesisimiz ODE Flex i 1996 y l nda hizmete soktuk. talya ile aram zda Öcalan krizini yaflad m z bir dönemde, talyanlar Türkiye de yat r m yapmaya ikna ettim ve ODE K-Flex tesisini kurduk. Bafllang çta bir sanayici kimli ine bürünece im hiç akl ma gelmemiflti. Ancak daima baflar l olmak ve kendimi ispat etmek için çal flt m. Bir strateji gelifltirdim ve bu stratejiye uygun davrand m sadece. Bayi olarak bir yere varamayaca m anlay nca, ithalata a rl k verdim. Advance, Coroplast, K-Flex, Rockwool gibi daha ziyade Türkiye pazar nda olmayan teknik ürünlerin ithalat n gerçeklefltirdim krizinden sonra ihracat çal flmalar m za a rl k vererek, bugün 28 ülkeye ihracat gerçeklefltirir hale geldik y l nda SO nun Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu listesinde 454. s rada yer ald k. Hedefimiz, bu y l ikinci 500 ün ilk 100 üne girmek. Kararl l k, çal flma ve baflarma azmi bizi bu noktalara tafl d. Enerji, hem ülkemiz ekonomisi aç s ndan hem de dünya çap nda do al kaynaklar n korunmas aç s ndan son derece önemli. nflaat sektörü ise sadece ülkemizin en büyük ifl alanlar ndan olmakla kalm yor; ayn zamanda ifl ve yaflam alanlar m z yaratmas nedeniyle hayat kalitemizi do rudan etkiliyor. Bunlar n kesiflti i noktada da yal t m sektörü yer al yor. flte ben bu sektörde faaliyet göstermeyi seçtim ve kurdu um flirketi büyütmeye de il, gelifltirmeye önem verdim. Türkiye nin önde gelen sanayici ve ifl adamlar ndan, medya mensuplar ndan ve profesyonellerden oluflan çok de erli bir jürinin bu yapt klar m ödüle de er bulmas, bana do ru yolda oldu umu gösterdi. Sektörel derneklerin aktif üyesi ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, inflaat ve yal t m sektörünün önde gelen derneklerinde de aktif olarak görev al yor. Yal t m alan nda sektörün ilk ve tek derne i olan ZODER in kurucu üyesi olan Turan, B TÜDER ve XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i gibi sektör derneklerinin de yönetim kurulu üyeleri aras nda yer al yor. TÜG AD da iki dönem boyunca yönetim kurulu üyesi olan Turan, halen TÜS AD Giriflimcilik Komisyonu üyesi. MSAD Yönetim Kurulu Baflkanl n yürüten Orhan Turan, MSAD n yeniden yap lanmas nda önemli rol üstleniyor. ODE Yal t m A.fi. ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi., inflaat sektöründe taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere 1986 y l nda kuruldu y l nda ithalatç, 1996 da ise üretici kimli ine kavuflan ODE, m 2 aç k, m 2 kapal alana sahip 5 modern üretim tesisi (ODEflex Üretim Tesisi, ODE R-flex Üretim Tesisi, ODE Is pan Üretim Tesisi, ODE Ductflex Üretim Tesisi, ODE Membran Üretim Tesisi), den fazla ürün çeflidi, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün en büyük üreticileri aras nda yer al yor. Modern üretim tesislerinde gerçeklefltirdi i üretimlerle ve farkl kullan m alanlar için de iflik özelliklere sahip genifl bir ürün gam ile büyük bir üretici konumunda olan ODE, yap ve tesisat sektöründe kullan lan tüm malzemeleri bünyesinde bulunduruyor. Modern üretim tesislerinde yapt kaliteli üretimlerin yan s ra ODE, 2005 y l nda hizmete giren m 2 kapal alana sahip lojistik merkeziyle de sevk yat ve depolama konular nda sektöründe lider konumda. ODE, 2007 y l nda fl Giriflim Sermayesi nin yüzde 17 oran nda sermaye ortakl yla, 40 milyon dolarl k cam yünü üretim tesisi yat r m bafllatt. 8 9

6 fi RKET RÖPORTAJI zocam 2008 de Hedef Büyüttü Foamboard y ll k üretim kapasitemiz m 3 oldu Derne imizin üyelerinden ZOCAM daha yak ndan tan yabilmek için biz sorduk, ZOCAM Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Fatih Öktem yan tlad. zocam n kuruluflu ve firman z hakk nda biraz bilgi verebilir misiniz? Türkiye yal t m sektörünün öncüsü olarak 1965 y l nda kurulan flirketimiz zocam A.fi. nin Gebze deki ilk fabrikas, 1967 y l nda camyünü üretimine bafllayarak faaliyete geçti. zleyen y llarda; taflyünü, genlefltirilmifl (ekspande) polistiren (EPS) - zopor, haddelenmifl (ekstrüde) polistiren (XPS) - Foamboard, elastomerik kauçuk köpük zocam Armaflex, polietilen köpük zocam PEflex, polimerik bitümlü su yal t m örtüsü zocam zosu, taflyünü panel, trapez ve poliüretan panel çat - cephe kaplamalar ile so uk depo paneli ürünleri zocam Tekiz üretimini gerçeklefltirdik. zocam olarak bugün; ülkemizde s ca a, so u a, sese, yang na ve suya karfl koruma sa layan genifl ürün yelpazesi ve teknik dan flmanl k hizmetleriyle yal t m sektöründe lider konumday z. Müflterilerimizin talep ve beklentilerini tam, zaman nda ve küreselleflen dünya standartlar na uygun olarak, çevreci bir yaklafl mla karfl l yoruz ve bu amaçla ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Sistemi ni tesislerimizde uyguluyoruz. Avrupa Birli i yetkili kurulufllar n n özel laboratuarlar nda teknik de erleri test edilen zocam Camyünü ve Taflyünü ürünlerimiz 11 Nisan 2003 tarihinde, zocam Ekspande Polistren ürünlerimiz ise 26 Haziran 2007 tarihinde CE uygunluk belgesine sahip oldu. Ürünlerimiz ayr ca Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) kriterlerine de uygun üretiliyor. Markalar n z hakk nda bilgi verebilir misiniz? Sat fl ve uygulama a n zdan bahseder misiniz? Markalar m z; zocam Camyünü, zocam Taflyünü, zocam Foamboard (Ekstrüde Polistiren XPS), zocam zopor (Ekspande Polistiren - EPS), zocam Tekiz Çat - Cephe Yal t ml Panel ve Trapez, zocam Armaflex (Kauçuk Köpük), zocam Peflex (Polietilen Köpük), zosu (Polimerik Bitümlü Membran), Terratherm Manto (S val D fl Cephe Is Yal t m Sistemi) ve zocam Asma Tavan Sistemleri nden olufluyor. Yurt içinde faaliyet gösterdi imiz bölge müdürlükleri ve bölge bürolar arac l yla pazarlama sat fl faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tüm sat fl m z, ülkemiz co rafyas na yay lm fl olan 140 a yak n bayimiz arac l yla gerçeklefltiriyoruz. hracat departman m z sayesinde toplam 34 ülkeye 17 bayi arac l yla hizmet veriyoruz. Sat fl öncesi ve sonras destek sa layarak, bütünleflik pazarlama faaliyetlerini sürdürüyoruz. XPS üretimine ne zaman bafllad n z? Üretti iniz XPS s yal t m levhalar n n sizce en belirgin avantajlar nelerdir? Is yal t m sektöründe XPS in önemi nedir? zocam olarak, haddelenmifl (ekstrüde) polistiren (XPS) üretimine 1995 y l nda Gebze deki yeni tesislerimizde Foamboard markas ile bafllad k. Halen, Owens Corning USA lisans Hydrovac prosesi ile üretim yap yoruz. Tesisimizin bugünkü kurulu kapasitesi ise m3/y l. XPS köpük levhalar m z, tam kapal hücrelerden olufltuklar için s yal t m özelli inin yan nda, çok yüksek basma dayan m sa l yor. Yüksek suya karfl direnci ve bünyesine su almama özelli iyle ters teras çat, toprak alt d fl duvar, zemin ve bina temelleri gibi detaylarda güvenle kullan labiliyor. Firman z 2007 y l n nas l geçirdi? 2008 y l beklentileriniz nelerdir? zocam için 2007, hedeflerimizi gerçeklefltirdi imiz bir y l oldu. Yat r m karar n 2006 y l nda ald m z ve yine ayn y l içerisinde yap m na bafllad m z camyünü (Tarsus) ve taflyünü (Gebze) iflletmelerimizin tevsii ve modernizasyon yat r mlar n tamamlayarak iflletmeye ald k. F r nlar m z n y ll k üretim kapasiteleri camyününde ton/y l, taflyününde ise ton/y l olmak üzere toplamda yüzde 92 artarak ton/y l a ulaflt. Y l n ikinci yar s nda bafllayan durgunluk nedeniyle sat fl rakamlar m z gerçeklefltirmede zorluklar yaflad k. Yal t m sektörünün en yüksek sezonu kabul edilen sonbahar aylar geçmifl y llara oranla durgun geçti. Küresel kriz ve iç siyasi çekiflmelerin etkisinde kald n düflündü ümüz 2007 y l geneli, 2006 y l na göre artan kapasitelerimizin etkisi ile yüzde 20 civar nda büyüme ile sona erdi y l genelinin 2007 y l n n bir tekrar gibi olaca n düflünüyoruz. Yeni binalarda bekledi imizin üzerinde bir yavafllama söz konusu... Bunun nedenleri aras nda, gözard edilemeyecek derecede azalan daire sat fllar önemli rol oynuyor. Geçen iki - üç y lda üretilen çok say da ciddi proje, sat fl için zorlan yor ve bu ortama bir de küresel kriz söylemleri eklenince sorun büyüyor. Ancak, bizleri umutlu olmaya sevk eden geliflme, mevcut binalarda yal t m e iliminin artmas. Ocak 2008 bafl nda Enerji Bakanl taraf ndan düzenlenen Enerji Haftas, bizzat Say n Baflbakan m z n talimatlar yla 2008 in Enerji Tasarrufu Y l ilan edilmesi sonucunda genifl bir boyuta tafl nd. Verilen hedefler aras nda, yal t m sektörünün üç y l içerisinde iki kat büyüklü e ulaflmas için devlet deste i sa lanaca sözü bulunuyor. Burada devletin, ç karaca standartlar ile binalarda s yal t m kurallar n düzenlemesi ve zorunlu hale getirilmesi, kredi deste i ve vergi indirimi gibi önlemlerle sektörümüzün desteklenmesi son derece olumlu katk lar sa layacak. XPS üretim kapasiteniz hakk nda bilgi verebilir misiniz? XPS üretiminizle ilgili 2007 y l n n de erlendirmesini yapar m s n z? zocam Foamboard üretim kapasitemiz bugün m3/y l. ki y ld r her iki hatt m z da sürekli olarak çal flt r yoruz. Talebin düflük oldu u aylarda stok seviyemizi yüksek tutarak, talebin yüksek oldu u aylarda bayilerimizin isteklerini karfl lamaya çal fl yoruz y l, kapasitemizi yüzde 100 kulland m z, pazarda artan oyuncu say s nedeniyle dengelerin de iflti i bir y l oldu. Ürünlerinizin Avrupa Birli i standartlar na uyumu kapsam nda ne gibi çal flmalar yap yorsunuz? Ürünlerimiz Avrupa Birli i standartlar na uyumlu olarak üretiliyor. Örne in; Foamboard, polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yoluyla üretiliyor. Yüzde 100 kapal gözenekli homojen hücre yap s na sahip ve bünyesine su alm yor. Alman normu olan DIN 4102 ye göre zor alevlenici malzemeler olan B1 s n f nda, TS EN e göre E s n f nda yer al yor. Owens Corning USA Hydrovac Lisans ile üretiliyor. Tesislerimiz, BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip. Is yal t m n gerçeklefltirdi iniz büyük projelerden örnekler verebilir misiniz? Is yal t m n gerçeklefltirdi imiz büyük projeleri saymaya kalkarsak, çok fazla say da projeyi burada hat rlamam z gerekecek. Ülkemizde yap lan tüm al flverifl merkezlerinde ve birçok prestijli binada ürünlerimiz baflar yla kullan l yor. fl Bankas Kuleleri, TAV n infla etti i tüm havalimanlar, Ford Otosan Gölcük tesisleri, Tüprafl, Petkim, fieker Fabrikalar, Çimento Fabrikalar, TED Ankara Koleji, Sincan ve Silivri Cezaevleri, Konya Adalet Saray, Bursa Merinos Kültür Merkezi, Ataflehir Uphill Court ve Kentplus, Bahçeflehir Hillpark, Kartal Narcity, Ümraniye Kiptafl Yeflil Vadi Konutlar, Metris Cezaevi ve Yeni Bosna Adli T p Merkezi gibi büyük projeleri sayabiliriz. Is yal t m sektörünün en önemli sorunlar nelerdir? Çözüm önerilerinizden ve beklentilerinizden k saca bahseder misiniz? Son y llarda yal t m sektöründeki büyüme oranlar yla artan yal t m uygulamalar, ülkemiz ekonomisine de olumlu bir katk sa l yor. Tüm bu büyüme oranlar n n yan nda sektör, çeflitli zorluklarla karfl karfl ya. Sektörün geliflimini olumsuz olarak etkileyen unsurlar aras nda; haks z rekabet ve kay t d fl ekonomi, standart d fl üretim, etkin bir ulusal enerji tasarruf politikas n n olmamas ve haz rlanm fl olan s, ses ve yang n yönetmeliklerinin uygulanamamas n sayabiliriz. Yal t m ürünlerinden al nan yüzde 18 KDV, sektörde kay t d fl hareketleri tetikleyen en büyük unsur olarak öne ç k yor. Bu oran n yüzde 1 seviyesine indirilmesi, bu konudaki kayg lar ortadan kald racak ve sektörün bütünü kay t alt na al nm fl olacak. Sektörün gelece ini etkileyen bir baflka olumsuzluk; e itimli eleman eksi i. Tar mdan sonraki en düflük e itim seviyesi inflaat sektöründe. Son y llarda çok önemli geliflmeler gösteren yal t m sektöründe nitelikli eleman aç için e itim faaliyetlerimizi her geçen gün daha da art r yoruz. Sektörün sorunlar n n çözülmesi için AB ye uyum çal flmalar çerçevesinde yap lan düzenlemeler ve Enerji Verimlili i Yasas gibi zorunlu standartlar n yürürlü e girmesi, sektörün gelece ine olumlu olarak yans yor. Yeni yap lan binalar n, do ru ve etkili bir biçimde denetlenmesi gerekiyor. Yal t m n do ru kal nl klarda ve do ru bir flekilde uyguland n görebilmek için belediyelerin ve yap denetim firmalar n n konuyla ilgili mühendislerini daha uzman hale getirebilmeleri çok önemli y l nda zocam taraf ndan kurulan zocam Yal t m E itim Merkezi YEM ile yal t m n her alan nda, akademisyenler ve sektörün önde gelen firmalar n n profesyonelleri ile ülkemiz yarar na ücretsiz e itimler sunuyoruz. Size nas l ulaflabiliriz? Bölge müdürlükleri adres ve telefonlar Bize, zocam Genel Müdürlü ü telefonu arayarak, adresinden e-posta ile e faks çekerek, numaral ücretsiz dan flma hatt m z arayarak ulaflabilir, adresinden tüm bölge müdürlüklerimizle ve yurtiçi-yurtd fl bayilerimizle irtibat kurabilirsiniz. Genel Müdürlük adresimiz: zocam Tic. ve San. A.fi. Dilovas Mevkii, Gebze KOCAEL 10 11

7 RÖPORTAJ TEMA Vakf Genel Müdürü Özesmi den Önemli Uyar lar klim de iflikli i ile mücadelede yal t m çok önemli Tam 28 y ld r do ay ve çevreyi koruma konusunda önemli bilimsel çal flmalara imza atan ve çal flmalar n TÜB TAK ödülleriyle belgeleyen, 2006 y l ndan bu yana da TEMA Vakf Genel Müdürlü ü görevini baflar yla sürdüren genç akademisyen Dr. Uygar Özesmi; küresel s nma, iklim de iflimi, çevre ve yal t m bilinci, TEMA n n baflar l projeleri hakk nda sorular m z yan tlad. Özel sektöre, STK lara ve hükümete düflen görevlere dikkat çeken Özesmi, yaflam m z n her alan nda çevreye olan etkimizin fark ndal ile hareket etmemiz gerekti ini vurgulayarak, alabilece imiz basit önlemler konusunda ipuçlar verdi. Bize biraz kendinizden söz eder misiniz? Do a ve çevre koruma çal flmalar na 1980 de, ç Anadolu nun sulak alanlar nda yapt m bilimsel çal flmalarla bafllad m. Bu dönemde yapt m bilimsel çal flmalarla TÜB TAK ödülleri ald m. 19 yafl nda Çevreden Sorumlu Devlet Bakan Adnan Kahveci nin dan flmanl n yapt m. Orta Do u Teknik Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Fulbright burslusu olarak Amerika Birleflik Devletleri nde Ohio State Üniversitesi nde master, daha sonra ünlü MacArthur burslusu olarak Minnesota Üniversitesi nde Çevre, Kalk nma ve Sosyal De iflim konular nda doktora yapt m ve ayn üniversitede dersler verdim. Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisli i Bölümü nü kurmak üzere 2000 senesinde yurda döndüm. Bu dönemde pek çok bilimsel proje yürüttüm ve çevre koruma amaçl sivil toplum çal flmalar n n içinde yer ald m. GEF Küçük Destek Program n n Yönlendirme Komitesi nde görev ald m, Do a Derne i nin kurucu baflkanl n yapt m. Türkiye de ilk olarak Karadeniz STK lar ve TURÇEK ile KarDo a - Karadeniz Do a Koruma Federasyonu nu kurdum. Sivil Toplum Gelifltirme Merkezi nin de kurucu üyeleri aras nda yer ald m ve halen yönetim kurulu üyesiyim. Ayn zamanda TEMA ad na Çevre Dostu Binalar Konseyi nin yönetim kurulu üyesiyim senesinde Birleflmifl Milletler Kalk nma Program nda görev almak üzere New York a yerlefltim. Küresel Çevre Fonlar, Küçük Ölçekli Destek Program nda çevre uzman olarak çal flt m. Tema Vakf n n yönetimde gençlefltirme hedefi do rultusunda 2006 y l nda genel müdürlük görevine getirildiniz. Genç bir akademisyen olarak bu dönem içerisinde TEMA da ne gibi çal flmalara imza att n z? Özellikle TEMA da küresel iklim de iflikli ine yönelik programlar bafllatt k ve bu çerçevede Suyunu Bofla Harcama kampanyas büyük ses getirdi. Birleflmifl Milletler klim De iflikli i Çerçeve Sözleflmesi ne gözlemci statüsüyle kabul edilen ilk ulusal çevre STK s olduk. 2B orman arazilerinin sat fl n durdurmaya yönelik 1 milyona yak n imza toplad k. Karap nar dan Dünya ya Çölleflme Ça r s Projesi baflta olmak üzere çölleflme ile mücadele konusunda k rsal kalk nma projelerimiz büyük h zla devam etti O kadar çok fley yapt k ki hepsini saymak mümkün de il. Son birkaç y ld r hayat m za giren küresel s nma kavram yla beraber çevre bilincinin oluflmas nda bir geliflme yafland n düflünüyor musunuz? Evet, bu konuda büyük bir kamuoyu bilinci olufltu, ancak hükümetin de gerekli ad mlar atmas gerekiyor ve bu konuda yavafl kal yor. Küresel s nmayla mücadele kapsam nda birçok STK ve özel firma projeler, kampanyalar gerçeklefltiriyor, ürünlerini bu do rultuda tasarl yor. Bu çal flmalar yeterli görüyor musunuz? Hay r, daha fazla çal flma yap lmas gerekiyor. Özel sektöre bu konuda büyük görev düflüyor. Firmalar n çevreci ürünlerini daha çok ön plana ç kar p, toplumun ve de iflen dünyan n ihtiyaçlar na göre flekillendirmesi gerekiyor. Yefliliz Dergisi yay n hayat na ne zaman ve nas l bafllad? STK lar n dergiye olan ilgisi art yor mu? Derginin yay n kurulunda flu anda 38 çevre sivil toplum kuruluflu var. Ülkemizde bir ilki gerçeklefltirdik ve Türkiye nin çevre dergisi olma konusunda h zla ilerliyoruz. Sadece STK lardan haber vermekle kalm yor, Türkiye nin çevre çal flmalar konusunda nabz n tutuyoruz. Dergi her say s nda dolu dolu bilgi veriyor ve ayn zamanda ilan politikas gere i firmalar n çevreyle ilgili ürün ve çal flmalar n n ilanlar n verdi i önemli bir dergi konumunda. Yefliliz Dergisi nin 4. say s nda çevre ve siyaset konusunu ele ald n z. Türkiye de siyasi partilerin programlar nda çevre konusuna yer verildi ini düflünüyor musunuz? Kesinlikle hay r. Çevre her türlü politikan n içinde flekillendirici unsur olmal. Henüz partilerimiz bu bilinçten çok uzak. Çevre sanki di er politikalardan ayr ve en son konuymufl gibi ele al n yor. Devlet politikalar nda neler eksik ve ne gibi düzenlemeler yap lmas gerekiyor? Çözüm üretilebiliyor mu ya da STK lar n çözüm önerileri ne derece dikkate al n yor? Enerji alan nda hâlâ fosil yak t oda sürüyor. Yenilenebilir enerjilere ve enerji verimlili ine iliflkin güçlü politikalardan yoksunuz. Erozyon konusu hâlâ ulusal bir tehdit olarak görülmüyor ve arazi planlamas konusunda hiçbir çal flma yok. Halbuki arazi planlanmas yap lmadan gerçeklefltirilen her türlü geliflme bir çevre tehdidi olmay sürdürüyor. Maden Kanunu ve uygulamalar bunun en somut örne i. fiehirleflme, sanayileflme, karayollar, boru hatlar gibi uygulamalar n içinde toprak, su ve di er do al varl klar hep göz ard ediliyor. TEMA Vakf, Birleflmifl Milletler klim De iflikli i Çerçeve Sözleflmesi nezdinde gözlemci STK statüsüne sahip ilk Türk sivil toplum kuruluflu olarak çevre politikalar n yak ndan takip edebiliyor. Ulusal ve uluslararas çevre politikalar n karfl laflt rd n zda nas l farkl l klar görüyorsunuz? Bütün geliflmifl ülkeler, hatta en duyars z ülkeler aras nda say lan ABD bile çok h rsl yenilenebilir enerji ve enerji verimlili i hedefleri koyuyor. Bunun için somut planlar ve teflvik sistemleri kuruyor. Ne yaz k ki bizim hedeflerimiz aç klan p bir politika haline gelmifl de il. TEMA n n Suyunu Bofla Harcama kampanyas büyük ilgi gördü. Kampanyan n su tasarrufuyla ilgili bilincin oluflmas n sa lad n düflünüyor musunuz? stanbul da elini muslu a götürürken sorumluluk duymayan vatandafl m z kalmad. Ancak flimdi bu konuda bilinçlenen vatandafllar m z n, hükümetlerden bu konuda somut politikalar üreterek, su arz na yönelik de il su talebine yönelik projeler üretmesini istemesi gerekiyor. Gündeminizde yeni bir proje var m? Mart ay nda iki bisikletçimiz km yol yap p Sidney e giderek, bisikletin küresel iklim de iflikli ine karfl sürdürülebilir bir ulafl m arac oldu unu kan tlayacak. Enerji konusundaki çal flmalar m z sürecek. Bu arada erozyonun önlenmesine ve topraklar m z n verimlili inin korunmas na yönelik projelerimiz devam edecek. Burada özellikle ar c l k, sürdürülebilir ormanc l k gibi do a dostu üretimlere öncelik verece iz y l n n Enerji Verimlili i Y l ilan edilmesinin, enerji verimlili i bilincinin geliflmesi için olumlu bir ad m oldu unu düflünüyor musunuz? Sizce bu kapsamda öncelikli olarak neler yap lmas gerekiyor? fiüphesiz. Enerji verimlili ine iliflkin kanunun güçlendirilmesi gerekiyor. Yönetmeliklerin h zla ç kmas ve verimlili e iliflkin somut, bireysel ve kurumsal teflvik mekanizmalar gerekiyor. Unutmamak gerek; enerji verimlili i üretilmesi gerekmeyen enerji, bunun için de yap lmas gerekmeyen yat r m oldu una göre, maliyetleri teflvikler olarak yans t lmal. Su konusunda oldu u gibi arz n de il talebin yönetilmesi gerekiyor. Ne yaz k ki bu anlay fltan hâlâ çok uzaktay z. Vatandafllar n bu konuda hükümetleri zorlamas gerekiyor. Sonuçta sadece cebimiz de il daha önemlisi do a zarar görüyor. Küresel iklim de iflikli inin olumsuz etkilerine karfl s yal t m n n önemi nedir? Yal t m, kullan lmayan enerji demek Dolay s yla atmosfere sal nmayan sera gaz klim de iflikli ine karfl mücadele konusunda yal t m elimizdeki en önemli araçlardan biri. Burada sektörün yapmas gereken yal t m malzemesi üretim süreçlerinde de sera gaz sal n mlar n azaltmak. Bunun için yaflam döngüsü analizi çok önemli. fiu anda bir çevresel felaket olarak gördü ümüz asbest de bir zamanlar yal t m malzemesi olarak görülüyordu. Dolay s yla yal t m sektörü de do a dostu yal t m malzemelerine a rl k vermeli. Yal t m bilincinin artmas ve yayg nlaflmas için neler yap lmal? Sektör öncelikle yal t m malzemeleri konusunda yaflam döngüsü verilerini ba ms z araflt rma kurulufllar na yapt rmal. Daha sonra sivil toplum kurulufllar ile iflbirli i içinde markalar n ön plana ç karmadan, gerçek bir sosyal sorumluluk anlay fl içinde vatandafllar n do ru malzemelerle yal t ma yönelmelerini sa lamal. Bu bütün sektörün toplam hacmini gelifltirir ve sonuçta bundan ülkemiz ve en önemlisi do a fayda görür. Yaflam n zda hem kendi sa l n z hem de çevre için nelere dikkat edersiniz? Kendimize ve çevremize zarar vermeden yaflayabilmemiz için bizlere basit ipuçlar verebilir misiniz? En önemlisi tasarruf al flkanl Tüketmemek bir tür üretmektir. Tüketici yerine kullan c olmak ve bir fleyi sat n almadan önce kendime sormak: Buna gerçekten ihtiyac m var m? Evde, suda ve enerjide tasarruf. Her fleyi geri dönüfltürmek, organik at klar balkonda, bahçede kompost yap p saks larda, bahçede kullanmak. Sonra toplu tafl ma araçlar n kullanmak veya en iyisi pedal çevirmek. Mevsiminde olan sebze ve meyveleri yemek, tercihen organik g da ürünleri ile beslenmek, organik pamuk ürünleri üstünde uyumak, kurulanmak ve giyinmek. Fosfats z ve do a için zehirli bileflikleri içermeyen temizlik malzemeleri kullanmak. Yaflam n her alan nda çevreye olan etkimizin fark ndal ile hareket edip her f rsatta yarat c l m z kullanarak en az zarar vermek

8 TEKN K YAZI DUVARLARDA ÇTEN ISI YALITIMI Enerji tasarrufu sa layan sa l kl ve konforlu mekânlar yaratmak için d fl cepheye s yal t m uygulamas yap lmas n n mümkün olmad yerlerde, içten s yal t m yap labilir. Bu uygulamalarda s yal t m malzemesi duvar n iç taraf nda yer ald ndan, cephe duvar eleman so uk tarafta kalmaktad r. Dolay s yla iç ortamda oluflan su buhar n n söz konusu so uk duvarla temas etmesi durumunda yo uflma meydana gelecektir. Ekstrüde polistren levhalar, kullan ld detaya uygun buhar difüzyon direnci sayesinde genellikle buhar kesici gerektirmez. Yo uflmay önleyen, ancak binan n nefes almas na izin veren optimum su buhar difüzyon direnç katsay s na sahiptirler. (Pürüzlü duvar ürünlerinde genellikle µ=100). TS 825 te belirtildi i üzere yo uflma tahkiki mutlaka yap lmal d r. Alç Plaka Kapl Kompozit XPS Is Yal t m Plakalar çten yap lan uygulamalarda, TS 452 ye göre üretilmifl alç plaka kapl TS EN e göre üretilmifl esktrüde polistren s yal t m levhadan oluflmufl kompozit ürünler kullan labilir. Kompozit panel üretiminde kullan lan levhalar; bir yüzü pürüzlü, di er yüzü pürüzlü oluklu, tek kenar lambal olarak üretilir. Alç plakalar n 1200 mm en ve 2500 mm boyda olmalar ndan dolay XPS levhalar 2500 mm boyunda çekilir. Alç levhalar n Semra BAYRAM Polypet Bitümlü Örtüler Sanayi ve Ticaret A.fi. Teknik Sorumlusu s yal t m levhalar na yap flt r lmas s ras nda çift komponentli poliüretan yap flt r c lar kullan l r. Is yal t m levhalar binileri üst üste getirilir, uygun oranda dozajlanan çift komponentli poliüretan yap flt r c birlefltirilen XPS levhalar n üstüne sürülür ve vakum preste en az 2 saat bekletilerek imal edilir. XPS levhalar n n plaka oluflturulurken binilerinin üst üste getirilmesi s köprüleri oluflumunu engeller. Özel yap flt r c sayesinde levha montaj nda (belirli tavan yüksekliklerine kadar) dübel uygulamas na gerek yoktur. Kompozit levhalar n duvara tespiti suya dayan kl, alç bazl yap flt rma harçlar veya çimento bazl yap flt rma harçlar ile uygulanmal d r. Uygulama yap lacak yüzey temiz, s va kabar klar vb. pürüzlerden ar nd r lm fl ve kuru olmal d r. Alç plaka kapl s yal t m levhalar testere ile uygun ölçülerde kesilir. Bu levhalar, çimento esasl elastik yap flt r c lar veya alç esasl özel yap flt r c lar kullan larak, uygulama yüzeyinin düzgün olmas durumunda taraklama, uygulama yüzeyinin düzgün olmamas durumunda öbekleme (kenarlar boyunca sürekli, orta k s mlar noktasal) metodu ile levhalar bir süre duvara bast r larak düfley teraziye al n p yap flt r l r. Levha yüzeyinin en az yüzde 40 yal t lacak yüzeye yap flm fl olmal d r. Yap flt rma ifllemine köflelerden bafllanmal d r ve levhalar n yap flt r lmas s ras nda levhalar n birleflim derzlerine taflan s köprüsü oluflturacak yap flt r c art klar kurumadan temizlenmelidir. Yap flt r c levha üzerine uygulan rken özellikle cephedeki aç kl klar n çevresi boyunca, levhalar n taban, tavan ve döfleme birleflimlerinde hava infiltrasyonu ve yo uflma ihtimaline karfl n yap flt rman n kesintisiz olarak yap lmas tavsiye edilir. Yap flt rma iflleminden sonra alç plaka ek yerlerine derz dolgu alç s uyguland ktan sonra file band yap flt r l r. Alç levha üzerine son kat saten alç yap lmas ndan sonra boyaya haz r yüzey elde edilir. Alç plaka kapl kompozit XPS s yal t m panelleri, içten s yal t m na ek olarak boyaya haz r bir yüzey b rakmas yla kullan c ya son derece kolayl k sa lar, sa l kl ve konforlu mekânlar yarat r. Yal t m levhalar n n arkas nda hava hareketinin oluflmamas sa lanmal d r. Kompozit yal t ml levhalar kullan l yorsa tavan, döfleme ve birleflme noktalar nda yap flt r c sürekli ve flerit halinde panel arkalar na sürülmelidir. Ayr ca panel üzerinde yer alan priz vb. delik çevreleri ayn flekilde kapat lm fl olmal d r. Tavan ve taban detaylar nda s köprüsü oluflumuna engel olacak flekilde çözülmelidir. Is köprülerinin meydana gelmesi durumunda, enerji kay plar n n yan s ra söz konusu yüzeyin d fl iklim koflullar ndan korunamamas ndan ötürü yo uflma sorunlar da (nem ve rutubet sonucu küflenme vb.) meydana gelebilir. Bu sebeple, 08 May s 2000 tarih ve say l resmi gazetede yay mlanan TS 825 Is Yal t m Yönetmeli i ne göre; kat döflemeleri ile birleflimlerde s köprülerini önleyecek flekilde tavan döfleme iç yüzeyine en az 50cm dönülerek yal t lmal d r. Is yal t m levhalar n n tavana uygulanmas esnas nda mekanik tespit elemanlar da kullan lmal d r. E er gerekiyorsa buhar kesici tabakalar tavan ve döflemelere devam ettirilmelidir. DUVARLARDA ISI YALITIMI Kaynak: ZODER Teknik Yay nlar,

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 119 TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz BUS AD da TAYSAD ile otomotiv zirvesi Altepe: Bursa için radikal ad mlar kararl l kla at yoruz Üniversite-sanayici

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TTMD Onursal Baflkan Celal Okutan Türk tesisat sektörünün gelifliminden

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı