Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar"

Transkript

1 Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Feyzi YÖRÜK Yedek Üye Emrullah ERUSLU Yedek Üye Ertu rul YÜZEN Yedek Üye Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli i Hendem Cad. K ble Sok. No: 33 Yukar Dudullu Ümraniye/ STANBUL Tel: Fax: web: mtiyaz Sahibi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE ADINA Durmufl TOPÇU Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Meltem YILMAZ Yay n Türü ve Bas m Tarihi Yerel Süreli 15 Mart 2008 Editör Sibel Selvi lyada letiflim Tasar m Ça dafl Sanat CTP ve Bask Renk Matbaac l k Bu Say m za Katk da Bulunanlar Dr. Uygar Özesmi (TEMA Vakf Genel Müdürü), Semra Bayram (Polypet Bitümlü Örtüler Sanayi ve Ticaret A.fi. Teknik Sorumlusu) XPS Bülten in telif hakk XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i ne aittir. Tüm yay n haklar sakl d r. Bu yay n n hiçbir bölümü önceden izin almaks z n ço alt lamaz, bilgisayar ortam nda depolanamaz veya herhangi biçimde elektronik vesair surette da t lamaz. Yay mlanan yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. MART 2008 Sunufl De erli Okurlar m z Do al enerji kaynaklar n n k tl, enerjiye olan talebin art fl ve hammadde fiyatlar ndaki yükselmeler sonucunda, bütün dünya ülkelerinde oldu u gibi Türkiye de de enerjinin daha verimli kullan lmas na yönelik önlemler gündeme geliyor. Sevindirici bir flekilde bu önlemler art k ciddi bir harekete dönüfltü. Enerjinin her alanda verimli ve etkin kullan lmas, israf n n önlenmesi amac yla; kamu, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar n n kat l - m yla Ulusal Enerji Verimlili i Hareketi bafllat ld. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat l m yla bu y l Ocak tarihlerinde, 27 ncisi düzenlenen Enerji Verimlili i Haftas önemli geliflmelere sahne oldu ve 2008 y l Enerji Verimlili i Y l ilan edildi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an yapt konuflmada, binalarda s yal t m n n yayg nlaflt r lmas n n enerji verimlili i için birinci öncelikli konu oldu unun alt n çizdi. Binalarda s yal t m n n yayg nlaflt r lmas ve verimlilik bilincinin gelifltirilmesine, her kurum ve kurulufl taraf ndan etkin katk da bulunulmas konular nda STK lar n önüne önemli hedefler konan ve destek beyan edilen hafta, s yal t m sektörü için de çok önemliydi. Biz de XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i olarak ENVER Fuar na kat larak, do ru ürünle do ru s yal t m uygulamalar olmadan enerji verimlili i çal flmalar n n yetersiz kalaca n vurgulad k ve bu konuda bilgi ak fl sa lamaya çal flt k. Çünkü Türkiye deki mevcut 8 milyon binan n birço unda s yal t m olmad için enerjinin yar s bofla gidiyor ve bu enerjinin toplam maliyeti ortalama olarak 7 milyar dolara ulaflt Çünkü enerji kaynaklar m z h zla tükeniyor ve enerji maliyetleri her geçen gün art yor Ve her y l yap lan 100 bin binan n tamam nda s yal t m uygulanmas durumunda, 300 milyon dolarl k bir enerji tasarrufundan söz etmek mümkün. Yal t ms zl n bedelini, ekonomik göstergeler d fl nda çevreye olan olumsuz etkileriyle de ödüyoruz. Is yal - t m sayesinde atmosferde oluflan sera gaz etkisi azald için, küresel s nma ve iklim de iflikli iyle mücadeleye de katk da bulunuyoruz. Bu noktada, uzun süredir ülkemizde XPS üretiminde kullan lan fliflirme gazlar n n tehlikeli ve kanserojen oldu una yönelik as ls z karalamalara da de inmeden geçemeyece- im y l nda üretimine bafllad m z günden bu yana, ülkemizde XPS üretiminde yüzde 95 gibi büyük bir ço unlukla HCFC gaz kullan l yor. Bu tarihte ülkemizde birçok sektörde CFC gaz kullan lmas na ra men XPS üreticileri, Avrupa Birli i ülkelerinde kullan lmakta olan ve 1992 y l ndan bafllayarak 2004 y l bafl na kadar kullan lan HCFC ile üretime bafllad lar. Halen Amerika, Kanada, Japonya ve birçok ülkede HCFC gaz kullan l yor ve 2010 y l na kadar kullan lacak. Ülkemiz MONTREAL protokolüne taraf olmas dolay s yla, asl nda 2016 y l na kadar bu gaz n kullan m n onaylad. Ancak bu y l n bafl nda ç kar lacak yeni bir yönetmelikle ve sektör olarak bizim srarlar - m zla, 2009 y l ndan itibaren kullan m h zla azalt larak birkaç y l içinde sonlanacak. Avrupa Birli i ülkelerinin 2004 y l na kadar kulland, Amerika, Kanada, Japonya gibi geliflmifl sanayi ülkelerinin halen kullanmakta oldu u ve CFC gazlar na oranla ozon tabakas na zarar yüzde 96.5 oran nda azalt lm fl bir gaz, neredeyse insanlar n dokunmamas gereken kanserojen bir ürün haline dönüfltürüldü. Biz XPS sanayicileri olarak, AB uyumu çerçevesinde ürünlerimize ve paket sistemlerimize CE iflareti almak amac yla, hem Bay nd rl k ve skân Bakanl n hem de Çevre Bakanl n bilgilendirerek, 2008 y l nda fliflirme gazlar - n de ifltirme karar ald k. San yorum 2008 y l n n 3. çeyre inden itibaren CE iflaretli XPS ürünleri ülkemizde üretime bafllayacak. Enerji Verimlili i Yasas kapsam ndaki uygulamalar ancak, kamu ve özel sektörle sivil toplum örgütlerinin ortaya koyaca güç birlikleriyle baflar l sonuçlar verebilir. Bu do rultuda 2008 Enerji Verimlili i Y l Kapsam nda; kampanyalar, e itim, bilinçlendirme çal flmalar ve medya etkinlikleri düzenlenecek. Biz de bir y l önce bafllam fl oldu umuz kamuoyu bilgilendirme kampanyam za yo un bir programla devam edece iz. Bu y l içerisinde e itim faaliyetlerine de a rl k verece iz. Çünkü yal t ms zl n ve hatta ülkemizdeki birçok sorunun kökeninde e itimsizli in ve bilinç eksikli inin yatt n çok iyi biliyoruz. Bu husus kampanyam z n da ç k fl noktas olmufltu. Ülkemiz ve sektörümüz için de bir dönüm noktas olan bu y l çok iyi de erlendirmemiz gerekti i düflüncesindeyim. Çocuklar m za daha yaflanabilir bir çevre b rakmak için art k son flans m z. Bu f rsat da de erlendiremezsek, onlar bizim kadar flansl olamayacak. Gelecek say m zda yeniden görüflmek dile iyle Durmufl TOPÇU XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar Tam 28 y ld r do ay ve çevreyi koruma konusunda önemli bilimsel çal flmalara imza atan ve çal flmalar n TÜB TAK ödülleriyle belgeleyen, 2006 y l ndan bu yana da TEMA Vakf Genel Müdürlü ü görevini baflar yla sürdüren genç akademisyen Dr. Uygar Özesmi; küresel s nma, iklim de iflimi, çevre ve yal t m bilinci, TEMA n n baflar l projeleri hakk nda sorular m z yan tlad. Özel sektöre, STK lara ve hükümete düflen görevlere dikkat çeken Özesmi, yaflam m z n her alan nda çevreye olan etkimizin fark ndal ile hareket etmemiz gerekti ini vurgulayarak, alabilece imiz basit önlemler konusunda ipuçlar verdi. Özesmi, yap lmas gerekenleri çok güzel özetliyor: Tüketmemek, bir tür üretmektir Bu say m zda... Üyelerden haberler XPS ten haberler BTM proje tan t m Eryap proje tan t m ODE flirket haberi zocam flirket röportaj Röportaj: Dr. Uygar Özesmi Konuk yazar SAYFA 12 de

2 ÜYELERDEN HABERLER B PLAS ARTIK B R TUfi KADAR YAKIN B PLAS A.fi. Yap Grubu nun yeni web sitesi Ocak ay itibariyle kullan ma aç ld. ECOFOAM XPS Is Yal t m Levhas, ECODREN Drenaj Levhas, ECOPIPE Korige Boru, ECOREF Reflektörlü Yal t m Malzemesi ve ECOPACK Ambalaj Malzemeleri nin bulundu u web sitesi, farkl tasar m ve kullan c lar na sundu u kolayl klarla dikkat çekiyor. POLYPET ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü H ZMETE G RD Türkiye nin her bölgesinde 1993 y l ndan bu yana önemli projelere imza atan Polypet A.fi., ofis baz ndaki bölge müdürlüklerine 2007 y l nda Ankara y da ekledi. Çankaya Öveçler de hizmete giren Polypet Ankara Bölge Müdürlü ü Ofisi, bu bölgedeki yayg n bayi a n buradan yönetme karar ald. Polypet A.fi. Ankara Bölge Müdürü Yunus Emre nal, 2007 de oldu u gibi bu y l da önemli projelere imza atacaklar n belirtti. ZOCAM 8. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI NA BAfiVURULAR BAfiLADI zocam n makina mühendisli i, mimarl k, iç mimarl k, endüstri ürünleri tasar m, inflaat mühendisli i ö rencilerine yal t m sektörünü tan tmak ve bu alanda uzmanlaflmalar n sa lamak amac yla, 1999 y l ndan bu yana düzenledi i Üniversiteleraras Yal t m Yar flmas süreci, üniversitelere gönderilen davet yaz s ve afifllerle birlikte bafllad. Bu y l 8 incisi düzenlenecek olan zocam Üniversiteleraras Yal t m Yar flmas n n konusu Enerji Etkin Konut olarak belirlendi. Üniversitelerin birden fazla ekiple kat labilece i yar flman n yeni yönetmeli i adresinde tüm üniversitelerin bilgisine sunuluyor. Üniversiteler yar flmaya, makine mühendisli i, mimarl k, iç mimarl k, endüstri ürünleri tasar m, inflaat mühendisli i bölümlerinde okuyan son s n f ö rencilerinden oluflan üçer kiflilik ekiplerle kat labilecekler. Ekiplerden, üniversite yönetimi taraf ndan seçilecek bir ö retim görevlisi sorumlu olacak. Yar flmada birincili i kazanan ekip üyelerine ve sorumlu ö retim üyesine birer dizüstü bilgisayar hediye edilecek. kinci gelen ekip üyelerinin herbiri ve ö retim üyesine YTL, üçüncü olan ekip üyelerine ve ö retim üyesine ise 750 fler YTL para ödülü verilecek. Yar flman n finali 16 May s 2008 de gerçekleflecek. PAKPEN, PAKBOARD ISI YALITIM LEVHALARI LE FARK YARATIYOR Yal t m sektöründeki hedefini kaliteli ürün ve hizmet, sa l kl çözümler ve çevre dostu olmak fleklinde belirleyen Pakpen, Pakboard ürünüyle projelerde tercih edilmeye devam ediyor. Gül Yap taraf ndan hayata geçirilen Ça dafl Maltepe Konutlar projesi, sekiz adet ikiz villadan olufluyor. Toplam metraj 4 bin 500 metrekare olan projede, Pakboard XPS s yal t m malzemesi ile uygulama yap ld. Projenin cephe kaplamalar nda ise PakSiding Vinil d fl cephe kaplamas ve Pakform tafl görünümlü formlanm fl PVC Plaka kullan ld. DOW-MARDAV BAY LER ANTALYA DA BULUfiTU... DOW-Mardav n, Biz Büyük Bir Aileyiz temal bayi toplant s, 170 kiflinin kat l m yla fiubat tarihleri aras nda Antalya IC Green Palace Otel de yap ld. Sektördeki yenilikleri ve geliflmeleri yak ndan takip eden ve ürün yelpazesini sürekli olarak gelifltiren DOW- Mardav, ürünlerinin teknik detaylar n bayilerine anlatt toplant da, 2007 y l n de erlendirerek gelecek planlar n da bayileriyle paylaflt. Gala gecesinde uzun y llar boyunca birlikte çal fl lan personel ve bayilere y l ödülleri ve üstün baflar gösteren bayilere de baflar ödülleri takdim edildi. Büyüyen büyük bir ailenin üyesi olman n ayr cal klar n yaflayanlarla keyifli bir bayi toplant s gerçeklefltirildi. Polypet Ankara Bölge Müdürlü ü iletiflim bilgileri: Adres: Öveçler 4. Cadde 73. Sokak No: 10/14 Dikmen/Ankara Tel: Fax: YALTEKS, UYGULAMACILARI LE BULUfiTU Yal t m sektörünün öncü firmalar ndan Yalteks, geleneksel usta ve tekniker e itim seminerinin bir yenisini 1 fiubat 2008 Cuma günü, Yalteks Gebze tesislerinde gerçeklefltirdi y l n n ilk seminerine, Marmara Bölge Müdürlü ü ne ba l olarak çal flan baz bayilerin usta ve teknikerleri kat ld. Attila Camc o lu taraf ndan, Yalteks su ve s yal t m ürünlerinin içeri i ve uygulama detaylar hakk nda genifl bilgiler verilen seminerde, karfl l kl fikir al flveriflinde bulunuldu. Ayr ca Yalteks üretim tesisleri de gezildi. Yalteks Marmara Bölge Müdürü Arslan Cerrahi, 2008 y l içerisinde Yalteks in tüm bayilerine yönelik e itim çal flmalar na devam edilece ini aç klad. ERYAP A.fi., 2008 YILINA YEN B R YAPILANMAYLA G RD Is ve su yal t m sektörünün en genç ve dinamik firmalar ndan Eryap A.fi., bu alandaki baflar l çal flmalar n bir baflka sahada, siding alan nda da sürdürüyor. Siding sektörünün lideri durumundaki Eryap A.fi., 2008 y l na farkl bir yap lanma ile girdi. Sektördeki hatal uygulamalar, cephe kaplamada kullan lan sistem bileflenlerinin kalitesi, do ru malzeme kullan m ve ehliyet sahibi ustalar n uygulama yapmalar konusundaki ihtiyaçlar göz önünde bulunduran Eryap A.fi., tüm organizasyonunu yeniden yap land rd. E itim faaliyetleri kapsam nda 2007 y l sonunda bafllayan çal flmalarda, Türkiye genelinde 12 adet bölge müdürlü ü, Marmara Bölgesi nde faaliyet gösteren 50 adet ana BTM nin s yal t m nda uzman Ankara bayilerinden Çakmak nflaat Yal t m San. ve Tic. Ltd. fiti., Pelit nflaat n müteahhitli ini yapm fl oldu u Pelit Orman Evleri nin XPS ile mantolama sistemini Polpan ürünleriyle gerçeklefltirdi. Uygulamada 500 metreküp, 4 cm kal nl nda binili pürüzlü Polpan levhalar kullan ld. Ankara Orman Çiftli i Bölgesi nde, Çevre ve Orman Bakanl arkas nda yer alan Pelit Orman Evleri, metrekare alan üzerinde her biri 12 katl 4 bloktan olufluyor. Projenin mantolama uygulamas 2006 y l a ustos ay nda bafllay p, bayi, bu bayilere ba l 30 kiflilik sat fl ve pazarlama kadrosu ile yaklafl k 200 kifliden oluflan tafleron-iflçi ve usta grubuna e itimler verildi. Siding sektöründeki ihtiyaçlara göre 2008 y l nda organizasyonunu yenileyen Eryap A.fi., tamam kendi tesislerinde üretilen sistem bileflenlerinden oluflan kaliteli ürünler ve iflçilikle kendi pazar n da siding pazar nda büyütme hedefini tafl yor. PEL T ORMAN EVLER NE BTM POLPAN MZASI 2007 y l ekim ay nda tamamland. Projenin mantolama uygulamas nda ilk olarak bina cepheleri flakül ve ipe al nd. Tekas yap flt r c ürünleriyle Polpan levhalar cepheye noktasal olarak yap flt r ld. Levhalar yap flt rma noktalar ndan 6 adet/m 2 genifl bafll kl plastik pimli dubellerle ayr ca sabitlenirken, üst katlarda ve köfle noktalar nda dubel say s art r ld. Levha yüzeylerine Tekas s va ürünleriyle s va uyguland ktan sonra, üzerine s va filesi olarak 160 gr/m 2 alkaliye dayan kl cam elyaf file kullan ld. Köfle detaylar nda galvanizli paslanmaz köfle profilleri kullan lan projede, s va filesi üzerine tekrar s va uygulamas ndan sonra 2 mm. dokulu silikon esasl d fl cephe boya uygulamas yla cepheler son halini ald. Is köprülerinin, levha boflluklar n n oluflmamas na ve detaylara özen gösterilen projenin XPS Polpan ile mantolama uygulamas baflar yla tamamland. 2 3

3 ÜYELERDEN HABERLER XPS TEN HABERLER ODE N N GEL fit RD ODE ISIPAN BD FAYDALI MODEL BELGES ALDI XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE TAfiINDI Türk yal t m sektörünün öncü ve yenilikçi kuruluflu ODE Yal t m n, d fl cephe s yal t m nda kullan lan, baklava desenli kabar k bask l ürünü ODE Is pan BD ye, Türk Patent Endüstrisi taraf ndan Faydal Model Belgesi verildi. novasyona yapt yat r mlarla her geçen gün büyüyen ODE, 2008 y l nda da ar-ge çal flmalar n h zland rarak sürdürecek. Bunun bir bafllang ç oldu unu düflünen ODE, Çorlu XPS tesislerinde üretilen ODE Is pan ürününü en son teknolojiyle gelifltirdi. Duvar, kolon ve kirifllerin d flar dan s yal t m nda kullan lan yeni ürün ODE Is pan BD (Bask l Ekstrüde Polistiren Köpük), üzerindeki baklava desenli kabar k bask yla binalar n duvar n n daha iyi kavranmas n sa l yor. ODE Yal t m Üretim Direktörü Ayhan Gökba önderli inde gerçeklefltirilen çal flmalar neticesinde ODE Is pan BD, Faydal Model Belgesi ni almay baflard. Türkiye de ve dünyada iddial y z! ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Türk yal t m sektöründe üretim ve da t m lideri olmay hedefleyen ODE, konusunda uzman ekibiyle zaman nda ve kaliteli ürünler üretiyor. Enerji kaynaklar n n tükenmeye yüz tuttu u günümüz dünyas nda yal t m n önemini bilen ekibimiz, gecesini gündüzüne katarak yeni ürün gelifltirmeye çal fl yor. Bu çal flmalar m z n bir meyvesi olan ODE Is pan BD, Faydal Model Belgesi ne lay k görüldü. Bu belge bize, 10 y l süreyle ODE Is pan BD yi üretme ve pazarlama hakk veriyor. Faydal model korumas elde eden ürünümüzle Türk ve dünya piyasalar nda iddial y z fleklinde konufltu. S NCAN STYROPOR A.fi. XPS ISI YALITIMI SANAY C LER NE KATILDI Ülkemizin s yal t m konusunda lider kurulufllar ndan Sincan Styropor A.fi., XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i nin üyesi oldu. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, Sincan Styropor un da kat l m yla, sektörün sorunlar n ve beklentilerini çok daha güçlü bir flekilde dile getirecek. Dernek üyeli iyle ilgili aç klama yapan Sincan Styropor A.fi. CEO su Bereket Öner, Her gün yeni fiyat rekorlar k ran petrol, art k dünyam z n en önemli stratejik oda oldu. Ülkemizin de aralar nda bulundu u petrol ithal eden ülkelerin, ekonomik büyümeyi engelleyen ve cari aç k gibi olumsuzluklar tetikleyen petrolü çok ak ll ca kullanmas gerekiyor. Petrolün ak ll ca kullan lmas ise verimlilik ve tasarrufla mümkün. Enerji tasarrufu yapabilece imiz alanlar n bafl nda ise binalarda, en son teknoloji ve standartlarda üretilmifl s yal t m malzemelerinin kullan lmas geliyor. Binalar n yak t tüketimlerini ortalama yüzde oran nda düflüren s yal t m sistemi ile ülkemize, y lda toplam 4-5 milyar dolar kazand rmam z mümkün. Ayr ca küresel s nmaya karfl önlem al nmas n sa layan s yal t m ile çevrenin korunmas na katk sa lan yor fleklinde konufltu. Öner, hem ülke ekonomisi hem de do an n korunmas için s yal t m n n büyük önem tafl d n vurgulad. Sincan Styropor A.fi. nin XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i ne üye olmas ndan duydu u memnuniyeti belirten Öner, sektörün geliflimi konusunda derne e büyük görevler düfltü ünün de alt n çizdi. Ödüllerin flirketi Sincan Styropor Kuruldu u 1993 y l ndan beri s yal t m sektörüne büyük emek veren Sincan Styropor, bugüne kadar birçok ödüle lay k görüldü. Sivil toplum örgütleri, medya kurulufllar ve birçok kurum taraf ndan ödüllendirilen flirket, son olarak Ekonometri Dergisi ve Do a Yay n Grubu ndan ödül ald. Sincan Styropor A.fi. CEO su Bereket Öner, Ekonometri Dergisi taraf ndan Y l n CEO su seçilirken, firma Do a Yay n Grubu taraf ndan Y l n Yat r mc s ilan edildi. Y l n CEO su Bereket Öner Türkiye nin lider XPS ve EPS üretim flirketlerinden Is yal t m malzemeleri aras nda en düflük s iletkenlik katsay s na sahip olan ODE Is pan BD, kapal gözenekli yap s yla bünyesine su alm yor. Yo uflmay önleyen, ancak binan n nefes almas na da izin veren optimum su buhar difüzyon direnç katsay s na sahip olan bu ürün, yüksek bas nca da dayan kl. Bask l yüzeyi sayesinde s va ve yap flt r c ile adherans yüksek olan levhalar, uygulama kolayl ile de ideal bir s yal t m malzemesi. Her iki yüzeyi de bask l olan ODE Is pan BD, TS EN belgesine sahip. Faydal model nedir? Faydal model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen bulufllar n sahiplerine, 10 y l süreyle bu bulufl konusu ürünü üretme ve pazarlama hakk n n tan nmas anlam na geliyor. Faydal Model Belgesi verilmesi ifllemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf aç s ndan daha elveriflli. Baflka bir deyiflle, faydal model korumas, tecavüz fiillerine karfl, patent korumas na oranla daha çabuk ve seri bir ifllev görecek flekilde düzenleniyor. Sincan Styropor un CEO su Bereket Öner, Türk ifl dünyas na ve sektöre verdi i üstün hizmetlerden ötürü Ekonometri Dergisi taraf ndan Y l n CEO su seçildi. Otuza yak n sivil toplum örgütü baflkan n n aras nda oldu u özel jüri taraf ndan seçilen ve ödülünü Ankara Ticaret Odas Baflkan (ATO) Sinan Aygün ün elinden alan genç CEO ya bas n n ilgisi yo un oldu. Ödül takdiminde yapt konuflmada Aygün, Bereket Öner gelece in en büyük ifladamlar ndan biri olacak. Ona güveniyorum. dedi. Is yal t m bilinci eksikli ini ülkemizin en önemli sorunlar ndan biri olarak gören XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, Ocak 2008 itibariyle Ümraniye Yal t m Plaza da bulunan yeni ofisine tafl nd. Hayata geçirdikleri bilinçlendirme kampanyas ile toplumu ve sektörü enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirerek do ru s yal t m uygulamalar n n art r lmas n hedeflediklerini belirten XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl Topçu, modern bir altyap ya sahip olan Yal t m Plaza da kampanya ve projelerini daha etkin bir flekilde sürdüreceklerinin alt n çizdi. Yal t m Plaza da; sektörün en önemli sorunlar ndan biri olan merdiven alt üretime karfl l k CE iflareti konusuna çözüm getirme misyonuyla faaliyet gösterecek olan Test Belgelendirme Araflt rma Gelifltirme A.fi. (TEBAR) ile Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i (B TÜDER) ve Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ( ZODER) de yer al yor. Is yal t m ve mantolama uygulamalar hakk nda ayr nt l bilgi almak ve sektörün uzman firmalar na baflvurmak için derne e yeni iletiflim bilgilerinden ulaflmak mümkün. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Genel Koordinatör Meltem Y lmaz Adres: fierifali Çiftli i Hendem Cad. K ble Sok. No:33 Yukar Dudulu Ümraniye/ STANBUL Tel: (0216) Fax: (0216) TÜ LÜ GENÇLERE YALITIM SEKTÖRÜNDE KAR YER OLANAKLARI Yal t m sektörünün en önemli sorunlar ndan biri olan nitelikli iflgücü aç na karfl e itim faaliyetlerine a rl k veren XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, stanbul Teknik Üniversitesi nin düzenledi i nsan Kaynaklar Zirvesi 2008 e kat ld. TÜ fl ve nsan Kaynaklar Merkezi taraf ndan Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde düzenlenen kariyer günleri etkinli inde stant açan XPS, gün boyunca ö rencilere s yal t m sektöründe ifl olanaklar konusunda bilgi verdi. Etkinlik kapsam nda, XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Genel Koordinatörü Meltem Y lmaz taraf ndan gerçeklefltirilen seminer de yo un ilgi gördü. Seminerde, s yal t m pazar ve sektörün ifl gücü potansiyelinin yan s ra enerji verimlili inde s yal t m n önemi ve XPS s yal t m levhalar konusunda da ayr nt l bilgi verildi. Y lmaz, s yal t m sektörünün inflaat sektöründeki büyümeden farkl olarak son 10 y ld r her y l ortalama yüzde 20 büyüme gösterdi inin ve bu büyümenin beraberinde ciddi bir ifl potansiyelini getirdi inin alt n çizdi. Y lmaz, ülkemizde s yal t m bilincini yayg nlaflt rmak amac yla yürüttükleri bilgilendirme kampanyas nda ön planda tuttuklar gençlerin s yal t m sektöründe istihdam edilmesini hedeflediklerini belirtti. 4 5

4 PROJE TANITIMI PROJE TANITIMI BTM ERYAP Ankara Ümitköy mevkiinde 40 adet villay kapsayan Osmana a Konaklar projesi dâhilinde, m 2 toplam s yal t m uygulama alan nda, BTM Polpan XPS Is Yal t m Levhalar ile uygulama yap ld. Sa l k Bakanl na ait 544 yatakl E itim ve Araflt rma Hastanesi projesi TOK taraf ndan Halkal da yapt r l yor. 6 bloktan oluflan projede çat yal t m nda 5 cm ve d fl cephe mantolamas nda 3 cm Bonuspan marka XPS s yal t m levhas kullan l yor. Tamamland nda sa l k alan nda birçok ihtiyaca cevap verecek olan bu proje büyük önem tafl yor. PROJE TANITIMI Uygulay c Firma Is Yal t m Uygulamas Yap lan Projenin Ad ve Yeri Toplam nflaat Alan Çakmak nflaat Yal t m Sanayi Tic. Ltd. fiti. Ankara Osman A a Konaklar / Ümitköy Yenimahalle Ankara 10 dönüm arazi Toplam Yal t m Alan m 2 XPS ile Is Yal t m Uygulamas Yap lan Toplam Alan m 2 Is Yal t m nda Kullan lan Malzemeler Projeyi Haz rlayan Mimari Ofis XPS BTM (Polpan) Yalç n Proje / Ankara PROJE TANITIMI Uygulay c Firma Is Yal t m Uygulamas Yap lan Projenin Ad ve Yeri Toplam Yal t m Alan m 2 Toplam nflaat Alan XPS ile Is Yal t m Uygulamas Yap lan Toplam Alan m 2 Is Yal t m nda Kullan lan Malzemeler Diztafl nflaat Malzemeleri Ltd. fiti. TOK 544 Yatakl E itim ve Araflt rma Hastanesi Halkal / stanbul m 2 çat m 2 d fl cephe mantolama D fl cephe mantolama için 3 cm Bonuspan Plus ürünü Müteahhit Firma Anakent Planlama Ltd. fiti. / Ankara Uygulama Süresi ve Yaklafl k fl Teslim Tarihi 5 y l - Teslim Tarihi: 2006 Sat fl Yapan Bayi ya da Uygulamac Firma Sat fl ve Uygulama: Çakmak nflaat Yal t m Sanayi Tic. Ltd. fiti. / Ankara Müteahhit Firma Uygulama Süresi ve Yaklafl k fl Teslim Tarihi Sat fl Yapan Bayi ya da Uygulamac Firma Yavuzlar nflaat A.fi. Toplam Uygulama Süresi: 7 ay fle Bafllama Tarihi: flin Bitifl Tarihi: fiemin nflaat San. ve Tic. Ltd. fiti 6 7

5 HABER ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan Y l n Giriflimcisi Monte Carlo da Türkiye yi temsil edecek ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, May s ay nda Monte Carlo da düzenlenecek Dünya Y l n Giriflimcisi yar flmas n n finalinde, 50 nin üzerinde ülkenin giriflimcileriyle dünya birincili i için yar flacak. ODE Yal t m 1986 y l nda kurarak Türk sanayiinin önde gelen flirketlerinden biri haline getiren ve dünya flirketi yapma yolunda h zl ad mlarla ilerleyen Orhan Turan, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young Türkiye iflbirli inde düzenlenen Ernst & Young Y l n Giriflimcisi organizasyonunda Y l n Giriflimcisi seçildi. ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young Türkiye taraf ndan, Fortis sponsorlu u, CNN Türk ve Schwab Vakf iflbirli iyle bu y l beflincisi düzenlenen Ernst & Young Entrepreneur of The Year Y l n Giriflimcisi yar flmas nda Y l n Giriflimcisi seçildi. Dünyan n ilk ve tek en kapsaml ifl dünyas ödül program olan yar flmada birinci seçilerek Türkiye yi temsil etmeye hak kazanan Orhan Turan, Dünya Y l n Giriflimcisi yar flmas n n 29 May s - 1 Haziran 2008 de Monte Carlo da gerçekleflecek olan dünya finalinde, 50 nin üzerinde ülkenin giriflimcileriyle ba ms z jüri önünde dünya birincili i için yar flacak. Orhan Turan ve ODE nin hikayesi ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, ODE Yal t m ve kiflisel giriflimcilik geçmiflini flöyle anlat yor: 1981 de Y ld z Teknik Üniversitesi nden makine mühendisi olarak mezun oldum. Çocuklu umdan beri hep farkl olmay arzulad m için, kendimi gelifltirmek ad na çok çal flt m. Askerli im s ras nda bize ifl yapan tafleronlar görünce ben bu ifli onlardan daha iyi yapar m diye düflündüm. Askerlik dönüflü belediyeye ruhsat projeleri çizen iki okul arkadafl mla birlikte çal flmaya bafllad m. hale haberlerini takip ederek ald m ilk iflte zarar ettim, ama y lmad m. lk y llar tecrübe, para ve çevre oluflturabilmek için ola anüstü çaba sarf ettim y l nda taahhütle yetinmeyerek, malzeme satmaya karar verdim. Böylece ODE maceras bafllad. Arkadafllar m ortakl ktan ayr l nca pay ma düflen borcu ödemek zorunda kald m ve çok zorland m. lk bafllarda ailem bile ticareti b rak p bir fabrikada mühendis olarak çal flmam konusunda bask yapt. Ama bütün olumsuzluklara ra men, içimde tarifi imkâns z bir inanç ve baflarma azmi vard aras, ithalatla sermaye birikimi yaparak büyüdü ümüz y llar oldu. Bu dönemde yal t m sektörüne birçok yeni ürün kazand rd m. thal etti imiz ürünleri Türkiye de üretmeye karar verdim. Kimsenin yat r m yapmay düflünmedi i bir dönemde yat r m karar ald m. lk üretim tesisimiz ODE Flex i 1996 y l nda hizmete soktuk. talya ile aram zda Öcalan krizini yaflad m z bir dönemde, talyanlar Türkiye de yat r m yapmaya ikna ettim ve ODE K-Flex tesisini kurduk. Bafllang çta bir sanayici kimli ine bürünece im hiç akl ma gelmemiflti. Ancak daima baflar l olmak ve kendimi ispat etmek için çal flt m. Bir strateji gelifltirdim ve bu stratejiye uygun davrand m sadece. Bayi olarak bir yere varamayaca m anlay nca, ithalata a rl k verdim. Advance, Coroplast, K-Flex, Rockwool gibi daha ziyade Türkiye pazar nda olmayan teknik ürünlerin ithalat n gerçeklefltirdim krizinden sonra ihracat çal flmalar m za a rl k vererek, bugün 28 ülkeye ihracat gerçeklefltirir hale geldik y l nda SO nun Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu listesinde 454. s rada yer ald k. Hedefimiz, bu y l ikinci 500 ün ilk 100 üne girmek. Kararl l k, çal flma ve baflarma azmi bizi bu noktalara tafl d. Enerji, hem ülkemiz ekonomisi aç s ndan hem de dünya çap nda do al kaynaklar n korunmas aç s ndan son derece önemli. nflaat sektörü ise sadece ülkemizin en büyük ifl alanlar ndan olmakla kalm yor; ayn zamanda ifl ve yaflam alanlar m z yaratmas nedeniyle hayat kalitemizi do rudan etkiliyor. Bunlar n kesiflti i noktada da yal t m sektörü yer al yor. flte ben bu sektörde faaliyet göstermeyi seçtim ve kurdu um flirketi büyütmeye de il, gelifltirmeye önem verdim. Türkiye nin önde gelen sanayici ve ifl adamlar ndan, medya mensuplar ndan ve profesyonellerden oluflan çok de erli bir jürinin bu yapt klar m ödüle de er bulmas, bana do ru yolda oldu umu gösterdi. Sektörel derneklerin aktif üyesi ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, inflaat ve yal t m sektörünün önde gelen derneklerinde de aktif olarak görev al yor. Yal t m alan nda sektörün ilk ve tek derne i olan ZODER in kurucu üyesi olan Turan, B TÜDER ve XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i gibi sektör derneklerinin de yönetim kurulu üyeleri aras nda yer al yor. TÜG AD da iki dönem boyunca yönetim kurulu üyesi olan Turan, halen TÜS AD Giriflimcilik Komisyonu üyesi. MSAD Yönetim Kurulu Baflkanl n yürüten Orhan Turan, MSAD n yeniden yap lanmas nda önemli rol üstleniyor. ODE Yal t m A.fi. ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi., inflaat sektöründe taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere 1986 y l nda kuruldu y l nda ithalatç, 1996 da ise üretici kimli ine kavuflan ODE, m 2 aç k, m 2 kapal alana sahip 5 modern üretim tesisi (ODEflex Üretim Tesisi, ODE R-flex Üretim Tesisi, ODE Is pan Üretim Tesisi, ODE Ductflex Üretim Tesisi, ODE Membran Üretim Tesisi), den fazla ürün çeflidi, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün en büyük üreticileri aras nda yer al yor. Modern üretim tesislerinde gerçeklefltirdi i üretimlerle ve farkl kullan m alanlar için de iflik özelliklere sahip genifl bir ürün gam ile büyük bir üretici konumunda olan ODE, yap ve tesisat sektöründe kullan lan tüm malzemeleri bünyesinde bulunduruyor. Modern üretim tesislerinde yapt kaliteli üretimlerin yan s ra ODE, 2005 y l nda hizmete giren m 2 kapal alana sahip lojistik merkeziyle de sevk yat ve depolama konular nda sektöründe lider konumda. ODE, 2007 y l nda fl Giriflim Sermayesi nin yüzde 17 oran nda sermaye ortakl yla, 40 milyon dolarl k cam yünü üretim tesisi yat r m bafllatt. 8 9

6 fi RKET RÖPORTAJI zocam 2008 de Hedef Büyüttü Foamboard y ll k üretim kapasitemiz m 3 oldu Derne imizin üyelerinden ZOCAM daha yak ndan tan yabilmek için biz sorduk, ZOCAM Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Fatih Öktem yan tlad. zocam n kuruluflu ve firman z hakk nda biraz bilgi verebilir misiniz? Türkiye yal t m sektörünün öncüsü olarak 1965 y l nda kurulan flirketimiz zocam A.fi. nin Gebze deki ilk fabrikas, 1967 y l nda camyünü üretimine bafllayarak faaliyete geçti. zleyen y llarda; taflyünü, genlefltirilmifl (ekspande) polistiren (EPS) - zopor, haddelenmifl (ekstrüde) polistiren (XPS) - Foamboard, elastomerik kauçuk köpük zocam Armaflex, polietilen köpük zocam PEflex, polimerik bitümlü su yal t m örtüsü zocam zosu, taflyünü panel, trapez ve poliüretan panel çat - cephe kaplamalar ile so uk depo paneli ürünleri zocam Tekiz üretimini gerçeklefltirdik. zocam olarak bugün; ülkemizde s ca a, so u a, sese, yang na ve suya karfl koruma sa layan genifl ürün yelpazesi ve teknik dan flmanl k hizmetleriyle yal t m sektöründe lider konumday z. Müflterilerimizin talep ve beklentilerini tam, zaman nda ve küreselleflen dünya standartlar na uygun olarak, çevreci bir yaklafl mla karfl l yoruz ve bu amaçla ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Sistemi ni tesislerimizde uyguluyoruz. Avrupa Birli i yetkili kurulufllar n n özel laboratuarlar nda teknik de erleri test edilen zocam Camyünü ve Taflyünü ürünlerimiz 11 Nisan 2003 tarihinde, zocam Ekspande Polistren ürünlerimiz ise 26 Haziran 2007 tarihinde CE uygunluk belgesine sahip oldu. Ürünlerimiz ayr ca Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) kriterlerine de uygun üretiliyor. Markalar n z hakk nda bilgi verebilir misiniz? Sat fl ve uygulama a n zdan bahseder misiniz? Markalar m z; zocam Camyünü, zocam Taflyünü, zocam Foamboard (Ekstrüde Polistiren XPS), zocam zopor (Ekspande Polistiren - EPS), zocam Tekiz Çat - Cephe Yal t ml Panel ve Trapez, zocam Armaflex (Kauçuk Köpük), zocam Peflex (Polietilen Köpük), zosu (Polimerik Bitümlü Membran), Terratherm Manto (S val D fl Cephe Is Yal t m Sistemi) ve zocam Asma Tavan Sistemleri nden olufluyor. Yurt içinde faaliyet gösterdi imiz bölge müdürlükleri ve bölge bürolar arac l yla pazarlama sat fl faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tüm sat fl m z, ülkemiz co rafyas na yay lm fl olan 140 a yak n bayimiz arac l yla gerçeklefltiriyoruz. hracat departman m z sayesinde toplam 34 ülkeye 17 bayi arac l yla hizmet veriyoruz. Sat fl öncesi ve sonras destek sa layarak, bütünleflik pazarlama faaliyetlerini sürdürüyoruz. XPS üretimine ne zaman bafllad n z? Üretti iniz XPS s yal t m levhalar n n sizce en belirgin avantajlar nelerdir? Is yal t m sektöründe XPS in önemi nedir? zocam olarak, haddelenmifl (ekstrüde) polistiren (XPS) üretimine 1995 y l nda Gebze deki yeni tesislerimizde Foamboard markas ile bafllad k. Halen, Owens Corning USA lisans Hydrovac prosesi ile üretim yap yoruz. Tesisimizin bugünkü kurulu kapasitesi ise m3/y l. XPS köpük levhalar m z, tam kapal hücrelerden olufltuklar için s yal t m özelli inin yan nda, çok yüksek basma dayan m sa l yor. Yüksek suya karfl direnci ve bünyesine su almama özelli iyle ters teras çat, toprak alt d fl duvar, zemin ve bina temelleri gibi detaylarda güvenle kullan labiliyor. Firman z 2007 y l n nas l geçirdi? 2008 y l beklentileriniz nelerdir? zocam için 2007, hedeflerimizi gerçeklefltirdi imiz bir y l oldu. Yat r m karar n 2006 y l nda ald m z ve yine ayn y l içerisinde yap m na bafllad m z camyünü (Tarsus) ve taflyünü (Gebze) iflletmelerimizin tevsii ve modernizasyon yat r mlar n tamamlayarak iflletmeye ald k. F r nlar m z n y ll k üretim kapasiteleri camyününde ton/y l, taflyününde ise ton/y l olmak üzere toplamda yüzde 92 artarak ton/y l a ulaflt. Y l n ikinci yar s nda bafllayan durgunluk nedeniyle sat fl rakamlar m z gerçeklefltirmede zorluklar yaflad k. Yal t m sektörünün en yüksek sezonu kabul edilen sonbahar aylar geçmifl y llara oranla durgun geçti. Küresel kriz ve iç siyasi çekiflmelerin etkisinde kald n düflündü ümüz 2007 y l geneli, 2006 y l na göre artan kapasitelerimizin etkisi ile yüzde 20 civar nda büyüme ile sona erdi y l genelinin 2007 y l n n bir tekrar gibi olaca n düflünüyoruz. Yeni binalarda bekledi imizin üzerinde bir yavafllama söz konusu... Bunun nedenleri aras nda, gözard edilemeyecek derecede azalan daire sat fllar önemli rol oynuyor. Geçen iki - üç y lda üretilen çok say da ciddi proje, sat fl için zorlan yor ve bu ortama bir de küresel kriz söylemleri eklenince sorun büyüyor. Ancak, bizleri umutlu olmaya sevk eden geliflme, mevcut binalarda yal t m e iliminin artmas. Ocak 2008 bafl nda Enerji Bakanl taraf ndan düzenlenen Enerji Haftas, bizzat Say n Baflbakan m z n talimatlar yla 2008 in Enerji Tasarrufu Y l ilan edilmesi sonucunda genifl bir boyuta tafl nd. Verilen hedefler aras nda, yal t m sektörünün üç y l içerisinde iki kat büyüklü e ulaflmas için devlet deste i sa lanaca sözü bulunuyor. Burada devletin, ç karaca standartlar ile binalarda s yal t m kurallar n düzenlemesi ve zorunlu hale getirilmesi, kredi deste i ve vergi indirimi gibi önlemlerle sektörümüzün desteklenmesi son derece olumlu katk lar sa layacak. XPS üretim kapasiteniz hakk nda bilgi verebilir misiniz? XPS üretiminizle ilgili 2007 y l n n de erlendirmesini yapar m s n z? zocam Foamboard üretim kapasitemiz bugün m3/y l. ki y ld r her iki hatt m z da sürekli olarak çal flt r yoruz. Talebin düflük oldu u aylarda stok seviyemizi yüksek tutarak, talebin yüksek oldu u aylarda bayilerimizin isteklerini karfl lamaya çal fl yoruz y l, kapasitemizi yüzde 100 kulland m z, pazarda artan oyuncu say s nedeniyle dengelerin de iflti i bir y l oldu. Ürünlerinizin Avrupa Birli i standartlar na uyumu kapsam nda ne gibi çal flmalar yap yorsunuz? Ürünlerimiz Avrupa Birli i standartlar na uyumlu olarak üretiliyor. Örne in; Foamboard, polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yoluyla üretiliyor. Yüzde 100 kapal gözenekli homojen hücre yap s na sahip ve bünyesine su alm yor. Alman normu olan DIN 4102 ye göre zor alevlenici malzemeler olan B1 s n f nda, TS EN e göre E s n f nda yer al yor. Owens Corning USA Hydrovac Lisans ile üretiliyor. Tesislerimiz, BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip. Is yal t m n gerçeklefltirdi iniz büyük projelerden örnekler verebilir misiniz? Is yal t m n gerçeklefltirdi imiz büyük projeleri saymaya kalkarsak, çok fazla say da projeyi burada hat rlamam z gerekecek. Ülkemizde yap lan tüm al flverifl merkezlerinde ve birçok prestijli binada ürünlerimiz baflar yla kullan l yor. fl Bankas Kuleleri, TAV n infla etti i tüm havalimanlar, Ford Otosan Gölcük tesisleri, Tüprafl, Petkim, fieker Fabrikalar, Çimento Fabrikalar, TED Ankara Koleji, Sincan ve Silivri Cezaevleri, Konya Adalet Saray, Bursa Merinos Kültür Merkezi, Ataflehir Uphill Court ve Kentplus, Bahçeflehir Hillpark, Kartal Narcity, Ümraniye Kiptafl Yeflil Vadi Konutlar, Metris Cezaevi ve Yeni Bosna Adli T p Merkezi gibi büyük projeleri sayabiliriz. Is yal t m sektörünün en önemli sorunlar nelerdir? Çözüm önerilerinizden ve beklentilerinizden k saca bahseder misiniz? Son y llarda yal t m sektöründeki büyüme oranlar yla artan yal t m uygulamalar, ülkemiz ekonomisine de olumlu bir katk sa l yor. Tüm bu büyüme oranlar n n yan nda sektör, çeflitli zorluklarla karfl karfl ya. Sektörün geliflimini olumsuz olarak etkileyen unsurlar aras nda; haks z rekabet ve kay t d fl ekonomi, standart d fl üretim, etkin bir ulusal enerji tasarruf politikas n n olmamas ve haz rlanm fl olan s, ses ve yang n yönetmeliklerinin uygulanamamas n sayabiliriz. Yal t m ürünlerinden al nan yüzde 18 KDV, sektörde kay t d fl hareketleri tetikleyen en büyük unsur olarak öne ç k yor. Bu oran n yüzde 1 seviyesine indirilmesi, bu konudaki kayg lar ortadan kald racak ve sektörün bütünü kay t alt na al nm fl olacak. Sektörün gelece ini etkileyen bir baflka olumsuzluk; e itimli eleman eksi i. Tar mdan sonraki en düflük e itim seviyesi inflaat sektöründe. Son y llarda çok önemli geliflmeler gösteren yal t m sektöründe nitelikli eleman aç için e itim faaliyetlerimizi her geçen gün daha da art r yoruz. Sektörün sorunlar n n çözülmesi için AB ye uyum çal flmalar çerçevesinde yap lan düzenlemeler ve Enerji Verimlili i Yasas gibi zorunlu standartlar n yürürlü e girmesi, sektörün gelece ine olumlu olarak yans yor. Yeni yap lan binalar n, do ru ve etkili bir biçimde denetlenmesi gerekiyor. Yal t m n do ru kal nl klarda ve do ru bir flekilde uyguland n görebilmek için belediyelerin ve yap denetim firmalar n n konuyla ilgili mühendislerini daha uzman hale getirebilmeleri çok önemli y l nda zocam taraf ndan kurulan zocam Yal t m E itim Merkezi YEM ile yal t m n her alan nda, akademisyenler ve sektörün önde gelen firmalar n n profesyonelleri ile ülkemiz yarar na ücretsiz e itimler sunuyoruz. Size nas l ulaflabiliriz? Bölge müdürlükleri adres ve telefonlar Bize, zocam Genel Müdürlü ü telefonu arayarak, adresinden e-posta ile e faks çekerek, numaral ücretsiz dan flma hatt m z arayarak ulaflabilir, adresinden tüm bölge müdürlüklerimizle ve yurtiçi-yurtd fl bayilerimizle irtibat kurabilirsiniz. Genel Müdürlük adresimiz: zocam Tic. ve San. A.fi. Dilovas Mevkii, Gebze KOCAEL 10 11

7 RÖPORTAJ TEMA Vakf Genel Müdürü Özesmi den Önemli Uyar lar klim de iflikli i ile mücadelede yal t m çok önemli Tam 28 y ld r do ay ve çevreyi koruma konusunda önemli bilimsel çal flmalara imza atan ve çal flmalar n TÜB TAK ödülleriyle belgeleyen, 2006 y l ndan bu yana da TEMA Vakf Genel Müdürlü ü görevini baflar yla sürdüren genç akademisyen Dr. Uygar Özesmi; küresel s nma, iklim de iflimi, çevre ve yal t m bilinci, TEMA n n baflar l projeleri hakk nda sorular m z yan tlad. Özel sektöre, STK lara ve hükümete düflen görevlere dikkat çeken Özesmi, yaflam m z n her alan nda çevreye olan etkimizin fark ndal ile hareket etmemiz gerekti ini vurgulayarak, alabilece imiz basit önlemler konusunda ipuçlar verdi. Bize biraz kendinizden söz eder misiniz? Do a ve çevre koruma çal flmalar na 1980 de, ç Anadolu nun sulak alanlar nda yapt m bilimsel çal flmalarla bafllad m. Bu dönemde yapt m bilimsel çal flmalarla TÜB TAK ödülleri ald m. 19 yafl nda Çevreden Sorumlu Devlet Bakan Adnan Kahveci nin dan flmanl n yapt m. Orta Do u Teknik Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Fulbright burslusu olarak Amerika Birleflik Devletleri nde Ohio State Üniversitesi nde master, daha sonra ünlü MacArthur burslusu olarak Minnesota Üniversitesi nde Çevre, Kalk nma ve Sosyal De iflim konular nda doktora yapt m ve ayn üniversitede dersler verdim. Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisli i Bölümü nü kurmak üzere 2000 senesinde yurda döndüm. Bu dönemde pek çok bilimsel proje yürüttüm ve çevre koruma amaçl sivil toplum çal flmalar n n içinde yer ald m. GEF Küçük Destek Program n n Yönlendirme Komitesi nde görev ald m, Do a Derne i nin kurucu baflkanl n yapt m. Türkiye de ilk olarak Karadeniz STK lar ve TURÇEK ile KarDo a - Karadeniz Do a Koruma Federasyonu nu kurdum. Sivil Toplum Gelifltirme Merkezi nin de kurucu üyeleri aras nda yer ald m ve halen yönetim kurulu üyesiyim. Ayn zamanda TEMA ad na Çevre Dostu Binalar Konseyi nin yönetim kurulu üyesiyim senesinde Birleflmifl Milletler Kalk nma Program nda görev almak üzere New York a yerlefltim. Küresel Çevre Fonlar, Küçük Ölçekli Destek Program nda çevre uzman olarak çal flt m. Tema Vakf n n yönetimde gençlefltirme hedefi do rultusunda 2006 y l nda genel müdürlük görevine getirildiniz. Genç bir akademisyen olarak bu dönem içerisinde TEMA da ne gibi çal flmalara imza att n z? Özellikle TEMA da küresel iklim de iflikli ine yönelik programlar bafllatt k ve bu çerçevede Suyunu Bofla Harcama kampanyas büyük ses getirdi. Birleflmifl Milletler klim De iflikli i Çerçeve Sözleflmesi ne gözlemci statüsüyle kabul edilen ilk ulusal çevre STK s olduk. 2B orman arazilerinin sat fl n durdurmaya yönelik 1 milyona yak n imza toplad k. Karap nar dan Dünya ya Çölleflme Ça r s Projesi baflta olmak üzere çölleflme ile mücadele konusunda k rsal kalk nma projelerimiz büyük h zla devam etti O kadar çok fley yapt k ki hepsini saymak mümkün de il. Son birkaç y ld r hayat m za giren küresel s nma kavram yla beraber çevre bilincinin oluflmas nda bir geliflme yafland n düflünüyor musunuz? Evet, bu konuda büyük bir kamuoyu bilinci olufltu, ancak hükümetin de gerekli ad mlar atmas gerekiyor ve bu konuda yavafl kal yor. Küresel s nmayla mücadele kapsam nda birçok STK ve özel firma projeler, kampanyalar gerçeklefltiriyor, ürünlerini bu do rultuda tasarl yor. Bu çal flmalar yeterli görüyor musunuz? Hay r, daha fazla çal flma yap lmas gerekiyor. Özel sektöre bu konuda büyük görev düflüyor. Firmalar n çevreci ürünlerini daha çok ön plana ç kar p, toplumun ve de iflen dünyan n ihtiyaçlar na göre flekillendirmesi gerekiyor. Yefliliz Dergisi yay n hayat na ne zaman ve nas l bafllad? STK lar n dergiye olan ilgisi art yor mu? Derginin yay n kurulunda flu anda 38 çevre sivil toplum kuruluflu var. Ülkemizde bir ilki gerçeklefltirdik ve Türkiye nin çevre dergisi olma konusunda h zla ilerliyoruz. Sadece STK lardan haber vermekle kalm yor, Türkiye nin çevre çal flmalar konusunda nabz n tutuyoruz. Dergi her say s nda dolu dolu bilgi veriyor ve ayn zamanda ilan politikas gere i firmalar n çevreyle ilgili ürün ve çal flmalar n n ilanlar n verdi i önemli bir dergi konumunda. Yefliliz Dergisi nin 4. say s nda çevre ve siyaset konusunu ele ald n z. Türkiye de siyasi partilerin programlar nda çevre konusuna yer verildi ini düflünüyor musunuz? Kesinlikle hay r. Çevre her türlü politikan n içinde flekillendirici unsur olmal. Henüz partilerimiz bu bilinçten çok uzak. Çevre sanki di er politikalardan ayr ve en son konuymufl gibi ele al n yor. Devlet politikalar nda neler eksik ve ne gibi düzenlemeler yap lmas gerekiyor? Çözüm üretilebiliyor mu ya da STK lar n çözüm önerileri ne derece dikkate al n yor? Enerji alan nda hâlâ fosil yak t oda sürüyor. Yenilenebilir enerjilere ve enerji verimlili ine iliflkin güçlü politikalardan yoksunuz. Erozyon konusu hâlâ ulusal bir tehdit olarak görülmüyor ve arazi planlamas konusunda hiçbir çal flma yok. Halbuki arazi planlanmas yap lmadan gerçeklefltirilen her türlü geliflme bir çevre tehdidi olmay sürdürüyor. Maden Kanunu ve uygulamalar bunun en somut örne i. fiehirleflme, sanayileflme, karayollar, boru hatlar gibi uygulamalar n içinde toprak, su ve di er do al varl klar hep göz ard ediliyor. TEMA Vakf, Birleflmifl Milletler klim De iflikli i Çerçeve Sözleflmesi nezdinde gözlemci STK statüsüne sahip ilk Türk sivil toplum kuruluflu olarak çevre politikalar n yak ndan takip edebiliyor. Ulusal ve uluslararas çevre politikalar n karfl laflt rd n zda nas l farkl l klar görüyorsunuz? Bütün geliflmifl ülkeler, hatta en duyars z ülkeler aras nda say lan ABD bile çok h rsl yenilenebilir enerji ve enerji verimlili i hedefleri koyuyor. Bunun için somut planlar ve teflvik sistemleri kuruyor. Ne yaz k ki bizim hedeflerimiz aç klan p bir politika haline gelmifl de il. TEMA n n Suyunu Bofla Harcama kampanyas büyük ilgi gördü. Kampanyan n su tasarrufuyla ilgili bilincin oluflmas n sa lad n düflünüyor musunuz? stanbul da elini muslu a götürürken sorumluluk duymayan vatandafl m z kalmad. Ancak flimdi bu konuda bilinçlenen vatandafllar m z n, hükümetlerden bu konuda somut politikalar üreterek, su arz na yönelik de il su talebine yönelik projeler üretmesini istemesi gerekiyor. Gündeminizde yeni bir proje var m? Mart ay nda iki bisikletçimiz km yol yap p Sidney e giderek, bisikletin küresel iklim de iflikli ine karfl sürdürülebilir bir ulafl m arac oldu unu kan tlayacak. Enerji konusundaki çal flmalar m z sürecek. Bu arada erozyonun önlenmesine ve topraklar m z n verimlili inin korunmas na yönelik projelerimiz devam edecek. Burada özellikle ar c l k, sürdürülebilir ormanc l k gibi do a dostu üretimlere öncelik verece iz y l n n Enerji Verimlili i Y l ilan edilmesinin, enerji verimlili i bilincinin geliflmesi için olumlu bir ad m oldu unu düflünüyor musunuz? Sizce bu kapsamda öncelikli olarak neler yap lmas gerekiyor? fiüphesiz. Enerji verimlili ine iliflkin kanunun güçlendirilmesi gerekiyor. Yönetmeliklerin h zla ç kmas ve verimlili e iliflkin somut, bireysel ve kurumsal teflvik mekanizmalar gerekiyor. Unutmamak gerek; enerji verimlili i üretilmesi gerekmeyen enerji, bunun için de yap lmas gerekmeyen yat r m oldu una göre, maliyetleri teflvikler olarak yans t lmal. Su konusunda oldu u gibi arz n de il talebin yönetilmesi gerekiyor. Ne yaz k ki bu anlay fltan hâlâ çok uzaktay z. Vatandafllar n bu konuda hükümetleri zorlamas gerekiyor. Sonuçta sadece cebimiz de il daha önemlisi do a zarar görüyor. Küresel iklim de iflikli inin olumsuz etkilerine karfl s yal t m n n önemi nedir? Yal t m, kullan lmayan enerji demek Dolay s yla atmosfere sal nmayan sera gaz klim de iflikli ine karfl mücadele konusunda yal t m elimizdeki en önemli araçlardan biri. Burada sektörün yapmas gereken yal t m malzemesi üretim süreçlerinde de sera gaz sal n mlar n azaltmak. Bunun için yaflam döngüsü analizi çok önemli. fiu anda bir çevresel felaket olarak gördü ümüz asbest de bir zamanlar yal t m malzemesi olarak görülüyordu. Dolay s yla yal t m sektörü de do a dostu yal t m malzemelerine a rl k vermeli. Yal t m bilincinin artmas ve yayg nlaflmas için neler yap lmal? Sektör öncelikle yal t m malzemeleri konusunda yaflam döngüsü verilerini ba ms z araflt rma kurulufllar na yapt rmal. Daha sonra sivil toplum kurulufllar ile iflbirli i içinde markalar n ön plana ç karmadan, gerçek bir sosyal sorumluluk anlay fl içinde vatandafllar n do ru malzemelerle yal t ma yönelmelerini sa lamal. Bu bütün sektörün toplam hacmini gelifltirir ve sonuçta bundan ülkemiz ve en önemlisi do a fayda görür. Yaflam n zda hem kendi sa l n z hem de çevre için nelere dikkat edersiniz? Kendimize ve çevremize zarar vermeden yaflayabilmemiz için bizlere basit ipuçlar verebilir misiniz? En önemlisi tasarruf al flkanl Tüketmemek bir tür üretmektir. Tüketici yerine kullan c olmak ve bir fleyi sat n almadan önce kendime sormak: Buna gerçekten ihtiyac m var m? Evde, suda ve enerjide tasarruf. Her fleyi geri dönüfltürmek, organik at klar balkonda, bahçede kompost yap p saks larda, bahçede kullanmak. Sonra toplu tafl ma araçlar n kullanmak veya en iyisi pedal çevirmek. Mevsiminde olan sebze ve meyveleri yemek, tercihen organik g da ürünleri ile beslenmek, organik pamuk ürünleri üstünde uyumak, kurulanmak ve giyinmek. Fosfats z ve do a için zehirli bileflikleri içermeyen temizlik malzemeleri kullanmak. Yaflam n her alan nda çevreye olan etkimizin fark ndal ile hareket edip her f rsatta yarat c l m z kullanarak en az zarar vermek

8 TEKN K YAZI DUVARLARDA ÇTEN ISI YALITIMI Enerji tasarrufu sa layan sa l kl ve konforlu mekânlar yaratmak için d fl cepheye s yal t m uygulamas yap lmas n n mümkün olmad yerlerde, içten s yal t m yap labilir. Bu uygulamalarda s yal t m malzemesi duvar n iç taraf nda yer ald ndan, cephe duvar eleman so uk tarafta kalmaktad r. Dolay s yla iç ortamda oluflan su buhar n n söz konusu so uk duvarla temas etmesi durumunda yo uflma meydana gelecektir. Ekstrüde polistren levhalar, kullan ld detaya uygun buhar difüzyon direnci sayesinde genellikle buhar kesici gerektirmez. Yo uflmay önleyen, ancak binan n nefes almas na izin veren optimum su buhar difüzyon direnç katsay s na sahiptirler. (Pürüzlü duvar ürünlerinde genellikle µ=100). TS 825 te belirtildi i üzere yo uflma tahkiki mutlaka yap lmal d r. Alç Plaka Kapl Kompozit XPS Is Yal t m Plakalar çten yap lan uygulamalarda, TS 452 ye göre üretilmifl alç plaka kapl TS EN e göre üretilmifl esktrüde polistren s yal t m levhadan oluflmufl kompozit ürünler kullan labilir. Kompozit panel üretiminde kullan lan levhalar; bir yüzü pürüzlü, di er yüzü pürüzlü oluklu, tek kenar lambal olarak üretilir. Alç plakalar n 1200 mm en ve 2500 mm boyda olmalar ndan dolay XPS levhalar 2500 mm boyunda çekilir. Alç levhalar n Semra BAYRAM Polypet Bitümlü Örtüler Sanayi ve Ticaret A.fi. Teknik Sorumlusu s yal t m levhalar na yap flt r lmas s ras nda çift komponentli poliüretan yap flt r c lar kullan l r. Is yal t m levhalar binileri üst üste getirilir, uygun oranda dozajlanan çift komponentli poliüretan yap flt r c birlefltirilen XPS levhalar n üstüne sürülür ve vakum preste en az 2 saat bekletilerek imal edilir. XPS levhalar n n plaka oluflturulurken binilerinin üst üste getirilmesi s köprüleri oluflumunu engeller. Özel yap flt r c sayesinde levha montaj nda (belirli tavan yüksekliklerine kadar) dübel uygulamas na gerek yoktur. Kompozit levhalar n duvara tespiti suya dayan kl, alç bazl yap flt rma harçlar veya çimento bazl yap flt rma harçlar ile uygulanmal d r. Uygulama yap lacak yüzey temiz, s va kabar klar vb. pürüzlerden ar nd r lm fl ve kuru olmal d r. Alç plaka kapl s yal t m levhalar testere ile uygun ölçülerde kesilir. Bu levhalar, çimento esasl elastik yap flt r c lar veya alç esasl özel yap flt r c lar kullan larak, uygulama yüzeyinin düzgün olmas durumunda taraklama, uygulama yüzeyinin düzgün olmamas durumunda öbekleme (kenarlar boyunca sürekli, orta k s mlar noktasal) metodu ile levhalar bir süre duvara bast r larak düfley teraziye al n p yap flt r l r. Levha yüzeyinin en az yüzde 40 yal t lacak yüzeye yap flm fl olmal d r. Yap flt rma ifllemine köflelerden bafllanmal d r ve levhalar n yap flt r lmas s ras nda levhalar n birleflim derzlerine taflan s köprüsü oluflturacak yap flt r c art klar kurumadan temizlenmelidir. Yap flt r c levha üzerine uygulan rken özellikle cephedeki aç kl klar n çevresi boyunca, levhalar n taban, tavan ve döfleme birleflimlerinde hava infiltrasyonu ve yo uflma ihtimaline karfl n yap flt rman n kesintisiz olarak yap lmas tavsiye edilir. Yap flt rma iflleminden sonra alç plaka ek yerlerine derz dolgu alç s uyguland ktan sonra file band yap flt r l r. Alç levha üzerine son kat saten alç yap lmas ndan sonra boyaya haz r yüzey elde edilir. Alç plaka kapl kompozit XPS s yal t m panelleri, içten s yal t m na ek olarak boyaya haz r bir yüzey b rakmas yla kullan c ya son derece kolayl k sa lar, sa l kl ve konforlu mekânlar yarat r. Yal t m levhalar n n arkas nda hava hareketinin oluflmamas sa lanmal d r. Kompozit yal t ml levhalar kullan l yorsa tavan, döfleme ve birleflme noktalar nda yap flt r c sürekli ve flerit halinde panel arkalar na sürülmelidir. Ayr ca panel üzerinde yer alan priz vb. delik çevreleri ayn flekilde kapat lm fl olmal d r. Tavan ve taban detaylar nda s köprüsü oluflumuna engel olacak flekilde çözülmelidir. Is köprülerinin meydana gelmesi durumunda, enerji kay plar n n yan s ra söz konusu yüzeyin d fl iklim koflullar ndan korunamamas ndan ötürü yo uflma sorunlar da (nem ve rutubet sonucu küflenme vb.) meydana gelebilir. Bu sebeple, 08 May s 2000 tarih ve say l resmi gazetede yay mlanan TS 825 Is Yal t m Yönetmeli i ne göre; kat döflemeleri ile birleflimlerde s köprülerini önleyecek flekilde tavan döfleme iç yüzeyine en az 50cm dönülerek yal t lmal d r. Is yal t m levhalar n n tavana uygulanmas esnas nda mekanik tespit elemanlar da kullan lmal d r. E er gerekiyorsa buhar kesici tabakalar tavan ve döflemelere devam ettirilmelidir. DUVARLARDA ISI YALITIMI Kaynak: ZODER Teknik Yay nlar,

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı