Önemli Biyolojik Zenginliklerimizden Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice-Doruk) nın Böcek ve Bitki Çeşitliliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önemli Biyolojik Zenginliklerimizden Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice-Doruk) nın Böcek ve Bitki Çeşitliliği"

Transkript

1 Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): , 2010 ISSN: , Önemli Biyolojik Zenginliklerimizden Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice-Doruk) nın Böcek ve Bitki Çeşitliliği Ziya ŞİMŞEK¹ Nuri ÖNER 1* Yalçın KONDUR 1 Muharrem ŞİMŞEK 2 ¹Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi, Çankırı, TÜRKİYE 2 Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Bitki Koruma Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE * Sorumlu Yazar Geliş Tarihi : e-posta: Kabul Tarihi : Özet Araştırma alanı olarak seçilen Ilgaz Dağı (Yenice-Doruk) ormanları, Avrupa Sibirya floristik bölgesinin Öksin sektöründe yer almaktadır. Bu alanın florasını oluşturan 170 bitki türü ve türaltı seviyesindeki taksonların floristik bölgelere göre dağılımı; Avrupa Sibirya %20.00, İran Turan %4.71, Akdeniz %4.71, Öksin %4.11 ve birden fazla bölgeliler %56.47 dir. Yöredeki endemik tür sayısı 18 olup, endemizm oranı ise %10.59 olarak saptanmıştır. Çalışma alanındaki bitki türlerinin %11,76 sı Leguminosae, %11,18 i Labiatae, %9,41 i Compositae, %7,65 i Rosaceae, %5,29 u Gramineae ve %54,71 i de diğer familyalarına aittir. Aynı alan böcek faunası bakımından değerlendirildiğinde; Lepidoptera takımından türlerin familyalara göre dağılımı ise; %21,13 Noctuidae, %16,90 ı Arctiidae, %14,08 i Geometridae, %14,08 i Notodontidae, %12,68 i Sphingidae, %8,45 i Lasiocampidae, %12,68 i de diğer familyalara (Lemoniidae, Lymantriidae, Tortricidae, Ethemiidae, Pyralidae ve Sesiidae) bağlı olmak üzere toplam 71 türün bulunduğu saptanmıştır. Sözü edilen türlerden, 33 ünün orman zararlısı, diğer 38 inin de orman faunasında yer alan türler olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde, Ilgaz orman ekosisteminde çok sayıda bitki ve böcek türünün birlikte bulunmasına karşın, herhangi bir böcek zararı gözlenmemiştir. Bu durum da, söz konusu alanda biyolojik çeşitliliğin önemini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Ilgaz Dağı, biyolojik çeşitlilik, flora, böcek faunası. Insect and Plant Diversity in an Important Biological Richness, Ilgaz Mountain National Park (Yenice-Doruk) Abstract The research area, Ilgaz Mountain (Yenice-Doruk) forests, is in the Euxine sector of Europeran-Cyberian floristic region. Distribution of 170 plant species and subspecies level taxa that constitue the regional flora is 20.00% for European-Cyberian, 4.71% for Iranian-Turan, 4.71% for Mediterranean, 4.11% for Euxine and 56.47% for multiple regional species. Endemic species number is 18 and the endemism ratio is determined as percent. It is determined that 11.76% of the plant species were Leguminosae, 11.18% were Labiate, 9.41% were Compositae, 7.65% were Rosaceae, 5.29% were Gramineae and 54.71% were other families. With regard to the insect fauna of the region; %21.13 of the species were Noctuidae, 16.90% were Arctiidae, 14.08% were Geometridae, 14.08% were Notodontidae, 12.68% were Sphingidae, 8.45% were Lasiocampidae and 12.68% were other lepidopteran species (Lemoniidae, Lymantriidae, Tortricidae, Ethemiidae, Pyralidae and Sesiidae) of total 71 lepidopteran species. While 38 of the determined species were determined to be in the forest fauna, 33 species were determined as forest pest species. It was determined that there was no insect damage was observed in the research area whereas there were many plant and insect species. This shows the importance of the biological diversity. Keywords: Ilgaz Mountain, biological diversity, flora, insect fauna GİRİŞ Bilindiği üzere biyolojik çeşitliliğin ana kaynaklarının başında ormanlar gelmektedir. Ülkemizde iğne yapraklı ve geniş yapraklı olmak üzere toplam ha orman alanı bulunmaktadır. Bunun hektarı normal, hektarı bozuk orman alanları olup sırasıyla %10.73 ( ha) ve %8.9 u ( ha) Orta Anadolu Bölgemizde yer almaktadır. Çankırı ilinde ise Ülkemiz orman varlığının ancak %1,0 i ( ha) bulunmaktadır. [1]. Sözü edilen ildeki normal orman alanının % 35 i ise ( ha) Ilgaz ormanlarında yer almakta olup yaklaşık %60 ı Sarıçam, Anadolu Karaçamı; %15-20 si Uludağ Göknarı; %10 u Meşe; %10 u ise diğer ağaç türlerinden (Gürgen, Akçaağaç, Titrek Kavak) oluşmaktadır. Ilgaz orman alanının yaklaşık %80 90 ı Anadolu Karaçamı, Sarıçam, Uludağ Göknarı; %10-20 si diğer ağaç türlerinden (Meşe, Kayın, Titrek Kavak) ibarettir 3. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, Çankırı ilinde orman varlığı oldukça sınırlıdır. Günümüzde başta olumsuz toprak yapısı, hastalık ve zararlılar yanında, yarı kurak/kurak iklim karakteri gösteren ilde, ormancılık faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen pek çok sorun bulunmaktadır. 3 Orman Bakanlığı Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü kayıtları

2 170 Z. Şimşek ve ark / Bibad, 3 (1): Bu sorunlara, olabildiğince çözüm getirilmesinin; ileri teknoloji kullanımına ve sürdürülebilir ormancılığın gerçekleştirilmesine bağlı olduğu kanısındayız. Okyanuslar, küresel ısınma nedeniyle günümüzde büyük ölçüde işlevini kaybetmiştir. Temiz kaynaklar olarak elimizde sadece ormanlar kalmıştır. Karbondioksiti; denizdeki planktonlar ile ormanlar bağladığından, kıt olan orman kaynaklarımızın yeterince korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda, doğal afetlerin biyolojik çeşitlilik üzerine etkileri konusunda yoğun bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Buna göre uzmanlar, küresel ısınmanın etkisiyle, önümüzdeki yıllarda doğal düzensizliklerin daha sıklıkla ve şiddette artacağını belirtmektedirler. Nitekim gerek uygulamalı ve gerekse teorik çalışmalar; en ağır kayıpların biyolojik çeşitlilikle ilgili olacağını göstermektedir. Bilindiği üzere Küresel Isınma; sera gazlarının atmosferde birikmesiyle yeryüzü ve yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarında sıcaklığın artmasıdır. Küresel İklim Değişimi ise küresel ısınmaya bağlı olarak, diğer iklim elemanlarının değişmesidir. Küresel ısınma (global warming) özellikle son 10 yıl içerisinde bütün dünyanın tartışmaya başladığı ve çözümler üretmek amacıyla uluslararası toplantıların düzenlendiği önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Küresel ısınmaya neden olan karbondioksit ve diğer sera gazlarının, dünya atmosferinin kimyasal bileşimini yıl öncesine göre fark edilir oranda değişikliğe uğrattığı bilinmektedir. Halen azot ve oksijen, atmosferin ana gazları olmasına rağmen karbondioksit, metan; normalde atmosferde bulunmayan sentetik kimyasallarda (kloroflorokarbonlar (CFC)) oransal olarak son yıllarda önemli artışlar olduğu gözlenmektedir. Günümüzde bile küresel sıcaklık, 100 yıl öncesine göre 0,5 C artmıştır [2]. Bugün yoğun bir şekilde tartışılan ve bilim adamlarını düşündüren konu; dünyanın sıcaklığında meydana gelecek 1 2 C lik ısınmanın tarım, ormancılık üzerine yapacağı olumsuz etkiler ile, biyolojik çeşitlilikdeki beklenilen değişikliklerdir. Bu değişim sürecinin hızı ve süresi konusunda bilim adamları tarafından görüş birliğine varılmış bir kriter de bulunmamaktadır [3]. İnsanlığın yerleşik düzene geçişinden sonra dünya iklimleri her ne kadar değişmiyor gibi görünse de, geçmişten günümüze dek elde edilen bulgular böyle olmadığını göstermektedir. Dünyanın iklimi doğal nedenlerle değişeceği gibi, günümüz antropojenik etkiler de buna büyük ölçüde hızlandırmaktadır. Küresel iklimde meydana gelecek değişimler muhtemelen böcekler de dahil, pek çok canlının davranışını ve yaşam tarzını etkileyebilecektir. Sıcaklık ve nem değerlerinde meydana gelebilecek artış, pek çok böcek türünün yer değiştirme hızını ve üreme gücünü etkileyebileceği gibi bu olaylar ekosistemdeki dengeyi değiştirebilecektir. İklimde meydana gelmesi beklenilen değişimler, aynı zamanda canlıların yaşadığı çevresel karakterleri de değiştirebilecek ve sonuç olarak ekolojik ortamda yaşayan bitki ve böcek toplumlarının davranışları da dolaylı olarak bu süreçten etkilenecektir. Çankırı orman alanlarındayapılan gözlemlerde bu durumu destekler niteliktedir. Küresel iklim değişimiyle birlikte sert ve devamlı esecek rüzgârlar, suyun topraktan daha hızlı bir şekilde buharlaşmasına yol açacak, bu da bazı bölgelerin eskisinden daha kurak olmalarına neden olabilecektir. Ülkemiz ormanları Akdeniz kuşağında yer aldığından dolayı, küresel iklim değişikliğinin etkileri bakımından risk grubu ülkeler arasındadır. Bu nedenle küresel iklim değişimi sonucunda özellikle yağışın azalması, su kaynaklarının zayıflaması, hava sıcaklığının yükselmesi, orman yangınlarının artması, kuraklık ve çölleşme ile hastalık ve böcek salgınlarına bağlı ekolojik bozulmalar Ülkemizde de görülebilecektir. Ağaçlarda stres faktörlerinin başında kuraklık, diğer bir ifade ile su açığı gelmektedir. İç Anadolu Bölgesinde son beş yılda yapılan çalışmalarda incelenen alanların niteliklerine göre tüm ağaç kurumalarının %43 ünün ağaçlandırma sahalarında, %39 unun park ve bahçelerde, %15 inin doğal ormanlarda %3 ünün ise fidanlıklarda olduğu saptanmıştır. Alanların, nitelikleri gözetilmeksizin, tümü dikkate alındığında; ağaç kurumalarının %37 sinin kuraklıktan, %15 inin dondan, %15 inin topraktaki olumsuz koşullardan,%24 ünün tekniğine uygun olmayan ağaçlandırma uygulamalarından, %9 unun hastalık ve zararlılardan kaynaklandığı belirlenmiştir [4]. Küresel iklim değişikliği; günümüzde biyolojik çeşitliliği tehdit eden olumsuz faktörlerin başında gelmektedir. Biyolojik çeşitlilik, ya da kısaca biyoçeşitlilik ; bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Yeryüzünde yaşayan her canlı türü, yalnız onları kullanan insanoğlu için değil, birbirleri için de birer biyolojik kaynak tır. Biyoçeşitliliğin kaynağı da ormanlarımızdır. Ekosistem (bir alanda yaşayan canlı topluluğunun birbiri ve çevreleriyle olan ilişkileri); proseslerini gerçekleştirebilmesi ve kendisinden beklenilen hizmetleri sürdürebilmesi için biyoçeşitlilik esastır [5]. İklim değişikliği, geçerli bir tehdit olmadan önce; biyolojik çeşitlilik için, gerek ulusal ve gerekse uluslararası tehdit olarak, başta arazi kullanımı olmak üzere, insan kaynaklı risk faktörleri gelmekteydi. Biyolojik çeşitlilikte, son 100 yıl içerisinde tarihinde görülmemiş kayıplar olduğundan, iklim değişikliği; günümüzde ekosistemin sürdürebilirliğini riske eden ek stres kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Bazı araştırıcılar; biyolojik çeşitliliği tehdit bakımından, iklimdeki değişikliğin, arazi kullanımına oranla daha büyük tehdit oluşturduğunu ortaya koymuşlardır [6, 7]. Habitat (yaşam alanları) ihtiyaçları, rekabet yetenekleri ve fizyolojik tolerans bakımından canlılar ele alındığında; türler, çevresel değişimlere karşı tepki veririler. Bazı alanlarda (serin alanların ılıman hale gelmesi) tür çeşitliliğinde artışlar olmakla birlikte [8], biyolojik

3 Z. Şimşek ve ark / Bibad, 3 (1): çeşitlilikte ani düşüşler beklenmektedir. İklim değişimi ile arazi kullanımının kümülatif etkisini değerlendirmesi ise oldukça güçtür. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, küresel iklim değişikliği, tarım ve ormanlığımız ile insanlık için önemli tehditlerden birisidir. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, orman ekosisteminde bulunan canlıların popülasyon dinamikleri sürekli değişebileceğinden, günümüzde zararlı durumda bulunmayan bazı böcek türlerinin de zamanla salgın yapabileceği gerçeği unutulmamalıdır. Ülkemizin önemli milli parklarından olan Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice ve Doruk) nın böcek ve bitki çeşitliliği saptanarak; konunun literatür ve mevcut bilgiler ışığında değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma ele alınmıştır. MATERYAL VE METOT Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice ve Doruk) nda yürütülen çalışmanın ana materyalini; dağın güney aklanının alt kesiminde (1300 m) Yenice orman alanı ile üst kesimde (1900 m) Doruk orman alanında bitki florası ile böcek faunası, feromon tuzaklar, 160 Wattlık cıva buharlı Pensilvanya tipi ışık tuzağı [9] ile yapışkan tuzaklar oluşturmuş; streoskopik mikroskop, buz kabı, altimetre ise diğer materyal olarak yer almıştır. Çalışma süresince ışık tuzakları yapışkan tuzaklar ile feromon tuzaklar genellikle haftada iki kez kontrol edilerek yakalanan böcekler laboratuara taşınmış ve teşhise hazır hale getirilmiştir. Toplanan böcek örnekleri, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsünde teşhis ettirilmiştir. Çalışmalar, Mayıs Ekim ayı arasında ve örnekler haftada ikişer kez alınarak yürütülmüştür. Çalışma alanında bitki florası ise periyodik olarak araziye çıkılarak bitkilerin değişik fenolojik dönemlerinde örnekler alınmıştır. Alınan her örneğe tarih, örnek alan numarası, örnek numarası verilerek daha sonra teşhisi yapılmak üzere toplanmıştır. Toplanan örnekler bitkinin teşhisine yardımcı olacak şekilde, bitkinin türüne göre yumru, soğan, rizom, kök, gövde, yapraklar, çiçekler ve varsa meyvelerinin alınmasına özen gösterilmiştir. Toplanan örnekler özen ile kurutularak teşhisleri yapılmak üzere saklanmıştır. Örneklerin teşhisleri; İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Herbaryumlarında yapılmış ve örnek alanlardaki türler doğru olarak ortaya çıkarılmıştır [10-19]. BULGULAR VE TARTIŞMA Yapılan çalışma sonucunda; Yenice (Ilgaz Dağı Milli Parkı) de Arctiidae (12); Ethemiidae (1); Geometridae (10); Lasiocampidae (6); Lemoniidae (2); Lymantriidae (2) ; Noctuidae (15); Notodontidae (10); Pyralidae (1); Sesiidae (1); Sphingidae (9); Tortricidae (2) familyasına bağlı toplam 71 türün bulunduğu; bunlardan 33 türün orman zararlısı olduğu, diğer 38 inin de orman faunasında yer aldığı saptanmıştır. Orman zararlısı lepidopter türlerinin Arctia caja L, Eilema sp., Epatalmis casearea Goeze (=Arctinia casearea), Epicallia villica L. (=Arctia villica), Lithosia quadra L. (Arctiidae); Biston betularia L., Semiothisa clathrata L. ( Geometridae); Dendrolimus pini L., Lasiocampa quercus L., Malacosoma neustrium L., Phyllodesma termulifolia Hüb., (=Epignoptera tremulfolia) (Lasiocampidae);Euproctis chrysorrhoea L., Leucoma salicis L. (=Stilpnotia salicis) (Lymantriidae); Acronycta psi L., Acronycta megacephala D&S, Catocala fraxini L., Earias chlorana L. (Noctuidae);Furcula bifida Brahm, (=Cerura bifida), Cerura vinula L., Eligmodonta ziczac L. (=Notodonta ziczac), Eligmodonta phoebe L., Phalera bucephala L., Pheosia tremula Clerk, Pygaera curtula L., (=Clostera curtula), Pygaera pigra Hfn. (Clostera pigra), Pterostoma palpinua L., Spatalia argentina Schiff. (Notodontidae); Parantherene tabaniformis (Rott.) (Sesiidae); Hyloicus pinastri L. (=Sphinx pinastri), Laothoe populi L. (Amorpha populi), Mimas tiliae L., Smerintus ocellatus L. (Sphingidae); Tortrix viridana L. (Tortricidae) nın olduğu saptanmıştır. Faunistik açıdan bulunan 37 türün ise Chelis maculosa (Grening), Diaphora mendica L., Diacrisia sannio L., Eucharia casta Esp., Panaxia dominula L., Phragmatobia fuliginosa L., Phrogmatobia placida Frivaldsky (Arctiidae); Ethmia bipunctella F. (Ethmiidae); Acidaira decorata L., Aplocera plagiata L., Cidaria fulvata Forster, Elicrinia cardiaria Hbn., Lomaspilis marginata L. (=Abraxas marginata ), Opisthograpis leuteolata L., Rhodostrophia tabidoria Zeller, Rhodostrophia vibicaria Cl. (Geometridae); Malacosoma castrensis L., Odonestis pruni L. (Lasiocampidae) : Leucania conigera Schiff., Lemonia balcanica H.-S. (Lemoniidae); Aletia l- album L., Autographa gamma L., Catocala elocata Esper., Copiphana olivina H.-S., Emmelia trabealis Scop., Noctua orbona Hufn., Noctua pronuba L., Phlogophora meticulosa L., Noctua haywardi Tams., Triphaena fimbria L., Triphaena janthiana Schiff. (Notodontidae); Crambus pinellus L. (Pyralidae); Deilephila suellus Stgr., Agrius convolvuli L., Hyles euphorbiae L., Hyles hippophaes Esp. (Sphingidae); Hedya nubiferana Hw. (Tortricidae) olduğu anlaşılmıştır [20]. Doruk (Ilgaz Dağı Milli Parkı) da Arctiidae (9); Geometridae (2) ; Lasiocampidae (3); Lymantriidae (1); Noctuidae (15); Notodontidae (3); Pyralidae (1); Sesiidae (1); Sphingidae (11); Tortricidae (1) familyasına bağlı toplam 47 türün bulunduğu; bunlardan 21 türün orman zararlısı olduğu, 26 sının da aynı alanda yer aldığı belirlenmiştir. Orman zararlısı lepidopterlerin Arctia caja L., Eilema sp., Epatalmis casearea Goeze. (=Arctinia caesarea), Epicallia villica L. (= Arctia villica ), Lithosia quadra L. (Arctiidae) ; Selenia lunaria Schiff.

4 172 Z. Şimşek ve ark / Bibad, 3 (1): , Semiothisa clathrata L. (Geometridae); Dendrolimus pini L., Lasiocampa quercus L., Malacosoma neustrium L. ( Lasiocampidae ) ; Leucoma salicis L. (=Stilpnotia salicis) (Lymantriidae ) ; Catocala fraxini L. (Noctuidae) ; Cerura vinula L., Pheosia tremula Clerk, Pygaera pigra Hfn. (=Clostera pigra ) (Notodontidae) ; Parantherene tabaniformis (Rott.) (Sesiidae); Hyloicus pinastri L.(= Sphing pinastri), Laothoe populi L. (Amorpha populi), Marumba quercus [D-S.] (Sphingidae); Tortrix viridana L. ( Tortricidae ) türleri olduğu saptanmıştır. Faunistik açıdan bulunan 26 türün; Chelis maculosa Grening, Eucharia casta Esp., Phragmatobia fuliginosa L., Phragmatobia placida Frivaldsky. (Arctiidae); Aletia l- album L., Aletia conigera [D-S.], Autographa gamma L., Catocala elocata Esp., Noctua orbona Hufn., Noctua pronuba L., Phlogophora sciata Hüb., Phlogophora meticulosa L., Rhodocleptria peltigera [D-S.], Triphaena fimbria L., Triphaena janthiana L., Triphaena pronuba L., Triphaena orbona Hufn. (Noctuidae); Cerura vinula L. (Notodontidae); Crambus pinellus L. (Pyralidae); Acherontia atropos L., Deilephila suellus Stgr., Agrius convolvuli L., Hyles euphorbiae L., Hyles nicaea Prunner, Hyles livornica Esp., Macroglossum stellatarum L. (Sphingidae) olduğu belirlenmiştir [20]. Ilgaz Dağı Milli Parkı nda saptanan 35 orman zararlısı türden Yenice de 15 tür (Eilema sp., Epicallia villica, Lithosia quadra (Arctiidae) ; Biston betularia (Geometridae); Dendrolimus pini, Malacosoma neustrium (Lasiocampidae); Euproctis chrysorrhoea (Lymantriidae); Furcula bifida,eligmodonta ziczac, Phoesia tremula, Pygaera curtula (Notodontidae); Parantherene tabaniformis (Sesiidae); Smerinthus ocellatus, Hyloicus pinastri, Laothoe populi (Sphingidae) ün;doruk da 4 tür (Eilema sp., Lithosia quadra Dendrolimus pini, Hyloicus pinastri) ün ana zararlı durumunda bulunduğu saptanmıştır [20]. Şimşek ve Öner [21]; Uludağ göknarı nın hakim tür olduğu m yükseltilerde, genellikle kuzey ve kuzeybatı bakılarda, % kapalılıklarda, % eğimlerde, yaş ve cm göğüs çapına sahip meşcerelerde 7 kabukböceği türü (Cryphalus piceae (Ratz.), Ips acuminatus (Gyll.), Orthotomicus erosus (Woll.), Pityogenes quadridens (Hartig), Ips (Pityokteines) curvidens (Germ.), Trypodendron lineatus (Oliver) (Scolytidae) ; Pissodes piceae (Illig.) (Curculionidae) nün bulunduğu saptanmış olup, bunlar içerisinde en yaygın ve zararlı türlerin ise önem sırasına göre C. piceae, I. curvidens, Pissodes piceae olduğu belirlenmiştir. Kabukböceklerinin saf göknar meşcerelerinde yoğunlaştığı, karışıma sarıçam ın katıldığı alanlarda da göknarı tercih ettiği, saf sarıçam meşcerelerinde ise bulunmadığını bildirmektedir. Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice ve Doruk) nda; Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. (Hypolepidaceae), Abies nordmanniana (Steven) Spach subsp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode & Cullen., Pinus sylvestris L., P. nigra Arnold.subsp. nigra var. caramanica (Loudon) Rehder. (Pinaceae), Juniperus communis L. var. saxatilis Pall., J. oxycedrus L. subsp. oxycedrus (Cupressaceae), Helleborus orientalis Lam., Actaea spicata L., Ranunculus constantinopolitanus (DC) d Urv., R. damascenus Boiss & Gaill. (Ranunculaceae), Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Cruciferae), Viola parvula Tineo., V. kitaibeliana Roem & Schult. (Violaceae), Polygala anatolica Boiss & Heldr. (Polygalaceae), Vaccaria pyramidata Medik. subsp. pyramidata, Silene dichotoma Ehrh. subsp. dichotoma (Caryophyllaceae), Rumex crispus L. (Polygonaceae), Hypericum calycinum L., H. montanum L. (Guttiferae), Linum tenuifolium L. (Linaceae), Geranium rotundifolium L., G. tuberosum L. subsp. tuberosum (Geraniaceae), Acer platanoides L., A. hyrcanum Fisch & C.A.Mey subsp. hyrcanum (Aceraceae), Paliurus spina-christi Miller. (Rhamnaceae), Rhus coriaria L. (Anacardiaceae), Chamecytisus pygmaeus (Willd.) Rothm., Galega officinalis L., Colutea cilicica Boiss & Ball.., Astragalus angustiflorus C. Koch., A. micropterus Fischer., A. macrocephalus Willd. subsp. macrocephalus, A. karamasicus Boiss & Ball., A. nitens Boiss & Heldr., A. vulnerariae D.C., Vicia villosa Roth. subsp. erocarpa (Hausskn.) P.W. Ball., Trifolium pratense L. var. pratense, T. medium L. var. medium, T. arvense L. var. arvense, Melilotus officinalis (L.) Desr., M. alba Desr., Medicago sativa L. subsp. sativa, Dorycnium graecum (L.) Ser., D. pentaphyllum Scop., Coronilla emerus L., C. varia L. subsp. varia (Leguminosae), Rubus canescens DC. var. canescens, Potentilla recta L., P. reptans L., Fragaria vesca L., Geum urbanum L., Sanguisorba minor Scop. subsp. minor, Alchemilla persica Rothm., Rosa canina L., Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna, Sorbus aucuparia L., S. umbellata (Desf.) Fritsch in Kerner var. umbellata, S. torminalis (L.) Crantz. var. torminalis, Pyrus elaeagnifolia Decne. subsp. elaeagnifolia (Rosaceae), Lhytrum salicaria L. (Lhytracaceae), Epilobium angustifolium L. (Onagraceae), Sedum acre L., S. sempervivoides Bieb., S. hispanicum L. var. hispanicum, S. pallidum Bieb. var. pallidum (Crassulaceae), Sanicula europaea L., Oenanthe pimpinelloides L., Conium maculatum L. (Umbelliferae), Valeriana alliarifolia Adams in Weber & Mohr., V. tuberosa L. (Valerianaceae), Inula oculus-christi L., Helichyrsum stoechas (L.) Moench., H. arenarium (L.) Moench., Bellis perennis L., Doronicum orientale Hoffm., Anthemis tinctoria L. var. tinctoria, A. wiedemanniana Fisch & Mey., Achillea biebersteinii Afan., Tanacetum parthenium (L.) Schultz., Cirsium vulgare ( Savi) Ten., C. hypoleucum D.C., C. alatum (Gmelin) Bobrov subsp. alatum, C. arvense (L.) Scop. subsp. arvense, Centaurea drabifolia (Sm.) Boiss. subsp. drabifolia, Tragopogon dubius Scop., Taraxacum serotinum (Waldst & Kit) Poiret. (Compositae), Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata, C. rapunculoides L. subsp. rapunculoides, C. olympica Boiss., C. rapunculus L. var.

5 Z. Şimşek ve ark / Bibad, 3 (1): rapunculus, Asyneuma lobelioides (Willd) Hand-Mazz. (Campanulaceae), Primula vulgaris L. subsp. vulgaris, Anagallis arvensis L. var. arvensis. (Primulaceae), Jasminum fruticans L. (Oleaceae), Convolvulus arvensis L., C. galaticus Rotsan ex Choisy. (Convolvulaceae), Myosotis lithospermifolia (Willd) Hornem., Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb., Echium italicum L., Onosma armeniacum Klokov., O. bracteosum Hausskn & Bornm., O. isauricum Boiss & Heldr., O. tauricum Palas ex Willd. var. tauricum (Boraginaceae), Linaria corifolia Desf., Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea, D. lamarckii Ivan., D. lanata Ehrh., Veronica hederifolia L., V. chamaedrys L., V. multifida L. (Scrophulariaceae), Orobanche nana Noe ex. G.Beck., O. anatolica Boiss & Reuter. (Orobanchaceae), Ajuga reptans L., A. salicifolia (L.) Schreber., Teucrium orientale L. var. orientale, Phlomis armeniaca Willd., Lamium amplexicaule L., L. purpureum L. var. purpureum, Wiedemannia orientalis Fisch & Mey., Stachys cretica L., S. thirkei C.Koch., Melissa officinalis L. subsp. officinalis, Nepeta racemosa Lam., Prunella vulgaris L., P. orientalis Bornm., Thymus longicaulis C. Presl. subsp. longicaulis var. longicaulis, Mentha spicata L. subsp. spicata, Salvia viridis L., S. hypargeia Fisch & Mey., S. virgata Jacq. (Labiatae), Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss. var. acerosum (Plumbaginaceae), Plantago lagopus L. (Plantaginaceae), Daphne pontica L., D. glomerata Lam. (Thymelaeaceae), Hippophae rhamnoides L. (Elaeagnaceae), Euphorbia stricta L., E. coniosperma Boiss & Buhse., E. falcata L. subsp. falcata var. falcata, E. macroclada Boiss., E. amygdaloides L. var. amygdaloides (Euphorbiaceae), Ulmus glabra Hudson. (Ulmaceae), Quercus macranthera Fisch & Mey. subsp. syspirensis (C.Koch) Menitsky, Q. petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. petraea, Q. pubescens Willd. (Fagaceae), Carpinus betulus L., Ostrya carpinifolia Scop., Corylus avellana L. var. avellana (Corylaceae), Salix triandra L. subsp. triandra, S. alba L., S. caprea L., S. amplexicaulis Bory & Chaub., Populus tremula L. (Salicaceae), Galium odoratum (L.) Scop., G. verum L. subsp. verum, Rubia tinctorum L. (Rubiaceae), Ornithogalum sphaerocarpum Kerner., Muscari tenuiflorum Tausch., M. neglectum Guss., Colchicum autumnale L. (Liliaceae), Crocus fleischeri Gay. (İridaceae), Orchis anatolica Boiss. (Orchidaceae), Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv., Hordeum bulbosum L., Bromus erectus Hudson., Holcus lanatus L., Polypogon monspeliensis (L.) Desf., Dactylis glomerata L. subsp. glomerata, Briza media L., B. maxima L., Setaria viridis (L.) P.Beauv. (Gramineae) florayı oluşturmaktadır [22]. Sonuç olarak Ilgaz Dağı çalışma alanında Lepidoptera takımına bağlı 71 tür bulunup bunlardan 33 ünün orman alanında zarar yapabilecek türler olduğu; Coleoptera takımına bağlı 7 adet türden 3 ünün ana zararlı durumunda olduğu ve buna göre söz konusu dağda toplam 78 adet böcek türünün bulunduğu saptanmıştır. Bu durum, Ilgaz Dağı nın böcek populasyonu bakımından da ne kadar önemli olduğunu ve bitki böcek çeşitliliği arasında sıkı bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Elde edilen veriler birlikte değerlendirildiğinde Ilgaz Dağı Milli Parkı nda saptanan 35 orman zararlısı türden Yenice de 15 tür ( Eilema sp., Epicallia villica, Lithosia quadra (Arctiidae) ;Biston betularia (Geometridae); Dendrolimus pini, Malacosoma neustrium (Lasiocampida); Euproctis chrysorrhoea (Lymantriidae); Furcula bifida, Eligmodonta ziczac, Pheosia tremula, Pygaera curtula (Notodontidae); Parantherene tabaniformis (Sesiidae); Smerinthus ocellatus, Hyloicus pinastri, Laothoe populi (Sphingidae) ün; Doruk da 4 tür (Eilema sp., Lithosia quadra (Arctiidae), Dendrolimus pini (Lasiocampida); Hyloicus pinastri (Sphingidae) ün ana zararlı durumunda bulunmasına karşın biyolojik dengenin varlığı nedeniyle zararlı duruma geçemediği belirlenmiştir. Özellikle ibreli ağaç türleri (Uludağ Göknarı, Sarıçam, Anadolu Karaçamı) nin hakim olduğu monokültür orman alanında yapılacak yanlış bir müdahalenin veya uygun iklim koşullarının önemli salgınlara neden olabileceği anlaşıldığından söz konusu türleri izlemenin gerekli olduğu kanısına varılmıştır. Sonuç olarak belirtmek gerekirse; araştırma alanı, Avrupa Sibirya floristik bölgesinin Öksin sektöründe yer almaktadır. Bu alanın florasını oluşturan 170 bitki türü ve türaltı seviyesindeki taksonların floristik bölgelere göre dağılımı; Avrupa Sibirya %20.00, İran Turan %4.71, Akdeniz %4.71, Öksin % 4.11 ve birden fazla bölgeliler % dir. Yöredeki endemik tür sayısı 18 olup, endemizm oranı ise %10.59 olarak saptanmıştır. Çalışma alanındaki bitki türlerinin %11,76 sı Leguminosae, %11,18 i Labiatae, %9,41 i Compositae, %7,65 i Rosaceae, %5,29 u Gramineae ve %54,71 i de diğer familyalarına aittir. Aynı alan böcek faunası bakımından değerlendirildiğinde; Lepidoptera takımından türlerin familyalara göre dağılımı ise; %21,13 Noctuidae, %16,90 ı Arctiidae, %14,08 i Geometridae, %14,08 i Notodontidae, %12,68 i Sphingidae, %8,45 i Lasiocampidae, %12,68 i de diğer familyalara (Lemoniidae, Lymantriidae, Tortricidae, Ethemiidae, Pyralidae ve Sesiidae) bağlı olmak üzere toplam 71 türün bulunduğu saptanmıştır. Sözü edilen türlerden, 35 ünün orman zararlısı, diğer 38 inin de orman faunasında yer alan türler olduğu anlaşılmıştır. Buna göre; Ilgaz orman ekosisteminde çok sayıda bitki ve böcek türü birlikte bulunmasına karşın, bir tür hariç (C.piceae), herhangi bir böcek zararı gözlenmemiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere, Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice ve Doruk) nda 170 bitki ve 71 böcek türünün bulunması, bitki ve böcek türü zenginliğini yansıtmaktadır. Ancak, bu çalışma konuları dışında yapılacak biyolojik zenginliklere yönelik çalışmaların, konunun önemini daha da arttıracağı kanısındayız. Örneğin, saptanan böcek faunası üzerinde beslenmesi beklenen çok sayıda kuş türünün bulunduğu tahmin

6 174 Z. Şimşek ve ark / Bibad, 3 (1): edilmektedir. Söz konusu çalışmalar sırasında, özellikle yaşlı, kurumuş ve/veya kurumaya yüz tutmuş ağaçların gövdelerinde bulunan sekonder böcek larvalarının bazı kuş türlerince gagalanmak suretiyle yerlerinden çıkarılmış olmaları ve ağaçlarda yuvalarına rastlanılmış olması bu kanımızı güçlendirmektedir. Çalışma alanı Milli Park olması nedeniyle bahsedilen ağaçlar bölmelerden çıkarılmamakla birlikte, diğer orman alanlarında yapılacak uygulamalarda da bu konunun dikkate alınmasında yarar görülmektedir. Gerek ülkemizde ve gerekse diğer ülkelerde orman alanlarında yapılan zararlılarla savaş ile silvikültürel çalışmalarda uzmanların ilk kez dikkatini çeken husus; kurumuş ağaçların bölmelerden çıkarılması yönündedir. Çalışma alanının Milli Park olması nedeniyle, kurumuş ağaçlar bölmelerden çıkarılmamaktadır. Ancak diğer orman alanlarında yapılacak uygulamalarda biyolojik çeşitlilik bakımından konunun değerlendirilmesinde yarar görülmektedir. Flora ve faunanın incelendiği bu çalışma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde; bundan sonra yapılacak çalışmaların değişik disiplinleri de içerecek şekilde ve orman alanının bir bütün olarak ele alınmasının yararlı ve zorunlu olduğu kanısına varılmaktadır. KAYNAKLAR [1] Konukçu, M Ormancılığımız, Turkish Forestry, DPT, 146s., Ankara. [2] Jones PD, Wingley TML., Global Warming Trends. Sci. Ani., 263 (2):84. [3] Akbulut S, Küresel Isınmanın Böcek Popülasyonları Üzerine Muhtemel Etkileri. Ekoloji Çevre Dergisi, 9(36): [4] Semerci A, Çelik O, Şanlı B, Şahin Ö, Eczacıbaşı B, Argun N., İç Anadolu Bölgesinde Son Beş Yılda İncelenen Bazı Ağaç Kurumalarının Nedenlerinin İrdelenmesi ve Çözüm Önerileri. Türkiye de Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Cilt (1): 42 53, 7 10 Kasım 2006, Ürgüp-Nevşehir. [5] Parmesan C, Yohe G., A Globally Coherent Fingerprint of Climate Change Impacts Across Natural Systems. Nature, 421: [6] Sala OE, Chapin FS-III, Armesto JJ., Global Biodiversity Scenarios For The Year Science, 287: [7] Thomas CD, Cameron A, Green RE., Extinction Risk From Climate Change. Nature, 416: [8] Curie DJ., Projected Effects of Climate Change on Patterns of Vertebrate and Tree Species Richness in the Conerminous United States. Ecosystems, 4: [9] Gül S, Böcek Kollleksiyonlarının Hazırlanması ve Muhafazaları, T.C. Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müd. Yayınları, Mesleki Kitaplar Serisi, 67 s. [10. Davis PH., Flora of Turkey and The East Aeagean Islands, Vol I-X, Edinburg. [11] Yaltırık F, Efe A., Otsu Bitkiler Sistematiği, İ.Ü. Yayın No: 3568, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: 3, Dilek Matbaası, İstanbul. [12] Yaltırık F., 1984(a). Türkiye Meşeleri Teşhis Klavuzu, Yenilik Basımevi, İstanbul. [13] Yaltırık F., 1984(b). Bazı Yapraklı Ağaç ve Çalıların Kışın Tanınması, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 3200, O.F. Yayın No: 360, İstanbul [14] Eliçin G., Türkiye Doğal Ardıç (Juniperus L.) Taksonlarının Yayılışları ve Önemli Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, İ.Ü. Yayın No: 2327, O.F. Yayın No: 232, İstanbul. [15] Baytop T., Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 578, Ankara. [16] Baytop A., İngilizce - Türkçe Botanik Kılavuzu, Üniversite Yayın No: 4058, Eczacılık Fakültesi Yayın No: 70, İstanbul. [17] Erik S, Akaydın G, Göktaş A., Başkentin Doğal Bitkileri, Ankara Valiliği Çevre Koruma Vakfı Başkanlığı, Ankara. [18] Acartürk R., Şifalı Bitkiler Flora ve Sağlığımız, O.G.M. Mensupları Yardımlaşma Vakfı, Yayın No: 1, Ankara. [19] Thommen E., Taschenatlas Der Schweizer Flora, Bırkhauser Verlag Basel und Stuttgart. [20] Şimşek Z., Ilgaz Dağı Milli Parkı (Yenice ve Doruk) nda Bulunan Lepidoptera Türleri ve Popülasyon Dalgalanması. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 3: [21] Şimşek Z, Öner N., Ilgaz (Derbent ve Doruk) da Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) Meşcerelerinin Silvikültürel Özellikleri ile Saptanan Kabukböcekleri ve Mücadele Yöntemleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, 2: [22] Öner N, Abay G., Contributions to the Flora of Yenice Forests (Ilgaz/Çankırı). Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5:

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI ORMAN FAKÜLTESİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI ORMAN FAKÜLTESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI ORMAN FAKÜLTESİ KENBAĞI ORMAN FİDANLIĞI (ÇANKIRI )'NDA BULUNAN LEPİDOPTERA TÜRLERİNİN TESPİTİ İLE KAVAK YALANCIARISI [Paranthrene tabaniformis (Rott.)]'NIN MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Detaylı

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Behlül GÜLER* 1, Handan ÇINAR 2, Ömer VAROL 3

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ Seval Aknil MERALER YIL: 2010 Sayfa: 56 Bu çalışmada, Mahlep (Prunus mahaleb L.) bitkisinin yaprak, çiçek, meyve, meyve

Detaylı

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), 12-16 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Prof. Dr. Oya ZEREN Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-17 Mayıs 2002 Cilt No : II Sayfa No:790-794 ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1 NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY Birol Mutlu 1 Abstract: In this paper 28 species are reported as new records from A2, A3, B3, B4, B5, B6, B8, C3, C4, C5, C9 and C10 squares

Detaylı

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0011 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet PEYZAJ MATRİS, YAMA VE KORİDORLARININ VEJETASYON FORMASYONLARINDAKİ FARKLILIKLARA DAYANARAK BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KAZDAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet Bu çalışma kapsamında

Detaylı

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Sayı 3, 48-65, 2015 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 48-65, 2015 Isparta Kasnak

Detaylı

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 191-196 191 KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District İ.Ümit YAPICI 1 Hülya

Detaylı

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Yatık nadiren yükselici çok yıllık otsu bitkiler. Gövdeler 5-20 cm. Yapraklar eliptikten ovat-yuvarlağa doğru, 5-15 x 4-9 mm, tam veya uç kısma doğru testere dişil,

Detaylı

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 3. Sayı, s. 407-425, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 3, p. 407-425, 2013 Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası Meryem Sümeyye Yılancı 1* Mehmet Sağıroğlu 1

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY Fazıl ÖZEN Balıkesir University Faculty of Science and Art Department of Biology 10100

Detaylı

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI Doç. Dr. Ali ÇELİK, Prof. Dr. Ramazan MAMMADOV, Öğr. Gör. Olcay DÜŞEN, Araş. Gör. İdris ARSLAN Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ÖZET Denizli nin

Detaylı

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET:

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET: 14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Celalettin AYGÜN 1, Đsmail KARA 1, A. Levent SEVER 1, Đlker ERDOĞDU 1, A.Kadir ATALAY 1, Arife

Detaylı

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ*

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 261-266 KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Mehmet BİLGEN Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ormancılık Ekonomisi ADI VE SOYADI Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR İstanbul Orman Fakültesi Bölümü İstanbul Orman Ekonomisi Y. Lisans Tez Konusu Türkiye deki Doğu Ladini (Picea orientalis

Detaylı

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Cistus sp.(güneşgülü, Laden, Pamucak); Crataegus monogyna JACQ.(Adi Akdiken, Adi Alıç); Duacus carota L.(Yabani Havuç); Echium plantagineum L.(Sığırkuyruğu);

Detaylı

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül 1998, SAMSUN Cilt I, 420-440 (1998) KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ ÖZET Akşehir, Eğridir ve Beyşehir Gölleri arasında kalan Kızıldağ

Detaylı

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ Hasan YILMAZ 1 Faris KARAHAN 2 Özet: Sanayi devriminden sonra kıyısal alanlara ve deniz turizmine doğru talep artışı, dağlık

Detaylı

ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120. Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey)

ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120. Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120 Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey) Arzu CANSARAN *1, M.

Detaylı

Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri

Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 8 (2): 12-23, 2015 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri Mustafa KORKMAZ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL KASNAK MEŞESİ (Quercus vulcanica (Boiss. And Heldr. ex) Kotschy) NİN TÜRKİYE DEKİ İKİNCİ YENİ BİR YAYILIŞ ALANI (The second newly spread area of Qurcus

Detaylı

Özet. Anahtar kelimeler: Feromon, ortero, orthotomicus erosus, çam, kabuk böcekleri.

Özet. Anahtar kelimeler: Feromon, ortero, orthotomicus erosus, çam, kabuk böcekleri. İstanbul Gaziosmanpaşa Ağaçlandırma Alanında Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicus Erosus Wollaston, 1857 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) a Karşı Feromon Denemesi Sakin Vural VARLI 1,*, Aydın SEVER

Detaylı

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II Fazıl ÖZEN Mahmut KILINÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 55139 Kurupelit, Samsun-TURKEY

Detaylı

Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye)

Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye) 1494 Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye) *1 Mehmet Cüneyt ÜNVER ve 2 Ahmet Zafer TEL *1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 Research article/araştırma makalesi Threat categories and endemism status of plants in

Detaylı

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY 85 ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY Yusuf KAYA Özkan AKSAKAL ** ÖZET Ülkemiz coğrafik konumu, fiziki yapısı tarihsel gelişimi vb.

Detaylı

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Doç. Dr. Necmi Aksoy Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı & DUOF Herbaryumu TR-81620 Beçiyörükler-Düzce

Detaylı

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe AMAÇ: Araştırma alanının cep şeklinde Sovyetler Birliği toprakları içine doğru girinti yapmasına bağlı olarak Türkiye Florası için yeni olabilecek bitki türlerinin floraya kazandırılması, Floristik açıdan

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

An endemic pest of Taurus fir, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière; Pityokteines marketae Knížek, (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)

An endemic pest of Taurus fir, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière; Pityokteines marketae Knížek, (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Türk. entomol. derg., 2012, 36 (2): 277-285 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Toros Göknarı, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière nın endemik bir zararlısı; Pityokteines marketae

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Doç. Dr. Mehmet KANAT* Özet İğne yapraklı ağaç türlerinden bölgede ağırlıklı

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0020 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: July 2009 Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010 Yafes Yıldız

Detaylı

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI Orman Bakanlığı Yayın No: 206 ISSN : 1300-7912 DOA Yayın No: 27 ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI ODC: 173.5 ; 174 ; 175 The Flora of Aladağ National Park Sedat TÜFEKÇİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet SAVRAN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim Dr. Nejat ÇELİK Eğitim 2001 2006 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D. Doktor 1990 1994 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Peyzaj

Detaylı

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ İBRELİ VE YAPRAKLI ORMAN ALANLARI Ġbreli ormanlar 61% Yapraklı Ormanlar 39% ĠBRELĠ= GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLULAR)= 13 220 721 Ha YAPRAKLI = ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR)=8 447

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN-HACIAĞALAR YÖRESİNDEKİ FISTIKÇAMLARINDA (Pinus pinea L.) KORUMA PROBLEMLERİ VE ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİ

KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN-HACIAĞALAR YÖRESİNDEKİ FISTIKÇAMLARINDA (Pinus pinea L.) KORUMA PROBLEMLERİ VE ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 2 37 KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN-HACIAĞALAR YÖRESİNDEKİ FISTIKÇAMLARINDA (Pinus pinea L.) KORUMA PROBLEMLERİ VE ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİ Mehmet KANAT KSÜ Orman Fakültesi,

Detaylı

Sarıçam ormanlarının verimliliği ile vejetasyon ve tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler: Türkmen Dağı örneği

Sarıçam ormanlarının verimliliği ile vejetasyon ve tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler: Türkmen Dağı örneği SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 211, 12: 1-6 Araştırma makalesi/research article Sarıçam ormanlarının verimliliği ile vejetasyon ve tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler: Türkmen

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 New distribution areas of Kadıncık shrub (Flueggea anatolica Gemici) determined

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör 19) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon

BÖLÜM 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon BÖLÜM 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... i KISALTMALAR... iii 7.3.2.4. Sucul Vejetasyon...7.3.2.4-1 7.3.2.4.1. Metodoloji...7.3.2.4-1 7.3.2.4.2. Örnekleme İstasyonları...7.3.2.4-3

Detaylı

KENT ORMANCILIĞI VE ARTVİN İLİ KENT ORMANCILIĞI UYGULAMALARI

KENT ORMANCILIĞI VE ARTVİN İLİ KENT ORMANCILIĞI UYGULAMALARI KENT ORMANCILIĞI VE ARTVİN İLİ KENT ORMANCILIĞI UYGULAMALARI Fahrettin TİLKİ Sinan GÜNER Aydın TÜFEKÇİOĞLU Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Artvin Özet: Şehirleşme konusunda yaşanan gelişmeler

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ - BAŞKONUŞ DAĞINDA VARLIĞI OLDUKÇA AZALAN ODUNSU TAKSONLAR VE ALINABİLECEK SİLVİKÜLTÜREL ÖNLEMLER

KAHRAMANMARAŞ - BAŞKONUŞ DAĞINDA VARLIĞI OLDUKÇA AZALAN ODUNSU TAKSONLAR VE ALINABİLECEK SİLVİKÜLTÜREL ÖNLEMLER KAHRAMANMARAŞ - BAŞKONUŞ DAĞINDA VARLIĞI OLDUKÇA AZALAN ODUNSU TAKSONLAR VE ALINABİLECEK SİLVİKÜLTÜREL ÖNLEMLER Woody Taxa Greatly Decreasing In The Kahramanmaraş -Başkonuş Mountain And Silvicultural Measures

Detaylı

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/3 (2010) 31-45 Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in

Detaylı

Ordu Ýli Boztepe Piknik Alanýnýn Florasý

Ordu Ýli Boztepe Piknik Alanýnýn Florasý ARAÞTIRMA NOTU Ordu Ýli Boztepe Piknik Alanýnýn Florasý Ekoloji 15, 59, 37-42 2006 Tuðba BAYRAK ÖZBUCAK Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Perþembe-ORDU Hamdi Güray

Detaylı

LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA)

LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA) İstanbul Ecz. Fak. Mec. J. Fac. Pharm. İstanbul 40 (2008-2009) 40 (2008-2009) LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA) E. ALTUNDAĞ 1, N. ÖZHATAY 2 S U M M A R Y An ethnobotanical

Detaylı

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI Eurasscience Journals Avrasya Terim Dergisi, 2016, 4 (1): 29-39 NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI İsmail Şenkardeş 1* ve Ertan Tuzlacı 2 1, 2) Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Detaylı

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi ÖZGEÇMİŞ Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Pk:83 14001 Bolu; Türkiye Telefon: 90-374-2703562 Cep : 0 506 337 75 80

Detaylı

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 131-135, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Sabahaddin

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

19 (3), 243-257, 2007 19 (3), 243-257, 2007. kardelen112@gmail.com

19 (3), 243-257, 2007 19 (3), 243-257, 2007. kardelen112@gmail.com Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 243-257, 2007 19 (3), 243-257, 2007 Ovabaşı, Akpınar, Güllüce ve Köseler Köyleri (Gümüşhacıköy/Amasya) Arasında Kalan Bölgede

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖLBAŞI NA ENDEMİK CENTAUREA TCHIHATCHEFFII FISH. & MEY. (SEVGİ ÇİÇEĞİ) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Aslı GÜNÖZ BAHÇE BİTKİLERİ

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi)

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) Çanakkale Fen Lisesi

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ BAZI BALLI BİTKİLERİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİ, POLEN, ÇİÇEK NEKTARI VE BÖCEK NEKTARI ÜRETİM KAPASİTELERİ İLE BULUNDUĞU İLLER

ÜLKEMİZDEKİ BAZI BALLI BİTKİLERİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİ, POLEN, ÇİÇEK NEKTARI VE BÖCEK NEKTARI ÜRETİM KAPASİTELERİ İLE BULUNDUĞU İLLER Üretim A bies nordmanniana (STEV.) SPACH Göknar Nisan Temmuzda bitki üzerinde yaşayan Cinara pectinata, Cinara pillicornis, gibi böceklerin çıkardıklarını bal arıları bala dönüştürür. Artvin, Balıkesir,

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113. Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey)

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113. Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113 Research article/araştırma makalesi Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey) Özal

Detaylı

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Y.Y.ü. Vet. Fak. Derg. 3 (1-2): 155-164,1992 ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Yasin Altan

Detaylı

Silvikült Temel Esasları 7. Klasör

Silvikült Temel Esasları 7. Klasör Silvikült ltürün Temel Esasları 7. Klasör Prof. Dr. Musa GENÇ SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc Dikkat!.. 5846 Sayılı

Detaylı

YUSUFELİ Genel Bilgi

YUSUFELİ Genel Bilgi YUSUFELİ Bu yazı Yusufeli Havzası ve Altıparmak Dağları Aşağı Kafkaslar Boşluk Analizi çalışması kapsamında yapılan analizlerde elde edilen bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Genel Bilgi Yurdumuzun

Detaylı

mehmettokcan@ogm.gov.tr mmt.tokcan@gmail.com

mehmettokcan@ogm.gov.tr mmt.tokcan@gmail.com AD SOYAD : Mehmet TOKCAN KİŞİSEL BİLGİLER MESLEĞİ Orman Mühendisi DOĞUM YERİ-TARİHİ Ordu - 21.03.1973 YABANCI DİL VE DÜZEYİ İngilizce (Orta ÜDS 50) UZMANLIK ALANI Orman Botaniği ve Silvikültür, Bitki Toplumu

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Ülkemizdeki Ormancılık anlayışı; 20. yy. dan sonra Hızlı nüfus artışı Teknolojik gelişmeler Kişi başına düşen gelir düzeyinin artması Eğitim düzeyinin yükselmesi Toplumların değer

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

ORMANCILIK UYGULAMALARI I DERSİ

ORMANCILIK UYGULAMALARI I DERSİ ORMANCILIK UYGULAMALARI I DERSİ ORMAN BOTANİĞİ DERS NOTLARI Çalışma Alanı: Değirmendere Havzası Hazırlayanlar Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU Doç. Dr. BEDRİ SERDAR Yrd. Doç. Dr. Alper UZUN Yrd. Doç. Dr. Seyran

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER. 2 Hatıla Milli Parkında Tespit Edilen Lepidoptera Türleri Temel GÖKTÜRK, Yaşar AKSU. 3 İstilacı Yabancı Böcek Türleri Erdem HIZAL

POSTER BİLDİRİLER. 2 Hatıla Milli Parkında Tespit Edilen Lepidoptera Türleri Temel GÖKTÜRK, Yaşar AKSU. 3 İstilacı Yabancı Böcek Türleri Erdem HIZAL POSTER BİLDİRİLER BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZAR(LAR) 1 Kestane Bitkisinde Tozlaşmada Böceklerin Rolü Başak MÜFTÜOĞLU, Kıymet Senan (COŞKUNCU) SAVAŞ 2 Hatıla Milli Parkında Tespit Edilen Lepidoptera Türleri Temel

Detaylı

Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları

Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 148-154, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 148-154, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.31845

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler Türkiye de İklimin Doğal Bitki Örtüsü

Detaylı

Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları

Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2012, 52(3:261-272 Erzurum ili fiğ (Vicia sp. ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları Ġrfan ÇORUH 1 SUMMARY Species, density and frequency of vetch

Detaylı

İstanbul daki Üçüncü Havalimanı ÇED Raporunun Değerlendirilmesi

İstanbul daki Üçüncü Havalimanı ÇED Raporunun Değerlendirilmesi İstanbul daki Üçüncü Havalimanı ÇED Raporunun Değerlendirilmesi Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY İ.Ü. Orman Fakültesi dtolunay@istanbul.edu.tr Mega Projeler-Asrın Projeleri Çılgın Projeler Kuzey Marmara Otoyolu

Detaylı

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:1, Sayfa: 70-93,

Detaylı

Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN

Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ULUDAĞ GÖKNARI-SARIÇAM-DOĞU KAYINI KARIŞIK MEŞCERELERİNİN VERİM GÜCÜ İLE BAZI FİZYOGRAFİK VE EDAFİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLER Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 26 / Sayı 2 / Temmuz 2006 / ss. 57-64 Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Received : 10.02.2006 Revised : 27.11.2006 Accepted :

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

GEF Küçük Destek Programı (SGP) Proje Final Raporu 01/07/2012 31/03/2013. Gümüşhane Ormanları nda Biyolojik Çeşitlilik Odaklı Ormancılık

GEF Küçük Destek Programı (SGP) Proje Final Raporu 01/07/2012 31/03/2013. Gümüşhane Ormanları nda Biyolojik Çeşitlilik Odaklı Ormancılık GEF Küçük Destek Programı (SGP) Proje Final Raporu 01/07/2012 31/03/2013 Gümüşhane Ormanları nda Biyolojik Çeşitlilik Odaklı Ormancılık PROJENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ 29/12/2012 31/03/2013 Arazi çalışmalarıyla

Detaylı

Çoruh Vadisi-Deriner Barajı Altında Kalacak Endemik ve ve Nadir Bitkilerin Tesbiti, Nakledilmesi ve ve Yetiştirilmesi Projesi

Çoruh Vadisi-Deriner Barajı Altında Kalacak Endemik ve ve Nadir Bitkilerin Tesbiti, Nakledilmesi ve ve Yetiştirilmesi Projesi T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çoruh Vadisi-Deriner Barajı Altında Kalacak Endemik ve ve Nadir Bitkilerin Tesbiti, Nakledilmesi ve ve Yetiştirilmesi Projesi

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası

Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2009)Cilt 30 Sayı 1 Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası Necati ÇELİK 1, H. Aşkın AKPULAT 2 1 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 Research article/araştırma makalesi The flora of Nigde University campus area and Akkaya

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 125-148

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 125-148 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 125-148 Research article/araştırma makalesi The Flora of Hasan (Aksaray Region, Turkey) Mountain

Detaylı

Trabzon Ġli ve Ġlçelerindeki Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri ile Bunların Dağılımları ve Yoğunluklarının Belirlenmesi

Trabzon Ġli ve Ġlçelerindeki Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri ile Bunların Dağılımları ve Yoğunluklarının Belirlenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

TRAKYA'DA BOTANİK GEZİLERİ

TRAKYA'DA BOTANİK GEZİLERİ Ekoloji TRAKYA'DA BOTANİK GEZİLERİ Dr. Ahmet ASAN Dr. Celal YARCI Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, EDİRNE Anahtar Kelimeler:Trakya,Istranca ormanları, Bitki örtüsü ÖZET 1985

Detaylı

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L.

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L. AĞAÇ TÜRLERİMİZ SARIÇAM Pinus sylvestris L. Sarıçam, Kuzey Anadolu'nun yüksek dağlık kesimlerinde saf yada karışık ormanlar kurmakla birlikte, küçük adacıklar halinde iç ve güney bölgelerimize kadar ulaşır.

Detaylı

KÜRESEL ISINMA NEDİR?

KÜRESEL ISINMA NEDİR? HAVA Hava, dışarıda kısa sürede meydana gelen olaylar bütünüdür. Soğur, yağmur yağar, ısınır. Basınç artar veya düşer, ısı yükselir veya düşer. Rüzgar oluşur. Meydana gelenler o güne ve kısa zamana aittir.

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör - 5) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 146-166

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 146-166 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 146-166 Flora of Tefenni district (Burdur/Turkey) Zekiye Ceren ARITULUK *1, Nurten EZER 1,

Detaylı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı Sera Etkisi Bir miktarda ısı arz dan kaçmakta Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte CO2 tarafından tutulan Isının bir kısmı tekrar atmosfere kaçabilir. Cam tarafından tutulan

Detaylı

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI PANPARKS ÇALIŞMALARI. Küre Dağları PAN Parks Adayı Dr. İsmail Mentes Orman Mühendisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Sube Müdürü

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI PANPARKS ÇALIŞMALARI. Küre Dağları PAN Parks Adayı Dr. İsmail Mentes Orman Mühendisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Sube Müdürü KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI PANPARKS ÇALIŞMALARI Küre Dağları PAN Parks Adayı Dr. İsmail Mentes Orman Mühendisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Sube Müdürü Doğa ve İnsan İnsanın ve genel olarak da toplum yaşamının

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi

F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi 10/10/1960 tarihinde Edremit te doğdu. İlk öğrenimini 1971 yılında Eskişehir Murat Atılgan İlkokulu nda, orta öğrenimimi 1974 yılında Diyarbakır Orta

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı