HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RGA R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RGA R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli"

Transkript

1 HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RGA OZON DOSTU R 407 C E U R O V E N T CERTIFIED PERFORMANCE erroli

2 kw AKS YEL FANLI HAVA SO UTMALI SU SO UTMA VE ISI POMPALI MODELLER RGA Yeni seri endüstriyel so utucular, global pazarlar n ihtiyac n karfl lamak amac ile gelifltirilmifltir. Harici olarak tesis edilmeye uygun olarak farkl tesisat tipolojileri için ve yüksek seviyede kalifiye projecilerin ihtiyac na yönelik olarak imal edilmifllerdir. Bunlar, d flar ya monte edilen aksiyel fanl hava so utmal, su so utma gruplar d r. Tafl y c yap lar ve panelleri bu nedenle uygun kal nl kta galvanizli, boyal ve plastik kaplamal, bütün tespit unsurlar paslanmaz çelik ve/veya elektro-galvanizlidir. Elektrik aksam ve d fl atmosfer flartlar na maruz kalan bütün araçlar (vantilatörler, presostatlar, valfler, v.s) minimum IP 54 koruma seviyesine sahiptirler. Hidrolik tesisatlarda kullan lmak için tasarlanm fl bu seri, kw nominal so utma ve kw s tma gücü ile dokuz farkl modelle sat fla sunulmufltur. Bütün üniteler 5-10 ºC so uk su (yaz fonksiyonu) ve ºC s cak su (k fl fonksiyonu) üretme kapasitesine sahiptir; ayr ca, fan h zlar n n sürekli yönetimi ile elde edilen kondensasyon / evaporasyon kontrol sistemi sayesinde bütün üniteler d flar daki s cak / so uk havaya göre yaz / k fl konumunda çal flma imkan na sahiptirler. Bütün ünitelerde, 1 so utma devresi üzerinde monte edilmifl 2 adet hermetik Scroll kompresör (tandem), diferensiyal su presostat ve donmaya karfl s t c ile korunmufl termo-izolasyonlu plakal evaporatör (eflanjör), büyük s iletimi sa layan kanatl alüminyum plakalardan ve bak r borulardan imal edilmifl kanatl bataryalar, sesi azaltmak için b çakl profil aksiyel fanlar, su biriktirme fonksiyonu olan termo-izolasyonlu depolar bulunmaktad r. Ünitenin tipine göre Pompa Modülü aksesuar seçimi ile ilgili olarak, su deposu tesisat n gidifli üzerinde birikmeli olarak veya primer ve sekonder devre için kullan lmak üzere konfigüre edilebilmektedir. Ünite içinde, ses problemi ve akustik kirlenmeye karfl büyük bir dikkat gösterilmifltir. Sessiz ve temel modeller seçilebilir. So utucular EKOLOJ K SO UTMA SIVISI R407C ile çal flmaktad r. Tesisat için sadece elektrik ve hidrolik ba lant gereklidir. ÜN TE TANIMLAMA KODLARI IR-70.2-VS-AB-7-M-5 Birim Tipi IP So utma devresi üzerine konmufl çift yönlü s pompas ile çal flan hidronik tesisata tak lacak birim. Birim Tipolojisi-IR- So utucu olarak çal flan hidronik tesisata tak lacak birim. Birim Tipolojisi -IR- So utucu olarak çal flan hidronik tesisata tak lacak birim. 70-Birim büyüklü ü Kompresör say s =2 VS- Standart Versiyon 7- So utucu tipi, R407C AB-Temel Kurulum, AS - Sessiz Kurulum. Bu kurulum sayesinde azalt lm fl devir vas tas ile kompresör ve fanlar n sesinin azalt lmas öngörülmüfltür. (5)- Besleme tipi, 400 V-3N-50 HZ M - Ortalama S cakl k- Kullan m iklimleri Birim so utmada ºC limiti olan tipik orta iklimli s tmada -7 ºC a kadar so uk yerlerde kullan ma uygundur. A - Yüksek Is lar-birim so utmada ºC limiti olan tipik tropikal iklimli, s tmada -7 ºC a kadar so uk yerlerde kullan ma uygundur.

3 ANA PARÇALAR Fanlar: Aksiyel tipte, etkinli ini art rmak ve ses emisyonunu azaltmak amac ile pres profil b çak kanatl d rlar. D fl rotorlu tipteki trifaze motor do rudan akuple edilmifltir. Bobin içinde ar zaya karfl bir termik koruma bulunmaktad r. Kumanda ve kontrol elektrik panosu: D flar da kullan lacak ve uygun kal nl kta boyal sac malzemeden yap lm fl bir dolap içine yerlefltirilmifltir (Koruma derecesi IP 54). Bafll ca unsurlar flunlard r: Kap genel flalteri Her bir kompresör için ayr ayr koruma sigortalar Her bir kompresörün ya s t c s ve donmaya karfl sistem için ayr ayr koruma sigortas var ise Her bir kompresör için sayaç Pompa koruma termi i (pompalama modülü aksesuar var ise) Pompa kondaktörü (pompalama modülü aksesuar var ise) Yard mc k s mda flunlar bulunmaktad r: Elektromanyetik filtre Yard mc transformatör sigortalar Vantilasyon grubu sigortalar Vantilatör h z ayarlama kart Yard mc devrenin ve kontrol kart n n beslemesi için sigorta korumal izolasyon ve güvenlik transformatörü Elektronik kontrol k sm flunlardan ibarettir: Kullan c LCD ekran ba lant s Açma kapama tuflu Çal flma konumu seçme tuflu Kompresör çal flma durumunu gösteren LED Is t c lar sisteminin donmaya karfl çal flmas n gösteren LED Buz çözme ifllemi gösterge LED i Ar za kodu ile birlikte oto-kontrol Buz çözme LED i Uzaktan kumanda ON / OFF Kontrol sisteminin bafll ca fonksiyonlar : Su s cakl n n ayarlanmas, kompresör ve pompalar çal flma saatlerinin say lmas, kompresör çal flma saatlerinin dengelenmesi, çal flt rma saati, tufl tak m parametre ayar, alarm tespiti. Dijital girifller ile ilgili fonksiyonlar: - Yüksek ve alçak bas nç, yüksek s cakl kta boflaltma, elektrik besleme faz koruma ve s ralama (aksesuar), kompresör termik korumas, fan termik korumas, pompa termik korumas, su diferansiyal presostat. Dijital ç k fllar ile ilgili fonksiyonlar: - Kompresör kumandas, su dolafl m pompas kumandas, donmaya karfl rezistans, uzaktan kumanda edilebilen genel alarm, VIC kumandas (dört yollu selonid valf). Analog girifller ile ilgili fonksiyonlar: - Su girifl ve ç k fl s cakl klar, kondonser / evaporatör so utma ak flkan s cakl. Analog ç k fllar ile ilgili fonksiyonlar: Fan h z n n sürekli kontrolü. Kompresörler: Termik koruma ve ya s t c l Scroll tipte, orbital spirallidirler. Sesin azalt lmas amac ile ses emici madde ile kapl, polyester tozlar ile boyal galvanizli saçtan imal edilmifl bir kabin içinde ses emme sistemi bulunmaktad r. Bütün ünitelerde, kullan lan tesisat n termik yüküne göre uyarlanabilen ayn anda (%100 so utma gücü) veya münferit olarak (%50 so utma gücü) çal flabilen paralel ba l iki kompresör bulunmaktad r (sadece so utucu bir devre).

4 Tafl y c yap ; atmosfer flartlar na karfl iyi bir direnç sa lamak amac ile polyester tozlar ile boyal galvanizli saçtan imal edilmifltir. Su rezerv deposu; uygun kal nl kta, boyal saçtan yap lm fl olup kullan ma gönderilen su s cakl ve kompresör flalt say s ndaki oynamalar n azalt lmas na imkan sa lamaktad r. Yo uflma ve d flar ya s kayb na engel olmak amac ile termo izolasyon maddesi ile izole edilmifltir. Evaporatör; paslanmaz çelikten (AISI 316) plakal eflanjör tipinde, gümüfl-sar kaynakl, de iflimli, çift so utma ve su / so utucu devreli. Yo uflma ve d flar ya s kayb n önlemek amac termo izaolasyonlu bir yatak içine yerlefltirilmifltir. Su ak fl n n olmad durumlarda, donma tehlikesine karfl hidrolik devrede donmaya karfl s t c ve diferensiyal presostat ile ba lanmaktad r (seri olarak). Kondenser; s de iflimi etkinlefltirmek amac ile profilli, alüminyumdan kanatl ve içinden bak r borular geçen paket tipindedir. Sadece IR birimi için iç tarafta bir alt drenaj k sm bulunmaktad r. Kapak ve paneller; atmosfer flartlar na karfl iyi bir direnç sa lamak amac ile polyester tozlar ile boyal galvanizli saçtan imal edilmifltir. Su boflaltma; elektrik panelinin karfl s nda yan taraftaki ön üst panelin kald r lmas sureti ile eriflilebilen bir musluk vas tas ile birim içindeki suyun boflalt lmas na yaramaktad r. Hava alma; elektrik panelinin yan taraf nda ön üst panelin kald r lmas sureti ile eriflilebilen ve tesisat n en yüksek noktas nda yer alan bir prüjör vas tas ile birim içindeki suyun boflalt lmas na yaramaktad r. Su emniyet valfi; depo üzerine konmufltur ve tesisatta valf aç lma de erinden, yüksek bir bas nc n söz konusu oldu u durumlarda suyu tahliye eder. Donmaya karfl s t c ba lant s ; 1 1/4 vidal ve donmaya karfl elektrikli s t c n n depoya ba lanmas na yarayan diflli ba lant d r. Dört yollu, selonoid valf (sadece IP birimi); çal flma modunun de ifltirilmesi durumunda (so uktan s ca a) so utma ak flkan n n dönüfl istikametini de ifltirir. Çek valfler (sadece IP); so utma ak flkan n n, çal flma moduna göre uygun bir flekilde konuflland r lm fl eflanjörlerden zorunlu geçifline imkan sa lamaktad r. SO UTMA VE H DROL K DEVRE PARÇALARI Kompresör ç k fl vanas (IR ünitesi); küresel tipte, kompresör ç k fl nda gaz n kesilmesine yarar. So utma ak flkan emniyet valfi; kompresörlerin ç k fl borular üzerinde bulunmaktad r ve afl r bas nç yükselmesi durumunda devreye girer. Likit vanas (IR ünitesi); küresel tiptedir ve likit borusu içindeki gaz n kesilmesine yarar. Kompresörlerin ç k fllar üzerinde bulunan vana ile birlikte likit borusu üzerinde, so utucu ak flkan n tesisattan boflalt lmas na gerek kalmaks z n ola anüstü bak m ve muhtemel parça de iflikli i yap lmas imkan sa lar. Dehidratör filtre; mekanik tiptedir ve tesisat içindeki muhtemel art klar ve rutubet oluflumlar n tutmaya yaramaktad r. 45 / 50 modelleri için hermetik tipte olanlar kullan l r, 55 / 130 modelleri için kartufllu tipler kullan l r. Likit ve rutubet göstergesi; so utucu ak flkan n do ru bir flekilde doldurulmas n göstererek ak flkan n tesisat içindeki geçiflini gösterir. Renk de ifltirerek ayn zamanda, so utma içindeki rutubet miktar n gösterir. Alçak bas nç presostat (2 adet); sabit kalibrasyon ile emme borusu üzerine konulmufltur ve öngörülenden düflük çal flma bas nc n n söz konusu olmas durumunda ilgili kompresörleri bloke eder. Bas nc n düzelmesi ile otomatik olarak yeniden devreye girer. Bu durumun s k bir flekilde tekrar etmesi durumunda makinay bloke eder. Sadece kullan c terminal ba lant s ndaki reset vas tas ile devreye al nabilir. Yüksek bas nç presostat ; sabit kalibrasyonda, kompresör ç k fl borusu üzerine konulmufltur. Öngörülenden yüksek çal flma bas nc n n söz konusu olmas durumunda kompresörü bloke eder. Müdahalesi durumunda sadece kullan c terminal ba lant s ndaki reset vas tas ile devreye al nabilir. Termostatik valf; ayarlanan afl r s cakl k derecesini sabit tutarak harici ekspansiyon valfi ile birlikte evaporatörü do ru bir flekilde besleme görevi bulunmaktad r. Diferensiyal su presostat ; eflanjör girifl ve ç k fl aras ndaki ba lant üzerinde konulmufltur ve seri bir flekilde verilmektedir. Pefl pefle devreye girmesi durumunda birimi bloke eder ve sadece kullan c terminal ba lant s ndaki reset dü mesi vas tas ile yeniden çal flt r labilir. Bas nç ölçme noktalar : 1/4 SAE tipinde (7/16 UNF) vakumlu; sistemin çal flma bas nc n n, kompresör ç k fl, laminasyon organ girifli ve kompresör emme gibi 3 ana noktadan ölçülmesine yaramaktad r. Kompresör ya s tma elektrikli rezistanslar ; kuflak tiptedirler ve kompresörün kapat lmas ile devreye girerek bu gibi duraklamalarda ya, so utma s v s n n s zmas n engelleyecek flekilde s cak tutarlar. Yüksek s termostat (IP üzerinde 2 adet seri IR üzerinde aksesuar); her bir kompresörde bir tane olmak üzere, 130 ºC dan yüksek kompresyon limit s cakl olmas durumunda kompresörü korumak amac ile gidifl borusu üzerine konulmufltur. Likit tutucusu (sadece IP); her devrede bir tane olmak üzere, çal flma modunun de ifltirilmesi durumunda (so uktan s ca a) talep edilen so utma yükte meydana gelen de iflimlerin emilmesini temin eden tüp tipinde bir depodur. Likit separatörü (sadece IP); her bir devrede bir tane olmak üzere, kompresör emme borusu üzerine konulmufltur ve muhtemel s v geri dönüflüne engel olmaya yaramaktad r.

5 AKSESUARLAR VE OPS YONLAR MEKAN K AKSESUARLAR AV - Victualic ba lant lar; victualic tipte iki hidrolik ba lant s ndan ibarettir. Ba lant lar s nedeni ile ortaya ç kan genleflmeleri, elastromastik contalar ile vibrasyon ve sesin emilmesine yard mc olmaktad rlar. AVG - Kauçuk anti-vibrasyon; birimin alt na monte edilecek 4 kauçuk anti vibrasyon parças ndan ibarettir. Kompresör ve vantilatörler taraf ndan normal çal flma esnas nda üretilen mekanik vibrasyonlar n destek taban na intikalinin azalt lmas na yaramaktad r. Anti-vibrasyonlar n izolasyon oran yaklafl k %85 civar ndad r. AVM - Yayl anti-vibrasyon; birimin alt na monte edilecek yayl dört anti-vibrasyon parças ndan ibarettir. Kompresör ve vantilatörler taraf ndan normal çal flma esnas nda üretilen mekanik vibrasyonlar n destek taban na intikalinin azalt lmas na yaramaktad r. Anti-vibrasyonlar n izolasyon oran yaklafl k %90 civar ndad r. GM - Manometreler grubu; kompresör girifl ve ç k fl üzerinde so utma s v s bas nc n n gösterilmesine yarayan 2 manometreden ibarettir. GP - Koruma muhafazalar ; kanatl bataryalar korumak amac ile konulmufl bulunan metal zgaralardan ibarettir. KT - Boru kiti (sadece VS birimi); termo izolasyon maddesi ile izole edilmifl iki paslanmaz çelik borudan ibarettir. Makinede su IN/OUT ba lant lar n n yap lmas na yarar. MP - 1 Pompal pompa modülü; pompaya ilaveten noksans z bir tesis ve paket bir sistem için gerekli di er bütün hidrolik araçlar içeren aksesuard r (su filtresi, genleflme kab, kesme valfi, su manometresi). Pompalama modülü aksesuar ile birlikte iki farkl su birikme deposu konfigürasyonu mümkündür: MP - AM: Tesisat gidifli üzerinde birikme (Standart); pompa tesisattan suyu al r ve plakal eflanjöre yani su rezerv deposuna gönderir. Bu konfigürasyonda, so utmada nominal çal flma flartlar nda pompa yaklafl k kpa aras nda ilave bir pompalama gücü sa lamaktad r (9-18 m.c.a). MP - AR: Tesisat gidifli üzerinde birikme (yüksek pomplama gücü); pompa tesisattan suyu al r ve plakal eflanjöre yani su rezerv deposuna gönderir. Bu konfigürasyonda, so utmada nominal çal flma flartlar nda pompa yaklafl k kpa aras nda ilave bir pompalama gücü sa lamaktad r (14-27 m.c.a). MP - PS: Primer ve sekonder devre için kullan lan birikme; pompan n görevi sadece suyu primer devrede sirküle etmektir. Bu sirkülasyon su rezerv deposu ve plakal eflanjörü içerir (so utucu su devresi). Su rezerv deposu ve kullan lacak tesisattan oluflan sekonder devre ile ilgili pompalama k sm n n montaj (verilen hidrolik ba lant lar ile birlikte), montaj yapacak kifli taraf ndan gerçeklefltirilecektir.

6 OPS YONLAR KT - Termo izolasyon maddesi ile kaplanm fl paslanmaz çelik bir borudan ibarettir. MP Pompa modülü; flunlardan meydana gelmifltir: - Küresel kesme valfleri; ola an ve ola anüstü bak m gerektiren; su filtresi, genleflme kab ve pompa gibi araçlar n sular n n kesilmesine yaramaktad r. - Metal kartuj su filtresi; pompa emifl borusu üzerinde yer almakta, kontrol edilebilir ve ç kart labilir özelliktedir; boru içinde olabilecek muhtemel art k maddelerin (toz, talafl, v.s) pompa döner aksam ve plakal eflanjör içine girmesine mani olur. - Hidrolik pompa; suyun tesisatta dolafl m n temin eder. Pompalar güçlü pompalard r ve tesisat ihtiyac n n büyük bir k sm n karfl lamaktad rlar. Pompan n, pompalanan s v ile temastaki bütün araçlar paslanmaz çeliktendir. Pompa, so utucunun elektrik panosu üzerine monte edilmifl bir koruyucu ile korunmaktad r. - Genleflme kab ; membranl, kapal tipte bir genleflme kab d r ve tesisattaki s de iflikli i nedeni ile ortaya ç kan su miktar de iflimlerini emmeye yarar. - Su doldurma; manuel tiptedir ve elektrik panosunun karfl s ndaki birim içinde bulunmaktad r. Ön kapa n kald r lmas sureti ile eriflilebilen bir musluk ile kumanda edilir. - Su manometresi; su doldurma borusuna tak lm flt r ve su bas nc n n gösterilmesine yarar. - Su emniyet valfi; standart donan m - Su boflalt m; standart donan m - Hava alma noktas ; standart donan m - Donmaya karfl s t c adaptörü; standart donan m ELEKTR K AKSESUARLARI CF - Elektrik besleme faz kontrol cihaz ; elektrik panosu içine monte edilmifl ve bir veya daha fazla faz noksanl veya bunlar n s ralamas nda bir aksakl k olmas durumunda birimi bloke eden bir cihazd r. Bu flekilde su pompas n n elektrik motorunu muhtemel afl r s nma / yanmaya karfl korur. CR - Uzaktan kumanda; en fazla 100 metre mesafeden çal flan ve makine üzerinde bütün kontrol ve gösterge fonksiyonlar n seçilmesine imkan sa layan uzaktan kumanda cihaz d r. Monte etmek için üç kutuplu bir kablo veya NO7V-K tipinde 1 mm 2 kesitli, üç PVC tel kullan lmas gerekmektedir. Verici hatt muhtemel flebekeden (230 / 400V) ayr bir beslemeden beslenmelidir. Kumandada flu tufllar bulunmaktad r: - Çal flma konumu seçme tuflu; çal flma modunu seçer. - ON/OFF tuflu; birimin ON / OFF fonksiyonlar n yerine getirir ve alarmlar n reseti olarak ifllev görür - Konum ON / OFF tuflu; menünün farkl seviyelerine girifl ç k fl temin eder. - UP tuflu; menüdeki sayfalarda yukar ya do ru gezinmeye veya bir parametrenin de erini art rmaya yarar. - DOWN tuflu; menüdeki sayfalarda afla ya do ru gezinmeye veya bir parametrenin de erini azaltmaya yarar. OP - Programlay c saat; yap lan ayarlamaya göre birimin aç l p kapanmas n sa lar (haftan n 7 gününde 14 komuta kadar ayarlanabilir). RAG - Birikme deposunda donmaya karfl elektrikli s t c ; bujili tiptedir ve evaporatör elektrikli s t c s ile paralel olarak çal fl r; k fl süresindeki duraklama zamanlar nda buz oluflumunu önleyecek flekilde sabit bir s da tutulmas na yarar. TAT - Yüksek s termostat (seri olarak IP için); so utucu kompresör ç k fl borusu üzerinde bulunan kontakl iki termostattan ibarettir. Gidifl s cakl n n belirli bir s cakl ktan yüksek olmas durumunda kompresörü bloke eder. MEKAN K OPS YONLAR Özel yap m kanatl eflanjörler; - Bak r kanatl bataryalar - Kalayl bak r bataryalar - Epoksi kaplamal alüminyum bataryalar AKSESUARLAR fiaret AÇIKLAMA MODELLER MP2-AM POMPALAMA MODÜLÜ * * * * * * * MP3-AM BASMA B R KT RME * * * MP4-AM YÜKSEK BASINÇLI POMPA MODÜLÜ * * * * * * * MP5-AM BASMA B R KT RME * * * MP2-PS (A) POMPA MODÜLÜ * * * * * * * MP3-PS (A) POMPA MODÜLÜ * * * KT BORU K T * * * * * * * * * * GM MANOMETRE GRUBU * * * * * * * * * * GP BATARYA KORUMA MUHAFAZALARI * * * * * * * * * * AV VIC-TAULIC H DROL K BA LANTILAR * * * * * * * * * * AVG KAUÇUK ANT -V BRASYON * * * * * * * * * * AVM YAYLI ANT -V BRASYON * * * * * * * * * * CF BESLEME FAZI VE SIRALAMASI KONTROLÜ * * * * * * * * * * RAG SU DEPOSU DONMAYA KARfiI ELEKTR KL ISITICILAR * * * * * * * * * * CR UNSURLARI LE B RL KTE UZAKTAN KUMANDA KONTROL * * * * * * * * * * OP PROGRAM SAAT * * * * * * * * * * TAT YÜKSEK ISI TERMOSTATI * * * * * * * * * * Is pompas modellerinde seri (A) Primer devre pompas ile birlikte ve sekonder hidrolik devre için kullan lan.

7 BOYUTLAR MOD A B C D E F Ø 13 Ø 13 Ø 13 Ø 13 Ø 13 Ø 13 Ø 17 Ø 17 Ø Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø 2 1/2M Ø 2 1/2M Ø 2 1/2M 12 Ø 2 M Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø 2 1/2M Ø 2 1/2M Ø 2 1/2M 1. Elektrik panosu güç k sm girifl paneli 2. Elektrik panosu yard mc k sm girifl paneli 3. Kompresör bofllu una girifl paneli 4. Anti-vibrasyon tespit delikleri (4 adet) 5. Batarya koruma zgaralar 6. Kald rma delikleri Ø 65 mm 7. Aksesuar kablolar girifl delikleri 8. Elektrik besleme girifl deli i 1 adet Ø 60 mm 9. Pompa bofllu una girifl panelleri 10. Su girifli 11. Su boflaltma-difli 1/4" 12. Su ç k fl 13. Su doldurma - difli 1/4" (sadece pompa modülü varsa) * Anti-vibrasyon delikleri kesiflim hatt M N MUM ÇALIfiMA ALANI Birimin do ru bir flekilde tesis edilmesi, flekilde verilen ve makine etraf için öngörülen mesafelere riayet edilmesi gerekmektedir. Bu flekilde montaj, gerekli hava dolafl m n garanti ederek birimin do ru bir flekilde çal flmas n, ileride gerçekleflecek herhangi bir bak m iflleminin etkin ve kolay bir flekilde yap lmas na imkan sa lar. Elektrik panosu taraf Birimin üstündeki mesafe 2,5 metreden az olmamal d r. Çoklu birimin çal flmas durumunda, fonksiyonel mesafelerin ikiye katlanmas gerekmektedir. E er, birim muhafazal bir yerde çal flacak ise, fonksiyonel mesafelerin ikiye katlanmas gerekmektedir.

8 R407C - SO UTMA TEKN K VER LER MODEL Ünite transfer hacmi m 3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 ORTAK TEKN K VER LER Emniyet valfi kalibrasyonu kpa 600 Su taraf maks. çal flma bas nc kpa 600 KOMPRESÖR VER LER MANEUROP modeli (4) SZ 110 SZ 120 SZ 120 SZ 161 SZ 185 SZ 185 SZ 240 SZ 240 SZ 300 SZ 110 SZ 120 SZ 161 SZ 161 SZ 185 SZ 240 SZ 240 SZ 300 SZ 300 Tip SCROLL Miktar n Kapasite basamak adedi n Ya yükü CP1 I 3,25 3,25 3,25 3,30 6,6 6, Ya yükü CP2 I 3,25 3,25 3,30 3,30 6, PLAKALI EfiANJÖR VER LER Miktar n Evaporatör su hacmi I 3,8 4,5 4,9 5,6 6,8 8 9,4 10,8 12,2 SU DEPOSU VER LER Su hacmi I KONDENSER VER LER Miktar n Toplam yüzey m 3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 7,5 7,5 630 mm çap nda vantilatörler n POMPA MODÜLÜ AKSESUAR VER LER Nominal Güç (5) kw 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,85-2,50-1,5 1,85-2,50-1,5 1,85-2,50-1,5 Genleflme kab hacmi I Genleflme kab ön bas nc kpa AB - 7M5 VER LER So utma gücü (1) (E) kw 41,5 48,0 55,0 63,0 70,0 88,5 102,0 113,0 127,0 Çekilen kompresör gücü (1) kw 15,0 16,8 19,7 21,2 26,1 31,0 35,5 40,5 44,5 Toplam çekilen güç (1) (e) kw 16,8 18,6 21,6 23,2 29,7 34,7 39,4 46,1 50,2 Su debisi (1) I/s 1,98 2,29 2,63 3,01 3,34 4,23 4,85 5,40 6,07 Yük kayb (1) (E) kpa Fanlar maksimum h z rpm Toplam max. hava debisi (2) I/s Nominal motor gücü kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 metreden ses bas nc (3) (E) db(a) 69,5 69, , ,5 73,5 73,5 So utma ak flkan a rl kg 10,5 14, ,5 18,5 21,5 23,0 23,5 31,5 Transfer a rl VS kg Transfer a rl VS (MP) kg HAVA SICAKLI I ÇALIfiMA SINIRLARI Maksimum C Minimum C AS - 7M5 ÜN TES VER LER So utma gücü (1) (E) kw 41,5 47,5 54,5 62,0 69,5 85,0 97,5 109,0 122,0 Çekilen komp. gücü (1) kw 14,9 17,3 20,2 22,2 25,7 33,5 38,0 42,0 47,0 Toplam çekilen güç (1) (E) kw 15,2 19,1 22,1 24,1 27,6 35,6 40,2 45,1 50,1 Su debisi (1) I/s 1,98 2,27 2,60 2,96 3,32 4,06 4,66 5,23 5,83 Yük kayb (1) (E) kpa

9 Faydal pompa gücü (MP1) (1) kpa Faydal pompa gücü (MP2) (1) kpa Fanlar maksimum h z rpm Max. toplam hava miktar (2) I/s Motor nominal gücü kw 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1 metrede ses bas nc seviyesi db(a) So utma ak flkan a rl kg 13, ,5 20,0 21,0 22,0 30,0 31,0 32,0 Net transfer a rl VS kg Brüt transfer a rl VS (MP) kg HAVA SICAKLI I ÇALIfiMA SINIRLARI Maksimum C Minimum C (1) Su s cakl : Dönüfl 12 ºC, ç k fl 7 ºC. D fl hava s cakl 35 ºC, (2) Fanlar n maksimum h z nda, (3) Ses bas nc, aç k alanda, yans t c bir yüzey üzerine konulmufl çal flan birimin d fl yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüfltür (istikamet faktörü 2 ye eflit). ISO 3744 ve EUROVENT 8-1 oran uygulanmak sureti ile hesaplanm fl de erler. (4) Ya tipi 160SZ, (5) S ras ile MP - AM - Tesisata giriflte birikme (standart), MP - AM - Tesisata giriflte birikme (yüksek pompa gücü), MP - PS Primer ve sekonder devre için kullan lan birikme, (E) EUROVENT sertifikal verileri, (MP) Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k, (MP1) MP - AM pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k, (MP2) Yüksek pompa gücünde MP - AM pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k, NOT: Kompresör Verileri ile ilgili olarak CP1: Sol kompresör / CP2: Sa kompresör, R22-ISI POMPASI TEKN K VER LER MODEL Ünite gönderme hacmi m 3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 ORTAK TEKN K VER LER Emniyet valfi kalibrasyonu kpa Su taraf maksimum kpa çal flma bas nc KOMPRESÖR VER LER MANEUROP modeli SM110 SM 120 SM 120 SM 161 SM 185 SY 185 SY 240 SY 240 SY 300 SM110 SM 120 SM 161 SM 161 SM 185 SY 240 SY 240 SY 300 SY 300 Tip SCROLL Miktar n Kapasite basamak adedi n Ya yükü CP1 I 3,25 3,25 3,30 3,30 6,6 6, Ya yükü CP2 I 3,25 3,25 3,30 3,30 6, PLAKALI EfiANJÖR VER LER Miktar n Evaporatör su hacmi I 3,8 4,5 4,9 5,6 6,8 8 9,4 10,8 12,2 SU DEPOSU VER LER Su hacmi I KONDENSER VER LER Miktar n Toplam yüzey m 2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 7,5 7,5 630 mm çap nda n fanlar POMPA MODÜLÜ AKSESUAR VER LER Nominal güç (7) kw 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1,85-2,50-1,5 1,85-2,50-1,5 1,85-2,50-1,5 Genleflme kab hacmi I Genleflme kab ön bas nc kpa AB-2M5 VER LER So utma gücü (1) (E) kw 40,2 46,8 53,7 60,7 70,7 83,6 96, Çekilen kompresör gücü kw 14,7 16,8 19,1 21,5 25,2 30,0 34,8 39,2 43,7

10 Su debisi (1) I/s 1,92 2,24 2,57 2,90 3,38 3,99 4,61 5,21 5,81 Yük kayb (1) (E) kpa Faydal pompa gücü (MP1) (1) kpa Faydal pompa gücü (MP2) (1) kpa Is tma gücü (2) (E) kw 49,0 56,8 65,2 73,6 85, Çekilen kompresör kw 14,4 16,5 18,7 21,0 26,4 29,3 3,9 38,3 42,6 gücü (2) (3) Toplam çekilen güç (2) (E) kw 16,3 18,5 20,8 23,2 28,5 33,3 38,2 44,3 48,9 Su debisi (2) I/s 2,34 2,71 3,12 3,52 4,09 4,86 5,62 6,35 7,09 Yük kayb (2) kpa Faydal pompa gücü (MP1) (2) kpa Faydal pompa gücü (MP2) (2) kpa ,3 Fanlar maks. h z rpm Toplam nominal hava debisi (3) I/s Motor nominal gücü kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 metreden ses db(a) 69,5 69, , ,5 73,5 73,5 bas nç seviyes (6) (3) So utma ak flkan a rl kg 10, Net transfer a rl VS kg Brüt transfer a rl VS (MP) kg Su s cakl : Dönüfl 12 ºC, ç k fl 7 ºC. D fl hava s cakl 35 ºC. 2. Fanlar n maksimum h z nda. 3. Ses bas nc, aç k alanda, yans t c bir yüzey üzerine konulmufl çal flan birimin d fl yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüfltür (istikamet faktörü 2 ye eflit). ISO 3744 ve EUROVENT 8-1 oran uygulanmak sureti ile hesaplanm fl de erler. 4. Ya tipi 160SZ. 5. S ras ile MP-AM- Tesisata giriflte birikme (standart), MP-AM- Tesisata giriflte birikme (yüksek pompa gücü), MP-PS - Primer ve sekonder devre için kullan lan birikme, (E) EUROVENT sertifikal verileri. (MP) Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k. (MP1) MP-AM Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k. (MP2) Yüksek bas nçl pompa gücünde MP-AM Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k. NOT: Kompresör Verileri ile ilgili olarak CP1: Sol kompresör / CP2: Sa kompresör. R-22 ISI POMPASI TEKN K VER LER MODEL AS-2M5 ünitesi verileri So utma gücü (1) (E) kw 39,4 45,9 52,8 59,6 69,5 82,1 94, Çekilen kompresör gücü (1) (3) kw 15,6 17,9 20,04 22,9 26,8 32,0 37,1 41,8 46,5 Toplam çekilen güç (1) (E) kw 17,4 19,7 22,2 24,8 28,5 33,3 38,2 44,3 48,9 Su debisi (1) I/s 1,88 2,17 2,52 2,85 3,32 3,92 4,52 5,12 5,71 Yük kayb (1) kpa Faydal pompa gücü (MP1) (1) kpa Faydal pompa gücü (MP2) (1) kpa Is tma gücü (2) kw 48,5 56,3 64,6 72,9 84, Çekilen kompresör gücü (2) (3) kw 14,5 16,6 18,9 21,2 24,8 29,6 34,3 38,6 43,0 Toplam çekilen güç (2) (E) kw 16,4 18,6 21,0 23,3 26,4 31,2 35,9 41,0 45,4 Su debisi (2) I/s 2,32 2,69 3,09 3,48 4,06 4,82 5,58 6,30 7,02 Yük kayb (2) kpa Faydal pompa gücü (MP1) (2) kpa Faydal pompa gücü (MP2) (2) kpa Fanlar maks. h z rpm Toplam nominal hava debisi (3) I/s Motor nominal gücü kw 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1 metreden ses bas nç seviyesi (6) (3) db(a) So utma ak flkan a rl kg 15 16,5 17,5 18, Net transfer a rl VS kg Brüt transfer a rl VS (MP) kg AB-2M5 ve AS-2M5 HAVA SICAKLI I ÇALIfiMA SINIRLARI So utmada maksimum C minimum C Is tmada maksimum C minimum C

11 R407C ISITMA POMPASI TEKN K VER LER MODEL Ünite gönderne hacmi m 3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 ORTAK TEKN K VER LER Emniyet valfi kalibrasyonu kpa Su taraf maksimum çal flma bas nc kpa KOMPRESÖR VER LER MANEUROP modeli SZ 110 SZ 120 SZ 120 SZ 161 SZ 185 SZ 185 SZ 240 SZ 240 SZ 300 SZ 110 SZ 120 SZ 161 SZ 161 SZ 185 SZ 240 SZ 240 SZ 300 SZ 300 Tip SCROLL Miktar n Kapasite basamak adedi n Ya yükü CP1 I 3,25 3,25 3,30 6,6 6, Ya yükü CP2 I 3,25 3,30 3,30 6, PLAKALI EfiANJÖR VER LER Miktar n Evaporatör su hacmi I 3,8 4,5 4,9 5,6 6,8 8 9,4 10,8 12,2 SU DEPOSU VER LER Su hacmi I KONDENSER VER LER Miktar n Toplam yüzey m 2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 7,5 7,5 630 mm vantilatör n POMPA MODÜLÜ AKSESUAR VER LER Nominal Güç kw 1,5-1,85-1, 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,85-2,50-1,5 1,85-2,50-1,5 1,85-2,50-1,5 Genleflme kab hacmi I Genleflme kab ön bas nc kpa 150 (1) Su s cakl : Dönüfl 12 ºC, ç k fl 7 ºC. D fl hava s cakl 35 ºC (2) Su s cakl : Dönüfl 40 ºC, ç k fl 45 ºC. D fl hava s cakl 7 ºC (3) Fanlar n maksimum h z nda (4) Ya tipi160sz (5) Ses bas nc, aç k alanda, yans t c bir yüzey üzerine konulmufl çal flan birimin d fl yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüfltür (istikamet faktörü 2 ye eflit). ISO 3744 ve EUROVENT 8-1 oran uygulanmak sureti ile hesaplanm fl de erler. (6) S ras ile MP-AM- Tesisata giriflte birikme (standart) MP-AM- Tesisata giriflte birikme (yüksek pompa gücü) MP-PS Primer ve sekonder devre için kullan lan birikme (E) EUROVENT sertifikal verileri (MP) Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k (MP1) MP-AM Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k (MP2) Yüksek bas nçl pompa gücünde MP-AM pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k NOT: Kompresör Verileri ile ilgili olarak CP1: Sol kompresör / CP2: Sa kompresör R407C ISITMA POMPASI TEKN K VER LER MODEL AS-7M5 VER LER So utma gücü (1) (E) kw 38,6 45,0 52,5 60,0 68,0 81,9 95, Çekilen komp. gücü (1) (3) kw 15,6 18,2 21,0 23,8 27,2 32,0 36,8 40,9 45,0 Toplam çekilen güç (1) (E) kw 19,0 21,6 24,4 27,3 30,7 35,6 40,6 46,3 50,6 Su debisi (1) I/s 1,84 2,15 2,51 2,87 3,25 3,91 4,58 5,12 5,67 Yük kayb (1) kpa Faydal pompa gücü kpa (MP1) (1) Faydal pompa gücü kpa (MP2) (1) Is tma gücü (2) kw 47,0 54,8 63,7 72,6 82,6 98, Çekilen komp. gücü (2) (3) kw 15,4 18,0 20,7 23,4 26,8 31,4 36,0 39,9 43,8 Toplam çekilen güç (2) (E) kw 18,9 21,6 24,3 27,1 30,6 35,0 40,2 45,8 49,9 Su debisi (2) I/s 2,25 2,62 3,04 3,47 3,95 4,72 5,48 6,13 6,78 Yük kayb (2) kpa Faydal pompa gücü kpa , (MP1) (2) Faydal pompa gücü kpa (MP2) (2) Fanlar maksimum h z rpm Toplam nominal I/s hava gücü (3) Motor nominal gücü kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 metreden db(a) 69,5 69, ,5 71,0 71,5 73,5 73,5 ses bas nç seviyesi (6) (3)

12 So utma ak flkan a rl kg 11 16,8 17,9 18, ,2 32,6 33,6 34,7 Transfer a rl VS kg Transfer a rl VS (MP) kg AS-7M5 VER LER So utma gücü (1) (E) kw 37,5 43,6 50,8 58,1 66,0 78,9 93, Çekilen komp. gücü (1) (3) kw 16,6 19,2 22,2 25,1 28,8 33,8 38,8 43,1 47,4 Toplam çekilen güç (1) (E) kw 18,3 21,0 24,0 27,0 30,7 35,8 40,9 46,1 50,5 Su debisi (1) I/s 1,79 2,08 2,43 2,78 3,15 3,77 4,45 4,97 5,49 Yük kayb (1) kpa Faydal pompa gücü kpa (MP1) (1) Faydal pompa gücü kpa (MP2) (1) Is tma gücü (2) kw 45,6 53,4 61,7 70,5 79,7 95, Çekilen komp. gücü (2) (3) kw 15,5 17,9 21,0 23,6 27,2 31,2 35,8 40,3 44,2 Toplam çekilen güç (2) (E) kw 17,4 19,8 23,0 25,7 29,3 33,5 38,3 43,7 47,8 Su debisi (2) I/s 2,18 2,55 2,95 3,37 3,81 4,56 5,30 5,92 6,50 Yük kayb (2) kpa Faydal pompa gücü kpa (MP1) (2) Faydal pompa gücü kpa (MP2) (2) Fanlar maksimum h z rpm Toplam nominal I/s hava debisi (3) Motor nominal gücü kw 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1 metreden db(a) ses bas nç seviyesi (6) (3) So utma ak flkan a rl kg 15,8 17,3 18,4 19, 24,2 26,3 34,7 35,7 36,8 Net transfer a rl VS kg Brüt transfer a rl VS (MP) kg AB-7M5 ve AS-7M5 HAVA SICAKLI I ÇALIfiMA SINIRLARI So utmada maksimum C minimum C Is tmada maksimum C minimum C (1) Su s cakl : Dönüfl 12 ºC, ç k fl 7 ºC. D fl hava s cakl 35 ºC (2) Su s cakl : Dönüfl 40 ºC, ç k fl 45 ºC. D fl hava s cakl 7 ºC (3) Fanlar maksimum h z nda (4) Ya tipi 160SZ (5) Ses bas nc, aç k alanda, yans t c bir yüzey üzerine konulmufl çal flan birimin d fl yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüfltür (istikamet faktörü 2 ye eflit). ISO 3744 ve EUROVENT 8-1 oran uygulanmak sureti ile hesaplanm fl de erler. (6) S ras ile MP-AM- Tesisata giriflte birikme (standart) MP-AM- Tesisata giriflte birikme (yüksek pompa gücü) MP-PS Primer ve sekonder devre için kullan lan birikme (E) EUROVENT sertifikal verileri (MP) Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k (MP1) MP-AM Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k (MP2) Yüksek bas nçl pompa gücünde MP-AM pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k NOT: Kompresör Verileri ile ilgili olarak CP1: Sol kompresör / CP2: Sa kompresör T CAR OPERATÖRLER Ç N LAN Kendi ürün yelpazemizi sürekli olarak iyilefltirme perspektifi içinde ve müflteri memnuniyeti seviyesini yükseltmek amac ile iflletme, estetik özellikler ile boyutlarda ve teknik veriler ile aksesuarlarda de ifliklik yapabilece ini beyan eder. Bu nedenle, son müflteriye verilen her bir teknik/ticari dokümantasyonun (fiyat listeleri, kataloglar, planlar, vs) son yay n ile güncellefltirilmesi gerekmektedir. erroli

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

274 Y ll k Teknolojik Deneyim

274 Y ll k Teknolojik Deneyim Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör

Detaylı

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit.

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit. POMPA & DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 1 www.irka.com.tr PROJE MÜ. TAA. Nfi. SAN. T C. LTD. fit..com.tr Bayiliklerimiz; nema KAL TE POMPA KAL TE DROFOR SUMAK Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri KATALOG 00 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri Kompakt Devre Kesiciler Aç k Devre Kesiciler Sigortal ve Sigortas z Yük Ay r c lar Dikey Sigortal Yük

Detaylı

CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi

CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi CSZ-20/300 - CSZ-24/300 GÜNEfi KOLEKTÖRLER NE ENTEGRE HAZIR PAKET ÇÖZÜM Enerji tasarrufunda uzman marka Günefl kolektörleriyle

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Prof. Dr. Ahmet Ar soy; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay

Detaylı