HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RGA R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RGA R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli"

Transkript

1 HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RGA OZON DOSTU R 407 C E U R O V E N T CERTIFIED PERFORMANCE erroli

2 kw AKS YEL FANLI HAVA SO UTMALI SU SO UTMA VE ISI POMPALI MODELLER RGA Yeni seri endüstriyel so utucular, global pazarlar n ihtiyac n karfl lamak amac ile gelifltirilmifltir. Harici olarak tesis edilmeye uygun olarak farkl tesisat tipolojileri için ve yüksek seviyede kalifiye projecilerin ihtiyac na yönelik olarak imal edilmifllerdir. Bunlar, d flar ya monte edilen aksiyel fanl hava so utmal, su so utma gruplar d r. Tafl y c yap lar ve panelleri bu nedenle uygun kal nl kta galvanizli, boyal ve plastik kaplamal, bütün tespit unsurlar paslanmaz çelik ve/veya elektro-galvanizlidir. Elektrik aksam ve d fl atmosfer flartlar na maruz kalan bütün araçlar (vantilatörler, presostatlar, valfler, v.s) minimum IP 54 koruma seviyesine sahiptirler. Hidrolik tesisatlarda kullan lmak için tasarlanm fl bu seri, kw nominal so utma ve kw s tma gücü ile dokuz farkl modelle sat fla sunulmufltur. Bütün üniteler 5-10 ºC so uk su (yaz fonksiyonu) ve ºC s cak su (k fl fonksiyonu) üretme kapasitesine sahiptir; ayr ca, fan h zlar n n sürekli yönetimi ile elde edilen kondensasyon / evaporasyon kontrol sistemi sayesinde bütün üniteler d flar daki s cak / so uk havaya göre yaz / k fl konumunda çal flma imkan na sahiptirler. Bütün ünitelerde, 1 so utma devresi üzerinde monte edilmifl 2 adet hermetik Scroll kompresör (tandem), diferensiyal su presostat ve donmaya karfl s t c ile korunmufl termo-izolasyonlu plakal evaporatör (eflanjör), büyük s iletimi sa layan kanatl alüminyum plakalardan ve bak r borulardan imal edilmifl kanatl bataryalar, sesi azaltmak için b çakl profil aksiyel fanlar, su biriktirme fonksiyonu olan termo-izolasyonlu depolar bulunmaktad r. Ünitenin tipine göre Pompa Modülü aksesuar seçimi ile ilgili olarak, su deposu tesisat n gidifli üzerinde birikmeli olarak veya primer ve sekonder devre için kullan lmak üzere konfigüre edilebilmektedir. Ünite içinde, ses problemi ve akustik kirlenmeye karfl büyük bir dikkat gösterilmifltir. Sessiz ve temel modeller seçilebilir. So utucular EKOLOJ K SO UTMA SIVISI R407C ile çal flmaktad r. Tesisat için sadece elektrik ve hidrolik ba lant gereklidir. ÜN TE TANIMLAMA KODLARI IR-70.2-VS-AB-7-M-5 Birim Tipi IP So utma devresi üzerine konmufl çift yönlü s pompas ile çal flan hidronik tesisata tak lacak birim. Birim Tipolojisi-IR- So utucu olarak çal flan hidronik tesisata tak lacak birim. Birim Tipolojisi -IR- So utucu olarak çal flan hidronik tesisata tak lacak birim. 70-Birim büyüklü ü Kompresör say s =2 VS- Standart Versiyon 7- So utucu tipi, R407C AB-Temel Kurulum, AS - Sessiz Kurulum. Bu kurulum sayesinde azalt lm fl devir vas tas ile kompresör ve fanlar n sesinin azalt lmas öngörülmüfltür. (5)- Besleme tipi, 400 V-3N-50 HZ M - Ortalama S cakl k- Kullan m iklimleri Birim so utmada ºC limiti olan tipik orta iklimli s tmada -7 ºC a kadar so uk yerlerde kullan ma uygundur. A - Yüksek Is lar-birim so utmada ºC limiti olan tipik tropikal iklimli, s tmada -7 ºC a kadar so uk yerlerde kullan ma uygundur.

3 ANA PARÇALAR Fanlar: Aksiyel tipte, etkinli ini art rmak ve ses emisyonunu azaltmak amac ile pres profil b çak kanatl d rlar. D fl rotorlu tipteki trifaze motor do rudan akuple edilmifltir. Bobin içinde ar zaya karfl bir termik koruma bulunmaktad r. Kumanda ve kontrol elektrik panosu: D flar da kullan lacak ve uygun kal nl kta boyal sac malzemeden yap lm fl bir dolap içine yerlefltirilmifltir (Koruma derecesi IP 54). Bafll ca unsurlar flunlard r: Kap genel flalteri Her bir kompresör için ayr ayr koruma sigortalar Her bir kompresörün ya s t c s ve donmaya karfl sistem için ayr ayr koruma sigortas var ise Her bir kompresör için sayaç Pompa koruma termi i (pompalama modülü aksesuar var ise) Pompa kondaktörü (pompalama modülü aksesuar var ise) Yard mc k s mda flunlar bulunmaktad r: Elektromanyetik filtre Yard mc transformatör sigortalar Vantilasyon grubu sigortalar Vantilatör h z ayarlama kart Yard mc devrenin ve kontrol kart n n beslemesi için sigorta korumal izolasyon ve güvenlik transformatörü Elektronik kontrol k sm flunlardan ibarettir: Kullan c LCD ekran ba lant s Açma kapama tuflu Çal flma konumu seçme tuflu Kompresör çal flma durumunu gösteren LED Is t c lar sisteminin donmaya karfl çal flmas n gösteren LED Buz çözme ifllemi gösterge LED i Ar za kodu ile birlikte oto-kontrol Buz çözme LED i Uzaktan kumanda ON / OFF Kontrol sisteminin bafll ca fonksiyonlar : Su s cakl n n ayarlanmas, kompresör ve pompalar çal flma saatlerinin say lmas, kompresör çal flma saatlerinin dengelenmesi, çal flt rma saati, tufl tak m parametre ayar, alarm tespiti. Dijital girifller ile ilgili fonksiyonlar: - Yüksek ve alçak bas nç, yüksek s cakl kta boflaltma, elektrik besleme faz koruma ve s ralama (aksesuar), kompresör termik korumas, fan termik korumas, pompa termik korumas, su diferansiyal presostat. Dijital ç k fllar ile ilgili fonksiyonlar: - Kompresör kumandas, su dolafl m pompas kumandas, donmaya karfl rezistans, uzaktan kumanda edilebilen genel alarm, VIC kumandas (dört yollu selonid valf). Analog girifller ile ilgili fonksiyonlar: - Su girifl ve ç k fl s cakl klar, kondonser / evaporatör so utma ak flkan s cakl. Analog ç k fllar ile ilgili fonksiyonlar: Fan h z n n sürekli kontrolü. Kompresörler: Termik koruma ve ya s t c l Scroll tipte, orbital spirallidirler. Sesin azalt lmas amac ile ses emici madde ile kapl, polyester tozlar ile boyal galvanizli saçtan imal edilmifl bir kabin içinde ses emme sistemi bulunmaktad r. Bütün ünitelerde, kullan lan tesisat n termik yüküne göre uyarlanabilen ayn anda (%100 so utma gücü) veya münferit olarak (%50 so utma gücü) çal flabilen paralel ba l iki kompresör bulunmaktad r (sadece so utucu bir devre).

4 Tafl y c yap ; atmosfer flartlar na karfl iyi bir direnç sa lamak amac ile polyester tozlar ile boyal galvanizli saçtan imal edilmifltir. Su rezerv deposu; uygun kal nl kta, boyal saçtan yap lm fl olup kullan ma gönderilen su s cakl ve kompresör flalt say s ndaki oynamalar n azalt lmas na imkan sa lamaktad r. Yo uflma ve d flar ya s kayb na engel olmak amac ile termo izolasyon maddesi ile izole edilmifltir. Evaporatör; paslanmaz çelikten (AISI 316) plakal eflanjör tipinde, gümüfl-sar kaynakl, de iflimli, çift so utma ve su / so utucu devreli. Yo uflma ve d flar ya s kayb n önlemek amac termo izaolasyonlu bir yatak içine yerlefltirilmifltir. Su ak fl n n olmad durumlarda, donma tehlikesine karfl hidrolik devrede donmaya karfl s t c ve diferensiyal presostat ile ba lanmaktad r (seri olarak). Kondenser; s de iflimi etkinlefltirmek amac ile profilli, alüminyumdan kanatl ve içinden bak r borular geçen paket tipindedir. Sadece IR birimi için iç tarafta bir alt drenaj k sm bulunmaktad r. Kapak ve paneller; atmosfer flartlar na karfl iyi bir direnç sa lamak amac ile polyester tozlar ile boyal galvanizli saçtan imal edilmifltir. Su boflaltma; elektrik panelinin karfl s nda yan taraftaki ön üst panelin kald r lmas sureti ile eriflilebilen bir musluk vas tas ile birim içindeki suyun boflalt lmas na yaramaktad r. Hava alma; elektrik panelinin yan taraf nda ön üst panelin kald r lmas sureti ile eriflilebilen ve tesisat n en yüksek noktas nda yer alan bir prüjör vas tas ile birim içindeki suyun boflalt lmas na yaramaktad r. Su emniyet valfi; depo üzerine konmufltur ve tesisatta valf aç lma de erinden, yüksek bir bas nc n söz konusu oldu u durumlarda suyu tahliye eder. Donmaya karfl s t c ba lant s ; 1 1/4 vidal ve donmaya karfl elektrikli s t c n n depoya ba lanmas na yarayan diflli ba lant d r. Dört yollu, selonoid valf (sadece IP birimi); çal flma modunun de ifltirilmesi durumunda (so uktan s ca a) so utma ak flkan n n dönüfl istikametini de ifltirir. Çek valfler (sadece IP); so utma ak flkan n n, çal flma moduna göre uygun bir flekilde konuflland r lm fl eflanjörlerden zorunlu geçifline imkan sa lamaktad r. SO UTMA VE H DROL K DEVRE PARÇALARI Kompresör ç k fl vanas (IR ünitesi); küresel tipte, kompresör ç k fl nda gaz n kesilmesine yarar. So utma ak flkan emniyet valfi; kompresörlerin ç k fl borular üzerinde bulunmaktad r ve afl r bas nç yükselmesi durumunda devreye girer. Likit vanas (IR ünitesi); küresel tiptedir ve likit borusu içindeki gaz n kesilmesine yarar. Kompresörlerin ç k fllar üzerinde bulunan vana ile birlikte likit borusu üzerinde, so utucu ak flkan n tesisattan boflalt lmas na gerek kalmaks z n ola anüstü bak m ve muhtemel parça de iflikli i yap lmas imkan sa lar. Dehidratör filtre; mekanik tiptedir ve tesisat içindeki muhtemel art klar ve rutubet oluflumlar n tutmaya yaramaktad r. 45 / 50 modelleri için hermetik tipte olanlar kullan l r, 55 / 130 modelleri için kartufllu tipler kullan l r. Likit ve rutubet göstergesi; so utucu ak flkan n do ru bir flekilde doldurulmas n göstererek ak flkan n tesisat içindeki geçiflini gösterir. Renk de ifltirerek ayn zamanda, so utma içindeki rutubet miktar n gösterir. Alçak bas nç presostat (2 adet); sabit kalibrasyon ile emme borusu üzerine konulmufltur ve öngörülenden düflük çal flma bas nc n n söz konusu olmas durumunda ilgili kompresörleri bloke eder. Bas nc n düzelmesi ile otomatik olarak yeniden devreye girer. Bu durumun s k bir flekilde tekrar etmesi durumunda makinay bloke eder. Sadece kullan c terminal ba lant s ndaki reset vas tas ile devreye al nabilir. Yüksek bas nç presostat ; sabit kalibrasyonda, kompresör ç k fl borusu üzerine konulmufltur. Öngörülenden yüksek çal flma bas nc n n söz konusu olmas durumunda kompresörü bloke eder. Müdahalesi durumunda sadece kullan c terminal ba lant s ndaki reset vas tas ile devreye al nabilir. Termostatik valf; ayarlanan afl r s cakl k derecesini sabit tutarak harici ekspansiyon valfi ile birlikte evaporatörü do ru bir flekilde besleme görevi bulunmaktad r. Diferensiyal su presostat ; eflanjör girifl ve ç k fl aras ndaki ba lant üzerinde konulmufltur ve seri bir flekilde verilmektedir. Pefl pefle devreye girmesi durumunda birimi bloke eder ve sadece kullan c terminal ba lant s ndaki reset dü mesi vas tas ile yeniden çal flt r labilir. Bas nç ölçme noktalar : 1/4 SAE tipinde (7/16 UNF) vakumlu; sistemin çal flma bas nc n n, kompresör ç k fl, laminasyon organ girifli ve kompresör emme gibi 3 ana noktadan ölçülmesine yaramaktad r. Kompresör ya s tma elektrikli rezistanslar ; kuflak tiptedirler ve kompresörün kapat lmas ile devreye girerek bu gibi duraklamalarda ya, so utma s v s n n s zmas n engelleyecek flekilde s cak tutarlar. Yüksek s termostat (IP üzerinde 2 adet seri IR üzerinde aksesuar); her bir kompresörde bir tane olmak üzere, 130 ºC dan yüksek kompresyon limit s cakl olmas durumunda kompresörü korumak amac ile gidifl borusu üzerine konulmufltur. Likit tutucusu (sadece IP); her devrede bir tane olmak üzere, çal flma modunun de ifltirilmesi durumunda (so uktan s ca a) talep edilen so utma yükte meydana gelen de iflimlerin emilmesini temin eden tüp tipinde bir depodur. Likit separatörü (sadece IP); her bir devrede bir tane olmak üzere, kompresör emme borusu üzerine konulmufltur ve muhtemel s v geri dönüflüne engel olmaya yaramaktad r.

5 AKSESUARLAR VE OPS YONLAR MEKAN K AKSESUARLAR AV - Victualic ba lant lar; victualic tipte iki hidrolik ba lant s ndan ibarettir. Ba lant lar s nedeni ile ortaya ç kan genleflmeleri, elastromastik contalar ile vibrasyon ve sesin emilmesine yard mc olmaktad rlar. AVG - Kauçuk anti-vibrasyon; birimin alt na monte edilecek 4 kauçuk anti vibrasyon parças ndan ibarettir. Kompresör ve vantilatörler taraf ndan normal çal flma esnas nda üretilen mekanik vibrasyonlar n destek taban na intikalinin azalt lmas na yaramaktad r. Anti-vibrasyonlar n izolasyon oran yaklafl k %85 civar ndad r. AVM - Yayl anti-vibrasyon; birimin alt na monte edilecek yayl dört anti-vibrasyon parças ndan ibarettir. Kompresör ve vantilatörler taraf ndan normal çal flma esnas nda üretilen mekanik vibrasyonlar n destek taban na intikalinin azalt lmas na yaramaktad r. Anti-vibrasyonlar n izolasyon oran yaklafl k %90 civar ndad r. GM - Manometreler grubu; kompresör girifl ve ç k fl üzerinde so utma s v s bas nc n n gösterilmesine yarayan 2 manometreden ibarettir. GP - Koruma muhafazalar ; kanatl bataryalar korumak amac ile konulmufl bulunan metal zgaralardan ibarettir. KT - Boru kiti (sadece VS birimi); termo izolasyon maddesi ile izole edilmifl iki paslanmaz çelik borudan ibarettir. Makinede su IN/OUT ba lant lar n n yap lmas na yarar. MP - 1 Pompal pompa modülü; pompaya ilaveten noksans z bir tesis ve paket bir sistem için gerekli di er bütün hidrolik araçlar içeren aksesuard r (su filtresi, genleflme kab, kesme valfi, su manometresi). Pompalama modülü aksesuar ile birlikte iki farkl su birikme deposu konfigürasyonu mümkündür: MP - AM: Tesisat gidifli üzerinde birikme (Standart); pompa tesisattan suyu al r ve plakal eflanjöre yani su rezerv deposuna gönderir. Bu konfigürasyonda, so utmada nominal çal flma flartlar nda pompa yaklafl k kpa aras nda ilave bir pompalama gücü sa lamaktad r (9-18 m.c.a). MP - AR: Tesisat gidifli üzerinde birikme (yüksek pomplama gücü); pompa tesisattan suyu al r ve plakal eflanjöre yani su rezerv deposuna gönderir. Bu konfigürasyonda, so utmada nominal çal flma flartlar nda pompa yaklafl k kpa aras nda ilave bir pompalama gücü sa lamaktad r (14-27 m.c.a). MP - PS: Primer ve sekonder devre için kullan lan birikme; pompan n görevi sadece suyu primer devrede sirküle etmektir. Bu sirkülasyon su rezerv deposu ve plakal eflanjörü içerir (so utucu su devresi). Su rezerv deposu ve kullan lacak tesisattan oluflan sekonder devre ile ilgili pompalama k sm n n montaj (verilen hidrolik ba lant lar ile birlikte), montaj yapacak kifli taraf ndan gerçeklefltirilecektir.

6 OPS YONLAR KT - Termo izolasyon maddesi ile kaplanm fl paslanmaz çelik bir borudan ibarettir. MP Pompa modülü; flunlardan meydana gelmifltir: - Küresel kesme valfleri; ola an ve ola anüstü bak m gerektiren; su filtresi, genleflme kab ve pompa gibi araçlar n sular n n kesilmesine yaramaktad r. - Metal kartuj su filtresi; pompa emifl borusu üzerinde yer almakta, kontrol edilebilir ve ç kart labilir özelliktedir; boru içinde olabilecek muhtemel art k maddelerin (toz, talafl, v.s) pompa döner aksam ve plakal eflanjör içine girmesine mani olur. - Hidrolik pompa; suyun tesisatta dolafl m n temin eder. Pompalar güçlü pompalard r ve tesisat ihtiyac n n büyük bir k sm n karfl lamaktad rlar. Pompan n, pompalanan s v ile temastaki bütün araçlar paslanmaz çeliktendir. Pompa, so utucunun elektrik panosu üzerine monte edilmifl bir koruyucu ile korunmaktad r. - Genleflme kab ; membranl, kapal tipte bir genleflme kab d r ve tesisattaki s de iflikli i nedeni ile ortaya ç kan su miktar de iflimlerini emmeye yarar. - Su doldurma; manuel tiptedir ve elektrik panosunun karfl s ndaki birim içinde bulunmaktad r. Ön kapa n kald r lmas sureti ile eriflilebilen bir musluk ile kumanda edilir. - Su manometresi; su doldurma borusuna tak lm flt r ve su bas nc n n gösterilmesine yarar. - Su emniyet valfi; standart donan m - Su boflalt m; standart donan m - Hava alma noktas ; standart donan m - Donmaya karfl s t c adaptörü; standart donan m ELEKTR K AKSESUARLARI CF - Elektrik besleme faz kontrol cihaz ; elektrik panosu içine monte edilmifl ve bir veya daha fazla faz noksanl veya bunlar n s ralamas nda bir aksakl k olmas durumunda birimi bloke eden bir cihazd r. Bu flekilde su pompas n n elektrik motorunu muhtemel afl r s nma / yanmaya karfl korur. CR - Uzaktan kumanda; en fazla 100 metre mesafeden çal flan ve makine üzerinde bütün kontrol ve gösterge fonksiyonlar n seçilmesine imkan sa layan uzaktan kumanda cihaz d r. Monte etmek için üç kutuplu bir kablo veya NO7V-K tipinde 1 mm 2 kesitli, üç PVC tel kullan lmas gerekmektedir. Verici hatt muhtemel flebekeden (230 / 400V) ayr bir beslemeden beslenmelidir. Kumandada flu tufllar bulunmaktad r: - Çal flma konumu seçme tuflu; çal flma modunu seçer. - ON/OFF tuflu; birimin ON / OFF fonksiyonlar n yerine getirir ve alarmlar n reseti olarak ifllev görür - Konum ON / OFF tuflu; menünün farkl seviyelerine girifl ç k fl temin eder. - UP tuflu; menüdeki sayfalarda yukar ya do ru gezinmeye veya bir parametrenin de erini art rmaya yarar. - DOWN tuflu; menüdeki sayfalarda afla ya do ru gezinmeye veya bir parametrenin de erini azaltmaya yarar. OP - Programlay c saat; yap lan ayarlamaya göre birimin aç l p kapanmas n sa lar (haftan n 7 gününde 14 komuta kadar ayarlanabilir). RAG - Birikme deposunda donmaya karfl elektrikli s t c ; bujili tiptedir ve evaporatör elektrikli s t c s ile paralel olarak çal fl r; k fl süresindeki duraklama zamanlar nda buz oluflumunu önleyecek flekilde sabit bir s da tutulmas na yarar. TAT - Yüksek s termostat (seri olarak IP için); so utucu kompresör ç k fl borusu üzerinde bulunan kontakl iki termostattan ibarettir. Gidifl s cakl n n belirli bir s cakl ktan yüksek olmas durumunda kompresörü bloke eder. MEKAN K OPS YONLAR Özel yap m kanatl eflanjörler; - Bak r kanatl bataryalar - Kalayl bak r bataryalar - Epoksi kaplamal alüminyum bataryalar AKSESUARLAR fiaret AÇIKLAMA MODELLER MP2-AM POMPALAMA MODÜLÜ * * * * * * * MP3-AM BASMA B R KT RME * * * MP4-AM YÜKSEK BASINÇLI POMPA MODÜLÜ * * * * * * * MP5-AM BASMA B R KT RME * * * MP2-PS (A) POMPA MODÜLÜ * * * * * * * MP3-PS (A) POMPA MODÜLÜ * * * KT BORU K T * * * * * * * * * * GM MANOMETRE GRUBU * * * * * * * * * * GP BATARYA KORUMA MUHAFAZALARI * * * * * * * * * * AV VIC-TAULIC H DROL K BA LANTILAR * * * * * * * * * * AVG KAUÇUK ANT -V BRASYON * * * * * * * * * * AVM YAYLI ANT -V BRASYON * * * * * * * * * * CF BESLEME FAZI VE SIRALAMASI KONTROLÜ * * * * * * * * * * RAG SU DEPOSU DONMAYA KARfiI ELEKTR KL ISITICILAR * * * * * * * * * * CR UNSURLARI LE B RL KTE UZAKTAN KUMANDA KONTROL * * * * * * * * * * OP PROGRAM SAAT * * * * * * * * * * TAT YÜKSEK ISI TERMOSTATI * * * * * * * * * * Is pompas modellerinde seri (A) Primer devre pompas ile birlikte ve sekonder hidrolik devre için kullan lan.

7 BOYUTLAR MOD A B C D E F Ø 13 Ø 13 Ø 13 Ø 13 Ø 13 Ø 13 Ø 17 Ø 17 Ø Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø 2 1/2M Ø 2 1/2M Ø 2 1/2M 12 Ø 2 M Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø2 M Ø 2 1/2M Ø 2 1/2M Ø 2 1/2M 1. Elektrik panosu güç k sm girifl paneli 2. Elektrik panosu yard mc k sm girifl paneli 3. Kompresör bofllu una girifl paneli 4. Anti-vibrasyon tespit delikleri (4 adet) 5. Batarya koruma zgaralar 6. Kald rma delikleri Ø 65 mm 7. Aksesuar kablolar girifl delikleri 8. Elektrik besleme girifl deli i 1 adet Ø 60 mm 9. Pompa bofllu una girifl panelleri 10. Su girifli 11. Su boflaltma-difli 1/4" 12. Su ç k fl 13. Su doldurma - difli 1/4" (sadece pompa modülü varsa) * Anti-vibrasyon delikleri kesiflim hatt M N MUM ÇALIfiMA ALANI Birimin do ru bir flekilde tesis edilmesi, flekilde verilen ve makine etraf için öngörülen mesafelere riayet edilmesi gerekmektedir. Bu flekilde montaj, gerekli hava dolafl m n garanti ederek birimin do ru bir flekilde çal flmas n, ileride gerçekleflecek herhangi bir bak m iflleminin etkin ve kolay bir flekilde yap lmas na imkan sa lar. Elektrik panosu taraf Birimin üstündeki mesafe 2,5 metreden az olmamal d r. Çoklu birimin çal flmas durumunda, fonksiyonel mesafelerin ikiye katlanmas gerekmektedir. E er, birim muhafazal bir yerde çal flacak ise, fonksiyonel mesafelerin ikiye katlanmas gerekmektedir.

8 R407C - SO UTMA TEKN K VER LER MODEL Ünite transfer hacmi m 3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 ORTAK TEKN K VER LER Emniyet valfi kalibrasyonu kpa 600 Su taraf maks. çal flma bas nc kpa 600 KOMPRESÖR VER LER MANEUROP modeli (4) SZ 110 SZ 120 SZ 120 SZ 161 SZ 185 SZ 185 SZ 240 SZ 240 SZ 300 SZ 110 SZ 120 SZ 161 SZ 161 SZ 185 SZ 240 SZ 240 SZ 300 SZ 300 Tip SCROLL Miktar n Kapasite basamak adedi n Ya yükü CP1 I 3,25 3,25 3,25 3,30 6,6 6, Ya yükü CP2 I 3,25 3,25 3,30 3,30 6, PLAKALI EfiANJÖR VER LER Miktar n Evaporatör su hacmi I 3,8 4,5 4,9 5,6 6,8 8 9,4 10,8 12,2 SU DEPOSU VER LER Su hacmi I KONDENSER VER LER Miktar n Toplam yüzey m 3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 7,5 7,5 630 mm çap nda vantilatörler n POMPA MODÜLÜ AKSESUAR VER LER Nominal Güç (5) kw 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,85-2,50-1,5 1,85-2,50-1,5 1,85-2,50-1,5 Genleflme kab hacmi I Genleflme kab ön bas nc kpa AB - 7M5 VER LER So utma gücü (1) (E) kw 41,5 48,0 55,0 63,0 70,0 88,5 102,0 113,0 127,0 Çekilen kompresör gücü (1) kw 15,0 16,8 19,7 21,2 26,1 31,0 35,5 40,5 44,5 Toplam çekilen güç (1) (e) kw 16,8 18,6 21,6 23,2 29,7 34,7 39,4 46,1 50,2 Su debisi (1) I/s 1,98 2,29 2,63 3,01 3,34 4,23 4,85 5,40 6,07 Yük kayb (1) (E) kpa Fanlar maksimum h z rpm Toplam max. hava debisi (2) I/s Nominal motor gücü kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 metreden ses bas nc (3) (E) db(a) 69,5 69, , ,5 73,5 73,5 So utma ak flkan a rl kg 10,5 14, ,5 18,5 21,5 23,0 23,5 31,5 Transfer a rl VS kg Transfer a rl VS (MP) kg HAVA SICAKLI I ÇALIfiMA SINIRLARI Maksimum C Minimum C AS - 7M5 ÜN TES VER LER So utma gücü (1) (E) kw 41,5 47,5 54,5 62,0 69,5 85,0 97,5 109,0 122,0 Çekilen komp. gücü (1) kw 14,9 17,3 20,2 22,2 25,7 33,5 38,0 42,0 47,0 Toplam çekilen güç (1) (E) kw 15,2 19,1 22,1 24,1 27,6 35,6 40,2 45,1 50,1 Su debisi (1) I/s 1,98 2,27 2,60 2,96 3,32 4,06 4,66 5,23 5,83 Yük kayb (1) (E) kpa

9 Faydal pompa gücü (MP1) (1) kpa Faydal pompa gücü (MP2) (1) kpa Fanlar maksimum h z rpm Max. toplam hava miktar (2) I/s Motor nominal gücü kw 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1 metrede ses bas nc seviyesi db(a) So utma ak flkan a rl kg 13, ,5 20,0 21,0 22,0 30,0 31,0 32,0 Net transfer a rl VS kg Brüt transfer a rl VS (MP) kg HAVA SICAKLI I ÇALIfiMA SINIRLARI Maksimum C Minimum C (1) Su s cakl : Dönüfl 12 ºC, ç k fl 7 ºC. D fl hava s cakl 35 ºC, (2) Fanlar n maksimum h z nda, (3) Ses bas nc, aç k alanda, yans t c bir yüzey üzerine konulmufl çal flan birimin d fl yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüfltür (istikamet faktörü 2 ye eflit). ISO 3744 ve EUROVENT 8-1 oran uygulanmak sureti ile hesaplanm fl de erler. (4) Ya tipi 160SZ, (5) S ras ile MP - AM - Tesisata giriflte birikme (standart), MP - AM - Tesisata giriflte birikme (yüksek pompa gücü), MP - PS Primer ve sekonder devre için kullan lan birikme, (E) EUROVENT sertifikal verileri, (MP) Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k, (MP1) MP - AM pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k, (MP2) Yüksek pompa gücünde MP - AM pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k, NOT: Kompresör Verileri ile ilgili olarak CP1: Sol kompresör / CP2: Sa kompresör, R22-ISI POMPASI TEKN K VER LER MODEL Ünite gönderme hacmi m 3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 ORTAK TEKN K VER LER Emniyet valfi kalibrasyonu kpa Su taraf maksimum kpa çal flma bas nc KOMPRESÖR VER LER MANEUROP modeli SM110 SM 120 SM 120 SM 161 SM 185 SY 185 SY 240 SY 240 SY 300 SM110 SM 120 SM 161 SM 161 SM 185 SY 240 SY 240 SY 300 SY 300 Tip SCROLL Miktar n Kapasite basamak adedi n Ya yükü CP1 I 3,25 3,25 3,30 3,30 6,6 6, Ya yükü CP2 I 3,25 3,25 3,30 3,30 6, PLAKALI EfiANJÖR VER LER Miktar n Evaporatör su hacmi I 3,8 4,5 4,9 5,6 6,8 8 9,4 10,8 12,2 SU DEPOSU VER LER Su hacmi I KONDENSER VER LER Miktar n Toplam yüzey m 2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 7,5 7,5 630 mm çap nda n fanlar POMPA MODÜLÜ AKSESUAR VER LER Nominal güç (7) kw 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1,85-2,50-1,5 1,85-2,50-1,5 1,85-2,50-1,5 Genleflme kab hacmi I Genleflme kab ön bas nc kpa AB-2M5 VER LER So utma gücü (1) (E) kw 40,2 46,8 53,7 60,7 70,7 83,6 96, Çekilen kompresör gücü kw 14,7 16,8 19,1 21,5 25,2 30,0 34,8 39,2 43,7

10 Su debisi (1) I/s 1,92 2,24 2,57 2,90 3,38 3,99 4,61 5,21 5,81 Yük kayb (1) (E) kpa Faydal pompa gücü (MP1) (1) kpa Faydal pompa gücü (MP2) (1) kpa Is tma gücü (2) (E) kw 49,0 56,8 65,2 73,6 85, Çekilen kompresör kw 14,4 16,5 18,7 21,0 26,4 29,3 3,9 38,3 42,6 gücü (2) (3) Toplam çekilen güç (2) (E) kw 16,3 18,5 20,8 23,2 28,5 33,3 38,2 44,3 48,9 Su debisi (2) I/s 2,34 2,71 3,12 3,52 4,09 4,86 5,62 6,35 7,09 Yük kayb (2) kpa Faydal pompa gücü (MP1) (2) kpa Faydal pompa gücü (MP2) (2) kpa ,3 Fanlar maks. h z rpm Toplam nominal hava debisi (3) I/s Motor nominal gücü kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 metreden ses db(a) 69,5 69, , ,5 73,5 73,5 bas nç seviyes (6) (3) So utma ak flkan a rl kg 10, Net transfer a rl VS kg Brüt transfer a rl VS (MP) kg Su s cakl : Dönüfl 12 ºC, ç k fl 7 ºC. D fl hava s cakl 35 ºC. 2. Fanlar n maksimum h z nda. 3. Ses bas nc, aç k alanda, yans t c bir yüzey üzerine konulmufl çal flan birimin d fl yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüfltür (istikamet faktörü 2 ye eflit). ISO 3744 ve EUROVENT 8-1 oran uygulanmak sureti ile hesaplanm fl de erler. 4. Ya tipi 160SZ. 5. S ras ile MP-AM- Tesisata giriflte birikme (standart), MP-AM- Tesisata giriflte birikme (yüksek pompa gücü), MP-PS - Primer ve sekonder devre için kullan lan birikme, (E) EUROVENT sertifikal verileri. (MP) Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k. (MP1) MP-AM Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k. (MP2) Yüksek bas nçl pompa gücünde MP-AM Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k. NOT: Kompresör Verileri ile ilgili olarak CP1: Sol kompresör / CP2: Sa kompresör. R-22 ISI POMPASI TEKN K VER LER MODEL AS-2M5 ünitesi verileri So utma gücü (1) (E) kw 39,4 45,9 52,8 59,6 69,5 82,1 94, Çekilen kompresör gücü (1) (3) kw 15,6 17,9 20,04 22,9 26,8 32,0 37,1 41,8 46,5 Toplam çekilen güç (1) (E) kw 17,4 19,7 22,2 24,8 28,5 33,3 38,2 44,3 48,9 Su debisi (1) I/s 1,88 2,17 2,52 2,85 3,32 3,92 4,52 5,12 5,71 Yük kayb (1) kpa Faydal pompa gücü (MP1) (1) kpa Faydal pompa gücü (MP2) (1) kpa Is tma gücü (2) kw 48,5 56,3 64,6 72,9 84, Çekilen kompresör gücü (2) (3) kw 14,5 16,6 18,9 21,2 24,8 29,6 34,3 38,6 43,0 Toplam çekilen güç (2) (E) kw 16,4 18,6 21,0 23,3 26,4 31,2 35,9 41,0 45,4 Su debisi (2) I/s 2,32 2,69 3,09 3,48 4,06 4,82 5,58 6,30 7,02 Yük kayb (2) kpa Faydal pompa gücü (MP1) (2) kpa Faydal pompa gücü (MP2) (2) kpa Fanlar maks. h z rpm Toplam nominal hava debisi (3) I/s Motor nominal gücü kw 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1 metreden ses bas nç seviyesi (6) (3) db(a) So utma ak flkan a rl kg 15 16,5 17,5 18, Net transfer a rl VS kg Brüt transfer a rl VS (MP) kg AB-2M5 ve AS-2M5 HAVA SICAKLI I ÇALIfiMA SINIRLARI So utmada maksimum C minimum C Is tmada maksimum C minimum C

11 R407C ISITMA POMPASI TEKN K VER LER MODEL Ünite gönderne hacmi m 3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 ORTAK TEKN K VER LER Emniyet valfi kalibrasyonu kpa Su taraf maksimum çal flma bas nc kpa KOMPRESÖR VER LER MANEUROP modeli SZ 110 SZ 120 SZ 120 SZ 161 SZ 185 SZ 185 SZ 240 SZ 240 SZ 300 SZ 110 SZ 120 SZ 161 SZ 161 SZ 185 SZ 240 SZ 240 SZ 300 SZ 300 Tip SCROLL Miktar n Kapasite basamak adedi n Ya yükü CP1 I 3,25 3,25 3,30 6,6 6, Ya yükü CP2 I 3,25 3,30 3,30 6, PLAKALI EfiANJÖR VER LER Miktar n Evaporatör su hacmi I 3,8 4,5 4,9 5,6 6,8 8 9,4 10,8 12,2 SU DEPOSU VER LER Su hacmi I KONDENSER VER LER Miktar n Toplam yüzey m 2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 7,5 7,5 630 mm vantilatör n POMPA MODÜLÜ AKSESUAR VER LER Nominal Güç kw 1,5-1,85-1, 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,5-1,85-1,5 1,85-2,50-1,5 1,85-2,50-1,5 1,85-2,50-1,5 Genleflme kab hacmi I Genleflme kab ön bas nc kpa 150 (1) Su s cakl : Dönüfl 12 ºC, ç k fl 7 ºC. D fl hava s cakl 35 ºC (2) Su s cakl : Dönüfl 40 ºC, ç k fl 45 ºC. D fl hava s cakl 7 ºC (3) Fanlar n maksimum h z nda (4) Ya tipi160sz (5) Ses bas nc, aç k alanda, yans t c bir yüzey üzerine konulmufl çal flan birimin d fl yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüfltür (istikamet faktörü 2 ye eflit). ISO 3744 ve EUROVENT 8-1 oran uygulanmak sureti ile hesaplanm fl de erler. (6) S ras ile MP-AM- Tesisata giriflte birikme (standart) MP-AM- Tesisata giriflte birikme (yüksek pompa gücü) MP-PS Primer ve sekonder devre için kullan lan birikme (E) EUROVENT sertifikal verileri (MP) Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k (MP1) MP-AM Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k (MP2) Yüksek bas nçl pompa gücünde MP-AM pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k NOT: Kompresör Verileri ile ilgili olarak CP1: Sol kompresör / CP2: Sa kompresör R407C ISITMA POMPASI TEKN K VER LER MODEL AS-7M5 VER LER So utma gücü (1) (E) kw 38,6 45,0 52,5 60,0 68,0 81,9 95, Çekilen komp. gücü (1) (3) kw 15,6 18,2 21,0 23,8 27,2 32,0 36,8 40,9 45,0 Toplam çekilen güç (1) (E) kw 19,0 21,6 24,4 27,3 30,7 35,6 40,6 46,3 50,6 Su debisi (1) I/s 1,84 2,15 2,51 2,87 3,25 3,91 4,58 5,12 5,67 Yük kayb (1) kpa Faydal pompa gücü kpa (MP1) (1) Faydal pompa gücü kpa (MP2) (1) Is tma gücü (2) kw 47,0 54,8 63,7 72,6 82,6 98, Çekilen komp. gücü (2) (3) kw 15,4 18,0 20,7 23,4 26,8 31,4 36,0 39,9 43,8 Toplam çekilen güç (2) (E) kw 18,9 21,6 24,3 27,1 30,6 35,0 40,2 45,8 49,9 Su debisi (2) I/s 2,25 2,62 3,04 3,47 3,95 4,72 5,48 6,13 6,78 Yük kayb (2) kpa Faydal pompa gücü kpa , (MP1) (2) Faydal pompa gücü kpa (MP2) (2) Fanlar maksimum h z rpm Toplam nominal I/s hava gücü (3) Motor nominal gücü kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 metreden db(a) 69,5 69, ,5 71,0 71,5 73,5 73,5 ses bas nç seviyesi (6) (3)

12 So utma ak flkan a rl kg 11 16,8 17,9 18, ,2 32,6 33,6 34,7 Transfer a rl VS kg Transfer a rl VS (MP) kg AS-7M5 VER LER So utma gücü (1) (E) kw 37,5 43,6 50,8 58,1 66,0 78,9 93, Çekilen komp. gücü (1) (3) kw 16,6 19,2 22,2 25,1 28,8 33,8 38,8 43,1 47,4 Toplam çekilen güç (1) (E) kw 18,3 21,0 24,0 27,0 30,7 35,8 40,9 46,1 50,5 Su debisi (1) I/s 1,79 2,08 2,43 2,78 3,15 3,77 4,45 4,97 5,49 Yük kayb (1) kpa Faydal pompa gücü kpa (MP1) (1) Faydal pompa gücü kpa (MP2) (1) Is tma gücü (2) kw 45,6 53,4 61,7 70,5 79,7 95, Çekilen komp. gücü (2) (3) kw 15,5 17,9 21,0 23,6 27,2 31,2 35,8 40,3 44,2 Toplam çekilen güç (2) (E) kw 17,4 19,8 23,0 25,7 29,3 33,5 38,3 43,7 47,8 Su debisi (2) I/s 2,18 2,55 2,95 3,37 3,81 4,56 5,30 5,92 6,50 Yük kayb (2) kpa Faydal pompa gücü kpa (MP1) (2) Faydal pompa gücü kpa (MP2) (2) Fanlar maksimum h z rpm Toplam nominal I/s hava debisi (3) Motor nominal gücü kw 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1 metreden db(a) ses bas nç seviyesi (6) (3) So utma ak flkan a rl kg 15,8 17,3 18,4 19, 24,2 26,3 34,7 35,7 36,8 Net transfer a rl VS kg Brüt transfer a rl VS (MP) kg AB-7M5 ve AS-7M5 HAVA SICAKLI I ÇALIfiMA SINIRLARI So utmada maksimum C minimum C Is tmada maksimum C minimum C (1) Su s cakl : Dönüfl 12 ºC, ç k fl 7 ºC. D fl hava s cakl 35 ºC (2) Su s cakl : Dönüfl 40 ºC, ç k fl 45 ºC. D fl hava s cakl 7 ºC (3) Fanlar maksimum h z nda (4) Ya tipi 160SZ (5) Ses bas nc, aç k alanda, yans t c bir yüzey üzerine konulmufl çal flan birimin d fl yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüfltür (istikamet faktörü 2 ye eflit). ISO 3744 ve EUROVENT 8-1 oran uygulanmak sureti ile hesaplanm fl de erler. (6) S ras ile MP-AM- Tesisata giriflte birikme (standart) MP-AM- Tesisata giriflte birikme (yüksek pompa gücü) MP-PS Primer ve sekonder devre için kullan lan birikme (E) EUROVENT sertifikal verileri (MP) Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k (MP1) MP-AM Pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k (MP2) Yüksek bas nçl pompa gücünde MP-AM pompa modülü olan ünite ile ilgili a rl k NOT: Kompresör Verileri ile ilgili olarak CP1: Sol kompresör / CP2: Sa kompresör T CAR OPERATÖRLER Ç N LAN Kendi ürün yelpazemizi sürekli olarak iyilefltirme perspektifi içinde ve müflteri memnuniyeti seviyesini yükseltmek amac ile iflletme, estetik özellikler ile boyutlarda ve teknik veriler ile aksesuarlarda de ifliklik yapabilece ini beyan eder. Bu nedenle, son müflteriye verilen her bir teknik/ticari dokümantasyonun (fiyat listeleri, kataloglar, planlar, vs) son yay n ile güncellefltirilmesi gerekmektedir. erroli

HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RMA R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli

HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RMA R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RMA OZON DOSTU R 407 C E U R O V E N T CERTIFIED PERFORMANCE erroli HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RMA Yeni seri endüstriyel

Detaylı

HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RLA R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli

HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RLA R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER OZON DOSTU R 407 C RLA E U R O V E N T CERTIFIED PERFORMANCE erroli HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RLA Hidrolik tesisatlarda

Detaylı

HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RPA R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli

HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RPA R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RPA OZON DOSTU R 407 C E U R O V E N T CERTIFIED PERFORMANCE erroli HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RPA RPA so utucusu

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli

KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS OZON DOSTU R 407 C E U R O V E N T CERTIFIED PERFORMANCE erroli MIDAS KANALLI SPLIT KL MALAR Sadece So uk ve Is Pompal modelleri olan MIDAS Kanall klimalar, evlerde ve ifl

Detaylı

KANALLI PAKET VE SPLIT T P KL MALAR POLAR H R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli

KANALLI PAKET VE SPLIT T P KL MALAR POLAR H R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli KANALLI PAKET VE SPLIT T P KL MALAR POLAR H OZON DOSTU R 407 C E U R O V E N T CERTIFIED PERFORMANCE erroli KANALLI PAKET T P KL MALAR POLAR H Bu seri hava so utmal, kanall paket klima grubuna girer. Bu

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Hava so utmal SADECE SO UTMA

Hava so utmal SADECE SO UTMA Hava so utmal nvertör so utucu R-410A so utkanla kullanlmak üzere optimize edilmi tir Daikin savrulma kompresörü Entegre hidrolik sistem Tampon tank gerektirmez Geli mi kontrol olanaklar Hassas scaklk

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi Maior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Maior kw mmergas Maior kw modeli kombiler, enerji tasarrufu sa layan alev modülasyonu, tüm fonksiyonlar yöneten mikro ifllemcili

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R744 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Besleme frekansı 50 Hz Evaporasyon sıcaklığı -35,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 12,02 bar Kondenzasyon sıcaklığı -5,0 C Yoğuşmalı

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

GENEL BİLGİLER KOMPRESÖRLER

GENEL BİLGİLER KOMPRESÖRLER HS/ /B HAVA SOĞUTMALII VİİDALII KOMPRESÖRLÜ SOĞUTMA GRUPLARII ((117 kw 1184 kw)) 14 FARKLI MODEL MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ SOĞUTKAN YÜKSEK KAPASİTE ARALIĞI DÜŞÜK HAVA AKIŞ HIZI DÜŞÜK SES SEVİYESİ AKSİYAL

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

COM COMFORMAT K PAKET T P KL MA C HAZLARI

COM COMFORMAT K PAKET T P KL MA C HAZLARI COM COMFORMAT K PAKET KL MA C HAZLARI Comformatic cihazlar 12.7-128 Kw so utma kapasitesi aral nda 10 de iflik tipte üretilmektedir. Ma azalarda, bankalarda, laboratuarlarda, bilgi ifllem merkezlerinde,

Detaylı

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun ÜN TELER 02 03 Alarko Fan Coil üniteleri, son teknoloji kullan larak tasarlanm fl ve üretilmifltir. skelet malzemesi olarak galvaniz çelik kullan lan ürünlerin en büyük avantajlar ; estetik d fl görünüm,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN Yüksek Is l Verim %9 Alman Teknolojisi Estetik Dizayn Eliptik Kazan Gövdesi 3 Tam Geçiflli Kazan Yap s Düflük S cakl k Kazan Thermomix Teknolojisi Logobloc Kazan Teknik Özellikleri

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

QAC34 RT / QAA 73. Ç RT: Mekanik Oda termostat (opsiyonel)

QAC34 RT / QAA 73. Ç RT: Mekanik Oda termostat (opsiyonel) QAC34 / QAA 73 K X G2 : ekanik Oda termostat (opsiyonel) 1 : Hidrolik kit kapal genleflme tank (45-55-65 kw kazanlar için T 18 lt., 85-100 kw kazanlar için T 25 lt.) G2: Is tma tesisat kapal genleflme

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

SATICILARA UYARI: Şirket, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla ürün yelpazesini geliştirmek için harcadığı sürekli çabaların bir parçası olarak

SATICILARA UYARI: Şirket, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla ürün yelpazesini geliştirmek için harcadığı sürekli çabaların bir parçası olarak SATICILARA UYARI: Şirket, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla ürün yelpazesini geliştirmek için harcadığı sürekli çabaların bir parçası olarak görünüm, boyut, teknik veri ve aksesuarları değiştirebilir.

Detaylı

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör.

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör. D ş sensörü GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR kaskad kontrol paneli Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı VFAS kolektör sensörü Isıtma devre pompası Denge kabı AFS Dış hava sensörü Isıtma pompası Kazan

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ HİPERMARKETLER, AVM LER, SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI, GÖSTERİ MERKEZLERİ, SOSYAL TESİSLER, EĞİTİM KURUMLARI İklimlendirme Sistemleri ART ART-3 H:.80 m Her

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

444 0 888 arcelik.com.tr

444 0 888 arcelik.com.tr 444 0 888 arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları, her bir odada

Detaylı

Nem Alma Cihaz NEDEN Kullan lmal?

Nem Alma Cihaz NEDEN Kullan lmal? Nem Alma Cihaz NEDEN Kullan lmal? Yüksek ba l nem birçok probleme yol açar: Küf ve bakteri gibi mikroorganizmalar n h zl üremesine, Cam, duvar gibi so uk yüzeylerde yo uflarak, su damlac klar oluflmas

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

ALDAPOOL HAVUZ T P NEM ALICI KL MA SANTRALLARI

ALDAPOOL HAVUZ T P NEM ALICI KL MA SANTRALLARI HAVUZ T P NEM ALICI KL MA SANTRALLARI ALDAPOOL Kapal yüzme havuzlar, kurutma prosesleri ve nem alma ihtiyac duyulan özel yerlerin rutubetinin al nmas ile iklimlendirilmesi için gelifltirilmifl özel klima

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Nefes ald ran teknoloji

Nefes ald ran teknoloji ISI POMPALI HAVALANDIRMA C HAZLARI %00 Taze Hava le Çal flma Düflük flletme Maliyeti Düflük Taze Hava Maliyeti Yüksek COP ( 4000 çin,) Kompakt Tasar m Oda Kontrol Paneli Is Geri Kazan m Eflanjörü le Ön

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi DOMICONDENS YO UfiMALI KOMB Yo uflma teknolojisi ile %103,6 verim* 24,1 ve 27 kw l k iki farkl kapasite seçene i (50-30ºC de 25,9 ve 29 kw) 12 farkl emniyet sistemi SEDBUK B verimlilik band YIL 3GARANTi

Detaylı

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü)

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) İçindekiler EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) - Cihaz Bileşenleri - Performans

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... s u s o ğ u t m a g r u p l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Geleceğimizi korumak, çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur.

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR HV-STYLVENT Serisi

ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR HV-STYLVENT Serisi Duvar veya pencerelere montaj edilmek üzere tasarlanmış aksiyel fan serileri. Tüm fanlarda dayanıklı ABS plastikten koruyucu kafes, panjur ve 230V-50Hz monofaze motor bulunmaktadır. Tüm fanlar IPX4 korumalıdır

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

YIL DIVATECH D KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATECH D KOMB LER. 3GARANTi DIVATECH D KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Monotermik (çift) eflanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

YIL DOMITECH KOMB LER. 3GARANTi

YIL DOMITECH KOMB LER. 3GARANTi DOMITECH KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Ferroli patentli eflanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42 EEC

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı