Saðlýklý bir vücut için, belli beslenme kurallarýna uyulmalýdýr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýklý bir vücut için, belli beslenme kurallarýna uyulmalýdýr."

Transkript

1 Klinik Pediatri, 2004;3(1): Fenilketonüri Örneðinde Doðumsal Metabolik Hastalýklarda Genel Tedavi Yaklaþýmý Uz. Dr. Iþýl ÖZER* Saðlýklý bir vücut için, belli beslenme kurallarýna uyulmalýdýr. Ancak týbbi zorunluluklar nedeniyle beslenme kurallarýndan sapmalar olabilir. Týbbi besin kýsýtlamasý uygulanan hastalýk gruplarýnýn önemli bir örneði doðumsal metabolik hastalýklardýr. Bu hastalýklarda kabaca enerji eksikliði oluþturan toksik metabolitlerle zehirlenme tablosu yaratan veya deðiþimi saðlanamadýðýndan çeþitli organlarda metabolitlerin depolanmasýna neden olan hastalýk tablolarý ortaya çýkar. Bu hastalýklarýn temelinde genetik bozukluk yatar. Hatalý genetik bilgi nedeni ile, oluþmayan veya görevini yapmayan enzimin ürünü yoktur veya yetersizdir. Sonuçta enzimden önceki ürün birikir ve/veya alternatif yollardan baþka ürünlere çevrilir. Hastalýklar letarji, koma, hipotoni, konvulsiyon, hýçkýrýk, apne, solunum sýkýntýsý, sepsis (E. koli ile), alýþýlmadýk koku, sarýlýk, dismorfi, organomegali gibi özgül olmayan bulgular ile kendini belli eder. Taný için sýrasýyla hastalýk öyküsü ve aile öyküsü öðrenilmesi, fizik muayene, baþlangýç tarama testleri, ileri tarama testleri, ayýrýcý taný testleri yapýlmasý gerekir. Fizik muayenede anormal yüz görünümü, katarakt, retinopati, hepatomegali, miyopati, olaðan dýþý koku ve tetkiklerde trombositopeni, hipoglisemi, metabolik asidoz veya alkaloz, hiperbilirubinemi, karaciðer ve böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk, hiperamonemi, hipertrofik veya dilate kardiomiyopati, multikistik veya displastik böbrekler, yapýsal beyin anomalileri vb bulgular dikkat çekebilir. * Yalova Yaþar Okuyan Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Kliniði, YALOVA Tedavi acil stabilizasyon tedavisi ve ömür boyu süren özgül takip tedavisidir. Stabilizasyon tedavisi toksik maddenin uzaklaþtýrýlmasý, katabolizmanýn önlenmesi, tetikleyici sebebin ortadan kaldýrýlmasý, toksik madde alýmýnýn kýsýtlanmasý, 26

2 FENÝLKETONÜRÝ ÖRNEÐÝNDE DOÐUMSAL METABOLÝK HASTALIKLARDA GENEL TEDAVÝ YAKLAÞIMI BOZUKLUK ÇÖZÜM YOLU Genetik defekt Gen terapisi Enzim yokluðu veya yetersizliði 1. Enzim tedavisi 2. Enzimi yapan saðlam organ nakli Enzimin etkilediði reaksiyonun oluþmamasý 1. Reaksiyon öncesi maddenin birikimi 2. Biriken maddenin alternan yollardan toksik yan ürünlere dönüþmesi 1. Biriken maddeden kýsýtlý diyet 2. Biriken maddeyi zararsýz maddelere parçalatýp vücuttan attýrmak Zararlý yan ürünü vücuttan uzaklaþtýrmak 3. Oluþmayan son üründe eksiklik Eksik son ürünü yerine koymak Þekil 1. Doðumsal metabolik hastalýklarýn oluþ mekanizmasý ve tedavi yolu. defektif enzim aktivitesinin arttýrýlmasý þeklindedir. Özgül tedavi metabolize olamayan substratlarý diyette kýsýtlamak, ikincil metabolik yollarýn iþlerliðini saðlamak, bloka uðramýþ birincil yolun ürününü saðlamak, zorunlu esansiyel besi öðeleri desteði, enzim aktivitesini arttýrmak, eksik kofaktörü yerine koymak, gen transkripsiyonunu arttýrarak enzim oluþumunu kamçýlamak, apoenzimi salýnmayan veya yetersiz emilen besi öðelerini yerine koymak þeklinde yapýlabilir. Tedavi amacý ile fenilketonüri (PKU), metil malonik asidemi, propiyonik asidemi, Akçaaðacý þurubu idrarý hastalýðý, üre döngüsü defektleri, homosistinüri, tirozinemi, galaktozemi, histidinemi, hiperlizinemi için özel formülalar geliþtirilmiþtir. Formüla yanýnda ek besinlere geçiþte proteini kýsýtlý unlu gýdalar ve proteini kýsýtlý süt, mýsýr niþastasý gibi besinler kullanýlmaya baþlanýr. Ayrýca karbonhidrat enerji kaynaklarý, yað enerji kaynaklarý, vitaminler (biotin, tiamin, vitamin B 12, folat, pridoksin, vitamin E), karnitin, aminoasitler (arginin, glisin, lizin vb) gibi besin öðeleri de tedavinin bir parçasýdýr. Doðumsal metabolik hastalýklarýn oluþ mekanizmasý, tedavi yolu ile birlikte Þekil 1'de gösterilmiþtir. Günümüzde PKU en ayrýntýlý çalýþýlmýþ doðumsal metabolik hastalýk olup, kan fenilalanin düzeyleri ile takip edilebildiði gibi enzimatik tanýsý, genetik danýþma için prenatal tanýsý yapýlabilen ve basit bir mikrobiyolojik kompetitif inhibisyon testi olan Guthri testi ile yenidoðan taramalarý yapýlabilen bir hastalýk durumuna gelmiþtir. Þimdi yukarýdaki teorik þemaya PKU açýsýndan bakarak, bir doðumsal metabolik hastalýkta tedavi örneði inceleyelim. GEN TEDAVÝSÝ Fenilketonüri, fenilalanin hidroksilaz (PAH) enzimini kodlayan gendeki mutasyon nedeni ile oluþur. Linsky ve arkadaþlarý ilk kez 1984'te PAH lokusunu 12. kromozomda ve 12q distal parçasýnda göster- 27

3 ÖZER I. Guanozin trifosfat (GTP) GTPCH Neopterin Dihidroneopterin trifosfat PTPS PKU 3 6- Piruvoyl-tetrahidropterin SR Fenilalanin Tirozin Tetrahidrobiopterin PAH Klasik PKU TH DHPR PKU 2 PCD quinoid- Dihidrobiopterin Pterin 4a-karbonilamin Tirozin L-Dopa Biopterin Primapterin Dopamin HVA Þekil 2. Fenilalanin ve tirozin metabolizmasý. Kýsaltmalalar: GTPCH: Guanozin trifosfat siklohidrolaz, PTPS: Piruvoyl-tetrahidropterin sentetaz, SR: Sepiapterin redüktaz, DHPR: Dihidrobiopterin redüktaz, PCD: Pterin karbonilamin dehidrogenaz, PAH: Fenilalanin hidroksilaz, TH: Tirozin hidroksilaz, HVA: Homovanilik asid. diler. Fenilalaninin hidroksilasyonu en az üç enzim tarafýndan oluþturulur ve bunlarýn en az ikisini etkileyen iki lokusta mutasyon vardýr. Bu lokuslar da PAH apoenzimini tanýmlayan allellerin etkilenmesine sebep olmuþtur. Ancak mutant allellerde heterojenlik mevcuttur. Somatik gen transferi ile temel sorunun çözümü için giriþimler yapýlmýþtýr. Gen transferi için aracý olarak rekombinan adenovirus kullanýlarak PAH oluþturamayan fare karaciðerine yapýlan transferin baþarýsý tam, ancak geçici olmuþtur. Taþýyýcý rekombinan adenovirus, nötralizan antikorlar tarafýndan yok edilmiþtir. 1995'te yayýnlanan Goldberg ve arkadaþlarýnýn 686 PKU'lu hastada yaptýðý bir çalýþma sonucunda PAH geninde 105 deðiþik mutasyon tespit edildi. Bu çalýþmanýn da gösterdiði gibi çok sayýda mutasyonu bulunmasý gen tedavisini oldukça güç kýlmaktadýr. Gelecekte yapýlacaklar ile bu güçlük aþýlmak zorundadýr. ENZÝM TEDAVÝSÝ Sorunun ikinci basamaðýný oluþturan enzim eksikliðinin düzeltilmesi de bir baþka çözüm olabilir (Þekil 2). PAH sentezi bir çok kofaktör gerektiren kompleks bir iþlem olup, sentetik üretim pahalý bir yöntemdir. Bu nedenle gen terapisi ile enzimi hastanýn kendi organizmasýna ürettirmek veya saðlam karaciðer transplantý ile enzim yapan organý saðlamak yoluna gidilmiþtir. Varjo ve arkadaþlarý Ýtalya da 10 yaþýnda sirozlu bir çocukta karaciðer transplan- 28

4 FENÝLKETONÜRÝ ÖRNEÐÝNDE DOÐUMSAL METABOLÝK HASTALIKLARDA GENEL TEDAVÝ YAKLAÞIMI tasyonu ile kan fenilalanin düzeyini 9.5 mg/dl deðerinden mg/dl'ye kadar indirmiþtir. Ancak toplumda mevcut PKU sýklýðý ve organ transplantasyonu zorluklarý düþünülürse, rutin PKU tedavisi için karaciðer transplantasyonunun uygun bir yaklaþým olmayacaðý açýktýr. MADDE BÝRÝKÝMÝNÝ ÖNLEMEK Bu amaç için en yaygýn kullanýlan fenilalanin kýsýtlý diyet tedavisidir. Bu konu üzerinde daha sonra ayrýntýlý durmak üzere diðer uygulamalara göz atarsak, fenilalanin hidroksilaz yerine "fenilalanin amonyak liyaz" (PAL) kullanýmý üzerinde durmak gerekir. Mikroalg kaynaklý bu enzim oral yoldan verilerek, vücutta biriken fenilalanini zararsýz maddelere parçalayýp vücuttan attýrmaktadýr. PAL, PAH'ýn aksine kendi kendini katalizler, kofaktör gerektirmez. Sarkissian ve arkadaþlarý tarafýndan geliþtirilen prototip üretimi pahalýydý; ancak ayný ekip daha bol ve ucuz üretim metodu geliþtirdiðini bildirmektedir. PAL kan fenilalanin düzeyini farelerde %76 düzeyinde düþürebilmektedir. Diyet + PAL tedavisi gelecekte önemli bir yer tutacak gibi görünmektedir. OLUÞMAYAN SON ÜRÜNÜ YERÝNE KOYMAK Fenilketonüride oluþamayan tirozin, esansiyel aminoasit olarak kabul edilmelidir. Bunun yaný sýra düþük fenilalaninli besinin tadýný iyileþtirmek ve zihinsel aktivite artýþýna katkýda bulunmak amacý ile fazla tirozin verilmesini önerenler olduðu gibi, bunun tedavi sonucunu etkilemekte anlamlý fark yaratmadýðýný vurgulayanlar da mevcuttur. Yukarýdaki metinden de anlaþýldýðý gibi gen ve enzim tedavisi rutine girecek kadar geliþtirilinceye kadar, fenilalanin kýsýtlý diyete devam etmek gerekmektedir. Bu hastalar için üretilen düþük proteinli, düþük fenilalaninli diyet gýdalar dünyada büyük bir sanayi kolu haline gelmiþtir. Bu hastalýklarýn tanýsý ve tarama çalýþmalarý konusunda ülkemizde büyük aþamalar kaydedilmiþtir. Ancak gittikçe daha fazla sayýda taný konulan bu hastalarýn tedavisini dýþ ülkelere baðýmlý sürdürmeye çalýþmak, ulusal ekonomi ve saðlýk stratejisi açýsýndan ülke çýkarlarýna aykýrýdýr. Bu konuda çok sayýda yeni çalýþmaya ve devam eden çalýþmalarýn desteklenmesine ihtiyaç vardýr. KAYNAKLAR 1. Acosta PB, Yannicelli S. The ross metabolic system nutrition support protocols. Ohio, Ross Laboratories Publication, 1993; 9: Asplin D, Brenton D, Davidson DC et al. Management of PKU. 2nd ed. National Society for Phenylketonuria, Londra, Auerbach VH, DiGeorge AM, Carpenter GG. Phenylalaninemia: a study of the diversity of disorders which produce elevation of blood concentrations of phenylalanine. Aminoacid Metabolism and Genetic Variation. McGraw-Hill, Nyhan WL (ed), New York, 1967, s British Guidelines for PKU Management: Report of Medical Research Council Working Party on PKU and Recommendations of the European Society for PKU on Dietary Management of PKU, National PKU News: Ekim Burton BK. Inborn errors of metabolism in infancy: a guide to diagnosis. Pediatrics, 1998; 102: Eisensmith RC, Martinez DR, Kuzmin AI et al. Molecular basis of Phenylketonuria and a correlation between genotype and phenotype in a heterogeneous southeastern US population. Pediatrics, 1996; 97: Eisensmith RC, Woo SLC. Gene therapy for phenylketonuria. Eur J Pediatr, 1996; 155(Suppl 1): Hanley WB, Lee AW, Hanley AJG et al. Hypotyrosinemia in phenylketonuria. Mol Genet Metab, 2000; 69: Kang ES. Clinical and laboratory approach to a neonate suspected of an inborn error of metabolism. Turk J Pediatr, 1999; 41;16: Kaufman S, Max EE, Kang ES. Phenylalanine hydroxylase activity in liver biopsies from hyperphenylalaninemia heterozygotes: deviation from proportionality with gene dosage. Pediatr Res, 1975; 9: Kawashima H, Kawano M, Masaki A et al. Three cases of untreated classical PKU: a report on cataracts and brain calcification. Am J Med Genet, 1988; 29: Leuzzi V, Bianchi MC, Tosetti M et al. Clinical significance of brain phenylalanine concentration assessed by in vivo proton magnetic resonance spectroscopy in phenylketonuria. J Inherit Metab Dis, 2000; 23: McKusick VA, www3.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ Phenylketonuria Özalp Ý, Yenidoðanda fenilketonüri ve hiperfenilalaninemilerin taranmasý. Katký Pediatri Dergisi, Taramalar ; 21: Phenylketonuria, Report of the Medical Research Council Working Party on PKU, Arch Dis Child, 1993, 68: Phenylketonuria: Screening and Management. National Instýtutes of Health Consensus Development Conference Statement October 16-18, Statement Online 2000; 17: Pietz J, Landwehr R, Kutscha A et al. Effect of high-dose tyrosine supplementation on brain function in adults with phenylketonuria. J Pediatr, 1995; 127:

5 ÖZER I. 17. Rezvani I, Rosenblatt DS. Metabolic Diseases.The Textbook of Pediatrics. Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (eds). 16th ed. WB Saunders, Philadelphia, 2000; 81: Ris MD, Williams SE, Hunt MM et al. Early-treated phenylketonuria: adult neuropsychologic outcome. J Pediatr, 1994; 124: Sarkissian CN, Shao Z, Blain F et al. A different approach to treatment of phenylketonuria: phenylalanine degradation with recombinant phenylalanine ammonia lyase. Proc Natl Acad Sci, 1999; 96: Singh RH, Kable JA, Guerrero NV et al. Impact of experience on phenylalanine levels, knowledge, attitudes, and healt biliefs relevant to nutrition management of phenylketonuria. J Am Diet Assoc, 2000; 100: Stemerdink BA, Kalverboer AF, van der Meere JJ et al. Behaviour and school achievement in patients with early and continuously treated phenylketonuria. J Inherit Metab Dis, 2000, 23: Thompson S. Protocol for the use of XP analog in the dietary management of Phenylketonuria, The new Children's Hospital, Sydney, Tokatlý A. Metabolik hastalýklarda beslenme. Katký Pediatri Dergisi, 1996; 2: Vajro P, Strisciuglio P. Correction of phenylketonuria after liver transplantation in a child with cirrhosis. (Letter) N Eng J Med, 1993, 329: Van Spronsen FJ, Van Rijin M, Bekof J et al. Phenylketonuria: tyrosine supplementation in phenylalanine-restricted diets. Am J Clin Nutr, 2001; 73:

METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME

METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Gülden Köksal Dr. Dyt. Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 00; 5(1) : 7-5 Derleme ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI 1 Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ÖZET Üriner sistem taþ hastalýðý, çocuklarda çoðunlukla gerçek sýklýðýndan daha az taný

Detaylı

Dr. Adem KARA UZMANLIK TEZİ. TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. H. Neslihan ÖNENLİ MUNGAN T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Dr. Adem KARA UZMANLIK TEZİ. TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. H. Neslihan ÖNENLİ MUNGAN T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK METABOLİZMA HASTALIKLARI VE BESLENME POLİKLİNİĞİNDE TANI ALAN VEYA TAKİBE

Detaylı

49 DERLEME Yenidoðan Bebeklerde Uzamýþ Sarýlýk Prolonged Jaundice In Newborn Babies Doç.Dr. Ercan SÝVASLI Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD Gaziantep Týp Dergisi 2009;15(2):49-55.

Detaylı

Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İZMİR

Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İZMİR FENİLKETONÜRİ Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İZMİR Kalıtsal olarak kanda fenilalanin (FA) artışı; otozomal resesif

Detaylı

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Dr. Ayþýn Uçkun*, Dr. Ali Süha Çalýkoðlu** Eriþkin nüfusun %1-6 sýný etkileyen tip 2 diyabetes mellitus toplumda en sýk görülen kronik hastalýklar arasýnda yer almaktadýr.

Detaylı

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 179-195 Derleme Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Elif N. Özmert 1: Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Özmert

Detaylı

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar Þakir ÖZEN*, Kenan HASPOLAT** ÖZET Daha önceki yýllarda, kýþýn doðanlarda þizofreninin sýk görülmesi, depresyona kýþ aylarýnda sýk rastlanmasý

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 128-138 Derleme Menenjit II: Klinik bulgular ve taný Güler Kanra 1, Mehmet Ceyhan 1, Ateþ Kara 2 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü,

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

66 Preterm Yenidoðanlarda Parenteral Beslenmede Yenilikler Changes in Parenteral Nutrition of Preterm Newborns DERLEME Doç.Dr. Hande GÜLCAN Baþkent Üniversitesi Týp Fakütlesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý

Detaylı

Kalıtsal Metabolik Hastalıklar

Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi 2010- İZMİR Kalıtsal metabolik hastalıklar Spesifik proteinleri

Detaylı

Çocuk Beslenmesinde Demirin Yeri ve Önemi

Çocuk Beslenmesinde Demirin Yeri ve Önemi Çocuk Beslenmesinde Demirin Yeri ve Önemi Dr. Selda Hýzel Bülbül* Çocuklarýn saðlýklý geliþimi, genetik özellikleri yanýnda beslenme, temiz çevre, sosyal etkileþimler gibi dýþ etmenlere de baðlýdýr. Fizik

Detaylı

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Developing Treatment Modalities in Retinitis Pigmentosa M. Alper ERDÝNÇ 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Retinitis pigmentosa, fotoreseptör

Detaylı

Metilmalonik Asidüri ve Prepilorik Perde Birlikteliği: Vaka Sunumu

Metilmalonik Asidüri ve Prepilorik Perde Birlikteliği: Vaka Sunumu doi:10.5222/j.child.2011.133 Vaka Sunumu Metilmalonik Asidüri ve Prepilorik Perde Birlikteliği: Vaka Sunumu Muhittin ÇELİK *, Emrah CAN *, Fatih BOLAT *, Sinan USLU *, Nihat SEVER **, Hasan ÖNAL *** Metilmalonik

Detaylı

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51 Epilepsi 2008;14(1): 1751 KONUÞMACI SUNUMLARI K1 PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLARLAFORA HASTALIÐI...18 K2 DÝÐER PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLAR...18 K3 SÝKLÝK ALTERNAN PATTERN VE EPÝLEPSÝ ÝLÝÞKÝSÝ...19

Detaylı

Yenidoğan ve süt çocukluğunda kolestaz

Yenidoğan ve süt çocukluğunda kolestaz Derleme Review 1 DO I: 10.4274/tpa.1547 Yenidoğan ve süt çocukluğunda kolestaz Cholestasis in newborn and infancy period Fügen Çullu Çokuğraş, Ömer Faruk Beşer İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 109-118 Yorum Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze G. Aydan Genç 1, B. Berrin Ertürk 2, Erol Belgin 3 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1

Detaylı

DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ

DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ Do umsal metabolizma hastal klar vücudun biyokimyasal

Detaylı

Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri

Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 69-84 Derleme Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri Turgay Coþkun Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Coþkun T.

Detaylı

Ulusal Klinik Biyokimya Laboratuvar Tıbbı Uygulama Kılavuzları:

Ulusal Klinik Biyokimya Laboratuvar Tıbbı Uygulama Kılavuzları: Clinical Chemistry 55:9, 1615-1626 (2009) Özel Rapor Ulusal Klinik Biyokimya Laboratuvar Tıbbı Uygulama Kılavuzları: Tandem Kütle Spektrometrisi Kullanılarak Genişletilmiş Yenidoğan Taramasıyla Tanımlanan

Detaylı

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir GÜNCEL zaman deðerlidir Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir ÝÇÝNDEKÝLER Dernek Faaliyetleri 2 Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi nde Çocuk Yoðun Bakým Ünitesi Bilim Dalý oldu. 2 Çocuklarda

Detaylı

Alzheimer hastalýðýnýn (AH) patofizyolojisi

Alzheimer hastalýðýnýn (AH) patofizyolojisi Alzheimer Hastalýðýnýn Tedavisi Doç. Dr. M. Fevzi ÖZTEKÝN* Alzheimer hastalýðýnýn (AH) patofizyolojisi hakkýnda bilgilerimiz arttýkça güncel tedavi olanaklarý da artmaktadýr. Tedavide diðer dejeneratif

Detaylı

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2004; (1) :-10 Klinik Araþtýrma YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * 1 1 1 1 Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, 1 1 Hale YENER, Tanju ÇELÝK ÖZET Amaç: Bu çalýþmada

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER* Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen artýþ ile birlikte yaþlý nüfus sayýsýnda da artýþ olmuþ, 1950'lerde ortalama yaþam süresi 36 yýl

Detaylı

Crush sendromu DERLEME. Behçet Al 1, M. Nezir Güllü 1, Metin Kaplan 2, Cahfer Güloðlu 1, Mustafa Aldemir 1

Crush sendromu DERLEME. Behçet Al 1, M. Nezir Güllü 1, Metin Kaplan 2, Cahfer Güloðlu 1, Mustafa Aldemir 1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 31-38 DERLEME Crush sendromu Behçet Al 1, M. Nezir Güllü 1, Metin Kaplan 2, Cahfer Güloðlu 1, Mustafa Aldemir 1 1 Acil Týp Anabilim Dalý, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

ORJÝNAL ARAÞTIRMA Týpta moleküler genetik taný ve klinik uygulamalar Molecular genetic diagnosis and clinical applications in medicine Sacide pehlivan 1 1 Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi, Týbbi Biyoloji

Detaylı

Beş aylık erkek hasta karında şişlik nedeniyle hastanemize başvurdu. Öykü ve

Beş aylık erkek hasta karında şişlik nedeniyle hastanemize başvurdu. Öykü ve SORUN VAKA Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:52-60 Karaci erde ya nodülleri, bilateral nefromegali, rikets ve akut karaci er yetmezli i olan beß ayl k erkek hasta Ahmet Çetinkaya 1, H. Serap Kalkano lu 2,

Detaylı