Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi"

Transkript

1 ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Evaluation of Children Followed-Up at the Well-Child Unit of Ankara Training and Research Hospital Ülkü Týraþ, MD. Dilek Dilli, MD. Yýldýz Dallar, MD. Özet Amaç: Saðlam çocuk izlemi, koruyucu saðlýk hizmetlerinin temelini oluþturmaktadýr. Bu yazýda, Saðlam Çocuk Ünitesi uygulamalarý ve bu ünitede izlenen olgularýn deðerlendirilmesi amaçlandý. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2004 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Saðlýk Bakanlýðý Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Çocuk Kliniði, Saðlam Çocuk Ünitesi'nde izlenen toplam olgu retrospektif olarak deðerlendirildi. Bulgular: Olgularýn yaþ ortancasý 13 ay olup kýz/erkek oraný 1.48 idi. Yýllara göre deðerlendirildiðinde, Saðlam Çocuk Ünitesi'nde izlenen olgu sayýsýnýn 2004 yýlýnda iken 2006 de a yükseldiði gözlendi. Üç yýl boyunca izlenen olgulardan (%8.5) yenidoðana fenilketonüri ve hipotiroidi taramasý yapýldýðý, bunlarýn %0.4 ünün hipotiroidi tanýsý ile izleme alýndýðý saptandý. Çalýþma süresince aþý yapýldýðý ve tüm yýllarda en fazla uygulanan aþýnýn hepatit B aþýsý olduðu (%51.7) gözlendi. Ýzlenen tüm olgularda en sýk karþýlaþýlan sorunlar, yenidoðan hiperbilirubinemisi (%8.5) ve demir eksikliði anemisi idi (%2.9). Sonuç: Türkiye gibi genç nüfusun ve doðurgan çaðdaki kadýn sayýsýnýn fazla olduðu geliþmekte olan bir ülkede saðlýklý nesiller yetiþebilmesi için bu tür uygulamalarýn yaygýnlaþtýrýlmasý yararlý olacaktýr. Anahtar Sözcükler: Çocuk Bakýmý; Uygulamalar. This manuscript can be downloaded from the webpage: Submitted : April 25, 2007 Revised : October 17, 2007 Accepted : Novamber 22, 2007 Abstract Purpose: Well-child unit follow-up constitutes the basis of the preventive health care facilities. We aimed to evaluate the Practices of the Well-Child Unit and the children followed up in this Unit. Material and Methods: 16,298 children followed-up at the Well-Child Unit of Department of Pediatrics, Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital between January-2004 and December 2006 were evaluated retrospectively. Results: The median age of the children was 13,4 ± 4,0 months, and female to male ratio was The number of the children followed up at the Well-Child Unit is increasing (2004; 4,849 and 2006; 6,139). During the study period, 1,386 (8,5%) newborns were screened for inborn diseases and six (0.4%) were diagnosed hypothyroidism. The overall percentage of the vaccinated children was 84,7% hepatitis B being the most common vaccine (51.7). The most common problems seen among the followed up were neonatal hyperbilirubinemia (8.5%) and iron deficiency anemia (2.9%). Conclusion: In developing countries, such as Turkey, where there are so many young people and women, it would be beneficial if these facilities could be more widely available in order to create healthier generations. Key Words: Child care; Facilities. Corresponding Author: Ülkü Týraþ, Ankara, Turkey 444

2 Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Giriþ Saðlam çocuk izlemi, birinci basamak çocuk saðlýðý ve hastalýklarý hizmetlerinin temelini oluþturmaktadýr. Sadece saðlýklý çocuklara verilmesi gereken bir hizmet deðil, tüm çocuklarýn büyüme geliþmelerinin izlendiði, saðlýklý olup olmadýðýnýn deðerlendirildiði, aþý ve saðlýk eðitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarýnýn sunulduðu bir çocuk saðlýðý hizmetidir (1). Bu ünitenin görevleri, yenidoðan bebek bakýmý, anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi, kalýtsal hastalýklarýn taranmasý ile yenidoðan hiperbilirubinemisi, kan uyuþmazlýðý, geliþimsel kalça displazisi, inmemiþ testis, yenidoðan hemorajik hastalýðý gibi sorunlarýn erken dönemde tanýnmasý, 0-5 yaþ arasý çocuklarýn aþý, büyümegeliþme izleminin yapýlmasý, beslenme, vitamin ve mineral desteðinin uygun þekilde yapýlmasýnýn saðlanmasý olarak sýralanabilir. Amerikan Pediatri Akademisi, bebeklerin doðumda, 2 haftalýk, 2 aylýk, 4, 6, 9, 12, 15, 18 ve 24 aylýk iken mutlaka kontrol edilmelerini önermektedir. Süt çocukluðundan sonra 6-12 ayda bir kontrollere devam edilmelidir (2). Bu izlemlerin ayrý bir ünitede yapýlmasý saðlýklý çocuklarýn enfeksiyon ortamýndan uzak tutulmasýný ve anne eðitimi için yeterli zaman ayrýlmasýný saðlamasý bakýmýndan önemlidir (3,4). Bu çalýþmada, Ocak 2004 ve Aralýk 2006 tarihleri arasýnda kliniðimiz Saðlam Çocuk Ünitesi nde izlenen olgularýn ve yapýlan uygulamalarýn deðerlendirilmesi planlandý. Gereç ve Yöntem Saðlam Çocuk Ünitesi nde, Ocak 2004 ve Aralýk 2006 tarihleri arasýndaki 3 yýllýk süre boyunca izlenen, 0 5 yaþ arasý olgu poliklinik kayýtlarý incelenerek retrospektif olarak deðerlendirildi. Genel Pediatri Polikliniði ve Saðlam Çocuk Ünitesi ne baþvuran olgu sayýlarý karþýlaþtýrýldý. Saðlam Çocuk Ünitesi nde izlenen olgularýn yaþý, cinsiyeti, yapýlan tarama testleri, aþý uygulamalarý ve sýk karþýlaþýlan sorunlar deðerlendirildi. Yenidoðan döneminde Guthrie kartlarýna alýnan kan örnekleri, fenilketonüri taramasý için Hacettepe Üniversitesi Metabolizma laboratuarýnda, eþ zamanlý olarak hipotiroidi (TSH) taramasý için alýnan kanlarýn ise Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi hormon laboratuarýnda incelendi. Veriler bilgisayar ortamýnda SPSS 10.0 paket programý kullanýlarak kaydedildi. Ýstatistiksel incelemelerde tanýmlayýcý deðerlendirmeler kullanýldý. Bulgular Toplam olgu sayýsý , ortanca yaþý 13 ay (min: 0, maks: 60 ay) olup, kýz olgu sayýsý 9.745, erkek olgu sayýsý idi ( kýz/erkek oraný 1.48). Saðlam Çocuk Ünitesi nde izlenen olgu sayýsýnýn 2004 yýlýnda iken 2006 yýlýnda a yükseldiði gözlendi. Saðlam Çocuk Ünitesi ne baþvuran olgu sayýsýnýn Genel Çocuk Polikliniðine baþvuran olgu sayýsýna oranýnýn 2004 yýlýnda %10,6 iken 2006 yýlýnda %8,5 e düþtüðü saptandý. Olgularýn yaþ gruplarýna göre daðýlýmýna bakýldýðýnda %48,8 inin (n=7.954) yenidoðan (0-30 gün), %31 inin (n=5.052) süt çocuðu (1-12 ay), %18,2 sinin (n=2.966) oyun çaðý (1-3 yaþ), %2 sinin da (n=326) okul öncesi (3-5 yaþ) grubunda olduðu saptandý. Ünitemize baþvuran tüm annelere anne sütü ve emzirme konusunda bilgi verilmektedir. Yaptýðýmýz incelemede bebeklerin %90 ýnýn ilk ayda anne sütü ile beslenmeye baþladýðý ancak 1. aydan sonra %70 inin diðer besinlere baþvurduðu saptandý. D vitamini alýmý yönünden deðerlendirildiðinde ilk 1.ayda D vitamini kullanma oranýnýn %80-90 dolayýnda olduðu 6.aydan sonra ise %75 e düþtüðü belirlendi. Yenidoðan grubunda (% 8,5) yenidoðana fenilketonüri ve hipotiroidi tarama testleri yapýldýðý saptandý (2004 de 286, 2005; 420, 2006; 680). Fenilketonüri testi sonuçlarýna göre Ünitemize geri bildirimde bulunulan (guthrie pozitif) olgu yoktu. Hipotiroidi taramasý sonucunda TSH yüksekliði saptanan toplam 6 (%0,4) olgu hipotiroidi tanýsý ile Çocuk Endokrin Polikliniðinde izleme alýndý. Saðlam Çocuk Ünitesi nde izlenen olgularda en sýk karþýlaþýlan sorun yenidoðan grubunda yenidoðan hiperbilirubinemisi (%8,4) idi. Hiperbilirubinemili olgularýn tamamýnýn indirek hiperbilirubinemili olduðu %30,9 unun uzamýþ sarýlýk, %14,2 sinin ABO uygunsuzluðu, %2,7 sinin Rh uygunsuzluðu ve diðer olgularýn da fizyolojik sarýlýk (%52,1) nedeniyle izlendiði saptandý. Sarýlýðýn ilk 24 saatten sonra baþlamasý, total bilirubin artýþýnýn 5 mg/dl/günden az olmasý, pik bilirubin düzeyine 3-5 günde ulaþmasý ve 15 mg/dl yi geçmemesi, term bebeklerde 1 hafta, preterm bebeklerde ise 2 haftadan kýsa sürmesi durumunda fizyolojik sarýlýk olarak deðerlendirildiði öðrenildi. Term bebeklerde 1 hafta, preterm bebeklerde 2 haftadan uzun süren sarýlýk ise uzamýþ sarýlýk olarak kabul edildiði öðrenildi. Uzamýþ sarýlýk nedeniyle araþtýrýlan olgularýn %26,9 unda idrar 445

3 Ülkü Týraþ, Dilek Dilli, Yýldýz Dallar yolu enfeksiyonu, %5,1 inde hipotiroidi saptandýðý, diðer olgulardaki sarýlýk nedeninin Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim düzeyi ve metabolik taramayý içeren tüm testlerin normal olarak deðerlendirilmesi sonrasýnda anne sütü ile iliþkilendirildiði öðrenildi. Tüm yaþ gruplarýnda 3 yýl boyunca toplam aþý yapýldýðý, en fazla uygulanan aþýnýn hepatit B aþýsý olduðu gözlendi (%51,7) Diðer aþýlar arasýnda hemofilus influenza tip B, influenza, kýzamýk-kýzamýkçýk-kabakulak, suçiçeði ve hepatit A aþýlarý yer almakta olup, bu aþýlarýn uygulanma oraný giderek arttýðý dikkat çekti (Þekil 1). Ünitemizde, tüm yenidoðanlar geliþimsel kalça displazisi yönünden muayene edilmekte risk grubundaki olgular radyolojik yönden tetkik edilmektedir. Yapýlan deðerlendirmeler sonunda 3 yýlda 30 (%0,1) olgu geliþimsel kalça displazisi tanýsý ile ortopedi polikliniðine yönlendirildiði saptandý. Süt çocukluðu döneminde en sýk karþýlaþýlan sorun demir eksikliði anemisi (%2,9) idi. Demir eksikliði anemisi saptanan çocuklarýn beslenme þekli ile ilgili veri yoktu. Bu olgularýn demir profilaksisi almadýðý veya yanlýþ kullandýðý belirlendi. Bu grupta nutrisyonel rikets oranýnýn %2,2 olduðu gözlendi. Poliklinik kayýtlarýndan elde edilen bilgiye göre mikrosefali-makrosefali gibi sorunlarýnýn % 0,3 oranýnda, nöromotor retardasyonun %0,1, malnütrisyon oranýnýn %0,2; obezite oraný ise %0,8 oranýnda saptandýðý öðrenildi. Diðer tanýlar arasýnda hemolitik anemiler, konjenital anomaliler, konjenital adrenal hiperplazi ve prematüre retinopatisi yer almakta idi (Tablo I). Tablo I. Ýzlenen olgularda sýk karþýlaþýlan sorunlar Tanýlar 2004 n=1079 % 2005 n= 1190 % 2006 n=1378 % Yenidoðan hiperbilirubinemisi Fizyolojik sarýlýk ABO uygunsuzluðu Rh Uygunsuzluðu Uzamýþ sarýlýk , , Ýnfantil kolik , , ,0 Demir eksikliði anemisi , , ,6 Rikets , ,7 98 7,1 Omfalit/pyodermi 54 5,9 62 5,2 74 5,3 Yenidoðan sepsisi 24 2,2 26 2,1 32 2,3 Yenidoðan hemorajik hastalýðý 22 2,0 24 2,0 26 1,8 Konjenital hipotiroidi 21 1,9 24 2,0 36 2,6 Ýdrar yolu enfeksiyonu 18 1,6 21 1,7 23 1,6 Umblikal/inguinal herni 16 1,4 14 1,1 19 1,3 Prematürite 11 1,0 13 1, Geliþimsel kalça displazisi 8 0,7 10 0,8 12 0,8 Ýnmemiþ testis 7 0,6 8 0,7 10 0,7 Diðerleri 96 8,9 98 8,3 84 6, ,4 446

4 Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Þekil 1. Yýllara göre yapýlan aþý sayýlarý Aþý Sayýsý Yýllar Diðer Kýzamýk Hepatit-B DBT-Polio BCG Tartýþma Bu çalýþma ile 3 yýl boyunca Saðlam Çocuk Ünitesi nde izlenen olgular deðerlendirildiðinde, olgu sayýsý ve yapýlan uygulamalarýn giderek arttýðý gözlendi. Saðlam Çocuk Ünitesi ne baþvuran olgu sayýsýnýn Genel Çocuk Polikliniðine baþvuran olgu sayýsýna oranýnýn ise 2004 yýlýnda % 10,6 iken 2006 yýlýnda % 8,5 e düþtüðü saptandý. Ancak, bu oransal düþmenin genel poliklinikte muayene olan hasta sayýsýndaki artýþa baðlý olduðu düþünüldü. Tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de çocuk saðlýðý alanýnda 20. yüzyýlýn son yarýsýnda çok önemli yol alýnmýþ, özellikle koruyucu hizmetlerin yaygýnlaþmasý ile bebek ölüm hýzý son 30 yýlda yaklaþýk beþ kat azalmýþ, 2003 yýlýnda binde 29 a düþmüþtür. Nüfusunun büyük kýsmý çocuk ve gençlerden oluþan ülkemizde, toplumsal geliþimin belki en önemli basamaðýný oluþturan bebeklik ve erken çocukluk dönemi ile ilgili çalýþmalara önem verilmelidir (5). Çocuk geliþimi karmaþýk bir süreçtir. Saðlam Çocuk Üniteleri saðlýklý çocuklarýn doðumdan itibaren yaþa göre beklenen sorunlarýn taramasýnýn yapýldýðý, anne sütü ile beslenme ve D vitamini kullanýmý konusunda eðitim verildiði, böylece normal büyüme ve geliþmenin saðlanmasý ve bazý hastalýklarýn önlenmesi veya erken teþhis edilerek tedavi edilmesinin amaçlandýðý yerlerdir. Amerikan Pediatri Akademisi ve Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) ilk 4-6 ay sadece anne sütü ile beslenmeyi ve anne sütüne en az 12 aya kadar devam edilmesini önermektedir (6). Türkiye de emzirmenin yaygýn olduðu ve tüm çocuklarýn %97 sinin bir süre emzirilmiþ olduðu bilinmektedir (7). Ünitemize baþvuran tüm annelere anne sütü ve emzirme konusunda bilgi verilmektedir. Yaptýðýmýz incelemede bebeklerin %90 ýnýn ilk ayda anne sütü ile beslenmeye baþladýðý ancak 1. aydan sonra %70 inin diðer besinlere baþvurduðu saptandý. Anneleri ek besinlere erken baþlamasýnýn en önemli nedeni Karatoprak ve ark. nýn çalýþmasýnda belirtildiði gibi (3) annenin sütünün yetmediðini düþünmesi idi. Fetal yaþamdan itibaren bebeklere yeterli D vitamini saðlanmasý gereklidir (8). Anne sütünün 1 litresinde ÝÜ D vitamini bulunmakta ve bu miktar bebeklerin günlük 400 ÝÜ olan gereksinimini karþýlamamaktadýr (9). Günümüzde, nutrisyonel riketsin önlenebilmesi için, beslenme tarzlarýna bakýlmaksýzýn bütün bebeklere ÝÜ D vitamini verilmesi önerilmektedir (9,10). D vitamini desteðinin süresi konusunda tam bir anlaþma yoktur. Amerikan Pediatri Akademisi (APA) adolesan dönemi dahil olmak üzere günde en az 200 ÝÜ D vitamini alýmýnýn saðlanmasýný önermektedir. Ýngiltere'de tüm çocuklar için 3 yýl, riskli gruplar (Asya kökenliler) için 5 yýl D vitamini desteði saðlanmaktadýr (11). Ülkemizde bebek ve çocuklarda nutrisyonel rikets sýklýðý %1,67-19 olarak bildirilmektedir. Yakýn zamanda yayýnlanan bir uzlaþý çalýþmasýnda ülkemizde tüm bebeklere yaþamýn ilk günlerinden itibaren en az 12 ay süreyle, tercihen 3 yaþ bitene kadar günde 400 ÝÜ D vitamini verilmesi önerilmiþtir (12). Saðlam Çocuk Ünitesi uygulamalarýna göre baþka bir merkezde baþlanmamýþ ise her bebeðe 1. ayda D vitamini 400 IU/gün baþlanmakta ve en az 12 ay kullanýlmasý önerilmektedir. Yaptýðýmýz incelemede ilk 1.ayda D vitamini kullaným oranýnýn %80-90 dolayýnda olduðu 6. aydan sonra ise %75 e düþtüðü belirlendi. Süt çocuklarýnda nutrisyonel rikets oranýnýn %2,2 olduðu saptandý. Saðlýklý çocuklarýn aralýklarla poliklinik koþullarýnda izlenmesi, olasý hastalýklarýn klinik ya da laboratuar bulgusu vermeden tanýnmasýný ve bu bireylerin ileride öngörülen hastalýklardan korunmasýný saðlayabilir (13). Kalýtsal metabolik hastalýklar, ender görülen, çoðu otozomal resesif geçiþli hastalýklardýr. Türkiye gibi akraba evliliðinin görüldüðü ülkelerde sýklýklarýndaki artýþ ciddi toplumsal saðlýk problemlerine yol açmaktadýr. Ülkemizde, yaklaþýk olarak fenilketonüri 1: 4500, hipotiroidi 1:3000 sýklýkta görülmektedir (14,15) Her iki hastalýk da erken dönemde taný ve tedavinin olmadýðý durumlarda aðýr nöromotor ve mental retardasyonla seyreder. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülmekte olan "Fenilketonüri Tarama Programý" 1987 yýlýnda baþlatýlmýþ, 1993 yýlýnda 447

5 Ülkü Týraþ, Dilek Dilli, Yýldýz Dallar tüm ülkeye yaygýnlaþtýrýlmýþtýr yýlýnda %10 olan kan alma oraný 1998 yýlýnda %53'e ulaþmýþtýr. Bu çalýþmada üç yýlda 1,370 (%8.4) yenidoðana fenilketonüri ve hipotiroidi taramasý yapýlmýþ, 6 olgu hipotiroidi tanýsý ile izleme alýnmýþtýr. Fenilketonüri test sonuçlarýnýn ünitemize geri bildirimi olmamasý nedeniyle bu tarama testi ile ilgili veri elde edilememiþtir. Ýndirek hiperbilirubinemi, yenidoðanlarda sýk karþýlaþýlan bir sorun olup, çoðu olguda selim seyreder. Ancak, tedavisiz, aþýrý yüksek indirek hiperbilirubinemi potansiyel olarak nörotoksiktir. Bakýrköy Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde izlenen 80 indirek hiperbilirubinemili olgunun deðerlendirilmesi sonucunda en sýk nedenin fizyolojik sarýlýk ve anne sütü sarýlýðý (%32,5) olduðu, ABO uygunsuzluðu oranýnýn %27,5 ve Rh uygunsuzluðu oranýnýn %8,7 olduðu bildirilmiþtir (16). Yiðit ve arkadaþlarý, Vakýf Gureba Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yatýrýlarak izlenen 319 indirek hiperbilirubinemili yenidoðanda hiperbilirubineminin nedenini araþtýrdýklarýnda, 67(%21) olguda ABO uygunsuzluðu, 15 olguda (%4,7) Rh uygunsuzluðu saptamýþlardýr (17). Ünitemizde, 3 yýlda 1,370 yenidoðan indirek hiperbilirubinemi tanýsý ile izlenmiþ olup yine en sýk nedenin fizyolojik sarýlýk (%52,1), %14,2 oranýnda ABO uygunsuzluðu, %2,7 oranýnda ise Rh uygunsuzluðu saptanmýþtýr. Enfeksiyon hastalýklarýnýn morbidite ve mortalitesini azaltmada en ucuz ve en etkili yolun aþýlama olduðu bilinmektedir (18). Saðlam Çocuk Ünitesi ne hem hastanemiz Kadýn-Doðum Bölümünde doðan bebekler hem de baþka nedenlerle baþvuran çocuklar yönlendirilmektedir. Ünitemizde uygulanan aþý programý Saðlýk Bakanlýðý önerilerine göre güncellenmektedir. Saðlam Çocuk Ünitesine baþvuran her çocuðun aþý kartý incelenerek eksik olan aþýlarý yapýlmaktadýr. Ancak, aþýlama programý baþlatýlan çocuklar oturduklarý bölgeye yakýn Saðlýk Ocaklarýný tercih edebilmektedir. Bu nedenle aþý programýna göre yapýlmasý gereken aþý sayýsý ile çocuk sayýsý örtüþmemektedir. Aþý uygulamalarý incelendiðinde yapýlan aþý sayýsýnýn yýllar içinde arttýðý gözlenmiþtir. Saðlýk Bakanlýðý aþý programýna ilaveten çocukluk çaðýnda yapýlmasý gereken hemofilus influenza, influenza, kýzamýkkýzamýkçýk-kabakulak, suçiçeði ve hepatit A aþýsý gibi özel aþýlar konusunda da aileler bilgilendirilmektedir. Bu özel aþýlarýn uygulanma oranlarýnda da artýþ saptanmýþtýr. Bunun nedeni, Saðlam Çocuk Ünitesi nde izlenen olgu sayýsýndaki artýþýn yaný sýra basýn ve yayýn organlarý aracýlýðý ile bu tür aþýlar hakkýnda halkýn bilgi düzeyinin artmasý olarak açýklandý. Tüm yenidoðanlar geliþimsel kalça displazisi yönünden taranmalýdýr. Yenidoðan döneminde geliþimsel kalça displazisi bulgularý negatif olsa bile her ziyarette kalça muayenesi tekrarlanmalýdýr (19). Nitekim ünitemizde üç yýlda 30(%0,1) olgu geliþimsel kalça displazisi tanýsý ile ortopedi polikliniðine yönlendirildiði belirlenmiþtir. Demir eksikliði anemisi geliþmemiþ ülkelerin sorunu olmakla birlikte, tüm dünyada önde gelen saðlýk sorunlarýndan biridir. Özellikle çocukluk döneminde geliþme ve büyümeye olumsuz etkiler yaptýðý iyi bilinmektedir (20). Dünya Saðlýk Örgütü bebeklerde demir eksikliði anemisinin önlenmesi için; bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelerini ve 6-24 ay arasýndaki bebeklere günde 1-2mg/kg proflaktik demir verilmesini önermektedir. Demir eksikliðinin diðer yaþ gruplarýna göre çocuklarda daha sýk görülmesinde diyetle alýnan demirin biyoyararlanýmýnýn iyi olmamasý da rol oynamaktadýr. Sýk karþýlaþýlan nedenlerden bir diðeri de, çocuklarýn inek sütü tüketimidir (21). Ülkemizde demir eksikliði anemisi süt çocuklarýnda %40 civarýndadýr. Demir eksikliðinin önlenmesi çocuðun saðlýklý geliþimi için önemlidir. Anneden gelen demir depolarý 4-6 ay yetmekte; önlem alýnmazsa 6. aydan sonra demir eksikliði anemisi geliþmektedir. Anne sütü ile beslenen ve miadýnda doðan bebeklerde 6-12 ay arasýnda hemoglobin taramasý önerilmektedir (22). Saðlam Çocuk Ünitesi nde izlenen tüm olgularda 4. aydan itibaren demir profilaksisi önerilmekle birlikte, 486(%2,9) olguda demir eksikliði anemisi saptanmýþ, anemi geliþen çocuklarýn demir preparatý kullanmadýðý veya yanlýþ kullandýðý belirlenmiþtir. Olgularýn beslenme þekilleri hakkýnda veriye ulaþýlamadýðý için deðerlendirme yapýlamamýþtýr. Ayrýca, demir eksikliði anemisi oranýnýn literatüre göre düþük saptanmasýnýn nedeni her olguda hemogram kontrolünün yapýlmamýþ olmasý olabilir. Ýlk 5 yaþtaki çocuk ölümlerinin çoðunda malnütrisyon ve yol açtýðý sorunlar rol oynamaktadýr (23). Bu nedenle bu üniteye baþvuran çocuklarda her seferinde boy ve vücut aðýrlýðý ölçülmeli, belli bir yaþa kadar baþ çevresi izlenmelidir. TNSA 1998 verilerine göre çocuklarýn %2,3 ünün boylarýna göre, %9,7 sinin de yaþlarýna göre düþük aðýrlýklý olduðu, genel malnütrisyon sýklýðýnýn %8,7 olduðu saptanmýþtýr (7). Doðu Bölgesinde yapýlan, 5 yaþ altý çocuklarda beslenme ve malnütrisyon durumunun araþtýrýldýðý bir çalýþmada boy kýsalýðý prevalansýnýn %23,4 448

6 Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi olduðu ve çocuklarýn yaþlarýna göre vücut aðýrlýklarý deðerlendirildiðinde, %9,4'ünün "düþük kilolu" olduðu saptanmýþtýr (24). Baþkent Üniversitesi nde 5 yaþ altý çocuklarda obezite sýklýðýnýn araþtýrýldýðý baþka bir çalýþmada çocuklarýn %8,3 ünün fazla tartýlý olduðu ve obezite sýklýðýnýn malnutrisyona göre daha yüksek olduðu gözlenmiþtir (25). Kliniðimiz Saðlam Çocuk Ünitesine baþvuran tüm çocuklarýn boyu, kilosu ve ilk 2 yaþta baþ çevresi ölçülerek aþý-izlem kartlarýna kaydedilmektedir. Poliklinik kayýtlarýndan elde edilen bilgiye göre mikrosefali-makrosefali gibi sorunlarýn % 0,3 oranýnda, malnütrisyon oranýnýn %0,2; obezite oranýnýn ise %0,8 oranýnda olduðu saptanmýþtýr. Bu tür sorunlarýn görülme sýklýðýnýn az olmasý bu olgularýn öncelikle genel Çocuk Polikliniklerine baþvurmasýna baðlandý. Mental retardasyon, geliþim dönemlerinde ortaya çýkan, çevreye uyum ve davranýþlardaki bozulma ile birlikte olan, genel zihinsel fonksiyonlarýn ortalamanýn anlamlý derecede altýnda olmasý þeklinde tanýmlanabilir. Deðiþik ülkelerde farklý þekilde yapýlan taramalarda toplumun %1-4 oranýnda eðitimden yararlanma düzeyinin altýnda olduðu saptanmýþtýr (26,27,28). Mental retardasyonun nedenleri deðiþen; neonatal travma, enfeksiyon hastalýklarý, kromozomal anormallikler, metabolik hastalýklar ve çevresel toksinler olarak sýralanabilir. Çocuk hekiminin geliþme geriliðini erken dönemde tanýmasý çok önemli olup bu sayede uygun tedavi ve kendi kapasitelerinin harekete geçirilmesi mümkün olur. Saðlam Çocuk Polikliniðine baþvuran olgular arasýnda nöromotor gerilik saptanarak Çocuk Nöroloji Polikliniðine yönlendirilen olgu oranýnýn %0,1 dolayýnda olduðu dikkati çekti. Bu oranýn literatüre göre düþük olmasýnýn nedeni mental retarde olgularýn Çocuk Nöroloji Polikliniði ne yönlendirilmesi olabilir. Bu çalýþma Saðlam Çocuk Ünitesi nin gerekliliði ve önemini açýkça ortaya koymaktadýr. Çalýþma alaný tamamen farklý olan bu ünitenin genel poliklinikten ayrý olarak deðerlendirilmesi bir zorunluluktur. Türkiye gibi genç nüfusun ve doðurgan çaðdaki kadýn sayýsýnýn fazla olduðu bir ülkede saðlýklý nesiller yetiþebilmesi için koruyucu saðlýk hizmetlerine aðýrlýk verilmelidir. Kaynaklar 1-Yurdakök K, Saðlam Çocuklarýn Ýzlemi. Katký Pediatri Dergisi 1999; 20: Gür E, Saðlam Çocuk Ýzlemi. Ý.Ü.Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri. Saðlam Çocuk Ýzlemi Sempozyum Dizisi, no:35, Deomed Medikal Yayýncýlýk, Ýstanbul, Türkiye, 2003:9-16., 3-Haggerty RJ, Green M. History of academic general and ambulatory pediatrics. Pediatric Research 2003;53: Karatoprak N. Anne Sütü ile Beslenmeye Etki Eden Faktörlerin deðerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 2003;3: Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý 2003 (TNSA 2003). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye, Curran J, Barness L. Nutrition. Behrman R, Kliegman R, Jenson H, (eds). Nelson Textbook of Pediatrics 16 th ed. Philadelphia: Saunders Company, 2000: Tunçbilek E, Kurtuluþ E, Hancýoðlu A. Bebeklerin, çocuklarýn ve annelerin beslenmesi. Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý 1998 de. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 1999: Holick MF. Vitamin D. In: Shills ME, Olson JA, Shike M, Ross CA, editors. Modern Nutrition in Health and Disease. 9nd ed. Baltimore: Williams & Williams; p Hochberg Z, Bereket A, Davenport M, et al. Consensus development for the supplementation of vitamin D in childhood and adolescence. Horm Res 2002; 58: American Academy of Pediatrics. Clinical Report: Prevention of Rickets and Vitamin D Deficiency: New Guidelines for Vitamin D. Pediatrics 2003; 111: Department of Health. Report on Health and Social Subjects No.41.Dietary Reference Values for Food Energy and Nutrients for the United Kingdom. HMSO, London,

7 Ülkü Týraþ, Dilek Dilli, Yýldýz Dallar 12-Hatun Þ, Bereket A, Çalýkoðlu AS, Özkan B. Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nutrisyonel raþitizm. Sürekli Týp Eðitimi Dergisi 2002; 11-12: Mikulencak M, Ed. A critical link; interventions for physical growth and psychological development; a review. Geneva: World Health Organization (WHO), Department of Child and Adolescent Health and Development (CAH), 1999: Özalp Ý. Yenidoðanda fenilketonüri ve hiperfenilalaninemilerin taranmasý. Katký Pediatri Dergisi 2000; 21: Yordam N, Alikaþifoðlu A, Özon A ve ark. Yenidoðanlarda konjenital hipotiroidi taramasý sonuçlarý: 10 yýlýn deðerlendirilmesi. VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongre Kitabý,(Özet), Kayseri, 2001: Kavlu A. Yenidoðan Ünitesine yatýrýlan indirek hiperbilirubinemili olgularýn deðerlendirilmesi. Bakýrköy Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Uzmanlýk Tezi, Ýstanbul, Aslan D, Özcebe H, Bilir N, Vaizoðlu S, Subaþý N. Van Ýli Kent Merkezinde Beþ Yaþ Altý Çocuklarda Beslenme ve Malnütrisyon Durumu. Çocuk Dergisi 2004:4: Akgün S, Bakar C, Kut A, Kýnýk ST. Baþkent Üniversitesi Hastanesi Pediatri Polikliniklerine Baþvuran Beþ Yaþ Altý Çocuklarda Obezite Görülme Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler. Sürekli Týp Eðitimi Dergisi 2006;15: Shevell I.M, Swaiman F.K. Global developmental delay and mental retardation. In Swaiman F K, Ashwal S ed. Pediatric Neurology. Third edition. Philadelphia: Mosby; p Aicardi J. Mental retardation. In: Aicardi J editor. Diseases of the Nervous System in Childhood. Cambridge, p Shonkoff JP. Mental Retardation. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB eds. Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia; WB Saunders; p Yiðit Ö, Sezgin B, Özgürhan G, Cambaz N. Ýndirek hiperbilirubinemili olgularýn deðerlendirilmesi. Bakýrköy Týp Dergisi 2006; 2: American Academy of Pediatrics. Active and passive immunization. In: Pickering LK, editor. Red Book: 2003 Report of the Committee on Infectious Diseases. 26th editor. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics 2003: American Academy of Pediatrics. Early detection of developmental dysplasia of the hip. Pediatrics 2000; 105: Booth IW, Aukett MA. Iron deficiency anemia in infancy and early childhood. Arch Dis Child 1997;76: Vatandaþ N, Atay G, Tarcan A, Karna S, Özbek N. Hayatýn ilk yýlýnda demir proflaksisi ve anemi. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2007; 50: Evliyaoðlu N. saðlam çocuk izlemi. Türk Pediatri Arþivi 2007; 42 Özel Sayý: Özalp I. Anne sütü ve anne sütü ile beslenme. Katký Pediatri Dergisi 1996;17:

Sosyal Pediatri Polikliniğinde İzlenen Çocukların ve Ailelerinin Değerlendirilmesi

Sosyal Pediatri Polikliniğinde İzlenen Çocukların ve Ailelerinin Değerlendirilmesi ORIGINAL RESEARCH / ORİJİNAL ARAŞTIRMA 2015 Sosyal Pediatri Polikliniğinde İzlenen Çocukların ve Ailelerinin Değerlendirilmesi Well Baby-Child Follow Up And Family Evaluation At Social Pediatrics Unit

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

Yenidoðan Dönemindeki Patolojik Sarýlýklý Olgularýn Deðerlendirilmesi

Yenidoðan Dönemindeki Patolojik Sarýlýklý Olgularýn Deðerlendirilmesi Yenidoðan Dönemindeki Patolojik Sarýlýklý Olgularýn Deðerlendirilmesi Dr. Mehmet Kahveci*, Dr. Coþkun Çeltik**, Dr. Betül Acunaþ*** Özet Amaç: Yenidoðan döneminde saptanan patolojik sarýlýklý olgularýn

Detaylı

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up Ayþe Öner 1, Abdullah Özkýrýþ 1, Tamer Güneþ 2, Sarper Karaküçük

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011

Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011 Dünyada Çocuk Sağlığı Politikaları / hedefleri Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10 Mayıs 2011 1 DÜNYA DAKİ ÇOCUKLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1946 BM ye bağlı UNICEF kuruldu.

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 103-113 Orijinal Makale Eskiþehir bölgesinde çocukluk çaðý zehirlenmelerinin retrospektif deðerlendirilmesi Yýldýz Akbay-Öntürk 1, Birsen Uçar 2 Osmangazi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

demir tedavisine raðmen, mental ve motor fonksiyonlarda düzelme görülmemektedir.(3,4) Geliþmiþ ülkelerde demir eksikliði ve demir eksikliðine baðlý an

demir tedavisine raðmen, mental ve motor fonksiyonlarda düzelme görülmemektedir.(3,4) Geliþmiþ ülkelerde demir eksikliði ve demir eksikliðine baðlý an Klinik Araþtýrma Orta Derecede Yüksek Bir Rakýmda (Erzurum~2000 Metre) Yaþayan ve Pediatri Polikliniðine Baþvuran 6 Ay- 6 Yaþ Arasýndaki Çocuklarda Anemi Prevalansý ve Etyolojik Faktörler Þihmir ÞÝMÞEK

Detaylı

DÜ ÜK GEL R. Kötü konut ko ulları. Kötü çevre ko ulları Sa lıksız içme suyu Sa lıksız tuvalet Kapalı ortam hava kirlenmesi.

DÜ ÜK GEL R. Kötü konut ko ulları. Kötü çevre ko ulları Sa lıksız içme suyu Sa lıksız tuvalet Kapalı ortam hava kirlenmesi. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 251-260 Yorum Yoksulluk ve çocuklar üzerine etkileri Þükrü Hatun 1, Nilay Etiler 2, Erdem Gönüllü 3 Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü,

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 177-182 Orijinal Makale Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi 2003 yýlý perinatal mortalitesi Canan Aygün 1, Mehmet Çetinkaya 2, Oðuz Aydýn 3, Tayfun

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Çukurova Bölgesi'ndeki Çocukluk Çaðý Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Levent Yýlmaz 1, Dr. Turan Derme 2, Doç. Dr. Dinçer Yýldýzdaþ 3, Prof. Dr. Emre Alhan

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Dr. Meral Aksoy*, Dr. Makbule Gezmen**, Dyt. Çiðdem Çetinkaya***, Dyt. Hatice Nur Tuluk***, Dyt. Burcu Ýncekara ***

Dr. Meral Aksoy*, Dr. Makbule Gezmen**, Dyt. Çiðdem Çetinkaya***, Dyt. Hatice Nur Tuluk***, Dyt. Burcu Ýncekara *** 7-12 Yaþ Arasý Sokak Çocuklarýnýn Farklý Yerlerdeki Yaþýtlarýyla Karþýlaþtýrmalý Beslenme Durumlarý Nutritional Status of Homeless Children at the Age of 7-12, in Comparison with Children at the Same Age

Detaylı

TÜRKÝYE DE SAÐLIK OCAKLARINDA AÞI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TÜRKÝYE DE SAÐLIK OCAKLARINDA AÞI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 310 TOPLUM ve HEKÝM Temmuz - Aðustos 2004 Cilt 19 Sayý 4 ARAÞTIRMA TÜRKÝYE DE SAÐLIK OCAKLARINDA AÞI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ TTB Halk Saðlýðý Kolu ÖZET Bu çalýþma, 2003 yýlýnda Türkiye

Detaylı

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY,

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):17-22 Klinik Araþtýrma AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, BAÞ ÇEVRESÝ ÖLÇÜMLERÝ VE PONDERAL ÝNDEKSLERÝ Münevver TÜRKMEN 1, Ferrin AYDOÐAN

Detaylı

Türkiye de ve Dünya da Çocuk Sağlığı

Türkiye de ve Dünya da Çocuk Sağlığı Türkiye de ve Dünya da Çocuk Sağlığı Dersin İçeriği Çocuk kavramı Sağlık kavramı Türkiye de ve dünyada çocuk sağlığının durumu Çocuk sağlığını etkileyen faktörler Çocuk sağlığına yönelik girişimler Çocukluk

Detaylı

BÖLÜM SAĞLIKLI ÇOCUK İZLEMİ

BÖLÜM SAĞLIKLI ÇOCUK İZLEMİ BÖLÜM 20 SAĞLIKLI ÇOCUK İZLEMİ Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal Çocuk hekimliğinin ana amacı, çocukluk çağı boyunca, çocuklara ve ailelerine rehberlik yapmak, çocukların, bedensel, bilişsel, psikolojik ve

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 125-131 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve Türker Türker

Detaylı

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor.

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Sağlıklı çocuk izlemi: Çocuğun yaşına uygun ruhsal, fiziksel

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 10-14 Orijinal Makale Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki

Detaylı

Toplantý ve Kongre Takvimi

Toplantý ve Kongre Takvimi Toplantý ve Kongre Takvimi TOTBÝD - TOTEK Temel Bilimler ve Araþtýrma Kýþ Okulu 03-06 Þubat 2005, Isparta 2005 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 23-27 Þubat 2005, Washington,

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 BESLENME Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2004; (1) :-10 Klinik Araþtýrma YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * 1 1 1 1 Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, 1 1 Hale YENER, Tanju ÇELÝK ÖZET Amaç: Bu çalýþmada

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned DERLEME Kadýnlarýn Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Ýle Ýlgili Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination Of Women s Knowledge, Attitude And Behaviours About The Self Examination Of

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAÐINDA YENÝDOÐANDAN ADOLESANA NORMAL TROMBOSÝT PARAMETRELERÝ. Saadet AKARSU, Ýsmail ÞENGÜL, Mehtap DURUKAN TOSUN, Derya BENZER,

ÇOCUKLUK ÇAÐINDA YENÝDOÐANDAN ADOLESANA NORMAL TROMBOSÝT PARAMETRELERÝ. Saadet AKARSU, Ýsmail ÞENGÜL, Mehtap DURUKAN TOSUN, Derya BENZER, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 202; 3(3) : - Araþtýrma ÇOCUKLUK ÇAÐINDA YENÝDOÐANDAN ADOLESANA NORMAL TROMBOSÝT PARAMETRELERÝ 2 2 3 Saadet AKARSU, Ýsmail ÞENGÜL, Mehtap DURUKAN TOSUN, Derya BENZER, A. Denizmen

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

9.7 8.4. CRP (mg/dl) Sepsis Kontrol 4.2 0.3 0.3 0.3. Günler. Sepsis Kontrol. E-selektin (ng/ml) Günler 114.8 109.1 104.2 99.5 99.5 99.

9.7 8.4. CRP (mg/dl) Sepsis Kontrol 4.2 0.3 0.3 0.3. Günler. Sepsis Kontrol. E-selektin (ng/ml) Günler 114.8 109.1 104.2 99.5 99.5 99. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 261-266 Orijinal Makale Yenidoðan geç sepsisinde erken taný ve tedavi kriteri olarak E-selektin Aþkýn Güra 1, Nilay Oygür 2, Hakan Ongun 3, Osman Saka 4,

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Dr. Burcu Tokuç**, Dr. Muzaffer Eskiocak***, Dr. Galip Ekuklu***,Dr. Ahmet

Detaylı

Riketsin klinik ve laboratuvar bulgularý

Riketsin klinik ve laboratuvar bulgularý Riketsin klinik ve laboratuvar bulgularý OLGU 1: Konjenital D vitamini yetersizliði Jeneralize nöbet geçirme yakýnmasý ile getirilen 40 günlük bebekte serum Ca 5,9 mg/dl saptandý. Hasta, 23 yaþýnda annenin

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

Isparta ili Verem Savaþ Dispanseri ne baþvuran hastalarýn deðerlendirilmesi

Isparta ili Verem Savaþ Dispanseri ne baþvuran hastalarýn deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA 1 Özet Isparta ili Verem Savaþ Dispanseri ne baþvuran hastalarýn deðerlendirilmesi Ersin Uskun*, Mustafa Öztürk*, A. Nesimi Kiþioðlu*, Sema Kýrbýyýk*, Mihrican Yeþildað**. *Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme Psychiatric Evaluation of Child and Adolescent Forensic Cases Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1, Nusret Soylu 2 1 Uz.Dr., Sakarya Eðitim ve

Detaylı

SPD 602 Çocukluk Çağı Akut Solunum Yolu Enfeksiyonla Yaklaşım

SPD 602 Çocukluk Çağı Akut Solunum Yolu Enfeksiyonla Yaklaşım SPD 602 Çocukluk Çağı Akut Solunum Yolu Enfeksiyonla Yaklaşım Dersin Kredisi 2 6 4 Prof. Dr. Songül Yalçın 1 sömestr ( 2 teorik+6 pratik, haftada 8 saat) Akut solunum yolu enfeksiyonlarının önemi, epidemiyolo

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

184 Ayçiçek Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Temmuz - Eylül 2004 fýrsatlar, düþük baðýþýklama oranlarýna neden olmakta ve epidemi riski artmaktad

184 Ayçiçek Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Temmuz - Eylül 2004 fýrsatlar, düþük baðýþýklama oranlarýna neden olmakta ve epidemi riski artmaktad Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 183-188 Orijinal Makale Þanlýurfa kýrsal alanýnda 2-23 aylýk çocuklarýn aþýlanma hýzlarý Ali Ayçiçek Þanlýurfa Doðumevi ve Çocuk Hastanesi Pediatri Uzmaný

Detaylı

Vajinal Doğum Bebeğin Bilişsel Gelişimini Etkiler mi?

Vajinal Doğum Bebeğin Bilişsel Gelişimini Etkiler mi? Vajinal Doğum Bebeğin Bilişsel Gelişimini Etkiler mi? Dr. Özlem Gülümser Koru Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Gelişimsel Pediatri Ünitesi Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi 2 Aralık

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ. Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER, 2

PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ. Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER, 2 ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 013; 14(1) : 11-15 Araþtýrma PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ 1 1 Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 181 ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ Evren Ebru ALTINCI 1 Ýlker YÜCESÝR 2 1Ýstanbul

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Dr. Esma Demirezen*, Dr. Gülhan Coþansu* Öz Günümüzde gençler biyolojik ve psikososyal

Detaylı

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir?

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir? KORDON KANI TESTİ Cord blood testing; Bebeğin kordon kanından yapılan testlerdir. Bebeğin sağlık durumunu görmek için yapılır. Doğumdan hemen sonra kordon kanı testi yapılacak ise göbek bağı bağlandıktan

Detaylı

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý?

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý? 18 ARAÞTIRMA Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý? Nurçin Çimen Özýþýk*, Gülfem Yurteri**, Bahar Tüzün***, Önder Öztürk****, Özlem Oruç** *Bulanýk Devlet Hastanesi,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı

Dr. Ýlgi Öztürk Ertem*

Dr. Ýlgi Öztürk Ertem* Saðlýk Hizmetinde Çocuklarýn Geliþimlerinin Ýzlenmesi ve Desteklenmesi Monitoring and Support of Child Development in Health Services Dr. Ýlgi Öztürk Ertem* Öz Çocuðun geliþiminin izlenmesi, onun hareket,

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik BÝR TEKSTÝL FABRÝKASI ÇALIÞANLARINDA RUHSAL BELÝRTÝLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ayþe Berrin YÜCEL*, Zeynel SÜTOLUK **, Ferdi TANIR ***, Muhsin AKBABA **** Çalýþma hayatýnda stres ve sebep olduðu saðlýk problemleri

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı