NEDEN EVRİM? Prof. Dr. Ali Nihat Bozcuk. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEDEN EVRİM? Prof. Dr. Ali Nihat Bozcuk. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi"

Transkript

1 NEDEN BİLİM? B NEDEN EVRİM? Prof. Dr. Ali Nihat Bozcuk Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji BölümüB

2 NEDEN BİLİM? B Baş döndürücü bir hızla h gelişen en bilim ve teknoloji çağında yaşamaktay amaktayız. İnsan hayatı bilimle şekillenmekte, refahı bilimle sağlanmaktad lanmaktadır. Evrenin kökeninden k keninden nanoteknolojiye,robotikten genomiks e, iletişim im-bilişim teknolojisinden gen tedavisine kadar bilim ve teknoloji savaşı şımı devam ediyor.

3 BİLİM M NEDİR R? Tanımlardan birisi doğal bilmlere daha uygun görülüyor: Fiziksel ya da maddesel dünyand nyanın n gözlem g ve deney yaparak elde edilen sistematik bilgisidir. Araştırmalar rmalar büyük b çoğunlukla üniversitelerimizde yapılıyor. yor.

4 Türkiyenin dünya bilimsel sıralanmass ralanmasındaki ndaki yeri 1983 te 41.sırada iken,2006 da 20. sıraya s yükseldi. Ancak,Ülke olarak aldığı ığımız z bilimsel atıflar ve yaptığı ığımız z patent başvuru sayısı bu oranda artmamış ıştır. Ayrıca, araştırma rma ve geliştirme için i in GSMH dan ayrılan pay,ileri ülkelerde ayrılan paya göre g çok gerilerde. Bunları gerçekle ekleştiren bilim insanlarıdır,e r,eğitilmiş beyinlerdir. Çağdaş dünyada bilim ve teknoloji ilişkisi giderek belirginleşmektedir. Tüm m bunlar toplumları etkilemekte ve sonuçta değerler erler sistemini alt üst etmektedir.

5

6 O zaman, Neden Bilim? diye sorulunca, bunun kısa k yanıtı olarak çünk nkü bilim kalkınman nmanın n anahtarıdır diyebiliriz. Ayrıca, Eğitim yoluyla insanı değiştirmedikce kalkınma dediğimiz imiz gelişme görülemez. lemez.

7 Türkiye de Bilim GündemiG Dünyada ve ülkemizde bilim, emperyalizmden ve Ortaçağ düşüncesinden kaynaklanan iki yönly nlü bir saldırı altındad ndadır. Bu saldırılar ların n temel amacı,, bilimin, toplum hayatının merkezinden uzaklaştırılarak larak etkisizleştirilmesi; tirilmesi; genel düzlemde d güvenilirlig venilirliği i sorgulanan, sadece dar uzmanlık k alanlarında nda geçerli erli ve bütünüyle b teknik nitelikte bir etkinliğe e indirgenmesidir. Bilim gündemig ndemi,, günümüzde g bu amaçlar doğrultusunda yalnızca doğrudan getirisi olan sorunlara kısıtlanmk tlanmış,, bilimsel çalışma süres reçleri ticarileştirilmi tirilmiştir. tir. Bilimin uğratu ratıldığı bu dönüşümün n gerçekle ekleştirilmesinde kullanılan lan temel araç da, bilginin, kamu değeri eri olmaktan çıkarılıp p alış ışverişin in konusu olan özel bir değişim im değeri eri haline getirilmesi olmuştur.

8 Büyük k Atatürk rk ün Dünyada her şey için, i in, uygarlık k için, i in, yaşam am için, i in, başar arı için in en gerçek ek yol gösterici g bilimdir, fendir. Bilim ve teknoloji dışıd ışında yol gösterici g aramak aymazlıkt ktır, bilgisizliktir ve hıyanettirh yanettir Yalnız; Binlerce yıl y önceki bilim ve teknik dilinin çizdiği i ilkeleri, şu u kadar bin yıl l sonra bugün, olduğu u gibi uygulamaya kalkış ışmak elbette bilim ve tekniğin in içinde i inde bulunmak değildir ildir ilkesi gereğince bilimi hayatın n merkezine çekmek ve onu geleceğimizin kurulmasında temel araç konumuna getirmek durumundayız. Şimdilerde ise; bizde bilim özetle siyaset-tarikat-ticaret ilişkisinin uçurumundadır. r.

9 EVRİM M BİLİMİB Tüm m canlılar ların n ortak atadan değişerek erek gelmiş olduğu, u, evrimin tarihsel gerçeği olarak, 150 yıla y yakın n bir süredir s bilimcilerce sorgulanıyor. Fakat, yaşam amın n evrimi hakkında her şeyi tam bilmesek de, mekanizması ve tarihi hakkında detayda ayrılıklar olsa da, bu bilim dalı,, maddenin atomik yapısı ya da dünyand nyanın n güneg neş çevresinde dönmesi d kadar bilimsel bir gerçektir. ektir.

10

11 Amerikalı ların (ABD liler) yaklaşık% 40 ı insan türünün tanrı tarafından doğrudan yaratıldığına inanır (Futuyma, 2005). Science (2006) ta yayınlanan bir araştırmaya rmaya göre 34 ülke arasında Türkiye, T Evrim Teorisine inancın n en düşük d k olduğu ülke iken, ABD en sondan ikinci sıradads radadır. r. Homo sapiens in diğer primatlarla birlikte ortak bir atasoydan evrimleştiğine inanmıyorlar. Öte yandan, Avrupa da yerleşik resmi bir dini olan İtalya bile evrim gerçeğini sorgulamıyor. Avrupalılar ABD lilerin evrimi yanlış ve eksik algılamasına şaşırıyorlar.

12 Bunların n dışıd ışında, pek çok koyu dinsel inançlı insan evrime, Tanrının n yaratma eyleminin devam edebilmesi için i in gerekli olan doğal bir mekanizma olarak bakarlar. Papa John Paul II,, 1996 da evrim gerçekli ekliğini ini doğrulam rulamış ve Katolik kilisenin teolojik doktrini ile evrim arasında bir çatışma olmadığı ığını vurgulamış ıştır r (The( Quart.. R. of Biology 72: ). Papanın n görüşüg teistik evrim e e yakınd ndır: Buna göre Tanrı doğal yasaları (Doğal seçilim gibi) koydu, ve evrenin kendi başı şına, daha başka doğaüst stü müdahale olmadan ilerlemesine/yürümesine izin verdi.

13 NEDEN EVRİM? Evrim: Canlı ve cansız z sistemlerin zaman içinde i inde değişim im sürecidir. s Bizim bu sempozyumdaki konumuz "biyoloji eğitiminde e evrim" (canlılar ların evrimi ve bunun eğitimi) e olacaktır. Gen etkinliğini ini düzenleyen d mekanizmaları keşfetti fettiği i için i in Biyoloji ve Tıpta T Nobel Ödülünü kazanmış olan büyük b genetikci François Jacob 1973 te bu konuda şunları söylemiştir: tir: Biyolojide birçok genelleme vardır, r, fakat çok değerli erli olan birkaç tanedir. Bunlar arasında, evrim kuramı en önemli olanıdır; çünk nkü, çok değişik ik kaynaklardan toplanan ve ayrı ayrı nitelikteki gözlemler yığıy ığınını biraraya getirir; canlılarla larla ilgili tüm m disiplinleri birleştirir; çok çeşitli organizmalar arasında bir düzen d kurar ve bunları yerkürenin renin geri kalan kısmk smına sıkıca s bağlar; kısaca, k canlılar lar dünyasında nda çok türlt rlülüğünün n mantıksal bir açıklamasını sağlar. lar.

14

15 Eğitim görmg rmüş herhangi bir kimse, evrim hakkında birşeyler bilmelidir ve okullarımızda neden evrim okutulması gerektiğini ini anlamalıdır.

16

17 DNA yapısının n ortak buluşcusu ve Nobel ödüllü bilim adamı James Watson: bugün n evrim teorisi, köktendinci k ktendinci azınl nlık k dışıd ışında, herkesin kabul ettiği i bir gerçektir. ektir. diye kaydetmiştir. tir.

18 Evrimsel biyolojinin özü,, evrim olayının geçmi mişini ini tanımlamak ve bunun nedenlerini ve mekanizmalarını analiz etmektir. Evrimsel biyoloji alanında, nda, bütün b canlılar ların n tüm t özellikleri evrimsel değişimin imin tarihi ve ürünleridir. Nitekim, Bizim kendi türümüzde, t kültk ltürel kalıtım (sosyal kültürel evrim) tarihsel değişimin imin temelidir diyor J. Maynard Smith (2002).

19

20 Evrimsel biyoloji ile diğer biyolojik disiplinler şu u konuda gerçeği paylaşı şırlar: Çoğu u kez görünmeyen g olay ya da nesneler hakkında yorumlar yaparız. Geçmi mişteki evrimsel değişimleri imleri işlerken göremeyiz; g aslında ne DNA kopyasını,, ne de büyüme b ve üremeyi düzenlediğini ini bildiğimiz imiz hormonu da görebiliriz.

21 Bilimde çok çeşitli olay ve gözlemleri g açıklayan birbiri ile ilgili bir grup hipotez, böyle sınamalarla s kuvvetle desteklenirse, o zaman kuram adını alır. Jacob ve Watson'un dediği i gibi kuram yalnızca bir tahmin değildir. Kuram, kuantum kuramı,, atom kuramı ya da hücre h kuramı gibi iyi desteklenen ve geniş bir açıklama çerçevesi evesi sağlayan ilkeler için i in saptanmış onurlandırıcı bir terimdir.

22 Doğal seçilimin imkansızı yaratmak konusundaki gücünü baz bazı invitro invitro deneyler göstermektedir Maynard Smith,, 2002

23 Bilim ve İnanç İleri Dünya D ülkelerinde biyologlar ve diğer bilimciler, yaratılış ışçılığıığı çağrıştıran herhangi bir bilimsel eğitim e müfredatının n okullarda uygulanmasına na karşı şıdır. Ayrıca bunun serbest konuşma hakkına karşı olduğu, u, ya da dinsel inançlar ları söndürme amaçlı olduğu u da söylenemez. s Fen dersleri ile dinsel bilgi ve eğitiminin e birlikte verilmesi genelde eğitim e ve özellikle de çağdaş fen eğitimi e anlayışı ile bağda daştırılamaz. lamaz. Laik, demokrat ve sosyal bir devlet olan Türkiye T Cumhuriyeti nde eğitimin e çağdaş olacağı Anayasanın n 42. maddesinde yazılıdır. Bu Anayasa maddesi Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim e esaslarına göre, g Devletin gözetim g ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. lamaz. demektedir.

24 Doğal bilim, gerçeklerin eklerin kolleksiyonu değildir; doğal olayları anlamayı sağlama sürecidir. Hipotezler ileri sürme, s bunları gözlemsel ve deneysel kanıtlarla test etmeyi içerir. Matematikte olduğu u gibi hipotezler ispatlanmaz, geçiçi olarak kabul edilir, izleyen kanıtlara göre g değişir, ir, kapsam alanı genişler ya da reddedilir ya da daha iyi bir hipotez tasarlanabilir. Benzer konulardaki destek görmg rmüş hipotezler bir arada bir kuram a da dönüşebilir. d (Evrim kuramı gibi).

25 Bilimciler teker teker bir hipotezi işleseler i de, bilim insanları topluca, herhangi bir bilimsel inanca, güvenilir g tersine kanıtlar ortaya çıkınca, geri dönülmez tarzda bağlı kalmaz. Kanıtlar nasıl l gerektiriyorsa öyle olmaları,, yapmaları ve fikirlerini değiştirmeleri gerekir.

26 Böylece bilim sosyal bir süres reçtir, geçici ici- sorgulayıcıdır. r. İnançları ve yetkeyi (otoriteyi) sorgular. Görüşlerini sürekli s olarak kanıtlarla birlikte sınar. s Biyoloji de birçok bilimsel iddialar (savlar), gerçekte ekte doğal seçilim sürecinin s bir getirisidir; bilimcilerin fikirleri, birbiri ile yarış ışarak böylece b keşif dünyasd nyası ve gücüg içinde inde büyüyerek b yerek ilerler. Bilim bu yönüyle, y yle, iddialarını kanıtlamak için i in test/deney/sınama nama yöntemini y kullanmayan yaratılışçılık tan ayrıdır. r. Ayrıca, yaratılışçılık doğal dünyayd nyayı açıklamak için in zamanla kapasitesini geliştiremez.

27 Eğitim * Eğitim, kişileri yeni icat ve buluşları daha kolay kabul edebilir hale getirir. * Teknik, ekonomik ve siyasal kararları verme durumunda olan sorumlulara gerekli bilgi ve beceriyi kazandırır. * Eğitim, kişilerin çağdaş topluma uyum gücünü arttıran ve dolayısıyla düşünce ve davranış değişimine yol açan bir eylem sürecidir.

28 Gelin görün g n ki Sultan Abdülhamit II'nin son Maarif Nazırı (Eğitim Bakanı) Haşim Paşa ( ) 1920) [ yıllary llarında bakanlık k yapmış ıştır]; Darülfünun (üniversite)( öğrencilerin ahlakını bozuyor diyerek kapatılmas lmasını önermiştir. Aynı Nazır: Mektepler olmasa Maarifi ne güzel g idare ederdim diyen kişidir. idir. Rastlantıya bakın n ki, 2005 yılında y ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri: Evrim dersi ile öğrencilerin beyinlerinde tahribat yapılıyor yor diyebiliyor (gazetelerden). Oysa, çağdaş evrim bilimi düşünmeyi d öğretiyor; ırk kavramını, öjeniyi reddediyor. İnsan ve toplumların geleceğine kuramsal ve uygulamalı katkılar sağlıyor. Ayrıca, kuşku duymayı ve düşünme d disiplinini öğretiyor.

29 Şimdilerde basın n haberlerine göre, ilköğretim 4. ve 5. sınıflara düşünce eğitimie itimi dersi konacakmış ış. Bu dersi hangi öğretmenler verecek, felsefe öğretmeni mi? Hayır.

30 Biyoloji Kitaplarında Yaratılış ış ve Evrim Yurdumuzda yaratılış görüşünün biyoloji müfredatına ve ders kitaplarına girişi 1985 yılına rastlamaktadır. *1962, 1968, ve 1982 yılında basılan biyoloji kitapları evrim konusunu genelde bilimsel ölçütler içinde vermiştir. *Ancak 1985 ten 1998 yılına kadarki dönemde ise yaratılış görüşü evrim kuramına bir alternatif olarak sunulmaktadır. *1995 yılındaki hariç tutulursa (yaratılış görüşü yer almaz) 1985, 1992 ve 1998 de basılanlar, evrim kuramının eleştirisine ayrı bir başlık altında yer verirken, yaratılış görüşü eleştirilmemiştir. *2000 ve 2003 yıllarının kitaplarında yaratılış görüşü eleştirilerek sunulmuştur (Öztürkler, 2006). *2004 yılında y basılan (2005 ve 2006 yıllary lları da buna benzemektedir) ve öğrencilere bedava dağı ğıtılan Fen Bilgisi 8. sınıf s f kitabında evrim teorisi ile ilgili bilgiler dengesiz olarak verilirken bu teorinin adı kullanılmam lmamış,, yalnızca üç kez evrim sözcüğü kullanılm lmıştır. Lise 3. sınıf s f biyoloji kitabında ise, önce Yaratılışış Görüşü ü anlatılm lmıştır: Tüm canlı ve cansız varlıklar Tanrı tarafından yaratılmıştır. Evrendeki her bir varlık bir amaca yönelik olarak yaratılmıştır. Bu amacı belirleyen de Tanrı nın kendisidir denerek daha sonra yeralan canlıların evrimi ile ilgili görüşler zayıf düşürülmüştür. Bu zihniyetle yazdırılan kitaplarla yapılan eğitim, toplumu ileriye değil geriye götürebilir ancak.

31 Eğitimde Yaratılış ış ve Evrime Eşit E Zaman mı? m Biyolojik çeşitlilik ve canlılar ların n karakteristik özellikleri için i in ileri sürülen s yaratılış ışçı açıklamalar, bilimsel yöntemle y uyuşamad amadığına göre g yaratılış ışcı görüş ile evrimsel teoriye eğitimde e eşit e zaman, verilmeli mi? Nasıl l ki bugün n kimya derslerinde öğretmenler simyayı öğretmiyorlarsa, yerbilimi derslerinde yerkürenin renin düz d (tepsi biçimli) imli) olduğuna una dair eski kaydı ve ayrıca depremin eskiden varsayılan nedenini hiç zikretmiyorsa, biyoloji disiplini içinde i inde de evrim dersini anlatırken dinsel görüşlere g eşit e ağırlık k verilmemelidir. Bu konular din kültk ltürü ve ahlak bilgisi dersinde anlatılmal lmalıdır.

32 Bilim ve din aynı alanlarda hüküm h sürmezler. bilim öğrenir, din öğretir. Bilimin itici gücüg kuşkudur; kudur; dinin çimentosu ve tutkalı inançtır. r. İkisinin yetki alanlarını karış ıştırmamak gerekir. Bilim dünyayd nyayı anlamaya çalışır; dinler ve felsefeler insan yaşam amına bir anlam verme görevini üstlenmişlerdir. lerdir.

33 Uygarlık k yolunda yürümek y ve başar arılı olmak, yaşam amın n koşuludur. Bu yol üzerinde duraklayanlar ya da bu yol üzerinde ileri değil geriye bakmak gaflet ve cehaletinde bulunanlar, genel uygarlığı ığın n coşkun seli altında boğulmaya mahkumdurlar. Uygarlık k yolunda başar arı yenileşmeye bağlıdır (ATATÜRK ün Başkomutan Savaşı ikinci yıldönümündeki ndeki söylevinden) s

34 Değerli katılımcılar, Bu sempozyumda evrim biliminin evrensel gerçekliği, yeni veriler ışığında güncel konumu ve ileriye dönük beklentileri ile pratik yararları dile getirilecektir. Ayrıca, Eğitim sistemimiz içinde yeralan doğal bilimler alanındaki Fen bilgisi ve Biyoloji derslerinin kapsamı içinde evrim olgusunun yeri ve önemi, niye ve nasıl öğretilmesi gerektiği üzerinde durulacaktır.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Ertuğrul Oral 1 ve Merve Tama

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2305-2326 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2318

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1 Öz Yusuf KESKİN 2 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI *

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * Dr. Faruk Öztürk Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özet Bu çalışmanın temel amacı, ütopya ve eğitim kavramları arasında nasıl bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktır. Böyle bir

Detaylı

TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ

TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ Zeynel TUNCA Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, İZMİR ÖZET: Cumhuriyetin kuruluşu ve Milli Eğitimde

Detaylı

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU bilimname XII, 2007/1, 51-74 NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU Özet Celaleddin ÇELİK Doç. Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. celikc@erciyes.edu.tr Bu makalede

Detaylı

SOSYOLOJİYE İHTİYACIMIZ VAR: SOSYOLOJİ NEDİR? SOSYOLOG KİMDİR?

SOSYOLOJİYE İHTİYACIMIZ VAR: SOSYOLOJİ NEDİR? SOSYOLOG KİMDİR? SOSYOLOJİYE İHTİYACIMIZ VAR: SOSYOLOJİ NEDİR? SOSYOLOG KİMDİR? Giriş: Sosyolojiyi Tanımlama Gerekliliği Sosyologların en çok karşılaştıkları ve belki de cevap vermekte en çok zorlandıkları soru, sosyoloji

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 Yrd. Doç Dr. Erhan METİN Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Giriş Sosyal bilimler içerisinde ele alınan tarih; geçmişte

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Teori ve Evrim: Bir Bilimsel Teorinin Alternatifi Ancak Başka Bir Bilimsel Teoridir!

Teori ve Evrim: Bir Bilimsel Teorinin Alternatifi Ancak Başka Bir Bilimsel Teoridir! Fen Bilimci Gözüyle G Teori ve Evrim: Bir Bilimsel Teorinin Alternatifi Ancak Başka Bir Bilimsel Teoridir! Battal ÇIPLAK Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Antalya Evrimin farklı

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

Çağdaş Küresel Dünyada Medeniyet Gelişiminin Anayasal Temeli

Çağdaş Küresel Dünyada Medeniyet Gelişiminin Anayasal Temeli Çağdaş Küresel Dünyada Medeniyet Gelişiminin Anayasal Temeli Valery ZORKİN * Çağdaş dünyanın bakış açıları farklı şekillerde görülebilir. Değişik bilimsel alanlardaki analistler onların zıt tahminlerini

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı