Güvenli tüneller. ne deli inde güvenlik. Her yerde göz var!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenli tüneller. ne deli inde güvenlik. Her yerde göz var!"

Transkript

1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan ne deli inde güvenlik Siemens tasar mdan iflletmeye, anahtar teslim tünel projelerine imza at yor. Her yerde göz var! Avusturya daki Katschberg tüneli, dünyan n en büyük videolu gözlem sistemlerinden birine sahip. Güvenli tüneller Trafik kontrolden yang n alarm sistemlerine kadar genifl yelpazedeki teknolojik çözümler sayesinde tüneller art k çok güvenli.

2 2 GELECEK&TRENDLER Editör - çindekiler Tünelden daha fazlas! on y llarda büyük bir tünel ata var. Sizin de dikkatinizi çekmifltir. Baflta stanbul olmak S üzere belediye baflkanlar ve Karayollar tüneller infla ediyor, seçim propagandalar nda bunlar kullan yorlar. Bunlar n baz lar aç ld, baz lar infla aflamas nda Gelecek&Trendler dergisinin bu say s n yay na haz rlarken konuya hep farkl aç dan bakm flt m. Ancak, teknoloji ve tasar m n birleflti i yeni tünellerle ilgili yaz lar okuyunca bak fl m de iflti. Sadece h zl ve etkin ulafl m de il, tünellerden daha fazlas n beklemek gerekiyor. Son dönemlerde en çok TEM Karayolu ndan Altunizade ye geçifli sa layan tüneli kulland m. Her seferinde akl ma güvenlik, ayd nlatma ve h zla ilgili soru iflaretleri tak ld. Baz durumlarda zifiri karanl kta geçerken ürperdi imi hissettim. lerleyen sayfalarda siz de okuyacaks n z Tünel, mesafeyi k saltma ve h zdan daha fazlas n sunmak anlam na geliyor. Yeni teknolojilerle, tünelden h zla geçen sürücüler kolayl kla saptanabiliyor. Böylece tünel içini h z alan na dönüfltürenlere karfl önlem de al nm fl oluyor. Üstelik bu sistemler, trafik s k fl kl konusunda uyar c roller de üstlenebiliyor. Bir baflka dikkatimi çeken ise Avusturya daki Katschberg tüneli oldu. Burada gerçeklefltirilen modernizasyonla kurulan yeni görüntü sistemi, her türlü tehdit kayna n 24 saat kaydetme olana na sahip. Hepsi bu kadar de il. Daha fazlas var. Benim bak fl m de iflti. San yorum, sizlerin de tünellere yönelik düflünceleri de iflecek ve bir sonraki geçifl s ras nda etrafa daha al c gözle bakacaks n z. Gelecek ay görüflmek üzere Sayg lar mla M. Rauf Atefl Ç NDEK LER Mükemmel tünel...3 Her yer gözetim alt nda!...5 ne deli inde güvenlik...8 Siemens in üretim üssü...10 Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük Yaz iflleri Müdürü Ebru F rat Haber Müdürü Hande Demirel Süzer Görsel Yönetmen A. Bertu Pat r Yay n Kurulu (Alfabetik s rayla) M. Rauf Atefl, Özlem Aksoy, Hande Demirel Süzer, Hüseyin Gelis, Sibel Hür, Sedef Seçkin Marka Müdürü Gökçe Aykaç Ankara Temsilcisi Erdal pekeflen Tel: Yay n Türü Yerel, süreli, ayl k Bask Doruk Grafik Tel: Da t m Yaysat A.fi. Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taªk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürü Özlem Güner Atefl, Emel Sönmez Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Sat fl Temsilcileri Deniz Küçükhüseyin Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: Faks: Ankara Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad. No: Esentepe/ STANBUL Hürriyet Medya Towers Güneflli- STANBUL Tel Faks c Capital Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Capital Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri hatt Tel: DB Abone Hizmetleri hatt Tel: Faks: Pazar hariç her gün saat aras nda hizmet verilmektedir.

3 TÜNEL TEKNOLOJ LER Güvenlik Sürücülerin bir tünelden geçerken yaflad klar kapal mekanda hapis kalma korkusu, hiç de küçümsenmeyecek derecede büyüktür. Ancak bu yayg n korkuya ra men günümüz tünellerinde, kaza riskini ve potansiyelini ciddi boyutlarda düflüren ileri teknolojiler var. Araflt rmalar da tünellerin, motorlu tafl t sürücüleri aç s ndan dünyan n en güvenli güzergahlar ndan biri oldu unu gösteriyor. Mükemmel tünel Sorunun kökeninde asl nda fobilerimiz yatar; gerçek bir tehlikenin söz konusu olmad durumlarda bile insan n sinir hücreleri gözleri dönmüflcesine etrafa sald r rlar. Bünyenin uça a binmeden önce bilinçalt nda programlanmas için, biyokimyasal süreçlerle vücut aniden noradrenalin ve kortizol gibi stres hormonlar salg lamaya bafllar. Asl nda bu tip korkular m z n temelindeki bafll ca etken, içinden ç kamayaca m z kapal bir mekanda kendimizi tuza a düflmüfl gibi hissetmemizden kaynaklanan klostrofobi illeti. Kapal bir tünel de böylesi bir mekan n örneklerinden biri olabilir mi? Süreci kurslar ndan birinde trafik psikiyatristi olarak çal flan bir uzman durumu flöyle aç kl - yor: nsano lu bir tak m içgüdüsel flablonlarla programlanm flt r. Örne in gökyüzünü önlerinde hiçbir engel olmadan net bir flekilde görebilmek isterler. Bir tünel ise onlar n bir an önce bu mekandan ç k p gitme dürtülerini tetikler. Karayollar n n yeralt nda kalan bölümlerinde yaflanan, h zdan kaynaklanan kazalar n flafl rt c derecede yüksek olmas n n da gösterdi i gibi karayolu kullan c lar bu genel kurala harfiyen uymaktad rlar. Di er bir k s m sürücü ise kendilerine tünellere girmeme stratejileri gelifltirmekle meflguldürler. Gelecek&Trendler 3

4 4 TÜNEL TEKNOLOJ LER Güvenlik Würzburg de çal flan bir psikolog olan Andreas Mühlberger, Tüm sürücülerin en az yüzde 10 kadar o derece korkuyorlar ki bir tünele girmemek için ellerinden geleni yapabilecek durumdalar diyor. Ancak sürücülerin, Alp Da lar nda çok fazla seçenekleri yok. Örne in, tüm karayollar n n yüzde 14 ünün tünellerden olufltu u sviçre yi ele alal m. Asl nda Alplerdeki ülkelerin hemen hemen tümünde yeralt yolculuklar, normal bir karayolu seyahatinin vazgeçilmez rotalar ndand r. Ancak böyle fobileri olmayan insanlar n bile, 1999 Mart nda Mont Blanc, 2001 Ekim inde St. Gotthard ve hemen iki ay sonra Tauern tünellerindeki kazalar n feci görüntülerini hat rlamalar yla fenalaflt klar n unutmamak gerekir. O kazalardan sonra gerek AB yönetmeliklerinin gerekse ulusal politikalar n etkinlikleri sayesinde, tünellerin güvenli inde köklü iyilefltirmeler yap ld söylenebilir. Bu önlemlerin ço u da, bafla gelebilecek en kötü durumda hayati bir öneme haiz olan acil durum hizmetlerinin koordinasyonu gibi kritik organizasyonel alanlarda hayata geçirilmifltir. Girifl ve ç k fllar iki farkl ülkede bulunan Mont Blanc tünelinde yaflanan facian n boyutlar, e er her iki ülkenin yetkilileri acil durum ekiplerinin karfl l kl sorumluluklar üzerinde bir anlaflmaya varabilmifl olsalard, büyük ihtimalle bu derece büyük olmayacakt. Teknik donan m. Ayr ca bu süreçte teknik donan m anlam nda da dikkate de- er ilerlemeler kaydedildi. Bugüne kadar otoritelerin duyarl l klar n n artt n n en gözle görülür belirtisi ise 18 ülkeden 19 sürücü kulübünün yer ald ve finansman n AB Komisyonu ile ortak yapt klar, say s 282 yi bulan düzenli sürüfl testlerinin gerçeklefltirilmesine önayak olan Avrupa Tünel De erlendirme Program d r (EuroTAP). Her ne kadar de erlendirmeye al nan tünellerin hepsinde pozitif sonuçlar elde edildi i söylenemese de Siemens Mobility den tünel mühendisli i uzman Torsten Schwier in ifadesiyle özetlendi inde, Genelde hepsinde net bir geliflim e risinin oluflmaya bafllad ve dikkate de er güvenlik yat r mlar na gidildi i gözlemleniyor. Özellikle yeni tünellerde, teknolojinin son harikalar yla hayat bulan ola anüstü konforlu bir güvenlik seviyesi sunulmakta. Örne in yang n alg lama sistemlerini ele alal m. Torsten Schwier, Bir zamanlar bu görevi çat ya as l bak r bir kablo üstlenmek zorundayd. E er bu kablo tamamen yanarsa ortaya bir k sa devre ç kard. Sorumlu otoriteler ise ancak bu aflamadan, yani ifl iflten geçtikten sonra yang ndan haberdar olabilirdi diyor. Bugün ise tünelin her taraf na döflenen modern fiberglass kablolarla her alandaki s profilleri sürekli ölçüldü ünden çok daha hassas bilgilere an nda ulafl labiliyor. Bu otoritelere gözetleme görevlerinde, hiçbir ayr nt y kaç rmayan suni gözler ile burunlar da destek oluyor. Görüfl mesafesini ölçen sistemlerin yan s ra CO ve bugünlerde kullan m alanlar giderek artan Nox sensörleri ile tünelin içindeki havan n kalitesi sürekli gözlem alt nda tutuluyor. Hava ak m algoritmalar n n, hava türbülanslar yla ilgili en son bilimsel araflt rmalara dayand r ld karmafl k havaland rma sistemlerinin kontrolünde ise girdi olarak bu verilerden faydalan l yor. Bu sistem, yang n bafllad nda tünelin içinde kalanlar n kaçabilmeleri için üç dakikal k bir kaç fl süresi sa l yor. Tünelin d fl ndaki araçlar n ise e er içerideki hava limitleri belirli bir s n r n alt na düflmüflse giriflteki kap lar otomatik olarak kapanarak içeri girmeleri engelleniyor. Schwier bu duruma flu sözlerle aç kl k getiriyor: E er yo un zamanlarda tünele saniyede bir araban n girifl yapt n varsayarsak giriflteki kap lar hiçbir gecikmeye mahal vermeden kapatarak kaç tane can n kurtar labilece ini hesaplamak için roket uzman olmaya gerek yok. Tünelin içindeki sürücülerin bir yang n an nda kaçabilmek için art k tam üç dakikalar var. Asl nda bu sistemin denetledi i durumlar saymakla bitmez. Örne in tünele s mayacak kadar yüksek bir kamyonun yaklaflmakta oldu unun fark edilerek durdurulmas, tünel içinde U dönüflü yapmay deneyen bir sürücünün engellenmesi veya yeralt nda yolunu kaybetmifl ya da kaza yapm fl bir sürücüye yard m edilmesi gibi. Yeni tünellerde bu tip hareketleri alg layabilecek bir dizi teknik önlem de bulunuyor. Bu önlemler yelpazesinin bir ucunda, fl k bariyerleri endüksiyon halkalar, k z l ötesi ve ultrasonik sensörler bulunurken di er uçta, tüneldeki her noktaya odaklanm fl ve kontrol odas ndakilerin her an izleyebilecekleri video kameralar yer al yor. Bahsedilen bu süreçlerin hepsini otomatik olarak kontrol eden mekanizma ise tüm sistemin kalbi say - lan ve tünel kontrol merkezinde her fleyin kontrol alt nda tutulmas n sa layan ana bilgisayar. S rf bu derece üst düzey bir kontrol mekanizmas n n kendisi bile rahatl kla son y llarda gerçeklefltirilen en önemli inovasyonlardan biri olarak gösterilebilir. Torsten Schwier, Çok yak n bir geçmifle kadar her bir tüneldeki kontrol merkezlerimizde farkl çözümler kullan rd k. Ancak bugün, sundu- u standart konfigürasyon süreçleri ve çekirdek ifllevlerle Sitraffic Itcc ad verilen bu sistem, bu süreçteki baflar m z her geçen gün daha da artt rmam za yard mc oluyor. Bu sistemin sundu u modüler konsept sayesinde sistemleri müflterilerin özel ihtiyaçlar do rultusunda haz rlarken s n rs z bir özgürlü e sahip oluyoruz diyor.

5 Ak ll video analizi Her yer gözetim alt nda! Avusturya daki Katschberg tünelinin modernizasyonunda, Siveillance teknolojisini kullanan, dünyan n en büyük videolu gözlem sistemlerinden biri kuruldu. Alt kilometre uzunlu undaki tünelde toplam 160 kamera, her tür tehdit kayna n 24 saat kaydediyor. Gelecek&Trendler 5

6 6 TÜNEL TEKNOLOJ LER Ak ll video analizi Katschberg Tüneli, Kuzey ve Güney Avrupa aras nda yap lan seyahatlerde, en kestirme yol olmas nedeniyle Alp Da lar n n aras ndan geçen en popüler güzergahlardan biridir. Tek fleritli olan bu tünel, son derece ifllek Salzburg Tauern otoban nda bir darbo- az oluflturarak muazzam bir trafik s k fl kl - na neden olur. Yeni infla edilen ikinci bir tünel ve mevcut tünel üzerinde yap lan modernizasyon çal flmalar yla bu trafi in rahatlat lmas amaçlan yor. Sistemin can damar. Avusturya devletinin otobanlar n iflletmesinden sorumlu flirketi Asfinag, tünelin yeni bölümlerinin inflas nda güvenlik önlemlerinin en mükemmelini kurmay hedefledi. Tüneldeki olas bir kaza veya yang n vakas na en h zl flekilde ulaflabilmek için genifl ölçekli bir video gözleme sisteminin kurulmas n n flart oldu unu düflünüldü. Sonuçta Katschberg Tüneli, günümüzdeki mevcut tünel inflaat teknolojilerinin en güvenilir ve en geliflmiflleriyle donat larak Nisan 2008 de hizmete al nd. Emniyet tedbirleri olarak, gerekti inde kurtarma ekiplerince kullan lmak üzere, iki tünel aras ndaki kavflaklar birlefltiren 20 ara ba lant noktas na 39 ar adet yang n söndürme sistemi ile acil yard m telefonu yerlefltirildi. Ayr ca yeterince hava ak m n n sa lanmas için iki adet de ilave havaland rma bacas kuruldu. Kontrol merkezi ve güvenlik elemanlar n n olas acil bir duruma h zla tepki verebilmeleri için, otomatik görüntü de- erlendirme özelli i olan gerçek zamanl Siveillance tünel videolu izleme sisteminden faydalan ld. Siemens in bu ola anüstü güvenli tünele bir di er katk s da yang n alarm sisteminin kritik bileflenlerinin yan s ra sorun çözme sistemi oldu. Tehlikeyi hissetmek. Katschberg Tüneli nin yeni bölümünde, ancak Siemens uzmanl n n çözüm bulabilece i bir vaka yafland. Tünelin alt ay gibi son derece k sa bir sürede gerekli tüm güvenlik önlemleriyle donat lm fl olarak tamamlanmas isteniyordu. fiu anda alt kilometre uzunlu unda olan tünelin her santimetresi 160 adet güvenlik kameras yla an be an izleniyor. Teslim edilen sistemin içinde ise, sadece üç saniye içinde 360 derece dönebilen ve önceden programlanm fl 64 adet ayd nlat labilir pozisyona çevrilebilen 18 tane yüksek h zl ve 12x yak nlaflt rma kapasitesine sahip kamera bulunuyor. Tünelde yol alan araçlarla ilgili veriler de video analizleriyle duman, objeleri ve trafik s k fl kl n otomatik olarak alg layabilen entegre bir modüler görüntüleme sistemiyle sürekli kaydediliyor. Mevcut kamera say s n n fazlal n n yan s ra, MPEG4 format nda saniyede 25 görüntüyü kaydedebilme özelli ine sahip kameralar n niteli i de kayda de er. Bu kameralar, yüksek çözünürlüklerine ra men al fl lmad k derecede minimum bir bant geniflli i ve saklama kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Üstelik Siveillance sistemi, interaktif bir video

7 yönetim sistemi olan IVM ile de paralel çal flt r labiliyor. Bu sistemin çekirdek teknolojisinde ise kaydedilen tüm verileri saklamas na olanak sa layacak kadar genifl, toplam 35 bin gigabyte l k bir veri saklama kapasitesi var. Bu sürece, toplam 36 terrabayt l k saklama kapasitesine sahip 160 adet hard diski olan 40 Sistore CX8 dijital görüntü kaydetme sistemleri destek veriyor. Hard disklerden herhangi birinin çökmesi durumunda bile devredeki RAID sistemi sayesinde hiçbir veri kaybedilmiyor. Ayn zamanda, yedeklenmifl veri transferi sistemi sayesinde tüm görüntülerin kontrol merkezine eksiksiz gönderilmesi sa lan yor. Asfinag için özel olarak tasarlanm fl XML Moris flifreleme ve flifre-çözme teknolojisi sayesinde, videolu izleme görüntülerinin St. Michel deki kontrol merkezine ulaflt r lmas da mümkün k - l nm fl durumda. Bu sayede acil bir durum söz konusu oldu unda, kontrol merkezi trafi in büyük bir ço unlu unu di er güzergahlara yönlendirebiliyor. Hatal sürücüleri tespit ediyor. Siveillance, tünelden gelen görüntüleri ifllemek için toplam 14 sunucudan faydalan l - yor. Burada Siemens taraf ndan gelifltirilmifl bir video analiz sistemiyle her bir görüntünün potansiyel bir tehlike arz edip etmedi- i kontrol ediliyor. Alg lama yetene ine sahip video sensör teknolojisi ve karmafl k trafik algoritmalar ile yavafl giden araçlar, trafik s k fl kl klar, hatal fleritte seyreden araçlar, duman ve yang n ikazlar kadar tüneldeki kargo ve yolcular da otomatik olarak kontrol alt nda tutuluyor. Tehlikeli durumlarda ise Siveillance tünel sistemi sadece kontrol merkezindeki ekranlara durumla ilgili görsel veriler göndermek ve alarm sistemlerini harekete geçirmekle kalm yor, ayn zamanda özellikle tünelin girifllerini bloke edebilecek durumlarda, polis ve itfaiye departmanlar ile kurtarma ekiplerini de durum hakk nda detayl bilgilendirerek kontrol merkezine önemli bir destekte bulunuyor. Siveillance tünel sistemi, kontrol merkezi çal flanlar na da önemli imkanlar sunuyor. Örne in üstün kaliteli ve titremeyi önleyen görüntülerle çal flanlar n göz a r s sorunlar yaflamamas n sa l yor. Ayr ca tehlike arz edecek durumlar zaten ak ll video analiz sistemiyle otomatik olarak alg lan p kontrol merkezine gönderildi inden, çok daha az say da ekrana ihtiyaç duyuluyor. Bahsedilen bu iki üstün özellik sayesinde kontrol merkezi çal flanlar n n konsantrasyon seviyesi ve uyan kl ola anüstü art r lm fl oluyor. Bu da Katschberg Tüneli nde seyahat eden araçlar n ve yolcular n hem güvenli i hem emniyetinin ciddi derecede güvence alt na al nmas na imkan sa l - yor. Art k Mont Blanc Tüneli nde 1999 y l ndaki yang n n neden oldu u facialara benzer olaylar n yaflanma riski dikkate de er ölçüde düflürülmüfl durumda. Otomobil sürücüleri, Nisan 2009 dan itibaren Alplerin aras ndan geçen en kestirme yollardan biri olan bu tünelde çok daha h zl ama daha da önemlisi çok daha güvenli yolculuk yapma imkan na kavuflacaklar. Bu güvenlik sistemleri, tehlike yaratabilecek objeleri ve vakalar tam zaman nda tan mlay p rapor edebiliyor. Avusturya daki Katschberg Tüneli, 160 adet video kameraya sahip videolu gözlem ve önceden tan mlama sistemiyle dünyada kendi türünün en mükemmel örneklerinden biri konumunda. Gelecek&Trendler 7

8 8 TÜNEL TEKNOLOJ LER Örnek projeler ne deli inde güvenlik Tünelde bir ar zay gidermek, lastik de ifltirmek ya da acil durumlarda kaza zedeleri kurtarmak, aç k yollarda oldu undan çok daha zordur. Bu nedenle tüneller flehirleraras yollar n ve genel olarak karayollar n n en zor bölümlerini oluflturur. Siemens in tünel kontrol sistemleri, tünellerde meydana gelebilecek ar zalara çok özel ve etkin çözümler sunuyor. Tüneller ana yollarda ve karayollar nda en kritik bölümleri oluflturur. Aç k bölgelerde nispeten az zararla sonuçlanan olaylar, tünellerde felakete dönüflebilir. Tünellerde kaza zedeleri kurtarmak ya da ar zalar onarmak da son derece zordur. Bu nedenle, mümkün olan bütün araçlar kullanarak kazalar ve aksilikleri önlemek gerekir. Ar za, yang n ya da karbonmonoksit s n r n n afl lmas gibi durumlar n mümkün oldu u kadar erken fark edilip giderilmesi önem tafl r. Siemens, tünellerdeki trafik kontrolünün, olas her durumda optimal olarak ifllemesine imkan sa layan çözümler sunuyor. Ifl k, hava ve enerji tedari inden yang n alarm sistemlerine, kirlilik ölçümü ya da acil ça r sistemlerine kadar tüneller için gerekli tüm iflletme tekniklerini kapsayan bu çözümler, dünya genelinde onaylanm fl standartlara sahip. Siemens tünel kontrol sistemleri, trafik yönetimi ve trafik kontrolünün kapsaml unsurlar n n bir araya gelmesinden olufluyor. Trafik kontrolü otomatik ve manuel olarak yap l yor ve farkl olaylar ele alabilmek için otomatik senaryolar gelifltiriyor. Örne in, e er yang n ihbar al n rsa, tünel giriflindeki trafik lambalar otomatik olarak k rm z ya dönüyor ve tünel kilitleniyor. Tünelde belirli bir bölüm bak m çal flmalar nedeniyle kullan lam yorsa, trafi e manuel olarak müdahale ediliyor. Siemens tünelleri. Dünyada tünel kontrol sistemleri alan nda çok önemli projelere imza atan Siemens, Türkiye de ilk tünel projesini 1998 y l nda stanbul Vecdi Diker Tüneli ile gerçeklefltirdi. O tarihten bu yana Siemens çözümleriyle donat lan tünel say s 10 u buldu. Siemens in Türkiye de, bugüne kadar anahtar teslim ald ve baflar yla tamamlad ve yürütmekte oldu u tünel projeleri aras nda stanbul Vecdi Diker Tüneli (2x980 m.), zmir-ayd n Otoyolu Selatin Tüneli (2x3.000 m.), Ordu Bolaman-Perflembe Tünelleri (Toplam tüp uzunlu u m. olan 5 adet tünel), Giresun-Espiye Tünelleri

9 (Toplam tüp uzunlu u m. olan 4 adet tünel), Bursa Çevre Yolu dir Tüneli (2x500 m.) ve Espiye-Sarp Tünelleri (Toplam tüp uzunlu u m. olan 29 adet tünel) yer al yor. Siemens Türkiye, dünyada tünel yap m gerçeklefltiren di er Siemens ülkelerinden farkl olarak, tüm projeleri büyük oranda kendi tasar m, mühendislik ve montaj kaynaklar ile gerçeklefltiriyor. fiirketin hedefinde, bu bilgi birikimini uluslararas boyuta tafl yarak dünya çap nda anahtar teslim projelere imza atmak var. Bu hedefe ulaflmak için de, Türkiye operasyonunu Yetkinlik Merkezi olarak sertifikaland r ld. Siemens in Kas m 2007 de sözleflmesini imzalad, Giresun dan bafllay p Sarp S n r Kap s nda biten 350 kilometrelik güzergâh üzerindeki 30 bin metre tüp uzunlu una sahip 29 tünellik Espiye-Sarp Tünelleri, hacim olarak dünyan n en büyük tünel projeleri aras nda yer al yor. Tüm bu 29 tünelin, flirketin Trabzon da kurmakta oldu u tek bir kontrol merkezi üzerinden kontrol ve kumanda edilip iflletilecek olmas projenin önemini bir kat daha art r yor. ayd nlatma, havaland rma, yang n söndürme, radyo ve telsiz, kapal devre görüntüleme, otomatik olay alg lama gibi pek çok alt sistemden olufluyor. Projenin ülke ekonomisine her y l 50 milyon dolar tasarruf sa layaca öngörülüyor. Tünelde kullan lan otomatik olay alg lama sistemi, duran veya ters yönde giden araçlar, yayalar, duman, yol üstündeki yabanc cisimleri, yavafl giden araçlar, ani h z de iflikliklerini ve trafik s k fl kl klar n tespit ederek alarm sistemlerini harekete geçiriyor. Sistem, ayr ca tünel içinde artan karbonmonoksit seviyesi, azalan görüfl mesafesi, tünel d fl nda de iflen ayd nl k fliddeti gibi pek çok veriyi analiz ederek mevcut duruma uygun iflletme planlar n otomatik olarak devreye sokuyor. Tünelde kurulan telsiz sistemi ile Samsun-Ordu bölgesi ve Nefise Akçelik Tüneli içinde befl ayr kanaldan çeflitli kamu kurulufllar ile iletiflim kurulabiliyor. Tüneldeki 252 hoparlörden tünel içinde genel anons yapmak mümkün oluyor. Ayr ca FM kanallar üzerinden yap lan yay nla tünel tan t l yor ve sürücülere gerekli emniyet, uyar ve güvenlik bilgileri aktar l yor. Tüneldeki otomasyon sistemi ise herhangi bir yang n durumunda havaland rma, ayd nlatma ve trafik kontrol sistemlerini en h zl ve en emniyetli flekilde çal flt r yor. Tünel içerisinde toplam 84 adet jet fan, her 101 metrede bir köpüklü yang n söndürme sistemi ve kuru tip yang n söndürücüleri bar nd ran yang n dolaplar bulunuyor. Sulu yang n söndürme sistemi ise sürekli izlenen ve dolu olmas sa lanan 370 metreküp kapasiteli su deposu ve depoya ba l elektrikli dizel ve jokey pompa içeren pompalama sistemi taraf ndan besleniyor. Karadenizli örnek proje. Siemens, Türkiye de örnek bir tünel sistemleri uygulamas n Bolaman-Perflembe Tünelleri projesi içerisinde yer alan Ordu Nefise Arçelik tünelinde hayata geçirdi. Proje, trafik kontrol, ak ll tünel kontrol merkezi, enerji da t m, TEK ELDEN ÇÖZÜM SUNUYORUZ MEHMET ACARLA / ENDÜSTR SEKTÖRÜ ENDÜSTR VE ULAfiIM ÇÖZÜMLER D REKTÖRÜ SIEMENS DÜNYASINDA TEK Siemens çeflitli ülkelerde tünel projelerine ürün ve sistem sa l yor. Enerji temini ve da t m, tünel trafik yönetim sistemleri, yang n ihbar ve yang nla mücadele sistemleri, CCTV ve trafik sinyalizyon ürünleri Siemens'in portföyünde olan ve bir tünelde bulunmas gereken alt sistemler olarak s ralanabilir. Siemens Türkiye, tüm bu sistemler yan nda havaland rma, ayd nlatma gibi Siemens portföyü d fl ndaki ürünleri de kapsayacak flekilde bir tünelde mevcut olan tüm elektromekanik sistemleri bir araya getirerek tasar m ndan uygulamas na, mühendislik ve montaj ndan iflletmesine kadar anahtar teslim çözüm sunuyor. Dolay s yla tünelin inflaat haricindeki bir tünelde trafi in güvenli ak fl n, can ve mal emniyetini en üst standartlarda sa layacak çözümleri tek elden veren firma konumunda. Bu konumuyla Siemens dünyas nda tek. YURTDIfiI PROJELER Siemens Türkiye, 2009 y l ndan itibaren tüm Siemens'in tüneller için anahtar teslim elektromekanik müteahhiti olarak tescillendi. A rl kl olarak Kuzey Afrika, Ortado u ve Kuzey Avrupa olmak üzere üç k tada takip etti imiz ifller mevcut. NEREDE FARK YARATIYOR? Siemens Türkiye olarak Avrupa'da yaflanan büyük tünel kazalar ndan sonra oluflturulan yeni güvenlik standartlar n ileri teknolojimize uyarlay p gerek Türkiye'de gerek yurtd fl nda kamuya sunduk. Yapt m z tünellerde daha tasar m aflamas nda güvenli i ön plana ç kararak malzeme seçimi, uygulama, test ve simülasyon noktalar nda uzmanl m zla fark yarat yoruz. Örne in yapt m z tüm tünellerde en kötü durum olarak bir yang n an nda kurdu umuz sistemlerin nas l reaksiyon gösterece i, önceden senaryolara göre planlan p simülasyonla do rulan p uygulamaya konuluyor. Bu da bizi rakiplerimizden ay r yor. Gelecek&Trendler 9

10 10 SÜRDÜRÜLEB L R B NALAR Örnek uygulama Siemens in üretim üssü Türkiye de uzun y llard r Kartal daki fabrikas nda hizmet veren Siemens, geliflme planlar çerçevesinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi ne tafl nd. 100 milyon Euro luk yat r mla kurulan yeni fabrika, enerji maliyetlerinde yüzde 25 e varan tasarruf sa layacak. stanbul Kartal daki fabrikas nda tam kapasite faaliyet gösteren Siemens, geliflme planlar çerçevesinde büyümeye karar verince yerine s amad ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi ne tafl nd. Yeni fabrikan n en önemli özelli i, Türkiye de ilk defa LEED Sertifikas alan tesis olmas. Do al enerji kaynaklar n verimli bir biçimde kullanan ve çal flanlar na sa l kl bir ortam yaratan tesis, enerji maliyetlerinde yüzde 25 e varan tasarruf sa layacak. Siemens Gayrimenkul Yönetimi Direktörü Kaflif Y ld r m, Siemens in örnek projesini anlatt : Çevre dostu. Toplam maliyeti 100 milyon Euro yu bulan yeni tesisin en büyük özelli i çevre dostu olmas ; enerjiyi tasarruflu kullanmas ve iç mekanlarda yararlan lan malzemelerin insan sa l göz önünde bulundurularak seçilmesi. Bu özelliklerin topland binalara verilen ilk LEED Gold Sertifikas n almaya aday Türkiye deki ilk tesis biziz. Enerjinin verimli kullan lmas çok önem verdi imiz bir konu. Bunun için yeni teknolojiler kulland k. Bu yenilikler özellikle ofislerde kullanaca m z s tma ve so utma sistemlerinde ön plana ç k yor. Örne in, ayn anda s tma ve so utma yap labilmesini sa layan zonlama sistemini kurduk. Bu sistem ile iç mekanlarda baz yerlerde veya d fl mekanlarda s tma yap labiliyor. Örne in pencere kenar nda so utma yap l rken, daha iç mekanlarda s tma yap labiliyor. Di er taraftan enerjinin daha verimli kullan lmas için bina otomasyonu sistemi devreye girdi. Ayd nlatma, s tma, so utma ve havaland rma otomasyonlar nda yeni teknolojilerden yararlan ld. Örne in de iflken hava debili klima santralleri kullan ld. Bu sayede d fl alan s cakl klar derece oldu- u zaman iç alanlarda so utma talebi çok daha ekonomik, s f ra yak n enerji sarfiyat ile güneflten sa lanabiliyor. D flar dan al nan do algaz, elektrik ve su gibi kaynaklar daha az kullanmak için de, ileride alternatif enerjilerden daha çok yararlanmay hedefliyoruz. Gebze tesislerinde enerji verimlili i sa layacak sistemlerden biri de ayakl ayd nlatma armatürleri. Hem gün fl hem de harekete duyarl bu sistem ofislerde enerji tasarrufu yarat yor. Ayr ca çat daki ya mur sular - n n de erlendirilmesi için yeni bir teknoloji kullan yoruz. Çok basit bir teknikle, ya mur sular ar t ld ktan sonra bahçe sulamas nda kullan lacak. Bahçedeki bitkileri de mümkün oldu unca az su isteyenlerden seçtik. Bu projemizle Kartal fabrikas ndaki harcamam z n yüzde 10 u kadar tasarruf yapaca z. LEED sertifikas nedir? LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) yeflil, do a dostu bina de erlendirme sistemi. Bu sisteme göre, Amerika daki yeflil bina konseyine baflvuruyor, konseyin organlar taraf ndan tasar m aflamas ndan operasyona kadar oluflan süreçte de erlendiriliyorsunuz. Konseyde, dünyan n her taraf nda bu konuda çal flm fl deneyimli kifliler ve uzmanlar bulunuyor. Belli kriterler çerçevesinde baflvurunuz de erlendiriliyor. Bina bitene kadar çeflitli aflamalardan geçiyorsunuz. Genel olarak planlar üzerinde yo unlafl - yorlar ve ne kadar tasarrufa yönelik oldu una bak yorlar. Bizim projemiz konvansiyonel binalara göre elektrik, su ve do algaz gibi enerji maliyetlerinde yüzde 25 oran nda tasarruf sa l yor. De erlendirme 6 kritere göre yap l yor ve alaca n z puanlarla hangi kategoride sertifika alaca n za karar veriliyor. Bunlar binan n enerji tasarrufu sa lamas, sa l kl iç mekanlar yarat lmas, binan n çevresiyle uyumu, sürdürülebilir bir alanda olmas, ulafl m kolayl ve araç trafi inin içeri mümkün oldu unca az al nmas gibi kriterler. Ayr ca projenin yenilikçi bir yan n n olmas da puan n z art r yor. Bu binalar çal flanlara konfor sa lad gibi sa l a yönelik avantajlar da sunuyor. Örne in inflaatlarda kullan lan baz malzemelerde formaldehit diye tabir edilen, insan sa l na negatif etkili baz parçac klar oldu u söyleniyor. Biz bunlar mümkün oldu- unca kullanmamaya ya da limitlerin alt nda kalacak malzemeleri kullanmaya çal fl yoruz. Daha sa l kl ofisler için yüzde 30 daha temiz hava sa layan havaland rma sistemi kurduk. LEED sistemi sadece maliyet düflürme ile ilgili de il, çevresel sorumlulu umuzun da bir parças. Sertifikalar Silver, Gold ve Platin kategorilerinde veriliyor. Biz Gold statüsündeyiz. Bundan sonra yapaca m z binalarda da Gold ve Platin kategorilerini hedefliyoruz.

11 Siemens, Türkiye nin ilk LEED Gold Sertifikas n * almaya aday Siemens Gebze Tesisi ni aç yor. Küresel ekonomik krizin ortas nda ülkenin gelece ine nas l sahip ç k l r? Siemens in bu soruya yan t, 150 bin metrekarelik modern bir tesis kurmak oldu. 150 y ld r Türkiye ye inanan Siemens, yat r mlar na h z kesmeden devam ediyor... Gebze Organize Sanayi Bölgesi ndeki bu yepyeni tesis ve Türk mühendisli i sayesinde Dünya Teslimatç s s fat yla 5 k tada, 80 e yak n ülkeye ihracat yap lacak. Türkiye, Ortado u ve Avrupa n n üretim merkezi olacak. Büyüyen bir marka, büyüyen Türkiye için çal fl yor... * LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) Sertifikas, verildi i tesisin çevreye sayg l oldu unu, do al enerji kaynaklar n verimli kulland n, çal flanlara sa l kl bir ortam yaratt n ve enerji maliyetlerinde tasarruf sa lad n belgeleyen uluslararas standartlarda bir sertifikad r.

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Türk Hava Yollar Teknik A.fi. ve Amerikan. YEfi L B NA

Türk Hava Yollar Teknik A.fi. ve Amerikan. YEfi L B NA Türkiye de LEED Gold sertifikas alan ikinci bina oldu... LEED dan flmanl n Altensis firmas n n yapt bina kendinden beklenmeyecek kadar sessiz, konforlu ve verimli... Türk Hava Yollar Teknik A.fi. ve Amerikan

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

TAKS -ER fi M TAKS -ER fi M YEN L KÇ : Taksi Medya olarak eflsiz ve yenilikçi bir reklam deste i sunuyoruz. Taksi-Eriflim adını verdi imiz bu ürünümüzün yüksek kalitesinin yanı sıra ifllevselli inin tarafımızca

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı