Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bir taraftan Kazibek Bi Caddesi 20/A Almaata/Kazakistan adresinde mukim Umay International Ltd şirketi (bundan böyle Umay olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan.adresinde mukim(bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) iş bu hizmet sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.) ni aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varılarak karşılıklı olarak akdetmişlerdir. Umay ve Müşteri bundan sonra tek tek Taraf veya birlikte Taraflar olarak anılacaktır. 2.TANIMLAR 2.1. Konteynır(lar) : Umay in müşterilerine ait eşyaları, malları sakladığı; Umay a ait olan ya da Umay tarafından kullanılan saklama ünitelerini, araçlarını ifade eder Eşya(lar): Müşteri tarafından depolanması için Umay a teslim edilen ve Müşteri tarafından kendisine ait olduğu bildirilen malları ifade eder. 2.3.Depolanacak Yer: Umay ın kullanımında olan Müşteri Konteynırlarının konulacağı yeri gösterir. 2.4.Eşya Durum Tespit Tutanağı:Sözleşmeye konu olan eşyaların konteynırlara yerleştirilmesi anında Müşteri tarafından yazılı olarak depolanacak eşyaların neler olduğu ve halihazırdaki durumlarını ifade eden beyanını içerir karşılıklı imzalanacak tutanağı ifade eder.

2 2.5. iade Tutanağı: İş bu sözleşmenin 5.7 maddesinde belirtilen tutanağı ifade eder. 2.6.Kapıya Getirme Hizmeti: Müşteriye ait eşyaların saklanacağı konteynırdan, Müşterinin talebi halinde Umay tarafından, işbu sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, ayrı ücret karşılığında Müşteri nin adresine götürülmesi işlemini ifade eder. 2.7.Saklama Ücreti: İşbu sözleşmenin 6. maddesinin son fıkrasında belirtilen ücreti ifade eder. 2.8.Ek Ücretler: Konteynırdaki eşyayı kapıya getirme ve paketleme hizmetleri için alınan ücretleri ifade eder. 2.9.Ek-1: Depolanan emtia/mal durum tespit tutanağını ifade eder Eşyaların Teslim Alınacağı Adres: 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu, Umay ın, Müşteri ye, Depolanan Eşyalar Listesinde yer alan eşyaların Konteynırda bu sözleşmede ayrıntıları açıklanacak olan saklama hizmetini ve diğer ilgili hizmetlerini ( Hizmetler ) vermesi, buna karşılık Müşteri nin de bu hizmetlerin bedellerini Taraflar ca burada matabık kalınan ücretler üzerinden Umay a ödemesi oluşturmaktadır. 4. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. Umay ın haberi olmaksızın ve/veya Umay a önceden yazılı olarak açıkça bildirmeden Müşteri nin konteynıra koyduğu eşyalardan dolayı konteynır ve diğer Müşteri lerin eşyalarının zarar görmesi halinde Müşteri uğranılan ve/veya

3 uğranılabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder Müşteri nin Eşya Durum Tespit Tutanağı nda yazılı olarak bildirilebilecek hasarların, olağan koşullar içinde artmasından Umay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Müşteri nin teslim ettiği malları ile ilgili yanlış, eksik beyanda bulunması halinde Umay a hiçbir kusur yükleyemeyeceği gibi işbu sebeple doğacak her türlü zarar, ziyan ve kayıptan Müşteri sorumlu tutulacaktır Müşteri, depolanmak üzere teslim edilen ve/veya kapalı ambalaj içinde bulunan her türlü eşyanın tehlikeli,parlayıcı, patlayıcı, zehirli, radyoaktif maddeler, her türlü ruhsatlı veya ruhsatsız silah, haşere ihtiva eden ya da böceklenmiş maddeler, haşere ve böcekleri cezp edici organik maddeler veya yasadışı ve/veya insanlara zarar verebilecek herhangi bir madde içermediğini, tehlikeli bir nitelik taşımadığını, tehlikeli özellikler içermediğini, herhangi bir tehlikeli madde ihtiva etmediğini, tehlikeli özellikler içermediğini, herhangi bir tehlikeli madde ihtiva etmediğini ve Depolanacak yeri ve diğer konteynırları tehdit etmeyeceğini, zarar vermeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder Müşteri, bu sözleşme uyarınca Umay tarafından Müşteri adına depolanacak olan eşyaların sahibi olduğunu ve/veya yasa uyarınca bunların zilyetliğini elinde bulundurmaya hakkı olduğunu ve işbu sözleşme uyarınca söz konusu eşyaları kullanabilme yetkisine sahip olduğunu şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, iş bu sözleşme uyarınca adına, ya da yasalar uyarınca bunların zilyetliği hakkına sahip herhangi bir kişi adına Umay tarafından depolanan eşyaların mülkiyeti ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek, ya da bunları Hizmet in ifasından kaynaklanabilecek herhangi bir yaptırım, dava ya da talep durumunda, Müşteri tek başına sorumlu olduğunu, Umay ın bundan kaynaklanan her türlü zararını Umay ın ilk yazılı talebinde herhangi bir hüküm istihsaline gerek bulunmadan derhal tazmin edecektir.

4 4.5. Müşteri, eşyaların yer aldığı konteynırı kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde gerçek veya tüzel 3. kişilere devir ve temlik edemez, kullandıramaz, alt kiracılara kısmen veya tamamen kiraya veremez Müşteri, eşyaların iş bu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen Eşyaların Teslim Alınacağı Adres ten çıkarılmasından önce sözleşmeyi akdetmekten vazgeçer ise ; Umay ın o ana kadar yapmış olduğu tüm masrafları ödemekle yükümlüdür Müşteri, Umay tarafından kendisine verilmiş ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Depolanan Eşyalar Listesi ni tam ve eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. İş bu ekli listede beyan edilmemiş ve kayda geçirilmemiş hiçbir eşyanın hasarı veya kaybından Umay sorumlu değildir ve sorumlu da tutulamaz. Antika, tarihi eser ve manevi değeri yüksek eşya mutlak surette taşıma esnasında beyan edilmeli ve bu malzemelerin gerçek durumları da ekspertiz raporları ile doğrulanmalıdır ve beyan edilen sigorta değeri ile örtüşmelidir. Ek-1 de beyan edilmeyen eşyaların kayıp ve hasarından Umay sorumlu tutulamaz. 5. UMAY IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1.Eşyaların konteynırın bulunduğu mekanda veya masrafı, maliyeti Müşteri ye ait olmak üzere, eşyaların işbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen eşyaların teslim alınacağı adresten teslim alınması ve/veya saklama işlemi için ayrılmış olan konteynıra taşınması, yerleştirilmesi işlerinin tamamı Umay tarafından gerçekleştirilecektir Müşteri nin talebi üzerine eşyalar Umay tarafından kendisine daha önce yazılı olarak bildirilen ve saklama işlemi için ayrılmış olan konteynıra masrafı, maliyeti Müşteri ye ait olmak üzere, Müşteri tarafından da taşınıp yerleştirilebilecektir. İşbu halde, eşyaların Müşteri tarafından, Umay tarafından kendisine yazılı olarak bildirilen ve saklama işlemi için ayrılmış olan konteynıra taşınması,

5 yerleştirilmesinden itibaren eşyaların herhangi bir surette hasara uğramasından ve/veya bu sebeple Müşteri ve/veya üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek maddi veya manevi zarar ve kayıplardan Umay ın mali, idari, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır Eşyalar konteynıra alınmadan önce eşyaların teslimatı Umay ın yetkilisine yapılır ve Umay ın yetkilisi eşyaların konteynıra alınması esnasında hazır bulunur. Müşteri tarafından depolanmak üzere gönderilen eşyalar depolanmak üzere mevcut halleri ile teslim alınacak ve karşılıklı eşya durum tespit tutanağı düzenlenecek ve işbu sözleşmeye eklenecektir Umay iş bu sözleşme süresi boyunca Müşteriye ait eşyaları olağan yıpranma halleri ve tüm ödemesi yapılmış olması şartıyla, mücbir sebep(force majeur) halleri dışında zayii olmaksızın ve hasarsız muhafaza edecek olup, Müşteri tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde Müşteriye iade edecektir. 5.5.Müşteriye ait kiralanan depoda gerekli her türlü yangın, hırsızlık, su baskını, toz, haşerat ve benzeri tahriplere karşı her türlü tedbir ve güvenlik önlemleri Umay tarafından sağlanacaktır. Bu risklere karşı Umay tarafından sigorta yaptırılacak olup, söz konusu sigorta bedeli Umay tarafından ödenecektir. Umay tarafından ödenecek bu sigorta bedeli saklama maliyeti tıtarında olacaktır. Bunun dışında, müşteri koyacağı emtianın faturası karşılığı tutarda sigorta yaptırmak isterse fatura karşılığı sigorta, müşteri tarafından ödenmek koşuluyla yaptırılır Umay, depolanacak yerin adresini koşulsuz ve şartsız olarak istediği zaman herhangi bir bildirim yapmaksızın değiştirme ek hak ve yetkisine sahiptir Müşteri tarafından iadesi talep edilen eşyalar için iki tarafın yetkililerince bir İade Tutanağı hazırlanacaktır. İade tutarının taraflarca imzalanması ile EŞYALAR Umay tarafından teslim edilecek ve eşyaların iadesi bu surette gerçekleştirilmiş olacaktır. İşbu usule uygun olarak konteynırdan çıkarılan eşyaların müşteri ve/veya Müşteri nin belirleyeceği kişi/kişilere teslim edilmesinden itibaren eşyaların

6 herhangi bir surette hasara uğramasından ve/veya bu sebeple Müşteri ve/veya üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek maddi veya manevi zarar ve kayıplardan Umay ın mali, idari, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır Müşteri nin işbu sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini/sorumluluklarını hiç veya gereği gibi, kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, Umay bu durumu Müşteriye ihtaren e-posta ve faks yoluyla bildirecektir. Eğer, Müşteri ihtara rağmen aksaklığı derhal ve her halükarda ihtarın Müşteriye e-posta ve faks yoluyla tebliği tarihinden itibaren en geç 7(yedi) gün içinde gidermez ise Umay, sözleşmeden kaynaklanan sair talep ve dava hakları dahil, her türlü maddi, manevi tazminat dahil dava ve talep hakları saklı kalmak üzere Müşteri nin iznine gerek kalmaksızın, işbu sözleşme kapsamında depolanan eşyaları ilgili konteynır(lar)dan çıkarabilecek ve kendi mülkiyetinde olan veya kiralayacağı başka bir açık veya kapalı toplama alana nakil edebilecektir. Eşyaların belirtilen şekilde Umay tarafından nakil edildiği ve nakil nakil adresi Müşteri ye e-posta ve faks yoluyla bildirilecek ve Müşteri nin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde ihtarın Müşteri ye tebliğ tarihinden itibaren depolanan eşyaların 15 gün içerisinde imha edileceğini e-posta ve faks yoluyla ihtar edecektir. Söz konusu ihtarın müşteriye tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde Müşteri nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, eşyalar Umay tarafından başka bir ihtara, hüküm istihsaline gerek kalmaksızın imha edilebilecektir. Müşteri bu halde Umay ın herhangi bir tazmin sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7 6. HİZMET BEDELLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ 6.1. Hizmet Bedelleri HİZMET 1 Konteynır Yarım Konteynır M3 Konteynır Yıllık Depolama bedeli Getir-Götür Servis Bedeli Paketleme Hizmeti Bedeli İndirme Hizmeti Bedeli Yükleme Hizmeti bedeli Nakliye Hizmeti Bedeli İşbu sözleşme kapsamında belirlenen hizmet bedelleri sadece bu sözleşme kapsamında sağlanacak hizmetler için kararlaştırılmış olup, taraflar işbu bedeller üzerinde sözleşme süresince herhangi bir değişiklik yapılmayacağını (uzayan döneme ilişkin hizmet bedelinin revizesi saklı kalmak üzere) şimdiden beyan, kabul ve taahhüt ederler ÖDEME Hizmet bedelleri, Umay ın Müşteri ye keseceği fatura karşılığında peşin olarak ödenecektir.

8 7. SÖZLEŞME SÜRESİ İşbu sözleşmenin süresi.. yıldır. Sözleşme süresi sonunda taraflardan herhangi biri sözleşmenin feshini ihbar etmediği taktirde sözleşme uzayan döneme ilişkin hizmet bedelinin revizesi saklı kalmak üzere, yenilenebilecektir. 8.FESİH Taraflardan herhangi birinin, işbu sözleşme hükümlerinden bir veya birkaçını ihlal etmesi halinde, diğer taraf 15(onbeş) günlük süre için göndereceği e-posta ve faks yoluyla bu ihlale son verilmesini ihtaren talep eder. Bu onbeş günlük süre sonunda ihlale son verilmemesi halinde, ihlale uğrayan taraf başkaca hiçbir ihtara gerek kalmaksızın, sözleşmeyi derhal fesh edebilecektir. Umay ın sözleşme içerisinde geçen fesih sebeplerine başvurması sebebiyle Müşteri, Umay dan hangi ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaktır. Ancak her halükarda fesih tarihine kadar olan döneme ilişkin tarafların tahakkuk eden hakları saklıdır. Müşteri nin sözleşmeyi fesih etmesi halinde, fesih ettiği günü içine alan ayın hizmet bedelini ve o zamana kadar doğmuş olan tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür. Müşteri nin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini hiç veya zamanında ve/veya gereği gibi yerine getirmemesi ve/veya eksik yerine getirilmesi ve/veya taahhüt edilen yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde Umay, sözleşmeyi herhangi bir tazmin yükümlülüğü olmaksızın, derhal, tek yanlı olarak feshedebilecektir. Umay, Müşteri nin ödeme tarihini 20(yirmi) gün geçmesine rağmen hizmet bedeli/bedellerinin tümü veya bir kısmını ödememesi durumunda veya müşteri herhangi bir şekilde ödeme güçlüğüne düşer veya hakkında icra takibi veya iflas işlemleri başlatıldığı taktirde Müşteri veya yasal temsilcisine yapacağı e-posta ya da faks yoluyla yapacağı bir ihbar ile bu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

9 Sözleşmenin Umay tarafından fesh edilmesi durumunda, Müşteri fesih tarihinden itibaren en geç 30(otuz) gün içinde eşyalarını konteynır(lar)dan geri çekecektir. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında kararlaştırılan hizmet bedelleri tam ve eksiksiz olarak ödeyecektir. Eğer müşteri, fesih tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günü içerisinde Umay tarafından uygun bulunabilecek ve Umay ın onayına tabi olacak bir gerekçe, neden göstermeksizin; ancak her halükarda Umay ın sessiz kalması onay anlamına gelmemektedir, eşyalarını geri çekmezse, fesihten sonra 31. gün dahil olmak üzere işbu sözleşme kapsamında belirtilen ücretlerin 2 katını öder. Umay müşteriye e-posta ya da faks yoluyla göndereceği ihtarname ile Müşteri nin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde ihtarın Müşteri ye tebliğ tarihinden itibaren depolanan eşyaların 15 gün içerisinde imha edileceğini e-posta ve faks yoluyla ihtar edecektir. Söz konusu ihtarın müşteriye tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde Müşteri nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, eşyalar Umay tarafından başka bir ihtara, hüküm istihsaline gerek kalmaksızın imha edilebilecektir. Müşteri bu halde Umay ın herhangi bir tazmin sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.SORUMLULUKLARIN SINIRI Umay işbu sözleşme konusu hizmetin ifası gereğince, özel, arizi, dolaylı zararlardan veya sonuçta Müşteri nezdinde ortaya çıkan ekonomik zararlardan, kar kaybı, itibar kaybı veya beklenen tasarrufun kaybından sorumlu olmayacak olup; Umay ın bu sözleşme ile sorumluluğu, gerçek doğrudan zararlardır ve her halükarda toplamda, azami sözleşme tahtında ödenen ücretlerin yıllık bazda %10 u ile sınırlıdır. 10.DEVİR Müşteri işbu sözleşmeyi veya sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun, üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecek, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple,

10 bu sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı hak ve yükümlülüklerine ortak edemeyecektir. 11.MÜCBİR SEBEPLER(FORCE MAJEUR) Tarafların işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirememe durumları ancak aşağıdaki koşullar altında gerçekleştiyse sorumluluk altında olmayacaklardır. Şöyle ki: i- Bu yerine getirememe hali bir mücbir sebepten kaynaklanmalı, ii- Mücbir sebebe dayalı olarak yükümlülüğünü yerine getiremeyen taraf üzerinde somut maddi etkisi olmalı ve, iii- Söz konusu mücbir sebebin ve bu mücbir sebebin sonuçlarının devam etmesi gerekmektedir Bu sebeplerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebep, 30(otuz) gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi tazminatsız feshedebilir. Tarafların fesihden önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır. Mücbir sebebe dayanan taraf derhal ve hiçbir durumda mücbir sebebin başlamasının üzerinden 30(otuz) takvim gününü geçirmeden, söz konusu mücbir sebebi karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu yazılı bildirim mücbir sebebin nedenini, mücbir sebebin bunu ileri süren tarafın işbu sözleşme altındaki sorumluluklarını yerine getirme yeteneği üzerindeki olası tahmini etkisini ve mücbir sebebin devam etmesi muhtemel süresi ile ilgili bilgileri içerecektir. Mücbir sebep 30(otuz) günden fazla süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. 12.GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

11 Müşteri, Umay hakkında bu sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, Umay tarafından gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri, Gizli Bilgi(ler) olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri üçüncü kişilere ya da kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. İşbu sözleşmenin kendisi de gizli bilgi kapsamındadır. Gizliliğin ihlali halinde, Müşteri, müşterilerden ve üçüncü kişilerden gelebilecek hak talepleri ve davalar ile her türlü hukuki, idari ve cezai yaptırımdan tek başına sorumlu olup, bu sebeple Umay nezdinde meydana gelen her türlü hasar, ziyan ve masrafları, Umay ın ilk talebi üzerine ile bunlara ilişkin tazmin talepleri, Müşteri nakden ve defaten tazmin edecektir, firmaya fatura edilecektir. Müşteri bütün bu yükümlülüklere, kendi personelleri veya her ne sıfatla olursa olsun kendilerine bağlı işletme, şirket ve kişilerin de tam olarak uyması için gerekli her türlü tedbiri alır ve işlemi yapar. İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, bu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olamaz. 13. TEBLİGAT İşbu sözleşme nedeniyle tarafların birbirlerine diğer tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşmeyi feshetmek maksadıyla yapacakları ihbar ve ihtarların e-posta ve faks yolu ile yapılmış olması kafidir. Tarafların tebligat adresleri iş bu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adreslerdir. Taraflar yukarıdaki bilgilerde değişiklik olduğunda, değişiklik husussunu diğer tarafa derhal ve en geç 3(üç) gün içerisinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Herhangi bir değişikliğin yazılı olarak noter marifetiyle bildirilmemesi halinde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacak ve geçerli bir tebligatın tüm yasal sonuçlarını doğuracaktır. UMAY

12 Faks: E-posta: Telefon: MÜŞTERİ Faks: E-Posta: Telefon: 14. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu sözleşme Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, işbu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlıkta Almaata Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. İşbu sözleşme 14 madde,. Sayfadır. İşbu sözleşme tarihinde 1(bir) asıl nüsha olarak imza ve teati edilmiş olup, asıl nüsha Umay da saklanacak, kopyası Müşteri ye verilecektir. UMAY MÜŞTERİ İmza: Ünvan: Tarih: İmza: Unvan: Tarih

13 Ek:1 TESLİM ALMA TUTANAĞI DEPOLANAN EMTİA/MAL DURUM TESPİT VE TESLİM ALMA TUTANAĞI Aşağıda genel nitelikleri yazılı mal/emtia Umay a ait...nolu ahşap konteynerine yerleştirilerek teslim alınmış ve kapısı kitlenerek anahtarı mal sahibine/ mal sahibi yetkilisine verilmiştir

14 İşbu tutanak...tarihinde iki asıl olarak tanzim edilmiştir EMTİAYI TESLİM ALAN EMTİAYI TESLİM EDEN

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Ayvalı Mah. Gazze Cad. Mert Apt. No:36/10 Etlik- Keçiören/ANKARA adresinde mukim ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD. ŞTİ. (Kısaca

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80 K:2 34050 Eyüp/İSTANBUL adresinde mukim TTM Telekomünikasyon ve İletişim Hiz. San. ve Dış Tic.

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KİRALIK HİZMET SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme Çamlık Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı Bulvar İşmerkezi No.:38/9 Ümraniye İstanbul adresinde yerleşik Turuncu Güvenlik Bilişim Takip

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

TOPLU-MESAJ SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

TOPLU-MESAJ SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ TOPLU-MESAJ SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- TOPLU-MESAJ Adres: Kayapınar Mah. No:41 Felahiye/KAYSERİ Tel: 03527912318 Fax: E-Mail: ahmetcakibey@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM Adres: ÇAMLIK MAHALLESİ MEŞE SOKAK NO:4/2 PENDIK/İSTANBUL Tel: 05067107952 Fax: E-Mail: lokmanaltayli@hotmail.com

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

(Müşteri / Müşteriler)

(Müşteri / Müşteriler) Bir tarafta, Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza B Blok Kat:1, 34387 Mecidiyeköy İSTANBUL adresinde mukim TAM FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim (Müşteri / Müşteriler) arasında, aşağıdaki

Detaylı

SUNUCU BARINDIRMA VE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

SUNUCU BARINDIRMA VE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SUNUCU BARINDIRMA VE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İş bu sözleşme [TARIH] tarihinde; İstoç 40.ada NO:10 Bağcılar İstanbul Türkiye de bulunan, YSR Bilişim Teknolojileri Telekomünikasyon İnternet

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ İşbu İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM Sözleşmesi / /201 tarihinde, İstanbul da, Kayışdağı Caddesi Kayaoğlu Plaza No:119 Kat:3 34750 Küçükbakkalköy Mah. Ataşehir İstanbul adresinde mukim BİOTEKNO BÜTÜNLEŞİK

Detaylı