11-20 Ya Ö rencilerde Sosyal E ilimler Anketi (308 Ö renci Üzerinde Pilot Çal ma)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11-20 Ya Ö rencilerde Sosyal E ilimler Anketi (308 Ö renci Üzerinde Pilot Çal ma)"

Transkript

1 Yeni Tıp Dergisi 2007;24: 198- Orijinal makale Ya Ö rencilerde Sosyal E ilimler Anketi (308 Ö renci Üzerinde Pilot Çal ma) O uz TEK 1, Adem ÖZKARA 1, Sevsen CEBEC 1, Bünyamin I IK 1, Ferat ÇATAL 2, Derya G.DO A 2, Meki B L C 2, Semra KARA 2 1 Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal, AKARA 2 Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, AKARA ÖZET Okullarda iddet e ilimi ve madde kullanma al kanl önemli bir sosyal problemdir. Bu çal mam zda 308 ö renci üzerinde pilot bir anket uygulayarak her bir ö rencinin cinsiyet, ya, düzenli spor yapma ve düzenli kitap okuma özelliklerini kay t ettik. Ö rencilerin Sosyal uyum, maddeden kaç nma, iddetten kaç nma, aile ve okul statüsü, hedef ve ideal faktörlerini de erlendirdik. Her bir faktör alt nda 8 adet soru toplad k ve 5 li Likert tipi ölçekle tutumlar ölçtük. Faktör analizi yöntemi ile elde etti imiz 26 soruyu 6 faktör alt nda toplad k. Böylece Cronbach alfa de eri (Düzeltilmi 0.811) olan bir ölçek elde etmi olduk. Bu ölçekte her bir faktörün alt nda toplanan sorulardan faktör ortalama puan n hesaplayarak persantil seviyeleri olu turduk. K z ö rencilerde, iddetten kaç nma (3.9±0.83, 3.6±0.98 p=0.017) ve Hedef ve idealler (4.6±0.52, 4.3±0.82 p=0.002) puanlar erkek ö rencilerden daha yüksek idi. Düzenli spor yapanlar n Okul (4.05±0.59, 3.67± 0.73 p<0.001) puanlar yapmayanlara göre daha yüksek idi. Düzenli kitap okuyanlar n ise iddetten kaç nma (3.94±0.87, 3.63±0.85 p=0.001) Okul statüsü (3.96± 0.65, 3.54±0.73 p<0.001), Hedef ve dealler (4.57± 0.64, 4.45±0.61 p=0.005) puanlar okumayanlardan daha yüksek idi. Maddeden/ iddetten kaç nma ile Sosyal uyum (r=0.193 p=0.001; r=0.250 p<0.001) ve aile statüsü (r=0.213 p<0.001; r=0.249 p<0.001) aras nda, ayr ca iddetten kaç nma ile Hedef ve idealler (r=0.219 p<0.001), puanlar aras nda pozitif korelasyonlar vard. Ortaö renim ö rencilerinin düzenli kitap okumalar n n sa lanmas, bunun yan s ra aile statüsünü ve okul statüsünü iyile tirici, sosyal uyumu, hedef ve ideallerini art r c faaliyetler madde al kanl klar n n ve iddetin önlenmesinde yararl olabilir. Anahtar Kelimeler: Ortaö retim, madde kullanmama, iddetten kaç nma, sosyal e ilim ABSTRACT Questionnaire of Social tendencies among aged students (Pilot study among 308 students) Tendency to violence and substance abuse among students constitutes an important social problem overall the world. In this study, we applied a questionnaire to 308 students and recorded gender, age, knowledges of regular exercise and knowledges of regular reading of study group. We also evaluated social adaptation, avoiding of substance, avoiding of violence, family status, school status, aim and idea factors of them. We gattered 8 questions under each factor and measured attitude of subjects by fivefold Likert s scale. Then, we gathered remaining 26 questions below 6 factors by Factor analysis in SPSS programme following some of them excluded. Thus, we obtained a scale with 0,794 (Corrected 0,811) Cronbach alpha coefficient. We calculated mean factor scores of each factor using related questions. Thereafter, we obtained percentile levels of them. Avoiding of violence (3,9±0,83, 3,6±0,98 p= 0,017) and aim & idea scores (3,96±0,65, 3,54±0,73 p<0,001) of girls were higher than of boys. School status scores of group exersizing regularly (4.05±0.59, 3,67±0,73 p<0.001) was higher than those never exersizing regularly. Avoiding of violence (3,94±0,87, 3,63 ±0,85 p=0,001), school status (3,96±0,65, 3,54±0,73 p<0.001), aim & idea scores (4,57±0,64, 4,45±0,61 p=0,005) of group reading regularly were higher than those never reading regularly. We observed positive correlations between a voiding of substance/violence scores and social adaptation scores (r=0,193 p=0,001; r=0,250 p<0,001), family status scores (r=0,213 p<0,001; r=0,249 p<0,001); whereas between avoiding of violence scores and aim & idea scores (r=0,219 p<0,001). We conclude that the saving activities of social adaptation, regular reading, aim & idea, and improving activities of family status and school status among middle-school students (11-20 ages) may be useful keeping of them away from sustance dependency and violence. Key Words: Middle school education, avoiding of substance, avoiding of violence, social tendency G R Okul hayat ve bu sürede kazan lan al kanl klar insan ya am n n en önemli belirleyicilerinden birini olu turmaktad r. Ki ilik yap s, aile hayat ndan sonra büyük ölçüde okulda ekillenmekte ve sosyal hayat n temelleri burada at lmaktad r. Bu dönem e er iyi de erlendirilir ve yararl, olumlu geçirilirse ilerideki ya am için sa lam temeller at lm olur. Bu nedenle okullara yönelik yap lacak rehberlik ve ara t rma faaliyetleri özel bir öneme haizdir. Ancak tüm sosyal kurumlarda oldu u gibi 198

2 okul ya am nda da pek çok yararl tutum kazan ld gibi kötü örnekler ve zararl tutum ve al kanl klarla da kar la labilmektedir 1. Günümüz dünyas nda, sosyal hayatta oldu u gibi okul hayat nda da zararl ve olumsuz yönelimler ve bunlar n sonuçlar birey, aile ve tüm toplumu etkileyen boyutlara ula m t r. Bas n ve yay n araçlar ndan okullarda iddet, kavga, vb. olumsuz davran örnekleri haberleri i gal edebilmektedir. Okullarda bu konunun ara t r lmas için kurulan komisyonlarda al nacak önlemleri belirlemek gayesi ile üniversitelerden konu ile ilgili ara t rmalar n n bildirilmesi istenmektedir 2. Toplumda iddete e ilimle ilgili yap lan yay nlarda iddete potansiyel olarak zemin te kil eden de i kenler öyle bildirilmi tir. Erkek cinsiyet, daha önceki iddet anamnezi, s k ev de i tirmek, i sizlik, iddete e ilimli bir kültürde ya amak, ilaç veya alkol al kanl, dü ük zeka düzeyi, iddete e ilimli bir ailede yeti mek, silah bulundurmak, iddet uygulayabilece i ki iler olmak, tepkilerini kontrol güçlü ü olmak 3. Bir ba ka kaynakta ise iddete e ilim art ran faktörler, alkol/madde kötüye kullan m, d stres faktörleri, ekonomik güçlükler, kay plar, aile problemleri, i stresi, ya am tarz de i ikli i, çat mac aile kurallar, geçmi teki kötü ili kiler, ailede mental veya fiziksel yetersizlikler, sosyal izolasyon olarak belirtilmi tir 4. ABD de çocuklara yönelik iddet e ilimi, bir dizi tedbirin ve koruma programlar n n geli tirilmesine neden olmu ve ev ziyaretlerinde de bu konuda özel dikkat gösterilmesi gerekti i belirtilmi tir de ABD de her 1000 çocuktan 43 ünün ölümcül olmayan iddete maruz kald, her 1000 ö retmenden ise 31 inin iddetle kar la t bildirilmi tir. Bunu önlemek amac ile okullarda iddeti önleme programlar geli tirilmi, bunlarda iddetin yol açt yaralanmalar, agresif davran lar ve bunlara yol açan okul ve otorite davran lar ve katk lar kay t edilmi tir. Bu programlar n iddetin azalt lmas na fayda sa lad belirtilmi tir 6. Ergenlik döneminde kimlik aray doru a ula r ve kendini ortaya koymaya yönelik bazen risk te kil eden davran larla kar la l r 7. Ergenlik döneminde suç te kil eden davran lar n okul ba ar s zl 8, okul uyumsuzlu u 9, okuldan kaçma ve ayr lma ile ilgili oldu u bulunmu tur 10. Ö rencilerde yap lacak olan iddete e ilim, madde kullan m ile ilgili rehberlik çal malar na öncülük etmek, bunlar n ö rencilerin sosyal e ilimleri (Sosyal uyum, aile, okul statüsü, hedef ve idealler) ile ilgisini belirlemek ve bu çal malarda kullan lmak amac ile kullan l bir anket haz rlamak çal mam z n amac n te kil etmi tir. MATERYAL VE METOT Bu çal mam zda anket yöntemi ile ya aras nda (orta, lise ve yüksekokul öncesi) 308 ö renciye pilot test uygulad k. Pilot test ile sonradan daha kapsaml ve çok merkezli olarak yap lacak ara t rmalar için güvenirlik ve geçerlili i yap lm bir anket formu (Ölçek) elde etmeyi amaçlad k. Anket sorular n n faktörlerini A-Sosyal uyum, B- Maddeden kaç nma e ilimi, C- iddetten kaç nma e ilimi, D-Okul statüsü, E-Aile statüsü ve F-Hedef ve idealler olarak belirleyerek (önceki çal malardan elde etti imiz tepkilerini kontrol, iddete e ilimli ortam, ilaç-alkol al kanl, faktörlerine genel uyum ve üst uyum faaliyetleri hedef-ideal gibi rehberlik hizmetlerinde kullan labilecek faktörleri de ilave ederek cinsiyet, spor yapma ve kitap okuma ba lam nda ele ald k) her bir faktörün alt nda olumlu ve olumsuz yönde 8 adet soru planlad k. Bu sorulara verilecek cevaplar için 5 li Likert tipi ölçekle ölçüm planlad k (I.Hiç kat lm yorum II.Kat lm yorum III.Karars z m IV.Biraz kat l yorum V.Kesinlikle kat l yorum). Faktörle olumsuz yönde olan sorular n ( ile gösterilen) puanlamas n 6 dan ç kararak yapt k 11. Pilot Test Pilot test için kullanaca m z 48 soruluk anket formunun içerik ve kapsam geçerlili i (Sorular n faktörlerle uyumu ve faktörlerin uygunlu u, yeterlili i) 5 uzman doktorun görü ü al narak ara t r ld. Orta ö retim ö rencileri üzerinde 3 özel ö retim kurumunda (Özel dershanelerdeki her ba ar grubundan ö renciler) 308 Ö renci üzerinde (92 erkek ve 216 k z) anketi uygulad k ve sonuçlar SPSS istatistik program na girdik 12,13. Yap sal geçerlilik ara t rmas için anket sorular n n Faktör analizlerini yapmay dü ündük. Ba lang ç güvenilirlik analizi yap lm olan sorulara SPSS program nda faktör analizi (Quartimax yöntemi ile) uygulad k. Böylece ba lang çta faktörlerin alt na öngördü ümüz sorular n cevaplay c lar taraf ndan da ayn faktörle ilgili görülüp görülmedi ini istatistiksel olarak ara t rd k. Birbiri ile ilgisiz olarak toplanan sorular analizden ç kararak analizi tekrar ettik. Bu ekilde 26 soruyu 6 faktör alt nda gruplad k (Tablonun daha anla l r olmas için Faktör yükü 0.4 alt nda olanlar suprese ettik) 14 (Tablo II. a). 199

3 Tablo I. Sosyal E ilimler Pilot Test A SOSYAL UYUM 1 Farkl dü üncelere sayg gösteririm 7 Herkes benim gibi dü ünmeli 13 Toplumda herkes huzur içinde olmal 19 nsanlar sosyal bir çevrede ya amak zorundad r 25 Di er insanlar beni ço u kez s k nt ya sokar 31 Toplumda herkes birbirine sayg göstermelidir 37 Di er insanlar n benim hakk mdaki dü ünceleri beni ilgilendirmez 43 Huzurlu bir toplumsal yap bir ülke için önemli bir hedeftir B MADDEDE KAÇIMA E L M 2 nsanlar n s k nt lar n gidermek için sigara vb. al kanl klar edinmeleri normaldir 8 Kötü al kanl klar tedavi edilmeli ve düzeltilmelidir 14 Sigara vb gibi al kanl klar mdan kesinlikle vazgeçmem 20 Madde kullanmak sosyal bir gerekliliktir 26 Madde al kanl klar n n insana ve topluma zararlar vard r ve bunlarla mücadele edilmesi gerekir 32 Madde kullan m insan için mutlaka gerekli olan bir ey de ildir 38 nsan bu dünyada madde kullan m da dahil her eyi denemeli 44 Sigara vb madde kullan m bana ve çevreme zarar verir C DDETTE KAÇIMA E L M 3 Günlük meseleler kavga edilerek çözülebilir 9 nsanlar medeni varl klard r ve meselelerini çat ma yerine birbirlerini anlayarak çözmelidir 15 Bir yerde benim fikirlerim onaylanmad zaman sinirlenirim 21 Sertlik genellikle iyidir ve sorunlar bir anda çözer 27 Kendini koruman n en iyi yolu sald rmakt r 33 K z n dövmeyen dizini döver 39 iddet kullanmak medeni bir insan için kabul edilemez 45 Toplumda iddet yerine kar l kl anlay ve bar esas olmal d r D OKUL STATÜSÜ 4 Okulumdan memnunum 10 Ben kabiliyetli bir ö renciyim ama olmam gereken konumda de ilim 16 Okul hayat mda olmam gereken yere gelece imi umuyorum 22 imdiki konumumda derslerimi ba arabiliyorum 28 Benden daha az kabiliyetli ö renciler çok daha iyi konumdalar 34 Okulda kendimi çok iyi bir konumda hissediyorum 40 Kendimi ö renim hayat ndan d lanm hissediyorum 46 çinde bulundu um okul çevresi beni tatmin etmiyor E A LE STATÜSÜ 5 Aile hayat mdan memnunum 11 Bizim ailede herkes birbirine anlay l ve olumlu davran r 17 Kötü ortam nedeniyle evde durmak bile istemiyorum 23 Ailemizde devaml çat ma ortam hakimdir 29 Annem ve babam bizimle çok ilgilenirler 35 Aile yap m oldukça sa lamd r 41 Aile hayat m dayan l r gibi de il 47 çinde bulundu um aile hayat m çok seviyorum ve be eniyorum F HEDEF VE DEALLER 6 Okulum sona erdi inde hayatta herhangi bir hedefim yok 12 Hayatta topluma hizmet için dü ündü üm hedeflerim var 18 nsan gününü gün etmeli ve ho ça vakit geçirmek için ya amal d r 24 Okul hayat n n bana bir ey kazand raca na inanm yorum 30 Kafamda hayatta yapmay dü ündü üm bir ey yok 36 Okul, hedeflerimi daha kolay gerçekle tirebilmem için mutlaka gereklidir 42 Hayattan herhangi bir beklentim yok 48 Okula herhangi bir ey için de il ailemin zorlamas ile geliyorum ot: Cümle sonunda i aretli olan sorular n skorunu 6 dan ç kararak puanlay n z. Tablo II. a Ö rencilerde Sosyal E ilimler anket Faktör Analizi Tablosu (SPSS program nda Faktör Analizi yöntemi ile olu turulmu tur) Rotated Component Matrix(a) Component T5E,752 T47E,744 T11E,735 T35E,716 T29E,659 T17E,495 T23E,424 T27C,694 T21C,693 T3C,627 T15C,626 T34D,696 T22D,695 T16D,520 T28D,485 T4D,401 T31A,710 T43A,655 T13A,652 T2B,687 T44B,576 T8BB,504 T30F,681 T24F,624 T48F,469,505 T42F,469 Extraction Method: Principal Component Analysis, Rotation Method: Quartimax with Kaiser ormalization a Rotation converged in 6 iterations Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Quartimax with Kaiser ormalization a Rotation converged in 6 iterations (T=Tutum, rakamlar soru numaralar ve harfler sorular n ait olduklar faktörlerdir). 200

4 Bu sorular tekrar güvenilirlik analizine tabi tuttuk ve anketin genel güvenilirli inin Cronbach's Alfa de erlerinin (Düzeltilmi 0.811) oldu unu tespit ettik. Düzeltilmi de eri dikkate ald m zda ölçe in güvenirlili inin Yüksek derecede oldu unu söyleyebiliriz (Tablo II.b). Böylece elde etti imiz anketin son ekline Fatih Sosyal E ilimler Ölçe i ya Versiyonu ismini verdik. Tablo II b. Ö rencilerde Sosyal E ilimler anket Güvenilirlik Analizi (SPSS Program n n Reliability (Güvenilirlik) Analizi kullan larak elde edilmi tir) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items of Items,794, Item-Total Statistics T2B T3C T4D T5E T8B T11E T13A T15C T16D T17E T21C T22D T23E T24F T27C T28D T29E T30F T31A T34D T35E T42F T43A T44B T47E T48F Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted statistiksel Analiz statistiksel Analiz SPSS paket program nda yap ld. Güvenilirlik ve faktör analizleri yap lm anketin sonraki de erlendirilmesi, ba ms z gruplar aras analiz Mann-Whitney-U testi ile yap ld. Multifaktöryel analizlerde Spearman testi uyguland den dü ük p de erleri istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. Tablo III. Fatih Sosyal E ilimler Ölçe i ya versiyonu A SOSYAL UYUM 13 Toplumda herkes huzur içinde olmal 31 Toplumda herkes birbirine sayg göstermelidir 43 Huzurlu bir toplumsal yap bir ülke için önemli bir hedeftir B MADDEDE KAÇIMA E L M 2 nsanlar n s k nt lar n gidermek için sigara vb. al kanl klar edinmeleri normaldir 8 Kötü al kanl klar tedavi edilmeli ve düzeltilmelidir 44 Sigara vb madde kullan m bana ve çevreme zarar verir C DDETTE KAÇIMA E L M 3 Günlük meseleler kavga edilerek çözülebilir 15 Bir yerde benim fikirlerim onaylanmad zaman sinirlenirim 21 Sertlik genellikle iyidir ve sorunlar bir anda çözer 27 Kendini koruman n en iyi yolu sald rmakt r D OKUL STATÜSÜ 4 Okulumdan memnunum 16 Okul hayat mda olmam gereken yere gelece imi umuyorum 22 imdiki konumumda derslerimi ba arabiliyorum 28 Benden daha az kabiliyetli ö renciler çok daha iyi konumdalar 34 Okulda kendimi çok iyi bir konumda hissediyorum E A LE STATÜSÜ 5 Aile hayat mdan memnunum 11 Bizim ailede herkes birbirine anlay l ve olumlu davran r 17 Kötü ortam nedeniyle evde durmak bile istemiyorum 23 Ailemizde devaml çat ma ortam hakimdir 29 Annem ve babam bizimle çok ilgilenirler 35 Aile yap m oldukça sa lamd r 47 çinde bulundu um aile hayat m çok seviyorum ve be eniyorum F HEDEF VE DEALLER 24 Okul hayat n n bana bir ey kazand raca na inanm yorum 30 Kafamda hayatta yapmay dü ündü üm bir ey yok 42 Hayattan herhangi bir beklentim yok 48 Okula herhangi bir ey için de il ailemin zorlamas ile geliyorum ot: Cümle sonunda i aretli olan sorular n skorunu 6 dan ç kararak puanlay n z. SOUÇLAR Anketin son halini tespit ettikten sonra Pilot ara t rma yapt m z ö rencilerin ortalama faktör puanlar n hesaplad k. Bu faktör puanlar n persantil de erlerine göre grupland rd k (Tablo IV). Böylece persantil de erlerine göre sonraki çal malarda anketin ki i baz nda de erlendirilebilmesi hedeflendi. Faktör puanlar n n cins, spor yapma ve kitap okumaya göre grup kar la t rmas n yapt k. 201

5 O. O. Tekin ve ve ark. ark. Tablo IV. Anket Faktör puanlar n n de erlendirilmesi ve Persantil de erleri Sosyal Maddeden iddetten Okul Aile Hedef ve Uyum dealler Ortalama Medyan Mod Standart Sapma (S.S) Minimum Maksimum Persantiller K z ö rencilerde iddetten kaç nma ve hedef ve idealler puanlar erkek ö rencilerden daha yüksek idi. Erkek ö rencilerde ise okul statüsü puanlar daha yüksek idi. Aile statüsü puanlar bak m ndan gruplar aras farkl l k yoktu (Tablo V). Tablo V. Anket Faktör puanlar n n cinsiyete göre kar la t r lmas Say Ort±S.S p S.Uyum E ± K ±0.3 Maddeden E ±0.63 S K ±0.48 iddetten E ± K ±0.83 Okul E ± K ±0.69 Aile E ±0.54 S K ±0.61 Hedef ve dealler E ± K ±0.52 Düzenli spor yapma bak m ndan gruplar kar la t r ld ve spor yapanlar n okul statüsü puanlar yapmayanlara göre daha yüksek idi. Düzenli kitap okuyanlar n iddetten kaç nma, okul statüsü, hedef ve idealler puanlar okumayanlardan daha yüksek idi. Tablo VII. Anket faktör puanlar n n düzenli kitap okuma durumuna göre kar la t r lmas Say Ort S.S p S.Uyum K.Okuyor ±0.58 S K.Okumuyor ±0.37 Maddeden Kaç. K.Okuyor ±0.58 S K.Okumuyor ±0.46 iddetten Kaç. K.Okuyor ± K.Okumuyor ±0.85 Okul K.Okuyor ±0.65 <0.001 K.Okumuyor ±0.73 Aile K.Okuyor ±0.58 S K.Okumuyor ±0.60 Hedef ve dealler K.Okuyor ± K.Okumuyor ±0.61 Tablo VI. Anket faktör puanlar n n düzenli spor yapma durumuna göre kar la t r lmas Say Ort S.S p S.Uyum S.Yap yor ±0.41 S S.Yapm yor ±0.52 Maddeden Kaç. S.Yap yor ±0.50 S S.Yapm yor ±0.54 iddetten Kaç. S.Yap yor ±0.92 S S.Yapm yor ±0.86 Okul S.Yap yor ±0.59 <.001 S.Yapm yor ±0.73 Aile S.Yap yor ±0.57 S S.Yapm yor ±0.6 Hedef ve dealler S.Yap yor ±0.68 S S.Yapm yor ±0.61 Anket sonuçlar n n multifaktöryel analizlerinde sosyal uyum ile maddeden kaç nma (r=0.193 p=0.001), iddetten kaç nma (r=0.250 p<0.001), aile statüsü (r=0.152 p=0.008), hedef ve idealler (r=0.186 p=0.001) skorlar aras nda pozitif korelasyonlar vard. Okul statüsü ile iddetten kaç nma (r= p<0.001)aras nda pozitif, aile statüsü ile maddeden kaç nma (r=0.213 p<0.001), iddetten kaç nma (r=0.249 p<0.001) aras nda pozitif korelasyonlar vard ( ekil 1). Hedef ve idealler ile iddetten kaç nma (r=0.219 p<0.001), okul statüsü (r=0.252 p<0.001), aile statüsü (r=0.208 p<0.001), aras nda pozitif korelasyonlar vard (Tablo VIII). 202

6 Tablo VIII. Anket faktör puanlar aras ndaki korelasyonlar (Spearman korelasyon yöntemi) Sosyal Uyum Maddeden Siddetten Okul Aile Hedef ve dealler Sosyal Uyum (**).250(**) (**).186(**) P Maddeden.193(**) (**) (**).065 P Siddetten.250(**).240(**) (**).249(**).219(**) P Okul (**) (**).252(**) P Aile.152(**).213(**).249(**).342(**) (**) P Hedef ve dealler.186(**) (**).252(**).208(**) P say *, 0.05 seviyesinde anlaml **, 0,01 seviyesinde anlaml TARTI MA Maddeden Kaçınma Maddeden Kaçınma ekil 1 Aile ekil 1. Aile statüsü skorlar ile maddeden ve iddetten kaç nma skorlar aras ndaki pozitif korelasyon Siddetten Kaçınma Aile skorları ile Maddeden ve iddetten kaç nma skorları arasındaki pozitif korelasyon Aile Siddetten Kaçınma Faktörlerin persantil de erlerine göre ki i baz nda de erlendirilmesi ile hangi faktörlerde dü ük puan ald konusunda bir yorum yap labilecektir. Ortaokul ö rencilerinde belli aral klarla bu testi yaparak puanlardaki iyile me ve kötüle me gözlenebilir ve bunlarla ili kili faktörler de gözden geçirilebilir. Bu ankette özellikle ö rencilerdeki madde kullan m n n ve iddete e ilimin daha ciddi olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bizim yapt m z çal mada avantaj m z çocuklara bu R Sq Linear = 0,063 konuda direk sorularla de il indirek olarak yakla mam zd r. Bu nedenle do ru cevap alma ihtimalimiz artmaktad r. Aile iddetten kaç nma e iliminin k zlarda daha yüksek olmas, erkek cinsiyetin iddet için bir risk olu turdu unu belirten çal ma ile uyumlu idi 3. Ayr ca aile statüsü ile iddetten kaç nma aras ndaki olumlu ili ki de aile problemlerinin iddet için bir risk oldu unu belirten çal ma ile uyumlu idi 4. Sonuçlar m zda ilginç olan hususlardan birisi iddete e ilimin özellikle düzenli kitap okuyanlarda daha az düzeyde olmas idi. Ortaokul ö rencilerinde düzenli olarak uygun kitaplar okuman n R Sq Linear = 0,063 te vik edilmesi (Örn: iddet içermeyen ve madde kullan m n özendirmeyen) ve bu konuda çal malar yap lmas n n iddete e ilimi azaltabilece i bu Aile ekil 1 Aile skorları ile Maddeden ve iddetten kaç nma skorları arasındaki pozitif korelasyon 203

7 sonuçtan dolay öngörülebilir. Madde ve iddetten kaç nman n baz faktörlerle kuvvetli pozitif korelasyon göstermesi (sosyal uyum, okul statüsü, aile statüsü, hedef ve idealler), bu faktörlerin iyile tirilmesine yönelik yap lacak çal malar ile olumlu sonuçlar n al nabilece ini bize göstermektedir. Aile ziyaretlerinin iddetten koruma sa lad ba ar y ortaya koyan çal may dikkate al rsak 5 bu konularda, sosyal uyumu art r c çal malar (sosyal aktivitelerin düzenlenmesi, toplu spor faaliyetleri, toplu oyunlar vb), aile statüsünü iyile tirici çal malar (ev ziyaretleri, veli görü meleri, aile terapileri, vb), okul statüsünü iyile tirici çal malar (okullarda rehberlik hizmetleri, velilerle ortak faaliyetler, ders d nda sosyal programlar vb) yararl olabilir. Sosyologlardan, aile hekimlerinden, psikiyatristlerden destek al nabilir. Yap lan çal malar n ne yönde gitti i tekrarlanan anketlerle kontrol edilebilir. Bu durum özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda risk te kil eden davran lar yönünden oldukça yararl olacakt r 7. iddetten kaç nman n hedef ve ideallerle olan korelasyonu bize ayr ca ö rencilere hedef ve ideal kazand rman n ne kadar önemli oldu unu vurgulamaktad r. Gerek okul ya am nda (ö rendi i bilgilerle neler hedefledi i, bunlar n ne gibi yararlar oldu u ve bunlar nas l kullanaca vb) gerekse okul sonras dönemde (ülkesine ve insanl a ne gibi hizmetler yapaca, vb) hedef ve idealleri ele al n p bu konudaki eksikliklerin giderilmesine yönelik rehberlik çal malar n n yap lmas çok büyük faydalar sa layacakt r. Sonuç olarak unu diyebiliriz ki, çal mam zda ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri için okullarda büyük bir problem olan madde kullan m na ve iddete e ilimle ilgili ilginç noktalar tespit edilmi tir. Ö rencilerin 1-Düzenli kitap okumalar 2-Sosyal uyumlar n n art r lmas 3-Aile statülerinin düzeltilmesi 4-Okul statüsünün art r lmas 5-Hedef ve ideal kazand r lmas için hem e iticiler hem de toplum olarak çal malar yap lmas sorunla mücadelede büyük avantajlar sa layacakt r. Psikososyal de erlendirmelerde geçerlilik ve güvenirlilik çal mas yap lm ölçeklerin sa lam oldu u faydalar oldukça fazlad r. Böylece daha geni ve kar la t rmal çal malar planlanabilir ve olay n bilimsel boyutta daha rahat ele al nabilmesi mümkün olur. Haz rlam oldu umuz ve güvenirlik ve geçerlilik çal mas yap lm olan ölçe imiz ileride bir çok ve daha geni çal malarda kullan labilir (Fatih-Sosyal E ilimler ölçe i ya versiyonu). Yukar da vurgulad m z noktalar n her biri için de orta ö renimde ayr ca ayr nt l çal malar planlanmal (sosyal uyumu art r c çal malar vb) ve problem geni bir ekilde ele al narak ö rencilerin sosyal problemlerinin çözümü için kullan lmal d r. REFERASLAR 1. Tekin O. Okullarda Ruh Sa l.ya ama Sanat 2006; 6: T.C. T.B.M.M. Çocuklarda ve Gençlerde Artan iddet e ilimi ile Okullarda meydana gelen olaylar n ara t r larak al nmas gereken önlemlerin belirlenmesi amac yla kurulan meclis ara t rma komisyonu Ara t rma önergeleri (10/337,343,356,357). 3. Andrews and Jenkins, editors. Assessing potential violence. Managing Mental Disorders. Vol.2. WHO Eyler A.E, Cohen M. Case Studies in Partner Violence. Am Fam Physician 1999; 60: Kelly Colleen McDonald. Child Abuse: Approach and Management, Am Fam Physician 2007;75: Mytton JA. School-based violence prevention programs. Systematic review of secondary prevention trials. Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156: Balkaya A, Ceyhan E. Lise ö rencilerini suç davran dizeylerinin baz ki isel ve ailesel nitelikler bak m ndan incelenmesi. Aile ve Toplum. Ocak- ubat Mart 2007; Feimi S. Ankara`da Kalaba Lisesi Ö rencilerinin Okul Ba ar s le Sapm Davran Aras ndaki li kinin Sosyolojik Aç dan ncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özen, akir ve di erleri. Juvenile Delinquency in a developing country: A province example in Turkey nternational Journal of Law & Psychiatry 2005; 28: 4: Türkeri, Sedat. Çocuk slahevleri ve Çocuk Cezaevlerindeki Çocuklar n Suç leme edenleri Aç s ndan ncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, AKET. Türker BA.Seçkin Yay nc l k Ankara 2003; Aktürk Z, Da deviren, ahin E.M, Özer C, Yaman H, Gökta O. ve ark. Hastalar Hekimleri De erlendiriyor: EUROPEP Ölçe i. DEÜ T p Fakültesi Dergisi, 2002; 16: William M. Trochim, Research Methods Knowledge Base- nternal Validity Cornell University Publications Kaz m ÖZDAMAR;T p Biyoloji Eczac l k ve Di Hekimli i Ö rencileri çin SPSS le Biyoistatistik, Kaan Kitabevi. 2001; Yaz ma adresi: Dr. O uz TEK Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Pursaklar-Ankara Yay na kabul tarihi:

Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma

Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Orijinal makale Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Oğuz TEKİN 1, Olgun GÖKTAŞ 2 1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA 2 Bursa

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 63 GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Arş.Gör.Esra ÖZAY* Arş.Gör.Dr.İjlal OCAK* Gürbüz OCAK**

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 441-446 LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ahmet TEKBIYIK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Cevat CELEP (*) Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri

Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri S. Savaş BÜYUKKARAGÖZ {*) Türkiye den yurtdışına resmen 1961 yılında Federal Almanya ile imzalanan «İşgücü Anlaşması» ile işçi gönderilmeye

Detaylı

KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU

KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU RIGHTS OF NON-STATUS WOMEN NETWORK KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU Kanada da insanlar n stat s z olma nedenleri Bir çok insan geçici oturum izni ile Kanada ya geliyor. Oturum s relerini

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi Yard.Doç.Dr. Hakan KİTAPCI Özet: Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel bağlılık ve karar almaya katılımın kişisel performansa

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Kalite Güvence ve Standartları

Kalite Güvence ve Standartları Dersin İşlenişi Kalite Güvence ve Standartları KONULAR (%) Standardizasyon Kalite ve Kalite Kavramları Kalite Güvence, TKY Mesleki Standartlar 30 10 45 15 GİRİŞ 1. Standardizasyonun gelişim sürecini 2.

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 TÜİK AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 ISSN 1307-2056 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜistical Institute T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU II TÜİK ÖNSÖZ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DOI:10.7816/sed-01-02-05 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Dr. H. Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU 1 ÖZET Araştırmada müzik öğretmeni

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma and Literature of Tabriz University Türk Kütüphaneciliği 26, 4 (2012), 769-779 Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma A Study on

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı