11-20 Ya Ö rencilerde Sosyal E ilimler Anketi (308 Ö renci Üzerinde Pilot Çal ma)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11-20 Ya Ö rencilerde Sosyal E ilimler Anketi (308 Ö renci Üzerinde Pilot Çal ma)"

Transkript

1 Yeni Tıp Dergisi 2007;24: 198- Orijinal makale Ya Ö rencilerde Sosyal E ilimler Anketi (308 Ö renci Üzerinde Pilot Çal ma) O uz TEK 1, Adem ÖZKARA 1, Sevsen CEBEC 1, Bünyamin I IK 1, Ferat ÇATAL 2, Derya G.DO A 2, Meki B L C 2, Semra KARA 2 1 Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal, AKARA 2 Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, AKARA ÖZET Okullarda iddet e ilimi ve madde kullanma al kanl önemli bir sosyal problemdir. Bu çal mam zda 308 ö renci üzerinde pilot bir anket uygulayarak her bir ö rencinin cinsiyet, ya, düzenli spor yapma ve düzenli kitap okuma özelliklerini kay t ettik. Ö rencilerin Sosyal uyum, maddeden kaç nma, iddetten kaç nma, aile ve okul statüsü, hedef ve ideal faktörlerini de erlendirdik. Her bir faktör alt nda 8 adet soru toplad k ve 5 li Likert tipi ölçekle tutumlar ölçtük. Faktör analizi yöntemi ile elde etti imiz 26 soruyu 6 faktör alt nda toplad k. Böylece Cronbach alfa de eri (Düzeltilmi 0.811) olan bir ölçek elde etmi olduk. Bu ölçekte her bir faktörün alt nda toplanan sorulardan faktör ortalama puan n hesaplayarak persantil seviyeleri olu turduk. K z ö rencilerde, iddetten kaç nma (3.9±0.83, 3.6±0.98 p=0.017) ve Hedef ve idealler (4.6±0.52, 4.3±0.82 p=0.002) puanlar erkek ö rencilerden daha yüksek idi. Düzenli spor yapanlar n Okul (4.05±0.59, 3.67± 0.73 p<0.001) puanlar yapmayanlara göre daha yüksek idi. Düzenli kitap okuyanlar n ise iddetten kaç nma (3.94±0.87, 3.63±0.85 p=0.001) Okul statüsü (3.96± 0.65, 3.54±0.73 p<0.001), Hedef ve dealler (4.57± 0.64, 4.45±0.61 p=0.005) puanlar okumayanlardan daha yüksek idi. Maddeden/ iddetten kaç nma ile Sosyal uyum (r=0.193 p=0.001; r=0.250 p<0.001) ve aile statüsü (r=0.213 p<0.001; r=0.249 p<0.001) aras nda, ayr ca iddetten kaç nma ile Hedef ve idealler (r=0.219 p<0.001), puanlar aras nda pozitif korelasyonlar vard. Ortaö renim ö rencilerinin düzenli kitap okumalar n n sa lanmas, bunun yan s ra aile statüsünü ve okul statüsünü iyile tirici, sosyal uyumu, hedef ve ideallerini art r c faaliyetler madde al kanl klar n n ve iddetin önlenmesinde yararl olabilir. Anahtar Kelimeler: Ortaö retim, madde kullanmama, iddetten kaç nma, sosyal e ilim ABSTRACT Questionnaire of Social tendencies among aged students (Pilot study among 308 students) Tendency to violence and substance abuse among students constitutes an important social problem overall the world. In this study, we applied a questionnaire to 308 students and recorded gender, age, knowledges of regular exercise and knowledges of regular reading of study group. We also evaluated social adaptation, avoiding of substance, avoiding of violence, family status, school status, aim and idea factors of them. We gattered 8 questions under each factor and measured attitude of subjects by fivefold Likert s scale. Then, we gathered remaining 26 questions below 6 factors by Factor analysis in SPSS programme following some of them excluded. Thus, we obtained a scale with 0,794 (Corrected 0,811) Cronbach alpha coefficient. We calculated mean factor scores of each factor using related questions. Thereafter, we obtained percentile levels of them. Avoiding of violence (3,9±0,83, 3,6±0,98 p= 0,017) and aim & idea scores (3,96±0,65, 3,54±0,73 p<0,001) of girls were higher than of boys. School status scores of group exersizing regularly (4.05±0.59, 3,67±0,73 p<0.001) was higher than those never exersizing regularly. Avoiding of violence (3,94±0,87, 3,63 ±0,85 p=0,001), school status (3,96±0,65, 3,54±0,73 p<0.001), aim & idea scores (4,57±0,64, 4,45±0,61 p=0,005) of group reading regularly were higher than those never reading regularly. We observed positive correlations between a voiding of substance/violence scores and social adaptation scores (r=0,193 p=0,001; r=0,250 p<0,001), family status scores (r=0,213 p<0,001; r=0,249 p<0,001); whereas between avoiding of violence scores and aim & idea scores (r=0,219 p<0,001). We conclude that the saving activities of social adaptation, regular reading, aim & idea, and improving activities of family status and school status among middle-school students (11-20 ages) may be useful keeping of them away from sustance dependency and violence. Key Words: Middle school education, avoiding of substance, avoiding of violence, social tendency G R Okul hayat ve bu sürede kazan lan al kanl klar insan ya am n n en önemli belirleyicilerinden birini olu turmaktad r. Ki ilik yap s, aile hayat ndan sonra büyük ölçüde okulda ekillenmekte ve sosyal hayat n temelleri burada at lmaktad r. Bu dönem e er iyi de erlendirilir ve yararl, olumlu geçirilirse ilerideki ya am için sa lam temeller at lm olur. Bu nedenle okullara yönelik yap lacak rehberlik ve ara t rma faaliyetleri özel bir öneme haizdir. Ancak tüm sosyal kurumlarda oldu u gibi 198

2 okul ya am nda da pek çok yararl tutum kazan ld gibi kötü örnekler ve zararl tutum ve al kanl klarla da kar la labilmektedir 1. Günümüz dünyas nda, sosyal hayatta oldu u gibi okul hayat nda da zararl ve olumsuz yönelimler ve bunlar n sonuçlar birey, aile ve tüm toplumu etkileyen boyutlara ula m t r. Bas n ve yay n araçlar ndan okullarda iddet, kavga, vb. olumsuz davran örnekleri haberleri i gal edebilmektedir. Okullarda bu konunun ara t r lmas için kurulan komisyonlarda al nacak önlemleri belirlemek gayesi ile üniversitelerden konu ile ilgili ara t rmalar n n bildirilmesi istenmektedir 2. Toplumda iddete e ilimle ilgili yap lan yay nlarda iddete potansiyel olarak zemin te kil eden de i kenler öyle bildirilmi tir. Erkek cinsiyet, daha önceki iddet anamnezi, s k ev de i tirmek, i sizlik, iddete e ilimli bir kültürde ya amak, ilaç veya alkol al kanl, dü ük zeka düzeyi, iddete e ilimli bir ailede yeti mek, silah bulundurmak, iddet uygulayabilece i ki iler olmak, tepkilerini kontrol güçlü ü olmak 3. Bir ba ka kaynakta ise iddete e ilim art ran faktörler, alkol/madde kötüye kullan m, d stres faktörleri, ekonomik güçlükler, kay plar, aile problemleri, i stresi, ya am tarz de i ikli i, çat mac aile kurallar, geçmi teki kötü ili kiler, ailede mental veya fiziksel yetersizlikler, sosyal izolasyon olarak belirtilmi tir 4. ABD de çocuklara yönelik iddet e ilimi, bir dizi tedbirin ve koruma programlar n n geli tirilmesine neden olmu ve ev ziyaretlerinde de bu konuda özel dikkat gösterilmesi gerekti i belirtilmi tir de ABD de her 1000 çocuktan 43 ünün ölümcül olmayan iddete maruz kald, her 1000 ö retmenden ise 31 inin iddetle kar la t bildirilmi tir. Bunu önlemek amac ile okullarda iddeti önleme programlar geli tirilmi, bunlarda iddetin yol açt yaralanmalar, agresif davran lar ve bunlara yol açan okul ve otorite davran lar ve katk lar kay t edilmi tir. Bu programlar n iddetin azalt lmas na fayda sa lad belirtilmi tir 6. Ergenlik döneminde kimlik aray doru a ula r ve kendini ortaya koymaya yönelik bazen risk te kil eden davran larla kar la l r 7. Ergenlik döneminde suç te kil eden davran lar n okul ba ar s zl 8, okul uyumsuzlu u 9, okuldan kaçma ve ayr lma ile ilgili oldu u bulunmu tur 10. Ö rencilerde yap lacak olan iddete e ilim, madde kullan m ile ilgili rehberlik çal malar na öncülük etmek, bunlar n ö rencilerin sosyal e ilimleri (Sosyal uyum, aile, okul statüsü, hedef ve idealler) ile ilgisini belirlemek ve bu çal malarda kullan lmak amac ile kullan l bir anket haz rlamak çal mam z n amac n te kil etmi tir. MATERYAL VE METOT Bu çal mam zda anket yöntemi ile ya aras nda (orta, lise ve yüksekokul öncesi) 308 ö renciye pilot test uygulad k. Pilot test ile sonradan daha kapsaml ve çok merkezli olarak yap lacak ara t rmalar için güvenirlik ve geçerlili i yap lm bir anket formu (Ölçek) elde etmeyi amaçlad k. Anket sorular n n faktörlerini A-Sosyal uyum, B- Maddeden kaç nma e ilimi, C- iddetten kaç nma e ilimi, D-Okul statüsü, E-Aile statüsü ve F-Hedef ve idealler olarak belirleyerek (önceki çal malardan elde etti imiz tepkilerini kontrol, iddete e ilimli ortam, ilaç-alkol al kanl, faktörlerine genel uyum ve üst uyum faaliyetleri hedef-ideal gibi rehberlik hizmetlerinde kullan labilecek faktörleri de ilave ederek cinsiyet, spor yapma ve kitap okuma ba lam nda ele ald k) her bir faktörün alt nda olumlu ve olumsuz yönde 8 adet soru planlad k. Bu sorulara verilecek cevaplar için 5 li Likert tipi ölçekle ölçüm planlad k (I.Hiç kat lm yorum II.Kat lm yorum III.Karars z m IV.Biraz kat l yorum V.Kesinlikle kat l yorum). Faktörle olumsuz yönde olan sorular n ( ile gösterilen) puanlamas n 6 dan ç kararak yapt k 11. Pilot Test Pilot test için kullanaca m z 48 soruluk anket formunun içerik ve kapsam geçerlili i (Sorular n faktörlerle uyumu ve faktörlerin uygunlu u, yeterlili i) 5 uzman doktorun görü ü al narak ara t r ld. Orta ö retim ö rencileri üzerinde 3 özel ö retim kurumunda (Özel dershanelerdeki her ba ar grubundan ö renciler) 308 Ö renci üzerinde (92 erkek ve 216 k z) anketi uygulad k ve sonuçlar SPSS istatistik program na girdik 12,13. Yap sal geçerlilik ara t rmas için anket sorular n n Faktör analizlerini yapmay dü ündük. Ba lang ç güvenilirlik analizi yap lm olan sorulara SPSS program nda faktör analizi (Quartimax yöntemi ile) uygulad k. Böylece ba lang çta faktörlerin alt na öngördü ümüz sorular n cevaplay c lar taraf ndan da ayn faktörle ilgili görülüp görülmedi ini istatistiksel olarak ara t rd k. Birbiri ile ilgisiz olarak toplanan sorular analizden ç kararak analizi tekrar ettik. Bu ekilde 26 soruyu 6 faktör alt nda gruplad k (Tablonun daha anla l r olmas için Faktör yükü 0.4 alt nda olanlar suprese ettik) 14 (Tablo II. a). 199

3 Tablo I. Sosyal E ilimler Pilot Test A SOSYAL UYUM 1 Farkl dü üncelere sayg gösteririm 7 Herkes benim gibi dü ünmeli 13 Toplumda herkes huzur içinde olmal 19 nsanlar sosyal bir çevrede ya amak zorundad r 25 Di er insanlar beni ço u kez s k nt ya sokar 31 Toplumda herkes birbirine sayg göstermelidir 37 Di er insanlar n benim hakk mdaki dü ünceleri beni ilgilendirmez 43 Huzurlu bir toplumsal yap bir ülke için önemli bir hedeftir B MADDEDE KAÇIMA E L M 2 nsanlar n s k nt lar n gidermek için sigara vb. al kanl klar edinmeleri normaldir 8 Kötü al kanl klar tedavi edilmeli ve düzeltilmelidir 14 Sigara vb gibi al kanl klar mdan kesinlikle vazgeçmem 20 Madde kullanmak sosyal bir gerekliliktir 26 Madde al kanl klar n n insana ve topluma zararlar vard r ve bunlarla mücadele edilmesi gerekir 32 Madde kullan m insan için mutlaka gerekli olan bir ey de ildir 38 nsan bu dünyada madde kullan m da dahil her eyi denemeli 44 Sigara vb madde kullan m bana ve çevreme zarar verir C DDETTE KAÇIMA E L M 3 Günlük meseleler kavga edilerek çözülebilir 9 nsanlar medeni varl klard r ve meselelerini çat ma yerine birbirlerini anlayarak çözmelidir 15 Bir yerde benim fikirlerim onaylanmad zaman sinirlenirim 21 Sertlik genellikle iyidir ve sorunlar bir anda çözer 27 Kendini koruman n en iyi yolu sald rmakt r 33 K z n dövmeyen dizini döver 39 iddet kullanmak medeni bir insan için kabul edilemez 45 Toplumda iddet yerine kar l kl anlay ve bar esas olmal d r D OKUL STATÜSÜ 4 Okulumdan memnunum 10 Ben kabiliyetli bir ö renciyim ama olmam gereken konumda de ilim 16 Okul hayat mda olmam gereken yere gelece imi umuyorum 22 imdiki konumumda derslerimi ba arabiliyorum 28 Benden daha az kabiliyetli ö renciler çok daha iyi konumdalar 34 Okulda kendimi çok iyi bir konumda hissediyorum 40 Kendimi ö renim hayat ndan d lanm hissediyorum 46 çinde bulundu um okul çevresi beni tatmin etmiyor E A LE STATÜSÜ 5 Aile hayat mdan memnunum 11 Bizim ailede herkes birbirine anlay l ve olumlu davran r 17 Kötü ortam nedeniyle evde durmak bile istemiyorum 23 Ailemizde devaml çat ma ortam hakimdir 29 Annem ve babam bizimle çok ilgilenirler 35 Aile yap m oldukça sa lamd r 41 Aile hayat m dayan l r gibi de il 47 çinde bulundu um aile hayat m çok seviyorum ve be eniyorum F HEDEF VE DEALLER 6 Okulum sona erdi inde hayatta herhangi bir hedefim yok 12 Hayatta topluma hizmet için dü ündü üm hedeflerim var 18 nsan gününü gün etmeli ve ho ça vakit geçirmek için ya amal d r 24 Okul hayat n n bana bir ey kazand raca na inanm yorum 30 Kafamda hayatta yapmay dü ündü üm bir ey yok 36 Okul, hedeflerimi daha kolay gerçekle tirebilmem için mutlaka gereklidir 42 Hayattan herhangi bir beklentim yok 48 Okula herhangi bir ey için de il ailemin zorlamas ile geliyorum ot: Cümle sonunda i aretli olan sorular n skorunu 6 dan ç kararak puanlay n z. Tablo II. a Ö rencilerde Sosyal E ilimler anket Faktör Analizi Tablosu (SPSS program nda Faktör Analizi yöntemi ile olu turulmu tur) Rotated Component Matrix(a) Component T5E,752 T47E,744 T11E,735 T35E,716 T29E,659 T17E,495 T23E,424 T27C,694 T21C,693 T3C,627 T15C,626 T34D,696 T22D,695 T16D,520 T28D,485 T4D,401 T31A,710 T43A,655 T13A,652 T2B,687 T44B,576 T8BB,504 T30F,681 T24F,624 T48F,469,505 T42F,469 Extraction Method: Principal Component Analysis, Rotation Method: Quartimax with Kaiser ormalization a Rotation converged in 6 iterations Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Quartimax with Kaiser ormalization a Rotation converged in 6 iterations (T=Tutum, rakamlar soru numaralar ve harfler sorular n ait olduklar faktörlerdir). 200

4 Bu sorular tekrar güvenilirlik analizine tabi tuttuk ve anketin genel güvenilirli inin Cronbach's Alfa de erlerinin (Düzeltilmi 0.811) oldu unu tespit ettik. Düzeltilmi de eri dikkate ald m zda ölçe in güvenirlili inin Yüksek derecede oldu unu söyleyebiliriz (Tablo II.b). Böylece elde etti imiz anketin son ekline Fatih Sosyal E ilimler Ölçe i ya Versiyonu ismini verdik. Tablo II b. Ö rencilerde Sosyal E ilimler anket Güvenilirlik Analizi (SPSS Program n n Reliability (Güvenilirlik) Analizi kullan larak elde edilmi tir) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items of Items,794, Item-Total Statistics T2B T3C T4D T5E T8B T11E T13A T15C T16D T17E T21C T22D T23E T24F T27C T28D T29E T30F T31A T34D T35E T42F T43A T44B T47E T48F Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted statistiksel Analiz statistiksel Analiz SPSS paket program nda yap ld. Güvenilirlik ve faktör analizleri yap lm anketin sonraki de erlendirilmesi, ba ms z gruplar aras analiz Mann-Whitney-U testi ile yap ld. Multifaktöryel analizlerde Spearman testi uyguland den dü ük p de erleri istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. Tablo III. Fatih Sosyal E ilimler Ölçe i ya versiyonu A SOSYAL UYUM 13 Toplumda herkes huzur içinde olmal 31 Toplumda herkes birbirine sayg göstermelidir 43 Huzurlu bir toplumsal yap bir ülke için önemli bir hedeftir B MADDEDE KAÇIMA E L M 2 nsanlar n s k nt lar n gidermek için sigara vb. al kanl klar edinmeleri normaldir 8 Kötü al kanl klar tedavi edilmeli ve düzeltilmelidir 44 Sigara vb madde kullan m bana ve çevreme zarar verir C DDETTE KAÇIMA E L M 3 Günlük meseleler kavga edilerek çözülebilir 15 Bir yerde benim fikirlerim onaylanmad zaman sinirlenirim 21 Sertlik genellikle iyidir ve sorunlar bir anda çözer 27 Kendini koruman n en iyi yolu sald rmakt r D OKUL STATÜSÜ 4 Okulumdan memnunum 16 Okul hayat mda olmam gereken yere gelece imi umuyorum 22 imdiki konumumda derslerimi ba arabiliyorum 28 Benden daha az kabiliyetli ö renciler çok daha iyi konumdalar 34 Okulda kendimi çok iyi bir konumda hissediyorum E A LE STATÜSÜ 5 Aile hayat mdan memnunum 11 Bizim ailede herkes birbirine anlay l ve olumlu davran r 17 Kötü ortam nedeniyle evde durmak bile istemiyorum 23 Ailemizde devaml çat ma ortam hakimdir 29 Annem ve babam bizimle çok ilgilenirler 35 Aile yap m oldukça sa lamd r 47 çinde bulundu um aile hayat m çok seviyorum ve be eniyorum F HEDEF VE DEALLER 24 Okul hayat n n bana bir ey kazand raca na inanm yorum 30 Kafamda hayatta yapmay dü ündü üm bir ey yok 42 Hayattan herhangi bir beklentim yok 48 Okula herhangi bir ey için de il ailemin zorlamas ile geliyorum ot: Cümle sonunda i aretli olan sorular n skorunu 6 dan ç kararak puanlay n z. SOUÇLAR Anketin son halini tespit ettikten sonra Pilot ara t rma yapt m z ö rencilerin ortalama faktör puanlar n hesaplad k. Bu faktör puanlar n persantil de erlerine göre grupland rd k (Tablo IV). Böylece persantil de erlerine göre sonraki çal malarda anketin ki i baz nda de erlendirilebilmesi hedeflendi. Faktör puanlar n n cins, spor yapma ve kitap okumaya göre grup kar la t rmas n yapt k. 201

5 O. O. Tekin ve ve ark. ark. Tablo IV. Anket Faktör puanlar n n de erlendirilmesi ve Persantil de erleri Sosyal Maddeden iddetten Okul Aile Hedef ve Uyum dealler Ortalama Medyan Mod Standart Sapma (S.S) Minimum Maksimum Persantiller K z ö rencilerde iddetten kaç nma ve hedef ve idealler puanlar erkek ö rencilerden daha yüksek idi. Erkek ö rencilerde ise okul statüsü puanlar daha yüksek idi. Aile statüsü puanlar bak m ndan gruplar aras farkl l k yoktu (Tablo V). Tablo V. Anket Faktör puanlar n n cinsiyete göre kar la t r lmas Say Ort±S.S p S.Uyum E ± K ±0.3 Maddeden E ±0.63 S K ±0.48 iddetten E ± K ±0.83 Okul E ± K ±0.69 Aile E ±0.54 S K ±0.61 Hedef ve dealler E ± K ±0.52 Düzenli spor yapma bak m ndan gruplar kar la t r ld ve spor yapanlar n okul statüsü puanlar yapmayanlara göre daha yüksek idi. Düzenli kitap okuyanlar n iddetten kaç nma, okul statüsü, hedef ve idealler puanlar okumayanlardan daha yüksek idi. Tablo VII. Anket faktör puanlar n n düzenli kitap okuma durumuna göre kar la t r lmas Say Ort S.S p S.Uyum K.Okuyor ±0.58 S K.Okumuyor ±0.37 Maddeden Kaç. K.Okuyor ±0.58 S K.Okumuyor ±0.46 iddetten Kaç. K.Okuyor ± K.Okumuyor ±0.85 Okul K.Okuyor ±0.65 <0.001 K.Okumuyor ±0.73 Aile K.Okuyor ±0.58 S K.Okumuyor ±0.60 Hedef ve dealler K.Okuyor ± K.Okumuyor ±0.61 Tablo VI. Anket faktör puanlar n n düzenli spor yapma durumuna göre kar la t r lmas Say Ort S.S p S.Uyum S.Yap yor ±0.41 S S.Yapm yor ±0.52 Maddeden Kaç. S.Yap yor ±0.50 S S.Yapm yor ±0.54 iddetten Kaç. S.Yap yor ±0.92 S S.Yapm yor ±0.86 Okul S.Yap yor ±0.59 <.001 S.Yapm yor ±0.73 Aile S.Yap yor ±0.57 S S.Yapm yor ±0.6 Hedef ve dealler S.Yap yor ±0.68 S S.Yapm yor ±0.61 Anket sonuçlar n n multifaktöryel analizlerinde sosyal uyum ile maddeden kaç nma (r=0.193 p=0.001), iddetten kaç nma (r=0.250 p<0.001), aile statüsü (r=0.152 p=0.008), hedef ve idealler (r=0.186 p=0.001) skorlar aras nda pozitif korelasyonlar vard. Okul statüsü ile iddetten kaç nma (r= p<0.001)aras nda pozitif, aile statüsü ile maddeden kaç nma (r=0.213 p<0.001), iddetten kaç nma (r=0.249 p<0.001) aras nda pozitif korelasyonlar vard ( ekil 1). Hedef ve idealler ile iddetten kaç nma (r=0.219 p<0.001), okul statüsü (r=0.252 p<0.001), aile statüsü (r=0.208 p<0.001), aras nda pozitif korelasyonlar vard (Tablo VIII). 202

6 Tablo VIII. Anket faktör puanlar aras ndaki korelasyonlar (Spearman korelasyon yöntemi) Sosyal Uyum Maddeden Siddetten Okul Aile Hedef ve dealler Sosyal Uyum (**).250(**) (**).186(**) P Maddeden.193(**) (**) (**).065 P Siddetten.250(**).240(**) (**).249(**).219(**) P Okul (**) (**).252(**) P Aile.152(**).213(**).249(**).342(**) (**) P Hedef ve dealler.186(**) (**).252(**).208(**) P say *, 0.05 seviyesinde anlaml **, 0,01 seviyesinde anlaml TARTI MA Maddeden Kaçınma Maddeden Kaçınma ekil 1 Aile ekil 1. Aile statüsü skorlar ile maddeden ve iddetten kaç nma skorlar aras ndaki pozitif korelasyon Siddetten Kaçınma Aile skorları ile Maddeden ve iddetten kaç nma skorları arasındaki pozitif korelasyon Aile Siddetten Kaçınma Faktörlerin persantil de erlerine göre ki i baz nda de erlendirilmesi ile hangi faktörlerde dü ük puan ald konusunda bir yorum yap labilecektir. Ortaokul ö rencilerinde belli aral klarla bu testi yaparak puanlardaki iyile me ve kötüle me gözlenebilir ve bunlarla ili kili faktörler de gözden geçirilebilir. Bu ankette özellikle ö rencilerdeki madde kullan m n n ve iddete e ilimin daha ciddi olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bizim yapt m z çal mada avantaj m z çocuklara bu R Sq Linear = 0,063 konuda direk sorularla de il indirek olarak yakla mam zd r. Bu nedenle do ru cevap alma ihtimalimiz artmaktad r. Aile iddetten kaç nma e iliminin k zlarda daha yüksek olmas, erkek cinsiyetin iddet için bir risk olu turdu unu belirten çal ma ile uyumlu idi 3. Ayr ca aile statüsü ile iddetten kaç nma aras ndaki olumlu ili ki de aile problemlerinin iddet için bir risk oldu unu belirten çal ma ile uyumlu idi 4. Sonuçlar m zda ilginç olan hususlardan birisi iddete e ilimin özellikle düzenli kitap okuyanlarda daha az düzeyde olmas idi. Ortaokul ö rencilerinde düzenli olarak uygun kitaplar okuman n R Sq Linear = 0,063 te vik edilmesi (Örn: iddet içermeyen ve madde kullan m n özendirmeyen) ve bu konuda çal malar yap lmas n n iddete e ilimi azaltabilece i bu Aile ekil 1 Aile skorları ile Maddeden ve iddetten kaç nma skorları arasındaki pozitif korelasyon 203

7 sonuçtan dolay öngörülebilir. Madde ve iddetten kaç nman n baz faktörlerle kuvvetli pozitif korelasyon göstermesi (sosyal uyum, okul statüsü, aile statüsü, hedef ve idealler), bu faktörlerin iyile tirilmesine yönelik yap lacak çal malar ile olumlu sonuçlar n al nabilece ini bize göstermektedir. Aile ziyaretlerinin iddetten koruma sa lad ba ar y ortaya koyan çal may dikkate al rsak 5 bu konularda, sosyal uyumu art r c çal malar (sosyal aktivitelerin düzenlenmesi, toplu spor faaliyetleri, toplu oyunlar vb), aile statüsünü iyile tirici çal malar (ev ziyaretleri, veli görü meleri, aile terapileri, vb), okul statüsünü iyile tirici çal malar (okullarda rehberlik hizmetleri, velilerle ortak faaliyetler, ders d nda sosyal programlar vb) yararl olabilir. Sosyologlardan, aile hekimlerinden, psikiyatristlerden destek al nabilir. Yap lan çal malar n ne yönde gitti i tekrarlanan anketlerle kontrol edilebilir. Bu durum özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda risk te kil eden davran lar yönünden oldukça yararl olacakt r 7. iddetten kaç nman n hedef ve ideallerle olan korelasyonu bize ayr ca ö rencilere hedef ve ideal kazand rman n ne kadar önemli oldu unu vurgulamaktad r. Gerek okul ya am nda (ö rendi i bilgilerle neler hedefledi i, bunlar n ne gibi yararlar oldu u ve bunlar nas l kullanaca vb) gerekse okul sonras dönemde (ülkesine ve insanl a ne gibi hizmetler yapaca, vb) hedef ve idealleri ele al n p bu konudaki eksikliklerin giderilmesine yönelik rehberlik çal malar n n yap lmas çok büyük faydalar sa layacakt r. Sonuç olarak unu diyebiliriz ki, çal mam zda ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri için okullarda büyük bir problem olan madde kullan m na ve iddete e ilimle ilgili ilginç noktalar tespit edilmi tir. Ö rencilerin 1-Düzenli kitap okumalar 2-Sosyal uyumlar n n art r lmas 3-Aile statülerinin düzeltilmesi 4-Okul statüsünün art r lmas 5-Hedef ve ideal kazand r lmas için hem e iticiler hem de toplum olarak çal malar yap lmas sorunla mücadelede büyük avantajlar sa layacakt r. Psikososyal de erlendirmelerde geçerlilik ve güvenirlilik çal mas yap lm ölçeklerin sa lam oldu u faydalar oldukça fazlad r. Böylece daha geni ve kar la t rmal çal malar planlanabilir ve olay n bilimsel boyutta daha rahat ele al nabilmesi mümkün olur. Haz rlam oldu umuz ve güvenirlik ve geçerlilik çal mas yap lm olan ölçe imiz ileride bir çok ve daha geni çal malarda kullan labilir (Fatih-Sosyal E ilimler ölçe i ya versiyonu). Yukar da vurgulad m z noktalar n her biri için de orta ö renimde ayr ca ayr nt l çal malar planlanmal (sosyal uyumu art r c çal malar vb) ve problem geni bir ekilde ele al narak ö rencilerin sosyal problemlerinin çözümü için kullan lmal d r. REFERASLAR 1. Tekin O. Okullarda Ruh Sa l.ya ama Sanat 2006; 6: T.C. T.B.M.M. Çocuklarda ve Gençlerde Artan iddet e ilimi ile Okullarda meydana gelen olaylar n ara t r larak al nmas gereken önlemlerin belirlenmesi amac yla kurulan meclis ara t rma komisyonu Ara t rma önergeleri (10/337,343,356,357). 3. Andrews and Jenkins, editors. Assessing potential violence. Managing Mental Disorders. Vol.2. WHO Eyler A.E, Cohen M. Case Studies in Partner Violence. Am Fam Physician 1999; 60: Kelly Colleen McDonald. Child Abuse: Approach and Management, Am Fam Physician 2007;75: Mytton JA. School-based violence prevention programs. Systematic review of secondary prevention trials. Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156: Balkaya A, Ceyhan E. Lise ö rencilerini suç davran dizeylerinin baz ki isel ve ailesel nitelikler bak m ndan incelenmesi. Aile ve Toplum. Ocak- ubat Mart 2007; Feimi S. Ankara`da Kalaba Lisesi Ö rencilerinin Okul Ba ar s le Sapm Davran Aras ndaki li kinin Sosyolojik Aç dan ncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özen, akir ve di erleri. Juvenile Delinquency in a developing country: A province example in Turkey nternational Journal of Law & Psychiatry 2005; 28: 4: Türkeri, Sedat. Çocuk slahevleri ve Çocuk Cezaevlerindeki Çocuklar n Suç leme edenleri Aç s ndan ncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, AKET. Türker BA.Seçkin Yay nc l k Ankara 2003; Aktürk Z, Da deviren, ahin E.M, Özer C, Yaman H, Gökta O. ve ark. Hastalar Hekimleri De erlendiriyor: EUROPEP Ölçe i. DEÜ T p Fakültesi Dergisi, 2002; 16: William M. Trochim, Research Methods Knowledge Base- nternal Validity Cornell University Publications Kaz m ÖZDAMAR;T p Biyoloji Eczac l k ve Di Hekimli i Ö rencileri çin SPSS le Biyoistatistik, Kaan Kitabevi. 2001; Yaz ma adresi: Dr. O uz TEK Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Pursaklar-Ankara Yay na kabul tarihi:

Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma

Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Orijinal makale Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Oğuz TEKİN 1, Olgun GÖKTAŞ 2 1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA 2 Bursa

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma

Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Orijinal makale Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Olgun GÖKTAŞ 1, Oğuz TEKİN 2, Timuçin AKKAŞ 3, Seyfettin Saim ŞENDİL 4 1 Ertuğrulgazi Aile Hekimliği

Detaylı

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi Journal of International Multidisciplinary Academic Researches Ekim-Kas m-aral k Cilt: 1 Say : 1 31 Aral k 2014 October-November-December Volume:

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

eziklik, eksiklik duygular hissediyor musunuz?

eziklik, eksiklik duygular hissediyor musunuz? Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(4):411-417 411 Genel Üroloji General Urology Yirmi ya sonras sünnetsizlerin benlik alg s ve benlik sayg s özelliklerinin çocukluk ça nda sünnet

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI

ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN ** ÖZ: ileti imin temel unsuru dil, kültür aktar m n sa layan en önemli araçt r. Dolay s yla kültürün

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Program De erlendirmenin Gereklili i

Program De erlendirmenin Gereklili i E T MDE PROGRAM DE ERLEND RME VE STAT ST KSEL YÖNTEMLER Mustafa Akda politikalar Günümüz e itim kurumlar n n en temel i levlerinden birisi; Milli e itim teori ve do rultusunda bireyler yeti tirmektir.

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN T.C. CLE ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü GAP BÖLGES NDEK B TK KORUMA UYGULAMALARINA A T SORUNLARIN BEL RLENMES Emin KAPLAN YÜKSEK L SANS TEZ TK KORUMA ANAB M DALI YARBAKIR Eylül 2014 T.C. D

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ:

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: SEMBOLLER, ANLAMLAR, K ML KLER Dr. Funda AKCAN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program DOKTORA TEZ ANKARA 2011 T.C. HACETTEPE ÜN

Detaylı

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Murat DEM R Mahmut NAN Fatih SARIO LU Öz Türk yüksekö retim sisteminde kamu ve vak f üniversitelerinin say s artarken

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Tedavi Bariyerleri ve Bunlar n Glisemik Kontroldeki Önemleri: Ankara- Pursaklar Bölgesinde Kesitsel bir çal şma

Diyabetik Hastalarda Tedavi Bariyerleri ve Bunlar n Glisemik Kontroldeki Önemleri: Ankara- Pursaklar Bölgesinde Kesitsel bir çal şma Orijinal makale Diyabetik Hastalarda Tedavi Bariyerleri ve Bunlar n Glisemik Kontroldeki Önemleri: Ankara- Pursaklar Bölgesinde Kesitsel bir çal şma Oğuz TEKİN 1, Elife ERARSLAN 2, Bünyamin IŞIK 1, Adem

Detaylı

TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ

TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 311-342 TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ DE ERLEND R LMES : ANTALYA L ÖRNE Hüseyin Güçlü Ç ÇEK * Hatice HEREK ** Özet Vergi, devletlerin

Detaylı

A FIELD RESEARCH ON LEADERSHIP UNDERSTANDINGS OF AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: EXAMPLE OF IZMIR, AYDIN, DENIZLI PROVINCES

A FIELD RESEARCH ON LEADERSHIP UNDERSTANDINGS OF AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: EXAMPLE OF IZMIR, AYDIN, DENIZLI PROVINCES 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye OTOMOT V YETK SERV S YÖNET LER N L DERL K ANLAYI LARI ÜZER NE B R ALAN ARA TIRMASI: ZM R, AYDIN, DEN ZL ÖRNE A

Detaylı

JOURNAL OF THE HISTORY SCHOOL TARİH OKULU MAYIS-AĞUSTOS

JOURNAL OF THE HISTORY SCHOOL TARİH OKULU MAYIS-AĞUSTOS ISSN: 1308-5398 JOURNAL OF THE HISTORY SCHOOL TARİH OKULU MAYIS-AĞUSTOS 2010 VII İZMİR Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mustafa AL CAN Sorumlu Müdür ve Dergi Editörü Gökhan KA NICI Yazı İşleri Sorumlusu

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı