Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma"

Transkript

1 Orijinal makale Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Oğuz TEKİN 1, Olgun GÖKTAŞ 2 1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA 2 Bursa Ertuğrulgazi Aile Hekimliği Merkezi, BURSA ÖZET Biz bu çalışmamızda holistik yaklaşım kapsamında erişkinlerin çeşitli sosyal eğilimlerini ölçecek bir ölçek geliştirmeyi planladık. Çalışmada 270 kişiye anket uyguladık. Pilot test ile, belirli faktörler altında olumlu ve olumsuz yönde ilişkili 49 tutum cümlesi ile oluşturduğumuz formu test ettik. Cevapları 5 li Likert tipi skorlama ile ölçtük. Çalışmadan önce anketin yapısı ve uyumu değerlendirildi. Daha sonra erişkin kişilere anket vererek zaman uyumu açısından değerlendirmek istedik. Olumsuz tutum cümlelerinin skorlarını 6 dan çıkararak puanladık. Skorların SPSS istatistik programında güvenilirlik ve faktör analizlerini yaptık ve geçerliliğini değerlendirdik. Faktör analizinde 6 faktörlü 22 sorulu bir ölçek elde ettik. Bu ölçeğin genel olarak Cronbach-alpha değeri 0,786 (Düzeltilmiş 0,806) idi. Ölçeğe Fatih-Sosyal Eğilimler ölçeği-erişkin versiyonu ismini verdik. Ölçeğin faktörleri; Sosyal Uyum ve Statü, Şiddetten Kaçınma, den Kaçınma, Aile Statüsü, Ekonomik Durum ve Hedef ve idealler olarak belirlendi. Faktör skorları arasında korelasyon ilişkileri araştırıldı. Sosyal Uyum ve Statü ile den Kaçınma, Aile Statüsü ve Hedef ve İdealler skorları arasında pozitif yönde korelasyonlar mevcuttu. Ayrıca den Kaçınma ile Şiddetten Kaçınma, Aile Statüsü, ve Hedef ve İdealler skorları arasında pozitif korelasyonlar saptadık. Bunlardan başka Şiddetten Kaçınma ile Aile Statüsü, Ekonomik Durum ve Hedef ve İdealler arasında, Aile Statüsü ile Hedef ve İdealler arasında da ek olarak pozitif korelasyonlar saptadık. Sonuç olarak: İnsanların çeşitli sosyal eğilimlerini ölçebilecek olan ölçeğimiz, rehberlik hizmetleri, psikososyal uygulamalar ve bu konuda yapılacak çeşitli araştırmalarda kullanılabilir olduğu kanısındayız. ABSTRACT Evaluation of Social Tendencies among Adults: A pilot study of 270 subjects We aimed to develop a scale for measuring social tendencies among adults in the holistic approach spectrum. We applied a pilot questionnarie to 270 subjects. We tested 49 negative and positive sentences under relative factors. We measured sentences by 5 fold Likert scale. Initially, we evaluated general structure and harmony of questionnaire. Then we asked adults to answer appropriate sentences. Negative sentences were scored by substraction of point from 6. We analyzed data by factor and reliability methods in SPSS for windows and evaluated for validity. We obtained a scale with 6 factors and 22 attitude sentences. Cronbach-alpha value was (Corrected 0.806) of scale. We named it as Fatih-Scale of Social Tendencies-Adult version. Factors were; Social adaptation & status, avoiding of substance, avoiding of violence, economic status, family status, aims & ideas, Some correlations between factors were observed; positive correlations between social adaptation & status and avoiding of substance, family status, aims & ideas, between avoiding of substance and avoiding of violence, family status, aims & ideas, between avoiding of violence and family status, economic status, aims & ideas, between family status and aims & ideas. As a result, our scale may measure different social tendencies of adults and may be used some guidance serves, psychosocial applications, and scientific researches in the future. Key Words : Social tendency, avoiding of sustance, avoiding of violence Anahtar Kelimeler : Sosyal Eğilim, maddeden kaçınma, şiddetten kaçınma GİRİŞ Holistik yaklaşım çerçevesinde biyopsikososyal yaklaşım, aile hekimliği pratiğinde önemli bir yer oluşturur. Bu alanda kültürel ve varoluşçu zemini de hesaba katan yaklaşım esastır. Bu yaklaşımda, kişinin yaşam hedefleri, hastalıklara karşı tutumları sosyal çevresi ile bağlantılı olarak incelenir 1. Biyolojik faktörler kapsamına genetik, çevresel faktörler girebilir. Psikolojik faktörler dediğimizde, afektif, kognitif faktörler ve davranışları kastediyor olabiliriz. Sosyal faktörler olarak ise aile, iş gibi sosyal ortamları düşünebiliriz 2. İyi hekimlik pratiğinde bilinen klasik yaklaşımların yanı sıra aile, iş, sosyal çevre hesaba katılarak kişiye yaklaşılırsa daha iyi sonuçlar alınacağı açıktır. Toplumda çeşitli sosyal eğilimler, özellikle şiddete ve zararlı madde kullanımına karşı eğilimler çeşitli araştırmaların konusu olagelmiştir. Psikososyal yaklaşımlar ve rehberlik çalışmalarında da bu konunun önemi vurgulanmıştır. Konu ile ilgili yayınlarda şiddete potansiyel teşkil eden faktörler: Erkek 148

2 cinsiyet, sık ev değiştirmek, daha önceden şiddet kullanmış olmak, şiddete eğilimli bir çevrede bulunmak, işsiz olmak, madde veya ilaç kötüye kullanımı, zekâ seviyesinin düşük olması, ailede şiddete meyil olması, silaha sahip olmak, etrafında şiddet uygulayabileceği kişilerin olması ve tepkilerini kontrol edememek olarak bildirilmiştir 3. Şiddeti artıran faktörleri belirten başka bir kaynakta ise, alkol veya madde suiistimali, stres, değişik kayıplar, ekonomik zorluklar, iş problemleri, aile içi problemler, yaşam şeklinde değişiklik, mental ve fiziksel yetersizlikler, izole sosyal yaşam, aile yapısının çatışmacı olması ve geçmişte yaşanan kötü ilişkiler nazara verilmiştir 4. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, madde ve şiddetten kaçınma ile aile statüsü arasında olumlu ilişki vurgulanmıştır 5. Bunu, yaş grubunda ailenin kişiye verdiği destek arttıkça madde kullanma eğiliminde ve şiddete eğilimde azalma sağlanabileceği şeklinde algılayabiliriz. Sosyal çevrenin desteği de önemlidir. Bu bağlamda, yukarıdaki çalışmada ayrıca madde ve şiddetten kaçınma ile sosyal uyum arasında da olumlu ilişki olduğu vurgulanmıştır. Kişinin sosyal uyumu ne kadar fazla ise riskli davranışlardan o ölçüde kaçınmaktadır. Hedef ve idealler de sosyal eğilimlerde sorgulanması gereken bir husustur. Yukarıdaki çalışmada şiddetten kaçınma ile hedef ve idealler arasındaki olumlu ilişki belirtilmiştir. Biz bu çalışmamızda erişkin yaş grubunda özellikle madde kullanımı ve şiddete eğilim gibi değişik sosyal eğilimler konusunda yapılacak olan rehberlik çalışmalarına ışık tutmak üzere bir anket çalışması ve takiben bir ölçek geliştirmeyi amaçladık. MATERYAL VE METOT Anket yöntemi kullandığımız çalışmamızda, 2008 yılında Bursa ve Ankara da çeşitli sağlık kuruluşlarına başvuran 270 kişiye pilot test uygulandı (Tablo 1). Çalışma için Etik kurul onayı alındı. Çalışmada önce Sosyal Eğilimler ile ilgili faktörleri belirlendi. (A-Sosyal Uyum, B-den Kaçınma, C-Şiddetten Kaçınma, D-Toplumsal Statü, E-Aile Statüsü, F-Ekonomik Tatmin, G-Hedef ve İdealler). Her faktörün altında faktörle olumlu ve olumsuz yönde ilişkili 7 adet cümle tasarlandı. Tablo 1. Toplumda Sosyal Eğilimler Anketi pilot test (* Soruların skoru 6 dan çıkararak puanlanmıştır) A- SOSYAL UYUM 1 Farklı düşüncelere saygı gösteririm 13 Toplumda herkes huzur içinde olmalı 19 İnsanlar sosyal bir çevrede yaşamak zorundadır 25 Diğer insanlar beni çoğu kez sıkıntıya sokar (*) 31 Toplumda herkes birbirine saygı göstermelidir 37 Diğer insanların benim hakkımdaki düşünceleri beni ilgilendirmez (*) 43 Huzurlu bir toplumsal yapı bir ülke için önemli bir hedeftir B- MADDEDEN KAÇINMA 2 İnsanların sıkıntılarını gidermek için sigara vb. alışkanlıkları edinmeleri normaldir (*) 8 Kötü alışkanlıklar tedavi edilmeli ve düzeltilmelidir 14 Sigara vb gibi alışkanlıklarımdan kesinlikle vazgeçmem (*) 20 kullanmak sosyal bir gerekliliktir (*) 26 alışkanlıklarının insana ve topluma zararları vardır ve bunlarla mücadele edilmesi gerekir 32 kullanımı insan için mutlaka gerekli olan bir şey değildir 44 Sigara vb madde kullanımı bana ve çevreme zarar verir C- ŞİDDETTEN KAÇINMA 3 Günlük meseleler kavga edilerek çözülebilir (*) 9 İnsanlar medeni varlıklardır ve meselelerini çatışma yerine birbirlerini anlayarak çözmelidir 15 Bir yerde benim fikirlerim onaylanmadığı zaman sinirlenirim (*) 21 Sertlik genellikle iyidir ve sorunları bir anda çözer (*) 27 Kendini korumanın en iyi yolu saldırmaktır (*) 33 Kızını dövmeyen dizini döver (*) 39 Şiddet kullanmak medeni bir insan için kabul edilemez D- TOPLUMSAL STATÜ 4 Sosyal olarak bulunduğum konumdan memnunum 10 Ben kabiliyetli bir insanım ama olmam gereken konumda değilim (*) 16 Toplumda olmam gereken yere geleceğimi umuyorum 28 Benden daha az kabiliyetli insanlar çok daha iyi yerdeler (*) 34 Sosyal olarak kendimi çok iyi bir konumda hissediyorum 40 Kendimi toplumdan dışlanmış hissediyorum (*) 46 İçinde bulunduğum toplum beni tatmin etmiyor (*) E- AİLE STATÜSÜ 5 Aile hayatımdan memnunum 11 Bizim ailede herkes birbirine anlayışlı ve olumlu davranır 17 Kötü ortam nedeniyle evde durmak bile istemiyorum (*) 23 Ailemizde devamlı çatışma ortamı hakimdir (*) 35 Aile yapım oldukça sağlamdır 41 Aile hayatım dayanılır gibi değil (*) 47 İçinde bulunduğum aile hayatımı çok seviyorum ve beğeniyorum F- EKONOMİK TATMİN 6 Aldığım maaş beni geçindirecek düzeyde değil (*) 12 Aylık kazancım toplum ortalamasına göre iyi sayılır 24 Çocuklarımın ve ailemin ihtiyaçlarını karşılayamıyorum (*) 30 Ev sahibi olmak gibi asli ihtiyaçlarımıza dahi sahip değiliz (*) 36 Kazancım oldukça iyi sayılır 42 Boğaz tokluğuna çalışıyorum (*) 48 Aylık kazancım beni tatmin etmiyor (*) G- HEDEF VE İDEALLER 7 Topluma hizmet etmek benim için çok önemlidir 18 Hedefsiz insan verimsiz toprağa benzer 22 İnsan gününü gün etmeli ve yarını düşünmeden bugünü yaşamalıdır (*) 29 Hedef ve idealler hayata hayat katarlar 38 Kafamda gelecek için herhangi bir hedefim yok (*) 45 İnsanın yaşantısına idealleri yön vermelidir 49 Topluma yararlı olmak her insanın vazifesidir 149

3 Cevapları 5 li Likert tipi ölçekle ölçmek istedik. (I.Hiç katılmıyorum II. Katılmıyorum III. Kararsızım IV. Biraz katılıyorum V.Kesinlikle katılıyorum). Faktörle olumsuz yönde ilişkili olan cümlelerin skorlaması 6 dan çıkararak yapıldı 6. Pilot Test Bu iş için kullanacağımız 49 soruluk anket taslağının içerik ve kapsam yönünden geçerliliği 3 uzmanın görüşü alınarak araştırıldı 7. Daha sonra anket 270 kişiye uygulandı ve sonuçlar SPSS istatistik programıyla değerlendirildi 8. İstatistiksel Analiz Yapısal Geçerlilik araştırması için ankete Faktör analizi uygulamayı düşündük. Başlangıç olarak 49 tutum cümlesinin faktörlerine güven analizi uygulandı 9. Güvenirliği düşüren tutum cümlelerini anketten çıkarttıktan sonra geriye kalan 22 tutum cümlesine SPSS programında Faktör analizi (Varimax yöntemi ile) yapıldı 10. Böylece, bizim tarafımızdan faktörlerle ilgili varsayılan cümlelerin cevaplayanlar tarafından da bu faktörlerle ilgili algılanıp algılanmadığı istatistiksel olarak analiz edildi. Bu şekilde 22 soru 6 faktör altında toplandı. (Tablo 2). Gereksiz ayrıntıyı dışlamak için 0,4 altında olan faktör yükleri suprese edildi. Ölçeğin faktör skorlarının Multifaktöryel analizler için Spearman korelasyon yöntemini kullanıldı. 0,05 den düşük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Tablo 2. Toplumda Sosyal Eğilimler Anketi Faktör analizi Faktör T35E,717 T11E,708 T47E,674 T5E,616 T17E,473,421 T41E,459 T45G,726 T43G(A),684 T49G,678 T29G,650 T19A1,742 T16A1(D),681 T9A1(C),535 T42F,780 T12F,746 T24F,658 T21C,702 T27C,602 T23C(E),475,511 T2B,789 T8B,674 T14B,578 SONUÇLAR Ankete 86 erkek ve 184 kadın katıldı. Yaş ortalamaları sırasıyla (35±8,2 ve 32,2±9,1) idi. Verilere SPSS paket programında Faktör ve Güvenilirlik analizleri yaptık. Böylece, pilot testte uyguladığımız 49 soru 22 soruya indirgendi ve 6 faktör altında toplandı. Faktör analizinde, başlangıçta A-Sosyal Uyum faktörü altında öngördüğümüz 43 numaralı tutum cümlesinin (Huzurlu bir toplumsal yapı bir ülke için önemli bir hedeftir) ankete katılanlar tarafından G-Hedef ve İdealler faktörü ile ilgili görüldüğü, başlangıçta E-Aile Statüsü faktörü altında öngördüğümüz 23 numaralı tutum cümlesinin (Ailemizde devamlı çatışma ortamı hakimdir) ankete katılanlar tarafından C-Şiddetten Kaçınma faktörü ile ilgili görüldüğü, başlangıçta C-Şiddetten Kaçınma faktörü altında öngördüğümüz 9 numaralı tutum cümlesinin (İnsanlar medeni varlıklardır ve meselelerini çatışma yerine birbirlerini anlayarak çözmelidir), A-Sosyal Uyum faktörü altında öngördüğümüz 19 numaralı tutum cümlesinin (İnsanlar sosyal bir çevrede yaşamak zorundadır) ve D-Toplumsal Statü faktörü altında öngördüğümüz 16 numaralı cümlenin (Toplumda olmam gereken yere geleceğimi umuyorum) ankete katılanlar tarafından ayni faktörle ilgili olduğu tespit edildi. Böylece yeni ortaya çıkan faktöre A 1-Sosyal Uyum ve Statü faktörü ismini verdik. Güvenirliği azaltan cümleler çıkarıldıktan sonra sorular Faktör analizinde 6 faktör altında toplandılar. Bu sorulara toplu olarak tekrar güvenirlik analizi uyguladık. Ölçeğin genel güvenirliğinin 0,786 (Düzeltilmiş=0,806) olduğu görüldü (Tablo 3). Tablo 3. Fatih-Sosyal Eğilimler Ölçeği-Erişkin versiyonu Güvenilirlik Analizi (T Tutum cümlesini, rakamlar soru numaralarını, harfler, tutum cümlelerinin ait olduğu faktörleri temsil etmektedir) Güvenilirlik İstatistiği Cronbach Alfa Cronbach Alfa (Standardize) Sayısı,786, Toplam Puan İstatistikleri Ölçek Ort. Ölçek Varyansı Düzeltilmiş -Bütün Korelasyonları Çoklu Korelasyon Kareleri Cronbah Alfa T2MD 87,55 102,137,215,233,784 T5AI 86,93 97,994,523,432,766 T8MD 86,74 103,748,329,392,777 T9SD 86,67 103,142,391,393,775 T11AI 87,23 100,540,397,407,773 T12EK 88,20 102,694,191,198,786 T14MD 87,49 97,054,396,274,772 T16TP 87,79 101,760,242,216,782 T17AI 87,64 93,756,466,405,766 T19SS 86,84 102,310,331,313,776 T21SD 87,39 101,474,262,208,781 T23AI 87,36 98,076,364,278,774 T24EK 88,42 98,140,315,288,778 T27SD 87,24 101,936,269,162,780 T29HF 86,85 103,289,319,340,777 T35AI 86,94 98,260,555,519,765 T41AI 87,03 98,415,445,315,769 T42EK 88,57 101,212,225,328,785 T43SS 86,70 104,612,276,341,779 T45HF 86,91 104,190,292,331,779 T47AI 86,91 99,223,494,432,768 T49HF 86,63 105,297,369,383,

4 Bu değerleri dikkate aldığımızda ölçeğin Yüksek Derecede güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Böylece elde ettiğimiz ölçeğe Fatih-Sosyal Eğilimler Ölçeği- Erişkin versiyonu ismini verdik (Tablo 4). Tablo 4. Fatih-Sosyal Eğilimler Ölçeği-Erişkin versiyonu (*Soruların skoru 6 dan çıkararak puanlanmıştır) A SOSYAL UYUM VE STATÜ 9 İnsanlar medeni varlıklardır ve meselelerini çatışma yerine birbirlerini anlayarak çözmelidir 16 Toplumda olmam gereken yere geleceğimi umuyorum 19 İnsanlar sosyal bir çevrede yaşamak zorundadır B MADDEDEN KAÇINMA 2 İnsanların sıkıntılarını gidermek için sigara vb. alışkanlıkları edinmeleri normaldir (*) 8 Kötü alışkanlıklar tedavi edilmeli ve düzeltilmelidir 14 Sigara vb gibi alışkanlıklarımdan kesinlikle vazgeçmem (*) C ŞİDDETTEN KAÇINMA 21 Sertlik genellikle iyidir ve sorunları bir anda çözer (*) 23 Ailemizde devamlı çatışma ortamı hakimdir (*) 27 Kendini korumanın en iyi yolu saldırmaktır (*) D AİLE STATÜSÜ 5 Aile hayatımdan memnunum 11 Bizim ailede herkes birbirine anlayışlı ve olumlu davranır 17 Kötü ortam nedeniyle evde durmak bile istemiyorum (*) 35 Aile yapım oldukça sağlamdır 41 Aile hayatım dayanılır gibi değil (*) 47 İçinde bulunduğum aile hayatımı çok seviyorum ve beğeniyorum E EKONOMİK DURUM 12 Aylık kazancım toplum ortalamasına göre iyi sayılır 24 Çocuklarımın ve ailemin ihtiyaçlarını karşılayamıyorum (*) 42 Boğaz tokluğuna çalışıyorum (*) F HEDEF VE İDEALLER 29 Hedef ve idealler hayata hayat katarlar 43 Huzurlu bir toplumsal yapı bir ülke için önemli bir hedeftir 45 İnsanın yaşantısına idealleri yön vermelidir 49 Topluma yararlı olmak her insanın vazifesidir Ölçeğin faktör skorlarını hesapladık. (Sosyal Uyum ve Statü, den Kaçınma, Şiddetten Kaçınma, Aile Statüsü, Ekonomik Durum, Hedef ve İdealler faktörlerinin her bir kişi için ortalama skorunu saptadık). Her bir faktör skorunun topluca persantil değerlerini tablo halinde belirttik (Tablo 5). Böylece kişinin hangi persantil değerlerinde olduğunu belirleyerek kişi bazında faktör skorunun kabul edilebilir sınırlarda olup olduğunu belirlemek mümkün olabilecektir. Faktör skorları arasındaki korelasyonları araştırdık. Sosyal Uyum ve Statü ile den Kaçınma (r=0,196 p=0,001), Aile Statüsü (r=0,387 p<0,001) ve Hedef ve İdealler (r=0,273 p<0,001) skorları arasında pozitif yönde korelasyonlar mevcuttu. Ayrıca den Kaçınma ile Şiddetten Kaçınma (r=0,280 p<0,001), Aile Statüsü (r=0,306 p<0,001), ve Hedef ve İdealler (r=0,156 p=0,010) skorları arasında pozitif korelasyonlar saptadık. Bunlardan başka Şiddetten Kaçınma ile Aile Statüsü (r=0,399 p<0,001), Ekonomik Durum (r=0,227 p<0,001) ve Hedef ve İdealler (r=0,173 p=0,004) arasında, Aile Statüsü ile Hedef ve İdealler (r=0,245 p<0,001) skorları arasında da ek pozitif korelasyonlar saptadık. TARTIŞMA Yapılan çalışmada, erişkinlerdeki sosyal eğilimler 6 faktör grubuyla değerlendirilmiştir. Belirttiğimiz persantil gruplaması, kişi bazında alınan puanların kabul edilebilir bir sınırda olup olmadığını saptamamızda ve ilişkili faktörleri gözden geçirmemizde yararlı olabilir. Böylece tespit edilen düşük skorlarla ilgili rehberlik, terapi ve koruyucu hekimlik uygulamalarını yapabiliriz. Sosyal uyum ve statünün, aile statüsü, hedef ve idealler ile olan ilişkisi önemli bir noktadır. Sosyal uyumu artırmada kişiye hedef ve ideal kazandırma yönünde rehberlik çalışmaları ile başarı elde edilebileceğini düşünüyoruz. Aynı durum aile statüsünü iyileştirme çalışmaları ile de düşünülebilir. Sosyal uyumun ayrıca maddeden kaçınma eğilimi ile de olumlu ilişkisi dikkat çekicidir. Bu durum daha önce yaş grubunda yapılan çalışmada da belirtilmiş idi 5. Yukarıda belirttiğimiz çalışmaların yanı sıra sosyal uyumu artırıcı diğer aktivitelerin de (sosyal aktiviteler, kültürel hizmetler vb) maddeden kaçınma gibi olumlu davranışları artırmaya yol açabileceğini düşünmekteyiz. Aile statüsünün sosyal uyum ve statü, hedef ve idealler ile olan ilişkileri de ilginçtir. Aile ile ilgili rehberlik çalışmalarında bunlardan istifade edilerek kişiye ve aileye hedef ve ideal kazandırma, bilinçlendirme yönünde yapılacak olan çalışmalarla çeşitli aile içi problemler çözülebilir. den kaçınma eğiliminin diğer faktörlerle de ilgisi bu nokta da dikkat çekmektedir. Bunlar arasında şiddetten kaçınma, aile statüsü, hedef ve idealler ile olan ilişkiler anlamlıdır. Buna benzer sonuçlar, yaş arasındaki gençlerde yapılan çalışmada da vurgulanmıştı 5. Aile statüsünü iyileştirme, kişiye hedef ve ideal kazandırma yönünde yapılacak çalışmalar ile maddeye eğilimin azaltılabileceğini buradan öngörebiliriz. 151

5 Tablo 5. Fatih-Sosyal Eğilimler Ölçeği-Erişkin Versiyonu Faktör Skorlarının Persantilleri Sosyal Uyum ve Statü den Kaçınma Şiddetten Kaçınma Aile Statüsü Ekonomik Durum Hedef ve İdealler Sayı Ortalama 4,32 4,17 4,09 4,31 3,03 4,65 Standart Sapma (S.S.),729,857,869,739 1,053,541 Minimum 1,33 1,33 1,33 1,17 1,00 1,75 Maksimum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Persantiller 10 3,33 3,00 2,66 3,33 1,33 4, ,00 3,33 3,33 3,83 2,00 4, ,00 3,66 3,66 4,16 2,66 4, ,33 4,00 4,00 4,33 2,66 4, ,33 4,33 4,33 4,50 3,00 5, ,66 4,66 4,66 4,66 3,33 5, ,00 5,00 4,66 4,83 3,66 5, ,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5, ,00 5,00 5,00 5,00 4,33 5,00 Şiddetten kaçınmanın aile statüsü, ekonomik durum, hedef ve idealler ile olan korelasyonu bir başka önemli nokta idi. Şiddeti artıran faktörler arasında ekonomik zorluklar ve aile içi problemlerin nazara verildiği yayınla bizim çalışmamız bu noktada uyum içindedir 4. Ancak bizim çalışmamızda işin bir diğer boyutu olan hedef ve ideal eksikliğinin de şiddete eğilimi artırabileceği ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile kişiye hedef ve ideal kazandırıcı rehberlik hizmetlerinin şiddete eğilimle mücadelede önemli bir yöntem olabileceğini söyleyebiliriz. Günümüzde, işsizlik, küresel ekonomik kriz ve maddi kaynakların giderek azalması, ekonomik zorlukları tetikleyen önemli faktörlerdir. Sonuçta ekonomik durumun kötüleşmesi çeşitli şekillerde şiddete eğilimi artırabilir. Ekonomik zorluklarla mücadelede toplumsal dayanışmanın ve sosyal çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada, Komşusu aç iken tok yatmama, sadaka ve çeşitli sosyal yardımlar gibi prensiplerin ekonomik zorluklarla mücadelede çok önemli yeri vardır. Toplumsal dayanışmayı artıracak çalışmalar ile şiddete eğilimi azaltma konusunda önemli mesafeler katedebiliriz. Sonuç olarak: Sosyal eğilimlerle ilgili değişik tutumların belirlenmesi bu konudaki rehberlik, koruyucu hekimlik ve psikososyal çalışmalara ışık tutacaktır. Bu konuda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan Fatih-Sosyal Eğilimler Ölçeği-Erişkin Versiyonu, gelecekte yapılacak olan çeşitli bilimsel çalışmalarda faydalı olacaktır. REFERANSLAR 1. Rakel. Textbook of Family Medicine, 7th ed. Chapter 4 Psychosocial Influences on Health. Saunders Engel GL. The need for medical model: A challenge for biomedicine. Science 1977;196: Andrews and Jenkins, editors. Assessing potential violence. Managing Mental Disorders Vol 2. WHO Eyler AE, Cohen M. Case Studies in Partner Violence. Am Fam Physician 1999;60: Tekin O, Özkara A, Cebeci S, Işık B, Çatal F, Doğan DG, ve ark. "11-20 yaş öğrencilerde sosyal eğilimler anketi (308 öğrenci üzerinde pilot çalışma)", Yeni Tıp Dergisi 2007;24: ANKET. Türker BAŞ. Seçkin Yayıncılık Ankara 2003; William M. Trochim. Research Methods Knowledge Base-Internal Validity Cornell University Publications Kazım ÖZDAMAR. Tıp Biyoloji Eczacılık Ve Diş Hekimliği Öğrencileri İçin SPSS İle Biyoistatistik. Kaan Kitabevi 2001; Prof.Dr. Kazım Özdamar. Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi. Kaan Kitabevi. Bölüm 19. Güvenilirlik ve Soru Analizi 2002; Prof.Dr. Kazım Özdamar. Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi. Kaan Kitabevi. Bölüm 9 Faktör Analizi 2004; Yazışma adresi : Dr. Oğuz TEKİN Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pursaklar-Ankara Yazının geldiği tarih : Yayına kabul tarihi :

Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma

Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Orijinal makale Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Olgun GÖKTAŞ 1, Oğuz TEKİN 2, Timuçin AKKAŞ 3, Seyfettin Saim ŞENDİL 4 1 Ertuğrulgazi Aile Hekimliği

Detaylı

Üniversiteye Başlayacak Olan Gençlerin Fakülteye Yönelim Tutumlarının İncelenmesi; Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Üniversiteye Başlayacak Olan Gençlerin Fakülteye Yönelim Tutumlarının İncelenmesi; Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ARAŞTIRMA MAKALESİ Olgun Göktaş¹ Oğuz Tekin² İsmail Arslan 3 Mustafa Oğulluk 4 Zehra Aktürk Oğulluk 3 Erkan Kıbrıslı 5 ¹Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi, Görükle Kampüsü, Bursa ²Keçiören Eğitim

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Ya am n Güçlüklerine Kar Tutumlar n De erlendirilmesi-bursa da 298 Ki i Üzerinde Pilot Çal ma

Ya am n Güçlüklerine Kar Tutumlar n De erlendirilmesi-bursa da 298 Ki i Üzerinde Pilot Çal ma Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 79-84 Ya am n Güçlüklerine Kar Tutumlar n De erlendirilmesi-bursa da 298 Ki i Üzerinde Pilot Çal ma O uz TEK 1, Olgun GÖKTA 2, Sevsen CEBEC 1 1 Fatih Üniversitesi

Detaylı

11-20 Ya Ö rencilerde Sosyal E ilimler Anketi (308 Ö renci Üzerinde Pilot Çal ma)

11-20 Ya Ö rencilerde Sosyal E ilimler Anketi (308 Ö renci Üzerinde Pilot Çal ma) Yeni Tıp Dergisi 2007;24: 198- Orijinal makale 11-20 Ya Ö rencilerde Sosyal E ilimler Anketi (308 Ö renci Üzerinde Pilot Çal ma) O uz TEK 1, Adem ÖZKARA 1, Sevsen CEBEC 1, Bünyamin I IK 1, Ferat ÇATAL

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Batı Karadeniz Tıp Dergisi Medical Journal of Western Black Sea

Batı Karadeniz Tıp Dergisi Medical Journal of Western Black Sea Medical Journal of Western Black Sea 1 (2017) 52-57 Batı Karadeniz Tıp Dergisi Medical Journal of Western Black Sea Araştırma Makalesi Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ders Kurulları Geribildirim

Detaylı

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÖKLÜ* Davranış bilimlerinde, istatistiğe giriş dersini alan öğrenciler sık sık bu derse yönelik katı tutumlar göstermekte ve

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ

Detaylı

NE YAPARSAM YAPAYıM BEN BİR BAĞıMLıYıM. DR MERAL AKBıYıK

NE YAPARSAM YAPAYıM BEN BİR BAĞıMLıYıM. DR MERAL AKBıYıK NE YAPARSAM YAPAYıM BEN BİR BAĞıMLıYıM DR MERAL AKBıYıK STİGMA Yunan kölelerin özgür insanlardan ayırmaya yarayan işaretlerdir. Bu kişilerin sosyal statüsünü belirtirlerdi Daha değersiz olduklarını vurgulardı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score: Reliability and Validation of the Turkish Version

Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score: Reliability and Validation of the Turkish Version Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Turkish version LK.1.0 Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score: Reliability and Validation of the Turkish Version DİZ İNCİNME VE OSTEOARTRİT SONUÇ

Detaylı

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Bahri Elmas, Şeyda Tok, Öner Özdemir TC Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mehmet GÜLLÜ* Mehmet Akif YÜCEKAYA**, 1 *İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,Türkiye **İnönü Üniversitesi,

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİ

HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİ HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİ İsim: Tarih: HASTALIĞINIZ HAKKINDA SİZİN GÖRÜŞLERİNİZ Aşağıda hastalığınızın başlangıcından bu yana yaşadığınız belirtilerin bir listesi verilmiştir. Lütfen sizde var olanlarda evet

Detaylı

VERİ TOPLMA ARAÇLARI

VERİ TOPLMA ARAÇLARI VERİ TOPLMA ARAÇLARI GÖZLEM GÖRÜŞME ANKET ANKET Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kentsel Çevre ve Ruh Sağlığı İlişkisi: Ruh Sağlığını Koruma, Sosyal İyi Olma Hali ve Toplulukçu Yeterliliği Geliştirme Amaçlı bir Programın Oluşturulması Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma

YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma AYDIN N 1, DOĞAN P 1, YAMAN R 2, ÇAĞLAYAN S 2. 1 İstanbul Medipol Üniversitesi, SBF, Hemşirelik

Detaylı

DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR

DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR Esra Kökdemir¹, Ertuğrul Güçlü², Aziz Öğütlü², Oğuz Karabay², Hasan Çetin Ekerbiçer³, Mustafa Baran İnci³, Ünal Erkorkmaz⁴ ¹Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Enfeksiyon

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Uzm. Ahu ÖZTÜRK Doç. Dr. Melike SAYIL, Doç. Dr. Asiye

Detaylı

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ezgi Özserezli O Evlilik ilişkisi, kişilerin psikolojik sağlığını temelden etkilemektedir.

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Meryem Heybet 1 Oğuz Tekin 2 Rabia Kahveci 1 Eyup Ruşen Heybet 3 Gülsüm Yarloğlueş 1 İrfan Şencan 1 İsmail Kasım 1 Adem Özkara 4

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Meryem Heybet 1 Oğuz Tekin 2 Rabia Kahveci 1 Eyup Ruşen Heybet 3 Gülsüm Yarloğlueş 1 İrfan Şencan 1 İsmail Kasım 1 Adem Özkara 4 ARAŞTIRMA MAKALESİ Meryem Heybet 1 Oğuz Tekin 2 Rabia Kahveci 1 Eyup Ruşen Heybet 3 Gülsüm Yarloğlueş 1 İrfan Şencan 1 İsmail Kasım 1 Adem Özkara 4 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Doç. Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi Eğitim Bölümleri Bölümü aakin@sakarya.edu.tr Uzm. Psikolojik Danışman Ahmet Kahraman Çekmeköy

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

DSM-IV E DAYALI ERİŞKİN DEB/DEHB TANI VE DEĞERLENDİRME ENVANTERİ (Turgay, Kas m 1995)

DSM-IV E DAYALI ERİŞKİN DEB/DEHB TANI VE DEĞERLENDİRME ENVANTERİ (Turgay, Kas m 1995) DSM-IV E DAYALI ERİŞKİN DEB/DEHB TANI VE DEĞERLENDİRME ENVANTERİ (Turgay, Kas m 1995) Adınız, Soyadınız: Tarih: Yaşınız: Cinsiyetiniz: Halen kullandığınız ilaçlar: Daha önce aldığınız tanılar: Yukarıdaki

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması Kemal KURŞUN Dr. Hakan BAYRAMLIK Orhan ÇİMENCİ Hacettepe Üniversitesi Kara Harp Okulu Kara Harp

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK Dr. Ersin UYGUN Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,Psikiyatri Kliniği AÇIKLAMA (2013-2016) Danışman: Araştırmacı: Konuşmacı: Sunum Akışı Hizmet verilen bölgenin

Detaylı

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448, 2005 İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği Recep BİNDAK Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü Siirt

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Ebe Huriye Güven Gebelik dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere

Detaylı

Zaman Serileri Tutarlılığı

Zaman Serileri Tutarlılığı Bölüm 3 Zaman Serileri Tutarlılığı Ulusal Sera Gazı Envanterleri Uygulamalı Eğitim Çalıştayı - IPCC Kesişen Konular 4-5-6 Kasım 2015, Ankara Türkiye Giriş Çok yıllı sera gazı (GHG) envanterleri, emisyonların

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal psikoloji - Sağlık ilişkisi Sağlıkla ilgili sorunları anlaşılması ya da çözülmesinde uygulanabilecek sosyal

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963 www.asead.com ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİNİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ 1 Doç.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı