T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL AFET VE ACİL YARDIM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL AFET VE ACİL YARDIM PLANI"

Transkript

1 T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL AFET VE ACİL YARDIM PLANI KASIM-2012

2 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL I.AM AÇ Bu planın amacı; Ankara İlinde deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ, büyük yangınlar ve kazalar, tehlikeli ve salgın hastalıklar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları ve olayları ile iltica ve nüfus hareketleri gibi afet ve acil durumlarla ilgili olarak, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin en etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile bunlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğine ilişkin esasları düzenlemektir. II.KAPSAM Ankara ili Afet Acil Yardım Planı; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, askeri birliklerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel kurum ve kuruluşların zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerin yürütülmesi ile iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasını kapsar. III.H ED EFLER Bu planın yapılmasındaki hedefler; afet öncesi mevcut kurum ve kuruluşlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve afet sırasında süratli ve koordineli bir şekilde; A-Haberleşmenin, B-Ulaştırma ve trafiğin sağlanması, C-Kurtarma, Ç-Acil tıbbi yardım, D-Hasta ve yaralıların tahliye ve tedavisi, E-Yangın söndürme, F-Emniyet ve asayişin sağlanması, G-Yedirme, giydirme, ısıtma ve aydınlatma, Ğ-Geçici barındırmayı sağlama, H-Ölülerin defni, I-Enkaz kaldırma ve temizleme, İ-Elektrik, su ve kanalizasyonun onarımı ve hizmete sokulması, J-Dış ve iç yardımların koordinasyonu ve işbirliğinin sağlanması, K-Karantina tedbirlerinin sağlanması, L-İyileştirme tedbirlerini belirleyip uygulamaya sokarak düzenin yeniden tesisini temin etmektir. IV. SORUMLULUK Kamu kurum ve kuruluşları, askeri birlikler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurum ve kuruluşlar bu planda kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludurlar. 3

3 V-GENEL DURUM Ankara İlinin genel durumu ektedir. (Ek-1) İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER VI-FARAZİYELER Ankara İlinin afet ve acil durumu ile ilgili faraziyeleri ektedir. (Ek-2) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İL ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE G ÖREVLERİ I-İL KURTARMA VE YARDIM KOM İTESİ 1- Vali 2-4.Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı 3- Büyükşehir Belediye Başkanı 4- İl Afet ve Acil Durum Müdürü 5- Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 6- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 7- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 8- İl Jandarma Komutanı 9- İl Emniyet Müdürü 10-İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 11-İl Milli Eğitim Müdürü 12-İl Sağlık Müdürü 13-Kızılay Genel Başkanı 14-Afetin türüne göre Valilikçe uygun görülen diğer ilgili kuruluş üst yöneticileri. İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin tüm ek bilgileri (Ek-3) tedir. İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İletişim Bilgileri (Ek-3-1) ve Komite ile ilgili birim ve yöneticilerinin iletişim bilgileri (Ek-3-2) ektedir. 1 -İl afet acil yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. 2-İlçelere ait planları inceleyerek Valiliğin onayına sunar. 3-Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev alacakları tespit ederek kendilerine duyurur. Eğitim ve tatbikatlar düzenleyerek grupların hizmete hazır olmalarını sağlar. 4-Hizmet gruplarını göreve çağırır, gerekli kararları alır ve uygulanmasını sağlar. 5-Yapılacak yardımın prensiplerini tespit eder ve belirlenen ihtiyaçların teminini sağlar. 6-Hizmet gruplarının toplanma ve çalışma esaslarını belirler ve bu konularda talimatlar düzenler, çalışmaları koordine ederek sonuçlarını izler. 7-Afet acil yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. 8-Afet acil yardım, geçici iskan ve onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması gerekli olduğu hallerde Başbakanlık tan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) izin alır. 9-Yapılan çalışmalar ile uygulama sonuçlarını değerlendirir. 10-Hizmet gruplarının görevlerini yapabilmesi için gerekli personel, araç ve gerecin temini ve ikmali ile görevlendirilmelerini takip ve koordine eder. 4

4 11-Afet acil yardım çalışmalarının genel olarak aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılmasını sağlar. a-haberleşmenin temini, b-ulaştırmanın sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi, c-arama ve kurtarma, ç-ilk yardım ve sağlık hizmetleri, d-hasta ve yaralıların hastaneye nakli, e-yangın söndürme, f-emniyet ve asayişi sağlama, g-yedirme, giydirme, ısıtma ve aydınlatma, ğ-geçici barındırmayı sağlama, h-ölülerin defni, ı-enkaz kaldırma ve temizleme, i-elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon tesislerinin onarımı ile hizmete sokulması, j-karantina tedbirlerinin alınması, k-afet türüne göre bu sıralamada değişiklik yapılabilir. 12-Afet acil yardım süresi içerisinde harcanamayan ödenek Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığının acil yardım hesabına iade eder. 13-Harcamalara ait ayniyat ve sarf evrakının aslını dizi listesine bağlı olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim eder. Bu evrakın bir örneğini de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderir. 14-Acil yardım malzemelerinden arta kalanları Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek hükümlere göre tasfiye eder. 15-Gerektiğinde, afetzedelerin borçlarının tecili ve yeni yardımların yapılması konusunda tespit ve tekliflerde bulunur. C-ÇALIŞM A ESA SLARI 1-Komite, Komite Başkanının çağrısı üzerine; büyük afetler de ise çağrısız toplanır. 2-Afetin büyüklük derecesine göre Valilikçe gerekli görülürse komite, 24 saat çalışma esasına göre görev yapar. 3-Komitenin sekretarya görevini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yürütür. 4-Afet halinde ortaya çıkan ihtiyaçlar Başbakanlığa (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) iletir. 5

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM H İZM ET GRUPLARININ TEŞKİLİ, G ÖREVLERİ VE PLANLAMASI I-HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : Türk Telekom Merkez-I Bölge Müdürlüğü) II-ULAŞIM HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : Büyükşehir Belediye Başkanlığı) III-ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) IV-TAHLİYE, YIKMA VE YIKINTILARI KADIRMA HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : Büyükşehir Belediye Başkanlığı ) V-SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : İl Sağlık Müdürlüğü) VI-HASAR TESPİT ve İSKAN HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) VII-GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : İl Emniyet Müdürlüğü) VIII-SATIN ALMA, KİRALAMA, EL KOYMA ve DAĞITIM HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : İl Defterdarlığı) IX- GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü) X-ELEKTRİK HİZMETLERİ GRUBU ( Grup Başkanı :TEİAŞ 8.Bölge Müdürlüğü) XI- SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ GRUBU ( Grup Başkanı :Büyükşehir Belediye Başkanlığı) XII-DOĞALGAZ HİZMETLERİ GRUBU ( Grup Başkanı : Başkent Doğalgaz A.Ş. Genel Müdürlüğü) Hizmet Grup Başkanlıklarının ilgili üst yöneticilerinin iletişim bilgileri ektedir. (Ek-4) 6

6 I-HABERLEŞME H İZM ETLERİ GRUBU 1-Türk Telekom Anadolu Merkez-1 Bölge Müdürlüğü (Grup Başkanı) 2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 4-İl Jandarma Komutanlığı 5-İl Emniyet Müdürlüğü 6-PTT Başmüdürlüğü 7-Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü 8-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü 9-Avea Bölge Müdürlüğü 10-Türkcell Bölge Müdürlüğü 11-Türksat A.Ş. İl Müdürlüğü 12-Vodafone İç Anadolu-Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü 13-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti 14-İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haberleşme Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-5) tedir. Haberleşme Hizmet Grubunun iletişim bilgileri ektedir. (Ek-5-1) 1-Afet mahalleri ile sürekli olarak haberleşmeyi sağlamak için telli, telsiz haberleşme ağı kurdurur ve işletmesini sağlamak. 2-Hasarlı haberleşme araçlarının süratle onarılması ve hizmete sokulmasını sağlamak. 3-Afet mahallerinden aldığı bilgileri İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirmek. 4-İl dâhilindeki haberleşme tesislerinin bir afet sırasında nasıl kullanılacağına dair talimatlar düzenlemek. 5-Afet mahallinde posta haberleşmesinin sağlanabilmesi için her türlü tedbiri alır ve gerektiğinde yeni posta taşıma hatları kurdurmak. (Ek-5-2) 2-Afet haberleşmesinin tam kapasite ile seri bir şekilde sağlanması ve Afet bölgesinde haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasında mevcut haberleşme imkanlarının yetersiz veya devre dışı kalması halinde, askeri ve sivil tüm kurum ve kuruluşların personel, teçhizat ve diğer imkanlarından faydalanılması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-5-3) 3-İlçe yöneticilerinin iletişim bilgileri ile ilçelerin İl merkezine uzaklıkları ektedir. (Ek ) 4-Mahalle ve köy muhtarlarının iletişim bilgileri ektedir. (Ek-5-5) 5-Haberleşme tesisi olan kuruluşların listesi ektedir. (Ek-5-6) 6-Afet haberinin kapsayacağı bilgiler ektedir. (Ek-5-7) D-SERVİSLERİ Servis grubun kendisidir. 7

7 II-ULAŞIM H İZM ETLERİ GRUBU 1-Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Grup Başkanı) 2-İl Emniyet Müdürlüğü 3-İl Özel İdaresi 4-Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü 5-DHMİ Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğü 6-TCDD 2.Bölge Müdürlüğü 7-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Ulaşım Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-6) dadır. Ulaşım Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-6-1) 1-Afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa zamanda sağlanmasının gerektiği tertip ve düzenleri almak, aldırmak ve afet hizmetlerinde kullanılacak araçlara geçiş üstünlüğü sağlamak. 2-Hizmet gruplarının ihtiyacı olan taşıt ve iş makinelerinin durumlarını tespit, tedarik ve tahsis işlemlerini düzenlemek. 3-Afet şartları altında ilin ulaştırma, tesis ve araçların durumlarını tespit ederek çalışmalarının devamı için gerekli tertip ve tedbirleri almak, akaryakıt ihtiyacının giderilmesini sağlamak. 4-Hava limanları, demiryolları ve karayollarında seyrüsefer, yükleme ve tahliye ile ilgili özel tedbirleri almak. 5-Afetzedelere dağıtılmak üzere toplanan ikmal maddelerinin afet bölgesine ulaştırılmasında zorluk çekilmesi halinde, askeri birliklerden yardım istemek. (Ek-6-2) 2-İl hudutları içindeki kara, hava yolları, raylı sistemler ile bunlar üzerindeki köprü, istasyon, terminal, tünel gibi önemli tesisleri gösterir bilgiler ektedir. (Ek ) 3-Yeni köy yollarının yapılması ve mevcut köy yollarının bakım onarımı ile köy yollarında en iyi şekilde ulaşımın sağlanması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-6-4) 4-Otoyol, Devlet ve il yollarında meydana gelebilecek hasarların giderilmesi için ulaşıma açılmasına dair programlar ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-6-5) 5-İl'deki yol durumu ile bu yollardaki kar mücadelesi durumunu gösterir listeler ektedir. (Ek ) D- SERVİSLERİ 1-U laştırm a ve Nakliye servisi, b-karayolları 4.Bölge Müdürlüğü c-dhmi Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü ç-tcdd 2.Bölge Müdürlüğü d-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 8

8 2-M ahalle ve Köy Y olları Yapım ve O narım servisi, b-il Özel İdaresi c-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 3-Otoyol, Devlet ile İl Yolları Yapım ve O narım servisi, b-il Özel İdaresi c-karayolları 4.Bölge Müdürlüğü ç-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 4-Dem iryolları ve Raylı Sistemler Yapım ve O narım servisi, b-karayolları 4.Bölge Müdürlüğü c-tcdd 2.Bölge Müdürlüğü ç-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 5-H avalim anları Yapım Ve O narım Servisi b-karayolları 4.Bölge Müdürlüğü c-dhmi Esenboğa Hava Limanı Baş Müdürlüğü ç-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar III-ARAMA VE KURTARMA H İZM ETLERİ GRUBU 1-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Grup Başkanı) 2-4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı 3-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 4-İl Jandarma Komutanlığı 5-İl Emniyet Müdürlüğü 6-İl Özel İdaresi 7-DSİ 5.Bölge Müdürlüğü 8-Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü 9-İl Sağlık Müdürlüğü 10-Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü 11-DHMİ Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü 12-TCDD 2. Bölge Müdürlüğü 13-İlgili Belediye Başkanlıkları 14-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Arama ve Kurtarma Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-7) dedir. Arama ve Kurtarma Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-7-1) 1-Afet mahallinde ve yıkıntı altında kalan yaralıları kurtarmak. 2-Mahsur kalanları kurtarmak. 3-Kurtarma ve yardım çalışmaları yapılan binalarda kurtarma ve yardım çalışmalarının en iyi şekilde yürütülmesi bakımından söz konusu binaların gerektiğinde desteklemek, yıkmak ve temizlemek. 9

9 4-Afet bölgesinde yangından korunma ve önleme tedbirlerini almak ve çıkan yangınların söndürmek. 5-Okullar başta olmak üzere, hastaneler, cezaevleri gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu her türlü bina ve tesisler ile konutlardaki vatandaşları, barınaklardaki hayvanları, kıymetli eşya ve malları kurtarmak. 6-Gerektiğinde, ilgili mevzuat çerçevesinde askeri birlik, personel, araç ve gereçlerinden de faydalanmak. 7-İl içinde veya dışında meydana gelip ilimizi etkileyebilecek olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde, işbirliği ile gerekli tedbirleri almak. (Ek-7-2) 2-Arama ve Kurtarma hizmetinde görev alacak personelin eğitiminin yürütülmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-7-3) 3-Afet mahalline gelen resmi ve özel tüm kuruluşlara ait arama ve kurtarma ile itfaiye ekiplerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği koordinesinde çalışması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-7-4) D-SERVİSLERİ 1-Arama ve K urtarm a Servisinin Teşkili a-kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı b-büyükşehir Belediye Başkanlığı c-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ç-il Jandarma Komutanlığı d-il Emniyet Müdürlüğü e-il Özel İdaresi f-dsi 5. Bölge Müdürlüğü g-orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ğ-il Sağlık Müdürlüğü h-karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ı-dhmi Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü 1-TCDD 2. Bölge Müdürlüğü j-ilgili Belediye Başkanlıkları k-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 2-İtfaiye Servisinin Teşkili a-4. Kolordu Ankara Garnizon Komutanlığı b-büyükşehir Belediye Başkanlığı c-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ç-il Jandarma Komutanlığı d-il Emniyet Müdürlüğü e-il Özel İdaresi f-dsi 5.Bölge Müdürlüğü g-orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ğ-karayolları 4. Bölge Müdürlüğü h-dhmi Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü ı-ilgili Belediye Başkanlıkları i-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 10

10 3-KBRN Servisinin teşkili a-4. Kolordu Ankara Garnizon Komutanlığı b-büyükşehir Belediye Başkanlığı c-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ç-il Jandarma Komutanlığı d-il Emniyet Müdürlüğü e-orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü f-sağlık Müdürlüğü g-çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ğ-gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü h-gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü IV-TAHLİYE, YIKM A VE YIK IN TILA RI KALDIRM A H İZM ETLERİ GRUBU 1-Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Grup Başkanı) 2-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 3-4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı 4-İl Özel İdaresi 5-DSİ 5.Bölge Müdürlüğü 6-Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü 7-İl Sağlık Müdürlüğü 8-Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü 9-DHMİ Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü 10-TCDD 2. Bölge Müdürlüğü 11-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Tahliye, Yıkma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-8) dedir. Tahliye, Yıkma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-8-1) 1-Altında insan, hayvan ve kıymetli eşya ve maddeler bulunduğu anlaşılan yıkıntıları kaldırmak. 2-Ulaşımı engelleyen veya gerekli görülen yıkıntıları kaldırmak, temizlemek. 3-Kurtarma ve yardım çalışmaları bakımından tehlikeli olabilecek binaları desteklemek, yıkmak ve temizlemek. 4-Okullar başta olmak üzere, hastaneler, cezaevleri gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu her türlü bina ve tesislerdeki insanların tahliyesi işlemlerini gerçekleştirmek. 5-Gerektiğinde ilgili mevzuat çerçevesinde askeri birlik, personel, araç ve gereçlerinden de faydalanmak. (Ek-8-2) 2-Yıkıntıların döküleceği yerler ektedir. (Ek-8-3) 11

11 D-SERVİSLERİ 1-Tahliye Servisinin Teşkili a-4. Kolordu Ankara Garnizon Komutanlığı b-büyükşehir Belediye Başkanlığı c-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ç-il Özel İdaresi d-dsi 5.Bölge Müdürlüğü e-orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü f-il Sağlık Müdürlüğü g-karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ğ-dhmi Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü h-tcdd 2.Bölge Müdürlüğü ı-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 2-Yıkma ve Y ıkıntıları K aldırm a Servisinin Teşkili a-4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı b-büyükşehir Belediye Başkanlığı c-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ç-il Özel İdaresi d-dsi 5. Bölge Müdürlüğü e-orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü f-il Sağlık Müdürlüğü g-karayolları 4. Bölge Müdürlüğü h-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar V-SAĞLIK H İZM ETLERİ GRUBU 1-İl Sağlık Müdürlüğü(Grup Başkanı) 2-4.Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı 3-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 4-İl Müftülüğü 5-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 6-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 7-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 8-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 9-İl Emniyet Müdürlüğü 10-İl Özel İdaresi 11-İl Nüfus İşleri ve Vatandaşlık Müdürlüğü 12-Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 13-Halk Sağlığı Kurumu Müdürlüğü 14-Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri 15-DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü 16-Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı 17-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Acil Yardım ve Sağlık Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-9) dadır. Acil Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-9-1) 12

12 1-Hafif yaralı ve hastalar için afet bölgesinde ilk yardım tedbirleri alır, tedavisi gerekenlerin hastanelere gönderilmesini sağlamak. 2-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili tedbirleri almak. 3-Sabit ve seyyar yataklı tedavi kurumlarında yatak kapasitelerini arttırıcı ve tedavi hizmetlerini hızlandırıcı tedbirleri almak. 4-Çevre Sağlığı bakımından gerekli bütün tedbirleri almak. 5-Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak. 6-Aşı, ilaç ve tıbbi malzemelerin teminini sağlamak. 7-Ölülerin kimliklerini tespit etmek. 8-Ölülerin defnedilmesi ile ilgili gerekli dini, idari ve fiili işlemleri yapmak. 9-Psikososyal sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak. (Ek-9-2) 2-Yaralı afetzedelere ilk yardımda bulunarak gerekli görülenlerin ilk yardım merkezlerine ve hastanelere taşınmaları ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-3) 3-Afet bölgesinde sahra hastanesi ve ilk yardım merkezleri kurulması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-4) 4-Acil yardım merkezleri ve hastanelerin personel, araç ve gereç kadrosu ile lüzumlu ilaç ve tıbbi malzeme cins ve miktarlarını Sağlık Bakanlığının vereceği esaslar dahilinde tespit ve temin ederek gerekli denetimlerinin yapılması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-5) 5-Acil yardım merkezlerinin personel, araç ve gereç ihtiyacının öncelikle resmi sağlık kuruluşları ve Kızılay olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından temini ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-6) 6-İl dahilindeki resmi ve özel sağlık kuruluşları ile aşı, kan ve kan ürünleri ile serum üreten işyerleri, eczaneler, ecza depoları, ilaç üretim yerleri, tahlil laboratuarları ve benzeri tesislerin kapasitesi ve imkanlarını gösterir liste ektedir. (Ek-9-7) 7-Yataklı tedavi kurumlarının hizmet kapasitesini arttırabilmek amacıyla: a- İyileşmiş veya evde tedavi görülebilecek hastalar ile kronik hastaların tahliyesi, b-odalarda ve koridorlarda boş yerlere karyola ve şezlongların yerleştirilmesini ve bunların temini, (Ek-9-8-1) c-hastanelerin ihtiyaca cevap vermemesi halinde diğer resmi ve özel binalardan yararlanılması (Ek-9-8-2) 8- Yönetmeliğin örnek Ek: 13 forma göre düzenlenecek gerektiğinde hastane olarak kullanılabilecek bina ve tesislere ait bilgiler ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-9) 9-İhtiyaç halinde sahra hastanesi kurulması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-10) 10-İçme ve kullanma suyu temini, dezenfeksiyonu, tevzii, laboratuar tetkiklerine tabii tutulması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-11) 11-Her çeşit yiyecek ve içecek maddeleri ile umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımdan gerekli görülenlerin kontrolü ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-12) 12-Bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi açısından çöpler, gübrelik hayvan ölümü, kanalizasyon ve hela atıklarının zararsız hale getirilmesi, vektör mücadelesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-13) 13-Rutin aşılama hizmetleri ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-14) 14-Vefat edenlerin kimliklerinin tespiti ile kıymetli eşyalarının toplanarak muhafaza altına alınması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-15) 13

13 15-Tabut, kefen gibi ihtiyaçların karşılanması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-16) 16-Ek defin yerlerinin tespiti ile defnedilenlerin yerlerini belirleyici belgelerin düzenlenmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-17) 17- Mezar kazma ile ilgili, personel,araç ve gereç listesi ektedir. (Ek-9-18) 18- Cenazelerin taşınması ve muhafazası ile ilgili alınacak tedbirler ile ilgili düzenleme ektedir. (Ek-9-19) 19-Engelli, yaşlı ve özürlülerin barındırılacağı ve bakılacağı rehabilitasyon merkezleri ve diğer üniteler ektedir. (Ek-9-20) 20- Bulaşıcı hastalık etkenlerinin tespiti, aşılama olaylarında ajanların analizi ile ilgili yapılan düzenlemeler ektedir. (Ek-9-21) D-SERVİSLERİ 1-Acil yardım ve Ambulans Servisi, b-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü c-il Sağlık Müdürlüğü ç-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü d-tüm kuruluşların ilk yardım ve ambulans ekipleri, e-diğer sağlık kuruluşları f-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 2-H astaneler Servisi, b-il Sağlık Müdürlüğü c-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ç-askeri sağlık kurumları d-ildeki kamu hastaneleri e-özel hastaneler f-diğer sağlık kuruluşları ve tesisleri g-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 3-Temel Sağlık H izm etleri Servisi, b-il Sağlık Müdürlüğü c-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ç-diğer sağlık kuruluşları d-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 4-Vefat E denleri Tespit ve Defin Servisi, b-askeri birlikler c-il Müftülüğü ç-il Nüfus İşleri ve Vatandaşlık Müdürlüğü d-il Sağlık Müdürlüğü e-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü f-ilgili Belediye Başkanlıkları g-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 5-Psikososyal H izm etler Servisi, a-il Sağlık Müdürlüğü b-krize Müdahale Biriminin Bulunduğu Hastanenin Başhekimi 14

14 c-ildeki Diğer Devlet Hastaneleri Başhekimleri (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Dahil) ç-il Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü d-büyükşehir Belediyesi e-il Emniyet Müdürlüğü f-il Milli Eğitim Müdürlüğü g-il Jandarma Komutanlığı ğ-il İtfaiye Müdürlüğü h-yerel Medya Temsilcisi ı-ildeki Üniversite Temsilcisinden oluşan kurul VI-HASAR TESPİT VE İSKAN H İZM ETLERİ GRUBU 1-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Grup Başkanı) 2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 4-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 5-Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 6-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 7-Yurt-Kur Bölge Müdürlüğü 8-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 9- İl Özel İdaresi 10-İl Milli Eğitim Müdürlüğü 11-DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 12-Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü 13-İl Sağlık Müdürlüğü 14-Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 15-Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 16-Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü 17-Türk Telekom Anadolu Merkez-1(Ankara) Bölge Müdürlüğü 18-İlgili Belediye Başkanlıkları 19-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Hasar Tespit ve İskan Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-10) dadır. Hasar Tespit ve İskan Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-10-1) 1-Alınan haberlere göre nerelere, ne kadar hasar tespit ekibi göndereceğini tespit etmek. 2-Hasarın yoğun olduğu bölgeleri belirlemek. 3-Hasar tespitinde öncelikli olarak insanların yoğun olarak yaşadığı ve afet sonrasında hizmette aksaklığa neden olmayacak binalardan başlamak (okul, hastane, adliye, cezaevi ve diğer önemli kamu binaları). 4-Afetten sonra konut, resmi ve özel tüm yapılar ile hayvan barınaklarındaki hasarın en kısa zamanda tespitini sağlayıcı tedbirleri almak. 5-Hasar Tespit Formlarını örnek Ek: 16'ya göre düzenlettirir. İcmal formlarını da örnek Ek: 17 forma göre düzenleyip Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine vermek. 6-Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan ve yıktırılması gereken binaları belirlemek. 7-Afet öncesi ve sonrasında afetzedelerin barındırılması için kullanılabilecek öncelikle 15

15 kamu, sonrasında özel kurum ve kişilere ait tüm bina ve tesisleri tespit etmek. 8-Tespit edilen bu binaların kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli işlemleri yaptırır, 9-Hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra açıkta kalan ailelerin geçici iskanlarını sağlamak. 10-Afetzedelerin kısa süreli geçici iskanları için öncelikle çadır olmak üzere sağlam bulunan okul ve diğer resmi ve özel binaların kısa süre için bu işe tahsisini sağlamak. 11-Geçici iskan alanlarının belirlenmesini, düzenlenmesini ve ünitelerin kurulmasını sağlamak. 12-Geçici iskandaki ailelerin ihtiyaçlarını belirler ve teminini sağlamak. 13-Uzun süreli geçici iskan için resmi kuruluşlara ait bu amaçla kullanılabilecek binaları belirler, gerekirse tahsis ve kiralanmasını sağlamak. 14-Afetzedelerin geçici iskan mahalline taşınmalarını sağlamak. 15-Geçici iskan mahallerinin yol, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını belirleyip temin ettirmek. (Ek-10-2) 2-Afetzedelerin geçici barındırılmaları ilk etapta resmi kuruluşlara ait binalarda, bu binaların yetmemesi halinde özel şahıslara ait bina ve tesislerde sağlanacağından bu gibi bina ve tesislerin listesi ektedir. (Ek ) 3-Çadır kent ünitelerinin kurulması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ile prefabrik ve konteynır üretimi yapan firmaların bilileri ektedir. (Ek ) 4-İhtiyaç duyulacak çadır, battaniye ve diğer malzemelerin Kızılay'dan temini ile ilgili liste ektedir. (Ek-10-5) 5-Yol, su, elektrik hizmetlerini ve diğer muhtemel afetleri dikkate alacak şekilde tespit edilen geçici iskan alanları listesi ektedir. (Ek-10-6) 6-Kimsesiz kalan çocuk ve yaşlıların geçici iskanlarının yapılacağı kurum ve kuruluş listesi ektedir. (Ek-10-7) 7-Hasar tespitinde görev alacak olan personelin eğitilmesi ile ilgili düzenleme ektedir. (Ek-10-8) 8-Yardım malzemelerinin dağıtım yerleri, yardım malzemelerinin depolandığı alanlar, yemek dağıtım yerleri ile İl dışından gelecek olan müdahale personelinin kalacağı alanlara ilişkin listeler ektedir. (Ek ) D-SERVİSLERİ 1-İskan H izm etleri Servisi b-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü c-aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ç-çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü d-ankara Kadastro Müdürlüğü e-yurt-kur Bölge Müdürlüğü f-gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü g-il Özel İdaresi ğ-il Milli Eğitim Müdürlüğü h-dsi 5. Bölge Müdürlüğü ı-il Sağlık Müdürlüğü i-karayolları 4. Bölge Müdürlüğü j-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü k-ilgili Belediye Başkanlıkları 16

16 l- Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 2-H asar Tespit Servisi b-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü c-çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ç-ankara Kadastro Müdürlüğü d-gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü e-il Özel İdaresi f-il Milli Eğitim Müdürlüğü g-dsi 5. Bölge Müdürlüğü ğ-karayolları 4. Bölge Müdürlüğü h-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ı-ilgili Belediye Başkanlıkları i-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar VII-GÜVENLİK H İZM ETLERİ GRUBU 1-İl Emniyet Müdürlüğü (Grup Başkanı) 2-İl Jandarma Komutanlığı Güvenlik Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-11) dedir. Güvenlik Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-11-1) Afet bölgesinde güvenlik, düzen ve trafiği sağlamak, çapulculuğu önlemek ve menfi propagandalara mani olmak. (Ek-11-2) 2-Güvenlik ve trafik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-11-3) 3-Emniyet ve Jandarma güvenlik ve trafik ekiplerinin müştereken çalışması gereken hallerde aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek -11-4) 4-Gerektiğinde, nerelerden takviye kuvvetleri istenebileceği ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-11-5) 5-İlimizde bulunan kurum ve kuruluşlardan koruma hizmetini yerine getirmekle yükümlü özel güvenlik teşkilatı ile gerekli koordinasyon ve görevlendirme sağlanarak koruma hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılmasıyla ilgili düzenleme ektedir. (Ek-11-6) D-SERVİSLERİ Servis Grubun kendisidir. 17

17 VIII-SATINALM A, KİRALAMA, EL KOYMA VE DAĞITIM H İZM ETLERİ GRUBU : 1-İl Defterdarlığı (Grup Başkanı) 2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 4-İl Müftülüğü 5-İl Emniyet Müdürlüğü 6-İl Özel İdaresi 7-İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8-İlgili Belediye Başkanlıkları 9-Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü 10-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek- 12) dedir. Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-12-1) 1 -Gerek Kızılay, gerekse resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden bağış yolu ile temin edilen acil yardım malzemesinin ve gönüllü yapılan hizmetlerin ihtiyaca kafi gelmemesi halinde, gerekli malzemelerin veya hizmetlerin satın alınması veya kiralanması, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23'üncü maddesi ile 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 33'üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 2-Afet veya acil durum meydana geldiğinde, afet ve acil durum faaliyetleri kapsamındaki harcamalar, Satın alma, Kiralama, El Koyma Servisinde görev alan temsilcilerden oluşan bir komisyon tarafından yerine getirilir. Servis başkanı aynı zamanda bu komisyonun da başkanıdır ve komisyon, başkan dahil en az 3 kişiden oluşur. 3-İhtiyaç duyulan arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç ve bu gibi malzemeler, öncelikle Kızılay'dan, o bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarından, mahalli idarelerden geçici olarak karşılanır. Bunların teslim alma belgesi veya tutanak düzenlenerek alınması esastır. 4-İhtiyaçların yukarıdaki kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde imkan ve kaynaklar dikkate alınarak bölgedeki tüzel kişiler ile gerçek kişilerden satın alır veya kiralar. Eğer bu mümkün değilse 7269 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ihtiyaç duyulan kaynaklara el koyar. Bu işlemlerde ilgili Yönetmelikte belirtilen formlar kullanılır. 5-Yapılacak satın alma, kiralama ve el koyma işlemleri için komiteden onay belgesi alır. 6-Teslime konu menkul veya gayrimenkul, teslim alma anında mal sahibinin veya bunların yetkili vekillerinin hazır bulunmamaları halinde, orada bulunan yakınlarından veya ilgililerden teslim alma belgesi karşılığında, acil durumlarda ise tutanakla teslim alır, teslim alma belgesi bilahare tanzim edilir. 7-Satın alınan, kiralanan veya el konulan her türlü alet, edevat, arsa, bina, araç, gereç ve diğer malzemeleri ilgili hizmet grupları emrine verir. Teslim alma belgeleri mutemede verilir. 8-Acil yardım ve geçici iskan hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan veya el konulan her türlü malı ilgili Yönetmelikte belirtilen örnek forma göre sahibine iade eder sayılı Kanunun 6' ncı madde gereğince bedeli sonradan ödenmek üzere alınan mal ve hizmetlerin bedellerini Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği çerçevesinde ilgililere öder. 18

18 10-Temin edilen malzemelerin depolanmasını, korunmasını ve dağıtımını sağlar. 11 -Gerektiğinde, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımında Kızılay ile işbirliği yapılır. 12-Satın alma, kiralama ve el koyma hizmetlerinde görev alan personele, ilgili Yönetmelikte belirtilen forma göre, görev ve yetki belgesi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenir. (Ek-12-2) 2-Yönetmeliğin Ek: 21 formuna göre tespit edilen il dahilindeki zaruri ihtiyaç maddeleri ile ilgili ticarethane, kurum ve işletmelerin adları ve kapasiteleri ektedir. (Ek-12-3) 3-Satın alma, kiralama ve el koyma hizmetlerinde görev alanlara yönetmeliğin, Örnek Ek:22 forma göre görev ve yetki belgesi verilmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-12-4) 4-Acil yardım hizmetlerinde ihtiyaç duyulacak her türlü malın nerelerde ve nasıl temin edileceği ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-12-5) 5-Temin edilen ihtiyaç maddelerinin depolarda bozulmadan muhafaza edilmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-12-6) 6-Yönetmeliğin, örnek Ek: 23 forma göre dağıtımı yapılacak her türlü acil yardım malzemelerini dağıtım ekipleri veya afetin meydana geldiği mahaldeki, mahalle ve köy ihtiyar heyetlerince afetzedelere dağıtımı ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-12-7) D-SERVİSLER 1-Satın alma, K iralam a ve El koyma Servisinin Teşkili, b-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü c-il Özel İdaresi ç-il Defterdarlığı d-il Milli Eğitim Müdürlüğü e-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 2-Dağıtım Servisinin Teşkili, b-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü c-il Müftülüğü ç-il Emniyet Müdürlüğü d-il Milli Eğitim Müdürlüğü e-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü f-ilgili Belediye Başkanlıkları g-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar IX-TARIM H İZM ETLERİ GRUBU 1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü (Grup Başkanı) 2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3-İl Özel İdaresi 4-Ziraat Bankası Ankara Merkez Müdürlüğü 5-Tarım Kredi Kooperatifleri 6-İlgili Belediye Başkanlıkları 19

19 Tarım Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-13) dedir. Tarım Hizmetleri Grubunun iletişim bilgileri ektedir. (Ek-13-1) 1-Sahipsiz ve barınaksız kalmış hayvanların tespit ve değerlendirilmesini sağlar. 2-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işletmelerinde geçici olarak barındırmak için hayvanları emanete alır ve sevk eder. 3-Hayvanların alım ve kesim işlemlerini yaptırır. 4-Bölgenin ihtiyacı olan hayvan yemini mevcut yem fabrikalarından temin eder. 5-Afette görevli veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenleri marifetiyle koruyucu aşılama yapar. 6-Hijyenik şartları sağlamak için her türlü tedbirler alınır. 7-Ölen hayvanların sağlığa zararsız hale getirilmesini sağlar 8-Tarımsal ihtiyaçları temin eder. 9-Zarar gören tarım arazilerini tekrar tarıma elverişli hale getirilmesinde yardımcı olur. 10-Afetten zarar gören çiftçilerin hasarlarının tespit edilerek, borçlarının ertelenmesi, ayni ve mali destek sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yapar. (Ek-13-2) 2-Hayvanların asgari 15 günlük yem ihtiyacının karşılanacağı yerler, yemin cins ve miktarı ile depolanacağı yerleri gösterir listeler ektedir. (Ek-13-3) 3-İl dahilindeki zirai araç ve gereç durumunu gösterir listeler ektedir. (Ek-13-4) 4-Yem ve hayvan nakliyesinde yardım istenecek kuruluşların listesi ektedir. (Ek-13-5) 5-Toplanan hayvanların barındırılacağı devlet ve özel şahıslara ait tespit edilen çiftlik ve bakım yerlerinin listesi ektedir. (Ek-13-6) 6-Hayvan kesimlerinin nerelerde yapılacağı ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-13-7) 7-Sahipsiz kalan hayvanların ilk toplanma yerlerinin listesi ektedir. (Ek-13-8) 8-Afette salgın hayvan hastalıklarıyla ilgili alınacak tedbirlerle ilgili düzenleme ektedir. (Ek-13-9) D-SERVİSLERİ Servis Grubun Kendisi X -ELEK TRİK H İZM ETLERİ GRUBU 1-TEİAŞ- 8.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü-Ankara (Grup Başkanı) 2-Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 3-İlgili Belediyeler 4-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Elektrik Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-14) dedir. Elektrik Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-14-1) 20

20 1-Bozulan elektrik iletim ve dağıtım tesislerinin acil onarımını yapar, yaptırır ve devamlı hizmet vermesini sağlar. 2-Geçici iskan ünitelerinin, elektrik dağıtım tesislerini kurarak ihtiyacını sağlar ve bu tesislerin kontrolünü yapar. 3-Önemli tesislerin kısa sürede devreye girmesi için gerekli tedbirleri alır. 4-İl, İlçe, köy ve diğer yerleşim ünitelerinin elektrik, tesislerinin durumunu gösterir plan, bilgi ve cetvelleri düzenler. 5-İl dahilindeki mevcut aydınlatma, araç ve gereçlere sahip olan kuruluşlar ile bu araç ve gereçlerin kapasitelerini tespit ederek çizelgeler düzenler. (Ek-14-2) 2-Uzun süreli elektrik kesintilerinin olmaması için gerekli önlemlerin alınması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-14-3) 3-Önemli tesislerin kısa sürede devreye girmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin yapılan düzenleme ektedir. (Ek-14-4) 4-İl dahilindeki mevcut aydınlatmayı sağlayan tesislerin yerleri ve kapasitelerini gösteren çizelgeler ektedir. (Ek-14-5) D-SERVİSLERİ Servis Grubun kendisidir. XI-SU VE KANALİZASYON H İZM ETLERİ GRUBU 1-Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Grup Başkanı) 2-İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü 3-DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 4-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 5-İl Sağlık Müdürlüğü 6-İl Özel İdaresi 7-İlgili Belediye Başkanlıkları 8-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Su ve Kanalizasyon Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-15) dedir. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir.(ek-15-1) 1-Bozulan su ve kanalizasyon tesislerinin acil onarımını yapar, yaptırır ve devamlı hizmet vermesini sağlar. Tesislerin onarımının veya kurulmasının gecikmesi halinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin temini ile ilgili gerekli tedbirleri alır. 2-Geçici iskan ünitelerinin su ve kanalizasyon tesislerinin ihtiyacını sağlar ve bu tesislerin kontrolünü yapar. Tesislerin onarımının veya kurulmasının gecikmesi halinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin temini ile ilgili gerekli tedbirleri alır. 3-İçme ve kullanma sularının arıtım ve dezenfeksiyonunu sağlar. 4-Önemli tesislerin kısa sürede devreye girmesi için gerekli tedbirleri alır. 5-İl, İlçe, köy ve diğer yerleşim ünitelerinin su ve kanalizasyon tesislerinin durumunu gösterir plan, bilgi ve cetvelleri düzenler. 21

21 6-İl dahilindeki su ve kanalizasyon hizmetlerine yönelik araç ve gereçlere sahip olan kuruluşlar ile bu araç ve gereçlerin kapasitelerini tespit ederek çizelgeler düzenler. 7-Köylerin su ve kanalizasyon durumunu tespit edip örnek ek:9 forma işler. 8-Su ve kanalizasyon tesisatı onarım ve bakım atölyelerine ait listeler düzenler. (Ek-15-2) 2-Uzun süreli su kesintilerinin olmaması ile kanalizasyon sisteminin işler halde bulundurulması için gerekli önlemlerin alınması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek ) D-SERVİSLERİ Servis Grubun kendisidir. XII-DOĞALGAZ H İZM ETLERİ GRUBU 1-Başkent Doğalgaz A.Ş. Genel Müdürlüğü (Grup Başkanı) 2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Doğalgaz Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-16) dadır. Doğalgaz Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-16-1) 1-Bozulan doğalgaz ana ve servis hatlarının acil onarımını yapmak, yaptırmak ve devamlı hizmet vermesini sağlamak. 2-Geçici iskan ünitelerinin, doğalgaz tesislerinin ihtiyacını sağlamak ve bu tesislerin kontrolünü yapmak. 3-Önemli tesislerin kısa sürede devreye girmesi için gerekli tedbirleri almak. 4-Yerleşim ünitelerinin doğalgaz tesislerinin durumunu gösterir plan, bilgi ve cetvelleri düzenlemek. 5-Doğalgaz tesisatı onarım ve bakım kurum, kuruluş ve atölyelerine ait listeler düzenlemek. (Ek-16-2) 2-Uzun süreli doğalgaz kesintilerinin olmaması ile doğalgaz sisteminin işler halde bulundurulması için gerekli önlemlerin alınması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek -16-3) D-SERVİSLERİ Servis grubun kendisidir. 22

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI

PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI 2013 ONAY SAYFASI Pendik İlçesi 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun un 4. maddesi gereğince çıkartılan

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER:

ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER: ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ: İlçe hudutları dahilinde genel hayata etkili bir afetin meydana gelmesi halinde, Anayasamızın 119, 121. Maddeleri, 88/12777 karar sayılı Yönetmelik,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Mayıs 1988 PAZAR Sayı : 19808

Detaylı

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET MÜDAHALE PLANI BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Afet Yönetimi Serkan ÖKTEN *

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Afet Yönetimi Serkan ÖKTEN * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 117-140 Konya Büyükşehir Belediyesi ve Afet Yönetimi Serkan ÖKTEN * Özet Değişik sel, toprak kayması gibi doğa olaylarına açık coğrafi ve iklimsel

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI OCAK- 2014 T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AFET ACİL MÜDAHALE PLANI ONAY SAYFASI HAZIRLAYANLAR

Detaylı

AFET, ACİL DURUM ve SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ KANUNU TASARI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar

AFET, ACİL DURUM ve SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ KANUNU TASARI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar AFET, ACİL DURUM ve SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ KANUNU TASARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet, acil durum ve sivil savunmaya ilişkin

Detaylı

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER KONULAR : Başemir Onay Sayfası İçindekiler Dağıtım Çizelgesi Değişiklik Çizelgesi SAYFA NO: I

Detaylı

Afet Harcamaları Yönetmeliği

Afet Harcamaları Yönetmeliği Afet Harcamaları Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ile yapılacak yardımlara ilişkin

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 3 I- GENEL BİLGİLER 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Şubat - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı