DEM RTA SANAY C LER DERNE FAAL YET RAPORU ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEM RTA SANAY C LER DERNE FAAL YET RAPORU (20.03.2005-31.03.2007)"

Transkript

1 DEM RTA SANAY C LER DERNE FAAL YET RAPORU ( ) Demirta Sanayiciler Derne i Yönetim Kurulu, göreve geldi i günden itibaren geçmi dönemlerde oldu u gibi, bölgemizde faaliyetlerini sürdüren sanayicilerimize ve i letme çal anlar na yönelik ekonomik, sosyal ve e itim a rl kl etkinliklerde bulunmu tur. Bölge kalk nmas na, istihdama ve ülke ekonomisine katk da bulunmak amac n ta yan ve bölge ekonomisindeki yeri ile de ayr bir öneme sahip olan i letmelerimizin, daha sa l kl, daha etkin olabilecekleri bir ortamda, üretim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde çal malar m z öncelikli olmu tur. Bu dü üncelerden hareketle faaliyetlerimizde; sanayicilerimizin ve çal anlar m z n içinde bulunduklar artlar n de erlendirilmesine, ihtiyaçlar n n tespit edilmesine, birlik ve bütünlü ümüzü korumaya ayr bir önem verilmi tir. Göreve ba lad m z günden itibaren bir taraftan DOSAB Yönetim Kurulu faaliyetlerine i tirak ederken di er taraftan da; Dernek Yönetimi olarak a a da belirtilen faaliyetlerimiz ile bölgemize ve sanayicilerimize hizmet sunmaya çal t k. D.S.D Yönetim Kurulu, sunulacak hizmetlere ve yap lacak faaliyetlere ili kin olarak bir faaliyet plan haz rlam t r. Bu noktada özellikle geçmi dönemde olu turulan komisyonlar n i ler k l nmas na ve çal ma alanlar n n geni letilmesine çaba gösterilmi tir. E itim, Ara t rma ve Geli tirme Komisyonu nun amaçlar aras nda yer alan; sanayici ve çal anlar n mesleki bilgi birikimlerinin artt r lmas konusundaki etkinliklere çal ma dönemi boyunca a rl k verilmi tir. DOSAB Yönetimi ve DSD nin yap m n üstlendi i, 2004 y l içinde in aat ba layan Bursa Tekstil Tasar m ve Teknoloji Geli tirme Merkezi (BUTGEM) in ilk etab olan e itim blo u tamamlanm ve i letimi 25 y ll na BEGEV e devredilmi tir. BEGEV Ocak 2006 tarihinden itibaren 3.600m² lik bu binada faaliyetlerini sürdürmektedir. DOSAB Firmalar için bir tan t m toplant s düzenlenmi ve e itim - kurslar verilmeye ba lam olup bugüne dek 550 ö renci mesleki e itim sertifikas alm t r. E itim kompleksinin 2. ve 3. Bloklar n n in aat n n yap m Bursa Ticaret Sanayi Odas deste i ile tamamlanm olup k sa bir süre içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktad r. 1

2 letmelere yönelik düzenlenen e itim ve seminerlerde a a da belirtilmi tir; Düzenlenen E itimler Etkili leti im Teknikleri letmelerde Planlama, Bütçeleme Kontrol ve Örnek Bütçe Çal mas, Çözümü E itimi Bilgisayar Destekli Jakarl Desen Tasar m Temel ngilizce E itimi Sat Te kilat Verimlilik Yönetimi Performans De erleme Sistemi Sa l ve Güvenli i E itimi Stratejik Yol Haritas Haz rlama ve KOSGEB destekleri ISO 27001:2005 Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi Zaman Yönetimi E itimi Sat Teknikleri ve Mü teri li kileri E itimi Sertifikal lk Yard m E itimleri D Ticaret E itimi Düzenlenen Seminerler Sanayide ve Günlük Ya amda Elektrik Enerjisi Tasarrufu Özel Güvenlik Kanunu, Yönetmelikleri ve Uygulamalar Tekstil letmelerinde Bilgisayarl Destekli Yönetim Sistemleri Kad n Sa l ve Aile Planlamas Geli tirme E itimleri Bilgilendirme Toplant s ( nsan Kaynaklar projesinin tan t m, Sat Geli tirme Projesinin tan t m, Üretimde Verimlilik Geli tirme Projesinin tan t m, Çevre ve SG Sistemi Geli tirme Projesinin tan t m.) 4857 say l Yasas ve in Yürütümü Yönünden De erlendirilmesi OHSAS Güvenli i ve Sa l Yönetimi Standard ve ç/d Mü teri Memnuniyeti Ölçüm Analiz ve De erlendirme Yönetimi SSK Mevzuat Uygulamas nda Kar la lan Sorunlar Sanayide Enerji Kullan m na yönelik Yeni Teknolojik Ürünleri Tan t m Teknolojiyle Reel Sektöre Verimlilik Çözümleri Dünya Nereye Gidiyor (Erdal Özcan) Giri imcili e Giri, Ki isel Fark ndal k ve Liderlik letmelerin ve verenlerin Kur a Yönelik Sorumluluklar,Yerine Getirmeleri Gereken Yükümlülükleri, sizlik Sigortas Uygulamalar, Zorunlu Olarak stihdam Edilmesi Gereken Personel Bilgileri Say l Kanun Yeniden Yap land rma Kapsam nda ve Uygulanmas S ras nda Kar la lan Sorunlar. hracatta Devlet Yard mlar ve Uygulamalar Çal ma Mevzuat De erlendirme UFRS ile Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar Uygulama Örnekleri. letmelerde Endüstriyel Yang n Tehlikeleri ve Güvenlik tedbirleri letmelerde Yal n Yönetim ve Uygulama Semineri l Jandarma Komutanl Bilgilendirme Toplant s Otomotiv Yan Sanayide General Motor Sat n Alma Bilgilendirme 2

3 Kültürel, Sosyal Etkinlikler ve Üye Geli tirme Komisyonu nun faaliyetleri çerçevesinde olmak üzere; Bölgemiz i letmelerinde istihdam edilen çal anlar n ba ar l, yard ma ihtiyac olan üniversite ö rencisi çocuklar ndan seçilen 65 ö renciye bir ö retim dönemi süresince ayl k 100 YTL e itim bursu verilmesine devam edilmi tir. Sosyal etkinlikler çerçevesinde sanayicilerimiz ve üyelerimiz aras nda dayan may, i birli i ve karde li i geli tirmek amac ile düzenlenen geleneksel hale gelmi olan "Dostluk Yemekleri"ne yönetimimiz dönemi boyunca da devam edilmi tir. Sanayicilerimizin ve firmalar n n kamuya yönelik katk lar n ve etkinliklerini duyurmada Derne imiz Müdürlü ü ileti im kanal olmu, bölgemiz firmalar yla ilgili haberler, medyayla düzenli olarak payla lm t r. Derne imiz üyelerinin aras ndaki dayan may güçlendirmek amac yla sevinçli ve üzüntülü günlerinde yanlar nda olmaya çal lm t r. DOSAB Firmalar ndan 32 tak m n kat l m yla Derne imizin ve Fan Clup i birli iyle Geleneksel DOSAB Futbol Turnuvas düzenlenmi ve kazanan tak mlara kupa ve kat l m belgeleri verilmi tir y l nda bölgemiz s n rlar nda bir hal sahan nda içinde yer alaca aç k Spor Kompleksi in aat n n proje çal malar ba lat lm t r. DOSAB taraf ndan yat r m gerçekle tirilen metrekarelik alanda kurulu DOSAB Sosyal Hizmet Binas yap m tamamlanm olup restoran ve sa l k kulübü sanayicilerin kullan m na aç lm t r. Bu tesislerden üyelerimize indirimli olarak faydalanma imkan sa lanm t r. DOSAB Sa l k Kulübü ve DOSAB Restoran sanayicilerimize yönelik i letilmek üzere derne imize tahsis edilmi, derne imiz bu i letmeleri gerçekle tirmek için DSD ktisadi letmesini kurmu tur.bu do rultuda restoran i letmesi müstecire verilmi olup Sa l k Kulübü nün DSD ktisadi letmesi taraf ndan i letilmesi kararla t r lm t r. Üye geli tirme faaliyetleri çerçevesinde; yap lan çal malar ile Derne imize seçim dönemimizden itibaren 30 yeni üye kat l m gerçekle mi tir. Bas n-yay n ve Halkla li kiler Komisyonu taraf ndan Derne imiz ve Bölgemiz ile ilgili haberlerin ve etkinliklerin yerel bas nda yer almas yönünde düzenli çal malar yap larak üyelerimizin firmalar n n faaliyetlerinin bas n bültenleriyle medyada yer al nmas sa lanm t r. Web sitemizde bölge firmalar n n tan t m sayfalar, üye bilgileri ve firmalara yararl haberler sürekli olarak güncellenmektedir. Bölge sanayicilerinin personel ihtiyaçlar n en az maliyetle, en h zl ekilde çözmek amac yla web sitemizde " nsan Kaynaklar Havuzu aç lm t r. Buraya herkes CV sini b rakabilmekte ve kullan m için ifre alan firmalarda b rak lan özgeçmi lerden eleman ihtiyaçlar n bedelsiz olarak kar layabilmektedir. Bu konuda yerel bas nda tan t m yaz lar yay nlanarak ba vurular n artmas sa lanm t r. Bu çal ma için tarihinde Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na ba l Türkiye Kurumu Genel Müdürlü ü nden Özel stihdam zin Belgesi al nm t r. 3

4 Derne imizin yay n organ olarak 2 ayda bir ç kar lan DOSAB PERSPEKT F yay n hayat nda iki y l n tamamlam t r. Dergi, üyelerimiz aras ndaki haberle me, dayan ma ve bilgi payla m n n önemli bir arac olmaktad r. DOSAB Perspektif; konusunda uzman isimlerin makaleleri, ülke ve dünya ekonomisindeki geli melerin irdelendi i analizler, röportajlar, ba ar öyküleri, DOSAB ve DSD çal malar, firmalardan haberlerden olu an bir ekonomi dergisidir. Demirta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar m z n tan t m amac ile 2006 DOSAB Tan t m Kitab yay na haz rlanarak adet bas m sa lanm olup, Bölge Sanayicilerine ve tüm bas n camias na da t m yap lm t r DOSAB Tan t m Kitab nda yer alan bilgiler web sitesine ta nm t r. Resmi Kurumlar, Yerel Yönetimler ve Di er Kurumlar le birli ini Geli tirme Komisyonu etkinlikleri kapsam nda olmak üzere; U B, GEME, KOSGEB, MAKS FED, TURKONFED, BUS AD, BEGEV, KALDER, MÜS AD, TOSYÖV, BUG AD ve di er Sivil Toplum Örgütlerinin tüm etkinlikleri üyelerimize duyurularak, azami kat l m sa lanmaya çal lm t r y l nda MAKS FED e üye olan Derne imiz, MAKS FED Yönetim Kurulu nda da temsil edilmeye ba lanm t r. MAKS FED in çe itli illerde organize etti i tüm toplant lara kat l m sa lanmaya çal lm t r. Tüm bu çal malar n yan s ra 2006 Y l nda Derne imiz topluma yararl kurum ve kurulu lara bölge sanayicilerinin deste iyle toplanan yard mlarla ba ta bulunmu tur. Ba yap lan yerler u ekildedir: Bursa Tasar m Teknoloji Geli tirme Merkezi Projesi Ali Osman Sönmez Fen Lisesi Ali Osman Sönmez Endüstri Meslek Lisesi Bursa Devlet Hastanesi Emniyet Müdürlü ü Uluslararas Pazarlar, Ara t rma ve De erlendirme Komisyonu faaliyetleri kapsam nda; çe itli kurumlarca düzenlenen yurt içi ve yurt d fuar bilgileri tüm sanayicilerimize iletilmi, DOSAB Tan t m katalo u fuarlara gönderilmi, Uluda hracatç lar Birli i (U B) ve Marmara, Kuzey Anadolu Sanayici, adamlar Federasyonu (MAKS FED) arac l yla firmalar m z n uluslar aras pazarlarda tan t m sa lanm t r. 4

5 5

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM En geç 2010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak 2009-2010

Detaylı

MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor

MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor MESS ve Türk Metal Sendikas Mü terek Projeleri ile Sosyal Diyalo un Güzel Örneklerini Sunuyor Dr. Aykut ENG N MESS E itim Müdürü T ürkiye nin en köklü i veren sendikas MESS ve Türkiye nin en büyük i çi

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI 2010-2013 Ç NDEK LER K saltmalar... v Tablolar... viii ekiller... xii Haritalar... xiv ÖNSÖZ... 1 SUNU... 2 YÖNET C ÖZET... 4 PLAN HAZIRLAMA SÜREC VE KATILIMCILIK...

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

KAHZ D ED Z b <hzhd h> Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh KAH ODA 1 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI 3 1.1. Program n Ad 3 1.2. Program n Türü 3 1.3. Program n Bile enleri 3 1.4. Uygulama Süresi: 3 1.5. Program Payda lar 3 1.5.1. Program sahibi kurulu

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Nisan 2011, say :66 Türk Yan Sanayi Borsas ndan SUBCON 2011 Yan Sanayi Fuar MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar Hannover Fuar n n Ard ndan.. TYSB Üyelerine Yönelik E itimler MTU Tedarikçi

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE CUMHUR YET ÜN VERS TES 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE DE ERLEND RME RAPORU Mart 2015 Cumhuriyete verece imiz en büyük arma an gençlerimizin itilmesi olacakt r. NDEK LER I-ÜST YÖNET ÖZET...9 II-GENEL

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI KAYIT DI I ST HDAMLA MÜCADELE ED YOR PROJES (SÖZLE ME NO: TR07H1.01.001-102) SVEÇ YARET DÖNÜ RAPORU SVEÇ ÜLKE PROF 450.295 km² lik yüzölçümü

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı