DÖNEM SONU ÖNCESİ İŞLEMLER. Erkan KARAARSLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM SONU ÖNCESİ İŞLEMLER. Erkan KARAARSLAN ekaraaslan@muhasebat.gov.tr"

Transkript

1 DÖNEMSONU UYGULAMALARI

2 PROGRAM

3 DÖNEM SONU ÖNCESİ İŞLEMLER DÖNEM SONU ÖNCESİ İŞLEMLER 3

4 A- YAPILAN HATALARIN DÜZELTİLMESİ İ İ 4

5 B- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÖNCESİNDE YAPILMASI ZORUNLU OLAN GÜN SONU, HAFTA SONU VE AY SONU İŞLEMLERİNİN YAPILMASI 5

6 GÜN SONU İŞLEMLERİ Gün içinde tahakkuk servislerince yapılan gelir tahakkuklarının, 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabına kaydedilmesi, Gün içinde, bütçede ödeneği bulunan ve bütçeye gider kaydı yapılan ancak ödenek kullanımı yapılmayan, giderlere ilişkin ödenek kullanım kaydının yapılması, Gün içinde faaliyet ve bilanço hesaplarına yapılan kayıtlardan bütçe gelir ve giderlerini ilgilendirenlerin tespit edilerek, bütçe ve yansıtma kayıtları yapılmayanlar varsa bu kayıtların yapılması, Banka hesap özet cetveline göre banka, verilen çekler ve gönderme emirleri ve alınan çekler hesaplarına gerekli kayıtların yapılması, Muhasebe düzenlemelerine göre vezneden bankaya gönderilmesi gereken para, çek, döviz, menkul kıymet vb. değerlerin bankaya gönderilmesi i ve gerekli kayıtların yapılması, şeklinde sayılabilir. 6

7 GÜN SONU İŞLEMLERİ Gün içinde tahakkuk servislerince yapılan gelir tahakkuklarının, 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabına kaydedilmesi Adana Büyükşehir Belediyesi YTL tutarındaki emlak vergisinin i i tahakkuk k kaydını, beyannamesi verilmesi i üzerine yapmıştır No H. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI GELİRLER HESABI 400 7

8 GÜN SONU İŞLEMLERİ Gün içinde, bütçede ödeneği bulunan ve bütçeye gider kaydı yapılan ancak ödenek kullanımı yapılmayan, giderlere ilişkin ödenek kullanım kaydının yapılması 8

9 GÜN SONU İŞLEMLERİ Gün içinde faaliyet ve bilanço hesaplarına yapılan kayıtlardan bütçe gelir ve giderlerini ilgilendirenlerin tespit edilerek, bütçe ve yansıtma kayıtları yapılmayanlar y varsa bu kayıtların yapılması No H. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI GİDER YANSITMA HESABI GELİR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

10 GÜN SONU İŞLEMLERİ Banka hesap özet cetveline göre banka, verilen çekler ve gönderme emirleri ve alınan çekler hesaplarına gerekli kayıtların yapılması Alınan Çekin Bankaca Tahsili NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 102 BANKA HESABI ALINAN ÇEKLER HESABI Günlük Vaziyet Cetveline Göre Ödemenin Yapıldığının Anlaşılması NO H. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI BANKA HESABI

11 GÜN SONU İŞLEMLERİ Muhasebe düzenlemelerine göre vezneden bankaya gönderilmesi gereken para, çek, döviz, menkul kıymet vb. değerlerin ğ bankaya gönderilmesi ve gerekli kayıtların yapılması 11

12 HAFTANIN BELİRLİ GÜNLERİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Gümrük muhasebe yetkilisi mutemetliklerince nakden tahsil edilen tutarlardan gerekli iadeler yapıldıktan sonra kalanlar, her hafta Salı ve Cuma günleri ve ayın son günü, bu günlerin tatil gününe rastlaması durumunda bir önceki iş günü itibarıyla bağlı bulundukları muhasebe birimi hesabına aktarılır. Döviz hesabına kaydedilen hazine malı döviz tutarları; haftalık dönemler itibarıyla topluca Cuma günleri, Cuma günü tatile rastladığında bir önceki iş günü ve her durumda malî yılın son iş günü; her bir döviz cinsi için ayrı ayrı düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile dövizin cinsi ve tutarı belirtilerek döviz gönderme emri düzenlenmek suretiyle Dış Ödemeler Muhasebe Birimine aktarılır ve muhasebe işlem fişinin bir nüshası Dış Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilir. Genel bütçe kapsamındaki ki kamu idareleri i muhasebe birimlerine, i i tahvil, senet ve bonolar dışında hazine malı olarak teslim edilen veya kişilere ait olarak teslim edildiği hâlde sonradan hazine malı olan menkul varlıklar, muhasebe birimlerine teslimini izleyen günden başlamak ş üzere en geç bir ay içinde Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine; konvertibl olmayan yabancı paralar ise haftalık dönemler itibarıyla Cuma günleri İç Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilir. 12

13 AY SONU İŞLEMLERİ Kamu Muhasebe Sisteminde çok sayıda ay sonu işlemi bulunmaktadır. Bu işlemlerden en önemlisi, yabancı para cinsinden alacaklar ve borçlarla döviz stokunun ay sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez e Bankası as döviz satış ş kuru u üzerinden değerlemesi e es işlemleridir. ş e Bu çok sayıda hesabı ilgilendirmektedir. Bu işlemler sonucunda gelir ve gider doğmaktadır. Ancak bu gelir ve giderler hiçbir şekilde bütçeyle ilişkilendirilmektedir. Bütçe teorisine göre bütçe nakit esasına göre tutulur bu nedenle gelir ve gider tahakkuklarıyla ilgilenmez. Yabancı paraların değerlemesi ğ işlemi i nakit esasına göre bütçe geliri i ve bütçe gideri oluşturmaz. Sonuç olarak her ay sonunda yabancı para cinsinden alacak ve borçlar ile stoklar değerlenecek ve değerleme ğ sonuçları gelir ve gider hesaplarıyla l ilişkilendirilerek k kaydedilecektir. 13

14 AY SONU İŞLEMLERİ Gelirlerden alacaklar hesabında izlenen alacaklardan vadesi geçmiş alacakların, bu hesaptan çıkarılarak, 121- Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına kaydedilmesi, Mutemetlik cari hesabına ilişkin gerekli belge ve cetvellerin alınarak hesaba ilişkin düzeltme kayıtlarının yapılması, Katma değer vergisi mükellefi olan ve bu hesabı kullanan kamu idarelerinde KDV kapatma kayıtlarının yapılması, Mahsup dönemine devredilen avanslara ve bunların ödeneklerinin mahsup dönemine devrine ilişkin kayıtların yapılması, Ödenek tenkis kayıtlarının yapılması, sayılabilir. 14

15 AY SONU İŞLEMLERİ Gelirlerden alacaklar hesabında izlenen alacaklardan vadesi geçmiş alacakların, bu hesaptan çıkarılarak, 121- Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına kaydedilmesi Gelirlerden Alacaklardan Takibe Alınan Tutarların Kaydı; No H. Kod Hesabın Adı Borç A lacak 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI

16 AY SONU İŞLEMLERİ Katma değer vergisi mükellefi olan ve bu hesabı kullanan kamu idarelerinde KDV kapatma kayıtlarının yapılması 16

17 Ticari Mal Alımı TL lik Ticari Malın TL ye Satılması Ay Sonunda Artan Dönem Katma Değer Vergisinin Sonraki Döneme Devri 17

18 AY SONU İŞLEMLERİ Mahsup dönemine devredilen avanslara ve bunların ödeneklerinin mahsup dönemine devrine ilişkin ş kayıtların yapılması 165- Mahsup Dönemine A. Avans ve Kre. Hesabı XXX İş Avans ve Kredileri Hesabı XXX M.D.A.Kullanılacak Ödenekler Hesabı XXX Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 901- Bütçe Ödenekleri Hesabı XXX.- XXX M.D.A. Ödenekler Hesabı XXX.- 18

19 AY SONU İŞLEMLERİ Ödenek tenkis kayıtlarının yapılması Bütçe Ödenekleri Hesabı xxx 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı xxx 19

20 C- ENVANTER İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI 20

21 ZORUNLU ENVANTER İŞLEMLERİNİN YAPILMASI Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin muhasebe birimlerinin kasa, vezne ve ambarlarında bulunan hazır değerler, ğ değerli ğ kâğıtlar, ğ menkul kıymet ve varlıklar ile teminat mektubu gibi değerler, malî yılın son günü itibarıyla sayılmak zorundadır. 21

22 ZORUNLU ENVANTER İŞLEMLERİNİN YAPILMASI Sayımlar, muhasebe yetkilisinin başkanlığı altında muhasebe yetkilisi yardımcısı veya şef ve veznedardan oluşturulacak sayım kurulları tarafından yapılır. Bu sayımlarda; 1- Kasadaki paralar için Kasa Sayımı Tutanağı 2- Bankadaki paralar için Banka Mevcudu Tespit Tutanağı 3- Alınan çekler için Alınan Çekler Sayım Tutanağı 4- Kişilere ait olanlar dâhil menkul kıymet ve varlıklar ve teminat mektupları sayımında Menkul Kıymet ve Varlıklar/Teminat Mektupları Sayım Tutanağı 5- Değerli ğ kâğıtların sayımında, büük büyük ve küük küçük ambar için ayrı ayrı Değerli Kâğıtlar Sayım Tutanağı kullanılır. 22

23 Sayımı yapılarak zorunlu envantere tabi tutulacak değerlerin izlendiği hesaplar şunlardır; 100 Kasa Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 102 Banka Hesabı 110 Hisse Senetleri Hesabı 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 117 Menkul Varlıklar Hesabı 150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı 217 Menkul Varlıklar Hesabı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 254 Taşıtlar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 23

24 910 Teminat Mektupları Hesabı 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 940 Değerli Kâğıt Ambarları Hesabı 942 Zimmetle Verilen Değerli Kâğıtlar Hesabı 944 Yoldaki Değerli ğ Kâğıtlar Hesabı 945 Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 24

25 SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ Kamu idarelerine ait taşınırlar; 1. TKKY görevinden ayrılmasında, 2. Yıl sonlarında, 3. Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda sayılır. Sayımlar Sayım Kurulu tarafından yapılır. Sayım kurulu en az üç kişiden oluşur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kurulun üyesidir. 25

26 SAYIM KURULU BAŞKAN ÜYE ÜYE Harcama Yetkilisi veya görevlendireceği kişi Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkilisi Görevlendirilecek il kişi 26

27 SAYIM İŞLEMLERİ Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre, Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı Dayanıklı Taşınırlar Listesine i göre, Kişilerdeki taşınırların sayımı Zimmet Fişlerine göre, sayılır. Sayım sonuçları Sayım Tutanağına kaydedilir. 27

28 SAYIM SONUCUNA GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER Sayımda fazla çıkanlar TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Sayımda noksan çıkanlar için öncelikle Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. (harcama Yetkilisi veya üst Yönetici imzalar) Tutanak onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir. Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. 28

29 29

30 Olağan Fireler için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına Gerek Yok. Sayım Kurulunca İmzalanır ve TİF ile Çıkış ş Yapılır. Muhasebeye Bildirilir. 30

31 31

32 Eksik Çıkan Taşınırlarla ş İlgili g Yapılacak İşlemler Eksik çıkan taşınırlarla ilgili olarak kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı araştırılmalı, sonuçları ayrı bir tutanakta belirtilmelidir. Sayım kurulu gerekli görür ise durumu harcama yetkilisine bildirerek sorumluların belirlenmesini isteyebilir. Sorumlulukları tespit edilen görevliler hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılmalı ve oluşan kamu zararı Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre takip ve tahsil edilmelidir. 32

33 İHTİYARİ ENVANTER İŞLEMLERİ 33

34 Bir hesaba ilişkin envanter işlemi yapılırken; Hesaba ilişkin mizan, büyük defter ve yardımcı defter uyumunun sağlanması, Hesabın bakiyesinin kontrolü, Hesabın, diğer hesaplarla olan ilişkilerinin kontrolü, Hesabın yardımcı hesaplarının birbiriyle uyumu, Hesap mutabakatının sağlanması, Değerleme işlemlerinin yapılması, Fazla ve noksanların kaydedilmesi, Karşılık ayırma işlemlerinin yapılması, Dönem ayırma işlemlerinin yapılması, Kur farklarıyla ilgili işlemlerin yapılması, Faiz yürütülmesiyle ilgili envanter kayıtlarının yapılması, Diğer envanter işlemlerinin yapılması, 34

35 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 35

36 A- BÜTÇE HESAPLARIYLA İLGİLİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 800 Bütçe Gelirleri Hesabı 805 Gelir Yansıtma Hesabı 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı 833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı 834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 36

37 Bütçe Hesaplarının Kapatılması No H. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HS BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI GELİR İ YANSITMA HESABI GİDER YANSITMA HESABI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HS BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI BÜTÇE GELİRLER.RET VE İADELER HS

38 Dönem Sonu İşlemleri 16-Dönem sonunda, gider yansıtma hesabının alacak bakiyesi igider yansıtma hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir. 17-Dönem sonunda gelir yansıtma hesabının borç bakiyesi gelir yansıtma hesabına alacak bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir. 0 38

39 0 39

40 Belediye Dönem Sonu Uygulamalarından Sonra 895. Nolu Hesabın Mizandaki Durumu Borç İpsala Belediyesi 895- Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı Alacak

41 B- ÖDENEK HESAPLARIYLA İLGİLİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı 903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı 904 Ödenekler Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 41

42 NO H. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HS NO H. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI

43 ÖDENEK HESAPLARIYLA İLGİLİ KAYITLARA ÖRNEKLER 43

44 C- BÜTÇE VE ÖDENEK İŞLEMLERİ DIŞINDAKİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 44

45 1. Duran Varlıklar Ana Hesap Grubundan Dönen Varlıklar Ana Hesap Grubuna Aktarma Kayıtları 45

46 117- Menkul Varlıklar Hesabı XXX Menkul Varlıklar Hesabı XXX Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı XXX Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alac. Hesabı XXX Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı XXX Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı XXX Dış ş Borcun İkrazından Doğan ğ Alacaklar Hs. XXX Dış Borcun İkrazından Doğan Alac. Hs. XXX Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı XXX Kurumca Verilen Borçlardan Alac. Hesabı XXX Diğer Kurum Alacakları Hesabı XXX Diğer Kurum Alacakları Hesabı XXX Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı XXX Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 181- Gelir Tahakkukları hesabı XXX Gelir Tahakkukları Hesabı XXX İlk Madde ve Malzemeler Hesabı / 157- Diğer Stoklar Hesabı XXX Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı XXX.- 46

47 220- Gelirlerden Alacaklar Hesabında izlenen YTL alacağın YTL lik kısmının vadesinin bir yılın altına indiğinin tespit edilmesi verilebilir. Bu durumda aşağıdaki kaydın yapılması gerekmektedir / Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı /

48 Duran varlıklar içinde izlenen uzun vadeli kurum alacakları hesabında kayıtlı YTL tutarındaki alacağın YTL.sinin vadesinin geçtiği kalanının ise vadesinin bir yılın altına indiği yapılan yıl sonu envanteri sırasında tespit edilerek gerekli yevmiye kayıtları yapılmıştır / Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs Takipteki Kurum Alacaklar Hesabı Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs /

49 2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Ana Hesap Grubundan Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar a a Ana Hesap Grubuna Aktarma a Kayıtları 49

50 400- Banka Kredileri Hesabı XXX Banka Kredileri Hesabı XXX Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı XXX Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı XXX Tahviller Hesabı XXX Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı XXX Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı XXX Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı XXX Dış Mali Borçlar Hesabı XXX Dış Mali Borçlar Hesabı XXX Diğer Faaliyet Borçları Hesabı XXX Diğer Faaliyet Borçları Hesabı XXX Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı XXX Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı 368-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı 440- Alınan Sipariş Avansları Hesabı XXX Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı XXX.- XXX.- XXX Alınan Sipariş Avansları Hesabı XXX Alınan Diğer Avanslar Hesabı XXX Alınan Diğer Avanslar Hesabı XXX Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı XXX Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı XXX Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı XXX Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı XXX Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı XXX Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı XXX Gider Tahakkukları Hesabı XXX Gider Tahakkukları Hesabı XXX Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı XXX Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı XXX.- 50

51 400- Banka Kredileri Hesabında izlenen YTL tutarındaki banka kredi borcunun YTL lik kısmının vadesinin bir yılın altına indiğinin tespit edilmesi verilebilir. Bu durumda aşağıdaki kaydın yapılması gerekmektedir / Banka Kredileri Hesabı Banka Kredileri Hesabı / Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubunda izlenen uzun vadeli bir dış borcun yarısının ödendiği halde yanlışlıkla emanet ödemesi olarak kayıtlara alındığı; YTL tutarındaki kalan yarısının ise vadesinin bir yılın altına indiği yıl sonu envanteri sırasında tespit edilerek gerekli yevmiye y kayıtları yapılmıştır. ş / Dış Mali Borçlar Hesabı Emanetler Hesabı Dış Mali Borçlar Hesabı /

52 3. Değer Hareketleri Hesap Grubundaki Hesapların Bakiyelerinin Değer Hareketleri Sonuç Hesabına Aktarılması Kayıtları 52

53 519- Değer Hareketleri Sonuç Hesabı XXX.- (51- hesap grubundaki hesapların borç bakiyeleri) (AŞAĞIDAKİ HESAPLARIN BORÇ BAKİYELERİ) 510- NkitH Nakit Hareketleri ktl ihesabı XXX Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı XXX Proje Özel Hesabından Kullanımlar Hs. XXX Doğrudan ğ Dış Proje Kredi Kullanımları l Bildirim i Hesabı XXX.- (AŞAĞIDAKİ HESAPLARIN BORÇ BAKİYELERİ) 510- Nakit Hareketleri Hesabı XXX Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı XXX Proje Özel Hesabından Kullanımlar Hesabı XXX Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Bildirim Hesabı XXX Değer Hareketleri Sonuç Hesabı (51-Hesap grubundaki hesapların alacak bakiyeleri) XXX 53

54 4. Yabancı Paraya Endeksli Kıymetlerin İzlendiği Hesaplarda Değerleme Kayıtları 54

55 630- Giderler Hesabı XXX Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı XXX Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hs. XXX Dış Mali Borçlar Hesabı XXX Döviz Hesabı XXX.-... XXX Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı XXX Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hs. XXX Dış Mali Borçlar Hesabı XXX Döviz Hesabı XXX.-... XXX Gelirler Hesabı XXX.- 55

56 5- Yeniden Değerleme Kayıtları 56

57 252- Binalar Hesabı XXX Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı XXX.-... XXX Birikmiş Amortismanlar Hesabı XXX Yeniden Değerleme Farkları Hesabı XXX.- Yeniden değerleme işlemi sonucunda değer azalışı tespit edilmesi durumunda yapılması gereken muhasebe kaydı; 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabı XXX Birikmiş Amortismanlar Hesabı XXX Binalar Hesabı XXX.-... XXX.- 57

58 Bilançoda; kayıtlı değeri YTL ve birikmiş amortisman tutarı YTL olan taşıtlar dönem sonunda Maliye Bk Bakanlığı nca lğ belirlenen l yeniden değerleme ğ oranında (%10) yeniden değerleme ğ işlemine tabi tutulmuş ve YTL değer artışının bulunduğu tespit edilmiştir Taşıtlar Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Yeniden Değerleme Farkları Hesabı Bilançoda kayıtlı makinelerin tamamen amorti edilmiş ve yıllar itibarıyla yapılan yeniden değerleme ğ işlemleri sonucunda makineler için oluşan YTL tutarında değerleme farkı, Maliye Bakanlığı tarafından karar verilerek net değer hesabına aktarılmıştır Yeniden Değerleme Farkları Hesabı Net Değer Hesabı

59 6. Amortisman Kayıtları 59

60 7. Zamanaşımı ve Hesapların Yıllar İtibariyle İzlenmesi Vb. Yönlerden Yardımcı Hesaplar Arasındaki Güncellenme Kayıtları 60

61 Zaman aşımı ya da hesapların yıllar itibariyle detaylarının izlenebilmesi ve belirli dönemlerin sonunda hesapların başka ş hesaplara aktarılabilmesi amacıyla bazı hesaplar yıllar itibariyle bölümlenerek izlenmektedir. Bölümlenmede genel olarak hesapların geçmiş beş yıla ilişkin sonuçları göstermesi esas alınmıştır. Yıllar itibariyle bölümlenmeye tabi tutulan hesaplar şunlardır; 320- Bütçe Emanetleri Hesabı 519- Değer Hareketleri Sonuç Hesabı 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem sonlarında bu hesapların yardımcı hesapları arasında aktarma kayıtları yapılacaktır. Bu kayıtlardan sonra söz konusu hesaplara ilişkin 01 nolu yardımcı hesap kodunda herhangi bir tutarın kalmaması gerekir. Yani Dönem sonlarında yardımcı hesaplar arasında aktarma yapılan yukarıdaki hesapların 01 nolu cari yıla ait yardımcı hesap kodlarının bakiyesi sıfırdır ve bunların hiçbirisi ertesi yıla devir vermez. 61

62 Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Zamanaşımı Yönünden Güncellenmesi Kayıtları 320- Bütçe Emanetleri XXX.- (Cari Yıla (N) Ait Borçlar) 320- Bütçe Emanetleri XXX.- (N-1 Yılına Ait Borçlar) Bütçe emanetleri hesabının yardımcı hesaplarında kayıtlı tutarların zamanaşımı tarihleri itibariyle güncellenmesine yönelik dönem sonu işlemi yukarıda verilen örnek kayıt doğrultusunda; -N-1 Yılına Ait Borçlar yardımcı hesabına borç, N-2 Yılına Ait Borçlar hesabına alacak, -N-2 Yılına Ait Borçlar yardımcı hesabına borç, N-3 Yılına Ait Borçlar hesabına alacak, - N-3 3Yl Yılına Ait Borçlar yardımcı hesabına borç, N-4 4Yl Yılına Ait Borçlar hesabına alacak, -N-4 Yılına Ait Borçlar yardımcı hesabına borç, N-5 Yılına Ait Borçlar hesabına alacak, kaydedilerek gerçekleştirilmesi gerekir. 62

63 Örneğin; kamu idaresinin bütçe emanetleri hesabına ilişkin yardımcı hesap kodları aşağıdaki gibiyse dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydı şu şekilde oluşturulmalıdır; 320- Bütçe Emanetleri Hesabı Cari Yıla (N) Ait Borçlar (N-1) Yılına Ait Borçlar (N-2) Yılına Ait Borçlar (N-3) Yılına Ait Borçlar (N-4) Yılına Ait Borçlar (N-5) Yılına Ait Borçlar

64 Öncelikle zamanaşımına uğrayan bütçe emanetleri gelir kaydedilir / Bütçe Emanetleri Hesabı Gelirler Hesabı / Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı /

65 Daha sonra yardımcı hesaplar arasındaki aktarma kayıtları yapılır / Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı / Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı / Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı / Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı / Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı / Bu işlemlerden sonra bütçe emanetleri hesabının 01 nolu yardımcı hesap kodunda herhangi bir tutarın kalmaması gerekir. 65

66 Taflan Belediyesi Bütçe Emanetleri Hesabı Alacak Bakiyesi detayı aşağıdakiş ğ gibidir. No H. Kod Hesabın Adı Borç A lacak Cari Yıla (N) Ait Borçlar N-1 Yılına ait Borçlar N-1 Yılına Ait Borçlar N-2 Yılına ait Borçlar N-3 Yılına Ait Borçlar N-4 Yılına ait Borçlar No H. Kod Hesabın Adı Borç A lacak N-5 Yılına Ait Borçlar Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı BütçeGelirleriHs Hs

67 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabında Kayıtlı Tutarların Güncellenmesi Kayıtları 67

68 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı XXX.- (Yılı yardımcı hesabı) 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı (Takip eden dönem yardımcı hesabı) XXX.- 68

69 Örneğin; ğ kamu idaresinin 570- Geçmiş ş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabına ilişkin yardımcı hesap kodları aşağıdaki gibiyse dönem sonunda yapılacak yevmiye y kaydı şu şekilde oluşturulmalıdır; ş 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı N-5 Yılına Ait Olumlul Faaliyet Sonuçları Hesabı Burada N-4 yılına ilişkin olumlu faaliyet sonucu görünmemektedir. Bu o dönemde olumsuz faaliyet sonucu elde edildiği anlamına gelmektedir. Burada N ile ifade edilenin cari yıl olduğu anlaşılmalıdır. Bilindiği üzere bu hesaba dönem başında kayıt yapılmaktadır ve ilk kayıtn-1yılının olumlu faaliyet sonucudur. 69

70 Öncelikle N-5 yılına ait tutarlar net değer hesabına aktarılmalıdır / Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Net Değer ğ Hesabı / Daha sonra yardımcı hesaplar arasındaki aktarma kayıtları yapılır / Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H / Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H / Geçmiş Yıllar Olumlu l Faaliyet Sonuçları H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H / Bu işlemlerden sonra Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabında herhangi bir tutarın kalmaması gerekir. 70

71 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabında Kayıtlı Tutarların Güncellenmesi Kayıtları 71

72 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabında Kayıtlı Tutarların Güncellenmesi Kayıtları Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba alacak ve borç kaydı yapılır Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı XXX.- (Takip eden dönem yardımcı hesabı) 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı XXX.- (Yılı yardımcı hesabı) 72

73 Örneğin; kamu idaresinin 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabına ilişkin yardımcı hesap kodları aşağıdaki gibiyse dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydı şu şekilde oluşturulmalıdır; 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı Burada sadece N-4 yılına ilişkin olumsuz faaliyet sonucu söz konusudur. Bu son beş yıl içinde sadece o dönemde olumsuz faaliyet sonucu elde edildiği anlamına gelmektedir. Burada N ile ifade edilenin cari yıl olduğu anlaşılmalıdır. Bilindiği üzere bu hesaba dönem başında kayıt yapılmaktadır ve ilk kayıt N-1 yılının olumlu faaliyet sonucudur. Yardımcı hesaplar arasında aşağıda belirtilen aktarma kaydı yapılır / Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları H Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları H /

74 8- Beşinci Yıl Sonunda Net Değere Aktarma Kayıtları Zaman aşımı ya da hesapların yıllar itibariyle detaylarının izlenebilmesi ve belirli dönemlerin sonunda hesapların başka hesaplara aktarılabilmesi amaçlarıyla bazı hesapların yıllar itibariyle bölümlenerek izlendiği yukarıda belirtilmiş ve detaylarıyla açıklanmıştır. Aşağıdaki hesaplarda izlenen bu tutarların, beşinci yılın sonunda net değer hesabına aktarılarak kapatılması gerekmektedir. Bu hesaplar; 519- Değer Hareketleri Sonuç Hesabı 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem sonlarında bu hesapların yardımcı hesapları arasında aktarma kayıtları yapılacaktır. Ancak N-5 yılına ait yardımcı hesaplarda izlenen tutarların net değer hesabın aktarılması gerekmektedir. 74

75 Örneğin; kamu idaresinin 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabına ilişkin yardımcı hesap kodlarından N-5 yılına ait detay kodda YTL varsa dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydı şu şekilde oluşturulmalıdır; / Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Net Değer Hesabı /

76 9- Faaliyet Hesaplarının Kapatılması ve Faaliyet Sonucunun Bilânçoyla İlişkilendirilmesi Kaydı 76

77 10 Faaliyet Hesapları Gelirler hesabının alacak bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına alacak, gelirler hesabına borç kaydedilir. Giderler hesabının borç bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına borç, giderler hesabına alacak kaydedilir. Faaliyet sonuçları hesabının alacak veya borç bakiyesi öz kaynaklar hesap grubu içerisinde yer alan dönem olumlu faaliyet sonuçları hesabı veya dönem olumsuz faaliyet sonuçları hesabıyla kapatılır. Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır. Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba alacak ve borç kaydı yapılır. Bu işlemlerden sonra faaliyet hesapları ana hesap grubunda yer alan tüm hesaplar kapanır. 77

78 NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 690 FAALİYET SONUÇLARI HESABI GİDERLER HESABI GELİRLER HESABI FAALİYET SONUÇLARI HESABI No H. Kod Hesabın Adı Borç A lacak 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI FAALİYET İ SONUÇLARI HESABI 500 Dönem sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabının borç bakiyesi vermesi durumunda bakiye tutarı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabına borç, 690-Faaliyet Sonuçları Hesabına alacak kaydedilir. 78

79 NOH. Kod Hesabın Adı Borç Alacak 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI FAALİYET SONUÇLARI HESABI 500 Dönem sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabının borç bakiyesi vermesi durumunda bakiye tutarı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabına borç, 690-Faaliyet Sonuçları Hesabına alacak kaydedilir. Açılış kaydını takiben önceki yıl olumsuz faaliyet sonucu bu hesaba alacak, 580-Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabına borç kaydedilir. 79

80 10. Kapanış Kaydı 80

81 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI xxx. 322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI xxx. 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. xxx. 333 EMANETLER HESABI xxx. 397 SAYIM FAZLALARI HESABI xxx. 410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI xxx. 500 NET DEĞER HESABI xxx GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI xxx. xxx. 102 BANKA HESABI xxx. 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI xxx. 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI xxx. 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI xxx. 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI xxx BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI MAHSUP DÖN. AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ. YATIRILAN SER. HESABI xxx. xxx. xxx. 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI xxx. 251 YERALTI VE YERÜSTÜ Ü DÜZENLERİ İ HESABI xxx. 252 BİNALAR HESABI xxx. 254 TAŞITLAR HESABI xxx. 255 DEMİRBAŞLAR HESABI xxx. 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR xxx. HESABI 259 YATIRIM AVANSLARI HESABI xxx. 519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI xxx 81

82 ÖZETLEYELİM 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Dönem sonu işlemleri l imalî yılın sonunda geçici imizanın çıkarılmasının ardından d yapılan aşağıdaki ğ dki işlemlerden oluşur a) Bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesapların bütçe uygulama sonuçları hesabıyla karşılaştırılıp l bütçe uygulama sonucunun belirlenmesi, l i b) Kullanılmayan ödeneklerin iptal edilmesi veya mahsup dönemine aktarılması, c) Yeniden değerlemeye e tabi tutulacak t varlıkların arlıklarındeğerleme değerlemeye e tabi tutulması, t d) Amortismana tabi varlıklar için amortisman hesaplanması, e) Muhasebe birimlerince izlenen varlıkların sayılması ve gerekli tutanakların düzenlenmesi, f) Gelir ve gider hesapları hesap grupları ile indirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubunda yer alan hesapların faaliyet sonuçları hesabıyla karşılaştırılıp faaliyet sonucunun belirlenmesi, ve benzeri iişlemlerdir. l 88

89 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Dönem sonu işlemleri malî yılın sonunda geçici mizanın çıkarılmasının ardından yapılan aşağıdaki işlemlerden ş oluşur ş a) Bütçe ve Ödenek Hesaplarına İlişkin Dönem Sonu İşlemleri 1) Bütçe gelirleri hesabının alacak bakiyesi bütçe gelirleri hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir. 2) Bütçe giderleri hesabının borç bakiyesi bütçe giderleri hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir. 3) Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının borç bakiyesi bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir. 4) Gider yansıtma hesabının alacak bakiyesi gider yansıtma hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir. 5) Gelir yansıtma hesabının borç bakiyesi gelir yansıtma hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir. Gelir yansıtma hesabının alacak bakiyesi verdiği durumlarda gelir yansıtma hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir. 6) Ödenekli giderler hesabının borç bakiyesi ödenekler hesabına borç, ödenekli giderler hesabına alacak kaydedilir. 7) Ödenek hesaplarına ilişkinkesinkesin hesap bilgilerinin geçici mizandan alınmasından sonra dönem sonunda merkez muhasebe birimlerince, bütçe ödenekleri hesabının yardımcı hesapları itibarıyla; alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara borç, borç bakiyesi aynı yardımcı hesaplara, bütçe ödenek hareketleri hesabının borç bakiyesi bütçe ödenek hareketleri hesabına alacak kaydedilir. 8) Bu işlemlerden sonra bütçe hesapları ana hesap grubu ile ödenek hesapları hesap grubunda yer alan tüm hesaplar kapanır. b) Bütçe ve Ödenek Hesapları Dışındaki Dönem Sonu İşlemleri 1) Duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılması gereken tutarlar, bu hesaplara alacak, dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara borç kaydedilerek aktarma işlemleri tamamlanır. 2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan, hesaplarda kayıtlı tutarlardan vadeleri bir yılın altına inmesi nedeniyle, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılması gereken tutarlar t bu hesaplara borç, kısa vadeli dliyabancı kaynaklar kl ana hesap grubundaki kiilgili ili hesaplara alacak kaydedilerek aktarma işlemleri tamamlanır. 3) Bütçe emanetleri hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır. 4) Değer hareketleri sonuç hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır. 5) Öz kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan Değer Hareketleri hesap grubundaki hesaplar değer hareketleri sonuç hesabının ilgili yardımcı hesaplarına kaydedilerek kapatılır. Bu işlemler sonucunda, nakit hareketleri hesabı, muhasebe birimleri arası işlemler hesabı, proje özel hesabından kullanımlar hesabı ve doğrudan dış proje kredi kullanımları bildirim Erkan hesabı KARAARSLAN kesin mizanda bakiye vermez. 6) Dönem sonunda ilgili varlık ve yabancı kaynak hesaplarında kayıtlı olup, yabancı para cinsinden izlenen tutarlar değerlemeye tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gerçek değerleri ile malî raporlarda gösterilir. 89

90 MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Dönem sonu işlemleri ş malî yılın sonunda gç geçici mizanın çıkarılmasının ardından yp yapılan aşağıdaki ş ğ işlemlerden oluşur a) Bütçe ve Ödenek Hesaplarına İlişkin Dönem Sonu İşlemleri 1) Bütçe gelirleri hesabının alacak bakiyesi bütçe gelirleri hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir. 2) Bütçe giderleri hesabının borç bakiyesi bütçe giderleri hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir. 3) Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının borç bakiyesi bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir. 4) Gider yansıtma hesabının alacak bakiyesi gider yansıtma hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir. 5) Gelir yansıtma hesabının borç bakiyesi gelir yansıtma hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir. Gelir yansıtma hesabının alacak bakiyesi verdiği durumlarda gelir yansıtma hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir. 6) İl özel idarelerinde ödenekli giderler hesabının borç bakiyesi ödenekler hesabına borç, ödenekli giderler hesabına alacak kaydedilir. 7) İl özel idarelerinde bütçe ödenekleri hesabının yardımcı hesapları itibariyle; alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara borç, borç bakiyesi aynı yardımcı hesaplara, bütçe ödenek hareketleri hesabının borç bakiyesi bütçe ödenek hareketleri hesabına alacak kaydedilir. 8) Belediye, bağlı idare ve birliklerde, bütçe ödenekleri hesabının yardımcı hesapları itibariyle; alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara borç, borç bakiyesi aynı yardımcı hesaplara, ödenekli giderler hesabının borç bakiyesi ödenekli giderler hesabına alacak kaydedilir. Bu işlemden sonra bütçe hesapları ana hesap grubu ile ödenek hesapları hesap grubunda yer alan tüm hesaplar kapanır. b) Bütçe ve Ödenek Hesapları Dışındaki Dönem Sonu İşlemleri 1) Dönen varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer alan gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan mali yıl sonuna kadar tahsili gerekenlerden tahsil edilemeyen tutarlar, mali yıl sonunda gelirlerden alacaklar hesabına alacak, gelirlerden takipli alacaklar hesabına borç kaydedilerek takibe alınır. 2) Duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer alan, gelirlerden alacaklar hesabı, gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı, kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı ve gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılması gereken tutarlar, bu hesaplara alacak, dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara borç kaydedilerek aktarma işlemleri tamamlanır. 3) Bütçe emanetleri hesabında kayıtlı olan tutarlar, zamanaşımı süresine göre bütçe emanetleri hesabının ilgili yardımcı hesabına aktarılması gerektiğinden bu hesaba borç ve alacak kaydedilir. 4) Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grupları içindeki iç ve dış mali borç hesaplarında kayıtlı borçlar için işlemiş faiz tutarları hesaplanır ve ilgili dönemde ödenmek üzere ilgisine göre kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu veya uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkukları hesabına alacak, giderler hesabına borç kaydedilir 90

91 91

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

KAMUDA OCAK AYI İŞLEMLERİ

KAMUDA OCAK AYI İŞLEMLERİ KAMUDA OCAK AYI İŞLEMLERİ BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ I. PERFORMANS PROGRAMININ KAMUOYUNA SUNULMASI Performans programları, daha verimli ve yüksek kalitede hizmet sunumunu sağlamayı amaçlayan

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5 (01.01.2012-31.12.2012) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 44.64 - TÜM MUHASEBE BİRİMLERİ 2012 Yılı BİLANÇOSU AKTİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 PASİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 1 DÖNEN VARLIKLAR 37.924.033,78 10 HAZIR DEGERLER

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org HAKEDİŞ ÖDENMESİ SURETİYLE MADDİ DURAN VARLIK EDİNİLMESİ İŞLEM SÜRECİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir muhasebe

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Dönem sonu işlemleri ENVANTER

Dönem sonu işlemleri ENVANTER Dönem sonu işlemleri ENVANTER Dönemsonu/Envanter İşlemlerinin Gerekliliği Muhasebe sürecinin çıktıları olan, bilanço ve gelir tablosu ve açıklayıcı notların işletmenin anlık durumunu doğru ifade edebilmesi

Detaylı

II. KISIM ÖZELLİKLİ BÜTÇE İŞLEMLERİ 1.BÖLÜM BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇE İLKELERİ...

II. KISIM ÖZELLİKLİ BÜTÇE İŞLEMLERİ 1.BÖLÜM BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇE İLKELERİ... İÇİNDEKİLER 1. KISIM İLK SÖZ A- ÖNSÖZ YERİNE... 3 B- MAHALLİ İDARELERDE BÜTÇE, MUHASEBE VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ... 5 1. Analitik Bütçe Sınıflandırması... 5 2. Devlet Muhasebesi... 9 3. Mali Raporlama...

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları Bu ana hesap grubu, bir yıldan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar. Uzun vadeli yabancı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi MUHASEBEDE SIK YAPILAN HATALAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR MEHMET DEVİREN & ADİL DUMANLILAR

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ İLE NAKİT ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ ARASINDAKİ FARKLAR

TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ İLE NAKİT ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ ARASINDAKİ FARKLAR TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ İLE NAKİT ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ ARASINDAKİ FARKLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Ülkemizde, Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünün hesap

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNDE MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYDEDİLMESİ

TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNDE MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYDEDİLMESİ TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNDE MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYDEDİLMESİ Erkan KARAARSLAN Ülkemizde, Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdarelerde, 2004 yılı başından itibaren, genel kabul görmüş

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1 İÇİNDEKİLER Önsöz ------------------------------------------------------------------------------------- III İÇİNDEKİLER------------------------------------------------------------------------------ V I.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26153 TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurumun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TC SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sayı : 88701720/0100701 Konu : 2015 Mali Yılsonu İşlemleri Kurumumuz halk sağlığı müdürlüklerinin ve sağlık kurumları döner sermaye saymanlıklarının yılsonu

Detaylı

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar Ömer DAĞ Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı odag@muhasebat.gov.tr 1.GİRİŞ Genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

BÜTÇE KESİN HESAP.

BÜTÇE KESİN HESAP. BÜTÇE KESİN HESAP www.erkankaraarslan.org ÖDENEK HESAPLARı Hesap No Hesap Adı Yardımcı Hesap 1 2 3 Detaylı 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı E.Kod1 E.Kod2 yok Ödenek Hesapları 901 01 Bütçe Başlangıç

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Page 1 of 14 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Türk

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org İLLER BANKASININ SERMAYE YAPISI a) İl özel idareleri ve belediyelerin, yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

BÜTÇE HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN.

BÜTÇE HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN. BÜTÇE HESAPLARI Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Bütçe Hesapları Bu ana hesap grubu, kamu idarelerinin bütçe gelir ve bütçe giderlerinin bütçelerinde yer alan ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSELÇUKLU BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSU VE KANALİİZASSYON İİDARESSİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ((KOSSKİİ)) 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ömer DAĞ Devlet Muhasebe Uzmanı GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Türk kamu mali yönetimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmılştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE YABANCI KAYNAKLAR- Borç ve Gider Karşılıkları YABANCI KAYNAKLAR- Gelecek Dönem / Dönemlere İlişkin Gelirler ve Gider Tahakkukları YABANCI KAYNAKLAR- Diğer Yabancı Kaynaklar Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29218 mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29218 mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29218 mükerrer MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1-

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü DEVLET MUHASEBESİ UYGULANMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Kamuda bütün uygulamaların Anayasadan

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1- ) Geçici Mizan (Form: ) 3-7 3) Kesin Mizan (Form: /1) 9-13

Detaylı

İŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU Birimin Adı: Taşınır Kayıt Birimi 130.14.1 Sürecin Adı ve Kodu Ambar Giriş Çıkış İşlemleri İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi Taşınır Kayıt İşlemleri İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi İlgili

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BİLECİK BELEDİYESİ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BİLECİK BELEDİYESİ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2016 İÇERİK BİLECİK BELEDİYESİ 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 BİLECİK BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU 17 BİLECİK BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

TEMEL MİZAN KONTROL KURALLARI VE İNCELEMELERİ

TEMEL MİZAN KONTROL KURALLARI VE İNCELEMELERİ MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜĞÜ ANKARA - 2013 TEMEL MİZAN KONTROL KURALLARI VE İNCELEMELERİ Sertaç BEZCİ Maliye Uzmanı ÇERÇEVE KONTROL KURALLARI VE İŞLEYİŞLERİ MİZAN İNCELEME REHBERİ ARTIŞ AZALIŞ

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı