Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset"

Transkript

1 Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

2 Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý Zil aktif Zil kapalý Radyo alým kalitesi ÇaÐrý yönlendirme aktif Titreþim devrede Görüþme ikonlarý Arama yapma Bir çaðrýnýn alýnmasý YILMAZ Ahmet Car 24 May 16:30 Konuþmada Görüþme beklemede Rehberlere eriþim Bir çaðrýnýn aktarýlmasý DTMF sinyali gönderme Ekraný yeniden açýn Bir karakterin silinmesi Önceki menüye dön Bir alaný tamamen sil(uzun basýþ) Ahizeyi yerine koymak Ana sayfaya dönüþ Sesi kapat Klavyenin kilitlenmesi (Uzun basýþ) Bir konferans oluþturmak Ortak beklemeye almak Firma rehberi Telefonun özelleþtirilmesi (1) / Telefon Kimlik No (1) (Uzun basýþ) Bir dýþ görüþmeyi park etmek (1) Ek seçenekler (1) Açmak/kapamak (Uzun basýþ) Ses ayarlarýna hýzlý geçiþ (1) sistem buna izin verirse 2

3 Türkçe Aydýnlatmalý ekran (400 DECT için renkli) Ekran, birkaç saniyelik hareketsizliðin ardýndan otomatik olarak kapanýr. Yeniden açmak için þu tuþa basýn: C Kulaklýk prizi (400 DECT) kaz lambasý Sabit yeþil ýþýk: kulaklýk þarj olurken (kulaklýk tamamen þarj olduðunda LED söner) Yeþil hýzlý yanýp sönen: telsiz kapsama alaný dýþýnda Kýrmýzý yavaþ yanýp sönen: mesaj var Ses seviyesinin ayarlanmasý Menüye geçiþ onaylayýnýz Dolaþým (yukarý, aþaðý, sol, sað) Ahizeyi kaldýrýnýz Bis (Uzun basýþ) Gel ve git (çift aramada) Hoparlörü devreye sokmak/devreden çýkarmak (400 DECT) Titreþimli zil sesi özelliðini etkinleþtirme/ devre dýþý býrakma (Uzun basýþ) 1 OK 1 2 Mikrofon 3

4 1 Telefon kullanýmý Menüye geçiþ MENU'ye Ilk ekranda OK tuþuna basarak eriþebilirsiniz Sisteminiz tarafýndan sunulan bütün iþlevlere eriþmenizi saðlar. Rehberler: kiþisel rehberinizi yönetmek ve þirket rehberine eriþmek. Tekrar arama: son çevrilen numarayý aramak. Yönlendirme: çaðrýlarýnýzý yönlendirmek. Sesli posta kutusu: sesli ve yazýlý mesajlarý görmek ve göndermek. Randevu: bir randevu hatýrlatma saati programlamak. Sistem kilidi: dýþ hat aranmasýný ve programlamanýn deðiþtirilmesini yasaklamak. Ayar: kontrastý ayarlamak, bipleri dereye sokmak, devreden çýkarmak, aydýnlatma... Dil: Dil seçimi (sistem buna izin verirse). DiÐer menü simgelerinin açýklamasý için lütfen telefon setinizin kullanma kýlavuzuna baþvurun. Arama yapma numarayý çeviriniz çaðrý gönderme konuþun ahizeyi yerine koyun Dýþ hattý aramak için arayacaðýnýz numaradan önce dýþ hat eriþim numarasýný çeviriniz. Ahmet Bir çaðrýnýn alýnmasý Yasmin Ariyor Yasmin gelen çaðrýnýz var ahizeyi kaldýrýnýz konuþ ahizeyi yerine koyun Zil sesini devre dýþý býrakma:telefonunuz çaldýðýnda kapat tuþuna basýn: aç tuþuna basarak çaðrýyý yanýtlamanýz mümkündür. 4

5 1 1-AHMET 2-HASAN 3- Kiþisel rehberden aramak (Kiþisel numara) baðlanmak istediðiniz kiþinin ismini seçiniz 'Rehberler' iþlevini seçmek çaðrýyý gönderme kiþisel rehbere eriþmek Kiþisel rehberde bir giriþ programlamak için telefonunuzun kullanýcý kýlavuzuna baþvurun. Telefon kullanýmý Hýzlý eriþim (sistem buna izin verirse) :. Konuþmak istediðiniz kiþiyi adýyla arama (þirket rehberi) ekranda görüntülenen talimatlarý izleyin ismin ilk harflerini giriniz arayanýn adý görüntülenmiyorsa doðrulayýn önerilen listeden adý seçin çaðrýyý gönder Tekrar arama 'Tekrar' iþlevini seçin bir ad veya numara seçin çaðrýyý gönder Hýzlý eriþim (sistem buna izin verirse) : uzun basýþ. 5

6 2 Görüþme sýrasýndaki özellikler kinci bir kiþinin aranmasý Ahmet konuþma sýrasýnda kinci bir kiþinin aranmasý çaðrýyý gönder ilk görüþme beklemeye alýnýr Kiþisel veya þirket rehberinizi kullanmanýn yaný sýra, ilgili simgeyi veya 2. çaðrý metnini seçerek de ikinci bir arama yapabilirsiniz. kinci bir çaðrýnýn alýnmasý Konuþmanýz sürerken bir kiþi size ulaþmaya çalýþýyor: Ariyor arayanýn adý 3 saniye boyunca görüntülenir ve bir uyarý sinyali (bip) gönderilir ahizeyi kaldýrýnýz ilk görüþme beklemeye alýnýr 3 saniye içinde navigatör-sol/sað tuþuyla ikinci çaðrý alma simgesine ilerleyerek, ikinci arayanýn kimliðini görüntüleyin (ve gerekirse kapatýn). ki arama arasýnda gidip gelmek Görüþme sýrasýnda bekleyen konuþmacýya geri dönmek için: Ahmet iki arama arasýnda gidip gelmek- yalnýzca tek hatlý terminal telefonunuz çalar sürmekte olan çaðrýyý bitir bekleyen konuþmacýyý almak 6

7 2 aranan numara ile görüþmedesiniz Bir çaðrýnýn aktarýlmasý aktar iþlevini belirleyin Ayrýca karþýnýzdaki kiþinin yanýtlamasýný beklemeden çaðrýnýzý hemen aktarabilirsiniz. Dahili ve harici kiþilerle üç yönlü konferans görüþmesi (konferans) Bir kiþi ile görüþme devam ederken bir diðeri beklemededir. konferans modundasýnýz konferans iþlevini seçin Konferansý iptal etmek için OK (Tamam) tuþuna basýn. Bu, diðer konferans katýlýmcýsýna dönmenizi saðlar. Görüþme sýrasýndaki özellikler 7

8 3 ÇaÐrýlarýnýzý yönlendirmek ÇaÐrýlarý baþka bir numaraya yönlendirme (anlýk yönlendirme) yönlendirme iþlevini seçin acil yönlendirme ye iliþkin iþlevin seçilmesi Ekranda görüntülenen talimatlarý izleyin ÇaÐrýlarýnýzýn sesli posta kutunuza yönlendirilmesi yönlendirme iþlevini seçin 'sesli posta kutusuna' yönlendirme simgesini seçiniz Tüm yönlendirmeleri iptal etme yönlendirme iþlevini seçin yönlendirme iptali simgesini seçin onaylayýnýz 8

9 4 Kullanma önlemleri / Uygunluk bildirgesi Kullanma önlemleri Other Bu DECT tipi telefon kablosuz Alcatel-Lucent özel santrali (PABX) ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr AþaÐýdaki kullanma þartlarý ve radyo elektrik frekanslarýn kullanýmýna uyulmalýdýr: DECT donanýmlarý sürekli olmayan ve izotrop yarýçap gücü 250 mw'a denk sabit noktalar arasýnda baðlantý kurmak için kullanýlabilirler DECT donanýmlarý içeren bir aða eriþim bu aðýn iþletici ile bir kontrat imzalanmasýný gerektirir arj cihazýnýn prizi þarj cihazýna yakýn ve kolayca eriþilecek bir konumda olmalýdýr, böylece gerektiðinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir Pili deðiþtirmeden önce telefonu kapatýn. Telefonun çalýþmasýný kötü etkileyecek þartlara maruz býrakmaktan kaçýnýnýz (yaðmur, deniz havasý, toz ) Dýþ ortam sýcaklýðý -10 C 'den düþük veya +45 C 'den yüksek olduðundan telefonunuzun iyi çalýþmasý garanti edilemez Telefonunuzu yanýcý gazlar veya sývýlar yakýnýnda çalýþtýrmamalý veya kullanmamalýsýnýz Çok yüksek ses seviyesi, tedavisi olmayan iþitme kaybýna yol açabilir. Gerekirse, telefonunuzun ses seviyesini makul bir düzeye. Uygunluk bildirgesi Biz, Alcatel-Lucent Enterprise, ürünlerimiz Alcatel-Lucent 300 DECT Handset ve Alcatel-Lucent 400 DECT Handset cihazlarýnýn Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin 1999/5/CE YönetmeliÐi'nin temel zorunluluklarýna uyduðunu beyan ederiz. Bu donanýmlar DECT harmonize frekanslarýný kullanýrlar ve Avrupa TopluluÐu ülkelerinin tamamýnda ve sviçre'de ve Norveç'te kullanýlabilirler. DECT donanýmlarýnýn kullanýmý izin verilen diðer donanýmlarýn radyoelektrik parazitlemesine karþý garanti altýnda deðildir. Bu cihaz, farklý ülkeler tarafýndan belirlenen SAR (Özel SoÐurma Oraný) radyo frekansý güç iletimi sýnýrlarýný aþmayacak biçimde tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Ölçülen SAR deðeri, (global olarak kabul edilen üst sýnýr deðeri 1,6 W/kg olmak üzere) 0,061 W/kg' dýr. Bu belgede gösterilen etiketler ve simgeler, hiçbir þekilde baðlayýcý deðildir ve önceden haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Telefonunuzda görüntülenen etiketler ve simgeler, baðlý olduðunuz sisteme göre deðiþebilir ve bu belgede belirtilenlerden farklý olabilir. Ürün üzerinde izinsiz yapýlan her deðiþiklik bu uygunluk belgesini iptal eder. Uygunluk belgesinin bir kopyasý aþaðýdaki adresten mektupla istenebilir: Alcatel-Lucent Enterprise Technical Services - Approvals Manager 1, route du Dr. Albert Schweitzer - F Illkirch Cedex - France Çevreyle ilgili bilgiler Bu sembol, ürünün kullaným ömrü sonunda, Norveç ve sviçre'nin yaný sýra Avrupa BirliÐi üyesi olan ülkelerde özel toplama ve atýk iþlemine tabi olduðunu göstermektedir. Bu ürünün doðru biçimde atýlmasýný breve;layarak, doðal kaynaklarýn korunmasýna yardým etmiþ ve ürünün uygun olmayan biçimde atýlmasý durumunda çevre ve insan saðlýðý açýsýndan oluþabilecek potansiyel olumsuz sonuçlarýn önlenmesine katkýda bulunmuþ olursunuz. Bu ürünü geri dönüþtürmeyle ilgili daha fazla ayrýntý için lütfen ürünün satýn aldýðýnýz yere baþvurun. 3BN60370DCACed

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu 9254547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-176 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 2-4 İÇİNDEKİLER 5-7 GÜVENLİK BİLGİLERİ 5 Uyarılar: 6 Ambalaj İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 7 Yasaklı Madde Kullanımının

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ek uygulamalar Nokia N95-1 Ek uygulamalar Nokia N95-1 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603.83 blue me linea.qxp 23.05.2007 10:53 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Parçanýn çalýnmasý...

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı