Alçak Gerilim Parafudrlar. Katalog Mart A dan Z ye Enstalasyon Tekni i. parafudr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alçak Gerilim Parafudrlar. Katalog Mart 2007. A dan Z ye Enstalasyon Tekni i. parafudr"

Transkript

1 Katalog Mart 07 parafudr A dan Z ye Etalasyon Tekni i

2 Alçak Gerilim Parafudrlar Genel Bilgi Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar Kombine Parafudrlar Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Yard mc Donan mlar Ürün tan t m Girifl Alçak Gerilim için Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I ve C S n f, Tip 2, S n f II nce Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Standart Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay s c Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar D S n f, Tip 3, S n f III Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Koruma Adaptörleri D S n f, Tip 3, S n f III Aç k gerilim parafudrlar için

3 Genel Bilgi Ürün Tan t m Tan t m Alçak Gerilim için Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I De ifltirilebilir koruma terminalli TN-C, TN-S ve TT topraklama sistemlerine uygun Maksimum iflletme gerilimi U c V AC K sa devre kesme kapasitesi Enversör kontakl Elektrik sayac öncesi ana da t m panolar için. Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I ve C S n f, Tip 2, S n f II De ifltirilebilir koruma terminalli TN-C, TN-S ve TT topraklama sistemlerine uygun Maksimum iflletme gerilimi U c V AC K sa devre kesme kapasitesi (I n 0/ μs) Enversör kontakl Ana da t m panolar için nce Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II De ifltirilebilir koruma terminalli 2, 3 ve -kutup (TN-C, TN-S ve TT topraklama sistemlerine uygun) Maksimum iflletme gerilimi U c V AC K sa devre kesme kapasitesi (I n 8/ μs) K sa devre kesme kapasitesi (I maks 8/ μs) Enversör kontakl veya kontaks z Tali da t m panolar için nci tip 2 mm/kutup Standart Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II De ifltirilebilir koruma terminalli veya sabit koruma terminalli, 2, 3 ve -kutuplu (TN-C, TN-S ve TT topraklama sistemlerine uygun) Maksimum iflletme gerilimi U c V AC K sa devre kesme kapasitesi (I n 8/ μs) K sa devre kesme kapasitesi (I maks 8/ μs) Enversör kontakl veya kontaks z Tali da t m panolar için Standart tip 8 mm/kutup ( TE/kutup) Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar D S n f, Tip 3, S n f III De ifltirilebilir koruma terminalli Monofaze ve trifaze flebekeler için Anma gerilimi - Monofaze 2 V, 60 V, V, 230 V AC/DC - Trifaze 230/0 VAC Kontakl En son da t m panolar için Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Koruma Adaptörleri D S n f, Tip 3, S n f III SCHUKO toprakl prizlere tak labilir Durum göstergesi Alçak gerilim parafudrlar için yard mc donan mlar Parafudr için geçifl klemei Koruma terminalleri Müflterek baralar TE otomat geniflli inde olup 8 mm dir. 2

4 Genel Bilgi Girifl Genel Tan t m Y ld r m ve Afl r Gerilime Karfl Korumaya Girifl Afl r gerilim, önemli miktarda elektrikli ve elektronik cihazlar ile çeflitli üniteleri tahrip etmektedir. Bu zarar endüstriyel ve ticari tesislerle s n rl kalmamaktad r. Günlük olarak kullan lan ev aletlerinin yan s ra bina yönetim sistemleri de etkilenmektedir. Afl r gerilime karfl etkin bir koruma olmad nda, cihazlarda oluflan zararlardan dolay yüksek maliyetli tamirat yada yeni al m riski bulunmaktad r. Afla da birçok sektörden listelenen parçalar n hassas elektronik devreleri vard r. Bu nedenle bunlar afl r gerilimden s kl kla zarar görmektedirler. fiüphesiz, afl r gerilimin neden oldu u hasarlar önleyici tedbirlerin al nmas ticari ve endüstriyel sektörler için oldu u kadar konutlar için de ilgi çekicidir. Bina yönetim sistemleri için etkin bir afl r gerilim koruma anlay fl, güç kayna, telefon, anten/yay n al m, veri iflleme ve kontrol sistemlerini kapsamaktad r. Önemli olan, bir yüke ba l olan bütün kablolar n uygun bir parafudrla korunmas d r. Hemen hemen bütün cihazlar n bir güç kayna vard r. Örne in, bir televizyon, anten kablosundan sa lanan bir al m sinyaline ihtiyaç duyar. Sinyallerin antenden veya genifl bant kablosundan gelmesine bakmadan, hem anten girdileri hem de televizyonun güç kayna korunmal d r. Her yönden iyi ve uygun bu tür bir koruma ihtiyac di er bütün cihazlara ve ünitelere eflit flekilde uygulan r. Bina yönetim sistemleri ve endüstri Is tma kontrolleri D fl ayd nlatma Panjur kontrolleri Garaj kap s çal flt r c lar Merkezi I&C Havaland rma sistemi Alarm sistemleri Yang n alarmlar Kapal devre sistemi fllem bilgisayarlar Ofis donan mlar Bilgisayarlar Yaz c lar Haberleflme sistemleri Faks makineleri Fotokopi makineleri Konutlar Bulafl k makineleri Otomatik çamafl r makineleri Çamafl r kurutucular Kahve makineleri Buzdolaplar Derin-dondurucular Mikrodalga f r nlar Elektrikli pifliriciler Telefon sistemleri lgili donan mlar n toplam de eriyle iliflkili olarak, genellikle, uygun koruyucu cihazlar n kurulma maliyeti, elektrikli donan m n tek bir parças n n hasardan kurtar ld zaman kendi masraf n amorti etmektedir. Performa parametrelerinin afl lmamas flart yla, afl r gerilim koruyucular birçok kez çal flmaktad r. Böylece kullan c n n kazanc n büyük ölçüde artt rmaktad r. Afl r gerilim korumas n n kapsaml kavram Temeller Geçici afl r gerilim, elektrik atlamalar, elektrik devrelerinin anahtarlama ifllemleri ve elektrostatik boflal mlardan kaynaklanmaktad r. Y ld r ma karfl koruyucu parafudrlar ve afl r gerilim s n rlay c s parafudrlar taraf ndan sa lanan koruma olmadan, binalar n sa lam bir flekilde yap lm fl olan düflük gerilim besleme flebekeleri veya endüstriyel tesisler bile bir y ld r m çarpmas ile boflalan enerjiyle bafla ç kamazlar. Afl r gerilim, saniyenin milyonda birinde meydana gelmektedir. Bununla birlikte, söz konusu en yüksek gerilimler, panolardaki kablolar aras ndaki elektrik devrelerini veya yal t m tahrip edebilir. Ve hatta bir elektrikli veya elektronik cihaz, CE sembolünü almak için gerekli olan IEC 0005 ye göre ak m dayan kl l k testini geçse bile, elektromanyetik uyumlulu a göre (EMC) bütün çevresel etkilere zarar görmemifl bir flekilde dayanacak pozisyonda de ildir. Elektrikli cihaz n afl r gerilimden zarar görmesini engellemek için, sinyal al c lar ve güç kaynaklar gibi tehlike alt ndaki bütün ara birimler parafudrlara ba lanmal d r. Gerekli olan, uygulaman n durumuna göre, önleyici ve s n rlay c özelliklerin koruma devresinde tek bafl na ya da kombinasyonlarda düzenlenmelerindeki farkl l klardan dolay, k v lc m aral, gaz doldurulmufl parafudrlar, varistör ve supresör diyotlar gibi bileflenlerdir. Bir sonraki hasara afl r gerilim neden olabilir Afl r gerilim, birçok elektrikli ve elektronik donan m tehlikeye sokmakta ve tahrip etmektedir. Son birkaç y lda, vakalar n s kl nda ve gerçekleflen hasar n toplam maliyetlerinde ani bir art fl meydana gelmifltir. Gayrimenkul sigortas flirketleri taraf ndan yay nlanan istatistikler durumu aç kça ortaya koymaktad r. Cihazlardaki hasarlar ve bunlar n tahribatlar, cihazlar n devaml olarak haz r beklemesi gerekti inde daha s kl klar meydana gelmektedir. Ancak, tamiratlar ve yenilemeler mevcut olan tek maliyet uuru de ildir. Maliyetler ayn zamanda, etkilenen parçalar n kullan lamamas ndan ve hatta belki de yaz l m ve veri kayb ndan do maktad r. Hasar profilleri, genelde, hasar gören kablolardan, bas l devre-panelleri ve anahtarlama cihazlar ndan bina hizmetlerinin önemli mekanik hasarlar na kadar her fleyi kapsamaktad r. Bu hasar, alçak gerilim, parafudrlar ile güvenilir bir flekilde önlenebilir. Hobi ve Bofl Zaman Televizyon Anten yükselticileri Video kaydediciler DVD oynat c lar HiFi sistemleri Bilgisayarlar Elektrikli müzik aletleri CB telsiz sistemleri 3

5 Genel Bilgi Girifl Y ld r mdan ve Afl r Gerilimden Korunma- NEDEN? Güçlü bilgi sistemleri bizim modern endüstriyel toplulu umuzun ana hatlar n flekillendirirler. Bu tip sistemlerde bir hata veya ar za genifl kapsaml sonuçlar do urabilir. Bunlar, hizmet ve endüstri flirketlerinin iflas etmesine dahi neden olabilir. Hatalar n sebepleri çok fazlad r ve elektromanyetik etkilerin büyük bir rolü vard r. Yüksek düzeyde teknik ve elektromanyetik bir çevrede, elektrikli ve elektronik cihazlar n ve sistemlerin, sadece durup karfl l kl etkilenmelerini beklemek ak ll ca olmaz, ard ndan ortaya ç kan problemleri çözmenin bedeli çok a r olabilir. Bu durumda; hata, hasar ve etkilenme riskini azaltacak koruyucu önlemler almak ve planlamak esast r. Bunlara karfl n, elektronik sigorta flirketlerinin hasar ve kay p istatistikleri oldukça endifle vericidir: fiikayetlerin dörtte birinden fazlas elektromanyetik etkileflime ba l afl r gerilimden kaynaklanmaktad r: Afl r gerilim topraklama rezista ndan gerilim atlamas na ek olarak, afl r gerilimler, ayr ca elektromanyetik y ld r m alan n n indüksiyon etkisinden dolay elektrikli bina tesislerinde, ba l sistemlerde ve cihazlarda meydana gelir (bak n z: sayfa 5 teki flekil: Durum b). Bu indüklenmifl afl r gerilimlerin ve do an ak mlar n oluflturdu u enerji direkt y ld r m çarpma ak m n nkinden oldukça azd r ve bu sebepten 8/ μs lik afl r ak m dalgas yla tan mlanabilir ( bak n z flekil: mpuls test ak mlar örnekleri). Direkt y ld r m çarpmas ndan ak m tafl mayan bileflenler ve cihazlar bu nedenle 8/ μs lik afl r ak mlar kullan larak kontrol edilmifllerdir. I[] _532a 50 Di er hmal H rsl k ve kas t 22,9 % 27, % 5, %,6 % 0,8 % 5,6 % Yang n t [μs] Devreye alma 23,7 % Afl r gerilim (Y ld r m boflaltma ve anahtarlama ifllemleri) Kaynak:0 Elektronikte hasarlar n nedenleri, 7370 flikayetin analizi (Sigorta flirketleri) Afl r Gerilim Nedenleri Nedenlerine göre afl r gerilim iki gruba ayr l r: LEMP (y ld r m n elektromanyetik etkisi Lightning ElectroMagnetic Pulse) - atmosferin etkisiyle meydana gelen afl r gerilimler (örne in do rudan y ld r m çarpmas, elektromanyetik y ld r m alanlar ) SEMP (anahtarlaman n elektromanyetik etkisi Switching ElectroMagnetic Pulse) anahtarlama çal flmas sonunda meydana gelen afl r gerilim (örne in hatta oluflan k sa devrenin etkisi, yüklerin normal anahtarlanmas ) Gök gürültülü f rt nalar n sonucu olan afl r gerilimler, do rudan/kapanma veya uzaktan y ld r m çarpmas sonucunda oluflurlar. (Bak n z: sayfa 5 teki flekil) Do rudan veya yak n plan çarpmas, bir binan n paratoner sistemine, onun hemen yak n ndakine veya bir binan n elektrik iletim sistemine (örne in alçak gerilim güç kayna, TC ve iletim hatlar ) y ld r m çarpmas d r. Oluflan afl r ak m ve gerilimler, geniflli ine ve gücüne ra men korunacak sistem için belirli bir tehdittir. Do rudan veya yak ndan y ld r m çarpmas durumunda, afl r gerilim (Bak n z: sayfa 5 teki flekil) topraklama rezista ndan gerilim atlamas ve çevreye nazaran binan n potaiyelinde do an art fl sebebiyle afl r gerilimler oluflur. Bu, binalardaki elektrik teçhizat nda olabilecek azami yüklenme demektir. Afl r ak m n n karakteristik parametreleri 0/ μs lik bir afl r ak m dalga boyu ile tan mlanabilir (bak n z flekil: mpuls test ak mlar örnekleri). Avrupa Standartlar, Uluslararas ve Ulusal Standartlarda, do rudan çarpma durumunda koruma cihazlar ve bileflenler için test ak m olarak tan mlanm flt r. Su Y ld r ma karfl koruyucu parafudrlar için impuls test ak m 2 Afl r gerilim s n rlay c s parafurdlar için impuls test ak m mpuls test ak mlar örnekleri I max [] Dalga boyu[μs] Q [] W/R [J / Ω] / 8/ Koruma Kavram Uzaktan çarpmalar, korunan objeden uzak bir mesafeye düflen y ld r m çarpmalar, orta gerilim havai hat sistemlerindeki y ld r m çarpmalar veya buluttan buluta oluflan elektrik atlamalar d r(bak n z: sayfa 5 teki flekil: Durum 2a, 2b ve 2c ). Bu indüklenmifl afl r gerilimlerle ayn anda, uzaktan çarpmalar n bir binan n elektrik sistemi üzerindeki etkileri cihazlar, bileflenler ve 8/ μs lik afl r ak m dalgas na tekabül eden boyutlar yla kontrol edilir. Anahtarlama çal flmas na ba l afl r gerilimlerin sebepleri flunlard r: Endüktif yüklerin (örne in trafolar, reaktörler, motorlar) kesilmesi. Elektrik arklar n n (örne in ak m kaynaklar ) temas ve kesilmesi. Sigorta atmas. Bir binan n elektrik tesislerindeki anahtarlama çal flmas n n etkileri, 8/ μs lik afl r ak m dalga boyuyla, kararl l test etmek için simule edilmifltir. Direkt y ld r m düflmesi olas durumuna haz rl kl olmak ad na, kompleks bilgi ve güç sistemlerinin kullan labilirli inin süreklili ini sa lamak için, elektrik ve elektronik sistemlerinin afl r gerilime karfl korunmas için ek tedbirlerinin al nmas bir bina paratoner sistemi kadar gereklidir Afl r gerilimlerin bütün sebeplerini hesaba katmak önemlidir. Bu amaçla, y ld r m koruma alan koepti IEC (DIN V VDE V 085-) de gösterildi i gibi kullan l r. Bina, farkl tehlike seviyelerine göre bölgelere bölünmüfltür. Bu bölgeleri kullanarak, y ld r m ve afl r gerilim korumas için gerekli cihaz ve bileflenleri belirlemek mümkündür. 50 0, 2,5 x 0 6 0, x 0 3

6 Genel Bilgi Bir EMC-yönlü y ld r m koruma bölgesi kavram harici y ld r m korumas n (hava terminalleri, parafudrlar, topraklama), eflpotaiyel topraklamay, oda izolasyonunu ve güç ve bilgi sistemleri için afl r gerilim korumas n da içermelidir. Y ld r m koruma bölgelerinin (LPZ) tan m için, Y ld r m koruma bölgelerinin tan m tablosunda yap lan özellikleri kullan n z. Y ld r m koruma bölgelerinin tan m Y ld r m Koruma bölgesi LPZ 0 A LPZ 0 B LPZ LPZ 2, LPZ 3 Tan m Direkt y ld r m çarpmas na maruz kalm fl ve bu sebepten ötürü bütün y ld r m ak m n tafl mak zorunda olan elektrik tesisat n n bulundu u bölgeler. Bu durumda sönmemifl elektromanyetik alan oluflur. Elektrik tesisat n n direkt y ld r m çarpmas na maruz kalmad ama yine de sönmemifl elektromanyetik alanlar n oldu u bölgeler. Elektrik tesisat n n direkt y ld r m çarpmas na maruz kalmad ve 0A bölgesine göre ak mlar n azald bölge. Bu bölgede, elektromanyetik alan sönmüfl olabilir, yal t m ölçülerinin uygulanmas na göre de iflir. E er iletilmifl ak mlarda önemli bir düflüfl ve/veya elektromanyetik alan gerekliyse, müteakip bölgeler kurulmal d r. Bu bölgelerdeki talep, sistemin korunmas için gerekli çevre bölgelerine göre donat lmal d r. Girifl Taleplere ve tesisleri hususunda afl r gerilim koruma cihazlar na dayan larak yap lan yüklemelere uygun olarak, bunlar paratonerlere, parafudrlara ve kombinasyon önleyicilerine bölünmüfltür. Boflaltma kapasitesine nazaran en yüksek talepler y ld r m ak m ve LPZ 0 A dan LPZ e veya LPZ 0 A dan LPZ 2 ye y ld r m koruma bölgelerinden geçifli gerçeklefltiren kombinasyon önleyicilerine dayan larak yap lm flt r. Bu parafudrlar 0/ μs lik dalga boylu k smi y ld r m ak mlar n defalarca tafl yabilmelidir ve böylece bu y k c ak mlar n bir binan n elektrik sistemlerine yay lmas ndan kaç n lmal d r. Y ld r m koruma bölgesi LPZ 0 B den LPZ e kadar bu geçifl alanlar nda veya LPZ den LPZ 2 ye veya daha yüksek y ld r m koruma bölgelerinin geçifl alanlar na, afl r gerilimden korunmak için parafudrlar kurulmufltur. ndüklenmifl de olsa kendinden yarat ml da olsa, onlar n görevi yukar ak m koruma seviyesinin artan k sm n azaltmak ve sistemdeki afl r gerilimi s n rlamakt r. Y ld r m korunma bölgeleri s n rlar ndaki y ld r m ve afl r gerilim korumas, enerji ve bilgi sistemlerine de eflit derecede uygulan r. EMC-yönlü y ld r m koruma bölgeleri kavram nda tan mlanan önlemlerin bütüel yaklafl m, modern bir altyap n n kal c teçhizat n yapman n afla da birkaç örne i de görülen alçak gerilim parafudrlar ile mümkün olaca anlam na gelmektedir. Do rudan / Yak ndan Çarpma Harici y ld r m konumundaki çarpma, yap metodu (Endüstriyel tesislerde) kablolar, vs. 2a 2b a Afl r topraklama resizta nda (R st ) gerilim düflmesi b Döngülerdeki indüklenmifl gerilim L L2 L3 PEN kv 2c Uzaktan Çarpma 2a Orta-gerilim havai hatlardaki çarpma Bilgi teknik sistemi a R b Enerji sistemi 2b 2c Buluttan buluta flimflek çarpmas ndan meydana gelen havai hatlardaki afl r gerilim dalgalar Y ld r m kanal n n zemini Y ld r m boflalmas an ndaki afl r gerilimlerin sebepleri 5

7 Genel Bilgi Girifl LEMB LPZ 0 A LPZ 0 B ü LPZ Oda izalasyonu LEMB LPZ 0 B Havaland rma LPZ 3 ü ü LEMB LPZ 2 Terminal LPZ 2 ü ü ü ü LPZ 0 B Güç mühendisli i sistemi ü SEMP ü ü ü Bilgi tekni i sistemi LPZ ü Y ld r m koruma eflpotaiyel topraklama Y ld r m iletkeni lokal eflpotaiyel topraklama parafudr EMC - yönlü y ld r m koruma bölgesi kavram 6

8 Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar Alçak Gerilim için Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I Genel Aç klama Y ld r m korumas eflpotaiyel topraklamada güç hatlar n n kapsam n destekler Do rudan y ld r m çarpmas durumlar nda dahi alçak gerilim yük sistemlerinin afl r gerilime karfl korunmas için De ifltirilebilir koruma termanalli Elektrik sayac öncesi ana da t m panolar için Maksimum iflletme gerilimi U c : VAC, 50/60 Hz Y ld r m impuls test ak m dalga boyu 0/ μs Tüm klemelerin kodlanmas Kaybolmayan vida tekni i Teknik Özellikler Tasar m Siparifl no. Kategori Anma gerilimi U N Y ld r ma karfl koruyucu parafudrlar 5SD7 2-5SD7 3-5SD7 - E DIN VDE ya göre B s n f ; I EC 663- e göre s n f I; EN 663- e göre tip 230/0 230/0 230/0 Maksimum iflletme gerilimi U c L/N, N/PE, L/PEN Y ld r m impuls ak m I imp (0/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu /00 00 /00 00 /75 /75 /00 00 /00 00 Koruma s n r gerilimi U p L/N, N/PE, L/PEN K sa devre kesme kapasitesi I fi (AC) L/N veya L/PEN kv A, ,5 50, Açma süresi t A L/N veya L/PEN L-(N)-PE Maksimum ön sigorta Maksimum back-up koruma yap ld nda k sa devre kesme kapasitesi A eff gl/gg gl/gg gl/gg 50 TOV gerilimi U T L/N Ortam s cakl Koruma s n f letken kesidi nce çok telli Tek telli DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj derinli i Montaj flekli Enversör kontak Enversör kontak için iflletme gerilimi, max. Enversör kontak için iflletme ak m, max. Omik/Endüktif yük AC Omik/Endüktif yük DC Enversör kontak için iletken kesidi nce çok telli / Tek telli V/s V/ms C TE* mm DC V 5/5 0/ IP 0,5... 0, (70 tasar m) EN ye göre 35 mm standart montaj ray Evet 0 A/ A 0,2 A/30 ma,5/,5 5/5 6 5/5 0/0 8 * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir. 7

9 Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar Alçak Gerilim için Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I Seçim ve Siparifl Bilgileri Y ld r ma karfl koruyucu parafudrlar 2-kutuplu TT ve TN-S sistemleri için K sa devre kesme kapasitesi TE* Siparifl No. Yaklafl k A rl k Adet/kg 00 5SD7 2-0,732 Kutu / Adet 3-kutuplu TN-C sistemleri için SD7 3-0,909 -kutuplu TT ve TN-S sistemleri için SD7 -,30 Teknik Ölçüler 2-kutuplu 3-kutuplu 8 * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

10 Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar Alçak Gerilim için Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I -kutuplu fiemalar 2-kutuplu -kutuplu 3-kutuplu 9

11 Kombine Parafudrlar Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I ve C S n f, Tip 2, S n f II Genel aç klama Kombine parafudrlar, kategori B ve C, v.s. nin temel Kaybolmayan vida tekniği gereksinimlerini sağlayan parafudrlardır. Tüm klemelerin kodlanması Teknik özellikler Tasar m Siparifl no. Kombine parafudrlar 5SD7 2-5SD7 3-5SD7 - Kategori Anma gerilimi U N Maksimum iflletme gerilimi U c L/N, N/PE, L/PEN Y ld r m impuls ak m I imp (0/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu E DIN VDE ya göre B s n f ; I EC 663- e göre s n f I; EN 663- e göre tip 230/0 230/0 /00 00 /00 00 /75 /75 230/0 /00 00 /00 00 Koruma s n r gerilimi U p L/N, N/PE, L/PEN K sa devre kesme kapasitesi I fi (AC) L/N veya L/PEN kv A,5 00,5,5 00 Açma süresi t A L/N veya L/PEN L-(N)-PE Maksimum ön sigorta Maksimum back-up koruma yap ld nda k sa devre kesme kapasitesi A eff gl/gg gl/gg gl/gg 50 TOV gerilimi U T L/N V/s V/ms /5 0/0 /5 /5 0/0 Ortam s cakl Koruma s n f letken kesidi nce çok telli Tek telli C IP 0,5... 0, DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj derinli i Montaj flekli Optik fonksiyon ve ar za göstergesi Enversör kontak Enversör kontak için iflletme gerilimi, max. Enversör kontak için iflletme ak m, max. Omik/Endüktif yük AC Omik/Endüktif yük DC Enversör kontak için iletken kesidi nce çok telli / Tek telli TE* mm DC V 6 (70 tasar m) EN ye göre 35 mm standart montaj ray Evet Evet 0 A/ A 0,2 A/30 ma,5/, * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

12 Kombine Parafudrlar Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I ve C S n f, Tip 2, S n f II Seçim ve Siparifl Bilgileri Kombine parafudrlar 2-kutuplu TT ve TN-S sistemleri için K sa devre kesme kapasitesi TE* Siparifl No. Yaklafl k A rl k Adet/kg 00 5SD7 2-0,770 Kutu / Adet 3-kutuplu TN-C sistemleri için SD7 3-,0 -kutuplu TT ve TN-S sistemleri için SD7 -,30 Teknik Ölçüler 2-kutuplu 3-kutuplu * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

13 Kombine Parafudrlar Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I ve C S n f, Tip 2, S n f II -kutuplu fiemalar 2-kutuplu -kutuplu 3-kutuplu 2

14 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar nce Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Genel Aç klama De ifltirilebilir koruma terminalli Alçak gerilim yük sistemlerinin korunmas içindir nce tip olmas nedeniyle yerden tasarruf Kaybolmayan vida tekni i Tüm klemelerin kodlanmas Teknik Özellikler Tasar m Siparifl no. Kategori Anma gerilimi U N Maksimum iflletme gerilimi U c L/N veya L/PEN, Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu Afl r gerilim maksimum deflarj ak m I maks (8/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu Çok kutuplu parafudrlar, V Kontaks z Enversör kontakl 5SD SD SD SD7 22-5SD7 23-5SD7 2- E DIN VDE ya göre C s n f ; IEC 663- e göre s n f II; EN 663- e göre tip /0 230/0 230/0 230/0 230/0 230/0 26 /60 / /60 / 26 Koruma s n r gerilimi U p L/N veya N/PEN, kv kv,,5,,,5,,5,,,5 Açma süresi t A L/N Maksimum ön sigorta Maksimum back-up koruma yap ld nda k sa devre kesme kapasitesi TOV gerilimi U T L/N Ortam s cakl Koruma s n f letken kesiti nce çok telli Tek telli DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj derinli i Montaj flekli Optik fonksiyon ve ar za göstergesi Enversör kontak Enversör kontak için iflletme gerilimi, max. Enversör kontak için iflletme ak m, max. Omik/Endüktif yük AC Omik/Endüktif yük DC V/s V/ms C , , mm 6 (70 tasar m) EN ye göre 35 mm standart montaj ray Evet 00 A gl/gg gl/gg gl/gg gl/gg gl/gg gl/gg eff DC V 5/5 0/ IP 5/5 5/5 0/0 5/5 0/0 5/5 5/5 0/0 Hay r Hay r Hay r Evet Evet Evet 0 A/ A 0,2 A/30 ma Enversör kontak için iletken kesidi nce çok telli / Tek telli,5/,5 3

15 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar nce Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Seçim ve Siparifl Bilgileri nce tip afl r gerilim s n rlay c s parafudrlar 2-kutuplu TT ve TN-S sistemleri için Kontaks z Enversör kontakl K sa devre Genifllik kesme kapasitesi anma/maksimum mm (TE*) / / 2 ( /3) 2 ( /3) Siparifl No. 5SD SD7 22- Yaklafl k A rl k Adet/kg 2,2 0,227 Kutu / Adet 5SD kutuplu TN-C sistemleri için Kontaks z Enversör kontakl / / 36 (2) 36 (2) 5SD SD7 23-0,3 0,330 5SD kutuplu TT ve TN-S sistemleri için Kontaks z Enversör kontakl / / 8 (2 2/3) 8 (2 2/3) 5SD SD7 2-0,8 0,6 5SD7 2- Teknik Ölçüler 2-kutuplu 3-kutuplu 5SD kontaks z 5SD kontaks z * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

16 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar nce Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II -kutuplu 5SD7 2-0 kontaks z fiemalar 2-kutuplu -kutuplu 5SD kontaks z 5SD7 2-0 kontaks z 3-kutuplu 5SD kontaks z 5

17 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Standart Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Genel aç klamalar Alçak gerilim yük sistemlerinin korunmas için parafudrlar Kaybolmayan vida tekni i Tüm klemelerin kodlanmas Afl r gerilim s n rlay c s parafudrlar n, 5SD müflterek baralar sayesinde 5SY serisi otomatik sigortalar ve 5SM serisi hata ak m koruma anahatarlar ile birlikte montaj yap labilir. Teknik Özellikler Tasar m Siparifl no. Kategori Standart tip monofaze afl r gerilim s n rlay c s parafudrlar N/PE Kontaks z Enversör kontakl De ifltirilebilir Sabit koruma De ifltirilebilir Sabit koruma De ifltirilebilir koruma terminalli terminalli koruma terminalli terminalli koruma terminalli 5SD SD SD SD7 66-5SD7 6- E DIN VDE ya göre C s n f ; IEC 663- e göre s n f II; EN 663- e göre tip 2. Anma gerilimi U N Maksimum iflletme gerilimi U c L/N Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) L/N N/PE Afl r gerilim maksimum deflarj ak m I maks (8/ μs) L/N Y ld r m impuls ak m Iimp (0/ μs) Koruma s n r gerilimi Up L/N L/PE kv kv ,,,, Açma süresi t A L/N L/PEN Maksimum ön sigorta Maksimum back-up koruma yap ld nda k sa devre kesme kapasitesi TOV gerilimi U T L/N Ortam s cakl Koruma s n f letken kesidi nce çok telli Tek telli DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj derinli i Montaj flekli Optik fonksiyon ve ar za göstergesi Enversör kontak Enversör kontak için iflletme gerilimi, max. Enversör kontak için iflletme ak m, max. Omik/Endüktif yük AC Omik/Endüktif yük DC Enversör kontak için iletken kesidi nce çok telli / Tek telli A eff V/s C TE* mm DC V ,5... 0, (70 tasar m) EN ye göre 35 mm standart montaj ray Evet gl/gg gl/gg gl/gg gl/gg gl/gg 5/5 5/5 5/5 5/5 IP Hay r Hay r Hay r Evet Evet 0 A/ A 0,2 A/30 ma 5/,5 6 * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

18 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Standart Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Tasar m Siparifl no. Kategori Anma gerilimi U N Standart tip çok kutuplu de ifltirilebilir koruma terminalli afl r gerilim s n rlay c s parafudrlar Kontaks z 3-kutuplu Enversör kontakl -kutuplu 3-kutuplu -kutuplu 5SD SD SD7 63-5SD7 6- E DIN VDE ya göre C s n f ; IEC 663- e göre s n f II; EN 663- e göre tip /0 230/0 230/0 230/0 Maksimum iflletme gerilimi U c L/N veya L/PEN Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) L/N veya L/PEN, kutuplu / 3 kutuplu N/PE /60 /60 Afl r gerilim maksimum deflarj ak m I maks (8/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu Koruma s n r gerilimi Up L/N veya L/PEN, kv kv /,,,5 /,,,5 Açma süresi t A L/N veya L/PEN Maksimum ön sigorta Maksimum back-up koruma yap ld nda k sa devre kesme kapasitesi A eff gl/gg gl/gg gl/gg gl/gg TOV gerilimi U T L/N veya L/PEN Ortam s cakl Koruma s n f V/s V/ms C 5/ IP 5/5 0/0 5/5 5/5 0/0 iletken kesidi nce çok telli Tek telli 0,5... 0, DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj derinli i Montaj flekli Optik fonksiyon ve ar za göstergesi Enversör kontak Enversör kontak için iflletme gerilimi, max. Enversör kontak için iflletme ak m, max. Omik/Endüktif yük AC Omik/Endüktif yük DC TE* mm DC V (70 tasar m) EN ye göre 35 mm standart montaj ray Evet Hay r Hay r Evet Evet 0 A/ A 0,2 A/30 ma Enversör kontak için iletken kesidi nce çok telli / Tek telli,5/,5 * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir. 7

19 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Standart Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Seçim ve Siparifl Bilgileri K sa Devre Kesme Kapasitesi Anma / Maksimum Standart tip afl r gerilim s n rlay c s parafudr -kutuplu, Sabit (Koruma terminali sabit) Kontaks z / Enversör kontakl / TE* Siparifl No. 5SD SD7 66- Yaklafl k A rl k Adet/kg 0, 0, Kutu / Adet 5SD kutuplu, de ifltirilebilir koruma terminalli Kontaks z / Enversör kontakl / 5SD SD7 6-0,30 0,3 5SD7 6- N/PE, -kutuplu, de ifltirilebilir koruma terminalli Kontaks z / 5SD ,3 3-kutuplu, de ifltirilebilir koruma terminalli, TN-C sistemleri için 3+0 devreli Kontaks z / Enversör kontakl / 3 3 5SD SD7 63-0,393 0,3 5SD kutuplu, de ifltirilebilir koruma terminalli, TT ve TN-S sistemleri için 3+ devreli Kontaks z / Enversör kontakl / 5SD SD7 6-0,33 0,3 5SD * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

20 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Standart Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Teknik Ölçüler 5SD7 6-0 ve 5SD7 8-0 kontaks z 5SD7 6-0 kontaks z 5SD kontaks z 5SD kontaks z fiemalar 5SD7 6-0 kontaks z 5SD7 6-0 kontaks z 5SD kontaks z 5SD kontaks z 9

21 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar D S n f, Tip 3, S n f III Genel aç klamalar De ifltirilebilir koruma terminalli Monofaze ve trifaze için Anma gerilimi U N = 2 V, U N = 60 V, U N = V veya U N = 230 V AC ve DC için uygun Kontakl Tüm klemelerin kodlanmas 35 mm standart montaj ray na kolay ba lant Teknik Özellikler Tasar m Siparifl no. Kategori Anma gerilimi U N Anma ak m I N ( 30 C de) A Çok kutuplu parafudrlar, de ifltirilebilir koruma terminalli 2-kutuplu -kutuplu 5SD7 32-5SD SD SD7 32-5SD7 3- E DIN VDE ya göre D s n f ; IEC 663- e göre s n f III; EN 663- e göre tip / x26 Maksimum iflletme gerilimi U c Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) Afl r gerilim maksimum deflarj ak m I maks (8/ μs) Kombine afl r gerilim U oc Koruma s n r gerilimiup Açma süresi t A Maksimum ön sigorta Ortam s cakl Koruma s n f letken kesidi nce çok telli Tek telli DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj derinli i Montaj flekli Optik fonksiyon ve ar za göstergesi Kontak Kontak flekli Kontak için maksimum iflletme gerilimi Kontak için maksimum iflletme ak m DC V ,5 2,5, ,5 2,5 kv V A C 6 500/ gl/gg / 00 gl/gg 700/0 00 gl/gg 2 550/ gl/gg 0 00 gl/gg IP TE* mm V A 0,2... 0,2... 2,5 6 (70 tasar m) EN ye göre 35 mm standart montaj ray Evet Evet Normalde aç k kontak * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

22 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar D S n f, Tip 3, S n f III Seçme ve Siparifl Bilgileri Parafudrlar, de ifltirilebilir koruma terminalli Anma gerilimi Un TE* Siparifl No. Yaklafl k A rl k Adet/kg Kutu / Adet 2-kutuplu Normalde aç k kontakl, DC V SD7 32-5SD SD SD7 32-0,07 0,08 0,026 0,027 5SD kutuplu Normalde aç k kontakl, DC V 230/0 2 5SD7 3-0,056 Teknik Ölçüler 2-kutuplu -kutuplu fiemalar 2-kutuplu * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir. 2

23 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Koruma Adaptörleri D S n f, Tip 3, S n f III Genel aç klamalar Elektronik cihazlar n afl r gerilimden korunmas için Görsel durum göstergesi SCHUKO soket ç k fllar için uygun, ISDN, TV, SAT, TELE, TAE Teknik Özellikler Tasar m Siparifl no. Kategori Hat Anma gerilimi U N (güç kayna ) Anma ak m I N / Ortam s cakl A/ C Afl r gerilim s n rlay c s koruma adaptörleri (SCHUKO), Priz TK analog/ TAE ISDN TV/radyo TK analog/ RJ2 TV/SAT 5SD SD SD SD SD SD E DIN VDE ya göre D s n f ; IEC 663- e göre s n f III; EN 663- e göre tip / / / / / /30 Maksimum iflletme gerilimi U c (güç kayna ) L/N L-(N)-PE Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) Kombine afl r gerilim U oc kv Koruma s n r gerilimi U p L-N/L-PE Açma süresi t a Yük Anma gerilimi U N (güç kayna ) Anma ak m I N /Ortam s cakl nda kv A/ C, /30,2,5/,2,5/,2,5/,2,5/,2,5/ Maksimum iflletme gerilimi U c (güç kayna ) L/N L-(N)-PE Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) L-N L-PE Kombine afl r gerilim U oc DC V DC V kv , ,65 2, , , ,5 5 Koruma s n r gerilimi U p L-N/L-PE kv/μs de gerilim s n r L-L L-N L-PE I n deki art k gerilim L-L L-N L-PE Açma süresi t a L-L L-N L-PE Limit freka f G (3 db) 00 Ω sistemde (tip.) 600 Ω sistemde (tip.) Genel Ortam s cakl UL 9 e göre tutuflma kategorisi IEC e göre koruma s n f kv,2 0,9 0,7/ 0,9 0,9 0,7/ 0,9 V V V V V V C L-/N/PE 00 L-/N/PE V0 IP khz khz ,8 GHz khz ,8 GHz 22

24 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Koruma Adaptörleri D S n f, Tip 3, S n f III Seçim ve Siparifl Bilgileri Afl r gerilim koruma adaptörleri Prizler için Siparifl No. Yaklafl k A rl k Adet/kg 5SD ,5 Kutu / Adet Telekomünikasyon cihazlar /TAE için 5SD ,56 ISDN/RDSI için 5SD ,56 TV/radyo için 5SD ,56 Telekomünikasyon cihazlar /RJ2 için 5SD , SAT(uydu) tesisatlar için 5SD ,56 23

25 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Koruma Adaptörleri D S n f, Tip 3, S n f III Teknik Ölçüler fiemalar 2

26 Yard mc Donan mlar Alçak Gerilim Parafudrlar için Seçim ve Siparifl Bilgileri Tasar m Siparifl no. Kategori Anma gerilimi U N Anma ak m I N ( 30 C de) Maksimum iflletme gerilimi U c Maksiumm ön sigorta Maksimum back-up koruma yap ld nda k sa devre kesme kapasitesi Ortam s cakl Koruma s n f letken kesidi nce çok telli Tek telli DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj flekli A V A elf C TE* Parafudr için geçifl klemei 5SD7 90- IEC 663-:998-02, UL 059, UL 86E 2230 DC/AC 500 gl/gg IP EN ye göre 35 mm standart montaj ray Seçim ve Siparifl Bilgileri Parafudr için geçifl klemei Siparifl No. Yaklafl k A rl k Adet/kg Kutu / Adet Parafudr için geçifl klemei 5SD7 90-0,9 Koruma terminalleri 5SD SD7 parafudrlar için, kategori B s n f, tip, s n f I 5SD7 parafudrlar için L/N 5SD7 ve 5SD7 parafudrlar için N/PE 5SD7 kombine parafudrlar için, kategori B s n f, tip, s n f I Parafudr L/N 5SD7 ve 5SD7 parafudrlar için N/PE 5SD7 8-0,2 5SD ,2 5SD7 8-0,29 5SD ,2 5SD SD7 28-5SD7 68-5SD7 2. ve 5SD7. kombine parafudrlar için, kategori C s n f, tip 2, s n f II 5SD7 2 ve 5SD7 kombine parafudrlar için L/N 5SD7 6. parafudrlar için, kategori C s n f, tip 2, s n f II L/N parafudrlar parafudrlar 5SD7 28-0,052 5SD ,09 5SD7 68-0,05 5SD ,0 * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

27 Yard mc Donan mlar Alçak Gerilim Parafudrlar için Koruma terminalleri 5SD7 37- Parafudrlar için, standart tip, 2-kutuplu, 5SD7 32-., kategori D s n f, tip 3, s n f III Anma gerilimi Un = 230 V Anma gerilimi Un = V Anma gerilimi Un = 60 V Anma gerilimi Un = 2 V Parafudrlar için, standart tip, -kutuplu, 5SD7 3-, kategori D s n f, tip 3, s n f III Siparifl No. 5SD7 37-5SD SD SD7 37- Yaklafl k A rl k Adet/kg 0,028 0,027 0,026 0,027 5SD7 38-0,62 Kutu / Adet Müflterek baralar Kombine parafudrlar için TN-S/TT ve -kutuplu hata ak m koruma anahtarlar (5SM ve 5SM3) TN-S/TT ve -kutuplu hata ak m koruma anahtarlar (5SY) TN-C ve 3-kutuplu hata ak m koruma anahtarlar (5SM ve 5SM3) TN-C ve 3-kutuplu otomatik sigorta (5SY) 5SD7 08 0,33 5SD ,3 5SD ,079 5SD ,08 Çok kutuplu parafudrlar için TN-S/TT ve -kutuplu otomatik sigorta (5SY) 5SD ,0 TN-C ve 3-kutuplu otomatik sigorta (5SY) 5SD ,06 Teknik Ölçüler 26 * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

28 Bölge Adreslerimiz STANBUL BÖLGES Yakac k Cad. No: 3870 Kartal STANBUL Tel : (026) Faks : (026) ADANA BÖLGES Fuzuli Cad. Gülek Sitesi B Blok No: 75/E 0 ADANA Tel : (0322) Faks : (0322) BURSA BÖLGES Selvili Cad. No Osmangazi BURSA Tel : (022) Faks : (022) ANKARA BÖLGES Esat Caddesi No: Küçükesat ANKARA Tel : (032) Faks : (032) ZM R BÖLGES Akdeniz Cad. No. Birsel fl Merkezi Kat:/ 35 Alsancak ZM R Tel : (0232) 70 0 Faks : (0232) 70 Bölge Bürolar m z SAMSUN BÜROSU Cumhuriyet Cad. No: 26 Açmak flhan Kat: SAMSUN Tel : (0362) Faks : (0362) Gsm : (0533) 5 83 KAYSER BÜROSU Kalpakl o lu Mah. Yenisu Sok. Dünya fl Merkezi B Blok No: Kat: KAYSER Tel : (0352) Faks : (0352) Gsm : (0533) KONYA BÜROSU K. hsaniye Mah. fiahina a Sk. Haz m Uluflahin fl Merkezi A Blok Kat: No: 50 KONYA Tel : (0332) Faks : (0332) Gsm : (0533) MALATYA BÜROSU Sar c o lu Mah. Matim fl Merkezi A Blok Kat: 6 No: 30 MALATYA Tel : (022) Faks : (022) Gsm : (0533) DEN ZL BÜROSU Doktorlar Cad. Tokcan flhan No: 50 K: D: 00 DEN ZL Tel : (08) Faks : (08) Gsm : (0533) GAZ ANTEP BÜROSU Muammer Aksoy Blv. Prestij fl Merkezi Kat: D: fiehitkamil GAZ ANTEP Tel : (032) 0 83 Faks : (032) 0 93 Gsm : (0533) KOCAEL BÜROSU Ömera a Mah. Cumhuriyet Cad. Hikmet Han m fl Mer. Kat:3 No:7 0 zmit KOCAEL Tel : (0262) Faks : (0262) Gsm : (0533) TRABZON BÜROSU skender Pafla Mah. Derviflo lu Sk. Bayraktarlar fl Han Kat: No: 78 TRABZON Tel : (062) Faks : (062) Gsm : (0533) ESK fieh R BÜROSU stiklal Mah. Baflan Sok. No: At lgan flhan Kat: No: ESK fieh R Tel : (0222) 2 2 Faks : (0222) 2 2 Gsm : (0532) ANTALYA BÜROSU K flla Mah. Güllük Cad. Soytafl ve Ulukut fl Merkezi No: 0/6 070 ANTALYA Tel : (022) Faks : (022) Gsm : (0533) TEK RDA BÜROSU Muhittin Mah.Küçük Eyüp Sok. Bayol fl Mer. Kat:2 No: Çorlu TEK RDA Tel : (0282) Faks : (0282) Gsm : (0533)

29 Sieme Sanayi ve Ticaret A.fi. Otomosyon ve Kontrol Sistemleri Yakac k Cad. No: 3870 Kartal STANBUL Tel : Faks : Teknik Destek Hatt : 0 77

Çevreye duyarlı - geri dönüşümlü karton - çerçeve standartlara uygun mürekkep. 1 030 00 Tek kutuplu 2

Çevreye duyarlı - geri dönüşümlü karton - çerçeve standartlara uygun mürekkep. 1 030 00 Tek kutuplu 2 Legrand ambalajlar parafudrlar 230-400 V tip 1 Pratik ve ekolojik Legrand, ambalajları üretim garantisi altında fabrika kontrollü ve ürünlerin orjinalliğini belirtecek şekilde tasarlanmıştır 030 23 030

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları Yeni SENTRON Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak akım koruma röleleri) 5SL Classic Serisi Otomatik Sigortalar 5SL... -.YA, ka 000 Konutlar ve Ticari Binalar çin Ekonomik Otomatik

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Parafudrları. Alçak Gerilim

Parafudrları. Alçak Gerilim Alçak Gerilim Parafudrları Alçak Gerilim Parafudrları İçindekiler Genel Bilgiler...149 Parafudrların Seçimi...149 Up Koruma Seviyesi... 149 Imax, Maksimum Akım Değeri... 149 In, Nominal Akım Değeri...

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD www.federal.com.tr Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD Yüksek gerilim hat ar zalar, y ld r m düþmeleri ve kesici açmas gibi nedenler sonucu

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI

HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI HAA AKIMI KORUMA AAHARLARI Elektrik Kaçaklar na Karfl Korunmada Can Ve Mal Güvenli inin Sa lanmas Şekil : Hata Çeşitleri 5 A e kadar anma ak mlar nda üretilen Siemens Hata Ak m Koruma Anahtarlar, herhangi

Detaylı

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler CDBa Standart: IEC 0- Açma e risi: B ve C e rileri Kesme kapasitesi: 000A Fonksiyon CDBa serisi otomatik sigortalar afla daki fonksiyonlar yürütür: Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas K sa devrelere

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLAMA KILAVUZU Yıl içerisinde yıldırım düşme olasılığı sıklığına, yıldırımın nasıl meydana geldiğine, binanızın bulunduğu yere ve korunmasını istediğiniz teçhizatınızın

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar 5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar BETA Alçak Gerilim Devre Koruma Yeni 5SL6 serisi otomatik sigortaların kısa devre kesme kapasitesi 6 ka dir. Bu otomatik sigortalar, tüm Siemens otomatik sigortaların göstermiş

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. Modeller: , YM-380SX

Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. Modeller: , YM-380SX Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Modeller: YM-220SX, YM-380SX UYARI! Montaj işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR PROTODUR ve PROTOTHEN X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR ALÇAK GER L M KABLOLARI YE 3 MV (N2XCY) 0,/1 kv TS IEC 21 (VDE 02) YE

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

TBS Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri

TBS Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri TBS Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri TBS 4 ALT ÜRÜN GRUBUNA AYRILMAKTADIR 1 TBS 2 Alçak Gerilim Parafudr Sistemleri(Surge Arrester Systems) Paralel Pazar Stratejisi Eşpotansiyel Sistem Ürünleri

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 2 Ekim 205 Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) TL YEN NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER : 0 3 8 3 8.5 2 2 6.5 6 3RT205AP0 3RT205AP02 3RT206AP0

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

SM6-36 serisi Uygulama alanlar

SM6-36 serisi Uygulama alanlar Uygulama alanlar Tan mlamalar OG/AG transformatör istasyonlar ve endüstriyel da t m istasyonlar nda kullan lan SM6-36 hücre türleri afla da belirtilmifltir. IM, IMC: Yük ay r c l girifl ç k fl QM: Sigorta

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler 44 Serisi - Minyatür PCB Röleler 6-10 A Özellikler 44.52 44.62 2 kutuplu röle değerleri 44.52-2 kutup 6 A (5 mm pin mesafesi) 44.62-2 kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) PCB montaj - direkt ya da PCB soketli

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar OBO koruma ve kıvılcım aralıkları, iflletim uyarınca birbirine ba lı bulunmaması gereken sistem parçalarını birbirinden galvanik olarak ayırmaya ve köprülemeye yaramaktadır. Galvanik ayırma, ör n. korozyon

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS JUMO GmbH & Co. KG Almanya JUMO Instrument Co. Darende Ltd. İş Merkezi JUMO No:17 Process D.4, Control, Inc. Posta adresi: 035 Germany Almanya Ataşehir - İstanbul TR Faks: Phone: +49 +49 661 6000 661 600607

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir seri... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00205 Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR PROTODUR ve PROTOTHEN X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR H05VU / H07VU / H07VR (NYA) TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 02813) H05VK / H07VK

Detaylı

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S GORTLI ve S GORTSIZ YÜK YIRICILR Sigortal Yük y r c lar Ç NEK LER FSF NH00 / FSF 0 FSF 400 NH1 / 0 NH2 / 400 FSF 60 NH / 60 Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler Özellikler 1 & 2 kutuplu arayüz modelleri Düşük seviyeli anahtarlama kapasitesi için 5 μm altın kontaklar 49.31-50x0-1 kutup 10 (vidalı uç) 49.52-50x0-2 kutup 8 (vidalı uç) 49.72-50x0-2 kutup 8 (vidasız

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

Sayfa 12-2 Sayfa 12-2

Sayfa 12-2 Sayfa 12-2 Sayfa -2 Sayfa -2 AC SİGORTA YUVALARI Gösterz model: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N Göstergeli model: 1P x38, 14x51 ve 22x58mm sigortalar için IEC sınıfı gg veya am. IEC anma akımı: 32A, 50A, 5A I EC anma gerilimi

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Ekim 5 fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi EK M 5 Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

PDF versiyonu, Şubat 2012

PDF versiyonu, Şubat 2012 PDF versiyonu, Şubat 2012 İçindekiler Ürünlere genel bakış TRABTECH İçindekiler bölümü doğru ürüne hızlı şekilde ulaşmanızda size yardımcı olur 2 Enerji ve sinyal kalitesi Daha yüksek süreklilik 4 Etkin

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı