Alçak Gerilim Parafudrlar. Katalog Mart A dan Z ye Enstalasyon Tekni i. parafudr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alçak Gerilim Parafudrlar. Katalog Mart 2007. A dan Z ye Enstalasyon Tekni i. parafudr"

Transkript

1 Katalog Mart 07 parafudr A dan Z ye Etalasyon Tekni i

2 Alçak Gerilim Parafudrlar Genel Bilgi Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar Kombine Parafudrlar Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Yard mc Donan mlar Ürün tan t m Girifl Alçak Gerilim için Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I ve C S n f, Tip 2, S n f II nce Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Standart Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay s c Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar D S n f, Tip 3, S n f III Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Koruma Adaptörleri D S n f, Tip 3, S n f III Aç k gerilim parafudrlar için

3 Genel Bilgi Ürün Tan t m Tan t m Alçak Gerilim için Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I De ifltirilebilir koruma terminalli TN-C, TN-S ve TT topraklama sistemlerine uygun Maksimum iflletme gerilimi U c V AC K sa devre kesme kapasitesi Enversör kontakl Elektrik sayac öncesi ana da t m panolar için. Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I ve C S n f, Tip 2, S n f II De ifltirilebilir koruma terminalli TN-C, TN-S ve TT topraklama sistemlerine uygun Maksimum iflletme gerilimi U c V AC K sa devre kesme kapasitesi (I n 0/ μs) Enversör kontakl Ana da t m panolar için nce Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II De ifltirilebilir koruma terminalli 2, 3 ve -kutup (TN-C, TN-S ve TT topraklama sistemlerine uygun) Maksimum iflletme gerilimi U c V AC K sa devre kesme kapasitesi (I n 8/ μs) K sa devre kesme kapasitesi (I maks 8/ μs) Enversör kontakl veya kontaks z Tali da t m panolar için nci tip 2 mm/kutup Standart Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II De ifltirilebilir koruma terminalli veya sabit koruma terminalli, 2, 3 ve -kutuplu (TN-C, TN-S ve TT topraklama sistemlerine uygun) Maksimum iflletme gerilimi U c V AC K sa devre kesme kapasitesi (I n 8/ μs) K sa devre kesme kapasitesi (I maks 8/ μs) Enversör kontakl veya kontaks z Tali da t m panolar için Standart tip 8 mm/kutup ( TE/kutup) Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar D S n f, Tip 3, S n f III De ifltirilebilir koruma terminalli Monofaze ve trifaze flebekeler için Anma gerilimi - Monofaze 2 V, 60 V, V, 230 V AC/DC - Trifaze 230/0 VAC Kontakl En son da t m panolar için Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Koruma Adaptörleri D S n f, Tip 3, S n f III SCHUKO toprakl prizlere tak labilir Durum göstergesi Alçak gerilim parafudrlar için yard mc donan mlar Parafudr için geçifl klemei Koruma terminalleri Müflterek baralar TE otomat geniflli inde olup 8 mm dir. 2

4 Genel Bilgi Girifl Genel Tan t m Y ld r m ve Afl r Gerilime Karfl Korumaya Girifl Afl r gerilim, önemli miktarda elektrikli ve elektronik cihazlar ile çeflitli üniteleri tahrip etmektedir. Bu zarar endüstriyel ve ticari tesislerle s n rl kalmamaktad r. Günlük olarak kullan lan ev aletlerinin yan s ra bina yönetim sistemleri de etkilenmektedir. Afl r gerilime karfl etkin bir koruma olmad nda, cihazlarda oluflan zararlardan dolay yüksek maliyetli tamirat yada yeni al m riski bulunmaktad r. Afla da birçok sektörden listelenen parçalar n hassas elektronik devreleri vard r. Bu nedenle bunlar afl r gerilimden s kl kla zarar görmektedirler. fiüphesiz, afl r gerilimin neden oldu u hasarlar önleyici tedbirlerin al nmas ticari ve endüstriyel sektörler için oldu u kadar konutlar için de ilgi çekicidir. Bina yönetim sistemleri için etkin bir afl r gerilim koruma anlay fl, güç kayna, telefon, anten/yay n al m, veri iflleme ve kontrol sistemlerini kapsamaktad r. Önemli olan, bir yüke ba l olan bütün kablolar n uygun bir parafudrla korunmas d r. Hemen hemen bütün cihazlar n bir güç kayna vard r. Örne in, bir televizyon, anten kablosundan sa lanan bir al m sinyaline ihtiyaç duyar. Sinyallerin antenden veya genifl bant kablosundan gelmesine bakmadan, hem anten girdileri hem de televizyonun güç kayna korunmal d r. Her yönden iyi ve uygun bu tür bir koruma ihtiyac di er bütün cihazlara ve ünitelere eflit flekilde uygulan r. Bina yönetim sistemleri ve endüstri Is tma kontrolleri D fl ayd nlatma Panjur kontrolleri Garaj kap s çal flt r c lar Merkezi I&C Havaland rma sistemi Alarm sistemleri Yang n alarmlar Kapal devre sistemi fllem bilgisayarlar Ofis donan mlar Bilgisayarlar Yaz c lar Haberleflme sistemleri Faks makineleri Fotokopi makineleri Konutlar Bulafl k makineleri Otomatik çamafl r makineleri Çamafl r kurutucular Kahve makineleri Buzdolaplar Derin-dondurucular Mikrodalga f r nlar Elektrikli pifliriciler Telefon sistemleri lgili donan mlar n toplam de eriyle iliflkili olarak, genellikle, uygun koruyucu cihazlar n kurulma maliyeti, elektrikli donan m n tek bir parças n n hasardan kurtar ld zaman kendi masraf n amorti etmektedir. Performa parametrelerinin afl lmamas flart yla, afl r gerilim koruyucular birçok kez çal flmaktad r. Böylece kullan c n n kazanc n büyük ölçüde artt rmaktad r. Afl r gerilim korumas n n kapsaml kavram Temeller Geçici afl r gerilim, elektrik atlamalar, elektrik devrelerinin anahtarlama ifllemleri ve elektrostatik boflal mlardan kaynaklanmaktad r. Y ld r ma karfl koruyucu parafudrlar ve afl r gerilim s n rlay c s parafudrlar taraf ndan sa lanan koruma olmadan, binalar n sa lam bir flekilde yap lm fl olan düflük gerilim besleme flebekeleri veya endüstriyel tesisler bile bir y ld r m çarpmas ile boflalan enerjiyle bafla ç kamazlar. Afl r gerilim, saniyenin milyonda birinde meydana gelmektedir. Bununla birlikte, söz konusu en yüksek gerilimler, panolardaki kablolar aras ndaki elektrik devrelerini veya yal t m tahrip edebilir. Ve hatta bir elektrikli veya elektronik cihaz, CE sembolünü almak için gerekli olan IEC 0005 ye göre ak m dayan kl l k testini geçse bile, elektromanyetik uyumlulu a göre (EMC) bütün çevresel etkilere zarar görmemifl bir flekilde dayanacak pozisyonda de ildir. Elektrikli cihaz n afl r gerilimden zarar görmesini engellemek için, sinyal al c lar ve güç kaynaklar gibi tehlike alt ndaki bütün ara birimler parafudrlara ba lanmal d r. Gerekli olan, uygulaman n durumuna göre, önleyici ve s n rlay c özelliklerin koruma devresinde tek bafl na ya da kombinasyonlarda düzenlenmelerindeki farkl l klardan dolay, k v lc m aral, gaz doldurulmufl parafudrlar, varistör ve supresör diyotlar gibi bileflenlerdir. Bir sonraki hasara afl r gerilim neden olabilir Afl r gerilim, birçok elektrikli ve elektronik donan m tehlikeye sokmakta ve tahrip etmektedir. Son birkaç y lda, vakalar n s kl nda ve gerçekleflen hasar n toplam maliyetlerinde ani bir art fl meydana gelmifltir. Gayrimenkul sigortas flirketleri taraf ndan yay nlanan istatistikler durumu aç kça ortaya koymaktad r. Cihazlardaki hasarlar ve bunlar n tahribatlar, cihazlar n devaml olarak haz r beklemesi gerekti inde daha s kl klar meydana gelmektedir. Ancak, tamiratlar ve yenilemeler mevcut olan tek maliyet uuru de ildir. Maliyetler ayn zamanda, etkilenen parçalar n kullan lamamas ndan ve hatta belki de yaz l m ve veri kayb ndan do maktad r. Hasar profilleri, genelde, hasar gören kablolardan, bas l devre-panelleri ve anahtarlama cihazlar ndan bina hizmetlerinin önemli mekanik hasarlar na kadar her fleyi kapsamaktad r. Bu hasar, alçak gerilim, parafudrlar ile güvenilir bir flekilde önlenebilir. Hobi ve Bofl Zaman Televizyon Anten yükselticileri Video kaydediciler DVD oynat c lar HiFi sistemleri Bilgisayarlar Elektrikli müzik aletleri CB telsiz sistemleri 3

5 Genel Bilgi Girifl Y ld r mdan ve Afl r Gerilimden Korunma- NEDEN? Güçlü bilgi sistemleri bizim modern endüstriyel toplulu umuzun ana hatlar n flekillendirirler. Bu tip sistemlerde bir hata veya ar za genifl kapsaml sonuçlar do urabilir. Bunlar, hizmet ve endüstri flirketlerinin iflas etmesine dahi neden olabilir. Hatalar n sebepleri çok fazlad r ve elektromanyetik etkilerin büyük bir rolü vard r. Yüksek düzeyde teknik ve elektromanyetik bir çevrede, elektrikli ve elektronik cihazlar n ve sistemlerin, sadece durup karfl l kl etkilenmelerini beklemek ak ll ca olmaz, ard ndan ortaya ç kan problemleri çözmenin bedeli çok a r olabilir. Bu durumda; hata, hasar ve etkilenme riskini azaltacak koruyucu önlemler almak ve planlamak esast r. Bunlara karfl n, elektronik sigorta flirketlerinin hasar ve kay p istatistikleri oldukça endifle vericidir: fiikayetlerin dörtte birinden fazlas elektromanyetik etkileflime ba l afl r gerilimden kaynaklanmaktad r: Afl r gerilim topraklama rezista ndan gerilim atlamas na ek olarak, afl r gerilimler, ayr ca elektromanyetik y ld r m alan n n indüksiyon etkisinden dolay elektrikli bina tesislerinde, ba l sistemlerde ve cihazlarda meydana gelir (bak n z: sayfa 5 teki flekil: Durum b). Bu indüklenmifl afl r gerilimlerin ve do an ak mlar n oluflturdu u enerji direkt y ld r m çarpma ak m n nkinden oldukça azd r ve bu sebepten 8/ μs lik afl r ak m dalgas yla tan mlanabilir ( bak n z flekil: mpuls test ak mlar örnekleri). Direkt y ld r m çarpmas ndan ak m tafl mayan bileflenler ve cihazlar bu nedenle 8/ μs lik afl r ak mlar kullan larak kontrol edilmifllerdir. I[] _532a 50 Di er hmal H rsl k ve kas t 22,9 % 27, % 5, %,6 % 0,8 % 5,6 % Yang n t [μs] Devreye alma 23,7 % Afl r gerilim (Y ld r m boflaltma ve anahtarlama ifllemleri) Kaynak:0 Elektronikte hasarlar n nedenleri, 7370 flikayetin analizi (Sigorta flirketleri) Afl r Gerilim Nedenleri Nedenlerine göre afl r gerilim iki gruba ayr l r: LEMP (y ld r m n elektromanyetik etkisi Lightning ElectroMagnetic Pulse) - atmosferin etkisiyle meydana gelen afl r gerilimler (örne in do rudan y ld r m çarpmas, elektromanyetik y ld r m alanlar ) SEMP (anahtarlaman n elektromanyetik etkisi Switching ElectroMagnetic Pulse) anahtarlama çal flmas sonunda meydana gelen afl r gerilim (örne in hatta oluflan k sa devrenin etkisi, yüklerin normal anahtarlanmas ) Gök gürültülü f rt nalar n sonucu olan afl r gerilimler, do rudan/kapanma veya uzaktan y ld r m çarpmas sonucunda oluflurlar. (Bak n z: sayfa 5 teki flekil) Do rudan veya yak n plan çarpmas, bir binan n paratoner sistemine, onun hemen yak n ndakine veya bir binan n elektrik iletim sistemine (örne in alçak gerilim güç kayna, TC ve iletim hatlar ) y ld r m çarpmas d r. Oluflan afl r ak m ve gerilimler, geniflli ine ve gücüne ra men korunacak sistem için belirli bir tehdittir. Do rudan veya yak ndan y ld r m çarpmas durumunda, afl r gerilim (Bak n z: sayfa 5 teki flekil) topraklama rezista ndan gerilim atlamas ve çevreye nazaran binan n potaiyelinde do an art fl sebebiyle afl r gerilimler oluflur. Bu, binalardaki elektrik teçhizat nda olabilecek azami yüklenme demektir. Afl r ak m n n karakteristik parametreleri 0/ μs lik bir afl r ak m dalga boyu ile tan mlanabilir (bak n z flekil: mpuls test ak mlar örnekleri). Avrupa Standartlar, Uluslararas ve Ulusal Standartlarda, do rudan çarpma durumunda koruma cihazlar ve bileflenler için test ak m olarak tan mlanm flt r. Su Y ld r ma karfl koruyucu parafudrlar için impuls test ak m 2 Afl r gerilim s n rlay c s parafurdlar için impuls test ak m mpuls test ak mlar örnekleri I max [] Dalga boyu[μs] Q [] W/R [J / Ω] / 8/ Koruma Kavram Uzaktan çarpmalar, korunan objeden uzak bir mesafeye düflen y ld r m çarpmalar, orta gerilim havai hat sistemlerindeki y ld r m çarpmalar veya buluttan buluta oluflan elektrik atlamalar d r(bak n z: sayfa 5 teki flekil: Durum 2a, 2b ve 2c ). Bu indüklenmifl afl r gerilimlerle ayn anda, uzaktan çarpmalar n bir binan n elektrik sistemi üzerindeki etkileri cihazlar, bileflenler ve 8/ μs lik afl r ak m dalgas na tekabül eden boyutlar yla kontrol edilir. Anahtarlama çal flmas na ba l afl r gerilimlerin sebepleri flunlard r: Endüktif yüklerin (örne in trafolar, reaktörler, motorlar) kesilmesi. Elektrik arklar n n (örne in ak m kaynaklar ) temas ve kesilmesi. Sigorta atmas. Bir binan n elektrik tesislerindeki anahtarlama çal flmas n n etkileri, 8/ μs lik afl r ak m dalga boyuyla, kararl l test etmek için simule edilmifltir. Direkt y ld r m düflmesi olas durumuna haz rl kl olmak ad na, kompleks bilgi ve güç sistemlerinin kullan labilirli inin süreklili ini sa lamak için, elektrik ve elektronik sistemlerinin afl r gerilime karfl korunmas için ek tedbirlerinin al nmas bir bina paratoner sistemi kadar gereklidir Afl r gerilimlerin bütün sebeplerini hesaba katmak önemlidir. Bu amaçla, y ld r m koruma alan koepti IEC (DIN V VDE V 085-) de gösterildi i gibi kullan l r. Bina, farkl tehlike seviyelerine göre bölgelere bölünmüfltür. Bu bölgeleri kullanarak, y ld r m ve afl r gerilim korumas için gerekli cihaz ve bileflenleri belirlemek mümkündür. 50 0, 2,5 x 0 6 0, x 0 3

6 Genel Bilgi Bir EMC-yönlü y ld r m koruma bölgesi kavram harici y ld r m korumas n (hava terminalleri, parafudrlar, topraklama), eflpotaiyel topraklamay, oda izolasyonunu ve güç ve bilgi sistemleri için afl r gerilim korumas n da içermelidir. Y ld r m koruma bölgelerinin (LPZ) tan m için, Y ld r m koruma bölgelerinin tan m tablosunda yap lan özellikleri kullan n z. Y ld r m koruma bölgelerinin tan m Y ld r m Koruma bölgesi LPZ 0 A LPZ 0 B LPZ LPZ 2, LPZ 3 Tan m Direkt y ld r m çarpmas na maruz kalm fl ve bu sebepten ötürü bütün y ld r m ak m n tafl mak zorunda olan elektrik tesisat n n bulundu u bölgeler. Bu durumda sönmemifl elektromanyetik alan oluflur. Elektrik tesisat n n direkt y ld r m çarpmas na maruz kalmad ama yine de sönmemifl elektromanyetik alanlar n oldu u bölgeler. Elektrik tesisat n n direkt y ld r m çarpmas na maruz kalmad ve 0A bölgesine göre ak mlar n azald bölge. Bu bölgede, elektromanyetik alan sönmüfl olabilir, yal t m ölçülerinin uygulanmas na göre de iflir. E er iletilmifl ak mlarda önemli bir düflüfl ve/veya elektromanyetik alan gerekliyse, müteakip bölgeler kurulmal d r. Bu bölgelerdeki talep, sistemin korunmas için gerekli çevre bölgelerine göre donat lmal d r. Girifl Taleplere ve tesisleri hususunda afl r gerilim koruma cihazlar na dayan larak yap lan yüklemelere uygun olarak, bunlar paratonerlere, parafudrlara ve kombinasyon önleyicilerine bölünmüfltür. Boflaltma kapasitesine nazaran en yüksek talepler y ld r m ak m ve LPZ 0 A dan LPZ e veya LPZ 0 A dan LPZ 2 ye y ld r m koruma bölgelerinden geçifli gerçeklefltiren kombinasyon önleyicilerine dayan larak yap lm flt r. Bu parafudrlar 0/ μs lik dalga boylu k smi y ld r m ak mlar n defalarca tafl yabilmelidir ve böylece bu y k c ak mlar n bir binan n elektrik sistemlerine yay lmas ndan kaç n lmal d r. Y ld r m koruma bölgesi LPZ 0 B den LPZ e kadar bu geçifl alanlar nda veya LPZ den LPZ 2 ye veya daha yüksek y ld r m koruma bölgelerinin geçifl alanlar na, afl r gerilimden korunmak için parafudrlar kurulmufltur. ndüklenmifl de olsa kendinden yarat ml da olsa, onlar n görevi yukar ak m koruma seviyesinin artan k sm n azaltmak ve sistemdeki afl r gerilimi s n rlamakt r. Y ld r m korunma bölgeleri s n rlar ndaki y ld r m ve afl r gerilim korumas, enerji ve bilgi sistemlerine de eflit derecede uygulan r. EMC-yönlü y ld r m koruma bölgeleri kavram nda tan mlanan önlemlerin bütüel yaklafl m, modern bir altyap n n kal c teçhizat n yapman n afla da birkaç örne i de görülen alçak gerilim parafudrlar ile mümkün olaca anlam na gelmektedir. Do rudan / Yak ndan Çarpma Harici y ld r m konumundaki çarpma, yap metodu (Endüstriyel tesislerde) kablolar, vs. 2a 2b a Afl r topraklama resizta nda (R st ) gerilim düflmesi b Döngülerdeki indüklenmifl gerilim L L2 L3 PEN kv 2c Uzaktan Çarpma 2a Orta-gerilim havai hatlardaki çarpma Bilgi teknik sistemi a R b Enerji sistemi 2b 2c Buluttan buluta flimflek çarpmas ndan meydana gelen havai hatlardaki afl r gerilim dalgalar Y ld r m kanal n n zemini Y ld r m boflalmas an ndaki afl r gerilimlerin sebepleri 5

7 Genel Bilgi Girifl LEMB LPZ 0 A LPZ 0 B ü LPZ Oda izalasyonu LEMB LPZ 0 B Havaland rma LPZ 3 ü ü LEMB LPZ 2 Terminal LPZ 2 ü ü ü ü LPZ 0 B Güç mühendisli i sistemi ü SEMP ü ü ü Bilgi tekni i sistemi LPZ ü Y ld r m koruma eflpotaiyel topraklama Y ld r m iletkeni lokal eflpotaiyel topraklama parafudr EMC - yönlü y ld r m koruma bölgesi kavram 6

8 Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar Alçak Gerilim için Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I Genel Aç klama Y ld r m korumas eflpotaiyel topraklamada güç hatlar n n kapsam n destekler Do rudan y ld r m çarpmas durumlar nda dahi alçak gerilim yük sistemlerinin afl r gerilime karfl korunmas için De ifltirilebilir koruma termanalli Elektrik sayac öncesi ana da t m panolar için Maksimum iflletme gerilimi U c : VAC, 50/60 Hz Y ld r m impuls test ak m dalga boyu 0/ μs Tüm klemelerin kodlanmas Kaybolmayan vida tekni i Teknik Özellikler Tasar m Siparifl no. Kategori Anma gerilimi U N Y ld r ma karfl koruyucu parafudrlar 5SD7 2-5SD7 3-5SD7 - E DIN VDE ya göre B s n f ; I EC 663- e göre s n f I; EN 663- e göre tip 230/0 230/0 230/0 Maksimum iflletme gerilimi U c L/N, N/PE, L/PEN Y ld r m impuls ak m I imp (0/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu /00 00 /00 00 /75 /75 /00 00 /00 00 Koruma s n r gerilimi U p L/N, N/PE, L/PEN K sa devre kesme kapasitesi I fi (AC) L/N veya L/PEN kv A, ,5 50, Açma süresi t A L/N veya L/PEN L-(N)-PE Maksimum ön sigorta Maksimum back-up koruma yap ld nda k sa devre kesme kapasitesi A eff gl/gg gl/gg gl/gg 50 TOV gerilimi U T L/N Ortam s cakl Koruma s n f letken kesidi nce çok telli Tek telli DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj derinli i Montaj flekli Enversör kontak Enversör kontak için iflletme gerilimi, max. Enversör kontak için iflletme ak m, max. Omik/Endüktif yük AC Omik/Endüktif yük DC Enversör kontak için iletken kesidi nce çok telli / Tek telli V/s V/ms C TE* mm DC V 5/5 0/ IP 0,5... 0, (70 tasar m) EN ye göre 35 mm standart montaj ray Evet 0 A/ A 0,2 A/30 ma,5/,5 5/5 6 5/5 0/0 8 * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir. 7

9 Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar Alçak Gerilim için Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I Seçim ve Siparifl Bilgileri Y ld r ma karfl koruyucu parafudrlar 2-kutuplu TT ve TN-S sistemleri için K sa devre kesme kapasitesi TE* Siparifl No. Yaklafl k A rl k Adet/kg 00 5SD7 2-0,732 Kutu / Adet 3-kutuplu TN-C sistemleri için SD7 3-0,909 -kutuplu TT ve TN-S sistemleri için SD7 -,30 Teknik Ölçüler 2-kutuplu 3-kutuplu 8 * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

10 Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar Alçak Gerilim için Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I -kutuplu fiemalar 2-kutuplu -kutuplu 3-kutuplu 9

11 Kombine Parafudrlar Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I ve C S n f, Tip 2, S n f II Genel aç klama Kombine parafudrlar, kategori B ve C, v.s. nin temel Kaybolmayan vida tekniği gereksinimlerini sağlayan parafudrlardır. Tüm klemelerin kodlanması Teknik özellikler Tasar m Siparifl no. Kombine parafudrlar 5SD7 2-5SD7 3-5SD7 - Kategori Anma gerilimi U N Maksimum iflletme gerilimi U c L/N, N/PE, L/PEN Y ld r m impuls ak m I imp (0/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu E DIN VDE ya göre B s n f ; I EC 663- e göre s n f I; EN 663- e göre tip 230/0 230/0 /00 00 /00 00 /75 /75 230/0 /00 00 /00 00 Koruma s n r gerilimi U p L/N, N/PE, L/PEN K sa devre kesme kapasitesi I fi (AC) L/N veya L/PEN kv A,5 00,5,5 00 Açma süresi t A L/N veya L/PEN L-(N)-PE Maksimum ön sigorta Maksimum back-up koruma yap ld nda k sa devre kesme kapasitesi A eff gl/gg gl/gg gl/gg 50 TOV gerilimi U T L/N V/s V/ms /5 0/0 /5 /5 0/0 Ortam s cakl Koruma s n f letken kesidi nce çok telli Tek telli C IP 0,5... 0, DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj derinli i Montaj flekli Optik fonksiyon ve ar za göstergesi Enversör kontak Enversör kontak için iflletme gerilimi, max. Enversör kontak için iflletme ak m, max. Omik/Endüktif yük AC Omik/Endüktif yük DC Enversör kontak için iletken kesidi nce çok telli / Tek telli TE* mm DC V 6 (70 tasar m) EN ye göre 35 mm standart montaj ray Evet Evet 0 A/ A 0,2 A/30 ma,5/, * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

12 Kombine Parafudrlar Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I ve C S n f, Tip 2, S n f II Seçim ve Siparifl Bilgileri Kombine parafudrlar 2-kutuplu TT ve TN-S sistemleri için K sa devre kesme kapasitesi TE* Siparifl No. Yaklafl k A rl k Adet/kg 00 5SD7 2-0,770 Kutu / Adet 3-kutuplu TN-C sistemleri için SD7 3-,0 -kutuplu TT ve TN-S sistemleri için SD7 -,30 Teknik Ölçüler 2-kutuplu 3-kutuplu * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

13 Kombine Parafudrlar Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar B S n f, Tip, S n f I ve C S n f, Tip 2, S n f II -kutuplu fiemalar 2-kutuplu -kutuplu 3-kutuplu 2

14 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar nce Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Genel Aç klama De ifltirilebilir koruma terminalli Alçak gerilim yük sistemlerinin korunmas içindir nce tip olmas nedeniyle yerden tasarruf Kaybolmayan vida tekni i Tüm klemelerin kodlanmas Teknik Özellikler Tasar m Siparifl no. Kategori Anma gerilimi U N Maksimum iflletme gerilimi U c L/N veya L/PEN, Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu Afl r gerilim maksimum deflarj ak m I maks (8/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu Çok kutuplu parafudrlar, V Kontaks z Enversör kontakl 5SD SD SD SD7 22-5SD7 23-5SD7 2- E DIN VDE ya göre C s n f ; IEC 663- e göre s n f II; EN 663- e göre tip /0 230/0 230/0 230/0 230/0 230/0 26 /60 / /60 / 26 Koruma s n r gerilimi U p L/N veya N/PEN, kv kv,,5,,,5,,5,,,5 Açma süresi t A L/N Maksimum ön sigorta Maksimum back-up koruma yap ld nda k sa devre kesme kapasitesi TOV gerilimi U T L/N Ortam s cakl Koruma s n f letken kesiti nce çok telli Tek telli DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj derinli i Montaj flekli Optik fonksiyon ve ar za göstergesi Enversör kontak Enversör kontak için iflletme gerilimi, max. Enversör kontak için iflletme ak m, max. Omik/Endüktif yük AC Omik/Endüktif yük DC V/s V/ms C , , mm 6 (70 tasar m) EN ye göre 35 mm standart montaj ray Evet 00 A gl/gg gl/gg gl/gg gl/gg gl/gg gl/gg eff DC V 5/5 0/ IP 5/5 5/5 0/0 5/5 0/0 5/5 5/5 0/0 Hay r Hay r Hay r Evet Evet Evet 0 A/ A 0,2 A/30 ma Enversör kontak için iletken kesidi nce çok telli / Tek telli,5/,5 3

15 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar nce Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Seçim ve Siparifl Bilgileri nce tip afl r gerilim s n rlay c s parafudrlar 2-kutuplu TT ve TN-S sistemleri için Kontaks z Enversör kontakl K sa devre Genifllik kesme kapasitesi anma/maksimum mm (TE*) / / 2 ( /3) 2 ( /3) Siparifl No. 5SD SD7 22- Yaklafl k A rl k Adet/kg 2,2 0,227 Kutu / Adet 5SD kutuplu TN-C sistemleri için Kontaks z Enversör kontakl / / 36 (2) 36 (2) 5SD SD7 23-0,3 0,330 5SD kutuplu TT ve TN-S sistemleri için Kontaks z Enversör kontakl / / 8 (2 2/3) 8 (2 2/3) 5SD SD7 2-0,8 0,6 5SD7 2- Teknik Ölçüler 2-kutuplu 3-kutuplu 5SD kontaks z 5SD kontaks z * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

16 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar nce Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II -kutuplu 5SD7 2-0 kontaks z fiemalar 2-kutuplu -kutuplu 5SD kontaks z 5SD7 2-0 kontaks z 3-kutuplu 5SD kontaks z 5

17 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Standart Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Genel aç klamalar Alçak gerilim yük sistemlerinin korunmas için parafudrlar Kaybolmayan vida tekni i Tüm klemelerin kodlanmas Afl r gerilim s n rlay c s parafudrlar n, 5SD müflterek baralar sayesinde 5SY serisi otomatik sigortalar ve 5SM serisi hata ak m koruma anahatarlar ile birlikte montaj yap labilir. Teknik Özellikler Tasar m Siparifl no. Kategori Standart tip monofaze afl r gerilim s n rlay c s parafudrlar N/PE Kontaks z Enversör kontakl De ifltirilebilir Sabit koruma De ifltirilebilir Sabit koruma De ifltirilebilir koruma terminalli terminalli koruma terminalli terminalli koruma terminalli 5SD SD SD SD7 66-5SD7 6- E DIN VDE ya göre C s n f ; IEC 663- e göre s n f II; EN 663- e göre tip 2. Anma gerilimi U N Maksimum iflletme gerilimi U c L/N Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) L/N N/PE Afl r gerilim maksimum deflarj ak m I maks (8/ μs) L/N Y ld r m impuls ak m Iimp (0/ μs) Koruma s n r gerilimi Up L/N L/PE kv kv ,,,, Açma süresi t A L/N L/PEN Maksimum ön sigorta Maksimum back-up koruma yap ld nda k sa devre kesme kapasitesi TOV gerilimi U T L/N Ortam s cakl Koruma s n f letken kesidi nce çok telli Tek telli DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj derinli i Montaj flekli Optik fonksiyon ve ar za göstergesi Enversör kontak Enversör kontak için iflletme gerilimi, max. Enversör kontak için iflletme ak m, max. Omik/Endüktif yük AC Omik/Endüktif yük DC Enversör kontak için iletken kesidi nce çok telli / Tek telli A eff V/s C TE* mm DC V ,5... 0, (70 tasar m) EN ye göre 35 mm standart montaj ray Evet gl/gg gl/gg gl/gg gl/gg gl/gg 5/5 5/5 5/5 5/5 IP Hay r Hay r Hay r Evet Evet 0 A/ A 0,2 A/30 ma 5/,5 6 * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

18 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Standart Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Tasar m Siparifl no. Kategori Anma gerilimi U N Standart tip çok kutuplu de ifltirilebilir koruma terminalli afl r gerilim s n rlay c s parafudrlar Kontaks z 3-kutuplu Enversör kontakl -kutuplu 3-kutuplu -kutuplu 5SD SD SD7 63-5SD7 6- E DIN VDE ya göre C s n f ; IEC 663- e göre s n f II; EN 663- e göre tip /0 230/0 230/0 230/0 Maksimum iflletme gerilimi U c L/N veya L/PEN Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) L/N veya L/PEN, kutuplu / 3 kutuplu N/PE /60 /60 Afl r gerilim maksimum deflarj ak m I maks (8/ μs) L/N veya L/PEN, -kutuplu/3-kutuplu Koruma s n r gerilimi Up L/N veya L/PEN, kv kv /,,,5 /,,,5 Açma süresi t A L/N veya L/PEN Maksimum ön sigorta Maksimum back-up koruma yap ld nda k sa devre kesme kapasitesi A eff gl/gg gl/gg gl/gg gl/gg TOV gerilimi U T L/N veya L/PEN Ortam s cakl Koruma s n f V/s V/ms C 5/ IP 5/5 0/0 5/5 5/5 0/0 iletken kesidi nce çok telli Tek telli 0,5... 0, DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj derinli i Montaj flekli Optik fonksiyon ve ar za göstergesi Enversör kontak Enversör kontak için iflletme gerilimi, max. Enversör kontak için iflletme ak m, max. Omik/Endüktif yük AC Omik/Endüktif yük DC TE* mm DC V (70 tasar m) EN ye göre 35 mm standart montaj ray Evet Hay r Hay r Evet Evet 0 A/ A 0,2 A/30 ma Enversör kontak için iletken kesidi nce çok telli / Tek telli,5/,5 * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir. 7

19 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Standart Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Seçim ve Siparifl Bilgileri K sa Devre Kesme Kapasitesi Anma / Maksimum Standart tip afl r gerilim s n rlay c s parafudr -kutuplu, Sabit (Koruma terminali sabit) Kontaks z / Enversör kontakl / TE* Siparifl No. 5SD SD7 66- Yaklafl k A rl k Adet/kg 0, 0, Kutu / Adet 5SD kutuplu, de ifltirilebilir koruma terminalli Kontaks z / Enversör kontakl / 5SD SD7 6-0,30 0,3 5SD7 6- N/PE, -kutuplu, de ifltirilebilir koruma terminalli Kontaks z / 5SD ,3 3-kutuplu, de ifltirilebilir koruma terminalli, TN-C sistemleri için 3+0 devreli Kontaks z / Enversör kontakl / 3 3 5SD SD7 63-0,393 0,3 5SD kutuplu, de ifltirilebilir koruma terminalli, TT ve TN-S sistemleri için 3+ devreli Kontaks z / Enversör kontakl / 5SD SD7 6-0,33 0,3 5SD * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

20 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Standart Tip Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar C S n f, Tip 2, S n f II Teknik Ölçüler 5SD7 6-0 ve 5SD7 8-0 kontaks z 5SD7 6-0 kontaks z 5SD kontaks z 5SD kontaks z fiemalar 5SD7 6-0 kontaks z 5SD7 6-0 kontaks z 5SD kontaks z 5SD kontaks z 9

21 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar D S n f, Tip 3, S n f III Genel aç klamalar De ifltirilebilir koruma terminalli Monofaze ve trifaze için Anma gerilimi U N = 2 V, U N = 60 V, U N = V veya U N = 230 V AC ve DC için uygun Kontakl Tüm klemelerin kodlanmas 35 mm standart montaj ray na kolay ba lant Teknik Özellikler Tasar m Siparifl no. Kategori Anma gerilimi U N Anma ak m I N ( 30 C de) A Çok kutuplu parafudrlar, de ifltirilebilir koruma terminalli 2-kutuplu -kutuplu 5SD7 32-5SD SD SD7 32-5SD7 3- E DIN VDE ya göre D s n f ; IEC 663- e göre s n f III; EN 663- e göre tip / x26 Maksimum iflletme gerilimi U c Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) Afl r gerilim maksimum deflarj ak m I maks (8/ μs) Kombine afl r gerilim U oc Koruma s n r gerilimiup Açma süresi t A Maksimum ön sigorta Ortam s cakl Koruma s n f letken kesidi nce çok telli Tek telli DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj derinli i Montaj flekli Optik fonksiyon ve ar za göstergesi Kontak Kontak flekli Kontak için maksimum iflletme gerilimi Kontak için maksimum iflletme ak m DC V ,5 2,5, ,5 2,5 kv V A C 6 500/ gl/gg / 00 gl/gg 700/0 00 gl/gg 2 550/ gl/gg 0 00 gl/gg IP TE* mm V A 0,2... 0,2... 2,5 6 (70 tasar m) EN ye göre 35 mm standart montaj ray Evet Evet Normalde aç k kontak * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

22 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar D S n f, Tip 3, S n f III Seçme ve Siparifl Bilgileri Parafudrlar, de ifltirilebilir koruma terminalli Anma gerilimi Un TE* Siparifl No. Yaklafl k A rl k Adet/kg Kutu / Adet 2-kutuplu Normalde aç k kontakl, DC V SD7 32-5SD SD SD7 32-0,07 0,08 0,026 0,027 5SD kutuplu Normalde aç k kontakl, DC V 230/0 2 5SD7 3-0,056 Teknik Ölçüler 2-kutuplu -kutuplu fiemalar 2-kutuplu * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir. 2

23 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Koruma Adaptörleri D S n f, Tip 3, S n f III Genel aç klamalar Elektronik cihazlar n afl r gerilimden korunmas için Görsel durum göstergesi SCHUKO soket ç k fllar için uygun, ISDN, TV, SAT, TELE, TAE Teknik Özellikler Tasar m Siparifl no. Kategori Hat Anma gerilimi U N (güç kayna ) Anma ak m I N / Ortam s cakl A/ C Afl r gerilim s n rlay c s koruma adaptörleri (SCHUKO), Priz TK analog/ TAE ISDN TV/radyo TK analog/ RJ2 TV/SAT 5SD SD SD SD SD SD E DIN VDE ya göre D s n f ; IEC 663- e göre s n f III; EN 663- e göre tip / / / / / /30 Maksimum iflletme gerilimi U c (güç kayna ) L/N L-(N)-PE Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) Kombine afl r gerilim U oc kv Koruma s n r gerilimi U p L-N/L-PE Açma süresi t a Yük Anma gerilimi U N (güç kayna ) Anma ak m I N /Ortam s cakl nda kv A/ C, /30,2,5/,2,5/,2,5/,2,5/,2,5/ Maksimum iflletme gerilimi U c (güç kayna ) L/N L-(N)-PE Afl r gerilim anma deflarj ak m I n (8/ μs) L-N L-PE Kombine afl r gerilim U oc DC V DC V kv , ,65 2, , , ,5 5 Koruma s n r gerilimi U p L-N/L-PE kv/μs de gerilim s n r L-L L-N L-PE I n deki art k gerilim L-L L-N L-PE Açma süresi t a L-L L-N L-PE Limit freka f G (3 db) 00 Ω sistemde (tip.) 600 Ω sistemde (tip.) Genel Ortam s cakl UL 9 e göre tutuflma kategorisi IEC e göre koruma s n f kv,2 0,9 0,7/ 0,9 0,9 0,7/ 0,9 V V V V V V C L-/N/PE 00 L-/N/PE V0 IP khz khz ,8 GHz khz ,8 GHz 22

24 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Koruma Adaptörleri D S n f, Tip 3, S n f III Seçim ve Siparifl Bilgileri Afl r gerilim koruma adaptörleri Prizler için Siparifl No. Yaklafl k A rl k Adet/kg 5SD ,5 Kutu / Adet Telekomünikasyon cihazlar /TAE için 5SD ,56 ISDN/RDSI için 5SD ,56 TV/radyo için 5SD ,56 Telekomünikasyon cihazlar /RJ2 için 5SD , SAT(uydu) tesisatlar için 5SD ,56 23

25 Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Koruma Adaptörleri D S n f, Tip 3, S n f III Teknik Ölçüler fiemalar 2

26 Yard mc Donan mlar Alçak Gerilim Parafudrlar için Seçim ve Siparifl Bilgileri Tasar m Siparifl no. Kategori Anma gerilimi U N Anma ak m I N ( 30 C de) Maksimum iflletme gerilimi U c Maksiumm ön sigorta Maksimum back-up koruma yap ld nda k sa devre kesme kapasitesi Ortam s cakl Koruma s n f letken kesidi nce çok telli Tek telli DIN 3880 e göre montaj geniflli i Montaj flekli A V A elf C TE* Parafudr için geçifl klemei 5SD7 90- IEC 663-:998-02, UL 059, UL 86E 2230 DC/AC 500 gl/gg IP EN ye göre 35 mm standart montaj ray Seçim ve Siparifl Bilgileri Parafudr için geçifl klemei Siparifl No. Yaklafl k A rl k Adet/kg Kutu / Adet Parafudr için geçifl klemei 5SD7 90-0,9 Koruma terminalleri 5SD SD7 parafudrlar için, kategori B s n f, tip, s n f I 5SD7 parafudrlar için L/N 5SD7 ve 5SD7 parafudrlar için N/PE 5SD7 kombine parafudrlar için, kategori B s n f, tip, s n f I Parafudr L/N 5SD7 ve 5SD7 parafudrlar için N/PE 5SD7 8-0,2 5SD ,2 5SD7 8-0,29 5SD ,2 5SD SD7 28-5SD7 68-5SD7 2. ve 5SD7. kombine parafudrlar için, kategori C s n f, tip 2, s n f II 5SD7 2 ve 5SD7 kombine parafudrlar için L/N 5SD7 6. parafudrlar için, kategori C s n f, tip 2, s n f II L/N parafudrlar parafudrlar 5SD7 28-0,052 5SD ,09 5SD7 68-0,05 5SD ,0 * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

27 Yard mc Donan mlar Alçak Gerilim Parafudrlar için Koruma terminalleri 5SD7 37- Parafudrlar için, standart tip, 2-kutuplu, 5SD7 32-., kategori D s n f, tip 3, s n f III Anma gerilimi Un = 230 V Anma gerilimi Un = V Anma gerilimi Un = 60 V Anma gerilimi Un = 2 V Parafudrlar için, standart tip, -kutuplu, 5SD7 3-, kategori D s n f, tip 3, s n f III Siparifl No. 5SD7 37-5SD SD SD7 37- Yaklafl k A rl k Adet/kg 0,028 0,027 0,026 0,027 5SD7 38-0,62 Kutu / Adet Müflterek baralar Kombine parafudrlar için TN-S/TT ve -kutuplu hata ak m koruma anahtarlar (5SM ve 5SM3) TN-S/TT ve -kutuplu hata ak m koruma anahtarlar (5SY) TN-C ve 3-kutuplu hata ak m koruma anahtarlar (5SM ve 5SM3) TN-C ve 3-kutuplu otomatik sigorta (5SY) 5SD7 08 0,33 5SD ,3 5SD ,079 5SD ,08 Çok kutuplu parafudrlar için TN-S/TT ve -kutuplu otomatik sigorta (5SY) 5SD ,0 TN-C ve 3-kutuplu otomatik sigorta (5SY) 5SD ,06 Teknik Ölçüler 26 * TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

28 Bölge Adreslerimiz STANBUL BÖLGES Yakac k Cad. No: 3870 Kartal STANBUL Tel : (026) Faks : (026) ADANA BÖLGES Fuzuli Cad. Gülek Sitesi B Blok No: 75/E 0 ADANA Tel : (0322) Faks : (0322) BURSA BÖLGES Selvili Cad. No Osmangazi BURSA Tel : (022) Faks : (022) ANKARA BÖLGES Esat Caddesi No: Küçükesat ANKARA Tel : (032) Faks : (032) ZM R BÖLGES Akdeniz Cad. No. Birsel fl Merkezi Kat:/ 35 Alsancak ZM R Tel : (0232) 70 0 Faks : (0232) 70 Bölge Bürolar m z SAMSUN BÜROSU Cumhuriyet Cad. No: 26 Açmak flhan Kat: SAMSUN Tel : (0362) Faks : (0362) Gsm : (0533) 5 83 KAYSER BÜROSU Kalpakl o lu Mah. Yenisu Sok. Dünya fl Merkezi B Blok No: Kat: KAYSER Tel : (0352) Faks : (0352) Gsm : (0533) KONYA BÜROSU K. hsaniye Mah. fiahina a Sk. Haz m Uluflahin fl Merkezi A Blok Kat: No: 50 KONYA Tel : (0332) Faks : (0332) Gsm : (0533) MALATYA BÜROSU Sar c o lu Mah. Matim fl Merkezi A Blok Kat: 6 No: 30 MALATYA Tel : (022) Faks : (022) Gsm : (0533) DEN ZL BÜROSU Doktorlar Cad. Tokcan flhan No: 50 K: D: 00 DEN ZL Tel : (08) Faks : (08) Gsm : (0533) GAZ ANTEP BÜROSU Muammer Aksoy Blv. Prestij fl Merkezi Kat: D: fiehitkamil GAZ ANTEP Tel : (032) 0 83 Faks : (032) 0 93 Gsm : (0533) KOCAEL BÜROSU Ömera a Mah. Cumhuriyet Cad. Hikmet Han m fl Mer. Kat:3 No:7 0 zmit KOCAEL Tel : (0262) Faks : (0262) Gsm : (0533) TRABZON BÜROSU skender Pafla Mah. Derviflo lu Sk. Bayraktarlar fl Han Kat: No: 78 TRABZON Tel : (062) Faks : (062) Gsm : (0533) ESK fieh R BÜROSU stiklal Mah. Baflan Sok. No: At lgan flhan Kat: No: ESK fieh R Tel : (0222) 2 2 Faks : (0222) 2 2 Gsm : (0532) ANTALYA BÜROSU K flla Mah. Güllük Cad. Soytafl ve Ulukut fl Merkezi No: 0/6 070 ANTALYA Tel : (022) Faks : (022) Gsm : (0533) TEK RDA BÜROSU Muhittin Mah.Küçük Eyüp Sok. Bayol fl Mer. Kat:2 No: Çorlu TEK RDA Tel : (0282) Faks : (0282) Gsm : (0533)

29 Sieme Sanayi ve Ticaret A.fi. Otomosyon ve Kontrol Sistemleri Yakac k Cad. No: 3870 Kartal STANBUL Tel : Faks : Teknik Destek Hatt : 0 77

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile

TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri 2008 OBO. Profesyonellerin

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Telekomünikasyon Tekni i, Veri Tekni i, Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Tekni i, TV, Video, Uydu ve Radyo

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Telekomünikasyon Tekni i, Veri Tekni i, Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Tekni i, TV, Video, Uydu ve Radyo Günümüzde veri ve biliflim tekni i, oldukça genifl bir uygulama yelpazesini kapsamaktadır. Bilgileri ifllemeye yarayan hemen hemen her türlü elektronik sistemin sahip oldu u önem, tartıflılmaz boyutlardadır.

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2781 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1739 ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asuman ÖZGER (Ünite 1, 2, 4-7) Mine SERTSÖZ (Ünite 1, 8) Ç nar

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

www.uhe.org.tr ÖZEL YÜZME HAVUZLARI Ç N UHE TAL MATI ULUSAL HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE

www.uhe.org.tr ÖZEL YÜZME HAVUZLARI Ç N UHE TAL MATI ULUSAL HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE ÖZEL YÜZME HAVUZLARI Ç N UHE TAL MATI U ULUSAL HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu nca UHE-2 in (Ocak 1997) revizyonu

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

Yenilikçi havalimanlar

Yenilikçi havalimanlar Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2008 www.siemens.com.tr Yenilikçi havalimanlar Yeni teknolojilerle donat lan havalimanlar, konforu ve güvenli i birlefltiriyor. Güvenli

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2009 May s Say : 26 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı