SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152"

Transkript

1 SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152

2 Alçak Gerilim KIZAKLI VE SABÝT SÝSTEM Pano Tipleri Genel Görünüþleri Kýzaklý Sabit L1-Panosu Kýzaklý 3 WN ve 3VF Þalterli Besleme Çýkýþ, Kuplaj olarak Nominal Akým: A Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 4-7'ye bakýnýz. L2-Panosu Sabit 3 WN.., 3VE ve 3VF Þalterli Besleme Çýkýþ, Kuplaj olarak Nominal Akým: A Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 8-11'e bakýnýz. T1-Panosu Sigortalý 3NP.. Yük ayýrýcýlý Tali Çýkýþlar, Nominal Akým: A Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 12-13'e bakýnýz. Kullaným Alanlarý: 8PU. 152 Alçak Gerilim Tablolarý Endüstri, Turizm, konaklama, Saðlýk, eðitim ve benzeri diðer büyük miktarlarda enerji tüketilen tesislerde Ana ve Tali Daðýtým Tablolarý olarak kullanýlmaktadýr. Özellikleri: Anabara önündeki alanýn tümü boydan boya yerleþime uygundur. Ýstenildiðinde, arka duvar yerine arka kapýlý, Kapý açýlma yönü; isteðe göre saða veya sola, Özel contasý sayesinde IP54 koruma tam olarak saðlanýr. Montaj þekli duvara dayalý veya serbest Enerji giriþ/çýkiþ olanaðý, alttan veya üstten, Ana iletkenler, çift bara olarak döþendiðinden ve özel kelepçe sistemi sayesinde, istenilen yerden ve delik delmeden her türlü baðlantý olanaklý, Kolay ve hýzlý projelendirmeye uygun Kataloðu ve depostok sistemi sayesinde, kýsa sürede teslimat imkaný, Hýzlý yerleþim ve projelendirmeye olanak saðlayan üniversal modül tekniði (1 Modül= 100 mm) Norm ve Standartlara uygunluk: DIN VDE 0660, T500 (TSK) ve IEC- Publ DIN VDE0106, T100 TSE 3367 revizyon Havadan ve Yüzeyden Deþarj Mesafeleri: DIN VDE0110, Insulation group C for 1000V Hz, Nema-Publ. ICS for V operating voltage 2

3 Pano Tipleri Genel Görünüþleri KIZAKLI VE SABÝT SÝSTEM Alçak Gerilim T4-Panosu Sigortalý 3NJ yük ayýrýcýlý C-Panosu Kompanzasyon Gruplarý F-Panosu Sabit Montajlý Cihaz Gruplarý Z-Panosu Çok Amaçlý Gruplar Tali Çýkýþlar, Nominal Akým: A Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 14'e bakýnýz Reaktif güç temini, Güç: Pano baþýna max. 400kvar Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 15'e bakýnýz Motor çýkýþlarý, Tali Çýkýþlar, Nominal Akým: 630A'e kadar Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 16-17'e bakýnýz. Her türlü elektrikli cihaz ve cihaz grublarý montajý için çok amaçlý olarak kullanýlabilir. Nominal Akým: Max. 630A Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 18'e bakýnýz. Teknik Doneler Anma Gerilimi U e Anma Akýmý I the 690V a kadar Hz Kýsadevre akýmý I s Anabaralar 200 ka Anabaralar Düþey Baralar T1-Panosu T4-Panosu F-Panosu C-Panosu Z-Panosu Cihaz Anma Akýmlarý I th 3VE Güç Þalteri 3VF Güç Þalteri 3WN Güç Þalteri 3NP5 Yük Ayýrýcýsý 3NJ Yük Þalteri 4RY Konsatör Gruplarý 3750A e kadar 1150A 2x1 A 2000A 630A 630A 630 A a kadar 2500 A e kadar 5000A e kadar 630 e kadar 630 e kadar 100kvar/Grup Düþey Baralar 120 ka T1-Panosu 120 ka T4-Panosu 120 ka F-Panosu 120 ka C-Panosu 50 ka Z-Panosu 50 ka Koruma Tarzý DIN ye, IEC-Publ. 144 e göre IP40 (IP54) Boya DIN ya göre Epoxy-Polyester-Toz Ýskelet Rengi RAL 5018 Örtü Rengi RAL 7032 Pano Ebatlarý (Dýn BI. ye uygun) Yükseklik Geniþlik /800/900/1200 Derinlik /800 3

4 Alçak Gerilim L1 - PANOSU 3WN...Kýzaklý Þalterli Besleme, Çýkýþ, Düz Kuplaj olarak Cihaz Daðýlýmý: A 3WN... Þalterli El tahrikli veya Motor Tahrikli 3 Pollü L1-Panosu 3WN... Kýzaklý Þalterli Besleme Panosu Motor Tahrikli Boy II Þalterli Boy I II III/2 IV Þalter Tip 3WN60 3WN61 3WN62 3WN63 3WN64 3WN65 3WN66 3WN67 3WN18 3WN19 Anma Sürekli Akýmý A Konstrüksiyonu: Þalterin üstündeki alan yardýmcý cihazlarýn montajý için öngörülmüþtür. Dýþtan görülmesi ve müdahale gerektiren ölçüm ve kumanda cihazlarýnýn montajý için kapý boydan boya kullanýlabilir. Kablo baðlantý baralarý; akým trafolarý ve çoklu kablo tesbitine müsait (Boy III þalterlerde max. 12 adet 300 mm 2 /faz) Kýzaklý-Güç Þalterleri: Ýþletme, test, ayrýk ve bakým konumlu Sabit kontaklar önüne otomatik kapanan örtü sistemi ilave edilebilir. Otomatik ayrýlan max. 6 adet 10 Pollü kumanda fiþprizi öngörülebilir. Trapez diþli hareket sistemi Kablo baðlantý bakýrlarý (Akým trafolarý ile birlikte) Açýcýlar: Elektronik aþýrý akým açýcýsý (Mikroprosesör) "an" -açýcýsý, 3 akým baðýmlý ve 3 gecikmesiz aþýrý akým röleli Motor tahrikli þalterlere ilave olarak: "f" veya "r" -açýcýsý. Þalteri sýfýrlamak için (r) açýcýsý bulunmuyorsa (f) açýcýsý mutlaka gereklidir. 4

5 3WN...Kýzaklý Þalterli L1 - PANOSU Alçak Gerilim T B 900 * Özel Konstrüksiyon ** T=2 x mm 5

6 Alçak Gerilim L1 - PANOSU 3VF... Kýzaklý Þalterli Besleme, Çýkýþ, Düz Kuplaj olarak L1-Panosu 3VF... Kýzaklý þarterli besleme/çýkýþ panosu Cihaz Daðýlýmý: 1250 A'e kadar cihaz seçimi 3 Pollü Þalter Tipi Anma Sürekli Akýmý A 3VF 6 500/630 3VF 7 800/1250 Konstrüksiyonu: Çýkýþlarýn direkt baðlantýsýna imkan veren düþey bara sistemi. Ölçü ve kumanda cihazlarý montajý için kapý boydan boya kullanýlabilir. Yardýmcý cihazlar için þalterin üstündeki alan öngörülmüþtür. 6

7 3VF... Kýzaklý Þalterli L1 - PANOSU Alçak Gerilim 3VF6 Kýzaklý Þalterli 3VF7 Kýzaklý Þalterli Pano Geniþliði mm Þalter Tipi (Kýzaklý) 3VF6 3VF7 Bir panoda kullanýlabilecek max. þalter adedi 2 1 7

8 Alçak Gerilim L2 - PANOSU 3 WN... Sabit Þalterli Besleme, Çýkýþ, Düz Kuplaj olarak L2-Panosu 3WN...Sabit Þalterli Besleme Panosu Motor Tahrikli Boy II þarterli Cihaz Daðýlýmý: A 3WN... Þalterli El tahrikli veya Motor Tahrikli 3 Pollü Boy Þalter Tip Anma Sürekli Akýmý A I II III/2 3WN60 3WN61 3WN62 3WN63 3WN64 3WN65 3WN66 3WN67 3WN Konstrüksiyonu: Þalterin üstündeki alan yardýmcý cihazlarýn montajý için öngörülmüþtür Dýþtan görülmesi ve müdahale gerektiren ölçüm ve kumanda cihazlarýnýn montajý için kapý boydan boya kullanýlabilir. Kablo baðlantý baralarý; akým trafolarý ve çoklu kablo tespitine müsait (Boy III þalterlerde max. 12 adet 300 mm 2 /faz) Açýcýlar: Elektronik aþýrý bakým açýcýsý (Mikroprosesör) an-açýcýsý, 3 akým baðýmlý ve 3 gecikmesiz aþýrý akým röleli Motor tahrikli þalterlere ilave olarak: f veya r-açýcýsý. Þalteri sýfýrlamak için (r) açýcýsý bulunmuyorsa (f) açýcýsý mutlaka gereklidir. Sabit þalter görünüþü. (Boy I 1 A) Ek Fonksiyonlar; Sabit ve kýzaklý þalterler için: Z - açýcýsý; kýsa gecikmeli açýcý g - açýcýsý; toprak kaçaðý açýcýsý ZSS, kýsa süreli selektivite kumandasý 8

9 3 WN... Sabit Þalterli L2 - PANOSU Alçak Gerilim B T 900 * Özel Konstrüksiyon 9

10 Alçak Gerilim L2 - PANOSU 3 VE..., 3VF... Sabit Þalterli Besleme, Çýkýþ, Düz Kuplaj olarak L2-Panosu 3VF... sabit þarterli besleme/çýkýþ panosu Cihaz Daðýlýmý: 2500 A'e kadar cihaz seçimi 3 Pollü Þalter Tipi 3VE52 3VE53 3VE61 3VE62 3VE71 3VE72 3VF3 3VF4 3VF5 3VF6 3VF7 3VF8 Anma Sürekli Akýmý A / / / / /1250 1/2000/2500 Konstrüksiyonu: Çýkýþlarýn direkt baðlantýsýna imkan veren düþey bara sistemi. Ölçü ve kumanda cihazlarý montajý için kapý boydan boya kullanýlabilir. Yardýmcý cihazlar için þalterin üstündeki alan öngörülmüþtür. 10

11 3 VE..., 3VF... Sabit Þalterli L2 - PANOSU Alçak Gerilim * * 800 /800 3VE5/3VF3 Þalterli 3VE6/3VF4 Þalterli 3VE7/3VF5/3VF6 Þalterli /800 3VF7 Þalterli 3VF8 Þalterli Pano Ebatlarý (mm) Þalter Tipi Besleme/Çýkýþ Üstten/Alttan Baralý Besleme/Çýkýþ Üstten/Alttan Kablolu Düz Kuplaj Ýki Þalter Yan Yana 3VF7 x x x 800x 3VF8 800x x 800x

12 Alçak Gerilim T1 - PANOSU 3NP... Sigortalý Yük Ayýrýcýlý Tali Çýkýþlar, Çýkýþ, Kuplaj T1-Panosu sigortalý yük ayýrýcýlarý ile Cihaz Daðýlýmý: Sigortalý yük ayýrýcýsý 3NP4, 3NP5 Ayýrýcý Tipi 3NP40 3NP42 3NP53 3NP54 Anma Sürekli Akýmý A Kablo baðlantýsý max. 95 mm mm mm 2 2x240 mm 2 Konstrüksiyonu: Çýkýþlar için önden baðlantý imkaný veren düþey baralar. Yük ayýrýcýlarýna müdahale, kapý açýk konumda iken. Ayýrýcýlarý ayný zamanda birbirinden ayýran örtüler sayesinde, yandaki yük ayýrýcýsý devrede iken, emniyetli þekilde baðlantý yapma imkaný, Boþ yer örtüsü ayný zamanda yardýmcý cihazlarýn montajý için kullanýlabilir. Klemens rayý. Ölçü ve kumanda cihazlarý montajý için kapý boydan boya kullanýlabilir. Akým trafolarý extern baðlantý baralarýna monte edilebilir, (faz baþýna 1 adet) Çýkýþ kablolarýnýn pano içindeki tespiti yanlardaki kablo taþýyýcýlarýna. Çýkýþ kablolarý kablo taþýyýcýlarý üzerinden direkt ayýrýcý alt kontaklarýna baðlanýr. Sigortalý yük ayýrýcýsý montaj grubunun örtüsü sökülmüþ görünüþü 12

13 3NP... Sigortalý Yük Ayýrýcýlý T1 - PANOSU Alçak Gerilim NP40 Ayýrýcýlý 3NP42 Ayýrýcýlý 3NP53,54 Ayýrýcýlý 13

14 Alçak Gerilim T4 - PANOSU 3NJ... Sigortalý Yük Ayýrýcýlý Tali Çýkýþlar, Cihaz Daðýlýmý: Sigortalý yük ayýrýcýsý 3NJ6 T4 Panosu 3NJ6, 10x125 A, 2x400A 2x630A montajlý görünüþü Ayýrýcý Tipi Anma Sürekli Akýmý A Modül Ebadý max. Kablo Kesiti 3NJ6010 3NJ6020 3NJ6040 3NJ mm mm mm 2 2x240 mm 2 Konstrüksiyonu: Ayýrýcý kontaklarýnýn doðrudan kenetlenebileceði tarzda döþenmiþ düþey baralar. Ayýrýcý tahrik imkanlarý - Kapý açýk iken. - Kapý kapalý iken, - Kapýdaki oymadan. Ölçüm ve kumanda cihazlarý tercihe göre kapýda veya ayýrýcýda. Akým tarfosu çýkýþ tarafýnda öngörülebilir. (1Ad./Çýkýþ} Ayýrýcý l-0 konumlarýnda kilitlenebilir. 1 veya 2 Modül boþ yer örtüsü. Uygun ölçülerde düþünülmüþ kablo baðlantý bölmesi Kablolar kablo taþýyýcýlarýna tespitli. Çýkýþ kablolarý direkt olarak yük ayýrýcýsýna baðlanýr. Pano Boyutlarý Kombinasyonda dikkate alýnan doneler Toplam -750 mm 2 Kablo baðlayacak kadar max. hacim. (Örn. 10 Adet 3x70/35 kablo)...x 125 A den...x 250 A e kadar Max Adet/Pano Yarýsý 10x 125 A veya 5x 250 A veya 3x 400 A veya 1x 630 A 300 Baðlanma Hacmi Max. Cihaz yerlaþimi 8 Modül...x 125 A den...x 630 A e kadar 8x 125 A veya 8x 250 A veya 4x 400 A veya 4x 630 A 3NJ6 yük ayýrýcýsý 125/250 A kapaklarý açýk görünüþü 14

15 Kompanzasyon Gruplarý C - PANOSU Alçak Gerilim Güç faktörü düzeltilmesi Cihaz Daðýlýmý: MKK-Kondansatörleri 3TF AC kontaktörleri Sigortalý yük ayýrýcýlarý veya NH- Sigortalarý Deþarj bobinleri Reaktif güç röleleri C-Panosu görünüþü Tip Anma Gerilimi Kumanda Gerilimi Tip Max. Güç/ Pano V V kvar kvar 4RB /50 Hz 230/50 Hz RB /50Hz 230/50Hz Konstrüksiyonu: Optimal cihaz yerleþimi. Besleme alttan/üstten/anabaradan. Kolay ve seri projelendirmeye uygun. Depostok ve norm parçalar nedeniyle kýsa sürede teslimat, tadilat ve geliþtirme kolaylýðý. Gruplar için önden baðlantý imkaný veren düþey baralar. Röle grubu en uygun yerde. Kondansatör gruplarý 25 kvar'lýk az kayýplý kondansatörler, 3TF48 kontaktörler ve deþarj bobinleri ile oluþturuluyor. Regler grubu el-otomatik þalteri, buton ve sinyal lambalarý kapýda. Pano Boyutlarý Kondansatör Grubu Regler Grubu Kondansatör Grubu Kondansatör Grubu Cihaz Grubu Regler Grubu Kondansatör Grubu Kondansatör Grubu Filtre Grubu Normal Kompanzasyon 800 Harmonik Filtreli Kompanzasyon Regler kumanda ve koruma devresi 100 Kvar Kondansatör grubu 15

16 Alçak Gerilim F - PANOSU Sabit Montajlý Modüler Gruplar Motor çýkýþlarý, Tali Çýkýþlar Cihaz Daðýlýmý: 630A'e kadar serbest cihaz seçimi. F-Panosu Çeþitli cihazlarla donatýlmýþ gruplar ile görünüþü. Örneðin: 3V.. Güç þalterleri 3KL. Sigortalý güç þalterleri 3NP. Sigortalý yük ayýrýcýlarý 3TB/3TF AC Kontaktörleri 3TH Yardýmcý Kontaktörleri DÝAZED Sigortalar N-Otomatlarý Konstrüksiyonu: Ýsteðe baðlý olarak: - 22M tek kapýlý. - Kablo bölmesi ve cihaz bölmesi için ayrý kapýlar. - Modüler kapýlý. (Kablo bölmesi ve her çýkýþ için ayrý kapýlar.) Çýkýþlar için önden baðlantý imkaný veren düþey baralar. Modüler cihaz taþýyýcý saclarý Klemens raylarý. Ölçü ve Kumanda cihazlarý montajý için kapý boydan boya kullanýlabilir. Uygun ölçülerde kablo baðlantý bölmesi. Çýkýþ kablolarý kablo taþýyýcýlarýna tespitli. Çýkýþ kablolarý direkt þalt cihazlarýna baðlanýr. 2.5 Modül boyutunda taþýyýcý sac üzerinde 75 kw sigortasýz Motor çýkýþ grubu görünüþü 16

17 Sabit Montajlý Modüler Gruplar L2 - PANOSU Alçak Gerilim Tip I: Tek Kapýlý Tip II: Cihaz+Kablo Bölmeli Cihaz Taþýyýcýlar Cihaz Taþýyýcýlar Cihaz montaj alaný 20 Modül Cihaz montaj alaný 20 Modül Kablo Bölmesi Kablo Bölmesi Tip III: Modüler Cihaz Taþýyýcýlar Cihaz montaj alaný 20 Modül Kablo Bölmesi 1 Modül=100 mm

18 Alçak Gerilim Z - PANOSU Çok Amaçlý Gruplar Her türlü elektrikli cihaz ve cihaz gruplarýnýn montajý için çok amaçlý olarak kullanýlabilir. Z-Panosu Cihaz Daðýlýmý: 630A'e kadar cihazlar serbestçe seçilebilir. Örneðin: 3V.. Güç þalterleri 3KE.. Yük ayýrýcý þalterleri 3KL.. Sigortalý güç þalterleri 3NP.. Sigortalý yük ayýrýcýlarý 3TB/3TF AC Kontaktörleri 3TH Yardýmcý Kontaktörleri DÝAZED Sigortalar N-Otomatlarý Akü Þarj cihazlarý Konstrüksiyonu: Çýkýþlarýn direkt baðlantýsýna imkan veren düþey bara sistemi. Cihazlar cihaz taþýyýcý saclarýna veya cihaz taþýyýcý raylarýna montajlý. Yardýmcý cihazlara ait taþýyýcý, pano üst tarafýnda. Akým trafosu montajý (1-3 Ad/Çýkýþ) Ölçü ve Kumanda cihazlarý kapýya monte edilebilir. Pano sað ve sol tarafýnda kablo taþýyýcýlarý mevcut. Kablo baðlantýlarý önden. Pano Boyutlarý Cihaz taþýyýcý Geniþlik- mm Boþluk: -Kablo baðlantýsý -PE/PEN baðlantýsý -Kablo taþýyýcý için 800 Çeþitli montajlara ait görünüþ 18

19 ÝSKELET VE ÖRTÜLER Alçak Gerilim Konstrüksiyonu: Özel profili, kaynaklý ön-arka çerçevesi ve taban kaidesi sayesinde stabil bir iskelet. Ýskelet üzerinde öngörülen kare delik-sistemi ile (25 mm aralýkla) seri ve üniversal yerleþim olanaðý. Standart koruma tarzý IP40, Ýstenildiðinde tek tip contayla kolayca IP54 saðlanabilir. Örtü saclarýnýn panoya tespitleri dýþarýdan sökülüp takýlabilecek þekildedir. Bu sayede mevcut kurulu 8PU152 tablolarýna ilaveler kolayca yapýlabilmektedir. Kapýlar istenildiðinde ön tarafta veya arka tarafta olabilir, istenildiðinde saða veya sola açýlabilir. Transport boyu (maximum} 2400 mm Renk Ýskelet Ral 5018 (Turkuaz) Örtüler Ral 7032 (Çakýltaþý Grisi) Elektrostatik toz boya (75±25nm) Malzemeler: Ýskelet ve Örtüler 2 mm sac DIN ST1203 Cihaz Taþýyýcýlarý 1,5-2mm Galvanýz sac DIN STO2Z275NA Yükseklik H (mm) Pano Ebatlarý (DIN 41488, Bl.2) Geniþlik B (mm) Derinlik T (mm) Koruma sýnýflarý (DIN ve IEC Publ.529) /800 /800 IP40, 54 19

20 Alçak Gerilim ANABARALAR Konstrüksiyonu: Panonun arka kýsmýna düþey olarak döþenmiþ bulunan, - Anabaralar L1, L2, L3 - Toprak barasý (PE) PEN veya PE+N Toprak ve Nötr baralarý 8PU.152 sistemimizdeki ana iletkenleri teþkil etmektedir. Bunlara ilaveten bir de dikey yardýmcý bara sistemleri bulunmaktadýr. 8PU.152 sisteminde ana baralarýn tümü çift bara olarak döþendiðinden irtibatlar için hiçbir zaman delik delmek gerekmez. Bu irtibatlar özel kelepçeler vasýtasý ile kolayca uygulanabilir. Anabara taþýyýcýlarý, 200kA kýsa devre akýmlarýna dayanýklý izole malzemeden özel olarak imal edilmektedir. PE, PEN, PE+N baralarý panolarýn alt veya üst kýsmýnda ve kolayca ulaþabilecek yerdedir. Tüm baralar DIN 40705'e göre þerit bantlarla iþaretlenmektedir. Yatay baralarýn her iki yanýnda (nihayetlerinde) sonradan tevsii edilebilmeleri için delik öngörülmüþtür. Nakliye için ayrýlan yerlere ekleme parçalarý öngörülmüþtür. Bara kesitleri (mm) ve yükleme kapasiteleri Anabara Kesit L1.L2.L3 PE PEN N Nominal akým I the 35 o C 1) Çevre sýcaklýðýnda 2Cu20x10 Cu40x5 Cu40x5 Cu40x A 2Cu40x10 2Cu60x10 2Cu80x10 2Cu100x10 2Cu120x10 Cu40x5 Cu40x5 Cu40x5 Cu40x5 Cu40x5 Cu40x5 Cu40x10 Cu40x10 Cu60x10 Cu60x10 Cu40x5 Cu40x10 Cu40x10 Cu60x10 Cu60x A 2250 A 2750 A 3250 A 3750 A 35 o C üstündeki her 5 o C için bir üst kesit e geçilmesi gerekir. 1) IEC 439-1'e göre çevre sýcaklýðý alýnan 24 saat ortalamalarýnýn max. deðeridir 20

21 TABAN TESBÝT DETAYLARI Alçak Gerilim B=Pano geniþliði, 800, 900 (mm) Pano geniþliði 1200 (mm) 21

22

23

24

25

26 8PU.152 Panolarý Ýþletmede

27 Mozaik Kumanda Pultu

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi Montaj Ýþletme Bakým Carrier Split Klima 40 GKX Serisi Teknik Kitaplar serisi Þubat 2000 ÝÇÝNDEKÝLER BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR 5 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ 5 MÝNÝMUM MONTAJ MESA ELERÝ 6 VERÝLEN MALZEMELER 6 ÇALIÞMA

Detaylı

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri Bölüm 3: Elektrik Tesisleri 1. Çaðýrma ve aydýnlatma tesislerinde kullanýlan gereçler 1.1. Sigorta Elektrik besleme hatlarýný ve aygýtlarý aþýrý akýma karþý korumak için kullanýlan devre elemanýna sigorta

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008 Tezgâh Matkaplar Sütunlu Matkaplar Þanzýmanlý Sütunlu Matkaplar Torna Makinalarý Freze Makinalarý Ölçüm Cihazlarý Metal Þerit Testereler Metal Daire Testereler Zýmpara Makinalarý Polisaj Makinalarý Saç

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

36 kv A KADAR ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI VE LSC 2B PM ARABALI VE VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRELER TEKNİK ÖZELLİKLER İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM...

36 kv A KADAR ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI VE LSC 2B PM ARABALI VE VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRELER TEKNİK ÖZELLİKLER İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 36 kv A KADAR ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI VE LSC 2B PM ARABALI VE VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRELER TEKNİK ÖZELLİKLER İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. GENEL... 3 3. STANDARTLAR... 4 4. ÇALIŞMA ŞARTLARI...

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

SENTRON Güç Şalterleri

SENTRON Güç Şalterleri SENTRON Güç Şalterleri Haberleşme Özellikli Güç Şalterleri /2 Giriş /3 Genel Veriler Güç Şalterleri SENTRON V 1600 A e kadar Kompakt Güç Şalteri, /4 Genel Veriler /7 3-Kutuplu /11 4-Kutuplu /16 Opsiyonlar

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ( Ġġ BU ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname; ĠHALE KONUSU YAPILACAK Ġġ, Ġġ KALEMĠ

Detaylı

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 13 YAPI İŞLERİ KUVVEİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

A.G. ENDÜKTİF KOMPANZASYON

A.G. ENDÜKTİF KOMPANZASYON İÇİNDEKİLER ERGUN ELEKTRİK FİRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FİRMA TANITIMLARI A.G. KOMPANZASYON HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ KOMPANZASYON PANOLARI HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOLARI TRİSTÖR ŞALTERLİ

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı