SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152"

Transkript

1 SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152

2 Alçak Gerilim KIZAKLI VE SABÝT SÝSTEM Pano Tipleri Genel Görünüþleri Kýzaklý Sabit L1-Panosu Kýzaklý 3 WN ve 3VF Þalterli Besleme Çýkýþ, Kuplaj olarak Nominal Akým: A Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 4-7'ye bakýnýz. L2-Panosu Sabit 3 WN.., 3VE ve 3VF Þalterli Besleme Çýkýþ, Kuplaj olarak Nominal Akým: A Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 8-11'e bakýnýz. T1-Panosu Sigortalý 3NP.. Yük ayýrýcýlý Tali Çýkýþlar, Nominal Akým: A Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 12-13'e bakýnýz. Kullaným Alanlarý: 8PU. 152 Alçak Gerilim Tablolarý Endüstri, Turizm, konaklama, Saðlýk, eðitim ve benzeri diðer büyük miktarlarda enerji tüketilen tesislerde Ana ve Tali Daðýtým Tablolarý olarak kullanýlmaktadýr. Özellikleri: Anabara önündeki alanýn tümü boydan boya yerleþime uygundur. Ýstenildiðinde, arka duvar yerine arka kapýlý, Kapý açýlma yönü; isteðe göre saða veya sola, Özel contasý sayesinde IP54 koruma tam olarak saðlanýr. Montaj þekli duvara dayalý veya serbest Enerji giriþ/çýkiþ olanaðý, alttan veya üstten, Ana iletkenler, çift bara olarak döþendiðinden ve özel kelepçe sistemi sayesinde, istenilen yerden ve delik delmeden her türlü baðlantý olanaklý, Kolay ve hýzlý projelendirmeye uygun Kataloðu ve depostok sistemi sayesinde, kýsa sürede teslimat imkaný, Hýzlý yerleþim ve projelendirmeye olanak saðlayan üniversal modül tekniði (1 Modül= 100 mm) Norm ve Standartlara uygunluk: DIN VDE 0660, T500 (TSK) ve IEC- Publ DIN VDE0106, T100 TSE 3367 revizyon Havadan ve Yüzeyden Deþarj Mesafeleri: DIN VDE0110, Insulation group C for 1000V Hz, Nema-Publ. ICS for V operating voltage 2

3 Pano Tipleri Genel Görünüþleri KIZAKLI VE SABÝT SÝSTEM Alçak Gerilim T4-Panosu Sigortalý 3NJ yük ayýrýcýlý C-Panosu Kompanzasyon Gruplarý F-Panosu Sabit Montajlý Cihaz Gruplarý Z-Panosu Çok Amaçlý Gruplar Tali Çýkýþlar, Nominal Akým: A Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 14'e bakýnýz Reaktif güç temini, Güç: Pano baþýna max. 400kvar Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 15'e bakýnýz Motor çýkýþlarý, Tali Çýkýþlar, Nominal Akým: 630A'e kadar Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 16-17'e bakýnýz. Her türlü elektrikli cihaz ve cihaz grublarý montajý için çok amaçlý olarak kullanýlabilir. Nominal Akým: Max. 630A Ayrýntýlý bilgi için Sayfa 18'e bakýnýz. Teknik Doneler Anma Gerilimi U e Anma Akýmý I the 690V a kadar Hz Kýsadevre akýmý I s Anabaralar 200 ka Anabaralar Düþey Baralar T1-Panosu T4-Panosu F-Panosu C-Panosu Z-Panosu Cihaz Anma Akýmlarý I th 3VE Güç Þalteri 3VF Güç Þalteri 3WN Güç Þalteri 3NP5 Yük Ayýrýcýsý 3NJ Yük Þalteri 4RY Konsatör Gruplarý 3750A e kadar 1150A 2x1 A 2000A 630A 630A 630 A a kadar 2500 A e kadar 5000A e kadar 630 e kadar 630 e kadar 100kvar/Grup Düþey Baralar 120 ka T1-Panosu 120 ka T4-Panosu 120 ka F-Panosu 120 ka C-Panosu 50 ka Z-Panosu 50 ka Koruma Tarzý DIN ye, IEC-Publ. 144 e göre IP40 (IP54) Boya DIN ya göre Epoxy-Polyester-Toz Ýskelet Rengi RAL 5018 Örtü Rengi RAL 7032 Pano Ebatlarý (Dýn BI. ye uygun) Yükseklik Geniþlik /800/900/1200 Derinlik /800 3

4 Alçak Gerilim L1 - PANOSU 3WN...Kýzaklý Þalterli Besleme, Çýkýþ, Düz Kuplaj olarak Cihaz Daðýlýmý: A 3WN... Þalterli El tahrikli veya Motor Tahrikli 3 Pollü L1-Panosu 3WN... Kýzaklý Þalterli Besleme Panosu Motor Tahrikli Boy II Þalterli Boy I II III/2 IV Þalter Tip 3WN60 3WN61 3WN62 3WN63 3WN64 3WN65 3WN66 3WN67 3WN18 3WN19 Anma Sürekli Akýmý A Konstrüksiyonu: Þalterin üstündeki alan yardýmcý cihazlarýn montajý için öngörülmüþtür. Dýþtan görülmesi ve müdahale gerektiren ölçüm ve kumanda cihazlarýnýn montajý için kapý boydan boya kullanýlabilir. Kablo baðlantý baralarý; akým trafolarý ve çoklu kablo tesbitine müsait (Boy III þalterlerde max. 12 adet 300 mm 2 /faz) Kýzaklý-Güç Þalterleri: Ýþletme, test, ayrýk ve bakým konumlu Sabit kontaklar önüne otomatik kapanan örtü sistemi ilave edilebilir. Otomatik ayrýlan max. 6 adet 10 Pollü kumanda fiþprizi öngörülebilir. Trapez diþli hareket sistemi Kablo baðlantý bakýrlarý (Akým trafolarý ile birlikte) Açýcýlar: Elektronik aþýrý akým açýcýsý (Mikroprosesör) "an" -açýcýsý, 3 akým baðýmlý ve 3 gecikmesiz aþýrý akým röleli Motor tahrikli þalterlere ilave olarak: "f" veya "r" -açýcýsý. Þalteri sýfýrlamak için (r) açýcýsý bulunmuyorsa (f) açýcýsý mutlaka gereklidir. 4

5 3WN...Kýzaklý Þalterli L1 - PANOSU Alçak Gerilim T B 900 * Özel Konstrüksiyon ** T=2 x mm 5

6 Alçak Gerilim L1 - PANOSU 3VF... Kýzaklý Þalterli Besleme, Çýkýþ, Düz Kuplaj olarak L1-Panosu 3VF... Kýzaklý þarterli besleme/çýkýþ panosu Cihaz Daðýlýmý: 1250 A'e kadar cihaz seçimi 3 Pollü Þalter Tipi Anma Sürekli Akýmý A 3VF 6 500/630 3VF 7 800/1250 Konstrüksiyonu: Çýkýþlarýn direkt baðlantýsýna imkan veren düþey bara sistemi. Ölçü ve kumanda cihazlarý montajý için kapý boydan boya kullanýlabilir. Yardýmcý cihazlar için þalterin üstündeki alan öngörülmüþtür. 6

7 3VF... Kýzaklý Þalterli L1 - PANOSU Alçak Gerilim 3VF6 Kýzaklý Þalterli 3VF7 Kýzaklý Þalterli Pano Geniþliði mm Þalter Tipi (Kýzaklý) 3VF6 3VF7 Bir panoda kullanýlabilecek max. þalter adedi 2 1 7

8 Alçak Gerilim L2 - PANOSU 3 WN... Sabit Þalterli Besleme, Çýkýþ, Düz Kuplaj olarak L2-Panosu 3WN...Sabit Þalterli Besleme Panosu Motor Tahrikli Boy II þarterli Cihaz Daðýlýmý: A 3WN... Þalterli El tahrikli veya Motor Tahrikli 3 Pollü Boy Þalter Tip Anma Sürekli Akýmý A I II III/2 3WN60 3WN61 3WN62 3WN63 3WN64 3WN65 3WN66 3WN67 3WN Konstrüksiyonu: Þalterin üstündeki alan yardýmcý cihazlarýn montajý için öngörülmüþtür Dýþtan görülmesi ve müdahale gerektiren ölçüm ve kumanda cihazlarýnýn montajý için kapý boydan boya kullanýlabilir. Kablo baðlantý baralarý; akým trafolarý ve çoklu kablo tespitine müsait (Boy III þalterlerde max. 12 adet 300 mm 2 /faz) Açýcýlar: Elektronik aþýrý bakým açýcýsý (Mikroprosesör) an-açýcýsý, 3 akým baðýmlý ve 3 gecikmesiz aþýrý akým röleli Motor tahrikli þalterlere ilave olarak: f veya r-açýcýsý. Þalteri sýfýrlamak için (r) açýcýsý bulunmuyorsa (f) açýcýsý mutlaka gereklidir. Sabit þalter görünüþü. (Boy I 1 A) Ek Fonksiyonlar; Sabit ve kýzaklý þalterler için: Z - açýcýsý; kýsa gecikmeli açýcý g - açýcýsý; toprak kaçaðý açýcýsý ZSS, kýsa süreli selektivite kumandasý 8

9 3 WN... Sabit Þalterli L2 - PANOSU Alçak Gerilim B T 900 * Özel Konstrüksiyon 9

10 Alçak Gerilim L2 - PANOSU 3 VE..., 3VF... Sabit Þalterli Besleme, Çýkýþ, Düz Kuplaj olarak L2-Panosu 3VF... sabit þarterli besleme/çýkýþ panosu Cihaz Daðýlýmý: 2500 A'e kadar cihaz seçimi 3 Pollü Þalter Tipi 3VE52 3VE53 3VE61 3VE62 3VE71 3VE72 3VF3 3VF4 3VF5 3VF6 3VF7 3VF8 Anma Sürekli Akýmý A / / / / /1250 1/2000/2500 Konstrüksiyonu: Çýkýþlarýn direkt baðlantýsýna imkan veren düþey bara sistemi. Ölçü ve kumanda cihazlarý montajý için kapý boydan boya kullanýlabilir. Yardýmcý cihazlar için þalterin üstündeki alan öngörülmüþtür. 10

11 3 VE..., 3VF... Sabit Þalterli L2 - PANOSU Alçak Gerilim * * 800 /800 3VE5/3VF3 Þalterli 3VE6/3VF4 Þalterli 3VE7/3VF5/3VF6 Þalterli /800 3VF7 Þalterli 3VF8 Þalterli Pano Ebatlarý (mm) Þalter Tipi Besleme/Çýkýþ Üstten/Alttan Baralý Besleme/Çýkýþ Üstten/Alttan Kablolu Düz Kuplaj Ýki Þalter Yan Yana 3VF7 x x x 800x 3VF8 800x x 800x

12 Alçak Gerilim T1 - PANOSU 3NP... Sigortalý Yük Ayýrýcýlý Tali Çýkýþlar, Çýkýþ, Kuplaj T1-Panosu sigortalý yük ayýrýcýlarý ile Cihaz Daðýlýmý: Sigortalý yük ayýrýcýsý 3NP4, 3NP5 Ayýrýcý Tipi 3NP40 3NP42 3NP53 3NP54 Anma Sürekli Akýmý A Kablo baðlantýsý max. 95 mm mm mm 2 2x240 mm 2 Konstrüksiyonu: Çýkýþlar için önden baðlantý imkaný veren düþey baralar. Yük ayýrýcýlarýna müdahale, kapý açýk konumda iken. Ayýrýcýlarý ayný zamanda birbirinden ayýran örtüler sayesinde, yandaki yük ayýrýcýsý devrede iken, emniyetli þekilde baðlantý yapma imkaný, Boþ yer örtüsü ayný zamanda yardýmcý cihazlarýn montajý için kullanýlabilir. Klemens rayý. Ölçü ve kumanda cihazlarý montajý için kapý boydan boya kullanýlabilir. Akým trafolarý extern baðlantý baralarýna monte edilebilir, (faz baþýna 1 adet) Çýkýþ kablolarýnýn pano içindeki tespiti yanlardaki kablo taþýyýcýlarýna. Çýkýþ kablolarý kablo taþýyýcýlarý üzerinden direkt ayýrýcý alt kontaklarýna baðlanýr. Sigortalý yük ayýrýcýsý montaj grubunun örtüsü sökülmüþ görünüþü 12

13 3NP... Sigortalý Yük Ayýrýcýlý T1 - PANOSU Alçak Gerilim NP40 Ayýrýcýlý 3NP42 Ayýrýcýlý 3NP53,54 Ayýrýcýlý 13

14 Alçak Gerilim T4 - PANOSU 3NJ... Sigortalý Yük Ayýrýcýlý Tali Çýkýþlar, Cihaz Daðýlýmý: Sigortalý yük ayýrýcýsý 3NJ6 T4 Panosu 3NJ6, 10x125 A, 2x400A 2x630A montajlý görünüþü Ayýrýcý Tipi Anma Sürekli Akýmý A Modül Ebadý max. Kablo Kesiti 3NJ6010 3NJ6020 3NJ6040 3NJ mm mm mm 2 2x240 mm 2 Konstrüksiyonu: Ayýrýcý kontaklarýnýn doðrudan kenetlenebileceði tarzda döþenmiþ düþey baralar. Ayýrýcý tahrik imkanlarý - Kapý açýk iken. - Kapý kapalý iken, - Kapýdaki oymadan. Ölçüm ve kumanda cihazlarý tercihe göre kapýda veya ayýrýcýda. Akým tarfosu çýkýþ tarafýnda öngörülebilir. (1Ad./Çýkýþ} Ayýrýcý l-0 konumlarýnda kilitlenebilir. 1 veya 2 Modül boþ yer örtüsü. Uygun ölçülerde düþünülmüþ kablo baðlantý bölmesi Kablolar kablo taþýyýcýlarýna tespitli. Çýkýþ kablolarý direkt olarak yük ayýrýcýsýna baðlanýr. Pano Boyutlarý Kombinasyonda dikkate alýnan doneler Toplam -750 mm 2 Kablo baðlayacak kadar max. hacim. (Örn. 10 Adet 3x70/35 kablo)...x 125 A den...x 250 A e kadar Max Adet/Pano Yarýsý 10x 125 A veya 5x 250 A veya 3x 400 A veya 1x 630 A 300 Baðlanma Hacmi Max. Cihaz yerlaþimi 8 Modül...x 125 A den...x 630 A e kadar 8x 125 A veya 8x 250 A veya 4x 400 A veya 4x 630 A 3NJ6 yük ayýrýcýsý 125/250 A kapaklarý açýk görünüþü 14

15 Kompanzasyon Gruplarý C - PANOSU Alçak Gerilim Güç faktörü düzeltilmesi Cihaz Daðýlýmý: MKK-Kondansatörleri 3TF AC kontaktörleri Sigortalý yük ayýrýcýlarý veya NH- Sigortalarý Deþarj bobinleri Reaktif güç röleleri C-Panosu görünüþü Tip Anma Gerilimi Kumanda Gerilimi Tip Max. Güç/ Pano V V kvar kvar 4RB /50 Hz 230/50 Hz RB /50Hz 230/50Hz Konstrüksiyonu: Optimal cihaz yerleþimi. Besleme alttan/üstten/anabaradan. Kolay ve seri projelendirmeye uygun. Depostok ve norm parçalar nedeniyle kýsa sürede teslimat, tadilat ve geliþtirme kolaylýðý. Gruplar için önden baðlantý imkaný veren düþey baralar. Röle grubu en uygun yerde. Kondansatör gruplarý 25 kvar'lýk az kayýplý kondansatörler, 3TF48 kontaktörler ve deþarj bobinleri ile oluþturuluyor. Regler grubu el-otomatik þalteri, buton ve sinyal lambalarý kapýda. Pano Boyutlarý Kondansatör Grubu Regler Grubu Kondansatör Grubu Kondansatör Grubu Cihaz Grubu Regler Grubu Kondansatör Grubu Kondansatör Grubu Filtre Grubu Normal Kompanzasyon 800 Harmonik Filtreli Kompanzasyon Regler kumanda ve koruma devresi 100 Kvar Kondansatör grubu 15

16 Alçak Gerilim F - PANOSU Sabit Montajlý Modüler Gruplar Motor çýkýþlarý, Tali Çýkýþlar Cihaz Daðýlýmý: 630A'e kadar serbest cihaz seçimi. F-Panosu Çeþitli cihazlarla donatýlmýþ gruplar ile görünüþü. Örneðin: 3V.. Güç þalterleri 3KL. Sigortalý güç þalterleri 3NP. Sigortalý yük ayýrýcýlarý 3TB/3TF AC Kontaktörleri 3TH Yardýmcý Kontaktörleri DÝAZED Sigortalar N-Otomatlarý Konstrüksiyonu: Ýsteðe baðlý olarak: - 22M tek kapýlý. - Kablo bölmesi ve cihaz bölmesi için ayrý kapýlar. - Modüler kapýlý. (Kablo bölmesi ve her çýkýþ için ayrý kapýlar.) Çýkýþlar için önden baðlantý imkaný veren düþey baralar. Modüler cihaz taþýyýcý saclarý Klemens raylarý. Ölçü ve Kumanda cihazlarý montajý için kapý boydan boya kullanýlabilir. Uygun ölçülerde kablo baðlantý bölmesi. Çýkýþ kablolarý kablo taþýyýcýlarýna tespitli. Çýkýþ kablolarý direkt þalt cihazlarýna baðlanýr. 2.5 Modül boyutunda taþýyýcý sac üzerinde 75 kw sigortasýz Motor çýkýþ grubu görünüþü 16

17 Sabit Montajlý Modüler Gruplar L2 - PANOSU Alçak Gerilim Tip I: Tek Kapýlý Tip II: Cihaz+Kablo Bölmeli Cihaz Taþýyýcýlar Cihaz Taþýyýcýlar Cihaz montaj alaný 20 Modül Cihaz montaj alaný 20 Modül Kablo Bölmesi Kablo Bölmesi Tip III: Modüler Cihaz Taþýyýcýlar Cihaz montaj alaný 20 Modül Kablo Bölmesi 1 Modül=100 mm

18 Alçak Gerilim Z - PANOSU Çok Amaçlý Gruplar Her türlü elektrikli cihaz ve cihaz gruplarýnýn montajý için çok amaçlý olarak kullanýlabilir. Z-Panosu Cihaz Daðýlýmý: 630A'e kadar cihazlar serbestçe seçilebilir. Örneðin: 3V.. Güç þalterleri 3KE.. Yük ayýrýcý þalterleri 3KL.. Sigortalý güç þalterleri 3NP.. Sigortalý yük ayýrýcýlarý 3TB/3TF AC Kontaktörleri 3TH Yardýmcý Kontaktörleri DÝAZED Sigortalar N-Otomatlarý Akü Þarj cihazlarý Konstrüksiyonu: Çýkýþlarýn direkt baðlantýsýna imkan veren düþey bara sistemi. Cihazlar cihaz taþýyýcý saclarýna veya cihaz taþýyýcý raylarýna montajlý. Yardýmcý cihazlara ait taþýyýcý, pano üst tarafýnda. Akým trafosu montajý (1-3 Ad/Çýkýþ) Ölçü ve Kumanda cihazlarý kapýya monte edilebilir. Pano sað ve sol tarafýnda kablo taþýyýcýlarý mevcut. Kablo baðlantýlarý önden. Pano Boyutlarý Cihaz taþýyýcý Geniþlik- mm Boþluk: -Kablo baðlantýsý -PE/PEN baðlantýsý -Kablo taþýyýcý için 800 Çeþitli montajlara ait görünüþ 18

19 ÝSKELET VE ÖRTÜLER Alçak Gerilim Konstrüksiyonu: Özel profili, kaynaklý ön-arka çerçevesi ve taban kaidesi sayesinde stabil bir iskelet. Ýskelet üzerinde öngörülen kare delik-sistemi ile (25 mm aralýkla) seri ve üniversal yerleþim olanaðý. Standart koruma tarzý IP40, Ýstenildiðinde tek tip contayla kolayca IP54 saðlanabilir. Örtü saclarýnýn panoya tespitleri dýþarýdan sökülüp takýlabilecek þekildedir. Bu sayede mevcut kurulu 8PU152 tablolarýna ilaveler kolayca yapýlabilmektedir. Kapýlar istenildiðinde ön tarafta veya arka tarafta olabilir, istenildiðinde saða veya sola açýlabilir. Transport boyu (maximum} 2400 mm Renk Ýskelet Ral 5018 (Turkuaz) Örtüler Ral 7032 (Çakýltaþý Grisi) Elektrostatik toz boya (75±25nm) Malzemeler: Ýskelet ve Örtüler 2 mm sac DIN ST1203 Cihaz Taþýyýcýlarý 1,5-2mm Galvanýz sac DIN STO2Z275NA Yükseklik H (mm) Pano Ebatlarý (DIN 41488, Bl.2) Geniþlik B (mm) Derinlik T (mm) Koruma sýnýflarý (DIN ve IEC Publ.529) /800 /800 IP40, 54 19

20 Alçak Gerilim ANABARALAR Konstrüksiyonu: Panonun arka kýsmýna düþey olarak döþenmiþ bulunan, - Anabaralar L1, L2, L3 - Toprak barasý (PE) PEN veya PE+N Toprak ve Nötr baralarý 8PU.152 sistemimizdeki ana iletkenleri teþkil etmektedir. Bunlara ilaveten bir de dikey yardýmcý bara sistemleri bulunmaktadýr. 8PU.152 sisteminde ana baralarýn tümü çift bara olarak döþendiðinden irtibatlar için hiçbir zaman delik delmek gerekmez. Bu irtibatlar özel kelepçeler vasýtasý ile kolayca uygulanabilir. Anabara taþýyýcýlarý, 200kA kýsa devre akýmlarýna dayanýklý izole malzemeden özel olarak imal edilmektedir. PE, PEN, PE+N baralarý panolarýn alt veya üst kýsmýnda ve kolayca ulaþabilecek yerdedir. Tüm baralar DIN 40705'e göre þerit bantlarla iþaretlenmektedir. Yatay baralarýn her iki yanýnda (nihayetlerinde) sonradan tevsii edilebilmeleri için delik öngörülmüþtür. Nakliye için ayrýlan yerlere ekleme parçalarý öngörülmüþtür. Bara kesitleri (mm) ve yükleme kapasiteleri Anabara Kesit L1.L2.L3 PE PEN N Nominal akým I the 35 o C 1) Çevre sýcaklýðýnda 2Cu20x10 Cu40x5 Cu40x5 Cu40x A 2Cu40x10 2Cu60x10 2Cu80x10 2Cu100x10 2Cu120x10 Cu40x5 Cu40x5 Cu40x5 Cu40x5 Cu40x5 Cu40x5 Cu40x10 Cu40x10 Cu60x10 Cu60x10 Cu40x5 Cu40x10 Cu40x10 Cu60x10 Cu60x A 2250 A 2750 A 3250 A 3750 A 35 o C üstündeki her 5 o C için bir üst kesit e geçilmesi gerekir. 1) IEC 439-1'e göre çevre sýcaklýðý alýnan 24 saat ortalamalarýnýn max. deðeridir 20

21 TABAN TESBÝT DETAYLARI Alçak Gerilim B=Pano geniþliði, 800, 900 (mm) Pano geniþliði 1200 (mm) 21

22

23

24

25

26 8PU.152 Panolarý Ýþletmede

27 Mozaik Kumanda Pultu

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 2 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 3 4.5 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 4 4.5 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 5 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 6 ka - 2P-4P

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM

Detaylı

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar 5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar BETA Alçak Gerilim Devre Koruma Yeni 5SL6 serisi otomatik sigortaların kısa devre kesme kapasitesi 6 ka dir. Bu otomatik sigortalar, tüm Siemens otomatik sigortaların göstermiş

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER. www.korkmazmuhendislik.com.tr

TEKNİK BİLGİLER. www.korkmazmuhendislik.com.tr TEKNİK BİLGİLER www.korkmazmuhendislik.com.tr Firmamız, üstün nitelikli ileri teknoloji kullanan, etik değerlere saygılı, çağdaş dünyada multidisipliner çalışmanın önemini bilen, üretici bireylerin bilgi

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI BİRİM FİYAT LİSTESİ. Malzeme B. Fiyat $

ELEKTRİK TESİSATI BİRİM FİYAT LİSTESİ. Malzeme B. Fiyat $ 1 ANAHTARLAR / METESAN KÖŞK 1,1 S.A. TOPRAKLI PRİZ Ad 3,85 1,86 5,71 1,60 7,30 1,2 S.A. TOPRAKLI KAPAKLI PRİZ Ad 4,20 1,77 5,97 1,67 7,64 1,3 S.A. KOMÜTATÖR Ad 3,92 1,86 5,775 1,62 7,39 1,4 S.A. ANAHTAR

Detaylı

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI 11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI NİSAN 2016 T-KON Serisi Güç Kondansatörleri T-KON Serisi Güç Kondansatörleri Teknik Bilgiler Standartlar IEC 60831-1/2 Çalışma Ömrü Çalışma

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2014

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2014 ÖZET LİSTE ŞUBAT 2014 F11M F01 F02 MONOFAZE ŞALTERLER 25 ka 35 ka 65 ka F12R KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT TİP ŞALTERLER 1663A 78,00 90,00 114,00 25kA 80A 84,00 96,00 118,00 5080A 410,00 100A 86,50 96,00

Detaylı

Elektrik Kumanda Devreleri Dersleri. Tablo 1.1: Kumanda Devre Sembolleri

Elektrik Kumanda Devreleri Dersleri. Tablo 1.1: Kumanda Devre Sembolleri Elektrik Kumanda Devreleri Dersleri Tablo 1.1: Kumanda Devre Sembolleri A. KUMANDA DEVRE SEMBOLLERİ Otomatik kumanda devre şemalarında kullanılan elemanların resimleri yerine, o elemanların yerini tutacak

Detaylı

epm elektrik ltd.şti. ALÇAK GERİLİM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

epm elektrik ltd.şti. ALÇAK GERİLİM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kapsam: Bu şarname alçak gerilim enerji dagıtım sistemi için kullanılmak üzere tesis edilecek modüler yapıdaki alçak gerilim panolarının teknik özelliklerini kapsar. 2.Genel: Panolar modüler ve dahili

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ IEC 60439-2 T s E ME 04 ISO 9001 14001 www.eae.com.tr E-LINETB Çakmaklı Mahallesi, 2. Cadde, 119. Sokak, No:12 34522 Kıraç-Hadımköy-İstanbul Tel: 0 (212) 886 23 90 Faks:

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SİSTEMLER. GÜÇLÜ, ZARİF ve ESNEK. KARŞINIZDA XL 3

BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SİSTEMLER. GÜÇLÜ, ZARİF ve ESNEK. KARŞINIZDA XL 3 BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SİSTEMLER GÜÇLÜ, ZARİF ve ESNEK. KARŞINIZDA XL 3 XL 3 ILE KARARLAR SIZIN XL³ alçak gerilim güç dağıtım sisteminizle özgürlüğünüzü 3 boyutlu yaşayın! Mevcut

Detaylı

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz.

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz. BİR ve İKİ FAZLI İZOLASYON TRANSFORMATÖR Bir ve İki fazlı olarak üretilen emniyet izolasyon transformatör leri insan sağlığı ile sistem ve cihazlara yüksek güvenliğin istenildiği yerlerde kullanılır. İzolasyon

Detaylı

40 yıllık KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER. deneyim. Transforming Supporting

40 yıllık KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER. deneyim. Transforming Supporting 40 yıllık deneyim KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Transforming Supporting KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Uygulama KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri; Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A E L E K T R Ý K ELIEKX ELIEKB ELIEKOII ELIEMK ELIEKAP ELIEDL ELIEKAM ELIETB ELIEDK ELIEDKY ELIEUK 630...6300 A 800...6300 A 160...800 A 100160225 A Aydýnlatma/Plugin Busbar Kanal Sistemleri 4063 A Aydýnlatma

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ TANIMLAR ve SEÇİM KRİTERLERİ SEÇİM TABLOSU Tesisler yük itibari ile büyük oranda değişken hız kontrol cihazları ve/veya diğer harmonik oluşturan yükler içeriyorsa tesis harmonik

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Solar pompa sürücüleri Güneşin gücünü kullanın! Düşük karbon yayılımı ABB sürücüler güneş enerjisinden yararlanarak karbon ayak izinizi azaltmaya

Detaylı

Alçak Gerilim Çözümleri

Alçak Gerilim Çözümleri Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Ekim 2015 * Bu fiyat listesi 1 Ekim 2015 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Her hangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fiyatlarımızda

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Ekim 5 fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi EK M 5 Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21353557_1114* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

OFÝS DONANIMLARI . BÖLÜM OFFICE EQUIPMENTS.1 -.12 .1 www.kancaaksesuar.com.tr Ölçüler mm dir. Kablo Setleri Spiral Cable Managers 006431 006432 Kablo Kanalý Omurga Gri LS03 Kablo Kanalý Omurga Siyah LS03

Detaylı

Bina elektrik ve dijital altyapıları için. GüçLÜ, ZARİF ve ESNEK. KARŞINIZDA XL 3

Bina elektrik ve dijital altyapıları için. GüçLÜ, ZARİF ve ESNEK. KARŞINIZDA XL 3 Bina elektrik ve dijital altyapıları için ÜRÜN VE SİSTEMLER GüçLÜ, ZARİF ve ESNEK. KARŞINIZDA XL 3 XL 3 ile kararlar sizin XL³ alçak gerilim güç dağıtım sisteminizle özgürlüğünüzü 3 boyutlu yaşayın! Mevcut

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4-7 8-11 12-15 16-19 20 22-23 24-25 26-27 28-31 32-33 34 35 36-37 38-39 40 40 41

İÇİNDEKİLER 4-7 8-11 12-15 16-19 20 22-23 24-25 26-27 28-31 32-33 34 35 36-37 38-39 40 40 41 İÇİNDEKİLER ERGUN ELEKTRİK FİRMA TANITIMI ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ A.G. KOMPANZASYON HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ KOMPANZASYON PANOLARI HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOLARI TRİSTÖR ŞALTERLİ HARMONİK

Detaylı

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. MENFEZ ANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET TD. ÞTÝ. DAÝREE KANA MENFEZÝ Tel : (0) bx Fax : (0) Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz anayi itesi. Cad. k. N: Ýedik / ANKARA ADM DAÝR

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Duvar Tipi Elektrik / Otomasyon / Endüstriye panolar :

Duvar Tipi Elektrik / Otomasyon / Endüstriye panolar : Duvar tipi Endüstriyel / Otomasyon / Elektrik panoları, elektrik dağıtım, otomasyon ve kumanda kontrol amaçlı olarak dahili ve harici ortamlarda kullanılır. Duvara bağlantı veya direğe bağlantı yapılabilir.aksesuarlar

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 32-39 ALÜMİNYUM BUATLAR 40-41 PLASTİK

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

188-K Serisi Otomatik Sigortalar 6kA C Eğrisi sigorta, DIN raya monte edilebilir. Ani Açma Değeri 5 10 In

188-K Serisi Otomatik Sigortalar 6kA C Eğrisi sigorta, DIN raya monte edilebilir. Ani Açma Değeri 5 10 In Diğer ürünlerde Mart 2014 tarihli liste geçerlidir. Fiyat Listesi Mart 2014 v2 188-K Serisi Otomatik Sigortalar 6kA C Eğrisi sigorta, DIN raya monte edilebilir. Ani Açma Değeri 5 10 In In (A) Min. Sipariş

Detaylı

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi 1. GİRİŞ Alternatif akım devrelerinde kullanılan endüktif yüklerin (motor, transformatör vb.) ihtiyaç duyduğu reaktif güçlerin belirli teknikler kullanılarak karşılanması

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ Enerji sistemlerinde lineer olmayan yüklerin meydana getirdiği harmonik bozunumlar endüstriyel tesislerde ciddi problemlere neden olmaktadır. Harmonik bozunumların

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ROC SERÝSÝ AÞIRI AKIM RÖLELERÝ

ROC SERÝSÝ AÞIRI AKIM RÖLELERÝ OC SEÝSÝ AÞII AKIM ÖLELEÝ OC Serisi aþýrý akým röleleri, elektrik üretim iletim e daðýtým tesislerinde, trafo, hat, motor e benzeri teçhizatýn, arýzalara karþý korunmasý için kullanýlýrlar. Mýcro Controller

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı

12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ

12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ 12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ KONULAR 1. ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI (ANA KOLON, LİNYE, SORTİ) 2. DAĞITIM TABLOSU (AYDINLATMA) VE BAĞLANTISI 3. DAĞITIM

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR

Detaylı

Güvenilir Çözüm Ortağınız

Güvenilir Çözüm Ortağınız Güvenilir Çözüm Ortağınız KOMPANZASYON ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 02 ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ INDEX 06 ALÇAK GERİLİM HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ 08 ALÇAK GERİLİM TRİSTÖRLÜ ANAHTARLAMA MODÜLLERİ ALÇAK

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ Şönt reaktörler endüktif etki oluşturan cihazlardır. Bu nedenle Endüktif Yük Reaktörü olarak da adlandırılırlar ve kapasitifreaktif enerjinin yüksek olduğu sistemlerde

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

Kordon tip tepsi konveyörü

Kordon tip tepsi konveyörü Electrolux bulaşık makineleri, Electrolux bulaşıkhane yardımcı ekipmanlarıyla birlikte kullanıldığında potansiyellerinin en üst noktasında performans gösterirler. Modüler yapıdaki Electrolux bulaşıkhane

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

ROAD BLOCKER TEKNİK KLAVUZU

ROAD BLOCKER TEKNİK KLAVUZU ROAD BLOCKER TEKNİK KLAVUZU TSH Teknik Servis Hizmetleri A.Ş Road Blocker - 2005 İÇİNDEKİLER Teknik Özellikler 3 Tanım 4 Elektronik Kontrol Panosu 4 Motor Koruma Rölesi 4 Termik Röle 4 Timeout Zaman Rölesi

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

İÇİNDEKİLER KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI ELEKTRİK PANOLARI

İÇİNDEKİLER KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI ELEKTRİK PANOLARI İÇİNDEKİLER KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ Normal tip kablo kanalları ve dönüş elemanları...2-5 Kablo kanalı kapakları...5 Ağır hizmet kablo kanalları...6 Kablo kanalı aksesuarları...7 Direk tipi kablo kanalı

Detaylı

Ýzleme Tekniði. Düþük Voltaj Rölesi BA 9043, AA 9943

Ýzleme Tekniði. Düþük Voltaj Rölesi BA 9043, AA 9943 Ýzleme Tekniði Düþük Voltaj Rölesi BA 904, AA 994 059 IEC 55, EN 60 55, VDE 045 bölüm 0'e uygun -faz AC 00/57 'den 500/90 V 'a kadar olan nominal voltajlar için Aritmetik ortalama deðeri ölçülür Ayarlanabilir

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

ELINEMK Teknik Tablo E L E K T R İ K Beyan Akımı Busbar Kodu Standartlar Beyan Yalıtım Gerilimi Maks. Beyan Çalışma Gerilimi Beyan Frekansı Kirlilik Derecesi Koruma Sınıfı Mekanik Darbe Dayanımı (IK Kodu)*

Detaylı

VL414110. 400 Serisi Vario Gömme aspiratör. Paslanmaz çelik Tezgah havalandırma elemanı

VL414110. 400 Serisi Vario Gömme aspiratör. Paslanmaz çelik Tezgah havalandırma elemanı Mevcut renk seçenekleri Setüstü ocaklarda yüksek verimli havalandırma sistemi Bir emme motoruna 4 adet cihaz bağlanabilir ve bir adet AA 490 kumanda düğmesi ile kontrol edilebilir. Esnek emiş yönlendirmesi,

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

VIESMANN VITOSOLIC. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOSOLIC 100 VITOSOLIC 200

VIESMANN VITOSOLIC. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOSOLIC 100 VITOSOLIC 200 VIESMANN VITOSOLIC Güneş enerjisi sistemleri için kontrol paneli Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOLIC 100 Elektronikfarksıcaklık

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Motor Koruma Şalterleri

Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri ABB global pazara yüksek teknoloji geniş bir motor koruma çözümü sunuyor. Neden motor koruma şalteri? Motor koruma şalterleri, elektrik devreleri ve motor koruma uygulamalarında

Detaylı

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge İngilizceden çevrilmiş belge -TR 2013-06-25 A003 İçindekiler 1 Uygunluk Bildirgesi... 1 2 Uyarılar... 2 3 Ürün Tanıtımı... 3 3.1 Genel hususlar... 3 3.1.1 Duvar kontrolü hakkında bilgi... 3 3.1.2 Kumanda

Detaylı

Ekonomi, Güven, Teknoloji

Ekonomi, Güven, Teknoloji ESEM Otomatik Sigortalar ESEM Kaçak Akım Röleleri ESEM Termik Manyetik Şalterler ESEM Motor Koruma Şalterleri ESEM Kontaktörler ESEM Termik Röleler ESEM Enerji Tasarruflu Ampüller ESEM LED Aydınlatma Ürünleri

Detaylı

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

ONKA 5081 NO:0 2 Lİ PORSELEN KLEMENS. Ürün Adı A (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm) NO:0 2 Lİ LÜSTER 23 16,1 18,5 3,5

ONKA 5081 NO:0 2 Lİ PORSELEN KLEMENS. Ürün Adı A (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm) NO:0 2 Lİ LÜSTER 23 16,1 18,5 3,5 5081 NO:0 2 Lİ PORSELEN KLEMENS NO:0 2 Lİ LÜSTER 23 16,1 18,5 3,5 Göz Adedi 2 17,5 A Kesit 1,5 mm 2 0,4 Nm 5082 NO:1 2 Lİ PORSELEN KLEMENS NO:1 2 Lİ LÜSTER 22,5 17,5 19 3,5 Göz Adedi 2 24 A Kesit 2,5 mm

Detaylı