UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi"

Transkript

1 UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

2

3 KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM TRAFOLARI SERVÝS ARABALARI DAHÝLÝ ARK KORUMASI TEKNÝK BÝLGÝ TÝPÝK HÜCRELER

4 KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR Unigear type ZS2 karakteristikleri Metal kaplamalý (Metal-clad) hava izoleli þalt sistemidir. Orta gerilim daðýtým sistemleri için uygundur. Dahili ark korumasý tip testleri ile kanýtlanmýþtýr. Bina içi dahili mekanlarda kullaným için fabrika testlidir. Kompartmanlar birbirlerinden topraklý metal plakalar ile ayrýlmýþlardýr. Mekaniki emniyet kilitlemeleri ile donatýlmýþtýr. Kompartmanlar Aluzinc kaplý çelik sacdan yapýlmýþtýr. Montaj, bakým ve servis operasyonlarý hücrenin ön tarafýndan yapýlabilir. Geleneksel akým ve gerilim trafolarý ile donatýlabilir. Her türlü daðýtým sistemlerinin ihtiyaçlarýna cevap verebilir. Modüler bir yapýya ve kolay montaj imkanýna sahiptir. 2

5 1 Taþýmacýlýk sektörü Havaalanlarý Limanlar Demiryollarý Yeraltý taþýmacýlýðý tesisleri Hizmet sektörü Süpermarketler Alýþveriþ merkezleri Hastaneler Büyük binalar Kullaným yerleri Güç üretim ve daðýtým tesisleri Güç üretim istasyonlarý Trafo istasyonlarý Þalt istasyonlarý Ana ve yardýmcý þalt sistemleri. Endüstri Kaðýt fabrikalarý ve tesisleri Çimento fabrikalarý ve tesisleri Tekstil fabrikalarý ve tesisleri Kimya fabrikalarý ve tesisleri Gýda fabrikalarý ve tesisleri Otomotiv fabrikalarý ve tesisleri Petrokimya fabrikalarý ve tesisleri Petrol ve gaz boru hatlarý Metalurji fabrikalarý ve tesisleri Döner deðirmenler Madenler. 3

6 TANIM Unigear type ZS2, 24 KV üzeri ve 36 kv a kadar olan uygulamalar için dizayn edilmiþ þalt sistemidir. Unigear type ZS2, deniz seviyesinden yüksekliði 1000 metreden fazla olan yerlerde gerekli azaltma faktörleri uygulanarak 36 kv anma geriliminden düþük gerilim seviyelerinde ana karakteristikleri sabit kalarak kullanýlabilir. Unigear type ZS2, kompakt boyutlara sahiptir ve kapladýðý alanýn hacmi oldukça küçüktür. Unigear type ZS2, önden müdahale imkaný sayesinde bina duvarýna yaslanýlabilir, hücrenin arkasýnda yer býrakmaya gerek yoktur. Unigear type ZS2, sýrt sýrta konfigürasyonu sayesinde çift baralý (double busbar) iþletmelerin ihtiyaçlarýna cevap verebilmektedir. Unigear type ZS2, hücrelerinin bara sistemi (ana bara ve daðýtým baralarý) tamamýyla izole edilmiþ yuvarlak baralardan oluþmaktadýr. Kablo kompartmanýna kolay ulaþýmý saðlayabilmek ve ayný zamanda hücre boyutlarýný arttýrmamak için akým trafolarý üçgen bir yapý oluþturacak þekilde yerleþtirilmiþtir. Akým trafolarýnýn özel yerleþimi sayesinde bakým ve montaj çalýþmalarý esnasýnda operatörlerin rahatça çalýþabilecekleri alana sahip olmalarý saðlanmýþtýr. Standart Renk RAL7035 Koruma dereceleri Hücrelerin koruma dereceleri IEC standardýna uymaktadýr. Unigear type ZS2 þalt sisteminde normalde aþaðýdaki koruma dereceleri standart olarak saðlanmaktadýr: IP4X dýþ kýsýmda. IP2X iç kýsýmda. Ýstenmesi halinde hücrenin dýþ kýsmý maksimum IP 52 e kadar olan koruma derecelerinde yapýlabilir. Metal plakalar sayesinde kompartmanlarýn her biri birbirlerinden ayrýlmýþlardýr. Ark korumalý birimler IEC standardýna göre test edilmiþtir. Hücrenin montajý oldukça basit inþaat iþi gerektirir. Güç kablolarý terminallerine hücrenin ön tarafýndan kolaylýkla ulaþýlabilir. 4

7 2 Uyulan standartlar Hücre ve komponentleri aþaðýdaki Uluslararasý ve Avrupa standartlarýna uymaktadýr: IEC Hücre Devre kesici SF6 gazý Topraklama þalteri Normal servis þartlarý Unigear type ZS2 þalt sisteminin anma karakteristikleri aþaðýdaki ortam þartlarý için garanti edilmiþtir: Minimum ortam sýcaklýðý 5 C Maksimum ortam sýcaklýðý + 40 C Maksimum nisbi nem 95 % Maksimum yükseklik 1000 m a.s.l. Normal, korozif olmayan, temiz hava þartlarýnda Ana elektriki karakteristikler Anma gerilimi Anma akýmý Anma kýsa süreli dayaným akýmý 36 kv A ka* Elektriki karakteristikler, farklý ortam koþullarýna veya standart deðerden farklý pano koruma derecelerine baðlý olarak deðiþebilir. * 31.5kA (1sn) çözümü için lütfen bizimle temasa geçiniz. 1 Devre kesici kompartmaný 2 Anabara kompartmaný 3 Kablo kompartmaný 4 Alçak gerilim kompartmaný 5 Ark gaz tahliye kanalý 6 Akým trafolarý 7 Gerilim trafolarý 8 Topraklama þalteri Yukarýdaki resimlerde 1000 mm geniþliðindeki hücre gösterilmiþdir mm geniþliðindeki hücrede, akým ve gerilim trafolarý, kablo kompartmanýnýn içinde, hücrenin arka tarafýnda yan yana ve ayrý montaj plakalarý üzerine monte edilmiþtir. Detaylý dizayn resimleri için lütfen ABB ile temasa geçiniz. 5

8 CÝHAZLAR HD4 SF6 Devre Kesici Unigear type ZS2, SF6 gazlý HD4 devre kesicisi ile donatýlmýþtýr. Devre kesicisinin, kesici kompartmaný kapýsý kapalýyken ileri-geri sürülmesi için özel bir sürme mekanizmasýyla donatýlmýþtýr. Hafif ve kompakt yapýsý sayesinde Unigear type ZS2 yüksek mekaniki güvenilirliðe ve saðlamlýða sahiptir. HD4 devre kesicisi, mekaniki biriktirilmiþ enerji tipindeki çalýþma mekanizmasý ile donatýlmýþtýr. Devre kesicisinde operatörden baðýmsýz açma ve kapama operasyonlarýna izin veren salma mekanizmasý bulunmaktadýr. HD4 orta gerilim devre kesicileri sülfür hegzaflorüd gazýný (SF6) elektrik arkýný söndürmek ve kutup içerisinde izole bir ortam yaratmak için kullanýrlar. SF6 gazýnýn mükemmel özellikleri sayesinde akýmlarýn kesilmesi esnasýnda akým kýyýmý ve aþýrý gerilimler oluþmamaktadýr. Akýmýn son derece hýzlý kesilmesinden ve dielektrik özelliklerin tekrar saðlanmasýndan sonra tekrar vurma (restriking) olayý meydana gelmemektedir. Bu özellik sayesinde, devre kesicinin elektriki kullaným ömrü uzamakta ve kesicinin kullanýldýðý þebekedeki dinamik, dielektrik ve termik zorlamalar sýnýrlandýrlmaktadýr. Kesicinin kesme birimi olan kutuplarý IEC Standardýna göre bakýmsýz, uzun ömürlü ve mühürlü basýnç-gaz sýzdýrmazlýðýný saðlayacak þekilde dizayn edilmiþtir. Çalýþma mekanizmasý ve kutuplar kesicinin metal yapýsýna sabitlenmiþtir. 6

9 3 Kompartmanlar Her bir hücre aþaðýdaki kompartmanlardan oluþmaktadýr: Bara kompartmaný, Kablo kompartmaný, Devre kesici kompartmaný ve röleler ile yardýmcý ekipmanlarýn bulunduðu Alçak gerilim kompartmaný. Ana baralar Bara kompartmaný, ana baralar ve kesicinin sabit kontaklarýný ana baraya baðlayan daðýtým baralarýndan oluþmaktadýr. Baralar izoleli elektrolitik bakýrdan yapýlmýþtýr. Sistem hava izolelidir ve baralar izoleli bakýr tüpten yapýlmýþtýr. Alt baðlantý baralarý Alt baðlantý baralarý, güç kablolarýný devre kesicisinin alt sabit kontaklarýna baðlamaktadýr ve kablo bölmesinde bulunmaktadýr. Alt baðlantý baralarý izoleli yuvarlak bakýrdan yapýlmýþtýr. Kablo Kompartmaný: Alt buþingler, akým trafolarý ve alt baðlantý baralarý. Topraklama þalteri Güç kablolarýnýn topraklanabilmesi için her bir hücre topraklama þalteri ile donatýlabilir. Topraklama þalteri ayný zamanda anabara sistemini (ölçü, kuplaj ve bara yükseltme hücrelerinde) topraklamak içinde kullanýlabilir. Topraklama þalteri, kýsa devre üzerine kapama kapasitesine sahiptir. Ýstenildiðinde açma ve kapama operasyonlarý anahtarlý kilitler vasýtasý ile önlenebilir. Topraklama þalteri, devre kesicisi ile mekaniki olarak kilitlenmiþtir ve hücrenin ön tarafýndan elle çalýþtýrýlýr. Kablolar Kablo kompartmanýna hücrenin ön tarafýndan kolaylýkla ulaþýlabilir. Bu sayede hücre duvara yaslanabilir. Güç kablolarý çapýna ve akým taþýma kapasitesine baðlý olarak 1 veya 3 damarlý olabilir. 7

10 4 HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ Topraklama barasý Topraklama barasý elektrolik bakýrdan yapýlmýþtýr. Topraklama barasý þalt sistemi boyunca uzanýr. Bu sayede maksimum personel ve tesis güvenliði garanti altýna alýnmýþ olur. Buþingler ve klapeler Buþingler, devre kesiciyi bara kompartmanýna ve kablo kompartmanýna baðlayan sabit kontaklarý içerir. Buþingler tek kutup tipinde ve epoksi reçineden yapýlmýþtýr. Klapeler, metalden yapýlmýþlardýr ve cihazýn çekili pozisyondan servis pozisyonuna alýnmasý veya tam tersi durumda otomatik olarak açýlýp kapanýrlar. Ýstenildiðinde 2 adet kilit, her bir klapeyi birbirinden baðýmsýz olarak kilitleyebilir. Otomatik klapeler Otomatik klapeler 8

11 HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ Unigear type ZS2 þalt sistemi, operatörler ve tesis için en yüksek seviyede emniyet ve çalýþma güvenliði saðlamak amacýyla gerekli bütün kilitlemeler ve aksesuarlar ile donatýlmýþtýr. Kilitlemeler Emniyet kilitlemeleri standart [1-2-3] veya opsiyonel [4-5] olabilirler. Standart kilitlemeler, standartlar tarafýndan öngürülen ve doðru operasyon sýrasýný garanti etmek amacýyla gerekli olan kilitlemelerdir. Opsiyonel kilitlemeler ise, isteðe baðlý olarak saðlanabilecek, montaj servis ve bakým prosedürleri tarafýndan gerekli görülen kilitlemelerdir. Kiltlemelerin varlýðý en yüksek seviyede güvenilirliði ve emniyeti saðlar. Topraklama þalteri çalýþma mekanizmasý üzerindeki kilitler Anahtarlar Ayný þalt sistemi içindeki hücreler arasýnda veya orta, alçak, yüksek gerilim þalt sistemleri arasýndaki kilitleme mantýðýný gerçekleþtirmede anahtarlý kilitlemeler çok önemlidir. Kilitleme mantýðý, anahtarý bir anahtarlýkta toplayarak veya daðýtarak saðlanýr. Kilitleme bobinleri Kilitleme bobinleri, insan unsurundan baðýmsýz otomatik kilitleme sistemleri yapabilmek amacýyla kullanýlýrlar. Bobinler, yardýmcý gerilim ile aktif lojik esasýna dayalý olarak çalýþýrlar. Bu sebeple yardýmcý gerilimin eksikliði kilidi çalýþmaz hale getirir. Çekmeceli devre kesici kontrol kablolarý fiþ ve priz sistemi. 9

12 PANO KARAKTERÝSTÝKLERÝ Standart güvenlik kilitlemeleri (zorunlu) Mekaniki/ Elektriki Standart / Kilit Şart kilitleme Opsiyonel A Devre kesici sürme-çekme yapýlamaz Devre kesici kapalý iken M S 1 B Devre kesici kapatýlamaz Kesici arabasý belirsiz pozisyonda iken M S A Devre kesici sürülemez Devre kesicinin çok pinli fiþi çekili veya takýlmamýþ iken E S 2 B Devre kesici çok pinli fiþi çekilemez Kesici Arabasý,servis veya belirsiz pozisyonda iken M S A Topraklama þalteri kapatýlamaz Kesici Arabasý,servis veya belirsiz pozisyonda iken M S 3 B Devre kesici sürülemez Topraklama þalteri kapalý iken M S İlave güvenlik kilitlemeleri Kilit Şart A Devre kesici kompartman kapýsý açýlamaz Kesici Arabasý,servis veya belirsiz pozisyonda iken E O 4 B Devre kesici sürülemez Devre kesici kompartman kapýsý açýk iken M O A Alt kapak açýlamaz Topraklama þalteri açýk iken M O 5 B Topraklama þalteri açýlamaz Alt kapak açýk iken M O Anahtarlý kilitler 6 Devre kesici sürme kilidi Sadece kesici çekili pozisyonda iken kaldýrýlabilir. M O 7 Topraklama þalteri kapama kilidi Sadece topraklama þalteri açýk pozisyonda iken kaldýrýlabilir M O 8 Topraklama þalteri açma kilidi Sadece topraklama þalteri kapalý pozisyonda iken kaldýrýlabilir M S 9 Topraklama þalteri çalýþtýrma kolunu sokma Her zaman kaldýrýlabilir M S Asma kilitler 10 Devre kesici kompartmaný kapýsýnýn açýlmasý önler M O 11 Alt kapaðýn açýlmasýný önler M O 12 Devre kesici sürme-çekme kolunun sokulmasýný önler M O 13 Topraklama þalteri çalýþtýrma kolunun sokulmasýný önler M O 14 Klapelerin açýlmasýný veya kapanmasýný önler M O Kilitleme bobinleri 15 Devre kesici sürme-çekme E S 16 Topraklama þalteri açma, kapama E O 17 Devre kesici kompartman kapýsý açma E O Opsiyonel aksesuarlar 18 Devre kesici-hücre uyumluluk matrisi Devre kesicinin çok pinli fiþi ve ilgili hücrede bulunan pirizi mekaniki bir matris ile donatýlmýþlardýr.matris sayesinde farklý akýmdaki Devre kesicilerin hücreye sokulmasý ve sürülmesi engellenmiþ olur 19 Devre kesici mekaniki çalýþma mekanizmasý Devre kesici kompartmaný kapýsý kapalý iken kesiciyi kapý ön yüzündeki açma ve kapama butonlarý sayesinde direkt olarak açýp kapayabilen bir mekanizma ile donatýlmýþtýr.açma kapama iþlemleri kesici servis veya çekili pozisyonlarýnda ikende yapýlabilir. 10

13 KORUMA VE KONTROL 5 REF542plus rölesi, bir þalt sistemi ile ilgili bütün fonsiyonlarý tek bir modüle watchdog fonsyonu ile birlikte entegre edebilen çok fonksiyonlu bir röledir. Yazýlýmýnýn getirdiði esneklik sayesinde bir çok tesisin ihtiyacýný karþýlayabilmektedir. REF542plus rölesinin yüksek seviyedeki fonksiyonelliði, basit ve kullanýmý kolay kullanýcý arabirimi ile arttýrýlmaktadýr. REF542plus rölesinin kullanýmý sayesinde her bir orta gerilim hücresi, bütün fonksiyonlarý yerine getirebilen entegre ve baðýmsýz bir hücre olabilmektedir. Bütün fonksiyonlarýn (koruma, ölçü, kontrol, sinyalizasyon, kilitleme, otomasyon ve haberleþme) tek bir cihaz içerisine entegre edilebilmesi. Operatör ve hücreler arasýndaki tek ara birim olma özelliði. REF542plus rölesi bütün hücrelerde kullanýlabilir (fider, trafo, motor, jeneratör, güç faktörü düzeltme için kullanýlan kapasitör gruplarý, kuplaj ve ölçü hücreleri) Tek bir donanýmýn bütün hücrelerde kullanýlabilmesi sayesinde tek tip yedek parça ve aksesuar kullanabilme imkaný. Azaltýlmýþ bakým: koruyucu bakým uygulamalarýnda önemli bir azaltma saðlar ve hata sonucu veya kurcalama sonucu oluþabilecek arýzalarý büyük ölçüde azaltýr. Fonksiyonlarýn kolayca modifikasyonu ve bir üst sýnýfa çýkarýlabilmesi rölenin yazýlýmý sayesinde serviste iken bile yapýlabilir. Donaným Röle, hücrenin alçak gerilim kompartmanýna konulan merkezi ünite ve alçak gerilim kompartmaný kapýsýna konulan kullanýcý ara biriminden oluþur. Cihazýn bu iki parçasý basit bir haberleþme kablosu ile birbirlerine baðlanýrlar. Kullanýcý ara birimi, hücre devredeyken ve merkezi ünite çalýþýrken bakým esnasýnda deðiþtirilebilir. Bu esnada bile bütün koruma, ölçüm ve kumanda fonsiyonlarýnýn iþlevselliði garanti edilmektedir. Bütün baðlantýlar fiþ-soket baðlantý sistemi ile yapýldýðý için servis ve bakým operasyonlarý optimize edilmekte ve kýsa sürmektedir. Makine-kullanýcý arabirimi REF542plus rölesinde bulunan kullanýcý ara birimi sayesinde UniGear hücrelerinin kullanýmý son derece kolay hale gelmektedir. Cihaz (kesici vb) kontrol operasyonlarýnýn hepsi, ölçümlerin okunmasý iþlemi ile sinyallerin belirlenmesi ve fonksiyon parametrelerinin ayarlanmasý, rölenin önünden veya rölenin ön tarafýnda bulunan optik haberleþme portuna baðlanabilen diz üstü bilgisayar ile yapýlabilir. Merkezi ünite Merkezi ünite, fonsiyonlarý aþaðýda anlatýlan elektronik modüllerden oluþmaktadýr. Besleme modülü. Röle, 48 ile 220 V d.c. gerilim aralýðýnda çalýþabilen çok gerilimli bir besleme modülü ile donatýlmýþtýr. Rölenin dijital teknolojisi sayesinde tükettiði güç oldukça düþüktür. Dijital giriþler. Her bir ünite minimum 14 adet dijital giriþ ile donatýlarak rölenin hücre içerisinde bulunan cihaz (kesici, topraklama þalteri) ile arabirimi oluþturulmaktadýr. Dijital giriþ sayýsý maksimum olarak 42 adede kadar arttýrýlabilir. Dijital giriþler 20 ile 250 V d.c. gerilim seviyeleri arasýnda çalýþtýrýlabilirler ve kolayca programlanabilirler. Dijital çýkýþlar. Dijital çýkýþlar, bistable röleler tarafýndan saðlanan serbest kontaklardan oluþmaktadýrlar. Her bir ünite, hücrenin içerisindeki cihazý çalýþtýrmak için ve diðer iþler için gerekli olan (minimum sayýda) 8 adet çýkýþ ile donatýlmýþtýr. Bu sayý maksimum 24 adede kadar arttýrýlabilir. Dijital çýkýþlar 250 Volt d.c./a.c. gerilime kadar çalýþabilirler ve kolayca programlanabilirler. Devre kesicisi açma kontrolünü saðlamak için kullanýlan çýkýþ ayný zamanda devre devamlýlýðýnýda kontrol eder. Statik çýkýþlar yardýmý ile ( maksimum 1 adetden 3 adede kadar ), geleneksel kontrol sistemleri ile (aktif ve reaktif güç pals üreticisi) ile arabirim oluþturmak mümkündür. Analog giriþler. Her bir ünite, ölçme ve koruma fonksiyonlarýný yerine getirmek için 8 adet analog giriþ ile donatýlmýþtýr. Geleneksel akým (/1 ve 5A) ve gerilim (/100 and /110V) trafolarýndan veya ölçü sensörlerinden (Rogowski bobini ve direnç bölücü) gelen sinyaller iþlenebilir. Analog çýkýþlar. Geleneksel kontrol sistemlerine röle tarafýndan üretilen entegre ölçüm sonuçlarýnýn gönderilebilmesi için 4 adet analog çýkýþ kanalý saðlanabilir. Her bir çýkýþ mA veya mA olarak programlanabilir. 11

14 KORUMA VE KONTROL Haberleþme REF542plus rölesi entegre haberleþme fonksiyonu sayesinde kontrol ve proses sistemlerine baðlanabilir. Bu sayede kontrol ve proses sistemi, hücre ve içindeki cihaz (devre kesici vb) ile ilgili bütün bilgilere ulaþabilir ve aþaðýdaki fonksiyonlarý uzaktan haberleþme imkaný ile yapabilir: Uzaktan izleme Uzaktan kontrol Koruma deðerlerinin uzaktan ayarlanmasý Uzaktan ölçme Olaylarýn kaydedilmesi Tüm anahtarlama elemanlarýnýn görüntülenmesi Hata esnasýnda kaydedilen bilgilerin analizi Denetleme ve otomasyon sistemlerine baðlanabilmek için aþaðýdaki haberleþme protokolleri mevcuttur: ABB SPA-bus LON-bus, ABB Lon Application Guide ( LAG ) 1.4 tanýmlarýna göre; IEC standart, VDEW e göre kontrol fonksiyonlarý için geniþletilmiþ baskýsýný içerir ( Vereinigung Deutscher Elektrizitätwerke = Alman otoriteleri birlikteliði ile ) ; MODBUS RTU. Senkronizasyon Senkronizasyon iþlemi için özel olarak saðlanan bir optik giriþ ile REF542plus rölesi harici bir referans saat sistemine ( tipik olarak bir GPS sistemine) baðlanarak senkronize edilebilir. REF542plus rölesi bu metodu kullanarak senkronize edildiði zaman, olaylarý kronolojik bir sýrada kayýd ederken bir milisaniye veya daha hassas zaman doðruluðunu garanti eder. Senkronizasyon için özel olarak saðlanan optik giriþ. Olaylarý bir milisaniye veya daha hassas doðrulukta kayýt etme. Kabul edilen protokol: IRIG-B. Supervizyon ve kontrol istasyonu LON-bus protokolü ve ilgili LIB542 kütüphanesi REF542plus rölesinin ABB otomasyon sistemlerine entegrasyonunu saðlar. MODBUS RTU protokollü ve iki kapýlý donaným konfigürasyonunu kullanarak, yedekli tip otomasyon sistemlerine veya iki farklý baðýmsýz sisteme (örneðin, SCADA veya DCS sistemlerine) baðlanabilme imkaný saðlanmaktadýr. Senkronizasyon cihazý GPS sinyal alýþ anteni Toplayýcý Toplayýcý ve senkronizasyon cihazý REF542plus REF542plus 12

15 6 AKIM VE GERÝLÝM TRAFOLARI Gerilim trafolarý Reçine izoleli gerilim trafolarý ölçü ve koruma cihazlarýný beslemek için kullanýlýrlar. Sabit veya çekmeceli tip olarak IEC Standartýna uygundurlar. Çekmeceli versiyonlarýnda özel dizayn edilmiþ primer sigortalar kullanýlýr. Gerilim trafolarý tek kutupludur. Performanslarý ve doðruluklarý, besledikleri cihazýn fonksiyonel gereksinimlerine uygun olarak seçilir. Çekmeceli gerilim trafolarýnýn sigortalarý hücre serviste iken kolaylýkla yapýlabilir. Toroidal akým trafolarý Toroidal akým trafolarý reçine ile izole edilmiþtir ve ölçüm ile koruma cihazlarýný beslemek amacýyla kullanýlmaktadýr. Bu tip trafolar kapalý veya açýlabilir nüveli olabilir. Bu tip akým trafolarý, faz akýmlarýnýn ölçümü amacýyla veya toprak arýza akýmlarýnýn belirlenmesi amacýyla kullanýlabilir. Toroidal akým trafolarý IEC Standartýna uymaktadýr. Akým trafolarý Reçine izoleli akým trafolarý ölçü ve koruma cihazlarýný beslemek için kullanýlýrlar. Performanslarý ve doðruluklarý, besledikleri cihazýn fonksiyonel gereksinimlerine uygun olarak seçilir. IEC Standartýna uygundur. Akým trafolarýnýn içine kapasitif gerilim bölücüleri konulabilir. Bu sayede, hücre ön tarafýna monte edilebilen gerilim göstergeleri beslenerek güç kablolarýnýn enerjili olup olmadýðý kontrol edilebilir. Blok tipi akým trafolarý Trafo boyutlarý DIN standartýna uygundur. Bara tarafý gerilim ölçümü için çekmeceli tip sigortalý gerilim trafolarý. Kablo tarafý gerilim ölçümü için sabit tip sigortasýz gerilim trafosu. 13

16 7 SERVÝS ARABALARI Unigear type ZS2 hücresi, bakým iþleri ve servis operasyonlarý için gerekli servis arabasý ile donatýlabilir. Topraklama arabasý kapama kapasitesine sahiptir. Kapama kapasiteli topraklama arabasý Bu arabalar kapama kapasiteli topraklama þalteri ile ayný iþlevi görür. Bu arabalar aslýnda sadece alt ( güç kablolarýný topraklamak için) veya sadece üst (ana baralarý topraklamak için) kontaklarý olan devre kesicilerdir. Kontaksýz kýsýmlar bakýr bir çubuk ile kýsa devre edilmiþ ve arabanýn metal gövdesi ile hücrenin topraklama sistemine ve hücreye baðlanmýþtýr. Bu arabalar normal devre kesicilerin sahip olduðu bütün özelliklere ( arýza altýnda açma veya kapama) sahiptir ve sýk arýzalanan devrelerde son derece efektif bir topraklama yapmaktadýr. Açma ve kapama iþlemlerinin hýzlý olarak uzaktan yapýlmasýna imkan vermektedir. Topraklama arabasýnýn kullanýmý, devre kesicisinin yerinden çýkarýlmasý ve topraklama arabasýnýn devre kesicisinin yerine sürülmesi ile gerçekleþmektedir. Topraklama arabasýnýn kullanýlabilmesi için hücrelerin üretim aþamasýnda buna hazýrlanmýþ olmasý gerekmektedir. Bu hücreler anahtarlý kilit ile donatýlmýþtýr. Kilidin aktif hale getirilmesi ile topraklama arabasýnýn hücre içine sürülmesi engellenmektedir. Topraklama arabasýnýn iki versiyonu mevcuttur: Ana bara topraklanmasý Güç kablolarýnýn topraklanmasý. Ana bara topraklama arabasý içeri sürülürken sadece üst klapeyi kaldýrýr ve üst buþinglere baðlý kontaklarý ( dolayýsý ile ana barayý) çalýþma mekanizmasýnýn kapanmasý ile topraklar. Güç kablolarý topraklama arabasý, içeri sürülürken sadece alt klapeyi kaldýrýr ve alt buþinglere baðlý kontaklarý ( dolayýsý ile güç kablolarýný) çalýþma mekanizmasýnýn kapanmasý ile topraklar. Bu arabalar kuplaj hücrelerinde kullanýlabilir. Bu durumda ana baranýn sadece bir tarafýný topraklar. Kapama kapasiteli güç kablolarý topraklama arabasý. Kapama kapasiteli ana bara topraklama arabasý. Kapama kapasiteli güç kablolarý topraklama arabasý. 14

17 8 DAHÝLÝ ARK KORUMASI Metal kaplamalý hücrelerde iç ark arýzasýnýn meydana gelmesi hücre içindeki ekipmanlarýn iç arka dayanýklý dizayn edilmesinden dolayý çok nadirdir. Buna raðmen eðer bir iç ark arýzasý meydana gelirse, hücrenin önünde çalýþan personelin güvenliði maksimum olarak saðlanýr. Hücre, iç ark esnasýnda oluþacak aþýrý basýnca dayanacak þekilde dizayn edilmiþ ve test edilmiþtir. Ýç ark esnasýnda oluþan zehirli gazlar ortamdan, hücrenin üst kýsmýnda bulunan basýnç atma kanalý ile çalýþma ortamýndan dýþarý atýlýr. IEC standardý ek AA ya göre hücrenin ekipmanlarý aþaðýdaki kriterlere uymalýdýr: 1 Hücrenin kapýlarý ve kapaklarý kapalý kalmalý ve açýlmamalýdýr. 2 Personel için zararlý olabilecek hiç bir parça hücreden fýrlamamalýdýr. 3 Personel tarafýndan ulaþýlabilecek hiç bir delik hücrenin yüzeyinde oluþmamalýdýr. 4 Hücrenin dýþýna dikey olarak yerleþtirilecek olan göstergeler, parçalar yanmamalýdýr. 5 Hücrenin dýþýna yatay olarak yerleþtirilecek olan tüm göstergeler, parçalar yanmamalýdýr. 6 Hücre topraklama baðlantýlarý çalýþýr vaziyette kalacaklardýr. TVOC Unigear type ZS2 þalt tesisi ark koruma sistemi ile donatýlabilir. Bu sistem, alçak gerilim kompartmanýna konulan elektronik izleme cihazý ve bu cihaza baðlý optik sensörlerden oluþmaktadýr. Optik sensörler panonun tüm kompartmanlarýna yerleþtirilir ve alçak gerilim kompartmanýnda bulunan cihaza optik kablolar vasýtasýyla baðlanýr. Daha önceden belirlenen ýþýk seviyesi geçildiðinde alçak gerilim kompartmanýndaki cihaz, devre kesicinin açma bobinini enerjilendirerek kesiciyi açtýrýr. Sistemin, dahili ark arýzasý haricinde dýþ etkilerden kaynaklanan ýþýk olaylarý nedeniyle (kamera flaþý, fotoðraf flaþý, harici lambalarýn yansýmalarý) devre kesiciyi açtýrmasýný önlemek amacýyla sistemde akým trafolarýnýn bilgisi kullanýlabilir. Koruma sistemi, kesiciye açma sinyalini sadece ýþýk bilgisini ve kýsa devre akým sinyalini ayný anda aldýðý zaman gönderirir. Bu sayede gerçek iç ark arýzasý oluþmadan kesicinin yanlýþlýkla açýlmasý önlenir. Ýç ark test göstergelerinin yerleþimi. Isýya hassas kamera ile gerçekleþtirilen test. 15

18 9 TEKNÝK BÝLGÝ ELEKTRÝKÝ KARAKTERÝSTÝKLER Şalt sistemi Anma gerilimi kv 36 Anma izolasyon gerilimi kv 36 Anma a.c. izolasyon dayaným gerilimi kv (1 dak) 70 Anma yýldýrým darbe dayaným gerilimi kv 170 Anma kýsa süreli dayaným akýmý ka (3 sn) 25 Tepe akýmý ka 63 Ýç ark dayaným akýmý ka (1 sn) 25 Anabara anma akýmý A Çýkýþ fideri anma akýmý A TÝPÝK HÜCRELER Derinlik (mm) Yükseklik (mm) Ark gaz tahliye kanallý yükseklik (mm) Genişlik (mm) Anma çýkýş akýmý (A) IF Giriþ/Çýkýþ BT R M IFD IFDM Sabit tip sigortasýz gerilim trafolarý ile Sabit tip sigortalý gerilim trafolarý ile Çekmeceli tip sigortalý gerilim trafolarý ile Kuplaj Bara yükseltme Ölçü Direkt kablo baðlama Sabit tip sigortasýz gerilim trafolarý ile Sabit tip sigortalý gerilim trafolarý ile Direkt kablo baðlama ve bara gerilimi ölçü hücresi Detaylar için lütfen ABB ile temasa geçiniz Baðlantýlar Faz baþýna 2 adet 630mm 2 kablo baðlama imkaný Faz baþýna 4 adet 630mm 2 kablo baðlama imkaný Üstden bara baðlantýsý imkaný Üstden kablo baðlantýsý imkaný Detaylar için lütfen ABB ile temasa geçiniz Detaylar için lütfen ABB ile temasa geçiniz 16 Not: Renkli hücreler opsiyonun mevcut olduðunu gösterirler Yukarýdaki sýnýflandýrma, her bir hücre tipi için sayfa 17,18 ve 19'da verilen özel açýklamalar ve yorumlar ile birlikte geçerlidir.

19 TÝPÝK HÜCRELER 10 IF hücresi Giriþ/çýkýþ fider hücresi Anma ana bara akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Anma devre akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Blok tipi akým trafosu (1) : Evet Kablo tipi akým trafosu (2) Sabit tip sigortasýz gerilim trafosu Sabit tip sigortalý gerilim trafosu (3) Çekmeceli tip sigortalý gerilim trafosu (4) Topraklama þalteri Ark gaz tahliye kanalý (1) Akým trafolarý kullanýlmadýðýnda, alt baðlantý baralarýný mesnetlemek için izolatörler kullanýlýr. (2) Kablo tipi akým trafosu kullanýldýðýnda tipik olarak her bir faz için 1 kablo kullanýlýr. Kablo tipi akým trafolarýnýn kullanýmý sonucu hücrenin boyutlarý etkilenebilir. Bu sebeple, kablo tipi akým trafosu kullanýmýna ihtiyaç duyduðunuzda detaylý dizayn ve bilgi için lütfen ABB ile temasa geçiniz. (3) Sadece 1200 mm geniþliðindeki hücre versiyonunda mevcuttur (4) Ýlave hücre gerektirir. Detaylar için lütfen ABB ile temasa geçiniz BT & R hücresi Kuplaj ve bara yükseltme hücresi (1) Anma ana bara akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Anma devre akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Blok tipi akým trafosu (2) Çekmeceli tip sigortalý gerilim trafosu Topraklama þalteri Ark gaz tahliye kanalý : Evet (1) Her bir kuplaj ve bara yükseltme hücresinin geniþliði 1000 mm dir. Her bir hücre, birbirinden baðýmsýz olarak deðiþik kombinasyonlar için kullanýlabilir (2) Akým trafolarý kullanýlmadýðýnda, alt baðlantý baralarýný mesnetlemek için izolatörler kullanýlýr. Renklerin anlamý Standard ekipmanlar Aksesuarlar Alternatif çözümler 17

20 TÝPÝK HÜCRELER M hücresi Ölçü hücresi Anma ana bara akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Anma devre akýmý (A) : 1250 Çekmeceli tip sigortalý gerilim trafolarý Topraklama þalteri Ark gaz tahliye kanalý : Evet Barada akým ölçümü için geliþtirdiðimiz baraya montajlý akým trafolarý çözümü için lütfen ABB ile temasa geçiniz. IFD hücresi Direkt kablo baðlama hücresi Anma ana bara akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Anma devre akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Blok tipi akým trafolarý (1) Kablo tipi akým trafolarý (2) Sabit tip sigortasýz gerilim trafolarý Sabit tip sigortalý gerilim trafolarý (3) Topraklama þalteri Ark gaz tahliye kanalý : Evet 18 (1) Akým trafolarý kullanýlmadýðýnda, alt baðlantý baralarýný mesnetlemek için izolatörler kullanýlýr. (2) Kablo tipi akým trafosu kullanýldýðýnda tipik olarak her bir faz için 1 kablo kullanýlýr. Kablo tipi akým trafolarýnýn kullanýmý sonucu hücrenin boyutlarý etkilenebilir. Bu sebeple, kablo tipi akým trafosu kullanýmýna ihtiyaç duyduðunuzda detaylý dizayn ve bilgi için lütfen ABB ile temasa geçiniz. (3) Sadece 1200 mm geniþliðindeki hücre versiyonunda mevcuttur. Renklerin anlamý Standard ekipmanlar Aksesuarlar Alternatif çözümler

21 TÝPÝK HÜCRELER IFDM hücresi Direkt kablo baðlama ve bara gerilimi ölçü hücresi Anma ana bara akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Anma devre akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Blok tipi akým trafolarý (1) Kablo tipi akým trafolarý 2) Çekmeceli tip sigortalý gerilim trafolarý Topraklama þalteri Ark gaz tahliye kanalý : Evet : Evet (1) Akým trafolarý kullanýlmadýðýnda, alt baðlantý baralarýný mesnetlemek için izolatörler kullanýlýr. (2) Kablo tipi akým trafosu kullanýldýðýnda tipik olarak her bir faz için 1 kablo kullanýlýr.kablo tipi akým trafolarýnýn kullanýmý sonucu hücrenin boyutlarý etkilenebilir. Bu sebeple, kablo tipi akým trafosu kullanýmýna ihtiyaç duyduðunuzda detaylý dizayn ve bilgi için lütfen ABB ile temasa geçiniz. Duplex hücre çözümleri DIF unit Incoming/outgoing feeder cubicle DIFD unit Direct cable incoming/outgoing feeder cubicle Boyutlar : Ark gaz tahliye kanalsýz (geniþlik x derinlik x yükseklik) (mm) 1000 x 3820 x 2161 Ark gaz tahliye kanallý (geniþlik x derinlik x yükseklik) (mm) 1000 x 3820 x 2671 Anma ana bara akýmý (A) 1250/1600/2000/2500 DM unit Measuring cubicle DBT unit Bust-tie and riser cubicle Uygulanabilir maksimum devre akýmý, konfigürasyonlara göre deðiþebilir. Özel uygulama istekleri için lütfen ABB ile temasa geçiniz. 19

22 20 5 kýtadaki Unigear type ZS2 referanslarý...

23 21

24 22

25 Notlar: 23

26 Bu döküman ile sunulan bilgi ve resimler baðlayýcý deðillerdir. Ürünün teknik geliþimine baðlý olara deðiþiklik yapma hakkýmýzý saklý tutarýz. 1YTS TR,Rev-B, 2006 ABB Elektrik Sanayi A.S. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No. 16 Yukarý Dudullu Istanbul Turkey Tel No. : Fax No. : Web site://www.abb.com

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZ HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152

SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152 SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152 Alçak Gerilim KIZAKLI VE SABÝT SÝSTEM Pano Tipleri Genel Görünüþleri Kýzaklý Sabit L1-Panosu Kýzaklý 3 WN ve 3VF Þalterli Besleme Çýkýþ, Kuplaj

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım CPG.1 Tek ve Çift Baralı, Gaz Yalıtımlı Hücre Dizisi 36 kv kadar CPG Sistemi AÇIKLAMA Ormazabal CPG sistemi, CPG.1 tek ve çift baralı SF 6 gazı yalıtımlı GIS tipi

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri MODÜLER PANO SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri FMP-2 Modüler

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A E L E K T R Ý K ELIEKX ELIEKB ELIEKOII ELIEMK ELIEKAP ELIEDL ELIEKAM ELIETB ELIEDK ELIEDKY ELIEUK 630...6300 A 800...6300 A 160...800 A 100160225 A Aydýnlatma/Plugin Busbar Kanal Sistemleri 4063 A Aydýnlatma

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

CPG.0 Tek Baralı Gaz Izoleli Hücre Dizisi 36 kv a kadar CPG Sistemi

CPG.0 Tek Baralı Gaz Izoleli Hücre Dizisi 36 kv a kadar CPG Sistemi OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım CPG.0 Tek Baralı Gaz Izoleli Hücre Dizisi 36 kv a kadar CPG Sistemi AÇIKLAMA Ormazabal CPG sistemi dahilindeki CPG.0, 36 kv a kadar Orta Gerilim şebekelerinde birbirinden

Detaylı

Açýk Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E 6A... 00A F131E / F132E / F133E A... A F141E / F142E / F143E 00A ÝÇÝDEKÝLER Kontrol Devresi Özellikleri

Açýk Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E 6A... 00A F131E / F132E / F133E A... A F141E / F142E / F143E 00A ÝÇÝDEKÝLER Kontrol Devresi Özellikleri www.federal.com.tr Açýk Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E 6A... 00A F131E / F132E / F133E A... A F141E / F142E / F143E 00A ÝÇÝDEKÝLER Kontrol Devresi Özellikleri Butonlarýn görevleri Kesicinin

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 10 ka - 2P-4P Otomatik

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08 BİLEŞENLER Güç kontaktörü Tip 09.08 / 18.08 Genel bilgi Dünyanın dört bir yanında yüz binleri aşan sayıda kullanılan kontaktör, güçlü performansı ve son derece yüksek güvenilirlik seviyesi ile otomobil

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU)

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Ulusoy

Detaylı

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER ULUSOY ELEKTRİK HAKKINDA...1 1.LBS SERİSİ YÜK AYIRICI...2 1.1 TEKNİK BİLGİLER...3 1.2 TEKNİK ÇİZİMLER...4 2.USFB SERİSİ

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ IEC 60439-2 T s E ME 04 ISO 9001 14001 www.eae.com.tr E-LINETB Çakmaklı Mahallesi, 2. Cadde, 119. Sokak, No:12 34522 Kıraç-Hadımköy-İstanbul Tel: 0 (212) 886 23 90 Faks:

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Çekmeceli tip Kontrol devreleri X konnektörünün kutuplarýnýn arasýna yerleþtirilir (XV terminal kutusu saðlanmaz).

Çekmeceli tip Kontrol devreleri X konnektörünün kutuplarýnýn arasýna yerleþtirilir (XV terminal kutusu saðlanmaz). 18. Devre þemalarý Uyarý Devre kesiciyi kurmadan önce devre þemasýndaki F ve O notlarýný dikkatle okuyun Çalýþma durumu gösterilir Devre þemasý aþaðýdaki durumlarý kapsar: - çekmeceli devre kesici, açýk

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Enerji Dağıtımı NH Sigortalı Yük Ayırıcılar. Yatay Yük Ayırıcılar. Elmark Plus

Enerji Dağıtımı NH Sigortalı Yük Ayırıcılar. Yatay Yük Ayırıcılar. Elmark Plus Yatay Yük Ayırıcılar Hager in yeni 000, 00, 1, 2 ve 3 boyutlarındaki NH-Sigorta ayırıcıları kapsamlı bir pazar araştırması ve tamamıyla müşteri gereksinimleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Yeni nesil

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

ABB YAĞLI TİP DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ

ABB YAĞLI TİP DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ ABB YAĞLI TİP TRAFO (28,5-36/0,4kV) ELİT A ABB KURU TİP TRAFO (33/0,4kV) 50 kva 5.200,00 USD 400 kva 12.500,00 EUR 100 kva 6.150,00 USD 630 kva 14.000,00 EUR 160 kva 8.000,00 USD 800 kva 14.750,00 EUR

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Dikey Sigoryalý Yük yýrýcýlar ÝÇÝNDEKÝLER FVS FVS FVS60 Özellikler ksesuarlar Teknik Resimler Teknik Tablo Dikey Sigorta ltlýklarý Sigortalý Yük yýrýc

Dikey Sigoryalý Yük yýrýcýlar ÝÇÝNDEKÝLER FVS FVS FVS60 Özellikler ksesuarlar Teknik Resimler Teknik Tablo Dikey Sigorta ltlýklarý Sigortalý Yük yýrýc SÝGORTLI YÜK YIRICILR www.federal.com.tr Dikey Sigoryalý Yük yýrýcýlar ÝÇÝNDEKÝLER FVS FVS FVS60 Özellikler ksesuarlar Teknik Resimler Teknik Tablo Dikey Sigorta ltlýklarý Sigortalý Yük yýrýcýlar 9 10

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (FK2 / FK4 / FK4L) KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (FK2 / FK4 / FK4L) KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (FK2 / FK4 / FK4L) KULLANMA KILAVUZU Genel : Federal Kaçak Ak m Koruma şalterleri (RCCB), bağl bulunduğu şebekede oluşan herhangi bir kaçak durumunda devreyi

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE

DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE METAL CLAD HÜCRELER DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Ulusoy Elektrik A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Hakkımızda A Alçak Gerilim Panolar B Orta Gerilim Hücreler C Köşk Tipi İstasyonlar D Mobil İstasyonlar E Dirençler F Trafolar

İÇİNDEKİLER. Hakkımızda A Alçak Gerilim Panolar B Orta Gerilim Hücreler C Köşk Tipi İstasyonlar D Mobil İstasyonlar E Dirençler F Trafolar Elektromekanik İÇİNDEKİLER Hakkımızda A Alçak Gerilim Panolar B Orta Gerilim Hücreler C Köşk Tipi İstasyonlar D Mobil İstasyonlar E Dirençler F Trafolar HAKKIMIZDA Hakkımızda LMZ, 30 yıllık sektörel birikimi,

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

E-LINETBS-TBE. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler.

E-LINETBS-TBE. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler. E-LINETBS-TBE Ýletkenlerin kesintisiz devam ettiði seri TBS Ýletkenlerin kolay eklenerek devam ettiði seri TBE 4-5 Ýletkene uygun üniversal yapý Kaset formunda devamlý bakýr iletkenler Akým kapasiteleri

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

8BT2 TİPİ 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Orta Gerilim Dağıtım Panosu, Hava İzoleli

8BT2 TİPİ 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Orta Gerilim Dağıtım Panosu, Hava İzoleli 8BT2 TİPİ 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Orta Gerilim Dağıtım Panosu, Hava İzoleli Katalog TR M001 2007 Enerji İletimi ve Dağıtımı SION Vacuum Circuit-Brakers HG 00.00 200X 00 02 8BT2 TİPİ Orta Gerilim

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Vakum-SF6 Tipi Kesicilerin Karþýlaþtýrýlmasý

Vakum-SF6 Tipi Kesicilerin Karþýlaþtýrýlmasý Vakum-SF6 Tipi Kesicilerin Karþýlaþtýrýlmasý 1 Orta gerilim kesici pazarýnda deðiþik çalýþma prensiplerine göre tasarlanmýþ kesiciler sunulmaktadýr. Dolayýsýyla bu ürünlerde teknolojik farklýlýklarýn bulunmasý

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD www.federal.com.tr Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD Yüksek gerilim hat ar zalar, y ld r m düþmeleri ve kesici açmas gibi nedenler sonucu

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri. Sistem Açýklamasý. Paslanmaz Çelik. FT28 / 091203 co

Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri. Sistem Açýklamasý. Paslanmaz Çelik. FT28 / 091203 co Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri Sistem Açýklamasý Paslanmaz Çelik FT28 / 09203 co Firma 928 Emil Dold tarafýndan kuruldu Kapý açýcý, 939 Üretimdeki Kapý Kilitleri 75 Yýlý Aþkýn

Detaylı

ROC SERÝSÝ AÞIRI AKIM RÖLELERÝ

ROC SERÝSÝ AÞIRI AKIM RÖLELERÝ OC SEÝSÝ AÞII AKIM ÖLELEÝ OC Serisi aþýrý akým röleleri, elektrik üretim iletim e daðýtým tesislerinde, trafo, hat, motor e benzeri teçhizatýn, arýzalara karþý korunmasý için kullanýlýrlar. Mýcro Controller

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu. Katalog HA 26.41.TR 2009. Answers for energy.

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu. Katalog HA 26.41.TR 2009. Answers for energy. 8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu Katalog HA 26.41.TR 2009 Answers for energy. R-HA26-017.eps 02 8BT2 Tipi Orta Gerilim Dağıtım Panosu Siemens HA 26.41.TR

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 2 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 3 4.5 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 4 4.5 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 5 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 6 ka - 2P-4P

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS RDAT SERİSİ Power Management Instruments DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Hat ve Daðýtým Yükselticileri TLE 35128 Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý PA-X 41128R Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi 18 20 16 PA Series Kablo TV Geniþ Ölçekli Daðýtým Yükselticileri PA 35124 PA 35124R

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Demiryolu araçları için çok fonksiyonlu Ana AC kesici MACS (main AC switch)

Demiryolu araçları için çok fonksiyonlu Ana AC kesici MACS (main AC switch) KOMPONENTEN BİLEŞENLER Demiryolu araçları için çok fonksiyonlu Ana AC kesici MACS (main AC switch) Genel bilgi MACS, AC şebekelerinde çalışan elektrikli demiryolu taşıtlarına takılan Main AC Switch (Ana

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı