UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi"

Transkript

1 UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

2

3 KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM TRAFOLARI SERVÝS ARABALARI DAHÝLÝ ARK KORUMASI TEKNÝK BÝLGÝ TÝPÝK HÜCRELER

4 KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR Unigear type ZS2 karakteristikleri Metal kaplamalý (Metal-clad) hava izoleli þalt sistemidir. Orta gerilim daðýtým sistemleri için uygundur. Dahili ark korumasý tip testleri ile kanýtlanmýþtýr. Bina içi dahili mekanlarda kullaným için fabrika testlidir. Kompartmanlar birbirlerinden topraklý metal plakalar ile ayrýlmýþlardýr. Mekaniki emniyet kilitlemeleri ile donatýlmýþtýr. Kompartmanlar Aluzinc kaplý çelik sacdan yapýlmýþtýr. Montaj, bakým ve servis operasyonlarý hücrenin ön tarafýndan yapýlabilir. Geleneksel akým ve gerilim trafolarý ile donatýlabilir. Her türlü daðýtým sistemlerinin ihtiyaçlarýna cevap verebilir. Modüler bir yapýya ve kolay montaj imkanýna sahiptir. 2

5 1 Taþýmacýlýk sektörü Havaalanlarý Limanlar Demiryollarý Yeraltý taþýmacýlýðý tesisleri Hizmet sektörü Süpermarketler Alýþveriþ merkezleri Hastaneler Büyük binalar Kullaným yerleri Güç üretim ve daðýtým tesisleri Güç üretim istasyonlarý Trafo istasyonlarý Þalt istasyonlarý Ana ve yardýmcý þalt sistemleri. Endüstri Kaðýt fabrikalarý ve tesisleri Çimento fabrikalarý ve tesisleri Tekstil fabrikalarý ve tesisleri Kimya fabrikalarý ve tesisleri Gýda fabrikalarý ve tesisleri Otomotiv fabrikalarý ve tesisleri Petrokimya fabrikalarý ve tesisleri Petrol ve gaz boru hatlarý Metalurji fabrikalarý ve tesisleri Döner deðirmenler Madenler. 3

6 TANIM Unigear type ZS2, 24 KV üzeri ve 36 kv a kadar olan uygulamalar için dizayn edilmiþ þalt sistemidir. Unigear type ZS2, deniz seviyesinden yüksekliði 1000 metreden fazla olan yerlerde gerekli azaltma faktörleri uygulanarak 36 kv anma geriliminden düþük gerilim seviyelerinde ana karakteristikleri sabit kalarak kullanýlabilir. Unigear type ZS2, kompakt boyutlara sahiptir ve kapladýðý alanýn hacmi oldukça küçüktür. Unigear type ZS2, önden müdahale imkaný sayesinde bina duvarýna yaslanýlabilir, hücrenin arkasýnda yer býrakmaya gerek yoktur. Unigear type ZS2, sýrt sýrta konfigürasyonu sayesinde çift baralý (double busbar) iþletmelerin ihtiyaçlarýna cevap verebilmektedir. Unigear type ZS2, hücrelerinin bara sistemi (ana bara ve daðýtým baralarý) tamamýyla izole edilmiþ yuvarlak baralardan oluþmaktadýr. Kablo kompartmanýna kolay ulaþýmý saðlayabilmek ve ayný zamanda hücre boyutlarýný arttýrmamak için akým trafolarý üçgen bir yapý oluþturacak þekilde yerleþtirilmiþtir. Akým trafolarýnýn özel yerleþimi sayesinde bakým ve montaj çalýþmalarý esnasýnda operatörlerin rahatça çalýþabilecekleri alana sahip olmalarý saðlanmýþtýr. Standart Renk RAL7035 Koruma dereceleri Hücrelerin koruma dereceleri IEC standardýna uymaktadýr. Unigear type ZS2 þalt sisteminde normalde aþaðýdaki koruma dereceleri standart olarak saðlanmaktadýr: IP4X dýþ kýsýmda. IP2X iç kýsýmda. Ýstenmesi halinde hücrenin dýþ kýsmý maksimum IP 52 e kadar olan koruma derecelerinde yapýlabilir. Metal plakalar sayesinde kompartmanlarýn her biri birbirlerinden ayrýlmýþlardýr. Ark korumalý birimler IEC standardýna göre test edilmiþtir. Hücrenin montajý oldukça basit inþaat iþi gerektirir. Güç kablolarý terminallerine hücrenin ön tarafýndan kolaylýkla ulaþýlabilir. 4

7 2 Uyulan standartlar Hücre ve komponentleri aþaðýdaki Uluslararasý ve Avrupa standartlarýna uymaktadýr: IEC Hücre Devre kesici SF6 gazý Topraklama þalteri Normal servis þartlarý Unigear type ZS2 þalt sisteminin anma karakteristikleri aþaðýdaki ortam þartlarý için garanti edilmiþtir: Minimum ortam sýcaklýðý 5 C Maksimum ortam sýcaklýðý + 40 C Maksimum nisbi nem 95 % Maksimum yükseklik 1000 m a.s.l. Normal, korozif olmayan, temiz hava þartlarýnda Ana elektriki karakteristikler Anma gerilimi Anma akýmý Anma kýsa süreli dayaným akýmý 36 kv A ka* Elektriki karakteristikler, farklý ortam koþullarýna veya standart deðerden farklý pano koruma derecelerine baðlý olarak deðiþebilir. * 31.5kA (1sn) çözümü için lütfen bizimle temasa geçiniz. 1 Devre kesici kompartmaný 2 Anabara kompartmaný 3 Kablo kompartmaný 4 Alçak gerilim kompartmaný 5 Ark gaz tahliye kanalý 6 Akým trafolarý 7 Gerilim trafolarý 8 Topraklama þalteri Yukarýdaki resimlerde 1000 mm geniþliðindeki hücre gösterilmiþdir mm geniþliðindeki hücrede, akým ve gerilim trafolarý, kablo kompartmanýnýn içinde, hücrenin arka tarafýnda yan yana ve ayrý montaj plakalarý üzerine monte edilmiþtir. Detaylý dizayn resimleri için lütfen ABB ile temasa geçiniz. 5

8 CÝHAZLAR HD4 SF6 Devre Kesici Unigear type ZS2, SF6 gazlý HD4 devre kesicisi ile donatýlmýþtýr. Devre kesicisinin, kesici kompartmaný kapýsý kapalýyken ileri-geri sürülmesi için özel bir sürme mekanizmasýyla donatýlmýþtýr. Hafif ve kompakt yapýsý sayesinde Unigear type ZS2 yüksek mekaniki güvenilirliðe ve saðlamlýða sahiptir. HD4 devre kesicisi, mekaniki biriktirilmiþ enerji tipindeki çalýþma mekanizmasý ile donatýlmýþtýr. Devre kesicisinde operatörden baðýmsýz açma ve kapama operasyonlarýna izin veren salma mekanizmasý bulunmaktadýr. HD4 orta gerilim devre kesicileri sülfür hegzaflorüd gazýný (SF6) elektrik arkýný söndürmek ve kutup içerisinde izole bir ortam yaratmak için kullanýrlar. SF6 gazýnýn mükemmel özellikleri sayesinde akýmlarýn kesilmesi esnasýnda akým kýyýmý ve aþýrý gerilimler oluþmamaktadýr. Akýmýn son derece hýzlý kesilmesinden ve dielektrik özelliklerin tekrar saðlanmasýndan sonra tekrar vurma (restriking) olayý meydana gelmemektedir. Bu özellik sayesinde, devre kesicinin elektriki kullaným ömrü uzamakta ve kesicinin kullanýldýðý þebekedeki dinamik, dielektrik ve termik zorlamalar sýnýrlandýrlmaktadýr. Kesicinin kesme birimi olan kutuplarý IEC Standardýna göre bakýmsýz, uzun ömürlü ve mühürlü basýnç-gaz sýzdýrmazlýðýný saðlayacak þekilde dizayn edilmiþtir. Çalýþma mekanizmasý ve kutuplar kesicinin metal yapýsýna sabitlenmiþtir. 6

9 3 Kompartmanlar Her bir hücre aþaðýdaki kompartmanlardan oluþmaktadýr: Bara kompartmaný, Kablo kompartmaný, Devre kesici kompartmaný ve röleler ile yardýmcý ekipmanlarýn bulunduðu Alçak gerilim kompartmaný. Ana baralar Bara kompartmaný, ana baralar ve kesicinin sabit kontaklarýný ana baraya baðlayan daðýtým baralarýndan oluþmaktadýr. Baralar izoleli elektrolitik bakýrdan yapýlmýþtýr. Sistem hava izolelidir ve baralar izoleli bakýr tüpten yapýlmýþtýr. Alt baðlantý baralarý Alt baðlantý baralarý, güç kablolarýný devre kesicisinin alt sabit kontaklarýna baðlamaktadýr ve kablo bölmesinde bulunmaktadýr. Alt baðlantý baralarý izoleli yuvarlak bakýrdan yapýlmýþtýr. Kablo Kompartmaný: Alt buþingler, akým trafolarý ve alt baðlantý baralarý. Topraklama þalteri Güç kablolarýnýn topraklanabilmesi için her bir hücre topraklama þalteri ile donatýlabilir. Topraklama þalteri ayný zamanda anabara sistemini (ölçü, kuplaj ve bara yükseltme hücrelerinde) topraklamak içinde kullanýlabilir. Topraklama þalteri, kýsa devre üzerine kapama kapasitesine sahiptir. Ýstenildiðinde açma ve kapama operasyonlarý anahtarlý kilitler vasýtasý ile önlenebilir. Topraklama þalteri, devre kesicisi ile mekaniki olarak kilitlenmiþtir ve hücrenin ön tarafýndan elle çalýþtýrýlýr. Kablolar Kablo kompartmanýna hücrenin ön tarafýndan kolaylýkla ulaþýlabilir. Bu sayede hücre duvara yaslanabilir. Güç kablolarý çapýna ve akým taþýma kapasitesine baðlý olarak 1 veya 3 damarlý olabilir. 7

10 4 HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ Topraklama barasý Topraklama barasý elektrolik bakýrdan yapýlmýþtýr. Topraklama barasý þalt sistemi boyunca uzanýr. Bu sayede maksimum personel ve tesis güvenliði garanti altýna alýnmýþ olur. Buþingler ve klapeler Buþingler, devre kesiciyi bara kompartmanýna ve kablo kompartmanýna baðlayan sabit kontaklarý içerir. Buþingler tek kutup tipinde ve epoksi reçineden yapýlmýþtýr. Klapeler, metalden yapýlmýþlardýr ve cihazýn çekili pozisyondan servis pozisyonuna alýnmasý veya tam tersi durumda otomatik olarak açýlýp kapanýrlar. Ýstenildiðinde 2 adet kilit, her bir klapeyi birbirinden baðýmsýz olarak kilitleyebilir. Otomatik klapeler Otomatik klapeler 8

11 HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ Unigear type ZS2 þalt sistemi, operatörler ve tesis için en yüksek seviyede emniyet ve çalýþma güvenliði saðlamak amacýyla gerekli bütün kilitlemeler ve aksesuarlar ile donatýlmýþtýr. Kilitlemeler Emniyet kilitlemeleri standart [1-2-3] veya opsiyonel [4-5] olabilirler. Standart kilitlemeler, standartlar tarafýndan öngürülen ve doðru operasyon sýrasýný garanti etmek amacýyla gerekli olan kilitlemelerdir. Opsiyonel kilitlemeler ise, isteðe baðlý olarak saðlanabilecek, montaj servis ve bakým prosedürleri tarafýndan gerekli görülen kilitlemelerdir. Kiltlemelerin varlýðý en yüksek seviyede güvenilirliði ve emniyeti saðlar. Topraklama þalteri çalýþma mekanizmasý üzerindeki kilitler Anahtarlar Ayný þalt sistemi içindeki hücreler arasýnda veya orta, alçak, yüksek gerilim þalt sistemleri arasýndaki kilitleme mantýðýný gerçekleþtirmede anahtarlý kilitlemeler çok önemlidir. Kilitleme mantýðý, anahtarý bir anahtarlýkta toplayarak veya daðýtarak saðlanýr. Kilitleme bobinleri Kilitleme bobinleri, insan unsurundan baðýmsýz otomatik kilitleme sistemleri yapabilmek amacýyla kullanýlýrlar. Bobinler, yardýmcý gerilim ile aktif lojik esasýna dayalý olarak çalýþýrlar. Bu sebeple yardýmcý gerilimin eksikliði kilidi çalýþmaz hale getirir. Çekmeceli devre kesici kontrol kablolarý fiþ ve priz sistemi. 9

12 PANO KARAKTERÝSTÝKLERÝ Standart güvenlik kilitlemeleri (zorunlu) Mekaniki/ Elektriki Standart / Kilit Şart kilitleme Opsiyonel A Devre kesici sürme-çekme yapýlamaz Devre kesici kapalý iken M S 1 B Devre kesici kapatýlamaz Kesici arabasý belirsiz pozisyonda iken M S A Devre kesici sürülemez Devre kesicinin çok pinli fiþi çekili veya takýlmamýþ iken E S 2 B Devre kesici çok pinli fiþi çekilemez Kesici Arabasý,servis veya belirsiz pozisyonda iken M S A Topraklama þalteri kapatýlamaz Kesici Arabasý,servis veya belirsiz pozisyonda iken M S 3 B Devre kesici sürülemez Topraklama þalteri kapalý iken M S İlave güvenlik kilitlemeleri Kilit Şart A Devre kesici kompartman kapýsý açýlamaz Kesici Arabasý,servis veya belirsiz pozisyonda iken E O 4 B Devre kesici sürülemez Devre kesici kompartman kapýsý açýk iken M O A Alt kapak açýlamaz Topraklama þalteri açýk iken M O 5 B Topraklama þalteri açýlamaz Alt kapak açýk iken M O Anahtarlý kilitler 6 Devre kesici sürme kilidi Sadece kesici çekili pozisyonda iken kaldýrýlabilir. M O 7 Topraklama þalteri kapama kilidi Sadece topraklama þalteri açýk pozisyonda iken kaldýrýlabilir M O 8 Topraklama þalteri açma kilidi Sadece topraklama þalteri kapalý pozisyonda iken kaldýrýlabilir M S 9 Topraklama þalteri çalýþtýrma kolunu sokma Her zaman kaldýrýlabilir M S Asma kilitler 10 Devre kesici kompartmaný kapýsýnýn açýlmasý önler M O 11 Alt kapaðýn açýlmasýný önler M O 12 Devre kesici sürme-çekme kolunun sokulmasýný önler M O 13 Topraklama þalteri çalýþtýrma kolunun sokulmasýný önler M O 14 Klapelerin açýlmasýný veya kapanmasýný önler M O Kilitleme bobinleri 15 Devre kesici sürme-çekme E S 16 Topraklama þalteri açma, kapama E O 17 Devre kesici kompartman kapýsý açma E O Opsiyonel aksesuarlar 18 Devre kesici-hücre uyumluluk matrisi Devre kesicinin çok pinli fiþi ve ilgili hücrede bulunan pirizi mekaniki bir matris ile donatýlmýþlardýr.matris sayesinde farklý akýmdaki Devre kesicilerin hücreye sokulmasý ve sürülmesi engellenmiþ olur 19 Devre kesici mekaniki çalýþma mekanizmasý Devre kesici kompartmaný kapýsý kapalý iken kesiciyi kapý ön yüzündeki açma ve kapama butonlarý sayesinde direkt olarak açýp kapayabilen bir mekanizma ile donatýlmýþtýr.açma kapama iþlemleri kesici servis veya çekili pozisyonlarýnda ikende yapýlabilir. 10

13 KORUMA VE KONTROL 5 REF542plus rölesi, bir þalt sistemi ile ilgili bütün fonsiyonlarý tek bir modüle watchdog fonsyonu ile birlikte entegre edebilen çok fonksiyonlu bir röledir. Yazýlýmýnýn getirdiði esneklik sayesinde bir çok tesisin ihtiyacýný karþýlayabilmektedir. REF542plus rölesinin yüksek seviyedeki fonksiyonelliði, basit ve kullanýmý kolay kullanýcý arabirimi ile arttýrýlmaktadýr. REF542plus rölesinin kullanýmý sayesinde her bir orta gerilim hücresi, bütün fonksiyonlarý yerine getirebilen entegre ve baðýmsýz bir hücre olabilmektedir. Bütün fonksiyonlarýn (koruma, ölçü, kontrol, sinyalizasyon, kilitleme, otomasyon ve haberleþme) tek bir cihaz içerisine entegre edilebilmesi. Operatör ve hücreler arasýndaki tek ara birim olma özelliði. REF542plus rölesi bütün hücrelerde kullanýlabilir (fider, trafo, motor, jeneratör, güç faktörü düzeltme için kullanýlan kapasitör gruplarý, kuplaj ve ölçü hücreleri) Tek bir donanýmýn bütün hücrelerde kullanýlabilmesi sayesinde tek tip yedek parça ve aksesuar kullanabilme imkaný. Azaltýlmýþ bakým: koruyucu bakým uygulamalarýnda önemli bir azaltma saðlar ve hata sonucu veya kurcalama sonucu oluþabilecek arýzalarý büyük ölçüde azaltýr. Fonksiyonlarýn kolayca modifikasyonu ve bir üst sýnýfa çýkarýlabilmesi rölenin yazýlýmý sayesinde serviste iken bile yapýlabilir. Donaným Röle, hücrenin alçak gerilim kompartmanýna konulan merkezi ünite ve alçak gerilim kompartmaný kapýsýna konulan kullanýcý ara biriminden oluþur. Cihazýn bu iki parçasý basit bir haberleþme kablosu ile birbirlerine baðlanýrlar. Kullanýcý ara birimi, hücre devredeyken ve merkezi ünite çalýþýrken bakým esnasýnda deðiþtirilebilir. Bu esnada bile bütün koruma, ölçüm ve kumanda fonsiyonlarýnýn iþlevselliði garanti edilmektedir. Bütün baðlantýlar fiþ-soket baðlantý sistemi ile yapýldýðý için servis ve bakým operasyonlarý optimize edilmekte ve kýsa sürmektedir. Makine-kullanýcý arabirimi REF542plus rölesinde bulunan kullanýcý ara birimi sayesinde UniGear hücrelerinin kullanýmý son derece kolay hale gelmektedir. Cihaz (kesici vb) kontrol operasyonlarýnýn hepsi, ölçümlerin okunmasý iþlemi ile sinyallerin belirlenmesi ve fonksiyon parametrelerinin ayarlanmasý, rölenin önünden veya rölenin ön tarafýnda bulunan optik haberleþme portuna baðlanabilen diz üstü bilgisayar ile yapýlabilir. Merkezi ünite Merkezi ünite, fonsiyonlarý aþaðýda anlatýlan elektronik modüllerden oluþmaktadýr. Besleme modülü. Röle, 48 ile 220 V d.c. gerilim aralýðýnda çalýþabilen çok gerilimli bir besleme modülü ile donatýlmýþtýr. Rölenin dijital teknolojisi sayesinde tükettiði güç oldukça düþüktür. Dijital giriþler. Her bir ünite minimum 14 adet dijital giriþ ile donatýlarak rölenin hücre içerisinde bulunan cihaz (kesici, topraklama þalteri) ile arabirimi oluþturulmaktadýr. Dijital giriþ sayýsý maksimum olarak 42 adede kadar arttýrýlabilir. Dijital giriþler 20 ile 250 V d.c. gerilim seviyeleri arasýnda çalýþtýrýlabilirler ve kolayca programlanabilirler. Dijital çýkýþlar. Dijital çýkýþlar, bistable röleler tarafýndan saðlanan serbest kontaklardan oluþmaktadýrlar. Her bir ünite, hücrenin içerisindeki cihazý çalýþtýrmak için ve diðer iþler için gerekli olan (minimum sayýda) 8 adet çýkýþ ile donatýlmýþtýr. Bu sayý maksimum 24 adede kadar arttýrýlabilir. Dijital çýkýþlar 250 Volt d.c./a.c. gerilime kadar çalýþabilirler ve kolayca programlanabilirler. Devre kesicisi açma kontrolünü saðlamak için kullanýlan çýkýþ ayný zamanda devre devamlýlýðýnýda kontrol eder. Statik çýkýþlar yardýmý ile ( maksimum 1 adetden 3 adede kadar ), geleneksel kontrol sistemleri ile (aktif ve reaktif güç pals üreticisi) ile arabirim oluþturmak mümkündür. Analog giriþler. Her bir ünite, ölçme ve koruma fonksiyonlarýný yerine getirmek için 8 adet analog giriþ ile donatýlmýþtýr. Geleneksel akým (/1 ve 5A) ve gerilim (/100 and /110V) trafolarýndan veya ölçü sensörlerinden (Rogowski bobini ve direnç bölücü) gelen sinyaller iþlenebilir. Analog çýkýþlar. Geleneksel kontrol sistemlerine röle tarafýndan üretilen entegre ölçüm sonuçlarýnýn gönderilebilmesi için 4 adet analog çýkýþ kanalý saðlanabilir. Her bir çýkýþ mA veya mA olarak programlanabilir. 11

14 KORUMA VE KONTROL Haberleþme REF542plus rölesi entegre haberleþme fonksiyonu sayesinde kontrol ve proses sistemlerine baðlanabilir. Bu sayede kontrol ve proses sistemi, hücre ve içindeki cihaz (devre kesici vb) ile ilgili bütün bilgilere ulaþabilir ve aþaðýdaki fonksiyonlarý uzaktan haberleþme imkaný ile yapabilir: Uzaktan izleme Uzaktan kontrol Koruma deðerlerinin uzaktan ayarlanmasý Uzaktan ölçme Olaylarýn kaydedilmesi Tüm anahtarlama elemanlarýnýn görüntülenmesi Hata esnasýnda kaydedilen bilgilerin analizi Denetleme ve otomasyon sistemlerine baðlanabilmek için aþaðýdaki haberleþme protokolleri mevcuttur: ABB SPA-bus LON-bus, ABB Lon Application Guide ( LAG ) 1.4 tanýmlarýna göre; IEC standart, VDEW e göre kontrol fonksiyonlarý için geniþletilmiþ baskýsýný içerir ( Vereinigung Deutscher Elektrizitätwerke = Alman otoriteleri birlikteliði ile ) ; MODBUS RTU. Senkronizasyon Senkronizasyon iþlemi için özel olarak saðlanan bir optik giriþ ile REF542plus rölesi harici bir referans saat sistemine ( tipik olarak bir GPS sistemine) baðlanarak senkronize edilebilir. REF542plus rölesi bu metodu kullanarak senkronize edildiði zaman, olaylarý kronolojik bir sýrada kayýd ederken bir milisaniye veya daha hassas zaman doðruluðunu garanti eder. Senkronizasyon için özel olarak saðlanan optik giriþ. Olaylarý bir milisaniye veya daha hassas doðrulukta kayýt etme. Kabul edilen protokol: IRIG-B. Supervizyon ve kontrol istasyonu LON-bus protokolü ve ilgili LIB542 kütüphanesi REF542plus rölesinin ABB otomasyon sistemlerine entegrasyonunu saðlar. MODBUS RTU protokollü ve iki kapýlý donaným konfigürasyonunu kullanarak, yedekli tip otomasyon sistemlerine veya iki farklý baðýmsýz sisteme (örneðin, SCADA veya DCS sistemlerine) baðlanabilme imkaný saðlanmaktadýr. Senkronizasyon cihazý GPS sinyal alýþ anteni Toplayýcý Toplayýcý ve senkronizasyon cihazý REF542plus REF542plus 12

15 6 AKIM VE GERÝLÝM TRAFOLARI Gerilim trafolarý Reçine izoleli gerilim trafolarý ölçü ve koruma cihazlarýný beslemek için kullanýlýrlar. Sabit veya çekmeceli tip olarak IEC Standartýna uygundurlar. Çekmeceli versiyonlarýnda özel dizayn edilmiþ primer sigortalar kullanýlýr. Gerilim trafolarý tek kutupludur. Performanslarý ve doðruluklarý, besledikleri cihazýn fonksiyonel gereksinimlerine uygun olarak seçilir. Çekmeceli gerilim trafolarýnýn sigortalarý hücre serviste iken kolaylýkla yapýlabilir. Toroidal akým trafolarý Toroidal akým trafolarý reçine ile izole edilmiþtir ve ölçüm ile koruma cihazlarýný beslemek amacýyla kullanýlmaktadýr. Bu tip trafolar kapalý veya açýlabilir nüveli olabilir. Bu tip akým trafolarý, faz akýmlarýnýn ölçümü amacýyla veya toprak arýza akýmlarýnýn belirlenmesi amacýyla kullanýlabilir. Toroidal akým trafolarý IEC Standartýna uymaktadýr. Akým trafolarý Reçine izoleli akým trafolarý ölçü ve koruma cihazlarýný beslemek için kullanýlýrlar. Performanslarý ve doðruluklarý, besledikleri cihazýn fonksiyonel gereksinimlerine uygun olarak seçilir. IEC Standartýna uygundur. Akým trafolarýnýn içine kapasitif gerilim bölücüleri konulabilir. Bu sayede, hücre ön tarafýna monte edilebilen gerilim göstergeleri beslenerek güç kablolarýnýn enerjili olup olmadýðý kontrol edilebilir. Blok tipi akým trafolarý Trafo boyutlarý DIN standartýna uygundur. Bara tarafý gerilim ölçümü için çekmeceli tip sigortalý gerilim trafolarý. Kablo tarafý gerilim ölçümü için sabit tip sigortasýz gerilim trafosu. 13

16 7 SERVÝS ARABALARI Unigear type ZS2 hücresi, bakým iþleri ve servis operasyonlarý için gerekli servis arabasý ile donatýlabilir. Topraklama arabasý kapama kapasitesine sahiptir. Kapama kapasiteli topraklama arabasý Bu arabalar kapama kapasiteli topraklama þalteri ile ayný iþlevi görür. Bu arabalar aslýnda sadece alt ( güç kablolarýný topraklamak için) veya sadece üst (ana baralarý topraklamak için) kontaklarý olan devre kesicilerdir. Kontaksýz kýsýmlar bakýr bir çubuk ile kýsa devre edilmiþ ve arabanýn metal gövdesi ile hücrenin topraklama sistemine ve hücreye baðlanmýþtýr. Bu arabalar normal devre kesicilerin sahip olduðu bütün özelliklere ( arýza altýnda açma veya kapama) sahiptir ve sýk arýzalanan devrelerde son derece efektif bir topraklama yapmaktadýr. Açma ve kapama iþlemlerinin hýzlý olarak uzaktan yapýlmasýna imkan vermektedir. Topraklama arabasýnýn kullanýmý, devre kesicisinin yerinden çýkarýlmasý ve topraklama arabasýnýn devre kesicisinin yerine sürülmesi ile gerçekleþmektedir. Topraklama arabasýnýn kullanýlabilmesi için hücrelerin üretim aþamasýnda buna hazýrlanmýþ olmasý gerekmektedir. Bu hücreler anahtarlý kilit ile donatýlmýþtýr. Kilidin aktif hale getirilmesi ile topraklama arabasýnýn hücre içine sürülmesi engellenmektedir. Topraklama arabasýnýn iki versiyonu mevcuttur: Ana bara topraklanmasý Güç kablolarýnýn topraklanmasý. Ana bara topraklama arabasý içeri sürülürken sadece üst klapeyi kaldýrýr ve üst buþinglere baðlý kontaklarý ( dolayýsý ile ana barayý) çalýþma mekanizmasýnýn kapanmasý ile topraklar. Güç kablolarý topraklama arabasý, içeri sürülürken sadece alt klapeyi kaldýrýr ve alt buþinglere baðlý kontaklarý ( dolayýsý ile güç kablolarýný) çalýþma mekanizmasýnýn kapanmasý ile topraklar. Bu arabalar kuplaj hücrelerinde kullanýlabilir. Bu durumda ana baranýn sadece bir tarafýný topraklar. Kapama kapasiteli güç kablolarý topraklama arabasý. Kapama kapasiteli ana bara topraklama arabasý. Kapama kapasiteli güç kablolarý topraklama arabasý. 14

17 8 DAHÝLÝ ARK KORUMASI Metal kaplamalý hücrelerde iç ark arýzasýnýn meydana gelmesi hücre içindeki ekipmanlarýn iç arka dayanýklý dizayn edilmesinden dolayý çok nadirdir. Buna raðmen eðer bir iç ark arýzasý meydana gelirse, hücrenin önünde çalýþan personelin güvenliði maksimum olarak saðlanýr. Hücre, iç ark esnasýnda oluþacak aþýrý basýnca dayanacak þekilde dizayn edilmiþ ve test edilmiþtir. Ýç ark esnasýnda oluþan zehirli gazlar ortamdan, hücrenin üst kýsmýnda bulunan basýnç atma kanalý ile çalýþma ortamýndan dýþarý atýlýr. IEC standardý ek AA ya göre hücrenin ekipmanlarý aþaðýdaki kriterlere uymalýdýr: 1 Hücrenin kapýlarý ve kapaklarý kapalý kalmalý ve açýlmamalýdýr. 2 Personel için zararlý olabilecek hiç bir parça hücreden fýrlamamalýdýr. 3 Personel tarafýndan ulaþýlabilecek hiç bir delik hücrenin yüzeyinde oluþmamalýdýr. 4 Hücrenin dýþýna dikey olarak yerleþtirilecek olan göstergeler, parçalar yanmamalýdýr. 5 Hücrenin dýþýna yatay olarak yerleþtirilecek olan tüm göstergeler, parçalar yanmamalýdýr. 6 Hücre topraklama baðlantýlarý çalýþýr vaziyette kalacaklardýr. TVOC Unigear type ZS2 þalt tesisi ark koruma sistemi ile donatýlabilir. Bu sistem, alçak gerilim kompartmanýna konulan elektronik izleme cihazý ve bu cihaza baðlý optik sensörlerden oluþmaktadýr. Optik sensörler panonun tüm kompartmanlarýna yerleþtirilir ve alçak gerilim kompartmanýnda bulunan cihaza optik kablolar vasýtasýyla baðlanýr. Daha önceden belirlenen ýþýk seviyesi geçildiðinde alçak gerilim kompartmanýndaki cihaz, devre kesicinin açma bobinini enerjilendirerek kesiciyi açtýrýr. Sistemin, dahili ark arýzasý haricinde dýþ etkilerden kaynaklanan ýþýk olaylarý nedeniyle (kamera flaþý, fotoðraf flaþý, harici lambalarýn yansýmalarý) devre kesiciyi açtýrmasýný önlemek amacýyla sistemde akým trafolarýnýn bilgisi kullanýlabilir. Koruma sistemi, kesiciye açma sinyalini sadece ýþýk bilgisini ve kýsa devre akým sinyalini ayný anda aldýðý zaman gönderirir. Bu sayede gerçek iç ark arýzasý oluþmadan kesicinin yanlýþlýkla açýlmasý önlenir. Ýç ark test göstergelerinin yerleþimi. Isýya hassas kamera ile gerçekleþtirilen test. 15

18 9 TEKNÝK BÝLGÝ ELEKTRÝKÝ KARAKTERÝSTÝKLER Şalt sistemi Anma gerilimi kv 36 Anma izolasyon gerilimi kv 36 Anma a.c. izolasyon dayaným gerilimi kv (1 dak) 70 Anma yýldýrým darbe dayaným gerilimi kv 170 Anma kýsa süreli dayaným akýmý ka (3 sn) 25 Tepe akýmý ka 63 Ýç ark dayaným akýmý ka (1 sn) 25 Anabara anma akýmý A Çýkýþ fideri anma akýmý A TÝPÝK HÜCRELER Derinlik (mm) Yükseklik (mm) Ark gaz tahliye kanallý yükseklik (mm) Genişlik (mm) Anma çýkýş akýmý (A) IF Giriþ/Çýkýþ BT R M IFD IFDM Sabit tip sigortasýz gerilim trafolarý ile Sabit tip sigortalý gerilim trafolarý ile Çekmeceli tip sigortalý gerilim trafolarý ile Kuplaj Bara yükseltme Ölçü Direkt kablo baðlama Sabit tip sigortasýz gerilim trafolarý ile Sabit tip sigortalý gerilim trafolarý ile Direkt kablo baðlama ve bara gerilimi ölçü hücresi Detaylar için lütfen ABB ile temasa geçiniz Baðlantýlar Faz baþýna 2 adet 630mm 2 kablo baðlama imkaný Faz baþýna 4 adet 630mm 2 kablo baðlama imkaný Üstden bara baðlantýsý imkaný Üstden kablo baðlantýsý imkaný Detaylar için lütfen ABB ile temasa geçiniz Detaylar için lütfen ABB ile temasa geçiniz 16 Not: Renkli hücreler opsiyonun mevcut olduðunu gösterirler Yukarýdaki sýnýflandýrma, her bir hücre tipi için sayfa 17,18 ve 19'da verilen özel açýklamalar ve yorumlar ile birlikte geçerlidir.

19 TÝPÝK HÜCRELER 10 IF hücresi Giriþ/çýkýþ fider hücresi Anma ana bara akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Anma devre akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Blok tipi akým trafosu (1) : Evet Kablo tipi akým trafosu (2) Sabit tip sigortasýz gerilim trafosu Sabit tip sigortalý gerilim trafosu (3) Çekmeceli tip sigortalý gerilim trafosu (4) Topraklama þalteri Ark gaz tahliye kanalý (1) Akým trafolarý kullanýlmadýðýnda, alt baðlantý baralarýný mesnetlemek için izolatörler kullanýlýr. (2) Kablo tipi akým trafosu kullanýldýðýnda tipik olarak her bir faz için 1 kablo kullanýlýr. Kablo tipi akým trafolarýnýn kullanýmý sonucu hücrenin boyutlarý etkilenebilir. Bu sebeple, kablo tipi akým trafosu kullanýmýna ihtiyaç duyduðunuzda detaylý dizayn ve bilgi için lütfen ABB ile temasa geçiniz. (3) Sadece 1200 mm geniþliðindeki hücre versiyonunda mevcuttur (4) Ýlave hücre gerektirir. Detaylar için lütfen ABB ile temasa geçiniz BT & R hücresi Kuplaj ve bara yükseltme hücresi (1) Anma ana bara akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Anma devre akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Blok tipi akým trafosu (2) Çekmeceli tip sigortalý gerilim trafosu Topraklama þalteri Ark gaz tahliye kanalý : Evet (1) Her bir kuplaj ve bara yükseltme hücresinin geniþliði 1000 mm dir. Her bir hücre, birbirinden baðýmsýz olarak deðiþik kombinasyonlar için kullanýlabilir (2) Akým trafolarý kullanýlmadýðýnda, alt baðlantý baralarýný mesnetlemek için izolatörler kullanýlýr. Renklerin anlamý Standard ekipmanlar Aksesuarlar Alternatif çözümler 17

20 TÝPÝK HÜCRELER M hücresi Ölçü hücresi Anma ana bara akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Anma devre akýmý (A) : 1250 Çekmeceli tip sigortalý gerilim trafolarý Topraklama þalteri Ark gaz tahliye kanalý : Evet Barada akým ölçümü için geliþtirdiðimiz baraya montajlý akým trafolarý çözümü için lütfen ABB ile temasa geçiniz. IFD hücresi Direkt kablo baðlama hücresi Anma ana bara akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Anma devre akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Blok tipi akým trafolarý (1) Kablo tipi akým trafolarý (2) Sabit tip sigortasýz gerilim trafolarý Sabit tip sigortalý gerilim trafolarý (3) Topraklama þalteri Ark gaz tahliye kanalý : Evet 18 (1) Akým trafolarý kullanýlmadýðýnda, alt baðlantý baralarýný mesnetlemek için izolatörler kullanýlýr. (2) Kablo tipi akým trafosu kullanýldýðýnda tipik olarak her bir faz için 1 kablo kullanýlýr. Kablo tipi akým trafolarýnýn kullanýmý sonucu hücrenin boyutlarý etkilenebilir. Bu sebeple, kablo tipi akým trafosu kullanýmýna ihtiyaç duyduðunuzda detaylý dizayn ve bilgi için lütfen ABB ile temasa geçiniz. (3) Sadece 1200 mm geniþliðindeki hücre versiyonunda mevcuttur. Renklerin anlamý Standard ekipmanlar Aksesuarlar Alternatif çözümler

21 TÝPÝK HÜCRELER IFDM hücresi Direkt kablo baðlama ve bara gerilimi ölçü hücresi Anma ana bara akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Anma devre akýmý (A) : 1250/1600/2000/2500 Blok tipi akým trafolarý (1) Kablo tipi akým trafolarý 2) Çekmeceli tip sigortalý gerilim trafolarý Topraklama þalteri Ark gaz tahliye kanalý : Evet : Evet (1) Akým trafolarý kullanýlmadýðýnda, alt baðlantý baralarýný mesnetlemek için izolatörler kullanýlýr. (2) Kablo tipi akým trafosu kullanýldýðýnda tipik olarak her bir faz için 1 kablo kullanýlýr.kablo tipi akým trafolarýnýn kullanýmý sonucu hücrenin boyutlarý etkilenebilir. Bu sebeple, kablo tipi akým trafosu kullanýmýna ihtiyaç duyduðunuzda detaylý dizayn ve bilgi için lütfen ABB ile temasa geçiniz. Duplex hücre çözümleri DIF unit Incoming/outgoing feeder cubicle DIFD unit Direct cable incoming/outgoing feeder cubicle Boyutlar : Ark gaz tahliye kanalsýz (geniþlik x derinlik x yükseklik) (mm) 1000 x 3820 x 2161 Ark gaz tahliye kanallý (geniþlik x derinlik x yükseklik) (mm) 1000 x 3820 x 2671 Anma ana bara akýmý (A) 1250/1600/2000/2500 DM unit Measuring cubicle DBT unit Bust-tie and riser cubicle Uygulanabilir maksimum devre akýmý, konfigürasyonlara göre deðiþebilir. Özel uygulama istekleri için lütfen ABB ile temasa geçiniz. 19

22 20 5 kýtadaki Unigear type ZS2 referanslarý...

23 21

24 22

25 Notlar: 23

26 Bu döküman ile sunulan bilgi ve resimler baðlayýcý deðillerdir. Ürünün teknik geliþimine baðlý olara deðiþiklik yapma hakkýmýzý saklý tutarýz. 1YTS TR,Rev-B, 2006 ABB Elektrik Sanayi A.S. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No. 16 Yukarý Dudullu Istanbul Turkey Tel No. : Fax No. : Web site://www.abb.com

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri Bölüm 3: Elektrik Tesisleri 1. Çaðýrma ve aydýnlatma tesislerinde kullanýlan gereçler 1.1. Sigorta Elektrik besleme hatlarýný ve aygýtlarý aþýrý akýma karþý korumak için kullanýlan devre elemanýna sigorta

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu. Katalog HA 26.41.TR 2009. Answers for energy.

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu. Katalog HA 26.41.TR 2009. Answers for energy. 8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu Katalog HA 26.41.TR 2009 Answers for energy. R-HA26-017.eps 02 8BT2 Tipi Orta Gerilim Dağıtım Panosu Siemens HA 26.41.TR

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli www.siemens.com.tr/8bt2 8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu Katalog HA 26.41.TR - 2012 Answers for infrastructure and cities. 2 8BT2 Tipi Siemens HA 26.41.TR

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ

OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ COOLER HEATER ON ALARM ALM MUTED TEL ON R BENDER MK2007CBM bigblue OCP-7 OPERATING ROOM CONTROL PANEL ALARM TEST MUTED O2 NO A 4 A 7 VA HI LO ok MUTE MGA-8 OCP-7 Ameliyathane

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı