Nakliyat Ýþ Sendikasý yürüttüðü kampanya sürecinde Yurtiçi Kargo iþçileriyle buluþtu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nakliyat Ýþ Sendikasý yürüttüðü kampanya sürecinde Yurtiçi Kargo iþçileriyle buluþtu"

Transkript

1 8 Nakliyat Ýþ Sendikasý yürüttüðü kampanya sürecinde Yurtiçi Kargo iþçileriyle buluþtu Türkiye Devrimci Kara Nakliyat Ýþçileri Sendikasýnýn (Nakliyat Ýþ) 2012 Eylülünden bu yana Kargo ve Lojistik iþletmelerinde, Ýnsanca Yaþayabilecek Bir Ücret ve Ýnsanca Çalýþma Koþullarý Ýçin Sendikalý Ol Nakliyat-Ýþ e Üye Ol kampanyasý sürecinde Nakliyat Ýþ le tanýþan ve bu sendikaya üye olan Yurtiçi Kargo nun Ýstanbul, Ankara ve Konya Þubelerinde/Acenteleri nde çalýþan iþçiler ciddi saldýrýlarla karþý karþýya. Nakliyat Ýþ, birçok kentte ayný anda gerçekleþtirdikleri çalýþmayla çoðunluða ulaþtý Nakliyat Ýþ, Ýstanbul, Ankara ve Konya da birçok Yurtiçi Kargo Acenteleri nde yetki için gerekli çoðunluðu saðladýktan sonra Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý na (ÇSGB) yetki için baþvurdu. Ýþçilerin sendikal örgütlülüðü saðlamaya dönük attýklarý adýmdan korkan iþverenin, birçok kentte iþçi atmaya baþladýðý bildirildi. Cemevi ibadethanedir kararý veren Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararýný açýkladý. Mahkeme, geçerli bir neden olmadýðý sürece cemevlerinin kurulmasýnýn engellenemeyeceði deðerlendirmesini yaptý. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Çankaya Cemevi Yaptýrma Derneði hakkýnda, tüzüðündeki cemevlerini ibadethane olarak niteleyen maddesi nedeniyle açýlan kapatma davasýný reddetme gerekçeleri arasýnda, Ýzmir'de bir kiþinin, nüfus cüzdanýnda Ýslam yerine Alevi yazýlmasý için açtýðý davanýn reddedilmesi nedeniyle Türkiye'nin AÝHM'de mahkum olmasý da yer aldý. Mahkemenin gerekçeli kararýnda, Kiþiler, topluluklar ve zümreler din ve vicdan özgürlüðüne sahiptirler. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, 4. Uluslararasý Halk Ozanlarý Hacýbektaþ Buluþmasý etkinliðini bu yýl Aþýk Veysel anýsýna Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleþtiriyor. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðince 4 üncüsü düzenlenecek olan Uluslararasý Halk Ozanlarý Hacýbektaþ Buluþmasý etkinliði, bu yýl Hakk a yürümesinin 40. yýlý nedeniyle Aþýk Veysel in anýsýna adandýðý bildirildi. Aþýk Veysel anýsýna düzenlenecek olan etkinlik için üç dalda yarýþma yapýlacaðý bilgisini veren Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Genel Sekreteri Ali Kaim gazetemize þu açýklamada bulundu; Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðimizin bu yýl gerçekleþtireceði Aþýk Veysel Anýsýna 4. Uluslar arasý Halk Ozanlarý Hacýbektaþ Buluþmasý etkinliði Haziran 2013 Cumartesi, Pazar günlerinde yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Türkiye de 1940 lý yýllardan beri planlama ve yapýlaþma politikalarýnda sürdürülen ikiyüzlü yaklaþým sonucunda yasadýþý, hiçbir kurala baðlý olmadan yapýlaþmýþ, çarpýk, saðlýksýz, güvenilir olmayan yapý stoðuna ve yerleþim alanlarýna sahip kentler ortaya çýkmýþtýr. Bu saðlýksýz kentleþmenin acý sonuçlarý, son olarak 1999 Düzce ve Gölcük, 2012 Van depremlerinde en aðýr þekilde yaþanmýþtýr. Bir deprem ülkesi olma gerçeðinden hareketle, Devletin anayasal görevlerinden birisi olan saðlýklý, güvenli ve yaþanabilir kentler kurabilmek ve yaþanabilir çevre oluþturabilmek için saðlýklý yapý üretiminin zorunluluðu herkesin üzerinde ortaklaþtýðý bir konudur. Bu pazar Mozart ýn 257 inci doðum günüydü ve Aydýn Büke nin Can Yayýnlarý tarafýndan üçüncü baskýsý yapýlan Mozart- Bir Yaþamöyküsü kitabý sayesinde daha yakýndan tanýdýðým besteci için bir doðum günü kutlamasý yaptým.

2 Yakýn zamanda açýlan Dubai model çakma beþ yýldýzlý, yedi yýldýzlý otel-hastaneler hükümetin saðlýk kurumlarýnda planladýðý mekansal ve zihinsel dönüþümün propagandasýnda bayaðý etkili olmuþtu. Mübalaða zenginlik gösterisiyle malul bu lüks tüketim hastaneleri milli gururumuza þifa olurken Türkiye, 2020 yýlýnda 80 trilyon dolara varacak küresel saðlýk sektörüne kamu-özel sektör ortaklýðý hastane projeleriyle dahil oluyordu. Devlet hastaneleri Kamu Hastane Birlikleri adý altýnda toplanýp, sýnýflandýrýlmýþ, baþlarýna CEO larý oturtulmuþ, vatandaþ topyekun GSS primine baðlanmýþ, saðlýk çalýþanlarý kitlesel halde kurumlarýna gelir kazandýracak sözleþmeli-taþeron hizmetlilere çevrilince sýrayý kamu-özel ortaklýðý hastaneler alacaktý. Koruyucu saðlýk hizmetinden çekilen devlet, hortlayan kýzamýk, verem salgýnlarýna aldýrýþ etmeden söylem stratejisini lüks tüketimi insani geliþmiþlik, AVM-hastaneleri 2023 vizyonuna yakýþan saðlýða yatýrým, paralý saðlýk paketini yüksek hizmet kalitesi diye kurunca 22 ilde 1 milyon metrekare Hazine arazisine özel sektörün inþa edeceði ve 49 yýl boyunca otel, AVM, cafe, otopark, süpermarket ve saðlýk hizmeti dahil bütün ticari alanlarýyla þirket yöneticilerinin iþleteceði þimdilik 27 Þehir Hastane projesi ortaya çýkýyordu. Saðlýk hizmetiyle ticari alanýn iç içe girdiði bu çarpýcý neoliberal finans mimarisinin kamu içeriðiyle biricik iliþkisi kamu arazilerinin üzerinde yükselmesi ve 49 yýl boyunca devletin yatýrýmcýya milyarlarca dolarlýk kamusal kaynak aktarýmýydý.katma deðeri yüksek üretim yapan ülkeler kategorisine uzun yýllar giremeyeceði kesin olan Türkiye, saðlýk ve eðitim alanýný kamuya-aðýr zarar kamu-özel ortaklýk modeliyle ters gösterenli özelleþtirme operasyonuna alýrken bütün finansmaný 49 yýllýðýna halka ödetmeye kararlýydý FAKÝRÝN HAYALÝ ZENGÝN HASTANELERÝ Küresel hastane zincirleriyle kol kola giren yerel yatýrýmcýlarýn dört gözle beklediði, Baþbakan ýn bu fakirin hayali dediði dev Þehir Hastaneleri yani Saðlýk Bakanlýðý nca kamu-özel iþbirliðince tesis yaptýrýlmasýyla ilgili yasa tasarýsý TBMM de görüþülmeye baþlanmýþtý. Yüklenici firmanýn yatýrým maliyetini en fazla üç yýlda çýkartacaðý kesin projeye 46 yýl boyunca Saðlýk Bakanlýðý halkýn vergileriyle kira öderken firmanýn kullandýðý kredinin teminatý bile bizzat Hazine tarafýndan veriliyordu. Ayrýca devletin özel sektöre bu hastaneler için yüzde 70 doluluk garantisi vermesi eksik doluluk oranýný da bizim finanse etmemiz demekti. Türk Tabipler Birliði (TTB) bu projelerin yarýsý bile bitmeden geleceðe doðru þimdiden 50 milyar TL borçlandýðýmýzý söylüyordu. Bugüne dek yapýlan ihaleler kamu ihale mevzuatý dýþýna çýkartýlýp ve ihaledeki hizmet alým ve kira bedelleri ticari sýr kapsamýna alýnýrken TTB ön yeterliliði olmayan þirketlerin davet edildiði denetim mekanizmasý olmayan bu ihalelere dava açmýþ ve yargý yürütmeyi durdurma kararý almýþtý. Ve dava dosyasýnda görülmüþtü ki Etlik Entegre Saðlýk Tesisi için ön fizibilitede öngörülen kira 53 milyon TL iken sözleþmede 276 milyon TL olmuþ, Manisa da 8 milyon TL olan kira sözleþmede 64.25'e çýkývermiþ ve 8 ihalede milyar TL görünen sabit yatýrýmýn üzerine 26.5 milyar TL fazla ödeme binmiþti. Diðer adý Saðlýk Fabrikasý olan Þehir Hastanelerinde müþteriler bant sistemiyle taþýnýp parasýnýn lüksü kadar hizmet alýrken devlet eliyle zenginleþmiþ kapitalist saðlýk zümremiz de KDV ve Harçlar Vergisi nden muaf kazançlarýný sayýyor olacaktý (Akþam) Cemevi ibadethanedir kararý veren Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararýný açýkladý. Mahkeme, 'geçerli bir neden olmadýðý sürece cemevlerinin kurulmasýnýn engellenemeyeceði' deðerlendirmesini yaptý. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Çankaya Cemevi Yaptýrma Derneði hakkýnda, tüzüðündeki cemevlerini ibadethane olarak niteleyen maddesi nedeniyle açýlan kapatma davasýný reddetme gerekçeleri arasýnda, Ýzmir'de bir kiþinin, nüfus cüzdanýnda Ýslam yerine Alevi yazýlmasý için açtýðý davanýn reddedilmesi nedeniyle Türkiye'nin AÝHM'de mahkum olmasý da yer aldý. Mahkemenin gerekçeli kararýnda, Kiþiler, topluluklar ve zümreler din ve vicdan özgürlüðüne sahiptirler. Toplumumuzda kabul görmüþ farklý düþünceler, ibadetler ve bunlara ait yerler haricinde Aleviler ve Aleviliðin ibadet þekli ve yerleri de olaðan karþýlanmalýdýr denildi. Yargýtay'ýn bozma kararýnýn ardýndan tekrar görülen ve Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Yaþar Eren'in önceki kararýnda direnerek, bir kez daha derneðin kapatýlmasýný reddettiði davanýn gerekçeli kararý açýklandý. Kararda, davanýn bugüne kadarki safahatý özetlendikten sonra, esasa iliþkin deðerlendirmelerde bulunuldu. Anayasa'nýn 90/5. maddesindeki Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ milletler arasý anlaþmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkýnda Anayasa'ya aykýrýlýk iddiasý ile Anayasa Mahkemesi'ne baþvurulamaz. Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ temel hak ve özgürlüklere iliþkin milletler arasý anlaþmalar ile kanunlarýn ayný konuda farklý hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda milletler arasý anlaþma hükümleri esas alýnýr düzenlemesi hatýrlatýldý. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin (AÝHS) de Türkiye'nin usulüne uygun yürürlüðe koyduðu anlaþmalardan biri olduðu anýmsatýlan kararda, sözleþmenin 9. maddesinde Herkes düþünce, vicdan ve din özgürlüðüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç deðiþtirme suretiyle dinini veya inancýný açýklama özgürlüðünü de içerir. Din veya inancýný açýklama özgürlüðü ancak kamu güvenliðinin, kamu düzeninin, genel saðlýðýn veya ahlakýn ya da baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerinin korunmasý için demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasa ile sýnýrlanabilir denildiðine dikkat çekildi. Kararda, þu deðerlendirmeler yer aldý: Bu hükme yer verildiðine göre, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna baðlý herkesin düþünce, vicdan ve din özgürlüðünden tek baþýna veya topluca veya özel tarzda ibadet, öðretim, uygulama ve ayin yapma hakký bulunmaktadýr. Bu hak ancak kamu güvenliði, genel saðlýðýn ve ahlakýn ya da baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerinin korunmasý için demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasa ile sýnýrlandýrýlabilir. Tekke ve Zaviyelerin Kaldýrýlmasýna iliþkin Kanun'daki yasaklamalarý, Ýslam dinini devletin dini olarak kabul eden 1924 Anayasasý'nýn hüküm ifade ettiði, AÝHS'nin usulüne uygun olarak uygulanmadýðý yýllar itibarýyla deðerlendirmek gereklidir. Anayasa'nýn 2. maddesinde devletin laik olduðu, baþlangýcýnda ise Laiklik ilkesinin gereði olarak kutsal din duygularýnýn, devlet iþlerine ve politikaya kesinlikle karýþtýrýlamayacaðýnýn belirtildiði bildirilen kararda, din ve mezheplere eþit davranmanýn, ancak kanunlarda herhangi bir dine, mezhebe atýfta bulunmamakla gerçekleþtirilebileceði vurgulandý. Devletin neyin din, ibadet ve ibadethane sayýlacaðýný belirlemesinin, laiklik ilkesiyle çeliþtiði gibi usulüne uygun yürürlüðe girmiþ sözleþmelerdeki inanç özgürlüðünün gereðinin yerine getirilmesini de engelleyeceði anlatýlan kararda, ''Alevi inancýnýn gereklerinin yerine getirildiði yer olduðu belirtilen cemevlerinin kurulmasýný, faaliyette bulunmasýný, AÝHS'nin 9/2. maddesinde belirtilen nedenlerle kýsýtlayýcý sebeplerin varlýðý somut delillerle ortaya konulmadýðý sürece, demokratik bir toplumda engellenemez'' denildi. AÝHM KARARLARINA ATIF Kararda, AÝHM'nin din ve vicdan özgürlüðüne iliþkin iki kararýna atýfta bulunuldu. Girit'te yaþayan 4 Yehova Þahidi'nin ibadet yeri olarak kullandýklarý odalarýn, yerel idareden yazýlý izin alýnmadan ibadet yeri açýlamayacaðýna iliþkin yasa hükmüne aykýrý davranýldýðý gerekçesiyle kapatýldýðý kaydedilen kararda, þikayet üzerine AÝHM'nin, 1996'da kýsýtlamanýn demokratik bir toplumda inanç ve ibadet özgürlüðüne aykýrý olduðu gerekçesiyle baþvurucularý haklý bulduðu bildirildi. Ýzmir'de bir kiþinin, nüfus cüzdanýnda Ýslam yerine Alevi yazýlmasý için açtýðý davanýn reddedilmesi nedeniyle Türkiye'nin AÝHM'de mahkum olduðu belirtilen kararda, þöyle denildi: AÝHM'nin bu yöndeki kararý da dikkate alýndýðýnda, Ankara Valiliði Ýl Dernekler Müdürlüðü'nün derneðin tüzüðünde yer alan Derneðin amacý Çankaya'da yaþayan Alevi inançlý yurttaþlarýn inanç ve ibadetlerini yerine getirme merkezleri olan cemevlerini yapmak ve yaptýrmaktýr ibaresinin kaldýrýlmasýný talep etmesinin yerinde olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Anayasamýzda tanýmlanan bir ortak ve topluluklara mahsus din olgusu yoktur. Kiþiler, topluluklar ve zümreler din ve vicdan özgürlüðüne sahiptirler. Toplumumuzda kabul görmüþ farklý düþünceler, ibadetler ve bunlara ait yerler haricinde Aleviler ve Aleviliðin ibadet þekli ve yerleri de olaðan karþýlanmalýdýr. Aleviler de ibadet edecekleri ibadet merkezlerinin neresi olduðu konusunda cemevleri olarak isimlendirilen yerleri tercih etmiþler ve cemevleri uzun yýllardan beri Alevilerin ibadet yeri olarak bilinmiþtir. Derneðin amaçlarý, tüzüðünde maddeler halinde belirtilmiþ, amacýnda Anayasa'nýn 5, 12, 13, 14. ve 24. maddelerine, AÝHS'ne, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu gibi ilgili mevzuata, genel hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykýrýlýk bulunmadýðý görülmüþ, bu nedenle davanýn reddine iliþkin hüküm kurulmuþtur. DAVANIN GEÇMÝÞÝ Ankara Ýl Dernekler Müdürlüðü'nün itirazý ile Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, tüzüðünde ''cemevlerini ibadet yeri olarak'' nitelendirdiði için Çankaya Cemevi Yaptýrma Derneði hakkýnda kapatma davasý açmýþtý. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayý, ''Cemevlerini ibadethane'' olarak niteleyen hükmü Anayasa'nýn 2. maddesine aykýrýlýk taþýmamasý ve kanunlarla yasaklanmamasý gerekçesiyle reddetmiþ ve derneðin faaliyetlerine izin vermiþti. Karar savcýlýk tarafýndan temyiz edilince, dosyayý görüþen Yargýtay 7. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararýný oy çokluðuyla bozmuþtu. Yargýtay bozma gerekçesini, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn ''633 sayýlý Yasa ve düzenlemeler karþýsýnda cami ve mescit dýþýnda bir yerin ibadethane olarak kabul edilmesinin mümkün olmadýðý'' görüþüne dayandýrmýþtý. Kaynak: BirGün Gazetesi

3 Sulucakarahöyük /HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, 4. Uluslararasý Halk Ozanlarý Hacýbektaþ Buluþmasý etkinliðini bu yýl Aþýk Veysel anýsýna Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleþtiriyor. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðince 4 üncüsü düzenlenecek olan Uluslararasý Halk Ozanlarý Hacýbektaþ Buluþmasý etkinliði, bu yýl Hakk a yürümesinin 40. yýlý nedeniyle Aþýk Veysel in anýsýna adandýðý bildirildi. Aþýk Veysel anýsýna düzenlenecek olan etkinlik için üç dalda yarýþma yapýlacaðý bilgisini veren Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Genel Sekreteri Ali Kaim gazetemize þu açýklamada bulundu; Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðimizin bu yýl gerçekleþtireceði Aþýk Veysel Anýsýna 4. Uluslar arasý Halk Ozanlarý Hacýbektaþ Buluþmasý etkinliði Haziran 2013 Cumartesi, Pazar günlerinde yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Büyük ozanýmýz Aþýk Veysel anýsýna; Canlý Beste, Halk Ozanlarý Þiir ve Aþýk Veysel Deneme/Makale türünde düzyazý olmak üzere üç dalda yarýþma açýlmýþtýr. Yarýþmaya katýlmak isteyen bestecilerimiz, halk ozanlarýmýz ve yazarlarýmýz yarýþma koþullarýný, baþvuru süresini ve ödüllerini öðrenmek için Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði - Çarþý Ýçi Velbert Caddesi Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR adresimizden veya Tel: , GSM: , irtibat telefonlarýmýzdan ayrýcada E- Posta: Web: sitemizden öðrenebilirler. Þimdiden yarýþmaya katýlacak besteci, halk ozaný ve yazarlarýmýzý yapacaklarý bu kültür hizmetinden dolayý kutlar, baþarýlar dilerim. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL 31/01/2013 Nevþehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün akademik yýlý Bahar Yarýyýlý Lisansüstü programlarýna baþvurular ve sýnavlar tamamlanýrken kesin kayýt yaptýracaklar da belli oldu. Nevþehir Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsünün akademik yýlý Bahar Yarýyýlý Lisansüstü programlarýna; Turizm Ýþletmeciliði Anabilim Dalý Yüksek Lisans Programýna 15, Turizm Ýþletmeciliði Anabilim Dalý Bilimsel Hazýrlýk Programýna 15, Tarih Anabilim Dalý Tezsiz ikinci öðretim Yüksek Lisans Programýna 30, Tarih Anabilim Dalý Doktora Programýna 1, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Tezsiz Ýkinci öðretim Yüksek Lisans programýna 45 olmak üzere toplam 106 öðrenci kayýt hakký kazandý. Kesin kayýt yaptýrmaya hak kazananlar, kayýtlarýný Þubat 2013 tarihlerinde yaptýrabilecek. HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ-HACIBEKTAÞ RIFAT KARTAL AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK ÖZEL ÞOFÖRLÜ ARAÇ KÝRALAMA hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : ZÝR MAHALLESÝ VÝRANBAÐI MEVKÝÝ HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : HACIBEKTAÞ RIFAT KARTAL HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ ZÝR MAH. VÝRAN BAÐLAR MEVKÝÝ/HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirasý) karþýlýðý Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HACIBEKTAÞ RIFAT KARTAL HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ ZÝR MAH. VÝRAN BAÐLAR MEVKÝÝ/HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZ YÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. ( B 02 )

4 KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar, Ýmralý MÝT arasýnda bir süredir devam eden görüþmeleri ve olasý geliþmeleri deðerlendirdi. Týkanan Oslo görüþmelerini kamuoyuna Gülen cemaati nin sýzdýrdýðýný söyleyen Aydar, son görüþmeleri, Ýmralý Süreci diye adlandýrmaktan yana. Aydar ýn, herkesin merak ettiði, bazýlarýnýn da merak etmekle kalmayýp üzerine bolca spekülasyon ürettiði yeni sürece iliþkin açýklayýcý cümleleri var. Sakine Cansýz ve iki arkadaþýnýn Paris te suikasta kurban gitmesinin ardýndan örgüt içi infaz söyleminin hükümet tarafýndan öne çýkarýlmasý ve buna baðlý olarak PKK içinde yeni sürece karþý ayak direyenler olduðu iddialarý da hayli tartýþmalý bir konu. Zübeyir Aydar, PKK içinde farklý kanatlarýn bulunduðu iddialarýna karþý da net bir yanýt verdi: Örgüt Öcalan ý dinler, Öcalan da örgütü!»öncelikle bu süreci nasýl adlandýracaðýz onu merak ediyorum. Hükümet Ýmralý ya da AKP Ýmralý denilen bu trafiðin adý ne? Müzakere, anlaþma, çözüm süreci, görüþme, diyaog, siyasi çözüm... Ne diye adlandýrmalýyýz? Buna bir çözüm süreci demek istiyoruz ama illa bir isim konulmak isteniyorsa geçmiþte yaþananlara Oslo Süreci dendi, buna da Ýmralý Süreci denebilir. Henüz bu yeni sürecin baþýnda da olsak bizim açýmýzdan bunun bir geçmiþi var. Kaldýðýmýz yerden devam etmek istiyoruz. Geçmiþ süreci yok sayarak yeniden her þey sil baþtan baþlýyor denilemez. Hele ki Temmuz 2011 den sonra hükümetin, Artýk bizden bir daha iyi niyet beklemesinler. Bunlarla bir daha asla görüþmeyiz. Bu iþ bitti, günlerini görecekler þeklinde özetlenebilecek tavrýndan sonra bu yeni görüþme sürecinin baþlamýþ olmasýný önemsiyoruz. Görüþme sürecinin merkezinde, bizim de örgüt olarak geçmiþte dile getirdiðimiz þekilde muhattap alýnmasý gereken kiþinin Baþkan Apo nun olmasý da önemli, olumlu ve isabetli bir karardýr. PKK nin bu durumdan rahatsýz olduðuna dair yapýlan yorumlar gerçeði yansýtmýyor. Örgüt tümüyle bu sürecin arkasýndadýr. Tabi ki bu süreçte örgütün de söyleyecek sözleri vardýr. Ayný þekilde Baþkan Apo nun da örgütle paylaþmalarý gerekenler, örgütle baþkaný arasýnda ortaklaþmayý saðlayacak konular var. Bunlar ayný zamanda süreci belirleyecek hususlardýr. Bu örgüt baþkanýna danýþmadan, onsuz son kararlarý vermez. Baþkan da örgütüne danýþmadan son kararlarý vermez. Paylaþýr ve birlikte karar verirler.»baþbakan Tayyip Erdoðan ve hükümet cephesi yaþananlarý eski sürecin devamý diye adlandýrdý. Sizin için de öyle mi? Bizim için 20 yýllýk bir süreci ifade ediyor bu yeni baþlangýç. Biz de yeni baþlamadýk diyalogla ilgili çalýþmalara. Eðitimimizi yaptýk, bilgilendirmemizi yapýyoruz bu süreçte. Yol haritalarý yapýldý, görüþmeler gerçekleþtirildi ve ne istediðimizi net olarak ortaya koyduk. Yeniden baþlamayacaðýz bunlara. Muhattaplarýna defalarca açýkladýk. Oslo Süreci baþlamadan önce görüþmeci heyetlerimizi eðitimlerden geçirdik. Baþka ülkelerde örnekler üzerinden nasýl yol alýnmýþ, neler konuþulmuþ, neler yaþanmýþ sorularýyla hazýrlýðýmýzý yaptýk. Türkiye tarafýnda böyle bir hazýrlýk var mý bilmiyorum.»eski sürecin devamý dediniz. Ama önceki süreçlerin nerelerde týkandýðý ya da yanlýþlarý üzerine bir deðerledinrme, hesaplaþma yapýlmadan yeni bir sürece girmek risk barýndýrmýyor mu? Her zaman risk vardýr. O deðerlendirmeler Ýmralý da yapýldý mý yapýlmadý mý bilmiyorum. Heyetle Baþkan Apo arasýnda ne konuþuldu bizim bilgimiz yok. Ama sanrýým bir deðerlendirme olmuþtur. Yoksa yol alýnmasý güç olur. Kürt tarafýnýn ne istediði bellidir. Baþkan da geçmiþte neler yaþandýðýný biliyor. Kendisine yazýlý olarak verilmiþti. Gelen heyete de geçmiþin sýkýntýlarý üzerinden bir deðerlendirme yapmýþtýr sanýrým. Biz devletle ayný noktada olmayabiliriz. Herkes faklý deðerlendirme yapmýþ da olabilir. Ama ortaklýklar bulunup farklý ve olumlu sonuçlar yaratmaya çalýþmak lazým. Ortada gerçekten ciddi bir sorun var. Görüþmelerin kesildiði son 1,5 yýllýk süreçte ne kadar acý çekildiði, ne çok bedel ödendiði ve ne Kürtlere ne Türklere yarar saðlamadýðýný hepimiz gördük. Hepsinden ders çýkararak yeniyi götürmek gerektiðine inanýyoruz.»her ne kadar bir çok þey yazýlýp çizilip açýklanýyor görünse de bu süreç þeffaf yürütülmüyor. AKP dönemindeki Habur ve Oslo süreçlerinin koptuðunu biliyoruz. Geçmiþin hesabý yapýlmamýþken bu yeni sürecin de benzer bir akýbete uðrayacaðýný düþünebilir miyiz? Gelinen nokta itibarýyla daha doðru sonucu almak açasýndan þeffaf olmanýn önemli olduðunu düþünüyorum. Ama biz bile sürecin tarafý olarak bir þey bilmezken sizlerin bilmemesi doðal. Her þey açýklýkla ifade edilmeli ve herkes net olmalý. Görüþme yeri, zamaný, süreç içinde ne kadar ve nasýl yol alýndýðý anlatýlmalý kamuoyuna. O zaman barýþý yakalamak daha mümkün. Kamuoyu da neler olduðunu bilirse herkes görüþünü daha net ortaya koyabilir. Bu bizim açýmýzdan böyle ve bu þartlara iki tarafýn da mutabýk kalmasý lazým. Kendi baþýmýza böyle bir karar verici durumda deðiliz. Geçmiþ sürece iliþkin birbirimize verdiðimiz sözler var. Biz buna uymak zorundayýz ve geçmiþ sürece iliþkin bir açýklama yapmýyoruz.»karþý taraf uyuyor mu? Onlar uyuyor, ama cemaat uymuyor. Oslo kasetlerini sýzdýran onlardý.»kasetlerin sýzdýrýlmasýnýn faili cemaatse eðer ne amaçla bunu yaptý? Kasetlerin sýzdýrýlmasý devlet içi bir hesaplaþmadýr. Kim MÝT müsteþarýna dava açtýysa faili de odur. O failin adý da Gülen cemaatidir. Bu açýktýr. Cemaatin polis ve yargýda örgütlenen elemanlarýdýr. Aslýnda cemaatin Kürt meselesine bakýþýnda hükümetten ya da ulusalcýlardan bir farký yok. Ama farklý iktidar hesaplarý var. PKK yi Kürdistan coðrafyasýnda ideooljik ve siyasi olarak, Milli Görüþ kökenli hükümeti de ülkenin yönetiminde kendilerine rakip görüyorlar. PKK nin olmadýðý yerde daha rahat örgütlenebileceklerini bildikleri için de müzakere deðil savaþ yöntemini benimsimiþ durumdalar. Bu nedenle PKK ye yakýn ya da uzak herkes ya öldürülmeli yada tutuklanmalý diye bakýyorlar. Altýný çizmek gerek Kürt meselesinde bu tür bir mücadele yöntemi AKP den ve Erdoðan dan baðýmsýz deðildir. Tutuklamalar, soruþturmalar, operasyonlar konusunda cemaat, Milli Görüþ ile ulusalcý ve miliyetçi cephe hemfikirdir. Aralarýnda çatlak yoktur. KCK soruþturmalarýnýn merkezinde bu iþleri orgnize eden cemaat var ama nihayetinde hükümetle birlikte hereket ediyorlar. Cemaatin hükümeten farký hiç bir þekilde müzakere edilmesini istememesi. Tüm bu yaþanan oyunlar iktidar mücadelesidir. Kilit yerlerde tasfiyeler yapýp kendi adamlarýný yerleþtirmek ve güce tek baþýna sahip olmak istiyor cemaat. Çünkü Kürt meselesini çatýþarak ya da müzekere ederek çözecek kim olursa devletin tek baþýna hakimi olur bunu biliyorlar. Kürt meselesine hakim olan kimse devletin sahibi de o olur. Kendilerini hayýr hizmetleri yapan bir sivil toplum örgütü olarak lanse eden dini bir yapýlanmanýn siyaset içinde bu kadar bulunmasý normal deðildir. Cemaati dini bir yapýlanmadan ziyade iktidarý hedefleyen ve bu yolda her türlü ayak oyunun da yapabilecek bir yapýlanma olarak görüyorum. Bürokrasi kanalýyla devlete nüfuz etmek ve tek hakimi olmak isteyen bir yapýdýr bu. Gülen cemaati devletin ortaðýdýr bundan kimsenin kuþkusu olmasýn.»fethullah Gülen in sürece zýmni destek vermek olarak yorumlanabilecek açýklamasýný nasýl okumalýyýz? Cemaatin barýþ demesi bu anlamda önemli. Kendileri açýsýndan barýþ demeleri bir yeniliktir. Tabi ki cemaatin Türkiye de belli bir aðýrlýðý var. Sürece sabote edebilecek güce ve entrikaya da sahip. Kaset olayýnda bunu gördük. Ancak ben sulhtan yanayým demesi önemli. Bu söylemde Gülen cemaatinin iliþkide olduðu uluslararasý güçlerin ne kadar etkisi var onlarý da hesaba katmak lazým. Ama Gülen in açýklamasý gelene dek kendi yayýn organlarý mesafeli yaklaþtý ve bocaladýlar bir süre. Sürece ne isim koyacaklarýný, nasýl bir pozisyon alacaklarýný bilemediler. Ne zaman ki açýklama yapýldý rahatladýlar. Gülen bu açýklamasýyla özellikle polis ve yargýdaki kendine baðlý olduðu düþünülen kimi odaklara yönelik bir mesaj mý verdi, siz bu sürece karýþmayýn mý dedi yorum yapmak için erken. Ýçte ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Bir þey söylemek için erken. Göreceðiz. Ama ben cemaatin gerçekten samimi bir þekilde sulh dediyse sulhun gereklerini yapmasýný isterim. Kendi tabanýný ve taraflarýný motive ederek sürece katsýn gerçekten samimiyse.»konuya dönersek Þeffaf olmayan bir süreçte yaþanan kýrýlmalar yinelenmesi toplumda sorunun müzakere ile de çözülmediðine iliþkin bir algý yaratmaz mý? Bu risk her zaman var. Eðer bu süreç de yürümezse geçmiþteki olumsuzluklar yaratan dönemden daha büyük riskler barýndýrýyor. Ýki tarafýn kamuoyu da taraflar da kozlarýmýzý son noktaya kadar paylaþalým gibi bir anlayýþ içine girerler. Bu da süreci akamete uðratmak isteyenlerin elini güçlendirir. Böylesi bir durumda çok fazla provokasyon olacaðýndan endiþeleniyorum. Bu provokasyonlar devlet ve örgüt açýsýndan olasýdýr. O yüzden herkesin daha sorumlu davranarak çözüm üretmesi gerekiyor. Yoksa geçmiþi bile aratacak denli þiddet týrmanabilir. Kimsenin yeni bir hayal kýrýklýðýna tahammülü yok. Bu yüzden taraflarýn gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. *** Gladio gitti yeþil gladio geldi GLADÝO, derin devlet veya Türkiye de anýldýðý isimlerle Ergenekon, Özel Harp Dairesi, Özel Kuvvetler Komutanlýðý, Seferberlik Tetkik Kurulu adýný ne koyarsanýz koyun halen faaliyettedir. Avrupa ülkelerindeki 1990 larýn sonunda deþifre edilip daðýtýldýlar. Bunu yapmayan tek ülke ise Türkiye oldu. Söylediðiniz soruþturmalarda derin devleti tasfiye etme amaçlý deðil. AKP döneminde açýlmýþ bu soruþturmalarla derin devlet yeniden organize edildi. Soruþturmalarla mevcut iktidarýn bileþenlerinin çizgisinde olmayan unsurlar tasfiye edildi ve derin devlet þimdiki iktidarýn çizgisine getirildi ve hakimiyet kuruldu. Baþta umutlandýðýmýz soruþturma süreci içinde biz bunun böyle olduðunu anladýk. Ulusalcý Gladyo gitti yerine Yeþil Gladyo geldi. AKP hükümetinin de, Gülen cemaatinin de unsurlarý var bu Yeþil Gladyonun içinde. Irkçý zihniyetleri de olduðu gibi duruyor. Sadece üzerine bir de dindarlýk sosu sürüldü ve yeni kadrolar eklendi o kadar. Yeþil Gladyo da Kürt sorununda ulusalcý gladyodan farklý düþünmüyor. (Devam Edecek) Kaynak: BirGün Gazetesi

5 Bu pazar Mozart ýn 257 inci doðum günüydü ve Aydýn Büke nin Can Yayýnlarý tarafýndan üçüncü baskýsý yapýlan Mozart- Bir Yaþamöyküsü kitabý sayesinde daha yakýndan tanýdýðým besteci için bir doðum günü kutlamasý yaptým. O akþam Mozart ýn en sevdiðim eserlerinden Re Minör Piyano Konçertosu nu cd çalarýma takýp, hangi þartlarda bestelendiðini öðrendiðim eseri daha büyük bir keyifle dinledim. Viva la maestro! Wolfgang Amadeus Mozart 27 Ocak 1756 da Salzburg un en güzel çifti olarak adlandýrýlan Anna Marie ve Leopold un çocuðu olarak dünyaya geldi. Mozart ýn hayatýndaki tartýþmasýz en önemli figür olan ve Tanrý dan sonra babam gelir! diyecek kadar baðlý olduðu babasý Leopold, iyi bir müzisyen ve müzik öðretmeniydi. Mozart ýn doðduðu evde tek müzisyen babasý deðildi, kendisinden beþ yaþ büyük ablasý Nannerl de küçük yaþta klavsen eðitimine baþlamýþtý. Kýsacasý Tanrý nýn ona bahþettiði olaðanüstü cevheri iþlemek için ideal ortam Getreidegasse deki evde mevcuttu. Leopold dört yaþýnda ilk bestelerini yapan oðlunun olaðanüstü yeteneði tüm dünyaya göstermek istiyordu. Mozart altý yaþýna bastýðýnda Ýmparator I. Franz, Ýmparatoriçe Maria Theresia ve beraberindekileri hayran býrakacak kadar olaðanüstü bir yetenek, kendisine ilgi gösteren Ýmparatoriçe nin kucaðýna atlayacak kadar da sevimli bir çocuktu. Aslýnda Mozart ýn çocukluðu yollarda ve evinden uzak þehirlerde geçti. Bu geziler her zaman istenildiði gibi geçmiyor, ailesinin geçimini biraz da bu geziler sýrasýnda elde edilecek gelirlere baðlayan Leopold zaman zaman bu durumdan þikâyet ediyordu: Eðer Prenses in çocuklara, özellikle Wolfgang a verdiði öpücükler altýn liralar olsaydý çok mutlu olabilirdik. On üç yaþýna geldiðinde artýk Harika çocuk un yetenekli bir delikanlýya dönüþtüðünü ispat etmesinin zamaný gelmiþ, bu iþ için müziðin ve operanýn anavataný Ýtalya seçilmiþti. Verona dan baþladýðý gezisinde Milano dan bir opera sipariþi almýþ, Bologna da Akademiye kabul edilmiþ, Papa tarafýndan Þövalye Niþanýna layýk görülmüþ, ona Filarmoni Þovalyesi adýný takan Ýtalyanlar tarafýndan çok sevilmiþti. Ýtalya gezisinin baþýnda eþi ve kýzýna yazdýðý mektuplarda pahalýlýktan yakýnan ve iyi ki gelmediniz, yoksa masraflarý karþýlayamazdýk diyen baba Leopold, son derece baþarýlý geçen gezinin sonunda karýsýna bir elbise diktirebileceðini müjdeliyordu: Sakýn kötü birþey alma, insan kötü bir þey alýnca tasarruf etmiyor. Elbiseye ihtiyacý olan tek kiþi Anna Marie deðildi, iki yýl süren gezi sýrasýnda Wolfgang büyümüþ, yola çýkarken yanýna aldýðý elbiselerine sýðmaz olmuþtu. Reþit sayýlacaðý yirmi yaþýna geldiðinde ilk kez babasý olmadan, annesiyle birlikte Münih ten baþlayan bir tura çýktý. Hayatýn gerçeklerini daha yakýndan tanýyacaðý bu dönemde Mozart, mesleki zorluklar ve hayal kýrýklýklarýyla tanýþmýþ, ilk delikanlýlýk maceralarýný yaþamýþ ve sonradan evleneceði Constanze nin ablasý Alosia yla ilk aþký tatmýþtý. Olaðanüstü bir þarkýcý olduðuna inandýðý güzeller güzeli Alosia sýný alýp dünyayý gezmek istiyordu. Bu niyetini uygun bir dille babasýna iletmiþ, ancak red cevabý can alýcý bir üslupta gelmiþti: Yolculuðunun iki amacý vardý: Ýyi ve sürekli bir iþ aramak, eðer bu mümkün olmazsa bol kazanç getirecek þehirlerde kendini göstermek. Her iki ihtimalde de amaç, ailene ve sevgili ablana yardým etmek, kendini dünyaya tanýtmaktý. Bunu yapmak, Tanrý tarafýndan sana bahþedilen olaðanüstü yetenek yüzünden boynunun borcu olmalý. 3 Temmuz 1778 te Paris ten babasýna gönderdiði mektupta annesinin çok hasta olduðunu yazýyordu, oysa ki annesi birkaç saat önce hayata gözlerini yummuþtu. Mozart bu acý haberi babasý ve ablasýna alýþtýrarak vermek istiyordu. Annesinin ölümünden sonra Mozart Salzburg a dönmek durumundaydý, hiç sevmediði ve müzikal olarak yetersiz bulduðu bu þehirden kaçmak uzaklaþmak istiyordu oysa ki yýlýnda bir görev için Viyana ya çaðýrýldýðýnda doðduðu kentten bir daha dönmemek üzere ayrýlacaktý. Viyana da Saraydan Kýz Kaçýrma operasýyla meþgulken ve kafasýnda evlilikle ilgili olumsuz düþünceler varken, ilk aþký Alosia nýn kardeþi Constanze yle tanýþmasý ona aniden bekar bir insanýn yarým bir insan olduðunu düþündürmeye yetiyordu. Çirkin de deðil güzel de, esprili deðil ama olgun, para harcamayý sevmiyor hatta kötü giyinmeyi huy edinmiþ gibi sözlerle babasýna tarif ettiði Constanze yle 1782 yýlýnda evlenecek, bu tarihten sonra babasýyla iliþkisi giderek soðuyacaktý. Baþarýlý ve üretken yýllarýn ardýndan 1787 yýlýnda babasýnýn ölüm haberiyle yýkýlýyordu. Bir yýl sonra Osmanlýlarla Avusturya arasýnda yaþanan gerilimin getirdiði belirsizlik ortamýna Constanze nin hastalýðý eklenince, ölene kadar yakasýný kurtaramayacaðý bir parasal sýkýntý yaþamaya baþlayacak, arkadaþlarýnýn yardýmýna muhtaç kalacaktý. Kalabalýklar içinde yaþamayý seven Mozart, bir mektubunun sonunda kez öpücük yolladýðý sevgili karýsýnýn tedavi için Baden de olmasýndan dolayý da yalnýzlýk ve acý çekiyordu, yýpranmýþtý yýlýnda gizemli birinden gelen sipariþ üzerine baþladýðý ama tamamlayamadýðý Requiem i belki de kendi ölümü için besteliyordu. O günlerde yazdýðý bir mektubunda, Yaþam çok güzeldi, mesleðimin baþlangýcý ümit vericiydi ama insan kaderine hükmedemiyor diye yazýyordu. 5 Aralýk 1791 de otuz beþ yaþýnda Viyana da öldü. Kitaplarýyla Bach ý, Chopin i, Clara ve Robert Schumann ý, Brahms ý, Mozart ý ve yaþadýklarý dönemi daha iyi anlamamý saðladýðý için kendi adýma Aydýn Büke ye teþekkür etmek isterim. Sýradaki kitabýný merakla bekliyorum, keþke Mahler olsa... MOZART Aydýn Büke Can Yayýnlarý 2012, 338 sayfa, 26 TL. Tanýklýklarla Mozart Michel Parouty nin Mozart: Tanrýlarýn Sevdiði kitabý ise Mozart ýn kýsa ama çarpýcý hayatýný anlatýyor. Kitap, gölge sanatcýsý ve yönetmen Lotte Reiniger in Mozart ýn operalarýndan sahneleri gölge sahnesinde canlandýrdýðý karelerle baþlýyor. Bestecinin hayatý ve yaþadýðý dönem kitabýn hemen her sayfasýnda yer alan resimler ve notlarýn ýþýðýnda anlatýlýyor. Kitabýn sonunda yer alan Tanýklýklar ve Belgeler bölümünde ilginç alýntýlar yer alýyor... MOZART Michel Parouty Çeviren: Ali Berktay Yapý Kredi Yayýnlarý 2012, 180 sayfa, 18 TL. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN TÜÝK rakamlarýna göre Ýnegöl'ün genel nüfusu ise 4 bin 340 kiþi artarak 229 bin 812'ye yükseldi. Ýnegöl, genel nüfusu ile Türkiye deki 15 ilden, merkez nüfusu ile de 23 ilden büyük olduðu bildirildi. Türkiye Ýstatistik Kurumu 2012 yýlý Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýný açýkladý. Yerleþim yeri nüfuslarý, 2007 yýlýnda kurulan ve Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü (NVÝGM) tarafýndan güncellenen Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sisteminden (ADNKS) alýnan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alýnarak yapýlan hesaplanmalar sonucunda, 2011 yýlýnda nüfusu 4 bin 987 artan Ýnegöl'ün 2012 yýlý sonu itibariyle nüfusu 5 bin daha arttý yýlýnda merkez nüfusu 172 bin 406 olan Ýnegöl'ün, 2012 yýlý sonu itibariyle 5 bin 211 artarak merkez nüfusu 177 bin 617'ye yükselirken, genel nüfusu ise 4 bin 340 kiþi artarak 229 bin 812'ye yükseldi yýlý ADNKS'den alýnan bilgilere göre Ýnegöl, genel nüfusu ile Türkiye deki 15 ilden, merkez nüfusu ile de 23 ilden büyük. 177 bin 617 merkez nüfusu olan Ýnegöl'ün, 93 bin 673 nüfuslu Artvin,154 bin 952 nüfuslu Bilecik,150 bin 166 nüfuslu Bingöl,157 bin 690 nüfuslu Burdur, 115 bin 415 nüfuslu Çankýrý,129 bin 439 nüfuslu Erzincan, 67 bin 514 nüfuslu Gümüþhane, 156 bin 109 nüfuslu Hakkari, 131 bin 235 nüfuslu Kars, 161 bin 978 nüfuslu Kýrþehir, 154 bin 472 nüfuslu Muþ, 162 bin 228 nüfuslu Nevþehir, 173 bin 480 nüfuslu Niðde,109 bin 787 nüfuslu Sinop, 57 bin 737 nüfuslu Tunceli, 40 bin 564 nüfuslu Bayburt,165 bin 564 nüfuslu Karaman, 68 bin 151 nüfuslu Bartýn, 37 bin 522 nüfuslu Ardahan, 101 bin 483 nüfuslu Iðdýr, 149 bin 421 nüfuslu Yalova,172 bin 945 nüfuslu Karabük, 88 bin 934 nüfuslu Kilis ilinden büyük merkez nüfusa sahip. Türkiye genelinde bulunan 81 il'in genel nüfusunun Ýnegöl ile karþýlaþtýrýldýðýnda ise Ýnegöl'ün genel nüfus bakýmýndan 15 ilden büyük olduðu gözlendi. 229 bin 812 genel nüfuslu Ýnegöl, 167 bin 82 nüfuslu Artvin, 204 bin 116 nüfuslu Bilecik, 184 bin 406 nüfuslu Çankýrý, 217 bin 886 nüfuslu Erzincan,135 bin 216 nüfuslu Gümüþhane, 221 bin 209 nüfuslu Kýrþehir, 201 bin 311 nüfuslu Sinop, 86 bin 216 nüfuslu Tunceli, 75 bin 797 nüfuslu Bayburt, 188 bin 436 nüfuslu Bartýn,167 bin 643 nüfuslu Ardahan,190 bin 409 nüfuslu Iðdýr, 211 bin 799 nüfuslu Yalova, 225 bin 145 nüfuslu Karabük,124 bin 320 nüfuslu Kilis ilinden büyük nüfusa sahip. GEÇEN YIL 5 BÝN, BU YIL 5.2 BÝN ARTTI 2010 yýlýnda genel nüfusu 221 bin 116 olan Ýnegöl'ün genel nüfusu 2011 yýlýnda 4 bin 356 artarak 225 bin 472'e yükselmiþti yýlý rakamlarýna göre ise, Ýnegöl'ün genel nüfusu 4 bin 340 kiþi artýþ göstererek 229 bin 812'ye yükseldi. Merkez nüfusu ise 2010 yýlýnda 167 bin 419 olan Ýnegöl'ün 4 bin 987 artarak 172 bin 406'ya yükselirken, 2012 yýlýnda yine 5 bin 211 artýþ gözlenerek 177 bin 617'ye yükseldi. CERRAH ARTIYOR, TAHTAKÖPRÜ AZALIYOR Ýnegöl e baðlý 4 belde nüfusuna bakýldýðýnda ise, 2011 yýlýnda nüfusu 3 bin 630 olan Cerrah beldesinin 2012 yýlýnda ise 77 kiþi artarak 3 bin 707'ye yükselirken, 2011 yýlýnda nüfusu 3 bin 831 olan Kurþunlu'nun 2012 yýlýnda nüfusu 27 kiþi azalarak 3 bin 804'e geriledi yýlýnda nüfusu 11 bin 338 olan Yenice beldesinde bu yýl artýþ gözlenerek, 11 bin 359'a yükseldi yýlýnda da nüfusunda azalma göstererek bin 575'e gerileyen Tahtaköprü nün 2012 yýlýnda nüfusu 78 azalarak bin 479'a geriledi. ÝNEGÖL GENÇ NÜFUSA SAHÝP Ýnegöl ün yaþ grubuna göre nüfusuna bakýldýðýnda ise nüfus yoðunluðunun gençlerden oluþtuðu ortaya çýkýyor. 0-4 yaþ arasý 9 bin 861 erkek, 9 bin 285 bayan olmak üzere 19 bin 146, yaþ arasý 9 bin 733 erkek, 9 bin 263 bayan olmak üzere 18 bin 996, yaþ arasý 10 bin 658 erkek, 9 bin 913 bayan olmak üzere 20 bin 571, yaþ arasý 10 bin 89 erkek, 9 bin 494 bayan olmak üzere 19 bin 583, yaþ arasý 7 bin 237 erkek, 8 bin 854 bayan olmak üzere 16 bin 91, yaþ arasý 9 bin 923 erkek, 9 bin 729 olmak üzere 19 bin 652, yaþ arasý 10 bin 588 erkek, 9 bin 990 bayan olmak üzere 20 bin 578, yaþ arasý 9 bin 376 erkek, 9 bin 133 bayan olmak üzere 18 bin 509, yaþ arasý 8 bin 428 erkek, 7 bin 997 bayan olmak üzere 16 bin 425, yaþ arasý 7 bin 499 erkek, 6 bin 962 bayan olmak üzere 14 bin 461, 50-54yaþ arasý 6 bin 155 erkek, 5 bin 864 bayan olmak üzere 12 bin 19, yaþ arasý 5 bin 69 erkek, 5 bin 68 bayan olmak üzere 10 bin 137, yaþ arasý 3 bin 546 erkek, 3 bin 886 bayan olmak üzere 7 bin 432, yaþ arasý 2 bin 540 erkek, 2 bin 970 bayan olmak üzere 5 bin 510, yaþ arasý 2 bin erkek, 2 bin 613 bayan olmak üzere 4 bin 613, yaþ arasý bin 316 erkek, bin 761 bayan olmak üzere 3 bin 77, yaþ arasý 761 erkek, bin 244 bayan olmak üzere 2 bin 5, yaþ arasý 291 erkek,505 bayan olmak üzere 796, 90 yaþ üzeri 57 erkek, 154 bayan olmak üzere 211 olarak tespit edildi. ÝNEGÖL, 4'NCÜ BÜYÜK ÝLÇE Bursa ilçelerine bakýldýðýnda daha önceden en büyük müstakil ilçe olarak nitelendirilen Ýnegöl, Büyükþehir yasasýnýn kabul edilmesi ile beraber müstakil ilçe olma özelliðini kaybederek, Bursa merkez ilçeleri arasýnda genel nüfusu itibariyle 4'ncü sýrada yer aldý. Genel nüfusu 2 milyon 688 bin 171 olan Bursa nýn en büyük ilçesi Osmangazi 792 bin 219 nüfusa sahipken, ikinci olan Yýldýrým 631 bin 482, üçüncü ise Nilüfer 339 bin 667 nüfusa sahip. Bursa nýn 4 ncü büyük ilçesi ise, 229 bin 812 genel nüfusuyla Ýnegöl. Diðer ilçelerin nüfuslarý ise þöyle; Gemlik 101 bin 257, Ýznik 43 bin 425, Karacabey 79 bin 757, Keles 13 bin 876, Mudanya 75 bin 344, Mustafakemalpaþa 99 bin 994, Orhaneli 22 bin 470, Orhangazi 75 bin 76, Yeniþehir 51 bin 837, Büyükorhan 11 bin 969, Harmancýk 7 bin 352, Gürsu 64 bin 144, Kestel 48 bin 490. ÝNEGÖL GENEL NÜFUSU ÝLE YÝNE 15 ÝLÝ GERÝDE BIRAKTI Türkiye genelinde bulunan 81 il'in genel nüfusunun Ýnegöl ile karþýlaþtýrýldýðýnda ise Ýnegöl'ün genel nüfus bakýmýndan 15 ilden büyük olduðu gözlendi. 229 bin 812 genel nüfuslu Ýnegöl, 167 bin 82 nüfuslu Artvin, 204 bin 116 nüfuslu Bilecik, 184 bin 406 nüfuslu Çankýrý, 217 bin 886 nüfuslu Erzincan,135 bin 216 nüfuslu Gümüþhane, 221 bin 209 nüfuslu Kýrþehir, 201 bin 311 nüfuslu Sinop, 86 bin 216 nüfuslu Tunceli, 75 bin 797 nüfuslu Bayburt, 188 bin 436 nüfuslu Bartýn,167 bin 643 nüfuslu Ardahan,190 bin 409 nüfuslu Iðdýr, 211 bin 799 nüfuslu Yalova, 225 bin 145 nüfuslu Karabük,124 bin 320 nüfuslu Kilis ilinden büyük nüfusa sahip. ÝNEGÖL, 23 ÝL MERKEZÝNDEN BÜYÜK 177 bin 617 merkez nüfusu olan Ýnegöl'ün, 93 bin 673 nüfuslu Artvin,154 bin 952 nüfuslu Bilecik,150 bin 166 nüfuslu Bingöl,157 bin 690 nüfuslu Burdur, 115 bin 415 nüfuslu Çankýrý,129 bin 439 nüfuslu Erzincan, 67 bin 514 nüfuslu Gümüþhane, 156 bin 109 nüfuslu Hakkari, 131 bin 235 nüfuslu Kars, 161 bin 978 nüfuslu Kýrþehir, 154 bin 472 nüfuslu Muþ, 162 bin 228 nüfuslu Nevþehir, 173 bin 480 nüfuslu Niðde,109 bin 787 nüfuslu Sinop, 57 bin 737 nüfuslu Tunceli, 40 bin 564 nüfuslu Bayburt,165 bin 564 nüfuslu Karaman, 68 bin 151 nüfuslu Bartýn, 37 bin 522 nüfuslu Ardahan, 101 bin 483 nüfuslu Iðdýr, 149 bin 421 nüfuslu Yalova,172 bin 945 nüfuslu Karabük, 88 bin 934 nüfuslu Kilis ilinden büyük merkez nüfusa sahip.

7 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK 30-Ocak-2013 Nakliyat Ýþ Sendikasý yürüttüðü kampanya sürecinde Yurtiçi Kargo iþçileriyle buluþtu Türkiye Devrimci Kara Nakliyat Ýþçileri Sendikasýnýn (Nakliyat Ýþ) 2012 Eylülünden bu yana Kargo ve Lojistik iþletmelerinde, Ýnsanca Yaþayabilecek Bir Ücret ve Ýnsanca Çalýþma Koþullarý Ýçin Sendikalý Ol Nakliyat- Ýþ e Üye Ol kampanyasý sürecinde Nakliyat Ýþ le tanýþan ve bu sendikaya üye olan Yurtiçi Kargo nun Ýstanbul, Ankara ve Konya Þubelerinde/Acenteleri nde çalýþan iþçiler ciddi saldýrýlarla karþý karþýya. Nakliyat Ýþ, birçok kentte ayný anda gerçekleþtirdikleri çalýþmayla çoðunluða ulaþtý Nakliyat Ýþ, Ýstanbul, Ankara ve Konya da birçok Yurtiçi Kargo Acenteleri nde yetki için gerekli çoðunluðu saðladýktan sonra Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý na (ÇSGB) yetki için baþvurdu. Ýþçilerin sendikal örgütlülüðü saðlamaya dönük attýklarý adýmdan korkan iþverenin, birçok kentte iþçi atmaya baþladýðý Yüzyýllar önce Hacý Bektaþ Veli Ýncinsen de Ýncitme demiþ. Elbette bunu söylerken bildikleri ve deneyimleri bunu söyletmiþti. O tarihte de insanlar birbirlerini incitiyorlarmýþ. Günümüzde bu incitmenin þekli deðiþti. Ýncitmeler modern dünyada insanlarýn eksiðinden kaynaklanmaktadýr. Her insanýn mutlaka bir eksiði vardýr, bu eksik zaman zaman insaný boþluða düþürür bazen de sýkýntýya sokabilir. Bu konuda en çok sýkýntýya düþenlerde siyasilerdir. Eksiklikler kompleksi de beraberinde getirmektedir. Son günlerde bu eksikler, aþaðýlýk kompleksleri hem bazý siyasileri, hem siyasi partileri sýkýntýya sokuyor ve kamuoyu ister istemez yeni bir gündemle sarsýlýyor. Geçtiðimiz haftalarda üst üste yaþanan bu olumsuz açýklamalar gerçekten birçok insaný üzerken, hiç de hak etmeyen toplum hakaret içeren sözlerden etkilenmeye baþladý. CHP içerisinde bir milletvekili çýkýp öyle bir laf etti ki kendi altýnda kaldý, partisi de sýkýntý yaþadý. Hiç kimsenin boyunu aþan laflar etmemesi gerekir, hele hele etnik ve inançsal açýdan ayrýmcý açýklamalar toplumu germektedir. Bu tip gaflar, kasýtlý açýklamalar ülkede yaþayan iki toplumdan birisini direk ilgilendirmeye baþladý. Ya Aleviler yada Kürtler. Þu günlerde tartýþma konusu iki açýklama vardýr. Bunlardan ilki bir Milletvekilinin açýklamasý ki bu hem partisini karýþtýrdý hem de toplumu huzursuz etti. Milletvekili Birgül Ayman Güler in Türk ulusuyla Kürt milliyetini eþit, eþ deðerde gördüremezsiniz derken sözde CHP içerisindeki Ulusalcýlar adýna Kürtleri aþaðýlamaya kalktý. Ama sözünün altýnda kaldý. Bir siyasi partide parti içi sorunlar, sürtüþmeler olabilir ve parti içerisinde istedikleri kadar tartýþabilirler ama Meclis kürsüsünden bunu söyleyerek tescil etmeye çalýþmasý insanlarý germekten baþka hiçbir iþe yaramamýþtýr. Partisi içerisinde bitme noktasýna gelen insanlarýn çýrpýnýþlarý gerçekten Ülkesi, Ulusu, Halký, Milliyeti, Yurtseveri adýna mý yoksa kendisini bir yerlere taþýmak için mi yoksa yerlerini korumak için mi söylenen sözlerdir. Durup dururken Ulus, Millet bildirildi. Taþeronluðun yaygýn olduðu Kara Nakliyat iþkolunda iþverenler sendika tanýmýyor Demokratik bir hak olan sendikal örgütlenme, pek çok iþkolunda olduðu gibi Kara Nakliyat iþkolunda da yaygýn bir þekilde iþverenlerin yasaklarý arasýnda. Taþeron iþverenliðin çok yaygýn olduðu bu sektörde faaliyet yürüten Nakliyat Ýþ ve TÜMTÝS in mücadele tarihine bakýldýðýnda; Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo, DHL Kargo, Horoz Kargo ve Hedef daðýtým gibi çok sayýdaki iþletmede sendikal örgütlenme çalýþmalarý yapýldýðý, neredeyse hepsinde patronlarýn sendikal örgütlenmeyi boðmaya dönük saldýrýlarýnýn gerçekleþtiði ve bunun karþýsýnda iþçilerin günlerce direniþlerine tanýk olunduðu anýmsanacaktýr. Yurtiçi Kargo iþçileri sendikalarýndan vazgeçmiyor, iþverenin saldýrýlarýna ve Zemherinin dondurucu soðuðuna karþý direniyor Ýþte yine sendikal örgütlenme; yine iþçi mukayesesi üzerinden politika yapmak için öncelikle halkýn içerisine girmek gerekir. Midyat, Varto, Hozat, Ýdil, Van, Muþ, Hakkari.. gibi ülkenin farklý yerlerini gezersiniz. Köyde kentte yaþayan insanlarýn nasýl ve neler yaþadýklarýný bilir görürsünüz, o insanlarýn bu konuda nasýl davrandýklarýný kendilerini nasýl ifade ettiklerini görür öyle konuþursunuz. Öyle Ankara dan, Meclisten sorunsuz ve sýcak localardan ahkam keseceðinize gidin Ulusalcýysanýz ulusu gezin tanýyýn, Milliyete ve Millet anlayýþýna öðrenin, partinizin 2. Maddesindeki Milliyetçilik mi Ulusalcýlýk mý yazýyor onu öðrenin ve öyle ahkam kesin derler adama. Asýl niyetiniz partinizden birilerinin tavrý, söylemleri sizi rahatsýz ediyorsa gidersiniz partinizin grup toplantýsýna, parti Meclisinize yada yetkili kurullara gereði konusunda gücünüzün yettiði kadar mücadele edersiniz ama insanlarý huzursuz etmeye kimsenin ama hiç kimsenin hakký da yoktur, haddine de deðildir. Ýkincisi 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Sedat Laçiner in TRT de boyunu aþan laflar sarf etmesi. insanýn Þii olmasý Hýristiyan olmasýndan kötü. Çünkü Hýristiyan nihayetinde ehli kitaptýr. Üç dinden bir tanesidir. Allah onu selamete erdirebilir. Belki cennete de koyabilir. Þii de, Alevi de sapkýnlýk var, onda dini bozmaya çalýþmak var. Þiiler ve Aleviler cennete gidemez. demiþtir. Prof. olmuþ birisine sormazlar mý Hýristiyanlarýn, Þiilerin ve Alevilerin cennete gidip gitmeyeceði sana mý düþtü. Sen kim oluyorsun da saçma sapan sözler sarf ediyorsun ve insanlarý incitiyorsun. Birileri kalkýp da senin geçmiþinle geleceðinle ilgili laflar söyleseler ne yaparsýn, ne söyleyebilirsin? Seni o üslubundan dolayý ayný üslupla incitirler ama Hacý Bektaþ Veli nin sözü hemen hatýrlara gelir. Okumuþ cahillerle uðraþmak gerçekten çok zor. Yazýlarýmda sýkça kullandýðým ve zaman zaman iþe yarayan bir söz vardýr. Kamil insan ile ülfet etmek Lal û mercan incidir. Cahil insan ile sohbet etmek en sonunda can incitir. Ýþte bu tip insanlar gerçekten can incitiyor kýyýmý ve karþýsýnda, iþime, aþýma ve geleceðime sahip çýkýyorum diyen iþçinin sendikal örgütlenmesinden vazgeçmeyen direniþi 24 Ocak ta iþçilerin iþten atýlarak kapý önüne konulduðu Yurtiçi Acenteleri önünde baþlayan direniþ, Zemherinin dondurucu soðuðuna raðmen sürüyor. Yurtiçi Kargo Ankara Þubelerine yürüyüþ yapan Nakliyat Ýþ üyeleri ve dostlarý, atýlan iþçilerle dayanýþmanýn önemini hatýrlattý 24 Ocak Çarþamba günü basýn açýklamalarýyla baþlayan direniþ yerlerinde, bu günde iþçilerin mücadelesini destekleyen eylemler gerçekleþtirildi. Nakliyat Ýþ tarafýndan organize eden eyleme; Ankara da ki DÝSK e baðlý sendikalarýn temsilcileri, Alýnteri Temsilcisi ve Halkýn Kurtuluþu Partisi (HKP) yöneticileri de katýlarak Yurtiçi Kargo iþçileriyle dayanýþmada bulundu. Saat: 12:00 de baþlayan yürüyüþler ve basýn açýklamalarý 13:30 a kadar sürdü Yurtiçi Kargo iþçileriyle dayanýþma eylemi için saat: 12:00 de Kargo nun Mediha Eldem Sok. No: 68 de bulunan Þubesi önünde buluþuldu. Burada, YURTÝÇÝ KARGO ÝÞÇÝLERÝNÝN ANAYASAL SENDÝKALAÞMA HAKKI ENGELLENEMEZ pankartý açýlarak Saðlýk 1. Sokak, No: 20 de bulunan Kargonun Ataç Þubesine doðru yürüyüþe geçildi. Ýþçiler ve aileleri yürüyüþte, YAÞASIN YURTÝÇÝ KARGO ÖRGÜTLENMEMÝZ ATILAN ÝÞÇÝLER GERÝ ALINSIN ÝNADINA SENDÝKA ÝNADINA DÝSK SENDÝKA HAKKIMIZ SÖKE SÖKE ALIRIZ SENDÝKA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ dövizleriyle Nakliyat Ýþ bayraklarý taþýdý. Yurtiçi Kargo iþçileri, eþleri ve çocuklarý Kýzýlay da baþlattýklarý yürüyüþlerini Sýhhiye ye oradan Koleje ve Kolejden Kumrulara kadar sürdürdü. Ne yorgunluk ne de soðuk onlarý demokratik taleplerini içeren sloganlarý haykýrmaktan alýkoyamadý Yurtiçi Kargo Ataç Þubesinde yapýlan açýklamanýn ardýndan bu kez hedef, Ýncesu Postanesi (Ahmetler Postanesi) yanýnda faaliyet yürüten Yurtiçi Kargo Kolej Þubesiydi. Burada da yine Nakliyat Ýþ temsilcisi tarafýndan ilk okunan metin okundu ve tekrar yürüyüþ korteji yola düþtü. Hedef Kýzýlay Kumrular bölgesinde, Menekþe Sokak ta bulunan Yurtiçi Kargo Kýzýlay Þubesiydi. Ara sokaklardan, caddelerden, bulvarlardan sloganlar haykýrarak gerçekleþen yürüyüþle hedefteki yere ulaþýldý. Yürüyüþe katýlanlar arasýnda iþçilerin eþleri ve çocuklarý da vardý. Nakliyat Ýþ in birkaç kilometrelik Kýzýlay turunda yorulduklarý çok anlaþýlmasa da, Zemherinin ayazýndan etkilendikleri çocuklarýn yanaklarýnýn kýzarmasýndan belliydi. Ne yorgunluk ne de soðuk yürüyüþ boyunca ve kargo önündeki açýklamalarda iþçileri, aileleri ve çocuklarýný slogan haykýrmaktan alýkoyamadý. Onlar sürekli, YAÞASIN YURTÝÇÝ KARGO DÝRENÝÞÝMÝZ, ÝNADINA SENDÝKA ÝNADINA DÝSK, ÝÞÇÝYÝZ HAKLIYIZ KAZANACAÐIZ, SENDÝKA HAKKIMIZ SÖKE SÖKE ALIRIZ, ÝÞGAL DÝRENÝÞ ÝÞTE NAKLÝYAT ÝÞ, DÝRENE DÝRENE KAZANACAÐIZ DAVAMIZ EKMEK DAVASI sloganlarýný haykýrdýlar Yurtiçi Kargo Þubeleri önünde Nakliyat Ýþ Konya Bölge Temsilcisi Ali ÖZÇELÝK kitleye seslendi DÝSK e baðlý Nakliyat Ýþ Sendikasý üyelerinin bugün Ankara da, 4 Yurtiçi Kargo Þubesi önüne dönük yürüyüþleri sonrasýnda yapýlan basýn açýklamalarýnda konuþan Nakliyat Ýþ Konya Bölge Temsilcisi (ayný zamanda DÝSK Konya Ýl Temsilcisi) Ali ÖZÇELÝK, Yurtiçi Kargo iþvereninin sendikal örgütlenmeyi tanýmayan haksýz, hukuksuz tutumunu, iþyerindeki baský ve tehditlerini kýnamak, iþten çýkartmalarý protesto etmek için bu eylemi düzenlediklerini söyledi. ÖZÇELÝK, Anayasal haklarýný kullanarak sendikaya üye olan iþçiler baský ve tehditle sendikadan istifa etmeye zorlanýyor Yurtiçi Kargo da haftada saate varan zorunlu çalýþma sürelerine, aylýk geçimlerini saðlamaktan uzak sefalet ücretine, saðlýksýz çalýþma ortamý ve kölece çalýþmaya isyan ederek Anayasal, yasal haklarýný kullandýklarýný ve sendikalarýna üye olduklarýný belirterek konuþmasýna baþlayan ÖZÇELÝK, iþçilerin anayasal hakkýný hazmedemeyen iþverenin Nakliyat Ýþ e üye olan iþçilere baský yaptýðýný, tehditle sendikadan istifaya zorladýðýný bildirdi. ÖZÇELÝK, demokratik haklarýný kullanarak sendikaya üye olan öncü iþçiler iþten atýlýyor Ýþverenin öncü iþçileri sendikadan istifa ettirmeye dönük tehdit ve baskýlarýnýn ters teptiðini kaydeden ÖZÇELÝK, demokratik haklarýný kullanarak Nakliyat Ýþ e üye olan 70 e yakýn iþçinin, daralma, performans düþüklüðü gibi inandýrýcý olmayan gerekçelerle iþten çýkartýldýklarýný, bunlar içinde 30 a yakýnýnýn Ankara da Çay yolu, Ataç, Doðukent, Meþrutiyet, Þaþmaz, Opera, Hoþdere, AOÇ ve Cevizlidere Þubelerinde çalýþtýklarýný hatýrlattý. ÖZÇELÝK, iþverenin uygulamalarý TCK nin 118. Maddesine göre suç ÖZÇELÝK, baský, tehdit ve iþten atmalarýn üyelerini yýldýrmadýðýný, Yurtiçi Kargo iþvereninin haksýz, kanunsuz baskýlarýný, tehditlerini ve iþten çýkartmalarýnýn TCK nin 118. Maddesine göre suç olduðunu, suçlu iþvereni birkez daha protesto ettiklerini belirtti. ÖZÇELÝK, Ankara da Nakliyat Ýþ pekçok Yurtiçi Kargo Þubesinde çoðunlukta Sendikalarýnýn Ankara da önemli sayýda Yurtiçi Kargo Þubesinde toplu iþ sözleþmesi yapmak için gerekli çoðunluðu saðlayýp bakanlýða yetki için baþvurduðunu belirten ÖZÇELÝK, yaþanýlan süreçte bazý þubelerde çoðunluðu saðladýklarýnýn tespit edildiðine iþaret etti. ÖZÇELÝK, burada muhatap sadece Acenteler deðil ayný zamanda Yurtiçi Kargo iþvereni Yurtiçi Kargo nun Acenteler aracýlýðýyla faaliyetini sürdüren bir iþletme olduðuna iþaret eden ÖZÇELÝK, burada muhataplarýnýn sadece Acenteler olmadýðýný, Yurtiçi Kargo iþvereninin kendisi olduðunu bildirdi. ÖZÇELÝK, Yurtiçi Kargo iþletmesinde Acentelik iliþkisi muvazaalý Yurtiçi Kargo nun sahibinin Ýbrahim ARIKAN diye bir kiþi olduðunu hatýrlatan ÖZÇELÝK, ARIKAN ýn kargo iþletmesinde Acentelik iliþkisinin muvazaalý olduðunun bilindiðini, 4857 Sayýlý yasanýn 2. maddesine göre asýl iþin taþerona, yani alt iþverene devredilemeyeceðine iþaret edilerek Yurtiçi Kargo iþverenini baðladýðýný kaydetti. ÖZÇELÝK, Yurtiçi Kargo nun yüzde 25 hissesinin sahibi Fransýz þirketini uyarýyoruz Yurtiçi Kargonun 2008 yýlýnda hisselerinin %25 ini Fransýz devlet postasý Gea Post a 70 Milyon Euro ya sattýðýný hatýrlatan ÖZÇELÝK, bahse konu Fransýz þirketinin iþyerinde yetkili sendika ve Fransýz iþçilerle de dayanýþma içinde olduklarýný belirterek Yurtiçi Kargonun Fransýz ortaðýný uyardý; Yurtiçi Kargonun bu haksýz, bu adaletsiz tutumuna sessiz kalmayýn. ÖZÇELÝK, haksýz ve kanunsuz uygulamalar karþýsýnda DÝSK ve Nakliyat Ýþ i bulur Konfederasyonlarý DÝSK ve sendikalarý Nakliyat Ýþ in Yurtiçi Kargo iþvereninin haksýz ve kanunsuz uygulamalarýna karþý gerekli her türlü yasal mücadeleyi vereceðini kaydeden ÖZÇELÝK, bundan sonra kendileri için Yurtiçi Kargonun her þubesi ve bulunduðu her yerin direniþ alaný, eylem alaný olarak kabul ettiklerini söyledi. ÖZÇELÝK, Yurtiçi Kargoda sendikal mücadele engellenemez Konuþmasýnýn sonunda iþvereni iþçilerin Anayasal güvenceye baðlý sendikaya üye olma haklarýna saygý göstermeye davet eden ÖZÇELÝK, Yurtiçi Kargoda sendikal mücadelenin engellenemeyeceðini söyleyerek konuþmasýný tamamladý. Yurtiçi Kargo iþçilerinin Sendikal mücadele tarihi 1992 lere dayanýyor Yurtiçi Kargo iþçilerinin ilk sendikal örgütlenme mücadeleleri Ocak 1992 de TÜMTÝS de baþlamýþ, iþverenin devletin silahlý güçlerini de arkasýna alarak sendikal örgütlenmeyi tasfiye etmeye dönük saldýrýlarýna karþý þirketin Aktarma Merkezlerinde ciddi direniþler sergilenmiþti. Mücadele yoðun gözaltýlar, tutuklamalar ve 600 den fazla iþçinin iþten atýlmasýyla sonuçlanmýþtý. 21 yýl aradan sonra yeniden filizlenen Yurtiçi Kargo mücadelesi, bukez daha güçlü bir dayanýþma ve iþçi sýnýfýnýn tarihsel bilgi ve deneyimleri ýþýðýnda pekala baþarýya ulaþabilir. 29 Ocak 2013

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, 29 Ocak 2013 tarihinde kentsel dönüþüm konusunda TMMOB`nin temel ilkeleri üzerine bir basýn açýklamasý yaptý. Türkiye de 1940 lý yýllardan beri planlama ve yapýlaþma politikalarýnda sürdürülen ikiyüzlü yaklaþým sonucunda yasadýþý, hiçbir kurala baðlý olmadan yapýlaþmýþ, çarpýk, saðlýksýz, güvenilir olmayan yapý stoðuna ve yerleþim alanlarýna sahip kentler ortaya çýkmýþtýr. Bu saðlýksýz kentleþmenin acý sonuçlarý, son olarak 1999 Düzce ve Gölcük, 2012 Van depremlerinde en aðýr þekilde yaþanmýþtýr. Bir deprem ülkesi olma gerçeðinden hareketle, Devletin anayasal görevlerinden birisi olan saðlýklý, güvenli ve yaþanabilir kentler kurabilmek ve yaþanabilir çevre oluþturabilmek için saðlýklý yapý üretiminin zorunluluðu herkesin üzerinde ortaklaþtýðý bir konudur. Ýktidarda bulunduklarý onca yýlda Türkiye de çarpýk yapýlaþmaya, plansýz kentleþmeye karþý hiçbir somut adým atmayan AKP Hükümeti, Van depremi sonrasý hýzla, afet ve risk maskesiyle tüm ülke topraklarýný hiçbir kurala ve koþula baðlý olmaksýzýn ranta açan "Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun"u çýkarmýþ, kentsel dönüþüm uygulamalarýna, Kanunun gerekçesi olarak gösterilen riskin büyük olduðu bilinen kýsýmlarda deðil, rantýn yüksek olduðu yerlerde ya da kamuya ait lojman alanlarýnda baþlamýþtýr. Bunun yanýnda "Büyükþehir Belediyesi Kanunu Deðiþikliði Tasarýsý"nda olduðu gibi, her fýrsatta, kaçak yapýlmýþ ve salt bu nedenle dahi "riskli yapý" niteliðine sahip olan yapýlara af getirilmek istenmesi ise, AKP Hükümeti nin samimiyetsizliðini bir kez daha göstermiþtir. Üretimden vazgeçerek, ekonomi politikalarýný kentsel rantlar üzerinde temellendiren AKP iktidarýnýn tamamen ranta odaklý "kentsel dönüþüm" anlayýþýnýn, "saðlýklý yaþanabilir bir kentsel çevre"yi oluþturmayý amaçlayan, planlama, imar, kentleþme, yapý ve afet alanlarýnda bilimsel, sosyal ve bütünlükçü bir yaklaþýmý gerektiren "kentsel yenileme" ve "kentsel saðlýklaþtýrma" olmadýðý çok açýktýr. Mühendislik, mimarlýk ve þehir planlama disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerini görmezden gelerek; ormanlarý, kýyýlarý, doðal kaynaklarý hiçe sayan; kent tarihini, kültürünü yok eden; hak arama hürriyetini gasp eden; toplumu ayrýþtýran, toplumsal dayanýþma anlayýþýný zedeleyen, toplumu ve kentleri kimliksizleþtiren bir "kentsel dönüþüm" anlayýþýnýn bizce kabul edilmesi mümkün deðil. Devletin anayasal görevlerinden birisi olan saðlýklý, güvenli ve yaþanabilir kentler kurmak için; doðal varlýklarý, ekolojik, tarihi, kültürel, toplumsal deðerleri koruyan, yaþatan, geliþtiren bir arazi kullanýmý ve yerleþim politikasý temelinde bütüncül planlama yaklaþýmý ile çevreyi gözeten, dönüþüm alanlarýnda yaþayanlarýn ihtiyaçlarýný göz önüne alan, "insaný ve insanca yaþamý" temel hedefine koyan bir planlama süreci acil olarak baþlatýlmalýdýr. Bu nedenle kamuoyunu doðrudan ilgilendiren, mekânsal dönüþümle birlikte toplumsal dönüþümüne de yol açan "kentsel dönüþüm" konusunda, mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn örgütü Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði olarak "Kentsel dönüþüm olmalý, ama nasýl olmalý?" sorusuna verdiðimiz yanýtlarý kamuoyuyla paylaþma gereði duyuyoruz. TMMOB KENTSEL DÖNÜÞÜMÜN TEMEL ÝLKELERÝ 1. Saðlýklý ve yaþanabilir bir kentsel çevre oluþturulabilmesi için, kent planlama disiplini içinde geliþtirilmiþ olan tüm planlama ilkeleri ve kurallarý ile mühendislik ve mimarlýðýn bilimsel ve teknik gereklilikleri planlama disiplininin bir parçasý olan kentsel dönüþüm uygulamalarý açýsýndan da vazgeçilmezdir. Bu nedenle, geliþtirilen tüm projelerde, kamu yararý ilkesine ve mühendislik, mimarlýk ve planlama ilkelerine ayrýmsýz biçimde uyulmalýdýr. 2. Kentsel dönüþüm, kentsel yenileme ve saðlýklaþtýrma çalýþmalarý için, mühendislik, mimarlýk ve þehir planlama disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerini esas alan, genel ilkeler belirlenmelidir. "Kentsel dönüþüm alaný" ilan edilmeden önce, "kentsel yenileme", "kentsel saðlýklaþtýrma" gibi hangi müdahale biçiminin uygulanacaðýnýn belirlenebilmesi için; öncelikle, deprem, yapý niteliði, taþkýn, heyelan vb risk altýndaki alanlar; yapý güvensizliði olan ve eskimiþ (kentsel mekânýn niteliksizliði) kent bölgeleri; doðal, tarihi, arkeolojik, kültürel niteliðe sahip alanlar; kent kimliði açýsýndan önemli alanlar belirlenmelidir. 3. Kentsel dönüþüm uygulamalarýyla fiziksel, sosyal ve ekonomik açýdan saðlýklý ve yaþanabilir bir çevre oluþturulabilmesi amaçlarýnýn bütünsel olarak gerçekleþtirilebilmesi için öncelikle sürece katýlacak tüm aktörlerin yer aldýðý örgütlenme biçimi oluþturulmalý ve finans kaynaklarý tarif edilmelidir. 4. Geliþtirilen projelerde toplumsal, fiziksel, doðal, çevresel ve ekonomik koþullar birlikte ele alýnmalý, proje alanlarýna yönelik planlama kararlarý kent bütününe yönelik kararlardan koparýlmamalý, ayrýþtýrýlmamalý, üst ölçekli plan kararlarýna aykýrý uygulamalardan kaçýnýlmalý, projeler baþta ulaþým kararlarý olmak üzere, olasý çevresel etkileri analiz edilerek, kent planý ile bütünleþik olarak ele alýnmalýdýr. 5. Dönüþüm, saðlýklaþtýrma ve/veya yenileme öngörülen alanlar, kentin gelecekteki niteliðini belirleyen planlarýyla uyumlu, plan ana kararlarýný gözeten bütüncül bir bakýþ açýsýna sahip olmalý ve planlama, programlama, projelendirme ve parasal konulara dair süreç, çözüm ve uygulama araçlarý ile bir bütün olarak ele alýnmalýdýr. 6. Saðlýklý ve güvenilir bir çevre oluþturulmasýnda kritik öneme sahip yapý denetim sisteminde kamu denetimini etkinleþtirmek için, kentsel dönüþüm alanlarýnýn belirlenmesinde ve uygulamanýn her aþamasýnda TMMOB ye baðlý meslek odalarýnýn görüþü ve önerileri alýnmalý ve meslek odalarý denetim sürecinde etkin olarak yer almalýdýr. 7. Projeler temelde rant artýþýnýn deðil, can güvenliðinin saðlanmasýný ve yaþam düzeyinin yükseltilmesini amaçlamalý, kentsel dönüþüm projeleri ayrýcalýklý imar hakký saðlama aracý olarak kullanýlmamalýdýr. Bu kapsamda tüm yapýlaþmalara yönelik güçlü, kamusal yapý denetim sistemi yaþama geçirilmeli, uygulama sonucu oluþan rant artýþlarý doðrudan kamuya kazandýrýlmalýdýr. 8. Dönüþüm projesine konu olan alanlarýn yeniden yapýlanmasýnda; konut alanlarýnýn saðlýklý bir yaþam alaný niteliðine kavuþmasý için, sosyal ve teknik altyapý tesisleri ile çalýþma alanlarýna yönelik kararlar birlikte ele alýnmalý, kentsel sosyal donatýlar insanca yaþama þartlarýný saðlayacak standartlara uygun olarak geliþtirilmeli, teknik altyapýnýn ve sosyal donatý tesislerinin konutlarla eþ zamanlý biçimde kullanýma geçmesi saðlanmalýdýr. 9. Afet tehlikesi karþýsýnda alýnabilecek tek önlemin "yapý düzeyinde" güçlendirme ve yenileme olduðu düþüncesinden vazgeçilmelidir. Yapýlar, kentsel ve/veya bölgesel düzeyde ele alýnarak, afete duyarlý planlanma yaklaþýmý esas alýnmalýdýr. Ýmar planlarý risk azaltma önlemlerini kapsayacak þekilde yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Kentsel dönüþüm projelerinde kent bütününe iliþkin risk faktörleri belirlenmeli ve bu verilere göre risk azaltma planlarý hazýrlanmalýdýr. 10. Kentsel dönüþüme konu edilen alanlar ve yapýlar açýsýndan, tüm tarihsel birikimi ve kültürel zenginliði ortadan kaldýracak yýkým ve yeniden yapma dýþýndaki seçeneklerin; koruma, yenileme, iyileþtirme, güçlendirme ve canlandýrma seçeneklerinin öncelikle araþtýrýlmasý ve tartýþýlmasý saðlanmalýdýr. 11. Dönüþüm projelerinde, kentleri ve kýrsal alanlarý estetikten yoksun kimliksiz hale getiren, yerel kimliði ortadan kaldýran tek tip mekân üretiminden vazgeçilmeli, kentsel mekâný parçalayan ve ayrýþtýran uygulamalara son verilmeli, gerek yerleþim bütününde gerekse tek yapý ölçeðinde yerelin özellikleri, kýrsal dokusu, tarihi ve kültürel birikimi ve özgünlükleri mutlaka korunmalý, özgün niteliðini devam ettirecek toplumsal yaþam ve kültürel deðerleri dikkate alan yaklaþým benimsenmelidir. 12. Dönüþüm projeleri hiçbir koþulda tarihi ve kültürel deðerlere zarar vermemeli, bu niteliðe sahip alanlarda gerçekleþtirilecek dönüþüm projeleri tarihi ve kültürel mirasýn korunmasý ve geliþtirilmesi çabasýnýn bir parçasý olarak ele alýnmalýdýr. 13. Dönüþüm projelerinde; yaþamýn gerçek sigortasý olan ormanlar, meralar, sulak alanlar, kýyýlar, gibi doðal varlýklar ile ulusal veya uluslararasý özgün nitelikleri nedeniyle doðal sit, ÖÇK (Özel Çevre Koruma Bölgesi), milli park, tabiat parký, sulak alan gibi doða koruma statüsü verilmiþ alanlar, toplumun gýda kaynaklarý olan verimli tarým alanlarý, zeytinlikler gibi özel ürün alanlarý hiçbir koþulda yapýlaþmaya açýlmamalý ve mutlak biçimde korunmalýdýr. 14. Zemin yapýsý nedeniyle risk taþýmayan, yalnýzca yapý güvensizliði ve kentsel mekânýn niteliksizliði nedeniyle dönüþüm projesine konu olan yerlerde, proje alanýnda yaþayanlarýn uygulama sonrasý yine ayný bölgede yaþamasý saðlanmalýdýr. 15. Zemin yapýsý nedeniyle risk taþýyan ve yapýlaþmaya kapatýlmasý gereken bölgelerde yaþayanlarýn, iþ olanaklarý ve ulaþým koþullarý dikkate alýnarak, gerek geçici iskân aþamasýnda ve gerekse uygulama sonrasýnda yakýn çevrede iskan edilmesi saðlanmalýdýr. 16. Yenileme, saðlýklaþtýrma ve dönüþüm süreçleri þeffaf olmalý, karar süreçleri ilgili toplum kesimleriyle paylaþýlmalý; sürecin tamamýnda projeden etkilenen toplum kesimlerinin bilgiye kolayca eriþebilme olanaðý yaratýlmalý; bu kapsamda dönüþüme konu olan sakinlerinin sosyal açýdan zarara uðramamasý ve yerinde dönüþüm ilkesi en önemli hedeflerden birisi olmalýdýr. 17. Projelerin uygulanmasý hiçbir koþulda yaþayanlar açýsýndan sosyal ayrýþmaya/toplumsal kýrýlmaya/sosyal bir yýkýma neden olmamalý; kent hakký, konut dokunulmazlýðý ve barýnma hakký ilkeleri, kiracýlarý da kapsayacak biçimde kamusal güvence altýna alýnmalýdýr. 18. Ýdari dava açma hakký, hak arama hürriyeti temelinde düzenlenmelidir. Mülkiyet hakký güvencesi anayasa temelinde korunmalýdýr. 19. Barýnma hakký sahipliði; mülkiyet belgesinden baðýmsýz, saðlýklý bir yaþam çevresi içinde, çaðdaþ, yaþanabilir konut hakký olarak kabul edilmelidir. 20. Dönüþüm projelerinden etkilenen tüm kesimlere ayrýmsýz biçimde, projenin baþlangýcýndan sonuçlanmasýna dek, güvenli ve saðlýklý yaþam olanaklarýna sahip geçici iskân olanaklarý yaratýlmalý ya da günün koþullarýna uygun kira yardýmý yapýlmalýdýr. 21. Projelere doðrudan kamusal kaynak aktarýmý da yapýlarak, konut edinme koþullarý proje alanýnda yaþayanlarýn ödeme gücü oranýnda düzenlenmeli, uygulamalarýn tüm kesimler açýsýndan dýþlama ve tasfiyeye neden olmasý önlenmeli, olasý geri ödemeler iskân sonrasý baþlatýlmalýdýr. 22. Proje alanýnda yaþayan ve projeden etkilenenlere mevcut konutundan daha küçük, daha niteliksiz, daha düþük sýnýfta konut verilmemeli, diðer yandan bu amaçla yapýlacak düzenlemeler haksýz borçlandýrma gerekçesi olarak da yansýtýlmamalýdýr. 23. Mevcut kullanýcýlarýn, gerçekleþecek dönüþüm sonucunda ayný alanda yaþamlarýný sürdürebilmesini olanaklý kýlacak, ortak giderleri karþýlamaya yönelik, sürdürülebilir, gelir yaratýcý olanaklar yaratýlmalýdýr. 24. Kent kültürünü, kimliðini geri dönülmez biçimde yok eden, halen yaþanan/yaþanacak olan tahribatýn durdurulmasý ve maðduriyetlerin önlenmesi için "Kentsel dönüþüm" adý altýnda hali hazýrda sürmekte olan ve bilimsel esaslardan ziyade rant temelinde hazýrlanmýþ projeler derhal durdurulmalý, yukarýdaki ilkeler bütününe göre yeniden düzenlenmelidir. Mehmet Soðancý TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR*

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR* Karar Ýncelemesi : SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR* (T.C. Yargýtay Hukuk Genel Kurulu E: 2005/9-320, K: 2005/355,

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER*

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* 1. Giriþ YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* Türk toplumu, birçok konuda olduðu gibi, iþçi hareketleri konusunda da Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devir aldýðý deðerlerle

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı