TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR"

Transkript

1

2 TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR Tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Ticaret Kanunun bazı maddeleriyle beraber, Ticaret Siciline ilikin 26, 27 ve 28. maddeleri deitirilerek, daha önce Adalet Bakanlıı na balı olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde kurulan Ticaret Sicilinin; Sanayi ve Ticaret Bakanlıına balı olarak Ticaret Bakanlıına balı olarak Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odası nezdinde kurulması, ayrıca kararnamenin geçici 1.maddesiyle de Ticaret Sicili Memurluklarının devir ilemlerinin Adalet bakanlıı, Sanayi ve Ticaret Bakanlıı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii tarafından düzenlenecek bir protokole göre yürütülmesi ve 1 yıl içinde tamamlanması öngörülmütür. Bu balamda, tarihinde Adalet Bakanlıı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii tarafından imzalanan protokol gereince Ticaret Sicili Memurlukları Ticaret Odaları bünyesinde faaliyete balamıtır. TCARET SCL MEMEURLUUNUN VE HZMETLER Tacir niteliinde bulunan gerçek ve tüzel kiilerin Ticaret Siciline tescillerini yapmak ve durumlarında meydana gelen deiikliklerin tescilini yapmak.(gerçek kiilerde unvan, adres, megale deiiklii, ticareti terk vb. tüzel kiilerde anasözleme deiiklii tescile tabi rtaklar kurulu, yönetim kurulu, genel kurullar, fesih ve tasfiyeler vb.) Ticaret Sicili Memurluunca düzenlenmesi öngörülen belgeleri vermek, ticari iletme rehini tescil etmek, Kamu kurum ve kurulularının müseccel tacirler hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri vermek, mevzuat gereince sicil memurluunca yapılması öngörülen dier i ve hizmetleri yapmak. SCL MUAMELELERNN TAB OLDUU HÜKÜMLER Ticaret Siciline ait bütün ilem ve iler özellikle tescil, deiiklik ve kayıt silmeler Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ile dier kanunlar ve Ticaret Sicil Nizamnamesi nde yer almı olması zorunludur.ticaret Sicili memurunun verecei tescil, tadil ve terkin ile ilgili kararlara karı tebliden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile itiraz edilebilir. HARÇ ZORUNLULUU: Sicil memurundan harca tabi herhangi bir istekte bulunan yahut bir örnek isteyen kimse kanuni harç ödemedikçe istei üzerinde hiçbir muamele yapılamaz. (Harçlar K. 118 Mad. Tic.Sic.Tüz. 12.Mad.) TESCL KOULLARI,LGLLER, TALEBN EKL, SÜRES DEKLKLER: TESCL: Bir vakıanın (olayın) sicile geçirilmesi. 2

3 TADL(DEKLK): Sicile yazılmı bir vakıadaki deiiklik dolayısı ile sicildeki kayıtların deitirilmesi ve düzeltilmesi. TERKN(KAYIT SLME): Sicile yazılmı bir vakıanın ortadan kalkması veya sona ermesi nedeniyle ona ait kayıtların silinmesidir. TESCLN KOULLARI: Tescil talep üzerine yapılır.tescil talebi ilgililer veya mümessilleri veya hukuki halefleri tarafından dilekçe ile kanunda aksine hüküm olmadıkça 15 günlük süre içersinde yapılması gerekmektedir. LGLLER: Tacirin gerçek kii olması halinde kendisi, tüzel kii olması halinde yetkili organ veya yetkili temsilcileridir.bir hususun tescilini istemeye birden fazla yetkili olduu zaman kanunda aksine hüküm olmadıkça bunlardan birinin istei yeterli sayılır.. DEKLKLER: Tescil edilmi hususlarda meydana gelen her türlü deiikliin tescili zorunludur.(t.t.k. 29,30,31,32,33) SCL MEMURUNUN NCELEME MÜKELLEFYET, TESCLN REDD, TRAZ: SCL MEMURUNUN NCELEME MÜKELLEFYET: Sicil memuru tescil için gerekli yasal koulların var olup olmadıını incelemekle yükümlüdür.tescil için kanun ve Ticaret Sicili Nizamnamesi nde öngörülen koulların yerine getirilip getirilmediini aratırır. Tescili istenen olayların 3.Kiilerde yanlı düünce uyandırıp uyandırmayacaını, gerçee, kamu düzenine, kanunun emredici hükümlerine uygunluunu aratırmakla mükelleftir.(t.t.k. 34) TESCL STENN REDD: Sicil memurunun yaptıı inceleme sonucunda kanun veya ticaret sicili tüzüünün tescil için aradıı koullara uygun olmadıı veya koullardan bazılarının eksik olduunu saptanması ve verilen süreye ramen uygun duruma getirilmemesi, eksiklerin tamamlanmaması halinde tescil istei red olunur. Tescil isteinin reddine ilikin karar dilekçeyi veren ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli olunur.bu kararın imza karılıında sicil dairesinde elden verilmesi de tebli hükmündedir. SCL MEMURUNUN KARARINA TRAZ: lgililer Sicil memurunun verecei tescil, deiiklik, kayıt silme ile ilgili kararlara karı tebli tarihinden itibaren 8 gün içinde Ticaret Sicilinin bulunduu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi ne itiraz edebilirler. 3

4 Mahkemenin verecei kararlar aleyhine ilgililer ve sicil memuru tebli tarihinden itibaren 15 gün içinde HMUK hükümlerince temyiz edebilirler..(t.t.k.35-36) TACR, GERÇEK K TACR, TACR-ESNAF AYIRIMI, TÜZEL K TACR: GERÇEK K TACR: Türk Ticaret Kanunu nun 14.maddesine göre bir ticari iletmeyi kısmen bile olsa kendi adına ileten kimse tacir sayılmaktadır.bu tanım gereince gerçek kiilerin tacir niteliini kazanabilmesi bir ticari iletmenin var olması, bu ticari iletmenin iletilmesi, ticari iletmenin kısmen de olsa kendisi adına iletilmesidir. TACR ESNAF AYIRIMI: 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu nun 2.ve deiik 6.Maddeleriyle 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 12 ve 17. maddelerinin uygulanması bakımından, Esnaf ve Küçük Sanatkarlar ile tacir ve sanayicinin ayrımına ilikin esaslar,esnaf ve Küçük Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi belirleme Koordinasyon Kurulu nun 14/01/1985 tarihli ve 5 sayılı kararına istinaden Bakanlar Kurulunca 25/01/1986 tarihinde kararlatırılmı ve 19/07/1986 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır. Bu karara göre Koordinasyon kurulunca tespit ve yayımlanacak esnaf ve küçük sanatkar kollarına dahil olan ve gelir vergisinden muaf olanlarla, kazançları götürü usulde vergilendirilenler, iletme hesabına göre defter tutanlardan iktisadi faaliyetleri nakdi sermayelerinden ziyade bedeni çalımalara dayanan ve kazançları ancak geçimlerini salamaya yetecek derecede az olan ve Vergi Usul Kanunu nun 177. maddesinin 1.fıkrasının 1 ve 3 numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, 2 numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını amayanlar Esnaf ve Küçük Sanatkarlar, Vergi Usul Kanunu na istinaden 1.sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutan ve üst paragrafta belirtilenlerin dıında kalanlar Tacir ve Sanayici sayılmaktadır. TÜZEL K TACRLER: Ticaret irketleri ile amacına varmak için ticari bir iletme ileten dernekler, kendi kurulu kanunları gereince özel hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari bir ekilde iletilmek üzere devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kiileri tarafından kurulan teekkül ve müesseseler tüzel kii tacir sayılır. TCAR LETMENN UNSURLARI: TCAR LETME: Ticarethane veya fabrika yahut ticari ekilde iletilen dier müesseseler ticari iletme sayılır.ticari iletme Türk Ticaret Kanunu nun 11,12,13. maddeleriyle, Ticaret Sicil Nizamnamesinin 14.maddesinde tanımlanmıtır. 4

5 TCAR LETMENN UNSURLARI: Bir gelir salamayı hedef tutmayan veya sürekli olmayan faaliyetlerle, ticaret kanunun 17.maddesinde tanımı yapılan, esnaf sınırlarını amayan faaliyetler ticari iletme sayılmaz. Ticaret Sicil Nizamnamesinin 14.Maddesine göre ticari iletmenin genel unsurları gelir salamanın amaç edinilmesi, süreklilik ve esnaf faaliyetlerinin sınırlarının aılmı olmasıdır.ticaret Sicil Nizamnamesinin 15.Maddesi gereince Bakanlar Kurulunca Türk Ticaret Kanunu nun maddesinin 2.fıkrasına dayanılarak çıkarılan kararnamede yer alan limitleri amayan ticari iletmelerin tescili zorunlu deildir. Ticarethane, fabrika ve ticari ekilde iletilen dier müesseseler ticari iletme sayılır.nelerin ticarethane, fabrika ve ticari ekilde iletilen dier müesseseler olduu Türk Ticaret Kanunu nun 12. ve 13. maddelerinde gösterilmitir. TCARET ÜNVANI VE LETME ADI: A)LETME ÜNVANI: Her tacir Ticari iletmesine Müteallik muameleleri ticaret unvanıyla yapmaya iletmesiyle ilgili senet sair evrakı bu unvan altında imzalamaya mecburdur.(t.t.k. 41.Mad.) Bir hükmü ahsın (Anonim, Limited, Komandit, Kolektif irket gibi) ticaret unvanına Türkiye nin herhangi bir Sicil Memurluunda daha önce tescil edilmi bulunan dier bir unvandan ayırdedilmesi için gerekli olduu takdirde lüzumlu ilavelerin yapılması mecburidir.(t.t.k.47/2), bu nedenle bir irket unvanın dier bir irket unvanından farklı olup olmadıının deerlendirilmesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlıı nca yayımlanan genelgelerine göre çekirdek unvanlardan sonra gelen sektör bazındaki ilk iki kelimenin aynı olmaması esasına göre yapılmaktadır.örnek:( Yalova naat Turizm Gıda Otomotiv Tic.Ltd.ti. ile Yalova Gıda Otomotiv naat Turizm Tic.Ltd.ti. ) gibi. B)LETME ADI: letme sahibini hedef tutmaksızın dorudan doruya iletmeyi tanıtmak ve benzer iletmelerden ayırt etmek için kullanılan adlardan sahipleri tarafından tescil ettirilmesi lazımdır..(t.t.k. 55.Mad.) TCAR LETME REHN: Ticari iletmeye ait menkullerin Ticaret Sicili ne yapılan tescil ile alacaklıya teslim edilmeksizin rehin edilebilmesidir.böylece borçlanan iletme sahibi menkul mallarını teslim etmek sizin rehin ederek ticari faaliyetine devam etmek olanaına kavumu olur.ticari iletme üzerinde rehin tesisi 1447 sayılı Ticari letme Rehni Kanunu nda düzenlenmi ( / Resmi Gaz.) yayımlanmıtır. Ticari iletme rehnin tescil edilebilmesi için üzerinde ticari iletme rehni tesis edilen iletmenin ticaret siciline kayıt olması zorunludur. a) Ticari letme Rehninin Tarafları: -Rehin Veren (Rehin Borçlusu): Ticari iletmesini kredi karılıı rehin veren gerçek veya tüzel kii tacir olabilir. 5

6 -Rehin Alacaklı: Rehin alacaklısı tüzel kiilie sahip sermaye irketi niteliindeki kredi kuruluları, kooperatifler ile kredili satı yapan gerçek ve tüzel kiilerdir.ancak kredili satı yapanlar sadece makine, araç, alet, motorlu nakil araçları satmaları kouluyla rehin alacaklısı olabilirler.bu sayılan unsurlar dıındaki mal, eya, hammadde, malzeme vb. satıını yapanlar rehin alacaklısı olamaz. b)ticari letme Rehninin Kapsamı: Ticari iletme rehninin kapsamı ticaret unvanı ve iletme adı, menkul iletme tesisatı, sınai haklardan olumaktadır.taraflar istedikleri takdirde ticaret unvanı, iletme adı ve menkul iletme tesisat dıında kalan unsurlardan bir veya birkaçının rehin dıında bırakabilirler.dier bir anlamda ihtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklardan bir veya birkaçının rehin dıında bırakabilirler. c)ticaret Unvanı ve letme Adı:letmenin ticaret unvanın ve varsa iletme adının ticari iletme rehin sözlemesine ekli unsurlar listesinde yer alması zorunludur, yer almadıı takdirde rehin sözlemesinin hükümsüzlüüne yol açar. Rehin sözlemesine balı unsurlar listesindeki bu tür eksikliklerin sözlemenin noter tarafından düzenlendii tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde, yine noter tarafından giderilmedii takdirde rehin sözlemesi hükümsüz olur. d)menkul letme Tesisatı:Rehin tescili anında var olan ve iletmenin faaliyetine tahsis edilmi olan makine, araç, alet ve motorlu nakil vasıtaları iletmenin menkul iletme tesisatıdır. Menkul iletme tesisatının tümünün rehin sözlemesinde gösterilmesi zorunludur.bu menkul iletme tesisatı kavramına ticari iletmenin ubelerindeki tesisatı ile ube niteliinde olmayan birimlerdeki tesisatı da girmektedir. e)sınai Haklar:htira beratları, markalar, modeller, resimler, lisanslar gibi sınai haklar ticari iletme rehnine dahildir; ancak bunların rehin sözlemesine balı unsurlar listesinde gösterilmemesi rehnin hükümsüzlüü sonucunu dourmaz.böyle bir durumda sınai haklar rehne dahil edilmemi sayılır. f) Rehin Sözlemesinin ekli:rehin sözlemesinin ticari iletmenin kayıtlı olduu sicil çevresindeki bir noter tarafından düzenlenmesi zorunludur.sadece imzaları noterce onaylanan rehin sözlemesi geçersizdir.ticari iletmenin sicil çevresi dıındaki bir noter tarafından düzenlenmesi zorunludur.ticari iletmenin sicil çevresi dıındaki bir noter tarafından düzenlenen rehin sözlemesi de geçersizdir. Rehin sözlemesindeki rehin kapsamına giren unsurların tam listesi, ayırt edilebilecek ekilde (markası, seri numarası, plaka numarası, rengi vb.)yazılması zorunludur. g)ticari letme Rehninin Tescili:Ticari iletme rehni tescil talebinin rehin sözlemesinin noter tarafından düzenlendii tarihten itibaren 10 gün içersinde, usulüne uygun olarak doldurulup yetkililerce imzalanmı beyannameyle yapılması zorunludur. Bu süre içersinde tescil edilmeyen rehin sözlemesi geçersiz sayılır.ticari iletme rehninde tescilin kurulu bir nitelii bulunmaktadır.dier bir anlatımla rehin hakkı tescille domaktadır. k) Ticari letme Nakli:Üzerinde ticari iletme rehni tesis edilen iletmenin baka bir yere nakledilebilmesi için alacaklının muvaffakatının alınması zorunludur.böyle 6

7 bir durumda iletme sahibi adres deiiklii için sicil memurluuna bavururken alacaklının noter onaylı mavaffakatını da ibraz etmek zorundadır. l)ticari letme Rehninin Sicilden Terkini:Rehinli alacaklının yazılı olarak mavaffakat (noter onaylı) etmesi halinde, kesinlemi bir mahkeme kararı ile rehnin ortadan kalktıının veya var olmadıının tesbit edilmesi halinde, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibin yapılmı veya tamamlanmı olması halinde ticari iletme sahibi tarafından dilekçeyle istenebilir. ACENTELK Ticari Mümessil, Ticari vekil,satı Memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir mukaveleye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette ticari bir iletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o iletme adına yapmayı meslek edinen kimseye ACENTE denir.(t.t.k. 116.Maddesi) Aksi kararlatırılmamı olmadıkça müvekkil aynı zamanda aynı yer veya bölge içinde aynı ticaret dalı için birden fazla acenta tayin edemeyecei gibi; acente dahi aynı yer ve bölge içinde birbirleriyle rekabette bulunan müteaddit ticari iletmeler hesabına aracılık yapamaz.(t.t.k.118 Maddesi) Bu sebeple birden fazla alanlardan tescil müracaatlarından acentelik alanlardan tescil müracaatlarında acentelii tescil edilen iletme ile acentelii yeni tescil edilecek olan iletmeden muvafakat name ibrazı gerekmektedir. TCARET RKETLER Türk Ticaret Kanunu nun 136. Maddesine göre ticaret irketleri Kollektif, Komandit, Anonim, Limited ve Kooperatif irketlerinden ibarettir. Adi ortaklıklar Borçlar Kanunu nun 520.Maddesi ile düzenlenmitir. irket bir akittir ki onunla iki veya ziyade kimseler, saylerini ve mallarını müterek bir gayeye erimek için birletirmei iltizam ederler. Bir irket, ticaret kanununda tarif edilen irketlerin mümeyyiz vasıflarını haiz deil ise bu bap ahkamına tabi adi irket sayılır.türk Ticaret Kanunu nun 137.Maddesine göre ticaret irket hükmi ahsiyete haiz olmaması sebebiyle Ticaret Siciline tescili mümkün deildir, ortakları tacir sıfatına haiz iseler ayrı ayrı sicile tescil edilmeleri gerekir. RKETLERN BRLEMES Birleme; iki veya daha fazla ticaret irketinin birbirleriyle birleerek yeni bir ticaret irketi kurmalarından veya bir yahut daha fazla ticaret irketinin mevcut dier bir ticaret irketine iltihak etmesinden ibarettir.(t.t.k. 146.Mad.) ANONM VE LMTED RKETLERDE NEV DETRME NEV DETRME; Bir ticaret irketinin nev inin dier bir ticaret irketi nev ine çevrilmesi bir kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev e ait kurulu merasimine tabidir.böylece yeni nev e çevrilen irket eskisinin devamıdır. (T.T.K. 152.Mad.) 7

8 irketlerin nev i deiikliinin tescili aynı sicil numarasında yapılır. Ticaret Kanunu nev i deiiklii konusunda anonim irketin limited irkete dönütürülmesinde maddelerde özel hükümler gelmitir. Bir Kolektif veya bir komandit irketin limitede veya anonim irkete dönümesinde Ticaret Kanunu nun 152.Maddesi gereince nev i deiiklii kararı kolektif ve komandit irketlerin tüm ortaklarının oy birlii ile alınır. (T.T.K.168,247,476.Maddeleri) Limited irketin anonim irkete dönümesinde Türk Ticaret Kanunu nun 152.maddesi gereince nev i deiiklii anonim irket kurulu hükümlerine göre yapılır.nev i deiiklii kararı limited irket sermayesinin üçte ikisine sahip ortakların kararıyla alınır. Anonim irketin limited irkete dönümesi Türk Ticaret Kanunu nun 553,554 ve 555. maddelerinde özel hükümlerle düzenlenmitir.anonim irketin limited irkete dönümesine ilikin genel kurul kararı sermayenin Üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla alınması zorunludur..lk toplantıda bu nisap salanmadıı takdirde sermayenin yarısını temsil eden ortakların çounluu ile alınır.(t.t.k.388/2-4 Mad.) ANONM VE LMTED RKETLERDE BRLEME GENEL Birleme iki veya daha fazla ticaret irketinin birbirleriyle birleerek yeni bir ticaret irketi kurmaları veya bir veya birden fazla irketin var olan dier bir ticaret irketine katılmasıdır..(t.t.k. 146.Mad.)Kanunumuzda birleen irketlerin nevilerinin aynı olması art koulmutur. (T.T.K. 147.Mad.) BRLEME LEMLER - Birleecek irketlerin yönetim kurullarınca birleme sözlemesinin hazırlanması, yönetim kurulunca hazırlanan birleme sözlemesinin onaylanması ve birleme kararının alınması hususunda karar almak üzere irket genel kurullarının toplantıya davet olunması, (Limited irketlerde ortaklar kurulu) - Her irketin genel kurullarınca ayrı ayrı birleme sözlemesinin onaylanması ve birleme kararlarının alınması.birleme için ilgili irketlerin anasözlemelerinin deimesi hakkındaki usul ve koullara göre ayrı ayrı karar vermeleri gerekir.(t.t.k. 148.Mad.) - Birleme kararının tescil ve ilanı. - nfisah eden (devralan) irketlerin borçlarını hangi ekilde ödeyeceine dair beyanname ile birleen irketlerin her birinin müterek esasa göre hazırlanmı bilançolarının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birlikte ilan olunması, - nfisah eden (devralan) irketlerin öz varlıklarının ilgili Mahkeme tarafından atanacak bilir kiilerce tespit ettirilmesi, - Devralan irketin yönetim kurulunca birleme suretiyle sermaye artırımı yapılmasına dair karar alınması, 8

9 - Devir alan irketin bu suretle sermaye artırımı yapılması için düzenlenmi sermaye maddesinin eski ve yeni eklini içeren 3 adet tadil tasarısının ve dier ilgili belgelerin hazırlanması - Devir alan irketin sermaye artırımı için genel kurulun davet olunması ve karar alınmasıyla ilgil tescil ve ilanın yapılması. BRLEMENN HÜKÜMLER - Birlemenin hüküm ifade etmesi Birleme kararı ilan gününden itibaren üç ay sonra hüküm ifade eder.(t.t.k. 150/1.Mad.) - tiraz Birleen irketlerin alacaklarından her biri, ilandan itibaren üç ay içinde yetkili mahkemeye müracaat birlemeye itiraz edebilir.tiraz süresi, birleme kararının ilanından itibaren balar, itiraz yapılması halinde ; tirazdan vazgeçilmedikçe tirazın reddine dair mahkemece verilen karar kesinlemedikçe Mahkemece takdir edilecek teminat irket tarafından verilmedikçe Birleme hüküm ifade etmez. (T.T.K. I50/3) - stisnalar Kanunumuz istisnai olarak bazı hallerde, itiraz müddetinin dolmasını beklemeden kararın hüküm ifade edebilmesine imkan tanımıtır. Birleen irketler ilandan önce, -Borçlarını ifa etmilerse -Borca tekabül eden parayı muteber bir bankaya yatırmılar ve bu keyfiyeti ilan etmilerse -Alacaklı irketin birlemesine razı olmularsa Birleme kararı ilan gününden itibaren hüküm ifade eder. - Külli Halefiyet; Kanuni müddet içinde itiraz vaki olmadıı takdirde birleme muameleleri kat ileir.kalan yahut yeni kurulan irket infisah sureti ile ortadan kalkan irketleri halef olur. Varlıkları zail olan irketlerin hak ve borçları kalan veya yeni kurulan irkete intikal eder. KOLLEKTF RKETLER TANIMI: Ticari bir iletmeyi bir ticaret unvanı altında iletmek amacıyla hakiki ahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiç birinin sorumluluu irket alacaklarına karı tahdit edilmemi olan irket kolektif irkettir.(t.t.k.153) 9

10 Kollektif irketi hakiki ahıslar kurarlar.ortaklar tüm mal varlıkları ile irkete karı sorumludurlar.bu durum, genelde birbirine yakı9n ve birbirini iyi tanıyan kiilerin bir araya gelmesini salamıtır.ayrıca; - Kurulu ilemlerindeki basitlik ve kolaylık, - Kurulu ilemlerinin resmi bir kurumdan izin alınmadan gerçeklemesi, - Sözlemedeki deiikliin kolaylıı, - Ortak sayısının azlıı, - Ortaklık payı olarak, ortakların ahsi beceri ve emeklerini katabilmeleri, - Kar ve zararın sözlemede belirtildii gibi serbest olarak daıtılması, - irketin tüzel kiilii olmasına karın vergiye tabi olmaması, - Kardan kanunen yedek akçe ayırma zorunluluunun olmaması, - Kollektif irketlerin üstünlükleri olarak sıralanabilir. - SERMAYE OLARAK KONULABLECEK DEERLER: Kollektif irkette, ortakların irkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye, emek, mal, ve haklardan oluabilmektedir.ancak, sermaye olarak konulacak hak ve malların, para ile deerlendirilebilecek ve bakasına devri mümkün deerler olması gerekmektedir.kanun, sözleme ya da iin nitelii gereince temliki mümkün olmayan ve devr olmayan haklar (örnein kiiye balı olan haklar; isim, nafaka, ölünceye kadar bakma akdi vb.) sermaye olarak konulamaz. Bu esaslar çerçevesinde, sermaye olarak konulabilecek deerler unlardır: 1.Para 2.Alacaklar 3.Kıymetli evrak 4.Menkul deerler 5.Gayrimenkuller 6.Sınai Mülkiyet Hakları 7.rtifak Hakları 8.Kiisel Emek 9.Ticari tibar 10.Ticari letme KOLLEKTF RKETTE ORTAKLAR: Kollektif irket kurmak üzere bir araya gelen ve sözlemeyi imzalayan kiiler, ortak niteliini kazanırlar.t.t.k. nun 153.maddesi uyarınca kollektif irketler ancak gerçek kiiler arasında kurulabilir.(tüzel kiiler kollektif irkete ortak olamazlar.) Gerçek kiilerin, kollektif irkete ortak olabilmeleri için, öncelikle medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olmaları gerekir.bilindii gibi medeni hakları kullanma ehliyetinin var olması için temyiz kudreti, rüt ve kısıtlı olmama artları söz konusudur.bu artları haiz olmayan küçükler, hacir altına alınmı olanlar ve temyiz kudreti olmayanların yükümlülükleri veli, vasi ve kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilmek üzere kollektif irkete ortak olmaları mümkündür. 10

11 Küçükler için kanuni temsilcilerin yazılı onayının yeterli olmasına karılık, vesayet altında bulunanların kollektif irkete ortak olabilmeleri için Sulh Mahkemesinin kararı, Asliye Hukuk Mahkemesinin de onayı gerekmektedir. flas etmi ve varlıı haczedilmi kiiler, kollektif irkete ortak olamazlar.tck nun 25.Maddesine göre, kanunlara aykırı davranı nedeniyle sanat ve mesleinin icrasını tatil cezasına çaptırılmı olanlar, cezaları bitinceye dek, kollektif irkete ortak olamazlar.vergi Usul Kanunun 359 ve 360.Maddelerine göre, vergi kaçakçılıı ve kaçakçılıına teebbüs suçlarını ileyenlerin, aynı kanunun 367.Maddesinde meslek icrasından mahrumiyetine hükmolunabilir.bu takdirde, söz konusu haklardan mahrumiyet süresince kollektif irkete bu kiiler ortak olamazlar. Türk Ticaret Kanunu irketlerin ortak sayısını taban ve tavan olarak sınırlandırmamıtır.ancak, her irket sözlemesi gibi kollektif irket de en az iki ortaın ise, sınırsız ve müteselsil sorumluluktan ötürü, kendiliinden sınırlıdır. KOLLEKTF RKET SÖZLEMESNDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR: a)ortakların ad, soyadlarıyla, ikametgahları, tabiyetleri, b)irket kollektif olduu, c)irketin ünvanı ve merkezi d)irketin faaliyet konusu, e)irket sermayesi ve her ortaın taahhüt ettii paranın miktarı, taahhüt edilen para deilse, hangi iktisadi varlık ise parasal deeri, f)irketi temsile yetkili olanların tek tek ismen belirtilmesi gerekir. Notere onaylanan sözlemenin bir sureti en geç 15 gün içinde irket merkezinin bulunduu yerdeki Ticaret Siciline, irketin tescili için verilir. KOLLEKTF RKET KURULU TESCLNDE STENEN EVRAKLAR 1.Dilekçe (Ticaret Sicili Memurluuna na ve Tic.ve San.Odası Bk. na hitaben) 2.Taahhütname 3.Oda Kayıt Beyannamesi 4.Noter onaylı irket Anasözlemesi 5.irket ünvanı altına atılmı noterden imza beyanı 6.irket ortaklarına ve yetkililerine ait noter veya muhtardan onaylı nüfus ve ikametgah belgesi. KOLLEKTF RKETLERN ANASÖZLEME DEKLNDE STENE EVRAKLAR 1.Dilekçe (Ticaret Sicili Memurluuna ve Tic. Ve San.Odası Bk. na hitaben) 2.Noter onaylı tadil tasarısı 3. irket ünvanı altına atılmı noterden imza beyanı (Yetkililerde deiiklik veya ünvanda deiiklik var ise) 4.Yeni giren bir ortak var ise muhtardan veya noterden onaylı nüfus ve ikametgah belgesi 11

12 KOLLEKTF RKET FAALYETNN SONA ERMES, ERDRLMES VE TASFYES letmeler bir amaca ulamak için faaliyetler yaparlar.kurulularında öngördükleri amaçlara ulamayan iletmeler faaliyetlerine son verebilirler. irket faaliyetlerinin sona erdirilmesi cra flas Kanunu na göre ya da Türk Ticaret Kanunu na göre yapılır.bu uygulama tüm irketlerin Tasfiyesi için geçerlidir. Kollektif irketlerde iflasına karar verdikten sonra (fesih) yapılacak tasfiye ilemi cra flas Kanunu hükümlerine göre yapılır.flas eden irket (infisah) ilemleri ise T.T.K. hükümlerine göre tasfiye edilir.t.t.k. ya göre tasfiye, tasfiye memurlarınca yürütülür.ancak, tasfiye ilemlerine balamı olan bir irketin iflası da istenebilir.tasfiyede izlenecek yol kurulu sözlemesinde belirtilebilecei gibi sonradan tüm ortakların verecekleri kararla da saptanabilir. Tasfiye halinde bir irketin tüzel kiilii ortaklık ticaret ünvanının baına Tasfiye Halinde kelimesi eklenerek devam eder.(t.t.k 208) KOLLEKTF RKETLERN TASFYESNDE STENEN BELGELER 1.Dilekçe (Ticaret Sicili Memurluuna ve Tic. Ve San.Odası Bk. na hitaben) 2.Tasfiye Memurunun atandıı ortaklar kurulu kararı noter onaylı 3.irket yetkilisine (Tasfiye Memuruna) ait Tasfiye Halinde... ünvanı altına atılmı noterden imza beyanı 4.Tasfiye Giri Bilançosu KOLLEKTF RKETLERN FESHNDE STENEN BELGELER 1.Dilekçe (Ticaret Sicili Memurluuna ve Tic. Ve San.Odası Bk. na hitaben) 2.Noterden Fesihname 3.Kapanı Bilançosu 4.Mal Beyannamesi KOMANDT RKETLER TANIMI: Komandit irketle ilgili hükümler 268.Maddelerinde yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu nun 243 ve Türk Ticaret Kanunu nun 243.Maddesi: Ticari bir iletmeyi bir ticaret unvanı altında iletmek maksadiyle kurulan ve irket alacaklılarına karı ortaklardan bir veya bir kaçının mesuliyeti tahdit edilmemi ve dier ortak veya ortakların mesuliyeti muayyen bir sermaye ile tahdit edilmi olan irket komandit irkettir.mesuliyetleri mahdut olmıyan ortaklara komandite,mesuliyeti mahdut olanlara komanditer denir.komandite ortakların hakiki ahıs olmaları lazımdır. Hükmi ahıslar ancak "komanditer" ortak olabilirler. 12

13 SÖZLEMEDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR: Adi komandit irket sözlemesinin kollektif irket sözlemesinde bulunması gereken kayıtları taıması gerekir.ek olarak komanditer ortakların ad ve soyadları ile koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarları belirtilmelidir. Komandit irket sözlemesi düzenlemek için en az iki gerçek veya bir gerçek kii ile bir tüzel kiinin bulunması gerekmektedir.irketin komandit olup olmadıı sözleme hükümlerine göre belirlenir.bir irketin komandit olduu tayin edilmedii hallerde o irket kollektif irket sayılır.(t.t.k. 245, 246.) irket kurulu ve dier deiiklik ilemleri için istenen evraklar; Kollektif irketlerin tescilinde,istene evrakların aynısıdır. ANONM RKETLER TANIMI: Anonim irket, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmü olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul bulunan irkettir.ortakların mesuliyeti,taahhüt etmi oldukları sermaye payları ile mahduttur.(t.t.k.269.maddesi) Anonim irketler ani ve tedrici olmak üzere iki ekilde kurulur.kurucu ortakların ortaklık sermayesinin tamamını ödemeyi taahhüt etmelerine ani kurulu, kurucu ortakların ortaklık sermayesinin bir kısmını ödemeyi taahhüt etmesine, geri kalan kısım için halka bavurmasına tedrici kurulu denir. -Her türlü iktisadi ve ticari etkinlii yapabilmeleriyle geni bir faaliyet alanına sahiptir.ancak bu faaliyetin irket sözlemesinde yer alması gerekir. -Gerçek kiiler arasında kurulabilecei gibi tüzel kiiler veya gerçek ve tüzel kiiler arasında da kurulabilir. -Özel Kanunla kurulanlar hariç olmak üzere en az YTL. sermaye ve 5 ortakla kurulur. -irket 1.derecede mal varlıı kadar sorumludur.irket ortakları ise 2.derecede sorumludur ve taahhüt ettikleri sermaye payları ile sorumlulukları sınırlıdır. -irketin yönetimi yönetim kurulu tarafından yürütülür.yönetim kurulu üyeleri sözleme veya genel kurul kararı ile gerçek ortaklar arasında seçilir.yönetim kurulunun temsil ve yönetim yetkisi irketin amaç ve konusu ile ilgili olan olaan ilerle sınırlıdır.olaan olmayan ilerde Genel Kurul Kararı gerekir. ANONM RKETLERN TÜRLER: A.Kurulu ekillerine Göre: -Ani ekilde kurulan anonim irketler (Türk Ticaret Kanunu 276.,280. ve 303.Mad.) -Tedrici ekilde kurulan anonim irketler (Türk Ticaret Kanunu 281. ve 302.Mad.) -Özel Kanunlarla kurulan anonim irketler (Türk Ticaret Kanunu 270.Mad.) 13

14 -Tür deitirmek(türk Ticaret Kanunu 152.Mad.) veya birleme yoluyla kurulan anonim irketler (Türk Ticaret Kanunu 451. ve 452. Mad.) B.Ortakların Sayısı ve Durumlarına Göre: -Aile tipi anonim irketler, -Halka açık anonim irketler, -Çalıanların ortak olduu anonim irketler. C.Sermayelerine Göre: -Nakit Sermayeli Anonim irketler, -Sermayesinde ayın bulunan anonim irketler, -Sermayesinin tamamı yerli olan anonim irketler -Yabancı sermayeli irketler RKET ANASÖZLEMESNDE BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR: 1.Kurulu: Bu madde de, irketin kurulu ekli (ani veya tedrici), kurucuların adı ve soyadı, ikametgah adresleri ve uyrukları belirtilir.ayrıca anonim irket bir ticaret irket nev in çevrilmesi suretiyle kuruluyorsa bunun, velayet veya kayyum altında bulunan kurucuların kurulu anında kimler tarafından temsil edildiinin de bu maddede belirtilmesi gerekir. 2.Unvan: Bu maddede irket unvanı yer alır.anonim irket unvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyeti bulunmaktadır.bu itibarla tespit edilen unvanın daha önce her hangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemi olması gerekir.unvanda iletme konusunun gösterilmesi ve anonim irket kelimesinin bulunması arttır.unvanda gerçek bir ahsın adı soyadı bulunduu takdirde irket nevi ni gösteren ibareler kısaltılmı olarak yazılması caiz deildir. Ticaret unvanı Türkçe olarak tespit edilir.unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır.ancak, irketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması yada Türkçe karılıının bulunmaması hallerinde ve yabancı sermayeli irketlerde ticaret unvanında yabancı kelime bulunmasına izin verilebilir.unvanda Türk, Türkiye, Milli ve Cumhuriyet kelimelerinin kullanılabilmesi ancak Bakanlar Kurulunun iznine balıdır. 3.Maksat ve Konu: Anonim irketler yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve konular için kurulabilir.ancak, ana sözlemede irket mevzuunun hudutlarının açıkça gösterilmi olması arttır. (Türk Ticaret Kanunu 271.Mad.) 14

15 4.Merkez: irketin merkezi il ve ilçe olarak ana sözlemede gösterilir. Ayrıca açık adresi de ana sözlemeye yazılır. Buna göre ana sözlemenin irketin merkezinin gösterildii maddesi; irketin merkezi...dır. Adresi...dır. Adres deiikliinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yapılmı tebligat irkete yapılmı sayılır. Tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ramen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır. eklinde düzenlenir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres deiiklii için ana sözlemede deiiklik yapmak zorunlu deildir. Ancak, merkez deiiklii ana sözleme deiikliini gerektirir. 5.Süre: Anonim irketler belli bir süre için veya süresiz olarak kurulabilir.irket süresiz olarak kuruluyor ise bunu anasözlemede açıkça belirtilmesi zorunludur.irketin süresinin otomatik olarak uzayıp kısalabileceine dair hüküm konulmaz.irketin süresi ancak ana sözlemeyi deitirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir. 6.Sermaye: irket sermayesinin en az YTL olması gerekir. Türk Ticaret Kanununun 279 ve 300 üncü maddeleri uyarınca, irket esas sermayesinin miktarı ile her payın itibari kıymeti ve sermayenin ödenme suret ve artlarının ana sözlemede gösterilmesi zorunludur. Buna göre, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere ana sözlemenin sermayeye ilikin maddesinde, sermayenin muvazaadan ari ekilde tamamen taahhüt edildii ve nakdi sermayenin ¼ ünün ödendii veya irketin kuruluunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay, geri kalan kısmının ise en geç 3 yıl içerisinde (kesin bir tarih belirtilerek) ödenecei belirtilecektir. Özel kanunlarda, sermayesinin tamamının veya ¼ ünden fazlasının belli bir sürede ödenmesi art kılınan irketlerin ana sözlemelerinin sermayeye ilikin maddeleri buna göre düzenlenir. irket kuruluunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt irketin kuruluunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde irket adına tescil ettirilir. 15

16 ahsi emek ve ticari itibar anonim irkete sermaye olarak konulamaz.üzerinde takyidat bulunan gayrimenkulun sermaye olarak konulabilmesi takyidat sahibinin yazılı muvafakatına balıdır.takyidat miktarının gayrimenkulun bilirkiilerce tespit edilmi deerinden düülmeden sermaye olarak konulması veya takyidat miktarının bilirkiilerce tespit edilen deerden fazla olması halinde ise, söz konusu gayrimenkulun sermaye olarak koyan ortaın, gayrimenkulun irketten çıktıı tarihteki bilirkii deerini nakden ve defaten ödeyeceini anasözlemede taahhüt etmesi gerekmektedir. 7.Yönetim Kurulu ve Süresi: Anonim irketlerde yönetim kurulu en az 3 kiiden oluur. Ve an çok 3 yıl süreyle görev yaparlar.tüzel kiiler yönetim kurulan seçilemezler, ancak bir tüzel kiinin temsilcisi yönetim kuruluna seçilebilir.tüzel kiiyi temsilen yönetim kuruluna seçilen kiinin hangi tüzel kiinin temsilcisi olarak seçildiinin belirtilmesi gerekmektedir.bir tüzel kiinin birden fazla temsilcisinin yönetim kuruluna seçilebileceine dair hüküm ana sözlemeye konulabilir. Bu madde de yönetim kurulu üye sayısı, görev süresi ve ilk yönetim kuruluna seçilen kiiler belirtilir.ancak tedrici kuruluta ana sözleme ile yönetim kurulunun tayini zorunlu deildir.kurulu genel kurulunda yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi mümkün bulunmaktadır. 8.Temsil ve lzam: Anonim irketler anasözlemede aksi kararlatırılmadıı takdirde yetkili iki imza ile temsil ve ilzam olunurlar. (T.K.K. 312.Mad.) Bu maddede irketin ne ekilde temsil ve ilzam edilecei hususu belirlenir. 9.Murakıplar: Anonim irketlerde, kuruluta anasözleme ile sonradan genel kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 5 denetçi bulunur.denetçiler en çok 3 yıl süreyle görev yapabilirler.denetçiler hissedarlar arasından seçilebilecei gibi hissedar olmayanlar arasından da seçilebilir.yönetim kurulu üyelerinin usul ve füru unda biriyle ei ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları murakıplıa seçilemezler.görev süresi sona ermi yönetim kurulu üyeleri ibra olmadıkça murakıp olarak seçilemez.murakıp 1 kii ise onun, birden fazla ise yarıdan bir fazlasının T.C. uyruklu olması gerekir. Bu maddede murakıpların sayısı ile görev süreleri ve ne suretle seçileceklerine ilikin düzenlemelere yer verilir.ayrıca seçilen ilk ilk murakıbın adı soyadı, ortaklar arasından seçilmemise adres ve uyruu yazılır.kuruluta seçilen ilk murakıpların görev süresi bir yıldır.tedrici kuruluta ise anasözleme ile murakıbın tayini caiz olmayıp, genel kurul tarafından seçilmesi zorunludur. 10.Genel Kurul: Bu maddede genel kurul toplantılarındaki esaslar belirlenir.toplantının davet ekli, toplantı zamanı, oy kullanma ve vekil tayini, müzakerelerin yapılması ve toplantılardaki toplantı ve karar nisapları ile toplantı yeri hususlarındaki düzenlemeler yer alır.genel kurulun irket merkezinin bulunduu il den baka bir il de yapılabilmesi 16

17 anasözlemede O ilin belirtilmesine, yurt dıında yapılabilmesi ise bununda açıkça anasözlemede belirtilmesine balıdır. 11.Toplantıda Komiser Bulunması: Anonim irketlerin genel kurul toplantılarının geçerli olabilmesi toplantıda Bakanlık Komiserinin bulunmasına ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imzalanmı olmasına balıdır. 12.lan: Bu maddede irkete ait ilanların ve genel kurulun toplantıya çarılmasına ait ilanların ne surette yapılacaına ilikin düzenlemelere yer verilir. 13.Hesap Dönemi: irketin hesap dönemi ile ilgili düzenlemeler bu maddede de yapılır.irketin ilk hesap dönemi de belirtilir.lgili deftardarlıktan izin alınması kaydıyla özel hesap dönemi seçilebilir. 14.Kar ın Tespiti ve Daıtımı: irketin karının daıtımına ilikin esaslar ve artlar ile irket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkındaki düzenlemeler bu madde de yer alır. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeden baka, hissedarlara, idare meclis azalarına ve dier kiilere kardan salanacak hususi menfaatler %. Olarak ayrı ayrı belirlenir.kurucu senedi sahiplerine %10 dan fazla kar payı ayrılamaz. 15.Kanuni Hükümler: Anasözleme ile düzenlenmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanacaı belirtilir. KURULU ZN: 4884 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ç Ticaret 2003/3 sayılı Teblile belirlenen, Banka, Sigortacılık, Döviz Büfesi, Finansal Kiralama, Factoring, Umumi maazacılık, Holdingler, Serbest Bölge Kurucusu ve leticisi, Sermaye Piyasası Kanununa Tabi ve Halka Açık, 17

18 Özel finans kurumu, irketlerin kuruluunda Bakanlıa müracaat edilerek izin alınması gerekmektedir.bunun dıında kalan anonim irketler için Bakanlık izni kaldırılmıtır. TESCL VE LAN: Anonim irketlerin kurulu ilemleri ana sözlemenin notere tasdik ettirildii,yukarıda sayılan irketlerde Bakanlıktan izin alındıı tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluunda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilmesi ile tamamlanır. ANONM RKETLERN KURULU TESCLNDE STENEN BELGELER: 1 Adet Ticaret Sicili Memurluuna Hitaben Dilekçe 1 Adet Taahhütname 1 Adet Oda Kayıt Beyannamesi(Daktilo ile Dolacak.) 4 Adet irket Bildirim Formu 2 Adet Anasözleme 1 Adet irket ortaklarına ait Nüfus Cüzdan Sureti veya Noter onaylı fotokopisi 1 Adet irket ortaklarına ait kametgah belgesi GENEL: ANONM RKETLERDE ANASÖZLEME DEKL LEMLER Ana sözlemede yapılan her türlü deiiklik Türk Ticaret Kanunu anlamında ana sözleme deiikliidir.bu da ana sözlemeye yeni hüküm/hükümler konulması;var olan bir hükmün kısmen veya tamamen çıkarılması yahut içeriinin yada ifadesinin deimesi eklinde görülür. Ana sözlemeyi deitirmeye yetkili olan organ genel kuruldur.bu genel kurulu münhasır nitelikteki yetkilerindendir.onun için yetki baka bir organa veya kiiye devredilemez ; devredilmi gibi sonuç douracak ilemlerde bulunulamaz.genel kurulun bu yetkisi çeitli genel ilkelerle ve bakalarını yetkileriyle sınırlandırılmıtır. Bunlar öyle sıralanabilir: a)ç Ticaret 2003/3 sayılı Teblile belirlenen irketlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlıının izni, 18

19 b)müktesep haklar (pay sahiplerinin bu sıfatla sahip oldukları müktesep haklarda rızaları olmaksızın hiçbir deiiklik yapılamaz. (TTK. Madde 385) c)emredici yasa ve ana sözleme hükümleri ile dürüstlük kuralları (Genel kurulun alacaı ana sözlemeyi deitirmeye yönelik karar emredici yasal hükümlerine,ana sözlemeye ve dürüstlük kuralarına aykırı olamaz). Aksi halde iptal yada aır bir müeyyide ile karılanır. d)mtiyazlı pay sahiplerinin hakları (Ana sözleme deiiklii imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal ediyorsa, onların özel kurullarının onayı arttır. (TTK. Madde 389 ve391) Çeitli sebepler ana sözlemenin deimesini zorunlu kılabilir.türk Ticaret Kanunu önce genel sözleme deiikliini düzenlemi (TTK. Madde ) na ilikin hükümleri öngörmütür. Genel sözleme deiikliine ilikin maddeler hem genel kurulun yetkilerinin sınırlandırılmasına ilikin hükümleri, hem de deitirme usul ve ilem sırasını kapsamaktadır. ANA SÖZLEME DEKL LEMLER: a)yönetim kurulunca deiiklik metninin hazırlanması; deiiklik metinlerinin deien madde veya maddelerin eski ve yeni eklini ihtiva edecek ekilde hazırlanmalı ve irket kaesi altında imzaya yetkili kii/kiilerce imzalanması gerekir. b)deiiklik metinlerinin yönetim kurulunca karara balanması, c)ç Ticaret 2003/3 sayılı Teblide belirlenen anonim irketlerde, ana sözleme deiiklii için izin alınması, d)deiikliin Genel Kurulda Karara balanması; ç Ticaret 2003/3 Sayılı Teblide belirlenen irketlerde Bakanlık izninin alınmasından, dier irketlerde ise yönetim kurulunca deiiklik metinleri hazırlandıktan sonra,usulüne uygun olarak toplanan genel kurulda kanun ve ana sözlemede öngörülen nisaplarla deiikliin karara balanması gerekir. Genel kurul Bakanlıktan izin alınan metni aynen kabul edebilecei gibi bu metinde deiiklik yapabilir. Bu durumda yeniden Bakanlıın onayına bavurulur. Böyle bir bavuru da dilekçede keyfiyet belirtilerek genel kurul karar alınması gerekmemektedir. e)sermaye azaltılmasında Mahkemeden Sermayenin azaltılmasına ramen irket alacaklıların haklarını tamamen karılayacak ekilde aktif miktarların bulunduuna dair 3 bilirkii tarafından hazırlanmı rapor ve mahkeme kararı ç Ticaret 2003/3 Sayılı Teblide belirlenen irketlerde Bakanlık izninin alınmasından, dier irketlerde ise yönetim kurulunca deiiklik metinleri hazırlandıktan sonra, usulüne uygun olarak toplanan genel kurulda kanun ve ana sözlemede ön görülen nisaplarla deiikliin karara balanması gerekir.genel kurul 19

20 Bakanlıktan izin alınan metni aynen kabul edebilecei gibi bu metinde deiiklik yapabilir. Bu durumda yeniden Bakanlıın onayına bavurulur. Böyle bir bavuruda dilekçede keyfiyet belirtilerek genel kurul kararının bir örnei ile yeni duruma uygun hazırlanacak deiiklik metinleri Bakanlıa verilir. Bakanlık izninden sonra yeniden genel kurul kararı alınması gerekmemektedir. f) mtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Kararı; Ana sözleme deiiklii için Genel Kurulda alınan karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda verecekleri bir karar ile onaylamalıdırlar. (TTK. Madde 389) irkete muhtelif imtiyazlara sahip payların mevcudiyeti halinde esas sermaye artırımına ilikin Genel kurul kararlarının her halükarda imtiyazlı pay sahiplerinin özel toplantısında verecekleri kararla onaylamaları arttır.arttırma kararının imtiyazlı payların sahiplerinin haklarını ihlal edici nitelikte olup olmadıkları aratırılamaz. (TTK. Md.389) g) Deiikliin Tescil ve lanı; Ana sözleme deiiklii ilemleri keyfiyetin ilgili Ticaret Sicili Memurluunda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesiyle tamamlanır. Sermaye azatlımın da anonim irketin esas sermayesi hiçbir suretle Yeni Türk Lirasından aaı indirilemez. (TTK. Madde ) irket alacaklılarının haklarının tamamen karılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduunun tespitine dair mahkemece tayin edilecek üç bilirkii tarafından verilecek müterek bir rapor olmadıkça sermaye azatlımı yapılamaz. ANA SÖZLEME DEKLK TESCLNDE STENEN EVRAKLAR: 1. 1 Adet Ticaret Sicil Memurluuna Hitaben Dilekçe 2. 2 Adet Genel Kurul Tutanaı 3. 1 Adet Hazirun cetveli 4. 1 Adet Gündem Metni yada Çarı Gazetesi 5. 3 Adet Tadil Metni 6. 1 Adet Bilirkii Raporu ve Mahkeme Kararı (Sermaye azatlımın da veya sermaye artırımında ayni sermaye konuyor ise.) 7. 2 Adet Deiiklik hususunda Yönetim Kurulu &dare Meclisi Karar Sureti (noter tasdikli) 8. 2 Adet sermaye artırımında itirak edenler cetveli (sermaye artırımı varsa) 9. 1 Adet Mali Müavir Raporu (Re sen Tespit zaptı) (sermaye artırımı varsa) Adet Seçim Varsa Görev Bölümü Yetki Karar Sureti(Daktilo ile Noter tasdikli) Adet Bu Karara stinaden irket Namına mza Beyannamesi er Adet Yeni Giren Ortak Varsa Resimli Nüfus Sureti ve kametgah l Muhabiri Adet Gazete ilan Bedeli Makbuzu 20

LİMİTED ŞİRKETLER. Ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz. (TTK 504)

LİMİTED ŞİRKETLER. Ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz. (TTK 504) LİMİTED ŞİRKETLER Limited şirket iki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete Tarihi/No:06.03.2003/25175 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2003/3)

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Zile Ticaret ve Sanayi Odası LĠMĠTED ġġrket Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa)

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa) F-38/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

/164 ÖZET :

/164 ÖZET : 01.12.2009/164 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 7.8.1996 tarihli ve 22720

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI 2014 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması Varsa Şirkete Sermaye Olarak Konulacak Varlıkların Değerlemesinin

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR:

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Tescil talepnamesi 2 adet (Noter)asıl -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet -Yerleşim

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 GÜN HİZMET BEDELİ

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 2-Biri noterce onaylı asıl imzalı, 2 adet noter onaylı suret olmak üzere 3 adet anasözleşme (Yabancı sermayeli

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 2 ŞAHIS KURULUŞU KURULUŞU *Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı

Detaylı

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. Sirküler No: 2016-99 Sirküler Tarihi: 06.12.2016 Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

2012 Yılı Ücret Tarifesi

2012 Yılı Ücret Tarifesi 2012 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2012 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN)

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü nden talep edilen belgelere ait harçlar ve oda ücretleri 2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) BELGE ADI HARÇ MİKTARI Sicil Tasdiknamesi Yetki Belgesi (Tapu Müdürlüğü için Alınan

Detaylı

2013 Yılı Ücret Tarifesi

2013 Yılı Ücret Tarifesi 2013 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2013 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ 2Ticari Unvan ve İmza Tescili Beyannamesi

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ANONİM ŞİRKET opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 16.11.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI SAYI: 2012/124 ÖZET: Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Anonim ve Limited

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır.

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır. YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMASI Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin Türkiye de şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri için,

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No 1996-41 TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER İSTANBUL ÖNSÖZ Türk Ticaret Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın,

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, ortaklığın adını ve sınırlı sorumlu ortaklık kelimeleri veya

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Şirketlerde kuruluş işlemleri, kar ve zararın dağıtılması sermaye değişiklikleri, tasfiye, iki şirketin birleştirilmesi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerine

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

*** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

*** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ: 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) (2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.) 2. Biri noterce onaylı asıl

Detaylı

ANONİM ŞİRKET jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

ANONİM ŞİRKET jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Kuruluş (Gerçek Kişi ve Şubeleri) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Dilekçe ( 1 adet) 2- Noter tasdikli imza beyannamesi(1 adet asıl) 3-Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfustan 1adet asıl) 4-

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ İŞLETME KAYDI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Vergi Levhası Fotokopisi 2. Esnaf Sanatkarlardan Kaydı Yoktur Belgesi 3.

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ

RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ 1. GÖREVİN DAYANAĞI 31/03/2009 tarihinde yapılan IV. İstatistik Konseyi 2009 Toplantısında

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı