Daniel Georges Rigal: Türkiye Büyük Bir Pazar. Hedefimiz % 17 Büyüme. Kiralama Büyük Kolayl k. Dosya: kame Araç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daniel Georges Rigal: Türkiye Büyük Bir Pazar. Hedefimiz % 17 Büyüme. Kiralama Büyük Kolayl k. Dosya: kame Araç"

Transkript

1 TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :40 Temmuz 2008 FleetCorp Operasyon Direktörü brahim Tan: Hedefimiz % 17 Büyüme Fransa Araç Kiralamac lar Ulusal Federasyonu ve Operasyonel Araç Kiralama Firmalar Birli i Genel Sekreteri Daniel Georges Rigal: Türkiye Büyük Bir Pazar Servier laç ve Araflt rma A.fi. Finansman ve dari fller Direktörü Tahir Sualp: Kiralama Büyük Kolayl k Ford Kuga Renault Koleos Lancia Delta Skoda Superb Dosya: kame Araç

2

3 SEKTÖRÜMÜZ HALEN BÜYÜK B R POTANS YEL BARINDIRIYOR editör ÖNDER ERDEM TOKKDER Yönetim Kurulu Baflkan Dergimizin yeni say s yla tekrar sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu say da da yine ilgiyle okuyaca n z konu ve konuklarla buluflturuyoruz sizleri. Ülkemizde araç kiralama sektörü son y llarda büyük bir geliflme göstermesine karfl n halen çok büyük bir potansiyel bar nd rd herkes taraf ndan bilinen bir gerçek. Özellikle Avrupa ülkeleri ile k yasland nda pazar m z n büyüklü ü daha net anlafl l yor. Son y llarda ülkemiz araç kiralama sektörüne yabanc firmalar n gösterdi i büyük ilgi de bunun bir kan t. Buradan hareketle dünyaca ünlü otomotiv markalar n n anavatan ve oto kiralama sektörünün büyüklü üyle öne ç kan Fransa ya uzand k. lerleyen sayfalarda Fransa Araç Kiralamac lar Ulusal Federasyonu ve Operasyonel Araç Kiralama Firmalar Birli i Genel Sekreteri Daniel Georges Rigal in Fransa araç kiralama sektörünün geliflimi ve Türk pazar hakk ndaki görüfllerini bulacaks n z. Bizimkisine benzer bir geliflme gösteren Fransa, sizlere pazar m z n gelece i ile ilgili fikirler verecektir. Geçti imiz ay içerisinde otomotiv endüstrisinde radikal olarak de erlendirilebilecek bir uygulama de iflikli i hayata geçti. Bu konu ile ilgili yapt m z inceleme, yararl bir bak fl olacakt r. Dergimizin bu say s ndaki bir di er konu umuz da FleetCorp Operasyon Direktörü brahim Tan. Ayn zamanda yönetim kurulu üyemiz olan brahim Tan ile görev yapt kurum ve sektöre bak fl aç s n konufltuk. Tabii ki iflimizin en önemli partneri müflterilerimiz Servier laç ve Araflt rma A.fi. nin Finansman ve dari fller Direktörü Tahir Sualp e kurumunun neden araç sat n almak yerine kiralama yapt n sorduk. Bir de sektörün ilgisini çekece ini düflündü ümüz dosya konumuz var: kame Araç Temini. Çeflitli üyelerimize ikame araç konusundaki uygulamalar n sorduk. lgiyle okuyaca n z tahmin ediyorum. Birçok di er konu ile birlikte keyifli ve faydal bir içerik sizleri bekliyor. Sayg lar mla,

4 Ç NDEK LER Sahibi Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i ad na Önder ERDEM Genel Koordinatör (Sorumlu) Nora KARAKAfi PAfiALI Yay n Kurulu Önder ERDEM Bahad r GÖREN Nora KARAKAfi PAfiALI Müfit MET N O uz PETORAK Kamuran fiafimaz brahim TAN Aytekinhan YILDIRICI lhan YILMAZ Yay n Haz rl k Yay n Koordinatörü Suat NAZARO LU Yaz flleri Burak YURDANUR Alp ARSLAN Levent BALCI Foto raf Editörü Necat NAZARO LU Grafik Tasar m Cüneyt KALKAN Reklam Grup Baflkan Nur ALTI Reklam Rezervasyon Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Ortak letiflim Tan t m Paz. Ltd. fiti. Ö retmen Haflim Çeken Cad. Ceceli fl Merkezi No: 15 Kat: 3 Fulya - fiiflli / stanbul Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Bask Umur Bas m ve K r. San. ve Tic. A. fi. Tel: 0 (216) SÖYLEfi brahim Tan: Hedefimiz % 17 Büyüme DOSYA kame Araç ARAÇ TANITIM Ford Kuga DOSYA Daniel Georges Rigal: Türkiye Büyük Bir Pazar ARAÇ TANITIM Lancia Delta KLAS K Kiral k Klasikler Yay n Türü Ulusal Süreli Yay n. ki ayda bir yay mlan r. Tüm Oto Kiralama Kurulufllar Derne i Leylak Sok. Murat fl Merkezi B Blok K: 5 D: 20 Mecidiyeköy - fiiflli / stanbul Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) Rent A Car Dergisi T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Foto raf ve bilgilerin kullan m hakk Rent A Car Dergisi ne aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz SÖYLEfi Tahir Sualp: Kiralama Büyük Kolayl k ARAÇ TANITIM Renault Koleos ARAÇ TANITIM Skoda Superb KÜLTÜR SANAT Say : 40 / Temmuz 2008

5 SEKTÖRDEN BAYLAS OTOMOT V GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE MÜF T ATASEVEN ATANDI Bayraktar Holding bünyesinde yer alan ve 1995 y l ndan bu yana Citroën markas n n binek ve ticari modellerinin Türkiye genel distribütörlü ünü gerçeklefltiren ve 42 bayisiyle hizmet veren Baylas Otomotiv A.fi. Genel Müdürlü üne Müfit Ataseven atand. Müfit Ataseven 1978 y l nda Paris Renault da bafllad otomotiv hayat na, 1982 y l nda Türkiye'ye döndükten sonra OYAK ta devam etti y l nda tekrar Paris'e dönen Müfit Ataseven, Renault da s ras yla Ticaret Direktörlü ünde Bayi Operasyonlar Müdürü, Pazarlama ve Fiyatland rma Direktörü, Le Havre Renault fiube Müdürü, Paris Renault Uluslararas Operasyonlar Baflkanl Türiye Temsilcisi olmak üzere üst düzey yönetici olarak görev yapt y l nda Türkiye ye dönen Müfit Ataseven, 2003 y l na kadar Renault Mais te Ticari Genel Müdür Yard mc s olarak görev yapt. Müfit Ataseven, 2003 y l nda TOFAfi Ticari Grup Direktörü olarak Koç Grubuna kat ld y l na kadar bu görevini sürdüren Müfit Ataseven, 2006 y l ndan bu yana, Otomotiv Yetkili Sat c lar Derne- i OYDER in Genel Koordinatörlük görevini sürdürüyor ve ayn zamanda Galatasaray Üniversitesi nde ö retim görevlisi olarak görev yap yordu Ankara do- umlu olan Müfit Ataseven, evli ve iki çocuk babas. Müfit Ataseven, çok yi derecede Frans zca, Almanca ve ngilizce biliyor. BUDGET YEN BAY L KLERLE BÜYÜMEY HEDEFL YOR Araç kiralama alan nda dünyan n önde gelen firmalar ndan olan Budget, Türkiye çap ndaki ofislerine yenilerini ekliyor. Bu amaçla, Samsun, Gaziantep, fianl urfa, Diyarbak r, Konya, Nevflehir, Kocaeli, Çanakkale, Kemer, Alanya, Çeflme, Fethiye, Marmaris, Kufladas, Side, Ayval k, Bodrum, Bursa ve Van'da bayilikler verecek olan Budget, yeni bayilerle birlikte 2008 y l sonuna kadar ofis say s n 30'a ç karmay, 5 y ll k süreçte ise, 47 ofis ve adetlik bir araç park oluflturmay hedefliyor. FIORINO YA EN Y YEN VAN ÖDÜLÜ 8>9 ngiltere de sat fl na geçti imiz hafta bafllanan Fiat Fiorino, filo araçlar konusunda uzman dergisi ngiliz Fleet World taraf ndan, y l n yeni ticari arac seçildi. Arac n al m maliyetinin yan s ra iflletme giderlerini de önemle takip eden ve flirketlerin kârl l klar konusunda yol gösterici rol oynayan Fleet World, her y l iflletmeler için kârl ifl orta olan araçlar seçiyor. Sadece ticari araçlara yönelik filo araçlar dergisi editörü John Kendall, Fiat Fiorino nun pazara sunulmas, Fiat-PSA aras nda 30 y ld r yürütülen hafif ticari araçlar ifl birli inde tamamen yeni bir sayfa aç yor. Fiat Fiorino, 610 kg lik yük kapasitesi ve litrelik bagaj hacmiyle, küçük ticari araçlar s n f nda mükemmel bir kombinasyon sa l yor. dedi.

6 SEKTÖRDEN KUMHO TIRES fiov YAPTI Kumho Türkiye taraf ndan organize edilen Kumho UHP (Ultra High Performance) Günü 4 Haziran 2008 tarihinde Körfez Yar fl Pisti nde gerçeklefltirildi. Kumho Tires taraf ndan organize edilen UHP Günü nde, Türkiye de ilk kez sergilenen smoke tire performans ve drift show büyük ilgi gördü. Kumho Tires flirketinin Türkiye deki en iyi performans grubu sat fl oran na sahip bayileri ve Ortado u daki birçok baflar l sat fl bayisinin kat ld organizasyonda, kat l mc lar Kumho XVG nin farkl markalardaki rakipleri ile karfl laflt rmal test etme imkan n ve patlama sonras 80 km/s h zla km gitmeyi sa layan Kumho Runflat lastiklerini de yak ndan tan ma f rsat n buldular. TO'DAN VDF'YE ALTIN PLAKET Otomotiv finansman n uzman kuruluflu Vdf, 2007 y l nda ödedi i YTL'lik kurumlar vergisi nedeniyle stanbul Ticaret Odas taraf ndan en prestijli ödül olarak de erlendirilen Alt n Plaket ile ödüllendirildi. Alt n Plaket almaktan dolay büyük mutluluk duyduklar n belirten Vdf Genel Müdürü Kemal Ören, "Vdf olarak üzerimize düflen vergi sorumlulu umuzu eksiksiz yerine getirmifl olman n huzuru içindeyiz. Bu ödülün bize katt motivasyon ile önümüzdeki y l da ayn baflar y yakalamak en büyük hedefimizdir." dedi. AUDI A3 B R M LYONA ULAfiTI Audi nin lüks kompakt s n ftaki temsilcisi Audi A3 ün ikinci neslinin bir milyonuncusu geçti imiz günlerde Almanya Ingolstadt taki fabrikada üretilerek müflterisine teslim edildi. lk olarak 2003 y l nda 3 kap l ve 5 kap l hatchback karoser formlar yla sat fla sunulan ikinci nesil Audi A3, böylece bir milyon adeti aflan üretimiyle firman n oldu u kadar lüks kompakt s - n f n en baflar l otomobili unvan n da elde etmeyi baflard. Her gün 800 adet Audi A3 modelinin üretildi i Ingolstadt daki fabrikaya ek olarak 2007 y l ndan bu yana Audi nin Brüksel deki fabrikas nda da Audi A3 Sportback montaj gerçeklefltiriliyor. 10>11

7 SEKTÖRDEN AVEK OTOMOT V DE ARAÇ BAKIM VE TAM R NDE 18 AY TAKS T! Volkswagen, Audi ve Seat yetkili sat c ve servisi Avek, arac n bak m ve tamir için getiren müflterilerine sundu u sinema salonu, kuaför ve bilardo gibi sosyal imkanlar n yan nda stanbul un neresinde olursa olsun müflterilerinin arac n istenen adresten al p, bak m n yapt ktan sonra istenilen adrese teslimini sa l yor. Bu hizmet için hiçbir ücret talep etmeyen Avek, araç bak m ve tamir hizmetlerinin bedelini taksitle ödemek isteyen müflterisine de 18 aya kadar taksit yapma imkan sa l yor. SHELL ECO-MARATHON DA TÜRK RÜZGARI Shell in 23 y ld r tüm Avrupa genelinde lise, teknik lise ve üniversite ö rencilerine yönelik düzenledi i ve onlara gelece in en az yak tla en fazla yol alan otomobillerini bugünden üretmelerine imkan sunan Shell Eco-marathon Yar flmas nda bu y l Türkiye rüzgar esti. 3M in malzeme sponsoru olarak destek verdi i Sakarya Üniversitesi nin Hidrojen otomobili Sahimo Mekano, 1 litre yak tla 453 km. yol kat ederek flehir arabalar kategorisinde 3. oldu. Avrupa Shell Ecomarathon yar fl May s tarihlerinde Fransa n n Nogaro Pisti nde gerçekleflen yar flta 12 tak m ile birlikte finale kalan Sahimo Mekano, son gün yap lan final yar fllar nda Hollanda ve Norveç ekiplerinin ard ndan yar fl 3. s rada tamamlad. DECAR'DAN DO SEA&M LES CLUB ÜYELER NE ÖZEL FIRSATLAR Dedeman Turizm Yat r mlar A. fi. (DTY), yine bir Dedeman kuruluflu olan Decar Rent a Car ve stanbul Deniz Otobüsleri ( DO). DO Sea & Miles Club üyelerinin Dedeman otellerinde konaklamalar veya Decar'dan araç kiralamalar halinde kazanacaklan indirim ve mil puanlara iliflkin anlaflma imzalad lar. Anlaflmaya göre, Decar'dan araç kiralamalarda yüzde 25 indirim f rsat DO Sea & Miles Club kart sahiplerinin olacak. Sea & Miles Club üyeleri, ayn zamanda konaklama ve araç kiralama için mil puan kazanacaklar. Bahsi geçen mil puan konaklama ve araç kiralama bafl na verilecek. Konaklaman n ve kiralaman n süresi dikkate al nmayacak. 12>13

8 SEKTÖRDEN YILIN EN BÜYÜK F LO SATIfiI Fiat Auto ve Koç Holding in ortak çal flmas yla Tofafl Bursa Fabrikas nda üretilen Fiat Linea n n; Türk ilaç sektörünün önde gelen firmalar ndan brahim Ethem Ulagay laç Sanayi ye DRD Derindere Filo Kiralama arac l yla yapt 800 adetlik Fiat Linea 1.3 Multijet Dynamic sat fl teslimat töreni geçti imiz cumartesi günü Birmot Beylikdüzü nde gerçeklefltirilirken, araçlar efl zamanl olarak Türkiye nin 17 noktas nda firma yetkililerine teslim edildi. Tofafl n Birmot ile beraber, y llard r birlikte çal flt ve kuvvetli bir ifl birli i içinde oldu u DRD Derindere Filo Kiralama üzerinden uzun dönem kiralama yoluyla gerçeklefltirdi i bu sat fl, 2008 y l nda gerçeklefltirilen en büyük filo sat fl niteli i tafl yor. Tofafl taraf ndan üretilen ve dünya çap nda baflar sa layarak ad ndan övgüyle söz edilen Fiat Linea n n bu dev filo sat fl y l sonuna dek 800 adedi bulacak. Tasar m Fiat Style Center tesislerinde yap lan fl k ve dinamik çizgilere sahip Fiat Linea n n d fl görünüflüyle uyum sa layan iç hacminin tasar m na da en az d fl çizgiler kadar özen gösterildi. Dev sat fl dolay s yla gerçeklefltirilen ve Tofafl, Birmot, DRD Derindere Filo Kiralama ve brahim Ethem Ulagay laç Sanayi temsilcilerinin birer teflekkür konuflmas yapt klar törenin ard ndan 600 adet Fiat Linea Multijet Dynamic, brahim Ethem Ulagay laç Sanayi nin dev araç filosuna kat ld. MASERATI GRANTURISMO BURSA DA Yeni GranTurismo, 14 Haziran 2008 de Maserati Roadshow 2008 in ikinci aya olan Bursa Bamboopark ta merakl lar yla bulufltu. FerMas n distribütörlü ünü yapt Maserati, Haziran 2008 de zmir ile bafllad Türkiye turuna Bursa daki Maserati tutkunlar ile devam ederken Maserati tutkunlar, gün boyunca, dünyaca ünlü tasar m flirketi Pininfarina imzal GranTurismo otomobilleri kullanma zevkine eriflti. 14>15

9 GÜNDEM ÖTV KANUNU NDAK DÜZENLEME KAMPANYALARI SINIRLAYACAK Otomotiv sektörü yetkilileri Bakanl n düflük fatural sat fllar n önüne geçerek kay t d fl sat fl engelleme amac yla uygulamaya sokaca asgari vergi uygulamas n kampanyalara darbe olarak tan ml yor. ÖTV Kanunu nda yap lmas öngörülen de ifliklik paralelinde Maliye Bakanl nca haz rlanarak TBMM ne sevk edilen yasa tasar s meclisin 4 Haziran 2008 tarihli oturumunda kabul edildi. TBMM nde tamamlanan görüflmelerden sonra kanun tasar s n n 12. Maddesinin 1 no.lu f kras n n sonuna afla da sunulan paragraf n eklenmesi kabul edildi. d) 12 nci maddesinin (1) numaral f kras n n sonuna afla daki paragraf eklenmifltir. (II) say l listedeki mallardan al nacak vergi, mükellefin bu mal al fl bedeli üzerinden, mal n tabi oldu u orana göre hesaplanan vergi tutar ndan az olamaz. thalatç - lar n al fl bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma de- er vergisi matrah esas al n r. Verginin al fl bedeli üzerinden hesapland durumlarda, mükellefin mal teslim tarihine kadar bu mal mükellefe teslim eden taraf ndan yüzde 10 a kadar yap lan indirimler al fl bedelinden de indirilir. TBMM nde yasalaflma evresi tamamlanm fl olan tasar Say n Cumhurbaflkan n n onay ve Resmi Gazete de yay m sonunda yürürlü e girecek. Otomotiv sektörü yetkilileri Bakanl - n düflük fatural sat fllar n önüne geçerek kay t d fl sat fl engelleme amac yla uygulamaya sokaca asgari vergi uygulamas n kampanyalara darbe olarak tan ml yor. Sektör temsilcileri, uygulaman n en çok ÖTV oran yüksek olan binek otomobil sat fllar n vuraca n söylüyor. Yeni düzenlemeye göre otomobil ve ticari araç sat fllar nda ödenmesi gereken ÖTV, bayinin al fl bedeli üzerinden arac n tabi oldu u orana göre hesaplanan vergiden az olmayacak. Sat c lar, ürün bedeli 100 birim olan bir araca en fazla yüzde 10 indirim yapabilecek. Yani yüzde 50 indirim bile yapsa ÖTV oran n 90 birim üzerinden ödeyecek. Türkiye de halen otomobil sat fllar nda motor hacmi cc yi geçmeyen araçlar için yüzde 37, cc ile cc aras nda motor hacmi olanlar için yüzde 60 ve cc den fazla olanlar için yüzde 84 ÖTV ödenmekte. Maliye Bakanl yetkilileri ise konuyla ilgi olarak binek ve ticari araç sat fllar nda baz yetkili sat c lar n distribütör veya ithalatç firmadan ald klar araçlarda büyük indirimler yapt klar n söyleyip ÖTV kayb na sebep olduklar n ve yeni uygulamayla bayilerin fiyatlarda oynama serbestisini azaltarak kay t içili e gidilece ini belirtiyorlar. 16>17

10 SÖYLEfi HEDEF M Z % 17 BÜYÜME Bu y l için tüm Türkiye operasyonel kiralamada pazar art fl beklentisi % 15 gibi ama FleetCorp olarak bizim beklentimiz % 17 büyüme hedefine ulaflmakt r. brahim Tan 18 y ld r otomotiv sektörünün içinde. Makina mühendisi olan Tan, kariyerine 1990 y l nda BMC Nissan ile bafllang ç yapt ktan sonra MG Rover ve hemen arkas ndan da Ford Europe ta devam eder. fli gere i ailecek Budapeflte ye tafl nmas gerekince karar vermek durumunda kalan Tan, Türkiye de kalmay tercih eder. brahim Tan 2007 y l n n Eylül ay ndan itibaren FleetCorp Operasyon Direktörlü ü görevini sürdürüyor. Otomotiv ana sanayiinden sonra operasyonel kiralama sektörüne geçiflinizi nas l de erlendiriyorsunuz? Sektör beklentilerinizi karfl lad m? Hiç piflman olmad m. Operasyonel kiralama iflinin bu kadar heyecan verici olaca n, benim bu ifle bu kadar k sa sürede adapte olaca m aç kcas bafltan kestiremedim. fl hayat m, 18 y l boyunca sat fl sonras hizmetlerinde geçti. Operasyon da sat fl sonras yla ço u konuda benzeflti i için zorluk çekmedim. Bu da ifli daha çok sevmemi sa lad. Tabi burada en büyük flans m, devir ald m tak m güçlüydü. Bu bak mdan, gerekli baz de iflikliklerin gerçeklefltirilmesiyle bu günkü güçlü yap m za kavufltuk. Karar vermenizde sizinle çal flmak isteyen firman n FleetCorp olmas n n bir etkisi var m? O dönemde birikimlerimi sat fl sonras nda kullanabilece im alternatifler de araflt r yordum. Aç kças FleetCorp un % 75 inin yabanc bir kurum olan TII firmas na ait olmas tabii ki bir etkendi seçimimde. Hem TII Grubu nun çok güçlü olmas hem de Türk hissedarlar n da hakikaten iflin ehli insanlar olmas bu markay seçmemde etkili oldu. FleetCorp un Türkiye deki konumu ve bu seneki hedefleri nedir? Hacimlere bak l rsa flu anda ikinci konumda gibi görünüyoruz. Tabii burada beyan edilen rakamlar önemli. Herkesin beyan etti i rakamlar do ruyu ifade ediyor mu? Burada önemli olan do rudan müflteriye teslimat yap lm fl ve kontrat devam eden araçlar n adetidir. Yoksa havuzunda bekleyen araçlar ya da sto unda bekleyen araçlar buna dahil edersen bu gerçek bir rakam olmaz. Bizim sto- umuzda bekleyen bir tane araç yoktur. fiu anda civar arac m z musterilerimizin kullan m ndad r. Tahmin ediyorum, flu anki k sa dönem ve uzun dönem araç toplam bin civar nda oldu- una göre bizim pazar pay m z k sa dönem kiralamalar bu adetten düflersek yaklafl k % 12 lere oturuyor. Tabii ki hedefimiz daha yukar lara ç kmak. Fleet- Corp her zaman pazar pay n n öngördü- ünün üzerinde bir hedef belirler. Bu y l için tüm Türkiye operasyonel kiralamada pazar art fl beklentisi % 15 gibi ama FleetCorp olarak bizim beklentimiz % 17 büyüme hedefine ulaflmakt r. fiu anki müflteri profiline bakarsak, FleetCorp a rl kl olarak hangi sektörlere hizmet veriyor? Yurt d fl bu sektör verilerine bak ld nda hemen hemen eflit a rl k vard r. Fakat bizim portfoyümüzde a rl kl olarak ilaç sektörü bunu g da, finans, kimya ve petrol sektörü izliyor. Ticari araç kiralama konusuna nas l bak yorsunuz? Ticari araç kiralama flu anda Türkiye de büyük bir sorun. Çünkü uzun dönem operasyonel kiralama firmalar maalesef mevzuatta tan ml de il. Tan ml olmad n z 18>19

11 SÖYLEfi durumda da sahada olas kontrollerde cezai müeyyidelerle karfl karfl ya kal yorsunuz. Bir örnek olmas aç s ndan flunu aktarabilirim. Tafl mac lara yönelik olarak al nmas gereken K Belgelerini tafl yan s fat m z bulunmamas nedeniyle yürürlükteki mevzuatlara göre biz alam yoruz. Bu belgeleri uzun dönem kiraya verdi- imiz kurumlar, mevzuata göre iflleten ve tafl yan olmalar na ra men, uzun dönem araçlar n özmal olarak kabul edilmemesi nedeniyle bu s fatlarla alam yorlar çünkü ruhsat kendi ad na kay tl de il. Bu belgeler iki taraftan da al namad için a r para cezalar na maruz kal yoruz. Kanundaki bu boflluk tahmin ediyorum di er operasyonel kiralama firmalar n da ister istemez hafif ticari ve ticari araç kiralamaktan uzak tutuyor. Bu konuda TOKKDER in giriflimlerinden bahseder misiniz? Dernek olarak en son 2 hafta once yine ilgili bakanl a yeni yönetim kadrosu olarak ziyaretimiz oldu ayr ca son 4 ay içerisinde benim de Ankara ya Bakanl a üç ziyaretim oldu. Bu konuda hakl oldu umuz biliniyor ve gerekli çal flmalar yap - l yor. Çünkü biz ne belgesi sunulursa o belgeleri almak istiyoruz. Ama orta yerde alabilece imiz bir belge yok. TOKK- DER in yönetim kurulunda olmamdan dolay bu sorunun k sa sürede çözümü için sorumlulu um bir kat daha art yor. Kamunun her zamanki gibi mevzuat deste iyle, hem istihdam yaratan hem ekonomiye art de er katan bir sektörün, özellikle de devlet kontrolü alt nda sa l kl geliflimi gerçekleflebilir. Biliyorsunuz flu an kurumsal araç pazar n n yaln zca %10 u operasyonel kiralama ad alt nda faaliyet gösteriyor. Devletimizin düzenleyici rolüne çok acil ihtiyac m z var. Bu ve benzeri durumlar sektördeki yabanc firmalar nas l etkiliyor, Türkiye ye uyum sa lamalar kolay oluyor mu? Türkiye ye uyum sa lamalar çok kolay de il. Bizim flirketimizin CEO su LeasePlan gibi büyük bir kurumdan geliyor. Senelerce yurt d fl nda hizmet yapm fl, Frans z kökenli. San yorum, sektörün yerleflmifl bir mevzuat n n bulunmay fl karfl - s nda, adapte olmakta zorland. flte en son KDV ile ilgili Aral k ay n n son günü ç kan kanun. Bir günde al nan kararlar n bütçelemesini yapmak mümkün de- il. Yabanc lar n Türkiye ye adapte olmalar çok kolay olmayacak. Fakat büyük bir pazar var ve kimse bu pazardan uzakta kalmak istemez. Eskiden finans kurulufllar n n ortakl söz konusuydu. Ama Ticari araç kiralama flu anda Türkiye de büyük bir sorun. Çünkü uzun dönem operasyonel kiralama firmalar maalesef mevzuatta tan ml de il. Tan ml olmad n z durumda da sahada olas kontrollerde cezai müeyyidelerle karfl karfl ya kal yorsunuz. bugün pazara giren yabanc kurumlar A dan Z ye leasing ya da operasyonel kiralaman n ne oldu unu iyi biliyorlar. Dolay s yla onlar n beklentileri finansç lardan farkl. Ben hakikaten seviniyorum yabanc lar n Türkiye pazar na girmesine, rakip olmalar na. Çünkü bu iflin ç tas n yükseltecekler. Pazar n da e itilmesi, yabanc lar n bu e itimde yer almalar gerekiyor. Otomotiv üreticileri ve distribütörlerle olan iliflkileriniz nas l? Filo sat fllar onlar için de hayli önemli. Tüm üreticiler ve distribütörler filolara yak nlar. Ben filoya kesinlikle girmem. diyen bir kurum görmedim. Ama baz firmalar n konuya ne kadar so uk veya s - cak bakt n verilen indirim oranlar na bakarak anlamaya çal fl yorum. Baz kurumlar n indirim oranlar gerçekten çok düflük. Kim olaya ciddi bakarsa onlar kazan yor. Bizim gibi firmalar aç s ndan ise, arac n al m maliyeti ilk planda önemli ama di- er tarafta ikinci el de eri de bir o kadar önemli. E er de er kayb fazla olacaksa mümkün mertebe operasyonel kiralama firmalar o araçlardan uzak kalmaya çal fl rlar.bak m maliyetleri belli, vergi oranlar belli, çok büyük oynamalar olmazsa ikinci el sat fl n ne bedelle yapt n z belli. O bak mdan ikinci eli pazarda tutunmufl olan markalardan filo oluflturmak isteniyor. Kâr ya da zarar belirleyecek olan en önemli etken ikinci eldir. kinci el piyasas Türkiye de birinci el piyasas yla birlikte hareket ediyor. Dönemsel etkilerden, hatta siyasi etkilerden bile çok h zl etkileniyor. Bunun riskini nas l karfl l yor FleetCorp? Bizim araçlar uzun süre elimizde tutma flans m z yok. Ortalama geri dönüfl süresi genelde 36 ay. Dönüfl oldu u ay o araçlar n ikinci el sat fllar n n yap lmas gerekir. Pazar n istikrars z oldu u dönemlerde e er finansal aç dan uygunsa dönen araçlar elde de tutulabilinir. Biz ikinci el araçlar de erlendirmek için de iflik yöntemlere baflvuruyoruz. Aç k art rma firmalar yla çal fl yoruz. Bu ifli profesyonel yapan firmalar var Türkiye de. Online vas tas yla da sat fllar yap yoruz. Bunun yan nda büyük galerilere paket sat fllar da söz konusu oluyor. Her üç yöntemi de uyguluyoruz. Hangisi daha cazipse o alternatifi seçeriz. Bir yandan rekabetten söz ediyoruz di er yandan da % 17 lik pazar pay hedefliyorsunuz. Bu geliflmeyi sa lamak ad na ne tür stratejileriniz var? Halen kurumlar n elinde olup da kiralama yoluna gidilmemifl bin araçl k bir pazar var. Biz de içeride ayr bir yap lanma kurduk, hunter dedi imiz grupta, yeni müflterilere odaklanan çal flma grubumuz var. Sadece yeni müflteri arama, onlarla görüflme, onlarla ifli h zland rma boyutuna getiren farkl bir grup. Hep ayn kitleye odaklanmaktansa hiç kullan lmam fl potansiyeli de erlendirmek daha mant kl. Ayr ca yaklafl k 500 müflterilik portföyümüz var. Bu portföye mükemmel hizmet vermeyi hedeflemifl operasyon faaliyetlerinden söz etmek istersek. Operasyon departman m z üç bölümden olufluyor. Araç sat n alma -ki bu y l sonu hedefimiz araç al m olacakt r. Keza ikinci el sat fl birimi yine operasyonun bünyesindedir. Bu sene e yak n arac n ikinci elden dönüflümü ve bunlar n sat fl söz konusu. Yani arac n hareketi operasyon departman ndan yürüyecek bu sene. SSH, lastik tedarik, arac teslimat -takip operasyon birimi icerisinde yer almaktad r. Burada önemli olan verilen sat fl sonras hizmeti ile müflteriyi memnun etmek ve bunun devaml l n sa lamakt r. Havuzda araç tutmamak size zorluk ç - karm yor mu? kame araç konusunda kaynaklar n z neler? Biz havuzda araç tutmaktan yana de iliz. Hem finansal boyutu hem de müflteriyi memnun edebilme olay n düflündü ünüz zaman bu ifli profesyonel yapan k sa dönem kiralamada iyi bir partner bulup onlardan iki yafl n geçmemifl, kilometreleri i geçmemifl, standartlar taraf - m zdan belirlenmifl olan ayn ya da alm fl oldugu servis seviyesine ba l bir alt segmentteki yeni araçlar müflteriye mutlaka ikame araç olarak tedarik ederiz. kame süreleri seçilen servis seviyesine ba l olarak çok farkl olabiliyor. Bizde üç farkl ürün var: Klasik paket, analiz paketi ve kazan kazan paketi. Bu paketlere ba l dört farkl servis seviyesi var: Bronz, gümüfl, alt n ve VIP servis seviyesi. Her seviyedeki ikame araç süreleri de farkl. Çünkü bunlar n bütçeleri ve fiyatland rmalar seçilen servis seviyesine göre yap - l yor. Servis ve yedek parça konusundaki görüflleriniz nelerdir? Biz servis konusunda biraz hassas bir yap ya sahibiz. Türkiye de yedi bölgeyi kapsayan bir tura ç kt k. Servis adaylar n toplant lara davet ettik. Kurallar m z, flartlar m z sunduk. Afla yukar % 85 e yak n bir dönüfl oldu. fiu anda 500 ün üzerinde servisle yola devam ediyoruz. Biz yapm fl oldu umuz kontratlarda, orijinal parça kullan lmas, arac n periyodik bak mlar n n ayn gün ç kmas, revizyonlar n belli bir günde bitirilmesi gibi kesin periyotlar verdik. Anlaflma flartlar hakikaten iki taraf için de çok detay bazda- 20>21

12 SÖYLEfi d r. Fakat bu detaya inmenin alt nda iki taraf n da sa l kl bir diyalog içinde olmas hedeflenmifltir. Araçlar m zda birinci kalite malzeme istiyoruz. kame parça ya da yan sanayi parça kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu bizim için ekstra maliyet belki ama kullan c n n güvenli i bizim için daha önemli. Servis toplant lar nda üstüne basarak vurgulad k, beklentilerimiz s - ras yla; kalite, h z ve maliyetler. Maliyetleri biz üçüncü kaleme att k. 22>23 Biz ikinci el araçlar de erlendirmek için de iflik yöntemlere baflvuruyoruz. Aç k art rma firmalar yla çal fl yoruz. Bu ifli profesyonel yapan firmalar var Türkiye de. Online vas tas yla da sat fllar yap yoruz. Bunun yan nda büyük galerilere paket sat fllar da söz konusu oluyor. Park n zda araç var ve bunlar n hepsi de kaskoludur muhtemelen. Sigorta da yüksek fiyatlar verilmesi aç s ndan s k nt yafl yor musunuz? Bizim firma olarak slogan m z minimize the fleet cost tur. Yani filo maliyetini minimuma indirmek. Tabii bunu düflünürken kasko gibi ciddi bir olaydan feragat etmeyi hiç bir zaman düflünmedik. Çünkü Türkiye deki flartlarda kaskosuz bir araç düflünemiyorum. FleetCorp olarak kaskodan mümkün mertebe ç kmamay düflünüyoruz. Birçok sigorta kuruluflu da bize karfl pozitif yaklafl mdalar. Buna en büyük etken tabii ki, hasar yönetme becerimiz, bunu da sigorta bölümümüz gerçeklefltirmektedir. Müflterilerimiz her ay, filolar n n güncel kaza raporlar n incelerken, çal flanlar n n sürüfl davran fllar ndan ifl ciddiyetlerini kolayl kla ölçebilmektedirler. Yani firmalar n insan kaynaklar ve sat fl ekipleriyle de ciddi bir ifl birli i içindeyiz. FleetCorp, Türkiye deki durumdan memnun mu? FleetCorp un di er bölgelerde de yap lanmalar var. Uzakdo u da, Ortado u da, Kuzey Afrika da yap lanma çal flmalar var. Onlarla mukayese edince FleetCorp Türkiye olarak hepsinden bir ad m öndeyiz. Hem araç park olarak hem de organizasyon yap s olarak onlara flu anda k lavuzluk yapacak durumday z. Bilgi ifllem sistemi konusunda da çok ilerideyiz. Bilgi ifllem sistemine çok büyük yat r mlar yap ld ; flu anki araç park n n çok üzerinde bir park kald rabilecek bir altyap kuruldu. O bak mdan biz flu anda araç portföyü öz mal olan kurumlara dahi gidiyoruz. Filonuzu yönetmeye aç z, e er arac bizden kiralamayacaksan z yönetimini alal m. diyoruz. fiu an için bu çok yeni bir uygulama, birkaç büyük kurumla görüflmelerimiz sürüyor.

13 DOSYA ARAÇ K RALAMANIN B PLANI: KAME ARAÇ Araç kiralama firmalar kiralama sözleflmelerinde belirtilen süreyi aflan bak m, kaza, h rs zl k vs. gibi durumlar nedeniyle kiralad klar araçlar n kullan m n n kesintiye u ramas hallerinde müflterilerine ikame araç hizmeti vermekteler. Sektörün önde gelen araç kiralama flirketlerinin temsilcilerinden konunun detaylar ve kendi uygulamalar hakk nda bilgi ald k. Müflterilerinize hangi durumlarda ikame araç temin ediyorsunuz? Türkiye nin her yerinde periyodik bak m, ar za veya kaza durumlar nda müflterilerimize ikame araç temin ediyoruz. Ayr ca müflterilere yeni araçlar teslim edilene kadar geçici araç sa l yoruz. Sözleflmelerinizde ne kadar süre içerisinde ikame araç temin edece inizi belirtiyorsunuz? stanbul için herhangi bir saat veya gün fark gözetmeksizin tüm kullan c lara an nda ikame araç temin ediyoruz. Di er flehirlerde 3 saati geçmeyen k sa süreli bak m ve ar za durumlar nda araç temin etmiyoruz. Kaza durumlar nda ise kullan c n n gerekli raporlar eksiksiz olarak taraf m za ulaflt rmas n takiben 24 saat içerisinde araç teslim ediyoruz. kame araçlar temin yönteminiz nedir? stanbul ve yak n çevresi için havuzumuzdaki araçlar kullan yoruz. Di er illerde genelde araç kiralama firmalar ndan ve anlaflmal servislerden araç temin ediyoruz. Kiralama yap yorsan z; çal flt n z kiralama firmas nda ve kiral k araçta arad n z özellikler nelerdir? Öncelikli kriterimiz çal flt m z araç kiralama firmas n n, uluslararas hizmet a olan firmalar n Türkiye temsilcisi olmas. Hizmet kalitesinde belli bir noktaya ulaflm fl olan bu firmalar n flirket içi denetimlerle daha iyi hizmet verebildiklerini görüyoruz. Çok ofisli olmalar, kullan c lara daha k sa sürede ulaflmam z sa l yor. Araçlar n yeni, bak ml olmas, sigortalar n eksiksiz olmas gibi önemli kriterlerde olmazsa olmazlar m z aras nda. Kullan c lara adreslerinde teslim edilmesi, temizliklerinin tam olmas ve depolar n n dolu olarak teslim edilmesi di er isteklerimiz aras nda. Central Car Rental CRM ve Operasyon Direktörü lhan fiat ro lu Yetkili veya anlaflmal servislerden araç temin edebiliyor musunuz? Servis anlaflmalar m zda özellikle istedi imiz ve tercih etti- imiz bir hizmettir. Operasyonumuz içerisinde en önemli maliyet kalemlerimizden birini oluflturan ikame araç temini, çal flt m z servisler arac l ile azalmaktad r. Ayr ca kullan c n n arac serviste kald müddetçe ikame araç hizmetini anlaflmal servislerimiz üzerinden sa lamak operasyon yükümüzü de hafifletmektedir. Bu konuda servislerdeki araçlar nda bizim hizmet kriterlerimize uygun araçlar olmas n sa lamaktay z. Aynen kiral k araç hizmeti ald - m z firmalarda oldu u gibi, araçlar n yeni bak ml, sigortalar eksiksiz ve temiz olmas gerekmektedir. Havuzunuzdaki araçlar toplam filonuzun yüzde kaç n oluflturuyor. Yaklafl k % 6. kame araç temininde temel prensibiniz kullan lan araca muadil araç sa lamak m yoksa model fark olmaks z n geçici süreli araç temin etmek midir? lk ve en önemli prensibimiz kullan c m z n kulland araca muadil bir araç temin etmektir. Hiçbir zaman üst kategori araç kullanan bir müflterimize ekonomi grubu bir araç temin etmiyoruz. Ama ekonomik grup araç kullanana daha üst grupta bir araç temin etti imiz durumlar oluyor. kame araç yönetimi konusunda s k nt lar n z ve sektörden beklentileriniz nedir? kame araç yönetimi kaza halleri d fl nda arac n ar za, onar m süreçlerine ba l yönetildi i için ithalatç ve üretici firmalar n; sat fl sonras nda ürünlerinin arkas nda durmalar ve bu konuda bizim gibi flirketlere destek vermeleri çok önemli. thalatç ve üretici firmalar taraf ndan ikame araç tedarikinin belirli kriterlerde sa lan yor olmas ; bizlerin marka ve ürün tercihimizi belirlemektedir. Onun d fl nda baz lokal günlük kiralama flirketlerinin faaliyetini titizlikle ve uluslar aras hizmet standartlar na uygun flekilde yürüttüklerini gözlemliyoruz. Bu flirketlerin di erlerinden ayr larak; belki TOKKDER deste iyle bir araya getirilip bir zincir yarat labilece ini düflünüyoruz. Böylelikle bizim gibi hizmete önem veren firmalar da; iflini iyi yapan bu flirketleri desteklemifl olacakt r. Sonuçta hepimizin görevi sektörde do ru standartlarla çal flan bir yap oluflturmakt r. 24>25

14 DOSYA DRD Derindere Filo Kiralama Sat fl Sonras Hizmetler Direktörü U ur Kaz m fienyurt Hedef Filo Hizmetleri Operasyon Direktörü Emre Y lmaz Müflterilerinize hangi durumlarda ikame araç temin ediyorsunuz? Muadil (ikame) araç hizmetimiz en genifl anlam yla kiralad m z arac n kullan m n n kesintiye u rad her anda devreye girmektedir. Hasar, bak m - onar m uzamas gibi temel hallerin d fl nda üretici ve distribütörden kaynaklanan gecikme veya müdahale eksikliklerinde bile muadil sistemimiz kullan c m z koruyor. Sözleflmelerinizde ne kadar süre içerisinde ikame araç temin edece inizi belirtiyorsunuz? Genel kural olarak; stanbul, Ankara, Adana, Samsun, zmir, Mersin, Antakya, zmit, Edirne, Tekirda, K rklareli, Trabzon, Manisa, Uflak, Denizli, Çanakkale gibi illerde maksimum 24 saat di erlerinde maksimum 48 saatte ikame araç teslim ediyoruz. Bununla beraber müflterilerimizle sinerjimiz o kadar geliflti ki flekil flartlar sa land takdirde (örne in rapor ve resmi evraklar n haz r olmas gibi) bu süre saatlerle ifade edilecek aral a düflüyor. kame araçlar temin yönteminiz nedir? Prensip olarak bir filo kiralama firmas n n muadil sistemini baflka bir kiralama firmas ndan karfl lamas n rantabl bulmuyoruz. Sadece operasyonel anlamda de il maliyetler baz nda da bu durum böyle. Çünkü muadil sisteminde as l sorun arac müflteriye vermek de il bunun takibini yap p iade sürecinin iyi yönetilmesi. Asli arac n sorunu çözüldükten sonraki de iflim süreleri bugün için çok dikkate al nmasa da verimlili i direkt etkileyen faktör. Tüm ikame araçlar m z kendi havuzumuzdan temin edilmektedir. Kiralama yap yorsan z; çal flt n z kiralama firmas nda ve kiral k araçta arad n z özellikler nelerdir? Kiralama yapm yoruz. Bununla beraber müflteriyle irtibatta oldu umuz yegane yer olan ikame araç de iflimlerinde farkl bir firman n bizim hassasiyetimizi gösteremeyece i üzerine çekincelerimiz hep oldu. Yetkili veya anlaflmal servislerden araç temin edebiliyor musunuz? Kendi havuzumuz d fl nda en önemli tedarikçimiz zaten anlaflmal servisler ve yetkili servisler. Yaklafl k 4 y ld r üzerinde çal fl p revize etti imiz sistem di er firmalara da örnek teflkil etti. Anlaflmal servislerimiz bizden kiralad klar araçlar muadil olarak tekrar bize veriyorlar. Dolay s yla iki taraf da birbirinin müflterisi oluyor. Bu sisteme h z kazand - r p müflteri memnuniyetini sa l yor. Havuzunuzdaki araçlar toplam filonuzun yüzde kaç n oluflturuyor. % 2 bizim, % 2 kiral k olarak servislerin olmak üzere yaklafl k % 4. kame araç temininde temel prensibiniz kullan lan araca muadil araç sa lamak m yoksa model fark olmaks z n geçici süreli araç temin etmek midir? Problemli arac ayn özellikteki (hatta ayn markadaki) araçla ikame ediyoruz. Havuzumuzun Türkiye sath na homojen da l m ve çeflitlili i sayesinde % 80 oran nda bire bir muadil seviyesini yakal yoruz. kame araç yönetimi konusunda s k nt lar n z ve sektörden beklentileriniz nedir? S k nt lar asl nda ortak. Filo kiralaman n nicelik de iflimiyle beraber sözleflmelerin içeri i ve talepler de iflip çeflitleniyor. Sadece metali kiralamak yetmiyor. Farkl bir dal olsa da ülkemizde filo kiralama ve filo yönetimi Dünya'daki genel kabul görmüfl kurallar n aksine ayn potada de erlendiriliyor. Ancak kira gelirleri ikisini de kapsar halde geliflmedi inden maliyetlerin kontrolü birinci sorun haline geliyor. kame araç da bu maliyetlerin önemli bir parças. Özellikle geliflmekte olan sektörlerde firmalar baz nda konsensüse varmak muhakkak çok zor. Ancak en az ndan lider firmalar n art k sektörün kavramlar n ve standartlar n belirlemelerinin zaman geldi diye düflünüyorum. Bu flemsiye alt nda muadil araç tan m da en bafltan yap lacak ve firmalar aras ndaki "fark yaratan" k s mlar daha net anlafl lacakt r. Müflterilerinize hangi durumlarda ikame araç temin ediyorsunuz? Müflterilerimize, sözleflmelerinde belirtilen süreyi aflan her bak m, kaza, ar za durumunda ikame araç temin ediyoruz. Sözleflmelerinizde ne kadar süre içerisinde ikame araç temin edece inizi belirtiyorsunuz? Bilindi i gibi bu ifl bir hizmet ifli, her hizmet iflinde oldu u gibi bunun da bir maliyeti var, dolay s yla bu maliyetin müflteri ile yap lan sözleflmeye yans mas söz konusu. Bu sebeple ikame araç süresi sözleflmelere göre de iflen bir durum ama geneli 24 saat fleklindedir. kame araçlar temin yönteminiz nedir? stanbul ve Ankara ile zmir deki flubelerimizde hem havuz araçlar m z mevcut bunlar kullan yoruz hem de d fl kiralama yap yoruz. Di er illerde ise d fl kiralama yap yoruz. Kiralama yap yorsan z; çal flt n z kiralama firmas nda ve kiral k araçta arad n z özellikler nelerdir? Çal flt m z kiralama firmas n n öncelikle bizim gibi konuya ciddi bir flekilde bakmas gerekiyor. Bu iflin önemini kavram fl olmas, bu sektörün ihtiyaçlar n biliyor olmas gerekiyor. Kiral k araçlar n ise temiz, yeni, bak ml ve mümkün oldu unca bizim filomuzda bulunan araç stoklar na yak n bir yap da olmas na dikkat ediyoruz. Mümkün oldu unca kullan c lara ayn arabalar ikame vermeye çal fl yoruz, yani kullan c yine ayn marka ve model araca binsin istiyoruz, ayn segmentte olmas na karfl n baflka bir araca de il. Ama daha önemlisi segmentte farkl l k olmamas. Yetkili veya anlaflmal servislerden araç temin edebiliyor musunuz? Mümkün oldu unca bu yöntemi kullanmamaya çal fl yoruz, zaman içersinde bize baflka birtak m sorunlar olarak döndü ünü gördük ve bu uygulamay çok tercih etmiyoruz. Havuzunuzdaki araçlar toplam filonuzun yüzde kaç n oluflturuyor. Bu konuda genel kan filonun % 1,5 gibi bir orand r, bu oran genellikle do rudur. Bizim mevcut havuz araçlar m z flu an için 1,5 2 aras nda bir say dad r. Ortalaman n üzerinde gitmeyi hizmet kalitesi aç s ndan tercih ediyoruz. kame araç temininde temel prensibiniz kullan lan araca muadil araç sa lamak m yoksa model fark olmaks z n geçici süreli araç temin etmek midir? Yukar da da belirtti im gibi temel prensibimiz deyim yerindeyse aya yerden kesecek bir araç de il kesinlikle. Bazen kullan c lar m zdan bu yönde talep gelmesine karfl n özellikle segmentine uymas konusunda özen gösteriyoruz. Hatta mümkünse marka ve tip konusunda da titiz davranmaya çal fl yoruz. Ayn grupta bulamad m zda çok kereler bir üst grupta araç verdi imizi hat rlar m. Kullan c lardan bu yönde gelen talepleri olanaklar ölçüsünde uygulamamaya çal fl yoruz, çünkü bu durum bir sözleflme konusudur ve bizim için sözleflme çok önemlidir ve harfiyen uymak zorunlulu umuz bulunmaktad r. kame araç yönetimi konusunda s k nt lar n z ve sektörden beklentileriniz nedir? kame araçta en çok s k nt çekilen konular arac n flanz man tipi baflta olmak üzere yak t cinsi ve araçlar n temizli i. Kullan c lar sigara içilmemifl araçlar isteyebiliyorlar, bunu asl nda çözmek çok zor gibi görünmekle birlikte belli say da ve özellikle üst segment araçlarda sigara içilmeyen araç bulundurulmal, verirken kay t alt na al nmal belki sigara içilmedi i, gibi önlemlerle bafllat lmal en az ndan. Asl nda bu ifl tamamen maliyetlere dayand için belki hakl olarak araçlar n en baz modelleri al n yor kiralama flirketleri taraf ndan, bu sebeple benzinli ve düz flanz man tercih ediliyor, güvenlik paketli araç bulunmuyor ve bunlar n hepsi müflterilerde s k nt yarat yor. Bu sayd klar m yüzünden temin zaman ile ilgili s k nt yaflan yor, mutlaka süre afl lmadan bir çözüm bulunuyor olsa da bu konularda yap lacak iyilefltirmeler sonucunda bir rahatlama olacakt r. 26>27

15 DOSYA FleetCorp Operasyon Direktörü brahim Tan Müflterilerinize hangi durumlarda ikame araç temin ediyorsunuz? Müflterimizin seçmifl oldu u hizmet seviyesine göre mekanik ar za, lastik hasar, bozulma, kaza hasar, h rs zl k ve pert total durumlar nda yedek araç hizmeti vermekteyiz. Bak m ve onar m süresi 24 saati geçen her durumda ikame araç tahsisi yap l r. Sözleflmelerinizde ne kadar süre içerisinde ikame araç temin edece inizi belirtiyorsunuz? Müflterimizin seçmifl oldu u hizmet düzeyine ( bronz,gümüfl, alt n, VIP) göre 5 48 saat aras nda de iflmektedir. kame araçlar temin yönteminiz nedir? Tüm dünyada profesyonel operasyonel kiralama firmalar n n da seçmifl oldu u yol olan k sa dönem kiralama firmalar ndan tedarik yoluna gidiyoruz. Burada esas olan müflteri memnuniyeti oldu u için havuz araçlar ile bu hizmetin beklenen kalitede verilmesi mümkün olmamaktad r. Kiralama yap yorsan z; çal flt n z kiralama firmas nda ve kiral k araçta arad n z özellikler nelerdir? K sa dönem kiralama firmas ndan öncelikli beklentimiz bu hizmetin ayn kalite standartlar nda tüm Türkiye de verilmesi. Araçlar park n n yeterli seviyede olmas ve km.nin alt nda bak ml, temiz ve hasars z araçlar temin etmesini bekleriz. Teslimat zamanlamas na uymalar yine bizim için çok önemlidir. ad na k sa dönem kiralama firmalar ndan kontrat m zdaki flartlara uygun araç temin etmeyi tercih ediyoruz. Havuzunuzdaki araçlar toplam filonuzun yüzde kaç n oluflturuyor. Havuz arac bulundurmuyoruz. kame araç temininde temel prensibiniz kullan lan araca muadil araç sa lamak m yoksa model fark olmaks z n geçici süreli araç temin etmek midir? Müflterimizin seçmifl oldu u servis seviyesine ba l olarak muadil araç veya bir alt grup araç temin edilmektedir. kame araç yönetimi konusunda s k nt lar n z ve sektörden beklentileriniz nedir? Havuz yönteminin do ru bir yöntem olmad na inand - m z için tüm sektörün de yedek araç temin iflini bu ifli profesyonel anlamda yapan firmalara devrederek, operasyonel kiralamadaki ç tay bir derece daha yükselterek özmal tercihi olan müflterilerimizi de sektöre kazand rma yoluna gitmeliyiz. Buna ba l di er önemli bir konu ise operasyonel kiralaman n müflteri ad na maliyetleri bütçeleyerek, filo maliyetlerini optimize etmek oldu unu düflünürsek, yedek araç k sa dönem olarak düflünülmesi gerekmektedir. Pert, h rs zl k durumlar nda mutlaka kontrat n bitirilip yeni araç, yeni kontrat yap lmas n n gereklili ine inan yoruz. Yetkili veya anlaflmal servislerden araç temin edebiliyor musunuz? Bu türde gelen teklifler var fakat biz hizmet standard ndan uzaklaflmamak ve müflteri memnuniyetsizli i yaratmamak 28>29

16

17 ARAÇ TANITIM FORD UN YEN PANTER TÜRK YE DE: KUGA Sportif ve enerjik hatlar yla öne ç kan Kuga da geriye do ru uzanan farlar, genifl alt zgara ve bombeli ön kaput arac önden oldukça kasl ve güçlü gösteriyor. Ford un Avrupa pazar için gelifltirdi i ve Türk tasar mc Murat Güler in imzas n tafl yan yeni 4X4 modeli Kuga, Türkiye de sat fla sunuldu. Murat Güler, 4x4 araçta yeni Mondeo daki kinetik tasar m aynen Kuga da da uygulad. Y l n otomobili seçilen S-MAX n çizgilerini and ran araç, sportif görüntüsüyle dikkat çekiyor. Otomobil benzinli ve dizel motorlara sahip olacak. 136 beygir gücündeki 2.0 litrelik Duratorq TDCi dizel motor, 6 ileri manuel flanz man ve Titanium X paketiyle yollara ç kan Ford Kuga, Aral k ay nda 2.5 litrelik benzinli motor ve otomatik flanz man seçeneklerine de kavuflacak. Kuga, Ford Focus platformunda üretilecek. Ayr ca Focus ST deki 5 silindirli turbo motor da Kuga da yer alacak seçenenekler aras nda. Kinetik tasar m dili ile yarat lan Ford un crossover segmentindeki temsilcisi Kuga, markan n yeni yüzünü yans t yor. Asl nda crossover olarak tan mlanan Kuga, bilhassa kompakt SUV rakiplerine çok s k bir rakip olacak gibi görünüyor. 4x4 arac n rakipleri 1990 dan bu yana segmentinin lideri olan Toyota RAV4, yeni Opel Antara, Renault Koleos, Honda CR-V olacak. Kuga dan y lda 60 bin adet üretilecek. Sportif ve enerjik hatlar yla öne ç kan Kuga da geriye do ru uzanan farlar, genifl alt zgara ve bombeli ön kaput arac önden oldukça kasl ve güçlü gösteriyor. Araçta yer alan 17 inç alafl m jantlar, elektrikle katlanan aynalar, çift egzoz ç k fl görselli ini destekleyen di er önemli ayr nt lar aras nda yer al yor. D fl tasar m n güçlü çizgileri iç bölümde de kendini gösteriyor. ç mekanda deri döfleme ve s tmal koltuklar, günefl fl nlar n yans tan ve rezistansl ön camlar, Ford anahtars z çal flt rma butonu, 230 Volt luk elektrik prizi gibi özellikler dikkat çekiyor. Araçta kullan lan panoramik cam tavan arac n içine ferah ve ayd nl k bir hava verirken, günefl fl nlar n yans tabilen özelli i sayesinde arac n içinin afl r s nmas n da engelliyor. Arac n iki parça halinde aç lan bagaj kapa ise kullan m kolayl sa l yor. Uzun y llard r Avrupa pazar nda 4x4 araç eksikli ini hisseden Ford, Kuga ile oldukça iddial. 32>33

18 SÖYLEfi Servier laç ve Araflt rma A.fi. Finansman ve dari fller Direktörü Tahir Sualp: Operasyonel kiralama konusunda firman z n tercihleri nelerdir? Yurt d fl ndan, genel merkezinizden bir yönlendirme al - yor musunuz? Türkiye de önceleri sadece araç kiralama vard, operasyonel kiralama yoktu. Ve kiralama firmalar bu tür operasyonlar yapam yorlard, böyle bir sistemleri yok- K RALAMA BÜYÜK KOLAYLIK fiu an için flahs ma araba alacak olsam yine kiralama yoluna giderim. Bak m yla, sigortas yla u raflmam. Herhangi bir durumda yerine yede inin gelece ini, ne zaman ne kadar ödeme yapaca m biliyor olaca m. Kiralama hem maddi hem de manevi olarak büyük kolayl k. Tahir Sualp stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi ni bitirdikten sonra ilk olarak Unilever de çal flma hayat na bafllar. Daha sonra Nestle de görev yapan Sualp, son olarak Frans z ilaç firmas Servier laç ve Araflt rma A.fi. de Finansman ve dari fller Direktörü olarak görev yapmakta. Tahir Sualp ile 400 araçl k bir filonun yönetilmesi ve operasyonel kiralama hakk nda söylefli yapt k. Bizlere Servier den bahsedebilir misiniz? Ne tür faaliyetler gösterir, yap s nas ld r? Servier, 140 ülkede faaliyet gösteren bir Frans z ilaç firmas. Bütün araflt rmalar - n, gelifltirmelerini kendisi yapar. Ürünleri burada fason olarak üretilir ya da ithal edilir. Ama genelde kardiyovasküler yani yüksek tansiyon, antidiyabet ve osteoporozis yani yafll l ktaki kemik erimesi ürünleri çok uzman oldu u branfllard r. Üç-dört branflta faaliyet gösterir ama sektörde belli bir yere sahiptir ve kendine özgü bir firmad r. Servier de standart homojen bir yap vard r, zaten Doktor Jacques Servier ad n vermifl firmaya, Frans zca da firma denmez, la maison yani ev diyorlar. Buras hakikaten de bir aile. Aile flirketi gibi de il, profesyonel, uluslararas bir firma ama aile ortam hakikaten var burada. Farkl sektörlerde çal flt ktan sonra ilaç sektörüne geçmiflsiniz. Daha önceki firmalarda da ayn görevde miydiniz? Ben daha önceki firmalar mda hep finansta ve muhasebede çal flt m. Benim gibi profesyoneller bir yerde en fazla dört-befl y l çal fl rlar ve sektör de ifltirirler, fakat ben burada on befl y l tamamlad m. Buradaki görev de finans, muhasebe, üretim planlama, ithalat ve sat n alma gibi unsurlar içinde bar nd ran bir görev. Tabii ki bu unsurlardan birisi de flirket araçlar n n al nmas, daha do rusu filonun yönetilmesi. Servier 1985 y l nda Türkiye de faaliyete bafllad nda kiflilik bir çal flan say m z vard. 15 senelik bir süreç ki ciddi bir büyümedir, flu an afla yukar 450 kifliyiz ve 150 milyon Euro luk bir ciroya sahibiz. Çok fazla araç olunca operasyonel kiralama da kaç n lmaz oluyor de il mi? fiu anda afla yukar 450 kiflinin çal flt bir flirketiz. Ve yaklafl k 400 e yak n da arac m z var. Bu araçlarda t bbi mümessillerimiz var, medikal delegelerimiz var. Bu arkadafllar Türkiye nin her taraf nda dolafl yorlar. Ço unluk onlarda. Bir de merkez ofiste bulunan, yöneticilerin arabalar var. Asl nda bu 400 araba ciddi olarak büyük bir filo. Ve bunlar n al nmas ndan, yönetimi, de iflimi, arabalar n sat lmas bafll bafl na profesyonellik gerektiren ve hem bilgi hem de zaman isteyen bir ifl. O flekilde biz de operasyonel kiralama ifline iyice girmifl olduk. Neden kendi bünyenizde takip etmediniz de operasyonel kiralama firmalar yla çal flmay tercih ettiniz? Servier en iyi bildi i ve en iyi yapt ifle yönelmifl ve ürünleri de hakikaten bakt n z zaman en iyi ilk, iki, üçüncü s rada. Hatta pazar lideri olan ürünler. Onun için görüflümüz, hangi dalda uzmansan z tek onu yap n ama en iyisi olun. O zaman büyüyorsunuz. Ama birkaç parçaya da- ld n z zaman büyüme beklemek çok yanl fl. Benim iflim kaliteli ilaç üretmek ve onu do ru yerde tan t m n yaparak satmak. Geriye kalan her ifli; biz onlara art k sat - c ya da tedarikçi demiyoruz, stratejik ifl orta diyoruz, onlara b rak yoruz. Sat n alma iflini gerçeklefltirirken tedarikçilerle de il de hakikaten stratejik ifl ortaklar yla ifl yapmak istiyorum. Ve önce insandan bafll yorum, düzgün bir insan olsun, kaliteli bir insan olsun, onlar n oluflturdu u bir firma olsun istiyorum. Do ru insan olunca zaten firma da do ru oluyor ve her fley yolunda gidiyor. 34>35

19 SÖYLEfi tu ve çok fazla ekonomik de ildi. Daha sonra operasyonel kiralama firmalar faaliyete bafllay nca biz de hemen ona geçtik. Sektörde ilk operasyonel kiralama yapan firmalardan biriyiz. Geçen zaman içerisinde hem firmalar hem de biz kendimizi gelifltirdik. Yaklafl k 14 y l oldu. Genelde benim rahat etti im çal flma tarz, aç k hesap fleklinde. Firmayla karfl l kl oturup maliyetlerimizi kalem kalem ortaya koyuyoruz. Dolay s yla bugüne kadar hiç bafl m z a r mad. Çok riskli bir ifl asl nda operasyonel kiralama. Bu ifli yapan firmalar n hem finansal durumlar iyi olacak, hem de operasyonlar iyi olacak. Ben de 400 arac bir firmadan ald ysam o firman n mali s k nt s nedeniyle araçlar ma el konulmamal. O nedenle bir firmayla çal flmadan önce, firmay ve yöneticilerini tan mak, finansal yap - s n incelemek istiyorum. Bu flekilde bir uyum içerisinde gidebiliyor ve birbirimizden çok fley ö reniyoruz. Kimi zaman da yurt d fl nda ola an hale gelmifl ama Türkiye de uygulanmayan hususlar uyguluyoruz. Bunlar sektörün de bilmesi ve uygulamas gerekir. Sat n alma iflini gerçeklefltirirken tedarikçilerle de il de hakikaten stratejik ifl ortaklar yla ifl yapmak istiyorum. Ve önce insandan bafll yorum, düzgün bir insan olsun, kaliteli bir insan olsun, onlar n oluflturdu u bir firma olsun istiyorum. Do ru insan olunca zaten firma da do ru oluyor ve her fley yolunda gidiyor. durulmas veya flehir d fl nda bir kaza yapt zaman kalaca otelle ilgilenilmesi veya k fl geldi i zaman lastiklerin de ifltirilip, k fl lastikleri tak lmas gibi isteklerin her biri maliyeti de iflitiriyor. Ama her firma da bu hizmeti veremiyor. Yurt d fl nda bu sisteme Grid sistemi deniyor. Bu hizmetler kilometreye göre de iflken olarak ücretlendiriliyor. Kiralama süresi, arac n de eri, firman n borçlanmak için ald kredi, arac n gelecekteki de eri ve di- er tüm yönetim giderleriyle birlikte hesaplan yor. Bence sektörün gelece i burada. Biz oturup tüm risklerimizi ve ihtiyaçlar m z hesaplad k. Ne kadar bayan çal - flan m z var, do um oran ne olabilir, kaza oranlar m z nedir diye istatistiki rakamlar ç kar yoruz. Ve gerçekleflti inde görüyoruz ki gerçe e çok yak n hesaplamalar. Mesela teflvik edici ödüllerle kazalar azaltmay bile düflünüyoruz. Böylelikle sigorta kalemini de düflürmüfl olaca z. laç sektöründe araçlar hem flehir içinde hem de flehir d fl nda hareket halinde ve dolay s yla da risk fazlalafl yor. Bu nedenle firmalar size tereddütle yaklafl yorlar m? Firmalar bizimle çal flmay istiyorlar. Ancak sektörde birkaç firma bu sistemi ortaya koyabiliyor. Bize arac veriyorlar ve üç sene içerisinde yapt m z kilometreye bakm yorlar. Onlar zaten maksimumu hesaplay p ücretlendiriyorlar. Ancak kilometre ne olursa olsun, süre sonunda arac n kondisyonu daha önemli. fiu anda hangi firmalarla çal fl yorsunuz? fiirketimizin yaklafl m bütün yumurtalar ayn sepete koymamakt r. Bu sistem çerçevesinde önce tek firmayla bafllad k, daha sonra bir firma daha eklendi. Çok eskiden çal flt m z firmalar bugün ald - m z hizmeti veremedikleri için yollar ay rd k. Ama gelecekte onlar da bu geliflmeleri sa lamak zorunda kalacaklar. fiu an için iki firmayla çal flmaktay z ve afla- yukar oranlar da birbirine eflit. TEB Arval ve ALD Otomotiv ile çal fl yoruz. Bu flartlarla çal flabilecek baflka firmalar da olursa görüflmeye haz r z. Kiralad n z araçlarda tercih etti iniz markalar nelerdir? Genel merkezinin size bir tavsiyesi veya yapt r m oluyor mu? Böyle bir zorunluluk yok. Bizim için önemli olan arac n servisinin yayg n olmas. Mesela, stanbul için Volkswagen Passat uygundur ama ifliniz gere i Anadolu nun tüm noktalar na gitti inizi düflünürseniz Renault daha uygun olabilir. Nelerdir bu hususlar? Genelde bütün firmalar çal flmak için iyi ve güvenilir kiralama firmalar n tercih ediyorlar. Fakat bizim ülkemizde önce teklifler al n r ve en ucuzu seçilir. Ama en ucuz her zaman en uygunu de ildir. Size verilen servisin de mukayese edilebilir olmas önemlidir. Çünkü arac kirlad n zda beraberinde belli bir hizmet de talep ediyorsunuz. Mesela bir personelimiz do- um iznine gitti i zaman arac n sleeping period ta olmas yani kiralaman n don- 36>37

20 SÖYLEfi MEDYA MERCEDES BENZ TÜRK, KR STAL ELMA DA BÜYÜK ÖDÜLÜN SAH B OLDU E er biz bu araçlar kendi bünyemizde tutup, operasyonlar n kendimiz yapmaya kalksayd k operasyonel kiralamadan daha maliyetli olurdu. Ama herhangi bir model saplant m z yok. Hangi marka bu koflullara uyarsa onu tercih ediyoruz. Geçmifl y llarla k yaslarsan z, 400 araçl k bir filoyu almak m, kiralamak m daha kârl oluyor? E er biz bu araçlar kendi bünyemizde tutup, operasyonlar n kendimiz yapmaya kalksayd k operasyonel kiralamadan daha maliyetli olurdu. Bir dönem öyle de çal flt k. Hatta ben o zamanlar 35 araçl k olan filomuzu yönetecek birilerinin aray fl na da girdim. Ancak operasyonel kiralama k sa sürede devreye girince araçlar ald m z yerden filomuzun da yönetimini sa lam fl olduk. fiu an için flahs ma araba alacak olsam yine kiralama yoluna giderim. Bak m yla, sigortas yla u raflmam. Herhangi bir durumda yerine yede inin gelece ini, ne zaman ne kadar ödeme yapaca m biliyor olaca m. Kiralama hem maddi hem de manevi olarak büyük kolayl k. Türkiye deki ilaç sektörünü nas l görüyorsunuz, özellikle AR-GE konular nda nas l hareket ediyorsunuz? flin araflt rma gelifltirme k sm genelde yurt d fl nda gerçeklefliyor. Ama Türkiye de de klinik çal flmalar yap l yor. Türkiye deki ilaç sektörü son birkaç senedir daha da yenilikçi olmaya bafllad. Ama Servier in esas araflt rma merkezi yurt d - fl nda. Zaten firman n sahibi Jacques Sevier de araflt rmalar yaparken flirketi kurmufl ve bugünlere kadar gelmifl. Bu konuda iki de kitap yazm fl Bay Servier. Fransa daki flirketin giriflinde Pasteur un bir sözü yaz l d r, fians sadece haz rl kl ve çal flm fl zihinlere yard m eder.. Gerçekten de bu böyledir. fians faktörü önemlidir ama çal fl p haz rlanmak da flans kendinize çekiyor. Mercedes Benz Türk, 20. Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yar flmas nda Alice BBDO Reklam Ajans taraf ndan yarat lan Mercedes-Benz Kamyonlar Kampanyas ile Bas n Dal nda Büyük Ödül ün sahibi oldu. Ajans daha önce Hürriyet Gazetesi'nin K rm z Ödülleri'nde de ayn baflar ya ulaflm flt. Kamyonlar Kampanyas nda Mercedes kamyonlar birer kahraman gibi gösteriliyor ve her türlü zorlu- un alt ndan kalkabildikleri vurgulan yor. Mercedes-Benz Türk temsilcileri bu ödülü 2007 kamyon imaj kampanyas na imza atan Alice BBDO ekibi ile birlikte Hürriyet Gazetesi cra Kurulu Baflkan Vuslat Do an Sabanc n n elinden ald. Mercedes, 72 farkl kategoride 999 eserin yar flt Kristal Elma Yar flmas ndan toplam 3 ödül ile ayr ld. Mercedes Benz Türk büyük ödülün yan s ra yine Mercedes-Benz Kamyonlar çal flmas ile Bas n Dal nda Otomotiv kategorisinde ve 40. Y l Kampanyas ile Bas n Dal nda Kurumsal maj kategorisinde 2 Kristal Elma ödülüne lay k görüldü. Mercedes-Benz Türk ün kendisine Kristal Elma n n büyük ödülünü getiren kamyon reklam kampanyas geçti imiz aylarda K rm z Reklam Ödülleri nde K pk rm z Bas nda En yi Kampanya da seçilmiflti. 38>39

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Bu döküman Teknik Acil Yardım Masası nın çalışma yöntemini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Ford Otosan Akpınar mah. Hasan Basri cad. No:2 34885 Sancaktepe - Đstanbul Telefon

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Sahip olman n yeni yolu

Sahip olman n yeni yolu Sahip olman n yeni yolu Türkiye de kiralanan her 4 araçtan biri Intercity den %25 Intercity, flirketinizin ihtiyaç duydu u tüm araçlara güvenli, sürekli ve sorunsuz bir flekilde sahip olman z sa lar. Bizi

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı