Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogreftlerinin Periodontal Kemik Defektlerinde Uygulanımı ve Son Gelişmeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogreftlerinin Periodontal Kemik Defektlerinde Uygulanımı ve Son Gelişmeler"

Transkript

1 DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 1-2, Sayfa: 37-45, 2010 Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogreftlerinin Periodontal Kemik Defektlerinde Uygulanımı ve Son Gelişmeler Utilization of Demineralized Freezed Dried Bone Allografts in Periodontal Bone Defects and Recent Developments *Dr. Yavuz KAYA **Yrd. Doç. Dr. Sermet ŞAHİN * Serbest Dişhekimi **GATA Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi Periodontoloji Anabilim Dalı ÖZET Periodontal hastalık dünyada görülen en yaygın hastalıklardan biri olup, sement, periodontal ligament ve kemiği içeren periodonsiyumun yıkımı bu hastalığın en ciddi sonucunu teşkil etmektedir. Periodontal tedavinin başlıca amacı yıkıma uğramış dokuların rejenere olmasıdır. Otogreftler, homogreftler ve alloplastlar bu amaçla kullanılmaktadır. Otojen kemik greftinin sınırlı miktarda elde edilmesi, ksenogreftlerin kullanım sonrası dokulardan reddi veya başarısızlıkla sonuçlanması, sentetik greftlerin kullanım sonrası bağ dokusu enkapsülasyonu göstermesi bu tip kemik greftlerinin kullanımlarını sınırlandırmıştır. Demineralize dondurulmuş kurutulmuş kemik allogreft (DFDBA) leri defekt için yeterli olan miktarda kullanılabilmesi, rezorbe olup kemikle yer değiştirmesi ve rejeneratif iyileşme gösterebilmesi gibi avantajlara sahiptir. Fakat ilk zamanlarda bu greft materyalinin uygulanımı, zor olan partikül formunda olmasından dolayı sınırlı kalmıştır. Partikül formundaki DFDBA çok duvarlı kapalı defektlerde kolayca uygulanabilmesine rağmen açık kemik defektlerinde kullanılması ve stabilizasyonu problem yaratmaktadır. Bu sorun partikülleri bir arada tutan taşıyıcı materyaller içeren putty veya ABSTRACT Periodontal disease is one of the most prevalent disease worldwide. The loss of periodontium structure which includes cementum, periodontal ligament and alveoler bone is the most serious consequence of this affliction. The ultimate goal of periodontal therapy is the regeneration of the tissues that have been destroyed. Autografts,homografts and alloplasts have been used to achieve this objective. Insufficent autogenous bone graft supply, graft rejection and failure after using xenografts, encapsulation by connective tissue after synthetic graft usage have limited the application of this sort of graft materials. Demineralized freezed dried bone allografts (DFDBA) are avaliable in adequate amount, are consequently resorbed and replaced by host bone, and are related with regeneration of periodontium. But the initial use of this graft was limited due to the difficulty in handling the particulate form of the DFDBA. Particulate DFDBA can applicate well in a contained defect but delivery and graft stabilization cause a problem when used in open bone defects. To solve this problem, either putty or gel form DFDBA materials that use a carier to keep the particles together have been developed. In this review

2 38 jel formundaki DFDBA lerin geliştirilmesiyle çözülmeye çalışılmıştır. Bu derlemede putty ve jel formundaki DFDBA nın periodontal kemik defektlerindeki uygulanımı hakkında bilgi verilmektedir. the application of putty and gel form DFDBA in periodontal osseous defects is presented. ANAHTAR KELİMELER Periodontal hastalık, periodontal rejenerasyon, kemik grefti, DFDBA. KEYWORDS Periodontal disease, periodontal regeneration, bone graft, DFDBA. Günümüzde periodontal tedavinin iki temel amacı vardır. Bunlar patojenik periodontal mikrofloranın elimine edilerek periodontal enfeksiyonun eliminasyonu ve aktif periodontitis sonucu meydana gelen defektlerin tedavisidir 1,2. Genelde periodontal kemik defektleri morfolojik ya da gelişimsel anomaliler ve periodontal hastalık sonucu oluşan kemik defektleri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır 3. Günümüze kadar kemik defektlerinin tedavisinde çeşitli cerrahi tekniklerden yararlanılmıştır. Bunlardan en eskisi rezektif tedavi şekilleri olup, esas olarak osteoplasti ve osteoektomiyi içermektedir. Bu tedavilerle alveol kemiğine fizyolojik bir şekil verilmeye çalışılmaktadır. Amaç periodontal cebi tamamen ortadan kaldırmak, ağız hijyenini kolaylıkla sağlayabilmek ve böylece peridontal cebin nüksünü önlemektir. Ancak bu tedavi yöntemi, kaçınılmaz olarak destek kemik miktarının azalmasıyla sonuçlanmaktadır 1,2,4. Diğer bir tedavi şekli ise destek kemiği koruyan ve yeni bağ dokusu ataşmanının mümkün olan en koronal seviyede gerçekleşmesini amaçlayan rekonstrüktif tedavi yöntemleridir 2,4,5. Bu tedaviler gerek flep operasyonlarıyla gerekse flep operasyonlarına ek olarak çeşitli greft materyallerinin uygulanması ile gerçekleştirilebilmektedir. Amerikan Periodontoloji Derneğinin 1986 yılında yayınlamış olduğu sözlükte greft kemik defektlerinin tedavisinde kullanılan canlı veya cansız maddeler olarak tanımlanmıştır 1. Greft uygulanmayan flep operasyonlarında en fazla başarı 3 duvarlı kemik içi defektlerinde elde edilmektedir 1,3,4. Bu operasyonlarda iyileşme tedavi edilen kökün en apikal kısmında az miktarda kemik rejenerasyonuyla ve büyük bir kısmı uzun birleşim epiteliyle olmaktadır 1. Flep operasyonlarına ek olarak kemik grefti uygulanan tedavilerde amaç, yeni kemik oluşumunu sağlayarak dişin kemik desteğini arttırmak, periodontal cebi ortadan kaldırmak ve dişetine normal fizyolojik şeklini vermektir. Uygulanan birçok kemik grefti ile yeni alveoler kemik oluşumunun sağlanabildiği sıklıkla bildirilmiştir 4. Ancak kemik grefti uygulamalarının periodontal dokuların rejenerasyonunu sağladığına ilişkin bulgular çelişkilidir 1,6. Günümüze kadar pek çok materyal periodontal kemik defektlerinin tedavisinde kullanılmıştır. Kemik greftlerini şu şekilde sınıflandırmak mümkündür 7,8,9. A KEMİK ESASLI GREFT MATERYALLERİ 1- Otogreftler 2- Homogreftler (Allogreftler) a) FDBA (Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogrefti) b) DFDBA (Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogrefti) 3- Heterogreftler (Ksenogreftler) B KEMİK ESASLI OLMAYAN GREFT MATERYALLERİ 1- Doku kaynaklılar 2- Polimerler 3- Kalsiyum sülfat 4- Bioseramikler

3 39 Yapılan bu sınıflandırmadaki greft materyallerinden sadece otogreftlerin ve bir homogreft olan demineralize edilmiş dondurulmuş kurutulmuş kemik allogreft (DFDBA) nin içeriklerindeki BMP (Bone Morphogenetic Protein ) lerden dolayı osteoindüktif özellik gösterdiği ve ataşman yapısının rejenerasyonunu sağladığı çalışmalarca gösterilmiştir 1,10,11. Diğer greft materyalleri ise sadece osteokondüktif özelliklerine bağlı olarak kısıtlı kemik formasyonu ve/veya çevresinde bağ dokusu enkapsülasyonu gözlenmektedir 1. Kısaca diğer greft materyalleri biyolojik dolgu ürünleri olarak görülmektedir 1,12,13. Günümüze kadar birçok çalışma değişik türdeki greft materyallerinin kemik defekti dolumundaki, cep derinliğini azaltmadaki veya ataşman kazancını arttırmadaki yetisini göstermiştir 1. Homogreftler (Allogreftler) Genetik benzerlik bulunmayan bireyler arasında uygulanan greftler olan allogreftler günümüzde rutin olarak kullanılmaktadır. Allojenik kemik bir çok potansiyel antijene sahiptir 1,14. İmmün cevabın derecesi kullanılan kemik greftinin tipine, greft materyalinin hazırlanma ve saklanma yöntemlerine bağlıdır. Taze ve dondurulmuş kurutulmuş allogreftler oldukça antijenik özellik gösterirken, dondurulmuş kurutulmuş ve demineralize edilmiş allogreftler minimal ölçüde antijeniktir veya antijenik değildir 14. FDBA ve DFDBA nında aralarında bulunduğu çok çeşitli allogreftler kortikal kemikten elde edilmekte ve günümüzde kliniklerde yaygın olarak kullanılmaktadır 4,13. Demineralize dondurulmuş kurutulmuş kemik allogrefti terimini daha çok diş hekimleri, oral ve maksillofasial cerrahlar kullanırken ortopedistler ve nörocerrahlar DFDBA yı daha çok Demineralize Kemik Matriksi (DBM) olarak adlandırmaktadırlar 15. Dondurulmuş kurutulmuş allogreftin demineralize edilmesi kemik matriksi içerisindeki BMP lerin açığa çıkmasını sağlamakta ve bu sayede DFDBA ler osteoindüktif özellik göstermektedirler 16. BMP ler kemik matriksinin daha fazla bulunduğu kortikal kemikte daha çok gözlenmekte, bu yüzden DFDBA ler daha çok kortikal kemikten elde edilmektedir 16. Kemik morfogenetik proteinlerinin büyüme faktörleri karşısındaki en büyük avantajları ektopik bölgelerde de kemik oluşturma potansiyelleridir 17,18,19. Dermal fibroblast ve myoblast gibi mezenkimal kökenli hücrelerin kondroblastlara veya osteoblastlara dönüşmesini indükleyebilmektedirler 17,19. Yapılan hayvan deneylerinde BMP nin veya BMP içeren DFDBA nın implantasyonu sonrası kemotaksis, mitogenez, farklılaşma olmak üzere 3 fazda osteoindüksiyon görüldüğü bildirilmiştir 18,20. Clokie ve ark. 20 farelerin femur kemiklerinde açtıkları defektlerde DBM ile BMP i beraber kullanmışlar ve 28 gün sonra hayvanları sakrifiye ederek defektleri histokimyasal olarak incelemişlerdir. 28 günün sonunda hem intramembranöz hem de endokondral kemik oluşumu gözlemlemişler. Kemik oluşumundaki bu farklılıkların greftin stabilitisine ve lokal damarlara olan yakınlığına bağlı olarak değiştiğini savunmuşlardır. Kan damarlarına yakın oksijenden zengin olan bölgelerde intramembranöz kemikleşme ve kan damarlarından uzak bölgelerde ise endokondral kemikleşme gözlemlemişlerdir. Ayrıca greft için stabil bir ortam yaratılmadığında mezenkimal hücrelerin osteoblastlar yerine fibroblastlara veya kondroblastlara dönüşebileceğini vurgulamışlardır 20. Bazı araştırmacılar DFDBA ile ilgili klinik uygulamalarda değişen düzeyde başarılar elde edilmesini deminerilizasyon ve sterilizasyon işlemlerinde osteoindüktif proteinlerin yeterince korunamamasına bağlamaktadırlar 1. Bu yüzden bazı hekimler osteoindüksiyonu arttırmak ve osteogenezisi sağlamak için otojen kemik greftiyle allogreftleri karıştırmayı tercih etmektedirler 1. Uygulama kolaylıklarının olması, ikinci bir operasyon bölgesine ihtiyaç göstermemeleri DFDBA nın otojen kemik greftlerine göre en büyük avantajlarıdır 21,22. Potansiyel dezavantajları ise demineralizasyon işlemlerinden dolayı

4 40 osteoindüktif aktivitenin azalması veya kaybı, gevşek toz formu kullanıldığı zaman şekil vermedeki güçlük, bunun sonucunda immediat rijiditenin sağlanamaması ve uygulandıktan sonra radyografilerde radyolüsent görülmesidir. DBM nin radyolüsent gözlenmesine greftin hazırlanması sırasında tüm kemik minerallerinin elimine edilmiş olması sebep olmakta ve postoperatif radyografilerde operasyon sahasında belirlenen herhangi bir opasite yeni kemik formasyonu olarak algılanabilmesine sebep olmaktadır 14,16,21. Maksillofasial cerrahide ilk uygulanımı 1975 yılında Libin ve arkadaşlarının periodontal defektlerin tedavisinde kullanımıyla başlamıştır 23. DFDBA leri insan vertikal defektlerine ilk uygulayan Libin ve arkadaşları 23 defekt derinliklerine göre değişen, 4-11 mm arasında yeni kemik oluşumunun gözlendiğini bildirmişlerdir. Bowers ve ark. 10,11,12,24 seri halinde yayınladıkları 4 adet çalışmada hem DFDBA nın hem de periodontal flep cerrahisinin rejenaratif potansiyelini incelemişlerdir. İlk çalışmaları bir ön rapor olan bu araştırmacıların çalışmaları DFDBA nin osteoindüktif ve rejeneratif özelliklerini histolojik olarak göstermekte ve DFDBA ile ilgili günümüzde de geçerliliğini korumakta olan en kapsamlı çalışmalar olarak kabul edilmektedirler 1,8. Bowers ve ark. 10 bu serinin son çalışmasında 12 hastadaki 57 kemik içi defektin 32 sine DFDBA uygulamış ve diğer 25 ine greft uygulamadan transgingival iyileşmeye bırakmışlardır. 6 ay sonra blok şeklinde çekilen dişlerin histolojik incelemesinde greft uyguladıkları grupta ortalama 1.75 mm yeni kemik ve 1.24 mm yeni sement formasyonu, greft uygulamadıkları grupta ise ortalama 0.05 mm yeni kemik ve 0.02 mm yeni sement formasyonu gözlemlemişlerdir. Ayrıca gömülü veya transgingival iyileşmeye bıraktıkları DFDBA uygulanmış olan kemik içi defektlerde görülen yeni kemik ve yeni sement formasyonu arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermişlerdir yılında Dental Materyaller Kurulu, Dental Araştırmalar Kurulu ve Dental Tedaviler Komisyonu olmak üzere Amerika daki 3 resmi kurumun birlikte yayınladıkları bildiride HA ve TCP gibi kalsiyum fosfat grubu greftlerin sadece osteokondüktif etkilerinin olduğu ve periodontal defektlerin tamirinde kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca DFDBA nın osteoindüktif özelliğine bağlı olarak periodontal defektlerde rejenerasyon gözlenebileceğini rapor etmişlerdir 25. Garrett Uluslararası Periodontoloji Toplantısı sonrasında yayınladığı derlemesinde DFDBA nın otogreftlerden sonra rejeneratif potansiyeli en yüksek olan greft materyali olduğunu yapılan 20 histolojik çalışmaya dayalı olarak göstermiştir. Ayrıca DFDBA uygulanımı sonrası kemik içi defektler de ortalama %60 lık bir defekt dolumu görüldüğünü belirtmiştir. İnsanda yapılan randomize kontrollü histolojik çalışmalar DFDBA nın rejenerasyon sıklığını ve miktarını arttırdığını ortaya koymuştur 12,24. FDBA ve DFDBA nın karşılaştırıldığı çalışmalarda ise DFDBA nın üstünlüğü görülmüştür. Demineralizasyon işlemi ile kemik minerallerinin büyük bir oranda ortadan kaldırılmasının, BMP ler ve graft materyalindeki diğer proteinlerin açığa çıkmasını sağladığını ve bunlarında osteoindüksyon yoluyla yeni kemik formasyonunu stimüle ettikleri otörlerce bildirilmiştir 1,8,26. Jel veya Putty Formundaki DBM ler DBM nin toz veya chips formunda kullanılması defekt bölgesinde uygulanımını zorlaştırmakta ve bölgede stabil kalabilmesi için sıklıkla 3 duvarlı defektlerde tercih edilmesine sebep olmaktadır. Daha az kemik duvarına sahip defektlerde kullanımı zorlaşmakta, greft defekt bölgesinden migre olabilmektedir 7,14,26. Bu sorunlar 1990 lı yılların başından itibaren jel veya putty formundaki DBM lerin geliştirilmesiyle çözülmeye çalışılmıştır. Putty, hamur özelliğindeki katı greft materyallerinin kıvamını genel olarak tanımlarken; jel, sıvı kıvama yakın fakat içeriğindeki 3 boyutlu çapraz bağlar sayesinde stabil

5 41 safhada akıcılık göstermeyen katı greftlerin tanımlamaktadır. Jel şekilleri bir enjektör içine yerleştirilmiş olup intraoral direkt olarak uygulanabilme kolaylığı sağlamaktadır 21,22. Jel, putty veya pasta formundaki DBM greftlerin tasarlanmasında en çok dikkat edilen husus DBM partiküllerinin ideal taşıyıcıyla iyi bir kombinasyon oluşturması ve taşıyıcı maddenin kemikle ve çevre yumuşak dokuyla biyouyumluluk göstermesidir. Ayrıca taşıyıcı madde DBM ile de uyumluluk göstermelidir 20,27. DBM nin kemik formasyonunu indüklemesi BMP nin greftin kollajen matriksinden rejenerasyon bölgesine difüzyonuyla gerçekleşmektedir. Taşıyıcı, DBM nin bölgeye etkili bir şekilde taşınmasını sağlamalı, ayrıca stabilizasyonu sağlarken DBM nin biyolojik aktivitesini engellememelidir 27. Yapılan çalışmalarda iyileşmenin başlangıç safhasında görülen konak enzimlerinin, DBM nin çapraz bağlantılı kollajen matriksini yıkarak BMP lerin açığa çıkmasını sağladığını ve DBM nin lokal konak çevreyle olan temasının osteoindüksiyon için şart olduğunu göstermişlerdir 20,27. Bunun sağlanabilmesi için taşıyıcı ya kısa sürede rezorbe olmalı ya da BMP lerin difüzyonu için poröz yapıda olmalıdır 27. Eğer taşıyıcı lokal enzimler tarafından etkilenmiyorsa veya yavaş rezorbe oluyorsa BMP lerin difüzyonu ya geç olmakta yada hiç olmamakta bu yüzden greftin rejenerasyon potansiyeli ciddi şekilde azalmaktadır. Bu yüzden genelde bu taşıyıcı maddeler implantasyon sonrası birkaç günde rezorbe olmalıdır 27. Jel ve Putty Formundaki DBM Greft Materyallerinin Raf Ömürleri Bu tarz greft materyallerinin raf ömrü tedavinin başarısını etkilemektedir. Genelde firmalar DBM greftlerinin son kullanım tarihlerini osteoindüktif özelliklerine bağlı olarak değil sterilizasyon sürelerinin sona erişiyle ilişkili olarak vermektedir 8,26. Çalışmalar putty veya enjektable DBM lerin 9 aylık süreyle stabil kaldıklarını göstermektedir. Fakat birçok üretici firma son kullanma tarihini üretimden en az 1 yıl sonraya vermektedirler. Uzun süre rafda beklemiş olan putty veya jel DBM de oluşabilecek potansiyel problemler:1-bmp lerin aktivitelerini tamamen veya kısmen yitirmesi, 2- DBM putty veya jelin kıvamını kaybetmesiyle aşırı yapışkan bir kıvam alması, 3-Uzun süre BMP lerin taşıyıcıyla temasta olması sonucunda inaktive olmasıdır. Bazı durumlarda greftin osteoindüktif etkisi azalmakta ve yapışkan kıvamına bağlı olarak uygulamadaki zorluklar etkinliğini azaltabilmektedir 21,22,27,28. Jel ve Putty Formundaki DBM Greft Materyallerinde Aranılan Özellikler İdeal taşıyıcı özelliklerinin dışında etkili DBM putty veya jelde bulunması gereken özellikler: 1. Ürün raf ömrü boyunca osteoindüktif etkisini korumalı. 2. Greft uygulandığı yerde stabil durmalı. 3. Uygulaması kolay olmalı ve şekil verilebilir olmalı. 4. Taşıyıcı kolayca rezorbe olmalı. 5. Ameliyat sırasındaki irrigasyona direnç göstermeli. 6. Biyouyumlu olmalı 7. Diğer greft materyalleriyle veya büyüme faktörleriyle karıştırabilmeli. 8. Uygulamadan önce karıştırma gerektirmemeli. 9. Isıtmaya, soğutmaya veya özel bir işleme gerek duymamalı. 10. İçerdiği taşıyıcı madde önceden klinik çalışmalarca denenmiş olmalı. 11. Gerektiğinde invaziv taşıyıcı sistemlerle beraber kullanılabilmeli 21,22,27,28. Kullanımda Olan Putty ve Jel Formundaki DBM Greft Materyalleri Birçok firma DBM in defekt bölgesinde etkin şekilde uygulanabilmesi için putty veya jel (enjektabl ) kıvamında greft materyallerini piyasaya

6 42 sürmüştür. Bunlardan en önemlileri:1-grafton * 2-Osteofil ** 3-Allomatrix *** 4-DBX **** 5-Intergro ***** 6-Accell DBM 100 dir # 7-DynaGraft. 1 Grafton Grafton jel 1991 yılında piyasaya sürülen ilk kıvamlı DBM greft materyalidir. Jel formunda taşıyıcı materyal olan gliserolün DBM partikülleriyle karıştırılması sonucunda elde edilmektedir. Daha sonraki yıllarda DBM partikülleri yerine DBM fibrilleri kullanılarak oluşturulan putty formu piyasaya sürülmüştür. Gliserol DBM fibrillerinin hacimsel şişmesini sağlamakta böylece putty nin kohezyonuna yardımcı olmaktadır Osteofil DBM partiküllerinin taşıyıcı materyal olan domuz jelatini ve su ile karıştırılması sonucunda putty kıvamında elde edilen bir greft materyalidir. Osteofil kullanılacağı zamana kadar buzdolabında dondurucuda bekletilmekte ve işlem öncesi dereceye kadar ısıtılıp yumuşatılarak kullanılmaktadır Allomatrix Taşıyıcı materyal olarak kalsiyum sülfat, karboksimetilsellüloz ve steril su kullanılmakta ve implantasyondan hemen önce karıştırılması gerekmektedir. Allomatrix greft kitinin içinde küçük bir şişe steril su ve DBM, kalsiyum sülfat ve karboksimetilsellülozdan oluşan bir toz karışımı bulunmaktadır 31. Toz steril suyla karıştırıldığında kalsiyum sülfathemihidrata ve daha sonra sertleşerek katı formdaki kalsiyum sülfat dihidrata dönüşmektedir. Toz karışımında karboksimetilsellülozun bulunması karışımın tamamen katılaşmasını önleyerek macun kıvamının korunmasını sağlamaktadır 31. * Grafton, Osteotech Inc, New Jersey, U.S.A ** Osteofil, Regeneration Technologies, Florida, U.S.A *** Allomatrix, Wright Medical Technologies, Memphis, U.S.A **** DBX, Musculoskeletal Transplant Foundation, N.J., U.S.A ***** Intergro, Interpore Cross, C.A., U.S.A. # Accell DBM 100, Isotis Orthobiologics Inc, C.A., U.S.A. Dynagraft, Isotis Orthobiologics Inc, Irvine CA, U.S.A. 4 DBX Sodyum hyaluronat ve suyun taşıyıcı materyal olarak kullanıldığı jel formundaki bir greft materyalidir. Piyasaya yeni sürülmüş bir greft materyali olup üzerinde çok fazla klinik çalışma yapılmamıştır Intergro Lekithinin taşıyıcı madde olarak kulanıldığı macun formunda bir greft materyalidir. Lekithin insan vücudunda yaygın olarak bulunan bir fosfolipid olup ideal bir taşıyıcı olarak görülmektedir. Ayrıca lekithinin lipid doğası greft materyalini irrigasyona dirençli yapmaktadır Accell DBM 100 Piyasaya yeni sürülmüş olan putty tarzındaki Accell in hacminin yaklaşık tamamı DBM den oluşmaktadır. Diğer greft materyallerinde DBM taşıyıcı maddelerle dilue edilirken, Accell sadece DBM içermektedir. Accell in en büyük avantajı DBM oranının diğer greftlere nazaran yaklaşık iki kat olmasıdır. Diğer tüm DBM greftleri birinci jenerasyon DBM sınıfına girmekteyken Accell içeriğindeki DBM miktarının fazla olmasından dolayı ikinci jenerasyon DBM sınıfına sokulmuştur. Fakat en büyük dezavantajı zaten toz formundaki greftlerden 2-3 kat pahalı olan putty ve jel formundaki greftlerden daha pahalı olmasıdır. Ayrıca etkinliğini kanıtlayan uzun dönem insan çalışmaları mevcut değildir DynaGraft Dynagraft putty, jel ve matriks formunda piyasaya sürülmüştür. DynaGraft in jel ve putty formunda kullanılan taşıyıcı ürün polaksamer 407 adı verilen termal duyarlılığa sahip bir kopolimerdir 28. Polaksamer günümüzde nasal dekonjestanlarda, ağız gargalarında, öksürük şuruplarında rutin olarak kullanılmaktadır. Polaksamer 407 ters faz tri-blok kopolimer olup düşük derecelerde sıvı ve oda sıcaklığında jel formundadır 20,27. DynaGraft içeriğindeki DBM miktarına bağlı olarak putty formunda veya jel formunda olabilmektedir 28. Greftin defekt

7 43 bölgesine konulmasından sonra polaksamer vücut sıcaklığına bağlı olarak greftin sertleşmesini sağlamakta ve uygulanmasından 2-3 gün sonra çözünerek, böbreklerden atılmaktadır. Böylece polaksamer, DBM nin defekt bölgesine yerleştirildiği ilk 2-3 günde stabilizasyona yardımcı olmaktadır 20,27,28. Bender ve ark. 34 kemik içi defektlerde putty, jel ve toz formundaki DBM in klinik parametreler üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Greftin uygulanmasından 6 ay sonra chips DBM grubunda 2.8 mm, putty DBM grubunda 2.3 mm, jel DBM grubunda 3.6 mm cep derinliğinde azalma; chips DBM grubunda 2.2 mm, jel DBM grubunda 2.4 mm, pasta DBM grubunda 2 mm kemik dolumu gözlemlemişlerdir. Araştırıcılar yumuşak ve sert doku parametreleri açısından toz, putty ve jel formu arasında istatiksel olarak herhangi bir farkın olmadığını bildirmişlerdir 34. Levine ve ark dental implantı diş çekimi sonrası hemen DBM putty ve bariyer membranla beraber uygulamışlardır. Putty tarzında kemik grefti ile tedavinin, membran ile tedaviye benzer sonuçlar verebileceğini ayrıca putty DBM nin yönlendirilmiş doku rejenerasyonuna alternatif olabileceğini bildirmişlerdir. Putty DBM nin kullanımı ile membrana şekil verme ve kesme aşamalarından, bölgenin primer olarak kapatılmasındaki zorluklardan kaçınılmış olacağını vurgulamışlardır 35. Jel veya putty formunun geliştirilmesiyle DFDBA ların uygulanması daha kolay olmuş ve defekt bölgesine daha iyi uyum sağlamışlardır 21,22. Ayrıca bazıları hemostatik olma ve sertleşerek defekt bölgesine stabil kalabilme gibi avantajlara sahiptir 20,21,22,27. Babbush 21 greftin bir bariyer membran vazifesi görerek epitelin gelişimine izin vermediğini, osteindüksiyon ve osteokondüksiyonla kemik oluşumunu stimüle ettiğini savunmuştur. Piemontese ve ark. 36 partikül formundaki DBM ve kıvamlı DBM+PRP (Platelet rich plasma) karışımı greft materyallerini periodontal kemik içi defektlere uygulayarak karşılaştırmış; cep derinliğinde azalma ve ataşman kazancı miktarı açısından herhangi bir istatiksel fark bulamazlarken, kemik kazancı miktarının DBM+PRP greft karışımda daha çok olduğunu standardize radyografik ölçümlerde gözlemlemişlerdir. Kaya ve Yalım 36 putty formundaki DFDBA nın horizontal kemik defektine uygulanmasından 6 ay sonraki rejeneratif potansiyelini histopatolojik olarak incelemişler ve sadece tamir şeklinde bir iyileşme gözlemlemişlerdir. Yaptıkları bu çalışmada uygulanan DFDBA materyalinin formundan çok, kemik defektinin şeklinin rejenerasyonda daha etkili olabileceğini rapor etmişlerdir. Kaya ve arkadaşları 37,38 maxiller anterior bölgedeki horizontal kemik defektlerine putty ve toz şeklindeki DFDBA uygulamışlar ve flep debridmanıyla klinik, radyolojik ve periodontal estetik açısından karşılaştırmışlardır. Yumuşak doku parametreleri ve pembe dişeti estetiği açısından her üç grup arasında herhangi bir fark gözlenmezken, greft uygulanan bölgelerde transgingival kemik seviyesi ölçümlerine dayalı, istatistiksel olarak anlamlı kemik kazançları gözlemlemişlerdir. Günümüzde osteoindüksiyon sadece BMP lerin kullanımı sonrasında görülen bir süreçtir. Bu yüzden osteoindüksiyon sadece BMP içeren Demineralize Kemik Matriksinde (DBM) ve otojen kemik greftlerinin kullanımı sonrasında görülmektedir. Fakat DBM, tüm formlardaki BMP leri içeriğinde bulundursa da yapılan çalışmalar da otojen kemik greftleri kadar etkin oldukları gösterilememiştir 1,8,14,17,18,19,20. Ayrıca günümüzde değişik markalarda putty, jel veya pasta formunda DBM grefti mevcut olmasına rağmen partiküllü DBM greftler karşısındaki etkinliğini karşılaştıracak sınırlı sayıda araştırma mevcuttur. Bu nedenle farklı formdaki DBM greftlerle ilgili birçok klinik ve histolojik çalışmaya ihtiyaç vardır.

8 44 KAYNAKLAR 1. Garrett S. Periodontal Regeneration Around Natural Teeth. Ann Periodontol 1996; 1: Vandersall D. Periodontic in The Next Millenium. Dent Clin North Am 1998; 42: Papapanau P, Tonetti M. Diagnosis and Epidemiology of Periodontal Osseous Lesions. Periodontol ; 22: Carranza F, Takei H, Newman M. Glickman s Clinical Periodonotology, Ninth Edition, 2002, W.B. Saunders Company, Philadelphia. 5. Laurell L, Gottlow J, Zybutz M, et al. Treatment of Infrabony Defects by Different Surgical Procedures. A Literature Review. J Periodontol 1998; 69: Jacoby L, Mengel R. Conventional Surgical Procedures. Periodontol ; 9: Nasr H, Aichelmann M, Yukna R. Bone and Bone Substitutes. Periodontol ; 19: Rosen S, Reynolds A, Bowers M. The Treatment of Infrabony Defects with Bone Grafts. Periodontol ; 22: Trombelli L, Heitz-Mayfield L, Needleman I. et al. A Systematic Review of Graft Materials and Biological Agents for Periodontal Intraosseous Defects. J Clin Periodontol 2002; 29 (Suppl. 3): Bowers G, Chadroff B, Carnevale R, et al. Histologic Evaluation of New Attachment Apparatus Formation in Humans. Part 3. J Periodontol 1989; 60: Bowers G, Grane M, Stevens M, et al. Histologic Evaluation of New Attachment in Humans. A Preliminary Report. J Periodontol 1985; 56: Bowers G, Chadroff B, Carnevale R, et al. Histologic Evaluation of New Attachment Apparatus Formation in Humans. Part 2. J Periodontol 1989; 60: Mellonig J. Freze-Dried Bone Allografts in Periodontal Reconstructive Surgery. Dent Clin North America 1991; 35: Bauer T, Muschler G. Bone Graft Materials. Clin Orthop Relat Res 2003; 413: Zhang M, Powers R, Wolfinbarger L. Effects of Demineralization Process on the Osteoinductivity of Demineralized Bone Matrix. J Periodontol 1997; 68: Brunsvold M, Mellonig J. Bone Grafts and Periodontal Regeneration. Periodontol ; 1: Einhorn T. Clinical Application of Recombinant Human BMPs: Early Experience and Future Development. J Bone Joint Surg 2003; 85-A (Suppl. 3): Lee M. Bone Morphogenetic proteins: Background and Implication for oral Reconstruction. A Review. J Clin Periodontol 1997; 24: Termaat M, De Boer F, Bakker F, et al. Current Concept Review Bone Morphogenetic Proteins. J Bone Joint Surg 2005; 87-A(6): Clokie M., Urist M. Bone Morphogenetic Protein Excipients: Comparative Observations on Poloxamer. last Reconstr Surg 2000; 105: Babbush C. The Use of a New Allograft Material for Osseous Reconstruction Associated with Dental Implants. Implant Dent 1998; 7: Babbush C. Histologic Evaluation of Human Biopsies After Dental Augmentation With a Demineralized Bone Matrix Putty. Implant Dent 2003; 12: Libin B, Ward H, Fishman L. Decalcified, Lypophilized Bone Allografts for Use in Human Periodontal Defects. J Periodontol 1975; 46: Bowers G, Chadroff B, Carnevale R, et al. Histologic Evaluation of New Attachment Apparatus Formation in Humans. Part 1. J Periodontol 1989; 60: Council On Dental Materials, Instruments And Equipment, Dental Research, Dental Therapeutics. Hydroxyapatite, Beta Tricalcium Phosphate and Autogenous and Allogenic Bone for Filling Periodontal Defects, Alveoler Ridge Augmentation and Pulp Capping. J Am Dent Assoc 1984; 108: Rosenberg E, Rose L. Biologic and Clnical Considerations for Autografts and Allografts in Periodontal Regeneration Therapy. Dent Clin North America 1998; 43: Coulson R, Clokie C, Cameron C, et al. Collagen and a thermally Reversible Poloxamer Deliver Demineralized Bone Matrix (DBM) and Biologically Active Proteins to Sites of Bone Regeneraiton. Proceeding from Portland Bone Symposium 1999; Isotis Orthobiologics Inc, IrvineCA, U.S.A. www. isotis.com / isotis/ isotiswebv3.nsf/ 29. Osteotech Inc, New Jersey, U.S.A.http: // com / 30. Regeneration Technologies, Florida, U.S.A. http: // www. rtix.com / 31. Wright Medical Technologies, Memphis, U.S.A. http: // / Centers/ Biologics / default.asp 32. Musculoskeletal Transplant Foundation, N.J., U.S.A Interpro Cross, C.A., U.S.A. html 34. Bender S, Rogalski J, Mills M, et al. Evaluation of Demineralized Bone Matrix Pasta and Putty in Periodontal Intraosseous Defects. J Periodontol 2005; 76: Levine S, Prewett A, Cook S. The Use of a New Form Allograft Bone in Implantation of Osseointegrated Dental Implants - A Preliminary Report. J Oral Implantol 1992; 17: Piemontese M, Aspriello SD, Rubini C, Ferrante L,Procaccini M. Treatment of periodontal infrabony defects with demineralized freeze-dried bone allograft in combination with platelet-rich plasma: A comparative clinical trial. J Periodontol 2008; 79: Kaya Y, Yalım M. Putty Formundaki Demineralize Kemik Matriksi ile Tedavi Edilmiş İnsan Horizontal Kemik Defektinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi: Bir Olgu Raporu. Hacettepe Dişhek Fak Derg 2006; 30(4):

9 Kaya Y, Yalım M, Bahcecitapar M, Baloş K. Comparison of applying particulate demineralized bonematrix (DBM), putty DBM and open flap debridementin periodontal horizontal bone defects. A 12-month longitudinal, multicenter, triple-blind, split-mouth,randomized, controlled clinical study. Part 1 clinical and radiographic evaluation. J Oral Rehabil 2009; 36(7): Kaya Y, Yalım M, Bahcecitapar M, Baloş K. Comparison of applying particulate demineralized bonematrix (DBM), putty DBM and open flap debridementin periodontal horizontal bone defects. A 12-month longitudinal, multicenter, triple-blind, split-mouth,randomized, controlled clinical study. Part 2 evaluation of interdental soft tissue. J Oral Rehabil 2009; 36(7): Geliş Tarihi : Received Date : 20 July 2009 Kabul Tarihi : Accepted Date : 09 February 2010 İLETİŞİM ADRESİ Dr. Yavuz Kaya Altunizade Kısıklı Cad. No:25/ Üsküdar İstanbul-Türkiye Tel : E mail:

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone BMT Calsis, insan sağlığına yönelik ileri malzeme ve teknolojileri, rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımlar ile tıbbın ve insanlığın hizmetine sunmak üzere 2008 yılında kurulmuş, Türkiye nin ortobiyolojik malzeme

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

Trombositten Zengin Plazma ve Kemik Grefti ile Kombinasyonunun Dar Kemik İçi Defektlerde Başarısının Karşılaştırılması

Trombositten Zengin Plazma ve Kemik Grefti ile Kombinasyonunun Dar Kemik İçi Defektlerde Başarısının Karşılaştırılması Özgün Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2007; 28: 151-161 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Trombositten Zengin Plazma ve Kemik Grefti ile Kombinasyonunun Dar Kemik İçi Defektlerde Başarısının Karşılaştırılması

Detaylı

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey MÜSBED 2013;3(2):97-101 DOI: 10.5455/musbed.20130411090604 Olgu Sunumu / Case Report Periodontal Kemikiçi Defektlerin Rejeneratif Tedavisinde Trombositten Zenginleştirilmiş Fibrin Membran Ve Otojen Kemik

Detaylı

Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Mine Matriks Proteini ve Otojen Kemik Grefti Kombinasyonu Kullanımı

Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Mine Matriks Proteini ve Otojen Kemik Grefti Kombinasyonu Kullanımı MÜSBED 2013;3(1):48-54 DOI: 10.5455/musbed.20130102082905 Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Mine Matriks Proteini ve Otojen Kemik Grefti Kombinasyonu Kullanımı Ömer Birkan Ağralı, Bahar Kuru,

Detaylı

BAĞ DOKUSU GREFTLERİNİN PERİODONTAL REJENERASYONA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* GİRİŞ

BAĞ DOKUSU GREFTLERİNİN PERİODONTAL REJENERASYONA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 103-117, 1989 BAĞ DOKUSU GREFTLERİNİN PERİODONTAL REJENERASYONA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Ateş PARLAR** Koksal BALOŞ*** Ömer GÜNHAN**** GİRİŞ Hem interdental

Detaylı

İçindekiler. 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6.

İçindekiler. 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6. İçindekiler 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6. Kullanım Alanları 1 Belladerm, Musculoskeletal Transplant Foundation (MTF) tarafından

Detaylı

Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46

Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46 Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46 Estetik Bölgenin İmplantasyon Öncesi Sert ve Yumuşak Doku Ogmentasyonu ile Hazırlanması: Vaka Sunumu Implant Site Preparation with Hard and Soft Tissue

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burcu KARADUMAN 2. Doğum Tarihi: 15.03.1980 3. Unvanı: Diş Hekimi Periodontoloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi

Detaylı

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4 (A), Sayfa: 11-15, 2005 Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu Maxillary

Detaylı

Kemik Doku Yamaları. Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya

Kemik Doku Yamaları. Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya Kemik Doku Yamaları Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya 1 VÜCUT ÜZERİNDE, ÇEŞİTLİ ETMENLERCE OLUŞAN KEMİK DOKU İHTİYACININ, KARŞILANMASI AMACI İLE KULLANILAN DESTEKLEYİCİ YAMALAR 2 Kemik Doku Yamaları ALINDIĞI KAYNAĞA

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen önemli özellikleri: > Geistlich Bio-Oss yavaş resorpsiyon özelliği sayesinde uzun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Olgu ŞENÇİMEN, Sunumu/ GÜLSES, Case Report VAROL, MANDİBULER SİMFİZ BÖLGESİNDEN KEMİK GREFTİ ALINMASINA YÖNELİK İKİ BASİT CERRAHİ TEKNİK TWO SIMPLE TECHNIQUES FOR BONE GRAFT HARVESTING FROM MANDIBULAR

Detaylı

BAKTERİ PLAĞI VARLIĞINDA FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT'IN» KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* ÖZET

BAKTERİ PLAĞI VARLIĞINDA FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT'IN» KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 1, Sayfa 137-196, 1990 BAKTERİ PLAĞI VARLIĞINDA FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT'IN» KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* Koksal BALOŞ** Yaşar AYKAÇ*** Ömer GÜNHAN****

Detaylı

ENÜKLEASYONU SONRASINDA DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ İLE REKONSTRÜKSİYONU

ENÜKLEASYONU SONRASINDA DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ İLE REKONSTRÜKSİYONU ÇENELERDE BÜYÜK KEMİK DEFEKTİ OLUŞTURAN DENTİGERÖZ KİSTİN ENÜKLEASYONU SONRASINDA DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ İLE REKONSTRÜKSİYONU Yrd.Doç.Dr. Nurhan GÜLER* Dr. B.Çağrı DELİLBAŞI* Yrd.Doç.Dr. Mehmet İLGÜY**

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Gülsen KİRAZ Danışman Öğretim

Detaylı

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 46-52 2010

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 46-52 2010 OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 46-52 2010 Generalize Agresif Periodontitis te Kombine Rejeneratif Cerrahi ve Bilinçli Replantasyonun Kısa

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

ÇENELER VE YÜZ BÖLGESİNDE KULLANILAN GREFT MATERYALLERİ

ÇENELER VE YÜZ BÖLGESİNDE KULLANILAN GREFT MATERYALLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ÇENELER VE YÜZ BÖLGESİNDE KULLANILAN GREFT MATERYALLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Metin BAKIR Danışman Öğretim

Detaylı

İnterproksimal Kemikiçi Defektlerin Rekonstrüksiyonunda Biyoaktif Cam İçerikli Alloplastların Etkinliğinin İncelenmesi

İnterproksimal Kemikiçi Defektlerin Rekonstrüksiyonunda Biyoaktif Cam İçerikli Alloplastların Etkinliğinin İncelenmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 17-24, 2006 İnterproksimal Kemikiçi Defektlerin Rekonstrüksiyonunda Biyoaktif Cam İçerikli Alloplastların Etkinliğinin

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ CERRAHİSİNDE KULLANILAN GREFTLER

DİŞ HEKİMLİĞİ CERRAHİSİNDE KULLANILAN GREFTLER T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Ana Bilim Dalı DİŞ HEKİMLİĞİ CERRAHİSİNDE KULLANILAN GREFTLER BİTİRME TEZİ Stj. Dt. Tuğçe Aksoy DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ:

Detaylı

İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU

İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 51-57, 2008 İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU LOKALIZED ALVEOLAR

Detaylı

FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ

FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 1-11, 1986 FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* Hamit S. BOSTANCI** M. Nejat ARPAK*** Koksal BALOŞ****

Detaylı

DEMİNERALİZE KEMİK TOZUNUN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DEMİNERALİZE KEMİK TOZUNUN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 DEMİNERALİZE KEMİK TOZUNUN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Dr. Dt. H. Önder ÇILBIR*, Doç.

Detaylı

Dt. Mert SANRI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Prof. Dr. Mehmet KÜRKÇÜ

Dt. Mert SANRI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Prof. Dr. Mehmet KÜRKÇÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI ANORGANİK KEMİK GREFTİ VE KANAMA DURDURUCU

Detaylı

SAF MiNERALiZE KEMiK GREFTi PYROSTUN MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ UYGULAMALARININ KEMiK iyileşmesi ÜZERiNDEKi ETKiLERiNiN DENEYSEL OLARAK incelenmesi

SAF MiNERALiZE KEMiK GREFTi PYROSTUN MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ UYGULAMALARININ KEMiK iyileşmesi ÜZERiNDEKi ETKiLERiNiN DENEYSEL OLARAK incelenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 SAF MiNERALiZE KEMiK GREFTi PYROSTUN MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ UYGULAMALARININ KEMiK iyileşmesi ÜZERiNDEKi ETKiLERiNiN DENEYSEL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Merve ÇAKIR * Prof. Dr.İnci Rana KARACA **

Yrd. Doç. Dr.Merve ÇAKIR * Prof. Dr.İnci Rana KARACA ** Derleme/ Review İMPLANT UYGULAMALARI İÇİN KRET KORUMA TEKNİKLERİ RIDGE PRESERVATION TEHCHNIQUES FOR IMPLANT THERAPY Yrd. Doç. Dr.Merve ÇAKIR * Prof. Dr.İnci Rana KARACA ** Makale Kodu/Article code: 1557

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN GREFTLER ve MEMBRANLAR

DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN GREFTLER ve MEMBRANLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş Ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN GREFTLER ve MEMBRANLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi: Mustafa Kemal ZERRİN Danışman

Detaylı

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 2, Sayfa 81-85, 1986 PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. Kenan ERATALAY* Dr. Ezel

Detaylı

KİMYASAL BAKTERİ PLAĞI KONTROLÜNDE FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT»IN KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* ÖZET

KİMYASAL BAKTERİ PLAĞI KONTROLÜNDE FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT»IN KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 1, Sayfa 197-205, 1990 KİMYASAL BAKTERİ PLAĞI KONTROLÜNDE FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT»IN KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* Köksal BALOŞ** Yaşar AYKAÇ*** Ömer GÜNHAN****

Detaylı

DOKTORA TEZİ DANIŞMANI

DOKTORA TEZİ DANIŞMANI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNİN ONARIMINDA KULLANILAN İKİ AYRI SIĞIR

Detaylı

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6.

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6. TM 4.5 x 6.0mm 6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm TM İmplant yerleştirmeyi

Detaylı

FURKASYON II KEMİK DEFEKTLERİNDE DÜŞÜK DOZ LAZER UYGULAMASININ KEMİK TAMİRİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN LABORATUVAR VE KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

FURKASYON II KEMİK DEFEKTLERİNDE DÜŞÜK DOZ LAZER UYGULAMASININ KEMİK TAMİRİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN LABORATUVAR VE KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ FURKASYON II KEMİK DEFEKTLERİNDE DÜŞÜK DOZ LAZER UYGULAMASININ KEMİK TAMİRİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN LABORATUVAR VE KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. Gülnihal EMREM DOĞAN Periodontoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Özellikle yara bakımıyla ilgili pek çok yeni yöntem,

Detaylı

İstanbul'da bulunan Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okullarındaki öğrencilerde diş ve dişeti sağlığı durumunun saptanması ve iyileştirilmesi

İstanbul'da bulunan Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okullarındaki öğrencilerde diş ve dişeti sağlığı durumunun saptanması ve iyileştirilmesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kenan NAZAROĞLU Doğum Tarihi: 20.01.1983 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul

Detaylı

BONE MORPHOGENETIC PROTEİNLER ve OSTEOİNDÜKSİYON

BONE MORPHOGENETIC PROTEİNLER ve OSTEOİNDÜKSİYON BONE MORPHOGENETIC PROTEİNLER ve OSTEOİNDÜKSİYON Dr. İlker ÖZEÇ* Yrd. Doç. Dr. Hasan YELER* ÖZET Kemik deformitelerinin tedavisi ve rekonstrüksiyonu için ideal implant materyalinin bulunması amacıyla çalışmalar

Detaylı

Bu tez çalışması DÜBAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: DÜBAP-07-02-51 )

Bu tez çalışması DÜBAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: DÜBAP-07-02-51 ) T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKSİLLER SİNÜS YÜKSELTİLMESİ OPERASYONLARINDA, DOĞAL MİNERALİZE HİDROKSİLAPATİT GREFTLERİ İLE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA KARIŞTIRILMIŞ DOĞAL MİNERALİZE

Detaylı

KEMİK MORFOGENETİK PROTEİN VE PERİODONTOLOJİDE KULLANIM ALANLARI

KEMİK MORFOGENETİK PROTEİN VE PERİODONTOLOJİDE KULLANIM ALANLARI T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı KEMİK MORFOGENETİK PROTEİN VE PERİODONTOLOJİDE KULLANIM ALANLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Ayşe ÖZCAN Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ

DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Özge TEMÜR Danışman

Detaylı

REGENERATION INSIDE US

REGENERATION INSIDE US SUCCESSFULL METHOD TO GIVE ENERGY AND BRIGHTNESS TO HAIR REGENERATION INSIDE US PROGRAMMA INNOV ATIVO CONTRO CAL VIZIE E DIRADAMENTI INNOVATIVE PROGRAM TO REDUCE THE FALL OF HAIR 0476 AUTOLOGOUS CELLULAR

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

Autologous Tissue Regenating Kit

Autologous Tissue Regenating Kit 93/42/EEC Kapsamında ClassIIb Tıbbi Cihaz Autologous Tissue Regenating Kit 0476 Saç dış görünüşümüzün ayrılmaz bir parçasıdır, sosyo kültürel bağlamda sembolik anlamları vardır; benlik saygısı, özgüven

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı-Soyadı: Umut Sinan Ersoy Doğum Tarihi: 16.06.1981 Doğum Yeri: Uyruğu: Medeni Hali: Unvanı: Adana T.C. Bekar Tıp Doktoru Akademik Unvanı: Uzman Doktor İş Adresi: Halkalı Merkez

Detaylı

Dt. Mehmet Emre BENLİDAYI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Doç. Dr. Mehmet KÜRKCÜ

Dt. Mehmet Emre BENLİDAYI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Doç. Dr. Mehmet KÜRKCÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI SİNÜS TABANI GREFTLEMESİ VE EŞ ZAMANLI İMPLANT YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI SPONGİOZ

Detaylı

PERİODONTOLOJİ. Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu

PERİODONTOLOJİ. Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu PERİODONTOLOJİ DersSorumluları: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu, aberbero@hacettepe.edu.tr Prof.Dr. Hamit Bostancı, bostanci@dentistry.ankara.edu.tr Prof.Dr.

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın. ALLOMATRIX ENJEKTE EDILEBILIR MACUN, ALLOMATRIX C KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX CUSTOM KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX DR KEMIK MACUNU VE ALLOMATRIX RCS KARIŞTIRMA TALIMATLARI 131048-5 Bu paketde aşağıda belirtilen

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ

PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ AĞIZ DĠġ VE ÇENE CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ BĠTĠRME TEZĠ Stj. DiĢ Hekimi Handan Aytuğ COġKUNTUNA DanıĢman Öğretim

Detaylı

DOĞAL DİŞ Mİ İMPLANT MI? PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA SEÇİM KRİTERLERİ

DOĞAL DİŞ Mİ İMPLANT MI? PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA SEÇİM KRİTERLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı DOĞAL DİŞ Mİ İMPLANT MI? PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA SEÇİM KRİTERLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gülçin CAGAY Danışman Öğretim

Detaylı

Dişeti Çekilmelerinim Tedavisinde Bağ Dokusu Grefti Uygulamaları: Vaka serisi

Dişeti Çekilmelerinim Tedavisinde Bağ Dokusu Grefti Uygulamaları: Vaka serisi Ondokıtz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi: 2001; 4: 23-27 23 Dişeti Çekilmelerinim Tedavisinde Bağ Dokusu Grefti Uygulamaları: Vaka serisi The Application of Connective Tissue Grafts in

Detaylı

CEP EPİTELİ APİKAL MİGRASYONU ÜZERİNE CHLORHEXİDİN'İN ETKİSİ*

CEP EPİTELİ APİKAL MİGRASYONU ÜZERİNE CHLORHEXİDİN'İN ETKİSİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 2, Sayfa 149-157, 1987 CEP EPİTELİ APİKAL MİGRASYONU ÜZERİNE CHLORHEXİDİN'İN ETKİSİ* Ateş PARLAR** Emel AYTUĞ**** Koksal BALOŞ*** GİRİŞ Kronik marjinal periodontitis,

Detaylı

DENTAL İMPLANTASYONDA BARİYER MEMBRANLARIN YERİ VE ÖNEMİ

DENTAL İMPLANTASYONDA BARİYER MEMBRANLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı DENTAL İMPLANTASYONDA BARİYER MEMBRANLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj.Dt.Hafize Gamze DEMİRBAŞ Danışman Öğretim

Detaylı

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM 2 3 MODE IMPLANT UNIPACK 4 MODE IMPLANT UNIPACK 5 Mode Medikal Dental İmplant ambalajdan implant transferi ve yüklemesi aşamasında alışkanlıklarınızı değiştirmeyen çözümler sunar. Raşet, Anguldurva ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK

Detaylı

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA İmplant Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA Zygoma İmplant İleri derecede rezorbe dişsiz maksillaya sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik rehabilitasyon oldukça güç olabilmektedir.

Detaylı

ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ

ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ 74 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 46, Sayı: 2 Sayfa: 74-82, 2012 DERLEME ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ The Solution of

Detaylı

AÇIĞA ÇIKAN KÖKLERİN KAPATILMASINDA KOLLAJEN MEMBRAN UYGULAMASININ KLİNİK ÖLÇÜMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AÇIĞA ÇIKAN KÖKLERİN KAPATILMASINDA KOLLAJEN MEMBRAN UYGULAMASININ KLİNİK ÖLÇÜMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ AÇIĞA ÇIKAN KÖKLERİN KAPATILMASINDA KOLLAJEN MEMBRAN UYGULAMASININ KLİNİK ÖLÇÜMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ahmet Eralp AKCA (*), Dr. Levent PİKDÖKEN (**), Dr. Atilla ÖZDEMİR (*) Gülhane Tıp Dergisi 45

Detaylı

İLGİNÇ BİR DİŞETİ ÇEKİLMESİ VAKASI VE TEDAVİSİ*

İLGİNÇ BİR DİŞETİ ÇEKİLMESİ VAKASI VE TEDAVİSİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt V, Sayı 2, Sayfa 153-163, 1988 İLGİNÇ BİR DİŞETİ ÇEKİLMESİ VAKASI VE TEDAVİSİ* Dr. Ateş PARLAR** Dt. Orhan DEMİR*** GİRİŞ Kök açılması olarakta adlandırılan dişeti çekilmesi,

Detaylı

M C 0086* CELLPLEX TCP SENTETİK SÜNGERİMSİ KEMİK

M C 0086* CELLPLEX TCP SENTETİK SÜNGERİMSİ KEMİK TK CELLPLEX TCP SENTETİK SÜNGERİMSİ KEMİK 129257-9 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese

Detaylı

OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON INNOVATIVE TREATMENT FOR SKIN BIO - STIMULATION

OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON INNOVATIVE TREATMENT FOR SKIN BIO - STIMULATION OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON INNOVATIVE TREATMENT FOR SKIN BIO - STIMULATION 0476 OTOLOG SELÜLER REJUVENASYON NEDİR VE NASIL ETKİLİ OLUR? Daha genç ve canlı bir cilt arzuluyorsanız Density Platelet Jel

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı

Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 37-42, 2009 Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI MİLLER SINIF I VE II DEFEKTLERİN TEDAVİSİNDE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA VE KORONALE KONUMLANDIRILMIŞ FLEP TEKNİKLERİN ETKİNLİKLERİNİN

Detaylı

DONÖR İNSAN DOKUSU İÇEREN KEMİK BOŞLUĞU DOLGULARI 128040-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

DONÖR İNSAN DOKUSU İÇEREN KEMİK BOŞLUĞU DOLGULARI 128040-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: DONÖR İNSAN DOKUSU İÇEREN KEMİK BOŞLUĞU DOLGULARI 128040-11 Türkçe (tk) Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com Sonra Prescribing Information

Detaylı

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI Bitirme Tezi Stj. Dişhekimi Ceren

Detaylı

Allogreftler. Allografts. Ulukan İnan, Erol Göktürk. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Allogreftler. Allografts. Ulukan İnan, Erol Göktürk. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(2):168-173 Allogreftler Allografts Ulukan İnan, Erol Göktürk Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye 2

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye 2 Article in Press Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.2078 Kemik Defektlerinin Onarımında Otojen Kemik Grefti, Demineralize Kemik Matriksi (DKM), β Trikalsiyum Fosfat (β

Detaylı

Anahtar kelimeler: alveoler kret defekti, onley dişeti grefti, protetik rehabilitasyon

Anahtar kelimeler: alveoler kret defekti, onley dişeti grefti, protetik rehabilitasyon Alveoler kret defekti olgularında sabit bölümlü protez estetiğinin onley dişeti grefti ile arttırılması: Bir olgu sunumu Mine Öztürk Tonguç*, Süha Türkaslan**, Güliz Öngüç* * Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Sakallıoğlu, E.E., Aliyev, E., Lütfioğlu, M., Yavuz, Ü., Açıkgöz, G. Vascular endothelial growth factor (VEGF) levels of gingiva and

Detaylı

X-Wave. Akustik Dalga Terapisi

X-Wave. Akustik Dalga Terapisi X-Wave Akustik Dalga Terapisi sales@btlnet.com www.btlnet.com All rights reserved. Although every care has been taken to provide accurate and up-to-date information, no responsibility can be accepted for

Detaylı

SİGARA KULLANAN VE KULLANMAYAN BİREYLERİN PERİODONTAL DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SİGARA KULLANAN VE KULLANMAYAN BİREYLERİN PERİODONTAL DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI SİGARA KULLANAN VE KULLANMAYAN BİREYLERİN PERİODONTAL DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: Birçok araştırma periodontal sağlıkla sigara kullanımı arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu gerçeği

Detaylı

T.C. ATATÜR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ATATÜR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KRONİK PERİODONTİTİSLİ BİREYLERDE KONVANSİYONEL PERİODONTAL FLEP İLE KOMBİNE TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN KULLANIMININ PERİODONTAL İYİLEŞME ÜZERİNE OLAN KATKILARININ DİŞETİ OLUĞU SIVISINDA BÜYÜME FAKTÖRLERİ

Detaylı

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Ardından, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kök Hücre ve Doku Mühendisliği 22 Mayıs 2000 Time Dergisi Geleceğin en popüler meslekleri; 1. Doku Mühendisleri 2. Gen Programlayıcıları 3. ÇiBçiler 4. Frankenfood takipçileri 5. Bilgi Madencileri (Data

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

ARAŞTIRMA. Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil.

ARAŞTIRMA. Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil.org Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * Havva Nur CAN Ali Said DURMUŞ Fırat Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

FARKLI İKİ YAPIDA MEMBRAN KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYONU TEKNİĞİNİN 5 YILLIK KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI İKİ YAPIDA MEMBRAN KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYONU TEKNİĞİNİN 5 YILLIK KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 89-96, 2006 FARKLI İKİ YAPIDA MEMBRAN KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYONU TEKNİĞİNİN 5 YILLIK KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation

Detaylı

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch)

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) IGNITE Karıştırma Talimatı 133287-3 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Ek

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı Devitalizan Maddeler Ağrılı bir pulpayı, devital hale getirmek için çeşitli maddeler kullanılagelmiştir. Hızlı bir etki göstererek pulpayı birkaç gün içinde

Detaylı

Seramik Biomalzemeler (Bioseramikler)

Seramik Biomalzemeler (Bioseramikler) Seramik Biomalzemeler (Bioseramikler) Kas iskelet sisteminin hasar görmüş parçaları ve hastalıklı parçaların yer değiştirilmesi ve onarılması için kullanılan seramik grubunun adı bio seramikler olarak

Detaylı

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ*

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 11-23, 1985 DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* Koksal BALOŞ** Coşkun BARAN*** Kaya EREN***

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI MANDİBULER ONLAY GREFT UYGULAMALARINDA KORTİKAL PERFORASYONUN KEMİK İYİLEŞMESİNE OLAN ETKİSİNİN

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Şirali Doğum Tarihi: 10. 06. 1984 Ünvanı: Yard. Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul

Detaylı

ANTERİOR BÖLGEDE YAPILAN İMPLANT ÇALIŞMALARINDA YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE İNTERPROKSİMAL PAPİL REJENERASYONU

ANTERİOR BÖLGEDE YAPILAN İMPLANT ÇALIŞMALARINDA YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE İNTERPROKSİMAL PAPİL REJENERASYONU T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ANTERİOR BÖLGEDE YAPILAN İMPLANT ÇALIŞMALARINDA YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE İNTERPROKSİMAL PAPİL REJENERASYONU BİTİRME TEZi Stj. Dişhekimi

Detaylı

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ Diz eklemi çepeçevre bağlarla desteklenen ve cildin altında kaslarla çevrili olmadığı için de travmaya son derece açık olan bir eklemdir. Diz ekleminde kayma, menteşe ve dönme

Detaylı

Saç Ekimi BR.HLİ.050

Saç Ekimi BR.HLİ.050 Saç Ekimi Saçlarınızda ciddi bir azalma mı söz konusu? Saçlı bölgenin giderek azaldığını hissetmenizin yanı sıra çevrenizde de fark edilmeye mi başlandı? Bazıları dalga mı geçiyor? Hiç canınızı sıkmayın.

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler

Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler Aykın Şimşek, Gökhan Çakmak, Erdal Cila Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler Aykın Şimşek*, Gökhan Çakmak**, Erdal Cila*** Travma, kemik enfeksiyonları, konjenital anomaliler,

Detaylı

Dişeti estetiğinde kök kapama teknikleri. Anahtar kelimeler: Dişeti çekilmesi, kök kapama teknikleri, periodontal plastik cerrahi

Dişeti estetiğinde kök kapama teknikleri. Anahtar kelimeler: Dişeti çekilmesi, kök kapama teknikleri, periodontal plastik cerrahi Dişeti estetiğinde kök kapama teknikleri Gülin Yılmaz, Özlem Fentoğlu, Fatma Yeşim Kırzıoğlu Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Isparta, Türkiye. Özet Hastalarda

Detaylı

PORESORB -TCP Kemik Rejenerasyon Malzemesi. Emilebilirlik Yüksek saflık derecesi Osteokonduktive Defektte yüksek stabilite

PORESORB -TCP Kemik Rejenerasyon Malzemesi. Emilebilirlik Yüksek saflık derecesi Osteokonduktive Defektte yüksek stabilite PORESORB -TCP Kemik Rejenerasyon Malzemesi Emilebilirlik Yüksek saflık derecesi Osteokonduktive Defektte yüksek stabilite PORESORB -TCP PHYSICOCHEMICAL PARAMETRELER: Kompozisyon: Gözeneklik: ß - trikalsiyumfosfat,

Detaylı