TARTIŞMA: //PROJEKSiYON LARI PROJELERiNE UYMAYAN BiR PLANlN Hi KA YESi// isimli MAKALENiN E LEŞTi Ri Si

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARTIŞMA: //PROJEKSiYON LARI PROJELERiNE UYMAYAN BiR PLANlN Hi KA YESi// isimli MAKALENiN E LEŞTi Ri Si"

Transkript

1 EKONOMIK YAKLAŞlM TARTIŞMA: //PROJEKSiYON LARI PROJELERiNE UYMAYAN BiR PLANlN Hi KA YESi// isimli MAKALENiN E LEŞTi Ri Si Necati Özfrrat* 1- GENEL Be ş yıllık Kalkınma Planlarının (BYKP) hazırlanması Anayasanın 166. maddesi gereği Devletin görevidir. Bu planlar Hükümetin belirlediği hedefler çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanır. Planlar esas olarak, hükümetin ekonomik ve sosyal alanda izlemeyi düşündüğü politikaları, kullanacakları araçları, oluşturacakları kurumsal yapıyı yansıtan dökümanlardır. Planların bağlayıcı niteliği sadece kamu kesimi içindir. Özel kesim ve toplumun diğer kesimleri için ise Planlar ekonominin orta vadede ne yöne gideceği ile ilgili bilgi sağlar. Bu çerçevede, ortaya çıkabilecek darboğazları öngörüp gidermek ve dünyanın değişen koşullarının gereği olarak, Avrupa Birliği ile ya da genel olarak dünya ile bütünleşme sürecine uyumda yaşanabilecek sıkıntıları aşmak için yapısal ve kurumsal nitelikte önlemler almak büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Böyle bir anlayışla hazırlanan VII. BYKP'nın Hükümetin Plan Stratejisini esas alan bir Meclis Kararı olduğunun tam olarak dikkate alınmaması Dr. Aziz Konukman'ın Yazısında Plan hazırlığı sürecinin ve Plan içeriğinin maalesef yanlış değerlendirilmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla gerek Strateji gerek Plan taslakları üzerinde Hükümet ve DPT'nin bir netlik sağlanıncaya kadar birlikte çalışmasının doğal olduğunu ve ortaya çıkan Planın siyasal iktidarların ekonomik ve sosyal konulara ilişkin temel yaklaşımını biçimlendir~iğini vurgulamaktayarar bulunmaktadır. Yazıda, esas olarak, Plan Hazırlama Süreci tanımlandıktan ve Plan özetlendikten sonra Plan Hazırlık Çalışmaları ve Plan için değerlendirme ve eleştiri bölümlerine yer verilmektedir. Yukarıda yapılan saptamanın yeterli olacağı düşüncesi ve Plan Dökümanının erişile- *DPT Müşteşarı. Ekonomik Yaklaşım, Cilt 7, Sayı21, Yaz 1996

2 6 Necati Özflrat bilir olması nedenleriyle aşağıda ilk üç bölüme değinilmeksizin son bölümde yer alan, temel nitelikteki yanlışlıklar okuyucuların aydınlatılması açısından kısaca ele alınacaktır. ll. PLANlN DEGERLENDiRiLMESi VE ELEŞTiRiSiNE ilişkin BAZI HUSUSLAR A. Temel Değerlendirme Yanitşitk/an 1970'lerin ortasından itibaren gelişmiş ülkelerin önemli bir bölümünde, özellikle teknolojik gelişimi yavaşlayan ülkelerde bazı tıkanmaların yaşandığı ve bu somut durumun izlenmekte olan müdahaleci devlet ve refah devleti politikalarının sorgulanmasına yol açtığı açıktır. Artık bu politikaların küreselleşmenin hızlandırdığı rekabetçi bir dünyada götürülmesinin mümkün olmadığı, bunun bölgesel entegrasyonlara katılmanın temel gereği olduğu ve bu gelişime ayak uyduramayan ülkelerin ergeç marjinalleşmeye itilip küçüleceğinin apaçık ortaya çıktığı görülmektedir. Böyle bir durumda Türkiye'nin gelecekteki yeri kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Üstelik Türkiye bu uyum sürecinde gelişme yolundaki ülkeler arasında "ilk hareket eden" konumuna sahiptir. Planın içeriğinin bu anlayıştan uzak değerlendirilmesinin bazı dayanaksız eleştirilere yol açtığı görülmektedir. Aslında Planın bu gelişmeleri yeterli ölçüde dikkate almaması durumunda gerçekçi eleştirilere maruz kalması beklenir. Yukarıda sunulan genel çizgi çerçevesinde yaşanabilecek uyum sorunlarını aşmak için yapısal politikaların özenle izlenmesi ve önemli boyuttaki konjonktürel sıkıntılar için önlemler alacak aktivist bir politika izlenmesi gerekleri devletin ekonomik ve sosyal gelişmedeki yerini ve işlevini belirlemektedir. İnsan kaynaklarını geliştirilmesi ve ekonomide e kinliği artırıcı kamuya yönelik projeler başta olmak üzere yapısal projelerin VII. Planın özünü oluşturmasının nedeni budur ve devlete bu alanda önemli görevler düşmektedir. Ayrıca, kamunun ekonomik hayata hakim olduğu ve nispeten dışa kapalı ekonomilerde geçerli olabilen sektörel mal dengeleriyle ilgili hedeflerin VII. Planda verilmesi, dışa açık ve piyasa ekonomisinin geçerli olduğu günümüz Türkiye'sinde anlamlı değildir. Planda devletin imalat kesiminden çekilmesi ve ekonomiyi regüle etme işleviyle sınırlı tutulması öngörülmektedir. Türkiye henüz Batıda olduğu üzere "ne kadar regülasyon?" tartışması yapacak konuma gelmiş değildir. VII. Plan hazırlık sürecinde oluşturulan Özel İhti~as Komisyonları ve Çalışma Komiteleri raporları, Müşteşarlık bünyesinde yürütülen sektörel çalışmalar, makroekonomik ve tutarlılık modeli çözümleri ile bir palan bütünlüğü içinde biraraya getirilerek Strateji ve Plan çalışmalarına yansıtılmıştır. Plan bütünlüğünü bozucu önerilere Planda yer verilmemiştir. Ancak, ayrıntı niteliğindeki bazı önerilere Yıllık Programlarda yer verilebilecektir. VII. BYKP bilindiği üzere merkez sağ ve solun temsilcisi niteliğindeki siyasi partilerden ikisinin oluşturduğu bir koalisyon hükümetinin eseridir. yazıda da belirtildiği üzere,

3 EKONOMIK YAKLAŞlM 7 Plan Stratejisi dönemin Ana Muhalefet Partisi olan merkez sağın parti başkanı tarafından kendilerinin geçmişteki hükümet programına kopya ölçüsünde benzediği biçiminde destekleyici bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Aslında bu olguyu yadırgamak yerine, Plan Stratejisinin dolayısıyla Planın temel içeriğinin geniş kabul gördüğünü teslim etmek daha uygun olacaktır. Nitekim, TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde Plan muhafelet milletvekillerince de desteklenmiştir. B. Planlama AnlayJşmdaki Değişmeler ve DPT'nin Yeniden YapJ!andmlmasJ Son yıllarda dünya ekonomisinde gözlenen gelişmelerin piyasa ekonomisinin etkin bir rekabet ortamını yaratacak şekilde kurumsallaşmasını gerektirmesi ve devletin, doğrudan üretim alanından büyük ölçüde çekilerek, kural koyucu ve düzenleyici işleviyle sınırlı tutulması planlama anlayışında da değişiklik yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Yeni yaklaşımında planlamanın kapsamı strateji ve politika belirleme ile sınırlı tutulmakta ve kaynak tahsisi artan ölçüde piyasa mekanizmasına bırakılmaktadır. Ancak, piyasanın başarısız olduğu durumlarda iktisat politikası araçları seçici olarak uygulanabilecektil Bilindiği üzere Teşvik, Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler gibi uygulama birimleri 1991 yılında çıkarılan 436 sayılı KHK ile DPT bünyesinden alınarak HDTM'ye aktarılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatının 1994 yılında yeniden yapılandırılmasında, dünyadaki gelişmeler dikkate alınmış ve uluslararası kuruluşlarla iletişim içinde çalışacak o lan DPT'nin ileriye dönük stratejiler geliştirmesi ve ufku olan politikalar üretmesi amaçlanmıştır. Yeniden yapılanma ile Yatırım Programının hazırlanması, izlenmesi ve yıl içinde revizyonu ile ilgili tüm işlemler ilgili Ana Hizmet Birimlerinin bünyesi içinde toplanmış ve böylece bürokrasi önemli ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Teşkilat ekonomik, sosyal ve kültürel konularda gerekli araştırmalarını sürdürürken, yapısal uyum politikaları dahil edilmiştir. amacıyla projelerin geliştirilmesi de Teşkilatın görevleri arasına Kalkınma Planları ve Yıllık Programları Hükümetlerin direktifleri doğrultusunda hazırlamakta olan DPT, Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamakta, uygulamayı yönlendirmekte ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmaktadır. Yapılan bu düzenleme ile DPT iktisadi, sosyal ve kültürel konularda gerekli politikaların üretilerek amaçlanan sürdürülebilir büyüme hızına ulaşılması konusunda en büyük katkıyı yapabilecek, Kalkınma Planları ve Yıllık Programların hazırlanması ve uygulanmasının her kademesinde toplumsal katılımı en üst düzeyde tutacak, dinamik ve dışa açık bir yapıya kavuşturulmuş bulunmaktadır. Buna rağmen Yazıda DPT'nin merkezi bir planla-

4 8 Necati Özftrat ma bakanlığı haline dönüştürüldüğü şeklinde değerlendirilmesini ancak bilgi yetersizliğiyle açıklamak mümkündür. Ekonomi yönetiminin yeniden düzenlenmesi konusunda Özel ihtisas Komisyonu oluşturulduğu gibi, konu ayrıca Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması Projesiyle İlgili Çalışma Komitesi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan başlıca önerilere VII. Planda yer verilmiştir. C Makroekonomik Projeksiyon/ann Değerlendirilmesindeki Baz1 Yaniişiik/ar 1. Vergi Planda yer alan projeksiyonların dayandığı temel varsayımlardan vergi gelirlerine ilişkin olanlar, Vergi İle İlgili Yapısal düzenlemeler bölümünde açıklanan Amaçlar, İlkeler ve Politikalar dikkate alınarak, AT ile Gümrük birliğine girilmesi ve Planın genel çerçevesi gözönünde tutularak yapılmıştır. Planda vergi düzenlemesindeki amacın, kayıtdışı ekonominin vergi kapsamına alınması, iktisadi etkinliğin sağlanması ve yatırımların özendirilmesi ile vergi adaletinin gerçekleştirilmesi olduğu açıkça belirtilmektedir. Sözkonusu amaca yönelik olarak izlenecek strateji de, AB vergi politikası ve vergi yapısını dikkate alarak tüm ekonomik faaliyetleri kapsayan, üretim faktörleri üzerindeki vergi yükünü azaltan, tüketim vergilerine ağırlık veren, gayrimenkul rantlarını vergileyen bir sistem oluşturmak şeklinde özetlenmektedir. Vergi idaresinin yeniden yapılandırılmasıyla vergi tabanı genişletilecek, vergi kayıp ve kaçağı asgari seviyeye indirilirken, gelir ve kurumlar vergisi oranlarında tedrici indirimiere gidilecek, katma değer vergisi oranlarında AB normlarını dikkate alan bir yapıya geçilecektir. Öngörülen bu köklü değişimler ve ayrıca Gümrük birliğine girilmesi dolayısıyla dış ticaretten alınacak vergilerde beklenen düşüş, vergiye ilişkin parametrelerin tespitinde değişik yönde etkileri olan birçok faktörün birlikte ele alınmasını gerektirmiştir. Böyle bir durum vergi parametrelerinin yalnızca dönemindeki trendinden yol çıkarak 2000 yılı için bir takım sonuçlara varmanın ne denli yanlış ve bilimsellikten uzak olduğunun açık bir göstergesidir. Plan hazırlık çalışmaları sürecinde üretilen Özel ihtisas Komisyonu (ÖİK) ve Çalışma Komitesi (ÇK) raporları tüm bulguları itibariyle Planı bağlayıcı nitelikte olmadığı gibi, zaman zaman birbirleriyle de çelişebilmektedir. Bunlardan azami ölçüde yararlanılmakla beraber, geleceğe dönük diğer tahminlerle tutarlılıkianna da dikkat edilmektedir. Bu çerçevede ÇK raporuna atıfta bulunarak ve ciddi bir vergi reformunun yapılmadığı söylenen dönemi trendini esas alan Türkiye'de vergi yükünün 2000 yılında bugünkü OECD vergi yükü olan yüzde 30'a ulaşmış olacağı görüşüne dayanarak, Plan projeksiyonlannda ki 2000 yılına ilişkin yüzde 20 düzeyindeki vergi geliri/gsmh oranını entellektüel bir merakın giderilmesi şeklinde eleştirrnek anlamlı bulunmamaktadır. Herşeyden önce Türkiye'de döneminde önemli vergi düzenlemeleri yapılmıştır. Yalnızca 1985 yılın-

5 EKONOMIK YAKLAŞlM 9 da uygulamaya konan ve pek çok ülke tarafından örnek alınan KDV tek başına çok önemli bir reform niteliği taşımaktadır. Öte yandan, yine ÇK raporunda, toplam vergi yükünün milli gelir seviyesine bağlı olduğu, kişi başına gelirin düşük olduğu ülkelerdeki vergi potansiyelinin, geliri yüksek ülkelerdekine göre düşük olacağı özellikle belirtilmektedir. Ayrıca Milli geliri Türkiye'den çok daha yüksek OECD ülkelerinin yüzde 30 düzeyindeki vergi yükünü yüksek bularak düşürmeye çalıştıkları herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu şartlar altında ve 2000 yılında kişi başına milli gelirin dolar seviyesinde olacağı düşünüldüğünde, Türkiye için yüzde 30 civarındaki bir vergi yükünün ne denli gerçekçi olduğu ortadadır. Bu nedenle Plan projeksiyonlarını entellektüel bir merakın giderilmesi şeklinde nitelendirmeyi kısıtlı bilgiye dayalı ve subjektif bir değerlendirme olarak kabul etmek gerekmektedir. 2. Büyüme ve Enflasyon Planda yer alan tüm projeksiyonlar (büyüme ve ent1asyon oranı da dahil), Planın ekonomide bir yapısal değişimi hedet1ediği gerçeği doğrultusunda değerlendirilmelidir. Projeksiyonların dayandığı temel politikalar Planda en açık şekilde ifade edilmekle beraber, bu i lişkileri tespit etmek ve algılamak şüphesiz ekonomi teorisini ve Türk ekonomisindeki kurumsal ve yapısal ilişkilerin yeterince bilinmesini gerektirmektedir. Bunun dışında yapılacak değerlendirmeler "projeksiyonları (bestesi) projelerine (güftesine) uymayan bir plan görüntüsü" gibi mesnetsiz bir iddiadan öteye geçemez. Türk ekonomisinin geçmiş dönemlerdeki performansına bakıldığında dönemindeki GSMH büyümesinin yılda ortalama yüzde 6 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu bağlamda Planda yer alan büyüme hızları çok yüksek olmak bir yana oldukça mütevazıdır. Öngörülen büyüme hızı ile 2000 yılında Türkiye'nin dünya hasılasındaki payı binde S'e, AT ile gümrük birliğinin de olumlu katkısıyla dünya ticaretindeki payı binde 9'a yükselebilecektir. Büyüme hızlarının yaratacağı talep genişlemesinin ekonominin arz potansiyelinin üstünde gerçekleşmesine yol açması beklenınediği için, sadece bu nedenle bağlı olarak ent1asyonist bir etkinin ortaya çıkması sözkonusu değildir. Planın temel amaçlannın gerçekleşebilmesi için kamu kesiminde mali disiplinin sağlanması büyük önem arzetmektedir. Uyumlu gelir ve harcama politikalarıyla kamu açıklarının düşürülmesi, parasal genişlemeyi azalttığı gibi kamunun mali sistemden kullandığı fonlara olan talebini azaltarak, hem faiz oranlarının düşmesine hem de özel kesimin kullanabileceği fonların artmasına olanak verecektir. Böylece ekonominin arz yönü, özel kesim yatırımlannın artmasıyla genişleyecektir. Ayrıca AT ile gümrük birliği de mark-up imkanlarını daraltarak mikro bazda fiyatıandırma davranışlarında radikal değişimlere yol açabilecektir. Plan döneminde gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı özelleştirme kaynak tahsisini etkinleştirecek, bu yolla gerek büyümeye ve gerekse ent1asyonist baskıların azalmasına katkıda bulunacaktır.

6 10 Necati Özf1rat Öte yandan kamu kesiminin disipline edilmesi ve açıkların azaltılmasıyla, kamu harcamalarının kompozisyonunda yatırım harcamalarının payının artması ve faiz ödemelerinin payının azalması yönünde önemli bir değişiklik getirecektir. Böylece bir yandan yüksek faizden kaynaklanan gelir dağılımını bozucu etki ortadan kaldırılırken, bir yandan da ekonomik gelişmeyi destekleyecek altyapı yatırımları için imkan sağlanacaktır. 3. Kamu Harcamalan ve Yatmmlan Günümüzde devlet büyüklüğünün ölçümü ve optimal devlet büyüklüğü konularında geniş tartışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte hemen herkesin fikir birliğine vardığı temel husus, devletin kapsamı ve sınırlarının apriori olarak belirlenemeyeceği, devletin sivil topluma müdahalesinin niteliğini ve büyüklüğünü belirlemede zaman, mekan ve tarihsel şartların önem taşıdığıdır. Nitekim, Türkiye'de devletin küçülme gereği Batılı ülkelerden farklılık göstermektedir. Türkiye için devletin küçülmesi, Batı ülkelerindeki gibi refah devleti olgusu yaşanmadığı için, esas olarak özelleştirme ve kamu çalışan sayısındaki (özellikle merkezi idarede) artışın önlenmesi olarak algılanmalıdır. Böylece hem ekonominin hem de diğer yapısal kurumsal önlemlerle birlikte, devletin işleyişinde etkinlik artışı sağlanacağı umulmaktadır. Küçülmenin bu alanlarla sınırlanmış olması hedeflenenin marjinal bir kamu kesimi olmadığı, özel kesimin gelişmesine imkan sağlayan, uyum içinde çalışan, hızla değişen ve artan iktisadi ve sosyal ihtiyaçlara cevap verebilecek etkin bir yapı olduğu an laşılacaktır. Genelde devletin ekonomideki payının ölçütü olarak alınan cari fiyatlarla toplam kamu harcamaları/gsmh oranı, Plan projeksiyonlarında 1995 yılında yüzde 24.8'den 2000 yılında yüzde 'e düşmektedir. Buradan açıkça anlaşılacağı üzere amaç devleti minimal bir hale getirmek değildir. Zira birçok OECD ülkesinde bu oran yüzde 50'ler düzeyindedir. Plandaki amaç harcamaların kompozisyonunu sosyal devlet anlayışı içinde değiştirmek ve kontrol altına almaktadır. Transfer harcamaları dışındaki kamu harcamaları/gsmh oranı Planda 1995 yılında yüzde 14.8 iken 2000 yılında yüzde 16.8 olarak gösterilmektedir. Transfer harcamaları dışındaki kamu harcamaları, cari harcamalar ve yatırım harcamalarından oluşmaktadır. Planda cari harcamaların GSMH içindeki payının sabit tutulduğu dikkate alındığında, sözkonusu orandaki 2 puanlık artışın yatırım harcamalarından kaynaklandığı açıktır. Cari fiyatlarla hesaplanmış transfer dışındaki kamu harcamalarının, transferleri dışarıda bıraktığı için Yazıda reel olarak kabul edilmesi yanlış anlamaya yol açmaktadır. Zira, ekonomi terminolojisinde reel büyüklük denildiğinde sabit fiyatlarla ifade edilen değerler, yani yıllık fiyat hareketlerinin belirli bir yıl baz alınmasıyla arındırıldığı büyüklükler anlaşılmaktadır. Kamu sabit sermaye yatırımlarında sosyal develt anlayışının bir gereği olarak, insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla eğitim ve sağlık sektörleri ile altyapı yetersizliklerinin büyüme önünde darboğaz oluşturmaması için şehir altyapısı, enerji ve ulaştırma gibi-

7 EKONOMIK YAKLAŞlM ll sektörlere öncelik verildiği görülecektir. Sabit sermaye yatırımlarının kamu-özel dağılımında kamunun tüm sektörlerdeki payı düşmekle birlikte yukarıda anılan sektörlerdeki kamu yatırımlarının artış hızı oldukça yüksektir. Bu durumda bir yandan yalnızca kamu yatırım harcamalarının GSMH'ya oranındaki 2 puanlık artıştan yola çıkarak devletin büyüdüğünü iddia etmek, bir yandan da bu artışın esas nedeni sosyal ve ekonomik altyapı yatırımları iken, yine yalnızca kamu özel dağılımı baz alınarak sosyal devlet anlayışının ne kadar inandırıcı olduğunu tartışmak gerçekçi olmamaktadır. Tüm bunlara ek olarak, önemli bir kısmını personel harcamalarının oluşturduğu cari harcamalar/gsmh oranının ve kamu çalışanları sayısının sabit tutulması durumunda çalışanların reel gelirinde artış olmayacağı iddiası da doğru değlidir. Planın 52 ve 53 no'lu tablolarında yer alan cari harcamalar/gsmh oranı, cari fiyatlarla kamu cari harcamalarının GSMH'ya bölünmesiyle hesaplanmıştır. Hesaplanan oran ve kamu çalışanlarının sayısı sabit kalırken, kamu çalışanlarının gelirlerinin reel olarak, GSMH'nın reel büyümesi oranında artacağı açıktır. lll. SONUÇ Yazarın gerek Plan hazırlığı sürecini gerek Plan içeriğini ele alarak değerlendirme girişimi yararlı bir çaba olmakla birlikte, gerek dünyadaki son yirmi yıllık gelişmeyi gerek Planın buna göre hazırlanmış olması gibi temel olguyu gözden kaçırınası gerçekçi olmayan bir değerlendirme yapmasına yol açmıştır. Bu nedenle okuyucuların aydınlatılması a çısından bir eleştirinin yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Akademik çevrelerin gerek Plan dökümanı gerek Plan uygulamalarıla ilgili duyarlılıklarını sürdürmelerini içtenlikle beklemekteyim. Abstract A Critique of /'the Story of a Plan With Projections Without Projects". In this short reply, M. Özfırat answers to Dr. Konukman's critique focusing on the preparation procedure of the 7th Five Year Development Plan for Turkey. The author emphasizes the recent structural changes in international economy that forces policy markers in developing countries to adjust the national economies for new international competition. For this purpose, the role which is given to State Planning Organisation is to deterırıine the strategies and policies instead of to intervene directly to resoure allocations.

8

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI VE DESTEKLEME SİSTEMLERİ KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER

AVRUPA BİRLİĞİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI VE DESTEKLEME SİSTEMLERİ KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 1 AVRUPA BİRLİĞİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI VE DESTEKLEME SİSTEMLERİ KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER Osman TEKİNEL KSÜ, Ziraat

Detaylı

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006)

ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006) ANKARA ARALIK 2003 (Yüksek Planlama Kurulu nun 22 Aralık 2003 tarih ve 2003/61 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.) Yönetici Özeti YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

TÜRKİYE NİN GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI

TÜRKİYE NİN GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI TÜRKİYE NİN GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI I. 1990-1999 DÖNEMİNDE EKONOMİDE OLUŞAN TEMEL SORUNLAR 1. Türk ekonomisi 1990 lı yıllardan itibaren sıklaşan aralıklarla ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmaktadır.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr STRATEJİK PLAN 2014-2018 www.oib.gov.tr www.oib.gov.tr ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2014-2018 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu... 10 Üst Yönetici Sunuşu... 12 Birinci Bölüm Çalışma Yöntemi

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA SORUNSALI: TÜRKİYE DE UYGULANAN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI

BÖLGESEL KALKINMA SORUNSALI: TÜRKİYE DE UYGULANAN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI Dosya Konusu BÖLGESEL KALKINMA SORUNSALI: TÜRKİYE DE UYGULANAN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI Haktan SEVİNÇ Ağrı İbrahim Çeçen Ü. İİBF, İktisat Bölümü haktansevinc@hotmail.com ÖZET Bölgelerarası dengesizlik

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27351 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15430 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli Orta Vadeli Program (2010-2012) ın

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Abuzer Pınar 1 ÖZET Mali uyumsuzluk yaşayan ekonomiler için öne çıkarılan en önemli kavramlardan birisi mali disiplindir ve mali disiplini

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI YILLIK KAMU YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE RAPORLANMASI SÜRECİ SERAP ŞEN ERİŞKİN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Bankalar ve KOBİ ler için Dönüm Noktası: Basel II Standartları 29

Bankalar ve KOBİ ler için Dönüm Noktası: Basel II Standartları 29 Bankalar ve KOBİ ler için Dönüm Noktası: Basel II Standartları 29 BANKALAR VE KOBİ LER İÇİN DÖNÜM NOKTASI: BASEL II STANDARTLARI ÖZET Uluslararası finansal sistemde uygulanan düzenleyici kriterlerin başında

Detaylı

GAP EYLEM PLANI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GAP EYLEM PLANI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GAP EYLEM PLANI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ELEŞTİRİLER ÖNERİLER TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU 2 TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ HARİTA

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÖLGESEL KALKINMADA YENİ BİR MODEL; KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003)

Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003) Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003) MAYIS 2003 Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003)

Detaylı

İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2004)

İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2004) İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2004) NİSAN 2004 İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2004) Bülent DİNCER Metin ÖZASLAN BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL

Detaylı

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M.C. GÜRAN, S. OĞUZ Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M. Cahit GÜRAN * Serpil OĞUZ ** Özet Geçtiğimiz 50 yılda kamu ekonomisi alanında önemli

Detaylı

LİZBON STRATEJİSİ IŞIĞINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE NİN BİLGİ EKONOMİSİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞME PERSPEKTİFLERİ* Özet

LİZBON STRATEJİSİ IŞIĞINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE NİN BİLGİ EKONOMİSİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞME PERSPEKTİFLERİ* Özet LİZBON STRATEJİSİ IŞIĞINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE NİN BİLGİ EKONOMİSİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞME PERSPEKTİFLERİ* YUSUF IŞIK Aralık 2005 Özet Bu çalışmada, önce dünya ekonomisinde yeni aktörlerin öne çıktığı

Detaylı

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi H. Hakan YILMAZ * Mustafa BİÇER ** Özet Çalışmada, öncelikle temsili demokrasi çerçevesinde bütçe hakkının

Detaylı

ISBN 978-975 19 4094-0 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4094-0 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4094-0 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

Mustafa Öztürk Fatih Üniversitesi Yrd. Doç.Dr. E-posta: mozturk@fatih.edu.tr

Mustafa Öztürk Fatih Üniversitesi Yrd. Doç.Dr. E-posta: mozturk@fatih.edu.tr TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU VE SORUNA ÇÖZÜM NOKTASINDA YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ Osman Nuri Aras Fatih Üniversitesi Doç.Dr. Posta Adresi: Fatih Üniversitesi 34500 Büyükçekmece İstanbul/Türkiye

Detaylı