Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28. Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28. Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83"

Transkript

1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Düzce Fabrika 2. Organize Düzce Sanayi Fabrika Bölgesi / Düzce 2.Organize Tel: (0380) Sanayi 552 Bölgesi / Düzce Fax: Tel: (0380) Fax: (0380) LIFE stanbul Bölge Müdürlü ü Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Konya Bölge Müdürlü ü Akbafl Mahallesi Furgandede Caddesi No:4/A (Yeni Larende) Meram/Konya Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Tel: (0352) Faks: (0352) Ege Bölge Müdürlü ü Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir/ zmir Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232) Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvar No:149 fiehitkamil/gaziantep Tel: (0342) Faks: (0342)

2 Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r LIFEEkim 2008 no.13 Ah o eski ramazanlar Motosiklet tutkusu Çetin Çakmakç Ferroli tüketiciyle iç içe Konya da rafting heyecan leri teknoloji Ferroli ürünleri tan t ld

3

4 önsöz Merhaba, Sonunda sektörün en hareketli aylar bafllad. Bir yandan ramazan telafl, di er taraftan okullar n aç lmas, insanlar n tekrar evlerine ve rutin hayatlar na geri dönmesiyle beraber, bizim sektörümüz de yaz aylar ndaki rehaveti üstünden att. Fabrikam z büyük bir h zla ve kapasite art rarak üretim yapmaya devam ediyor. hracat yapt m z ülkelerin say s her geçen gün art yor. Böylece tüm Ferroli grup ülkelerini, Türk kalitesiyle üretilmifl yeni radyatörlerimizle tan flt r yoruz. Panel radyatör hatt na ek olarak üretimine bafllayaca m z havlupan hatt n n da montaj tamamlanmak üzere. Ekim ay içerisinde havlupan n da test üretimlerine bafllam fl olaca z. Buna ek olarak Haziran ay nda lansman n gerçeklefltirdi imiz yeni ürünlerimiz de, Ekim ay içerisinde sat fla sunulacak. Ço u zincir ma aza olan kitap evlerinde sat lmaya bafllanan stanbul da talyan zi isimli kitab m z n sat fllar da her geçen gün art yor. Özel bask s yla kültür-sanat, ifl dünyas ve akademik çevrelerde de büyük be eni toplayan ve arflivlerde önemli bir yere sahip olacak kitap bas nda da hãlã büyük ilgi görüyor. Dergimizin yeni say s nda; yerel pazarlama çal flmalar m z, talya ya gerçeklefltirilen bas n gezisi, yetkili sat c lar m z servislerimiz ve bölgelerimizden haberler, yetkili sat c m z Say n Sad k Sarg n a verilen ödül, fabrika gezisi ile ilgili bilgiler, Yaylakent fienlikleri vs yer al yor. Bu say m zda bir ilk olarak hobilerden bahsetmeye bafllayaca z. Sizler de yay nlanmas n istedi iniz ilginç hobilerinizle ilgili bilgileri foto raf eflli inde bize bildirebilirsiniz. Yine bir ilk olarak bu say m zda teknik bir makaleye yer verece iz. Yaflam sayfalar m zdaki konumuz ise hepinizin hofluna gidece ini umdu umuz Eski Ramazanlar. Yaklaflmakta olan ramazan bayram n z flimdiden en içten dileklerimle kutlar m. Sevgiyle kal n. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Bask Bizim Matbaa Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Lea Yay nc l k: Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks:

5 LIFE çindekiler Haberler 5 Ferroli yeni ürünlerini tan tt. leri teknoloji Ferroli ürünleri. Teknik makale: Is tmada enerji tasarrufu. Ferroli servisleri k fla haz r. Sad k Sarg n a baflar ödülü. Byzantion Otel de Ferroli havas. Ferroli, tüketiciyle iç içe. zmir Enternasyonel Fuar na Ferroli de renk katt. Konya da turnuva ve rafting heyecan. Yaylakent fienlikleri, Temmuz da yap ld. Ferroli, talya da Türk medyas n a rlad. Aram za Kat lanlar 13 Ferroli ailesine yeni kat lanlar. Portre 15 Bu say n n konu u, Ferroli Bilgi fllem Sorumlusu Metin Direk. Hobi: Bir motosiklet tutkunu olarak Çetin Çakmakç 14 Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, ifl stresini atman n en güzel yolunun motor kullanmak oldu unu belirtiyor. Life: Ah o eski ramazanlar 16 Eskiden ramazan ay ; çalg l kahveleri, Direkleraras, uzun upuzun geceleri, iftar ve sahur yemekleriyle bir toplumun topyekun e lendi i ve dinlendi i ayd. Nas l haz rlan l rd, ne tür faktörlerle e lenilirdi ve neler yap l rd? Yetkili sat c lar ve teknik servisler 20 Dilbazlar Ltd. fiti., Ege Is tma ve Klima Sistemleri, Sam-Fer Mühendislik, Yap c Buz Teknik, Ferroli Life sayfalar nda a rlan yor. Bulmaca 22 Bas n Kupürleri 23 4

6 Haberler Ferroli, yeni ürünlerini tan tt Son y llarda enerji tasarrufu konusunda da öncü ad mlar atan Ferroli, tüketicilerin ve do an n ihtiyaçlar n göz önüne alarak üretti i yeni ürünlerini yetkili sat c lar na tan tt. Ferroli nin ürün tan t m toplant lar 2 Haziran - 9 Temmuz 2008 tarihleri aras nda 14 ilde (Afyon, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorlu, Gaziantep, stanbul, zmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon) gerçeklefltirildi. Yeni kombilerin, termosifonlar n, çelik kazanlar n, brülörlerin, boylerlerin, yo uflmal kazanlar n, otomatik kontrol ve kontrol panellerinin, kaskad sistemleri ve uygulamalar ile so utma grubu ürünlerinin tan t ld toplant lara yaklafl k 1000 kifli kat ld. Ürün tan t m toplant lar n n sonuncusu, 9 Temmuz 2008 de stanbul daki Eresin Topkap Otel de yap ld. Tüm gün süren toplant, Ferroli Türkiye Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu nun k sa aç l fl konuflmas yla bafllad. Ard ndan Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, yetkili sat c lara seslendi. Konuflmas nda yeni ürünlerin özelliklerinden de k saca bahseden Çakmakç, Tan tt m z yeni ürünlerimiz, inan yorum ki, hem sizlerin hem de müflterilerimizin be enisini kazanacak. Birço u Ferroli patentli özel üretim olan ürünlerimiz dünyadaki son teknolojiler ve tüketicilerin beklentileri göz önüne al narak tasarland, dedi. Türkiye nin oldukça zor bir y l geçirdi- ini, ancak Ferroli Türkiye olarak 2009 dan umutlu olduklar n vurgulayan Çakmakç, sözlerini flöyle sürdürdü: Sizlerin de bildi i gibi Düzce deki fabrikam zda üretim geçti imiz aylarda bafllad ve art k Ferroli Türkiye olarak dünyan n birçok ülkesine ihracat gerçeklefltiriyoruz. fiu anda fabrikada radyatör üretimi yap l yor ancak k sa zaman sonra havlupan üretim hatt da gelecek. Bir sonraki hedefimiz Türkiye de kombi üretimi gerçeklefltirmek, dedi. Toplant da Ferroli Türkiye Is tma Grubu Ürün Yöneticisi O uzhan Y ld r m, So utma Grubu Ürün Yöneticisi lyas Atacan ve E itim-planlama Uzman Fehmi Gök taraf ndan yeni ürünlerle ilgili detayl bilgiler verildi. Ürünlerin teflhir de edildi i toplant da, enerji verimlili i ön planda olan A s n f ürünler yetkili sat c lar taraf ndan yo un ilgi gördü. Gün boyu interaktif bir flekilde süren toplant sonras nda Ferroli ailesi lezzetli bir akflam yeme i ile günü noktalad. 5

7 LIFE Haberler leri teknoloji Ferroli ürünleri Ürün yelpazesini her geçen gün biraz daha geniflleten Ferroli, son ürünleriyle çevreye, enerji tasarrufuna ve kaliteye verdi i önemi bir kez daha gösterdi. Tüm ürünlerin d fl görünümleri de modern Ferroli çizgilerini yans tacak flekilde yeniden tasarland. Haz rlayan : Fehmi Gök KONVANS YONEL KOMB LER; Bu gruptaki ürünlere üç farkl kapasitede iki yeni model ilave edildi. Domitech F 24/32 serisi ve Divatop F37 serisi. Domitech F24 /F32 Kombiler Daha fl k, daha kompakt boyutlar ve 24 ve 32 Kw l k kapasitelerdeki ürünlerin flimdilik sadece hermetik modelleri haz rland. Bacal modelleri önümüzdeki dönemde ç kacak. Ferroli patentli bitermik (birleflik) bak r eflanjörlü, tüm çal flma fonksiyonlar n n izlenebildi i, özel olarak tasarlanm fl, LCD ekranl, dijital kontrol panelli, elektronik do rusal alev modülasyonu ile yak ttan tasarruflu, günefl kollektörü ile entegre çal flma özelli iyle kullan m suyunda yüksek konfor ve yak t tasarrufu, kullan m suyunda ekonomi ve konfor modu özelli i, sessiz çal flma özelli i, modülasyonlu veya on-off oda termostatlar ile çal flabilme özelli i, kompakt ölçüleri ile montaj ve kullan m alan ndan yer tasarrufunu bu seri cihazlar n bafll ca özellikleri olarak sayabiliriz. Divatop F37 Kombi Divatop Serisi nin 37 Kw kapasitede sadece hermetik olarak üretilen modeli. Di er Divatop kombilerin sahip oldu u bütün özelliklerine sahip. Monotermik (çift) bak r eflanjörlü, günefl kollektörü ile entegre çal flma özelli iyle kullan m suyunda yüksek konfor ve yak t tasarrufu, modern - estetik ve kompakt tasar ml, kullan c dostu mavi renkli LCD kumanda paneli (kontrol paneli ayn zamanda d fl hava kompanzasyon paneli olarak çal flabilmektedir), 15 farkl emniyet sistemi ile yüksek güvenlik standard na sahip, kullan m suyunda ekonomi ve konfor özelli i, sessiz çal flma özelli i, d fl hava sensörü ve modülasyonlu veya on-off oda termostatlar ile çal flabilme cihaz n öne ç kan bafll ca özellikleri. 6

8 YO UfiMALI KOMBiLER; Bu gruptaki ürünlere, iki ürün grubu daha ilave edildi. Econcept Tech 25/35 C/A Premix Yo uflmal Kombiler ve Domicompact F24 / F30 B Sekonder Eflanjörlü Yo uflmal Kombiler. Econcept Tech 25/35 C/A Premix Yo uflmal Kombiler Econcept Serisi nin premix yo uflma teknolojisine sahip yeni modeli Econcept Tech 25 ve 35 Kw l k iki farkl kapasite ve dört model seçene i ile Türkiye pazar na sunuldu. Premix (ön kar fl m) teknolojisi kullan lm fl olup, % aras nda daha genifl güç modülasyon aral - na sahip. Özel alafl ml Ferroli patentli döküm alüminyum yo- uflma eflanjörü ile art r lm fl s geçifl yüzey alan, %109 luk yüksek verim de eri, günefl kollektörü ile entegre çal flma özelli iyle kullan m suyunda yüksek konfor ve yak t tasarrufu, kullan m suyunda ekonomi ve konfor özelli i, kaskad kullan m imkan, cihaz n çal flma fonksiyonlar n n tamam n n izlenebildi i LCD ekran, d fl hava sensörü ile modülasyonlu veya on-off oda termostatlar ile çal flma imkan, di er yo uflmal premix cihazlara göre daha kompakt ölçüler ile montaj ve kullan m alanlar ndan yer tasarrufu ve A tiplerinde entegre üç yollu vanas ile boyler kiti kullan m na gerek b rakmamas bu cihazlar n en önemli özellikleri. Domicompact F24 / F30 B Sekonder Eflanjörlü Yo uflmal Kombiler Domicompact B Yo uflmal Kombiler; kalorifer dönüfl suyu ve kullan m suyunun paslanmaz çelik sekonder yo uflma eflanjöründen geçmesini ve at k bacagaz ile ön s tma yap lmas n, böylece baca gaz gizli s s ndan yararlan lmas ile %102 lik yüksek verim de erlerine ulafl lmas n sa layan, Ferroli nin patentli özel dizayn yo uflmal kombi serisi. 24 ve 30 Kw l k kapasitelerde iki ürün seçene i bulunuyor. Kullan m kolay LCD ekranl dijital kumanda panosu, Ferroli patentli bitermik (birleflik) bak r s eflanjörü, elektronik alev modülasyonu ile yak t tasarrufu, kullan m suyunda ekonomi ve konfor özelli i, modülasyonlu veya on-off oda termostatlar ile çal flabilme imkan cihaz n öne ç kan özellikleri. SO UTMA GRUPLARI Haz rlayan: lyas Atacan RVL Su So utma Gruplar Ferroli Su So utma Gruplar n n en küçü ü y l nda R410A gaz yla sat fla sunuldu. Yerden ve duvardan s tma-so utma sistemleri için özel olarak gelifltirilen bu cihazlar, s tma ve so utma da uygun flartlarda 4,0 a kadar ç kan COP ve EER de erlerine sahip. RVL Su So utma Gruplar ; villalar, ofisler, oteller gibi küçük ve orta ölçekli ticari alanlarda ve konutlarda önemli bir seçenek. Türkiye genelinde çeflitli projelerde kullan lan cihaz, az yer kaplamas yla da uygulamac ve kullan c lar n be enisini kazand. RVL Su So utma Gruplar n n bu yüksek performansa ulaflmas n sa layan ö eler; verimli scroll kompresör baflta olmak üzere, yeni gelifltirilmifl özel fan tasar - m, R410A gaz ve genifl kondenser yüzeyleri. Birden çok say da modüler ba lant yla kullan m esnekli i ve tasarrufu sa layarak büyük gruplar n konulamad mekanlarda alternatif çözüm olan cihaz, ayn zamanda geleneksel fan coil sistemleriyle uyumlu ve verimli çal fl yor; heat pump özelli iyle k fl n -15 C d fl hava s cakl klar na kadar çal flabiliyor. Dijital panelli ekran alarm haf zas na da sahip. Flex Multi Inverter Klimalar Ferroli ürün gam na eklenen Flex Multi Inverter Klimalar, çok odal mekanlara çözüm getiriyor. Bir d fl üniteye birden çok iç ünitenin ba lanabildi i Flex Multi Inverter Klimalar; kullan lmayan iç ünitelere ayr lan gücü di erine aktararak güç kullan m nda esneklik yarat yor. DC Inverter teknolojisiyle de ayarlanan de eri yakalad ktan sonra üfleme s cakl sabit bir de ere gelen kompresör, ayn devirde çal flarak oda s cakl - n n de iflmemesini sa l yor. R410A ekolojik gaz kullanan bu cihazlar çevre dostu olmalar yla da dikkat çekiyor. Cihaz n de iflik kapasitedeki d fl ünitelerine 9000, veya Btu/h kapasitedeki iç ünitelerden, modele göre 2, 3 ya da 4 adet ba lanabiliyor. Tek d fl ünite kullan m yla kullan - c y ve uygulamac y birden çok d fl üniteye yer bulma probleminden kurtaran bu klimalar, geliflmifl uzaktan kumandalar yla da dikkat çekiyor. Cihazlar n uzaktan kumandas, IFEEL özelli i sayesinde kumandan n bulundu u noktan n s cakl n ölçerek her on dakikada bir cihaza sinyal gönderiyor, cihaz performans n kullan c ya göre ayarl yor. kiz rotary kompresörlü Flex Multi Inverter Klimalar, ayn zamanda sessiz ve titreflimsiz çal fl yor; anti bakteriyel filtresiyle koku ve mikroplar mekanlardan uzak tutuyor; düflük kapasitelerde yüksek verim ve geleneksel on-off klimalara göre minimum %30 daha fazla verim sa l yor. 7

9 Teknik Makale LIFE Serdar Öksüz E itim ve Pazarlama Uzman / Makine Mühendisi Is tmada enerji tasarufu Enerji tüm dünya için son derece önemli, güncel ve stratejik bir kavram haline geldi. Ülkeler için ekonomik ve sosyal politikalar n belirlenmesinde enerji en önemli kriterlerden biri durumunda. Enerji tasarrufu sa laman n de iflik yöntemleri afla da belirtildi i gibidir. Bunlar; Yal t m n Tasarruftaki Pay Bireysel veya merkezi s tma sistemlerinde enerjinin verimli kullan lmas için ilk ad m enerji israf n n önlenmesidir. Bunun için binalarda TSE 825 standartlar na uygun s yal t m yap l mas gereklidir. stanbul da taban alan 200 m 2 olan dört katl bir binada standartlara uygun yal t m yap ld nda, yal t ms z bir binaya göre s tma ihtiyac nda y ll k yaklafl k yüzde % 55 azalma meydana gelmektedir. Termal kamera ile çekilen foto rafta binan n yal t ms z olan sa taraf nda radyatör arkas ndan ve pencerelerden s kay plar n n fazla oldu u görülmektedir. Özellikle s yal t m n n olmad binalarda, radyatör arkalar nda ilave izolasyon yap lmas gereklidir. Is, tafl n m ve fl n m yöntemleri ile radyatörün slak kanallar ndan ve konvektör yüzeylerinden havaya geçer. Tafl n m yönetiminde; s nan hava genleflir ve yo unlu u düfler. Yükselen s cak hava yerine so uk hava gelir. Oda içerisindeki hava bu flekilde sirküle edilerek, s transferi gerçekleflmifl olur ve ortam n s t lmas sa lan r. Ifl n m yönteminde ise; s radyatör yüzeylerinden transfer edilir. Radyatörlerin önüne, üzerine s ak fl na ve hava sirkülasyonuna engel olacak eflyalar veya kal n perdeler konuldu unda verimleri % 15 e varan oranlarda düflmektedir. Is t lan mahaller nemlendirilirse nemli hava s cakl daha iyi tuttu undan s cakl k daha yüksek hissedilir. yi yal t m yap lm fl bir binada kullan lacak kombi veya kazan kapasiteleri daha küçük, radyatör miktar daha az olacakt r. Dolay s yla s tma sisteminin ilk yat r m maliyetinin yan nda, iflletme ve servis maliyetleri de azalacakt r. Bunun yan nda kazan dairelerinde tesisat n iyi izole edilmesi de s kayb n önemli ölçüde azaltacakt r. Özellikle s cak su borular n n çok uzun oldu u durumlarda veya bir kazan dairesinden toprak alt ndan giden borularla birçok binan n beslendi i bölge s tmas yap lan yerlerde tesisat borular n n yal t m hem tüketim hem de cihaz seçimi konular nda çok önem kazanmaktad r. Yo uflmal Kombi ve Kazanlar Yo uflmal kombi ve kazanlarda at k baca gaz tesisat dönüfl suyuyla karfl - laflt r l r ve içerisindeki su buhar yo uflturularak gizli s s ndan (suyu buhar halinde tutan enerji) faydalan l r. Alt s l de ere (1 m 3 gaz yand nda oluflan su, buhar halinde ise aç a ç - kan s enerjisi) göre yap - lan hesaplarda; yo uflmal kombilerde yanma için gerekli hava ve gaz miktar n ayarlayan premix teknolojisiyle birlikte kullan ld nda, uygun flartlarda klasik yanmal kombilere göre % 20 lere varan kazançlar söz konusudur. Modülasyonlu Çal flma, Durma Kay plar Modülasyonlu çal flmada cihazlar sistemin ihtiyac na göre alev boyunu ayarlayarak cihazlar n kapasitelerini ihtiyaca göre azalt p art r rlar. Bu sayede cihazlar s k s k durkalk yapmayacaklar ve dur-kalk kay plar en aza inecektir. Befl adet Ferroli Econcept 101 (100 Kw) yer tipi yo uflmal kazan ile yap lan bir kaskad ba lant da sistem 11 Kw dan 500 Kw a kadar modülasyon yapabilmektedir. Is t c cihazlar n kapasitelerinin binalara uygun seçilmesi de durma kay plar n n önlenmesi için önemlidir. Merkezi sistem kazanlar için, kazan ve brülör seçimlerinin do ru yap lmas ve devreye al n rken brülör kapasitesinin do ru ayarlanmas sistemin gere inden fazla dur-kalk yapmas n önleyecektir. Oda Termostatlar, Termostatik Vanalar Ortam n ihtiyaçtan fazla s t ld her 1 C için yak t tüketimi yaklafl k % 6 artmaktad r. Bunu önlemek için bir oda termostat veya termostatik radyatör vanas n n kullan lmas tav- 8

10 siye edilir. Ferroli Romeo modülasyonlu kumanda paneli onoff çal flan bir oda termostat yla karfl laflt r lm flt r. Modülasyonlu oda termostat ayarlanan oda s cakl na, ortam çok daha h zl ve hatas z getirmektedir. Ayn zamanda bir d fl hava sensörüyle d fl hava s cakl da ölçülerek tam bir otomasyon sa lanabilir. Radyatörlere termostatik vana tak larak her oda için farkl s cakl k de erleri elde edilebilir ve gerekli s n rlama yap labilir. Kullan lmayan odalardaki radyatörlerin tamamen kapat lmas yerine termostatik vana ile k s lmas daha uygun olacakt r. Çünkü s cak odalardan s t lmayan odalara s kayb artacak ve s t - c cihazlar gere inden fazla devrede kalarak yak t tüketimini art racakt r. Is nma Al flkanl klar Daha tasarruflu kullan m amac yla kombi veya kazan n geceleri kapat lmas sistemin gere inden fazla so umas na ve tekrar s tmaya baflland nda fazla yak t tüketimine yol açar. Bunun yerine gece boyunca düflük s cakl kta s tma yap larak toplamda daha az yak t tüketimi sa lanabilir. Normal flartlarda C lerde konforlu bir s nma mümkünken, yaflam mahallerini devaml 25 C ve üzerinde bir s cakl klarda tutmaya çal flmak y ll k yak t tüketimini önemli ölçüde art rmaktad r. Bununla beraber kullan m suyunun da ihtiyaçtan fazla s t lmas hem yak t masraf n hem de sistemde bulunan boyler pompas, rezistans vb ekipmanlar n enerji tüketimini art rmaktad r. Enerji ve çevreyle ilgili hassasiyetlerin son derece artt günümüzde hem s tma sektöründe cihaz seçimi ve tesisat yap m nda görev alanlar n hem de son kullan c lar n enerji tüketimi konusunda dikkatli davranmalar art k bir mecburiyet haline gelmifltir. Bu konu tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de yeni kanuni düzenlemelerle ve yapt r mlarla daha s k bir flekilde takip edilecektir. Kaynaklar: Elektrik flleri Etüt daresi Genel Müdürlü ü Bina Enerji Yöneticisi E itimleri Türkiye de Yal t m Gerçe i - zoder Yay nlar Ferroli Teknik Dokümanlar Ferroli servisleri k fla haz r Ferroli s tma yetkili servisleri, 13 May s - 19 Haziran 2008 tarihleri aras nda, yeni ürünleri tan tmak ve bilgileri güncellemek amac yla stanbul ve Ankara bölge müdürlüklerinde düzenlenen s tma e itimlerine kat ld. Toplam 220 yetkili servis personelinin haz r bulundu u e itim toplant lar nda, s tma sistemleri ve tesisat tekni i konular nda bilgi verildi, gerek pratik gerekse teorik çal flmalar yap ld. Kazan, brülör ve kontrol paneli sistemlerinde hizmet a n geniflletmek isteyen Ferroli, s tma e itimlerinde baflar gösteren teknisyenlere, bir baflka e itim imkan daha sundu A ustos 2008 tarihleri aras nda stanbul Bölge Müdürlü ü ndeki gerçeklefltirilen e itime, 37 servis teknisyeni kat ld. Teknisyenler, kaskad sistemler için haz rlanan similasyon stantlar nda uygulamal e itimlerini Koray Gürkan, Serdar Öksüz, Gökduman Kütük ve Cahit Ayaz dan ald lar. Byzantium Otel de Ferroli havas stanbul, Sultanahmet te alt ayd r hizmet veren Byzantium Otel in tüm s tma so utma donan m nda Ferroli ürünleri tercih edildi. 75 oda, restoran, bar, hamam ve sosyal tesisleri bulunan otelde; chiller, kazan, boyler, s geri kazan m cihazlar ve fan-coil ler kullan ld. Uygulama Tunç Mühendislik taraf ndan yap ld. Sad k Sarg n a baflar ödülü Ferroli Üsküdar yetkili sat c lar ndan Fer Mekanik Tesisat Mühendislik in sahibi Sad k Sarg n, Yap Merkezi taraf ndan baflar ödülüyle onurland r ld. Sarg n, Yap Merkezi nin ana binas n n renovasyon inflaat nda, mekanik ifllerin projelendirmesi ve uygulanmas ndaki baflar l çal flmalar nedeniyle bu onura de er görüldü. Hidrolik kitin sirkülasyon pompas, bir as l-bir yedek olarak üretildi. Restoran k sm nda kaset tipi fancoil lerle beraber s geri kazan m cihazlar na yer verildi. Is geri kazan m cihazlar nda so utulan taze hava fancoil lerin üzerinde geçirilerek ortam n taze hava ihtiyac karfl land. Odalarda 2,1 Kw gizli tavan topfan fancoil ler tercih edildi. G N4 N12 kazan ve 4 adet 1000 litrelik boyler kullan larak otelin s - cak su ihtiyac giderildi. 9

11 LIFE Haberler Ferroli tüketiciyle iç içe Tüketiciyle hayat n içinde, keyifli aktivitelerde bir araya gelen Ferroli, yaz aylar boyunca pek çok farkl kentte etkinliklere kat ld. Çanakkale Troya Festivali, Bolu Beyaz Et Festivali, Alia a Bar fl ve Hoflgörü Kültür Sanat Festivali ile Afyon Zafer Haftas bunlar aras nda yer ald. Ferroli nin ilk dura Bolu ydu. Ferroli, 2009 y l nda do algazla tan flacak olan Bolulularla, Temmuz 2008 tarihleri aras nda 2. Uluslararas Bolu Beyaz Et Festivali nde bir araya geldi. Festival; halk danslar, çocuk flenli i, konserler, yemek yar flmas gibi etkinliklerle sürdü. Ferroli, ikinci olarak ise, do- algazl hayat n her geçen gün biraz daha yayg nlaflt Çanakkale nin en önemli festivaline kat ld. Ferroli yetkilileri 9-16 A ustos 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen ve bu y l ana temas bar fl kültürümüz olsun olarak belirlenen 44. Uluslararas Troya Festivali boyunca, Çanakkalelilerle beraber olma f rsat n buldu. Ferroli nin kat ld bir baflka etkinlik ise Afyonkarahisar Uluslararas Zafer Haftas oldu A ustos 2008 de gerçeklefltirilen festivalin ikinci günü, Afyonkarahi- sar n düflman iflgalinden kurtuluflu da kutland. Zafer Haftas kapsam nda Ferroli de açt stant arac l yla Afyonlularla bulufltu A ustos tarihleri aras nda zmir in Alia a ilçesinde bar fl ve hoflgörü meflaleleri yak l rken Ferroli de oradayd. Yo un bir kat l m n oldu u ve pek çok renkli etkinli in gerçeklefltirildi i 19. Alia a Uluslararas Bar fl ve Hoflgörü Kültür Sanat Festivali nde Ferroli stand da ilgi gördü. Tüm bu festivaller ve etkinlikler boyunca, Ferroli, Infomobil Tan t m Arac nda ziyaretçilere ürünleri bire bir tan tt. Detayl bilgilendirme yap lan araçta ziyaretçiler ürünleri çal fl r vaziyette görme imkan da elde ettiler. Ferroli yapt bilgilendirmenin etkinli ini ve ulafl labilirli ini art rmak için ziyaretçilere son derece faydal bilgiler içeren kombi kitapç da tt. 10

12 Konya da turnuva ve rafting heyecan Ferroli sponsorlu unda, Makine Mühendisleri Odas Konya fiubesi taraf ndan 5 27 Haziran 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Futbol Turnuvas n Konya Bölge Müdürlü ü personelinin de içinde bulundu u Alperenler tak m kazand. 72 mühendisin oluflturdu u 8 tak m n kat ld turnuvan n her maç yo un bir ilgiyle takip edildi. Ferroli Konya Bölge Müdürlü ü, 27 Temmuz 2008 tarihinde ise yetkili sat c lar n kat l m yla bir rafting program düzenledi. 50 kiflilik kafile, Antalya n n Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon da rafting yaparak birlik ve beraberliklerini pekifltirdi. zmir Enternasyonel Fuar na Ferroli de renk katt zmir Bölge Müdürlü ü ne ba l olarak çal flan Net Ak m Is ve YTG Mühendislik, 77. zmir Enternasyonel Fuar nda Ferroli yi temsil ettiler. Net Ak m Is, nfomobil Tan t m Arac nda ürünleri bire bir tan t rken YTG Mühendislik tüketicilerle Ferroli stand nda bir araya geldi A ustos 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen fuar n temas Küresel Is nma ve klim De iflikli i idi. Yaylakent fienlikleri, Temmuz da yap ld Çank r Geleneksel Yaylakent fienlikleri, bu y l 4-6 Temmuz 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Festivalde, Ferroli Yetkili Sat c s Yaylakent, Ferroli yi temsil etti. Ferroli sat fl temsilcileri Yener Afl ve Burak Felek, Çank r MHP Milletvekili Ahmet Bukan, belde belediye baflkanlar, sanatç Turgay Baflyayla ile mahalli sanatç lar da festivalde haz r bulundu. 11

13 LIFE Haberler Ferroli, talya da Türk medyas n a rlad Ferroli, Türkiye deki yat r m n n ve büyüme hedeflerinin arkas ndaki uluslararas gücü yak ndan tan tmak için Türk gazetecileri talya'da a rlad. Gezi s ras nda Ferroli nin Verona daki s fabrikas, Villanova daki endüstriyel s tma ve so utma fabrikalar ziyaret edildi. Ferroli nin 4-6 Haziran 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen bas n gezisine, Ferroli Grubu ad na Ferroli CEO su Piero Canova ev sahipli i yapt. Canova, bas n mensuplar - n n kat l m yla düzenlenen toplant da Avrupa dan yeni bir üretim hatt n n önümüzdeki günlerde Türkiye deki fabrikaya hareket edece inin müjdesini verdi. Canova, ayr ca, rakiplerinden en büyük farklar n n s tma ve so utma sistemlerinde en genifl ürün gam na sahip olmalar oldu unu belirterek, Bu genifl ürün gam m z devam ettirmek, s tma ve so- utma sistemlerinin global tedarikçisi olmak en büyük hedefimiz dedi. Ferroli Grubu nun ihracattan sorumlu Baflkan Yard mc s Maurizio Foglia da endüstriyel alandaki ihtiyaçlar n farkl laflmas sebebiyle endüstriyel ürünlere yat r mlar n art racaklar söyledi ve flöyle devam etti: Bizim de erlerimiz kalite üzerine kurulu, son 5 y lda bu kaliteden feragat etmeden ciddi bir büyüme elde ettik. Lokal stratejilere a rl k vermek ve do ru ortakl klar seçmek bu büyümede etkili oldu. Çok h zl büyüyen ofislerimizden biri de Türkiye. Türkiye deki fabrikam zda özel bir ürünümüz olacak. Çelik panel radyatör üretimi sadece Türkiye de Maurizio Foglia, Çetin yap lacak. Çakmakç ve Piero Canova Türkiye nin dinamikleri ile grubun vizyonunu baflar yla birlefltirerek pazardan büyük bir pay alan Ferroli Türkiye nin Genel Müdürü Çetin Çakmakç ise flu aç klamalarda bulundu: Biz Türkiye pazar n n yüzde 20 büyüme potansiyeli oldu unu düflünüyoruz. Ferroli nin bugüne kadar yenilikçi ve dinamik bir marka olmas n hedefledik. Bundan dolay pazara sunaca m z konvansiyel ve yo uflmal kombiler, yeni kazanlar, duvar tipi split klimalar ve yeni tip endüstriyel ürünlerle pazar pay m z k sa vadede bir puan daha art rmay hedefliyoruz. Bunun d fl nda önümüzdeki sene günefl enerjisiyle çal flan do al sirkülasyonlu solar sistemlerimiz Türkiye de sat lmaya bafllanacak. Yo uflmal kombilerimizle enerjiye dikkat çekti imiz bu günlerde bu ürünler bizim için çok önemli. Toplant n n ard ndan Ferroli nin Verona daki 53 y ll k s fabrikas n, Villanova daki 1998 den beri üretim yapan endüstriyel s tma ve 2003 den beri üretim yapan so utma fabrikalar n ziyaret eden bas n mensuplar ayr ca Verona daki ve sonras nda ziyaret edilen Venedik teki tarihi mekanlar gezdi. 12

14 Aram za Kat lanlar MEHMET CEYLAN 1980, K rflehir do umlu de Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu tarihleri aras nda MAS-DAF Grup da Bayi Sat fl Yönetmeni, 2005 de Termo Is Sistemleri nde Sat fl Mühendisi, de Burak Kimya da Sat fl Mühendisi olarak çal flt. Haziran ay nda Feroli stanbul Bölge Müdürlü ü nde Sat fl Sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. ALPER YA MUR 1977, Malatya do umlu y l nda Kocaeli Üniversitesi Kullar Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Bölümü nden mezun oldu. Ayn y l Kocaeli Kaya Toyota Plaza'da Mekaniker, 2002 y l ndan a ustos 2008'e kadar Ford Otosan A.fi.'de Montaj Ekip Lideri olarak çal flt a ustos ay nda Ferroli A.fi.'de Üretim Vardiya Sorumlusu olarak göreve bafllad. Düzce Fabrikas nda göreve bafllayan di er arkadafllar m z Fatih B çakc Üretim/Panel Haziran 2008 Hasan Özcan nsan Kaynaklar Haziran 2008 Sercan Uzun Üretim/Panel Haziran 2008 Ali Erden Üretim/Panel A ustos 2008 Serkan Y lmaz Üretim/Panel A ustos 2008 Murat Coflar Üretim/Panel A ustos 2008 Kadir Aygün Üretim/Panel A ustos 2008 Taner Cebeci Üretim/Panel A ustos 2008 Özdal Yavuz Üretim/Panel A ustos 2008 Hakan Özdemir Üretim/Panel A ustos 2008 Cüneyt Çabuk Üretim/Panel A ustos 2008 Ahmet Asan Üretim/Panel A ustos 2008 Düzce Fabrikas na ziyaretçi ya muru Ferroli nin Düzce Organize Sanayi Bölgesi nde üretime bafllayan fabrikas, pek çok kifli ve grup taraf ndan ziyaret ediliyor. Öncelikle Ferroli Genel Müdürlük çal flanlar nca ziyaret edilen fabrika, 30 Nisan 2008 tarihinde de smet Aktar Endüstri Meslek Lisesi ö renci ve ö retmenlerini a rlad. Ferroli e itim departman, fabrika yönetimi ve Sefaköy yetkili sat c s Yavuz Oral n organizasyonu ile gerçeklefltirilen ziyarette ö rencilere, radyatör üretim aflamalar tüm detaylar ile anlat ld ve Ferroli Grubu tan t ld. Ferroli, Türkiye nin gelece i olan gençlerin hayal gücünü ve vizyonunu geniflletmek, kalifiye elaman yetiflmesine destek vermek ve gelecekte yapabilecekleri ifl alanlar n tan tmak amac yla düzenledi i bu tür gezileri önümüzdeki dönemde de sürdürecek. Ferroli yetkili sat c lar ndan oluflan bir grup ise, 14 A ustos 2008 tarihinde Düzce Fabrikas ndayd. Yaklafl k 50 kifliden oluflan Ferroli stanbul yetkili sat c lar na, gezi s ras nda fabrika ve üretimler hakk nda bir de sunum yap ld. 13

15 LIFE Hobi Bir motosiklet tutkunu olarak Çetin Çakmakç 14

16 Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, bir motosiklet tutkunu. Çakmakç, ifl stresini atman n en güzel yolunun motosiklet kullanmak oldu unu söylüyor. Portre Metin Direk Çetin Çakmakç n n motosiklet merak gençlik y llar na dayan - yor. Buna ra men Çakmakç motosiklet kullanmaya ancak 35 yafl nda bafllayabilmifl. Bu tutkusunu yaflamas na bir arkadafl - n n arac l k etti ini ifade ediyor: Arkadafl m Yamaha n n distribütörlü ünü yap yordu. Ben de oldukça yak nlaflan bu f rsat de- erlendirdim ve kendime Yamaha marka bir motosiklet ald m. fiu anda kulland Yamaha Dragstar 650 model motosikletini 1997 y l nda alan Çetin Çakmakç, emektar motosikletini de- ifltirmeyi hiç düflünmüyor. fl stresi atman n en güzel yolunun motor kullanmak oldu unu belirtiyor ve hafta sonlar sadece motosiklet Çakmakç, hobisiyle Turkishtime dergisinin kullan yor. a ustos say s na Heyecan yaflamak için de il konuk oldu. deflarj olmak için motosikleti tercih etti ini söyleyen Çakmakç, afl r h z yap lmamas gerekti inin önemine dikkat çekiyor. Ve stanbul un her geçen gün yo unlaflan trafi inde çok dikkatli olmak gerekti ini belirtiyor: Bundan 7-8 y l öncesine kadar karfl n zda daha ç lg n bir motosiklet sürücüsünü bulabilirdiniz ama art k stanbul un trafi i beni ürkütüyor. Yine de motosiklet kullanma iste i ile iflteki baflar s n n alt nda yatan cesaretin ayn kaynaktan beslendi ini düflünüyor. Tecrübesini Ferroli için kullan yor Metin Direk, Ferroli Türkiye'de Bilgi fllem Sorumlusu olarak çal fl yor y l nda Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programc l Bölümü nden mezun olan Metin Direk, 2005 y l nda Ferroli'de çal flmaya bafllad. Direk, Ferroli'de donan m, yaz l m ve network ile ilgili projelerin içinde yer al yor; bu konularla ilgili büyük bir tecrübe kazand n, tecrübesini Ferroli için kullan yor olmaktan sevinç duydu unu belirtiyor. Direk, Ferroli de çal flt için de mutluluk hissediyor; s cak bir aile ortam n n oldu unu ve çal flanlar n her ifli kendi iflleri gibi yapt klar n belirtiyor. Bu durumun kendisini ayr ca motive etti inin de alt n çiziyor. Ferroli'de verilen e itim olanaklar na de de inen Direk, geliflen teknolojiye ayak uydurmak için e itimlerin çok dikkate de er oldu unu ve Ferroli nin bu konuda göstermifl oldu u hassasiyetin önemli oldu unu söylüyor Erzincan do umlu olan Metin Direk, bofl zamanlar nda futbol izlemekten, basketbol oynamaktan, teknoloji haberlerini okumaktan hofllan yor. 15

17 LIFE Zoom Ah o eski ramazanlar Eskiden ramazan ay ; çalg l kahveleri, Direkleraras, uzun upuzun geceleri, iftar ve sahur yemekleriyle bir toplumun topyekun e lendi i ve dinlendi i ayd. Nas l haz rlan l rd, ne tür faktörlerle e lenilirdi ve neler yap l rd? Ayr nt lar konuyla ilgili kitaplardan al nt larla Ferroli Life sayfalar nda. Ramazan n gelifliyle evlere flenlik de gelirdi eskiden. Ailenin tüm üyelerinin topland iftar sofralar birbirinden leziz özel ramazan tatlar yla donat l rd. zzet ikram fasl ndan sonra kahveler, flerbetler içilir; s ra e lenmeye gelirdi. ftar sofralar nda de iflmez ilk yemek; et veya tavuk suyuyla haz rlanan dü ün, mercimek, yo urt, pirinç çorbalar yd. Ramazan n vazgeçilmez yeme i past rmal yumurta ise sahanlar içinde yan nda mutlaka ramazan pidesiyle sunulurdu. Daha sonraki yemekler etinden sebzesine, pilav ndan böre ine ev sahibinin gücüne göre yap lan lezzetlerdi. Kuru meyvelerden yap lan hoflaflar, kat yufkadan oluflan baklava, kazandibi, kabak tatl s, keflkül ve ramazana has bir tatl ola- 14

18 rak bilinen gül kokulu güllaç ise iftar sofralar n n vazgeçilmez tatl lar yd. fierbet ve fluruplar, boza ve salep de önemli ramazan içecekleriydi. Demirhindi, a aç kavunu, menekfle, k - z lc k gibi içecekler karla so utularak sunulurdu. Nargile, çubuk veya kahve ile iftar keyfi tamamlan rd. ftardan sonra e lence yerlerine gitmek adettendi. Özellikle fiehzadebafl 'ndaki Direkleraras en canl e lence merkezlerindendi. Tavuk Pazar 'ndaki semai kahveleri, fiehzadebafl 'nda sergilenen kukla, Karagöz, Ortaoyunu gösterileri, baz ünlü meddahlar n devam etti i kahveler en çok ilgi gören e lence mekanlar yd. Kad nlar da evlerde toplan r, çeflitli e lenceler düzenleyip maniler okuyarak sahur vaktine de in hem e lenip hem de sahur yeme i haz rlarlard. Sabaha karfl davulcular n okudu u maniler, sahuru haber verir, sahur yeme i yendikten sonra da yat l rd. Ramazan haz rl klar iki-üç ay önce bafllard Eski ramazanlardaki günlük yaflama dair ilk elden notlar da vermek mümkün. Umur- Mülkiye Naz r Pertev Pafla'n n torunu Abdülaziz Bey in ( ) Osmanl Adet, Merasim ve Tabirleri bafll kl kitab na konu olan yaz lar nda flu bilgiler yer al yor: Bütün slam dünyas nda ve Osmanl ülkesinde ramazan ay na çok önem verilirdi. kiüç ay kala her evde haz rl k ve tedarik bafllar. Halk sair günlere ait erzak ve ev ihtiyaçlar na ek olarak imkanlar nisbetinde reçeller, sucuk veya past rma, zeytin, peynirler, flerbetlik flekerler, fluruplar, kafi miktarda fleker ve hoflafl klar, güllaç, çorbal klar al r; ayr ca hanedeki sahan, tencere, sini gibi bak r kaplar n hepsi kalaylan r; hallaçlar ça r l r, yatak tak mlar n n yün ve pamuklar att r l rd. Kübera (toplumun üst tabakas ndan kimseler) yeni kürkler, elbiseler ve seccadeler al r, han mlar ramazanda giymek için kendilerine ve cariyelerine elbiseler yapt r rlar, hatta kibarlar n baz lar oda döflemelerini bile yeniletirlerdi... Tütüncü dükkanlar ramazan ay için ala bo ca, Yenice ve Samsun tütünleri k yar, elvan ka tlara koyup haz rlarlard. Bütün mahallelerdeki kahvehaneler silinir, camlar temizlenir ve hayalciler ve zuhuri kollar icray sanat etmek için Dersaadet in kalabal k yerlerindeki büyük kahveleri kiralarlard... Yüzy l n bafl nda ramazan geceleri iftar yemekleri, stanbul un bütün evlerinde 15

19 LIFE Zoom de Mekke-i Mükerreme den getirilmifl zemzem-i flerif konurdu. En a r k ymetli tak m ve tabaklar, s rmal havlular, gümüfl le enler haz r edilirdi... Yemekte mutlaka iki çeflit çorba ve saraykar yumurta, en az üç çeflit tatl, iki çeflit börek ve hoflaf ile befl-alt türlü sebze bulundurmak kibarlar için zorunlu idi. Sahura kadar evde hayat durmazd Yazar lber Ortayl ise stanbul dan Sayfalar adl kitab nda eski stanbul ramazanlar n flöyle anlat yor: (...) Ahflap evler her zaman temizlenir ama ramazan için daha bir büyük temizlik yap l rd. Yataklar hallaca att r l r, tahtalar ovulur, haflarata karfl tütsü yak l rd. Ramazan k fl aylar na rast geldiyse; odun, kömür bile daha çok harcanacak, çünkü ramazan geceleri al fl lm fltan uzun oturulurdu. ftarda hafif yenirdi, ama çok çeflitli çerez ve yemek bulundurulurdu. Sahura kadar evde hayat durmazd. Sabaha karfl yat l nca ertesi gün ö lene kadar büyük flehrin uykuda olaca aç kt. Kimse erkenden ne al flverifle ç kar, ne dükkan açard... Günler geceler boyu süren misafirlikler ve misafir davet etmeler gelenek olmufltu. Eyüp ten kalk p Sütlüce deki süt kardefline çoluk çocuk yat ya gidenler, sanki dünyan n öbür ucuna gitmifl gibi günlerce yerlerinden k p rdayamazd. Böylesine misafirliklerin Ramazan a rast gelmesi gelenek olmufltu. Ramazan n en flenlikli yafland bölgede; yani Vezneciler, fiehzadebafl, Aksaray, Fatih bölgesinde oturanlar; uzak Bo- az semtlerinden, Kad köy den, Üsküdar dan gelecek akrabalar günlerce a rlarlard. ftardan sonra beyler çocuklar Karagöz e götürür veya kendileri fiehzadebafl n n kalabal - na kar fl r, evde han mlar ve küçükler kendi e lencelerini yarat rd... Gündüzler tekke ve türbe ziyaretleri, camilerdeki vaazlar ve iftar-sahur haz rl klar yla; geceler ise ibadetle, sazla, sözle geçerdi... Kad nlar ve ramazan 1835 y l nda stanbul u ziyaret eden yazar Julia Pardoe, an lar nda bir Türk ailesinin evinde geçirdi i ramazan gecesinden de söz ediyor. fiu bilgiler yer al yor Pardoe nun an lar aras nda: Ramazan oldu u için konuklara ne kahve ne de fleker ikram edilir. Konuklar da iftar vaktine kadar bir fley yemeden beklerler. Yeme in yenilece i odaya bir seccade yay l d r. Bunun üstüne konulan, altm fl santim yüksekli indeki bir aya n üzerinde büyük, yuvarlak bir tepsi vard r. Baflka bir eflya da yoktur. Tepsinin kenarlar hafifçe yukar k vr kt r. Ortas na, içi un çorbas dolu bir kasenin etraf na dilimlenmifl peynir, ançüez, havyar ve çeflit çeflit reçeller dolu küçük porherkesin kudretine göre birer darül l-tabak (pek güzel fleylerin sergilendi i yer) haline gelirdi. Herkes akraba ve ahbaplar n evine iftara davet eder, ikram ederek kudretince ziyafet vermeye çal fl rd... (Büyük konaklarda) Hane sahibinin her akflam kurulan sofras na ramazana mahsus olan ekmeklerden baflka uzun yumuflak pideler, yine iftarl k olarak çeflitli ufak halka çörekler, yine iftar için gümüfl veya de erli bir tepsiye çeflitli meyvelerden yap lm fl reçeller, sucuk, past rma, peynirler ve özellikle hurma ile türlü türlü zeytinler konurdu; ortas na da sapl, kulplu ve kapakl elmast rafl denilen billurdan çok küçük sekiz-on bardak için- 16

20 selen tabaklar, bunlar n aralar na da tahta kafl klarla, pembe ve beyaz flerbet kaseleri dizilidir. Bu kaselerin içindeki gül kokusu, etrafa yay l r. Tepsinin kalan yerlerinde, ramazan pidesi vard r. Sofra kalabal kt r. Dad, davetsiz birkaç komflu, konuklar ve ev halk. Yemek ifli bafllar bafllamaz, herkes bir minder al r, kucaklarda kocaman ve a r saçakl peflkirlerle yemek sinisinin etraf nda yere çömelinir. Oda siyah, beyaz, kahverengi; yafllar dokuz ila elli aras nda de iflen cariye ve halay klarla dolar. ftarl klar n peflinden bal k, et, tavuk, hamur ifli, kaymak, son olarak da pilav gelir. Bu zevkli iftar merasiminden sonra, büyük odaya dönülür. Burada, güzel yafll bir masalc vard r. Zaten Ramazanda masal anlat lmas adeti afla yukar her konakta uygulan r. Bu masallar, rahat rahat oturan, bolluk içindeki Türk kad nlar n hiçbir emek sarf etmeden e lendirir. Mangalda kahve piflirilir. Evin han mefendisi de hiç sesini ç karmadan büyük bir zevkle, birbiri arkas - na iki çubuk içer. Türkler, Ramazanda akflamdan ortal n bir beyaz iplikle siyah ay rt edecek derecede fl d n görünceye kadar e lenerek vakit geçirirler. (Yabanc Gezginler ve Osmanl Kad n / Burçak Evren Dilek Girgin Can / Milliyet Yay nlar ) Ferroli gelenksel iftar davetleri Ferroli, geleneksel iftar yemeklerini bu ramazan da sürdürdü. Dört kentte düzenlenen iftar yemeklerine Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, Genel Müdür Yard mc s Kemal Direk, Sat fl Müdürü Sabahattin Sayg n, Merkez Servis Teknik Müdürü Ça r Ero lu, Ferroli yetkili sat c lar, yetkili servisleri, çal flanlar ve Ferroli müflterileri kat ld. ftar yemekleri 15 Eylül 2008 de stanbul Eresin Barcelo Otel de 380, 16 Eylül 2008 de Ankara Bilkent Otel de 90, 17 Eylül 2008 de Konya Bera Otel de 165 ve 18 Eylül 2008 de Kayseri Kafl kla Restoran da 132 kiflinin kat l - m yla gerçeklefltirildi. 17

21 LIFE Yetkili sat c lar Ceylan Dilbaz Dilbazlar Ltd.fiti 19 y ll k yetkili sat c Türkiye deki en iyi marka Ankara ya 1989 da do algaz geldi inden beri bu ifli yap - yoruz. Ben asl nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü- ü nde memurdum. Emekli olunca o lumun önerisiyle bu ifli yapmaya bafllad k. Ankara Atatürk Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. 54 yafl nday m. Bofl vakitlerimde sporla ilgilenirim. Opera, tiyatro ve sinema izlemeyi çok severim. Türkiye ye geldi inden beri Ferroli ile çal fl yoruz. Ferroli nin Türkiye deki en iyi marka oldu unu düflünüyorum. Ferroli ile birçok sat fl birincili imiz var. Ankara da 2002 den beri sat fl ve taahhütte birinci s raday z ve bu konuda birçok ödül ald k. Ferroli, Genel Müdürümüz Çetin Çakmakç geldi inden bu yana büyük bir atak yapt. Ankara bölge müdürümüz ve tüm Ferroli ekibi, yetkili sat c larla büyük bir uyum içinde çal - fl yor. Tüm s k nt lar m zda yan m zda oluyorlar. Bizim müflterilerimiz 19 y ll k müflteriler; müflterilerimizde hãlã çal flan 19 y ll k Ferroli kombileri var. 19 y ld r sadece Ferroli ile çal flt k, çünkü Ferroli bize her zaman baflar getirdi. Tüketiciler, bizim ve Ferroli kullan c lar n n önerileriyle Ferroli yi tercih ediyor. Yenileme yapmak isteyenler de baflka marka istemiyor. Bizim için bu, en önemli kriter. Müflterilerimizi memnun olarak görmekten çok mutluyuz. flimizin en zor yan, do algaz da t c s n n yapmas gereken çal flmalarla ilgili bizden talepte bulunulmas, bunlar da çözmemizi istemeleri. Bu süreci müflteriye aç klarken zaman zaman küçük s k nt lar yaflayabiliyoruz. Do algaz Türkiye de 55 ile verildi ve ilçelere de verilmeye baflland. Do algaz kullan m büyük bir konfor. Sektörümüzün büyüyece ine inan yorum. Rüzgarl Ege Sok. Çapar fl Han No: Ulus - Ankara Tel: Faks: Cebrail nal Ege Is tma Klima 4 y ll k yetkili sat c Ferroli sürekli yol gösterdi 38 yafl nday m. 1994, TÜ Elektrik Mühendisli i Bölümü mezunuyum de flu an orta m olan Serkan Da deviren ile birlikte firmam z kurduk. Daha önce Ferroli bünyesinde çal fl yorduk, Ferroli nin ürün ve kurumsal firma yap s n çok iyi biliyorduk. Satt m z ürünlerin teknik ürünler olmas, Ferroli ürünlerinin avantajlar n pazara en iyi flekilde sunmam z beraberinde getirdi. Yani iyi bildi imiz bir firmayla, kalitesine sonuna kadar güvendi imiz bir markayla yola ç kt k. Ticari noktada piyasa riskleri ile ilgili Ferroli sürekli yol gösterdi. Zor durumlar yaflad m zda Ferroli yönetiminin güveni, bizim için en iyi motivasyon oldu. Ferroli, yetkili sat c s n büyütmeyi ve korumay hedefliyor. Biz bir aileyiz söylemi Ferroli için çok yerine oturan bir söylem. Ferroli ürünlerinin en büyük özelli i problemsizli i. Satt m z ürün müflteri memnuniyetiyle birlikte yeni sat fllar getiriyor. Bunu özellikle kombi de iflimlerinde net olarak görebiliyoruz de ifle bafllad m zda do algaz sektöründe yüksek ivmeli bir büyüme söz konusuydu den itibaren yat r m bölgelerinin kalmamas nedeniyle sektörde küçülme yaflanmaya bafllad. Bu arada mali yap s düzgün olmayan irili ufakl birçok firma problemli bir flekilde sektörden ç kt. Bu ç k fllar uzun süre devam edecek diye düflünüyoruz. Bundan sonra firma baz nda elenmelerle birlikte ayakta kalacak olanlar; maliyet analizini iyi yapan, risklerini kontrol edebilen, tüketici memnuniyetini ön planda tutan firmalar olacakt r. Firma say s n n azalmas, kombi de iflim sürecinin bafllamas ayakta kalan firmalar n süreklili ini sa layacakt r. Do algaz sektörü özellikle risk analizi noktas nda zorluklar içeriyor. Sektörün Türkiye de çok yeni olmas nedeniyle her fleyin yerli yerinde oldu unu söylemek çok zor. Bu da tabii ki bizler için en büyük stres kayna. Y. Selim Mah. Ahmet Yesevi Cad. No: 38/1-2 Ba c lar - stanbul Tel: Faks:

22 Yetkili servis Ercan Erdo an Sam-Fer Mühendislik 3 y ll k yetkili sat c Konfor de il, ihtiyaç sektörü 1970, Mardin do umluyum. Elektronik ve bilgisayar teknolojileri merakl s y m de part-time projeci olarak bafllad m. G.Ü.M.M. Fakültesi Makine Mühendisli i Bölümü mezunuyum de Ferroli ailesine, Ankara Bölge Sat fl Sorumlusu olarak kat ld m. Ferroli'nin dünya markas olarak Türkiye de de erinin yeterince bilinmedi ini inan yorum, ancak son y llarda yöneticilerimizin özverisiyle, büyük aflamalar kaydedildi. Son olarak fabrikam z n aç lmas yla birlikte büyüyen Ferroli ailesinin bir parças olmaktan gurur duyuyorum. Bu büyüme, bizleri de sürükleyip bir yerlere getirece i için ayr ca umutluyum. Avrupa markas olmas na ra men Ferroli'nin çal flma prensipleri Türkiye ye hatta yerele kadar hitap ediyor. Bu yap da insan iliflkilerinin ve tüketici memnuniyetinin oluflmas biz Türklere hitap eder düzeyde. flte bu yüzden, müflteri alg s son derece güvenilir ve s cak oluyor, talep edilirli i gittikçe art yor. Sektördeki di er firmalar n agresif politikalar içinde Ferroli, ma rur ve emin ad mlarla ilerliyor ve bu yüzden yetkili sat c lar n seçim noktas na kadar kal c l k ön planda tutuluyor. flimizin en zor ve en keyifli yan, seyahat etmek diyebilrim. Öte yandan yeni gaz bölgelerinde, tecrübelerimizden kaynakl heyecan dengelemek ve Ferroli'nin prensipleri do rultusuna getirmek ayn flekilde hem zor hem de keyifli. klim flartlar na göre korunma ve hayat idame ettirme zorunlulu u daima var olaca ndan, san lan n aksine sektörümüz, bir konfor de il ihtiyaç sektörü. Hele ki Ferroli'nin hedefleri do rultusunda senelerce bu sektörden korkum olmayaca n söyleyebilirim. Karadeniz Mah. Cumhuriyet Cad. 45/A Merkez - Samsun Tel: Faks: Ahmet Yap c Yap c Buz Teknik 9 y ll k yetkili servis Diyarbak r da en çok Ferroli tercih ediliyor 1969 do umluyum. Üç çocuk babas y m. Ortaokuldan terkim y l nda ç rak olarak bu ifle bafllad m de kendi ifl yerimi açt m e kadar özel servis olarak hizmet verdim. Daha sonra 1999 da Ferroli den Sabahattin Sayg n ile tan flt m ve Ferroli ailesine kat ld m. Ferroli ürünlerinin kalitesi, ürün yelpazesinin genifl olmas Ferroli servisi olarak devam etmemin en büyük etkenlerinden biri. Sn. Çetin Çakmakç n n genel müdürlü ü süresince Ferroli deki vizyon de iflimi, tak m ruhu oluflturulmas, ürün kalitesinin öne ç kar lmas ve Ferroli ailesine dinamik, genç personelin kat l m hizmet kalitesinin de iflmesine büyük etki sa lad. Taraf m zdan Diyarbak r ilinde yap lan anket sonucunda, kombi denince en çok tercih edilen marka, % 30 la Ferroli olmufltur. Önümüzdeki tarihlerde do algaz n gelmesiyle beraber cihazlara talep artacakt r. Teknik servis olarak Ferroli cihazlar na hizmet vermekten keyif al yorum. Teknik departman n e itim ve deste i, karfl lafl lan sorulara k sa zamanda ve pratik çözümler bulmas tüketicinin ürüne olan ilgisini her geçen gün art r yor. Sürekli de iflmekte olan teknolojiyi takip eden Ferroli, 50 y ll k birikimiyle, Düzce ilinde aç lan fabrikas yla birçok insana istihdam sunuyor. Bunun nedeni de birçok firmadan daha iyi ürün üretebilmesi. Yapmakta oldu um iflin en keyifli yan uzman kadrolarla çal flmak. Zorlu u ise bilinçsiz tüketiciyle karfl laflmak. Peyafl Mah. Kayap nar Cad. fiilan Kooperatifi alt C Blok Diclekent - Diyarbak r Tel: Faks: Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi iseniz ve Ferroli Life da yer almak istiyorsan z haberlerinizi bekliyoruz. Sa lam Fikir Sok. Esen Palas Apt. No: 2 B Daire: 5 Esentepe/ stanbul Tel: Faks:

23 LIFE Bulmaca Soldan sa a: 1. Karfl l k olarak. Tuza a düflürülen, kendisinden yararlan lan kimse. Ham z. 2. Tanr. Halat yap m nda kullan lan, kenevire benzer bitki. Topra a aç lan su olu u. 3. Üç Maymun filmiyle Cannes da en iyi seçilen yönetmenimiz. Büyük sevgi. 4. Rütbesiz asker. Ses. Rutubet. Ifl kl, par ldayan. Beyaz. 5. Uçucu hayvan. Hangi fley. K rm z. Güç, kudret. Çoban y ld z. 6. Yan k art toz. Tarz. Kifli. 7. Çiçe i baharat olarak kullan lan kokulu bir bitki. Osmanl da devlet görevlisi yetifltiren okul. 8. Topra hafifçe kaz p kar flt rma ifli. Yetmeyen. Kemiklerin toparlak ucu. Sporcular n tezahürat. 9. Çamgillerden reçinesi de erli bir a aç. Sert cevap vermek. lgi, iliflki. 10. Ekmek ve kâ tta a rl k ölçüsü. Akaju. Rulo nun sessiz harfleri. Menzil. 11. nsan Kaynaklar biriminin k saltmas. Erler. Sürekli itmek, iteklemek. Bir nota. Yukar dan afla : 1. Puan. fiiar. 2. Soy, sülale. Do u. 3. Bir ço ul eki. fiehitler. 4. Duman lekesi. Parça. 5. fiehirle ilgili. Çevreleyen çizgi. 6. Bir fleyin üzerine oturtuldu u nesne, taban, ayakl k. laç, merhem. Almanca evet. 7. Büyük k z kardefl. Güldürü niteli inde k sa oyun. 8. Gelecek. Emmek fiilinden emir. 9. Sa l k, afiyet. Mavi. 10. Diyarbak r n bir ilçesi. ve en. 11. Halk dilinde mant k. Peyniriyle ünlü bir ilçemiz. 12. Uydu. Avrupa da bir nehir. 13. Yanak için makyaj malzemesi. Antalya da bulunan eski Likya flehri. 14. Yemek. Reunion un internet ülke kodu. Kâbusuyla ünlü bir film soka. 15. Tarlada kalan köklü sap. Satrançta özel bir hamle. 16. Utanma, utanç. Gereklilik. lave. 17. Bir müzik türü. Büyük flehirlerde odalar serbest meslek sahiplerine kiralanan birkaç katl yap. Brom elementinin simgesi. 18. Koflul. Ozan. 19. nce, yar m küre biçiminde bafll k. Ezgi. ÖDÜL: SMILE KLIMA 9000 Bulmacay çözüp afla daki faks numaras na gönderen ilk Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi bir adet Smile Klima 9000 kazanacak. Faks: Geçen say n n çözümü Geçen say n n kazanan Bilge Teknik Servis den Mahmut Çoban oldu. 22

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

TERMO TEKN K T CARET VE SANAY A.fi.

TERMO TEKN K T CARET VE SANAY A.fi. Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T CARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, Cemal Ulusoy Caddesi No: 57 34620 Yenibosna - stanbul Tel: 0212 697 84 84 (pbx) Faks: 0212 277 43 45 www.termoteknik.com Termo Teknik,

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Oteller ve Mekanik Tesisat

Oteller ve Mekanik Tesisat Oteller ve Mekanik Tesisat Su Kontrol Yenilenebilir Enerji Termal Konfor Ertem, günlük için 20 fazla bir seçme ve her bütçeye göre seçenek sunan, lider. Ertem Grup, ticari tesisat ürünleri üreten firmalar

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

SPL T KL MA C HAZLARI

SPL T KL MA C HAZLARI SPL T KL M C HZLRI Konut Tipi Klima May s 2012 SEMBOL L STES 3 GRNTİ yıl SINIF 3 y l garanti s n f enerji tüketimi R410 ekolojik so utma gaz R407C R407C ekolojik so utma gaz Fan modu K z lötesi uzaktan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı