Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28. Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28. Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83"

Transkript

1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Düzce Fabrika 2. Organize Düzce Sanayi Fabrika Bölgesi / Düzce 2.Organize Tel: (0380) Sanayi 552 Bölgesi / Düzce Fax: Tel: (0380) Fax: (0380) LIFE stanbul Bölge Müdürlü ü Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Konya Bölge Müdürlü ü Akbafl Mahallesi Furgandede Caddesi No:4/A (Yeni Larende) Meram/Konya Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Tel: (0352) Faks: (0352) Ege Bölge Müdürlü ü Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir/ zmir Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232) Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvar No:149 fiehitkamil/gaziantep Tel: (0342) Faks: (0342)

2 Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r LIFEEkim 2008 no.13 Ah o eski ramazanlar Motosiklet tutkusu Çetin Çakmakç Ferroli tüketiciyle iç içe Konya da rafting heyecan leri teknoloji Ferroli ürünleri tan t ld

3

4 önsöz Merhaba, Sonunda sektörün en hareketli aylar bafllad. Bir yandan ramazan telafl, di er taraftan okullar n aç lmas, insanlar n tekrar evlerine ve rutin hayatlar na geri dönmesiyle beraber, bizim sektörümüz de yaz aylar ndaki rehaveti üstünden att. Fabrikam z büyük bir h zla ve kapasite art rarak üretim yapmaya devam ediyor. hracat yapt m z ülkelerin say s her geçen gün art yor. Böylece tüm Ferroli grup ülkelerini, Türk kalitesiyle üretilmifl yeni radyatörlerimizle tan flt r yoruz. Panel radyatör hatt na ek olarak üretimine bafllayaca m z havlupan hatt n n da montaj tamamlanmak üzere. Ekim ay içerisinde havlupan n da test üretimlerine bafllam fl olaca z. Buna ek olarak Haziran ay nda lansman n gerçeklefltirdi imiz yeni ürünlerimiz de, Ekim ay içerisinde sat fla sunulacak. Ço u zincir ma aza olan kitap evlerinde sat lmaya bafllanan stanbul da talyan zi isimli kitab m z n sat fllar da her geçen gün art yor. Özel bask s yla kültür-sanat, ifl dünyas ve akademik çevrelerde de büyük be eni toplayan ve arflivlerde önemli bir yere sahip olacak kitap bas nda da hãlã büyük ilgi görüyor. Dergimizin yeni say s nda; yerel pazarlama çal flmalar m z, talya ya gerçeklefltirilen bas n gezisi, yetkili sat c lar m z servislerimiz ve bölgelerimizden haberler, yetkili sat c m z Say n Sad k Sarg n a verilen ödül, fabrika gezisi ile ilgili bilgiler, Yaylakent fienlikleri vs yer al yor. Bu say m zda bir ilk olarak hobilerden bahsetmeye bafllayaca z. Sizler de yay nlanmas n istedi iniz ilginç hobilerinizle ilgili bilgileri foto raf eflli inde bize bildirebilirsiniz. Yine bir ilk olarak bu say m zda teknik bir makaleye yer verece iz. Yaflam sayfalar m zdaki konumuz ise hepinizin hofluna gidece ini umdu umuz Eski Ramazanlar. Yaklaflmakta olan ramazan bayram n z flimdiden en içten dileklerimle kutlar m. Sevgiyle kal n. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Bask Bizim Matbaa Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Lea Yay nc l k: Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks:

5 LIFE çindekiler Haberler 5 Ferroli yeni ürünlerini tan tt. leri teknoloji Ferroli ürünleri. Teknik makale: Is tmada enerji tasarrufu. Ferroli servisleri k fla haz r. Sad k Sarg n a baflar ödülü. Byzantion Otel de Ferroli havas. Ferroli, tüketiciyle iç içe. zmir Enternasyonel Fuar na Ferroli de renk katt. Konya da turnuva ve rafting heyecan. Yaylakent fienlikleri, Temmuz da yap ld. Ferroli, talya da Türk medyas n a rlad. Aram za Kat lanlar 13 Ferroli ailesine yeni kat lanlar. Portre 15 Bu say n n konu u, Ferroli Bilgi fllem Sorumlusu Metin Direk. Hobi: Bir motosiklet tutkunu olarak Çetin Çakmakç 14 Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, ifl stresini atman n en güzel yolunun motor kullanmak oldu unu belirtiyor. Life: Ah o eski ramazanlar 16 Eskiden ramazan ay ; çalg l kahveleri, Direkleraras, uzun upuzun geceleri, iftar ve sahur yemekleriyle bir toplumun topyekun e lendi i ve dinlendi i ayd. Nas l haz rlan l rd, ne tür faktörlerle e lenilirdi ve neler yap l rd? Yetkili sat c lar ve teknik servisler 20 Dilbazlar Ltd. fiti., Ege Is tma ve Klima Sistemleri, Sam-Fer Mühendislik, Yap c Buz Teknik, Ferroli Life sayfalar nda a rlan yor. Bulmaca 22 Bas n Kupürleri 23 4

6 Haberler Ferroli, yeni ürünlerini tan tt Son y llarda enerji tasarrufu konusunda da öncü ad mlar atan Ferroli, tüketicilerin ve do an n ihtiyaçlar n göz önüne alarak üretti i yeni ürünlerini yetkili sat c lar na tan tt. Ferroli nin ürün tan t m toplant lar 2 Haziran - 9 Temmuz 2008 tarihleri aras nda 14 ilde (Afyon, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorlu, Gaziantep, stanbul, zmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon) gerçeklefltirildi. Yeni kombilerin, termosifonlar n, çelik kazanlar n, brülörlerin, boylerlerin, yo uflmal kazanlar n, otomatik kontrol ve kontrol panellerinin, kaskad sistemleri ve uygulamalar ile so utma grubu ürünlerinin tan t ld toplant lara yaklafl k 1000 kifli kat ld. Ürün tan t m toplant lar n n sonuncusu, 9 Temmuz 2008 de stanbul daki Eresin Topkap Otel de yap ld. Tüm gün süren toplant, Ferroli Türkiye Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu nun k sa aç l fl konuflmas yla bafllad. Ard ndan Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, yetkili sat c lara seslendi. Konuflmas nda yeni ürünlerin özelliklerinden de k saca bahseden Çakmakç, Tan tt m z yeni ürünlerimiz, inan yorum ki, hem sizlerin hem de müflterilerimizin be enisini kazanacak. Birço u Ferroli patentli özel üretim olan ürünlerimiz dünyadaki son teknolojiler ve tüketicilerin beklentileri göz önüne al narak tasarland, dedi. Türkiye nin oldukça zor bir y l geçirdi- ini, ancak Ferroli Türkiye olarak 2009 dan umutlu olduklar n vurgulayan Çakmakç, sözlerini flöyle sürdürdü: Sizlerin de bildi i gibi Düzce deki fabrikam zda üretim geçti imiz aylarda bafllad ve art k Ferroli Türkiye olarak dünyan n birçok ülkesine ihracat gerçeklefltiriyoruz. fiu anda fabrikada radyatör üretimi yap l yor ancak k sa zaman sonra havlupan üretim hatt da gelecek. Bir sonraki hedefimiz Türkiye de kombi üretimi gerçeklefltirmek, dedi. Toplant da Ferroli Türkiye Is tma Grubu Ürün Yöneticisi O uzhan Y ld r m, So utma Grubu Ürün Yöneticisi lyas Atacan ve E itim-planlama Uzman Fehmi Gök taraf ndan yeni ürünlerle ilgili detayl bilgiler verildi. Ürünlerin teflhir de edildi i toplant da, enerji verimlili i ön planda olan A s n f ürünler yetkili sat c lar taraf ndan yo un ilgi gördü. Gün boyu interaktif bir flekilde süren toplant sonras nda Ferroli ailesi lezzetli bir akflam yeme i ile günü noktalad. 5

7 LIFE Haberler leri teknoloji Ferroli ürünleri Ürün yelpazesini her geçen gün biraz daha geniflleten Ferroli, son ürünleriyle çevreye, enerji tasarrufuna ve kaliteye verdi i önemi bir kez daha gösterdi. Tüm ürünlerin d fl görünümleri de modern Ferroli çizgilerini yans tacak flekilde yeniden tasarland. Haz rlayan : Fehmi Gök KONVANS YONEL KOMB LER; Bu gruptaki ürünlere üç farkl kapasitede iki yeni model ilave edildi. Domitech F 24/32 serisi ve Divatop F37 serisi. Domitech F24 /F32 Kombiler Daha fl k, daha kompakt boyutlar ve 24 ve 32 Kw l k kapasitelerdeki ürünlerin flimdilik sadece hermetik modelleri haz rland. Bacal modelleri önümüzdeki dönemde ç kacak. Ferroli patentli bitermik (birleflik) bak r eflanjörlü, tüm çal flma fonksiyonlar n n izlenebildi i, özel olarak tasarlanm fl, LCD ekranl, dijital kontrol panelli, elektronik do rusal alev modülasyonu ile yak ttan tasarruflu, günefl kollektörü ile entegre çal flma özelli iyle kullan m suyunda yüksek konfor ve yak t tasarrufu, kullan m suyunda ekonomi ve konfor modu özelli i, sessiz çal flma özelli i, modülasyonlu veya on-off oda termostatlar ile çal flabilme özelli i, kompakt ölçüleri ile montaj ve kullan m alan ndan yer tasarrufunu bu seri cihazlar n bafll ca özellikleri olarak sayabiliriz. Divatop F37 Kombi Divatop Serisi nin 37 Kw kapasitede sadece hermetik olarak üretilen modeli. Di er Divatop kombilerin sahip oldu u bütün özelliklerine sahip. Monotermik (çift) bak r eflanjörlü, günefl kollektörü ile entegre çal flma özelli iyle kullan m suyunda yüksek konfor ve yak t tasarrufu, modern - estetik ve kompakt tasar ml, kullan c dostu mavi renkli LCD kumanda paneli (kontrol paneli ayn zamanda d fl hava kompanzasyon paneli olarak çal flabilmektedir), 15 farkl emniyet sistemi ile yüksek güvenlik standard na sahip, kullan m suyunda ekonomi ve konfor özelli i, sessiz çal flma özelli i, d fl hava sensörü ve modülasyonlu veya on-off oda termostatlar ile çal flabilme cihaz n öne ç kan bafll ca özellikleri. 6

8 YO UfiMALI KOMBiLER; Bu gruptaki ürünlere, iki ürün grubu daha ilave edildi. Econcept Tech 25/35 C/A Premix Yo uflmal Kombiler ve Domicompact F24 / F30 B Sekonder Eflanjörlü Yo uflmal Kombiler. Econcept Tech 25/35 C/A Premix Yo uflmal Kombiler Econcept Serisi nin premix yo uflma teknolojisine sahip yeni modeli Econcept Tech 25 ve 35 Kw l k iki farkl kapasite ve dört model seçene i ile Türkiye pazar na sunuldu. Premix (ön kar fl m) teknolojisi kullan lm fl olup, % aras nda daha genifl güç modülasyon aral - na sahip. Özel alafl ml Ferroli patentli döküm alüminyum yo- uflma eflanjörü ile art r lm fl s geçifl yüzey alan, %109 luk yüksek verim de eri, günefl kollektörü ile entegre çal flma özelli iyle kullan m suyunda yüksek konfor ve yak t tasarrufu, kullan m suyunda ekonomi ve konfor özelli i, kaskad kullan m imkan, cihaz n çal flma fonksiyonlar n n tamam n n izlenebildi i LCD ekran, d fl hava sensörü ile modülasyonlu veya on-off oda termostatlar ile çal flma imkan, di er yo uflmal premix cihazlara göre daha kompakt ölçüler ile montaj ve kullan m alanlar ndan yer tasarrufu ve A tiplerinde entegre üç yollu vanas ile boyler kiti kullan m na gerek b rakmamas bu cihazlar n en önemli özellikleri. Domicompact F24 / F30 B Sekonder Eflanjörlü Yo uflmal Kombiler Domicompact B Yo uflmal Kombiler; kalorifer dönüfl suyu ve kullan m suyunun paslanmaz çelik sekonder yo uflma eflanjöründen geçmesini ve at k bacagaz ile ön s tma yap lmas n, böylece baca gaz gizli s s ndan yararlan lmas ile %102 lik yüksek verim de erlerine ulafl lmas n sa layan, Ferroli nin patentli özel dizayn yo uflmal kombi serisi. 24 ve 30 Kw l k kapasitelerde iki ürün seçene i bulunuyor. Kullan m kolay LCD ekranl dijital kumanda panosu, Ferroli patentli bitermik (birleflik) bak r s eflanjörü, elektronik alev modülasyonu ile yak t tasarrufu, kullan m suyunda ekonomi ve konfor özelli i, modülasyonlu veya on-off oda termostatlar ile çal flabilme imkan cihaz n öne ç kan özellikleri. SO UTMA GRUPLARI Haz rlayan: lyas Atacan RVL Su So utma Gruplar Ferroli Su So utma Gruplar n n en küçü ü y l nda R410A gaz yla sat fla sunuldu. Yerden ve duvardan s tma-so utma sistemleri için özel olarak gelifltirilen bu cihazlar, s tma ve so utma da uygun flartlarda 4,0 a kadar ç kan COP ve EER de erlerine sahip. RVL Su So utma Gruplar ; villalar, ofisler, oteller gibi küçük ve orta ölçekli ticari alanlarda ve konutlarda önemli bir seçenek. Türkiye genelinde çeflitli projelerde kullan lan cihaz, az yer kaplamas yla da uygulamac ve kullan c lar n be enisini kazand. RVL Su So utma Gruplar n n bu yüksek performansa ulaflmas n sa layan ö eler; verimli scroll kompresör baflta olmak üzere, yeni gelifltirilmifl özel fan tasar - m, R410A gaz ve genifl kondenser yüzeyleri. Birden çok say da modüler ba lant yla kullan m esnekli i ve tasarrufu sa layarak büyük gruplar n konulamad mekanlarda alternatif çözüm olan cihaz, ayn zamanda geleneksel fan coil sistemleriyle uyumlu ve verimli çal fl yor; heat pump özelli iyle k fl n -15 C d fl hava s cakl klar na kadar çal flabiliyor. Dijital panelli ekran alarm haf zas na da sahip. Flex Multi Inverter Klimalar Ferroli ürün gam na eklenen Flex Multi Inverter Klimalar, çok odal mekanlara çözüm getiriyor. Bir d fl üniteye birden çok iç ünitenin ba lanabildi i Flex Multi Inverter Klimalar; kullan lmayan iç ünitelere ayr lan gücü di erine aktararak güç kullan m nda esneklik yarat yor. DC Inverter teknolojisiyle de ayarlanan de eri yakalad ktan sonra üfleme s cakl sabit bir de ere gelen kompresör, ayn devirde çal flarak oda s cakl - n n de iflmemesini sa l yor. R410A ekolojik gaz kullanan bu cihazlar çevre dostu olmalar yla da dikkat çekiyor. Cihaz n de iflik kapasitedeki d fl ünitelerine 9000, veya Btu/h kapasitedeki iç ünitelerden, modele göre 2, 3 ya da 4 adet ba lanabiliyor. Tek d fl ünite kullan m yla kullan - c y ve uygulamac y birden çok d fl üniteye yer bulma probleminden kurtaran bu klimalar, geliflmifl uzaktan kumandalar yla da dikkat çekiyor. Cihazlar n uzaktan kumandas, IFEEL özelli i sayesinde kumandan n bulundu u noktan n s cakl n ölçerek her on dakikada bir cihaza sinyal gönderiyor, cihaz performans n kullan c ya göre ayarl yor. kiz rotary kompresörlü Flex Multi Inverter Klimalar, ayn zamanda sessiz ve titreflimsiz çal fl yor; anti bakteriyel filtresiyle koku ve mikroplar mekanlardan uzak tutuyor; düflük kapasitelerde yüksek verim ve geleneksel on-off klimalara göre minimum %30 daha fazla verim sa l yor. 7

9 Teknik Makale LIFE Serdar Öksüz E itim ve Pazarlama Uzman / Makine Mühendisi Is tmada enerji tasarufu Enerji tüm dünya için son derece önemli, güncel ve stratejik bir kavram haline geldi. Ülkeler için ekonomik ve sosyal politikalar n belirlenmesinde enerji en önemli kriterlerden biri durumunda. Enerji tasarrufu sa laman n de iflik yöntemleri afla da belirtildi i gibidir. Bunlar; Yal t m n Tasarruftaki Pay Bireysel veya merkezi s tma sistemlerinde enerjinin verimli kullan lmas için ilk ad m enerji israf n n önlenmesidir. Bunun için binalarda TSE 825 standartlar na uygun s yal t m yap l mas gereklidir. stanbul da taban alan 200 m 2 olan dört katl bir binada standartlara uygun yal t m yap ld nda, yal t ms z bir binaya göre s tma ihtiyac nda y ll k yaklafl k yüzde % 55 azalma meydana gelmektedir. Termal kamera ile çekilen foto rafta binan n yal t ms z olan sa taraf nda radyatör arkas ndan ve pencerelerden s kay plar n n fazla oldu u görülmektedir. Özellikle s yal t m n n olmad binalarda, radyatör arkalar nda ilave izolasyon yap lmas gereklidir. Is, tafl n m ve fl n m yöntemleri ile radyatörün slak kanallar ndan ve konvektör yüzeylerinden havaya geçer. Tafl n m yönetiminde; s nan hava genleflir ve yo unlu u düfler. Yükselen s cak hava yerine so uk hava gelir. Oda içerisindeki hava bu flekilde sirküle edilerek, s transferi gerçekleflmifl olur ve ortam n s t lmas sa lan r. Ifl n m yönteminde ise; s radyatör yüzeylerinden transfer edilir. Radyatörlerin önüne, üzerine s ak fl na ve hava sirkülasyonuna engel olacak eflyalar veya kal n perdeler konuldu unda verimleri % 15 e varan oranlarda düflmektedir. Is t lan mahaller nemlendirilirse nemli hava s cakl daha iyi tuttu undan s cakl k daha yüksek hissedilir. yi yal t m yap lm fl bir binada kullan lacak kombi veya kazan kapasiteleri daha küçük, radyatör miktar daha az olacakt r. Dolay s yla s tma sisteminin ilk yat r m maliyetinin yan nda, iflletme ve servis maliyetleri de azalacakt r. Bunun yan nda kazan dairelerinde tesisat n iyi izole edilmesi de s kayb n önemli ölçüde azaltacakt r. Özellikle s cak su borular n n çok uzun oldu u durumlarda veya bir kazan dairesinden toprak alt ndan giden borularla birçok binan n beslendi i bölge s tmas yap lan yerlerde tesisat borular n n yal t m hem tüketim hem de cihaz seçimi konular nda çok önem kazanmaktad r. Yo uflmal Kombi ve Kazanlar Yo uflmal kombi ve kazanlarda at k baca gaz tesisat dönüfl suyuyla karfl - laflt r l r ve içerisindeki su buhar yo uflturularak gizli s s ndan (suyu buhar halinde tutan enerji) faydalan l r. Alt s l de ere (1 m 3 gaz yand nda oluflan su, buhar halinde ise aç a ç - kan s enerjisi) göre yap - lan hesaplarda; yo uflmal kombilerde yanma için gerekli hava ve gaz miktar n ayarlayan premix teknolojisiyle birlikte kullan ld nda, uygun flartlarda klasik yanmal kombilere göre % 20 lere varan kazançlar söz konusudur. Modülasyonlu Çal flma, Durma Kay plar Modülasyonlu çal flmada cihazlar sistemin ihtiyac na göre alev boyunu ayarlayarak cihazlar n kapasitelerini ihtiyaca göre azalt p art r rlar. Bu sayede cihazlar s k s k durkalk yapmayacaklar ve dur-kalk kay plar en aza inecektir. Befl adet Ferroli Econcept 101 (100 Kw) yer tipi yo uflmal kazan ile yap lan bir kaskad ba lant da sistem 11 Kw dan 500 Kw a kadar modülasyon yapabilmektedir. Is t c cihazlar n kapasitelerinin binalara uygun seçilmesi de durma kay plar n n önlenmesi için önemlidir. Merkezi sistem kazanlar için, kazan ve brülör seçimlerinin do ru yap lmas ve devreye al n rken brülör kapasitesinin do ru ayarlanmas sistemin gere inden fazla dur-kalk yapmas n önleyecektir. Oda Termostatlar, Termostatik Vanalar Ortam n ihtiyaçtan fazla s t ld her 1 C için yak t tüketimi yaklafl k % 6 artmaktad r. Bunu önlemek için bir oda termostat veya termostatik radyatör vanas n n kullan lmas tav- 8

10 siye edilir. Ferroli Romeo modülasyonlu kumanda paneli onoff çal flan bir oda termostat yla karfl laflt r lm flt r. Modülasyonlu oda termostat ayarlanan oda s cakl na, ortam çok daha h zl ve hatas z getirmektedir. Ayn zamanda bir d fl hava sensörüyle d fl hava s cakl da ölçülerek tam bir otomasyon sa lanabilir. Radyatörlere termostatik vana tak larak her oda için farkl s cakl k de erleri elde edilebilir ve gerekli s n rlama yap labilir. Kullan lmayan odalardaki radyatörlerin tamamen kapat lmas yerine termostatik vana ile k s lmas daha uygun olacakt r. Çünkü s cak odalardan s t lmayan odalara s kayb artacak ve s t - c cihazlar gere inden fazla devrede kalarak yak t tüketimini art racakt r. Is nma Al flkanl klar Daha tasarruflu kullan m amac yla kombi veya kazan n geceleri kapat lmas sistemin gere inden fazla so umas na ve tekrar s tmaya baflland nda fazla yak t tüketimine yol açar. Bunun yerine gece boyunca düflük s cakl kta s tma yap larak toplamda daha az yak t tüketimi sa lanabilir. Normal flartlarda C lerde konforlu bir s nma mümkünken, yaflam mahallerini devaml 25 C ve üzerinde bir s cakl klarda tutmaya çal flmak y ll k yak t tüketimini önemli ölçüde art rmaktad r. Bununla beraber kullan m suyunun da ihtiyaçtan fazla s t lmas hem yak t masraf n hem de sistemde bulunan boyler pompas, rezistans vb ekipmanlar n enerji tüketimini art rmaktad r. Enerji ve çevreyle ilgili hassasiyetlerin son derece artt günümüzde hem s tma sektöründe cihaz seçimi ve tesisat yap m nda görev alanlar n hem de son kullan c lar n enerji tüketimi konusunda dikkatli davranmalar art k bir mecburiyet haline gelmifltir. Bu konu tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de yeni kanuni düzenlemelerle ve yapt r mlarla daha s k bir flekilde takip edilecektir. Kaynaklar: Elektrik flleri Etüt daresi Genel Müdürlü ü Bina Enerji Yöneticisi E itimleri Türkiye de Yal t m Gerçe i - zoder Yay nlar Ferroli Teknik Dokümanlar Ferroli servisleri k fla haz r Ferroli s tma yetkili servisleri, 13 May s - 19 Haziran 2008 tarihleri aras nda, yeni ürünleri tan tmak ve bilgileri güncellemek amac yla stanbul ve Ankara bölge müdürlüklerinde düzenlenen s tma e itimlerine kat ld. Toplam 220 yetkili servis personelinin haz r bulundu u e itim toplant lar nda, s tma sistemleri ve tesisat tekni i konular nda bilgi verildi, gerek pratik gerekse teorik çal flmalar yap ld. Kazan, brülör ve kontrol paneli sistemlerinde hizmet a n geniflletmek isteyen Ferroli, s tma e itimlerinde baflar gösteren teknisyenlere, bir baflka e itim imkan daha sundu A ustos 2008 tarihleri aras nda stanbul Bölge Müdürlü ü ndeki gerçeklefltirilen e itime, 37 servis teknisyeni kat ld. Teknisyenler, kaskad sistemler için haz rlanan similasyon stantlar nda uygulamal e itimlerini Koray Gürkan, Serdar Öksüz, Gökduman Kütük ve Cahit Ayaz dan ald lar. Byzantium Otel de Ferroli havas stanbul, Sultanahmet te alt ayd r hizmet veren Byzantium Otel in tüm s tma so utma donan m nda Ferroli ürünleri tercih edildi. 75 oda, restoran, bar, hamam ve sosyal tesisleri bulunan otelde; chiller, kazan, boyler, s geri kazan m cihazlar ve fan-coil ler kullan ld. Uygulama Tunç Mühendislik taraf ndan yap ld. Sad k Sarg n a baflar ödülü Ferroli Üsküdar yetkili sat c lar ndan Fer Mekanik Tesisat Mühendislik in sahibi Sad k Sarg n, Yap Merkezi taraf ndan baflar ödülüyle onurland r ld. Sarg n, Yap Merkezi nin ana binas n n renovasyon inflaat nda, mekanik ifllerin projelendirmesi ve uygulanmas ndaki baflar l çal flmalar nedeniyle bu onura de er görüldü. Hidrolik kitin sirkülasyon pompas, bir as l-bir yedek olarak üretildi. Restoran k sm nda kaset tipi fancoil lerle beraber s geri kazan m cihazlar na yer verildi. Is geri kazan m cihazlar nda so utulan taze hava fancoil lerin üzerinde geçirilerek ortam n taze hava ihtiyac karfl land. Odalarda 2,1 Kw gizli tavan topfan fancoil ler tercih edildi. G N4 N12 kazan ve 4 adet 1000 litrelik boyler kullan larak otelin s - cak su ihtiyac giderildi. 9

11 LIFE Haberler Ferroli tüketiciyle iç içe Tüketiciyle hayat n içinde, keyifli aktivitelerde bir araya gelen Ferroli, yaz aylar boyunca pek çok farkl kentte etkinliklere kat ld. Çanakkale Troya Festivali, Bolu Beyaz Et Festivali, Alia a Bar fl ve Hoflgörü Kültür Sanat Festivali ile Afyon Zafer Haftas bunlar aras nda yer ald. Ferroli nin ilk dura Bolu ydu. Ferroli, 2009 y l nda do algazla tan flacak olan Bolulularla, Temmuz 2008 tarihleri aras nda 2. Uluslararas Bolu Beyaz Et Festivali nde bir araya geldi. Festival; halk danslar, çocuk flenli i, konserler, yemek yar flmas gibi etkinliklerle sürdü. Ferroli, ikinci olarak ise, do- algazl hayat n her geçen gün biraz daha yayg nlaflt Çanakkale nin en önemli festivaline kat ld. Ferroli yetkilileri 9-16 A ustos 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen ve bu y l ana temas bar fl kültürümüz olsun olarak belirlenen 44. Uluslararas Troya Festivali boyunca, Çanakkalelilerle beraber olma f rsat n buldu. Ferroli nin kat ld bir baflka etkinlik ise Afyonkarahisar Uluslararas Zafer Haftas oldu A ustos 2008 de gerçeklefltirilen festivalin ikinci günü, Afyonkarahi- sar n düflman iflgalinden kurtuluflu da kutland. Zafer Haftas kapsam nda Ferroli de açt stant arac l yla Afyonlularla bulufltu A ustos tarihleri aras nda zmir in Alia a ilçesinde bar fl ve hoflgörü meflaleleri yak l rken Ferroli de oradayd. Yo un bir kat l m n oldu u ve pek çok renkli etkinli in gerçeklefltirildi i 19. Alia a Uluslararas Bar fl ve Hoflgörü Kültür Sanat Festivali nde Ferroli stand da ilgi gördü. Tüm bu festivaller ve etkinlikler boyunca, Ferroli, Infomobil Tan t m Arac nda ziyaretçilere ürünleri bire bir tan tt. Detayl bilgilendirme yap lan araçta ziyaretçiler ürünleri çal fl r vaziyette görme imkan da elde ettiler. Ferroli yapt bilgilendirmenin etkinli ini ve ulafl labilirli ini art rmak için ziyaretçilere son derece faydal bilgiler içeren kombi kitapç da tt. 10

12 Konya da turnuva ve rafting heyecan Ferroli sponsorlu unda, Makine Mühendisleri Odas Konya fiubesi taraf ndan 5 27 Haziran 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Futbol Turnuvas n Konya Bölge Müdürlü ü personelinin de içinde bulundu u Alperenler tak m kazand. 72 mühendisin oluflturdu u 8 tak m n kat ld turnuvan n her maç yo un bir ilgiyle takip edildi. Ferroli Konya Bölge Müdürlü ü, 27 Temmuz 2008 tarihinde ise yetkili sat c lar n kat l m yla bir rafting program düzenledi. 50 kiflilik kafile, Antalya n n Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon da rafting yaparak birlik ve beraberliklerini pekifltirdi. zmir Enternasyonel Fuar na Ferroli de renk katt zmir Bölge Müdürlü ü ne ba l olarak çal flan Net Ak m Is ve YTG Mühendislik, 77. zmir Enternasyonel Fuar nda Ferroli yi temsil ettiler. Net Ak m Is, nfomobil Tan t m Arac nda ürünleri bire bir tan t rken YTG Mühendislik tüketicilerle Ferroli stand nda bir araya geldi A ustos 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen fuar n temas Küresel Is nma ve klim De iflikli i idi. Yaylakent fienlikleri, Temmuz da yap ld Çank r Geleneksel Yaylakent fienlikleri, bu y l 4-6 Temmuz 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Festivalde, Ferroli Yetkili Sat c s Yaylakent, Ferroli yi temsil etti. Ferroli sat fl temsilcileri Yener Afl ve Burak Felek, Çank r MHP Milletvekili Ahmet Bukan, belde belediye baflkanlar, sanatç Turgay Baflyayla ile mahalli sanatç lar da festivalde haz r bulundu. 11

13 LIFE Haberler Ferroli, talya da Türk medyas n a rlad Ferroli, Türkiye deki yat r m n n ve büyüme hedeflerinin arkas ndaki uluslararas gücü yak ndan tan tmak için Türk gazetecileri talya'da a rlad. Gezi s ras nda Ferroli nin Verona daki s fabrikas, Villanova daki endüstriyel s tma ve so utma fabrikalar ziyaret edildi. Ferroli nin 4-6 Haziran 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen bas n gezisine, Ferroli Grubu ad na Ferroli CEO su Piero Canova ev sahipli i yapt. Canova, bas n mensuplar - n n kat l m yla düzenlenen toplant da Avrupa dan yeni bir üretim hatt n n önümüzdeki günlerde Türkiye deki fabrikaya hareket edece inin müjdesini verdi. Canova, ayr ca, rakiplerinden en büyük farklar n n s tma ve so utma sistemlerinde en genifl ürün gam na sahip olmalar oldu unu belirterek, Bu genifl ürün gam m z devam ettirmek, s tma ve so- utma sistemlerinin global tedarikçisi olmak en büyük hedefimiz dedi. Ferroli Grubu nun ihracattan sorumlu Baflkan Yard mc s Maurizio Foglia da endüstriyel alandaki ihtiyaçlar n farkl laflmas sebebiyle endüstriyel ürünlere yat r mlar n art racaklar söyledi ve flöyle devam etti: Bizim de erlerimiz kalite üzerine kurulu, son 5 y lda bu kaliteden feragat etmeden ciddi bir büyüme elde ettik. Lokal stratejilere a rl k vermek ve do ru ortakl klar seçmek bu büyümede etkili oldu. Çok h zl büyüyen ofislerimizden biri de Türkiye. Türkiye deki fabrikam zda özel bir ürünümüz olacak. Çelik panel radyatör üretimi sadece Türkiye de Maurizio Foglia, Çetin yap lacak. Çakmakç ve Piero Canova Türkiye nin dinamikleri ile grubun vizyonunu baflar yla birlefltirerek pazardan büyük bir pay alan Ferroli Türkiye nin Genel Müdürü Çetin Çakmakç ise flu aç klamalarda bulundu: Biz Türkiye pazar n n yüzde 20 büyüme potansiyeli oldu unu düflünüyoruz. Ferroli nin bugüne kadar yenilikçi ve dinamik bir marka olmas n hedefledik. Bundan dolay pazara sunaca m z konvansiyel ve yo uflmal kombiler, yeni kazanlar, duvar tipi split klimalar ve yeni tip endüstriyel ürünlerle pazar pay m z k sa vadede bir puan daha art rmay hedefliyoruz. Bunun d fl nda önümüzdeki sene günefl enerjisiyle çal flan do al sirkülasyonlu solar sistemlerimiz Türkiye de sat lmaya bafllanacak. Yo uflmal kombilerimizle enerjiye dikkat çekti imiz bu günlerde bu ürünler bizim için çok önemli. Toplant n n ard ndan Ferroli nin Verona daki 53 y ll k s fabrikas n, Villanova daki 1998 den beri üretim yapan endüstriyel s tma ve 2003 den beri üretim yapan so utma fabrikalar n ziyaret eden bas n mensuplar ayr ca Verona daki ve sonras nda ziyaret edilen Venedik teki tarihi mekanlar gezdi. 12

14 Aram za Kat lanlar MEHMET CEYLAN 1980, K rflehir do umlu de Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu tarihleri aras nda MAS-DAF Grup da Bayi Sat fl Yönetmeni, 2005 de Termo Is Sistemleri nde Sat fl Mühendisi, de Burak Kimya da Sat fl Mühendisi olarak çal flt. Haziran ay nda Feroli stanbul Bölge Müdürlü ü nde Sat fl Sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. ALPER YA MUR 1977, Malatya do umlu y l nda Kocaeli Üniversitesi Kullar Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Bölümü nden mezun oldu. Ayn y l Kocaeli Kaya Toyota Plaza'da Mekaniker, 2002 y l ndan a ustos 2008'e kadar Ford Otosan A.fi.'de Montaj Ekip Lideri olarak çal flt a ustos ay nda Ferroli A.fi.'de Üretim Vardiya Sorumlusu olarak göreve bafllad. Düzce Fabrikas nda göreve bafllayan di er arkadafllar m z Fatih B çakc Üretim/Panel Haziran 2008 Hasan Özcan nsan Kaynaklar Haziran 2008 Sercan Uzun Üretim/Panel Haziran 2008 Ali Erden Üretim/Panel A ustos 2008 Serkan Y lmaz Üretim/Panel A ustos 2008 Murat Coflar Üretim/Panel A ustos 2008 Kadir Aygün Üretim/Panel A ustos 2008 Taner Cebeci Üretim/Panel A ustos 2008 Özdal Yavuz Üretim/Panel A ustos 2008 Hakan Özdemir Üretim/Panel A ustos 2008 Cüneyt Çabuk Üretim/Panel A ustos 2008 Ahmet Asan Üretim/Panel A ustos 2008 Düzce Fabrikas na ziyaretçi ya muru Ferroli nin Düzce Organize Sanayi Bölgesi nde üretime bafllayan fabrikas, pek çok kifli ve grup taraf ndan ziyaret ediliyor. Öncelikle Ferroli Genel Müdürlük çal flanlar nca ziyaret edilen fabrika, 30 Nisan 2008 tarihinde de smet Aktar Endüstri Meslek Lisesi ö renci ve ö retmenlerini a rlad. Ferroli e itim departman, fabrika yönetimi ve Sefaköy yetkili sat c s Yavuz Oral n organizasyonu ile gerçeklefltirilen ziyarette ö rencilere, radyatör üretim aflamalar tüm detaylar ile anlat ld ve Ferroli Grubu tan t ld. Ferroli, Türkiye nin gelece i olan gençlerin hayal gücünü ve vizyonunu geniflletmek, kalifiye elaman yetiflmesine destek vermek ve gelecekte yapabilecekleri ifl alanlar n tan tmak amac yla düzenledi i bu tür gezileri önümüzdeki dönemde de sürdürecek. Ferroli yetkili sat c lar ndan oluflan bir grup ise, 14 A ustos 2008 tarihinde Düzce Fabrikas ndayd. Yaklafl k 50 kifliden oluflan Ferroli stanbul yetkili sat c lar na, gezi s ras nda fabrika ve üretimler hakk nda bir de sunum yap ld. 13

15 LIFE Hobi Bir motosiklet tutkunu olarak Çetin Çakmakç 14

16 Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, bir motosiklet tutkunu. Çakmakç, ifl stresini atman n en güzel yolunun motosiklet kullanmak oldu unu söylüyor. Portre Metin Direk Çetin Çakmakç n n motosiklet merak gençlik y llar na dayan - yor. Buna ra men Çakmakç motosiklet kullanmaya ancak 35 yafl nda bafllayabilmifl. Bu tutkusunu yaflamas na bir arkadafl - n n arac l k etti ini ifade ediyor: Arkadafl m Yamaha n n distribütörlü ünü yap yordu. Ben de oldukça yak nlaflan bu f rsat de- erlendirdim ve kendime Yamaha marka bir motosiklet ald m. fiu anda kulland Yamaha Dragstar 650 model motosikletini 1997 y l nda alan Çetin Çakmakç, emektar motosikletini de- ifltirmeyi hiç düflünmüyor. fl stresi atman n en güzel yolunun motor kullanmak oldu unu belirtiyor ve hafta sonlar sadece motosiklet Çakmakç, hobisiyle Turkishtime dergisinin kullan yor. a ustos say s na Heyecan yaflamak için de il konuk oldu. deflarj olmak için motosikleti tercih etti ini söyleyen Çakmakç, afl r h z yap lmamas gerekti inin önemine dikkat çekiyor. Ve stanbul un her geçen gün yo unlaflan trafi inde çok dikkatli olmak gerekti ini belirtiyor: Bundan 7-8 y l öncesine kadar karfl n zda daha ç lg n bir motosiklet sürücüsünü bulabilirdiniz ama art k stanbul un trafi i beni ürkütüyor. Yine de motosiklet kullanma iste i ile iflteki baflar s n n alt nda yatan cesaretin ayn kaynaktan beslendi ini düflünüyor. Tecrübesini Ferroli için kullan yor Metin Direk, Ferroli Türkiye'de Bilgi fllem Sorumlusu olarak çal fl yor y l nda Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programc l Bölümü nden mezun olan Metin Direk, 2005 y l nda Ferroli'de çal flmaya bafllad. Direk, Ferroli'de donan m, yaz l m ve network ile ilgili projelerin içinde yer al yor; bu konularla ilgili büyük bir tecrübe kazand n, tecrübesini Ferroli için kullan yor olmaktan sevinç duydu unu belirtiyor. Direk, Ferroli de çal flt için de mutluluk hissediyor; s cak bir aile ortam n n oldu unu ve çal flanlar n her ifli kendi iflleri gibi yapt klar n belirtiyor. Bu durumun kendisini ayr ca motive etti inin de alt n çiziyor. Ferroli'de verilen e itim olanaklar na de de inen Direk, geliflen teknolojiye ayak uydurmak için e itimlerin çok dikkate de er oldu unu ve Ferroli nin bu konuda göstermifl oldu u hassasiyetin önemli oldu unu söylüyor Erzincan do umlu olan Metin Direk, bofl zamanlar nda futbol izlemekten, basketbol oynamaktan, teknoloji haberlerini okumaktan hofllan yor. 15

17 LIFE Zoom Ah o eski ramazanlar Eskiden ramazan ay ; çalg l kahveleri, Direkleraras, uzun upuzun geceleri, iftar ve sahur yemekleriyle bir toplumun topyekun e lendi i ve dinlendi i ayd. Nas l haz rlan l rd, ne tür faktörlerle e lenilirdi ve neler yap l rd? Ayr nt lar konuyla ilgili kitaplardan al nt larla Ferroli Life sayfalar nda. Ramazan n gelifliyle evlere flenlik de gelirdi eskiden. Ailenin tüm üyelerinin topland iftar sofralar birbirinden leziz özel ramazan tatlar yla donat l rd. zzet ikram fasl ndan sonra kahveler, flerbetler içilir; s ra e lenmeye gelirdi. ftar sofralar nda de iflmez ilk yemek; et veya tavuk suyuyla haz rlanan dü ün, mercimek, yo urt, pirinç çorbalar yd. Ramazan n vazgeçilmez yeme i past rmal yumurta ise sahanlar içinde yan nda mutlaka ramazan pidesiyle sunulurdu. Daha sonraki yemekler etinden sebzesine, pilav ndan böre ine ev sahibinin gücüne göre yap lan lezzetlerdi. Kuru meyvelerden yap lan hoflaflar, kat yufkadan oluflan baklava, kazandibi, kabak tatl s, keflkül ve ramazana has bir tatl ola- 14

18 rak bilinen gül kokulu güllaç ise iftar sofralar n n vazgeçilmez tatl lar yd. fierbet ve fluruplar, boza ve salep de önemli ramazan içecekleriydi. Demirhindi, a aç kavunu, menekfle, k - z lc k gibi içecekler karla so utularak sunulurdu. Nargile, çubuk veya kahve ile iftar keyfi tamamlan rd. ftardan sonra e lence yerlerine gitmek adettendi. Özellikle fiehzadebafl 'ndaki Direkleraras en canl e lence merkezlerindendi. Tavuk Pazar 'ndaki semai kahveleri, fiehzadebafl 'nda sergilenen kukla, Karagöz, Ortaoyunu gösterileri, baz ünlü meddahlar n devam etti i kahveler en çok ilgi gören e lence mekanlar yd. Kad nlar da evlerde toplan r, çeflitli e lenceler düzenleyip maniler okuyarak sahur vaktine de in hem e lenip hem de sahur yeme i haz rlarlard. Sabaha karfl davulcular n okudu u maniler, sahuru haber verir, sahur yeme i yendikten sonra da yat l rd. Ramazan haz rl klar iki-üç ay önce bafllard Eski ramazanlardaki günlük yaflama dair ilk elden notlar da vermek mümkün. Umur- Mülkiye Naz r Pertev Pafla'n n torunu Abdülaziz Bey in ( ) Osmanl Adet, Merasim ve Tabirleri bafll kl kitab na konu olan yaz lar nda flu bilgiler yer al yor: Bütün slam dünyas nda ve Osmanl ülkesinde ramazan ay na çok önem verilirdi. kiüç ay kala her evde haz rl k ve tedarik bafllar. Halk sair günlere ait erzak ve ev ihtiyaçlar na ek olarak imkanlar nisbetinde reçeller, sucuk veya past rma, zeytin, peynirler, flerbetlik flekerler, fluruplar, kafi miktarda fleker ve hoflafl klar, güllaç, çorbal klar al r; ayr ca hanedeki sahan, tencere, sini gibi bak r kaplar n hepsi kalaylan r; hallaçlar ça r l r, yatak tak mlar n n yün ve pamuklar att r l rd. Kübera (toplumun üst tabakas ndan kimseler) yeni kürkler, elbiseler ve seccadeler al r, han mlar ramazanda giymek için kendilerine ve cariyelerine elbiseler yapt r rlar, hatta kibarlar n baz lar oda döflemelerini bile yeniletirlerdi... Tütüncü dükkanlar ramazan ay için ala bo ca, Yenice ve Samsun tütünleri k yar, elvan ka tlara koyup haz rlarlard. Bütün mahallelerdeki kahvehaneler silinir, camlar temizlenir ve hayalciler ve zuhuri kollar icray sanat etmek için Dersaadet in kalabal k yerlerindeki büyük kahveleri kiralarlard... Yüzy l n bafl nda ramazan geceleri iftar yemekleri, stanbul un bütün evlerinde 15

19 LIFE Zoom de Mekke-i Mükerreme den getirilmifl zemzem-i flerif konurdu. En a r k ymetli tak m ve tabaklar, s rmal havlular, gümüfl le enler haz r edilirdi... Yemekte mutlaka iki çeflit çorba ve saraykar yumurta, en az üç çeflit tatl, iki çeflit börek ve hoflaf ile befl-alt türlü sebze bulundurmak kibarlar için zorunlu idi. Sahura kadar evde hayat durmazd Yazar lber Ortayl ise stanbul dan Sayfalar adl kitab nda eski stanbul ramazanlar n flöyle anlat yor: (...) Ahflap evler her zaman temizlenir ama ramazan için daha bir büyük temizlik yap l rd. Yataklar hallaca att r l r, tahtalar ovulur, haflarata karfl tütsü yak l rd. Ramazan k fl aylar na rast geldiyse; odun, kömür bile daha çok harcanacak, çünkü ramazan geceleri al fl lm fltan uzun oturulurdu. ftarda hafif yenirdi, ama çok çeflitli çerez ve yemek bulundurulurdu. Sahura kadar evde hayat durmazd. Sabaha karfl yat l nca ertesi gün ö lene kadar büyük flehrin uykuda olaca aç kt. Kimse erkenden ne al flverifle ç kar, ne dükkan açard... Günler geceler boyu süren misafirlikler ve misafir davet etmeler gelenek olmufltu. Eyüp ten kalk p Sütlüce deki süt kardefline çoluk çocuk yat ya gidenler, sanki dünyan n öbür ucuna gitmifl gibi günlerce yerlerinden k p rdayamazd. Böylesine misafirliklerin Ramazan a rast gelmesi gelenek olmufltu. Ramazan n en flenlikli yafland bölgede; yani Vezneciler, fiehzadebafl, Aksaray, Fatih bölgesinde oturanlar; uzak Bo- az semtlerinden, Kad köy den, Üsküdar dan gelecek akrabalar günlerce a rlarlard. ftardan sonra beyler çocuklar Karagöz e götürür veya kendileri fiehzadebafl n n kalabal - na kar fl r, evde han mlar ve küçükler kendi e lencelerini yarat rd... Gündüzler tekke ve türbe ziyaretleri, camilerdeki vaazlar ve iftar-sahur haz rl klar yla; geceler ise ibadetle, sazla, sözle geçerdi... Kad nlar ve ramazan 1835 y l nda stanbul u ziyaret eden yazar Julia Pardoe, an lar nda bir Türk ailesinin evinde geçirdi i ramazan gecesinden de söz ediyor. fiu bilgiler yer al yor Pardoe nun an lar aras nda: Ramazan oldu u için konuklara ne kahve ne de fleker ikram edilir. Konuklar da iftar vaktine kadar bir fley yemeden beklerler. Yeme in yenilece i odaya bir seccade yay l d r. Bunun üstüne konulan, altm fl santim yüksekli indeki bir aya n üzerinde büyük, yuvarlak bir tepsi vard r. Baflka bir eflya da yoktur. Tepsinin kenarlar hafifçe yukar k vr kt r. Ortas na, içi un çorbas dolu bir kasenin etraf na dilimlenmifl peynir, ançüez, havyar ve çeflit çeflit reçeller dolu küçük porherkesin kudretine göre birer darül l-tabak (pek güzel fleylerin sergilendi i yer) haline gelirdi. Herkes akraba ve ahbaplar n evine iftara davet eder, ikram ederek kudretince ziyafet vermeye çal fl rd... (Büyük konaklarda) Hane sahibinin her akflam kurulan sofras na ramazana mahsus olan ekmeklerden baflka uzun yumuflak pideler, yine iftarl k olarak çeflitli ufak halka çörekler, yine iftar için gümüfl veya de erli bir tepsiye çeflitli meyvelerden yap lm fl reçeller, sucuk, past rma, peynirler ve özellikle hurma ile türlü türlü zeytinler konurdu; ortas na da sapl, kulplu ve kapakl elmast rafl denilen billurdan çok küçük sekiz-on bardak için- 16

20 selen tabaklar, bunlar n aralar na da tahta kafl klarla, pembe ve beyaz flerbet kaseleri dizilidir. Bu kaselerin içindeki gül kokusu, etrafa yay l r. Tepsinin kalan yerlerinde, ramazan pidesi vard r. Sofra kalabal kt r. Dad, davetsiz birkaç komflu, konuklar ve ev halk. Yemek ifli bafllar bafllamaz, herkes bir minder al r, kucaklarda kocaman ve a r saçakl peflkirlerle yemek sinisinin etraf nda yere çömelinir. Oda siyah, beyaz, kahverengi; yafllar dokuz ila elli aras nda de iflen cariye ve halay klarla dolar. ftarl klar n peflinden bal k, et, tavuk, hamur ifli, kaymak, son olarak da pilav gelir. Bu zevkli iftar merasiminden sonra, büyük odaya dönülür. Burada, güzel yafll bir masalc vard r. Zaten Ramazanda masal anlat lmas adeti afla yukar her konakta uygulan r. Bu masallar, rahat rahat oturan, bolluk içindeki Türk kad nlar n hiçbir emek sarf etmeden e lendirir. Mangalda kahve piflirilir. Evin han mefendisi de hiç sesini ç karmadan büyük bir zevkle, birbiri arkas - na iki çubuk içer. Türkler, Ramazanda akflamdan ortal n bir beyaz iplikle siyah ay rt edecek derecede fl d n görünceye kadar e lenerek vakit geçirirler. (Yabanc Gezginler ve Osmanl Kad n / Burçak Evren Dilek Girgin Can / Milliyet Yay nlar ) Ferroli gelenksel iftar davetleri Ferroli, geleneksel iftar yemeklerini bu ramazan da sürdürdü. Dört kentte düzenlenen iftar yemeklerine Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Çetin Çakmakç, Genel Müdür Yard mc s Kemal Direk, Sat fl Müdürü Sabahattin Sayg n, Merkez Servis Teknik Müdürü Ça r Ero lu, Ferroli yetkili sat c lar, yetkili servisleri, çal flanlar ve Ferroli müflterileri kat ld. ftar yemekleri 15 Eylül 2008 de stanbul Eresin Barcelo Otel de 380, 16 Eylül 2008 de Ankara Bilkent Otel de 90, 17 Eylül 2008 de Konya Bera Otel de 165 ve 18 Eylül 2008 de Kayseri Kafl kla Restoran da 132 kiflinin kat l - m yla gerçeklefltirildi. 17

21 LIFE Yetkili sat c lar Ceylan Dilbaz Dilbazlar Ltd.fiti 19 y ll k yetkili sat c Türkiye deki en iyi marka Ankara ya 1989 da do algaz geldi inden beri bu ifli yap - yoruz. Ben asl nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü- ü nde memurdum. Emekli olunca o lumun önerisiyle bu ifli yapmaya bafllad k. Ankara Atatürk Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. 54 yafl nday m. Bofl vakitlerimde sporla ilgilenirim. Opera, tiyatro ve sinema izlemeyi çok severim. Türkiye ye geldi inden beri Ferroli ile çal fl yoruz. Ferroli nin Türkiye deki en iyi marka oldu unu düflünüyorum. Ferroli ile birçok sat fl birincili imiz var. Ankara da 2002 den beri sat fl ve taahhütte birinci s raday z ve bu konuda birçok ödül ald k. Ferroli, Genel Müdürümüz Çetin Çakmakç geldi inden bu yana büyük bir atak yapt. Ankara bölge müdürümüz ve tüm Ferroli ekibi, yetkili sat c larla büyük bir uyum içinde çal - fl yor. Tüm s k nt lar m zda yan m zda oluyorlar. Bizim müflterilerimiz 19 y ll k müflteriler; müflterilerimizde hãlã çal flan 19 y ll k Ferroli kombileri var. 19 y ld r sadece Ferroli ile çal flt k, çünkü Ferroli bize her zaman baflar getirdi. Tüketiciler, bizim ve Ferroli kullan c lar n n önerileriyle Ferroli yi tercih ediyor. Yenileme yapmak isteyenler de baflka marka istemiyor. Bizim için bu, en önemli kriter. Müflterilerimizi memnun olarak görmekten çok mutluyuz. flimizin en zor yan, do algaz da t c s n n yapmas gereken çal flmalarla ilgili bizden talepte bulunulmas, bunlar da çözmemizi istemeleri. Bu süreci müflteriye aç klarken zaman zaman küçük s k nt lar yaflayabiliyoruz. Do algaz Türkiye de 55 ile verildi ve ilçelere de verilmeye baflland. Do algaz kullan m büyük bir konfor. Sektörümüzün büyüyece ine inan yorum. Rüzgarl Ege Sok. Çapar fl Han No: Ulus - Ankara Tel: Faks: Cebrail nal Ege Is tma Klima 4 y ll k yetkili sat c Ferroli sürekli yol gösterdi 38 yafl nday m. 1994, TÜ Elektrik Mühendisli i Bölümü mezunuyum de flu an orta m olan Serkan Da deviren ile birlikte firmam z kurduk. Daha önce Ferroli bünyesinde çal fl yorduk, Ferroli nin ürün ve kurumsal firma yap s n çok iyi biliyorduk. Satt m z ürünlerin teknik ürünler olmas, Ferroli ürünlerinin avantajlar n pazara en iyi flekilde sunmam z beraberinde getirdi. Yani iyi bildi imiz bir firmayla, kalitesine sonuna kadar güvendi imiz bir markayla yola ç kt k. Ticari noktada piyasa riskleri ile ilgili Ferroli sürekli yol gösterdi. Zor durumlar yaflad m zda Ferroli yönetiminin güveni, bizim için en iyi motivasyon oldu. Ferroli, yetkili sat c s n büyütmeyi ve korumay hedefliyor. Biz bir aileyiz söylemi Ferroli için çok yerine oturan bir söylem. Ferroli ürünlerinin en büyük özelli i problemsizli i. Satt m z ürün müflteri memnuniyetiyle birlikte yeni sat fllar getiriyor. Bunu özellikle kombi de iflimlerinde net olarak görebiliyoruz de ifle bafllad m zda do algaz sektöründe yüksek ivmeli bir büyüme söz konusuydu den itibaren yat r m bölgelerinin kalmamas nedeniyle sektörde küçülme yaflanmaya bafllad. Bu arada mali yap s düzgün olmayan irili ufakl birçok firma problemli bir flekilde sektörden ç kt. Bu ç k fllar uzun süre devam edecek diye düflünüyoruz. Bundan sonra firma baz nda elenmelerle birlikte ayakta kalacak olanlar; maliyet analizini iyi yapan, risklerini kontrol edebilen, tüketici memnuniyetini ön planda tutan firmalar olacakt r. Firma say s n n azalmas, kombi de iflim sürecinin bafllamas ayakta kalan firmalar n süreklili ini sa layacakt r. Do algaz sektörü özellikle risk analizi noktas nda zorluklar içeriyor. Sektörün Türkiye de çok yeni olmas nedeniyle her fleyin yerli yerinde oldu unu söylemek çok zor. Bu da tabii ki bizler için en büyük stres kayna. Y. Selim Mah. Ahmet Yesevi Cad. No: 38/1-2 Ba c lar - stanbul Tel: Faks:

22 Yetkili servis Ercan Erdo an Sam-Fer Mühendislik 3 y ll k yetkili sat c Konfor de il, ihtiyaç sektörü 1970, Mardin do umluyum. Elektronik ve bilgisayar teknolojileri merakl s y m de part-time projeci olarak bafllad m. G.Ü.M.M. Fakültesi Makine Mühendisli i Bölümü mezunuyum de Ferroli ailesine, Ankara Bölge Sat fl Sorumlusu olarak kat ld m. Ferroli'nin dünya markas olarak Türkiye de de erinin yeterince bilinmedi ini inan yorum, ancak son y llarda yöneticilerimizin özverisiyle, büyük aflamalar kaydedildi. Son olarak fabrikam z n aç lmas yla birlikte büyüyen Ferroli ailesinin bir parças olmaktan gurur duyuyorum. Bu büyüme, bizleri de sürükleyip bir yerlere getirece i için ayr ca umutluyum. Avrupa markas olmas na ra men Ferroli'nin çal flma prensipleri Türkiye ye hatta yerele kadar hitap ediyor. Bu yap da insan iliflkilerinin ve tüketici memnuniyetinin oluflmas biz Türklere hitap eder düzeyde. flte bu yüzden, müflteri alg s son derece güvenilir ve s cak oluyor, talep edilirli i gittikçe art yor. Sektördeki di er firmalar n agresif politikalar içinde Ferroli, ma rur ve emin ad mlarla ilerliyor ve bu yüzden yetkili sat c lar n seçim noktas na kadar kal c l k ön planda tutuluyor. flimizin en zor ve en keyifli yan, seyahat etmek diyebilrim. Öte yandan yeni gaz bölgelerinde, tecrübelerimizden kaynakl heyecan dengelemek ve Ferroli'nin prensipleri do rultusuna getirmek ayn flekilde hem zor hem de keyifli. klim flartlar na göre korunma ve hayat idame ettirme zorunlulu u daima var olaca ndan, san lan n aksine sektörümüz, bir konfor de il ihtiyaç sektörü. Hele ki Ferroli'nin hedefleri do rultusunda senelerce bu sektörden korkum olmayaca n söyleyebilirim. Karadeniz Mah. Cumhuriyet Cad. 45/A Merkez - Samsun Tel: Faks: Ahmet Yap c Yap c Buz Teknik 9 y ll k yetkili servis Diyarbak r da en çok Ferroli tercih ediliyor 1969 do umluyum. Üç çocuk babas y m. Ortaokuldan terkim y l nda ç rak olarak bu ifle bafllad m de kendi ifl yerimi açt m e kadar özel servis olarak hizmet verdim. Daha sonra 1999 da Ferroli den Sabahattin Sayg n ile tan flt m ve Ferroli ailesine kat ld m. Ferroli ürünlerinin kalitesi, ürün yelpazesinin genifl olmas Ferroli servisi olarak devam etmemin en büyük etkenlerinden biri. Sn. Çetin Çakmakç n n genel müdürlü ü süresince Ferroli deki vizyon de iflimi, tak m ruhu oluflturulmas, ürün kalitesinin öne ç kar lmas ve Ferroli ailesine dinamik, genç personelin kat l m hizmet kalitesinin de iflmesine büyük etki sa lad. Taraf m zdan Diyarbak r ilinde yap lan anket sonucunda, kombi denince en çok tercih edilen marka, % 30 la Ferroli olmufltur. Önümüzdeki tarihlerde do algaz n gelmesiyle beraber cihazlara talep artacakt r. Teknik servis olarak Ferroli cihazlar na hizmet vermekten keyif al yorum. Teknik departman n e itim ve deste i, karfl lafl lan sorulara k sa zamanda ve pratik çözümler bulmas tüketicinin ürüne olan ilgisini her geçen gün art r yor. Sürekli de iflmekte olan teknolojiyi takip eden Ferroli, 50 y ll k birikimiyle, Düzce ilinde aç lan fabrikas yla birçok insana istihdam sunuyor. Bunun nedeni de birçok firmadan daha iyi ürün üretebilmesi. Yapmakta oldu um iflin en keyifli yan uzman kadrolarla çal flmak. Zorlu u ise bilinçsiz tüketiciyle karfl laflmak. Peyafl Mah. Kayap nar Cad. fiilan Kooperatifi alt C Blok Diclekent - Diyarbak r Tel: Faks: Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi iseniz ve Ferroli Life da yer almak istiyorsan z haberlerinizi bekliyoruz. Sa lam Fikir Sok. Esen Palas Apt. No: 2 B Daire: 5 Esentepe/ stanbul Tel: Faks:

23 LIFE Bulmaca Soldan sa a: 1. Karfl l k olarak. Tuza a düflürülen, kendisinden yararlan lan kimse. Ham z. 2. Tanr. Halat yap m nda kullan lan, kenevire benzer bitki. Topra a aç lan su olu u. 3. Üç Maymun filmiyle Cannes da en iyi seçilen yönetmenimiz. Büyük sevgi. 4. Rütbesiz asker. Ses. Rutubet. Ifl kl, par ldayan. Beyaz. 5. Uçucu hayvan. Hangi fley. K rm z. Güç, kudret. Çoban y ld z. 6. Yan k art toz. Tarz. Kifli. 7. Çiçe i baharat olarak kullan lan kokulu bir bitki. Osmanl da devlet görevlisi yetifltiren okul. 8. Topra hafifçe kaz p kar flt rma ifli. Yetmeyen. Kemiklerin toparlak ucu. Sporcular n tezahürat. 9. Çamgillerden reçinesi de erli bir a aç. Sert cevap vermek. lgi, iliflki. 10. Ekmek ve kâ tta a rl k ölçüsü. Akaju. Rulo nun sessiz harfleri. Menzil. 11. nsan Kaynaklar biriminin k saltmas. Erler. Sürekli itmek, iteklemek. Bir nota. Yukar dan afla : 1. Puan. fiiar. 2. Soy, sülale. Do u. 3. Bir ço ul eki. fiehitler. 4. Duman lekesi. Parça. 5. fiehirle ilgili. Çevreleyen çizgi. 6. Bir fleyin üzerine oturtuldu u nesne, taban, ayakl k. laç, merhem. Almanca evet. 7. Büyük k z kardefl. Güldürü niteli inde k sa oyun. 8. Gelecek. Emmek fiilinden emir. 9. Sa l k, afiyet. Mavi. 10. Diyarbak r n bir ilçesi. ve en. 11. Halk dilinde mant k. Peyniriyle ünlü bir ilçemiz. 12. Uydu. Avrupa da bir nehir. 13. Yanak için makyaj malzemesi. Antalya da bulunan eski Likya flehri. 14. Yemek. Reunion un internet ülke kodu. Kâbusuyla ünlü bir film soka. 15. Tarlada kalan köklü sap. Satrançta özel bir hamle. 16. Utanma, utanç. Gereklilik. lave. 17. Bir müzik türü. Büyük flehirlerde odalar serbest meslek sahiplerine kiralanan birkaç katl yap. Brom elementinin simgesi. 18. Koflul. Ozan. 19. nce, yar m küre biçiminde bafll k. Ezgi. ÖDÜL: SMILE KLIMA 9000 Bulmacay çözüp afla daki faks numaras na gönderen ilk Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi bir adet Smile Klima 9000 kazanacak. Faks: Geçen say n n çözümü Geçen say n n kazanan Bilge Teknik Servis den Mahmut Çoban oldu. 22

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83

Detaylı

7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1

7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 2 2007 ye haz r z Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Zaman büyük bir h zla ak p gidiyor. 2006 y

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

>>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI

>>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI 002Ferroli_01_NKapak 11/8/12 10:26 PM Page 1 YIL 7 / KASIM 2012 LIFE S22 ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI K TABI YAYINLANDI KONYA VE GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES NDE BÜYÜME DEVAM EDECEK >H ÇB R YARIfiMA BU KADAR E LENCEL

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

perder baflkandan 2 Kas m-aral k fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 Kas m-aral k fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Gerek ekonomik gerek psikolojik etkileriyle birçok ülkede olumsuz sonuçlara neden olan bir kriz y l n daha geride b rakmam za say l günler kald. 2009, hiç kuflkusuz toplumlar

Detaylı

Bizden. Ak ll Yaflamdan Spora, Do aya...

Bizden. Ak ll Yaflamdan Spora, Do aya... ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Ak ll Yaflam Bafll yor Çin, Sab r steyen Bir Pazar Türk Klima Pazar, En H zl Büyüyen Pazarlardan Biri nsan Kaynaklar 10 Yedek Kulübeniz Güçlü mü? e-dönüflüm 12 E-Forum

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

ORTAK B R V ZYON ADINA 06 > 08 > 07 > 12 > 10 > 09 > 16 > 13 > 14 > BAfiYAZI Ç NDEK LER. FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu!

ORTAK B R V ZYON ADINA 06 > 08 > 07 > 12 > 10 > 09 > 16 > 13 > 14 > BAfiYAZI Ç NDEK LER. FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu! Ç NDEK LER BAfiYAZI FUARLAR HMF, WIN 2006 Fuar nda yine dünyan n yükünü kald rd 06 > FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu! 07 > Ç M ZDEN B R 10 ayl k k demiyle Y l n Çal flan seçildi. 08 > ORTAK B R V ZYON

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı