SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA Okan Tuna, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mustafa Kalkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Altan Yörük, Dokuz Eylül Üniversitesi Gökçen Ergür, Dokuz Eylül Üniversitesi ÖZET İşletmelerin verimli çalışmalarında, yönetim-organizasyon boyutlarında, çalışanlarda olumlu/etkili güdüleme oluşturmada, uyumlu takım çalışmaları ve destekleyici problem çözme ortamları yaratmada sanatın değişik dallarından yararlanıldığına ilişkin çalışmalara ilgili literatürde daha sık rastlanmaktadır. Ancak, bu tür çalışmaların çok yeni olduğu ve sınırlı sayıda kaldığı da gözlenmektedir. Bu çalışma, sanatın pazarlama eğitiminde kullanılması üzerine öncü bir araştırma niteliğindedir. Sanatın dönüştürücü işlevinin pazarlamanın fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Keşifsel bir çalışma olup, pazarlama eğitiminde yüksek lisans seviyesinde bir grup öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Sanatın dönüşüm sürecinin tüm pazarlama fonksiyonlarına uygulanması sağlanmış; Kolb un Deneyimsel Öğrenme Modeli uygulanmış ve pazarlama eğitiminde sanatın kullanılmasıyla Kolb un, edindiği bilgiden yeni bir şey yaratan, keşfetmeyi seven yerleştirici (accommodating) öğrenci özelliklerine ulaşma derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sanatta dönüştürmenin tartışıldığı bir günlük çalıştay ve iki haftalık alan çalışması sonrası derlenen öğrenci raporları, pazarlama eğitiminde bilişsel boyutun yanında duyuşsal boyutun da uygulanması gerektiğini; bunun da Deneyimsel Öğrenme Modeli nin temel ilkelerinin uygulanması böylece sanatın dönüştürücü

2 fonksiyonundan en iyi şekilde yararlanmayla mümkün olacağını ortaya çıkarmıştır. Anahtar Sözcükler: Pazarlama eğitimi, Deneyimsel Öğrenme Modeli, Ürün geliştirmede dönüştürme AN EXPLORATORY STUDY ON HOW ARTS CAN BE USED AT MARKETING EDUCATION ABSTRACT There have appeared in the recent relavant literature some academic studies implying that arts have been utilized in such areas/fields as business efficiencies, management and organization practices, forming favorable motivations in employees and establishing supportive media easing desired team works and problem solving activities. It is, however, observed that such preliminary type studies are rather very few in number. This study stands for a pioneering step discussing the possibilities of using arts in marketing education. It mainly aims to explore how likely the transforming function of arts is to affect the functions of marketing. An exploratory study, it was conducted through a group of students studying at MBA level in marketing. Having pursued the basic principles of Kolb s Experiental Learning Model, the study has applied the transforming processes of arts on the functions of marketing, aiming to see to what extent learners can be turned into Kolb s Accommodators, who like to take information and create something new with it and discover things on their own, through using arts in marketing education. Following a one-day workshop, where transforming features of arts were

3 discussed under the command of an artist, and two-week individual based field studies, where the learners were exposed to the principles of Experiental Learning Cycle, the indicidual reports accompanied with their feedbacks were colected. The reports reveal that along with cognitive dimensions, affective dimensions had better be focused in marketing education, which could be provided through pursuing the basic principles of Experiental Learning Model and thus making the best use of the transforming function of arts. Key Words: Marketing education, Experiental learning model, transformation in product development.

4 SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA GİRİŞ Başkaları ile paylaşılabilecek estetik nesne, çevre ya da deneyim oluşumunda beceri ve imgeleme yeteneğinin kullanılması olarak tanımlanan sanat ın teknik mükemmellik, kuramsal zemin ve düşünmenin çıkış noktası olduğu genel kabul görmektedir. Leo Tolstoy un deyişiyle, sanat insanları benzer duygular çevresinde bir araya getiren ve insanlığın gelişimi ve refahı için kaçınılmaz olan bir kaynaştırma yöntemidir. Gorki de, sanatı diğerleriyle aynı yere bakan ama diğerlerinin göremediğini görme yeteneği olarak değerlendirmekte; eskiyle yeni-denenmiş ile keşfedilmemiş arasında bir köprü olarak betimlemektedir (Van Gundy ve Noiman, 2003; 7-9). Çeşitli tanımların ortak paydaları birleştirildiğinde varılabilecek sonuca göre, sanat, bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlanmaktadır. Sanatın, etimolojik anlamı incelendiğinde ise hammaddenin dönüşümü üzerine kurgulanmış bir kavram olduğu gözlenmektedir. Sanatın yaşamla iç içeliği yeni bir oluşum değildir. İlk avcılık dansı ya da ilkel kutsama törenlerinden beri somut yaşamın içinde ola gelmiştir. Eldeki malzemeleri ürüne dönüştürme basit yöntemlerle başlamış; zamanla bu dönüştürme süreci, üretene ve kullanana/izleyene zevk veren sanat ürünü olarak tanımlanmıştır. Ancak son günlerde işletmelerdeki

5 yöneticiler aynı tarzla çalışmanın yararlarını görmeye başlamışlardır (Austin ve Devin, 2003). Sanayi tarzı üretimin tarımsal ekonomiden sanayi üretimine geçişin kaçınılmaz sonucu olduğu gibi, sanayiye dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye geçişin dayanılmaz sonucu da üretimde sanatsal bakış açısının kullanılması olmuştur (Austin ve Devin, 2003). Sanat tarihi disiplini içinden bakıldığında; sanatın tek bir tanımını sunmak imkansızdır. Sanatın tanımı ve neyin sanat olup neyin sanat olmadığı insanlık tarihi boyunca değişmektedir; ya da başka türlü söylendiğinde, günümüzde konunun uzmanı sayılan sanatçılar, sanat tarihçileri, sanat alıcıları, sanat sosyologları, sanat psikologları vb. bir nesnenin, düşüncenin ya da yaratımın sanat olup olmadığına karar vermektedir (Gombrich 1992; 3-18). Sanat, bir değer olarak pazarlamacıların ilgisini çekmiş ve sanatın pazarlaması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak, sanatın dönüşüm sürecinin pazarlama yönetimi dönüşüm süreci ve eğitiminde kullanılması üzerine yapılan çalışmaların sayısının az olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda sanatın yaratıcılıkla olan ilişkisi vurgulanmakta ve sanat bu anlamda, hammaddenin (ya da hazır nesnenin) dönüşüme uğratıldığı yaratıcı bir süreç olarak algılanmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle sanatın pazarlama eğitiminde kullanılması doğrultusunda ilgili öğrenme kavramları ortaya konulacaktır. Daha sonra ise, Kolb un deneyimsel öğrenme modeline uygun olarak tasarlanan ve

6 pazarlama yönetimi yüksek lisans öğrencilerine uygulanan keşifsel çalışmanın sonuçları paylaşılacaktır. ÖĞRENMENİN TEMEL BİLEŞENLERİ Eğitim psikolojisinde öğrenme kavramı yaşantı ürünü, kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlanmakta; temel özelliklerinin de tanımda özetlendiği gibi davranış değişikliği, yaşantı ürünü ve kalıcı izli olduğu vurgulanmaktadır (Erdem ve Akman, 1995; ). Davranış Değişikliği Özelliği Öğrenme tür ve düzeylerinin biliş ve davranış boyutlarındaki değişimlere bağlı olarak belirlendiği savlanmaktadır (DarsØ, 2009; 48). Başka bir deyişle, bu iki boyutun hiçbirinde değişiklik olmadığı durumlarda öğrenme eyleminden söz edilemeyeceği; her ikisinde de değişim olduğunda bütünleşik öğrenme (integrated learning), yalnızca biliş boyutunda bir değişim yaşandığında bloke öğrenme (blocked learning); yalnızca davranış boyutunda değişim olduğunda da zorlamalı öğrenme (forced learning) türlerinin oluştuğu belirtilmektedir. Sözü edilen iki boyuttan birinde değişim elde edilip diğerinde değişim oluşmadığında, sonucun öğrenme eyleminin gerçekleşmemesi şekline dönüşme olasılığının yüksekliği vurgulanmaktadır. Ayrıca, yemek yapma, araba kullanma gibi, biraz kuram biraz öğretici desteği kullanılarak edinilen öğrenme türünden de söz edilmekte, öncül öğrenme (anticipitory) olarak adlandırılan bu türün bilişsel yanının

7 geliştirilmesiyle bütünleşik öğrenmeye dönüşebileceği belirtilmektedir. Deneysel (experimental) öğrenme türünde, yargılamaya yer verilmeksizin yeni bir davranışın denenmesi eylemin üzerinde düşünülerek bilişsel anlamının da gerçeklemesiyle, öğrenmenin bütünleşik öğrenmeye dönüşebileceği anımsatılmaktadır (Bkz. Şekil 1). Davranışta Değişim Var Yok Yok Öğrenme eyleminde başarısızlık (no learning) Zorlamalı Öğrenme (Forced) Bilişte Değişim Var Bloke Öğrenme Öncül Öğrenme (Anticipitory ) Deneysel Öğrenme (Experimental Bütünleşik Öğrenme (Integrated) Şekil 1. Biliş-Davranış Bağı Kaynak: DarsØ, 2009; 48 Yaşantı Ürünü Olma Özelliği Yukarıda özetlenen biliş-davranış bağı, öğrenmede hem bilişte hem de davranışta değişime yol açan öğrenme etkinliklerinin önemini

8 vurgulamaktadır. Öğrenme eyleminde tetikleyici ve sonucu belirleyen öğenin yaşantı/deneyim olduğu da, öğrenmenin temel özelliklerinden biri olan yaşantı ürünü kavramında görülmektedir. Diğer bir deyişle, davranış ve bilişte değişiklik şartının yanında, öğrenmede yaşantı/deneyim öğesine de vurgu yapılmaktadır. Öğrenmede yaşantının önemine vurgu, 20. yüzyılda gelişen eğitimde Pragmatizm (Faydacılık) felsefesinin etkileriyle başlamış, Charles S. Pierce, William James, George Herbet Mead ve John Dewey, eğitim felsefesinin insan problemlerine ilişkin çözümlere gereksinimi olduğunu; düşünce ve eylemin yaşantının ayrılmaz unsurları olduğunu vurgulamışlardır (Kale, 2001; ). Eğitim felsefesini bir organizma psikolojisine dayandıran Dewey, organizma ve çevre arasındaki ilişkiyi yaşam ve eğitim arasındaki ilişkiye benzetir (s.203); problemli durumlarla karşılaştığımızda içinde bulunduğumuz güçlükten kurtulmak için deneyimlerimizden yararlandığımızı anımsatır (s.104); bireyin, çeşitli tecrübeler ve öğrenilen şeyler arasındaki bağlantıları ve ilişkileri anlama yeteneğini kazanmasıyla gelişebileceğini vurgular (s.118); öğretimde öğrencilerin yaşadıkları anın problemlerini çözmelerini sağlayacak bugüne ve geleceğe uyarlanabilir bir düşünme yöntemini içselleştirmelerini sağlamanın önemine dikkat çeker. Kalıcı İzli Olma Özelliği Öğrenmenin özelliklerinden kalıcı izli olması da öğrenme eyleminde güdülenme türü, dolayısıyla belirlenen amaçla yakından ilişkilidir. Başarı amaçları iki farklı yaklaşımla ilişkilendirilmektedir: Öğrenme yönlü (learning oriented) diğer bir deyişle iş odaklı (task-oriented) ve gösteri

9 yönlü (performence-oriented) veya ben odaklı (ego-oriented). Meece (1994; 26), öğrenme-yönlü başarı amacını benimseyen grupta, amacın tümüyle öğrenme ve öz-referans kaynaklı olduğunu; başka bir deyişle, öğrencinin standardını kendisinin oluşturduğunu ve çabasının öğrenmeyi geliştirmek olduğunu belirtmektedir. Sözü edilen ikinci grupta, amacın öğrenmeyi geliştirme değil, dışsal normlara dayalı başarı standardını yakalama olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, öğrenme-yönlü başarı amacında güdü türünün içsel (intrinsic), gösteri-yönlü başarı amacında ise dışsal (extrinsic) olduğu belirtilmektedir (Wingfield, 1994:104). PAZARLAMA EĞİTİMİNDE DENEYİMSEL ÖĞRENME MODELİ Öğrenmenin yukarıda özetlenen temel özelliklerinin pazarlama eğitiminde de geçerli olduğu açıkça görülmektedir. Genel amaç, hedef pazarda istendik yönde biliş ve davranış değişikliği oluşturmak, bu değişikliğin hedef pazarın yaşantısıyla ilişkili olmasını ve içsel güdüleme etkisi oluşturarak değişikliklerin kalıcı olmasının sağlanması olarak özetlenebilir. Doğu dan başlayıp, saat yönünde hareketle, Jung a göre insan bilinç ve tutumunun dört fonksiyonu, sezme(intuiting), hissetme (feeling), duyularla algılama (sensing) ve düşünmedir (thinking) (DarsØ, 2009; 33). Öğrenmenin tam olarak gerçekleşmesi için bu dört öğenin sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Kolb un Deneyimsel (experiential) Öğrenme modeli bu gereği yerine getirmekte, sözü edilen dört farklı öğrenme becerisini bir döngü şeklinde öğrenme sürecine yerleştirmektedir (Calori

10 ve Woot, 1995; , Bobbit, et al, 2000;15; Petkus, 2000;64). (Bkz Şekil 2). Somut Yaşantı/Deneyim (Concrete Experience) Düşünmeye Dayalı Gözlem (Reflective Observation) Aktif Deney (Active Experimentation) Soyut Kavramlaştırma (Abstract Conceptualization) Şekil 2. Deneyimsel Öğrenme Döngüsü Öğrenmenin etkili gerçekleşmesi için dört farklı yeteneğe gereksinim vardır: Somut yaşantı (concrete experience), düşünmeye dayalı gözlem (reflective observation), soyut kavramlaştırma (abstract conceptualization) ve aktif deneme (active experimentation); başka bir deyişle, yeni yaşantılar edinme, deneyimlerin çok yönlü düşünülmesi ve gözlemlenmesi, gözlemleri mantıklı bir şekilde sağlam kuramlara uyumlulaştıracak kavramlar geliştirme ve bu kavramların karar vermede ve problem çözmede kullanılması (Calori ve Woot, 1995; 275). Sözü edilen dört öğrenme yeteneği bir öğrenme döngüsü şeklinde formüle edilmektedir. Somut deneyim/yaşantı duyguları tetiklemektedir. Düşünmeye dayalı gözlemde, deneyime ilişkin izleme, dinleme,

11 kaydetme, tartışma ve geliştirme bulunmaktadır. Soyut kavramlaştırma, derinlemesine düşünmeyi içermekte, kuramları ve kavramları öğrenme sürecine uyumlaştırmayı kapsamaktadır. Aktif deney, döngünün yapma oluşturma bölümü olup, yanılma düzeltme deneyleriyle, yaşantı düşünme ve kavramlaştırma aşamalarının kontrolünü içermektedir (Petkus, 2000;14). Somut deneyim/yaşantı, deneyimlere ağırlık vermekte; kuram ve genellemeleri değil, hali hazırda gerçeklikle ilgilenmekte; düşünme değil, duyguyu ön planda tutmakta; problemlere yaklaşımda sistematik ve bilimsel değil, sezgisel ve artistik yaklaşım benimsemektedir. Düşünmeye dayalı gözlem, dikkatli gözlemle olanları anlamaya odaklı olup, eylemden çok düşünmeyi, neyin işe yarayacağı değil, neyin nasıl olduğunu ve uygulama değil, anlamayı kapsamaktadır. Soyut kavramlaştırma, mantık, düşünme ve kavramların kullanılmasına odaklanıp, duygu değil, düşünmeyi; belirli alanlarda sezgisel anlamayı değil, genel kavramlar oluşturmayı; probleme sanatsal (artistik) değil bilimsel yaklaşımı vurgular. Aktif deney, kişileri etkileme ve olguları değiştirmeye odaklı olup, düşünerek anlamaya değil, pratik uygulamalara, doğrulara değil neyin işe yarayacağına (pragmatik), gözlem değil yapmaya ağırlık vermektir (Calori ve de Woot 1995; 278). SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA Pazarlama eğitiminde, geleneksel ve teorik yöntemler yerine uygulama ağırlıklı, katılımcı deneyimsel öğrenmenin önemi vurgulanmakta (Gaidis

12 ve Andrews, 1990b, Frontczak, 1998, Bobbitt vd, 2000) ve bu tür öğrenme yönteminin, öğrencilerin katılımını ve motivasyonunu arttırdığı, aynı zamanda teorik bilgilerini gerçek uygulamalar ile bütünleştirmelerine destek olduğu belirtilmektedir (Harich, 1995, Frontczak, 1998). Deneyimsel öğrenmenin ön plana çıktığı bu değişime paralel pazarlama eğitiminde yeni yöntemler ortaya atılmaya ve denenmeye başlanmıştır (Bobbitt vd, 2000, Kennedy vd, 2001, Louise vd, 2004, Elam ve Spotts, 2004, Stanton, 2006). Bu çerçevede, Kolb (1984) un deneyimsel öğrenme modeli, pazarlama eğitimine deneysel öğrenme tekniklerini bütünleştirmede temel oluşturmaktadır (Tuna et al, 2011). Araştırmanın Modelinin Geliştirilmesi Kolb (1984) ün deneyimsel öğrenme modeli dört ana basamaktan oluşmaktadır ve bu basamaklar bu araştırmanın modeli içerisine dahil edilmişlerdir (Bkz. Şekil 2). 1.Basamak (Somut Yaşantı/Deneyim): Popülasyon grubuna sanat kökenli bir kişi tarafından sanatın değişik dallarındaki dönüşüm (transformasyon) odaklı sunumun yapılması ve popülasyona bir sanatçı tarafından belirlenen değişik materyallerin sağlanması. Bu aşamada, döngünün başlatılmasında öncelikle gerekli olan güdülemenin sağlanması ve öğrencilerin materyallerle somut deneyim yaşamaları amaçlanmıştır. Böylece, duyuların beş değil on iki olduğunu belirten ve bunları üç grupta toplayan Rudolf Stein in ilk grubunun, isteklilik (willingness), faaliyete geçirilmesi düşünülmüştür (DarsØ,2009;96). Öğrenciler, pazarlama

13 faaliyetlerinde dönüşüm kavramıyla ve kullanılacak materyallerle somut bir deneyim yaşamışlardır. 2.Basamak (Düşünmeye Dayalı Gözlem): Öğrenciler sunulan materyalleri yakından daha da dikkatle gözlemlemeye ve bu materyaller üzerinde ne gibi bir dönüşüm gerçekleştirebileceklerine ilişkin düşünmeye başlamışlardır. 3.Basamak (Soyut Kavramlaştırma): Öğrencilerin seçtikleri materyallerde dönüşüm oluşturmak için kavramlar geliştirmeye, pazarlamanın tüm fonksiyonlarını düşünerek, gerçekleştirilecek dönüşümlere ilişkin hipotezler geliştirmeye çalışması amaçlanmıştır. 4.Basamak (Aktif Deney): Bir önceki soyut düşünme, hipotezler geliştirme, çeşitli kavramlar oluşturma çalışmaları sonunda, bu kavramların uygulanması, dönüşümün pazarlamanın fonksiyonları açısından etkili olup olmayacağının belirlenmesi amaçlı deneyler yapılması amaçlanmıştır. Etkili dönüşüm elde edilinceye dek deneylerin gerçekleştirilmesi umulmuştur. Bu aşamada hedef pragmatik olup, pazarlamanın fonksiyonlarına uygun dönüşüm amaçlanmaktadır. Araştırmanın Kapsamı ve Amacı Deneysel bir uygulamadan oluşan bu çalışmanın, örneklemini yüksek lisans dersinde pazarlama yönetimi dersini almış ve pazarlama kavramının tüm süreçlerine hakim 12 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Sanatın dönüşüm sürecinden pazarlama yöneticilerinin neler öğrenebileceğinin tanımlanması,

14 Deneyimsel öğrenme modelindeki dört temel öğeden oluşan öğrenme döngüsünün örneklem tarafından uygulanması ve bu uygulamanın sonunda bütünleşik (integrated) öğrenmenin ne derecede elde edildiğinin ortaya konulması olarak tanımlanabilir. Araştırmanın Tasarımı Bu çalışma için 1 günlük bir çalıştay öngörülmüştür. Çalıştayın ilk kısımında, Minimalizm ve Pop-Art ın tanımlanması ve konumlandırılması için katılımcılara tüm sanat tarihini başlangıcından günümüze özetleyen ve herbir akım ya da üslubun zamanının yaratıcılığını gösteren, yoğun görsellerle desteklenen bir sunum yapılmıştır. Sunum, web sitesi üzerinden alınan görseller üzerinden katılımcılara aktarılmıştır. Minimalizm ve Pop- Art sanat tarihi içinde konumlandırıldıktan sonra, her iki akımın belli başlı temsilcilerini, ürettiği eserleri power-point sunumu ile verilmiştir. Minimalizm ve Pop-Art günümüzde uygulanan sanat anlayışı anlamında Güncel/çağcıl ya da Çağdaş Sanat denilen akımın temellerini atmıştır. Her iki sanat akımı, modernist sanattan kopmaya başlayan Sanat ın ilk öncülleri arasında yer almaktadır ve 70 li yıllarda artık modernist sanatın tamamen uzağına düşecek ve günümüz sanatına oldukça yaklaşacak olan sanat ortamında post-modern tepki diye de nitelendirilebilen Kavramsal Sanat, Süreç Sanatı, Eylem Sanatı, Mail-Art, Vücut Sanatı, Yeryüzü Sanatı, Fluxus, Video Sanatı, Performans Sanatı vb. akımların öncüsü konumunda olan üç akımdan ikisi Minimalizm ve Pop-Art (Üçüncüsü Geç Resimsel Soyutlama akımı) olacaktır (Germaner 1997;Atakan 1998).

15 Minimalizm ve Pop-Art ın araştırma kapsamına alınmasının önemli bir nedeni, araştırmanın katılımcılarının sanat aracılığıyla yaratıcılığını körüklemenin ötesinde, bu iki akımın zamanının modern pazarlama tekniklerini yıkmaya çalışmasıdır. Bu pazarlama teknikleri, ürünü merkeze almakta (tıpkı modernist sanattaki yaratıcı sanatçının ürettiği sonul ve otantik eser gibi) ve izleyicinin beğenisi hedeflenmektedir. Oysa Minimalizm ve Pop-Art, postmodern pazarlamaya gidecek yolu açmışlardır. Ürün kişinin kimliğini bulabildiği bir nesne değildir; çok katmanlıdır; isteyen istediğini alabilmektedir, bu anlamda izleyici/alıcı merkeze çekilmiştir hatta bir merkez yoktur. (Babacan ve Onat, 2002; 11-20: Fırat, Dhokalia ve Venkatesh 1994; 40-56) Modernist durumda, sanatçı eseri üretmekte; galerici eseri satın almakta; sanat piyasasındaki diğer oyuncular (sanat tarihçileri, eleştirmenler, sosyologlar, psikologlar) yorumlamakta ve bu şekli ile değerine katkıda bulunmakta; eser izleyiciye belli bir değer üzerinden sunulmakta ya da alıcısı satın almaktadır. Burada da galerici ya da sergi düzenleyicisi tarafından sanatçı ya da eser tanıtılarak modern pazarlama teknikleri devreye girmektedir. Sanat kitlesi bellidir: Bunu anlayabilecek ve uygun fiyatı verebilecek hedef kitle vardır. Oysa pop sanatçılar ve minimalistler karşı çıkışları ile (başta sergi mekanını reddetmeleri, meta ürünler yapmamaları, ürünün izleyici-sanatçı etkileşimi ile açığa çıkması vb.) pazarlama unsurlarını ortadan kaldırmışlardır. Bu noktanın algılanması, pazarlamada önemli bir eğilim olması nedeniyle, çalışmamızda vurgulanmaktadır. Çalıştayın ikinci bölümünde ise takımların önlerine sunulan malzemeleri kullanarak (Bkz Şekil 3), pazarlama planlaması süreci kapsamındaki

16 değişkenler çerçevesinde (hedef pazar ve konumlandırma stratejisi belirleme, değer tasarımı v.b.) dönüşümü gerçekleştirmeleri istenmiştir (Bkz Şekil 3). Çalıştayın bu uygulama bölümünde katılımcılar gönüllü olarak minimalizm ve pop art çalışacaklar olmak üzere ikiye ayrılmış; sunumda aktarılan bilgilere paralel öğrenci araç-gereçleri üretmeleri beklenmiştir. Bu bölümde sanat tarihi uzmanı doktora öğrencisi katılımcılara yardımcı olmuştur. Şekil 3. Çalıştayda Kullanılan Malzemeler ve Dönüşüm Süreci

17 Çalıştay sonrası, her öğrenciye iki hafta verilmiş ve ürettikleri ürünlere ilişkin aşağıdaki başlıkları içeren bir rapor hazırlamaları istenmiştir; - Hedef pazarın tanımlanması: Müşteri grubu olarak kimler hedeflenmektedir? - Konumlandırma stratejisinin belirlenmesi: Müşterinin zihninde nasıl bir algı yaratılmak istenmekte ve bu bağlamda hedef pazara yönelik ne tür konumlandırma sloganları belirlenmektedir? - Fiyatlama stratejisinin belirlenmesi: Üretilen değer in fiyatlama stratejisi nedir? - Dağıtım kanalı stratejilerinin belirlenmesi: Kanalları belirleme stratejilerinin özellikleri nelerdir? - Tutundurma stratejilerinin belirlenmesi: Ürüne ilişkin ne tür tutundurma stratejileri düşünülmektedir? Çalıştay dan iki hafta sonra katılımcılar ile bire bir görüşmeler gerçekleştirilmiş, raporlar toplanmış ve çalışmanın amacına uygun olarak bu sürecin kendilerine ne kattığı ve pazarlama anlamında ne tür öğrenme hedeflerini ön plana çıkardığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın Bulguları Kolb modelinin ilk basamağı olan somut yaşantı/deneyim ile ilgili değerlendirmeler çeşitli sorular çerçevesinde katılımcılardan elde edilmeye çalışılmıştır. Çalıştaya katılan öğrencilere, öncelikle pazarlama dersindesiniz, güzel sanatlar ile ilgili bir sunum

18 yapılacağını duyduğunuzda ne düşündünüz? sorusu sorulmuştur. Katılımcıların bir çoğu böyle bir şey beklemediklerini ve şaşırdıklarını belirtmişlerdir. Kimi katılımcılar ise güzel sanatlar ile pazarlama arasındaki ilişkinin ne olabileceği sorusunu kendi kendilerine sorduklarını açıklamışlardır. Katılımcılardan bir tanesi ise Ben makine mühendisiyim. Benim mühendislik alanında eğitimini aldığım tüm dersler matematiksel kurallara dayanmaktadır. Pazarlama dersine katıldığım ilk gün; tasarladığınız ya da üretimini yaptığınız ürünün muhakkak genişlemeye elverişli bir pazar payı ve sürekliliği olması gerektiğini anladım. Yani siz ne kadar tüm matematiksel modelleri yapıp, tüm hesaplamaları sağlamaları ile kontrol edilmiş bir ürün meydana getirin; eğer o satın alacak kişilerde görsel bir beğeni oluşturmuyorsa, sizin o ürünü satma ihtimaliniz yoktur. Güzel sanatlar ile ilgili sunum benim çıkarımıma bir basamak daha katacak, ürünün nihai şeklinden de ziyade onu alıcıya ne şekilde sunmamızın gerekliliğini de göstermesi açısından verimli olacak diye düşündüm şeklinde bir açıklamada bulunmakla pazarlama eğitiminde bilişsel (cognitive) boyutun yanında duyuşsal (affective) boyutun da önemini açığa çıkarmıştır. Konuk öğretim üyesinin anlattığı konularda en çok ilginizi çeken ne oldu? sorusuna ise çeşitli yanıtlar alınmıştır. Benzer olanlar aynı gruplarda toplanarak yapılan analiz sonunda, ortaya çıkan görüşler aşağıdaki çerçevede belirlenmiştir; Sanatta gelişim/değişim evreleri: Sanatın tarihsel gelişimi üstünde devam eden sunumda dönem veya akımlar arasındaki

19 farkların ve bu farkların oluşma sebeplerinin konuşulduğu bölümler ilgimi en çok çeken bölümler oldu Sanatın etkinliği: Hikayenin bütününe bakarak her dönem için söylenebilecek -sanatçı çağının ilerisindedir- deyişini destekler örnekler görmek ilgimi çekti Pop-Art türünün geleneksel sanat pazarlamasınabaşkaldırısı: Özellikle pop-art kısmı bana çok ilginç geldi Sanatın yaşamın doğal bir parçası olduğu gerçeği: Konuk öğretim üyesinin anlattığı konulardan en çok milattan önceki zamanlarda insanların yaptıkları resimler, farkında olmadan sanatı keşfetmeleri ilgimi çekti. Dünyanın farklı yerlerinde insanların gördüklerini resmetmeleri ve günümüzde birçok etkinliğe ilham olmaları beni etkiledi. Birinci basamağa ilişkin olarak katılımcılara arka arkaya size konu verildiğinde aklınıza o an ne geldi? ve malzemeler verildiğinde ilk duygunuz ne oldu? soruları sorulmuştur. Bu sorulara katılımcılar, çoğunlukla heyecan ve endişe yaşadıkları konusunda cevap vermişlerdir. Katılımcılardan bir kısmının ise konuya ilişkin ilginç tespitleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda olduğu gibi aktarılmaktadır; Parçalardan nasıl bir bütün oluşturabilirim diye düşündüm. Öncelikle ne yapmam gerektiğine ve neye ihtiyacım olduğuna karar vermem gerekiyordu. Doğa üstü bir şey olması gerekiyordu, bir şeye benzemesinden çok kendi hayal gücümü kullanarak bir şey var etmeye çalıştım

20 Bir malzemenin kullanım alanının dışında bir şey tasarlamak, oldukça heyecan verici ve alışık olmadığım bir konuydu. Eğitimim ve çalışma hayatımda bu yönde çalışma yapmadığım için, hevesle başladım, ancak düşündüğüm kadar kolay olmadığını da anladım Deneyimsel öğrenme modelinin ilk basamağı olan somut yaşantı/deneyim bölümünde, öğrencilerin çok değişik, alışılmadık bir ortamla karşılaşmaları sonucunda şaşkınlık ve belirsizlik duygularını yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu soruların analizinden, sanatın pazarlama fonksiyonlarında kullanılması düşüncesi öğrencilerde çalıştayın ilk basamağı sürecinde merak, şaşkınlık, ilgi uyandırmış; ama izleyen aşamalarda, güdülemenin olumlu etki yarattığı ve tetikleyici olduğu sonucuna varılmıştır. İkinci basamak olan düşünmeye dayalı gözlem aşamasında ise elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmektedir; Bu çerçevede, öncelikle katılımcılara malzemeleri görünce geliştirmeyi düşündüğünüz obje oldu mu? sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya alınan yanıtlardan katılımcıların öncelikle malzemeleri inceledikleri sonrasında ise tasarıma karar verdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Malzemeler üstünde düşünürken güzel sanatlara ilişkin anlatılanları aklınızdan geçirdiniz mi? sorusu üzerine ise katılımcıların sunumun çeşitli aşamalarından etkilendikleri sonucu ortaya çıkmıştır; Kesinlikle güzel sanatlar ile ilgili anlatılanları gözden geçirdim. Tasarım sürecinden önce gösterilen tüm görseller aklımdan geçti.

21 Farkında olmadan sunumda yer alan ve beni çok etkileyen tanrıçalardan esinlendim Sanat kavramını oldukça fazla düşünmeye çalıştım. Sadece işlevsellik ile bu ürünü pazarlama şansım yoktu, sanatsal bir şeyler de katmam gerekiyordu. İkinci basamak olan düşünmeye dayalı gözlem aşamasında, sanatın dönüşüm sürecine ilişkin daha önce verilen sunumun düşünme sürecine etkileri olduğu ve katılımcıları büyük oranda etkilediği gözlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü basamaklarda, Kolb un yerleştirici(accommodating) öğrenme özelliklerinde şunu şöyle yaparsam şu konuda nasıl bir sonuç alabilirim? şeklinde özetlenebilecek what if düşünme boyutunun etkin bir şekilde kullanıldığı, çalışma sonunda değerlendirilen öğrenci raporları ından anlaşılmaktadır. Katılımcıların tümü ise, böylesine bir çalıştayın kendilerine önemli derecede katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Bunlardan bazıları aşağıda aktarılmaktadır; Pazarlama eğer bir sunum ve müşterilerle bağ kurmak ise, güzel sanatlar gibi fark yaratabilecek bir alandan faydalanmanın çok güçlü bir yan olacağını fark ettim. Böylesine özgün bir çalışmanın içinde bulunmaktan memnuniyet duydum. Olaylara hep daha geniş ve farklı açılardan bakmaya çalışırım. Sanat ve pazarlama benim için geniş bir perspektif oluşturdu. Bu açıdan zenginleştiğimi düşünüyorum.

22 Gelecekte pazarlamayla ilgili herhangi bir çalışma yapacak olursam kesinlikle sanattan yararlanmayı düşünüyorum hatta bu konudaki eksikliklerimi çeşitli eğitimler alarak destekleyebilirim. Çalıştayın da çok eğlenceli ve öğretici olduğunu söyleyebilirim. Sadece obje yaratma konusunda zaman biraz kısıtlıydı Pazarlama ve sanat bütünleştirilebilecek şeylermiş onu farkketim. Kendi adıma hem objeyi tasarlarken hem de face book üzerinden satmaya çalışırken çok keyif aldım. Böyle bir şeye ihtiyacımız varmış meğer Sonuç ve Değerlendirme Alanında ilk sayılabilecek bu çalışmanın genel amacı, sanatın pazarlama eğitiminde olası etkilerinin belirlenmesidir. Sanatın dönüşüm sürecinden yararlanarak pazarlama yöneticilerinin yenilikçilik ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirebilecekleri öngörülmüş ve bu öngörünün gerçekleştirilme düzeyinin deneyimsel öğrenme yöntemiyle ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Başka bir deyişle, pazarlama eğitiminde Kolb un dört öğrenme türünden Yerleştiricilik (Accomodating) özelliklerinin sanatın etkisiyle tetiklenmesi düşünülmüştür. Bu öğrenme türünün temel özelliği ders materyalinin yeni durumlara ve problem çözmeye uyarlanarak kullanılması, bilginin somut deneyimle alınıp aktif deneyle işlenmesi; edinilen bilginin yeni şeyler üretmede kullanılması, yaratıcılığın kullanılarak üretimde özgür ve yenilikçi yaklaşım sergilenmesi olarak özetlenebilir. Bu çalışmada, sözü edilen öğrenme özelliklerinin pazarlama fonksiyonlarının tümünde, ürün geliştirme, fiyatlandırma, tutundurma ve fiziksel dağıtım aşamalarında, geçerli

23 kılınması hedeflenmiştir. İçinde bulunduğumuz bilgi toplumunda, yenilikçiliğin büyük bölümünün sosyal arenada yeni öğrenme süreçleri gerektirdiğinin bilincinde olarak, sanatsal dönüşümlerin desteğiyle Kolb un deneyimsel öğrenme modeli nin uygulanması düşünülmüştür. Bu düşünce doğrultusunda pazarlama eğitimi almış yüksek lisans öğrencilerinden 12 kişilik bir grupla üç aşamalı çalıştay gerçekleştirilmiş ve çalışmanın sonunda öğrencilerden uygulanan sürece ilişkin geri bildirimler alınmış ve pazarlama fonksiyonlarına ilişkin yaptıkları uygulamalar derlenerek değerlendirilmiştir. Değerlendirmenin genel sonuçları şu şekilde özetlenebilir: sanatın pazarlama fonksiyonlarında kullanılması düşüncesi öğrencilerde çalıştayın ilk basamağı sürecinde merak, şaşkınlık, ilgi uyandırmış ama izleyen aşamalarda güdüleme olumlu etki yaratmış, tetikleyici olmuştur. Deneyimsel öğrenme modelinin ilk basamağı olan somut yaşantı/deneyim bölümünde, öğrencilerin çok değişik, alışılmadık bir ortamla karşılaşmaları sonucunda şaşkınlık ve belirsizlik duygularını yaşadıkları gözlemlenmiştir. İkinci basamak olan düşünmeye dayalı gözlem aşamasında, sanatın dönüşüm sürecine ilişkin daha önce verilen sunumun düşünme sürecine etkileri olduğu gözlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü basamaklarda, Kolb un yerleştirici (accomodating) öğrenme özelliklerinde şunu şöyle yaparsam şu konuda nasıl bir sonuç alabilirim? şeklinde özetlenebilecek what if düşünme boyutunun etkin bir şekilde kullanıldığı, çalışma sonunda değerlendirilen öğrenci raporlarından anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, ön deneme özelliğinde yapılan bu çalışma, sanatın pazarlama eğitiminde kullanılmasının, çalışma öncesi öngörülenden de

24 olumlu ve etkili olabileceğini göstermiştir. Özellikle Kolb un deneyimsel öğrenme modeli, insan benliğinin dört temel gücü olan vücut, ruh, zihin ve duygu boyutlarının tümünü içermesi açısından, pazarlama fonksiyonlarının tümünde etkili olabileceği görülmektedir. Ancak bu çalışmanın, alanında ilk sayılabilecek ve ön deneme özelliğinde olduğundan, önemli kısıtlar taşıdığı dikkate alınmalıdır. En önemli kısıt, sanatın çalışmada uygulamadan çok kavramsal boyutta kalmış olmasıdır. İkinci önemli kısıt katılımcı sayısının oldukça düşük olmasıdır. Bir başka kısıt ise sanatın ve deneyimsel öğrenme modelinin tüm pazarlama fonksiyonları kapsamında uygulanmış olmasıdır. Gelecekteki araştırmalarda, sanatın genelde ve kavramsal boyutta değil, belirli bir alanının belirli bir pazarlama fonksiyonuna odaklı ve sanatsal etkinliği uygulama şeklinde sürece dâhil edilmesi düşünülebilir. Kaynakça Atakan, Nancy (1998), Arayışlar: Resim ve Heykelde Alternatif Akımlar (Çev. Zeynep Rona), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Austin, R. VE Devin, L. (2003), Artful Making-What Managers Need to Know About How Artists Work, Prentice Hall, Upper Saddele River, New Jersey. Babacan, Muazzez ve Ferah Onat (2002), Postmodern Pazarlama Perspektifi, Ege Academic Review, Volume 2, Issue 1. s.1. Bobbitt, L. Michelle, Inks, Scott A., Kemp, Katie J., Mayo, Donna T., (2000), Integrating Marketing Courses to Enhance Team-Based Experimental Learning, Journal of Marketing Education, Cilt. 20, Sayı. 1, s Calori, R ve Woot, P. (1995), European Management Model, Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, Nev Jersey 07458, USA.

25 DarsØ, L. (2009), Artful Creation: Learning-Tales of Arts-in-Business, Samfundslitteratur, Denmark. Elam, Elizabeth L., Spotts, Harlan E., (2004), Achieving Marketing Cirriculum Integration: A Live Case Study Approach, Journal of Marketing Education, Cilt. 26, Sayı. 1, s Erden E. ve Akman Y (1995), Gelişim-Öğrenme-Öğretme, Arkadaş Yayınları. Fırat, A. Fuat, Nikhilesh Dholakia ve Alladi Venkatesh (1995), Marketing in a Postmodern World, European Journal of Marketing, Vol. 29, No. 1, s Frontczak, Nancy T., (1998), A Paradigm for the Selection, Use and Development of Experimental Learning Activities in Marketing Education, Marketing Education Review, Cilt. 8, Sayı.3, s Gaidis, William C., Andrews, Carig J., (1990b), Management of Experimental Learning Projects in Marketing Coursework, Journal of Marketing Education, s Germaner, Semra (1997), 1960 Sonrasında Sanat: Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Gombrich, E.H. (Çev. Bedrettin Cömert) (1992), Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. Harich, Katrin, (1995), Experimental Learning in Business Classes: Outcomes and Challenges, College Student Journal, Cilt. 29, s Kale, N. (Çeviren) (2001), Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, Ütopya Yayınları, Ankara (Kitabın orijinal adı: Philosophical and Ideological Perspectives on Education, Gerald L.Gütek). Kennedy, Ellen J., Lawton, Leigh, Walker, Erika, (2001), The Case for Using Live Cases: Shifting the Paradigm in Marketing Education, Journal of Marketing Education, Cilt. 23, Sayı. 2, s Keser, Nimet (2005), Sanat Sözlüğü, Ankara: Ütopya Yayınevi.

26 Louise, W. Smith, Doren, Van, Doris C., (2004), The Reality-Based Learning Method: A Simple Method for Keeping Teaching Activities Relevant and Effective, Journal of Marketing Education, Cilt. 26, Sayı. 1, s Lynton, Norbert (Çev. Cevat Çapan ve Sadi Öziş) (1982), Modern Sanatın Öyküsü İstanbul, Remzi Kitabevi Yayınları. Meele, J.L. (1994), The Role of Motivation in Self-Regulated Learning, in Self-Regulation of Learning and Performes Issues and Educational Applications, Dale H. Schunk and Barry J. Zimmerman (Editors), Lawrence Eorlboom Associates Publishers Hillsdale, New Jersey. Pektus, E. (2000), A Theoretical and Practical Framework for Service- Learning in Marketing: Kolb s Experiential Learning Cycle, Journal of Marketing Education; Apr. 2000; 22, 1: ProQuest Central. Sözen, Metin ve Uğur Tanyeli (2005), Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. Stanton, Angela D Aura, (2006), Bridging the academic/practitioner Divide in Marketing, Marketing Intelligence & Planning, Cilt. 24, Sayı. 3, s Tuna, O., Göçer, A. ve Çakaloz, B.(2011), "Pazarlama Laboratuvar Kullanımı Üzerine Bir Araştırma". 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul. VanGundy, A.B ve Naiman, L. (2007), Orchestrating Collaboration at Work, Pfeiffer, USA. Wigfield, A. (1994), The Role of Children s Achievement Values in the Self- Regulation of Their Learning Outcomes in Self-Regulation in Self-Regulation of Learning and Performes Issues and Educational Applications, Dale H. Schunk and Barry J. Zimmerman (Editors), Lawrence Eorlboom Associates Publishers Hillsdale, New Jersey. Yılmaz, Mehmet (2005), Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ankara: Ütopya Yayınevi.

SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA

SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA Okan Tuna, Dokuz Eylül Üniversitesi, otuna@deu.edu.tr Mustafa Kalkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Altan Yörük, Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI Approved Centre İstanbul Business School programları dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmiştir. Aldığınız dersleri

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. vii

İçindekiler. Sayfa. vii İçindekiler Sayfa Bölüm 1. Genel Bakış. 1 Temel Kavramlar.. 1 Eğitim... 3 Öğrenme.. 5 Öğretim. 6 Yetiştirme. 7 Öğretim Tasarımı Süreci... 8 Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları.. 12 Öğretim Tasarımının

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN Yapılandırmacı Yaklaşım Dr. Halise Kader Yapılandırmacılık Öğrenmenin nasıl oluştuğuna ilişkin bir kuramdır. Pozitivist geleneği reddetmektedir. Pozitivizme dayanan davranışçı ve bilgi işleme kuramını

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Rekabetçi Pazarlama Stratejileri. MAN524T Bahar 2 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Rekabetçi Pazarlama Stratejileri. MAN524T Bahar 2 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rekabetçi Pazarlama Stratejileri MAN524T Bahar 2 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Ders No : 0310340068 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Estetik (MTT194) Ders Detayları

Estetik (MTT194) Ders Detayları Estetik (MTT194) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Estetik MTT194 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı I PSY 305 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSY 323 Seçmeli 3 0 0 3 5

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Araştırma Teknikleri

Araştırma Teknikleri Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu Yrd.Doç.Dr. Bayram Kılıç Ekim 11, 2010 Yalova Bilimsel Yöntem Modeli Bilimsel Yöntem Bilimsel yöntem, tümevarım ile tümdengelim yaklaşımlarının ayrı ayrı yeterli olamayışları

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE 511) Ders Detayları

Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE 511) Ders Detayları Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE 511) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı II PSY 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım.

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 10 yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla saumatematiksau@gmail.com Bu formu düzenle Özet 1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 60% Yüksek 2 %20

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları

Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Modelaj ve Maket SGT 222 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Dersin İçeriği Matematiğin doğası / Matematiksel bilgi Matematik öğretiminin temel ilkeleri Matematikte başlıca kuramlar

Detaylı

(ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ )

(ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ) (ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ) Ne Zaman Kurulduk? Sinop Üniversitesi Çocuk Üniversitesi (Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi) 30 Ocak 2012 Tarihli ve 28189 Sayılı Resmî Gazete ilanı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI SOSYAL ÖĞRENME KURAMI Gözlem Yolu ile Öğrenme (Bandura) Dikkat etme Hatırda tutma:sembolleştirme-kodlama-saklama Uygulama: Kişisel yeterlilik algısı Pekiştirme Öğrenmeyi sağlayan dolaylı yaşantılar Dolaylı

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?

Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir? Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir? İnsanlar potansiyel ile doğar. Ancak dünyada bir iyiler ve bir de, daha da iyiler vardır. Yani insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarakta gelişebilir. Kişinin herhangi

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 212000000001403 2 1 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS 212000000001403 2 1 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Sahne Sanatlarında Alan Çalışması I Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 212000000001403 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Dersin ön koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Sonraki

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı