KUZEY KIBRIS IN SEÇĐLMĐŞ BAZI ÜLKELERLE KIYASLAMA (BENCHMARKING) RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS IN SEÇĐLMĐŞ BAZI ÜLKELERLE KIYASLAMA (BENCHMARKING) RAPORU"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS IN SEÇĐLMĐŞ BAZI ÜLKELERLE KIYASLAMA (BENCHMARKING) RAPORU

2 Đçindekiler I. Kıyaslama (Benchmarking) Çalışmasına Đlişkin II. Metod, Veriler ve Sonuçların Gözden Geçirilmesi III. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri III.1. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Arkaplan Verileri III.2. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Makro Ekonomik Veriler III.3. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đletişim ve Alt Yapı III.4. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đşgücü ve Eğitim III.5. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đşlevsel Altyapı III.6. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Gayrimenkul III.7. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đş Yapma Koşulları III.8. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Yaşam Kalitesi 1

3 I. Kıyaslama (Benchmarking) Çalışmasına Đlişkin 2

4 Yatırımların cezbedilmesi amacıyla yapılan Kıyaslama (Benchmarking) çalışmasında en önemli husus: Yatırımcıların, hangi ülkede yatırım yapacaklarına ilişkin kararlarında onları yönelendiren unsurların bilinmesidir. Genellikle, yatırımın hangi ülkeye yapılacağına ilişkin karar verme sürecinde, yatırımcılar farklı ihtiyaçlarına göre hesap yapmaktadırlar. Bu hesaplamalar, yatırımcının değerlendirme kriterlerinin ne olacağına ilişkin bir zemin oluşturmaktadır. Tabi ki bazı ana kriterler ve şartlar mutlak surette yatırımcılar tarafından dikkate alınmaktadırlar. Bu ana kriterler ve şartlar içerisinde en çok dikkate alınan politik ve ekonomik istikrar dır. Politik açıdan yatırımın yapılacağı lokasyonun istikrarlı olması ve ayrıca ülke düzeyinde ekonomik istikrar, yatırımcıların ilk etapta dikkate aldığı kriterlerdendir. Ayrıca, yatırımcılar o ülkede/lokasyonda açık, şeffaf ve tutarlı ekonomi, sanayi ve yatırım politikalarının olup olmadığına özellikle dikkat etmektedirler. Bütün bunlar yatırımcının özellikle uzun vadeli planlama ve yatırım kararlarını etkileyen iş/yatırım ortamını işaret etmektedir. Bu hususlar, yatırım için seçilecek ülkenin genel olarak rekabet edebilirlik veya çekicilik açılarından değerlendirilmesinde önemlidir. 3

5 ../.. Ayrıca, yatırımın yapılacağı ülkenin/lokasyonun seçiminde belirtilmiş olan ana kriterler dışında, yatırımcının kesin kararlarını verme aşamasında göz önünde bulundurduğu bir takım ortak kriterler de vardır. Bir sonraki sayfadaki tablo bu kriterleri önem sırasına göre sıralamaktadır. Yatırımın yapılacağı ülkenin/lokasyonun seçimi kriterleri ve önemi yatırımcıya göre ve; Karar aşamasında hangi safhada olunduğuna, Yatırımcının ülkesi ve kültürel altyapısı, Endüstriyel ve ticari aktivite ve özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 4

6 Yatırımcıların Yatırım Bölgesi/Lokasyonu Kararını Verme Aşamasında Dikkate Aldığı Kriterler: Kriterler/şartlar Đstikrar Piyasa Đletişim ve Ulaşım Đşgücü Altyapı (kamu hizmetleri) Esas Yatırımın yapılacağı ülke/lokasyon ile ilgili Genel iş yapma koşulları (iş yapabilirliğin kolaylığı) Seçilecek ülkenin politik riski/ istikrarı. Genel rekabetedebilirlik ve cezbedebilme Yatırımın yapılacağı ülke ve onu çevreleyen ülkelerdeki talebin, satın alma kapasitesi yapısı ve büyüklüğü- Pazar durumu Ticaret ve Yatırıma sağladığı kolaylık ve açıklık Yabancı yatırımcı gruplarının veya faaliyetlerinin olup olmadığı Piyasaya erişilebilirliği sağlayan iletişim ve ulaşım altyapısının (yol, demiryolu, liman, havayolları) olup olmadığı, kalitesi ve maliyeti. Đşgücü temininin mümkün olup olmadığı, kalitesi, esnekliği ve maliyeti. Eğitim ve Eğitim kurumlarının varlığı ve kalitesi, (eğitim kurumlarının özel ihtiyaca göre belirlenmiş eğitim programı düzenleme konusunda esnek olup olmadıkları dahil) Verimlilik (ciro durumu ve işci işveren ilişkilerindeki durumlar ise ikinci derecede önem taşımaktadır). Temel kamu hizmetlerinin olup olmadığı, katitesi ve maliyeti( Elektrik, gaz,su, atık yönetimi gibi) 5

7 Yatırımcıların Yatırım Bölgesi/Lokasyonu Kararını Verme Aşamasında Dikkate Aldığı Kriterler: Kriterler/şartlar Emlak Hammaddeye Erişimi Vergi ve Teşvikler Çevre ve Yaşam standardı Esas Yatırımın yapılacağı ülke/lokasyon ile ilgili Emlak ve/veya arsa imkanları, pozisyonu, kullanılabilirliği ve kalitesi Emlak/Arsa Maliyetleri ve sözleşme şartları Yapısı, kalitesi ve katalizör olma kapasitesinde projelerin olup olmadığı. Üreticinin önemli hammadde kaynaklarına ulaşabilirliği, hammaddenin kalitesi ve maliyeti. Kurumlar vergisi oranı Vergi yükü Hibe programlarının,düşük faizli kredi imkanlarının, vergi indirimlerinin ve diğer imkanların olup olmadığı ve nitelikleri. Yaşam Kalitesi Fiziksel ve sosyal faaliyetlerin olup olmadığı, kalitesi ve çekicilikleri. Hayat Pahalılığı eğitim ve ikamet durumları. 6

8 Yatırımcıların yatırım yapacakları ülkeye/lokasyona karar verirken sürecin iyi anlaşılması ve bilgilerin ve verilerin doğru şekilde sağlanıp değerlendirilmesi önemlidir Öncelikle Yatırımcılar, yatırım yapılacak ülke/lokasyon ile ilgili bir karar vermeden önce o yatırımın gerekliliğine yönelik stratejik kurumsal bir karar almaktadır. Bazı yatırım kararlarında yatırımın yapılacağı ülke belirlenmiş olabilir. Çoğu durumlarda ise yatırımcının yatırım yeri ile ilgili birçok seçeneği vardır. Bu noktada uygun ülke/lokasyon konusunda stratejik bir karar üretilmesi gereklidir. Genelde yatırım yapma kararını alan Yatırımcılar beş aşamalı bir karar verme prosedürü ne göre hareket etmektedirler. Yandaki akış şeması yatırımın yapılacağı ülkeye/lokasyona ilişkin karar verme sürecini göstermektedir. Investor Yatırımcı decision Karar point Süreci Corporate Kurum ve and işletme business stratejisi strategy Uluslararası Yatırım Yapma Kararı: International investment decision: 1.Aşamada Country long Uzun -listing bir ülke listesi oluşuyor. Değerlendirme Kriterleri Belirlendi: Assessment criteria decided: 2.Aşamada Country short kısaltılmış -listing ülke listesi oluşuyor. Listeden elenme Kriterler : Disqualifying killer criteria : 3.Aşamada Selecting regions bölgeler and ve states devletler seçilir. Detaylı Değerlendirme: Detailed assessment: 4.Aşamada Short -listing sayılı locations ülke listede kalır. Assess Son değerlendirime(özel against qualifying criteria: kriterler) 5.Aşama Selecting ülkenin the final seçilmesi location : Agree Kararlaştırılan preferred location ülke and ve yatırımın invest gerçekleşmesi Primary Dikkate location Alınan considerations Hususlar Global and ve industry sanayi drivers ile ilgili unsurlar Rakipler Competitor moves Access to markets Perceptions of business climate and market stability Piyasaya Erişim ile Yatırım Đklimi ve piyasa istikrarı Business climate (tax, grants, cost base) Yabancı Track record Yatırımcı of foreign Kayıtları investment Labour (skills, availability, flexibility) Yatırım Ortamı (vergi, hibe, maliyetler) Đşgüçü (vasıflar, mevcudiyeti, esnekliği) Business climate (tax, grants, cost base) Sektör Sector track bilgileri record Agency response and positioning Communications infrastructure Yatırım Ortamı (vergi, hibe, maliyetler Yatırım Ajansının yaklaşım ve yönlendirmesi Đletişim altyapısı Agency response and positioning Specific propositions (sites, property, Hibe grants, ve support) teşvikler) Cost base Ajansın yaklaşım ve yönlendirmesi Belirli teklifler(yer, Gayrimenkul, Yardımlar Maliyetler Yardımlar(değer Grants (value) olarak)) Teşvik Incentives sistemi provision (değer (value) olarak)) Yer Sites ve and gayrımenkul property provision sağlanması Agency Ajans destek support proposals önerileri and ve yatırım sonrası aftercare programlar arrangements 7

9 II. Metod, Veriler ve Sonuçların Gözden Geçirilmesi 8

10 Yatırımcılar, ülkelerin yaptırdıkları Kıyaslama (Benchmarking) çalışmalarından yararlanarak yatırım yapacakları ülkeleri kıyaslayabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Kıyaslama çalışmasını 15 kıyaslanabilir ülke/lokasyon belirleyerek yapmıştır. Bölge Açıklama/Özellikleri/Yakınlıkları/Kuzey Kıbrıs ile Benzerlikleri Arnavutluk Küçük bir ülkedir. Akdeniz de yer almaktadır. Aktif yatırım tanıtımı yapmaktadır. Azerbaycan Türkçe konuşulan bir ülkedir. Kuzey Kıbrıs ı politik olarak destekleyici bir politika izlemektedir. Yüksek büyüme hızına sahiptir. Bulgaristan Kıbrıs a yakın coğrafyada bulunmaktadır. Yeni AB üyesi olan ülkelerdendir. Yüksek büyüme hızına sahiptir. Hırvatistan Akdeniz de AB ne üye olmaya aday bir ülkedir. Yüksek büyüme hızına sahiptir. Güney Kıbrıs Adanın güneyindedir. Adanın tekrar birleşmesi ve çözüm ihtimali sözkonusudur. Birçok amaçla kıyaslanabilecek bir lokasyondur. Yunanistan Güney Kıbrıs ile yakın bağları olan bir ülkedir. Akdeniz de bir AB ülkesidir. Israil Küçük, başarılı bir Akdeniz ülkesi: gelecek vaad eden bir hedef pazardır. Politik nedenlerle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Ar-Ge ve hizmetler sektörlerinde önemli bir gelişim göstermiştir. Bu sektörlerin bir kısımının Kuzey Kıbrıs da geliştirilmesi imkan dahilindedir. 9

11 ../.. Bölge Açıklama/Özellikleri/Yakınlıkları/Kuzey Kıbrıs ile Benzerlikleri Ürdün Küçük ama gelişen bir ülkedir. Kuzen Kıbrıs a yakın, potansiyel bir hedef pazardır. Makedonya Kuzey Kıbrıs a yakın küçük bir ülkedir. Yatırım iklimi reformuna ve yatırımın tanıtımına fazlasıyla yatırım yapan bir ülkedir. Malta Küçük ada ekonomisidir. AB üyesidir. Kıbrıs için doğal olarak kıyaslanabilecek bir ülkedir. Karadağ Yeni kurulan ve tanınan bir ülkedir. Küçük bir Akdeniz ekonomisidir. Romanya Kuzey Kıbrıs a yakın bir coğrafyadadır. Yeni AB üyesidir. Suriye Kuzey Kıbrıs a yakın bir coğrafyadadır. Potansiyel hedef pazardır. Türkiye Kuzey Kıbrıs ile sıkı bağları olan bir ülkedir. Kuzey Kıbrıs ın en yakın komşusudur. En büyük hedef pazardır. Đngiltere Kıbrıs ile sıkı uzun tarihi bağlar vardır. Olası en büyük ikinci hedef pazardır. 10

12 Bu çalışmada Yatırımcıların genellikle dikkate aldığı konular baz alarak, 67 Kıyaslama (Benchmarking) verisi incelenmiştir. Kategori Açıklama Kıyaslama (Benchmarking) göstergeleri Genel bilgiler Makro ekonomik veriler Haberleşme ve Altyapı Đşgücü ve Eğitim Ülke ile ilgili genel bilgiler: nüfus, bulunduğu coğrafya Temel makro ekonomik veriler; ekonominin genel bir görünümü. Seyahat etme kolaylığı, altyapı kalitesi, telefon etmenin ve internete bağlanmanın ne kadar pahalı ve imkan dahilinde olduğu hakkında bilgiler. Đşe alma ve işten çıkarma kolaylığının yanında iş gücünün maliyeti ve kalitesi Yüzölçümü Nüfus ve Nüfus yoğunluğu GSYĐH, GSYĐH büyümesi, GSYĐH nın sektörlere göre dağılımı Enflasyon Hava alanından kalkışlar, mesafeler Mobil telefon ağı yoğunluğu, internet ağı yoğunluğu Otel odaları Đş gücü maliyeti, üniversite mezunlarının olup olmadığı Vize koşulları 11

13 ../.. Kategori Açıklama Kıyaslama (Benchmarking) göstergeleri Çalışılan ortam altyapısı Temel altyapı ve kamu hizmetlerinin maliyeti, kalitesi ve kullanılabilirliği. Elektrik maliyeti 1000 kişi başına düşen karayolu ağı Emlak (Mal, Mülk) Emlak ve arsanın maliyeti ve kalitesi. Sanayi amaçlı emlak kiralama maliyeti Özel konut kiralama maliyeti Çalışma koşulları Vergi oranları, vergi ödemede, kredi almada kolaylıklar, yasal koruma. Gelir ve kurumlar vergisi oranları Kredi alma kolaylığı Yaşam kalitesi O ülkedeki suç oranı ve eğlence imkanları açısından çekiciliği. Suç istatistiği Hava kalitesi 12

14 Kıyaslama (Benchmarking) Verileri, Genel olarak Kuzey Kıbrıs ın küçük, yüksek ekonomik büyüme hızına sahip, birçok eğitimli insanı olan, teknolojik gelişime açık, iyi bağlantıları ve ilişkileri olan ve ayrıca emlak maliyetleri düşük olan bir ülke olduğunu işaret etmektedir. Nispeten Yüksek Performans Küçük olmakla birlikte yüksek büyüme hızı olan bir ekonomi, Đyi bir altyapı; kullanışlı bir hava alanı(yeşil Hat Tüzüğü ile birlikte yabancılar için Larnaka havaalanı imkanı), kişi başına yüksek bir uçuş sıklığı, uygun otel odalarının olması, Düşük emlak fiyatları (özel, ticari, sanayi nitelikli emlak kiralama ve satın alma), Yüksek seviyede teknolojik gelişime açıklık ve düşük iletişim fiyatları, Dünya çapında bir orta öğrenime kayıt düzeyi ve üniversitelere kayıt oranının yüksekliği, Üniversite mezunlarının elverişliliği ve öğrenci nüfusunun fazlalığı, Đşe alma ve işten çıkarma kolaylığı; yüksek işsizlik oranı, Vize gereksiniminin olmaması. Nispeten düşük Performans Politik istikrarsızlık, Hantal bürokrasi (yatırım yaparken, bir işletme kurarken birtakım izin, onay ve lisans konuları ile uğraşmak), Düşük büyüme oranı hedefleyen bir ekonomi (Đnşaat sektöründeki durgunluktan kaynaklanan nedenlerle büyüme oranı gelecek yıllarda sıfıra yakın hedeflenmiştir), Krediye ulaşımın çok zor olması, Büyüyen dış ticaret açığı (ithalat ihracat arasındaki fark artmaktadır), Yüksek enflasyon oranları, Kişi başına düşük internet bant genişliği ve düşük internet ağı yoğunluğu oranları. 13

15 III. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri 13

16 III.1. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Arkaplan Verileri 13

17 Şekil 1.1: Yüzölçümü(bin kilometre kare) Bin kilometre Kuzey Kıbrıs toplam yüzölçümü olarak en küçük ülkeler arasındadır Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Makedonya Malta Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak; Dünya Bankası, WDI 16

18 Şekil 1.2: Nüfus (000, YIL:2007) 80, ,000 60,000 50,000 Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Karadağ ve Malta ile kıyaslandığında nüfus bakımından en küçük ülkeler arasındadır. 60,550 40,000 30,000 20,000 21,590 19,410 11,500 10, Kuzey Kıbrıs 8,480 7,690 4,440 3,170 Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs 770 Yunanistan 7,050 Đsrail 5,540 2,040 Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak:Dünya Bankası, WDI 17

19 Şekil 1.3: Nüfus yoğunluğu (Kilometre kareye düşen nüfus YIL:2007) Kuzey Kıbrıs genel olarak Malta dışındaki ülkelerle kıyaslanabilmektedir Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Türkiye Britanya Kaynak: Dünya Bankası, WDI 18

20 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% 1.0% Şekil 1.4: Nüfus Artışı (% ortalama ( )). 2.7% 2.3% 1.8% 1.8% 1.1% 0.6% 0.6% 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% -0.6% Kaynak: Dünya Bankası, WDI 1.3% 0.5% Đngiltere Kuzey Kıbrıs ın nüfus artış hızı normal düzeydedir. 19 Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Türkiye Kuzey Kıbrıs

21 Şekil 1.5: Turist sayısı ( Toplam ve 1000 kişiye düşen ziyaretler, 2007) Mutlak sayı olarak düşük olankuzey Kıbrıs a Turizm ziyaretleri, nüfusa oranlandığında en yüksekler arasında 3,21 Kuzey Kıbrıs a sayı olarak az sayıda turist gelirken, kişi başına düşen turist sayısı itibarıyle yüksek olan ülkeler arasındadır , ,71 2,86 3,00 ziyaret( bin) ,91 Tourism visits per 000 population RH scale 1, Tourism visits LH scale ,50 2,00 1,50 1, kişi başına toplam ziyaretler Kuzen Kıbrıs Arnavutluk ,14 0,01 Azerbaycan Bulgaristan , Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail 0, , ,10 Ürdün Makedonya Malta Karadağ 0, ,23 0,28 0,07 Romanya Suriye Türkiye Britanya Kaynak: Dünya Turizm Örgütü 0,51 0,50 0,00 20

22 III.2. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Makro Ekonomik Veriler 21

23 Şekil 2.1: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYĐH) (Milyar Dolar, logaritma ölçeği, 2007 Tahmin veya Gerçekleşen) GSYĐH açısından Kuzey Kıbrıs küçük bir ekonomiye sahiptir Milyar Dolar Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Ülkeler Kaynak: IMF World Economic Outlook 22

24 Şekil 2.2: Kişi başına düşen GSYĐH (Satınalma Gücü Paritesi (PPP) 2007) Kuzey Kıbrıs ın, Güney Kıbrıs ile benzer Satınalma gücü paritesi sahip olduğu varsayılmıştır. Buna göre Kıyaslanan ülkeler arasında en yüksek olanlardandır. $46,865 $53, $35, $24,079 $29,172 $25, $15,549 $11,302 $11,387 $12, $6,289 $7,656 $4,886 $8,468 $4, Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak: IMF World Economic Outlook 23

25 Şekil 2.3: GSYĐH Büyümesi (%) ortalama. Azerbaycan artan petrol fiyatlarından kaynaklanan istisnai bir GSYĐH büyümesi gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs daki GSYĐH Büyümesi genel olarak diğer ülkeler ile kıyaslanabilir durumdadır. Kaynak: IMF World Economic Outlook 24

26 Şekil 2.4: Cari Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyüme Oranı 2007 (%). Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs taki GSYĐH büyüme oranıđnşaat sektöründeki düşüş nedeniyle düşük gerçekleşmiştir. (+1,5%) 1,5% Kaynak: IMF World Economic Outlook 25

27 Şekil 2.5: Öngörülen GSYĐH Büyüme Oranı (%). 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 15.6% Kıyaslama yapılan ülkelere göre Kuzey Kıbrıs ta öngörülen GSYĐH Büyüme oranı olumludur. 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 5.0% 6.1% 5.4% 4.7% 3.6% 3.9% 5.8% 6.3% 5.3% 4.3% 4.6% 2.4% 2.0% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Greece Israel Jordan Montenegro Romania Syria Turkey ĐngiltereK Kaynak: IMF World Economic Outlook 26

28 Şekil 2.6: Kişi Başına Düşen Milli Gelir (US Dolar Tahmin veya Gerçekleşen). $50,000 $45,000 $40,000 Kuzey Kıbrıs diğer ülkelere oranla yüksek seviyede kişi başına düşen GSYĐH sahibidir. $45,574 $35,000 $30,000 $27,326 $28,273 $25,000 $22,475 $20,000 $18,088 $15,000 $10,000 $14,047 $11,576 $7,697 $9,629 $5,000 $3,353 $3,662 $5,186 $2,795 $3,658 $1,945 $0 Kuzey Kıbrıs ARnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak: WDI Ülke Profilleri 27

29 Şekil 2.7: GSYĐH Sektörelere Göre Dağılımı (GSYĐH %, 2006 yılı bilgileri) 80.0% 74.0% Kuzey Kıbrıs oldukça büyük bir kamu sektörüne sahip olmakla birlikte, hizmetler de önemli bir sektörüdür. 76.0% 75.0% 70.0% 70.0% 67.0% 60.0% 56.0% 60.0% 61.0% 58.0% 63.0% 50.0% 52.0% 49.0% 40.0% 38.0% Tarım Üretim 30.0% 31.0% 32.0% 30.0% 29.0% 32.0% 27.0% Hizmetler 20.0% 16.5% 23.0% 22.0% 22.0% 21.0% 18.0% 18.0% 10.0% 9.3% 7.0% 9.0% 7.0% 13.0% 8.0% 11.0% 10.0% 3.0% 3.0% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Kaynak: WDI Türkiye 28

30 Şekil 2.8: Đthalat ve Đhracat (% of GDP) Tanınmaması nedeniyle nispeten kapalı bir ekonomiye sahip bir ekonomi olması sonucu büyük ticaret açığı olan Kuzey Kıbrıs ın, ihracatındaki zorluklar vardır. Biri dışında tüm ülkelerin ticaret açığı olmasına rağmen en yüksek açığa sahip olan Kuzey Kıbrısdır. Güney Kıbrıs ise onu takip etmektedir. GSYĐH içerisinde ithalat ve ihracat yüzdelikleri 100,0% 90,0% 80,0% 83,0% 92,0% 92,0% 88,0% 81,0% 70,0% 70,0% 64,0% 68,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 49,0% 39,0% 25,0% 41,0% 57,0% 48,0% 55,0% 44,9% 45,0% 44,0% 27,0% 19,0% 50,0% 48,0% 44,0% 39,0% 36,0% 36,0% 34,0% 28,0% Đhracat Đthalat 10,0% 1,9% 8,6% 0,0% Kaynak: WDI 29

31 Şekil 2.9: Doğrudan Yabancı Sermaye-DYS (% GSYĐH) Veri yılı: 2005). 16.0% 14.0% Kuzey Kıbrıs a gelen Doğrudan Yabancı Sermaye göreceli olarak düşüktür. Ayrıca, burada Kıbrıs Sorunu Çözüm Planının (Annan Planı) etkisini de dikkate almak gerekir. 13.4% 12.0% 12.1% 10.0% 9.8% 8.0% 7.3% 6.7% 7.2% 6.0% 5.0% 4.6% 4.5% 4.0% 3.1% 2.7% 2.0% 1.7% 1.6% 0.3% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak: UNDP / HDI indicators 30

32 Şekil 2.10: Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) ye yapılan harcamalar(gsyih %-2007) 5.00% Kuzey Kıbrıs da çok düşük seviyede Ar-Ge yapılmaktadır. Ancak, son zamanlarda Üniversitelerdeki TechnoPark lar, Yakın Doğu Üniversitesi ndeki Innovasyon Merkezi, Süper Bilgisayar gibi oluşumlar, ortada büyük bir potansiyel olduğunu ortaya koymaktadır. 4.50% 4.46% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.89% 1.50% 1.14% 1.00% 0.50% 0.00% 0.05% Kuzey Kıbrıs 0.66% 0.58% 0.51% 0.37% 0.40% 0.30% 0.26% 0.29% Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Yunanistan Đsrail Makedonya Malta Romanya Türkiye Đngiltere Kıbrıs Kaynak: UNDP / HDI indicators 31

33 Şekil 2.11: Yurt dışı ile ticaret yapma kolaylığı(2006 yılı verileri) Kuzey Kıbrıs üst sıralarda yer almıştır, ancak, sıralama, şirketlerin ithalat ve ihracat yaparken karşılaştıkları kısıtlamaları tam olarak yansıtmamaktadır Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak; Dünya Bankası Đş Yapabilirlik Raporları 32

34 Şekil 2.12: Öngörülen Enflasyon Oranı: için ortalama (%) % 18.92% 18.00% 16.00% 15.00% Kuzey Kıbrıs için öngörülen enflasyon oranının Kıyaslanan ülkeler içerisinde en yüksek olanlar arasında olması beklenmektedir % 12.00% 10.00% 8.23% 8.00% 6.00% 6.77% 5.14% 6.75% 6.23% 4.00% 2.00% 3.25% 3.75% 3.00% 1.78% 3.55% 4.02% 2.24% 0.00% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak: IMF World Economic Outlook 33

35 Şekil 2.13: Satın Alma Gücü Paritesi dönüştürme oranı % (2007 veya mümkün olan son veriler alınmıştır) Kuzey Kıbrıs ın son dönemdeki yakınlaşma sonucunda Güney Kıbrıs ile aynı Satın Alma Gücü Paritesi dönüştürme oranına sahip olduğu varsayılmıştır.. Kuzey Kıbrıs, Türk lirasının gerçek değerlenmesi sonucunda rekabet gücünün büyük bir bölümünü kaybetmiştir Bu ölçüm bir ülkenin para biriminin aşırı değerli ya da aşırı değersiz olduğunu gösterir. 1.7 oranındaki Satın alma gücü paritesi, harcanan her dolar için, New York şehrinde 1 dolara alınan ürünü K.Kıbırs da 1.7 dolara satın alabileceğinizi gösterir Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Romanya Suriye Kaynak: IMF Türkiye Đngiltere 34

36 III.3. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đletişim ve Alt Yapı 35

37 Şekil 3.1: Başkent ya da Belli Başlı Ticaret Merkezlerine Yönelik Uluslararası Havaalanları (Sayısı ve Mevcut Durumu) Diğer ülkeler gibi, Kuzey Kıbrıs ın da Başkentte bir tane uluslararası havaalanı bulunmaktadır. (Ercan), Ancak Larnaka Havaalanının da Lefkoşa ya yönelik olduğu düşünülebilir Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycann Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: Internet araştırması, birden fazla kaynak 36

38 Şekil 3.2: Başketten Havaalanına Mesafe (km, Mevcut Durum) 45 Diğer ülkelerle kıyaslandığında, Ercan Havaalanı Lefkoşa ya yakın mesafededir Kaynak: Internet araştırması, birden fazla kaynak 37 Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kusey Kıbrıs

39 Şekil 3.3: Başkent Havaalanında Hizmet Veren Havayolları (Adet, Mevcut Durum) Diğer ülkelerle kıyaslandığında Ercan Havaalanında çok az sayıda havayolları hizmet vermektedir Kuzey Kıbrıs Alrnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izraill Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: IATA, Dünya Ekonomik Formunda Gezi ve Turizm raporları 38

40 Şekil 3.4: Kalkan Uçaklar - Uçak Yolculukları (1000 K.Kıbrıslı başına ) Nüfus oranına bakıldığında Kuzey Kıbrıs uçak yolculukları açısından en yoğun olan bölgedir Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistane Đzrail Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Tükiye Đngiltere Kaynak: IATA, Dünya Ekonomik Formunda Gezi ve Turizm raporları 39

41 Şekil 3.5: Sabit Telefonların Maliyeti: Aylık Bağlantı Ücreti ile 15 dakika yoğun ve 15 dakika sakin zaman çağrıları (2007 veya en güncel veriler) $35.00 $30.00 Kıyaslanan ülkeler içinde en düşük maaliyet Kuzey Kıbrıs a aittir. Bunun başlıca nedeni düşük sabit ücretlerdir. $31.00 $25.00 $21.10 $20.00 $17.90 $16.70 $15.00 $13.10 $10.00 $8.50 $8.90 $10.50 $10.00 $11.40 $10.10 $5.35 $5.10 $5.00 $2.70 $0.00 Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đzraill Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Türkiye Kaynak; Dünya Bankası ICT verileri Đngiltere 40

42 Şekil 3.6: New York la 3 dakika telefonda görüşme yapmanın maaliyeti (ABD, 2007 veya güncel mevcut veriler). Kuzey Kıbrıs uluslararası aramalar açısından diğer ülkelere göre en ucuz olan ülkelerden biridir. Kaynak; Dünya Bankası ICT verileri 41

43 Şekil 3.7: Cep Telefonlarının Yaygınlık Derecesi (%) YIL % Kuzey Kıbrıs cep telefonlarının en yaygın kullanıldığı ülkeler arasındadır % 108.0% 100.0% 95.0% 94.9% 90.4% 80.0% 80.7% 80.0% 67.2% 60.0% 62.0% 61.7% 60.5% 40.0% 40.5% 26.7% 30.4% 20.0% 15.5% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Turkiye Kaynak: Dünya Bankası Kalkınma raporları Đngiltere 42

44 Şekil 3.8: Đnternetin Yaygınlık Derecesi (%) YIL: % 66.4% 60.0% 50.0% 46.2% Kuzey Kıbrıs karşılaştırılan ülkeler arasında internet yaygınlık derecesi en düşük olan ülkelerdendir. 40.0% 35.5% 31.5% 32.4% 30.0% 24.3% 26.9% 20.0% 15.0% 15.0% 18.4% 14.4% 13.2% 16.8% 10.0% 9.8% 7.7% 0.0% Kuzey Kıbrıs Alrnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đzrail Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Kalkınma raporları 43

45 Şekil 3.9: Đnternet Band Genişliği (kbits per capita, 2007 data) Kuzey Kıbrıs diğer ülkelere göre kişi Northern başına Cyprus düşen band has a genişliği low en düşük level olanlardandır. of available bandwidth per capital among the benchmark locations Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Malta Romanya Suriye Turkiye Kaynak: World Bank Kalkınma Raporları Đngiltere 44

46 Şekil 3.10: Tarifeli Seferlerde Katedilen Kilometre (milyon logarithmic; 2007 data) Karşılaştırılan ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs tarifeli uçaklarla en az kilometre yapmışlardandır Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Malta 45.5 Karadağ 6 Romanya Türkiye Kaynak: IATA, Dünya Ekonomik Formu Gezi ve Turizm raporları 45

47 Şekil 3.11: Tarifeli Seferlerin kişi başına düşen kilometresi (2007 ) Kıyaslanan ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs tarifeli seferlerde en yüksek kişi başına kilometreye haizdir Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Izrail Ürdün Karadağ Romanya Turkiye Đngiltere Kaynak: IATA, Dünya Ekonomik Formu Gezi ve Turizm raporları 46

48 Şekil 3.12: Uçak Yolculukları (1000 kişiye düşen yoğunluk- 2007) Kuzey Kıbrıs ın diğer kıyaslanan ülkelerle benzer yoğulukta uçuşları vardır. 36, ,47 16,9 11, ,9 3,6 1,4 1,6 1,3 1,1 1,8 0,9 2 0 Kaynak: IATA, Dünya Ekonomik Formu Gezi ve Turizm raporları 47

49 Şekil 3.13: Otel Odaları (10 kişi başına veya en güncel veri) Kuzey Kıbrıs da yeni yatırımlarla yatak kapasitesi artırmaya devam etmektedir. Bu hotel odalarının varlığı ve ulaşılabilirliği önemlidir. Ancak, dolluk oranları halen çok düşüktür Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün niakedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Turkiye Kaynak: BM Dünya Turizm Örgütü Đngiltere 48

50 III.4. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đşgücü ve Eğitim 49

51 Şekil 4.1: Toplam Đşgücü (bin) ,000 28,165 25,000 20,000 Kuzey Kıbrıs diğer ülkelerle karşılaştırıldığı zaman işgücü açısından kıyaslanan ülkeler arasında en az olandır. Ancak, Kuzey Kıbrıs aynı zamanda Türkiye deki işgücüne de erişebilir ancak bu durum istatistiklere yansıtılmamıştır. 22,330 15,000 10,000 9,313 5, Kuzey Kıbrıs Azerbaycan 3,850 3,110 Bulgaristan 4,453 2,574 1, Hırvatistan Yunanistan Đzrail Makedonya Karadağ Romanya 4,469 Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: ILO Laborstats, anket sonuçları 50

52 Şekil 4.2: Đşgücü Katılım Oranları (%, 2007 göstergeleri) 60% 50% 49% 51% 48% 52% 47% 50% Kuzey Kıbrıs taki işgücü katılımı diğer ülkelere kıyasla yüksektir. 47% 48% 50% 44% 44% 40% 38% 33% 34% 30% 20% 10% 0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Malta Suriye Turkiye Kaynak: Dünya Bankası, WDI Đngiltere 51

53 Şekil 4.3: Orta Eğitim Katılım Oranı, net (%), % 100.0% 100.0% 100.0% Dünya çapında orta eğitim oranlarına bakıldığında, Kuzey Kıbrıs diğer ülkeler arasında iyi bir yerdedir. 97.7% 96.3% 92.7% 100.0% 100.0% 80.0% 78.0% 84.0% 88.2% 87.4% 84.1% 83.7% 85.1% 79.2% 67.6% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izraill Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Turkiye Kaynak: UNESCO istatistik enstütüsü Đngiltere 52

54 Şekil 4.4: Yüksekokul Eğitime Katılım Oranı (%), % 90.0% Kuzey Kıbrıs, kıyaslanan ülkeler arasında ikinci en fazla yüksekokul eğitimi oranına sahiptir. 95.0% 80.0% 75.0% 70.0% 60.0% 58.0% 59.0% 52.0% 50.0% 46.0% 44.0% 40.0% 33.0% 39.0% 32.0% 35.0% 30.0% 20.0% 15.0% 10.0% 0.0% Kuzey Kıbrıs Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Grüney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün Malta Romanya Turkiye Đngiltere Kaynak: UNESCO istatistik enstütüsü 53

55 Şekil 4.5: Yurtdışından gelen Yüksekokul Öğrencilerinin Oranı (%), ,0% 76,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Kuzey Kıbrıs kıyaslanan ülkeler arasında en yüksek yabancı öğrenci katılım oranına sahiptir. Ancak, Türkiye den gelen öğrenciler çıkarılırsa bu oran %6.9 a düşmektedir. 30,0% 26,0% 20,0% 10,0% 0,0% 14,0% 10,0% 6,0% 4,0% 2,0% 2,0% 3,0% 1,0% 1,0% Kuzey Kıbrıs Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Ürdün Malta Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: UNESCO istatistik enstütüsü 54

56 Şekil 4.6: Yüksek Okul Öğrenimi Gören Öğrenciler (sayısı ve nufusa oranı), Kıbrıs taki Yüksek Okul öğrencilerinin salt sayısı düşüktür. Fakat, nüfüs oranına bakıldığında en yüksekdir. Yunanistan da genelde mesleki eğitim öğrencileri, Israil, and Ürdün de ise uzaktan okuyan öğrencilerdir Kaynak: UNESCO istatistik enstütüsü 55

57 Şekil 4.7: Đşsizlik Oranı (%), % 10.00% 10.00% 9.10% Kuzey Kıbrıs kıyaslanan ülkeler arasında en yüksek işsizlik oranına sahip ülkedir. Bunun nedeni fazla sayıda genç kalifiye mezunun bulunmasıdır. 8.28% 8.50% 8.00% 6.90% 7.30% 6.33% 6.40% 6.00% 5.42% 4.00% 3.93% 2.00% 0.00% Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Malta Romanya Turkiye Đngiltere Kaynak: IMF ve EUROSTAT 56

58 Şekil 4.8: Ortalama Đşçi Maliyetleri 2007 (ABD $). $35.00 $30.00 Kuzey Kıbrıs gelişmekte olan ülkeler arasında Hırvatistan dan sonra en yüksek işçi maliyetine sahiptir. Ancak, gelişmiş ülkelere ve ayrıca Güney Kıbrıs a kıyasla halen çok düşüktür. $32.36 $25.00 $20.00 $18.77 $16.48 $15.00 $10.00 $6.00 $7.23 $5.00 $2.52 $1.37 $2.19 $1.70 $3.16 $2.58 $0.00 Kuzey Kıbrıs Alrnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Israil Ürdün Makedonya Romaniya Đngiltere Kaynak: ILOLaborstats, USAID, Eurostat. Hırvatistan, Güney Kıbrıs ve Arnavutluk verileri 2005 tendir. 57

59 Şekil 4.9: Đşe Alma Kolaylığı (Đşyapabilirlik Endeksi:178 ekonomi arasından sıralama), Kuzey Kıbrıs işe alma kolaylığı konusunda sıralamada en iyi ülkelerden biridir Kuzey Kıbrıs Alrnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đzrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları 58

60 Şekil 4.10: Vize Şartları (Ülkeler), Kuzey Kıbrıs girmesi en kolay ülkedir. Ülkeye girmeden önce vize şartı koyan ülkelerin durumunu gösterir. Kaynak: Dünya Ekonomik Formu Gezi ve Turizm raporları 59

61 III.5. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đşlevsel Altyapı YAGA-Northern Cyprus Benchmarking Report

62 Şekil 5.1: Elektrik Fiyatları (her kwh için ABD, yerel tüketim, 2007 data). $0.25 $0.20 $0.22 $0.19 Kuzey Kıbrıs, kıyaslanan ülkeler arasında elektrik fiyatları en yüksek olan ülkedir. $0.18 $0.15 $0.15 $0.15 $0.11 $0.12 $0.10 $0.09 $0.09 $0.05 $0.00 Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Malta Romanya Đngiltere Kaynak: EUROSTAT 61

63 Şekil 5.2: Kara ve Demir yolları Altyapısı (2007 ya da en güncel veri) Kuzey Kıbrıs kıyaslanan ülkelere oranla iyi bir karayolları altyapısına sahiptir km başına karayolları km başina demiryolları Kuzey Kıbrıs 0.00 Arnavutluk 0.14 Azerbaycan 0.25 Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đzrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: CIA World Factbook 62

64 III.6. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Gayrimenkul 63

65 Şekil 6.1: Ofis Mekanı Fiyatları (Metre Kareye düşen yıllık ABD $, 2007 veya en günceli). $2.500 $2.236 $2.000 $1.500 Kuzey Kıbrıs kıyaslanan ülkeler arasında en düşük ofis fiyatlarına sahiptir. $1.000 $500 $120 $314 $296 $296 $226 $462 $222 $388 $351 $460 $0 Kaynak: Colliers International 64

66 Şekil 6.2: Ofis Đmkanı (kiralık/satılık) Oranı (Yüzdelik, 2007 verileri). 35.0% 30.0% 30.0% 25.0% Kuzey Kıbrıs kıyaslanan ülkeler arasında ikinci en yüksek boş ofis imkanı oranına sahiptir. 20.0% 15.0% 13.0% 11.0% 10.0% 7.0% 7.0% 5.0% 5.2% 2.8% 2.0% 2.0% 2.0% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Karadağ Romanya Turkiye Đngiltere Kaynak: Colliers International 65

67 Şekil 6.3: Sanayi Yatırımı Amaçlı Arazi Kiraları (Metre kare başına ABD$; 2007). $250 $200 Kuzey Kıbrıs, kıyaslanan ülkeler içinde en düşük sanayi yatırımı arazi kiralarına sahiptir. $213 $150 $129 $137 $100 $111 $111 $100 $74 $50 $50 $0 Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Izrail Romanya Turkiye Đngiltere Kaynak: Cushman and Wakefield 66

68 Şekil 6.4: Başkentin Merkezinde veya Ekonomik açıdan önemli merkezlerde 120 m2 lik apatman dairesinin kirası(abd$) (Turkiye de: Đstanbul ). $14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $0 Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Güney Kıbrıs Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Malta Romaniya Turkiye Đngiltere Kaynak: 67

69 Şekil 6.5: Gayrimenkul Kayıt Kolaylığı (%, 2006) Kuzey Kıbrıs kıyaslanan ülkeler arasında gayrimenkulu kaydetme açısından en kolay olan ülkelerden biridir Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Turkiye Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları 68

70 Şekil 6.6: : Lisans (Onay) alma kolaylığı (fabrika inşaası, 2006 verileri, %) Kuzey Kıbrıs kıyaslanan diğer ülkeler arasında fabrika inşaası için lisans alınması en zor olan olan ülkedir. Bunun en temel nedeni Kurumlar arasındaki iletişim bozukluklarıdır Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Izrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Turkiye Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları Đngiltere 69

71 III.7. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Đş Yapma Koşulları 70

72 Şekil 7.1: Standart Kurumlar Vergisi oranı (%, 2006 yılı). Kuzey Kıbrıs taki %10 oranındaki kurumlar vergisi diğer benchmark ülkeleri ile rekabet edebilir durumdadır. Arnavutluk, Makedonya ve Karadağ da yatırımcıları çekmek için kurumlar vergilerini aşağı seviyelere çekmişlerdir. Kaynak: Ernst and Young Dünya Vergi Rehberi 71

73 Şekil 7.2 Standart ürünler ve Hızmetler üzerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) (%,2006 yılı) 25.0% 22.0% Uygulanan KDV oranı Kıyaslanan ülkeler ortalamasının biraz üzerindedir. 20.0% 20.0% 20.0% 19.0% 19.0% 18.0% 18.0% 17.0% 18.0% 17.5% 15.0% 16.0% 15.0% 15.5% 15.0% 13.0% 10.0% 10.0% 5.0% 0.0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak: Ernst and Young Dünya Vergi Rehberi 72

74 Şekil 7.3: Gelir Vergisi (%, 2006 mali yıl) 50% 45% 40% Kuzey Kıbrıs taki gelir vergisi oranı kıyaslanan ülkeler ile genelde benzerlik göstermektedir. 45% 40% 47% Arnavutluk, Bulgaristan ve Makedonya tüm gelir seviyelerine aynı oranda, düşük, bir tek vergi oranı uygulamaktadırlar. 40% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 16% 10% 10% 10% 10% 5% 0% Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Malta Karadağ Romanya Türkiye Kaynak: Đngiltere 73

75 Şekil 7.4: Vergileri Ödeme Kolaylığı (%, 2006 yılı) Kuzey Kıbrıs taki vergi tahsilatları elektronik vergi sistemi eksikliğinden dolayı, kıyaslanan ülkelere kıyasla zorluk içerir KuzeyKıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Turkiyr Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları 74

76 Şekil 7.5: Kredi Alma Kolaylığı (%, 2006 yılı ) Kuzey Kıbrıs, Suriye dışındaki diğer kıyaslanan ülkelerden daha kötü durumdadır Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Türkiye Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları Đngiltere 75

77 Şekil 7.6: Sözleşmelerin Uygulanma Kolaylığı (%, 2006 yılı) Sözleşmelerin uygulatılması, çoğu kıyaslanan ülkelere kıyasla daha kolaydır Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Makedonya Karadağ Romanya Suriye Türkiye Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları 76

78 Şekil 7.7: Đş Kurma kolaylığı (%, 2006 yılı) Kuzey Kıbrıs da iş kurma, karışık olan bürokrasi nedeni ile diğer kıyaslanan ülkelerden daha zordur Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdünj Karadağ Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları 77

79 Şekil 7.8: Yurtdışı ile ticaret yapma kolaylığı (%, 2006 yılı) Ticaret kolaylığı(ithalat ve ihracat), politik durum nedeniyle (sertifikaların kabul edilmemesi) ilave maliyet ve navlun maliyetlerinin engel teşkil etmesinden diğer kıyaslanan ülkelere göre düşüktür Kuzey Kıbrıs Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Đsrail Ürdün Karadağ Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: Dünya Bankası Đşletme Raporları 78

80 III.8. Kıyaslama (Benchmarking) Verileri: Yaşam Kalitesi 79

81 Şekil 8.1: Toplam Suç Sayısı (2006 yılı, 1000 kişi başına bildirilen) Veriler toplam suç sayısını değil, bildirilen suç sayısını göstermektedir. Ek olarak, bildirilen suçları kaydetme usülü bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Kuzey Kıbrıs da bildirilen suç sayısı, Đngiltere dışında tüm kıyaslanan ülkelerinden yüksektir Kuzey Kıbrıs Azerbaycan Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Makedonya Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: Nationmaster.com / EUROSTAT 80

82 Şekil 8.2: Bildirilen Cinayet Sayısı (bir milyon kişi başına, 2006 yılı bilgileri) Veriler, toplam suç olayı değil, bildirilen suçu göstermektedir. Ek olarak, bildirilen suçları kaydetme usülü bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Kuzey Kıbrıs taki cinayet oranları diğer kıyaslanan ülkelere göre yüksektir Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Makedonya Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: Nationmaster.com / EUROSTAT 81

83 Şekil 8.3: Bin kişi başına Haneye karşı işlenen suçlar (2006 yılı) Bilgiler toplam suç olaylarını değil, bildirilen suç sayısını göstermektedir. Ek olarak, bildirilen suçları kaydetme usülü bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Kuzey Kıbrıs daki Haneye karşı suç oranı diğer kıyaslanan ülkelere göre yüksektir Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Makedonya Malta Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: Nationmaster.com / EUROSTAT 82

84 Şekil 8.4: Şiddet Suçları (1000 kişi başına, 2006 yılı) Bilgiler toplam suç olaylarını değil, bildirilen suç sayısını göstermektedir. Ek olarak, bildirilen suçları kaydetme usülü bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Kuzey Kıbrıs taki şiddet suçları oranı diğer kıyaslanan ülkelere göre ortalardadır Kuzey Kıbrıs Bulgaristan Hırvatistan Güney Kıbrıs Yunanistan Makedonya Malta Romanya Türkiye Đngiltere Kaynak: Nationmaster.com / EUROSTAT 83

85 ĐLGĐNĐZ ĐÇĐN TEŞEKKÜRLER. 84

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 A Publication of the World Economic Forum T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM - EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 11.02.2014 ANKARA YAYIN NO: 389

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL T: +90 212 468 34 00 F: +90 212 468 34 44 www.istka.org.tr - iletisim@istka.org.tr 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. STRATEJİK

Detaylı

Rekabet Edebilirlik Raporu 2014-2015

Rekabet Edebilirlik Raporu 2014-2015 Rekabet Edebilirlik Raporu 2014-2015 Dr. Kamil Sertoğlu Dr. Mustafa Besim Dr. Cem Tanova İçindekiler III. Performans Değerlendirme Matrisi...26 İçindekiler...3 Önsöz...4 IV. KKTC Ekonomisinde Dönüşüm İçin

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ATİNA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ATİNA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ATİNA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ YUNANİSTAN IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ (2013) Ağustos, 2014 ATİNA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 BÖLÜM I: YUNANİSTAN A İLİŞKİN

Detaylı

İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I

İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL T: +90 212 468 34 00 F: +90 212 468 34 44 www.istka.org.tr - iletisim@istka.org.tr 2 İSTA NB U L K AL KIN

Detaylı

Rekabet Edebilirlik Raporu 2013-2014

Rekabet Edebilirlik Raporu 2013-2014 Rekabet Edebilirlik Raporu 2013-2014 Dr. Mustafa Besim Dr. Kamil Sertoğlu 2 İçindekiler III. Performans Değerlendirme Matrisi...25 İçindekiler...3 Önsöz...4 Yönetici Özeti...6 Ekonomi Profili...8 I. Giriş...10

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ekim 2007 ABN AMRO Bank N.V. - Adabank A.Ş. - Akbank T.A.Ş. - Alternatif Bank A.Ş. - Anadolubank A.Ş. - Arap Türk Bankası A.Ş.

Detaylı

Bölüm II Ekler. İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Mayıs 2009

Bölüm II Ekler. İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Mayıs 2009 İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm II Ekler Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi (İUFM) olması

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Birsen YILMAZ Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve BİT Sektör Programı

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve BİT Sektör Programı The European Union s Programme for the Turkish Cypriot Community Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve BİT Sektör Programı EuropeAid/127043/C/SER/CY Kıbrıs - kuzey kesimini Özel Sektör Stratejsi 2011-2015

Detaylı

fhg YATIRIMCI KILAVUZU

fhg YATIRIMCI KILAVUZU fhg YATIRIMCI KILAVUZU 1- Türkiye de Đş Kurmak Türkiye de yapılan yasal düzenlemelerle yatırımcılara sunulan ortam iş yapmak açısından çok elverişlidir. Uyruğunuz ya da yaşadığınız yer ne olursa olsun

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARCA KULLANILAN GLOBAL ENDEKSLER

ULUSLARARASI KURULUŞLARCA KULLANILAN GLOBAL ENDEKSLER ÖZEL GÜNDEM ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI KURULUŞLARCA KULLANILAN GLOBAL ENDEKSLER Hazırlayan: Arda ULUDAĞ i İçindekiler Freedom House Dünya Özgürlük Anketi (Freedom In World)... 2 Önbilgi... 2 Metodoloji...

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 69-104 Cahit AYDEMİR* * İbrahim ARSLAN** Funda UNCU*** Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Development of

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

%86,6 Ortodoks, %13,08 Müslüman ve Diğerleri Yönetim Biçimi Parlamenter Demokrasi Başkent

%86,6 Ortodoks, %13,08 Müslüman ve Diğerleri Yönetim Biçimi Parlamenter Demokrasi Başkent BULGARİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2005) Nüfus 7,7 milyon Dil Bulgarca Din %86,6 Ortodoks, %13,08 Müslüman ve Diğerleri Yönetim Biçimi Parlamenter Demokrasi Başkent Sofya (1,114 milyon)

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 12 Mart 2014 Konya İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin öncülüğünde

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012

AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU. Mart 2012 AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU Mart 2012 Yönetici Özeti 2000-2008 döneminde istikrarlı bir büyüme yaşadı. Global krizin etkisiyle 2009 yılında ciddi bir daralma yaşasada ülke ekonomisi toparlanıyor. Global krize

Detaylı