tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır."

Transkript

1 HKiviO Büitenı Subai defa Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı bulunarak reddedilmesine rağmen, kı yak emeklilik konusunda ısrarcı olunması güven bunalımı yaratmaktadır. 14. Kamuda çalışan mühendis ve mimarlar özlük haklarını almak için daha katılımcı ve etkin olmak zorundadırlar. Bu mücadelede yapılan çalışmalar hakların alınması için yeterli dü zeyde değildir. 15. Yapı denetimi ile inşaat sektörü gerilemiştir. Bu durum sektörümüzü de direkt etkilemiş tir. 16. Yapı denetimi hakkındaki kanun hükmünde ki kararname ve 13 Temmuz 2000 tarihinde yayınlanan yönetmelik sonrası uygulamalar konusunda meslektaşlarımızın bilgi eksikliği içerisinde olduğu görülmüş ve bu durum temsilciliklerde yapılacak toplantılarla aşıl malıdır. 17. Mesleğimizle ilgili tüm uygulamalarda iste nilen standarta gelinmesi için oda etkinliğin de, kamu ve özel sektör çalışanlarının da ta lep ve önerileri doğrultusunda mutlaka mes lek içi eğitim semineri yapılmalıdır. 18. Aplikasyon işlemi sırf aplikasyon belgesi dü zenleyip, yapının kazıklarının tespiti işlemi değildir. Kat intifakının kurulmasından baş layıp, cins değişikliği ve kat mülkiyetini kap sayan çalışmaların bir bütünüdür. Bütün bu çalışmalar mülkiyetle ilgilidir ve mesleğimi zin ayrılmaz bir parçasıdır. Aplikasyonla il gili işlemlerin harita mühendislerince yapıl masının yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü bir düzenleme olduğu konusunda bakanlığın görüşleri oda tarafından yapılan müracaatlar sonucu tasvip görmüştür. Ancak süreç halen devam etmektedir ve yeni çıkarılması düşü nülen imar yasasında mesleğimizi zora soka cak düzenlemelere karşı hep birlikte müca dele edilmelidir. Her meslektaşın bu konuda tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır. Gayretlerimizin boyutuna göre harita mühendisleri, mimar, inşaatçı, makinacı ve elektrik yanında 5. mühendis olarak yerini alacaktır. 19. Mesleğimizin uygulama alanlarıyla ilgili iş lerin standartlarını açık bizimde örnekleriyle ortaya koyan el kitapçıkları genel merkezce basılarak, standart dışı uygulamaların önlen mesine çözüm getirilmelidir. 20. Aplikasyon belgesi ve aplikasyon işlemini yönetmeliklere uygun uygulamayan beledi yelere ve valiliklere yasal yaptırımlar günde me getirilecektir. 21. Karne yönetmeliğinde özel sektörde çalışan ların aleyhine düzenlemeler mevcuttur. Dü zeltilmesi için çalışılmalıdır. 22. Üye aidatlarının yatırılması konusunda yaşa nan problemler önlenmelidir. Yatırılan aidat yıllar sonra yeniden istenmektedir. Genel merkezde bu konudaki işlemlerde yaşanan hatalar ve yanlışlıklar önlenmelidir. 23. T.U.S.'la ilgili işlemler özellikle bazı temsil ciliklerde yeterince ciddiye alınmıyor. Tem silcilikler bu anlamda denetleme ve mali ko nularda yetkilendirilmelidir. Bazı serbest ça lışanların T.U.S.'la ilgili işlemlerde ciddi davranmaması ilerde sıkıntı doğuracaktır. Aplikasyon belgesini ve ruhsatı imzalayıp, oda denetimi, fatura denetimi sözleşme ve yapının aplikasyonu konusunda titiz davran mayan bürolar hakkında yaptırım uygulan malıdır. 24. Harita sektörü, son yıllarda emek yoğun ol maktan çıkmıştır. Son teknolojik gelişmeler ve otomasyon sonucu oluşan bu durum sek törümüzle ilgili sigorta prim oranlarına yan sıtılmalıdır. 62

2 HKfvlO Bülteni Şubat 2001 İlimizde bulunan ve üyelerimizin fiilen çalıştığı tüm kamu kuruluşları ziyaret edilerek, meslektaşlarımızın çalışmalanm engellemeyecek bir zaman diliminde toplantılar yapılmıştır. Odamız etkinliklerinin bildirilmesinde ve zaman zaman acı veya tatlı bir haberi üyelerimize ulaştırmakta sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu konuya çözüm olmak üzere her kamu kuruluşlarında bir işyeri temsilci üye atanmıştır. Buna göre Bayıdırlık ve İskan Müdürlüğü'nde Sn. Ayfer KAHRAMAN, D.S.İ.'de Sn. Zekeriya YALÇIN, Karayollarında Sn. Kazım TANRIKULU, Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü'nde Sn. Mustafa BULUT, Nilüfer Kadastro Müdürlüğü'nde Sn. Safa DOĞAN, Osmangazi Kadastro Müdürlüğü'nde Sn. Sabri ÇA- LIK, Yıldırım Kadastro Müdürlüğü'nde Sn. Salim İŞGÖREN, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nde Sn. Orhan SARAL, Nilüfer Belediyesi'nde Sn. Ülkü ÖĞÜT, Yıldırım Belediyesi'nde Sn. Ayhan SEZER, Osmangazi Belediyesi'nde Sn. Musa KOZ, Büyükşehir Belediyesi'nde Sn. Ayhan KARADENİZ, BUSKİ'de Sn. Fecri ER, İller Bankası Sn. Mehmet KOCAGİL, Gürsu Belediyesi'nde Sn. Uğurcan UYGUN, Kestel Belediyesi'nde Sn. Ahmet Haşim ERDOĞAN işyeri temsilcisi olarak atanmışlardır. Arkadaşlarımıza çalışmalarında basanlar diliyoruz Birkaç senedir hazırhklannın yapıldığını bildiğimiz dahilinde olan imar yasasının, yeni düşünülen adıyla "İmar ve Şehirleşme Yasa Tasan- sı" nın hazırlanması sürecinde etkin olmak, kentlerimizi ve meslektaşlanmızı yakından ilgilendiren bu çok önemli konunun adına yakışır panel yine Bursa şubemizin organizasyonunda A.V.P. Tiyatrosu, Eğitim Araçları Toplantı Salonu'nda tarihinde düzenlendi. Öğretmenler günü olması nedeniyle Belediye Başkanı düzeyinde katılımın az olduğu toplantı, üyelerimizin, belediye çalışanlarının, meslek odalarının ve ilgili meslek disiplinlerinin katılımıyla amacına ulaşmıştır. Basında ve kamuoyunda gerekli mesaj verilerek konunun önemi ortay konmuştur. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sn. Hüseyin ÜLKÜ'nün başkanlık ettiği panele, Doç. Dr. Sn. Neslihan DOSTOĞLU, Sn. Cemal İŞLEYİCİ, Sn. Orhan ÖZKAYA ve Sn. İbrahim TONOZ panelist olarak katkı vermişlerdir. Panelde son 1-2 yıl içinde imar mevzuatındaki uygulamalar ve imar yasasının 18. Maddesinin yürürlükteki uygulamalarda yaşanılan sıkıntılar ve şikayetler dile getirildi. 595 sayılı yapı denetim yasasının teknik ve maddi boyutlannın küçük belediyelerde hemen uygulanmasını imkansız kıldığı belirtilen panelde, bu soruna yeni imar yasasıyla çözüm bulunma talepleri belediye yet- 63

3 HKMO Büiîeni Şubat 2001 kililerince ifade edilmiştir. Bunun yanında imar yasasının 18. Maddesinin hakkaniyetle uygulanmasını olanaklı kılacak düzenlemenin mutlaka yeni imar yasasında dikkate alınması talep edilmiştir. Mevcut durum itibarıyla imar kurumundan kaçma eğilimlerinin, 595 sayılı yapı denetimi yasasıyla artacağı bilinmelidir. Büyük illerimizin başbelası olan ve ülkemizin kaynaklarının heba olmasının yanında, çarpık ve sağlıksız kentler yaratarak geleceğimizi risk altına alan kaçak yapılaşmanın önlenemez bir boyuta çıkma olasılığına karşı, yeni imar yasasında önlemler alınmalıdır. İmar ve Şehirleşme konulu panel dolayısıyla Bursa Şube Başkanı Sn. Temel ÖZTÜRK'ün açılış konuşması; Yurdumuzun birçok bölgesinde çarpık ve aşırı kentleşmenin, sanayileşmenin getirdiği problemler ve bunların sonucu afetler yaşanmaktadır. Afetler bu coğrafyanın yabancısı olduğu yeni bir olay değildir. Ancak son yıllarda ülkemizde doğal afetler çok sık yaşanmakta yüksek oranda ölümlere, yaralanmalara ve büyük maddi zararlara yol açmaktadır. İstanbul'un son 5 yılda birkaç kez su baskım ile felç olması, İzmir'deki sel faciası, Senirkent sel baskını, Erzincan, Adana, Dinar ve en son 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri bizi uykudan uyandırmış, toplum olarak nedenlerini sorgulamamıza olanak tanımıştır. Depremler, heyelanlar, su baskınları doğal olaylardır. Bu olaylardan dolayı kimseyi suçlayamayız. Ancak can kaybının ve maddi kayıpların böylesine yıkıcı olmasının sorumluları aramızdadır. Bizleriz. Bütün bu tespitler yıllardır en üst düzeyde yapılmışken ve yedinci 5 yıllık planda bunun çözü- mü olarak imar mevzuatını ilgilendiren düzenleme ihtiyaçları hedeflenmişken, yıllardır bu düzenlemeler uygulamaya konamamıştır. Bu konuda sadece bildiğimiz, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın imar yasası ile ilgili çalışmaların O.D.T.Ü.'ye ihale edildiğidir. Ve 1998 yılında O.D.T.Ü. tarafından yeni imar yasası ile ilgili araştırma çalışmaları sonlanarak, bir yasa metni haline dönüştürüldüğüdür yılından bugüne birkaç tane taslağın olduğu bilinmektedir. İmar yasası tasarı taslakları üzerinde panelistler değerlendirme yapacaklardır. Önemli olan şu anda her zamankinden daha çok yeni bir imar yasasına ihtiyaç olduğudur yılının liberal politikalarının bir sonucu olarak alelacele bir yasa metni hazırlanmış ve uygulanmaya konmuştur. Uygulamaya konduğu günden beri bazı olumlu yanlarının yanında, birçok olumsuzluğu beraberinde getiren 3194 sayılı imar yasası bugün tamamen işlevsiz kalmıştır. 595 sayılı yapı denetim genelgeleri, yönetmelik değişiklikleri ile, Bakanlık yazılarla iş kotarılmaya çalışılmakta ise de, bunun böyle gitmeyeceği bellidir. En kısa zamanda ülke gerçeklerine uygun ve tekrar yenilenme gereksinimi duyulmayacak bir imar yasasıyla imar mevzuatına çeki düzen verilmelidir. Bu düzenleme içinde sadece imar yasasıyla sınırlı kalınmamalıdır. İmar mevzuatının başlangıcı kabul edebileceğimiz 1957 yılından bu yana imarla ilgili tüm yasalar, yönetmelikler, tebliğler, şartnameler bu çerçevede gözden geçirilmelidir. Yasal düzenlemeler gayet net, gayet açık, hiçbir tereddüte yol açmayacak şekilde ortaya konmalıdır. İmar yasası uygulamalarından sorumlu başta Belediye ve Valiliklerde yapılan ruhsat, kaçak yapı, imar uygulaması, yapı denetimi, T.U.S. vs. gibi işlemlerdeki farklılıklar, mühendis-nıimar arkadaşlarımızda ve vatandaşlarda tedirginlik 64

4 HKivıO Bülteni Şubat 2001 yaratmakta, devlete karşı güven duygusu zedelenmektedir. Oysa yasaların uygulanmasından sorumlu idareler arasında fark olmaması gerekir. Bu farklılığın nedeni biraz keyfilik, biraz konuyu bilememe olabilir. Ama asıl neden imar mevzuatındaki karmaşadır. Bu karmaşanın yeni bir düzenleme ile giderilmesi talebimizi ve yöntemini ortaya koymak için buradayız. konusunda karar alınmıştır. Serbest ve kamuda çalışan arkadaşlarımızın sorunlarının tartışılarak bölgedeki mesleki uygulamaların meslek disiplinine uygun götürüldüğü konusunda fikir sahibi olunarak, bölgedeki meslektaşlarımızın katılımıyla iftar yemeğiyle ziyaret son bulmuştur. Talebimiz 3194 sayılı imar yasasında ve 595 sayılı yapı denetim yasasında olduğu gibi bu işin tepeden inme değil, tabanda belediyelerin, meslek odalarının, bu işin pratiğini yapanların görüş ve önerileriyle şekillendirilmesidir. Eğer bu yasanın hazırlandığında bu öneriler dikkate alınmazsa biliniz ki sonunda sıkıntı kaçınılmazdır. Bu panelimizi bu duygu ve düşüncelerle düzenlediğimizin ve bu konuda çıkacak sorunların ilgililere iletileceğinin bilinmesini arz etmek istiyorum. Bir süredir kapatılarak Tavşanlı temsilciliğine bağlanan, ancak pratikte hiçbir zaman gerçekleşmeyen ve sonuçlan açısından hem Simav bölgesindeki meslektaşlarımızın ve hem de mesleğimiz aleyhine işleyen bir sürece dur demek amacıyla; Simav temsilciliğinin yeniden teşkili T.U.S. ile ilgili sorunlar ve uygulamalar Kamuda çalışan üyelerin sorunları ve talepleri İneaöl Kadastro Müdürü Sn. Ali ERlM'e Veda Yemeği Düzenlendi: T.K.G. Müdürlüğü'nce uygulamaya konulan tayin furyasından nasibini alarak, emekliliğini isteyen Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İnegöl temsilcisi Sn. Emrah ERİM'in babası Ali ERİM yapılan tayin uygulamasının üzerine 40 yıllık meslek çalışmasını noktalayarak emekli olmuştur. Mesleğe büyük emekleri geçen ve birde Harita Mühendisi kazandıran Ali ERİM'e (Ali abi) adına hem yarışır bir veda yemeği düzenlemek hem de yerine tayin edilen yeni meslektaşımıza hoş geldin demek düşüncesiyle verilen yemeğe hemen tüm meslektaşlarımız katılmıştır. Ne diyelim "Allah herkesi böyle uzun, onurlu çalışma yaşamı ve sonunda da böyle sağlıklı kalmak" nasip etsin. Özel sektörde çalışan üyelerin sorunları ve ta lepleri gündemli toplantı tarihinde düzenlenmiştir. Verimli geçen toplantı sonrasında Simav temsilciliğinin yeniden canlandırılması Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Ramazan ayının kutsiyetine denk düşecek, geleneksel hale gelmiş bir iftar yemeğini tarihinde Ziyafet Lezzet Evi'nde düzenlemiştir. Üyelerimizin yoğun ilgili üzerine, bazı arkadaşlarımızla iftar yemeğinde birlikte

5 olamadık. Bu eksikliği telafi edeceğimize inanı- yoruz. 65

6 HKMO Bülteni Şubat 2001 yyuyn innııvu U\Î\ Uludağ'ın Turizm Bölgesi İlanı İptal Edildi: Odamızın da maddi ve manevi destek olduğu, Uludağ'ın turizm bölgesi ilanı kararı, Bursa TMMOB'ne bağlı meslek odalarının ve Baronun yargıya başvurması sonucu Danıştay 6. Dairesince 2000/2435 sayı günlü yürütmeyi durdurma karan günlü yürütmeyi durdurma karan ile durdurulmuştur. Demokrasi ve hukuka bağlılığımızı ve i,nancımızı ir kez daha yineliyoruz. maya kadar bir dizi etkinliklerle sonuç alınıncaya kadar devam etmektedir. Cargil: Cargill: Cargill'le ilgili yargının yeni düzenlenen plan ve ruhsat işlemi konusunda yürütmeyi durdurma karan verilmesi üzerine, yargı karanmn uygulaması konusunda basın açıklaması yapıldı. 17 Aaustos Depremi, Yıldönümünde Anıldı: 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara depreminin yaptığı yıkım ve sonuçlan ve yeni bir olası depreme karşı Valiliğin ve Belediyenin yaptığı hazırlıkların değerlendirildiği toplantıda, meslek odalan da kendi görüşlerini ifade ettiler. Uludağ Üniversitesi Rektörü Sn. Mustafa Yurkuran Ziyaret edildi: günü yapılan ziyarette üniversite kent arasındaki kopukluğun giderilmesi konusunda çalışmalar yapılması, üniversitede oluşturulacak konseye meslek odalannın da katkı vermesi, Merinos Fabrikası konusunda Bursa'nm çıkarlarından yana çözüm bulunması konusunda görüş birliğine vanldı. Kamuda Çalışan Mühendis ve Mimarların Özlük Sorunları: Kamuda çalışan Mühendis ve mimarlann sefalet ücretinin reva görülmesi TMMOB İKK olarak değişmez gündem maddesi olarak yerini korumaktadır. Bu konuda işyerlerini ziyaretle, işyeri temsilcilerini belirleyen nemalann ödenmesi konusunda dilekçe vermekten, iş yavaşlat- 19 Ekim 2000 günü meslek odalannca Necatibey Kız Meslek Lisesinde lise son sınıf öğrencilerine mesleklerini tanıtan söyleşi yapılmıştır. Tover Plaza: Bursa'da uzun süredir kentin merkezinde yapılmış olan ve planlama ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle meslek odalarınca yargıya götürülen Tover Plaza diye isimlendirilen gökdelene karşı, basın toplantısı ve gazete ilanı ile tepkiler ortaya konmuştur. Bilinçli çevrelerce kınan bu çirkinlik abidesine karşı hukuk savaşı sürdürülmektedir. Çevre Yolu: Bursa çevre yolunun Görükle bağlantısı ile ilgili olarak Uludağ Üniversitesi Rektörünün çağrısı üzerine meslek odalarınca bilgilendirme gezisi yapıldı. Yapılan incelemede odamızın da aylar önce yaptığı tespitin haklılığı, diğer tüm meslek disiplinlerince paylaşılmıştır. 66

7 Değerli üyelerimiz; Şubemiz tarafından birbirinden oldukça farklı konularda hizmet üretilmeye çalışılmaktadır. Bütün bu çalışmalar pek çok üyemizin yoğun emekleri ve büyük özveride bulunmaları sayesinde yürütülmektedir. İsimlerini buraya tek tek yazamadığımız ancak varlıkları ile mesleki ve toplumsal sorunlarımızın çözümüne yönelik çalışmalarımıza yürekten katkı koyan bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha yeni, daha güzel ve daha başarılı nice çalışmaları ortaya koymak ümidini taşıyoruz. Saygılarımızla. HKMO İstanbul Şubesi 16. Dönem Yönetim Kurulu Yalova'da çalışan meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen toplantı günü Yalova Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı. Şube Yönetim Kurulu ve Yalova İl Temsilci ve Yardımcısının hazır bulunduğu toplantıya yörede görev yapan meslektaşlarımızın büyük bir bölümü katıldı. Şube Başkanı Doç. Dr Rahmi Nurhan Çelik, şube çalışmaları ve mesleğimizin gündemindeki konulan ayrıntılı olarak açıkladı. MERLIS (Marmara Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sistemi) Projesi ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi ve meslektaşlarımızın dikkatlerini bu konunun önemi üzerine çekmeye çalıştı tarihinde başlatılacak NETCAD kursuna Yalova'dan da katılım beklendiğini ifade etti. Bu kursun yineleneceğini  ve diğer yazılımlara ilişkin kursların düzenlenmesi konusunda da çalışmalar yapıldığını belirtti. Şube II. Başkanı Seyfullah Demirkaya, Temsilcilik kurumunun önemi konusunda Odamız tüzüğünün ilgili maddelerine göndermede bulunarak, temsilcilerin görevinin mesleki denetimle sınırlı olmadığını anımsattı. Temsilcilik kurumunun Oda Genel Merkezi ve Şube Yönetim Kurulları ile üyelerimiz arasındaki iletişim konusundaki önemini vurguladı. Buna karşılık Yalova'daki meslektaşlarımız ise, kısa başlıklar halinde: * Yalova'da da kurs düzenlenmesini, * Ölçme aletleri ve yazılım gereksinimleri ko nusunda Şubenin ilgili firmalarla yöredeki mes lektaşlarımıza yönelik kampanyalar düzenlen mesi konusunda yardımcı olmasını, * İl Temsilciliğinin 3 kişiden oluşmasını ve temsilcinin Valilik ve Belediye makamıyla Oda arasındaki iletişim konusunda yetkili olmasını, * Temsilcilerin yöredeki meslektaşların eği limleri dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini, 67

8 HKİVÎO Bülteni Şubat 2001 Mevcut Temsilci ve yardımcısının yeniden belirlenmesi söz konusu olursa Kadastro Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Güler Bilgin'i önerdiklerini ifade ettiler. Samimi bir ortamda geçen toplantı meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen akşam yemeği ile son buldu. Şubemiz Öğrenci Komisyonu bir etkinlik daha gerçekleştirdi ve üniversiteye merhaba diyen genç meslektaş adaylarımıza mesleğimizi ve Odamızı tanıtıcı broşürler hazırlanmasını ve dağıtımım organize etti. Ayrıca tarihinde YTÜ'de ve tarihinde İTÜ JFK'mn düzenlediği tanışma çaylarında aramıza yeni katılan öğrenci arkadaşlarımıza sıcak bir "Hoşgeldin" denildi. Öğrenci Komisyonumuz yeni katılanlarla birlikte günden güne genişleyerek başta Genç Haritacılar Günleri olmak üzere pek çok etkinliğe önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu kapsamda 9-10 Ekim 2000 tarihlerinde YTÜ'de ve Ekim'de İTÜ'de seminerler verilmiş ve ayrıca Ekim tarihinde Şubemiz mekanında aynı konuda ücretsiz bir kurs düzenlenmiştir Sicil numaralı üyemiz Sn. Özgür Karataş 1 Kasım 2000 tarihinden bu yana Şube Müdürümüz olarak görev yapmaktadır. Sevgili Özgür Karataş'a aramıza hoşgeldiniz diyor, üzerine aldığı bu son derece önemli görevde başarılar diliyoruz. Şubemiz adına bir temsilci, Bulgaristan Bilimsel ve Teknik Birlikleri Federasyonu FNTS temsilcileri ile TMMOB Yönetim Kurulu temsilcilerinin biraraya geldikleri ve tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılmıştır. Bulgaristan Mühendislik Örgütü ile ileriye dönük olarak gerçekleştirilebilecek projelerin belirlendiği bu toplantı ile komşu iki ülkede çalışan mühendislerin durumu değerlendirilmiştir. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından 2001 Yılı Bütçesinde kamu çalışanlarına verilen insanlık onuruna aykın ücret artışlarına karsı haklı tepkilerimizi dile getiren basın açıklaması tarihinde İstanbul' da üç ayrı yerde gerçekleştirildi. Şubemizin düzenleyiciliğinde, Leica Sistem A.Ş., Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin katkılarıyla "Dijital Fotogrametri" konulu üç ayrı etkinlik düzenlenmiştir. İstanbul Meslek Odaları Kurulu (IMOK) tarafından su havzalarında yaratılan yerleşim ve içme sularında yaşanan kirliliğe karşı ortak çalış- 68

9 HKiviO Bülteni Şubat 2001 malanmızı içeren basın açıklaması tarihinde Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde yapıldı. 1. Coğrafi Bilgi sistemi (Giriş ve uygulama Alanları), Dursun Zafer Seker, 23 Kasım 2000, Saat Bir Coğrafi Bilgi sistemi Projesi Başlangı cı, Esenyurt Belediyesi, 30 Kasım 2000 Saat İstanbul'da bulunan TMMOB bileşeni Odalar, İl Koordinasyon Kurulu 'nda alınan karar doğrultusunda Ekim 2000 tarihleri arasındaki Mühendislik Mimarlık Haftası'nda bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, 14 Ekim 2000 Cumartesi günü İstiklal Caddesi'nde Odalar adına standlar açılarak halka Odaları tanıtan bir kitapçık dağıtıldı. Bunun yanında hafta boyunca mühendislik-mimarlık disiplinlerinin tanıtımı amacıyla pek çok lisede üyelerimizin de katıldığı söyleşiler yapıldı. Ayrıca 15 Ekim 2000 Pazar günü, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde "Teknik Elemanların Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı bir panel ve son olarak da 21 Ekim 2000 Cumartesi günü bir basın toplantısı düzenlendi. Bilgi Sistemleri Komisyonu (BSK) tarafından başlatılan seminerler başarı ile gerçekleştirilmiştir. Seminerlere ilişkin program aşağıdadır. Bu 3. GPS Konum Verisinin Coğrafi Sistemle rindeki Önemi, Rahmi Nurhan Çelik, 14 Aralık 2000 Saat GPS Ölçmelerinin Deprem Öncesi ve Sonrası Değerlendirilmesi, Deprem bilgi sistemi ile ilişkisi, Haluk Özener, 21 Ara lık 2000, Saat Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Siste mi, Şinasi Kaya, 4 Ocak 2001, Saat Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Görselleştirme, Necla Ulugtekin, 11 Ocak 2001, Saat Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Standardizasyon Çalışmaları ve Önemi, Resim Deniz, 18 Ocak 2001, Saat Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler, Ali Taşdelen, 25 Ocak 2001, Saat