Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında ŞİKÂYET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında ŞİKÂYET"

Transkript

1 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında ŞİKÂYET

2

3 Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı İCRA VE İFLÂS KANUNU UYGULAMASINDA ŞİKÂYET Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Bası Şikâyet Süresi Şikâyet Nedenleri Şikâyetin Nasıl Yapılacağı Dilekçe Örnekleri Şikâyet Sunucu Verilecek Kararlar İçtihatlar İcra Mahkemelerinin Yetkileri İcra Dairelerinin Denetimi Yepyeni İçtihatlar İcra ve İflâs Tutanakları Haczedilmezlik Şikâyeti Kıymet Takdirini Şikâyet Alacaklar Toplanmasına İlişkin Şikâyet İflâsta Şikâyet İhalenin Feshine İlişkin Şikâyet İhtiyati Hacizde Şikâyet Tebligatın Usulsüzlüğünü Şikâyet Konkordatoda Şikâyet İlâmlı Takiplerin Şikâyet Yolu ile Durdurulması Paylaştırmaya İlişkin Şikâyet Kambiyo Senetlerine Dayalı Takipte Şikâyet Sıra Cetvelini Şikâyet Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmada Şikayet Şikâyet Süreci Ankara 2011

4 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet Nazif KAÇAK Hukuk Kitapları Dizisi: 333 ISBN İkinci Baskı: Ocak Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam 756 Sayfa, 16x23,5 cm. 1. Haczedilemezlik Şikayeti 6. Şikayet Süresi 2. Kambiyo Senetlerinde Şikayet 7. İhtiyati Hacide Şikayet 3. Dilekçe Örnekleri 8. Sıra Cetvelini Şikayet 4. İcra ve İflas Tutanakları 9. İflasta Şikayet 5. Kıymet Takdirini Şikayet 10. Şikayet Usulü Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Değerli Hukukçu Doç. Dr. Çetin Arslan a

6

7 Birinci Basının Sunuşu Kendilerine geniş yetkiler verilmiş olan ve geniş anlamda yargı mercileri içinde yer alan icra ve iflâs memurlarının, bu yetkilerini kötüye kullanmasını önleyebilmek için bir denetime tâbi tutulması gereği tartışmasızdır. Bu amaçla icra ve iflâs dairelerinin işlemlerinin denetlenmesi için icra mahkemelerine yetki ve görevler verilmiştir. İcra ve iflâs daireleri idarî ve inzibati yönden denetlenmekte ise de, icra ve iflâs dairelerinin işlemleri yönünden şikâyet kurumu devreye girmektedir. Şikâyet kurumu sayesinde takip, hâkimin de denetimden geçerek onun da desteğiyle sağlıklı bir şekilde yürümektedir. Hukuk yargılamasında Yargıtay denetiminin karar düzeltme kurumuna benzer bir düzenlemedir şikâyet. Bütün takip yollarına da uygulanacak olan ve İcra ve İflâs Kanununun 16, 17, 18 ve 22. maddelerdeki genel düzenlemeler kitabın birinci bölümünde başvurudan, taraflara, şikâyet nedenlerinden şikâyetin itirazdan farklarına, harçtan kesin hüküm teşkil edip etmemesine, yargılama usulünden tebligata, şikâyet süresinden vekâlet ücretine, karardan başvuru yoluna kadar tüm detaylarıyla sistematik olarak anlatılmaya çalışılmış ve kitabın diğer bölümlerinde ise bazı takiplere özgü olan şikâyetler de Kambiyo Senetlerine Dayalı Takipte Kambiyo Hukuku Bakımından Şikâyet, Bir Malın Haczedilip Edilemeyeceğine İlişkin Şikâyet, Haciz Yapan Memurun Kıymet Takdirini Şikâyet, İhalenin Feshine İlişkin Şikâyet, Sıra Cetvelini Şikâyet, Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin Şikâyet, İflâslı Takipte Rehinli Malın Kıymetine ve Satışına İlişkin Muameleleri Şikâyet v.s gibi ayrı başlıklar altında incelenmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle kitap bir ilktir, yani şikâyet tüm yönleriyle ele alınmıştır. Diğer taraftan İcra ve İflâs Kanununda tarihli ve 4949 sayılı Kanunla getirilen değişikler başta icra mahkemelerine yargılama usulünün düzenlendiği 18. maddedeki değişikler olmak üzere irdelenmiştir. Yine ayrıca, tarihli ve 5092 sayılı Kanunla 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda yapılan değişikliler takip yollarına ilişkin özel şikâyet hükümleri anlatılırken değinilmiştir. Son olarak İcra ve İflâs Kanununun 88. maddesine "Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. şeklinde cümle ilâve eden tarihli ve 5219 sayılı değişiklik de vurgulanmış ve bu değişikliği bekleyen Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanmış olup, bu Tebliğ de Haczedilmezlik şikâyeti konusunun incelendiği bölümde yer almıştır. İcra mahkemelerinin temyizi kabil çoğu kararlarında uygulanan İcra ve İflâs Kanununun 363. maddesindeki temyiz edilebilirliğe ilişkin parasal sınır 4949 sayılı Kanunla ikimilyar liraya yükseltilmiş ve bunun yanında artık bu parasal sınırın her yıl yeniden değerleme oranında artacağı Ek 1. maddeyle hü-

8 8 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet küm altına alınmıştır. Bu konu incelenmiş ve hesaplama yöntemi gösterilmiş ve yılı için uygulanacak sınır buna ilişkin açıklamalarda gösterilmiştir. Temyizle ilgili belirtilmesi gereken bir başka husus, bilindiği gibi 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmek üzere ve istinaf kanun yoluna ilişkin düzenlemeleri içeren tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olmak üzere 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin tarihli ve 5236 sayılı Kanun değişikleri de inceleme konusu yapılmıştır. İcra mahkemelerinin niteliği, icra dairelerinin denetimi ve hâkimin reddi müesseseleri de ilgisi oranında irdelenmiştir. İçtihatlara içtihadın içeriğini anlatan başlıklar konulmuş ve böylece takip kolaylığı sağlanmaya çalışılmıştır. Konular takip kolaylığı açısından bir çok başlıklara bölünerek anlatılmaya çalışılmıştır. Konularla ilgili dilekçe ve işlem örnekleri ilgili yerlerde verilmiş ve ayrıca şikâyete ilişkin olarak ne tür kararlar verileceği ve kurulacak hükümler de gösterilmeye çalışılmıştır. Sunuşuma son verirken kitabı yayın hayatına kazandıran Seçkin Yayınevinin değerli yöneticileri Sayın Aytaç Seçkin ile Koray Seçkin ile özenli, özverili çalışarak sayfa düzenini yapan İlhan Eroğlu'na ve Sibel Yöndem e teşekkür ederim. Yararlı olması umuduyla. Saygılarımla. Nazif KAÇAK Kasım-2004; Küçükesat

9 İkinci Basının Sunuşu Kitabın birinci basısı tükenmiş durumda. Sunuşuma son verirken kitabı yayın hayatına kazandıran Seçkin Yayınevinin değerli yöneticileri Sayın Aytaç Seçkin ile Koray Seçkin ile özenli, özverili çalışarak sayfa düzenini yapan Seçkin Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim. 17/04/2008 tarihli ve 5754 sayılı yasanın 56. maddesi ile değişik Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93. maddesinin birinci fıkrası ile emekli maaşlarına ilişkin haczedilmezlik düzenlemeleri işlenmiş ve açıklamalar getirilmiştir. Yararlı olması dileğiyle. Sonsuz Saygılarımla. Nazif KAÇAK Ocak 2011; Küçükesat

10

11 İçindekiler Birinci Basının Sunuşu... 7 İkinci Basının Sunuşu... 9 Kısaltmalar Birinci Bölüm ŞİKÂYET, SÜRESİ, ŞİKÂYET NEDENLERİ, ŞİKÂYET ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER VE YARGILAMA USULLERİ I. ŞİKÂYET A. Yasal Düzenleme B. Genel Olarak Şikâyet C. Şikâyetin Hukukî Niteliği Şikâyetin Dava Olup Olmadığı Şikâyet Yoluna Gidebilmek İçin Başka Bir Başvuru İmkânının Olmaması Şikâyette Harç a. Harca Tâbiliği b. Davanın Açıldığı Tarih Şikâyetin Hukukî Niteliğine İlişkin İçtihatlar D. Şikâyet ile İtiraz İlişkisi Şikâyete ve İtiraza Konu Olabilecek Usulsüzlükler Şikâyet Takip Hukukunu İtiraz Maddî Hukuka İlişkindir İtiraz ile Şikâyet Arasında Başvuru Yeri Bakımından Farklılık İtiraz ile Şikâyet Arasında Başvuru Süresi Bakımından Fark İtiraz ile Şikâyet Arasında Başvuru Süresinin Başlangıcı Noktasından Farklılık Süresiz Şikâyet Yasada Düzenlenmiş Ancak Süresiz İtiraz Uygulamadan Doğmuştur İtiraz ve Şikâyetin Süresinin Kaçırıldığı Hâllerde Fark a. Açıklamalar b. Konuya İlişkin İçtihatlar Etki Bakımından Farklar Başvuracaklar (Tarafları) Bakımından Farklar Değerlendirecek Makam Bakımından Başvuranın Başvuru Yoluna İlişkin Nitelemesi Hâkimi Bağlamaz a. Açıklamalar b. Konuya İlişkin İçtihatlar Şikâyet veya İtiraz İlişkisine Dair Uygulamadan Örneklemeler Şikâyet ile İtirazın Farklarına İlişkin Tablo E. Şikâyet Nedenleri İşlemin Kanuna Aykırı Olması İşlemin Olaya Uygun Olmaması... 43

12 12 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet 3. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Bir Hakkın Sebepsiz Yere Sürüncemede Bırakılması F. Şikâyetin Tarafları Şikâyet Eden (Şikâyet Talebinde Bulunan) Şikâyet Olunan (Karşı Taraf) II. GENEL OLARAK ŞİKÂYETE İLİŞKİN İÇTİHATLAR III. ŞİKÂYETTE SÜRE A. Şikâyetin Süreye Tâbi Olduğu Hâller Genel Olarak Şikâyetin Öğrenildiği Tarihin Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar B. Süresiz Şikâyet Hâlleri Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi ya da Sebepsiz Sürüncemede Bırakılması Şikâyet Konusu İşlemin Kamu Düzenine Aykırı Olması Süresiz Şikâyete Tâbi Usulsüzlüklere İlişkin Yargıtay Kararlarından Uygulama Örnekleri Yedi Günlük Süreye Uyulması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararları Süresiz Şikâyet En Son Ne Zamana Kadar İleri Sürülebilir IV. ŞİKÂYETİN NEREYE VE NE SURETLE YAPILACAĞI A. Şikâyetin Nereye Yapılacağı Kural Olarak İcra Mahkemesine Yapılır Kanunda Başka Başvuru Yerinin Belirtildiği Hâller Yanlış Yere Başvurunun Sonuçları Amme Alacakları Nedeniyle (6183 sayılı Kanun uyarınca) Vergi Dairelerince Yapılan Takipte İcra Mahkemesi Görevli Değildir Sulh Hukuk Mahkemesince Paydaşlığın (Ortaklığın) Giderilmesi Kararının Uygulanışı ile İlgili Olarak Satış Memuru Sıfatıyla Görevlendirilen İcra Müdürünün İşlemlerine Karşı Şikâyet B. Şikâyetin Hangi İcra Mahkemesine Yapılacağı Genel Olarak Talimat Yazılan (İstinabe Olunan) İcra Dairesinin İşlemini Şikâyette Yetkili İcra Mahkemesi Yetkisiz İcra Mahkemesine Başvurmanın Sonucu C. Şikâyetin Nasıl Yapılacağı Başvuru Usulü Şikâyette Harç Alınması a. Harca Tâbiliği b. Şikâyet Başvurusunun Hangi Tarihte Yapılmış Sayılacağı ba. Sözlü Olarak Yapılan Başvurularda bb. Dilekçe ile Yapılan Başvurularda bba. Harca Tâbi Değil İse bbb. Harca Tâbi İse D. Şikâyet Dilekçesi Örnekleri E. Şikâyetin İncelenmesi Usulü Yasal Düzenleme Maddenin Üçüncü Fıkrasının 4949 Sayılı Kanundan Önceki Hâli Maddede 4949 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Gerekçesi... 77

13 İçindekiler Açıklamalar a Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemeler b. Duruşma Açılıp Açılmaması ba. Takdire Bırakılan Hâller bb. Yargıtay Uygulaması ile Duruşmalı İncelemenin Gerektiği Hâller bc. Şikâyetin Kanun Hükmü Gereği Duruşmalı İncelenmesi Gereken Durum c. İcra Dairesinden Açıklama İsteme d. Evrak Üzerinde İnceleme e. Şikâyetin İncelenme Süresi ea. Duruşmalı İncelemede eb. Evrak Üzerinden İncelemede f. Duruşmalı İşlerde Tarafların Gelmemesi g. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hükümleri h. Şikâyet Davasına Katılmak (Müdahale) Mümkün müdür? ı. Tanık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif F. Şikâyet Sonucu Verilecek Kararlar Yasal Düzenleme Açıklamalar a. Genel Olarak b. Süre Yönünden İnceleme ve Verilecek Karar c. Şikâyetin Reddi ca. Şikâyetin Usulden Reddi cb. Şikâyetin Esastan Reddi d. Tarafların Nitelendirmesi ile Bağlı Olmama e. İcra Takibinin Durdurulması f. Talepten Fazlaya Hükmedememe g. İcra Mahkemesince Şikâyetin Kabulü Hâlinde Verilecek Kararlar ga. Şikâyet Konusu İşlemin Bozulması (İptal Edilmesi) gb. Şikâyet Konusu İşlemin Düzeltilmesi gc. Sebepsiz Yere Yapılmayan veya Sürüncemede Bırakılan İşlemin Yapılmasını Emretmek h. İcra Memuru İcra Mahkemesinin Şikâyet Üzerine Verdiği Karara Uymak Zorundadır ı. İcra Mahkemesinin Şikâyet Üzerine Verdiği Kararlar Sadece Şikâyetçiyi İçin Değil İlgili Herkes İçin Sonuç Doğurur i. Harç ia. İcra veya iflâs Dairelerinin Kusuru Yüzünden Yapılan İşlemlerin Düzeltilmesi veya İptali Hâlinde ib. Diğer Şikâyet Hâllerinde Harç j. Vekâlet Ücreti ja. İcra ve İflâs Dairelerinin Kusuru Yüzünden Yanlış Yapılmış Olan İşlemlerde jaa. Genel Olarak jab. Paraya İlişkin veya Parayla Ölçülebilen Uyuşmazlıklarda jac. Para ile Değerlendirilemeyen Uyuşmazlıklarda jb. Diğer İşlemlere İlişkin Şikâyetlerde jc. Evrak Üzerinde İnceleme ve Vekâlet Ücreti jca. Şikâyetin Kabulünde jcb. Şikâyetin Reddinde jd. Gereksiz Yere İcra Mahkemesine Başvurmada Vekâlet Ücreti jda. İcra Mahkemesine Başvuruda Bulunmaya Sebebiyet Olmama jdb. Gereksiz Yere İcra Mahkemesine Başvurma... 90

14 14 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet je. Şikâyette Vekâlet Ücretine İlişkin İçtihatlar G. Temyiz (Kanun Yolları) b. Açıklamalar c. Parasal Temyiz Sınırı d. Temyiz Süresi Temyiz İcra Mahkemesince Temyiz Talebinin Reddedilmesi a. Yasal Düzenleme b. Açıklamalar Yargıtay'ın Vereceği Kararlar Temyiz Konusuna İlişkin İçtihatlar H. İcra Mahkemesinin Kısıtlı Yetki (Dar Yetki) ile İnceleme Yapmasına İlişkin İçtihatlar I. İcra Mahkemesinin Şikâyet Üzerine Verdiği Karar Maddî Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmez Açıklamalar a. İcra Mahkemesinin Şikâyete İlişkin Kararları Maddî Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmez b. İcra Mahkemesinin Şikâyete İlişkin Kararlarının Maddî Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Ettiği Hâl ba. Aynı Takipte Tarafları Bağlaması bb. İcra Mahkemesi Kararının Başka Bir İcra Mahkemesi Kararına Karşı Kesin Hüküm Teşkil Etmesi c. İcra Mahkemesinin Maddî Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Eden Kararları Kesin Hükme İlişkin İçtihatlar İ. İcra Mahkemesinin Şikâyeti Neticelendiren Kararının İnfazı V. ŞİKÂYETTE YARGILAMAYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR İkinci Bölüm İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN DENETİMLERİ VE İCRA MAHKEMELERİ I. İCRA DAİRELERİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar II. İFLÂS DAİRELERİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar III. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar IV. İCRA MAHKEMELERİ A. Yasal Düzenleme B. Birinci Fıkranın Eski Hali

15 İçindekiler 15 C Sayılı Kanunun Birinci Fıkra Değişiklik Gerekçesi D. Açıklamalar E. İçtihatlar V. İCRA VE İFLÂS GÖREVLİLERİNİN KUSURLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU VE TAZMİNAT DAVASI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar VI. İCRA VE İFLÂS DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN ZİMMETİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar D. Zimmet Suçuna İlişkin Yargıtay Uygulamasını Gösteren İçtihatlar VII. ZARAR VE ZİYAN DAVASINDA ZAMANAŞIMI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar VIII. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN GÖZETİMİ VE DENETİMİ A. Yasal Düzenleme B. Birinci Fıkranın Birinci Cümlesinin Eski Hali C Sayılı Kanunun Birinci Fıkra Birinci Cümle Değişiklik Gerekçesi D. Açıklamalar IX. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN TEFTİŞİ A. Yasal Düzenleme Üçüncü Bölüm İCRA VE İFLÂS TUTANAKLARI I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Dördüncü Bölüm İCRA MEMUR, MÜDÜR VE HAKİMLERİNİN İŞ GÖRMEKTEN MEMNUİYETİ (YASAKLILIĞI) I. İCRA VE İFLAS GÖREVLİSİNİN İŞ GÖRMEKTEN YASAKLILIĞI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İcra ve İflâs Görevlisinin İş Görmekten Yasaklı Olduğuna İlişkin Şikâyet Dilekçesi Örneği

16 16 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet Beşinci Bölüm İCRA MAHKEMESİ HÂKİMİNİN REDDEDİLMESİ I. YASAL DÜZENLEME III. İÇTİHATLAR IV. HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞINA VE REDDİNE VE ÇEKİNMESİNE İLİŞKİN HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN HÜKÜMLERİ VE İLGİLİ İÇTİHATLAR A. Genel Açıklamalar B. içtihatlar Altıncı Bölüm ZABIT KATİPLERİNİ RET I. YASAL DÜZENLEME II. İÇTİHATLAR Yedinci Bölüm İCRA HÂKİMİ VE İCRA VE İFLÂS GÖREVLİLERİNE YASAK İŞLER I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR IV. ÇEKİLME NEDENİ OLAN HÂKİMİN DAVAYA BAKMASI YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNDEN BİRİNİ TEŞKİL EDER A. Açıklamalar B. Yasal Düzenleme Sekizinci Bölüm BİLİRKİŞİLERİN REDDİ I. YASAL DÜZENLEME II. BİLİRKİŞİLİĞE İLİŞKİN 5020 SAYILI KANUNLA HUMK VE CMUK'A YAPILAN İLÂVELER III. İÇTİHATLAR Dokuzuncu Bölüm PARA VE DEĞERLİ EŞYANIN TEVDİİ I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR

17 İçindekiler 17 Onuncu Bölüm İLÂMLI TAKİPLERİN ŞİKÂYET YOLU İLE DURDURULMASI I. AÇIKLAMALAR II. İÇTİHATLAR Onbirinci Bölüm KAMBİYO SENETLERİNDE ÖDEME EMRİNE ŞİKAYET I. GENEL OLARAK II. ŞİKÂYETİN ÇEŞİTLERİ A. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Yedi Gün Süreli Şikayet B. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Beş Gün Süreli Şikayet C. Süresiz Şikayet D. Şikayetlerin İleri Sürülmesi ve İncelenmesi E. İçtihatlar Onikinci Bölüm KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİPTE KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Onüçüncü Bölüm KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLÂS YOLUYLA TAKİPTE ŞİKÂYET I. İFLÂS YOLUYLA TAKİP A. Yasal Düzenleme II. AÇIKLAMALAR A. İçtihatlar II. ŞİKÂYET A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar III. İTİRAZ VE ŞİKÂYET OLUNMAMASI ÜZERİNE TAKİBİN KESİNLEŞMESİ VE İFLÂS DAVASI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar

18 18 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet C. İçtihatlar IV. ALACAKLININ BORÇLUNUN İTİRAZ VE ŞİKÂYETİNİN KALDIRILMASINI VE İFLÂSINA KARAR VERİLMESİNİ TİCARET MAHKEMESİNDEN İSTEMESİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. Kambiyo Senedine Dayanan İflâs Yoluyla Takipte İtiraz veya Şikayetin Kaldırılması ve İflas İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği D. İçtihatlar Ondördüncü Bölüm BİR MALIN HACZEDİLİP EDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET (HACZEDİLMEZLİK ŞİKÂYETİ) I. HACİZ A. Haciz Talep Etme Süresi Yasal Düzenleme İçtihatlar B. Hacze Başlama Süresi Yasal Düzenleme Sayılı Kanunun Gerekçesi Açıklamalar İçtihatlar C. Haczi Yapan Memurun Yetkisi Yasal Düzenleme İçtihatlar D. Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar Yasal Düzenleme Açıklamalar a. İcra ve İflâs Kanununa Göre Haczi Mümkün Olmayan Mal ve Haklar b. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyecek Mal ve Haklar İçtihatlar E. Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler Yasal Düzenleme Açıklamalar a. Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler b. İİK. m. 82 ve 83 te Yazılı Mal ve Hakların Haczolunabileceğine Dair Önceden Yapılan Anlaşmaların Geçersizliği Maaş ve Ücretlerin Kesilmesinde Usul a. Yasal Düzenleme b. Açıklamalar ba. Haczedilen Maaş ve Ücretlerden Para Tahsili bb. Maaş Haczine İlişkin Tezkere Örneği İçtihatlar

19 İçindekiler 19 F. Önceden Yapılan Anlaşmalar Yasal Düzenleme Açıklamalar İçtihatlar G. Yavrulu Hayvanların Haczi H. Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi Yasal Düzenleme Açıklamalar İçtihatlar I. Yetişmemiş Mahsullerin Haczi İ. Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi Yasal Düzenleme Sayılı Kanunun Gerekçesi Açıklamalar İçtihatlar J. Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri Yasal Düzenleme Açıklamalar K. Haczedilmezlik Şikâyeti Şikâyeti İnceleyecek Mahkeme Süre Kimler Şikâyetçi Olabilir a. Borçlunun Şikâyeti b. Alacaklının Şikâyette Bulunabileceği Hâl c. Borçlunun Aile Fertlerinin Şikâyette Bulunabileceği Hâl Dilekçe Örnekleri Şikâyet Nasıl Görülür? Temyiz Onbeşinci Bölüm HACİZ YAPAN MEMURUN KIYMET TAKDİRİNİ ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. KIYMET TAKDİRİNİ ŞİKÂYETE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ IV. İÇTİHATLAR Onaltıncı Bölüm HACİZLİ TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET I. MÜKELLEFİYETLER LİSTESİ A. Yasal Düzenleme

20 20 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet B. Maddenin 4949 Sayılı Kanunun 103'üncü Maddesiyle Yürürlükten Kaldırılan 2'nci Fıkrasının Son Cümlesi C Sayılı Kanunun Gerekçesi D. Açıklamalar E Sayılı Kanunun Geçici Madde 8 Gerekçesi F. İçtihatlar II. HACİZLİ TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNİ ŞİKÂYET A. Yasal Düzenleme B Sayılı Kanunun Gerekçesi C. Maddenin Birinci Cümlesinin 5092 Sayılı Kanundan Önceki Hâli D Sayılı Kanunun Değişiklik Gerekçesi E Sayılı Kanunun Geçici Madde 8 Gerekçesi F Sayılı Kanunun Maddeye Fıkralar Eklenmesine İlişkin Gerekçesi G. Açıklamalar Şikâyette Bulunabilecekler Talep Edilecek Şey Kıymet Takdirine İlişkin Süre Koşulu Görevli Mahkeme Yetkili Mahkeme Şikâyet Süresi Masraf ve Ücreti Şikâyetten İtibaren Yedi Gün İçinde Yatırma Koşulu Davacı (Şikâyetçi) Davalı Şikâyet Nedenleri Duruşma Açılıp Açılmayacağı Mahkeme Kararının Kesinliği F. Dilekçe Örneği Onyedinci Bölüm TAŞINIR TESLİMİNDE TAŞINIRIN BORÇLUNUN YEDİNDE (ELİNDE) BULUNMAMASI ÜZERİNE İLÂMDA TAŞINIRIN DEĞERİ BELLİ DEĞİLSE VEYA İHTİLÂFLI OLMASI HÂLİNDE DEĞER TAKDİRİNİ ŞİKÂYET I. TAŞINIRLARIN İLÂMLI İCRA SONUCU TESLİMİ A. Yasal Düzenleme B Sayılı Kanunun İbare Değişikliği ile İlgili Gerekçesi C. Maddedeki 1965 Yılı Değişikliği Gerekçesi D. Açıklamalar İcra Emri Taşınır Mal Borçlunun Elinde Değilse ve Taşınırın Değeri İlâmda Yazılı Değilse veya İhtilaflı İse a. Taşınır Borçlunun Elinde İse

21 İçindekiler 21 b. Taşınır Borçlunun Elinde Değilse ba. Taşınırın Değeri İlâmda Yazılı İse bb. Taşınırın Değeri İlâmda Yazılı Değil İse bc. Değerin İhtilâflı Olması Teslimi İstenen Eşyanın Üçüncü Şahsın Eline Geçmesi Değerin Belirlenmesi Usulü ve Şikâyet E. İçtihatlar Onsekizinci Bölüm HACİZLİ MALLARIN MUHAFAZASI I. TAŞINIRLAR HAKKINDA A. Yasal Düzenleme B. Değiştirilen Dördüncü ve Beşinci Fıkraların Eski Hali C Sayılı Kanunun Gerekçesi D. Dördüncü Fıkraya Tarihli ve 5219 Sayılı Kanunla Eklenen Cümlelere İlişkin Hükûmet Gerekçesi II. ALACAKLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA A. Yasal Düzenleme B. Üçüncü Fıkranın 4949 Sayılı Kanundan Önceki Hali C. Beşinci Fıkranın Son Cümlesinin 4949 Sayılı Kanundan Önceki Hâli D Sayılı Kanunun Değişiklik Gerekçesi E. Açıklamalar F. İçtihatlar III. DİĞER HAKLAR İÇİN IV. TAŞINMAZLAR HAKKINDA A. Yasal Düzenleme B Sayılı Kanunun Gerekçesi C. İçtihatlar D. Adres Gösterme Zorunluluğu Yasal Düzenleme Madde 148/a'nın Eklenmesine İlişkin 4949 Sayılı Kanun Gerekçesi V. HACİZLİ TAŞINMAZIN İŞLETİLMESİ VE İDARE A. Yasal Düzenleme B. Madde 92'nin Üçüncü Fıkrasının Eski Hâli C Sayılı Kanunun Değişiklik Gerekçesi VI. MAHSULLERİN TOPLANMASI, BORÇLUNUN HAKKI VII. İŞTİRAK HÂLİNDE TASARRUF EDİLEN MALLAR A. Yasal Düzenleme B. Madde Metninden Çıkarılan Birinci Fıkranın Üçüncü Cümlesi

22 22 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet C Sayılı Kanunun Gerekçesi D. İçtihatlar VIII. MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZASI MASRAFLARI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar Ondokuzuncu Bölüm İHALENİN FESHİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN SON FIKRA III SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ IV SAYILI KANUN FIKRA EKLEME GEREKÇESİ V. AÇIKLAMALAR A. İhalede Fesat B. Şikâyette Süre C. Sürenin Başlangıcı D. Feshi İsteyebilecekler E. İspat F. İhalenin Feshi Talebi Reddedildiğinde Para Cezası G. İhalenin Feshi Davaları Müracaata Bırakılamaz H. İhalenin Şikâyet Suretiyle Feshi Talebine İlişkin Dilekçe Örneği I. Yetkisiz veya Görevsiz Mahkemeye Başvurmada İzlenecek Usul İ. İhalenin Kesinleşmesi ve Tescil J. İçtihatlar Yirminci Bölüm HACİZLİ MALIN SATILIP PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI-ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AVUKATLIK ÜCRETİ İLE İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ III. SATIŞ BEDELİNİN SIRA LİSTESİNE ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ IV. VEKÂLET ÜCRETİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISI V. İÇTİHATLAR

23 İçindekiler 23 Yirmibirinci Bölüm SIRA CETVELİNİ ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. SIRA CETVELİ III. SIRA CETVELİNE YÖNELİK İTİRAZ A. İtiraz Suretiyle B. Sıra Cetvelinde Sıraya Yönelik Şikâyet C. Dilekçe Örnekleri IV. İÇTİHATLAR V. TEMİNAT KARŞILIĞI ÖDEME A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar Yirmiikinci Bölüm KREDİ KULLANAN TARAFIN HESAP ÖZETİNE VE BORCUN ÖDENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞE İLİŞKİN ŞİKÂYETİ I. YASAL DÜZENLEME II. MADDENİN ESKİ HÂLİ III. MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ IV. İÇTİHATLAR Yirmiüçüncü Bölüm TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜNE İLİŞKİN ŞİKÂYET I. İCRA VE İFLÂS İŞLERİNDE TEBLİGAT A. Yasal Düzenleme B. Tebligata İlişkin Genel Açıklamalar C. Tebligat İşlemlerindeki Usulsüzlüklerin İleri Sürülmesi D. Usulsüz Yapılan Tebligata İlişkin İçtihatlar Yirmidördüncü Bölüm İFLÂSLI TAKİPTE REHİNLİ MALIN KIYMETİNE VE SATIŞINA İLİŞKİN MUAMELELERİ ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNLA MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN GEREKÇE III. AÇIKLAMALAR IV. İÇTİHATLAR

24 24 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet Yirmibeşinci Bölüm İFLÂSTA İLK ALACAKLILAR TOPLANMASINDA TOPLANTIYA İLİŞKİN ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Yirmialtıncı Bölüm İFLÂSTA ALACAKLILAR TOPLANMASI KARARINI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR A. Şikâyet Hakkı Olanlar B. Şikâyet Süresi C. Şikâyetin İncelenmesi III. İÇTİHATLAR Yirmiyedinci Bölüm İFLÂS İDARESİ KARARLARINI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Yirmisekizinci Bölüm İFLÂSTA SIRA CETVELİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR A. Sıra Cetveli Nedir B. Sıra Cetveline İtiraz C. Sıra Cetveline Şikâyet Genel Olarak Sıra Cetveline Şikâyet Hakkı Olanlar Şikâyet Süresi a. Süresi b. Sürenin Ne Zaman Başlayacağı c. Sürenin Hukukî Niteliği

25 İçindekiler 25 d. Şikâyetin Nereye Yapılacağı e. Şikâyetin İncelenme Usulü f. Harç ve Vekâlet Ücreti g. Şikâyetin Kabulü Hâlinde Kurulacak Hüküm III. İÇTİHATLAR Yirmidokuzuncu Bölüm PAY CETVELİNİN İFLAS DAİRESİNE BIRAKILMASINDA ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR Otuzuncu Bölüm İFLÂSTA DAĞITMAYI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. MADDENİN TARİHLİ VE 4949 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLMEDEN ÖNCEKİ HÂLİ III SAYILI KANUNUN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ IV. AÇIKLAMALAR Otuzbirinci Bölüm REHİNLİ TAKİPTE PAYLAŞTIRMA VE ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Otuzikinci Bölüm İHTİYATÎ HACZİN İNFAZI İLE İLGİLİ ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNLA MADDEYE EKLENEN FIKRA GEREKÇESİ III. AÇIKLAMALAR A. Genel Olarak İhtiyati Haczin Uygulanması B. İhtiyatî Haczin İnfazı ile İlgili Şikâyet IV. İÇTİHATLAR

26 26 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet Otuzüçüncü Bölüm KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KONKORDATODA ALACAKLILAR KURULU KARARLARINI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ III SAYILI KANUNUN 309/a ve 309/l MADDESİ EKLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTEREK GEREKÇESİ IV. AÇIKLAMALAR A. Genel Olarak B. Alacaklılar Kuruluna İtiraz C. İtiraz Üzerine Alacaklılar Kurulunun Verdiği Karara Karşı Şikâyet Otuzdördüncü Bölüm KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAKİ KONKORDATODA PARALARIN PAYLAŞTIRILMASINDA PAY CETVELİNE KARŞI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ Otuzbeşinci Bölüm KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAKİ KONKORDATODA PARALARIN PAYLAŞTIRILMASINDA REHİN AÇIĞI VE ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ III SAYILI KANUNUN 309/a ve 309/l MADDESİ EKLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTEREK GEREKÇESİ IV. AÇIKLAMALAR

27 İçindekiler 27 Otuzaltıncı Bölüm ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MAHCUZUN TELEF VE ZİYANINDA TAZMİN EDİLECEK MİKTARIN BELİRLENMESİNDE BELİRLENEN MİKTARA YÖNELİK ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Yararlanılan Kaynaklar İçtihatlar Dizini Kavramlar Dizini

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi AMME ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL USULÜ Amme Alacaklarının Tahsilinde Görevli Mahkemeler Tahsil Dairesi

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL İCRA VE İFLAS KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 İCRA VE İFLAS KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 8 1. Bası -

Detaylı

Açıklamalı İçtihatlı Örneklerle Konut Yapı Kooperatifleri

Açıklamalı İçtihatlı Örneklerle Konut Yapı Kooperatifleri Açıklamalı İçtihatlı Örneklerle Konut Yapı Kooperatifleri Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı İçtihatlı Örneklerle KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ 03.06.2010 tarihli ve 5983 sayılı Kanun Değişiklikleri İle Gözden

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3009 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1962 İCRA İFLAS HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3009 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1962 İCRA İFLAS HUKUKU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3009 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1962 İCRA İFLAS HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ Prof.Dr. Oğuz ATALAY Prof.Dr. Muhammet ÖZEKES Editörler Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

İCRA-İFLAS HUKUKU D I S C I M U S ÖZGÜR DEMİRCİ. Müfettişlik. Uzmanlık. Denetmenlik. Banka Sınavları. Gelir Uzmanlığı TEK KİTAP. Vergi Müfettişliği

İCRA-İFLAS HUKUKU D I S C I M U S ÖZGÜR DEMİRCİ. Müfettişlik. Uzmanlık. Denetmenlik. Banka Sınavları. Gelir Uzmanlığı TEK KİTAP. Vergi Müfettişliği D I S C I M U S İCRA-İFLAS HUKUKU Konu Anlatımlı Örnekler Yorumlar Uyarılar Pratik Bilgiler Özgün Sorular ve Açıklamaları Çıkmış Sorular ve Açıklamaları KPSS ve kurum sınavları için özgün soru ve konu

Detaylı

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Güncellenmiş 2. Baskı Genel Olarak Kabahatler

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU HEDEFLER İÇİNDEKİLER MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU Medeni Usul Hukuku Yargı kavramı ve yargı kolları Hukuk yargılamasında mahkemeler teşkilatı Mahkemelerde çalışan kişiler Mahkemeye yardımcı

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

6352 SAYILI KANUNLA İCRA VE İFLÂS KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6352 SAYILI KANUNLA İCRA VE İFLÂS KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6352 SAYILI KANUNLA İCRA VE İFLÂS KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER Hüseyin DEMİR İzmir İcra ve İflas Müdürü Av. Erdem DEMİR 2012 1 6352 SAYILI KANUNLA İCRA VE İFLÂS KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Hasan Tahsin GÖKCAN Yargıtay Tetkik Hakimi HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ve TAZMİNAT HUKUKU Destekten Yoksunluk Tazminatı, Tedavi-Bakım ve Yol Giderleri, Zamanaşımı,

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli 07-10 KASIM 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli 07-10 KASIM 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI Denizli 07-10 KASIM 2013 Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : ÖZEL HUKUK / 1.GRUP : İCRA HUKUKU : AYHAN DOĞAN : HATİCE ÇAKIRBAY

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-34

SİRKÜLER RAPOR 2007-34 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI

İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI 1 İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan Zahid Emre YILDIRIM 2012 İstanbul 2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Giriş 1 İHTİYATİ HACİZ 2 1-Tanımı 2 2-İhtiyati Haczin Şartları

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri TÜRK BORÇLAR KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

TAHSĐLAT GENEL TEBLĐĞĐ SERĐ: A SIRA NO: 1

TAHSĐLAT GENEL TEBLĐĞĐ SERĐ: A SIRA NO: 1 30 Haziran 2007 Tarihli ve 26568 Sayılı Resmî Gazete Maliye Bakanlığından: TAHSĐLAT GENEL TEBLĐĞĐ SERĐ: A SIRA NO: 1 Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak görevi,

Detaylı

YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU`YLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU`YLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU`YLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Ejder YILMAZ Prof. Dr. Ejder YILMAZ YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU`yla GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın Yaşam Öyküsü

Detaylı

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V.

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V. GENELGE... 5 2011/53... 5 GENEL AÇIKLAMALAR... 5 BİRİNCİ KISIM... 6 Genel Esaslar... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Hükümler... 6 1. Borçlunun ölümü... 6 2. Tebliğ işlemleri...

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2013-2014 Tarife, 28 Aralık 2013 Tarihli ve 28865 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avukatlık Asgari

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER Prof. Dr. Baki KURU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflas Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem DURAK Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003

Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003 Kanun Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003 MADDE 1.- 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 286

Detaylı