Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında ŞİKÂYET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında ŞİKÂYET"

Transkript

1 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında ŞİKÂYET

2

3 Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı İCRA VE İFLÂS KANUNU UYGULAMASINDA ŞİKÂYET Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Bası Şikâyet Süresi Şikâyet Nedenleri Şikâyetin Nasıl Yapılacağı Dilekçe Örnekleri Şikâyet Sunucu Verilecek Kararlar İçtihatlar İcra Mahkemelerinin Yetkileri İcra Dairelerinin Denetimi Yepyeni İçtihatlar İcra ve İflâs Tutanakları Haczedilmezlik Şikâyeti Kıymet Takdirini Şikâyet Alacaklar Toplanmasına İlişkin Şikâyet İflâsta Şikâyet İhalenin Feshine İlişkin Şikâyet İhtiyati Hacizde Şikâyet Tebligatın Usulsüzlüğünü Şikâyet Konkordatoda Şikâyet İlâmlı Takiplerin Şikâyet Yolu ile Durdurulması Paylaştırmaya İlişkin Şikâyet Kambiyo Senetlerine Dayalı Takipte Şikâyet Sıra Cetvelini Şikâyet Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmada Şikayet Şikâyet Süreci Ankara 2011

4 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet Nazif KAÇAK Hukuk Kitapları Dizisi: 333 ISBN İkinci Baskı: Ocak Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam 756 Sayfa, 16x23,5 cm. 1. Haczedilemezlik Şikayeti 6. Şikayet Süresi 2. Kambiyo Senetlerinde Şikayet 7. İhtiyati Hacide Şikayet 3. Dilekçe Örnekleri 8. Sıra Cetvelini Şikayet 4. İcra ve İflas Tutanakları 9. İflasta Şikayet 5. Kıymet Takdirini Şikayet 10. Şikayet Usulü Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Değerli Hukukçu Doç. Dr. Çetin Arslan a

6

7 Birinci Basının Sunuşu Kendilerine geniş yetkiler verilmiş olan ve geniş anlamda yargı mercileri içinde yer alan icra ve iflâs memurlarının, bu yetkilerini kötüye kullanmasını önleyebilmek için bir denetime tâbi tutulması gereği tartışmasızdır. Bu amaçla icra ve iflâs dairelerinin işlemlerinin denetlenmesi için icra mahkemelerine yetki ve görevler verilmiştir. İcra ve iflâs daireleri idarî ve inzibati yönden denetlenmekte ise de, icra ve iflâs dairelerinin işlemleri yönünden şikâyet kurumu devreye girmektedir. Şikâyet kurumu sayesinde takip, hâkimin de denetimden geçerek onun da desteğiyle sağlıklı bir şekilde yürümektedir. Hukuk yargılamasında Yargıtay denetiminin karar düzeltme kurumuna benzer bir düzenlemedir şikâyet. Bütün takip yollarına da uygulanacak olan ve İcra ve İflâs Kanununun 16, 17, 18 ve 22. maddelerdeki genel düzenlemeler kitabın birinci bölümünde başvurudan, taraflara, şikâyet nedenlerinden şikâyetin itirazdan farklarına, harçtan kesin hüküm teşkil edip etmemesine, yargılama usulünden tebligata, şikâyet süresinden vekâlet ücretine, karardan başvuru yoluna kadar tüm detaylarıyla sistematik olarak anlatılmaya çalışılmış ve kitabın diğer bölümlerinde ise bazı takiplere özgü olan şikâyetler de Kambiyo Senetlerine Dayalı Takipte Kambiyo Hukuku Bakımından Şikâyet, Bir Malın Haczedilip Edilemeyeceğine İlişkin Şikâyet, Haciz Yapan Memurun Kıymet Takdirini Şikâyet, İhalenin Feshine İlişkin Şikâyet, Sıra Cetvelini Şikâyet, Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin Şikâyet, İflâslı Takipte Rehinli Malın Kıymetine ve Satışına İlişkin Muameleleri Şikâyet v.s gibi ayrı başlıklar altında incelenmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle kitap bir ilktir, yani şikâyet tüm yönleriyle ele alınmıştır. Diğer taraftan İcra ve İflâs Kanununda tarihli ve 4949 sayılı Kanunla getirilen değişikler başta icra mahkemelerine yargılama usulünün düzenlendiği 18. maddedeki değişikler olmak üzere irdelenmiştir. Yine ayrıca, tarihli ve 5092 sayılı Kanunla 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda yapılan değişikliler takip yollarına ilişkin özel şikâyet hükümleri anlatılırken değinilmiştir. Son olarak İcra ve İflâs Kanununun 88. maddesine "Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. şeklinde cümle ilâve eden tarihli ve 5219 sayılı değişiklik de vurgulanmış ve bu değişikliği bekleyen Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanmış olup, bu Tebliğ de Haczedilmezlik şikâyeti konusunun incelendiği bölümde yer almıştır. İcra mahkemelerinin temyizi kabil çoğu kararlarında uygulanan İcra ve İflâs Kanununun 363. maddesindeki temyiz edilebilirliğe ilişkin parasal sınır 4949 sayılı Kanunla ikimilyar liraya yükseltilmiş ve bunun yanında artık bu parasal sınırın her yıl yeniden değerleme oranında artacağı Ek 1. maddeyle hü-

8 8 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet küm altına alınmıştır. Bu konu incelenmiş ve hesaplama yöntemi gösterilmiş ve yılı için uygulanacak sınır buna ilişkin açıklamalarda gösterilmiştir. Temyizle ilgili belirtilmesi gereken bir başka husus, bilindiği gibi 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmek üzere ve istinaf kanun yoluna ilişkin düzenlemeleri içeren tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olmak üzere 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin tarihli ve 5236 sayılı Kanun değişikleri de inceleme konusu yapılmıştır. İcra mahkemelerinin niteliği, icra dairelerinin denetimi ve hâkimin reddi müesseseleri de ilgisi oranında irdelenmiştir. İçtihatlara içtihadın içeriğini anlatan başlıklar konulmuş ve böylece takip kolaylığı sağlanmaya çalışılmıştır. Konular takip kolaylığı açısından bir çok başlıklara bölünerek anlatılmaya çalışılmıştır. Konularla ilgili dilekçe ve işlem örnekleri ilgili yerlerde verilmiş ve ayrıca şikâyete ilişkin olarak ne tür kararlar verileceği ve kurulacak hükümler de gösterilmeye çalışılmıştır. Sunuşuma son verirken kitabı yayın hayatına kazandıran Seçkin Yayınevinin değerli yöneticileri Sayın Aytaç Seçkin ile Koray Seçkin ile özenli, özverili çalışarak sayfa düzenini yapan İlhan Eroğlu'na ve Sibel Yöndem e teşekkür ederim. Yararlı olması umuduyla. Saygılarımla. Nazif KAÇAK Kasım-2004; Küçükesat

9 İkinci Basının Sunuşu Kitabın birinci basısı tükenmiş durumda. Sunuşuma son verirken kitabı yayın hayatına kazandıran Seçkin Yayınevinin değerli yöneticileri Sayın Aytaç Seçkin ile Koray Seçkin ile özenli, özverili çalışarak sayfa düzenini yapan Seçkin Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim. 17/04/2008 tarihli ve 5754 sayılı yasanın 56. maddesi ile değişik Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93. maddesinin birinci fıkrası ile emekli maaşlarına ilişkin haczedilmezlik düzenlemeleri işlenmiş ve açıklamalar getirilmiştir. Yararlı olması dileğiyle. Sonsuz Saygılarımla. Nazif KAÇAK Ocak 2011; Küçükesat

10

11 İçindekiler Birinci Basının Sunuşu... 7 İkinci Basının Sunuşu... 9 Kısaltmalar Birinci Bölüm ŞİKÂYET, SÜRESİ, ŞİKÂYET NEDENLERİ, ŞİKÂYET ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER VE YARGILAMA USULLERİ I. ŞİKÂYET A. Yasal Düzenleme B. Genel Olarak Şikâyet C. Şikâyetin Hukukî Niteliği Şikâyetin Dava Olup Olmadığı Şikâyet Yoluna Gidebilmek İçin Başka Bir Başvuru İmkânının Olmaması Şikâyette Harç a. Harca Tâbiliği b. Davanın Açıldığı Tarih Şikâyetin Hukukî Niteliğine İlişkin İçtihatlar D. Şikâyet ile İtiraz İlişkisi Şikâyete ve İtiraza Konu Olabilecek Usulsüzlükler Şikâyet Takip Hukukunu İtiraz Maddî Hukuka İlişkindir İtiraz ile Şikâyet Arasında Başvuru Yeri Bakımından Farklılık İtiraz ile Şikâyet Arasında Başvuru Süresi Bakımından Fark İtiraz ile Şikâyet Arasında Başvuru Süresinin Başlangıcı Noktasından Farklılık Süresiz Şikâyet Yasada Düzenlenmiş Ancak Süresiz İtiraz Uygulamadan Doğmuştur İtiraz ve Şikâyetin Süresinin Kaçırıldığı Hâllerde Fark a. Açıklamalar b. Konuya İlişkin İçtihatlar Etki Bakımından Farklar Başvuracaklar (Tarafları) Bakımından Farklar Değerlendirecek Makam Bakımından Başvuranın Başvuru Yoluna İlişkin Nitelemesi Hâkimi Bağlamaz a. Açıklamalar b. Konuya İlişkin İçtihatlar Şikâyet veya İtiraz İlişkisine Dair Uygulamadan Örneklemeler Şikâyet ile İtirazın Farklarına İlişkin Tablo E. Şikâyet Nedenleri İşlemin Kanuna Aykırı Olması İşlemin Olaya Uygun Olmaması... 43

12 12 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet 3. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Bir Hakkın Sebepsiz Yere Sürüncemede Bırakılması F. Şikâyetin Tarafları Şikâyet Eden (Şikâyet Talebinde Bulunan) Şikâyet Olunan (Karşı Taraf) II. GENEL OLARAK ŞİKÂYETE İLİŞKİN İÇTİHATLAR III. ŞİKÂYETTE SÜRE A. Şikâyetin Süreye Tâbi Olduğu Hâller Genel Olarak Şikâyetin Öğrenildiği Tarihin Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar B. Süresiz Şikâyet Hâlleri Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi ya da Sebepsiz Sürüncemede Bırakılması Şikâyet Konusu İşlemin Kamu Düzenine Aykırı Olması Süresiz Şikâyete Tâbi Usulsüzlüklere İlişkin Yargıtay Kararlarından Uygulama Örnekleri Yedi Günlük Süreye Uyulması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararları Süresiz Şikâyet En Son Ne Zamana Kadar İleri Sürülebilir IV. ŞİKÂYETİN NEREYE VE NE SURETLE YAPILACAĞI A. Şikâyetin Nereye Yapılacağı Kural Olarak İcra Mahkemesine Yapılır Kanunda Başka Başvuru Yerinin Belirtildiği Hâller Yanlış Yere Başvurunun Sonuçları Amme Alacakları Nedeniyle (6183 sayılı Kanun uyarınca) Vergi Dairelerince Yapılan Takipte İcra Mahkemesi Görevli Değildir Sulh Hukuk Mahkemesince Paydaşlığın (Ortaklığın) Giderilmesi Kararının Uygulanışı ile İlgili Olarak Satış Memuru Sıfatıyla Görevlendirilen İcra Müdürünün İşlemlerine Karşı Şikâyet B. Şikâyetin Hangi İcra Mahkemesine Yapılacağı Genel Olarak Talimat Yazılan (İstinabe Olunan) İcra Dairesinin İşlemini Şikâyette Yetkili İcra Mahkemesi Yetkisiz İcra Mahkemesine Başvurmanın Sonucu C. Şikâyetin Nasıl Yapılacağı Başvuru Usulü Şikâyette Harç Alınması a. Harca Tâbiliği b. Şikâyet Başvurusunun Hangi Tarihte Yapılmış Sayılacağı ba. Sözlü Olarak Yapılan Başvurularda bb. Dilekçe ile Yapılan Başvurularda bba. Harca Tâbi Değil İse bbb. Harca Tâbi İse D. Şikâyet Dilekçesi Örnekleri E. Şikâyetin İncelenmesi Usulü Yasal Düzenleme Maddenin Üçüncü Fıkrasının 4949 Sayılı Kanundan Önceki Hâli Maddede 4949 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Gerekçesi... 77

13 İçindekiler Açıklamalar a Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemeler b. Duruşma Açılıp Açılmaması ba. Takdire Bırakılan Hâller bb. Yargıtay Uygulaması ile Duruşmalı İncelemenin Gerektiği Hâller bc. Şikâyetin Kanun Hükmü Gereği Duruşmalı İncelenmesi Gereken Durum c. İcra Dairesinden Açıklama İsteme d. Evrak Üzerinde İnceleme e. Şikâyetin İncelenme Süresi ea. Duruşmalı İncelemede eb. Evrak Üzerinden İncelemede f. Duruşmalı İşlerde Tarafların Gelmemesi g. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hükümleri h. Şikâyet Davasına Katılmak (Müdahale) Mümkün müdür? ı. Tanık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif F. Şikâyet Sonucu Verilecek Kararlar Yasal Düzenleme Açıklamalar a. Genel Olarak b. Süre Yönünden İnceleme ve Verilecek Karar c. Şikâyetin Reddi ca. Şikâyetin Usulden Reddi cb. Şikâyetin Esastan Reddi d. Tarafların Nitelendirmesi ile Bağlı Olmama e. İcra Takibinin Durdurulması f. Talepten Fazlaya Hükmedememe g. İcra Mahkemesince Şikâyetin Kabulü Hâlinde Verilecek Kararlar ga. Şikâyet Konusu İşlemin Bozulması (İptal Edilmesi) gb. Şikâyet Konusu İşlemin Düzeltilmesi gc. Sebepsiz Yere Yapılmayan veya Sürüncemede Bırakılan İşlemin Yapılmasını Emretmek h. İcra Memuru İcra Mahkemesinin Şikâyet Üzerine Verdiği Karara Uymak Zorundadır ı. İcra Mahkemesinin Şikâyet Üzerine Verdiği Kararlar Sadece Şikâyetçiyi İçin Değil İlgili Herkes İçin Sonuç Doğurur i. Harç ia. İcra veya iflâs Dairelerinin Kusuru Yüzünden Yapılan İşlemlerin Düzeltilmesi veya İptali Hâlinde ib. Diğer Şikâyet Hâllerinde Harç j. Vekâlet Ücreti ja. İcra ve İflâs Dairelerinin Kusuru Yüzünden Yanlış Yapılmış Olan İşlemlerde jaa. Genel Olarak jab. Paraya İlişkin veya Parayla Ölçülebilen Uyuşmazlıklarda jac. Para ile Değerlendirilemeyen Uyuşmazlıklarda jb. Diğer İşlemlere İlişkin Şikâyetlerde jc. Evrak Üzerinde İnceleme ve Vekâlet Ücreti jca. Şikâyetin Kabulünde jcb. Şikâyetin Reddinde jd. Gereksiz Yere İcra Mahkemesine Başvurmada Vekâlet Ücreti jda. İcra Mahkemesine Başvuruda Bulunmaya Sebebiyet Olmama jdb. Gereksiz Yere İcra Mahkemesine Başvurma... 90

14 14 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet je. Şikâyette Vekâlet Ücretine İlişkin İçtihatlar G. Temyiz (Kanun Yolları) b. Açıklamalar c. Parasal Temyiz Sınırı d. Temyiz Süresi Temyiz İcra Mahkemesince Temyiz Talebinin Reddedilmesi a. Yasal Düzenleme b. Açıklamalar Yargıtay'ın Vereceği Kararlar Temyiz Konusuna İlişkin İçtihatlar H. İcra Mahkemesinin Kısıtlı Yetki (Dar Yetki) ile İnceleme Yapmasına İlişkin İçtihatlar I. İcra Mahkemesinin Şikâyet Üzerine Verdiği Karar Maddî Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmez Açıklamalar a. İcra Mahkemesinin Şikâyete İlişkin Kararları Maddî Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmez b. İcra Mahkemesinin Şikâyete İlişkin Kararlarının Maddî Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Ettiği Hâl ba. Aynı Takipte Tarafları Bağlaması bb. İcra Mahkemesi Kararının Başka Bir İcra Mahkemesi Kararına Karşı Kesin Hüküm Teşkil Etmesi c. İcra Mahkemesinin Maddî Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Eden Kararları Kesin Hükme İlişkin İçtihatlar İ. İcra Mahkemesinin Şikâyeti Neticelendiren Kararının İnfazı V. ŞİKÂYETTE YARGILAMAYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR İkinci Bölüm İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN DENETİMLERİ VE İCRA MAHKEMELERİ I. İCRA DAİRELERİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar II. İFLÂS DAİRELERİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar III. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar IV. İCRA MAHKEMELERİ A. Yasal Düzenleme B. Birinci Fıkranın Eski Hali

15 İçindekiler 15 C Sayılı Kanunun Birinci Fıkra Değişiklik Gerekçesi D. Açıklamalar E. İçtihatlar V. İCRA VE İFLÂS GÖREVLİLERİNİN KUSURLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU VE TAZMİNAT DAVASI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar VI. İCRA VE İFLÂS DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN ZİMMETİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar D. Zimmet Suçuna İlişkin Yargıtay Uygulamasını Gösteren İçtihatlar VII. ZARAR VE ZİYAN DAVASINDA ZAMANAŞIMI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar VIII. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN GÖZETİMİ VE DENETİMİ A. Yasal Düzenleme B. Birinci Fıkranın Birinci Cümlesinin Eski Hali C Sayılı Kanunun Birinci Fıkra Birinci Cümle Değişiklik Gerekçesi D. Açıklamalar IX. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN TEFTİŞİ A. Yasal Düzenleme Üçüncü Bölüm İCRA VE İFLÂS TUTANAKLARI I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Dördüncü Bölüm İCRA MEMUR, MÜDÜR VE HAKİMLERİNİN İŞ GÖRMEKTEN MEMNUİYETİ (YASAKLILIĞI) I. İCRA VE İFLAS GÖREVLİSİNİN İŞ GÖRMEKTEN YASAKLILIĞI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İcra ve İflâs Görevlisinin İş Görmekten Yasaklı Olduğuna İlişkin Şikâyet Dilekçesi Örneği

16 16 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet Beşinci Bölüm İCRA MAHKEMESİ HÂKİMİNİN REDDEDİLMESİ I. YASAL DÜZENLEME III. İÇTİHATLAR IV. HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞINA VE REDDİNE VE ÇEKİNMESİNE İLİŞKİN HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN HÜKÜMLERİ VE İLGİLİ İÇTİHATLAR A. Genel Açıklamalar B. içtihatlar Altıncı Bölüm ZABIT KATİPLERİNİ RET I. YASAL DÜZENLEME II. İÇTİHATLAR Yedinci Bölüm İCRA HÂKİMİ VE İCRA VE İFLÂS GÖREVLİLERİNE YASAK İŞLER I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR IV. ÇEKİLME NEDENİ OLAN HÂKİMİN DAVAYA BAKMASI YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNDEN BİRİNİ TEŞKİL EDER A. Açıklamalar B. Yasal Düzenleme Sekizinci Bölüm BİLİRKİŞİLERİN REDDİ I. YASAL DÜZENLEME II. BİLİRKİŞİLİĞE İLİŞKİN 5020 SAYILI KANUNLA HUMK VE CMUK'A YAPILAN İLÂVELER III. İÇTİHATLAR Dokuzuncu Bölüm PARA VE DEĞERLİ EŞYANIN TEVDİİ I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR

17 İçindekiler 17 Onuncu Bölüm İLÂMLI TAKİPLERİN ŞİKÂYET YOLU İLE DURDURULMASI I. AÇIKLAMALAR II. İÇTİHATLAR Onbirinci Bölüm KAMBİYO SENETLERİNDE ÖDEME EMRİNE ŞİKAYET I. GENEL OLARAK II. ŞİKÂYETİN ÇEŞİTLERİ A. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Yedi Gün Süreli Şikayet B. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Beş Gün Süreli Şikayet C. Süresiz Şikayet D. Şikayetlerin İleri Sürülmesi ve İncelenmesi E. İçtihatlar Onikinci Bölüm KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİPTE KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Onüçüncü Bölüm KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLÂS YOLUYLA TAKİPTE ŞİKÂYET I. İFLÂS YOLUYLA TAKİP A. Yasal Düzenleme II. AÇIKLAMALAR A. İçtihatlar II. ŞİKÂYET A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar III. İTİRAZ VE ŞİKÂYET OLUNMAMASI ÜZERİNE TAKİBİN KESİNLEŞMESİ VE İFLÂS DAVASI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar

18 18 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet C. İçtihatlar IV. ALACAKLININ BORÇLUNUN İTİRAZ VE ŞİKÂYETİNİN KALDIRILMASINI VE İFLÂSINA KARAR VERİLMESİNİ TİCARET MAHKEMESİNDEN İSTEMESİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. Kambiyo Senedine Dayanan İflâs Yoluyla Takipte İtiraz veya Şikayetin Kaldırılması ve İflas İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği D. İçtihatlar Ondördüncü Bölüm BİR MALIN HACZEDİLİP EDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET (HACZEDİLMEZLİK ŞİKÂYETİ) I. HACİZ A. Haciz Talep Etme Süresi Yasal Düzenleme İçtihatlar B. Hacze Başlama Süresi Yasal Düzenleme Sayılı Kanunun Gerekçesi Açıklamalar İçtihatlar C. Haczi Yapan Memurun Yetkisi Yasal Düzenleme İçtihatlar D. Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar Yasal Düzenleme Açıklamalar a. İcra ve İflâs Kanununa Göre Haczi Mümkün Olmayan Mal ve Haklar b. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyecek Mal ve Haklar İçtihatlar E. Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler Yasal Düzenleme Açıklamalar a. Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler b. İİK. m. 82 ve 83 te Yazılı Mal ve Hakların Haczolunabileceğine Dair Önceden Yapılan Anlaşmaların Geçersizliği Maaş ve Ücretlerin Kesilmesinde Usul a. Yasal Düzenleme b. Açıklamalar ba. Haczedilen Maaş ve Ücretlerden Para Tahsili bb. Maaş Haczine İlişkin Tezkere Örneği İçtihatlar

19 İçindekiler 19 F. Önceden Yapılan Anlaşmalar Yasal Düzenleme Açıklamalar İçtihatlar G. Yavrulu Hayvanların Haczi H. Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi Yasal Düzenleme Açıklamalar İçtihatlar I. Yetişmemiş Mahsullerin Haczi İ. Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi Yasal Düzenleme Sayılı Kanunun Gerekçesi Açıklamalar İçtihatlar J. Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri Yasal Düzenleme Açıklamalar K. Haczedilmezlik Şikâyeti Şikâyeti İnceleyecek Mahkeme Süre Kimler Şikâyetçi Olabilir a. Borçlunun Şikâyeti b. Alacaklının Şikâyette Bulunabileceği Hâl c. Borçlunun Aile Fertlerinin Şikâyette Bulunabileceği Hâl Dilekçe Örnekleri Şikâyet Nasıl Görülür? Temyiz Onbeşinci Bölüm HACİZ YAPAN MEMURUN KIYMET TAKDİRİNİ ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. KIYMET TAKDİRİNİ ŞİKÂYETE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ IV. İÇTİHATLAR Onaltıncı Bölüm HACİZLİ TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET I. MÜKELLEFİYETLER LİSTESİ A. Yasal Düzenleme

20 20 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet B. Maddenin 4949 Sayılı Kanunun 103'üncü Maddesiyle Yürürlükten Kaldırılan 2'nci Fıkrasının Son Cümlesi C Sayılı Kanunun Gerekçesi D. Açıklamalar E Sayılı Kanunun Geçici Madde 8 Gerekçesi F. İçtihatlar II. HACİZLİ TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNİ ŞİKÂYET A. Yasal Düzenleme B Sayılı Kanunun Gerekçesi C. Maddenin Birinci Cümlesinin 5092 Sayılı Kanundan Önceki Hâli D Sayılı Kanunun Değişiklik Gerekçesi E Sayılı Kanunun Geçici Madde 8 Gerekçesi F Sayılı Kanunun Maddeye Fıkralar Eklenmesine İlişkin Gerekçesi G. Açıklamalar Şikâyette Bulunabilecekler Talep Edilecek Şey Kıymet Takdirine İlişkin Süre Koşulu Görevli Mahkeme Yetkili Mahkeme Şikâyet Süresi Masraf ve Ücreti Şikâyetten İtibaren Yedi Gün İçinde Yatırma Koşulu Davacı (Şikâyetçi) Davalı Şikâyet Nedenleri Duruşma Açılıp Açılmayacağı Mahkeme Kararının Kesinliği F. Dilekçe Örneği Onyedinci Bölüm TAŞINIR TESLİMİNDE TAŞINIRIN BORÇLUNUN YEDİNDE (ELİNDE) BULUNMAMASI ÜZERİNE İLÂMDA TAŞINIRIN DEĞERİ BELLİ DEĞİLSE VEYA İHTİLÂFLI OLMASI HÂLİNDE DEĞER TAKDİRİNİ ŞİKÂYET I. TAŞINIRLARIN İLÂMLI İCRA SONUCU TESLİMİ A. Yasal Düzenleme B Sayılı Kanunun İbare Değişikliği ile İlgili Gerekçesi C. Maddedeki 1965 Yılı Değişikliği Gerekçesi D. Açıklamalar İcra Emri Taşınır Mal Borçlunun Elinde Değilse ve Taşınırın Değeri İlâmda Yazılı Değilse veya İhtilaflı İse a. Taşınır Borçlunun Elinde İse

21 İçindekiler 21 b. Taşınır Borçlunun Elinde Değilse ba. Taşınırın Değeri İlâmda Yazılı İse bb. Taşınırın Değeri İlâmda Yazılı Değil İse bc. Değerin İhtilâflı Olması Teslimi İstenen Eşyanın Üçüncü Şahsın Eline Geçmesi Değerin Belirlenmesi Usulü ve Şikâyet E. İçtihatlar Onsekizinci Bölüm HACİZLİ MALLARIN MUHAFAZASI I. TAŞINIRLAR HAKKINDA A. Yasal Düzenleme B. Değiştirilen Dördüncü ve Beşinci Fıkraların Eski Hali C Sayılı Kanunun Gerekçesi D. Dördüncü Fıkraya Tarihli ve 5219 Sayılı Kanunla Eklenen Cümlelere İlişkin Hükûmet Gerekçesi II. ALACAKLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA A. Yasal Düzenleme B. Üçüncü Fıkranın 4949 Sayılı Kanundan Önceki Hali C. Beşinci Fıkranın Son Cümlesinin 4949 Sayılı Kanundan Önceki Hâli D Sayılı Kanunun Değişiklik Gerekçesi E. Açıklamalar F. İçtihatlar III. DİĞER HAKLAR İÇİN IV. TAŞINMAZLAR HAKKINDA A. Yasal Düzenleme B Sayılı Kanunun Gerekçesi C. İçtihatlar D. Adres Gösterme Zorunluluğu Yasal Düzenleme Madde 148/a'nın Eklenmesine İlişkin 4949 Sayılı Kanun Gerekçesi V. HACİZLİ TAŞINMAZIN İŞLETİLMESİ VE İDARE A. Yasal Düzenleme B. Madde 92'nin Üçüncü Fıkrasının Eski Hâli C Sayılı Kanunun Değişiklik Gerekçesi VI. MAHSULLERİN TOPLANMASI, BORÇLUNUN HAKKI VII. İŞTİRAK HÂLİNDE TASARRUF EDİLEN MALLAR A. Yasal Düzenleme B. Madde Metninden Çıkarılan Birinci Fıkranın Üçüncü Cümlesi

22 22 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet C Sayılı Kanunun Gerekçesi D. İçtihatlar VIII. MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZASI MASRAFLARI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar Ondokuzuncu Bölüm İHALENİN FESHİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN SON FIKRA III SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ IV SAYILI KANUN FIKRA EKLEME GEREKÇESİ V. AÇIKLAMALAR A. İhalede Fesat B. Şikâyette Süre C. Sürenin Başlangıcı D. Feshi İsteyebilecekler E. İspat F. İhalenin Feshi Talebi Reddedildiğinde Para Cezası G. İhalenin Feshi Davaları Müracaata Bırakılamaz H. İhalenin Şikâyet Suretiyle Feshi Talebine İlişkin Dilekçe Örneği I. Yetkisiz veya Görevsiz Mahkemeye Başvurmada İzlenecek Usul İ. İhalenin Kesinleşmesi ve Tescil J. İçtihatlar Yirminci Bölüm HACİZLİ MALIN SATILIP PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI-ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AVUKATLIK ÜCRETİ İLE İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ III. SATIŞ BEDELİNİN SIRA LİSTESİNE ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ IV. VEKÂLET ÜCRETİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISI V. İÇTİHATLAR

23 İçindekiler 23 Yirmibirinci Bölüm SIRA CETVELİNİ ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. SIRA CETVELİ III. SIRA CETVELİNE YÖNELİK İTİRAZ A. İtiraz Suretiyle B. Sıra Cetvelinde Sıraya Yönelik Şikâyet C. Dilekçe Örnekleri IV. İÇTİHATLAR V. TEMİNAT KARŞILIĞI ÖDEME A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar Yirmiikinci Bölüm KREDİ KULLANAN TARAFIN HESAP ÖZETİNE VE BORCUN ÖDENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞE İLİŞKİN ŞİKÂYETİ I. YASAL DÜZENLEME II. MADDENİN ESKİ HÂLİ III. MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ IV. İÇTİHATLAR Yirmiüçüncü Bölüm TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜNE İLİŞKİN ŞİKÂYET I. İCRA VE İFLÂS İŞLERİNDE TEBLİGAT A. Yasal Düzenleme B. Tebligata İlişkin Genel Açıklamalar C. Tebligat İşlemlerindeki Usulsüzlüklerin İleri Sürülmesi D. Usulsüz Yapılan Tebligata İlişkin İçtihatlar Yirmidördüncü Bölüm İFLÂSLI TAKİPTE REHİNLİ MALIN KIYMETİNE VE SATIŞINA İLİŞKİN MUAMELELERİ ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNLA MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN GEREKÇE III. AÇIKLAMALAR IV. İÇTİHATLAR

24 24 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet Yirmibeşinci Bölüm İFLÂSTA İLK ALACAKLILAR TOPLANMASINDA TOPLANTIYA İLİŞKİN ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Yirmialtıncı Bölüm İFLÂSTA ALACAKLILAR TOPLANMASI KARARINI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR A. Şikâyet Hakkı Olanlar B. Şikâyet Süresi C. Şikâyetin İncelenmesi III. İÇTİHATLAR Yirmiyedinci Bölüm İFLÂS İDARESİ KARARLARINI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Yirmisekizinci Bölüm İFLÂSTA SIRA CETVELİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR A. Sıra Cetveli Nedir B. Sıra Cetveline İtiraz C. Sıra Cetveline Şikâyet Genel Olarak Sıra Cetveline Şikâyet Hakkı Olanlar Şikâyet Süresi a. Süresi b. Sürenin Ne Zaman Başlayacağı c. Sürenin Hukukî Niteliği

25 İçindekiler 25 d. Şikâyetin Nereye Yapılacağı e. Şikâyetin İncelenme Usulü f. Harç ve Vekâlet Ücreti g. Şikâyetin Kabulü Hâlinde Kurulacak Hüküm III. İÇTİHATLAR Yirmidokuzuncu Bölüm PAY CETVELİNİN İFLAS DAİRESİNE BIRAKILMASINDA ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR Otuzuncu Bölüm İFLÂSTA DAĞITMAYI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. MADDENİN TARİHLİ VE 4949 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLMEDEN ÖNCEKİ HÂLİ III SAYILI KANUNUN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ IV. AÇIKLAMALAR Otuzbirinci Bölüm REHİNLİ TAKİPTE PAYLAŞTIRMA VE ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Otuzikinci Bölüm İHTİYATÎ HACZİN İNFAZI İLE İLGİLİ ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNLA MADDEYE EKLENEN FIKRA GEREKÇESİ III. AÇIKLAMALAR A. Genel Olarak İhtiyati Haczin Uygulanması B. İhtiyatî Haczin İnfazı ile İlgili Şikâyet IV. İÇTİHATLAR

26 26 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet Otuzüçüncü Bölüm KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KONKORDATODA ALACAKLILAR KURULU KARARLARINI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ III SAYILI KANUNUN 309/a ve 309/l MADDESİ EKLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTEREK GEREKÇESİ IV. AÇIKLAMALAR A. Genel Olarak B. Alacaklılar Kuruluna İtiraz C. İtiraz Üzerine Alacaklılar Kurulunun Verdiği Karara Karşı Şikâyet Otuzdördüncü Bölüm KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAKİ KONKORDATODA PARALARIN PAYLAŞTIRILMASINDA PAY CETVELİNE KARŞI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ Otuzbeşinci Bölüm KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAKİ KONKORDATODA PARALARIN PAYLAŞTIRILMASINDA REHİN AÇIĞI VE ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ III SAYILI KANUNUN 309/a ve 309/l MADDESİ EKLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTEREK GEREKÇESİ IV. AÇIKLAMALAR

27 İçindekiler 27 Otuzaltıncı Bölüm ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MAHCUZUN TELEF VE ZİYANINDA TAZMİN EDİLECEK MİKTARIN BELİRLENMESİNDE BELİRLENEN MİKTARA YÖNELİK ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Yararlanılan Kaynaklar İçtihatlar Dizini Kavramlar Dizini

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ Zikzak 3 satır ile yazılır. Örnek metinleri 3'er satırlara bölmedik, her metni bütün olarak yazdık. Bunu yapmamızın amacı odaklanarak yazmanızı sağlamaktır. Uygulama

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

2. Haczin aşağıdaki safhalarından hangisi alacaklının talebine gerek olmadan icra müdürü tarafından re sen yapılır?

2. Haczin aşağıdaki safhalarından hangisi alacaklının talebine gerek olmadan icra müdürü tarafından re sen yapılır? İCRA İFLAS KANUNUİLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR 1. İcra mahkemesi hakiminin reddi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ret talebinde bulunan kimse, dilekçesinde ret sebeplerini delilleri

Detaylı

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali Özkan GÜLTEKİN (Öğretide ve Uygulamada) KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu, 5941 Sayılı Çek Kanunu ve En Son Yargıtay Kararları Işığında Genişletilmiş

Detaylı

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti?

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Av. Mutlu Dinç YENİ BORÇLAR KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ? Ankara, 2011 Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Mutlu Dinç Hukuk Kitapları Dizisi: 1104 ISBN 978-975-02-1587-2

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK KONULARI; 1- Atama (MEB, Nakil, 657 Sayılı Yasa, Madde 76) a- Memur Atama aa- İl

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi AMME ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL USULÜ Amme Alacaklarının Tahsilinde Görevli Mahkemeler Tahsil Dairesi

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI SAKARYA 2. İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA DİNGİL GSM:0 507 463 78 02 Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı bir paradır. Yargı kararları

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2114 Hukuk Dizisi : 992 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-032 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli 07-10 KASIM 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli 07-10 KASIM 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI Denizli 07-10 KASIM 2013 Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : ÖZEL HUKUK / 1.GRUP : İCRA HUKUKU : AYHAN DOĞAN : HATİCE ÇAKIRBAY

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 13 Aralık 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26729 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri Özeti : Ortağı olduğu asıl borçlu limited şirkete tebliğ

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma Mirastan Mal Kaçırma Avukat Erhan GÜNAY Yargıtay Kararları Eşliğinde Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı TAPU KAYDININ İPTAL, TESCİL DAVALARI MİRASTAN MAL KAÇIRMA (TAPULU TAŞINMAZLARDA MURİS MUVAZAASI)

Detaylı

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr.

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr. ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ Dr. Adnan DEYNEKLĐ * I- ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐM HAKKINDA GENEL BĐLGĐ

Detaylı

Mustafa Lütfi Tombaloğlu *

Mustafa Lütfi Tombaloğlu * Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Açısından Haczedilemezlik ve İcra İflas Kanunu 173/3 ve 4 ile 68/a-Son Maddelerine İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ makaleler Kemal AKINBİNGÖL İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ Kemal AKINBİNGÖL* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 I.KİTAP İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER 1. İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA - İFLASIN KONUSU -Ferdi

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 05 Şubat 2007 SİRKÜLER NO : 2007/11 KONU : 5479 Sayılı Kanunla Amme

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi KıYMET TAKDIRINE ITIRAZ İcra müdürlülüğünce haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satışına esas olmak üzere bir değer tespiti yapılır. Borçlu, haciz alacaklıları

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Aralık 2013 Cumartesi Sayı: 28865 GENEL HÜKÜMLER Konu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TEBLİĞ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

TEBLİĞ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER 28 Aralık 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28865 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: TEBLİĞ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009 ÖZÜ : Tebliğ memurunun; belediye tüzel kişiliğini "Belediye Başkanı"nın temsil edeceğini gözeterek, adli işlem niteliği taşıyan takip

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI Sirküler Rapor 24.09.2014/170-1 2014 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI ÖZET : 440 Sıra No lu VUK Genel Tebliğinde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2014 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

/ SAYILI KANUN İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMALARINA YÖNELİK DAVA VE İCRA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ 2014/30 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI

/ SAYILI KANUN İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMALARINA YÖNELİK DAVA VE İCRA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ 2014/30 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI 18.11.2014/6-1 6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMALARINA YÖNELİK DAVA VE İCRA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ 2014/30 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı