ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Hazırlık programı ile yabancı dil öğretiminde uygulanacak eğitim ve sınav esaslarını düzenlemektir. (2) Hazırlık programının amacı; öğretim dili Türkçe veya kısmen/tamamen İngilizce olan programlarda öğrenim görecek Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin sözlü ve yazılı İngilizce iletişim yetkinliklerini, derslerini takip edebilecek ve alanlarında araştırma yapabilecek düzeye getirmektir. Kapsam MADDE 2- Bu yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Hazırlık programı ile yabancı dil öğretiminde uygulanacak eğitim ve sınav esaslarını kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununun 14 üncü, 20 nci, 21 inci, ve 49 uncu maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen: a) ADÜ: Adnan Menderes Üniversitesini, b) Beklemeli öğrenci: Bir yıllık zorunlu hazırlık sınıfı eğitimini başarısız olarak tamamlamış ve ikinci yıl derslere giremeden sadece yeterlik sınavlarına girme hakkı olan öğrenciyi, c) Hazırlık sınıfı: YDYO tarafından yürütülen İngilizce hazırlık sınıfını, d) Hazırlık programı: YDYO tarafından yürütülen İngilizce hazırlık sınıfı eğitim programını, e) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için veya hazırlık sınıfında başarı seviyesini belirlemeye yönelik İngilizce Yeterlik Sınavını, f) Yabancı dil muafiyet sınavı: Zorunlu hazırlık programı olmayan programlara kayıtlı öğrencilerin Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olmak için Güz dönemi başında girdikleri sınavı, g) Kur: Güz veya Bahar yarıyılları içinde yer alan 8 haftalık eğitim dönemini, h) YDYO: Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu, i) Zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Hazırlık sınıfı eğitimi MADDE 5 - (1) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan Türkçe programlar ile öğretim programı tamamen veya hangi oranda olursa olsun kısmen İngilizce olan programlarda, hazırlık sınıfı eğitimi zorunludur. (2) Öğrencilere, talep etmeleri ve YDYO Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde, hazırlık sınıfı eğitimini kendi imkanlarıyla yurt içi veya yurt dışı bir kurumda veya kendi kendine öğrenme kapsamında yapmalarına izin verilebilir. Bu süre, hazırlık eğitimi süresinden sayılır. İzinli öğrenciler, hazırlık programına başladıklarında geçerli olan başarı kriterlerine tabidirler. (3) Hazırlık sınıfı, kayıt olunan öğretim programı farkı gözetilmeksizin, önlisans ve lisans programları öğrencileri için ayrı ayrı düzenlenir. (4) Hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencinin mezuniyeti için gerekli kredi hesabında sayılmaz. Hazırlık sınıfı başarı notu, öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalaması hesabında dikkate alınmaz. (5) Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimi süresi, kayıtlı olduğu eğitim programı süresine dahil değildir. 1

2 (6) Hazırlık sınıfında dersler öğrenciye etkin okuma, dinleme, konuşma ve yazma (reading, listening, speaking, writing) becerileri kazandırma odaklı olarak yapılır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi MADDE 6 - (1) Zorunlu hazırlık sınıfı olmayan programlara kayıtlı öğrenciler için hazırlık eğitimi talebe bağlıdır ve bu talepler YDYO Yönetim Kurulu tarafından mevcut kapasite gözönüne alınarak karara bağlanır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı olan programların öğrencilerine öncelik tanınır. (2) Zorunlu hazırlık sınıfı olmayan programlara ilk defa kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrenciler, kayıt formunda hazırlık sınıfına yerleştirilmek istediklerini beyan eder ve YDYO tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavına girer. Bu öğrenciler yeterli kapasite olması durumunda hazırlık sınıfına yerleştirilirler. İlk yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, takip eden yıl hazırlık sınıfı derslerine katılamazlar. (3) Bir yıllık hazırlık sınıfı sonunda başarılı olan öğrencilere, talep ettikleri takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından başarı belgesi verilir. (4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler mezun oluncaya kadar zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almak ve başarmak zorundadırlar. Öğretim süresi ve dönemleri MADDE 7 - (1) Hazırlık sınıfında akademik yıl, en az 16 şar haftalık iki dönemden oluşur. Haftalık ders saati 20 saatten az olamaz. (2) Hazırlık sınıfı eğitimi, her dönem 8 er haftalık iki kur halinde yapılabilir. Bu durumda kurlar arasında eğitime ara verilmez. (3) Kur sonunda başarılı öğrenciler bir üst kura devam ederken, başarısız öğrenciler bulundukları kuru tekrar eder. (4) YDYO Yönetim Kurulu tarafından aksi belirlenmedikçe, Güz dönemi başında ve Güz-Bahar dönemlerinin 16. haftalarında İYS yapılır. (5) Güz ve Bahar dönemleri arasında en az 2 en fazla 3 haftalık dönem arası verilir. (6) YDYO Yönetim Kurulu kararı ile hazırlık sınıfı yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun süresi sınavlar dahil 8 haftadır ve haftalık ders saati 20 saatten az olamaz. Yaz okulunda öğrenci olmayanlar, yaz okulu sonunda yapılan İYS ye katılamazlar. Hazırlık sınıfına başvuru MADDE 8 (1) Hazırlık sınıfları için başvuru takvimi ve koşulları eğitim yılı başında duyurulur ve başvurular online olarak yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muafiyet ve Hazırlık Sınıfı Eğitimi Hazırlık sınıfı muafiyet esasları MADDE 9 (1) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan Türkçe programlar ile öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan öğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirme veya yatay/dikey geçiş yoluyla ilk kez kaydolan öğrencilerden, aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerine getirenler İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılırlar ve kayıt yaptırmış oldukları programlarda eğitimlerine başlarlar. Bu koşullar: a) İYS de 100 tam puan üzerinden önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin en az 50 puan, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin en az 70 puan almış olmak, b) Ana dilin İngilizce olduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve öğretim dilinin İngilizce olduğu ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak, c) Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu tarafından İYS ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde İYS karşılığı asgari başarı puanını almış olmak (Puan eşdeğerlik tablosu bu yönergenin sonunda verilmiştir), 2

3 d) YDYO Yönetim Kurulu oluruyla, Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmak, (2) Yukarıda belirtilenlerden farklı bir gerekçeye dayalı olarak başvuran öğrencilerin hazırlık sınıfı muafiyet durumları YDYO Yönetim Kurulunca karara bağlanır. (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen koşullardan birini sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder. (4) Birinci ve ikinci fıkradaki koşullardan birini sağlayarak hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler aynı zamanda zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden de muaf sayılırlar ve öğrencilerin transkriptlerine bu derslerin her ikisi için de Muaf (M) notu işlenir. İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) MADDE 10 (1) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan Türkçe programlar ile öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan öğretim programlarına ilk defa kaydolan ve ellerinde hazırlık sınıfından muaf olmayı gerektirecek geçerli bir belgesi olmayan öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce İYS ye girerler. İYS ye girmeyenler, hazırlık sınıfı eğitimlerine başlangıç düzeyinden başlar. (2) İYS güz dönemi başında, güz dönemi sonunda ve bahar dönemi sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır. Hazırlık sınıfı yaz okulu açıldığı durumlarda, İYS sadece yaz okulu öğrencileri için yaz okulu sonunda da yapılır. Sınav sonuçları YDYO Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere iletilir ve ilan edilir. (3) İYS ye giren öğrenciler sınavdan aldıkları puana göre YDYO Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dil seviye gruplarına yerleştirilirler. Öğrencilerin yerleştirildikleri dil seviye grupları ve bu grupların puan aralıkları YDYO Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Mazeret sınavı MADDE 11 (1) İYS ye yada yabancı dil muafiyet sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. (2) Hazırlık sınıfındaki bir dersin ara sınavları için mazeret sınavı yapılıp yapılmayacağın ve hangi şartlarda yapılacağına hazırlık sınıfı danışman öğretim elemanı ve o dersin öğretim elemanı tarafından karar verilir ve mazeret sınavı o dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanıp yapılır. Devam zorunluluğu MADDE 12 (1) YDYO tarafından aksi belirtilmedikçe, derslerin %80 ine devam zorunludur. Hazırlık sınıfı derslerinde devam koşulları ve devamın ders başarı notuna etkisi, hazırlık sınıfı danışman öğretim elemanı tarafından dönem başında ilan edilir. (2) Herhangi bir İYS de asgari yeterlik puanını alan öğrencilerden devam zorunluluğu aranmaz. Hazırlık sınıfı başarı değerlendirmesi MADDE 13 (1) YDYO tarafından aksi belirtilmedikçe, önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin hazırlık programındaki kur veya dönem başarı notu aşağıdaki gibi belirlenir: Önlisans Ara sınavlar: %40 Kısa sınavlar: %30 Derse aktif katılım/devam: %15 Proje: %15 Lisans Ara sınavlar: %40 Kısa sınavlar: %30 Derse aktif katılım/devam: %10 Projeler: %20 (2) Hazırlık sınıfı derslerinde dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz. (3) Sekiz er haftalık kur programı uygulandığı durumlarda, YDYO Yönetim Kurulu tarafından aksi belirtilmedikçe, öğrencinin bir üst kura geçiş hakkı kazanabilmesi için kur notunun 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. (4) YDYO Yönetim Kurulu tarafından aksi belirlenip dönem başında ilan edilmedikçe, hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin Güz ve Bahar dönemleri sonunda yapılan İYS ye katılabilmeleri için, o döneme ait dönem başarı notu önlisans 3

4 öğrencileri için en az 40, lisans öğrencileri için en az 60 olmalıdır. Hazırlık sınıfından izinli veya beklemeli olan öğrencilerden, zamanında başvurmaları şartı ile, bu koşul aranmaz. Takip eden akademik yıl başında yapılan İYS ye, zamanında başvurmaları şartı ile, yıliçi başarı durumuna bakılmaksızın tüm öğrenciler katılabilirler. (5) İYS de 100 tam puan üzerinden önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerden en az 50 puan, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden en az 70 puan alanlar hazırlık programını başarıyla tamamlamış kabul edilirler. Hazırlık programını en az 70 puan ile başarmış önlisans öğrencileri, öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan Lisans programlarına geçiş yapmaları durumunda, hazırlık sınıfından muaf tutulurlar. (6) Hazırlık sınıfı başarı notu, İYS puanı ile hazırlık sınıfına devam etmekte olan ilk yıl hazırlık sınıfı öğrencileri için, avantaj sağlaması durumunda, yıliçi notları dikkate alınarak hesaplanır. (7) Güz ve Bahar dönemi sonu ile takip eden akademik yıl başında yapılan İYS de 100 tam puan üzerinden asgari başarı puanını alan öğrenciler hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış sayılır. (8) Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, Bahar dönemi sonunda, yıliçi not ortalamasının %60 ı ve Bahar dönemi sonu İYS puanının %40 ı alınarak hesaplanan ağırlıklı ortalamanın 100 tam puan üzerinden asgari yeterlik puanını almaları durumunda hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış sayılır. Başarılı öğrenciler MADDE 14 (1) Hazırlık sınıfını Güz döneminde başarı ile tamamlayan öğrenciler, isterlerse takip eden Bahar döneminde öğrencisi oldukları öğretim programına başlayabilirler. Bu durumda Bahar dönemi, azami eğitim süresinden sayılmaz. Bahar döneminde öğretim programlarına başlamayan öğrenciler izinli sayılırlar. (2) Hazırlık sınıfını Bahar döneminde başarı ile tamamlayan öğrenciler, öğrencisi oldukları öğretim programının Yaz okulunda ders alabilirler. Başarısız öğrenciler MADDE 15 (1) Tamamen İngilizce öğretim yapan programlara kayıtlı öğrencilerden hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamayan, İYS den yeterli puanı almayan, üniversite tarafından İYS ye eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli puan aldığını belgelemeyenler İngilizce yeterlik şartını sağlayıncaya kadar yerleştirildikleri öğretim programına başlayamazlar. (2) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan Türkçe programlar ile kısmen İngilizce öğretim yapan programlara kayıtlı öğrencilerden hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamayan, İYS den yeterli puanı almayan, üniversite tarafından İYS ye eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli puan aldığını belgelemeyenler yerleştirildikleri öğretim programına başlayabilirler. Ancak, istenen İngilizce yeterlik şartını sağlayıncaya kadar, yerleştirildikleri öğretim programındaki öğretim dili İngilizce olan dersleri alamazlar. (3) Tamamen veya kısmen İngilizce öğretim yapan programlara kayıt yaptıran öğrencinin; bir yıllık hazırlık eğitimi sonunda başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir. Beklemeli öğrenciler MADDE 16 (1) Hazırlık sınıfı yüz yüze eğitiminin süresi toplam 1 akademik yıldır. Bu yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, takip eden yıl hazırlık sınıfı derslerine katılamazlar. Ancak bu öğrenciler, beklemeli öğrenci statüsünde Güz ve Bahar dönemleri sonunda ve bir sonraki öğretim yılı başında yapılan İYS ye katılabilirler. (2) Beklemeli ögrenciler, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu tarafından İYS ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden İYS karşılığı asgari başarı puanını aldıklarını gösteren bir belgenin aslını YDYO Müdürlüğüne sunmaları halinde hazırlık sınıfından ve zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden başarılı ve muaf olmuş sayılırlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yabancı Dil Dersleri 4

5 Yabancı dil dersleri MADDE 17 (1) YDYO tarafından yürütülen ve öğretim programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. (2) YDYO Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinde devam ve başarı değerlendirme koşulları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönem başında ilan edilir. Dersin başarı notu tamamen dönem içi çalışmalardan gelebillir ve dönem sonu sınavı yapılmayabilir. Dönem sonu sınavı yapılmayan dersler için bütünleme sınavı da yapılmaz. (3) Yatay veya dikey geçiş yoluyla ADÜ ye gelen öğrencilerin zorunlu veya seçmeli yabancı dil derslerinin intibakları, gerekirse YDYO Müdürlüğünün görüşü alınarak, ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından ADÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları uyarınca yapılır. Zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri MADDE 18 - (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yazılı dersler kapsamındaki zorunlu yabancı dil derslerinin öğretimiyle ilgili esaslar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir. (2) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, Güz dönemi başında zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muafiyet için yabancı dil muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alan öğrenciler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden başarılı olmuş sayılırlar. (3) Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muafiyet için yabancı dil muafiyet sınavına girmeyen ya da bu sınavda başarısız olan öğrenciler, mezun oluncaya kadar zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almak ve başarmak zorundadırlar. (4) ADÜ tarafından geçerliliği kabul edilen ve aşağıdaki tabloda yer alan ulusal veya uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde yeterli puanı aldığını gösteren belgenin aslını YDYO Müdürlüğüne sunan veya hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler, öğretim programında yer alan zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden başarılı ve muaf olmuş sayılırlar. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 19 - (1) Bu yönergede bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümleri ile YDYO Yönetim Kurulu kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 20 (1) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 21 - (1) Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Geçici Madde MADDE 22 - (1) öğretim yılında hazırlık sınıfına devam edip başarısız olan öğrencilerin öğretim yılında da hazırlık sınıfına devam etme hakları saklıdır. Bu öğrenciler isterlerse bir dilekçe ile bu haklarından feragat ettiklerini belirterek devam şartı aranmadan ve derslere devam etmeden Güz dönemi sonu, Bahar dönemi sonu ve bir sonraki Güz dönemi başı İYS ye girebilirler. Bu öğrenciler, hazırlık sınıfına başladıklarında geçerli olan başarı kriterlerine tabidirler. Yürütme MADDE 23 - (1) Bu yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. 28/08/2013 tarih ve sayılı Senato Toplantısında alınan I sayılı karar ile kabul edilmiştir. 5

6 YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİK TABLOSU ADÜ YABANCI DİL YETERLİK SINAVI KPDS ÜDS YDS IBT Internet Based TOEFL CBT Computer Based TOEFL PBT Paper Based TOEFL IELTS * International English Language Testing System DELF diplôme d'études en langue française DALF Diplôme Approfondi de Langue Française ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung ZOP Zentrale Oberstufenprüfung , , , DELF A2 A2 A2 DELF B1 B1 B , ,00 DELF B2 B2 B , ,00 + DALF C1-C2 C1-C2 C1-C2 Bu eşdeğerlilik tablosunda listelenmeyen diğer sınavlar ve eşdeğerlilik bilgileri ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlikleri dokümanındadır. 6

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer alan diploma

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi ndeki Tıp Fakültesi hariç, bir fakülte, yüksekokul

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı