ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen yabancı dil eğitiminde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen yabancı dil eğitimine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1)Bu Yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49uncu maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen: a) Akademik takvim: Eğitim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi, b) Birim: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, c) Dönem: Bir dersin işlendiği süreye bağlı olarak bir veya birden fazla yarıyıl (güz ve/veya bahar yarıyılı) veya yaz okulu olabilen zaman dilimini, ç) Hazırlık programı: YDYO tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını, d) Hazırlık sınıfı: YDYO tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık sınıfını, e) İlgili kurul: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını, f) Kur: Öğrencilerin hazırlık sınıfında dersleri takip edecekleri yabancı dil seviyesini, g) Program: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen lisansüstü, lisans ve önlisans eğitim-öğretim programlarını, ğ) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü, h) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu, ı) Şube: Öğrencilerin hazırlık sınıfında dersleri takip edecekleri sınıfları, i) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini, j) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak için ve/veya hazırlık sınıfında başarı seviyesini belirlemeye yönelik olarak eğitim yılının başında, güz ve bahar yarıyılları sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavını, k) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı: Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendine göre verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet durumlarını belirlemeye yönelik olarak, Adnan Menderes Üniversitesi 5 ı Dersleri Koordinatörlüğü tarafından, güz yarıyılı başında yapılan sınavı, l) Yarıyıl: Dönem içi sınavları ve resmi tatiller dahil en az on altı hafta olarak tanımlanan güz veya bahar dönemini, m) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim dönemini, n) YDYO: Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu, o) Zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendine göre verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yabancı Dil Öğretimi Genel Esasları Yabancı dil öğretiminin amacı MADDE 5 (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime bilgisini geliştirmek, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmesini ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesini sağlamaktır. Öğretim elemanları MADDE 6 (1) Aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dille ders verebilirler: a) Öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması. b) Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 1

2 c) Son üç yılda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS), yüz tam puan üzerinden en az seksen puan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından (YDS) ye eşdeğerliğikabul edilen yabancı dil sınavlarında, son üç yılda yüz tam puan üzerinden eşdeğer puanı almış olması. Yabancı dil dersleri MADDE 7 (1) Zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. (2) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Üniversiteye gelen öğrencilerin zorunlu veya seçmeli yabancı dil derslerinin intibak, muafiyet ve eşdeğerlikle ilgili işlemleri, girmeye hak kazandıkları birimin Yönetim Kurulu tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları uyarınca yapılır. Zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri MADDE 8 - (1)2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı dersler kapsamındaki zorunlu yabancı dil derslerinin öğretimiyle ilgili esaslar, Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir. (2) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversitenin 5ı Dersleri Koordinatörlüğünün güz yarıyılı başında düzenleyeceği yabancı dil muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavdan yüz tam puan üzerinden en az elli puan alan öğrenciler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden başarılı olmuş sayılırlar. Bu sınava girmeyen ya da başarısız olan öğrenciler, mezun oluncaya kadar zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almak ve başarmak zorundadırlar. (3) Senato tarafından geçerliliği kabul edilen ve bu Yönergenin sonunda verilen tabloda yer alan, ulusal veya uluslararası sınavların birinden son üç yıl içinde yeterli puanı aldığını gösteren belgenin aslını veya hazırlık sınıfı başarı belgesinin aslını kayıtlı oldukları birim yönetimine sunan öğrenciler, öğretim programında yer alan zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden, ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından başarılı ve muaf olmuş sayılırlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hazırlık Programı Genel Esasları Hazırlık programının amacı MADDE 9- (1) Hazırlık programının amacı, hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerin girmeye hak kazandıkları programların öngördüğü yabancı dillerdeki (Almanca, Fransızca, İngilizce) dil bilgi ve becerilerini, sözlü ve yazılı iletişim yetkinliklerini derslerini takip edebilecek düzeye getirmektir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı MADDE 10- (1)Programında isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan birimlerin Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrencileri, kayıt formunda hazırlık sınıfına yerleştirilmek istediklerini beyan ederler ve YDYO tarafından düzenlenen yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Bu öğrenciler YDYO Yönetim Kurulu kararıyla isteğe bağlı hazırlık sınıfına yerleştirilirler. Aynı eğitim yılının sonunda başarılı ve başarısız öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimleri biter. Bu öğrenciler girmeye hak kazandıkları birimlerinde öğrenimlerine başlarlar. (2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, girmeye hak kazandıkları birimlerin bahar yarıyılı ders başlama tarihinden önceki on iş günü içerisinde talep etmeleri halinde YDYO Yönetim Kurulu kararıyla hazırlık sınıfı eğitimleri biter; bu öğrenciler ilgili birim yönetim kurulu kararıyla girmeye hak kazandıkları birimlerinde öğrenimlerine başlayabilirler. Zorunlu hazırlık sınıfı Madde 11- (1) Öğretim dili tamamen veya en az yüzde otuz oranında kısmen yabancı dil olan programlarda, hazırlık sınıfı eğitimi zorunludur. Bu programların öğrencileri hazırlık sınıfında başarılı olmadan girmeye hak kazandıkları birimlerinde öğrenimlerine başlayamazlar. Ortak hükümler Madde 12- (1) Hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencinin mezuniyeti için gerekli kredi hesabında sayılmaz. Hazırlık sınıfı başarı notu, öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) hesabında dikkate alınmaz. (2) Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimi süresi, kayıtlı olduğu eğitim programı süresine dahil değildir. (3) Hazırlık sınıfında dersler öğrenciye etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandırma odaklı olarak yapılır. (4) Tüm hazırlık sınıfları Üniversitenin merkez yerleşkesinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür. (5) Hazırlık programı sonunda başarılı olan öğrencilere, talep ettikleri takdirde YDYO Müdürlüğü tarafından başarı belgesi verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Başvuru, Muafiyet, Kayıt Hazırlık sınıfına başvuru MADDE 13 (1) Hazırlık sınıfları için başvuru takvimi ve koşulları eğitim yılı başında Üniversitenin akademik takvimi ile duyurulur ve başvurular internet üzerinden yapılır. 2

3 Muafiyet MADDE 14- (1) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara ÖSYM tarafından yerleştirme veya yatay/dikey geçiş yoluyla ilk kez kaydolan öğrencilerden, aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerine getirenler hazırlık sınıfından muaf sayılırlar ve girmeye hak kazandıkları programlarda öğrenimlerine başlarlar. Bu koşullar: a) YDYS nda önlisans programına kayıtlı öğrenciler için yüz tam puan üzerinden en az elli puan, lisans programına kayıtlı öğrenciler için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan ve lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler için kayıtlı oldukları Enstitü tarafından yüz tam puan üzerinden istenen asgari puanı almış olmak. b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamak. c) Senato tarafından geçerliliği kabul edilen ve bu yönergenin sonunda verilen tabloda yer alan, ulusal veya uluslararası sınavların birinden son üç yıl içinde YDYS karşılığı asgari başarı puanını almış olmak, ç) YDYO Yönetim Kurulu oluruyla, Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmak. (2) Öğrenciler YDYS nda başarılı olmaları hariç, hazırlık sınıfından muaf olmalarıyla ilgili talep dilekçelerini ve belgelerini, girmeye hak kazandıkları birimin yarıyıl ders başlama tarihinden önceki on iş günü içerisinde YDYO Müdürlüğüne teslim ederler. Bu öğrencilerin hazırlık sınıfı muafiyet durumları YDYO Yönetim Kurulunca karara bağlanır. (3) Yukarıda belirtilenlerden farklı bir gerekçeye dayalı olarak başvuran öğrencilerin hazırlık sınıfı muafiyet durumları YDYO Yönetim Kurulunca karara bağlanır. (4) Muafiyet koşullarından en az birini sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederler. (5) Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler aynı zamanda 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı dersler kapsamındaki zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden de muaf sayılırlar ve öğrencilerin transkriptlerine bu derslerin her ikisi için de Muaf (M) notu işlenir. Hazırlık sınıfına kayıt MADDE 15- (1) Hazırlık sınıfına kayıt eğitim yılının başında yıllık olarak yapılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Hazırlık Sınıfı Eğitimi Öğretim süresi ve dönemleri MADDE 16 - (1) Hazırlık sınıfı eğitimi, en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur ve yıllıktır. Hazırlık sınıfında bir haftada yirmi saatten az ders verilemez. (2) Hazırlık sınıfı eğitimi, kurları yeniden belirlemek amacıyla, her yarıyıl sekiz haftalık dönemler halinde de yapılabilir. Bu durumda dönemler arasında eğitime ara verilmez. (3) Güz ve bahar yarıyılları arasında en az iki en fazla üç haftalık dönem arası verilir. Şube oluşturma MADDE 17- (1) Her ne şekilde olursa olsun, Üniversiteye ilk kez kaydolan ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükümleri uyarınca hazırlık sınıfından muaf olamayan hazırlık sınıfı öğrencileri için, eğitim yılı başında ve güz yarıyılı sonunda yapılan YDYS ndan aldıkları puana göre, başlangıç, orta ve ileri düzey kur sistemine dayalı olarak şubeler oluşturulur. (2) Eğitim yılı başında yapılan YDYS na girmeyen öğrenciler en alt kura ait şubelere ve güz yarıyılı sonunda yapılan YDYS na girmeyen öğrenciler ise güz yarıyılında öğrenim gördükleri kura ait şubelere yerleştirilirler. (3) Güz ve bahar yarıyıllarının sekizinci haftalarında kurlar yeniden belirlenebilir ve bu durumda şubeler yeniden oluşturulur. (4) Bir üst kura geçmesi gereken öğrencilerin, talep etmeleri halinde, üst kura ait şubelere geçişi yapılmayabilir. (5)Şubeler, girmeye hak kazanılan program farkı gözetilmeksizin, önlisans, lisans ve lisansüstü programların öğrencileri için ayrı ayrı oluşturulabilir. (6) Her şubede aktif olarak en fazla yirmi beş öğrenci öğrenim görebilir. Devam zorunluluğu MADDE 18- (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğretim yılı boyunca okutulan derslerin yüzde seksenine devam etmeleri zorunludur. Hangi nedenle olursa olsun derslere bu oranda devam etmemiş olanlar, dönem sonu sınavına alınmazlar ve hazırlık sınıfında başarısız sayılırlar. Sınavlar ve değerlendirme MADDE 19- (1)Hazırlık sınıfında her yarıyılda en az iki ara sınav, iki adet kısa sınav, eğitim yılı sonunda da dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca, her yarıyılda öğrencilere en az bir proje çalışması yaptırılır. Sınav ve proje çalışmaları yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olarak yapılabilir. Bu sınav ve çalışmaların hazırlık sınıfı başarı notuna etki oranları YDYO tarafından eğitim yılı başında dağıtılacak YDYO Öğrenci El Kitapçığında öğrencilere ilan edilir. (2) Eğitim yılı başında, güz ve bahar yarıyılları sonunda yabancı dil yeterlik sınavı (YDYS) yapılır. Hazırlık sınıfına kayıtlı tüm öğrencilerin katılabileceği bu sınavdan önlisans programına kayıtlı öğrencilerden yüz tam puan üzerinden en az elli puan, lisans programına kayıtlı öğrencilerden yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan ve lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerden kayıtlı oldukları Enstitü tarafından yüz tam puan üzerinden istenen asgari puanı alanlar başarılı sayılırlar. 3

4 (3) Hazırlık sınıfı süresince yapılacak, kısa sınavlar hariç, sınav ve çalışmalar yapılacakları tarihten en az on beş gün önce YDYO tarafından öğrencilere ilan edilir. (4) Yabancı dil yeterlik sınav tarihleri Üniversitenin akademik takviminde yer alır. (5) Hazırlık sınıfında bütünleme sınavı yapılmaz. Mazeret sınavı MADDE 20- (1)Yabancı dil yeterlik sınavına, kısa sınavlara ve dönem sonu sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. (2) Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren beş iş günü içinde başvurdukları takdirde, mazeret sınavı hakkı verilir. Bu sınav YDYO Sınav Hazırlama Uygulama ve Değerlendirme Birimince uygun tarih ve saatte yapılır. Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itiraz MADDE 21 (1) Sınav sonuçları; sınav tarihini izleyen bir hafta içinde YDYO Sınav Hazırlama Uygulama ve Değerlendirme Birimi Sorumlusu tarafından YDYO Müdürlüğüne teslim edilir ve sonuçlar YDYO Müdürlüğü tarafından ilan edilir. (2) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde YDYO Müdürlüğüne yazılı olarak yaparlar. Müdür, itirazı, Sınav Hazırlama, Uygulama ve Değerlendirme Birimi Sorumlusunun da içinde olduğu üç kişilik bir komisyona inceletir. Komisyon kararı Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Başarı MADDE 22- (1) Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler başarılı sayılırlar. (2) Hazırlık sınıfı başarı notu veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavı notu, önlisans programına kayıtlı öğrencilerden yüz tam puan üzerinden en az elli puan, lisans programına kayıtlı öğrencilerden yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan ve lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerden kayıtlı oldukları Enstitü tarafından yüz tam puan üzerinden istenen asgari puanı olanlar başarılı sayılırlar. (3) Başarılı sayılan öğrenciler yarıyıl başında girmeye hak kazandıkları programa ders kaydı yaptırarak öğrenimlerine başlarlar. Başarısızlık MADDE 23- (1) Zorunlu hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerden hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayan, YDYS ndan yeterli puanı alamayan, Üniversite tarafından YDYS na eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli puan aldığını belgelemeyenler yabancı dil yeterlik şartını sağlayıncaya kadar girmeye hak kazandıkları öğretim programına başlayamazlar. (2) Bir yıllık zorunlu hazırlık sınıfını başarısız olarak tamamlamış ve YDYS ndan yeterli puanı alamamış öğrenciler ikinci yılda hazırlık sınıfı derslerine devam ederler veya güz yarıyılı ders başlama tarihinden itibaren on iş günü içerisinde talep etmeleri halinde YDYO Yönetim Kurulu tarafından izinli sayılarak, yalnızca yabancı dil yeterlik sınavlarına girerler. (3) Zorunlu hazırlık sınıfının ikinci yılında da başarılı olamayan, bahar yarıyılı sonunda yapılacak YDYS veya yaz okulu sonunda yapılacak YDYS ndan, başarılı olamayan öğrencilerin girmeye hak kazandıkları programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen söz konusu öğrenciler, Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitemizde eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. (4) Bir yıllık isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitiminde başarısız olan öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimleri biter. Bu öğrenciler girmeye hak kazandıkları programlarda öğrenimlerine başlarlar. Yaz okulu MADDE 24- (1) YDYO Yönetim Kurulu kararı ile hazırlık sınıfı yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun süresi sınavlar dahil sekiz haftadır ve haftalık ders saati yirmi saatten az olamaz. İlişiği kesilme durumunda olanlar hariç, yaz okulunda öğrenci olmayanlar, yaz okulu sonunda yapılan YDYS na katılamazlar. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 25 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümleri ile YDYO Yönetim Kurulu kararları uygulanır. (2) Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik te yapılacak değişikliklerden doğrudan uygulanabilir nitelikte olanlar, bu Yönergede değişiklik yapılmadan uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönergeler MADDE 26 (1) 28/08/2013 tarih ve sayılı Senato toplantısında alınan I sayılı karar ile kabul edilen Adnan Menderes Üniversitesi ile 27/11/2013 tarih ve 2013/17 sayılı Senato 4

5 toplantısında alınan V sayılı kararla kabul edilen Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 27 - (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 28 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. 5

6 YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİK TABLOSU ADÜ YABANCI DİL YETERLİK SINAVI YDS ÜDS KPDS IBT Internet Based TOEFL CBT Computer Based TOEFL PBT Paper Based TOEFL IELTS * International English Language Testing System DELF Diplôme d'études en langue française DALF Diplôme approfondi de langue française ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung ZOP Zentrale Oberstufenprüfung , , DELF A2 A2 A , ,00 DELF B ,00 B2 DELF B2 B , ,00 + DALF C1-C2 C1-C2 C1-C2 B1 B1 Bu eşdeğerlilik tablosunda listelenmeyen diğer sınavlar ve eşdeğerlilik bilgileri ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlikleri dokümanındadır. 6

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesindeki

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM 02/10/2009 Yabancı Diller Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM ve YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesindeki

Detaylı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 1 T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 2 Bu kitapçık Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı İngilizce/Almanca

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2014; Resmi Gazete Sayısı: 28951) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete No : 28757 Tarih: 06 Eylül 2013 SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 6 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28165 Bursa Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı