K.K.T.C. SULANAN KOªULLARINDA YONCA (MEDICAGO SATIVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K.K.T.C. SULANAN KOªULLARINDA YONCA (MEDICAGO SATIVA"

Transkript

1 Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa ) K.K.T.C. SULANAN KOªULLARINDA YONCA (MEDICAGO SATIVA L.) VE BAZI BUÐDAYGÝL YEM BÝTKÝLERÝNÝN ADAPTASYON KABÝLÝYETLERÝNÝN SAPTANMASI Alpaslan KUªVURAN Veyis TANSI Turan SAÐLAMTÝMUR Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana ÖZET Bu araºtýrma K.K.T.C. ekolojik koºullarýnda yonca ve bazý buðdaygil yem bitkilerinin adaptasyon kabiliyetlerinin saptanmasý amacýyla, tesadüf bloklarý deneme desenine göre 4 tekrarlamalý olarak, 2000 ve 2001 yýllarýnda iki yýl süreyle yürütülmüºtür. Araºtýrma sonucunda, iki yýllýk ortalama sonuçlara göre, yoncadan toplam kg/da yeºil ot ve kg/da kuru ot elde edilmiºtir. Buðdayil yem bitkilerinde ise yeºil ve kuru ot verimleri sýrasýyla, rodos otunda ve kg/da, yumrulu yem kanyaºýnda ve kg/da, mavi ayrýkta ve kg/da, yüksek otlak ayrýðýnda ve kg/da, festuca x lolium melezinde ve kg/da, kýlçýksýz bromda ve kg/da, domuz ayrýðýnda ve kg/da, yüksek çayýr yumaðýnda ve kg/da tespit edilmiºtir. Anahtar Kelimeler: Yem Bitkisi, Adaptasyon, Verim DETERMINATION OF ADAPTATION OF ALFALFA (MEDICAGO SATIVA L.) AND SOME GRASSES UNDER THE IRRIGATED CONDITIONS OF TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS ABSTRACT This study has been carried out to determine adaptation of alfalfa (Medicago sativa L.) and some grasses, under the irrigated conditions of Turkish Republic of Northern Cyprus in 2000 and Field trials were arranged in the complete randomized block design with 4 replications. According to the results, alfalfa produced kg/da and kg/da green and dry herbage yields, respectively. Green and dry herbage yields of grasses were as follows, respectively, rhodes grass and kg/da, harding grass and kg/da, intermediate wheatgrass and kg/da, tall wheatgrass and kg/da, festuca x lolium hybrids and kg/da, smooth brome and kg/da, orchard grass and kg/da, tall fescue and kg/da. Keywords: Forage, Adaptation, Yield GÝRݪ K.K.T.C. ekolojik koºullar yönünden ülkemizde Akdeniz Bölgesi, özellikle Çukurova ile benzerlik göstermekte, kýºlar ýlýk ve yaðýºlý, yazlar kurak ve sýcak geçmektedir. Ülkenin ovalýk kesimlerinde yaðýºlar az olurken, deniz seviyesinden yükseldikçe yaðýºlarda artýº gözlenmektedir. Kuzey Kýbrýs ta su kaynaklarý, tarým sektöründe geliºmeyi sýnýrlayan baºlýca faktördür. Ülkenin yýllýk yaðýº ortalamasý mm olup, yeraltý su rezervlerinin tek besleme kaynaðýdýr. Yaz aylarýnda ve kurak mevsimlerde tarýmsal üretim ancak takviye sulamalarla sürdürülebilmektedir (Anonim, 2001). Ülkede dekarlýk toplam alanýn, dekarý (% 56.71) tarým arazisi olup, bunun ancak % 60.7 si ekonomik olarak iºlenebilmekte, bu arazinin de yaklaºýk % 8 i sulanabilmektedir (Anonymus, 2005). Ülkede çalýºan nüfusun % 19.5 i tarým sektöründe çalýºmaktadýr. Sektörde hayvansal üretimin payý ise % 53.5 ile ilk sýrada yer almaktadýr (Anonim, 2001). Tarým alanlarýnda sulamaya geçilmesiyle özellikle yaz aylarýndaki yüksek sýcaklýktan dolayý tarým yapýlan topraklarda organik madde hýzla parçalanacak, ayrýca alkalileºme, tuzlulaºma ve çoraklaºma problemleri ortaya çýkmaya baºlayacaktýr (Saðlamtimur ve ark. 2001). Kýraç alanlarýn sulanmaya baºlamasý ile ülkede deðiºik bitkilerin yetiºtirilme olanaðý doðacaktýr. Bu arada sulanabilir tarýma uygun sebze ve hayvan yetiºtiriciliði özellikle süt ve besi sýðýrcýlýðý teºvik edilecektir. Ayrýca mevcut koyunculuk ve arýcýlýk da önemle ele alýnacaktýr. Hayvansal üretim payýnýn bu kadar yüksek olmasýna karºýn, ülkede dekar (% 4.95) çayýr-mera alaný ve dekar (% 2.98) da yem bitkileri ekim alaný mevcuttur (Anonim, 2005). K.K.T.C. de hayvancýlýðýn karlý olarak Sorumlu yazarýn E-posta adresi:

2 Alpaslan KUªVURAN, Veyis TANSI, Turan SAÐLAMTÝMUR yapýlabilmesi için hayvansal ürün maliyetinin % 70 ini oluºturan yemin ülke içerisinde yetiºtirilmesi zorunludur (Saðlamtimur ve ark. 2001). Gerek geliºtirilecek sebze yetiºtiriciliði, gerekse geniº turunçgil alanlarýnda toprak verimliliðinin sürekli yüksek tutulmasý için çiftlik gübresi kullanýmý kaçýnýlmaz bir zorunluluktur. Ayný zorunluluk tarla arazileri için de geçerlidir. Dolayýsý ile sulama sonucunda verimliliðin düºmesi kuvvetle muhtemel olan tarla arazilerinin verim güçlerinin artýrýlmasý bakýmýndan da hayvan yetiºtiriciliðinin tarla tarýmý ile birlikte yürütülmesi gereklidir. Bu nedenle tarla tarýmýnda yem bitkileri, hem yeºil yem hem de yeºil gübre amacýyla ekim nöbeti sistemlerinde kesinlikle yer almalýdýr (Saðlamtimur ve ark. 2001). Bunun dýºýnda buðday, patates ve mýsýr gibi K.K.T.C. de tarýmý yapýlabilen ürünlerin yanýnda ara dönemlerde tarlalarýn boº kalmamasý ve toprak verimliliðinin sürekliliðini saðlamak amacýyla kýºlýk ve yazlýk yem bitkileri ile çok yýllýk yoncanýn ekim nöbetine konmasý gerekir (Saðlamtimur ve ark. 2001). Saðlamtimur ve ark. (1986), Çukurova koºullarýnda tek ve çok yýllýk buðdaygil yem bitkilerinin adaptasyon yeteneklerini incelemek amacýyla yýllarý arasýnda yürüttükleri çalýºmada, çok yýllýk buðdaygil yem bitkilerinden yüksek otlak ayrýðý, yüksek çayýr yumaðý, yumrulu yem kanyaºý ve domuz ayrýðý nýn bölge koºullarýna adapte olabilecek türler olduðunu saptamýºlardýr. Ortalama bitki boylarýný ve yeºil ot verimlerini sýrasýyla; yumrulu yem kanyaºý nda cm, kg/da, rodos otu nda cm, kg/da, domuz ayrýðý nda cm, kg/da, mavi ayrýk ta cm, kg/da, kýlçýksýz brom da cm, kg/da yüksek otlak ayrýðý nda cm, kg/da ve yüksek çayýr yumaðý nda cm, kg/da olarak tespit etmiºlerdir. Aydýn ve ark. (1994), yýllarý arasýnda bazý serin mevsim buðdaygil yem bitkileri ile yürüttükleri çalýºmalarýnda, ortalama kuru ot verimlerini, domuz ayrýðý nda kg/da, mavi ayrýk ta kg/da, kýlçýksýz brom da kg/da, yüksek otlak ayrýðý nda kg/da ve yüksek çayýr yumaðý nda ise kg/da tespit etmiºlerdir. Eðinlioðlu ve ark. (1996), Menemen koºullarýnda 20 farklý yonca çeºidi ile yürüttükleri çalýºmada ortalama yeºil ot verimini ilk yýl 3064 kg/da, 2. yýl kg/da ve 3. yýl 7931 kg/da tespit etmiºlerdir. ªengül ve ark. (1996), Erzurum koºullarýnda ortalama yonca yeºil ve kuru ot verimlerini sýrasýyla ilk yýl ve 676 kg/da, 2. yýl 3036 ve kg/da ve 3. yýl kg/da tespit etmiºlerdir. ªengül (1996), 4 yýl süreyle yürüttüðü çalýºmada ortalama yonca yeºil ot verimini kg/da ve kuru ot verimini ise kg/da olarak tespit etmiºtir. Tansý ve ark. (1998), Çukurova koºullarýnda yaptýklarý çalýºmada, yumrulu yem kanyaºý, kýlçýksýz brom ve yüksek çayýr yumaðý nda bitki boylarýný sýrasýyla ortalama; cm, cm ve cm olarak tespit etmiºlerdir. Avcýoðlu ve ark. (2003), Selçuk/Ýzmir ekolojik koºullarýnda yürüttükleri çalýºmada 4 farklý yonca çeºidinde ortalama bitki boyunu cm, yeºil ot verimini kg/da ve kuru ot verimini ise kg/da arasýnda tespit etmiºtir. Kuºvuran ve ark. (2003a), yumrulu yem kanyaºý, kýlçýksýz brom ve yüksek çayýr yumaðý nda ortalama bitki boyunu sýrasýyla cm, cm ve cm, ortalama yeºil ot verimini kg/da, kg/da ve kg/da, kuru ot verimini ise kg/da, kg/da ve kg/da olarak saptamýºtýr. MATERYAL ve YÖNTEM Araºtýrmada Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü nden temin edilen yumrulu yem kanyaºý (Phalaris tuberosa L.), rodos otu (Chloris gayana Kunth.), domuz ayrýðý (Dactylis glomerata L.), mavi ayrýk (Agropyron intermedium Host. Beauv.), kýlçýksýz brom (Bromus inermis L.), festuca x lolium melezi (Festuca pratensis Huds. x Lolium perenne L.), yüksek otlak ayrýðý (Agropyron elongatum Host. Beauv.) ve yüksek çayýr yumaðý (Festuca arundinacea Schreb.) çok yýllýk buðdaygil yem bitkileri klonlarý ile K.K.T.C. de yerel çeºit olarak kullanýlan yonca (Medicago sativa L.) tohumu materyal olarak kullanýlmýºtýr. Araºtýrma, Lefkoºa ile Gazimaðusa arasýnda kurulan K.K.T.C. Tarým ve Orman Bakanlýðý Türkmenköy Tarýmsal Araºtýrma ve Deneme Ýstasyonu nda, tesadüf bloklarý deneme desenine göre 4 tekrarlamalý olarak, 2000 ve 2001 yýllarýnda iki yýl süreyle yürütülmüºtür. Parsel boyutlarý 5.6 m x 12 m = 67.2 m 2 olacak ºekilde hazýrlanmýºtýr. Ekimden önce toprak hazýrlýðý yapýlmýº ve buðdaygil parsellerine dekara 10 kg, yonca parsellerine ise dekara 5 kg saf N ve P 2 O 5 gelecek ºekilde kompoze taban gübresi uygulanmýºtýr. Buðdaygil klonlarýnýn tarlaya ºaºýrtýlmasý ve yonca ekimi tarihinde gerçekleºtirilmiºtir. Buðdaygiller 70 x 70 cm aralýklarla (Saðlamtimur ve ark. 1998), yonca ise dekara 3 kg tohum hesabýyla 20 cm sýra aralýðýna ekilmiºtir (Gülcan ve ark. 1993). Buðdaygil yem bitkilerinde ilk yýl ve ikinci yýl ise ve tarihlerinde 1182

3 Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabý Cilt II olmak üzere toplam 3 kere, yonca da ise her iki yýlda 7 ºer kez olmak üzere toplam 14 kere biçim yapýlmýºtýr. Buðdaygillerde biçim baºaklanma baºlangýcýnda (Saðlamtimur ve ark. 1998), yoncada ise % 10 çiçeklenme döneminde yapýlmýºtýr (Gülcan ve ark. 1993; Saðlamtimur ve ark. 1998; Açýkgöz, 2001). Araºtýrmada bitki boyu, yeºil ot ve kuru ot aðýrlýklarý saptanmýºtýr. Araºtýrma bulgularýnýn istatistiksel analizleri MSTAT-C istatistik paket programýnda yapýlmýºtýr. BULGULAR ve TARTIªMA K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) nýn biçim tarihleri (gün/ay/yýl) Çizelge 1 de, elde edilen bitki boyu ise Çizelge 2 de verilmiºtir. Çizelge 1 incelendiðinde, her iki yýlda 7 ºer kez biçim yapýldýðý, yoncanýn çok yýllýk olmasý nedeniyle ilk yýl biçimin biraz daha geç dönemde baºlayýp, daha geç döneme kadar devam ettiði görülmektedir. Ýlk yýl iki biçim arasýndaki süre son biçimlere doðru artýº gösterirken, ikinci yýl deðiºkenlik göstermiºtir. Yoncada biçim aralýklarýnýn mevsimlere göre deðiºim gösterdiði ve Akdeniz iklim kuºaðýnda, sulanan koºullarda 5-8 biçim verdiði (Gülcan ve ark. 1993; Açýkgöz, 2001) bildirilmiºtir. Çizelge 1. K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) nýn biçim tarihleri (gün/ay/yýl) Biçim tarihleri 2000 yýlý (gün/ay/yýl) 2001 yýlý (gün/ay/yýl) I. Biçim II. Biçim III. Biçim IV. Biçim V. Biçim VI. Biçim VII. Biçim Çizelge 2. K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) dan elde edilen bitki boyu (cm) deðerleri ve oluºan gruplar Biçimler 2000 yýlý (cm) 2001 yýlý (cm) Ýki yýl ortalama (cm) I. Biçim c b b II. Biçim c ab ab III. Biçim ab ab a IV. Biçim ab a a V. Biçim bc b ab VI. Biçim bc ab ab VII. Biçim a b a Ortalama b a V.K.: 4.96 EGF (%5) 2000: : 9.95 Yýl: 9.44 Sistem: YýlxBiç.Ýnt.: Çizelge 2. incelendiðinde, gerek biçimler ve gerekse yýllar arasýnda istatistiki açýdan önemli fark saptanmýº, 2000 yýlý yonca ortalama bitki boyu deðerleri cm, 2001 yýlý cm, iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise cm arasýnda tespit edilmiºtir yýlýnda yapýlan biçimlerde ise yonca ortalama bitki boyu deðeri cm, 2001 yýlýnda ise cm elde edilmiºtir. Yonca çok yýllýk serin mevsim baklagil yem bitkisi olduðu için ilk yýl köklerini geliºtirmektedir. Ayrýca ilk yýl bitkiler hassas olduðu için yavaº büyümekte ve yabancý otlar yoncanýn geliºimine engel olmaktadýr (Gülcan ve ark. 1993; Açýkgöz, 2001). Çizelge 3. K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) dan elde edilen yeºil ot verimi (kg/da) Biçimler 2000 yýlý (kg/da) 2001 yýlý (kg/da) Ýki yýl ortalama (kg/da) I. Biçim b c b II. Biçim a bc ab III. Biçim a a a IV. Biçim b ab ab V. Biçim ab c b VI. Biçim b bc b VII. Biçim ab c b Toplam b a V.K.: 7.76 EGF (%5) 2000: : Yýl: Sistem: YýlxBiç.Ýnt.:

4 Alpaslan KUªVURAN, Veyis TANSI, Turan SAÐLAMTÝMUR KKTC sulanabilir alanlarda uygulanan deðiºik ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer alan yonca (Medicago sativa L.) dan elde edilen yeºil ot verimi (kg/da) Çizelge 3. de, kuru ot ise Çizelge 4. de verilmiºtir. Çizelge 3. incelendiðinde, gerek biçimler ve gerekse yýllar arasýnda istatistiki açýdan önemli fark saptanmýº, 2000 yýlý yonca ortalama yeºil ot verimi kg/da, 2001 yýlý kg/da ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise kg/da arasýnda tespit edilmiºtir yýlýnda yapýlan biçimlerde yonca toplam yeºil ot verimi kg/da, 2001 yýlýnda ise kg/da elde edilmiºtir. Çizelge 4. K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) dan elde edilen kuru ot verimi (kg/da) Biçimler 2000 yýlý (kg/da) 2001 yýlý (kg/da) Ýki yýl ortalama (kg/da) I. Biçim bc c bcd II. Biçim a bc ab III. Biçim b a a IV. Biçim cd ab abc V. Biçim d c cd VI. Biçim cd c d VII. Biçim cd c cd Toplam b a V.K.: 6.84 EGF (%5) 2000: : Yýl: Sistem: YýlxBiç.Ýnt.: Çizelge 4. incelendiðinde, gerek biçimler ve gerekse yýllar arasýnda istatistiki açýdan önemli fark saptanmýº, 2000 yýlý yonca ortalama kuru ot verimi kg/da, 2001 yýlý kg/da ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise kg/da arasýnda tespit edilmiºtir yýlýnda yapýlan biçimlerde yonca toplam kuru ot verimi kg/da, 2001 yýlýnda ise kg/da elde edilmiºtir. Yonca çeºit, sulama, bakým koºullarý ve ekolojiye baðlý olmakla birlikte bir biçimde ortalama kg/da yeºil ot, kg/da kuru ot verir (Açýkgöz, 2001). Yýldaki biçim sayýsýna baðlý olarak toplam kg/da, hatta sýcak bölgelerde kg/da a kadar yeºil ot, kg/da kuru ot verir (Gülcan ve ark. 1993). Yoncada esas geliºme ilk yýldan sonra olduðu için asýl verim 2. ve 3. yýllarda alýnýr. Bu çalýºmada da verim ikinci yýlda ilk yýla kýyasla daha fazla elde edilmiºtir. Araºtýrma bulgularý Gençkan, (1983); Gülcan ve ark., (1993); Manga ve ark. (1995); Eðinlioðlu ve ark. (1996), ªengül ve ark. (1996); Açýkgöz, (2001) ile uyum içindedir. Yoncada ilk biçimlerde verim yüksek olup, biçimler ilerledikçe azalma gösterir. Bu durum araºtýrýcýlarýn bulgularý ile benzerlik göstermemektedir. Bunda çevresel faktörler, bakým koºullarý ve bazý biçimler arasýndaki sürenin uzamasý etkili olabilir. K.K.T.C. sulanan alanlarda uygulanan deðiºik ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer alan 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen bitki boyu (cm) Çizelge 5 de verilmiºtir. Çizelge 5 incelendiðinde, yýllar arasýnda bitki boyu bakýmýndan istatistiki olarak fark bulunmadýðý, buna karºýn her iki yýlda da türler arasýnda fark olduðu saptanmýº, 2000 yýlý buðdaygil yem bitkileri ortalama bitki boyu deðerleri cm, 2001 yýlý cm ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise cm arasýnda tespit edilmiºtir. Buðdaygil yem bitkileri, yetiºtirildikleri çevre, uygulanan bakým koºullarý ve maruz kaldýklarý biçimlere göre tarýmsal özellikler bakýmýndan deðiºim göstermektedirler. Araºtýrmadan elde edilen deðerler Saðlamtimur ve ark. (1986) nýn bulgularý ile büyük ölçüde uyum içerisinde olup, Tansý ve ark. (1998) ile Kuºvuran ve ark. (2003a) nýn bulgularý ile uyum göstermemektedir. Ortaya çýkan farklýlýðýn nedeni büyük ölçüde biçim uygulamalarýna baðlýdýr. Biçim sayýsýnýn artýºý ile biçimler arasýndaki sürenin kýsalmasý söz konusu olduðu için bitki boyu deðerlerinde azalma görülür. K.K.T.C. sulanan alanlarda uygulanan deðiºik ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer alan 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen yeºil ot verimi (kg/da) Çizelge 6. da, kuru ot verimi (kg/da) ise Çizelge 7. de verilmiºtir. Çizelge 6. ve Çizelge 7. incelendiðinde, gerek yýllar ve gerekse türler arasýnda yeºil ot verimi bakýmýndan istatistiki olarak fark olduðu saptanmýº, 2000 yýlý buðdaygil yem bitkileri ortalama yeºil ot verimi deðerleri kg/da, 2001 yýlý kg/da ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise kg/da arasýnda tespit edilmiºtir yýlý buðdaygil yem bitkileri ortalama kuru ot verimi deðerleri kg/da, 2001 yýlý kg/da ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise kg/da arasýnda tespit edilmiºtir. Elde edilen yeºil ve kuru ot deðerleri 1184

5 Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabý Cilt II bakýmýndan yýllar arasýnda belirgin bir farklýlýðýn olmasý kullanýlan türlerin çok yýllýk olmasýndan ileri gelmektedir. Çok yýllýk buðdaygil yem bitkileri geliºimlerini özellikle 2. yýldan itibaren tamamlayarak gerçek verim deðerlerine ulaºmaktadýrlar. Araºtýrmadan elde edilen deðerler Saðlamtimur ve ark. (1986) nýn bulgularý ile uyum içerisinde olup, Aydýn ve ark. (1994) ve Kuºvuran ve ark. (2003a) nýn bulgularý ile uyum göstermemektedir. Bunda çevresel faktörler, biçim sýklýðý ve sayýsý, bakým uygulamalarý gibi birçok neden etkili olabilir. Çizelge 5. K.K.T.C. sulanan alanlarda 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen bitki boyu (cm) deðerleri ve oluºan gruplar Türler 2000 yýlý (cm) 2001 yýlý (cm) Ýki yýl ortalama (cm) Yumrulu yem kanyaºý c a b Rodos otu c a b Domuz ayrýðý f c c Mavi ayrýk a b a Kýlçýksýz brom e e d Festuca x Lolium melezi g d e Yüksek otlak ayrýðý b b b Yüksek çayýr yumaðý d f de Ortalama V.K.: 5.74 EGF (%5) Yýl: Ö.D. Tür: 5.59 Yýl x Tür: 7.90 Çizelge 6. K.K.T.C. sulanan alanlarda 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen yeºil ot verimi (kg/da) Türler 2000 yýlý (kg/da) 2001 yýlý (kg/da) Ýki yýl yrtalama (kg/da) Yumrulu yem kanyaºý c b b Rodos otu a a a Domuz ayrýðý e f e Mavi ayrýk c d c Kýlçýksýz brom b h e Festuca x Lolium melezi d e d Yüksek otlak ayrýðý d c c Yüksek çayýr yumaðý d g f Ortalama b a Toplam b a V.K.: 5.19 EGF (%5) Yýl: Tür: Yýl x Tür: Çizelge 7. K.K.T.C. sulanan alanlarda 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen kuru ot verimi (kg/da) Türler 2000 yýlý (kg/da) 2001 yýlý (kg/da) Ýki yýl yrtalama (kg/da) Yumrulu yem kanyaºý c c c Rodos otu a b a Domuz ayrýðý e d d Mavi ayrýk c e d Kýlçýksýz brom b f c Festuca x Lolium melezi e d d Yüksek otlak ayrýðý d a b Yüksek çayýr yumaðý c f d Ortalama b a Toplam b a V.K.: 6.93 EGF (%5) Yýl: Tür: Yýl x Tür: SONUÇ K.K.T.C. de tarým içerisinde hayvansal üretim payýnýn % 50 den fazla olduðu, kýraç alanlarýn sulanmaya baºlamasý ile deðiºik bitkilerin yetiºtirilme olanaðýnýn ortaya çýkacaðý ve sulama sonucunda verimliliði düºmesi kuvvetle muhtemel olan tarla arazilerinin verim güçlerinin artýrýlmasý da göz önüne alýndýðýnda hayvan yetiºtiriciliðinin tarla tarýmý ile birlikte yürütülmesi gerekliliði kaçýnýlmazdýr. Bu çalýºmada incelemeye alýnan yoncadan uygun bakým koºullarýnda iyi bir verim alýndýðý tespit edilmiºtir. Bununla birlikte buðdaygil yem bitkilerinden de tatmin edici düzeyde verim alýndýðý ancak rodos otu, yumrulu yem kanyaºý, mavi ayrýk ve yüksek otlak ayrýðýnýn öncelikli olarak ele alýnmasý gerektiði sonucuna varýlmýºtýr. 1185

6 Alpaslan KUªVURAN, Veyis TANSI, Turan SAÐLAMTÝMUR KAYNAKLAR Açýkgöz, E., Yembitkileri. (Yenilenmiº 3. Baský). Uludað Üniversitesi Güçlendirme Vakfý Yayýn No: 182, Vipaº A. ª. Yayýn No: 58. Ýstanbul, 584s. Anonymus, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Tarýmsal Araºtýrma ve Geliºtirme Projesi (K.K.T.C.-TAGEP), Tarýmsal Araºtýrma-Geliºtirme-Danýºmanlýk Hizmetleri Sözleºmesi ve Ekleri (ݺ Tanýmý: 1, 2 ve 3). K.K.T.C. Tarým ve Orman Bakanlýðý T.C. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlýðý, Anonymus, Tarýmsal Yapý ve Üretim. K.K.T.C. Tarým ve Orman Bakanlýðý Tarýmsal Ýstatistikler ( ). Avcýoðlu, R., 1983, Yembitkileri Yetiºtirme. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayýnlarý Yayýn No: 83-II, Ýzmir, 93s. Avcýoðlu, R. ve Aka, M.A., Selçuk Koºullarýnda 7 Farklý Yonca Çeºidinin Verim ve Diðer Bazý Verim Özellikleri Üzerine Araºtýrmalar, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 2003, Diyarbakýr, Cilt: 1, s: Aydýn, Ý., Acar, Z. ve Tosun, F., Samsun Koºullarýnda Bazý Çok Yýllýk Buðdaygil Yem Bitkileri Üzerinde Verim ve Adaptasyon Çalýºmalarý, Tarla Bitkileri Kongresi, Nisan 1994, Ýzmir. s: Eðinlioðlu, G., Sabancý, C.O., Buðdaycýgil, M. ve Özpýnar, H., Bazý Yonca (Medicago sativa L.) Çeºitlerinin Menemen Koºullarýnda Adaptasyonu Üzerine Bir Araºtýrma. Türkiye 3. Çayýr Mera ve Yem Bitkileri kongresi, Haziran 1996, Erzurum. s: Gençkan, M. S., Yembitkileri Tarýmý. Ege Üniversitesi Matbaasý, Bornova / Ýzmir, 517s. Gülcan, H Çukurova da Sulu ªartlar Altýnda Yetiºtirilen Önemli Yonca Varyetelerinin Bazý Biyolojik Morfolojik Özellikleri ve Bunlarýn Verimle Ýliºkileri. Ç.Ü.Z.F. Doktora Tezi, Adana, Gülcan, H. ve Anlarsal, A.E., Yem Bitkileri II (Baklagil Yem Bitkileri). Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayýn No.5, Ders Kitaplarý Yayýn No.3, Adana, King IP, Morgan WG, Armstead IP, Harper JA, Hayward MD, Bollard A, Nash JV, Foster JW, Thomas HM Introgression mapping in the grasses. I. Introgression of Festuca pratensis chromosomes and chromosome segments into Lolium perenne. Heredity 8. p: Kuºvuran, A. ve Tansý, V., 2003a. Çukurova Koºullarýnda Farklý Buðdaygil Yem Bitkilerinde Biçim Sýklýðýnýn Bazý Vejetatif ve Generatif Özelliklere Etkisinin Saptanmasý, Ç.Ü.Z.F., 2003, (18): Kuºvuran, A. ve Tansý, V., 2003b. Çukurova Koºullarýnda Üç Deðiºik Buðdaygil Yem Bitkisinin Farklý Biçim Sýklýðý Uygulamasýnda Hasýl Verimi ve Bazý Tarýmsal Karakterlerinin Belirlenmesi, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 2003, Diyarbakýr, Cilt: 1, s: Saðlamtimur, T., Gülcan, H., Tükel, T, Tansý, V, Anlarsal, A. E., ve Hatipoðlu, R., Çukurova Koºullarýnda Yembitkileri Adaptasyon Denemeleri 1: Buðdaygil Yembitkileri, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(3) : s Saðlamtimur, T., Tansý, V. ve Baytekin, H., Yembitkileri Yetiºtirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana, 238s. Saðlamtimur, S., Tansý, V., Ýnal, Ý., ve Kuºvuran, A., KKTC Sulanan Alanlarýnda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinin Saptanmasý Üzerinde Araºtýrmalar. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tarýmsal Araºtýrma ve Geliºtirme Projesi (KKTC-TAGEP) Sonuç Raporu, Adana s. ªengül., S., ªark Yoncasýnda (Medicago sativa L.) Ot ve Ham Protein Veriminin Belirlenmesi. Türkiye 3. Çayýr Mera ve Yem Bitkileri kongresi, Haziran 1996, Erzurum. s: ªengül, S. ve Tahtacýoðlu, L., Erzurum Ekolojik ªartlarýnda Farklý Yonca Çeºit ve Hatlarýnda Ot ve Ham Protein Verimlerinin Belirlenmesi. Türkiye 3. Çayýr Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, Haziran 1996, Erzurum. s: Tansý, V., Okan, F., Kýzýl, S., Kýzýlºimºek, M., Çukurova Koºullarýnda Bazý Buðdaygillerin Toprak Üstü Biomasý ve Kimyasal Kompozisyonlarýnýn Mevsimsel Deðiºiminin Saptanmasý. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (3): s

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA ÇUKUROVA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*

Detaylı

TRITOSECALE WITTMACK) KARIªIMINDA OT VERÝMÝ VE

TRITOSECALE WITTMACK) KARIªIMINDA OT VERÝMÝ VE Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa 791-796) ÇUKUROVA KIRAÇ KOªULLARINDA AZOT VE FOSFOR GÜBRELEMESÝNÝN FÝÐ (VICIA SATIVA L.) + TRÝTÝKALE (X TRITOSECALE

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. Selahattin ÇINAR EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tarım Ekonomisi)

1. ÖZGEÇMİŞ. Selahattin ÇINAR EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tarım Ekonomisi) 1. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri ve Yılı Çalıştığı Kurum : eposta Selahattin ÇINAR Sivas, Şarkışla1967 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi scinar01@hotmail.com Eğitim Üniversite (Lisans) Doktora

Detaylı

Yazarı : Doç.Dr.Rüştü HATİPOĞLU Yrd.Doç.Dr.Ersin CAN Ar.Gör.Nafiz ÇELİKTAŞ

Yazarı : Doç.Dr.Rüştü HATİPOĞLU Yrd.Doç.Dr.Ersin CAN Ar.Gör.Nafiz ÇELİKTAŞ Kitap Adı : Çayır-Mer a ve Yem Bitkileri Kültürü Yazarı : Doç.Dr.Rüştü HATİPOĞLU Yrd.Doç.Dr.Ersin CAN Ar.Gör.Nafiz ÇELİKTAŞ Baskı Yılı : 1998 Sayfa Sayısı : 164 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Çayır-Mer

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

Dumlu Yöresi (Erzurum) Tuzlu-Alkali Topraklarında Yetişebilecek Yembitkisi Türlerinin Belirlenmesi

Dumlu Yöresi (Erzurum) Tuzlu-Alkali Topraklarında Yetişebilecek Yembitkisi Türlerinin Belirlenmesi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 33 (3), 277-281, 2002 Dumlu Yöresi (Erzurum) Tuzlu-Alkali Topraklarında Yetişebilecek Yembitkisi Türlerinin Belirlenmesi Mustafa TAN Ali KOÇ H. İbrahim ERKOVAN Atatürk Üniversitesi

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

ARI BİTKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BAZI BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNDE FARKLI BİÇİM DÖNEMLERİNİN VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ARI BİTKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BAZI BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNDE FARKLI BİÇİM DÖNEMLERİNİN VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003, Diyarbakir, (Poster Bildiri) ARI BİTKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BAZI BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNDE FARKLI BİÇİM DÖNEMLERİNİN VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLER

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

THE ANALYSIS OF HORTICULTURE SECTOR IN TURKEY

THE ANALYSIS OF HORTICULTURE SECTOR IN TURKEY TÜRKÝYE DE BAHÇE BÝTKÝLERÝ SEKTÖRÜNÜN ANALÝZÝ Ý. YILMAZ 1 C. SAYIN 1 B. ÖZKAN 1 C. F. KARADENÝZ 1 ÖZET Çalýºmada bahçe bitkileri üretiminin mevcut durumunun genel bir deðerlendirilmesi yapýlmýº ve sektörün

Detaylı

YEM BİTKİSİ TOHUMLARI. www.kazaktarim.com.tr 444 5 909

YEM BİTKİSİ TOHUMLARI. www.kazaktarim.com.tr 444 5 909 YEM BİTKİSİ TOHUMLARI www.kazaktarim.com.tr 444 5 909 Yem Bitkileri 2 İtalyan Çimi Lolium italicum=lolium multiflorum Tek yıllık bazen yüksek rakımlarda iki yıllık, yoğun yumak oluşturan bir buğdaygil

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ÇUKUROVA SULU KOŞULLARINDA SUNİ MERA TESİSİNDE AK ÜÇGÜLLE

ÇUKUROVA SULU KOŞULLARINDA SUNİ MERA TESİSİNDE AK ÜÇGÜLLE ÇUKUROVA SULU KOŞULLARINDA SUNİ MERA TESİSİNDE AK ÜÇGÜLLE (Trifolium repens L.) KARIŞIMA GİREBİLECEK ÇOK YILLIK BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN VE BUNLARIN EN UYGUN KARIŞIM ORANLARININ SAPTANMASI * Research

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 45 (1): 11-19 ISSN 1018 8851 Behçet KIR 2 Hikmet SOYA 3 2 Dr. Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, behcet.kir@ege.edu.tr 3 Prof. Dr.

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Salih SAYAR DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN GÝRݪ Nar birim alandan en çok ürün alýnan meyvelerden biridir.fidan üretimi ve bakým iºleri kolay ve ucuzdur.dikimden sonra kýsa sürede verim alýnýr.

Detaylı

Diyarbakır Koşullarında Bazı Çayır Salkım Otu Çeşitlerinin Çim Alan Performanslarının Belirlenmesi. İsmail GÜL *

Diyarbakır Koşullarında Bazı Çayır Salkım Otu Çeşitlerinin Çim Alan Performanslarının Belirlenmesi. İsmail GÜL * Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

Yerli Fiğ (Vicia sativa L.) de Kimyasal Gübre, Ahır Gübresi ve Bazı Toprak Düzenleyicilerin Ot ve Tohum Verimine Etkileri

Yerli Fiğ (Vicia sativa L.) de Kimyasal Gübre, Ahır Gübresi ve Bazı Toprak Düzenleyicilerin Ot ve Tohum Verimine Etkileri Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 65-72, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

Katıldığı Kurslar ve Seminerler

Katıldığı Kurslar ve Seminerler Serap KIZIL AYDEMİR'in ÖZGEÇMİŞİ 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne girdi. 1993 yılında aynı fakülteden Ziraat Mühendisi unvanı

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Ot Verimi ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study On Adaptatıon Of Some Hungarıan Vetch (Vicia Pannonica Crantz) Lines And Cultıvars

Detaylı

YEMBİTKİLERİ ÜRETİMİ

YEMBİTKİLERİ ÜRETİMİ YEMBİTKİLERİ ÜRETİMİ Rıza AVCIOĞLU 1 * Esvet AÇIKGÖZ 2 ** Hikmet SOYA 2 * Ali TAN 2 *** ÖZET Dünya'da kendini besleyebilen ülkelerden biri olmamıza karşın, yeterli ve dengeli beslendiğimiz söylenemez.

Detaylı

FARKLI EKİM YÖNTEMLERİNİN FİĞ (Vicia sativa L.)+İNGİLİZ ÇİMİ (Lolium perenne L.) KARIŞIMLARININ OT VERİMİNE ETKİSİ

FARKLI EKİM YÖNTEMLERİNİN FİĞ (Vicia sativa L.)+İNGİLİZ ÇİMİ (Lolium perenne L.) KARIŞIMLARININ OT VERİMİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 107-112 FARKLI EKİM YÖNTEMLERİNİN FİĞ (Vicia sativa L.)+İNGİLİZ ÇİMİ (Lolium perenne L.) KARIŞIMLARININ OT VERİMİNE ETKİSİ Sadık ÇAKMAKÇI Bilal

Detaylı

Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 117-127 Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Birol TAŞ

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Antalya 25 Nisan 2007 CERES 1

Antalya 25 Nisan 2007 CERES 1 ÖRTÜ ALTI VE TOPRAKSIZ ÜRÜN YÖNETÝMÝ Antalya 25 Nisan 2007 TEKNÝK TOPLANTI: Kesme çiçek yetiºtirme teknikleri CERES srl Paolo Battistel - Ýtalya CERES 1 ÜRÜNLER GERBERA KARANFÝL GÜL TÝPLENDÝRME BESLEME

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Bingöl Ünv. Fen. Bil. Dergisi Science J of Bingöl Univ. 1(1),37-42,2011 1(1),37-42,2011 ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Tekirdağ Taban ve Kıraç Meralarının Verim ve Botanik Kompozisyonuna Gübrelemenin Etkisi

Tekirdağ Taban ve Kıraç Meralarının Verim ve Botanik Kompozisyonuna Gübrelemenin Etkisi Tekirdağ Taban ve Kıraç Meralarının Verim ve Botanik una Gübrelemenin Etkisi M. Altın 1 C. Tuna 1 M. Gür 2 1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ 2 Tarım ve Köyişleri

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ.

BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. 1479 Sok. Kristal İş Merkezi, No. 15, Kat 5, Daire 22 Alsancak / İzmir Tel.: +90 232 464 71 21 Bölcek/Bergama/İZMİR 25 Dekarlık Red Star

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Tohum yatağının hazırlanması:

Tohum yatağının hazırlanması: Toprak isteği: Yem bezelyesi tüm baklagillerde olduğu gibi, özellikle yeterli kireç bulunan ve PH değeri 6,5-7 olan toprakları sever. PH değeri 6-8 aralığında olan topraklarda da ekimi yapılabilir. Bu

Detaylı

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ T.C. İLİ..İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ..-2003 İÇİNDEKİLER I- PROJENİN ÖZETİ II- III- IV- PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN AMACI PROJE KAPSAMINA GİRECEK KÖYLER VE

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi İbrahim DUMAN 1 Öz: Pala-Yağlık salçalık biber çeşidinin kullanıldığı çalışma E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 119-125 Geliş Tarihi: 21.11.2003 Bazı Arpa lerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HATAY İLİ EKOLOJİK ŞARTLARINDA BÖRÜLCE (Vigna sinensis (L.) Savi) ÇEŞİTLERİNİN TANE VERİMİ VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ

Detaylı

Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi

Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi Fatih Kıllı 1 Ayşe H. Küçükler 2 ÖZET Ekim zamanı ve potasyum gübrelemesinin aspirde

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI

TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI Abdurrahman ERDOĞAN ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN: DOÇ. DR. FİSUN

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 141-153 ISSN:

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇİM TOHUMLARI. www.kazaktarim.com.tr 444 5 909

ÇİM TOHUMLARI. www.kazaktarim.com.tr 444 5 909 ÇİM TOHUMLARI www.kazaktarim.com.tr 444 5 909 2 Çim Tohumları Lolium perenne Lolium perenne çim tohumu çeşitlerinden biridir. İnce yapraklıdır. Yıpranmaya karşı çok dayanıklıdır. Ev bahçeleri, spor alanları

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Türkiye de ve Batı Karadeniz Bölgesi nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu

Türkiye de ve Batı Karadeniz Bölgesi nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(2), 21-32 Türkiye de ve Batı Karadeniz Bölgesi nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu Alpaslan KUŞVURAN 1 R. İrfan NAZLI

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 5.4. Tarımsal Ormancılıkta Kullanılabilecek Bazı Önemli Yem Bitkileri ve Özellikleri Serin mevsim yem bitkileri: Baklagiller: Trifolium (üçgüller),

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KARAMAN DA FARKLI EKİM ZAMANLARI VE AZOTLU GÜBRE DOZU UYGULAMALARININ İTALYAN ÇİMİNİN ( Lolium multiflorum westerwoldicum Caramba ) YEM

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 AFŞİN VE ELBİSTAN OVASI'NDA (KAHRAMANMARAŞ) BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILABİLECEK FİTOPATOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Cafer EKEN* Erkol DEMİRCİ"

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

Çukurova Ekolojik Koşullarında Bazı Sıcak Mevsim Baklagil Yem Bitkilerinin Verim, Kalite ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma

Çukurova Ekolojik Koşullarında Bazı Sıcak Mevsim Baklagil Yem Bitkilerinin Verim, Kalite ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

YEM KÜLTÜRÜNÜN İLKELERİ

YEM KÜLTÜRÜNÜN İLKELERİ Baklagil Türü Etkili Olduğu Bitkiler Grubu 1. Yonca Grubu : (Rhizobium meliloti) Medicago, Melilotus, Trigonella 2. Üçgül Grubu : (Rhizobiumtrifolii) Trifolium 3. Bezelye-Fiğ Grubu : Rhizobium leguminosarum)

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı