K.K.T.C. SULANAN KOªULLARINDA YONCA (MEDICAGO SATIVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K.K.T.C. SULANAN KOªULLARINDA YONCA (MEDICAGO SATIVA"

Transkript

1 Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa ) K.K.T.C. SULANAN KOªULLARINDA YONCA (MEDICAGO SATIVA L.) VE BAZI BUÐDAYGÝL YEM BÝTKÝLERÝNÝN ADAPTASYON KABÝLÝYETLERÝNÝN SAPTANMASI Alpaslan KUªVURAN Veyis TANSI Turan SAÐLAMTÝMUR Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana ÖZET Bu araºtýrma K.K.T.C. ekolojik koºullarýnda yonca ve bazý buðdaygil yem bitkilerinin adaptasyon kabiliyetlerinin saptanmasý amacýyla, tesadüf bloklarý deneme desenine göre 4 tekrarlamalý olarak, 2000 ve 2001 yýllarýnda iki yýl süreyle yürütülmüºtür. Araºtýrma sonucunda, iki yýllýk ortalama sonuçlara göre, yoncadan toplam kg/da yeºil ot ve kg/da kuru ot elde edilmiºtir. Buðdayil yem bitkilerinde ise yeºil ve kuru ot verimleri sýrasýyla, rodos otunda ve kg/da, yumrulu yem kanyaºýnda ve kg/da, mavi ayrýkta ve kg/da, yüksek otlak ayrýðýnda ve kg/da, festuca x lolium melezinde ve kg/da, kýlçýksýz bromda ve kg/da, domuz ayrýðýnda ve kg/da, yüksek çayýr yumaðýnda ve kg/da tespit edilmiºtir. Anahtar Kelimeler: Yem Bitkisi, Adaptasyon, Verim DETERMINATION OF ADAPTATION OF ALFALFA (MEDICAGO SATIVA L.) AND SOME GRASSES UNDER THE IRRIGATED CONDITIONS OF TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS ABSTRACT This study has been carried out to determine adaptation of alfalfa (Medicago sativa L.) and some grasses, under the irrigated conditions of Turkish Republic of Northern Cyprus in 2000 and Field trials were arranged in the complete randomized block design with 4 replications. According to the results, alfalfa produced kg/da and kg/da green and dry herbage yields, respectively. Green and dry herbage yields of grasses were as follows, respectively, rhodes grass and kg/da, harding grass and kg/da, intermediate wheatgrass and kg/da, tall wheatgrass and kg/da, festuca x lolium hybrids and kg/da, smooth brome and kg/da, orchard grass and kg/da, tall fescue and kg/da. Keywords: Forage, Adaptation, Yield GÝRݪ K.K.T.C. ekolojik koºullar yönünden ülkemizde Akdeniz Bölgesi, özellikle Çukurova ile benzerlik göstermekte, kýºlar ýlýk ve yaðýºlý, yazlar kurak ve sýcak geçmektedir. Ülkenin ovalýk kesimlerinde yaðýºlar az olurken, deniz seviyesinden yükseldikçe yaðýºlarda artýº gözlenmektedir. Kuzey Kýbrýs ta su kaynaklarý, tarým sektöründe geliºmeyi sýnýrlayan baºlýca faktördür. Ülkenin yýllýk yaðýº ortalamasý mm olup, yeraltý su rezervlerinin tek besleme kaynaðýdýr. Yaz aylarýnda ve kurak mevsimlerde tarýmsal üretim ancak takviye sulamalarla sürdürülebilmektedir (Anonim, 2001). Ülkede dekarlýk toplam alanýn, dekarý (% 56.71) tarým arazisi olup, bunun ancak % 60.7 si ekonomik olarak iºlenebilmekte, bu arazinin de yaklaºýk % 8 i sulanabilmektedir (Anonymus, 2005). Ülkede çalýºan nüfusun % 19.5 i tarým sektöründe çalýºmaktadýr. Sektörde hayvansal üretimin payý ise % 53.5 ile ilk sýrada yer almaktadýr (Anonim, 2001). Tarým alanlarýnda sulamaya geçilmesiyle özellikle yaz aylarýndaki yüksek sýcaklýktan dolayý tarým yapýlan topraklarda organik madde hýzla parçalanacak, ayrýca alkalileºme, tuzlulaºma ve çoraklaºma problemleri ortaya çýkmaya baºlayacaktýr (Saðlamtimur ve ark. 2001). Kýraç alanlarýn sulanmaya baºlamasý ile ülkede deðiºik bitkilerin yetiºtirilme olanaðý doðacaktýr. Bu arada sulanabilir tarýma uygun sebze ve hayvan yetiºtiriciliði özellikle süt ve besi sýðýrcýlýðý teºvik edilecektir. Ayrýca mevcut koyunculuk ve arýcýlýk da önemle ele alýnacaktýr. Hayvansal üretim payýnýn bu kadar yüksek olmasýna karºýn, ülkede dekar (% 4.95) çayýr-mera alaný ve dekar (% 2.98) da yem bitkileri ekim alaný mevcuttur (Anonim, 2005). K.K.T.C. de hayvancýlýðýn karlý olarak Sorumlu yazarýn E-posta adresi:

2 Alpaslan KUªVURAN, Veyis TANSI, Turan SAÐLAMTÝMUR yapýlabilmesi için hayvansal ürün maliyetinin % 70 ini oluºturan yemin ülke içerisinde yetiºtirilmesi zorunludur (Saðlamtimur ve ark. 2001). Gerek geliºtirilecek sebze yetiºtiriciliði, gerekse geniº turunçgil alanlarýnda toprak verimliliðinin sürekli yüksek tutulmasý için çiftlik gübresi kullanýmý kaçýnýlmaz bir zorunluluktur. Ayný zorunluluk tarla arazileri için de geçerlidir. Dolayýsý ile sulama sonucunda verimliliðin düºmesi kuvvetle muhtemel olan tarla arazilerinin verim güçlerinin artýrýlmasý bakýmýndan da hayvan yetiºtiriciliðinin tarla tarýmý ile birlikte yürütülmesi gereklidir. Bu nedenle tarla tarýmýnda yem bitkileri, hem yeºil yem hem de yeºil gübre amacýyla ekim nöbeti sistemlerinde kesinlikle yer almalýdýr (Saðlamtimur ve ark. 2001). Bunun dýºýnda buðday, patates ve mýsýr gibi K.K.T.C. de tarýmý yapýlabilen ürünlerin yanýnda ara dönemlerde tarlalarýn boº kalmamasý ve toprak verimliliðinin sürekliliðini saðlamak amacýyla kýºlýk ve yazlýk yem bitkileri ile çok yýllýk yoncanýn ekim nöbetine konmasý gerekir (Saðlamtimur ve ark. 2001). Saðlamtimur ve ark. (1986), Çukurova koºullarýnda tek ve çok yýllýk buðdaygil yem bitkilerinin adaptasyon yeteneklerini incelemek amacýyla yýllarý arasýnda yürüttükleri çalýºmada, çok yýllýk buðdaygil yem bitkilerinden yüksek otlak ayrýðý, yüksek çayýr yumaðý, yumrulu yem kanyaºý ve domuz ayrýðý nýn bölge koºullarýna adapte olabilecek türler olduðunu saptamýºlardýr. Ortalama bitki boylarýný ve yeºil ot verimlerini sýrasýyla; yumrulu yem kanyaºý nda cm, kg/da, rodos otu nda cm, kg/da, domuz ayrýðý nda cm, kg/da, mavi ayrýk ta cm, kg/da, kýlçýksýz brom da cm, kg/da yüksek otlak ayrýðý nda cm, kg/da ve yüksek çayýr yumaðý nda cm, kg/da olarak tespit etmiºlerdir. Aydýn ve ark. (1994), yýllarý arasýnda bazý serin mevsim buðdaygil yem bitkileri ile yürüttükleri çalýºmalarýnda, ortalama kuru ot verimlerini, domuz ayrýðý nda kg/da, mavi ayrýk ta kg/da, kýlçýksýz brom da kg/da, yüksek otlak ayrýðý nda kg/da ve yüksek çayýr yumaðý nda ise kg/da tespit etmiºlerdir. Eðinlioðlu ve ark. (1996), Menemen koºullarýnda 20 farklý yonca çeºidi ile yürüttükleri çalýºmada ortalama yeºil ot verimini ilk yýl 3064 kg/da, 2. yýl kg/da ve 3. yýl 7931 kg/da tespit etmiºlerdir. ªengül ve ark. (1996), Erzurum koºullarýnda ortalama yonca yeºil ve kuru ot verimlerini sýrasýyla ilk yýl ve 676 kg/da, 2. yýl 3036 ve kg/da ve 3. yýl kg/da tespit etmiºlerdir. ªengül (1996), 4 yýl süreyle yürüttüðü çalýºmada ortalama yonca yeºil ot verimini kg/da ve kuru ot verimini ise kg/da olarak tespit etmiºtir. Tansý ve ark. (1998), Çukurova koºullarýnda yaptýklarý çalýºmada, yumrulu yem kanyaºý, kýlçýksýz brom ve yüksek çayýr yumaðý nda bitki boylarýný sýrasýyla ortalama; cm, cm ve cm olarak tespit etmiºlerdir. Avcýoðlu ve ark. (2003), Selçuk/Ýzmir ekolojik koºullarýnda yürüttükleri çalýºmada 4 farklý yonca çeºidinde ortalama bitki boyunu cm, yeºil ot verimini kg/da ve kuru ot verimini ise kg/da arasýnda tespit etmiºtir. Kuºvuran ve ark. (2003a), yumrulu yem kanyaºý, kýlçýksýz brom ve yüksek çayýr yumaðý nda ortalama bitki boyunu sýrasýyla cm, cm ve cm, ortalama yeºil ot verimini kg/da, kg/da ve kg/da, kuru ot verimini ise kg/da, kg/da ve kg/da olarak saptamýºtýr. MATERYAL ve YÖNTEM Araºtýrmada Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü nden temin edilen yumrulu yem kanyaºý (Phalaris tuberosa L.), rodos otu (Chloris gayana Kunth.), domuz ayrýðý (Dactylis glomerata L.), mavi ayrýk (Agropyron intermedium Host. Beauv.), kýlçýksýz brom (Bromus inermis L.), festuca x lolium melezi (Festuca pratensis Huds. x Lolium perenne L.), yüksek otlak ayrýðý (Agropyron elongatum Host. Beauv.) ve yüksek çayýr yumaðý (Festuca arundinacea Schreb.) çok yýllýk buðdaygil yem bitkileri klonlarý ile K.K.T.C. de yerel çeºit olarak kullanýlan yonca (Medicago sativa L.) tohumu materyal olarak kullanýlmýºtýr. Araºtýrma, Lefkoºa ile Gazimaðusa arasýnda kurulan K.K.T.C. Tarým ve Orman Bakanlýðý Türkmenköy Tarýmsal Araºtýrma ve Deneme Ýstasyonu nda, tesadüf bloklarý deneme desenine göre 4 tekrarlamalý olarak, 2000 ve 2001 yýllarýnda iki yýl süreyle yürütülmüºtür. Parsel boyutlarý 5.6 m x 12 m = 67.2 m 2 olacak ºekilde hazýrlanmýºtýr. Ekimden önce toprak hazýrlýðý yapýlmýº ve buðdaygil parsellerine dekara 10 kg, yonca parsellerine ise dekara 5 kg saf N ve P 2 O 5 gelecek ºekilde kompoze taban gübresi uygulanmýºtýr. Buðdaygil klonlarýnýn tarlaya ºaºýrtýlmasý ve yonca ekimi tarihinde gerçekleºtirilmiºtir. Buðdaygiller 70 x 70 cm aralýklarla (Saðlamtimur ve ark. 1998), yonca ise dekara 3 kg tohum hesabýyla 20 cm sýra aralýðýna ekilmiºtir (Gülcan ve ark. 1993). Buðdaygil yem bitkilerinde ilk yýl ve ikinci yýl ise ve tarihlerinde 1182

3 Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabý Cilt II olmak üzere toplam 3 kere, yonca da ise her iki yýlda 7 ºer kez olmak üzere toplam 14 kere biçim yapýlmýºtýr. Buðdaygillerde biçim baºaklanma baºlangýcýnda (Saðlamtimur ve ark. 1998), yoncada ise % 10 çiçeklenme döneminde yapýlmýºtýr (Gülcan ve ark. 1993; Saðlamtimur ve ark. 1998; Açýkgöz, 2001). Araºtýrmada bitki boyu, yeºil ot ve kuru ot aðýrlýklarý saptanmýºtýr. Araºtýrma bulgularýnýn istatistiksel analizleri MSTAT-C istatistik paket programýnda yapýlmýºtýr. BULGULAR ve TARTIªMA K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) nýn biçim tarihleri (gün/ay/yýl) Çizelge 1 de, elde edilen bitki boyu ise Çizelge 2 de verilmiºtir. Çizelge 1 incelendiðinde, her iki yýlda 7 ºer kez biçim yapýldýðý, yoncanýn çok yýllýk olmasý nedeniyle ilk yýl biçimin biraz daha geç dönemde baºlayýp, daha geç döneme kadar devam ettiði görülmektedir. Ýlk yýl iki biçim arasýndaki süre son biçimlere doðru artýº gösterirken, ikinci yýl deðiºkenlik göstermiºtir. Yoncada biçim aralýklarýnýn mevsimlere göre deðiºim gösterdiði ve Akdeniz iklim kuºaðýnda, sulanan koºullarda 5-8 biçim verdiði (Gülcan ve ark. 1993; Açýkgöz, 2001) bildirilmiºtir. Çizelge 1. K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) nýn biçim tarihleri (gün/ay/yýl) Biçim tarihleri 2000 yýlý (gün/ay/yýl) 2001 yýlý (gün/ay/yýl) I. Biçim II. Biçim III. Biçim IV. Biçim V. Biçim VI. Biçim VII. Biçim Çizelge 2. K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) dan elde edilen bitki boyu (cm) deðerleri ve oluºan gruplar Biçimler 2000 yýlý (cm) 2001 yýlý (cm) Ýki yýl ortalama (cm) I. Biçim c b b II. Biçim c ab ab III. Biçim ab ab a IV. Biçim ab a a V. Biçim bc b ab VI. Biçim bc ab ab VII. Biçim a b a Ortalama b a V.K.: 4.96 EGF (%5) 2000: : 9.95 Yýl: 9.44 Sistem: YýlxBiç.Ýnt.: Çizelge 2. incelendiðinde, gerek biçimler ve gerekse yýllar arasýnda istatistiki açýdan önemli fark saptanmýº, 2000 yýlý yonca ortalama bitki boyu deðerleri cm, 2001 yýlý cm, iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise cm arasýnda tespit edilmiºtir yýlýnda yapýlan biçimlerde ise yonca ortalama bitki boyu deðeri cm, 2001 yýlýnda ise cm elde edilmiºtir. Yonca çok yýllýk serin mevsim baklagil yem bitkisi olduðu için ilk yýl köklerini geliºtirmektedir. Ayrýca ilk yýl bitkiler hassas olduðu için yavaº büyümekte ve yabancý otlar yoncanýn geliºimine engel olmaktadýr (Gülcan ve ark. 1993; Açýkgöz, 2001). Çizelge 3. K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) dan elde edilen yeºil ot verimi (kg/da) Biçimler 2000 yýlý (kg/da) 2001 yýlý (kg/da) Ýki yýl ortalama (kg/da) I. Biçim b c b II. Biçim a bc ab III. Biçim a a a IV. Biçim b ab ab V. Biçim ab c b VI. Biçim b bc b VII. Biçim ab c b Toplam b a V.K.: 7.76 EGF (%5) 2000: : Yýl: Sistem: YýlxBiç.Ýnt.:

4 Alpaslan KUªVURAN, Veyis TANSI, Turan SAÐLAMTÝMUR KKTC sulanabilir alanlarda uygulanan deðiºik ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer alan yonca (Medicago sativa L.) dan elde edilen yeºil ot verimi (kg/da) Çizelge 3. de, kuru ot ise Çizelge 4. de verilmiºtir. Çizelge 3. incelendiðinde, gerek biçimler ve gerekse yýllar arasýnda istatistiki açýdan önemli fark saptanmýº, 2000 yýlý yonca ortalama yeºil ot verimi kg/da, 2001 yýlý kg/da ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise kg/da arasýnda tespit edilmiºtir yýlýnda yapýlan biçimlerde yonca toplam yeºil ot verimi kg/da, 2001 yýlýnda ise kg/da elde edilmiºtir. Çizelge 4. K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) dan elde edilen kuru ot verimi (kg/da) Biçimler 2000 yýlý (kg/da) 2001 yýlý (kg/da) Ýki yýl ortalama (kg/da) I. Biçim bc c bcd II. Biçim a bc ab III. Biçim b a a IV. Biçim cd ab abc V. Biçim d c cd VI. Biçim cd c d VII. Biçim cd c cd Toplam b a V.K.: 6.84 EGF (%5) 2000: : Yýl: Sistem: YýlxBiç.Ýnt.: Çizelge 4. incelendiðinde, gerek biçimler ve gerekse yýllar arasýnda istatistiki açýdan önemli fark saptanmýº, 2000 yýlý yonca ortalama kuru ot verimi kg/da, 2001 yýlý kg/da ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise kg/da arasýnda tespit edilmiºtir yýlýnda yapýlan biçimlerde yonca toplam kuru ot verimi kg/da, 2001 yýlýnda ise kg/da elde edilmiºtir. Yonca çeºit, sulama, bakým koºullarý ve ekolojiye baðlý olmakla birlikte bir biçimde ortalama kg/da yeºil ot, kg/da kuru ot verir (Açýkgöz, 2001). Yýldaki biçim sayýsýna baðlý olarak toplam kg/da, hatta sýcak bölgelerde kg/da a kadar yeºil ot, kg/da kuru ot verir (Gülcan ve ark. 1993). Yoncada esas geliºme ilk yýldan sonra olduðu için asýl verim 2. ve 3. yýllarda alýnýr. Bu çalýºmada da verim ikinci yýlda ilk yýla kýyasla daha fazla elde edilmiºtir. Araºtýrma bulgularý Gençkan, (1983); Gülcan ve ark., (1993); Manga ve ark. (1995); Eðinlioðlu ve ark. (1996), ªengül ve ark. (1996); Açýkgöz, (2001) ile uyum içindedir. Yoncada ilk biçimlerde verim yüksek olup, biçimler ilerledikçe azalma gösterir. Bu durum araºtýrýcýlarýn bulgularý ile benzerlik göstermemektedir. Bunda çevresel faktörler, bakým koºullarý ve bazý biçimler arasýndaki sürenin uzamasý etkili olabilir. K.K.T.C. sulanan alanlarda uygulanan deðiºik ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer alan 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen bitki boyu (cm) Çizelge 5 de verilmiºtir. Çizelge 5 incelendiðinde, yýllar arasýnda bitki boyu bakýmýndan istatistiki olarak fark bulunmadýðý, buna karºýn her iki yýlda da türler arasýnda fark olduðu saptanmýº, 2000 yýlý buðdaygil yem bitkileri ortalama bitki boyu deðerleri cm, 2001 yýlý cm ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise cm arasýnda tespit edilmiºtir. Buðdaygil yem bitkileri, yetiºtirildikleri çevre, uygulanan bakým koºullarý ve maruz kaldýklarý biçimlere göre tarýmsal özellikler bakýmýndan deðiºim göstermektedirler. Araºtýrmadan elde edilen deðerler Saðlamtimur ve ark. (1986) nýn bulgularý ile büyük ölçüde uyum içerisinde olup, Tansý ve ark. (1998) ile Kuºvuran ve ark. (2003a) nýn bulgularý ile uyum göstermemektedir. Ortaya çýkan farklýlýðýn nedeni büyük ölçüde biçim uygulamalarýna baðlýdýr. Biçim sayýsýnýn artýºý ile biçimler arasýndaki sürenin kýsalmasý söz konusu olduðu için bitki boyu deðerlerinde azalma görülür. K.K.T.C. sulanan alanlarda uygulanan deðiºik ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer alan 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen yeºil ot verimi (kg/da) Çizelge 6. da, kuru ot verimi (kg/da) ise Çizelge 7. de verilmiºtir. Çizelge 6. ve Çizelge 7. incelendiðinde, gerek yýllar ve gerekse türler arasýnda yeºil ot verimi bakýmýndan istatistiki olarak fark olduðu saptanmýº, 2000 yýlý buðdaygil yem bitkileri ortalama yeºil ot verimi deðerleri kg/da, 2001 yýlý kg/da ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise kg/da arasýnda tespit edilmiºtir yýlý buðdaygil yem bitkileri ortalama kuru ot verimi deðerleri kg/da, 2001 yýlý kg/da ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise kg/da arasýnda tespit edilmiºtir. Elde edilen yeºil ve kuru ot deðerleri 1184

5 Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabý Cilt II bakýmýndan yýllar arasýnda belirgin bir farklýlýðýn olmasý kullanýlan türlerin çok yýllýk olmasýndan ileri gelmektedir. Çok yýllýk buðdaygil yem bitkileri geliºimlerini özellikle 2. yýldan itibaren tamamlayarak gerçek verim deðerlerine ulaºmaktadýrlar. Araºtýrmadan elde edilen deðerler Saðlamtimur ve ark. (1986) nýn bulgularý ile uyum içerisinde olup, Aydýn ve ark. (1994) ve Kuºvuran ve ark. (2003a) nýn bulgularý ile uyum göstermemektedir. Bunda çevresel faktörler, biçim sýklýðý ve sayýsý, bakým uygulamalarý gibi birçok neden etkili olabilir. Çizelge 5. K.K.T.C. sulanan alanlarda 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen bitki boyu (cm) deðerleri ve oluºan gruplar Türler 2000 yýlý (cm) 2001 yýlý (cm) Ýki yýl ortalama (cm) Yumrulu yem kanyaºý c a b Rodos otu c a b Domuz ayrýðý f c c Mavi ayrýk a b a Kýlçýksýz brom e e d Festuca x Lolium melezi g d e Yüksek otlak ayrýðý b b b Yüksek çayýr yumaðý d f de Ortalama V.K.: 5.74 EGF (%5) Yýl: Ö.D. Tür: 5.59 Yýl x Tür: 7.90 Çizelge 6. K.K.T.C. sulanan alanlarda 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen yeºil ot verimi (kg/da) Türler 2000 yýlý (kg/da) 2001 yýlý (kg/da) Ýki yýl yrtalama (kg/da) Yumrulu yem kanyaºý c b b Rodos otu a a a Domuz ayrýðý e f e Mavi ayrýk c d c Kýlçýksýz brom b h e Festuca x Lolium melezi d e d Yüksek otlak ayrýðý d c c Yüksek çayýr yumaðý d g f Ortalama b a Toplam b a V.K.: 5.19 EGF (%5) Yýl: Tür: Yýl x Tür: Çizelge 7. K.K.T.C. sulanan alanlarda 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen kuru ot verimi (kg/da) Türler 2000 yýlý (kg/da) 2001 yýlý (kg/da) Ýki yýl yrtalama (kg/da) Yumrulu yem kanyaºý c c c Rodos otu a b a Domuz ayrýðý e d d Mavi ayrýk c e d Kýlçýksýz brom b f c Festuca x Lolium melezi e d d Yüksek otlak ayrýðý d a b Yüksek çayýr yumaðý c f d Ortalama b a Toplam b a V.K.: 6.93 EGF (%5) Yýl: Tür: Yýl x Tür: SONUÇ K.K.T.C. de tarým içerisinde hayvansal üretim payýnýn % 50 den fazla olduðu, kýraç alanlarýn sulanmaya baºlamasý ile deðiºik bitkilerin yetiºtirilme olanaðýnýn ortaya çýkacaðý ve sulama sonucunda verimliliði düºmesi kuvvetle muhtemel olan tarla arazilerinin verim güçlerinin artýrýlmasý da göz önüne alýndýðýnda hayvan yetiºtiriciliðinin tarla tarýmý ile birlikte yürütülmesi gerekliliði kaçýnýlmazdýr. Bu çalýºmada incelemeye alýnan yoncadan uygun bakým koºullarýnda iyi bir verim alýndýðý tespit edilmiºtir. Bununla birlikte buðdaygil yem bitkilerinden de tatmin edici düzeyde verim alýndýðý ancak rodos otu, yumrulu yem kanyaºý, mavi ayrýk ve yüksek otlak ayrýðýnýn öncelikli olarak ele alýnmasý gerektiði sonucuna varýlmýºtýr. 1185

6 Alpaslan KUªVURAN, Veyis TANSI, Turan SAÐLAMTÝMUR KAYNAKLAR Açýkgöz, E., Yembitkileri. (Yenilenmiº 3. Baský). Uludað Üniversitesi Güçlendirme Vakfý Yayýn No: 182, Vipaº A. ª. Yayýn No: 58. Ýstanbul, 584s. Anonymus, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Tarýmsal Araºtýrma ve Geliºtirme Projesi (K.K.T.C.-TAGEP), Tarýmsal Araºtýrma-Geliºtirme-Danýºmanlýk Hizmetleri Sözleºmesi ve Ekleri (ݺ Tanýmý: 1, 2 ve 3). K.K.T.C. Tarým ve Orman Bakanlýðý T.C. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlýðý, Anonymus, Tarýmsal Yapý ve Üretim. K.K.T.C. Tarým ve Orman Bakanlýðý Tarýmsal Ýstatistikler ( ). Avcýoðlu, R., 1983, Yembitkileri Yetiºtirme. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayýnlarý Yayýn No: 83-II, Ýzmir, 93s. Avcýoðlu, R. ve Aka, M.A., Selçuk Koºullarýnda 7 Farklý Yonca Çeºidinin Verim ve Diðer Bazý Verim Özellikleri Üzerine Araºtýrmalar, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 2003, Diyarbakýr, Cilt: 1, s: Aydýn, Ý., Acar, Z. ve Tosun, F., Samsun Koºullarýnda Bazý Çok Yýllýk Buðdaygil Yem Bitkileri Üzerinde Verim ve Adaptasyon Çalýºmalarý, Tarla Bitkileri Kongresi, Nisan 1994, Ýzmir. s: Eðinlioðlu, G., Sabancý, C.O., Buðdaycýgil, M. ve Özpýnar, H., Bazý Yonca (Medicago sativa L.) Çeºitlerinin Menemen Koºullarýnda Adaptasyonu Üzerine Bir Araºtýrma. Türkiye 3. Çayýr Mera ve Yem Bitkileri kongresi, Haziran 1996, Erzurum. s: Gençkan, M. S., Yembitkileri Tarýmý. Ege Üniversitesi Matbaasý, Bornova / Ýzmir, 517s. Gülcan, H Çukurova da Sulu ªartlar Altýnda Yetiºtirilen Önemli Yonca Varyetelerinin Bazý Biyolojik Morfolojik Özellikleri ve Bunlarýn Verimle Ýliºkileri. Ç.Ü.Z.F. Doktora Tezi, Adana, Gülcan, H. ve Anlarsal, A.E., Yem Bitkileri II (Baklagil Yem Bitkileri). Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayýn No.5, Ders Kitaplarý Yayýn No.3, Adana, King IP, Morgan WG, Armstead IP, Harper JA, Hayward MD, Bollard A, Nash JV, Foster JW, Thomas HM Introgression mapping in the grasses. I. Introgression of Festuca pratensis chromosomes and chromosome segments into Lolium perenne. Heredity 8. p: Kuºvuran, A. ve Tansý, V., 2003a. Çukurova Koºullarýnda Farklý Buðdaygil Yem Bitkilerinde Biçim Sýklýðýnýn Bazý Vejetatif ve Generatif Özelliklere Etkisinin Saptanmasý, Ç.Ü.Z.F., 2003, (18): Kuºvuran, A. ve Tansý, V., 2003b. Çukurova Koºullarýnda Üç Deðiºik Buðdaygil Yem Bitkisinin Farklý Biçim Sýklýðý Uygulamasýnda Hasýl Verimi ve Bazý Tarýmsal Karakterlerinin Belirlenmesi, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 2003, Diyarbakýr, Cilt: 1, s: Saðlamtimur, T., Gülcan, H., Tükel, T, Tansý, V, Anlarsal, A. E., ve Hatipoðlu, R., Çukurova Koºullarýnda Yembitkileri Adaptasyon Denemeleri 1: Buðdaygil Yembitkileri, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(3) : s Saðlamtimur, T., Tansý, V. ve Baytekin, H., Yembitkileri Yetiºtirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana, 238s. Saðlamtimur, S., Tansý, V., Ýnal, Ý., ve Kuºvuran, A., KKTC Sulanan Alanlarýnda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinin Saptanmasý Üzerinde Araºtýrmalar. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tarýmsal Araºtýrma ve Geliºtirme Projesi (KKTC-TAGEP) Sonuç Raporu, Adana s. ªengül., S., ªark Yoncasýnda (Medicago sativa L.) Ot ve Ham Protein Veriminin Belirlenmesi. Türkiye 3. Çayýr Mera ve Yem Bitkileri kongresi, Haziran 1996, Erzurum. s: ªengül, S. ve Tahtacýoðlu, L., Erzurum Ekolojik ªartlarýnda Farklý Yonca Çeºit ve Hatlarýnda Ot ve Ham Protein Verimlerinin Belirlenmesi. Türkiye 3. Çayýr Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, Haziran 1996, Erzurum. s: Tansý, V., Okan, F., Kýzýl, S., Kýzýlºimºek, M., Çukurova Koºullarýnda Bazý Buðdaygillerin Toprak Üstü Biomasý ve Kimyasal Kompozisyonlarýnýn Mevsimsel Deðiºiminin Saptanmasý. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (3): s

TRITOSECALE WITTMACK) KARIªIMINDA OT VERÝMÝ VE

TRITOSECALE WITTMACK) KARIªIMINDA OT VERÝMÝ VE Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa 791-796) ÇUKUROVA KIRAÇ KOªULLARINDA AZOT VE FOSFOR GÜBRELEMESÝNÝN FÝÐ (VICIA SATIVA L.) + TRÝTÝKALE (X TRITOSECALE

Detaylı

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Ekoloji 19, 73, 1-9 (2009) Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Hüsnü ÜNLÜ 1*, Hüseyin PADEM

Detaylı

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 45 (1): 11-19 ISSN 1018 8851 Behçet KIR 2 Hikmet SOYA 3 2 Dr. Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, behcet.kir@ege.edu.tr 3 Prof. Dr.

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Bingöl Ünv. Fen. Bil. Dergisi Science J of Bingöl Univ. 1(1),37-42,2011 1(1),37-42,2011 ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi Akademik Ziraat Dergisi 1(1): 29-36 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Timuçin TAŞ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRDA (Zea Mays L. indentata) DEĞİŞİK BÜYÜME DÖNEMLERİNDE

Detaylı

YEMBİTKİLERİ ÜRETİMİ

YEMBİTKİLERİ ÜRETİMİ YEMBİTKİLERİ ÜRETİMİ Rıza AVCIOĞLU 1 * Esvet AÇIKGÖZ 2 ** Hikmet SOYA 2 * Ali TAN 2 *** ÖZET Dünya'da kendini besleyebilen ülkelerden biri olmamıza karşın, yeterli ve dengeli beslendiğimiz söylenemez.

Detaylı

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem ALAN 1 Hakan GEREN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Ödemiş, İzmir, e-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr 2 Ege Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Sýcaklýk Þartlarýnýn Türkiye'de Zeytinin (Olea europaea L. subsp. europaea) Yetiþmesine, Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisi

Sýcaklýk Þartlarýnýn Türkiye'de Zeytinin (Olea europaea L. subsp. europaea) Yetiþmesine, Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisi Ekoloji 18, 70, 17-26 (2009) Sýcaklýk Þartlarýnýn Türkiye'de Zeytinin (Olea europaea L. subsp. europaea) Yetiþmesine, Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisi Recep EFE*, Abdullah SOYKAN, Süleyman SÖNMEZ,

Detaylı

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),171-182 ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ İlknur AKGÜN a Muharrem KAYA Demet

Detaylı

KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ

KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý "Yeniden Yapýlanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfasý Tanýtým Toplantýsý" Ýstanbul'da yapýldý. Bakan Mehdi

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY ISSN 1300-9362 CİLT VOLUMI: A SAYI 1-2 1999 NLfMBER Sahibi Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına Dekan Prof.Dr.Kadriye

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ * BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ Fatma ÇANKA KILIÇ Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, KMYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi Programý, Kocaeli fatmacankakilic@hotmail.com

Detaylı

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Ekoloji 19, 75, 41-48 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.756 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Feyza Nur KAFADAR

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Alihan ÇOKKIZGIN GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris MEDIK.) YEREL GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

TRAKYA'DA TARIMSAL YAPI, VERÝMLÝLÝK VE GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYÝ

TRAKYA'DA TARIMSAL YAPI, VERÝMLÝLÝK VE GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYÝ TRAKYA'DA TARIMSAL YAPI, VERÝMLÝLÝK VE GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYÝ TRAKYA REGION'S AGRICULTURAL STRUCTURE, PRODUCTIVITY AND ITS DEVELOPMENT LEVEL SUMMARY Dr. Arif SEMERCÝ* Trakya Region which exists in European

Detaylı

Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi

Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi Ekoloji 19, 77, 29-34 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.775 Tuz Gölü'nün Aksaray Ýli Yeraltý Sularýna Etkisinin Coðrafi Bilgi Sistemi Kullanýlarak Deðerlendirilmesi Murat KAVURMACI 1*, Levent ALTAÞ 2, Yakup

Detaylı

GÖLLER BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GÖLLER BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GÖLLER BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Hülya GÜL 1 *, Sultan Acun 2, Sinem Türk 3, Ayşe Öztürk 1, Burhan Kara 4 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Bazı Serin İklim Çim Bitkilerinin Farklı Gübre Dozlarındaki Yeşil Alan Performansları

Bazı Serin İklim Çim Bitkilerinin Farklı Gübre Dozlarındaki Yeşil Alan Performansları Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat k. Derg., 2010, 47 (3):??? ISSN 1018 8851 Ali SALMAN 1 Rıza AVCIOĞLU 2 1 Dr., Ege Üniversitesi Bayındır MYO, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, Bayındır, İzmir, ali.salman@ege.edu.tr

Detaylı

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),9-18 ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Burhan KARA Zekeriya

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Yield and quality properties of canola (Brassica napus L.) cultivars under Isparta condition

Yield and quality properties of canola (Brassica napus L.) cultivars under Isparta condition Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3 (2005),x-x Isparta Koşullarında Kanola (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri H. BAYDAR Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı