K.K.T.C. SULANAN KOªULLARINDA YONCA (MEDICAGO SATIVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K.K.T.C. SULANAN KOªULLARINDA YONCA (MEDICAGO SATIVA"

Transkript

1 Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa ) K.K.T.C. SULANAN KOªULLARINDA YONCA (MEDICAGO SATIVA L.) VE BAZI BUÐDAYGÝL YEM BÝTKÝLERÝNÝN ADAPTASYON KABÝLÝYETLERÝNÝN SAPTANMASI Alpaslan KUªVURAN Veyis TANSI Turan SAÐLAMTÝMUR Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana ÖZET Bu araºtýrma K.K.T.C. ekolojik koºullarýnda yonca ve bazý buðdaygil yem bitkilerinin adaptasyon kabiliyetlerinin saptanmasý amacýyla, tesadüf bloklarý deneme desenine göre 4 tekrarlamalý olarak, 2000 ve 2001 yýllarýnda iki yýl süreyle yürütülmüºtür. Araºtýrma sonucunda, iki yýllýk ortalama sonuçlara göre, yoncadan toplam kg/da yeºil ot ve kg/da kuru ot elde edilmiºtir. Buðdayil yem bitkilerinde ise yeºil ve kuru ot verimleri sýrasýyla, rodos otunda ve kg/da, yumrulu yem kanyaºýnda ve kg/da, mavi ayrýkta ve kg/da, yüksek otlak ayrýðýnda ve kg/da, festuca x lolium melezinde ve kg/da, kýlçýksýz bromda ve kg/da, domuz ayrýðýnda ve kg/da, yüksek çayýr yumaðýnda ve kg/da tespit edilmiºtir. Anahtar Kelimeler: Yem Bitkisi, Adaptasyon, Verim DETERMINATION OF ADAPTATION OF ALFALFA (MEDICAGO SATIVA L.) AND SOME GRASSES UNDER THE IRRIGATED CONDITIONS OF TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS ABSTRACT This study has been carried out to determine adaptation of alfalfa (Medicago sativa L.) and some grasses, under the irrigated conditions of Turkish Republic of Northern Cyprus in 2000 and Field trials were arranged in the complete randomized block design with 4 replications. According to the results, alfalfa produced kg/da and kg/da green and dry herbage yields, respectively. Green and dry herbage yields of grasses were as follows, respectively, rhodes grass and kg/da, harding grass and kg/da, intermediate wheatgrass and kg/da, tall wheatgrass and kg/da, festuca x lolium hybrids and kg/da, smooth brome and kg/da, orchard grass and kg/da, tall fescue and kg/da. Keywords: Forage, Adaptation, Yield GÝRݪ K.K.T.C. ekolojik koºullar yönünden ülkemizde Akdeniz Bölgesi, özellikle Çukurova ile benzerlik göstermekte, kýºlar ýlýk ve yaðýºlý, yazlar kurak ve sýcak geçmektedir. Ülkenin ovalýk kesimlerinde yaðýºlar az olurken, deniz seviyesinden yükseldikçe yaðýºlarda artýº gözlenmektedir. Kuzey Kýbrýs ta su kaynaklarý, tarým sektöründe geliºmeyi sýnýrlayan baºlýca faktördür. Ülkenin yýllýk yaðýº ortalamasý mm olup, yeraltý su rezervlerinin tek besleme kaynaðýdýr. Yaz aylarýnda ve kurak mevsimlerde tarýmsal üretim ancak takviye sulamalarla sürdürülebilmektedir (Anonim, 2001). Ülkede dekarlýk toplam alanýn, dekarý (% 56.71) tarým arazisi olup, bunun ancak % 60.7 si ekonomik olarak iºlenebilmekte, bu arazinin de yaklaºýk % 8 i sulanabilmektedir (Anonymus, 2005). Ülkede çalýºan nüfusun % 19.5 i tarým sektöründe çalýºmaktadýr. Sektörde hayvansal üretimin payý ise % 53.5 ile ilk sýrada yer almaktadýr (Anonim, 2001). Tarým alanlarýnda sulamaya geçilmesiyle özellikle yaz aylarýndaki yüksek sýcaklýktan dolayý tarým yapýlan topraklarda organik madde hýzla parçalanacak, ayrýca alkalileºme, tuzlulaºma ve çoraklaºma problemleri ortaya çýkmaya baºlayacaktýr (Saðlamtimur ve ark. 2001). Kýraç alanlarýn sulanmaya baºlamasý ile ülkede deðiºik bitkilerin yetiºtirilme olanaðý doðacaktýr. Bu arada sulanabilir tarýma uygun sebze ve hayvan yetiºtiriciliði özellikle süt ve besi sýðýrcýlýðý teºvik edilecektir. Ayrýca mevcut koyunculuk ve arýcýlýk da önemle ele alýnacaktýr. Hayvansal üretim payýnýn bu kadar yüksek olmasýna karºýn, ülkede dekar (% 4.95) çayýr-mera alaný ve dekar (% 2.98) da yem bitkileri ekim alaný mevcuttur (Anonim, 2005). K.K.T.C. de hayvancýlýðýn karlý olarak Sorumlu yazarýn E-posta adresi:

2 Alpaslan KUªVURAN, Veyis TANSI, Turan SAÐLAMTÝMUR yapýlabilmesi için hayvansal ürün maliyetinin % 70 ini oluºturan yemin ülke içerisinde yetiºtirilmesi zorunludur (Saðlamtimur ve ark. 2001). Gerek geliºtirilecek sebze yetiºtiriciliði, gerekse geniº turunçgil alanlarýnda toprak verimliliðinin sürekli yüksek tutulmasý için çiftlik gübresi kullanýmý kaçýnýlmaz bir zorunluluktur. Ayný zorunluluk tarla arazileri için de geçerlidir. Dolayýsý ile sulama sonucunda verimliliðin düºmesi kuvvetle muhtemel olan tarla arazilerinin verim güçlerinin artýrýlmasý bakýmýndan da hayvan yetiºtiriciliðinin tarla tarýmý ile birlikte yürütülmesi gereklidir. Bu nedenle tarla tarýmýnda yem bitkileri, hem yeºil yem hem de yeºil gübre amacýyla ekim nöbeti sistemlerinde kesinlikle yer almalýdýr (Saðlamtimur ve ark. 2001). Bunun dýºýnda buðday, patates ve mýsýr gibi K.K.T.C. de tarýmý yapýlabilen ürünlerin yanýnda ara dönemlerde tarlalarýn boº kalmamasý ve toprak verimliliðinin sürekliliðini saðlamak amacýyla kýºlýk ve yazlýk yem bitkileri ile çok yýllýk yoncanýn ekim nöbetine konmasý gerekir (Saðlamtimur ve ark. 2001). Saðlamtimur ve ark. (1986), Çukurova koºullarýnda tek ve çok yýllýk buðdaygil yem bitkilerinin adaptasyon yeteneklerini incelemek amacýyla yýllarý arasýnda yürüttükleri çalýºmada, çok yýllýk buðdaygil yem bitkilerinden yüksek otlak ayrýðý, yüksek çayýr yumaðý, yumrulu yem kanyaºý ve domuz ayrýðý nýn bölge koºullarýna adapte olabilecek türler olduðunu saptamýºlardýr. Ortalama bitki boylarýný ve yeºil ot verimlerini sýrasýyla; yumrulu yem kanyaºý nda cm, kg/da, rodos otu nda cm, kg/da, domuz ayrýðý nda cm, kg/da, mavi ayrýk ta cm, kg/da, kýlçýksýz brom da cm, kg/da yüksek otlak ayrýðý nda cm, kg/da ve yüksek çayýr yumaðý nda cm, kg/da olarak tespit etmiºlerdir. Aydýn ve ark. (1994), yýllarý arasýnda bazý serin mevsim buðdaygil yem bitkileri ile yürüttükleri çalýºmalarýnda, ortalama kuru ot verimlerini, domuz ayrýðý nda kg/da, mavi ayrýk ta kg/da, kýlçýksýz brom da kg/da, yüksek otlak ayrýðý nda kg/da ve yüksek çayýr yumaðý nda ise kg/da tespit etmiºlerdir. Eðinlioðlu ve ark. (1996), Menemen koºullarýnda 20 farklý yonca çeºidi ile yürüttükleri çalýºmada ortalama yeºil ot verimini ilk yýl 3064 kg/da, 2. yýl kg/da ve 3. yýl 7931 kg/da tespit etmiºlerdir. ªengül ve ark. (1996), Erzurum koºullarýnda ortalama yonca yeºil ve kuru ot verimlerini sýrasýyla ilk yýl ve 676 kg/da, 2. yýl 3036 ve kg/da ve 3. yýl kg/da tespit etmiºlerdir. ªengül (1996), 4 yýl süreyle yürüttüðü çalýºmada ortalama yonca yeºil ot verimini kg/da ve kuru ot verimini ise kg/da olarak tespit etmiºtir. Tansý ve ark. (1998), Çukurova koºullarýnda yaptýklarý çalýºmada, yumrulu yem kanyaºý, kýlçýksýz brom ve yüksek çayýr yumaðý nda bitki boylarýný sýrasýyla ortalama; cm, cm ve cm olarak tespit etmiºlerdir. Avcýoðlu ve ark. (2003), Selçuk/Ýzmir ekolojik koºullarýnda yürüttükleri çalýºmada 4 farklý yonca çeºidinde ortalama bitki boyunu cm, yeºil ot verimini kg/da ve kuru ot verimini ise kg/da arasýnda tespit etmiºtir. Kuºvuran ve ark. (2003a), yumrulu yem kanyaºý, kýlçýksýz brom ve yüksek çayýr yumaðý nda ortalama bitki boyunu sýrasýyla cm, cm ve cm, ortalama yeºil ot verimini kg/da, kg/da ve kg/da, kuru ot verimini ise kg/da, kg/da ve kg/da olarak saptamýºtýr. MATERYAL ve YÖNTEM Araºtýrmada Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü nden temin edilen yumrulu yem kanyaºý (Phalaris tuberosa L.), rodos otu (Chloris gayana Kunth.), domuz ayrýðý (Dactylis glomerata L.), mavi ayrýk (Agropyron intermedium Host. Beauv.), kýlçýksýz brom (Bromus inermis L.), festuca x lolium melezi (Festuca pratensis Huds. x Lolium perenne L.), yüksek otlak ayrýðý (Agropyron elongatum Host. Beauv.) ve yüksek çayýr yumaðý (Festuca arundinacea Schreb.) çok yýllýk buðdaygil yem bitkileri klonlarý ile K.K.T.C. de yerel çeºit olarak kullanýlan yonca (Medicago sativa L.) tohumu materyal olarak kullanýlmýºtýr. Araºtýrma, Lefkoºa ile Gazimaðusa arasýnda kurulan K.K.T.C. Tarým ve Orman Bakanlýðý Türkmenköy Tarýmsal Araºtýrma ve Deneme Ýstasyonu nda, tesadüf bloklarý deneme desenine göre 4 tekrarlamalý olarak, 2000 ve 2001 yýllarýnda iki yýl süreyle yürütülmüºtür. Parsel boyutlarý 5.6 m x 12 m = 67.2 m 2 olacak ºekilde hazýrlanmýºtýr. Ekimden önce toprak hazýrlýðý yapýlmýº ve buðdaygil parsellerine dekara 10 kg, yonca parsellerine ise dekara 5 kg saf N ve P 2 O 5 gelecek ºekilde kompoze taban gübresi uygulanmýºtýr. Buðdaygil klonlarýnýn tarlaya ºaºýrtýlmasý ve yonca ekimi tarihinde gerçekleºtirilmiºtir. Buðdaygiller 70 x 70 cm aralýklarla (Saðlamtimur ve ark. 1998), yonca ise dekara 3 kg tohum hesabýyla 20 cm sýra aralýðýna ekilmiºtir (Gülcan ve ark. 1993). Buðdaygil yem bitkilerinde ilk yýl ve ikinci yýl ise ve tarihlerinde 1182

3 Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabý Cilt II olmak üzere toplam 3 kere, yonca da ise her iki yýlda 7 ºer kez olmak üzere toplam 14 kere biçim yapýlmýºtýr. Buðdaygillerde biçim baºaklanma baºlangýcýnda (Saðlamtimur ve ark. 1998), yoncada ise % 10 çiçeklenme döneminde yapýlmýºtýr (Gülcan ve ark. 1993; Saðlamtimur ve ark. 1998; Açýkgöz, 2001). Araºtýrmada bitki boyu, yeºil ot ve kuru ot aðýrlýklarý saptanmýºtýr. Araºtýrma bulgularýnýn istatistiksel analizleri MSTAT-C istatistik paket programýnda yapýlmýºtýr. BULGULAR ve TARTIªMA K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) nýn biçim tarihleri (gün/ay/yýl) Çizelge 1 de, elde edilen bitki boyu ise Çizelge 2 de verilmiºtir. Çizelge 1 incelendiðinde, her iki yýlda 7 ºer kez biçim yapýldýðý, yoncanýn çok yýllýk olmasý nedeniyle ilk yýl biçimin biraz daha geç dönemde baºlayýp, daha geç döneme kadar devam ettiði görülmektedir. Ýlk yýl iki biçim arasýndaki süre son biçimlere doðru artýº gösterirken, ikinci yýl deðiºkenlik göstermiºtir. Yoncada biçim aralýklarýnýn mevsimlere göre deðiºim gösterdiði ve Akdeniz iklim kuºaðýnda, sulanan koºullarda 5-8 biçim verdiði (Gülcan ve ark. 1993; Açýkgöz, 2001) bildirilmiºtir. Çizelge 1. K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) nýn biçim tarihleri (gün/ay/yýl) Biçim tarihleri 2000 yýlý (gün/ay/yýl) 2001 yýlý (gün/ay/yýl) I. Biçim II. Biçim III. Biçim IV. Biçim V. Biçim VI. Biçim VII. Biçim Çizelge 2. K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) dan elde edilen bitki boyu (cm) deðerleri ve oluºan gruplar Biçimler 2000 yýlý (cm) 2001 yýlý (cm) Ýki yýl ortalama (cm) I. Biçim c b b II. Biçim c ab ab III. Biçim ab ab a IV. Biçim ab a a V. Biçim bc b ab VI. Biçim bc ab ab VII. Biçim a b a Ortalama b a V.K.: 4.96 EGF (%5) 2000: : 9.95 Yýl: 9.44 Sistem: YýlxBiç.Ýnt.: Çizelge 2. incelendiðinde, gerek biçimler ve gerekse yýllar arasýnda istatistiki açýdan önemli fark saptanmýº, 2000 yýlý yonca ortalama bitki boyu deðerleri cm, 2001 yýlý cm, iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise cm arasýnda tespit edilmiºtir yýlýnda yapýlan biçimlerde ise yonca ortalama bitki boyu deðeri cm, 2001 yýlýnda ise cm elde edilmiºtir. Yonca çok yýllýk serin mevsim baklagil yem bitkisi olduðu için ilk yýl köklerini geliºtirmektedir. Ayrýca ilk yýl bitkiler hassas olduðu için yavaº büyümekte ve yabancý otlar yoncanýn geliºimine engel olmaktadýr (Gülcan ve ark. 1993; Açýkgöz, 2001). Çizelge 3. K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) dan elde edilen yeºil ot verimi (kg/da) Biçimler 2000 yýlý (kg/da) 2001 yýlý (kg/da) Ýki yýl ortalama (kg/da) I. Biçim b c b II. Biçim a bc ab III. Biçim a a a IV. Biçim b ab ab V. Biçim ab c b VI. Biçim b bc b VII. Biçim ab c b Toplam b a V.K.: 7.76 EGF (%5) 2000: : Yýl: Sistem: YýlxBiç.Ýnt.:

4 Alpaslan KUªVURAN, Veyis TANSI, Turan SAÐLAMTÝMUR KKTC sulanabilir alanlarda uygulanan deðiºik ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer alan yonca (Medicago sativa L.) dan elde edilen yeºil ot verimi (kg/da) Çizelge 3. de, kuru ot ise Çizelge 4. de verilmiºtir. Çizelge 3. incelendiðinde, gerek biçimler ve gerekse yýllar arasýnda istatistiki açýdan önemli fark saptanmýº, 2000 yýlý yonca ortalama yeºil ot verimi kg/da, 2001 yýlý kg/da ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise kg/da arasýnda tespit edilmiºtir yýlýnda yapýlan biçimlerde yonca toplam yeºil ot verimi kg/da, 2001 yýlýnda ise kg/da elde edilmiºtir. Çizelge 4. K.K.T.C. sulanan alanlarda yonca (Medicago sativa L.) dan elde edilen kuru ot verimi (kg/da) Biçimler 2000 yýlý (kg/da) 2001 yýlý (kg/da) Ýki yýl ortalama (kg/da) I. Biçim bc c bcd II. Biçim a bc ab III. Biçim b a a IV. Biçim cd ab abc V. Biçim d c cd VI. Biçim cd c d VII. Biçim cd c cd Toplam b a V.K.: 6.84 EGF (%5) 2000: : Yýl: Sistem: YýlxBiç.Ýnt.: Çizelge 4. incelendiðinde, gerek biçimler ve gerekse yýllar arasýnda istatistiki açýdan önemli fark saptanmýº, 2000 yýlý yonca ortalama kuru ot verimi kg/da, 2001 yýlý kg/da ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise kg/da arasýnda tespit edilmiºtir yýlýnda yapýlan biçimlerde yonca toplam kuru ot verimi kg/da, 2001 yýlýnda ise kg/da elde edilmiºtir. Yonca çeºit, sulama, bakým koºullarý ve ekolojiye baðlý olmakla birlikte bir biçimde ortalama kg/da yeºil ot, kg/da kuru ot verir (Açýkgöz, 2001). Yýldaki biçim sayýsýna baðlý olarak toplam kg/da, hatta sýcak bölgelerde kg/da a kadar yeºil ot, kg/da kuru ot verir (Gülcan ve ark. 1993). Yoncada esas geliºme ilk yýldan sonra olduðu için asýl verim 2. ve 3. yýllarda alýnýr. Bu çalýºmada da verim ikinci yýlda ilk yýla kýyasla daha fazla elde edilmiºtir. Araºtýrma bulgularý Gençkan, (1983); Gülcan ve ark., (1993); Manga ve ark. (1995); Eðinlioðlu ve ark. (1996), ªengül ve ark. (1996); Açýkgöz, (2001) ile uyum içindedir. Yoncada ilk biçimlerde verim yüksek olup, biçimler ilerledikçe azalma gösterir. Bu durum araºtýrýcýlarýn bulgularý ile benzerlik göstermemektedir. Bunda çevresel faktörler, bakým koºullarý ve bazý biçimler arasýndaki sürenin uzamasý etkili olabilir. K.K.T.C. sulanan alanlarda uygulanan deðiºik ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer alan 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen bitki boyu (cm) Çizelge 5 de verilmiºtir. Çizelge 5 incelendiðinde, yýllar arasýnda bitki boyu bakýmýndan istatistiki olarak fark bulunmadýðý, buna karºýn her iki yýlda da türler arasýnda fark olduðu saptanmýº, 2000 yýlý buðdaygil yem bitkileri ortalama bitki boyu deðerleri cm, 2001 yýlý cm ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise cm arasýnda tespit edilmiºtir. Buðdaygil yem bitkileri, yetiºtirildikleri çevre, uygulanan bakým koºullarý ve maruz kaldýklarý biçimlere göre tarýmsal özellikler bakýmýndan deðiºim göstermektedirler. Araºtýrmadan elde edilen deðerler Saðlamtimur ve ark. (1986) nýn bulgularý ile büyük ölçüde uyum içerisinde olup, Tansý ve ark. (1998) ile Kuºvuran ve ark. (2003a) nýn bulgularý ile uyum göstermemektedir. Ortaya çýkan farklýlýðýn nedeni büyük ölçüde biçim uygulamalarýna baðlýdýr. Biçim sayýsýnýn artýºý ile biçimler arasýndaki sürenin kýsalmasý söz konusu olduðu için bitki boyu deðerlerinde azalma görülür. K.K.T.C. sulanan alanlarda uygulanan deðiºik ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer alan 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen yeºil ot verimi (kg/da) Çizelge 6. da, kuru ot verimi (kg/da) ise Çizelge 7. de verilmiºtir. Çizelge 6. ve Çizelge 7. incelendiðinde, gerek yýllar ve gerekse türler arasýnda yeºil ot verimi bakýmýndan istatistiki olarak fark olduðu saptanmýº, 2000 yýlý buðdaygil yem bitkileri ortalama yeºil ot verimi deðerleri kg/da, 2001 yýlý kg/da ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise kg/da arasýnda tespit edilmiºtir yýlý buðdaygil yem bitkileri ortalama kuru ot verimi deðerleri kg/da, 2001 yýlý kg/da ve iki yýl birleºtirilmiº ortalama deðerler ise kg/da arasýnda tespit edilmiºtir. Elde edilen yeºil ve kuru ot deðerleri 1184

5 Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabý Cilt II bakýmýndan yýllar arasýnda belirgin bir farklýlýðýn olmasý kullanýlan türlerin çok yýllýk olmasýndan ileri gelmektedir. Çok yýllýk buðdaygil yem bitkileri geliºimlerini özellikle 2. yýldan itibaren tamamlayarak gerçek verim deðerlerine ulaºmaktadýrlar. Araºtýrmadan elde edilen deðerler Saðlamtimur ve ark. (1986) nýn bulgularý ile uyum içerisinde olup, Aydýn ve ark. (1994) ve Kuºvuran ve ark. (2003a) nýn bulgularý ile uyum göstermemektedir. Bunda çevresel faktörler, biçim sýklýðý ve sayýsý, bakým uygulamalarý gibi birçok neden etkili olabilir. Çizelge 5. K.K.T.C. sulanan alanlarda 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen bitki boyu (cm) deðerleri ve oluºan gruplar Türler 2000 yýlý (cm) 2001 yýlý (cm) Ýki yýl ortalama (cm) Yumrulu yem kanyaºý c a b Rodos otu c a b Domuz ayrýðý f c c Mavi ayrýk a b a Kýlçýksýz brom e e d Festuca x Lolium melezi g d e Yüksek otlak ayrýðý b b b Yüksek çayýr yumaðý d f de Ortalama V.K.: 5.74 EGF (%5) Yýl: Ö.D. Tür: 5.59 Yýl x Tür: 7.90 Çizelge 6. K.K.T.C. sulanan alanlarda 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen yeºil ot verimi (kg/da) Türler 2000 yýlý (kg/da) 2001 yýlý (kg/da) Ýki yýl yrtalama (kg/da) Yumrulu yem kanyaºý c b b Rodos otu a a a Domuz ayrýðý e f e Mavi ayrýk c d c Kýlçýksýz brom b h e Festuca x Lolium melezi d e d Yüksek otlak ayrýðý d c c Yüksek çayýr yumaðý d g f Ortalama b a Toplam b a V.K.: 5.19 EGF (%5) Yýl: Tür: Yýl x Tür: Çizelge 7. K.K.T.C. sulanan alanlarda 8 farklý buðdaygil yem bitkisinden elde edilen kuru ot verimi (kg/da) Türler 2000 yýlý (kg/da) 2001 yýlý (kg/da) Ýki yýl yrtalama (kg/da) Yumrulu yem kanyaºý c c c Rodos otu a b a Domuz ayrýðý e d d Mavi ayrýk c e d Kýlçýksýz brom b f c Festuca x Lolium melezi e d d Yüksek otlak ayrýðý d a b Yüksek çayýr yumaðý c f d Ortalama b a Toplam b a V.K.: 6.93 EGF (%5) Yýl: Tür: Yýl x Tür: SONUÇ K.K.T.C. de tarým içerisinde hayvansal üretim payýnýn % 50 den fazla olduðu, kýraç alanlarýn sulanmaya baºlamasý ile deðiºik bitkilerin yetiºtirilme olanaðýnýn ortaya çýkacaðý ve sulama sonucunda verimliliði düºmesi kuvvetle muhtemel olan tarla arazilerinin verim güçlerinin artýrýlmasý da göz önüne alýndýðýnda hayvan yetiºtiriciliðinin tarla tarýmý ile birlikte yürütülmesi gerekliliði kaçýnýlmazdýr. Bu çalýºmada incelemeye alýnan yoncadan uygun bakým koºullarýnda iyi bir verim alýndýðý tespit edilmiºtir. Bununla birlikte buðdaygil yem bitkilerinden de tatmin edici düzeyde verim alýndýðý ancak rodos otu, yumrulu yem kanyaºý, mavi ayrýk ve yüksek otlak ayrýðýnýn öncelikli olarak ele alýnmasý gerektiði sonucuna varýlmýºtýr. 1185

6 Alpaslan KUªVURAN, Veyis TANSI, Turan SAÐLAMTÝMUR KAYNAKLAR Açýkgöz, E., Yembitkileri. (Yenilenmiº 3. Baský). Uludað Üniversitesi Güçlendirme Vakfý Yayýn No: 182, Vipaº A. ª. Yayýn No: 58. Ýstanbul, 584s. Anonymus, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Tarýmsal Araºtýrma ve Geliºtirme Projesi (K.K.T.C.-TAGEP), Tarýmsal Araºtýrma-Geliºtirme-Danýºmanlýk Hizmetleri Sözleºmesi ve Ekleri (ݺ Tanýmý: 1, 2 ve 3). K.K.T.C. Tarým ve Orman Bakanlýðý T.C. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlýðý, Anonymus, Tarýmsal Yapý ve Üretim. K.K.T.C. Tarým ve Orman Bakanlýðý Tarýmsal Ýstatistikler ( ). Avcýoðlu, R., 1983, Yembitkileri Yetiºtirme. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayýnlarý Yayýn No: 83-II, Ýzmir, 93s. Avcýoðlu, R. ve Aka, M.A., Selçuk Koºullarýnda 7 Farklý Yonca Çeºidinin Verim ve Diðer Bazý Verim Özellikleri Üzerine Araºtýrmalar, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 2003, Diyarbakýr, Cilt: 1, s: Aydýn, Ý., Acar, Z. ve Tosun, F., Samsun Koºullarýnda Bazý Çok Yýllýk Buðdaygil Yem Bitkileri Üzerinde Verim ve Adaptasyon Çalýºmalarý, Tarla Bitkileri Kongresi, Nisan 1994, Ýzmir. s: Eðinlioðlu, G., Sabancý, C.O., Buðdaycýgil, M. ve Özpýnar, H., Bazý Yonca (Medicago sativa L.) Çeºitlerinin Menemen Koºullarýnda Adaptasyonu Üzerine Bir Araºtýrma. Türkiye 3. Çayýr Mera ve Yem Bitkileri kongresi, Haziran 1996, Erzurum. s: Gençkan, M. S., Yembitkileri Tarýmý. Ege Üniversitesi Matbaasý, Bornova / Ýzmir, 517s. Gülcan, H Çukurova da Sulu ªartlar Altýnda Yetiºtirilen Önemli Yonca Varyetelerinin Bazý Biyolojik Morfolojik Özellikleri ve Bunlarýn Verimle Ýliºkileri. Ç.Ü.Z.F. Doktora Tezi, Adana, Gülcan, H. ve Anlarsal, A.E., Yem Bitkileri II (Baklagil Yem Bitkileri). Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayýn No.5, Ders Kitaplarý Yayýn No.3, Adana, King IP, Morgan WG, Armstead IP, Harper JA, Hayward MD, Bollard A, Nash JV, Foster JW, Thomas HM Introgression mapping in the grasses. I. Introgression of Festuca pratensis chromosomes and chromosome segments into Lolium perenne. Heredity 8. p: Kuºvuran, A. ve Tansý, V., 2003a. Çukurova Koºullarýnda Farklý Buðdaygil Yem Bitkilerinde Biçim Sýklýðýnýn Bazý Vejetatif ve Generatif Özelliklere Etkisinin Saptanmasý, Ç.Ü.Z.F., 2003, (18): Kuºvuran, A. ve Tansý, V., 2003b. Çukurova Koºullarýnda Üç Deðiºik Buðdaygil Yem Bitkisinin Farklý Biçim Sýklýðý Uygulamasýnda Hasýl Verimi ve Bazý Tarýmsal Karakterlerinin Belirlenmesi, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 2003, Diyarbakýr, Cilt: 1, s: Saðlamtimur, T., Gülcan, H., Tükel, T, Tansý, V, Anlarsal, A. E., ve Hatipoðlu, R., Çukurova Koºullarýnda Yembitkileri Adaptasyon Denemeleri 1: Buðdaygil Yembitkileri, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(3) : s Saðlamtimur, T., Tansý, V. ve Baytekin, H., Yembitkileri Yetiºtirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana, 238s. Saðlamtimur, S., Tansý, V., Ýnal, Ý., ve Kuºvuran, A., KKTC Sulanan Alanlarýnda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinin Saptanmasý Üzerinde Araºtýrmalar. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tarýmsal Araºtýrma ve Geliºtirme Projesi (KKTC-TAGEP) Sonuç Raporu, Adana s. ªengül., S., ªark Yoncasýnda (Medicago sativa L.) Ot ve Ham Protein Veriminin Belirlenmesi. Türkiye 3. Çayýr Mera ve Yem Bitkileri kongresi, Haziran 1996, Erzurum. s: ªengül, S. ve Tahtacýoðlu, L., Erzurum Ekolojik ªartlarýnda Farklý Yonca Çeºit ve Hatlarýnda Ot ve Ham Protein Verimlerinin Belirlenmesi. Türkiye 3. Çayýr Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, Haziran 1996, Erzurum. s: Tansý, V., Okan, F., Kýzýl, S., Kýzýlºimºek, M., Çukurova Koºullarýnda Bazý Buðdaygillerin Toprak Üstü Biomasý ve Kimyasal Kompozisyonlarýnýn Mevsimsel Deðiºiminin Saptanmasý. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (3): s

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa )

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa ) Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa 797-802) ÇUKUROVA KOªULLARINDA FARKLI BÝÇÝM SAYISI VE AZOT DOZUNUN TEK YILLIK ÇÝM (LOLIUM MULTIFLORUM CV.

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ VE OT KALİTELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ÇUKUROVA BÖLGESİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ VE OT KALİTELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR ÇUKUROVA BÖLGESİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ VE OT KALİTELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Kağan KÖKTEN 1, Selahattin ÇINAR 2, Rüştü HATİPOĞLU 3 "Bingöl

Detaylı

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA ÇUKUROVA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*

Detaylı

TRITOSECALE WITTMACK) KARIªIMINDA OT VERÝMÝ VE

TRITOSECALE WITTMACK) KARIªIMINDA OT VERÝMÝ VE Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa 791-796) ÇUKUROVA KIRAÇ KOªULLARINDA AZOT VE FOSFOR GÜBRELEMESÝNÝN FÝÐ (VICIA SATIVA L.) + TRÝTÝKALE (X TRITOSECALE

Detaylı

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum Lam.) İN OT VE TOHUM VERİMİ İLE OT KALİTESİNE ETKİSİ* The Effects of Different Forms and

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Çok Yıllık Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi

Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Çok Yıllık Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):206-212 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Çok Yıllık Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (1):42-47 Araştırma Makalesi (Research Article) Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot Verim ve Kalitelerinin

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. Selahattin ÇINAR EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tarım Ekonomisi)

1. ÖZGEÇMİŞ. Selahattin ÇINAR EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tarım Ekonomisi) 1. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri ve Yılı Çalıştığı Kurum : eposta Selahattin ÇINAR Sivas, Şarkışla1967 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi scinar01@hotmail.com Eğitim Üniversite (Lisans) Doktora

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 2-1 Yıl: 2009

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 2-1 Yıl: 2009 61 SULU VE KIRAÇ ŞARTLARDA YETİŞTİRİLEN KORUNGADA OT VE TOHUM VERİMİ İLE BAZI ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ THE DETERMINATION OF SEED AND HAY YIELD AND SOME CHARACTERISTICS OF SAINFOIN UNDER DRY AND IRRIGATION

Detaylı

Sivas Ekolojik Koşullarında Bazı Çok Yıllık Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi

Sivas Ekolojik Koşullarında Bazı Çok Yıllık Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):213-218 Araştırma Makalesi (Research Article) Sivas Ekolojik Koşullarında Bazı Çok Yıllık Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin

Detaylı

Yazarı : Doç.Dr.Rüştü HATİPOĞLU Yrd.Doç.Dr.Ersin CAN Ar.Gör.Nafiz ÇELİKTAŞ

Yazarı : Doç.Dr.Rüştü HATİPOĞLU Yrd.Doç.Dr.Ersin CAN Ar.Gör.Nafiz ÇELİKTAŞ Kitap Adı : Çayır-Mer a ve Yem Bitkileri Kültürü Yazarı : Doç.Dr.Rüştü HATİPOĞLU Yrd.Doç.Dr.Ersin CAN Ar.Gör.Nafiz ÇELİKTAŞ Baskı Yılı : 1998 Sayfa Sayısı : 164 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Çayır-Mer

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):225-229 Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi

Detaylı

Dumlu Yöresi (Erzurum) Tuzlu-Alkali Topraklarında Yetişebilecek Yembitkisi Türlerinin Belirlenmesi

Dumlu Yöresi (Erzurum) Tuzlu-Alkali Topraklarında Yetişebilecek Yembitkisi Türlerinin Belirlenmesi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 33 (3), 277-281, 2002 Dumlu Yöresi (Erzurum) Tuzlu-Alkali Topraklarında Yetişebilecek Yembitkisi Türlerinin Belirlenmesi Mustafa TAN Ali KOÇ H. İbrahim ERKOVAN Atatürk Üniversitesi

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

Elazığ Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.)'te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. *Kağan KÖKTEN, **Adil BAKOĞLU

Elazığ Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.)'te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. *Kağan KÖKTEN, **Adil BAKOĞLU Bingöl Ünv. Fen. Bil. Dergisi 1(1),37-42,2011 Science J of Bingöl Univ. 1(1),37-42,2011 Elazığ Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.)'te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Üzerine

Detaylı

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(3), 337-341 BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM (Sorghum bicolor L.), SUDANOTU (Sorghum sudanense Staph.) VE MISIRIN (Zea mays L.) İKİNCİ ÜRÜN OLARAK

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

KILÇIKSIZ BROM (Bromus inermis L.) DA KURU OT VERİMİ İLE BAZI VERİM KOMPONENTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KORELASYON VE PATH ANALİZİ.

KILÇIKSIZ BROM (Bromus inermis L.) DA KURU OT VERİMİ İLE BAZI VERİM KOMPONENTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KORELASYON VE PATH ANALİZİ. ANADOLU, J. of AARI 17 (1) 2007, 8-15 MARA KILÇIKSIZ BROM (Bromus inermis L.) DA KURU OT VERİMİ İLE BAZI VERİM KOMPONENTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN Hülya OKKAOĞLU Gülcan DEMİROĞLU Rıza AVCIOĞLU Ege Üniversitesi

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* A Research On Determınatıon Of Yıeld And Some Yıeld

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma Araştırma Makalesi / Research Article Derim, 2016, 33 (2):299-308 DOI:10.16882/derim.2016.267913 Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

THE ANALYSIS OF HORTICULTURE SECTOR IN TURKEY

THE ANALYSIS OF HORTICULTURE SECTOR IN TURKEY TÜRKÝYE DE BAHÇE BÝTKÝLERÝ SEKTÖRÜNÜN ANALÝZÝ Ý. YILMAZ 1 C. SAYIN 1 B. ÖZKAN 1 C. F. KARADENÝZ 1 ÖZET Çalýºmada bahçe bitkileri üretiminin mevcut durumunun genel bir deðerlendirilmesi yapýlmýº ve sektörün

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

YEM BİTKİSİ TOHUMLARI. www.kazaktarim.com.tr 444 5 909

YEM BİTKİSİ TOHUMLARI. www.kazaktarim.com.tr 444 5 909 YEM BİTKİSİ TOHUMLARI www.kazaktarim.com.tr 444 5 909 Yem Bitkileri 2 İtalyan Çimi Lolium italicum=lolium multiflorum Tek yıllık bazen yüksek rakımlarda iki yıllık, yoğun yumak oluşturan bir buğdaygil

Detaylı

ARI BİTKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BAZI BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNDE FARKLI BİÇİM DÖNEMLERİNİN VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ARI BİTKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BAZI BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNDE FARKLI BİÇİM DÖNEMLERİNİN VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003, Diyarbakir, (Poster Bildiri) ARI BİTKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BAZI BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNDE FARKLI BİÇİM DÖNEMLERİNİN VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLER

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

ANTALYA MERKEZE BAĞLI BAZI DOĞAL MERALARDA BULUNAN BİTKİLERİN KURU AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ANTALYA MERKEZE BAĞLI BAZI DOĞAL MERALARDA BULUNAN BİTKİLERİN KURU AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA ANTALYA MERKEZE BAĞLI BAZI DOĞAL MERALARDA BULUNAN BİTKİLERİN KURU AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yaşar ÖZYİĞİT 1 Mehmet BİLGEN 1 1. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39): (2006) 84-92

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39): (2006) 84-92 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39): (2006) 84-92 KARAMAN EKOLOJİK KOŞULLARINDA SİLAJLIK HİBRİT MISIR ÇEŞİTLERİNİN İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRME İMKANLARININ

Detaylı

FARKLI SORGUM x SUDANOTU MELEZİ (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM ve VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FARKLI SORGUM x SUDANOTU MELEZİ (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM ve VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Araştırma / Research Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2015; 12(2) : 93-100 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2015; 12(2) : 93-100 FARKLI SORGUM x SUDANOTU MELEZİ

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ BAZI YAPAY MERA KARIŞIMLARINDA EKİM YÖNTEMLERİ VE AZOT DOZLARININ YEM VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİLERİ Altıngül ÖZASLAN PARLAK TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM

Detaylı

Farklı Sıra Arası Uzaklıklarının Kimi Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham) Çeşitlerinde Ot Verimi ile Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri

Farklı Sıra Arası Uzaklıklarının Kimi Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham) Çeşitlerinde Ot Verimi ile Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2007, 44 (1): 71-85 ISSN 1018-8851 Farklı Sıra Arası Uzaklıklarının Kimi Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham) Çeşitlerinde Ot Verimi ile Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

FARKLI LOLIUM X FESTUCA MELEZLERİNDE ANEUPLOİDİ ORANLARININ VE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ

FARKLI LOLIUM X FESTUCA MELEZLERİNDE ANEUPLOİDİ ORANLARININ VE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 273-278 FARKLI LOLIUM X FESTUCA MELEZLERİNDE ANEUPLOİDİ ORANLARININ VE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ Ayhan KARACA 1 İlknur AKGÜN

Detaylı

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 45 (1): 11-19 ISSN 1018 8851 Behçet KIR 2 Hikmet SOYA 3 2 Dr. Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, behcet.kir@ege.edu.tr 3 Prof. Dr.

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X,

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 126-130, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica CRANTZ.) Genotiplerinin Ot Verimi,

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Effect of Different Sowing Dates on Seed Yields and Yield Components of Phacelia (Phacelia Tanacetifolia Benthmam ) in Autumn Sowing Period

Effect of Different Sowing Dates on Seed Yields and Yield Components of Phacelia (Phacelia Tanacetifolia Benthmam ) in Autumn Sowing Period YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2016, 26(3): 366-371 Geliş Tarihi (Received): 06.04.2016 Kabul Tarihi (Accepted): 27.05.2016 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Arı Otu Bitkisinin Sonbahar

Detaylı

Yem Bitkileri, Çayır ve Mera. Prof.Dr. Cengiz Sancak Ankara-2015

Yem Bitkileri, Çayır ve Mera. Prof.Dr. Cengiz Sancak Ankara-2015 Yem Bitkileri, Çayır ve Mera Prof.Dr. Cengiz Sancak Ankara-2015 Yem bitkileri nedir? Evcil hayvanların yeşil ot, kuru ot, tane yem, yumru yem, silo yemi vs. ihtiyacını karşılamak amacıyla tarla topraklarında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Salih SAYAR DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

ÇUKUROVA SULU KOŞULLARINDA SUNİ MERA TESİSİNDE AK ÜÇGÜLLE

ÇUKUROVA SULU KOŞULLARINDA SUNİ MERA TESİSİNDE AK ÜÇGÜLLE ÇUKUROVA SULU KOŞULLARINDA SUNİ MERA TESİSİNDE AK ÜÇGÜLLE (Trifolium repens L.) KARIŞIMA GİREBİLECEK ÇOK YILLIK BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN VE BUNLARIN EN UYGUN KARIŞIM ORANLARININ SAPTANMASI * Research

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinin Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinin Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(1):47-53 ISSN 1018-8851 Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinin Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar Hakan GEREN 1 Gülcan DEMİROĞLU 2 Rıza AVCIOĞLU 3 Summary

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Reşit GÜLTEKİN ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum Lam.) İN

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd.Doç.Dr.Fulya TORUK 1 Prof.Dr.Poyraz ÜLGER 2 Yrd.Doç.Dr. Ahmet KUBAŞ 3 ÖZET Tarımsal işletmelerde mekanizasyon planlanmasının

Detaylı

Bazı Yeni Baklagil Yembitkileri Çeşitlerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Performansları Üzerinde Bir Araştırma

Bazı Yeni Baklagil Yembitkileri Çeşitlerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Performansları Üzerinde Bir Araştırma Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 151-159 ISSN 1018 8851 Gülcan DEMİROĞLU 1 Rıza AVCIOĞLU 2 1 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova, İzmir gulcan.demiroglu@ege.edu.tr

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN GÝRݪ Nar birim alandan en çok ürün alýnan meyvelerden biridir.fidan üretimi ve bakým iºleri kolay ve ucuzdur.dikimden sonra kýsa sürede verim alýnýr.

Detaylı

Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinde Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinde Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2007, 44 (1): 87-97 ISSN 1018-8851 Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinde Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Behçet KIR 1 Gülcan DEMİROĞLU 2 Hikmet SOYA 3 Geliş

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100, İzmir / Türkiye sorumlu yazar: tuncer.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Mtapf.) Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Mtapf.) Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 36 (2), 145-150, 2005 ISSN : 1300-9036 Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Mtapf.) lerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Bilal

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

Diyarbakır Koşullarında Bazı Yumak Türlerinin Çim Alan Performansları Üzerine Bir Araştırma

Diyarbakır Koşullarında Bazı Yumak Türlerinin Çim Alan Performansları Üzerine Bir Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Yerli Fiğ (Vicia sativa L.) de Kimyasal Gübre, Ahır Gübresi ve Bazı Toprak Düzenleyicilerin Ot ve Tohum Verimine Etkileri

Yerli Fiğ (Vicia sativa L.) de Kimyasal Gübre, Ahır Gübresi ve Bazı Toprak Düzenleyicilerin Ot ve Tohum Verimine Etkileri Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 65-72, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt I, Sayfa )

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt I, Sayfa ) Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt I, Sayfa 95-100) FARKLI BÝTKÝ BOYU VE OLGUNLAªMA SÜRESÝNE SAHÝP BAZI EKMEKLÝK BUÐDAY ÇEªÝTLERÝNDE EKÝM YÖNÜNÜN VERÝM

Detaylı

Ödemiş-İzmir Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Ödemiş-İzmir Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(1):13-20 ISSN 1018-8851 Ödemiş-İzmir Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 93-97, 2012 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study On Adaptatıon Of Some Hungarıan Vetch (Vicia Pannonica Crantz) Lines And Cultıvars

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI FİĞ (Vicia sativa L.) ARPA (Hordeum vulgare L.) KARIŞIMLARININ VERİMİ VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ Süleyman ARSLAN YÜKSEK LİSANS Tarla Bitkileri Anabilim

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

Katıldığı Kurslar ve Seminerler

Katıldığı Kurslar ve Seminerler Serap KIZIL AYDEMİR'in ÖZGEÇMİŞİ 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne girdi. 1993 yılında aynı fakülteden Ziraat Mühendisi unvanı

Detaylı

Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi

Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi Science J of Bingöl Univ Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi Kağan KÖKTEN kahafe 1974@yahoo.com Bingöl

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

Diyarbakır Koşullarında Bazı Çayır Salkım Otu Çeşitlerinin Çim Alan Performanslarının Belirlenmesi. İsmail GÜL *

Diyarbakır Koşullarında Bazı Çayır Salkım Otu Çeşitlerinin Çim Alan Performanslarının Belirlenmesi. İsmail GÜL * Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 8-15

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 8-15 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 8-15 KARAMAN EKOLOJİK KOŞULLARINDA SİLAJLIK SORGUM-SUDAN OTU MELEZİNİN II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRME İMKANLARININ BELİRLENMESİ 1 Ahmet GÜNEŞ 2 Ramazan ACAR 3

Detaylı

ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER

ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER www.bursagida.gov.tr Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 11:57-63 (2011) ISSN 1303-3107 ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI

Detaylı

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Ot Verimi ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi

Detaylı