Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir."

Transkript

1 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla İMKB bünyesinde Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) kurulmuştur. GİP in yasal çerçevesinin temelini oluşturan İMKB GİP Yönetmeliği 18 Ağustos 2009 tarihinde, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Piyasanın faaliyete geçmesine ilişkin çalışmalar hali hazırda devam etmekte olup, GİP te Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi 5 Mart 2010 tarihinde yayımlanmış ve piyasa danışmanı olarak yetki almak isteyen kuruluşların başvuru süreci başlamıştır Gelişen İşletmeler Piyasası nın İşleyişi İle İlgili Tanımlar ve Kavramlar GİP Listesi Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir Piyasa Danışmanı (PD) GİP te piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketlerdir. Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı ve İMKB mevzuatı hakkında bilgilendirilmesi ve şirket paylarının GİP te işlem gördüğü süre boyunca mevzuata uyum zorluğu yaşamaması için GİP ile birlikte sermaye piyasasında yeni bir uygulama başlatılarak piyasa danışmanı mekanizması oluşturulmuştur. Piyasa danışmanı şirketler, GİP e başvuran şirketlerin piyasa kabul şartlarına sahip olup olmadıklarını tespit edip, bu şirketleri piyasaya hazırlayacaktır Piyasa Danışmanlığı Anlaşması (PDA) Paylarının GİP Listesi ne kabulü için başvuruda bulunan şirket ile piyasa danışmanı arasında tarafları temsile yetkili kişilerce imzalanan anlaşmadır Piyasa Danışmanı Listesi (PDL) Piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketlerin listesidir Onay ve Uyumluluk Beyanı Piyasa danışmanı ve şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanan, payların GİP Listesi ne kabul başvurusu esnasında Borsa ya sunulan ve kamuya duyurulan bilgi ve belgelerin doğruluğunun onaylandığına, GİP in kuruluş ve faaliyet amacı ile şirketin paylarını ihraç amacının uyumlu olduğuna ilişkin beyandır Borsa da İşlem Görme Taahhütnamesi Şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış SPK ve Borsa düzenlemelerine uyulacağına ilişkin taahhütnamedir Piyasa Danışmanı Beyanı Piyasa danışmanı, görevine başlamadan önce yükümlülüğüne ve tarafsızlığına ilişkin beyandır.

2 Risk Bildirim Formu Üyeler, müşterilerinin GİP te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası (HSP) arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu çerçevede üyeler, müşterilerin emirlerini GİP e iletmeden önce müşterilerine imzalatmak üzere GİP Risk Bildirim Formu oluşturulmuştur Piyasa Yapıcı Bir menkul kıymetin piyasasının dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likit ve sürekli bir piyasasının oluşmasını teşvik etmek amacıyla çift taraflı alış ve satış kotasyonu vermekle yükümlü olan aracı kuruluştur Alım-Satım Sistemine İlişkin Temel Kavramlar GİP te işlem görecek menkul kıymetler HSP Alım Satım Sistemi üzerinde işlem görecektir. GİP teki işlemler büyük ölçüde HSP de uygulanan kurallar çerçevesinde gerçekleşeceğinden Seans, İşlem Birimi, Baz Fiyat, Referans Fiyat, Açılış Seansı ve Açılış Seansı Fiyatı, Seans Kapanış Fiyatı, Fiyat Adımları, Fiyat Değişme Sınırı, Yayılma Aralığı, Kotasyon Vermek, Borsa Emirleri gibi kavramlar HSP de tanımlandığı gibidir Gelişen İşletmeler Piyasası nda İşlem Görme GİP Listesi ne Kabul ve GİP te İşlem Görme Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kayda alınan menkul kıymetler GİP Listesi ne kabul edilebilir ve GİP te işlem görebilir. GİP Listesi ne kabul işlemi, sadece mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılır. Bir şirketin mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payları GİP te esas olarak aynı işlem sırasında işlem görür. Ancak, şirketin farklı haklara sahip payları bulunuyor ise, Yönetim Kurulu nun kararıyla birden fazla işlem sırası açılabilir GİP Listesi ne Kabul Kriterleri ve Payların GİP Listesi ne Kabulü 1- Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul başvurularında; a) Payların GİP Listesi ne kabulü için başvuruda bulunan şirketin anonim şirket statüsünde olması, kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi, b) GİP Listesi ne kabul başvurusunun, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılmış olması, c) İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 13 üncü maddesinin (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kotasyon şartlarından en az birinin şirket tarafından sağlanamamış olması, ç) Şirket ana sözleşmesinin işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemesi, 1

3 d) Şirket ile PDL de yer alan bir piyasa danışmanı arasında başvuru tarihi itibarı ile en az iki yıl süre ile geçerli bir piyasa danışmanlığı anlaşmasının imzalanmış olması, e) Başvuru tarihi itibariyle son yılsonu finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması, ancak bağımsız denetime esas bilanço tarihinden itibaren dokuz ay geçmesi halinde ayrıca altı aylık ara dönem finansal tablolarının da bağımsız denetimden geçmesi gerekmektedir. 2- Piyasa danışmanının şirkete ilişkin raporunun olumlu görüş içermesi durumunda, Yönetim Kurulu söz konusu raporu ve genel şartları dikkate alarak şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilip edilmemesine karar verir. 3- GİP Listesi ne kabul edilecek paylar sadece halka arz yoluyla yapılacak sermaye artırımı veya tahsisli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylardan oluşur. Şirket payları GİP Listesi nde bulunduğu sürece bu madde kapsamı dışında kalan ve GİP Listesi nde bulunmayan paylar için ortakların yapacağı GİP Listesi ne kabul başvurusu Borsa tarafından reddedilir GİP Listesi ne Kabul Başvurusu GİP Listesi ne kabul başvurusu ihraççı şirket ve piyasa danışmanının birlikte imzalayacağı bir dilekçe ile yapılır. Dilekçe ekine GİP Listesi ne Kabul Başvurusuna Eklenecek Belgeler başlıklı bölümde belirtilen belgelerin eklenmesi zorunludur. Belge eksikliği durumunda gerekli belgeler tamamlanıncaya kadar başvuru değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesi ile birlikte başvuruya eklenecek belgelerin piyasa danışmanı ve şirket yetkilileri tarafından hazırlanıp imzalanması esas olup, sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan şirket yönetimi ve piyasa danışmanı birlikte sorumludur. İhraççı şirket gerek piyasa danışmanı gerekse Borsa tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek zorundadır. GİP Listesi ne kabul başvurusu, SPK kayıt başvurusu ile eşzamanlı olarak yapılır GİP Listesi ne Kabul Başvurusuna Eklenecek Belgeler Başvuru dilekçesi ekinde Borsa ya aşağıda sayılan bilgi ve belgelerin iletilmesi gerekmektedir: a) Noter onaylı Onay ve Uyumluluk Beyanı ile Borsa da İşlem Görme Taahhütnamesi (Onay ve Uyumluluk Beyanı ekine piyasa danışmanı tarafından hazırlanarak piyasa danışmanını temsile yetkili kişiler tarafından imzalanan ve bu beyana dayanak teşkil eden bilgileri içeren rapor eklenir), b) Şirket ile piyasa danışmanı arasında düzenlenerek tarafları temsile yetkili kişilerce imzalanmış piyasa danışmanlığı anlaşması, c) Şirket ve piyasa danışmanı tarafından imzalanmış şirket bilgi formu, ç) Son yılsonu finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu. Bağımsız denetime esas bilanço tarihinden itibaren dokuz ay geçmesi halinde ayrıca altı aylık ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu, d) SPK dan alınan Kurul Kayıt Belgesi, e) İhracın halka arz yöntemi ile yapılması durumunda SPK onaylı izahname ve sirküler, tahsisli satış yöntemi ile yapılması durumunda GİP İşlem Görme Bilgi Formu, f) Varsa aracı kuruluşlar ile yapılan anlaşmaların örnekleri, g) Şirketi ve piyasa danışmanını temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri, 2

4 ğ) Şirketin kuruluş ana sözleşmesi ile ana sözleşme değişikliklerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları ile en son değişiklikleri içerir, toplu şekilde hazırlanmış ve şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış ana sözleşmesi, h) Ana sözleşmede yer alan pay gruplarına ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin bilgiler, ı) GİP Listesi ne kabul başvurusunda bulunulan paylar içinde nama yazılı paylar bulunması durumunda bu payların devir ve temlikinde beyaz cironun kabul edildiğine dair şirketin yönetim kurulu kararı, i) Halka arza veya tahsisli satışa ilişkin satış sonuçları, j) Şirketin kamuyu aydınlatma ve yatırımcı ilişkileri amacı ile kullanacağı internet sitesi adresi, k) GİP Listesi ne kabul başvurusunda bulunulan payların MKK tarafından kaydileştirildiğine ilişkin belge, l) Borsa tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler GİP te İşlem Görmeye Başlama Şirket payları, en erken GİP Listesi ne kabul başvurusunun Yönetim Kurulu tarafından onaylanması kararının Bülten de ilanını izleyen ikinci işlem gününde ikincil piyasada işlem görmeye başlar. GİP Listesine Kabul ve İşlem Görme Birleşmelerde GİP Listesi ne Kabul Devralma yoluyla veya yeni ortaklık kurulması yoluyla gerçekleşecek birleşme işleminin tarafı olarak payları GİP Listesi nde bulunan bir şirketin tasfiyesiz infisah etmesi ve tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda şirket GİP Listesi nden çıkarılır. Devralan/yeni kurulan şirketin, GİP Listesi nden çıkarılan şirketin birleşme öncesi GİP Listesi nde bulunan paylarına karşılık ihraç edeceği payların GİP Listesi ne alınması için kabul başvurusu yapması zorunludur. Bunların dışında kalan devralan/yeni kurulan şirkete ait paylar için GİP Listesi ne kabul başvurusu 3

5 yapılamaz. GİP Listesi nde bulunan bir şirketin, GİP Listesi nde bulunan başka bir şirketi devralması durumunda devralan ve tüzel kişiliği sona eren şirketler hakkında yukarıdaki paragrafta belirtilen hükümleri uygulanır. GİP Listesi ne kabul başvurularının değerlendirilmesinde GİP Listesi ne Kabul Kriterleri ve Payların GİP Listesi ne Kabulü başlıklı bölümün birinci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen GİP Listesi ne kabul kriterleri dikkate alınır. GİP Listesi nde bulunan şirketin, GİP Listesi nde bulunmayan bir şirketi devralması ve tüzel kişiliğini devam ettirmesi durumunda devraldığı şirketin paylarına karşılık ihraç edeceği paylar için GİP Listesi ne kabul başvurusu yapılamaz. Birleşmelerde devralan/yeni kurulan şirketin bağımsız denetimden geçmiş birleşmeye esas alınacak ara dönem finansal tablolarının ilan edilmesi zorunludur. Söz konusu ara dönem finansal tabloları değerlendirilmesinde GİP Listesi ne Kabul Kriterleri ve Payların GİP Listesi ne Kabulü başlıklı bölümün birinci maddesinin (e) bendinde belirtilen ara dönem finansal tabloları olarak kabul edilebilir GİP Listesi ne İlave Kabul Başvurusu Zorunluluğu Payları GİP Listesi nde bulunan şirketin bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edeceği payların dağıtım tarihinin Borsa ya bildirilmesi, GİP Listesi ne ilave kabul başvurusu olarak kabul edilir. Şirketin sermaye artırımı nedeniyle ihraç edeceği payların sermaye artırımı öncesinde GİP Listesi nde bulunan mevcut paylara karşılık gelen kısmının GİP Listesi ne kabulü için, piyasa danışmanı ve şirketi temsile yetkili kişilerin birlikte imzalayacakları GİP Listesi ne ilave kabul başvurusu dilekçesinin, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin SPK dan alınan belge veya Ticaret Sicili Tescil Belgesi ve bilgi formu ile birlikte ilgili belgelerin tamamlanmasından itibaren iki iş günü içinde Borsa ya gönderilmesi gereklidir. İkinci paragrafta belirtilen paylar GİP Listesi ne Kabul Kriterleri ve Payların GİP Listesi ne Kabulü başlıklı bölümün birinci ve ikinci maddesinde belirtilen GİP Listesi ne kabul kriterleri aranmaksızın GİP Listesi ne kabul edilir ve ortaklara dağıtım tarihinden itibaren ilgili düzenlemeler çerçevesinde GİP te işlem görmeye başlar İMKB Hisse Senetleri Piyasası Pazarlarına Başvuru Zorunluluğu Payları GİP te işlem gören şirketin, bağımsız denetimden geçmiş son yıl sonu finansal tabloları esas alınarak İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları birlikte sağlaması halinde, yıl sonu bağımsız denetim raporunun kamuya açıklanmasından itibaren sekiz hafta içinde paylarının HSP pazarlarından birinde işlem görebilmesi için başvuruda bulunması gereklidir. Bağımsız denetim raporunun kamuya açıklandığı tarih itibarı ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca en az 250 gerçek ve/veya tüzel kişi ortağı bulunmayan şirketler bu yükümlülükten muaftır. Başvurunun sonuçlandırılması için Borsa tarafından talep edilebilecek bilgi ve belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Şirket, yıl sonu bağımsız denetim raporunun kamuya açıklanmasından itibaren en geç iki iş günü içinde, şirketin değerlendirmesini yapmak ve başvuru zorunluluğu doğdu ise bu durumu kamuya açıklamakla yükümlüdür. 4

6 Paylarının HSP pazarlarından birinde işlem görebilmesi için gerekli başvurunun şirket tarafından süresi içinde yapılmaması halinde şirket paylarının işlem sıraları geçici olarak durdurulur GİP Listesi nden Çıkarılma 1- GİP Listesi nde bulunan şirket payları aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile GİP Listesi nden çıkarılabilir: a) Şirket paylarının HSP pazarlarından birinde işlem görebilmesi için yapılan başvurunun kabul edilmesi, b) Şirketin iflasına karar verilmiş olmasının, tasfiye veya süre dolma gibi herhangi bir nedenle sona ermesinin Borsa ya bildirilmesi, c) Şirketin işlem sırasının herhangi bir nedenle dört ay süre ile kapalı kalması, ç) Şirketin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini ihlal etmesi, söz konusu ihlale en kısa sürede son vermemesi ve /veya bu durumu birçok defa tekrarlaması, d) Şirketin GİP Listesi ücretlerini ödememesi ve Borsa ya olan mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, e) Şirketin piyasa danışmanı ile anlaşmasının herhangi bir neden ile sona ermesi ve piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması, f) Şirketin esas faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli izin, lisans, yetki belgesinin iptal edildiğinin veya ortadan kalktığının öğrenilmesi, g) Şirket hakkında hazırlanan son iki döneme ait bağımsız denetim raporlarının olumsuz görüş içermesi veya bağımsız denetçinin söz konusu raporlarda görüş bildirmekten kaçınması, ğ) Şirketin Borsa nın sair düzenlemelerine uymaması. 2- Yönetim Kurulu, GİP Listesi nden çıkarılma kararını vermeden önce ilgili şirketi durumu düzeltmesi için uyarabilir ve süre verebilir Şirket Paylarının Şirketin Kendi İsteği İle GİP Listesi nden Çıkarılması Şirket, paylarının GİP Listesi nden çıkarılması isteğiyle Borsa ya başvuruda bulunabilir. Yönetim Kurulu şirket paylarının şirketin kendi isteği ile GİP Listesi nden çıkarılması kararını verirken, yatırımcıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla başvuruda bulunan şirketin bir takım tedbirler almasını şart koşabilir. Herhalukarda, payların ihraççı şirketin isteği ile GİP Listesi nden çıkarılması için Yönetim Kurulu nihai karar merciidir Payları GİP Listesi nden Çıkarılmış Bir Şirkete Ait Payların GİP Listesi ne Kabulü Payları GİP Listesi nden çıkarılmış bir şirkete ait payların, GİP Listesi ne Kabul Kriterleri ve Payların GİP Listesi ne Kabulü başlıklı bölümde yer alan kriterler göz önüne alınarak tekrar GİP Listesi ne kabul edilip edilmemesine Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu bu kararı verirken şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılmasından itibaren belirli bir süre geçmiş olması şartını arayabilir Finansal Raporların Kamuya Açıklanması Payları GİP Listesi nde bulunan şirketler; a) Yılsonu finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporunu, b) Bağımsız denetimden geçmemiş altı aylık finansal tablolarını, c) Yılsonu faaliyet raporunu 5

7 kamuya açıklamak zorundadır GİP Listesi ücretleri Şirketlerden alınacak GİP Listesi ücretleri; GİP Listesi ne kabul ve GİP Listesi nde bulunma ücretlerinden oluşur. GİP Listesi ne kabul ücreti GİP Listesi ne kabul için yapılan her başvuruda başvuruya konu payların nominal tutarı üzerinden alınır. Payları GİP Listesi nde bulunan şirketler, payları GİP Listesi nde kaldıkları sürece her yıl GİP Listesi nde bulunma ücreti öderler. GİP Listesinde bulunma ücreti GİP Listesi ne kabul ücretinin ödendiği yıl alınmaz. GİP Listesi nde bulunma ücreti, şirketin bir önceki yıl Aralık ayı sonu itibariyle GİP Listesi nde bulunan paylarının toplam nominal tutarı üzerinden hesaplanır ve ait olduğu yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenir. Şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılması halinde söz konusu ücretler iade edilmez. Payları GİP Listesi nden çıkarılmış bir şirketin, paylarının GİP Listesi ne yeniden kabulü için başvuruda bulunması ve başvurunun Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde GİP Listesi ne kabul ücreti alınır. GİP te işlem gören şirket paylarının HSP pazarlarından birinde işlem görmesi için yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda, ödenen GİP Listesi nde bulunma ücreti HSP pazarlarından birinde işlem görmesi için ödenecek ücretlerden mahsup edilir Piyasa Danışmanı Piyasa Danışmanının Görevi Piyasa danışmanının görevi, a) Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulü öncesinde, GİP Listesi ne kabul başvurusu için gerekli hazırlıkların tamamlanmasında şirkete yardımcı olunmasını ve başvuru esnasında Borsa ya iletilen ve kamuya açıklanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun işlem görecek şirket ile birlikte onaylanmasını, b) Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul başvurusunda, Borsa ya sunulacak belgelerin, beyan ve şirket raporunun hazırlanmasını ve onaylanmasını, c) Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulü sonrasında, SPK ve Borsa düzenlemelerine uyum konusunda şirkete yardımcı olunmasını kapsar Piyasa Danışmanı Olabilecek Şirket SPK düzenlemeleri kapsamında faaliyet gösteren; Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi veya Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi sahibi olan aracı kuruluşlar, Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi ne sahip portföy yönetim şirketleri, Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, Sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar piyasa danışmanlığı görevinde bulunmak üzere Borsa ya başvuruda bulunabilirler. Yönetim Kurulu nun önerisi ve SPK nın onayı ile PD olabilecek şirket türlerinde değişiklik yapılabilir. 6

8 PD olabilecek şirketin; a) Piyasa danışmanlığı görevi ile ilgili olarak Piyasa Danışmanlığı Görevi İle İlgili Olarak İstihdam Edilecek Personelin Nitelikleri başlıklı bölümdeki niteliklere haiz ve tam zamanlı olarak görev yapacak en az iki kişi olmak üzere yeterli sayıda personel istihdam etmesi (istihdam edilen personelin münhasıran piyasa danışmanlığı görevi ile uğraşması şartı aranmaz), b) Piyasa danışmanlığı görevinin gereklerini yerine getirebilecek düzeyde ofis ve bilgisayar donanımı, iletişim araçları vs. yeterli teknik altyapıya sahip olması, c) Piyasa danışmanlığı görevi kapsamında Borsa ya sunduğu her türlü bilgi ve belgeyi elektronik ortamda bulundurabileceği ve sağladığı hizmetleri tanıtabileceği bir internet sitesine sahip olması şartları aranır. PD başvuru aşamasında aranan nitelik ve şartları bu görevi yerine getirdiği sürece taşımakla yükümlüdür Piyasa Danışmanlığı Görevi İle İlgili Olarak İstihdam Edilecek Personelin Nitelikleri PD nin piyasa danışmanlığı görevi ile ilgili olarak istihdam edeceği personelin; a) Dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumundan mezun olması, b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı na sahip olması, c) Sermaye piyasası suçları nedeni ile haklarında alınmış mahkumiyet kararı bulunmaması, ç) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçundan, ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması, haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen güvenlik tedbirine hükmedilmemiş olması, d) İMKB GİP Yönetmeliği uyarınca piyasa danışmanlığı yetkisi iptal edilen bir PD nin, PDL den çıkarılmasını gerektiren halde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması gerekir. PDL de yer alan bir PD de piyasa danışmanlığı görevi ile ilgili olarak istihdam edilen ve Borsa ya bildirilmiş bir personelin görevinden ayrılması ve bir başka PD de istihdam edilmesi halinde, söz konusu personelin piyasa danışmanlığı görevi ile ilgili olarak tam zamanlı çalışan personel olarak Borsa ya bildirilebilmesi için, ayrıldığı PD den İş Kanunu'nda belirtilen usule uygun olarak ayrılmış olması veya ibraname almış olması şartı aranır Piyasa Danışmanı Olmak Üzere Yapılacak Başvuru GİP te PD olmak isteyen kuruluşlar, PD olarak yetkilendirilme ve PDL ye alınma talebi ile Borsa Başkanlığı na hitaben hazırlanmış bir dilekçe ile başvuruda bulunur. 7

9 Başvuru dilekçesine; A. PD olarak yetkilendirilmek için başvuruda bulunan şirkete ilişkin olarak; a) PDL ye alınma talebine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı bir suretinin, b) Şirketin Piyasa Danışmanı Olabilecek Şirket bölümünde belirtilen nitelikleri haiz olduğunu gösteren belgelerin, c) Şirketin ortaklık yapısı hakkındaki bilgilerin, ç) Son durum itibarı ile şirket esas sözleşmesinin bir nüshasının, d) Şirketin organizasyon yapısı ile piyasa danışmanlığı hizmetinin organizasyon yapısı içindeki yerine ilişkin bilgilerin, e) Şirketin internet adresi ile şirket merkezinin adres, telefon ve faks bilgilerinin, f) Şirketin PD olarak ilk yıl için öngördüğü iş planının, g) Noter onaylı Piyasa Danışmanı Beyanı nın, ğ) Şirketin evvelce gerçekleştirmiş olduğu sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin özet bilginin, h) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmış, şirketi temsile yetkili kişileri ve imza yetkisini kullanım şeklini gösterir metinlerin, ı) Varsa paydaş oldukları ortaklıkların ticaret unvanları ve ortaklık yapılarının, B. PD olarak yetkilendirilmek için başvuruda bulunan şirketin ortaklarına ilişkin olarak; a) Tüzel kişiler için faaliyetlerine ve ortaklık yapılarına ve yöneticilerine ilişkin bilgilerin, b) Gerçek kişiler için öz geçmişlerinin, c) Varsa paydaş oldukları, yönetim veya denetim organlarında bulundukları ortaklıkların ticaret unvanları ve ortaklık yapılarının, C. PD olarak yetkilendirilmek için başvuruda bulunan şirketin yöneticilerine ilişkin olarak; a) Öz geçmişlerinin, b) Şirketi temsile yetkili yöneticilerin unvan, ad ve soyadı, telefon-faks numaraları ve e-posta adreslerine ilişkin bilgilerin ve bu kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin bir suretinin, c) Varsa paydaş oldukları, yönetim veya denetim organlarında bulundukları ortaklıkların ticaret unvanları ve ortaklık yapılarının, D. PD olarak yetkilendirilmek için başvuruda bulunan şirketin piyasa danışmanlığı görevi ile ilgili olarak istihdam edeceği personele ilişkin olarak; a) Öz geçmişin, b) Unvan, ad ve soyadı, telefon-faks numaraları ve e-posta adresi bilgilerinin, c) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil belgesinin, ç) Daha önce bir PD de çalışan ve Borsa ya bildirilen personel için çalışma belgesi ve/veya ibraname, d) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesi nin bir örneğinin, e) Şirket ile yapmış olduğu iş akdinin, eklenmesi zorunludur. Borsa, başvuruların değerlendirilmesi sırasında, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir. Borsa tarafından başvurunun değerlendirilebilmesi için başvuruya eklenmesi zorunlu tüm belgelerin eksiksiz ve asıl (veya noter onaylı bir suretinin) olması gerekmektedir. 8

10 Başvuru belgelerinde eksiklik bulunması veya ek bilgi ve belge talep edilmesi halinde, bu hususta şirkete yapılacak yazılı bildirim tarihinden itibaren söz konusu belgeler yirmi iş günü içinde hazırlanarak Borsa ya teslim edilmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda yapılan başvuru resen işlemden kaldırılır Başvurunun Değerlendirilmesi Başvurular, belgelerin eksiksiz olarak teslimi veya eksikliklerin tamamlanmasını takip eden yirmi iş günü içinde Borsa tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Borsa tarafından başvurunun değerlendirilmesi aşamasında ek bilgi ve belge talep edilmesi halinde, talep edilen belgelerin tamamlanması için geçen süreler başvurunun değerlendirilmesi için geçen sürenin hesabında dikkate alınmaz. Borsa, PD olarak yetkilendirilmek üzere kendisine yapılan başvuruları, başvuruda bulunan şirketin evvelce gerçekleştirmiş olduğu sermaye piyasası faaliyetlerinin ve piyasa danışmanlığı görevi ile ilgili olarak istihdam ettiği personelin nitelik ve tecrübesinin piyasa danışmanlığı görevine yapacağı olumlu veya olumsuz katkıyı göz önüne alarak değerlendirir. Başvurunun değerlendirilmesi aşamasında, ilgili sermaye piyasası kurumunun Piyasa Danışmanı Olabilecek Şirket bölümünde yer alan yetki belgelerinin ve/veya faaliyetlerinin SPK tarafından geçici veya sürekli olarak durdurulması halinde, başvuru işlemden kaldırılır. Yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen şirket PD olarak yetkilendirilir ve yetki verilmesine ilişkin bilgi Bülten de ve KAP ta yayımlanarak kamuya duyurulur Piyasa Danışmanı Listesi ve İlanı PDL, Yönetim Kurulu tarafından PD olarak yetkilendirilen şirketlerin ticaret unvanları, iletişim bilgileri, internet sitesi adresleri, cari yetki durumları ve Borsa tarafından ilan edilmesi uygun görülen diğer bilgilerinin güncel olarak duyurulduğu listedir. PDL, İMKB nin internet sitesinde yayımlanır. PDL de yapılan her türlü değişiklik Bülten de ve KAP ta teknik olarak Borsa tarafından ilan edilebilecek en kısa sürede ilan edilir Piyasa Danışmanının Performans Değerlemesi ve Sonuçları PD nin performans değerlemesi Borsa tarafından her yılsonu itibarıyla yapılır. Performans değerlemesi her yıl Şubat ayı sonuna kadar tamamlanır. GİP Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde bir sonraki performans değerleme dönemi beklenmeden, PD bazında performans değerlemesi yapılabilir. PD, her yılın Ocak ayı sonuna kadar PD görevi ile sınırlı olmak kaydı ile performans değerleme dönemi içinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bir rapor hazırlayarak Borsa ya iletir. Söz konusu raporda; a) PD görevine ilişkin organizasyon yapısına, varsa yıl içinde organizasyon yapısında meydana gelen değişikliklere ve değişiklik yapma nedenlerine, b) PD görevi ile ilgili olarak istihdam ettiği personele ilişkin bilgilere, c) PD görevini yerine getirirken uyguladığı yöntem ve prosedürlere, ç) PD nin gelecek yıla ilişkin iş planına yer verilir. 9

11 Süresi içinde Borsa ya iletilmeyen rapor performans değerlemesinde dikkate alınmaz. Bu durumda PD nin organizasyon yapısına ve istihdam ettiği personele ilişkin bir değişiklik olmadığı, görevini yerine getirirken uyguladığı belirlenmiş yöntem ve prosedürleri ile gelecek yıla ilişkin bir iş planının bulunmadığı varsayılarak performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlemesinde aşağıdaki kriterler göz önüne alınır. Performans değerleme dönemi içinde; a) PD nin yeni anlaşma yaptığı şirket sayısı, b) PD nin anlaşmasının sona erdiği şirket sayısı, c) PD tarafından paylarının GİP Listesi ne kabul başvurusu için şirket raporu hazırlanarak kabul başvurusu yapılan şirket sayısı, yapılan başvurunun Yönetim Kurulu tarafından reddedilip edilmediği, ç) PD tarafından şirket raporu hazırlanarak GİP Listesi ne kabul edilmiş şirketlerin faaliyetlerine devamlılığı, gelişme ve büyüme gösterip gösteremedikleri, bunlar arasında HSP pazarlarına geçiş yapan veya diğer nedenler ile GİP Listesi nden çıkarılan şirketler bulunup bulunmadığı, d) PD nin sona eren PDA ları ve sona erme nedenleri, e) PD nin Piyasa Danışmanının Göreve Devam Açıklaması bölümünde belirtilen göreve devam açıklamalarını düzenli olarak ve zamanında yapıp yapmadığı, f) PD nin anlaşmalı olduğu GİP Listesi nde bulunan bir şirketin SPK ve Borsa düzenlemelerine uymamasının, PD nin piyasa danışmanlığı görevini yerine getirmesindeki kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, g) PD nin piyasa danışmanlığı görevi kapsamında SPK ve Borsa düzenlemelerine uyumu ve özeni, PD ye SPK ve Borsa tarafından yapılan uyarıların sayısı ve mahiyeti, yetkisinin kısıtlanıp kısıtlanmadığı, bu durumlara neden olan hususlarla ilgili PD tarafından yapılan işlemler, alınan tedbirler ve PD nin yetkisinin kısıtlanması durumunun devam edip etmediği. Performans değerlemesi, PD lerin dönem içerisindeki performanslarının karşılaştırılması usulü ile yapılır. PD lerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri işlemlerin sonuçlarının kendi faaliyetlerine ve GİP e olumlu veya olumsuz katkısına göre değerlendirme yapılır. Performans değerlemesi sonuçlarına göre Borsa, iş prosedürlerinin geliştirilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi için PD lere tavsiyelerde bulunabilir. Performans değerlemesi sonucunda yeterli bulunmayan PD lerin yetkileri Yönetim Kurulu kararı ile kısıtlanır veya iptal edilir. Birbirini izleyen üç performans değerleme dönemi süresince hiçbir şirket ile anlaşma yapmayan ve PD görevinde bulunmayan PD ler Yönetim Kurulu kararı ile yetkileri iptal edilerek PDL den çıkarılır Piyasa Danışmanının Uyarılması, Yetkisinin Kısıtlanması veya İptali Piyasa danışmanı, yükümlülüklerini yerine getirmediği ve davranışlarında kusurlu sayıldığı veya davranışlarında daha dikkatli ve itinalı hareket etmesi gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde piyasa danışmanının yetkisinin kısıtlanarak PDL de askıya alınmasına ve yeni bir şirket ile anlaşma yapma hakkının engellenmesine veya yetkisinin iptal edilerek PDL den çıkarılmasına ve anlaşma yaptığı şirketlerdeki görevine son verilmesine karar verebilir. 10

12 1- Piyasa danışmanının uyarılması, yetkisinin kısıtlanması veya iptalini gerektiren haller aşağıda gösterilmiştir. a) Piyasa danışmanının uyarılmasını gerektiren haller: 1) Borsa tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde dikkatsizlik ve ihmal göstermek, 2) Borsa nın çalışma düzenine uymamak, 3) Meslek, düzen ve geleneklerine uymayan hareketlerde bulunmak, 4) Personelinin suiistimal veya yolsuzluklarına, denetim eksikliği sonucu sebebiyet vermek, 5) Piyasa danışmanlığının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, 6) Anlaşmalı olduğu şirketin ve Borsa nın imaj ve itibarını zedeleyici sözler sarf etmek. b) Piyasa danışmanının yetkisinin kısıtlanarak PDL de askıya alınmasını ve yeni bir şirket ile anlaşma yapma hakkının engellenmesini gerektiren haller: 1) Borsa usul ve esaslarının yerine getirilmemesinde kasıtlı davranmak, 2) Anlaşmalı olduğu şirket hakkında gerçeğe aykırı beyanda veya haksız ithamda bulunmak, 3) Görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yeterli personel ve teknik alt yapıyı bulundurmamak, 4) Şirket ve Borsa nın itibarını zedeleyici asılsız yayımda bulunmak, 5) Borsa nın yetkili elemanlarınca piyasa danışmanının başvuruda aranan nitelik ve şartları muhafaza edip etmediğine yönelik kontrol yapılmasına müsaade etmemek, bu görevlilere kolaylık göstermemek ve yardımcı olmamak, 6) Anlaşmalı olduğu bir şirketin piyasa danışmanlığı görevini geçerli bir nedeni olmadan ve süresi dolmadan bırakmak, 7) Dönemsel olarak Borsa tarafından yapılan performans değerlemesinde piyasa danışmanlığı yaptığı şirketlerin dışında başka bir şirkete piyasa danışmanlığı hizmeti verebilecek ölçüde yeterli görülmemek. c) Piyasa danışmanının yetkisinin iptal edilerek PDL den çıkarılmasını ve anlaşma yaptığı şirketlerdeki görevine son verilmesini gerektiren haller: 1) Yaptığı işlerle ilgili kayıtları tutmamak veya usulüne uygun olarak tutmamak, belgeleri saklamamak veya bilgi ve belgeleri gizlemek, 2) Danışmanlığını yaptığı şirketin gizlilik kaydı bulunan bilgi ve belgelerini şirketin rızası dışında açıklamak, 3) Danışmanlığını yaptığı şirketi veya Borsa görevlilerini zor duruma düşürmek için ya da kendi kusurunu örtmek amacıyla belgeleri tahrif veya yok etmek, 4) Piyasa danışmanlığı görevi nedeniyle şirket hakkında edindiği bilgi ve belgeleri menfaat sağlamak amacıyla kullanmak, 5) Yönetim Kurulu nca belirlenen askıda kalma süresinin sonunda askıya alınma nedeninin ortadan kalkması için gerekli iş ve işlemleri tamamlamamış olmak, 6) Piyasa danışmanı olabilmek için belirlenmiş niteliklerden birini kaybetmek, 7) Dönemsel olarak Borsa tarafından yapılan piyasa danışmanı performans değerlemesinde yetersiz görülmek. 2- Piyasa danışmanı, uyarılmasını gerektiren hali üç yıl içinde tekrarlarsa Yönetim Kurulu piyasa danışmanının yetkisinin kısıtlanarak PDL de askıya alınması ve yeni bir şirket ile anlaşma yapma hakkının engellenmesine karar verebilir. 3- Piyasa danışmanı, yetkisinin kısıtlanarak PDL de askıya alınması ve yeni bir şirket ile anlaşma yapma hakkının engellenmesini gerektiren hali üç yıl içinde tekrarlarsa Yönetim Kurulu piyasa danışmanının yetkisinin iptal edilerek PDL den çıkarılmasına ve anlaşma yaptığı şirketlerdeki görevine son verilmesine karar verebilir. 11

13 Piyasa Danışmanının Tarafsızlık, Sır Saklama ile Mesleki Özen ve Titizlik İlkelerine Uygun Davranması Piyasa danışmanı tarafsızlık, sır saklama ile mesleki özen ve titizlik ilkelerine uygun davranmalıdır. PD nin yanı sıra PD görevi ile ilgili olarak istihdam edilecek personel de bu ilkelere uygun davranmakla yükümlüdür Piyasa Danışmanı Tarafından Hazırlanacak Şirket Raporu PD tarafından şirket hakkında hazırlanan raporda yer verilen tüm bilgi, analiz, görüş ve değerlendirmelerin belgeye dayalı olması veya kullanılan veriler için kaynak belirtilmiş olması gereklidir. PD, anlaşma yaptığı şirketi ve dahil olduğu sektörü anlamasına yardımcı olacak, bağımsız bir şekilde inceleme yaparak kendisine görüş verecek kendi organizasyonu dışında yer alan uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan faydalanabilir. PD, şirket raporunda dış kaynaklardan sağlanan bilgi ve görüşlerin neler olduğunu ve kaynaklarını açıkça belirtir. PD dış kaynaklar tarafından sağlanan bilgi ve görüşlere şirket raporunda yer verirken söz konusu bilgi ve görüşlerde herhangi bir değişiklik yapamaz. PD, şirket raporunda şirketin SPK ve Borsa düzenlemelerinin gereklerini yerine getirmek için yeterli altyapıya sahip olduğunu, mevzuat gereği yerine getirmesi gereken iş süreçlerini anladığını ve yeterli kontrol mekanizmalarının bulunduğunu teyit etmelidir. PD bu konularda eksiklikler varsa bunların neler olduğuna, bunların giderilmesi için alınan tedbirlere ve alınan tedbirler sonucunda eksikliklerin giderilip giderilemediğine şirket raporunda yer vermelidir. Eksikliklerin giderilememiş olması hali PD nin raporunda şirket hakkında olumlu görüş vermesine engeldir. PD şirketten aldığı bilgi ve belgelerin doğruyu yansıtmaması, şirket tarafından kendisine eksik bilgi/belge verilmesi veya diğer nedenler dolayısıyla Borsa ya ilettiği şirket raporunda yanıltıcı bilgilerin yer aldığı yönünde bir şüpheye düştüğü anda durumu derhal Borsa ya bildirir. PD tarafından şirket hakkında hazırlanan raporun aşağıdaki asgari unsurları içermesi gerekir: a) Şirketin kuruluş ve gelişimini anlatan tarihçesi, b) Şirketin kuruluşundan bu yana üretim ve faaliyetlerini etkileyen olaylar (konkordato, iflas, faaliyete ara verme vb.), c) Şirketin önemli personelinin özgeçmişleri, ç) Şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin varsa yenilikçi tarafları ve rekabet avantajları, d) Şirketin iş modeli, pazarlama stratejisi, e) Şirketin iş modelinin hayata geçmesi için gereken kaynak ve geri dönüşüne ilişkin öngörüler, f) Sektör, pazar ve rakiplerin değerlendirilmesi, şirketin hedefleri, varsa pazar payı kazanma ve muhafaza etme konusundaki avantaj ve dezavantajları, g) Sektörü olumlu veya olumsuz etkileyen faktörler (sektöre tanınan teşvikler ve kısıtlamalar ile şirketin yararlandığı teşvik, sübvansiyon, sendikal faaliyetler vb.), 12

14 ğ) Varsa şirketin araştırma ve geliştirme faaliyetleri, h) Şirketin mevcut faaliyetleri ile paylarının değerlemesine baz teşkil eden gelecekte yaratacağı varsayılan gelirleri etkileyebilecek riskler (pazar riski, rekabet riski, yasal risk, teknoloji riski, operasyonel risk, finansal risk gibi sınıflandırılarak), ı) Şirket raporunda uzman kişi veya kuruluşların görüşlerine yer verilmesi halinde, görüşüne yer verilen uzman kişi veya kuruluşun şirketten bir menfaati olup olmadığına ilişkin bilgiler (Bu kapsamda, uzman kişi veya kuruluşun şirket ve/veya grup şirketleri tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere veya bunları elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip olup olmadığı, şirket tarafından daha önce istihdam edilip edilmediği ya da şirketten herhangi bir ücret alıp almadığı, şirketin yönetim ve denetim organlarından her hangi birinde üye olup olmadığı veya raporu hazırlayan PD ile bağlantısının olup olmadığı), i) Şirketin yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında Piyasa Danışmanlığı Görevi İle İlgili Olarak İstihdam Edilecek Personelin Nitelikleri başlıklı bölümün (c) ve (ç) bentlerinde sayılan suçlardan dolayı mahkumiyete veya güvenlik tedbirine hükmedilmiş olup olmadığı, j) Belirtilmesi gerekli diğer hususlar (yatırımcının yatırım kararı almasında etkili olacak ve menkul kıymetlerin piyasa değerinde değişiklik yapabilecek nitelikte diğer bilgiler) Piyasa Danışmanının Göreve Devam Açıklaması PD, şirket ile imzaladığı PDA nın uygulanmasında herhangi bir sorun olup olmadığına, PD olarak iş süreçlerinin planlanmasında, yönetilmesinde ve uygulanmasında yönetici ve çalışanlarının tarafsız davranmalarını engelleyecek özel durumların bulunup bulunmadığına ve gelecek altı aylık dönemde şirketin PD si olarak devam edip etmeyeceğine ilişkin göreve devam açıklamasını her üç ayda bir şirkete ve Borsa ya bildirir. Göreve devam açıklamasının her yılın Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının ilk iki iş günü içinde yapılması gereklidir. PD, göreve devam açıklamasında bir şirketteki piyasa danışmanlığı görevini bir önceki açıklamasında yer alan süre sonunda bırakacağını bildirirse açıklamasında görevi bırakma nedenlerine de detaylı olarak yer verir. Esasen PD göreve devam açıklamasında yer alan süre dolmadan önce ilgili şirketteki görevini bırakamaz. Ancak, haklı ve zorunlu nedenlerin varlığı halinde PD bu nedenleri ispat etmek kaydı ile söz konusu süre dolmadan ilgili şirketteki görevinden ayrılabilir. Bu durumda PD görevden ayrılma kararını şirkete ve Borsa ya nedenleri ve varsa belgeleri ile birlikte açıklar. Şirket, söz konusu açıklamayı derhal kamuya duyurur. PD ve şirket arasındaki anlaşmanın iptal olması veya sona ermesi halinde, görevi sona eren PD, şirketin anlaşma yaptığı yeni PD ye şirket ile ilgili konularda gerekli bilgilendirmeleri yapar Şirketin Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüklerini Yerine Getirmesinde Piyasa Danışmanının Rolü Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi payları GİP Listesi nde bulunan şirketin sorumluluğundadır. PD, finansal raporlar, özel durumlar ve diğer bildirimlerin SPK ve Borsa düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanması ve açıklamaların yapılması ile ilgili gerekli altyapıyı oluşturması hususunda şirkete danışmanlık hizmeti vererek şirketi bilgilendirir. 13

15 20.4 GİP te İşlem Kuralları GİP te işlem görecek menkul kıymetler HSP Alım Satım Sistemi üzerinde işlem görecek olup, GİP teki işlemler HSP de uygulanan işlem kural ve esaslar çerçevesinde gerçekleşecektir İşlem Yöntemi GİP te tek fiyat yöntemi veya piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi olmak üzere iki işlem yöntemi kullanılacaktır Gelişen İşletmeler Piyasası nda İşlem Yapabilecek Üyeler HSP de işlem yapma yetkisi bulunan tüm üyeler GİP te işlem yapma yetkisine de sahip olacaktır İşlem Yapacak Olan Üye Temsilcilerinin Nitelikleri İMKB Yönetmeliği nin 11 inci maddesinde belirtilen tüm niteliklere sahip olan ve tüm şartları yerine getirerek yılın belirli dönemlerinde Borsa tarafından katılımın zorunlu tutulduğu eğitim programlarına katılan ve başarılı olarak sertifika alan HSP üye temsilcileri ve temsilci yardımcıları, GİP te de üye temsilcisi ve temsilci yardımcısı olarak görev yapmaya hak kazanırlar. 14

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER... 2 Madde 1 Amaç... 2 Madde 2 - Kapsam... 2 Madde 3 - Tanımlar... 2 Üyeler arasındaki pay devri, pay iştirak, opsiyon,

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI SUNUŞ Türk kooperatifçiliğinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir konu da kooperatiflerde denetim sorunudur. Etkili bir denetim kooperatif ortağının en büyük güvencesidir.

Detaylı