Ş İ R K E T L E R İ N H A L K A A Ç I L M A S I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ş İ R K E T L E R İ N H A L K A A Ç I L M A S I"

Transkript

1 Sayı : 2012/184 3 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N Ş İ R K E T L E R İ N H A L K A A Ç I L M A S I 1 Yararlanılan Kaynaklar: - İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği - İMKB Kotasyon Yönetmeliği - İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği - SPK Yatırım Bilgilendirme Kitapçıkları - Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

2 İ Ç İ N D E K İ L E R : I- İMKB DE MEVCUT PİYASALAR II- HİSSE SENEDİ PİYASASI 1- Halka Açılma ve Halka Açık Şirket Tanımı 2- Payların kayda Alınması 3- Halka Açılmanın Avantajları 4- Halka Açılmanın Yarattığı Endişeler 5- Halka Açık Şirketlerin Yükümlülükleri 6- Halka Arz Yöntemleri A- Ortak Satışı (mevcut payların halka arzı) B- Sermaye Artırımı (yeni pay ihracı yöntemi) 7- Halka Arz Süresi 8- İlk Halka Arzda Kullanılan Satış Yöntemleri 2 A- Borsada Satış Yöntemi B- Talep Toplama Yöntemi 9- Halka Arzın Maliyeti III- IV- GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

3 Ş İ R K E T L E R İ N H A L K A A Ç I L M A S I I- İMKB DE MEVCUT PİYASALAR İMKB de hisse senetlerinin işlem görebileceği Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ve İMKB bünyesinde kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) olmak üzere iki piyasa bulunmaktadır. HSP de İMKB kotuna ya da ilgili pazar kaydına alınan hisse senetleri işlem görmekte iken Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ lerin GİP te işlem görebilmeleri amaçlanmıştır. II- HİSSE SENETLERİ PİYASASI 1- Halka Açılma ve Halka Açık Şirketin Tamamı Halka açılma bir anonim şirketin kaynak ihtiyacını karşılamada başvurduğu doğrıdan finansman yöntemidir. Şirketler mevcut sermayeyi temsil eden paylarının bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arzedebileceği gibi sermaye artırımına giderek mevcut ortakların haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilirler veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilirler. Sermaye piyasası kanununda halka açık anonim ortaklık, payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar olarak tanımlanmıştır. Ortak sayısı 250 yi aşan anonim ortaklıkların payları halka arzolunmuş sayılmaktadır Payların Kayda Alınması Halka arz olunacak payların Kurul kaydına alınması zorunludur. Kurula yapılan kayda alınma başvuruları incelenir. İnceleme sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, başvuru konusu sermaye piyasası araçları Kurul kaydına alınmayabilir. 3- Halka Açılmanın Avantajları Şirketler açısından halka açılmanın başlıca avantajları şunlardır. a) Yeni Finansman Kaynağı Şirketler paylarını pirimli fiyatla halka arzederek, alternatif finansman yöntemlerine göre daha düşük maliyetli ve uzun vadeli bir kaynak elde etmektediler. Ayrıca şirketler payları İMKB de işlem görmeye başladıktan sonra da kredi kullanabilme, tahvil ihraç edebilme imkanlarından yararlanabilirler.

4 b) Likidite Halka arz sonrasında halka arz edilen payların organize bir piyasada istenilen zamanda, arz ve talebe göre oluşan fiyatlardan alım ve satımına imkan sunularak mevcut ortaklara likidite imkanı sağlamaktadır. c) Şirketlerin Tanıtımı Şirketler halka arz sırasında izahname yayımlayarak ve reklamlarla kendi tanıtımını yapmaktadırlar. Payları borsada işlem gören şirketler hakkındaki çeşitli bilgiler, kamunun aydınlatılması ilkesi ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuyu aydınlatma platformu başta olmak üzere, veri yayın kuruluşları ve basın yayın kuruluşları vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara ulaştırılmaktadır. Yaygın tanınmanın sağladığı avantaj çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında yerleşik bulunan aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerle işbiriliği yapılabilmesi imkanı doğabilmektedir. d) Kurumsallaşma Ülkemizdeki şirketler genellikle aile şirketi niteliğindedir. Bu durum şirket ömrünün kurucusu olan veya yönetimde söz sahibi olan aile bireylerinin ömürleri ile sınırlı olmasını beraberinde getirebilmektedir. 4 Halka açılma; şirketlere şeffaf olma, kamuyu doğru ve zamanında bilgilendirme, bağımsız dış denetim yaptırma, uluslarası muhasebe standartlarının uygulama sorumlulukları yüklediği için şirketler, tüketiciler, yatırımcılar ve kredi verenler gözünde güven kaynağıdır. e) İkincil Halka Arz ve Sermaye Artırım İmkanı Şirketler, paylarını halka arzettikten sonra ortaya çıkan kaynak ihtiyaçlarını mevcut ortaklarının rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamak suretiyle gerçekleştirecekleri ikincil halka arz yoluyla karşılayabilecekleri gibi sermaye artırımı ile de karşılayabileceklerdir. 4- Halka Açılmanın Yarattığı Endişeler Halka açılmanın yaratabileceği endişeler şunlardır. - Yenibir otoritenin (Kurul) denetimi ve gözetimi altına girilmesi, - Halka arz edilen paylara yeterli talep olmaması halinde oluşabilecek itibar kaybı, - Şirket payları için borsada oluşacak fiyatın gerçekçi olmayabileceği,

5 - Halka arz sonrası olması beklenen şeffaf yönetim gerekliliğinin yöneticilerde endişe yaratması, - Halka açılmanın maliyetleri artırabileceği düşüncesi, 5- Halka Açık Şirketlerin Yükümlülükleri a) Temettü Dağıtım Yükümlülüğü Sermaye Piyasası Kanununda, halka açık anonim şirketlerin dağıtacakları temettü oranının Kurul tarafından belirleneceği ve tebliğlerle ilan edilecek miktardan aşağı olamayacağı belirtilmiştir. b) Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü Kamuyu aydınlatma, yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bilgilendirilmesinin sağlanması yoluyla sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işlemesinin temini hedefine yöneliktir. Borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durumlar ile bunların açıklanma esasları Kurul un tebliğleri ile belirlenmiştir. c) Mali Tablo ve Raporların Düzenlenmesi ve Kamuya Duyurulması 5 Payları borsada işlem gören şirketler Kurul un muhasebe düzenlemeleri uyarınca veya uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırladıkları yıllık ve ara dönem finansal raporlarını Kurul tarafından belirlenen süreler içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlamakla yükümlüdürler.bu tabloların şirketlerin kendi internet sitelerinde de yayımlanması zorunludur. d) Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Payları borsada işlem gören ortaklıklar, yıllık finansal raporları için sürekli, altı aylık ara dönem finansal tabloları için ise sınırlı bağımsız denetim yaptırmak zorundadırlar. Bağımsız denetim raporları finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır. e) İlişkili Taraf İşlemlerini Değerleme Yükümlülüğü Payları borsada işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde her bir işlemin tutarının, şirketin Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %5 ine veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlem öncesinde, Kurulca esasları belirlenen kuruluşlara işlemin değerlemesinin yaptırılması zorunludur.

6 f) Kurumsal Yönetime İlişkin Yükümlülük Payları borsada işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusundaki beyanlarına ve Kurul un kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumlarının görüşülebilmesi için kurumsal yönetim uyum raporuna yer vermeleri gerekmektedir. 6- Halka Arz Yöntemleri Halka açılma kararı almış olan şirketler aşağıdaki iki yöntemden birini izleyerek paylarını halka arzedebilecekleri gibi her iki yöntemi birarada da kullanabilirler. A- Ortak Satışı (Mevcut Payların Halka Arzı) Bu yöntemde, daha önceden ihraç edilmiş paylar, bu payların sahibi kişilerce halka arzedilmektedir. Bu işlemin şirket açısından sonucu ortak sayısının artması nedeniyle halka açık şirket statüsüne geçilmesidir. Bu yöntemde şirkete doğrudan bir kaynak girişi olmamaktadır. Paylarını halka arzeden ortaklar şirket sermayesindeki pay oranının azalması ve buna karşılık sahibi olduğu payların satışı nedeniyle belli tutarlarda gelir elde etmektedir. 6 Payların nominal değerinin üzerinde satışından sağlanan prim, paylarını halka satan ortağa aittir. B- Sermaye Artırımı (Yeni Pay İhracı Yöntemi) Şirketler, yapacakları sermaye artırımlarında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayarak paylarını halka arzedebilirler. Bu şirketlerin sermayelerinin tamamının ödenmiş olması zorunludur. Bu yöntemin faydalı yanı, elde edilen satış hasılatının doğrudan şirkete ait olmasıdır. 7- Halka Arz Süreci Halka açılmada aşağıdaki süreç izlenmektedir. a) Ön Hazırlık - Paylarını halka arz etmek ve borsada işlem görmesini sağlamak için karar alan şirket yönetim kurulu, öncelikle sermaye piyasası mevzuatına uyum sağlaması amacıyla esas sözleşme tadil tasarılarını Kurul a sunar. Esas sözleşme değişikliklerine

7 ilişkin olarak Kurul un uygun görüşü alındıktan sonra sözkonusu esas sözleşme değişiklikleri şirket genel kurulunun onayına sunulur. - Halka arz başvurusu sırasında öncelikle halka arza aracılık yapmakla yetkili bir aracı kurumla sözleşme imzalanır. Halka arza yetkili aracı kurumların listesi kurul un internet sitesinde yer almaktadır. - Halka arz için başvuruda bulunan şirket, Kurul tarafından belirlenen yıllara ve ara dönemlere ilişkin finansal tablolarını sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlamak ve bu finansal tablolar için yetkili bir bağımsız denetim kuruluşlarından bağımsız denetim raporu almak zorundadır. - İçeriği Kurul tarafından belirlenen halka arz izahnamesinin başvuru sırasında Kurul a iletilmesi zorunludur. İzahnamede şirkete ve halka arzedilecek menkul kıymetlere ilişkin tanıtıcı bilgilere, finansal tablolara ve halka arz sirkülerinde ise halka arz işlemlerine ve ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin bilgilere yer verilir. b) Başvuru Şirket tarafından gerekli evrak hazırlandıktan sonra payların Kurul kaydına alınması için Kurul a ve İMKB ye başvuruda bulunulur. c) Yerinde İnceleme Başvurudaki eksik bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra, şirketin merkez ve üretim tesisleri Kurul ve Borsa uzmanlarınca ziyaret edilerek yerinde incelemeler yapılır. 7 d) Payların Kurul Kaydına Alınması Kurul, başvuruyu izahname ve sirkülerin mevzuatta öngörülen bilgileri içerip içermediğini de dikkate alarak kamunun aydınlatılması ilkesi çerçevesinde inceler ve şirket paylarını Kurul kaydına alır. e) Payların Halka Arzı Kurulca onaylanmış izahname, payların Kurul kaydına alınması tarihinden itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde ve kamuyu aydınlatma platformunda izahname ve sirküler ilan edilir. f) Satış Sonuçlarının Bildirilmesi ve Borsada İşlem Görme Satış işlemi tamamlandıktan sonra halka arza ilişkin satış sonuçları Kurul a ve Borsaya iletilir. Halka arz sonuçlarının incelenmesi sonucunda Borsa Yönetim Kurulu şirket paylarının işlem görebileceği pazar hakkında nihai kararı verir ve bu kararın ardından Borsa mevzuatı kapsamında paylar ilgili pazarda işlem görmeye başlar.

8 8- İlk Halka Azlarda Kullanılan Satış Yöntemleri İlk halka arzlarda borsada satış yöntemi ve talep toplama yöntemi kullanılmaktadır. A) Borsada Satış Yöntemi Borsada birincil piyasada halka arz yönteminin kullanılması için Borsaya ya başvurulması ve başvurunun borsa yönetim kurulunca kabulü gerekmektedir. Borsada halka arz talep toplama yöntemiyle de yapılabilir. Borsada ilk defa işlem görecek olan payların satışında aşağıdaki üç yöntemden biri uygulanabilir. aa) Sürekli müzayede yöntemi ab) Sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ac) Değişken fiyatla talep toplama ve satış yöntemi B) Talep Toplama Yöntemi Bu yöntemde yatırımcıların satışa sunulan paylara ilişkin talepleri toplanır ve bu taleplerin önceden belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi ile satışa sunulan paylar yatırımcılar arasında dağıtıma tabi tutulur. 8 Talep toplama yöntemiyle satış, sabit fiyatla talep toplama, fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama ve fiyat aralığı yoluyla talep toplama olarak üçe ayrılır. Sabit fiyatla talep toplamada, talepler kamuya duyurulmuş sabit bir fiyat çerçevesinde toplanır. Pay almak isteyen yatırımcılar almak istedikleri miktara ilişkin bedelleri banka hesabına yatırırlar ve halka arzı yürüten aracı kuruma başvurarak talep formu imzalarlar. Fiyat teklifi alma suretiyle talep toplamada, ihraçcı veya ortak tarafından ortak bir satış fiyatı belirlenir ve bunun üzerindeki fiyat teklifleri toplanır. Fiyat aralığı yoluyla talep toplamada, aradaki marj %20 yi geçmemek üzere taban ve tavan fiyat belirlenir, talep tavan fiyattan toplanır. Talebe göre gerçekleşen fiyat ile tavan arasındaki fark yatırımcıya iade edilir. Her üç yöntemde de talep toplama süresi, en erken sirküler ilanını izleyen ikinci iş günü başlayabilir. Talep toplama süresi en az 2 iş günü, en fazla 30 gün olarak belirlenir. 9- Halka Arzın Maliyeti Halka arzın şirketlere maliyeti aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.

9 a) Aracı Kurumlara Ödenen Ücretler İhraçcı şirket, verilen aracılık hizmetinin türüne göre değişen oranlarda, halka arzın toplam tutarı üzerinden halka arza liderlik eden aracı kuruma aracılık komisyonu ödemektedir. Bu ücret aracılık sözleşmesi ile tespit edilmektedir. b) Kurul a Ödenen Ücretler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., halka açılan şirketlerden çıkarılmış/ödenmiş sermayenin binde biri (2.000,-TL den az, ,-TL den çok olmamak şartıyla) tutarında üyelik giriş aidatı almaktadır. c) Diğer Maliyet Unsurları Bunlar, bağımsız denetim kuruluşlarınca bağımsız denetim raporları için ödenen ücretler, yurtdışı ve yurtiçi tanıtım masrafları, reklam v.b. diğer masraflardır. III- GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Hisse senetleri piyasasında İMKB kotuna alınan hisse senetleri işlem görmekte iken Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ lerin gelişen işletmeler piyasasında (GİP) işlem görebilmeleri amaçlanmıştır. GİP te işlem gören şirketlerin zamanla büyüyüp gelişerek hisse senetleri piyasası (HSP) pazarına transfer olmaları ve orada daha büyük halka azrlar gerçekleştirmeleri öngörülmüştür. 9 Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği yayımlanmıştır ( gün ve sayılı Resmi Gazete). Bu yönetmelikte Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) listesine kabul kriterleri, GİP listesine başvuru, GİP listesine eklenecek belgeler, GİP te işlem görmeye başlama ve GİP ile ilgili tüm konularda detaylı düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelikte yapılan tanımlar ve düzenlemeler özetle şöyledir. a) Gelişen İşletmeler Piyasasının tanımı Gelişen işletmeler piyasası, borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği piyasadır. b) Gelişen İşletmeler Piyasa listesinin tanımı Gelişen işletmeler piyasasında işlem görebilecek menkul kıymetleri gösterir listedir.

10 c) Piyasa Danışmanı Piyasa danışmanlığı görevini yerine getirecek olan şirkettir. d) Piyasa Danışmanı Listesi Piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketlerin listesidir. e) Halka Arz Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını, halkın bir anonim şirkete katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini, payların borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini ifade eder. f) GİP listesine Kabul ve GİP te işlem görme SPK tarafından kayda alınan menkul kıymetler GİP listesine kabul edilebilir ve GİP te işlem görebilir. GİP listesine kabul işlemi, sadece mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılır. Bir şirketin mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payları GİP te esas olarak aynı işlem sırasında işlem görür. Ancak şirketin farklı haklara sahip payları bulunuyor ise İMKB Yönetim Kurulunun kararıyla birden fazla işlem sırası açılabilir. 10 g) GİP listesine kabul kriterleri Şirket paylarının GİP listesine kabul başvurularında aşağıdaki hususların mevcut olması gerekmektedir. 1- Payların GİP listesine kabulü için başvuruda bulunan şirketin anonim şirket statüsünde olması, kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi, 2- GİP listesine kabul başvurusunun, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılmış olması, 3- İMKB kotasyon Yönetmeliğinde 13 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan koşul ile (c) bendinde yer alan alternatif grupların her biri için aynı grup içerisinde yer alan koşulların en az birinin şirket tarafından sağlanamamış olması, Anılan bendlerdeki koşullar şöyledir.

11 b-kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş olması ve son üç yıllık döneme ilişkin mali tablolarının yayınlanması, c-ortaklığın aşağıda alternatif gruplarda yer alan koşullardan aynı grup içerisinde yer alan koşulların tamamını sağlaması (tutarlar 2012 yılı için belirlenen tutarlardır). Grup 1 Grup 2 Grup 3 Halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri Vergi öncesi kar elde edilmiş olması Halka arz edilen hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı Bağımsız denetimden geçmiş en en son mali tablolardaki özsermaye Asgari ,-TL Son iki yıldan en az birinde Asgari TL Son iki yıldan en az birinde Asgari ,-TL Son iki yıl - Asgari %5 Asgari %25 Asgari ,-TL Asgari ,-TL Asgari ,-TL 4- Şirket ana sözleşmesinin işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemesi, 5- Şirket ile Piyasa Danışmanı Listesinde yer alan bir piyasa danışmanı arasında başvuru tarihi itibariyle en az iki yıl süre ile geçerli bir piyasa danışmanlığı anlaşması imzalamış olması, Başvuru tarihi itibariyle son yıl sonu finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması. Ancak bağımsız denetime esas bilanço tarihinden dokuz ay geçmesi halinde ayrıca altı aylık ara dönem finansal tablolarının da bağımsız denetimden geçmesi. Piyasa danışmanının şirkete ilişkin raporunun olumlu görüş içermesi durumunda İMKB yönetim kurulu söz konusu raporu ve genel şartları dikkate alarak şirket paylarının GİP listesine kabul edilip edilmemesine karar verir. h) GİP Listesine Kabul Başvurusu GİP listesine kabul başvurusu ihraççı şirket ve piyasa danışmanının birlikte imzalayacağı bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi ile birlikte başvuruya eklenecek belgelerin piyasa danışmanı ve şirket yetkilileri tarafından imzalanması esastır. GİP listesine kabul başvurusu, SPK kayıt başvurusu ile eşzamanlı olarak yapılır. GİP listesi başvurusuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 1- Aşağıda yer alan ve içeriği İMKB yönetim kurulu tarafından belirlenecek noter onaylı beyan ve taahhütname,

12 - Onay ve uyumluluk beyanı: Piyasa danışmanı ve şirket yetkilileri tarafından imzalanan, payların GİP listesine kabul başvurusu esnasında İMKB ye sunulan ve kamuya duyurulan bilgi ve belgelerin doğruluğunun onaylandığına, GİP in kuruluş ve faaliyet amacı ile şirketin paylarını ihraç amacının uyumlu olduğuna ilişkin beyandır. Beyana piyasa danışmanı tarafından hazırlanarak imzalanan ve bu beyana dayanak teşkil eden bilgileri içeren rapor eklenir. - Borsada işlem görme taahhütnamesi: Şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış SPK ve İMKB düzenlemelerine uyulacağına ilişkin taahhütnamedir. 2- Şirket ile piyasa danışmanı arasında düzenlenerek tarafları temsile yetkili kişilerce imzalanmış piyasa danışmanlığı anlaşması, 3- Şirket ve piyasa danışmanı tarafından imzalanmış şirket bilgi formu, 4- Son yıl finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu Bağımsız denetime esas bilanço tarihinden itibaren dokuz ay geçmesi halinde ayrıca altı aylık ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu, 5- SPK dan alınan kurul kayıt belgesi, 6- İhracın halka arz yöntemi ile yapılması durumunda SPK onaylı izahname ve sirküler, tahsisli satış yöntemi ile yapılması durumunda GİP işlem görme bilgi formu, 7- Varsa aracı kuruluşlarla yapılan anlaşmaların örnekleri, Şirket ve piyasa danışmanını temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri, 9- Şirketin kuruluş ana sözleşmesi ile ana sözleşme değişikliklerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nüshaları ile en son değişiklikleri içerir, toplu şekilde hazırlanmış ve şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış ana sözleşmesi, 10- Ana sözleşmede yer alan pay gruplarına ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin bilgiler, 11- GİP listesine kabul başvurusunda bulunulan paylar içinde nama yazılı paylar bulunması durumunda bu payların devir ve temlikinde beyaz cironun kabul edildiğine dair şirketin yönetim kurulu kararı, 12- Halka arza veya tahsisli satışa ilişkin satış sonuçları, 13- Şirketin kamuyu aydınlatma ve yatırımcı ilişkileri amacı ile kullanacağı internet sitesi adresi, 14- GİP listesine kabul başvurusunda bulunulan payların Merkez Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi tarafından kaydileştirildiğine ilişkin belge,

13 15- İMKB tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler. i) GİP de İşlem Görmeye Başlama Şirket payları, en erken GİP listesine kabul başvurusunun İMKB yönetim kurulu tarafından onaylanması kararının İMKB tarafından yayımlanan günlük bültende ilanını izleyen işlem gününde ikincil piyasada işlem görmeye başlar. j) İlan Yükümlülüğü Payları GİP listesine kabul edilen şirket, başvuru ekinde yer alan, şirket bilgi formunu, finansal tablolarını ve İMKB tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeleri internet sitesinde daimi olarak ilan etmek zorundadır. k) İMKB Hisse Senetleri Piyasası pazarlarına başvuru zorunluluğu Payları GİP de işlem gören şirketin, bağımsız denetimden geçmiş son yıl sonu finansal tabloları esas alınarak İMKB kotasyon yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen şartları (yukarıda kotasyon şartı olarak belirtilen iki şart ve üçüncü şart olarak SPK düzenlemeleri çerçevesinde izahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporlarının İMKB ye sunulmuş olması) birlikte sağlaması halinde, yıl sonu bağımsız denetim raporunun kamuya açıklanmasından itibaren sekiz hafta içinde paylarının İMKB hisse senetleri piyasası pazarlarından birinde işlem görebilmesi için başvuruda bulunması gereklidir. l) GİP Listesinden Çıkarılma 13 GİP yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yazılı durumlarda İMKB yönetim kurulu kararı ile GİP listesinde bulunan şirket payları listeden çıkarılabilir. Şirket de paylarının GİP listesinden çıkarılması isteğiyle İMKB ye başvuruda bulunabilir. GİP listesinden çıkarılma için İMKB yönetim kurulu nihai mercidir. IV- GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI Kobilerin sermaye piyasası olanaklarından azami ölçüde yararlanabilmelerini sağlamak, bu amaçla KOBİ lerin halka açılmalarını teşvik etmek ve İMKB de işlem gören şirket sayısını artırmak amacıyla KOSGEB, SPK, İMKB ve TSPAKB arasında tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır. İMKB de işlem görmek üzere, sermaye piyasası araçlarını halka arzedecek alan KOBİ lerin ilk halka arzı için belirlenecek maliyetlerin geri ödemesiz olarak desteklenmesi için KOSGEB destek programları kapsamında 7.Destek Programı olarak Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı hazırlanmıştır. Bu destek programı kapsamında, KOBİ lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmek üzere halka açılma sürecinde bazı masraflar KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

14 Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti ,-TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıdaki gibidir. Destek Unsurları Destek Ödemesi Oranı (%) Üst Limiti (TL) Piyasa danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) ,- 75 Bağımsız Denetim Hizmet Bedeli ,- 75 SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti ,- 100 Merkezi kayıt kuruluşu masrafı Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu ,- 75 Saygılarımızla, Hasan Zeki Süzen (YMM) - Ekrem Kayı (YMM) 14 G/K

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Arz SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Ankara, Şubat 2012 Uyarı: Bu kitapçık tasarruf sahiplerini

Detaylı

KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI

KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI 2012 KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI Bu rehberin temel amacı şirketlere halka arz sürecinin temel adımlarını kısaca özetleyecek şekilde rehberlik etmektir. ASIM ANIL DİZDAR- DİREKTÖR [ERTA BAĞIMSIZ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010

HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010 HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park B1 Blok Kat:14 Yeşilköy İSTANBUL gucbir@gucbirdenetim.com.tr www.gucbirdenetim.com.tr Tel:(0212)465 39 33 Fax:(0212)465 39 35

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir. 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ 15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Sermaye Piyasası Kurulundan : Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, menkul kıymetlerin

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME YAYIN NO:2010.ARŞ.09 HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının (SPA) alımı için halka her türlü yoldan çağrıda bulunulmasıdır. Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

I. GENEL ANLAMDA KOTASYON. A- Kotasyon un Tanımı

I. GENEL ANLAMDA KOTASYON. A- Kotasyon un Tanımı Şirket hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem görebilmesi için Şirket hisse senetlerinin İMKB ye kote edilmesi veya ilgili pazar kaydına alınması gerekmektedir. I. GENEL

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) 22 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28685 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar

Detaylı

VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ

VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ (VII-128.1) (22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar ile pay

Detaylı

1.Bölüm. Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm. Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı