M İLLİ G ÜVENLİK K ONSEYİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M İLLİ G ÜVENLİK K ONSEYİ"

Transkript

1 1984 ten Haftal k Dergi Say : Haziran 2002 F YAT (KDV Dahil) M İLLİ G ÜVENLİK 1996 dan ye Tarih Tan m zd r: D RENENLER KAZANACAK! K ONSEYİ MİLLİ Mİ? D REN fi Sessizlik duvarlar n da, hücre duvarlar n da y kacak!

2 Tarihe zindanlardan düflülen notlar Tarih, 10 Ocak Metris idaresi, tok sesli bir anonsla tutsaklara sesleniyor; Bundan böyle Tek Tip Elbise giyilecektir. Herkes giymek zorundad r. Bu bir devlet politikas d r. Tüm tutuklular, pantolon, gömlek, bo azl kazak, ceket, palto, mont... gibi sivil elbiselerini idareye teslim etmelidir Ocak 1984, anonsun biraz sonras ; tek bir slogan, tarihe not düflüyor: "TEK T P ELB SE G YMED K G YMEYECE Z!" Tarihin günüyle, saatiyle, hatta dakikas yla hat rland anlar vard r bunun gibi. O an sarfedilen tek bir söz, al nan tek bir tav r, o an n ötesine taflan, y llara, ony llara uzanan izler b - rak r tarihe. flte bu an, bu slogan öyle anlardan biriydi. Bu slogan, ko ufllarda barikat oldu. Slogan, açl k oldu. Slogan, dört flehit oldu. Tarihe düflülen not, flehitlerin kan yla pekiflti. * 29 May s Anonsun, yaklafl k dört ay sonras. Tart flmalar, haz rl klar içinde geçen üç aydan sonra açl a yat lm fl. 29 May s n n sabah nda, baflka bir slogan yank lanacak cuntan n hapishanelerinde: Yaflas n ölüm orucu direniflimiz! Yapt klar n savunan, savunduklar n yapanlar n tarihe düfltü ü, silinemez bir not daha. Bu slogan, 1996 da yeniden yank - lanacak hapishanelerin duvarlar nda. Bu slogan 2000 de Armutlu nun sokaklar nda yank lanacak. Bu slogan, F tiplerinde yank lanacak. * Direniflin oldu u her yerde, teslim olanlar, yalpalayanlar da oldu. Direnenler, bedenlerini zulme siper ederken, direnifl saflar n güçlendirmeye çal flt lar hep. Yalpalayan siyasi gruplar, direniflin coflkusu ve kararl l yla aya a kalkt - lar kimi zaman. flte o anlardan biri. Aylard r suskun kalanlar n ko ufllar ndan kap lar dövme sesi, slogan sesleri geliyor. Bir tutsak, tarihe baflka bir not düflüyor: Havaland rmada herkesin tan k oldu u bu geliflme, bir an için bile olsa, buradaki iflkenceyi unutturuyor bize. Mazgaldaki yoldafla ilifliyor gözüm, ne yap yor diye yanafl yorum mazgal n yan na. Kireç üzerine kurflun kalemle flunlar yaz yor: "18 Aral k 1985, direniflçi güçler Metris'teki kuflatmay yard..." * 11 fiubat 1986, kot pantolonlar veriliyor o gün Sa malc lar da. TTE dayatmas k r l yor. Zulüm yeniliyor. Yasaklanan giysiler geri verilmeye, bu giysilerle ziyarete, havaland rmaya, mahkemeye ç k lmaya bafllan yor... flte o gün zaferin tescil ve teyid edildi i gündü. * 27 Ekim Devrimci Sol Ana Davas nda savunma bafll yor o gün. Savunman n ilk iki kelimesi, Devrimci Sol önderi taraf ndan dile getiriliyor: Hakl y z Kazanaca z. Bu sözler ayn zamanda 1573 sayfal k savunman n ana bafll. Bu sözler, ayn zamanda, tarihin sayfalar na yaz lan görkemli bir bafll k. Bu bafll - n alt na nice direnifller, nice kavgalar, nice zaferler s acak. * Direniflimizle, bedeller ödeyerek, tarihe not düflmeye devam ediyoruz. Düfltü ümüz her not tan m zd r, tarih tan m zd r; direnenler kazanacak! Çünkü, ne zaman direniflimizi ilan eden bir not düfltüysek tarihe, ard ndan, kazand k, zafer bizim diyece imiz o ana, o güne de ulaflt k mutlaka den 2002 ye direnifl bayra dalgalan yor B Z H Ç TESL M OLMADIK! v AB konusunda çat flanlar, Soygun ve zulümde birlikteler v YETK KAMU-SEN E VER LEMEZ! Foto raflarla Tarihimiz INTERNET adresi: adresi: Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Ali Ercan Göko lu Adresi: nebey Mahallesi nkilap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Tarih: 6 Aral k 1987 Yer: Bayrampafla Meydan TAYAD n Tutuklu ve Hükümlülere nsanca Yaflam, flkencecilere ve Halk Düflmanlar na Ceza, Tutsaklara Özgürlük kampanyas çerçevesinde yapt Tutsaklara Özgürlük mitingi ngiltere: 2 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Direndiler; mücadelenin ve örgütlenmenin yolunu açt lar de alanlara ç kan binler, 1984 ölüm orucu flehitlerinin zindanlardan yayd direnifl fl yla ayd nlananlard. Bu mitingin konuflmac lar ndan biri de, TAYAD Genel Sekreteri Sevgi Erdo an d. Zindanlar n fl n d flar da yayanlardand. flte bu meydanda, 1984 ölüm orucunun zaferi vard. Apo, Fatih, Haydar, Hasan, orada, binlerin içinde bayrakt lar. 1 May s 2002 nin meydanlar nda büyük direniflin zaferinin bayraklaflt gibi... Bürolar m z Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Tel-faks: Ankara- GMKBulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 154 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Gaziantep- Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa:- Kuledibi Mah. nönü Cad. Karaman Apt. K:1 No: 1 HOPA/ARTV N Tel: zmir- 3. Beyler Cad Sokak Yaparsoy fl Han Ekmek ve No: 31/501 Konak Tel-faks: Kocaeli- Demiryolu Cad. 1. Geçit Karfl s Ekfli fl Han Kat: 6 No: 40 Tel-faks: Malatya- Dabakhane Mah. Eskihalep Cad. Kardefller flhan Kat: 3 No: 15 Tel-faks: Mersin- Kiremithane Mah sk. Müzeyyen Boro flhan No: 9 kat: 1 Dair e 13 Tel-faks: Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel: Trabzon- Kemer Kaya Mah.Kundurac lar Cad. Dedeo lu Sokak Pustular fl Han Kat: 1 No: 33 Tel-faks: Zonguldak- Gazipafla Cad. Ofluo lu flhan Kat: 5 Daire: 9 Tel: Adalet

3 çindekiler 3... MGK Türkiye yi yönetiyor peki Türkiye yi kim yönetiyor? 5... Zaferin garantiside budur! 8... Hücrede tek bafl na direnifl ordular mzadan korkuyorlar Enver Yan k Sincan F Tipini anlat yor fiadi Özpolat Türkiye ve Dünya kamuoyuna gerçekleri aç klad Ah bir bitseydi! Gençlik yarg lanamaz! NATO: M T i, Polisi ve bas n yalanlad Ya Amerikan c Filistin ya Ba ms z Filistin AB için çat flanlar n soygun ve zulümde fark ne? Avrupa da bask yasalar Bir Kemalist nas l bir parti ister? S rt n nereye dayar? Ba ms z Türkiye Kuledeki ayd n kurtar c bekliyor Biz hiç teslim olmad k! Yetki Kamu-Sen e verilemez! Polis kendini anlat yor Çözüm: flkence nas l önlenir? Göç ve iflsizlik NATO ya, IMF ye ABD ye göbe inden ba ml Daha öncekilerde kalkt m ki? Yönetememe krizinin partileri Yanl fll kla katleden kültür Ege de denetim-filistin de iflgal Solda yeni aray fllar m? Düzen solunun pazarlanmas m? Solun Beyni: Bölüne, Bölüne Üç halk sanatç s, Anadolu ayd n, Kavga adam Kahramanlar Ölmez Bas n TV... K r l r yalan n çark... MGK Türkiye yi yönetiyor Peki MGK y kim yönetiyor? Son MGK toplant s n n ard ndan MGK AB yolunu açt diye burjuva medyada büyük bir sevinç yafland. Yolu aç p kapama yetkisi nin MGK da oldu u bir kez daha görüldü. Bir kez daha görüldü ki, bu ülkeyi MGK yönetiyordu. Bunu art k herkes biliyor. Biz burada bir baflka soru sormak istiyoruz: Peki MGK y kim yönetiyor? MGK kim? Yine herkesin bildi i ve pek gizlenmesine de gerek duyulmad gibi, MGK generaller veya baflka deyiflle ordu demektir. Bu ordunun resmi s fat, Türk Silahl Kuvvetleri dir. Ama, bu silahl kuvvetler, Türkiye de bir gece darbe yapt klar nda, Amerikan politikac lar ve generalleri sevinçten yerlerinden z pl yorlar. Onlar, yani Türk Silahl Kuvvetleri nin Genelkurmay, Amerikan Genelkurmay na göre bizim çocuklar d r. Ve bunda hiç kuflkusuz bir gariplik vard r. Onlar, darbe yapt nda, bir de emperyalist tekellerin ülkemizdeki iflbirlikçileri art k gülme s ras bizde demifllerdir. Sadece bu iki örne e bak ld nda bile, Amerikan n ve onlar n iflbirlikçilerinin yüzünü güldürmeyi, onlar n huzurunu, istikrar n, güvenli ini sa lamay asli görevleri sayd klar aç kça ortaya ç k yor. Bu noktada ikinci sorumuzu soral m: MGK, gerçekten milli mi? Bu soru zorunludur; çünkü, MGK-ordu nun Avrupa Birli i ne girifl konusunda, sürekli ulusal ç karlar m z dan, Türkiye nin hassasiyetleri nden sözetti ine tan k olunuyor. Bu ülkeye d flar dan bakan biri, sanki bu ülkede Türkiye nin ç karlar n düflünen yaln zca generallermifl san r. Milliyetçili i kimseye b rakmazlar. Ülkenin as l sahibiymifl gibi davran rlar. Sorumuzun cevab na gelmek için, MGK n n kuruluflunu da k saca hat rlayal m. Milli Güvenlik Kurulu nun tarihi genellikle 1961 Anayasas na dayand r l r. Bir yan yla do rudur. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu, ilk kez, 1961 Anayasas yla Anayasal bir kurum olarak idari mekanizmaya dahil olmufltur. Ama gerçekte bu oluflumun tarihi biraz daha önceye uzan r. Milli Güvenlik Kurulu nun önceli, 1949 da kurulan Milli Savunma Yüksek Kurulu dur. Milli Savunma Yüksek Kurulu nun kurulufl, görev ve yetkileriyle, Milli Güvenlik Kurulu nun kurulufl görev ve yetkileri büyük oranda benzer. Milli Savunma Yüksek Kurulu ise, 1947 de Amerika da oluflturulan Milli Savunma Konseyi nden esinlenerek kurulmufltur. Gerek bileflimi, gerekse de görevi, Amerika örne ine göre flekillendirilmifltir. K sacas, 1949 dan itibaren devlet örgütlenmesi içinde yer alan Milli Savunma Yüksek Kurulu, 1961 Anayasas yla anayasal bir organ haline getirilmifltir Bu tarih, bu kurumun görevinin, misyonunun anlafl lmas aç s ndan önemlidir ve izleyen y llar, Türkiye nin yenisömürgelefltirildi i, ve devlet mekanizmas n n yukar dan afla ya faflistlefltirildi i y llard r. MGK, bafl ndan itibaren emperyalizme ba ml l n ve faflist politikalar n en tepedeki yürütücüsü olarak varolmufltur. MGK n n, nisbi demokratik haklar sa layan 1961 Anayasas içinde kurumlaflt r lm fl olmas, bu niteli ini de ifltirmez Anayasas, nisbi demokratik haklar n yan s ra, ayn zamanda Ekmek ve Adalet / 10 Haziran 2002 / Say 12 3

4 yürütmenin, faflist devlet anlay fl na uygun olarak güçlendirildi i, bir bütün olarak siyasi-idari sistemin yeni-sömürgecili e uyumlu hale getirildi i bir anayasad r. Ve gelelim bugüne. ABD yle peflpefle anlaflmalar n imzaland, NATO ya, IMF ye üye olunan 50 y l n sonunda, bugün Türkiye nin, emperyalizmin elinde oyuncak haline gelen bir ülke durumuna düflürüldü- üne kuflku yoktur. Art k herfleyine IMF nin karar verdi i bir ülkedir. Baflbakanlar n n utanmazca, flunu yapamay z, IMF ye söz verdik diyebildi i, Genelkurmay baflkan n n ayn utanmazl kla IMF bizi yar yolda b rakmaz diyebildi i bir ülke durumunday z. Emperyalistlerin istedi i herhangi bir fleyde itiraz edecek gibi olsalar, kredileri keseriz tehditleriyle her fley bitiyor. IMF nin, Dünya Bankas n n eline bakan muhtaç bir ülke tablosu, kimin eseridir peki? Milliyetçili i kimselere b rakmayan MGK n n, Genelkurmay n d fl nda m oldu bütün bunlar? Zerre kadar ulusal ba ms zl m z kalmam flsa, bafl sorumlu MGK d r, ordudur. Onlar n milliyetçilikleri roldür; ard ndaki gerçek budur. E er bu ülke sat lm flsa, bafl sorumlu MGK d r, ordudur. Onlar n ülkenin as l sahibi görüntülerinin ard ndaki gerçek budur. E er gerçekten bu ülkeye sahip ç k yor olsalard, gerçekten ba ms zl a düflkün olsalard, gerçekten milli olsalard, 50 y ld r yönettikleri ülkenin bu hale gelmesine izin vermezlerdi. zin verdiklerine, daha do rusu, bu ba ml l bizzat kendileri gerçeklefltirdiklerine göre, MGK ad ndaki bu kurumun, millilikle uzaktan yak ndan ilgisi yoktur den bugüne, anayasal olarak da sistem içinde belirleyici bir mevkide bulunan Milli Güvenlik Kurulu, bütün bu süre boyunca al nan tüm ekonomik, siyasi, askeri kararlar n da sorumlusudur. Emperyalistlerle yap lan tüm ekonomik, siyasi, askeri anlaflmalar, MGK n n onay ndan geçmifltir. Dolay - s yla, bugün bu ülkede, millilik iddias nda bulunamayacak tek bir kurum varsa, o da MGK d r. Amerikan emperyalizmiyle, Avrupa emperyalizmiyle, flu veya bu konuda çeliflkileri olan düzen partilerinin iktidar oldu u dönemlerde de, emperyalizmle iflbirli i kesintisiz sürmüfltür. Bunu sa layan da MGK d r. Bunun günlük siyasetteki adland r l fl devlet politikas d r. Yani iktidarda hangi parti olursa olsun, bu politika uygulanacakt r. Emperyalizme uflakl k da, iflte böyle bir devlet politikas d r, ve MGK n n himayesinde kesintisiz sürdürülür. Bu tablodan ç kan sonuç da fludur; MGK, halk için, vatan için de il, IMF ve NATO için, ABD ve AB için kararlar al yor. Ç kard klar her bask yasas, engelledikleri her demokratikleflme, Türkiye halk n n güvenli i ve gelece i için de il, onlar n güvenli i ve gelece i içindir. MGK n n AB konusunda ayak sürüyor görünmesinin nedenini ise, aylar önce yazm flt k; MGK, AB içine, kendi konumunu koruyarak girmek istiyor. AB yle bütün çeliflkisi bunun üzerinedir. Sonuçta ABD veya Avrupa emperyalizmine herhangi bir konuda direnme durumunda de illerdir, buna güçleri de yoktur, niyetleri de. Bu ba ml l gizlemek, AB ye girerek düpedüz bir uyduya dönüflmeyi perdelemek ve sonunda, generallerin s k s k tekrarlad gibi onurumuzla girdik demek için de terör listesi demagojisini sürdürdüler aylarca. Ony llard r, katlettiren, iflkence tezgahlar n çal flt - ran, kaybettiren, infazlar yapt ran MGK, iflte tüm bunlar da ayn odaklar n ç karlar n korumak için yapt rd. Cuntalar bunun için yapt lar. F tiplerini bunun için yapt lar. Ola anüstü Hal leri bunun için ilan ettiler. Millilikle hiç bir ilgisi olmayan bir kurum, milli güvenlik ad na, ony llard r zulüm uyguluyor, huzur ve istikrar ad na halk aç b rak yor, yoksullaflt r yor. Kahkonenler, Cotarelliler gelip bu ülkede teftifller yapabiliyorsa, IMF, iflçiye, memura zam yapmay n diye talimat verebiliyorsa, MGK ve ordu sayesindedir. Yabanc ve yerli-iflbirlikçi sömürücülerin bu ülkedeki bekçisi MGK d r. MGK n n 50 y ld r uygulad politikalar sayesinde, yurtseverler zulüm alt nda, halk aç, tekeller cirit at yor. 50 y ld r MGK yönetiyor bu ülkeyi... E er gerçekten milli olsalard, gerçekten ülkeye sahip ç ksalard, bu ülke bugün bu durumda olur muydu? Bu ülke bugün IMF ye avuç açm fl, ABD nin üssü olmufl bir haldeyse, halk yoksul, yurtseverler zulüm alt ndaysa, bafl sorumlu 50 y ld r yönetenler de ilse kimdir! 4 Ekmek ve Adalet / 10 Haziran 2002 / Say 12

5 Direnifli büyüten, geleneksellefltiren inanç ve iddiad r ZAFER N GARANT S DE BUDUR! Direnifli k sa bir süreçle s n rlayan küçük-burjuva hayalleri tek tek y k l yor, umutsuzluk, y lg nl k, aray fl baflgösterebiliyordu. Direnifl özveri istiyordu. Can istiyordu. Herfleyden önce sa l kl bir kafa yap s, kendine güven ve devrime ba l - l k istiyordu. (Bir Direnifl Oda Metris ten) Bunlara sahip olanlar direndiler. Bunlara sahip olanlar, direnerek, son sözü söyleyenler oldular. ddialar n, kendine güvenlerini pekifltirip, zulmün karanl - na karfl, mücadelenin ve örgütlenmenin yolunu açan oldular. Devrimci Sol tutsaklar n n çizdi i direnifl çizgisi hapishanelerde kazan mlar n yolunu açarken, bundan daha önemli ve belirleyici olarak, cuntan n yaratt pasifikasyonun k r lmas n n da yolunu açm fl oldu. 84 Ö.O. ile birlikte hapishanelerde kendini yeniden yaratma savafl kazan lmasayd ; karfl devrimin ideolojik, siyasal, kültürel kuflatmas da yar lamazd. Dünyada ve ülkemizde esen anti-komünist rüzgarlar na, yaflam n devrimcilefltirilmesiyle, ideolojik netli- in sa lanmas yla, sapk n ak mlara karfl durulmas yla ve direnme çizgisiyle cevap verildi. Tek bafl na kal nsa dahi sosyalizm ve devrim inanc ndan asla vazgeçilmeyece i dosta düflmana hayk r ld. (Bir Direnifl Oda Metris ten) Egemen s n flarla ezilenler aras ndaki her çat flma, dönemsel koflullardaki tüm farkl l klara ra men, özde ayn - l klar tafl r. Kimse, 1984 Türkiyesiyle, 2002 Türkiyesinin koflullar n n ayn oldu unu söyleyemez elbette. Ama 1984 ölüm orucu direnifliyle, bugünkü direnifl aras nda bir çok ayn l klar oldu unu da kimse inkar edemez. Ayn l k, direniflin özüne dairdir. Ayn l k, düflman n ve direniflçilerin amaçlar na dairdir. Bu anlamda, 1984 ölüm orucunu anlatan Bir Direnifl Oda- METR S ve Direnifl Ölüm Yaflam 1 den yap lacak bir kaç al nt bile, sizleri o günlere götürecek, ve o günlerle bugün aras ndaki paralellikleri ortaya koymufl olacakt r. Y llar sonra dahi izah edemediler o dönemi ve tav rlar n... Muhasebe yapmayanlar, iddia ve hedeflerini diri tutamayanlar, beyinlerini burjuvaziye ve reformizme kapatamayanlar, y llar sonra bugünleri de izah edemeyecekler... Her büyük çat flma, büyük ayr l klar da beraberinde getirir Her büyük, tayin edici çat flma, çetin tart flmalar, derin ayr l klar, büyük savrulmalar da demektir. S n flar mücadelesinde bunun istisnas n bulmak çok zordur direniflinin öncesinde de, direnifl sürerken de, çok yo un ve fliddetli tart flmalar yaflanm fl ve yaflan yor olmas, bundand r. Ayr l klar n, direnifl yan nda olduk hep. Apo lar, ayr l n, yar nlar karfl s nda aln aç k, bafl dik olacak yan n temsil ediyorlard. Onlar n siyasi intihar dan baflaramazs n z a uzanan söylemlere tek bir cevab vard : "Bu konuda görev al rken hiçbir tereddütüm olmad, olamazd. Çünkü gelinen sürecin özelli i (...) böyle hareket etmemizi gerektiriyordu. Hareketle bütünleflmifl, ona gönül vermifl, onun saflar nda mücadelenin bir çok aflamalar ndan geçmifl bir militan n ölümü seve seve göze almas kadar kutsal, do al bir fley olamaz." Tek bafl na kalmak tan ölüm orucu eylem biçimine iliflkin tart flmalara kadar, zulmün sald r s karfl s nda geri çekilme, ak ll olma taktiklerinden ölüm orucuyla fiili direnifl in karfl karfl ya getirilmesine kadar, tart flmalar n hiçbiri özünde yeni de ildir. Ama mesela, yaflam n kutsall na iliflkin tart flmalar, özünde olmasa da en az ndan biçimsel olarak, kavramsal olarak yeni say labilir. Çünkü o zaman, birincisi; Avrupac l k, sivil toplumculuk, henüz ayd nlar m z n beynini bu kadar zehirlememiflti, ikincisi; 1984 ün o koflullar nda ayd nlar, henüz seslerini ç karabilecek durumda de illerdi. Onlar n rahatça konuflabilmesi için de, bedeller ödenmesi gerekiyordu. Dü üm Noktas ; Bedel ödeyip ödememe; direnifl sürüyor Direnifli sürdürmek, emperyalizme/oligarfliye karfl savaflmakt r Direniflin, açl k grevlerinin o güne kadarki düzeyi ve biçimiyle, zulmün bu son sald r s n n gö üslenemeyece i ortadayd. Ekmek ve Adalet / 10 Haziran 2002 / Say 12 5

6 t ü r k ü m ü z b i t m e d i s e s i m i z d a h a y i t m e d i b i z h a l a t ü r k ü y a k y o r u z k a v g a d a d i r e n i fl ç i l e r i n k z g n s o l u k l a r n d a d i r e n i fl ç i l e r i n a l e v s o l u k l a r n d a Tart flmalar tart flmalar izliyor, ama bir sonuca ulafl lam yordu. Peki neden? Çünkü; Özal hükümetinin gelifliyle birlikte demokrasi gelecek söylemi, oldukça taraftar bulmufltu. ANAP iktidar n n hapishanelerde iyilefltirmelere gidece ine umut ba land. "Bekleyelim" dediler. Beklemek hapishanelerde hergün bir ad m daha teslimiyet demekti. Beklemek cuntan n eline geçirmifl oldu u psikolojik üstünlü ü daha da ilerletmesi demekti. Art k karar verilmeliydi. Ya direnilecek, ya da hergün teslimiyetin kap lar yumruklanacakt. Cuntan n yaratt bu psikolojik üstünlü ün önüne bedenlerle barikat kurulmal, devrim ve sosyalizm savunulmal yd. Direnifli örgütlemek yerine, bofl beklentilerle oyalanmak... Bir gerekçe bulunuyordu hep; o gün cuntan n sivilleflmesi, sivil ANAP iktidar n n iflbafl na gelmesiydi... Bugün AB ye girifl, Kopenhag kriterleri, demokratikleflme... Kendi d fl ndaki bir güce bel ba lamak isteyen, o gücü bir biçimde buluyor. Böyle bir gücün olmamas, s n flar mücadelesinde, halk n egemenlere bel ba layarak bir yara varamayaca gerçe i bir yana; mesele bedel ödemekten kaç fl olunca, hayaller, beklentiler, kurgularla da olsa böyle bir güç yarat l yor. Zulmün, sömürünün bafl sorumlular nda bile ilerici, çözümden yana özellikler keflfediliyor, yüzy ll k emperyalizmin de iflti i keflfi yap l yor. Burjuvazinin ideolojisinden beslenenler, dillerinde de onlar n kavramlar n tafl rlar Ve bedenler yat r ld açl a. Bir yanda direnifl, bir yanda teslimiyet sürüyordu. Metris Hapishanesinin duvarlar direniflin onuruyla birlikte teslimiyetin de utanc n yafl yordu... Çeflitli teorilerle ölüme yatmaktan uzak duranlar, ölüme yatanlar suçlamaktan da geri kalmad lar. Çünkü kendi gerçeklerini ancak böyle perdeleyebilirlerdi. "Siyasi intihar" dediler. Oysa bu bir siyasi varolufltu. Ölerek yaflanacakt. Gerekti i anda, gerekeni yapmayanlar, siyasi olarak ölecekti. Siyasi intihar, direniflin içindekileri de il, ama direniflin d fl ndakileri tan mlayan bir kavramd. Devrimci Solcular "siyasi kimli imizle yaflamak istiyoruz" diyorlard. Cuntaya geri ad m att r lamaz... baflaramazs n z... teorilerinin bir baflkas yd. Evet, hemen o gün, o süreçte, somut kazan mlar n güvencesini kimse veremezdi. S n flar mücadelesinde ancak zafer mutlak oldu unda çat fl ld, direnildi i görülmüfl de ildi. Ama e er bir zafer mümkünse, bu ancak ve ancak direnerek kazan labilirdi. Geri ad m att r lamaz teorisi, ruhlardaki ve beyinlerdeki yenilgi ve y lg nl k halinin ürünüydü. Kolay zaferler yoktu bu mücadelede. O gün siyasi intihar demifllerdi. Bugün tarikat, mürid!... Öncü savaflç l k saçmal klar yla sald rm fllard ölüm orucuna. Çünkü kadrolar ölüme yatm flt! Bugün, reformist, legal partici çevreler, ayn saçmal sürdürdü. 6 Ekmek ve Adalet / 10 Haziran 2002 / Say 12

7 Ama yine de bir zay fl vard bu saçmal n; ölüme yatanlar, sadece kadrolar da de ildi, kadrosu, taraftar, halk iliflkisi, yüzler ölüme yatm flt 2000 de. Onun aç klamas - n (!) da öteki legal particiler bulmakta gecikmedi: Örgüt karar yla, zoruyla... ölüme yat l yordu, birey iradesi yokedilmiflti. Bu teori, cuntac lardan devral nm fl bir teoriydi de esas olarak cuntac lar bu iddialarda bulunuyordu Türkiyesinde ise, o zamandan farkl olarak kendine solcu diyenler de seslendiriyordu bu demagojileri. Siyasi intihar, veya tarikat, mürid... Tüm bu tan m ve kavramlar, esas nda ayn ideolojiden besleniyor. Bu kavramlar kullananlar, bu ideolojiyle besleniyor. Bu ise, düzenin, emperyalizmin ideolojisinden baflka bir fley de il. ktidar hedefi ve iddias zay fsa, dimdik durulamaz, dimdik yürünemez Çat flmalar, de iflik koflul ve alanlarda tekrarlan r. Her kesim, önceki çat flmalardan ders ç karabildi i ölçüde, bir sonrakinde do ru tutum alma flans na sahiptir. Ders ç kar lmayan yerde, yanl fllar, savrulmalar kaç n lmazd r. Böyle bir muhasebe yap lmad solda. Y llar sonra dahi izah edemediler o dönemi ve tav rlar n. Geçifltirdiler. Özelefltiri yapmad lar. Özelefltiri ad na çok s n rl bir kaç cümle sarfedenler de, bunu gerçekten bir muhasebe kayg s yla de il, üzerlerindeki bask dan kurtulma kayg s yla yapt lar. Böyle yapt klar için de, esas nda, o günkü reformist düflünce ve teorilerden kesin bir biçimde kopamad lar. S - n flar mücadelesinde bedel ödemeyi, feday, sa lam bir yere oturtamad lar. Kah elefltirdiler, kah övdüler, ama ne elefltirilerini, ne övgülerini içsellefltiremediler. 84 te Anapsivilleflme beklentilerine kap lanlar, muhasebesi yap lmam fl bu beklentiyle, pekala y llar sonra uluslararas standartlara s nabildiler. Sorunun özü, iktidar hedefi ve iddias d r. Bu iddian n zay flad yerde, hemen her türlü düflünceden, propagandadan etkilenmek kaç n lmazd r. Sa dan soldan etkilenirsen, ürkek hale gelirsin. Ne savundu unu, ne yapaca n bilemezsin. En keskin söylemleri de, en reformcu hayalleri de, ayn beynin içinde tafl rs n. Reformizmin elefltirileri karfl s nda dik duramazs n. Solun önemli bir k sm na hakim olan da bu durumdur. Bugünkü ayr l klar n, b rakmalar n, direnifli bir bütün olarak kucaklayamaman n, baflar s zl k teorileriyle terkedifllerin kayna da buralardad r. Devrim bayra n yere düflürmemek için, kararl, inançl, tek bir el de yeter! Türkiye solunda, düflmanla çat flmaya paralel yürütülen bir çok tart flman n gereksiz oldu unu belirtmek gerekir direnifl sürüyor Direnifli sürdürmek, emperyalizme/oligarfliye karfl savaflmakt r burada. Herkes birlik olsun denir, olsun, kim istemez? Kimse ölmesin denir. ölmesin, kim ister ölmeyi? Ama faflizmle devrimin, emperyalizmle halklar n böylesine fliddetli bir biçimde karfl karfl ya geldi i anda kimse ölmesin demek, yaflay n demek gerçekte hiç bir fley dememektir. Sanki birileri, tüm siyasi gruplarla birlikte direnmek mümkünmüfl de, o buna ra men, tek bafl na direnifle bafllam fl. Sanki birileri, ölmeden sald r y püskürtmek mümkünmüfl de, buna ra men, ölümlere yatm fl! Yeni de ildir bu tart flmalar. Yüzlerce kez tart fl lm flt r. Muhasebesi yap lm flt r. Kitlenin tüm kat l m n sa layan eylem en çok istenen eylemdir, ama herhangi bir eylemi baflarmak için bu mutlaka gerekli de ildir. Gerekli olan, eylemin do ru zamanlamas, do ru politik taktik ve hedefleridir; eylemin mant - na uygun, dipdiri ilkeleridir. En somut biçimiyle eylemin, mücadelenin o aflamas nda ihtiyaç olarak kendini dayatmas, amaca ulaflmas n n en uygun yolu durumunda olmas d r. Bunun içindir ki, bir eylem için en elveriflli tüm koflullar n gerçekleflmesini beklemek, ço u zaman sorunu idealize etmekle özdefltir. Ve sürekli en ideal koflullar beklendi i için bir türlü zaman nda ve do ru taktiklerle ad m at lmaz, sürecin gerisine düflülür, inisiyatif hep çat fl lan güçte kal r. Bunun için devrimciler, mutlaka herkes kat ls n mant içinde, mücadelenin önüne kendi elleriyle barikat oluflturma hatas na düflmemifl, koflullar dayatt noktada tüm kitle kat lmadan da baflar sa lay c taktikler uygulanm flt r. (Bir Direnifl Oda Metris ten) 1984 ün Türkiyesinde siyaset ço unlu una karfl n, iki siyasi hareket devrim bayra n yukar da tuttular. Tüm bedeller göze al narak o bayrak yukar da tutuldu- u içindir ki, bayra n alt, gün geçtikçe kalabal klaflt, bayra n alt nda savafl gelifltirildi. O gün Mamak larda, Metris lerde beyaz bayrak çekenler, hala o bayraklarla dolafl yor siyaset arenas nda. Teslim olmak, düflman n hapishanede flu veya bu yapt - r m n kabul etmifl olmakla s n rl de ildir. O iflin sadece biçimidir. Teslim olmak, devrim iddias ndan vazgeçmektir. Teslim olmak, emperyalizme ve oligarfliye karfl, ba ms zl k, demokrasi, sosyalizm savafl ndan vazgeçmek demektir. flte bunun için, y lg nl a, kaç fla, statükoculu a, intihar, tarikat, mürid diyenlere, baflaramazs n z diyenlere, yalpalayanlara ra men, ölünüyor, ama teslim olunmuyor. Apolar dan Berdanlar a, Berdanlar dan Fidanlar a, Gülsümanlar a, Sevgiler e, Nailler e, Gültekinler e, Do anlar a uzanan bu gelenek, iktidar ufkundan ay rm yor gözünü. Direniflimiz, iddiam zd r. Ekmek ve Adalet / 10 Haziran 2002 / Say 12 7

8 Hücrede Tek Bafl na Direnifl Ordular Direniflçiler tek bafllar na hücrelerdeler. Emperyalizmin ve oligarflinin zulüm ordular na karfl direnifl ordular n n sars lmaz inanc yla yürüyorlar... Direniflteki tutsaklar n büyük ço- unlu unun avukatl n yapan, Halk n Hukuk Bürosu F tiplerindeki tecrit koflullar n n hangi boyutta uyguland n yapt aç klamada verdi i örneklerle gösterdi: Edirne F tipi hapishanesinde müvekkilimiz Ali Osman Köse B1 blokta tek bafl na tutulmaktad r. Bu blokta ifl atölyelerinin bulundu u bölümün alt nda tutulmaktad r. Tek kiflilik hücreler yetmiyor, tek kiflilik blokta, yani onlarca hücrenin bofl tutuldu u bir bölümde tek bafl na tutulan bir tutsak. Yüzlercesi de tek kifliliklerde. Halk n Hukuk Bürosu, 1 May s ta yürüyüfle kat lan 8. ölüm orucu ekibi direniflçilerinin de tek kiflilik hücrelere al nd n duyurdu; Sincan, Edirne, Tekirda, K r klar ve Kand ra hapishanesi idareleri ölüm oruçcular n "akl n z bafl - n za gelsin, hücrede biraz düflünün..." diyerek bulunduklar üç kiflilik hücrelerden tek kiflilik hücrelere alm fllard r. *** Emperyalizmin dünya düzenine, oligarflinin zulmüne karfl direnme iradesi ve cüreti gösterenler, y lmadan, e ilip bükül- direnme savafl sürüyor 599. gün meden yolunda yürümesini bilenler gerçekte o hücrelerde tek bafllar na m d r? Asla! Milyonlar n zulme ve sömürüye karfl direnifllerini temsil ediyor olmalar bir yana, böyle bir inanç ve kararl l k devasa ordular n gücüne bedeldir. Onlar tek bafllar na birer direnifl ordusu gibidir. Tek bafl na hücrelerde bir direniflçi efli benzeri görülmedik bir kuflatman n ve sald r n n karfl s ndad r. Her yan ndan en geliflmifl silahlardan f rlat lan ilkel oklar teninde ancak bir kesik kadar yara açabiliyor ancak. Zehirli oklar hücum ediyor bir ya mur gibi. Bedene saplan p bir gedik açmak, tüm hücreleri, organlar öldürmek, giderek bedenini yoketmek istiyor zehirli oklar. Direnmek anlams z, 91 kere öldün hiçbir fley kazanamad n, hem zaten tek bafl na kald n, b rak direnmeyi diyorlar. ideolojik-siyasi olarak kararl l n k rmak için emperyalist karargahlarda üretilip ellere tutuflturulan ne kadar zehirli ok varsa f rlat l yor direnifle kesmifl bedenine... Bir sine in v z ldamas kadar etkisiz ve çaresiz zehirli oklar. Direniflin gücüyle bir sinek gibi eziyor zehirli oklar, ayaklar n n alt nda. Kimseleri zehirlemesin, yokedemesin Anadolu nun umudunu diye. Dava büyük, biliyor. Kavga, tarihin gördü ü en onurlu kavgalardan biri, bunun fark nda. Direnmenin ne kadar anlaml oldu unu Spartaküs ten bu yana biliyor. Tarihin bilgeli iyle donanm fl, yo- 8 Ekmek ve Adalet / 10 Haziran 2002 / Say 12

9 lunu tarihin düflürdü ü fl kla ayd nlatm fl, yükünün a rl n bilerek yürüyor. Kim demifl onlar hücrelerde yaln z diye; ne kadar çoklar oysa. Bu onurla kuflanm fl tüm hücrelerine kadar. Her hücresi direnifl ordusunun bir savaflç s. Vurulup düflen ölüyor, gövde yeniliyor hücreyi. Bilimin yasalar iflliyor direniflte. T p, fizik bilimini altüst eden direnifl, tarih biliminden ö rendiklerini, tarihi unutanlara, unutturmak isteyenlere yineliyor; son sözü biz söyleyece- iz. Tarih yazd bunu, yeniden kan tlayaca z. Ve zulüm diyor ki; akl n z bafl n za gelsin... hücrede düflünün biraz... Ne acizlik! Bu ne bofl u rafl! 19 Aral k ta bir daha devletle bafledemeyeceklerini anlam fl olmal lar dediler. F tiplerinde akl m z bafl m za gelsin diye zulüm ve iflkence uygulad lar. Yaln z de illerdi bunlar söylerken; kimileri de ak ll solcu olmam z istedi. Ne oldu? Biz direnmeye devam ediyoruz. Bu düzenin istedi i anlamda hiçbir zaman da ak ll olmayaca z. Düflünün diyor zulüm... Bu yolda yürümeye bafllamadan önce az m düflündü direniflçiler. Yerde gökte tart flmad k hiçbir fley b rakmad lar. 20 Ekim 2000 gününde söz eylemini bitirdi... dediklerinde verilmiflti karar; direnilecek, zulme teslim olunmayacak. Direndiler; Anadolu nun isyan tarihine en onurlu sayfalar yazarak. Direniyorlar; bir bafl m za da olsak zulmün karfl s nda yolumuzdan dönmeyiz diyerek. Evet düflündü her biri binlerce kez. Büyük düflünceler için büyük bedelleri göze alarak girdiler bu kavgaya. Yan bafllar nda tutufltu yoldafllar, yürekleri yand, ama titremedi da gibi yürekleri. Çünkü onlar; Bir mermi de benden aslan m bir mermi de benden zafer toplar, mübarek namlular diyenlerin yolundan yürüyor. 91 kez v nlad zulmün ba r nda o mermiler. 91 kez delip geçti yalanlar, zulmün barikatlar n. *** ki barikat karfl karfl ya çarp fl yor. Bir yanda direniflin 91 flehitle ördü ü, yüzlerce gazinin etraf nda hale kurdu u barikat, öte yanda zulmün barikat. Direniflin barikat aç k, pürüzsüz, erimifl bedenlerden örülü. Zulmün barikat türlü türlü. ki y ld r kim, hangi tu lay tafl - d o barikatlara, tarih tan kt r. Onlarca teoriyle zulmün barikatlar na tafl nan her tu la, Türkiye de sol ad na konuflanlar n, sendikalardan, kitle örgütlerine kadar tüm kesimlerin resimlerini çekti adeta. Devrimcilik, demokratl k, ilericilik ad na dilden dökülenlerin, beyinlerle ne kadar tezat oldu unu ortaya ç kard. Direniflin güncesine belgeler aktard her tu la. Bir yan yla reformizmin sol beyni ne hale getirdi i gerçe i görüldü. Herkes bu gerçeklere göre kaç n lmaz olarak yeniden düflünmek, yeniden kendi gerçe ini tart flmak zorundad r. Bugün bundan kaçan, yar n kaçamaz. Yar n kaçsa, öbür gün kaçamaz direniflinin ortaya ç kard klar ndan kim ne kadar kaçabildi ki. Kaçmak için çaba harcayanlar Brest Litovsky den cepte keklik mi sand n z a geldiler. Kaç fl n sonu budur. Kim hangi cephede yer ald, kim hiçbir cephede yer almayarak hangi barikata tu la koydu, zaman geldi inde tart fl lmas na bile gerek kalmam flt r. Tart fl lmayacak kadar net ve aç k olarak ortaya ç km flt r. Buna ra men tart flmak isteyen varsa, zaman beklemesine hiç gerek yoktur. Biz hem barikat m za yeni tu la koymas n, hem de direniflin önüne ç kar lan barikattan tu lalar çekmesini biliriz. *** Yorulup düflenleri b rak yoruz geride, bayraklafl p düflenlerle barikat m z güçlendirerek yürüyoruz. NATO kararlar ym fl, emperyalizmin deste- iymifl, faflizmin kararl l k gösterileriymifl... Hiçbirinin direnifli k racak kadar büyük bir barikat olmad n kan tlad k. Büyük bedeller ödedik, daha büyük bedeller de öderiz. 599 gün direndik, alev soluklar m zla daha da direniriz. Bedelleri büyüten zulmün ve direniflin büyüklü üdür. Büyük bir idealin neferi olanlar, kutsal amaçlara ulaflma iddias n beyninde tafl yanlar büyük direnifller yarat r. Ekmek ve Adalet / 10 Haziran 2002 / Say 12 9

10 MZA DAN KORKUYORLAR Korkular n Büyütelim Hapishaneler katliam n n Bayrampafla duruflmas n n ikincisi 5 Haziran da Eyüp 3. Asliye Ceza da yap ld. Duruflmaya "yaflas n 19 Aral k direniflimiz" sloganlar yla giren 10 tutsak, ç - k flta da yaflas n ölüm orucu direniflimiz sloganlar atan tutsaklara jandarma sald rd. Duruflmaya kat lan Ercan Kartal, Binali Sar elmas, Kenan Günyel, Kemal Hakan Erkal, Okan Bar fl Ekinci, Bekir fiimflek, Necati Ayaz, Muhammet Gücüm, Fevzi Sayg l ve Kenan Güngör ad na ortak savunmay Okan Bar fl Ekinci okudu. Ekinci, art k genifl bir kesim taraf ndan ortaya ç kan Bayrampafla da yaflananlar, katilam, 6 kad n TAYAD l lar n "Tecride Hay r Ölümler Durdurulsun" imza kampanyas nda imzalar n say s artt kça tecritin sahiplerinin de korkusu art yor. Yasad fl bir flekilde kampanyay engellemeye çal fl yorlar. Son örnek stanbul Kartal da yafland. mza toplayan Ebru Gümüflo lu ve Nurettin Kaya gözalt na al nd ve DGM de "anlafl lamayan" gerekçelerle tutukland lar. Öncesinde de imza toplayan onlarca kifli gözalt na al nm fl, engellenmifl, imzalara el konulmufltu. Engelleme giriflimlerinin bir tek nedeni var; Yüzbini aflan imzan n yaratt korku. Yüzbini aflk n insan TECR TE HAYIR diyor. Yüzbinlercesi de imza metinlerinin kendilerine ulaflmas n bekliyor. ktidar bunu engellemek istiyor; b rak n ölsünler, b rak n tecrit sürsün istiyorlar. TAYAD n ça r s yla yüzlerce insan evlerde, iflyerlerinde, meydanlarda, sokaklarda, gecekondularda imza topluyor. Bir yüzbin daha olmak için bask lara ald rm yor. Do ru olan budur. ktidarlar hiçbir zaman en demokratik taleplerin kullan lmas n n önünü kendiliklerinden açmazlar. Biz srar edersek, biz kararl olursak o yol aç l r. Yüzbini aflk n imza bu kararl l kla topland. fiimdi daha da kararl olmal y z. Sadece bask lar n ifle yaramayaca n göstermek için de il; ayn zamanda uzun soluklu bir direnifl olaca n n 8. ölüm orucu ekipleriyle ilan edilmesinden dolay da kararl olmal y z. Yüzbini aflt k, yüzbinler s rada. Önümüze ç kar lacak hiçbir engel en demokratik hakk m z kullanmam za mani olmamal d r. TAYAD n imza metnini bu vesileyle okurlar m za yeniden duyurmak istiyoruz; TAYAD a ulaflabilirsiniz: TEL : / FAKS: MA L: NTERNET: MZA METN ni ço alt p, imza toplayarak TAYAD a iletebilirsiniz: TBMM BAfiKANLI I'NA / ANKARA F Tipi hapishanelerde tecrit uygulamas na karfl siyasi tutuklular 20 Ekim 2000 tarihinde ölüm orucuna bafllad lar. fiimdiye kadar 91 insan öldü, yüzlerce insan sakat kald. F Tiplerinde tecrit hala sürüyor. Yeni ölümler ve sakatl klarla karfl karfl yay z. Bizler afla- da imzas olanlar diyoruz ki; TECR TE HAYIR ÖLÜMLER DURDURUN! sim meslek imza Bayrampafla katliam duruflmas yap ld YAKANLAR, KURfiUNLAYANLAR YARGILANSIN tutsa n diri diri yak l fl n, kurflunlanan tutsaklar n nas l katledildi ini 60 sayfal k savunmada anlatt. Savunma, katillerin yarg lanmas gerekti ini aç k olarak ortaya koyuyor, katliam tüm ayr nt lar yla belgeliyordu. Salon darl gerekçesiyle duruflmay izlemeye gelenler mahkemeye al nmazken, di er tutsaklar tek tek söz alarak ortak savunmaya kat ld klar n söylediler ve F tiplerinde yaflad klar bask lar, savunma belgelerine dahi el konuldu unu anlatan tutsaklar, onursuz arama dayatmas n protesto için de mahkemeye ayakkab s z geldiklerini belirttiler. Tutsaklar ve avukatlar davan n büyük bir salonda yap lmas - n ve tüm tutsaklar n getirilmesi talebini yinelerken, operasyon an ndaki telsiz konuflmalar n n deflifre edilmesi talep edildi. Bir önceki mahkemede C bloku mühürleme karar n geri alan mahkemeye heyeti, duruflmay 20 Eylül 2002 tarihine erteledi. 10 Ekmek ve Adalet / 10 Haziran 2002 / Say 12

11 19 Aral k katliam n Çank r da gaz bombalar, kurflunlar aras nda yaflayan ve Sincan F tipi hapishanesinden geçti imiz günlerde tahliye olan Enver Yan k ile, Sincan daki uygulamalar hakk nda görüfltük. Sincan da neler yaflan yor, tecrit nas l uygulan yor diye sorduk. flte cevaplar: Tecriti çok yönlü yafl yorsun. As l olarak insan n beynini dumura u ratmay hedefliyor. nsana ait olan her fleyden mahrum b rak l yorsun. Sa l k olarak ise herkesin mutlaka belli organlar, duyular tahrip ediliyor, elinden al n yor. Kulak duymaz oluyor. Göz yak n-uzak görmez oluyor. Sinirler gevfliyor. Olmad k fleylere sinirlenebiliyorsun. Duygular n abart l yaflayabiliyorsun. Örne in; bir olaya gere inden fazla hüzünlenebiliyorsun ya da sevinebiliyorsun. Bu noktada iradeni devreye sokuyorsun. Bedenindeki rahats zl klar ikinci plana at yorsun. As l olarak ise beynimi korumal y m diye düflünüyorsun. Yan Hücrede Ölenden Haberimiz Olmad Bir çok arkadafl m z n örne in gözleri bozuldu. Çeflitli rahats zl klar bafllad. Halil Koçyi it isimli adli bir tutuklu Sincan da o koflullara dayanamayarak intihar etti. Benim kald m hücrenin havaland rmas n n bitifli- indeki hücredeydi. Ben de dahil olmak üzere istisnas z herkes intihar bir gün sonra gazetelerden ö rendik. Duvar n öbür yan nda bir kifli ölüyor, haberin olmuyor. Düflünebiliyor musunuz? Savc l n ise aç klamas gayr ciddi idi. Bu intihar tecrite ba lamamak gerekti i, ko- ufllarda da intiharlar oldu u gibi bir aç klama yapt. Tedavi Yok; Bilerek Ölüme Terk Sa l k sorunlar olan insanlar m z ise yine ölüme terkediliyor. Mesela haf zada problemi olan, yürümekte güçlük çeken Serdal Gelir de bu koflullar yafl yor. Tedavisini d flar da yapt rmak için yapt baflvurular ise reddediliyor. Serdal gibi onlarca arkadafl m z n bu iste- i yerine getirilmiyor. Hastal klar n n ilerlemesi ve giderek ölüme yaklaflmalar bekleniyor. Herfley flkence Arac direnifl sürüyor Direnifli sürdürmek, emperyalizme/oligarfliye karfl savaflmakt r ENVER YANIK S NCAN F T P N ANLATIYOR nsan, Ad m Ad m Öldürülüyor Herfley k l f na uyduruluyor. Sorunlar dilekçe ile bildiriyorsun. Savc l k mahkemede dilekçedeki anlat mlar üzerine inceleme yapmak yerine "yasa ve tüzük gere i" oldu u gerekçesiyle yap lanlar hakl göstermeye çal fl - yor. Avukatlar nla görüflme, ailelerle görüflmeler, mahkeme-hastane gidifl geliflleri tam bir iflkenceye dönüfltürülüyor. Ve "güvenlik" bahanesiyle onursuz aramalar, iflkence hakl gösterilmeye çal - fl l yor. Gidifl gelifllerde yaflanan zulüm nedeniyle birçok arkadafl - m z hastaneye gitmektense tedavisini yapt rmamay tercih ediyor. Zaten ciddi bir tedavi de yap lm yor. Gidifl-gelifllerde arama seyri flöyle oluyor: Hücreden ç k flta arama, X-Ray cihaz n n yan nda arama ve ayakkab lar n zorla ç karma, askerlerin orada arama ve ayakkab lar n ç karma, ayn ifllemler dönüflte de tekrar ediliyor. Bunun bir mant yok. Tek nedeni keyfiyet, teslim almay amaç edinme... Fiziki anlamda yaln zs n. Konuflacak insana ihtiyaç duyuyorsun. Herfleyin senin iraden d fl nda idareye ba l olmas n istiyorlar. Örne in müzik yay n yap l yor, üçlülerde bu yay n radyoyu kapatarak dinlemeyebiliyorsun, ancak koridorlarda gece gündüz çald için kapatman n bir anlam olmuyor. Teklilerde ise istedikleri zaman bunu iflkenceye dönüfltürebiliyorlar. Çünkü kapatma flans n yok. Bunun d fl nda makina sesleri ve çal flma seslerini dinlemek zorundas n. Tüm bloklarda ise belli saatlerde insan çileden ç karan bir sifon sesi var. Yani herfley yaflam çekilmez hale getirmek için düflünülmüfl. Sonuç olarak; tecritin sonuçlar daha bugünden görülmeye baflland. T bbi aç dan söylediklerimiz ortadad r. Hukuk aç s ndan F tipinde yaflananlara hukuk hiçbir fley yapamaz anlay fl hakim k l n yor. Bir mahkeme, bina yap s n n bunlar gerektirdi ini söyleyebiliyor. Bunlar hakl k lmak için "mevzuat gere i" demesi yetiyor. K sacas ne t p, ne hukuk tan n yor. nsan, ad m ad m öldürülüyor. "Ya düflüncelerini terkedeceksin, ya öleceksin" deniyor. Bu koflullarda direnmeyin demenin bir tek anlam var. Bunun anlam teslimiyet ve bundan sonra tecrit nedeniyle yaflanacak katliamlara onayd r. Dün direnmek için yüz nedenimiz varsa bugün bin nedenimiz var. Ekmek ve Adalet / 10 Haziran 2002 / Say 12 11

12 fiadi Özpolat, Türkiye ve dünya kamuoyuna gerçekleri aç klad mamaktad r Tüm bu bask lar n rahatl kla uygulanabilmesi için, tutuklular n en meflru haklar olan örgütlenme haklar fiziki yal tmalarla gaspedilmifltir. 3- Tecrit, yaln zlaflt rma uygulamas F tiplerinin temel bask politikalar ndan bir di eridir. 'Tecrit'te çeflitli amaçlar vard r... tamamen yal tarak, halka yabanc - laflt rmak, tutuklu-hükümlünün devrimci duygular n, duyarl l klar n yitirmesi amaçlanmaktad r. 4- F Tiplerinin bask uygulamalar, devrimci kiflili i öldürerek yerine düflünmeyen, elefltirmeyen, sorgulamayan, itiraz etmeyen, haklar n aramayan, 'koflulsuz itaat eden' kiflilikler yaratmay amaçlamaktad r. Uygulamalarda herfley keyfidir ve bu keyfiliklere sorgulamadan uyulmas istenmektedir... zaten mant k aramak 'suç' olarak kabul edilmektedir. Mant n öldürülmesi amaçt r ve bu tan mlanabilecek en büyük katliamd r. Hücreden ç kt nda üzerinde kalem, ka t, saat, tespih, sigara, çakmak vb hiçbir fley olamaz, yasaklanm flt r... Nedeni yoktur, NEDEN demekte YASAKt r... Bu küçük görünen saçmal klarla amaçlanan büyüktür, amaç beynin öldürülmesidir. 5- Yard mlaflma ve dayan flma en büyük suçlardan birisidir... 'Bencil', 'sadece kendini düflünen' kifliler olunmal d r Herfley iflkence arac d r. Müzik bile Yönetici, temsilci düzeyde gördükleri veya dayatmalar kabul etmeyen tüm tutuklu-hükümlüleri keyfiyete ba l olarak tek kiflilik hücrelere atmaktad rlar... Çevrelefiadi Naci Özpolat, 20 Ekim 2000 den bu yana F tiplerine karfl direnifli sürdüren devrimci tutsaklar n temsilcilerinden biriydi. F tiplerini, aç ld andan itibaren hücre hücre yaflad. Geçti imiz günlerde tahliye olan Özpolat, ülkemiz ve dünya kamuoyuna F tipi hapishaneler gerçe ini tüm boyutlar yla ortaya seren bir aç klama yapt. Aç klamada somut olarak görülüyor ki, hücrenin kendisi, ziyaret, avukat görüflü, hastaneye sevk, arama, say m, k sacas akla gelebilecek her fley bir iflkence arac d r F tiplerinde. Aç klaman n özet bir bölümünü afla da yay nl yoruz. Yaklafl k 8 sayfa olan aç klaman n tamam - na bakmak isteyen okurlar m z, dergimizin internet sitesinden veya hucreiskencedir.com sitesinden bakabilirler. F T P HAP SHANELERDE H Ç B R YASA KURAL VE HUKUK YOKTUR. F T P HAP SHANELERDE TUTUKLU-HÜKÜMLÜLER N HT YAÇLARININ KARfiILANMASI DO RULTUSUNDA HER fiey YASAKTIR; SERBEST OLAN TEK fiey TUTUKLU-HÜKÜMLÜLERE YÖNEL K SALDIRILARDIR 19 Aral k 2002 tarihinden itibaren F Tipi tabutluklarda birbuçuk y l tecrit koflullar nda kalarak F Tipi tabutluk gerçe ini yaflayarak gördüm.... F Tiplerinin nas l bir yer oldu unu öncelikle mant k olarak açmakta yarar vard r. Tam bir tecrit uygulamas n n yafland F tiplerinde, as l olarak devlet aç s ndan iki de iflmez nokta vard r. Bunlardan birisi teslim alma politikas n n önemli bir yan n oluflturan tecrit, psikolojikfiziki bask uygulamas n n de iflmez oldu udur... kincisi ise içerideki tutuklu-hükümlülere hiç bir haklar n n olmad kabul ettirilmeye çal fl lmaktad r....tutuklu-hükümlülerin örgütlülüklerinin da t lmas ndan da hedeflenen budur. Bugüne kadar bu noktada hedefledikleri sonucu alamamalar tamamen içeride yürütülen direnifllerden ve devrimcilerin iradesinden kaynaklanmaktad r. Devrimci tutuklu-hükümlüler F Tipi hapishaneler mücadelesinde umutlar n yitirmemifllerdir, bu umut devrimci tutuklu-hükümlülerin en büyük gücüdür. Adli olaylardan F Tiplerinde yatan tutuklu-hükümlülerin ço unlu u da ayn flekilde sürdürülen direniflin kazanaca umudunu tafl makta ve bu umutla F Tipi koflullar na direnmeye çal flmaktad rlar. 1- F Tipi hapishanelerde tek kiflilik hücreler 2x4 (ikiye dört) metrelik mekanlard r... Tüm bunlar yerleflti inde hücre içinde hareket edebilece in bir alan kal- 12 Ekmek ve Adalet / 10 Haziran 2002 / Say 12

13 ri olabildi ince yal t lmakta... böylece ba rarak da olsa baflka bir ses duymas engellenmektedir. Hapishane idaresi periyodik olarak, can istedi inde hücrelerde de ifliklikler yapmaktad r... Amaç sürekli rahats z etmek, tedirgin etmektir. stedi imiz zaman istedi imizi yapar z demektedirler Bu koflullar alt nda aç k ki avukat görüflü yap ld ve savunma hakk n n bulundu u iddia edilemez. 9 - Her fley paran z olup olmamas na göre belirlenmifltir... Akla gelebilecek her fley ticaret arac haline getirilmifltir F Tipi tabutluklarda Kitap okuma, bas n takip etme olana mümkün oldu u ölçüde s n rland r lm fl durumdad r... Örne- in ben bugüne kadar düzenli ad ma postalanan hiçbir yay n alabilmifl de ilim. 12- Ceza nfaz sistemi de tutuklu-hükümlülerin teslim al nmas program n n parças olarak düzenlenmifltir... Disiplin cezalar ise oldukça keyfi olarak verilmektedir. Disiplin cezas almamak demek, hapishanedeki tüm kifliliksizlefltirme politikalar na uymak demektir. 14- Tutuklu-hükümlülerin hapishane koflullar ndan kaynaklanan sorunlar n çözebilecekleri herhangi bir mekanizma sözkonusu de ildir. 15- Ziyaretler bile iflkence arac na dönüfltürülmektedir Ancak bunlar n tedavisi yap lmamakta, yaral tutuklu-hükümlüler, ölüm orucundaki tutuklu-hükümlüler tek bafllar na tutulabilmekte, hiç bir ihtiyaçlar n karfl layabilecek durumda olmad klar halde yaln z b rak labilmektedir. 18- Ölüm Orucu direniflçilerine genel olarak tutukluhükümlülere yap lan bask lara ek olarak direnifli b rakmalar için psikolojik ve fiziki bask lar yap lmakta, belli aral klarla hastanelere zorla müdahale için götürülmekte ve bu hastane sevkleri tam bir iflkenceye dönüfltürülmektedir Tüm bunlardan amaçlanan aç kt r. Halk n n, ülkesinin sorunlar na duyarl devrimciler, bencil duyars z kifliliksiz kifliler haline getirilmek istenmektedir. Bu durumun kabul edilmesi mümkün de ildir.... Sald r koflullar n n a rl ortadad r, ancak bu durumun de ifltirilmesi zorunludur ve de ifltirilecektir... Bu onurlu mücadelenin kazanmas hepimizin gelece ini yak ndan, do rudan ilgilendirmektedir. Direnifl devam ediyor. Bu onurlu mücadelenin kazanmas için herkese düflen görevler vard r. Tüm herkesi F Tipi uygulamalar na, tabutluklara karfl yürütülen mücadeleye kat lmaya, aktif tav r almaya ça r yorum. 5 Haziran 2002 fiad NAC ÖZPOLAT Emperyalizme Karfl Dö üflenler An ld 02 Haziran 2002 Pazar günü bundan iki y l önce emperyalizmin Yugoslavya sald - r s n protesto etmek için ABD emperyalizmine karfl bir eylem haz rl ndayken Amerikanc polislerce katledilen Selçuk Akgün ve Sad k Mamati'yi anmak için verilen yeme e flehit ve tutsak aileleri, direnifl gazileri, Alibeyköy halk kat ld. Yemekte yap lan konuflmalarda o gün Türkiye den yükselen bu sesin, bugün çok daha anlaml oldu u, Amerika n n bugün tüm dünyaya savafl ilan etti i anlat ld. Gün boyu evi ziyaret eden 100 ü aflk n insan flehitlere sayg s n belirtirken, yaklafl k 60 kifli emperyalizme karfl enternasyonalizmin savaflç lar ndan Selçuk Akgün ü mezar bafl nda and. Sad k Mamati nin mezar n n Rize de olmas nedeniyle onun için de Selçuk un mezarbafl nda konuflmalar yap ld. Selçuk Akgün ün efli ve çocuklar O nunla duyduklar gururu anlatan konuflmalar n n ard ndan Cemo türküsüyle selamlad lar yi it babalar n. Sibel Yalç n ve Ümraniye flehitlerinin mezarlar na yap lan ziyaretle anma sona erdi. -/- Kalan Müzik e Kapatma direnifl sürüyor Direnifli sürdürmek, emperyalizme/oligarfliye karfl savaflmakt r Grup Yorum un kasetlerini de yapan Kalan Müzik in yap mc belgesi Kültür Bakanl taraf ndan iptal edildi. ptalin gerekçesi ise 9 y l önce yay nlanan Grup Özgürlük Türküsü nün Gününü Umuda Ayarla isimli kasetin kapa ndaki Kürtçe sözlerle, bakanl a bildirilen çevirinin birbirini tutmamas olarak gösterildi. Kapatma karar n n alt ndaki imzan n esas sahibi polistir. Kültür Bakanl karar uygulayan suç orta d r. Hürriyet; Ecevit in plakç s na Kürtçülükten kapatma diye verdi haberi. Anadolu kültürünü çal flmalar yla günyüzüne ç karan Kalan Müzik in kapat lmas, Anadolu halk n n direnifl kültüründen duyulan korkunun bir ifadesidir. Çünkü Anadolu kültürü isyanc d r, kavgaya davet edendir, zulme baflkald rand r. Egemenlerin Grup Yorum lardan, Anadolu ozanlar ndan korkusu da bundand r. Ekmek ve Adalet / 10 Haziran 2002 / Say 12 13

14 Ölüm orucu bitirildi! Böyle yazd Hürriyet. Böyle yazd Cumhuriyet. Böyle yazd Özgür politika... Ve böyle aç klad lar bitirenler... Neden? Gerçe in eninde sonunda ortaya ç - kaca belli de il mi? Eninde sonunda bu bafll klar n bir YA- LAN oldu u, bir ÇARPITMA oldu u aç a ç kmayacak m yd? Öyleyse neden? Çünkü bitmesini istiyorlar. Yaln z oligarfli, yaln z Do an Medya de il. AB ciler, Genelkurmayc lar, yani düzenin flu veya bu kanad na s rt n dayayan, onlar n himmetiyle demokrasi bekleyen hemen her kesim (s fat solcu, yurtsever bile olsa), direniflten bir an önce kurtulmak istiyor. 1 May s ta binlerce k z l bayra yok sayan da bu beyin. Bu kafa, kendisine bir getto yaratm fl adeta; kendi dünyas nda yafl yor. Bu dünya, sürekli yan ltmalarla besleniyor. Sürekli olumlu geliflmeler var masal yla meflrulaflt r yor politikalar n. Direnmeyi, savaflmay amatörlük, ak ls zl k olarak görüp, ya büyük politika lar öneriyor, ya da ak ll sol- Ah bir bitseydi! Baz gruplar n ölüm orucunu b rakmalar, üç ayr gazetede, ayn biçimde yer ald : Ölüm oruçlar sona erdi (Hürriyet) F tipi eylemi bitirildi (Cumhuriyet) Ölüm Orucu bitirildi (Özgür Politika) Hürriyet anlafl labilir. Onun makul bir nedeni var; o tekellerin sesi. Onun gerçe i ve do ruyu yans tmak gibi kayg lar yok. Peki ya Cumhuriyet? Hani solculuk, demokratl k... Hadi, Cumhuriyet i de bir yana b rakt k. Peki Özgür Politika. Gerçe in öyle olmad n bile bile, ölüm orucu bitirildi bafll n atmay nas l adland racaks n z? Siyaset, ideoloji bir yana; yap lan n ç plak bir ad var zaten: YALAN HABER! Bu, bile bile yap ld için, ortada aç kça da ÇARPITMA var demektir. B rakmay veya devam etmeyi, flu veya bu biçimde de erlendirebilir, yorumlayabilirler, kendi tercihleridir. Ama gerçe i yazm yor. Sorun bu yan yla da ahlakidir. Oligarfli sevinemedi! B rak nc lar sevindi Aç k ki, baz örgütlerin b rakma karar na oligarfli yeterince sevinemedi. Çünkü direnifl sürüyordu. Hem de kararl l - ndan, gücünden hiç bir fley kaybetmeksizin. S n flar mücadelesinin kurallar ndan, diyalekti inden anlayan herkes art k biliyordu ki, 91 flehidin, yüzlerce gazinin verildi i bu direniflin gücü art k ölüm orucu direniflçilerinin say s yla ölçülmeyi çoktan aflm flt r. Direniflin gücü, kararl l ndad r. Ve bu yönüyle, direnifl, gücünden hiç bir fley kaybetmemifltir, hatta denilebilir ki, yüklenilen sorumlulu un, omuzlar m zdaki yükün büyümesiyle, direniflin kararl l da dünden daha büyüktür. Böyle oldu u için; iktidar sevinemedi. B rakanlar bir propaganda ata na çeviremedi. Ama b rak nc lar sevindi. Hem de sevinmek için, gerçe i çarp tmakta bile bir mahsur görmediler. Bir fleyi unuttular; Bitti diye yaz nca bitmifl mi oluyor? Devlet s n f tavr al yor. Onlarsa, kendi dünyalar nda demokrasicilik, AB cilik oynuyorlar. Yalanlarla, aldatmalarla beslenen dünyalar 14 Ekmek ve Adalet / 10 Haziran 2002 / Say 12

YA BUNUN YAPTIKLARI K M N B LG S DAH L NDE?

YA BUNUN YAPTIKLARI K M N B LG S DAH L NDE? YA BUNUN YAPTIKLARI K M N B LG S DAH L NDE? Haftal k Dergi Say : 11 03 Haziran 2002 F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Em. General VEL KÜÇÜK, Mafyac SEDAT PEKER in gecesinde Turanc l k Nutku

Detaylı

Vatansever ve Demokrat Olmayan

Vatansever ve Demokrat Olmayan Tecrite karfl Haftal k Dergi Say : 18 100 B N MZA flgal alt nda 21 Temmuz 2002 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO www.ekmekveadalet.com TAYAD l lar Yolda 5 B N K U URLADI 100 Bin mza ANKARA DA Faflizmle

Detaylı

Ç ö z ü m DEVR MC L K D RENMEKT R! Direnme Savafl 21. Ay nda. emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm

Ç ö z ü m DEVR MC L K D RENMEKT R! Direnme Savafl 21. Ay nda. emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm F Tipleri Avrupa n nd r. Avrupac l kta solculuk yoktur! Haftal k Dergi Say : 14 24 Haziran 2002 F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com DEVR MC L K Emperyalizme, Oligarfliye, Faflizme Karfl D RENMEKT

Detaylı

UZUN B R DESTAN. Adalet. Irak Filistin direniyor! Adalet. Adalet GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR!

UZUN B R DESTAN. Adalet. Irak Filistin direniyor! Adalet. Adalet GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR! Irak Filistin direniyor! Gazze de CIA ekibi! flgal Orta n n Ba dat Büyükelçili i GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR! Adalet Haftal k Dergi / Say : 82 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com

Detaylı

Adalet. 1000 Gün! ONURUMUZSUNUZ! flbirlikçili in sonu UTANÇ t r! Adalet. Adalet

Adalet. 1000 Gün! ONURUMUZSUNUZ! flbirlikçili in sonu UTANÇ t r! Adalet. Adalet flbirlikçili in sonu UTANÇ t r! Adalet Haftal k Dergi / Say : 68 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Ekmek ve ONURUMUZSUNUZ! Emperyalizme ve iflbirlikçilerine

Detaylı

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L,

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L, Hücreleri halklar n açl a, adaletsizli e karfl hakl isyan n bast rmak için Bushlar, Blairler, Le Penler, Ecevitler, Schröderler, Şaronlar, Hikmet Samiler istiyor Direnme Savafl emperyalizme, oligarfliye

Detaylı

Direnme Savaşında BİR YIL!

Direnme Savaşında BİR YIL! www.vatan-online.com Haftal k Dergi Say : 110 15 Ekim 2001 750.000 TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN 1302-6429 Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

Adalet. Diri Diri. Yakanlar Ve Yakt ranlar Er Ya Da Geç Hesap Verecek. 19 Aral k tan 17 Aral k a. Adalet NE AMER KA, NE AVRUPA BA IMSIZ TÜRK YE

Adalet. Diri Diri. Yakanlar Ve Yakt ranlar Er Ya Da Geç Hesap Verecek. 19 Aral k tan 17 Aral k a. Adalet NE AMER KA, NE AVRUPA BA IMSIZ TÜRK YE tan 17 Aral k a Katlederek, kaybederek, infazlarla, iflkencelerle, F tipleriyle, kan tlad lar kendilerini emperyalistlere... Kan dökerek kredi pazarl klar yapt lar. Zulmederek müzakere tarihi al yorlar...

Detaylı

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Bu kavga, bu direnifl, bu bedeller, sömürüsüz, zulümsüz yeni bir dünya için! 2007 de B RLEfiEREK, ÖRGÜTLENEREK,

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

Adalet. ABD dünyay, AKP Türkiye halk n teslim alam yor ÇÖZÜN! TECR T KALDIRIN! Meydanlarda yine ayn talep ayn sahiplenifl: Adalet.

Adalet. ABD dünyay, AKP Türkiye halk n teslim alam yor ÇÖZÜN! TECR T KALDIRIN! Meydanlarda yine ayn talep ayn sahiplenifl: Adalet. Meydanlarda yine ayn talep ayn sahiplenifl: Ekmek ve Adalet Adalet ÇÖZÜN! TECR T KALDIRIN! www.ekmekveadalet.com info@ekmekveadalet.com Adalet Haftal k Dergi / Say : 70 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Tecriti Kald r n! 1 Nisan Operasyonu ddianamesi Haz r: TÜRK YE DE HUKUK YOK MU? Ekmek ve

Adalet. Adalet. Adalet. Tecriti Kald r n! 1 Nisan Operasyonu ddianamesi Haz r: TÜRK YE DE HUKUK YOK MU? Ekmek ve 1 Nisan Operasyonu ddianamesi Haz r: Hukukçular cevap ar yor: Ve 1 Nisan daki soru hala gündemde: stem: 64 san n yüzlerce y l F tiplerinde yat r lmas! Ekmek ve Adalet Adalet Polis fezlekesi nas l iddianame

Detaylı

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : 43 12 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A

Detaylı

Temmuz. Katliam. AÇLI IMIZDAN BAfiKA B R fiey KALMAYACAK EL M ZDE!

Temmuz. Katliam. AÇLI IMIZDAN BAfiKA B R fiey KALMAYACAK EL M ZDE! Ba ms z Demokratik Türkiye çin Birleflip Mücadele Etmezsek... www.ekmekveadalet.com Tütün, çay, fındık, pancar, madenler, ormanlarımız... işimiz, aşımız, bir bir alınıyor elimizden! AÇLI IMIZDAN BAfiKA

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

VATAN figal ALTINDA. flgale Yoksullu a Tecrite. 3 hedefe karşı. 70 milyon birleşelim! Ba ms z Türkiye bayra n yükseltelim! www.ekmekveadalet.

VATAN figal ALTINDA. flgale Yoksullu a Tecrite. 3 hedefe karşı. 70 milyon birleşelim! Ba ms z Türkiye bayra n yükseltelim! www.ekmekveadalet. 3 hedefe karşı flgale Yoksullu a Tecrite 70 milyon birleşelim! Haftal k Dergi Say : 52 16 Mart 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO VATAN figal www.ekmekveadalet.com ALTINDA www.ekmekveadalet.com

Detaylı

Türkiyesi! flte Halk Düflman AKP. Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ. flte Referandum Sonras n n. Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler

Türkiyesi! flte Halk Düflman AKP. Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ. flte Referandum Sonras n n. Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler KIZILDERE TAR H M ZD R K MSE B Z O KERP Ç EVDEN ÇIKARAMAZ! www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi

Detaylı

TECR T ÖLDÜRÜYOR. ABD ye. ba ml l n sonucu: ABD ye ve iflbirlikçilerine karfl direnifli büyüterek sürdürelim! ABD Irak ta AKP tecritte ÖLDÜRÜYOR!

TECR T ÖLDÜRÜYOR. ABD ye. ba ml l n sonucu: ABD ye ve iflbirlikçilerine karfl direnifli büyüterek sürdürelim! ABD Irak ta AKP tecritte ÖLDÜRÜYOR! Kim ki tecriti görmezden geliyorsa, ülke gerçeklerinden kaç yordur! Kim ki F tiplerindeki katliama karfl ç km yorsa onun baflka bir katliama karfl ç kmas samimiyetsizdir! Kim ki savafla, yoksullu a, ABD

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet ISSN: 1304687X 132 Adalet Haftal k Dergi / Say : 150 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek ve Tecritte 118 ölümü görmeyenler Oligarfliye

Detaylı

AKP hükümeti vatana ihanetten yarg lanmal d r! Adalet. Adalet. Gençlik direniyor, gençlik direnecek! Gençlik F Tipi Üniversiteyi stemiyor!

AKP hükümeti vatana ihanetten yarg lanmal d r! Adalet. Adalet. Gençlik direniyor, gençlik direnecek! Gençlik F Tipi Üniversiteyi stemiyor! ÜNİVERSİTELERDEKİ TECRİT: F tipi üniversite dayatması ve soruşturma terörü; Adalet Haftal k Dergi / Say : 94 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek

Detaylı

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da.

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da 3 ÖLÜM! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 57 18 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com ISSN 13005-7944

Detaylı

Adalet NATO DEFOL! Adalet. Adalet. TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor!

Adalet NATO DEFOL! Adalet. Adalet. TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor! Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 113 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net EMPERYAL ST L DERLER, HUZUR Ç NDE TOPLANAMAYACAK! Vatanseverler; öfkemiz

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Zalimlerin hesap vermesi tarihin yasas d r

Zalimlerin hesap vermesi tarihin yasas d r Halka hizmet, hakka hizmet... diye geldiler; Tecritte 120 Ölüm! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 8 10 Temmuz 2005 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com flte AKP nin hizmeti: Mecliste

Detaylı

Adalet ORTAKLI IDIR! Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Adalet.

Adalet ORTAKLI IDIR! Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Adalet. Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 85 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com

Detaylı

6 KADINI D R D R YAKTILAR

6 KADINI D R D R YAKTILAR 6 KADINI D R D R YAKTILAR Birsen Kars isimli tutsak, 19 Aral k 2000 Hapishaneler Katliam nda Bayrampafla daki vahfleti tüm dünyaya böyle hayk rd Halk için Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 4 / Tarih:

Detaylı

1000. GÜN e Do ru. Abdi pekçi Direnifli nde. Ba ms z, Demokratik, Sosyalist Türkiye çin Savaflal m!

1000. GÜN e Do ru. Abdi pekçi Direnifli nde. Ba ms z, Demokratik, Sosyalist Türkiye çin Savaflal m! Abdi pekçi Direnifli nde 1000. GÜN e Do ru AKP ve Genelkurmay, emperyalistlerin ve iflbirlikçi tekellerin ç karlar için D N ve M LL YETÇ L kullan yor... www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 54 28 May

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı