Türkiye nin 4 üncü gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi 26 Şubat ta yayımlandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin 4 üncü gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi 26 Şubat ta yayımlandı"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2008 SAYI 13 1 BU SAYIDA: YOLSUZLUKLA MÜCADELE: KAMUDA ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ KAMU İHALE SİSTEMİNDE REFORM: ROMANYA ÖRNEĞİ 3. PEMPAL SEMİNERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME: İÇ DENETİM ÇALIŞMA GRUBU GLOBAL FİNANS PİYASALARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİ PANELİ Türkiye nin 4 üncü gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi 26 Şubat ta yayımlandı AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi nden yapılan açıklamada, belgede katılım sürecinde öncelikler, koşullar ve prensiplerin gözden geçirildiği belirtildi. Yeni Katılım Ortaklığı Belgesinde, önümüzdeki 3-4 yılda Türkiye nin, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları, yurttaşlık ve siyasi haklar, ekonomik ve sosyal haklar, azınlık hakları, kültürel haklar, azınlıkların korunması, bölgesel ve uluslararası yükümlülükler, ekonomik kriterler ve farklı müzakere fasıllarıyla ilgili topluluk müktesebatına uyum konularında reformlar yaparak uygulamaya geçirmesi bekleniyor. Müzakerelerin hedefinin üyelik olduğu belirtilen belgede, Türkiye den öncelikli olarak Sivil-asker ilişkilerini AB standartlarıyla uyumlu hale getirmesi, Ordu ve savunma politikası üzerinde TBMM nin eksiksiz gözetim yapabilmesini sağlaması, Askeri mahkemelerin görev alanının sadece askeri personelin görevleriyle ilgili konularla sınırlandırması, Din özgürlüğüne ve azınlık haklarına tam saygı göstermesi, Türkçe dışındaki dillerde televizyon yayınlarını kolaylaştırması ve AB üyesi bütün ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi gibi taleplere yer veriliyor. AB nin Katılım Ortaklığı Belgesinin ardından Türkiye nin detaylı reform planlarının yer aldığı Ulusal Programını hazırlayarak AB ye sunması bekleniyor. Söz konusu Belgenin tamamına aşağıdaki şu adresten ulaşılabilir:

2 YOLSUZLUKLA MÜCADELE: KAMUDA ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI LATİF YILMAZ AB Uzman Yardımcısı yolsuzlukları önleyici bir çapa olarak kullanmaya çalışmaktadır i. Bu kısa girişten sonra, konuyla ilgili olarak OECD tarafından yürütülen çalışmalara daha etraflıca yaklaşabiliriz. Kamu Hizmetinde Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Güçlendirilmesi Geçen ayın bülteninde yolsuzlukla mücadele konusuyla ilgili olarak üç yazıdan oluşan bir dizinin ilk yazısını yayımlamıştık. Yayımlanan ilk yazı kısaca rüşvet, rüşvetle mücadelede ihracat kredileri ve rüşvet üzerindeki vergi indirimine son verilmesi konularına değinmişti. Bu yazımızda bir önceki yazının kaldığı yerden devam edip, yolsuzlukla mücadele konusunu OECD bağlamında ele almaya çalışacağız. Bunu yaparken de, kamu hizmetinde şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi ve yine bu konuyla ilgili olarak kalkınma yardımlarıyla yönetişimin iyileştirilmesi başlıklarına değineceğiz. Ele alacağımız her iki konu da temel olarak kamu yönetiminin iyileştirilmesi ve burada meydana gelebilecek yolsuzlukların asgari seviyelere indirilmesi veya mümkünse ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir. Bilindiği üzere, kamuda şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliği yolsuzluğun en temel etkenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bu alanda atılacak adımlar yolsuzlukla mücadelede başarı elde edilmesinin temel şartlarından biridir. Şeffaflığın arttığı ve her konuda hesap verebilirliğin sağlandığı bir kamu idaresinde yolsuzluk imkanları azalacak ve yolsuzlukla mücadele daha hızlı, etkin ve kapsamlı bir şekilde yapılabilecektir. Bilindiği üzere bugün aralarında OECD nin de bulunduğu birçok uluslararası kurum farklı mekanizmalarla az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere yardımlarda bulunmakta veya piyasa koşullarına göre düşük faizli krediler vermektedir. Bu bağlamda, söz konusu yardımların ve kredilerin yolsuzluk ağlarına bulaşmadan hedeflenen noktalara varması hem kredileri ve yardımları kullananlar, hem de bu kredi ve yardımları verenler açısından önemlidir. Bu çerçevede, OECD de kalkınma yardımlarını yönetişimi iyileştirici ve Yolsuzluk mefhumu sadece kamu idaresine has bir durum değildir. Yolsuzluk kamu kesiminde görülebileceği gibi özel sektör ve üçüncü sektör olarak adlandırılan sivil toplum örgütlerinde de görülebilir. Şüphesiz kamu sektörünün yanında diğer sektörler de önemli bir yolsuzluk odağı olarak ortada durmaktadır ve yolsuzlukla mücadelenin kapsayıcı ve genel olabilmesi için bu sektörlerle de ilgili ciddi önlemler alınmalıdır. Ancak, yolsuzluğun büyük kısmının kamu idaresiyle ilişkili olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Yolsuzluğun sosyolojik ve kültürel boyutu dikkate alındığında, tek bir alanda yolsuzluğa karşı verilecek bir mücadelenin etkin olamayacağı açıktır. Belki de her şeyden önemlisi yolsuzluk kültürünü uzun vadeli projelerle ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Yasal alanda alınacak önlemler önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Kültürel bir kod olarak yerinde duran ve topluma sirayet etmiş olan yolsuzluk eğilimi bir şekilde yasal duvarları da aşmayı başarabilecektir. İşte tam bu doğrultuda, uluslararası alanda geliştirilen projelere dikkat çekmek isterim. Özellikle kamuda şeffaflık ve iyi yönetişim konularında uluslararası alanda iki kurum, Dünya Bankası ve OECD, öne çıkmaktadır. Her iki kurumun da bu konularla ilgili önemli çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır. Dünya Bankasının kalkınma sorunsalıyla ilgilenmesi yolsuzluk meselesini de ele almasını kaçınılmaz kılmaktadır. Yolsuzluk mefhumunun göz ardı edilmesi durumunda, Dünya Bankası tarafından kullandırılan kalkınma kredilerinin hedeflenen sonuçları veremeyeceği aşikardır. Yolsuzluğun yaygın olduğu bir durumda, ekonomik kalkınma adına kullanılması planlanan fonlar daha çok özel kişilerin veya grupların menfaatine hizmet edecektir. Ayrıca, yolsuzluğun kural haline geldiği bir ülkede kalkınma stratejilerinin ve bu stratejilere bağlı 2

3 olarak uygulanan projelerin beklenen sonuçları vermesi de oldukça güçtür. Hem stratejiler hedeflenen amaçları gerçekleştiremeyecek, hem de projelerden beklenen etkinlik sağlanamayacaktır. Bu sebepledir ki, Dünya Bankası bu konuya önem vermektedir. OECD de benzer nedenlerden dolayı konuya önem vermekle beraber, OECD nin temel amacı üye ülkelerdeki kamu idaresini iyileştirmeye yardımcı olacak politika belgeleri ortaya çıkararak, bunların uygulanmasına yardımcı olup yatırım ortamını iyileştirmek ve kamunun etkin bir hizmet sağlayıcı organ olmasını sağlamaktır ii. OECD bütün bu saydığımız nedenlerden dolayı kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesiyle ilgili olarak iki önemli tavsiye metni ortaya koymuştur. Bunlardan birincisi, 1998 tarihli Kamuda Etik Kuralların Geliştirilmesi Hakkındaki Tavsiye Kararı, ikincisi ise 2003 tarihli Kamuda Çıkar Çatışmasının Yönetilmesi Konulu Tavsiye Kararıdır. Her iki tavsiye kararının amacı, kamuda etik prensiplerin geliştirilmesi ve bürokrasi içerisindeki uyumun sağlanarak şeffaflığın arttırılmasıdır iii tarihli Kamuda Etik Kuralların Geliştirilmesi Hakkındaki Tavsiye Kararı, özetle kamu idaresinde yolsuzlukla mücadelenin önemli bir ayağı olan etik kuralların geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgilidir. Metin genel olarak, kamu hizmetinde etik kuralların nasıl olması ve ne şekilde uygulanması gerektiği ile ilgili olup, bu konularla ilgili bir takım prensipler ortaya koymaktadır. Söz konusu tavsiye kararında yer alan prensipler şu şekilde sıralanmıştır iv. 1. Kamu hizmeti için belirlenen etik standartların açık ve net olması, 2. Etik standartların yasal çerçeve içine yerleştirilmesi ve yasal bir dayanağının olması, 3. Etik kılavuzların kamu personeline açık olması ve personelin bu kurallara istediği an ulaşabilmesi, 4. Kamu çalışanlarının haklarını ve yükümlülüklerini bilmesi, 5. Siyasal iradenin etik kuralların uygulanması yönünde kullanılması ve siyasal otoritelerin etik kuralların hilafına hareket etmemeleri, 6. Kamu idaresindeki karar alma süreçlerinin şeffaf ve denetime açık olması, 7. Kamu ve özel sektör arasında kurulacak ilişkilere yönelik açık prensiplerin bulunması, 8. Yöneticilerin hem etik kurallara uygun davranmaları, hem de etik kurallara uyumu teşvik etmeleri, 9. Yönetim politikaları, prosedürleri ve uygulamalarının etik davranışları desteklemesi, 10. Kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal şartlarının ve insan kaynakları yönetiminin etik prensipleri desteklemesi; özellikle personel yönetimi, kariyer imkanları ve işe alımlarda etik prensiplere riayet edilmesi, 11. Kamu idaresinde yeterli hesap verebilirlik mekanizmalarının oluşturulması ve bu mekanizmaların ihlaller durumunda kullanılmaları, 12. Etik kurallara aykırı durumlar için uygun prosedür ve yaptırımların bulunmasıdır. Yukarıda zikrettiğimiz bütün prensiplerin amacı, kamu hizmetlerinde etik konusuna dikkat çekmektir. Ancak metinde belirtilen önemli hususlardan biri de, bu prensiplerin genel olduğu ve her ülkenin kendi koşullarına göre bunlara eklemeler yapması veya bu prensiplerin etkin hale getirilmesi için kendi deneyimlerini de kullanmasıdır. Prensiplerin amacı, ülkelere bu alanda bir yol haritası çıkarmak ve kendi yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır v. Alanında ilk kapsamlı çalışma olan 2003 tarihli Kamuda Çıkar Çatışmasının Yönetilmesi Konulu Tavsiye Kararı nda ise özellikle kamusal organlar veya bu organlarda hizmet veren personel arasında ortaya çıkan çıkar çatışmalarına dikkat çekilmektedir vi. Çıkar çatışmalarının belirgin olduğu kurumlarda bu çatışmalar yolsuzlukla mücadeleyi zorlaştırabileceği gibi durumun kendisi yolsuzluklara da sebep olabilecektir. Çıkar çatışması olarak adlandırılan olgu, geçtiğimiz yıllarda kamusal tartışmaların anahtar konusu haline gelmiştir. Tartışmanın konusu, özel sektörü ilgilendirdiği kadar kamu sektörünü de ilgilendirmektir. Özelleştirme ve kamu-özel sektör ortaklığı gibi gelişmeler kamu ve özel sektör arasında yavaş yavaş ortadan kalkan sınırlar yolsuzluk için bazı fırsatlar yaratmıştır. Özellikle kamu personelinin bazı kamusal bilgileri maddi veya manevi çıkarları adına kullanmaya çalışması göze çarpan bir durumdur vii. 3

4 Çıkar çatışması genel olarak kamu çalışanlarının kendi çıkarlarını da etkileme olasılığı olan konularda karar alırken ortaya çıkmaktadır. Tavsiye kararlarının üzerine bina edildiği rehber çalışmada, çıkar çatışması kamu çalışanının özel çıkarlarıyla görevlerinden doğan yükümlülükleri arasında ortaya çıkan ve yürütülen kamusal hizmetin kalitesini, kamu personelinin görevleri ve sorumluluklarını menfi yönde etkileyen bir çatışma olarak tanımlanmaktadır viii. Örneğin, eğer bir kamu çalışanı ileride belli bir sektörde çalışmayı planlıyorsa ve bulunduğu konumdan dolayı sektörle ilgili olarak çeşitli kararlar alabilecek durumda ise, çıkar çatışması dediğimiz olgu ortaya çıkabilir. Söz konusu çalışan, ileride çalışmayı düşündüğü sektöre yönelik, kamusal yarar hilafına çeşitli kararlar alabilir. Çıkar çatışması böyle bir durumda ortaya çıkabileceği gibi, bizzat kamu idaresinin kendisiyle ilgili aldığı kararlarda veya işbölümünde de ortaya çıkabilir ix. Burada kritik husus, özel çıkar ve kamusal çıkar arasında oluşabilecek çatışmalardır. Karar alma süreçlerinde ortaya çıkabilecek çıkar çatışması kaynaklı usulsüzlerin önlenmesi, kamusal hizmetin kalitesinin korunması ve arttırılması açısından oldukça önemlidir. Özellikle aşağıda sayacağımız üç durumda x çıkar çatışması kaçınılmazdır. 1. Kamu çalışanının bir şirkette hisse sahibi veya bu şirketin ortağı ya da kurul üyesi olması, bu şirketin kamuyla alım anlaşmaları yapması veya kamusal yatırımlarda bulunması. Kısacası, özel çıkar amacıyla faaliyet gösteren bir şirketle bağlantısı olan bir kamu çalışanın çıkar çatışması sorununa yol açabileceği söylenebilir. 2. Kamu çalışanının, kar amacı olmayan ancak kamudan mali destek alan bir organizasyonda çalışması da aynı sonuçları doğurabilecektir. 3. Çıkar çatışmasının ortaya çıkacağı bir diğer durum ise, öncesinde kamuda çalışan bir görevlinin denetlenmekte veya regüle edilmekte olan bir şirkete yönetici olması veya bir şirkette daha önce yönetici olan bir çalışanın kamuda yönetici pozisyonuna getirilmesidir. Çıkar çatışmasının ve buna bağlı olarak ortaya çıkan etkinsizliğin önlenmesi, bir yandan kamusal çıkarın diğer yandan ise özel çıkarın uygun mekanizmalarla korunmasından ve bu alanda bir denge yaratılmasından geçmektedir. Amaç, kamu çalışanlarının herhangi bir özel çıkardan mahrum edilmesi olmamalıdır xi. Böyle bir stratejinin veya politikanın çalışmayacağı ve gerçekçi olmayacağı da aşikardır. Bu alanda izlenebilecek en gerçekçi ve etkin strateji, genel olarak kamu idaresinin etkinliğinin artırılması, kamuda etik prensiplerin yerleştirilmesi ve kamusal çıkar aleyhine olan durumların tespit edilerek yaptırıma tabi tutulmasıdır. Söz konusu tavsiye kararlarına kaynak teşkil eden rehber belgede aşağıda sayacağımız hususlara dikkat çekilmektedir xii. 1. Öncelikle mevcut durumu ve ortaya çıkan çıkar çatışması noktalarını tespit edip, OECD ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinden yola çıkarak mevcut kamusal mekanizmaların modernize edilmesi, 2. Çıkar çatışmalarının gözlemlendiği noktaların iyi tespit edilerek, bu noktalarda kamu çalışanlarının etik prensiplere göre hareket etmelerini sağlayacak bir kamu kültürünün yaratılması, 3. Kamu standartlarının ve etik kuralların açık olarak belirlenmesi için özel sektör ve sivil toplumla olan ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin yapılmasıdır. Çıkar çatışması konusuna çözüm üretilirken belki de en fazla dikkat edilmesi gereken nokta, üst düzey kamu görevlilerinin pozisyonlarıdır. Belirtilen sorunların büyük kısmı bu pozisyonlarla yakından ilişkilidir. Özellikle kamu ve özel sektörün yoğun bir şekilde ilişki içinde oldukları kamu kurumları ve bu kurumlarda çalışan yöneticiler çıkar çatışması riskiyle karşı karşıyadırlar. OECD rehberi, çıkar çatışmasıyla etkin bir mücadele edilmesi için dört temel prensip saymakta ve sonrasında ise altı anahtar tavsiyede bulunmaktadır. Aşağıda bu prensipleri ve tavsiyeleri maddeler halinde sıralayacağız xiii. Çıkar Çatışmasının Önlenmesine İlişkin Temel Prensipler - Kamu çıkarına hizmet etme anlayışının geliştirilmesi, 4

5 - Kamuda şeffaflığın ve inceleme süreçlerinin desteklenmesi, - Kişisel sorumluluğun desteklenmesi ve iyi örneklerin oluşturularak teşviki, - Kurumsal kültürün yaratılması Çıkar Çatışmasıyla Mücadelede Temel Tavsiyeler - Çıkar çatışması noktalarının iyi tespit edilmesi, - Çıkar çatışması durumlarının tespitine, yönetimine ve çözümüne yönelik prosedürlerin oluşturulması, - Konunun takibinde liderlik gösterilmesi, - Çalışanlarla işbirliği yapılması, - Çıkar çatışmasına yönelik üretilen politikaların uygulanması, - Özel sektör ve üçüncü sektör ile işbirliği yapılması Kalkınma Yardımlarıyla Yönetişimin İyileştirilmesi Başta da belirttiğimiz üzere OECD ve Dünya Bankası gibi kurumlar kalkınma konusuyla ilgili yaptıkları yardımları yolsuzlukla mücadele için bir çapa olarak kullanmaya çalışmaktadır. Özellikle bu tip kurumlar açısından yardımların beklenen hedeflerine ulaşması oldukça önemlidir. Hem yardımların ilgili yerlere ulaşması sırasında hem de bu yardımların kullanılması ve çeşitli projelere aktarılması esnasında yolsuzluğun en asgari seviyelere indirilmesi hayatidir. Bu doğrultuda, 1996 yılında Yardım Fonlu Alımlarda Yolsuzlukla Mücadele için Tavsiye metni ve 2005 yılında Kalkınma Yardımlarının Etkinliği İçin Paris Deklarasyonu OECD tarafından yayımlanmıştır. Bütün bunlara ek olarak, Kalkınma Yardımları Komitesi tarafından Yolsuzlukla Mücadelede Donörler için Prensipler başlıklı bir başka belge kabul edilmiştir. Tüm bu çalışmalarla ulaşılmak istenen amaç, kalkınma yardımlarının hem etkin olarak kullanılmasını sağlamak hem de söz konusu ülkelerdeki yolsuzlukla mücadele çalışmalarına bu yardımları kullanarak destek vermektir. Kalkınma Yardımlarının Etkinliği İçin Paris Deklarasyonunda genel olarak hem donör ülkelerdeki hem de yardım alan (ortak) ülkelerdeki yardım prosedürlerinin basitleştirilmesi, şeffaflaştırılması ve etkinleştirilmesi gibi konulara değinilmekte ve bu bağlamda ilgili ülkelere bir takım tavsiyelerde bulunulmaktadır. Deklarasyonda, özellikle yardım verilen ülkelerde yolsuzluğun önemli bir vaka olduğu belirtilmekte ve bu durumun kaynak dağılımını, kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını, yolsuzlukla mücadeleyi ve sürdürülebilir kalkınmayı kötü etkilediğine dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda, deklarasyonda öncelikle aşağıda saydığımız alanlara dikkat çekilmekte ve bu alanlarda bir takım ilerlemelerin kaydedilmesi istenmektedir xiv : 1. Yararlanıcı(partner) ülkelerin ulusal kalkınma stratejilerinin ve bu stratejilere bağlı operasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi (planlama, bütçe ve performans değerlendirme gibi), 2. Yararlanıcı ülkelerin politika öncelikleri, çalışma sistemleri ve prosedürleriyle yardımların uyumlu hale getirilmesi ve bu alandaki kapasitenin güçlendirilmesi, 3. Donör ve yararlanıcı ülkelerin vatandaşlarına ve parlamentolarına karşı hesap verebilirliklerinin güçlendirilmesi, 4. Donör çalışmalarında ortaya çıkan bürokratik tekrarların azaltılması ve yardım sürecinin rasyonelleştirilmesi, 5. Donör politika ve prosedürlerinin basitleştirilerek reforma tabi tutulması, 6. İyi örnekler ışığında, yardım alan ülkelerin kamu mali yönetimi, kamu alımları ve çevre gibi konularda kaydedilen gelişmeleri değerlendirmeye yönelik temel ölçülerin ve performans kriterlerinin belirlenmesidir. Deklarasyonda dikkat çekilen diğer hususlar ise şu şekilde özetlenebilir: belirlenen prensiplerin ülkelerin farklı durumlarına uygun olarak hayata geçirilmesi, yani her ülkeye aynı şekilde yaklaşılmaması, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi, yararlanıcı ülkelerin kendi kalkınma stratejileri, politikaları ve öncelikleri üzerinde liderlik yapabilme kapasitelerini geliştirebilmeleri, ortaklar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi. Yolsuzlukla Mücadelede Donörler için Prensipler adlı metinde ise genel olarak, yolsuzlukla mücadelenin önemine, mücadelede sivil toplumla işbirliği gereğine, gerekli durumlarda yerel ve uluslararası otoritelerle birlikte çalışılmasına, yolsuzlukla mücadelede yolsuzluğun arz yönüne odaklanılmasına, izlenen politikaların takip edilerek gerekli derslerin çıkarılmasına ve yardım sağlama sürecinin iyileştirilmeye çalışılmasına değinilmektedir xv. 5

6 Sonuç Bu yazıda özellikle kamuda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin arttırılması ve uluslararası alanda daha da fazla önemli taşıyan kalkınma yardımları ve bu yardımlar aracılığıyla yardım alan ülkelerde yolsuzluğun azaltılmasına konularına, OECD çalışmaları perspektifinden ilgili belgeleri referans vererek değinmeye çalıştık. Gelecek makalede, yolsuzluk mücadele konusunun sorumlu iş uygulamasının geliştirilmesi ve rüşvetin arz tarafıyla mücadele boyutlarına yer vereceğiz. KAYNAKLAR: Bu metin hazırlanırken aşağıda yer alan kaynakçadan faydanılmıştır. 1. The Global Programme Against Corruption, UN Anti-Corruption Toolkit, 3nd Edition, Vienna, September The Paris Declaration on Aid Effectivenes, February 28- March 2, 2005 <http://www1.worldbank.org/harmonization/paris/finalparisdeclaration.pdf> 3. Recommendation on Anti-Corruption Proposals for Aid-Funded Procurement: Follow-up report, May Principles for Donor Action in Anti-corruptıon, December Principles for Managing ethics in the Public Service, May 1998, Puma Policy Brief No The OECD fights corruption, OECD OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service, OECD Policy Brief September i The OECD fights corruption, OECD 2006, ii a.g.e iii a.g.e iv Principles for Managing ethics in the Public Service, May 1998, Puma Policy Brief No.4, v a.g.e vi OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service, OECD Policy Brief September vii a.g.e viii a.g.e ix a.g.e x a.g.e xi a.g.e xii a.g.e xiii a.g.e xiv The Paris Declaration on Aid Effectivenes, February 28- March 2, xv Principles for Donor Action in Anti-corruptıon, December 2006, 6

7 KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ Gulf Cooperation Council Cooperation Council for the Arab States of the Gulf Kuruluşu ve Amacı i 25 Mayıs 1981 tarihinde Abu Dabi de Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman liderleri, bu altı ülkenin her alanda işbirliği ve entegrasyonunun sağlanması hususunda bir işbirliği çerçevesi oluşturmuşlardır. İmzalanan Körfez İşbirliği Konseyi Şartı nın 4. maddesi üye ülkelerin halkları arasındaki ilişkilerin ve işbirliği alanlarının derinleştirilmesi ve güçlendirilmesini de vurgulamaktadır. Bu karar tarihi, kültürel ve sosyal gelenekler üzerine şekillenmiştir. Derin dini ve kültürel bağlar bu altı ülkeyi birbirine bağlamaktadır ve ülkelerin halkları arasında güçlü ilişkiler hakimdir. Bu faktörler denizden çöle uzanan ortak bir coğrafyada gelişme göstermiştir ve homojen değerler ve özellikler yaratmıştır. Sonuç olarak, Körfez İşbirliği Konseyi bir taraftan eskiden beri süregelen gerçekleri devam ettirip, geliştirip ve kurumsallaştırırken, diğer taraftan bölgede güvenlik ve iktisadi kalkınma alanlarında karşılaşılan sorunlara pratik çözümler sunmaktadır. Körfez İşbirliği Konseyi aynı zamanda bölgedeki halkların bir çeşit bölgesel Arap birliği arzusunu da gerçekleştirmektedir. Körfez İşbirliği Konseyi Şartı nda Konsey in, Üye Devletler arasında her alanda koordinasyon, entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması, halklar arasındaki bağların güçlendirilmesi, ekonomi, maliye, ticaret, turizm ve idari alanlarda yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması, sanayi, madencilik, tarım ve hayvancılık ve su sektörlerinde bilimsel ve teknik ilerlemenin teşvik edilmesi, araştırma merkezlerinin kurulması ve özel sektörde işbirliğinin teşvik edilmesini amaçladığı belirtilmektedir. Organizasyon Yapısı ii Körfez İşbirliği Konseyi nin en yetkili organı, üye ülke liderlerinin oluşturduğu Yüksek Konsey dir. Başkanlık, Arapça isimlerinin alfabetik sırasına göre üye ülkeler arasında ORHAN ELÇİ AB Uzman Yardımcısı rotasyonla yürütülür. Düzenli olarak yılda bir kez toplanır. Ancak bir üye ülkenin isteği ve bir diğerinin de desteği ile de Konsey in toplantı yapmasına karar verilebilir. Konsey aynı zamanda her yıl iki zirve toplantısı arasında bir değerlendirme toplantısı yapmaktadır. Konsey toplantılarının yeterli katılımcı sayısı üye ülkelerin üçte ikisidir ve her üyenin bir oy hakkı vardır. Konsey kararları esaslı konularda toplantıda mevcut üyelerin oy birliği ile alınmaktadır. Uygulamaya yönelik kararlar ise oy çokluğu ile alınabilmektedir. Her üye ülkeden beş katılımcı olmak üzere toplam otuz üyesi bulunan Danışma Komisyonu nun üyeleri deneyim ve niteliklerine göre üç yıllık bir dönem için seçilirler. Komisyon, Yüksek Konsey tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Körfez İşbirliği Konseyi nin ikinci ana organı Bakanlar Konseyi dir. Üye ülkelerin Dışişleri Bakanları veya bu görevi yerine getiren bakanlarından oluşur. Bakanlar Konseyi her üç ayda bir toplanır. Ancak bir üye ülkenin isteği ve bir diğerinin de desteği ile de Konsey in toplantı yapmasına karar verilebilir. Konsey toplantılarının yeterli katılımcı sayısı üye ülkelerin üçte ikisidir. Bakanlar Konseyi her alanda politika önerisinde bulunmak ve mevcut faaliyetleri teşvik ve koordine etmekle görevlidir. Diğer Bakanlar Komitelerince alınan kararlar Bakanlar Konseyinde görüşüldükten sonra kabul için Yüksek Konseye iletilir. Bakanlar Konseyi, Yüksek Konsey in toplantılarını düzenlemek ve gündemlerini hazırlamakla da görevlidir. Bir diğer organ Genel Sekreterlik tir. Brüksel deki Körfez İşbirliği Konseyi Delegasyonu ve Bahreyn deki Telekomünikasyon Bürosu ile birlikte Siyasi, Ekonomik, Askeri, Yasal İşler, Mali ve İdari İşler ile İnsan Kaynakları, Çevre, Güvenlik Bölümleri, Patent Bürosu, İdari Gelişim Birimi, İç Denetim Birimi, İletişim Merkezi ve Genel Sekreterin ofisinden oluşur. Diğer görevlerinin yanında Genel Sekreterlik işbirliği, koordinasyon ve entegrasyon plan ve programlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yürütür. Körfez İşbirliği Konseyi nin çalışmaları hakkında periyodik raporlar hazırlar ve alınan kararların uygulamalarını takip eder, Yüksek Konsey veya Bakanlar Konseyi 7

8 tarafından verilen konularda çalışır ve rapor hazırlar. Genel Sekreterlik ayrıca Bakanlar Konseyi toplantılarını düzenler ve gündemi ve taslak kararları hazırlar. İşbirliği Alanları iii Körfez İşbirliği Konseyi, dış politika, askeri, güvenlik, yasal, ekonomik, sınai, ticari, petrol ve doğal gaz, elektrik ve su, mali ve parasal, ulaştırma ve haberleşme, planlama ve kalkınma, bilim ve teknoloji, sağlık, eğitim, çevre, gençlik, spor ve izcilik alanlarında işbirliği yapmaktadır. Ekonomik Anlaşma iv Körfez İşbirliği nin ilk yirmi yılında Yüksek Konsey, gümrük birliği, ortak pazar, ekonomik ve parasal birlik gibi çok önemli konularda kararlar almıştır yılında imzalanan Ekonomik Anlaşma nın geliştirilmesi, üye ülkeler arasında ekonomik bağların güçlendirilmesi ve ekonomi, maliye ve para politikalarının, ticari ve sınai mevzuatlarının ve gümrük düzenlemelerinin uyumlaştırılması için yapılan çalışmalar sonucunda Yüksek Konsey 1981 Ekonomik Anlaşması nın revize edilmesini gündeme getirmiş ve üye ülkelerin görüşleri ile şekillenen yeni Ekonomik Anlaşma 31 Aralık 2001 yılında Umman ın Muskat kentinde imzalanmıştır. Ekonomik Anlaşma Gümrük Birliği, Ortak Pazar, Ekonomik ve Parasal Birlik, Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalarda İşbirliği, Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı başlıkları altında hükümler içermektedir. Aşağıda yer alan grafikte de görüldüğü üzere, Körfez İşbirliği Konseyi nin kuruluşu ile birlikte üye ülkeler arasında ticaret hacmi artış eğilimindedir ve bu eğilim Yeni Ekonomik Anlaşma ile çok daha güçlenmiştir. KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜYE ÜLKELER ARASI TİCARET HACMİ (Milyon Dolar) 35000, , , , , , , , , , ,0 7500,0 5000,0 2500,0 0, Ticaret Hacmi 33943, , , , , Kaynak: :

9 Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi Üye Ülkeleri arasındaki Ticaret: (TÜİK verileri) 2007 (Milyon Dolar) Türkiye nin İhracatı Türkiye nin İthalatı Bahreyn 76,6 119,4 Birleşik Arap Emirlikleri 457,3 469,8 Katar 8,4 29,6 Kuveyt 73,4 56,0 Suudi Arabistan 367,2 1888,8 Umman 29,0 3,9 i :15 ii :21 iii :08 iv :00 Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 10. Küresel Bakanlar Çevre Forumu ve Yönetim Konseyi Özel Toplantısı (GCSS 10/GMEF) Şubat 2008 tarihlerinde Monako Prensliği nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, ülkemizin de dahil olduğu 138 ülke, Birleşmiş Milletler (BM) organları, uluslararası kuruluşlar, iş ve sanayi çevreleri ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan 800 ün üzerinde temsilci katılmıştır. Toplantının ana temaları, Küreselleşme ve Çevre: İklim değişikliği ile mücadele için mali kaynakların seferber edilmesi ve Uluslararası çevre yönetişimi ve BM reformu olarak belirlenmiştir. Bu ana temalar üzerinde Bakanlar ve Heyet Başkanları düzeyinde istişarelerde bulunulmuş ve konuların çeşitli yönleri ile ilgili panel ve tartışmalar yapılmıştır. Ayrıca bu konulara paralel olarak Yuvarlak Masa Toplantıları da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, iklim değişikliği ile mücadele için mali kaynakların seferber edilmesi başlığı altında çeşitli hususlar gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, iklim değişikliği ile mücadelede mali kaynakların anahtar role sahip olduğu vurgulanmıştır. Küresel düzeyde, düşük karbonlu ve yeşil ekonomilere doğru dönüşümün sağlanması gerektiğinin altı çizilmiştir. İklim değişikliği politikalarının kalkınma ve ekonomi politikaları ile bütünleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mali teşviklerin etkin bir şekilde kullanılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda, düşük emisyon ortaya çıkartan verimli ve çevreye dost teknolojiler üzerinden daha az oranda vergi alınması; yüksek emisyonlu ürünlerden ise daha yüksek oranda vergi alınması örnek olarak verilmiştir. Kamu ve özel sektör finansmanı arasındaki bağlantının önemi üzerinde durulmuş; kamu özel ortaklıklarının yatırım riskini azaltmada ve istihdam yaratmada etkin bir araç olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır. İklim değişikliği ile mücadelede; vergilendirme politikaları ve kalkınma teşviklerinin önemi, alternatif mali kaynakların bulunması, kamu maliyesinin optimize edilmesi ve piyasa engellerinin kaldırılması gerektiği ifade edilmiştir. Yeşil kamu alımları (green public procurement) ve zararsız teknolojilerin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için çeşitli girişimlerin başlatılması gerektiği ifade edilmiştir. Teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi, yenilebilir enerjinin teşvik edilmesi, ormansızlaşma ile mücadele edilmesi gibi konuların iklim değişikliği mücadelede öncelikli alanlar olması gerektiği ve bu alanlarda başarıya ulaşılabilmesi için gerekli mali desteklerin sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. 9

10 PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ Avrupa Birliğinin Aralık 1999 tarihinde gerçekleştirdiği Helsinki Zirvesinde Ülkemizin tam üyeliğe adaylığının kabul edilmesiyle birlikte Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri yeni bir sürece girmiştir. Bu süreçte Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği mekanizması da yeniden yapılandırılmıştır. Bu çerçevede, daha önce çeşitli kaynaklar vasıtasıyla sağlanan yardımlar tek bütçe altında toplanmış ve diğer aday ülkelerde olduğu gibi bu yardımların Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi (Decentralized Implementation System, DIS) çerçevesinde kullanılacağı kararlaştırılmıştır yılından sonraki dönemde, Türkiye nin 3 Ekim 2005 tarihinde müzakere sürecine girmesi ile birlikte mali yardımların miktarlarında önemli artışlar olmuş ve dönemi için Komisyon tarafından mali yardımların kullanılmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşımı içeren yeni bir mekanizma tasarlanmıştır. Bundan böyle yardımların IPA- Katılım Öncesi Araç adı altında beş ana başlık çerçevesinde kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu başlıklar şöyledir: 1- Kurumsal Kapasite Geliştirme: Yararlanıcı ülkenin çeşitli müktesebat başlıkları altında müktesebatı uygulamaya yönelik kurumsal kapasitesini geliştirmeyi hedeflemektedir. 2- Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği: Yararlanıcı ülkenin diğer yararlanıcılar ile veya üye devletlerle bölgesel, bölgelerarası ve sınır ötesi işbirliği konularını desteklemeyi hedeflemektedir. 3- Bölgesel Kalkınma: Bu başlık, aday ülkeyi üye olduktan sonra faydalanacağı yapısal fonların kullanımına hazırlama etkisi açısından önemlidir. Öncelik alanları şunlardır: ulaştırma, çevre, enerji, eğitim, sağlık altyapıları ve bilişim teknolojileri dahil KOBİ lere destek. 4- İnsan Kaynakları: Aday ülkeyi Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonunun kullanımına hazırlamayı hedeflemektedir. İstihdama erişim, sosyal içerme, insan sermayesine yatırım gibi alanlarda faaliyetleri destekleyecektir. IŞIL DEĞERLİ AB Uzman Yardımcısı 5- Kırsal Kalkınma: Tarım işletmelerine yatırımlar, tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi gibi tedbirler, desteklenebilir faaliyetler olarak değerlendirilebilir. AB tarafından sağlanan yardımların izlenmesi ve değerlendirilmesinin işleyişi her bir fonun kapsamına göre gelişmekte ve bu sebeple uygulamada değişiklik göstermektedir. Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine yapılan temel yardım olan Poland Hungary: Action for Restructuring of Economies (PHARE) Programı nda 1996 yılından beri kullanılan metotlar program kümeleriyle ilgili düzenli, dışardan üretilen yıllık ve dönem sonu Değerlendirme Raporları ağırlıklıdır. Ara değerlendirme ve son değerlendirmeler gerektiğinde yapılmıştır ve aynı zamanda sektörel değerlendirmelerdir. AB de izleme ve değerlendirme 2001 yılından itibaren birbiri ile bağlantılı ama iki farklı fonksiyon olarak birbirinden ayrılmıştır yılında izleme, merkezi olmayan bir hale getirilirken, değerlendirme, Komisyon Genişleme Genel Müdürlüğü Değerlendirme Biriminin sorumluluğunda kalmış ve dışarıdan sağlanan sözleşmeli uzmanlar aracılığıyla yürütülmeye başlanmıştır yılına kadar Türkiye AB den temel olarak MEDA Tüzüğü çerçevesinde kısıtlı bir yardım almıştır. Aralık 2001 de Konsey Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Tüzüğünü kabul etmiş ve 2002 yılından itibaren PHARE kapsamındaki bütün programların paralelinde katılım öncesi mali yardımın programlama ve uygulama prosedürlerini hayata geçirmiştir. Katılım Öncesi Mali Yardım her ne kadar PHARE kapsamında alınmıyor olsa da PHARE prosedürlerine uygun olarak programlanmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye hem bu prosedürlere uygun olarak hem de bu mali yardımın hukuki dayanağını oluşturan 2001/2500 sayılı Konsey Tüzüğünün gerekliliklerine göre AB kaynaklı proje ve programların izleme ve değerlendirme sistemini oluşturmuştur. 30 Aralık 2002 de 10

11 imzalanan mutabakat mektubu ile de Ortak İzleme Komitesinin Yetki Belgesi (Mandate of the Joint Monitoring Committee) onaylanmıştır. İzleme ve değerlendirmenin amaçları şöyle sıralanabilir: * AB Katılım Öncesi Mali Yardımlarını takip etmek * Projelerin uygulanmasındaki olumlu ve olumsuz gelişmeleri tespit etmek * Projelerin daha iyi yürütülmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak * Projelerin sorunlarına çözüm üretmek ve ileriye dönük geri besleme sağlamak İzleme, projelerin takip sürecinin ilk safhasıdır ve sürekli bir aktivitedir. Proje ile eş zamanlı bir süreçtir. Bu süreçte sistematik şekilde bilgi toplanır ve bunlar analiz edilir. Bu bilgiler yöneticiler tarafından, mevcut durum analizi yapmak, problemleri tanımlamak, yön tayin etmek ve karar almak, proje aktivitelerini belirlenen takvim dâhilinde tutmak, hedefler doğrultusunda gelişimi ölçmek ve ileriki amaçları revize etmek için kullanılır. İzleme sürecinde, izleme raporlarında derlenen bilgiler proje sahibi kurum tarafından gözden geçirilir. Ayrıca, bu aşama ara değerlendirme sürecine temel oluşturmaktadır. Ara Değerlendirme, projelerin takip sürecinin ikinci safhasıdır. Bu süreç sonunda Bağımsız Ara Değerlendirme Ekibi tarafından ara değerlendirme raporları hazırlanır. Ara değerlendirme 5 kritere göre yapılır: ilgililik (relevance), etkililik (effectiveness), verimlilik (efficiency), etki (impact) ve sürdürülebilirlik (sustainability). Hazırlanan raporlar hem sektörlere hem de Ortak İzleme Komitesine yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır. İzleme ve değerlendirme birbirinden farklıdır. İzleme proje faydalanıcısı tarafından yapılırken, ara değerlendirme Bağımsız Ara Değerlendirme Ekibi tarafından yürütülür. İzleme bilgi temini ve aktarımına dayanırken, ara değerlendirme izleme sürecinde elde edilen bilgiden faydalanır. İzleme ne olduğu, nasıl ve niçin olduğu sorularını cevaplarken, değerlendirme nasıl bir farkın ortaya konduğu sorusuna cevap arar. İzleme sürekli bir aktivite olmakla beraber, değerlendirme uygulamadan önce, uygulama sırasında ve uygulama sonrasında yani, belirli sıklıklarla yapılır. Türkiye de İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerini düzenli bir şekilde koordine etmek amacıyla iki tip komite oluşturulmuştur: 1) Sektörel İzleme Alt Komitesi (10 adet) 2) Ortak İzleme Komitesi (yılda 2 kez) Sektörel izleme alt komiteleri (SİAK), ABGS (Ulusal Yardım Koordinatörü), Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ulusal Fon, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Ara Değerlendirme Ekibi ve projeleri yürüten kurumların temsilcilerinden oluşur. Bu komiteler, izleme raporlarını ve ara değerlendirme raporlarını gözden geçirir ve söz konusu raporlara dayanarak projelerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için tavsiye kararları alırlar. Sektörel izleme alt komiteleri iki kez izleme ve bir kez ara değerlendirme raporlarını görüşmek üzere yılda üç kez toplanır. Bu komiteler şunlardır: SİAK1 Siyasi Kriterler SİAK2 İç Pazar, Gümrük Birliği, Enerji ve Telekomünikasyon SİAK3 Ulaştırma SİAK4 Çevre SİAK5 Kamu Maliyesi, İstatistik ve Katılım Sürecine Destek SİAK6 Sınır Ötesi İşbirliği SİAK7 Bölgesel Rekabet Edebilirlik SİAK8 İnsan Kaynakları Geliştirme SİAK9 Sivil Toplum Diyalogu SİAK10 Kırsal Kalkınma Ortak İzleme Komitesi, üst düzey karar alma organıdır. Üyeleri, Ulusal Yardım Koordinatörü (NAC), Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO), Mali İşbirliği Komitesi Üyeleri (Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı, ABGS) ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu /Avrupa Komisyonu dur. İzleme ve Değerlendirmenin ilk aşamasında başlangıç toplantısından sonra, Uygulayıcı kurumlar tarafından projelere ait izleme raporları hazırlanır. Hazırlanan raporlar Sektörel İzleme Alt Komite toplantılarında tartışılır ve gözden geçirilir. Bu değerlendirme doğrultusunda komiteler projelerin teknik, finansal açıdan ve ihale prosedürlerine uygun bir şekilde yürütülmesine yönelik tavsiyelerde bulunur. 11

12 İzleme ve Değerlendirmenin ikinci aşamasında Ara Değerlendirme Ekibi SİAK larda alınan tavsiyeler, izleme raporları, projelerle ilgili diğer bilgilere ve faydalanıcı kurumlarla yaptıkları görüşmelere dayanarak her sektör için bir ara değerlendirme raporu hazırlar. SİAK, ara değerlendirme raporunun sunulması ve raporda belirtilen tavsiyelerin faydalanıcı kurum tarafından üstlenilmesi için bir kez daha toplanır. İzleme ve Değerlendirmenin son aşamasında, Ulusal Yardım Koordinatörü (ABGS) tüm izleme raporlarına dayanarak SİAK larda alınan kararlara ilişkin bir Sentez İzleme Raporu hazırlar. Ara Değerlendirme Ekibi tüm ara değerlendirme raporlarına dayanarak Ülke Özet Ara Değerlendirme Raporunu hazırlar. Bir Yıllık İzleme ve Değerlendirme Süreci İzleme Toplantısı Ara Değerlendirme Toplantısı İzleme Toplantısı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Her toplantı sonrası ABGS toplantı tutanağı hazırlayıp, SİAK üyelerine iletir. SİAK üyeleri toplantıda alınan kararları uygulamakla yükümlüdürler. Alınan kararların son durumuna ilişkin bilgiyi ABGS ye iletirler. KAYNAKLAR: Hırvatistan 2009 da müzakereleri sonlandırmak için takvim aldı Komisyon Başkanı Jose Manuel Barroso, Hırvatistan la gelecek yılın Kasım ayında AB üyelik müzakerelerinin sonlanacağı indikatif bir takvim sundu ve 2010 da üyeliğe girişin muhtemel olduğunu belirtti. Barroso 13 Martta Hırvatistan Başbakanı Ivo Sanader ile kalan konular (Slovenya ve İtalya nın Adriyatik Denizindeki balıkçılık haklarına ilişkin anlaşmazlık dahil) üzerinde uzlaştığı toplantının sonuç kısmında taahhütte bulunmuş ve amaçlarının 2009 Kasım ayında, tercihen Komisyonun vekaletinin sonunda, teknik müzakereleri sonlandırmak olduğunu eklemiştir. Hırvatistan tarafından 2009 da karşılanması gereken şartlar ise şu şekildedir: Eski Yugoslavya için Uluslararası Suç Mahkemesiyle işbirliği dahil, İstikrar ve İşbirliği Anlaşmasının tüm yasal gerekliliklerine uymak, PHARE ve IPA programları altında AB finansal teknik yardımları acilen geliştirmek ve Slovenya ve İtalya kanallarının Hırvatistan sularında balıkçılık yapmalarına engel olan Hırvatistan Ekolojik ve Balıkçılık Koruma Alanı nı bütün yönleriyle askıya almak Kaynak: 12

13 KAMU İHALE SİSTEMİNDE REFORM: ROMANYA ÖRNEĞİ * NESRİN ALİCAN AB Uzman Yardımcısı Çoğu AB adayı ülkenin katılım sürecinde gerçekleştirmesi gereken yasal ve yapısal uyum çalışmaları, uyum sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlar için geliştirilen çözümler açısından Romanya, eski aday ülke ve yeni AB üye ülkesi olarak bu sürecin güncel bir örneğini teşkil etmektedir. Bilindiği üzere Romanya, katılım müzakerelerine resmen 2000 yılında başlamış ve kısa bir süre sonra 1 Ocak 2007 tarihinde AB üye ülkeleri arasına katılmıştır. Ancak, katılım sürecinde Müktesebat ile uyumlu bir yapı oluşturabilmek için çeşitli reform çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu reform çalışmalarından birisi de kamu ihaleleri alanında yapılmıştır. Romanya kamu ihale sisteminde reform çalışmaları 2001 yılında başlamıştır. Reform çalışmalarının itici gücünü AB Müktesebatına uyum zorunluluğu oluşturmuştur, ancak, sistemde sıkça karşılaşılan sorunlar da reform çalışmalarının gerekliliğini doğurmuştur. Bu çerçevede, kamu ihale sisteminde değişiklik yapılmasının nedenleri incelendiğinde, AB adayı ülkelerin katılım sürecinde karşılaştıkları temel sorunların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede; 2001 yılındaki duruma bakıldığında Romanya ihale mevzuatlarında çakışmalar söz konusudur ve kamu ihale sisteminin yönetiminde rolü olan kamu kurumlarının yetkileri net bir şekilde tanımlanmamıştır. İhale alanında düzenleme ve izleme rolü olan çalışanların yetersizliği, ayrıca idarelerin kapasite yetersizliği söz konusudur. Diğer taraftan bilgi toplama mekanizmaları verimsiz ve ihtilafların çözümüne ilişkin sistem yavaştır. Bu sorunların çözümüne yönelik reform sürecinde öncelikle mevzuat uyumu sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, çakışmaya neden olan mevcut ihale mevzuatları taranmış, geleneksel ve elektronik ihale için tek bir vizyon benimsenmiş, imtiyazlara ilişkin yeni bir vizyon kabul edilmiş, AB Direktifleri ile uyumlu bir mevzuat çerçevesi hazırlanmıştır. Mevzuat uyumu ile, Avrupa Birliği kamu ihale sisteminin evrensel ilkelerini oluşturan ayrımcılık yapmama, eşit muamele, karşılıklı tanınma, şeffaflık, ölçülülük, rekabet edebilirlik ilkeleri kabul edilerek AB ile tam uyumlu bir yasal altyapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan, kurumların uygulama kapasiteleri güçlendirilmiş ve bu doğrultuda, siyasi desteğin de sağlanması ile, idarelerin ihale birimlerine uygun insan kaynakları ve materyal kaynak ayrılmıştır; uygun eğitim araçları ve destek materyalleri sağlanmıştır; kamu ihale alanında görev alan çalışanların düzenli olarak eğitim programlarına katılımı sağlanmıştır. Ayrıca, reform sürecindeki çalışmaların verimli olması açısından düzenli katılım a önem verilmiş ve çalışmaların devamlılığı sağlanmıştır. Kamu ihale sisteminde yapılan reform çalışmaları, kurumlar arası sıkı eşgüdüm sağlanarak ve sivil toplum ile istişare edilerek gerçekleştirilmiştir. Kamu ihale sistemi kurumsal olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu çerçevede; kamu ihale sisteminde rol oynayan dört temel kurum bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan Bilgi Toplumu Hizmetleri Ajansı; devlete ait e-ihale işlemleri için teknik destek sağlamaktadır. İkinci kurum, Ulusal Kamu İhale Düzenleme ve İzleme Mercii (UKİDİM) dir. Kamu ihale sisteminde yapılan reform çalışmaları sırasında 2005 yılında kurulan UKİDİM, yasal çerçevenin düzenlenmesi ile kamu ihale politikasının oluşturulması, teşvik edilmesi ve uygulanmasından sorumlu kurumdur. Üçüncü kurum, Şikayetlerin Çözümü Ulusal Konseyi (ŞÇUK) dir. ŞÇUK 2006 yılında kurulmuş olup şikayetlerin çözümünden sorumlu, idari yargı faaliyetleri bağımsız olan yarı adli mercidir. Kamu ihale sisteminde yer alan dördüncü kurum ise mali denetimden sorumlu Sayıştay dır. Bu kurumlar birbirinden bağımsız olup, UKİDİM düzenleme yapma ve izleme, ŞÇUK ise şikayetlerin çözümünden sorumlu kurumlar olarak kamu ihale sisteminin temel aktörleridir. Romanya kamu ihale sisteminde reform sürecinin başarı kriterleri listesinin en başında; güçlü siyasi taahhüt yer almaktadır. Ancak, başarısızlık kriteri ise uyum sürecinin 13

14 aceleye getirilmesidir. Romanya kamu ihale sisteminin AB mevzuatı ve uygulamaları ile uyumlaştırılması süreci kısa bir sürede tamamlanmıştır. Ancak, Romanyalı uzmanlar ülkelerin kendine özgü koşullarının göz önünde bulundurulmasına olanak vermediği ve uygulamada sorunların yaşanmasına neden olduğu için söz konusu uyum çalışmalarının aceleye getirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmaktadırlar. Maliye Bakanlığı ile SIGMA arasında yürütülen Kamu Alımları Projesi kapsamında düzenlenen 5-6 Şubat 2008 tarihli Avrupa Birliği nin Yeni İhale Usulleri ve Araçları konulu seminer. Zirve Akdeniz Birliği ni onayladı AB liderleri Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında kalan Akdeniz Birliği konusunda uzlaşma sağladılar. Söz konusu birlik AB nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu komşularıyla olan ilişkilerini geliştirme amacı gütmektedir. Yeni birliğin odaklanacağı alanlar şu şekildedir: Enerji arzını geliştirmek Akdeniz de kirliliğe karşı mücadele etmek Deniz trafiği gözetimi ve sivil güvenlik işbirliğini güçlendirmek Öğrenciler için Akdeniz Erasmus değişim programı oluşturmak Avrupa ve güney komşular arasında bilimsel bir topluluk oluşturmak Sarkozy ilk olarak yeni birliği AB nin sadece Akdeniz ülkelerini ve komşularını içeren özel bir klüp olarak düşünmüştür. Fakat, bu teklif özellikle Almanya dan AB yi ikiye bölebileceği ve AB ye rakip bir birlik haline dönüşebileceği açısından güçlü eleştiriler almıştır. Sonunda, Sarkozy, geri adım atmaya zorlanmış ve bütün üye ülkelerin bu girişime dahil olmalarına izin vermeye ikna edilmiştir. Almanya aynı zamanda, yeni birlik finansmanının artırılması yönünde Fransız-İtalyan taleplerini reddetmiştir ve Barselona Süreci için ayrılan paranın ötesinde hiçbir AB parasının yeni birliğe verilmemesi konusunda pozisyonunu korumuştur. Sarkozy, 14 milyar avroya varan bir fonun özel sektörden aranması için fikrini ortaya koymuştur. Uzlaşmaya konu olan diğer unsur ise, AB ve ortak ülkeler arasındaki işbirliğini koordinasyonundan sorumlu iki yöneticiden oluşan AB yönetim yapısı ile alakalı olmuştur. Buna göre, bir yönetici AB üye ülkelerinden gelirken diğer yönetici üye olmayan bir Akdeniz ülkesinden gelecektir. Anlaşma ayrıca AB ve ortak ülkeler arasında yılda iki kez zirvenin toplanmasını öngörmektedir. Paris in kısmi bir zaferi olarak, ilk başkanlıkları güney Avrupa ülkeleri üstlenecektir. Kaynak: 14

15 3. PEMPAL SEMİNERİNE İLİŞKİN DEĞERLENİRME: İÇ DENETİM ÇALIŞMA GRUBU (Dünya Bankası, Şubat 2008 İstanbul) MAKBULE DİDEM DOĞMUŞ AB Uzman Yardımcısı PEMPAL (Public Expenditure Management- Peer Assistant Learning / Kamu Harcama Yönetimi-Birlikte Öğrenme) i Avrupa (özellikle Doğu Avrupa) ve Asya bölgelerindeki kamu harcama yönetimi yetkililerini biraraya getiren bir birlikte öğrenme programıdır. Katılımcı ülkelerin yaptıkları sunumlar ve beraberinde gerçekleştirilen panel ve çalıştaylar çerçevesinde yürütülen program bünyesinde, kamu harcama yönetimi konusunda katılımcılar arasında bilgi alış verişinin gerçekleştiği bir platform tesis edilmektedir. Yaratılan tartışma ortamının kamu mali yönetimi konusunda kapasite geliştirmeye yardımcı olacağı beklentisi programın esasını oluşturmaktadır. Dünya Bankası nın sponsor olduğu programa DFID (İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanı), OECD ve ABD Hazinesi ve diğer ilgili donörler de destek sağlamaktadır. İlk PEM-PAL toplantısı 2006 yılında Polonya da gerçekleştirilmiş; toplantıda harcama yönetimi reformu, bütçe uygulamasının güçlendirilmesi, kamu sermaye yatırımları, mali standartlar ve ekonomik kalkınma konuları tartışılmıştır. Sonrasında program, İç Denetim, Bütçe ve Hazine olmak üzere üç farklı çalışma grubu (community of practice) temelinde yürütülmeye başlanmıştır. Programın üçüncü toplantısı Şubat 2008 tarihleri arasında İstanbul da Polat Renaissance Otel de düzenlenmiştir. Asya ve Avrupa ülkeleri kamu idarelerinden pek çok katılımcının yanı sıra Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, IBRD (Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası), ABD Hazinesi, AB Komisyonu ve OECD/SIGMA yetkililerini de bir araya getiren söz konusu programın ilk iki günü Bakanlığımız yetkililerinin de katılım sağladığı İç Denetim, Bütçe ve Hazine gruplarının bireysel yürüttükleri çalıştaylara ayrılmış, üçüncü gün düzenlenen panele ise her üç grup bir arada katılım sağlamıştır. Bu makalede, bu yıl İstanbul da üçüncüsü düzenlenen PEMPAL toplantısı kapsamında faaliyet göstermiş olan İç Denetim grubu çalışmalarıyla ilgili genel bir değerlendirme sunulacaktır. Programın ilk günkü (25 Şubat) sabah oturumunda, daha önce Slovenya ve Moldova da bir araya gelen iç denetim grubunun önceki çalışmalarına ilişkin özet bir bilgi verilmiş; bu grup bünyesinde oluşturulan Eğitim ve Sertifikasyon, Pilot Projeler, Strateji ve Yasal Çerçeve ve Eski Sistemin Değişimi başlıklı dört alt çalışma gruplarının konularından bahsedilmiştir. Müteakiben, iç denetim sistemine geçişle ilgili olarak Macaristan ve Türkiye nin sunumlarına yer verilmiştir. Neden İç Denetim başlıklı sunumda Macaristan, iç denetimin sisteminin avantajlarından bahsederek iç denetimin ekonomiklik, etkililik ve etkinlik anlamında yeni açılımlar getirdiğine ancak iç denetçilerin fonksiyonel bağımsızlığının hala çözülmeyi bekleyen sorunlu bir alan olduğuna vurgu yapmış, bu çerçevede iç denetçiyle yönetici arasındaki sürekli iletişimin önemine dikkat çekmiştir. Hemen arkasından Yeni Sisteme Geçiş: Teftişten İç Denetime başlıklı Türkiye sunumunda, yönetim anlayışındaki değişimle beraber gelen denetim sistemindeki değişim ihtiyacı ve bu sayede oluşturulan yeni iç denetim sisteminin özelliklerinden bahsedilerek Türkiye de bugüne kadar meydana gelen gelişmelere yer verilmiştir. Sistemin önündeki engellere de değinilen sunumda, iç denetçi adayları ve yöneticilere ilişkin sıkıntıların yanı sıra iç denetim ile teftiş fonksiyonlarının çakıştığı noktalar bağlamında da sorunlar yaşandığı belirtilmiş ve söz konusu alanlara ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur. Her iki sunumun ardından yapılan tartışmalarda aşağıdaki hususlar ön plana çıkmıştır: Uluslararası standartlara uygun bir iç denetim ve iç kontrol sistemine geçiş belirli bir zaman gerektirmektedir. İç denetçilerin fonksiyonel bağımsızlığının sağlanması zor ancak bir o kadar da gerekli bir husustur. İç denetçi ile yönetici arasındaki ilişki oldukça önemlidir. İç denetçinin yöneticinin bir numaralı yardımcısı/danışmanı olması beklenir; ancak bunun için yöneticinin, iç denetim sistemi hakkındaki bilgisinin ve farkındalığının artırılması gerekmektedir. 15

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009)

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) Ocak 2007 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 ÖNSÖZ.. 6 1. GİRİŞ 7 2. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI...10 2.1 Tarama ve Müzakere

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 200 FAALİYET RAPORU 3.03.20 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLO, ŞEKİL ve GRAFİKLER... 4 BAŞKANIN MESAJI...... 6 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir.

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2007 SAYI 7 BU SAYIDA: AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE OLAF AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI-ıı AVRUPA KOMŞULUK

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr 1. GİRİŞ Dünya tarihindeki en ileri iktisadi bütünleşme modeli olarak değerlendirebileceğimiz Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK GÜMRÜK İDARESİ BU SÜRECİN YÖNETİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK GÜMRÜK İDARESİ BU SÜRECİN YÖNETİMİ T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK GÜMRÜK İDARESİ ve BU SÜRECİN YÖNETİMİ Uzmanlık Tezi Hazırlayan Murat ERSOY AB Uzman Yardımcısı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2008 SAYI 18 BU SAYIDA: AVRUPA BİRLİĞİ NDE VERGİLENDİRME TRENDLERİ RAPORU (2008) FRANSA NIN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Avrupa Birliğinde Kurumsallaşma ve Uyumlaştırma Aracı Olarak Eşleştirme Projeleri (Twinning Projects)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE Dr. M. Akif ÖZER Giriş Bugün Avrupa Birliği, dünyada bütünleşmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı değişim ortamında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dikkatini

Detaylı

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde algılanmamalıdır. Eylül 2006 I Önsöz Türkiye ve Almanya

Detaylı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 2 IPA - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 3 Sunuş

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009 AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI Ulusal Program Bu Doküman Özgür İşletim Sistemi Pardus üzerinde Özgür Ofis Yazılı OpenOffice.org Kullanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır.

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2007 SAYI 2 BU SAYIDA: KOFI ANNAN SONRASI KÜRESEL SİSTEM KÜRESELLEŞMENİN BÖLGESELLEŞMESİ 2 4 Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını

Detaylı