Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI"

Transkript

1 Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI

2 ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK, YEN L KÇ L K, YARATICILIK ve ÇÖZÜM ORTA I kavramlar ndan güç alarak yürüten KANAT BOYA; araflt rma gelifltirme faaliyetlerine verilen de erin baflar y getirece i bilinci ile teknolojinin gerektirdi i genifl olanaklara sahip Ar-Ge laboratuvarlar nda kendi teknolojisini üretir. Ar-Ge faaliyetlerini, üretim sürecini ve di er tüm aktivitelerini uluslararas standartlara uygun olarak sürdürür. ürün tasar m nda çevre ve sa l k kavramlar n belirleyici kriter olarak kabul eder; atmosfere solvent sal n m n azaltacak düflük VOC de erine sahip yüksek kat l, solventsiz ve su bazl do a dostu ürünler gelifltirir. üretim prosesinin her aflamas nda, do al kaynaklar n kullan m n ve at klar azaltmak amac yla çal flmalar yürütür. özel ürün seçeneklerini, proje ekibinin bilgi ve deneyimi ile müflterileri için dayan m ömrü/fayda/bak m süresi optimizasyonunu sa layacak boya sistemlerine dönüfltürür. çözüm orta yaklafl m ile ifle ve koflullara göre uygulama flartnameleri haz rlar, NACE sertifikal boya saha denetçileri ile çal flmalara yön verir. do u ve bat ya eflit mesafede olmas, enerji hatlar n n kesiflti i özel bir co rafyada yer almas n n avantajlar ile teknoloji, teknik servis, lojistik imkanlar n bir bütün olarak müflterilerinin hizmetine sunar. KORUYUCU BOYALAR ve KAPLAMALAR konusunda bulundu u bölgenin uzman boya üreticisi olan KANAT BOYA, gelece i ve yat r mlar n z korumaya devam edecektir.

3 KANAT BOYA Tank Kaplamaları Sertifikalı Ürünler Yüksek Korozyon Dayanımı Mükemmel Kimyasal Dayanım Yüksek Sıvı Sıcaklı ına Dayanım Tek Katta Yüksek Kalınlıkta Uygulanabilme Düflük Sıcaklık ve Yüksek Nemde Uygulama Uzun Kat Üstü Kat Zamanı LCC Düflük Yaflam Çevrim Maliyeti NACE Sertifikalı Boya Saha Denetçileri Düflük VOC De eri Çukurcuk Doldurma 1

4 Sertifikalı Ürünler Yakıt Tankı ç Kaplaması Tank içi kaplamas n n, yak t tanklar nda bulunan üç ayr faza ayn anda dayan kl olmas gerekir. Su Akaryak t Akaryak t Buhar Yakıt depolanacak tanklarda epoksi kaplamaların performans kriterlerini belirleyen MIL PRF 4556 F - Military Specification Coating Kit, Epoxy, for Interior of Steel Fuel Tanks, standardına göre yakıt tankı kaplamasının yüksek sıcaklıkta (52 0 C) her üç faza da dayanıklı olması beklenir. Bu dayanım; Darbe direnci, Yumuflama e ilimi, Renk de iflimi, Yap flma kaybı, Kabarc klanma e ilimi kriterlerine göre de erlendirilir. KANAT BOYA ürün portföyündeki kaplamalar, akredite ba ımsız laboratuvarlar tarafından test edilip sertifikaland r lm flt r KANEPOX NOVA KANEPOX NOVA WG KANEPOX HYGIENIC

5 Yüksek Sıvı Sıcaklı ına Dayanım Novalak Epoksi Teknolojisi Ham petrolün, ç kar ld bölge ve ç kar lma flartlar na ba l olarak içeri i de iflebilmektedir. Düflük graviteli ham petrolün depolanmasında ve boru hatlarıyla taflınması sırasında uygun akıflkanlık kazanması için 90 0 C'ye kadar ısıtılabilmektedir. KANAT BOYA, yüksek s v s cakl na ve kimyasallara dayan m için novalak epoksi teknolojisi kullanarak kaplamalar gelifltirmifltir KANEPOX NOVA WG Solventli, novalak epoksidir. Yüksek hacimsel kat l d r. Yüksek kimyasal dirence sahiptir. MIL PRF 4556F performans gerekliliklerini karfl lar. Siyah ve beyaz yak tlara dayan kl d r. Su içinde 90 o C s cakl a kadar dayan ma sahiptir. Düflük s cakl k ve/veya yüksek nem ortam nda sorunsuz kürlenebilir. Düzgün ve parlak yüzey görünümüne sahiptir. Solventsiz Fenolik Epoksi Teknolojisi KANAT BOYA Ar-Ge laboratuvar, sektördeki son geliflmeleri yak ndan takip ederek tank kaplamas nda kullan lmak üzere solventsiz epoksi teknolojileri konusunda çal flmalar n sürdürmektedir. Bu çal flmalar n bir ürünü olarak sundu u Solventsiz Fenolik Epoksi tank içi kaplamaları ile; Tek katta yüksek kal nl kta uygulanabilme, S f ra yakın VOC de eri, %100 hacimsel kat, Kullan mda olan mevcut eski tanklar n tabanlar nda oluflmufl çukurcuklar n boflluk b rakmadan kaplanmas, Mükemmel kimyasal dayanım ve korozoyon direnci, gibi kullan c lara birçok kolayl k sunmaktad r KANEPOX HYGIENIC Solventsiz fenolik epoksi, içme suyu tafl mas na ve depolamas na uygun hijyenik tank içi kaplamas d r. çme suyuna uygunlu u WRc-NSF taraf ndan BS6920 ye göre test edilip WRAS taraf ndan onaylanm flt r. AWWA-C210 performans gerekliliklerini karfl lar. MIL PRF 4556F performans gerekliliklerini karfl lar. Mükemmel korozyon direncine sahiptir. Mükemmel kimyasal dirence sahiptir. Düflük s cakl k ve/veya yüksek nem ortam nda sorunsuz kürlenebilir. Düz ve parlak yüzey görünümüne sahiptir. Benzil alkol içermez. 3

6 Düflük Sıcaklık ve Yüksek Nemde Uygulanabilme Tank boya uygulamalar atmosfere aç k alanlarda yapıldı ı için uygun ortam flartlar oluflturmak zordur. Bu nedenle tank kaplamas olarak kullan lacak ürünlerin yüksek nem ve düflük s cakl k baflta olmak üzere de iflken atmosferik koflullarda uygulanabilmesi önemlidir. Yüksek nem ve/veya düflük s cakl kta sorunsuz kürlenebilen ürünler, boya uygulamalar n n; Eksik kürlenme Çatlama Matlaflma Kat üstü kat uygulama sorunlar olmaks z n yap lmas na olanak sa lamaktad r. KANAT BOYA, düflük sıcaklık ve yüksek nemde sorunsuz kürlenebilen ürünleri ile müflterilerinin beklentilerini karflılamaktadır KANEPOX HYGIENIC KANEPOX NOVA WG 4

7 Uzun Kat Üstü Kat Uygulanabilirlik Zaman Büyük alana sahip tank içi yüzeylerinde bir sonraki kat n uygulanmas için uzun süre beklemesine olanak sa layacak Holding Primerler kullan lmal d r. Holding Primerler uzun bekleme sürelerinden sonra yüzeylerin pürüzlendirilmesine gerek duyulmadan bir sonraki kat n uygulanmas na olanak sa lar. Bu özellik uygulamada zaman ve maliyet avantaj sunmaktad r. KANAT BOYA, baflta novalak epoksi teknolojisi olmak üzere uzun kat üstü kat uygulanabilme olana ı veren ürünler üretmektedir. Holding Primerler dayan m ömürleri ile yaflam çevrim maliyeti (LCC*) optimizasyonunda önem kazanmaktad r KANEPOX NOVA HOLDING PRIMER Novalak epoksi Yüksek kimyasal dayan m Uzun kat üstü kat uygulama zaman Yaflam Çevrim Maliyeti (LCC*) Do ru uygulanm fl KANAT koruyucu kaplama sistemleri ile güvence alt na al nan depolama tanklar n n yaflam çevrim maliyetleri minimumda tutulabilmektedir. Beklenen dayan m ömründen önce y pranan bir tankın getirece i maliyetler: Tankın bak m için durdurulmas, Olas s z nt lar n getirece i ürün ve enerji kayb, Çevreye verilen zarar, Parçalar n tamamen yenilenmesi veya bölgesel kaplama tamirat, kumlama ve temizlik. * LCC: Life Cycle Cost 5

8 Boya Sistemi Maliyeti Boya sistemi seçimi yap l rken ürünün maliyeti önemli bir etkendir. Bu önemli etkenin de erlendirilmesi, sadece birim fiyata veya boyanabilen alana bakarak yapmak yeterli de ildir ve bu de erlendirme gerçek maliyeti göstermez. Gerçek maliyet, boya sisteminin ömrü boyunca ödenen tüm giderlerin toplam d r. flin durumuna göre de ifliklikler olsa da boyama iflinde; boya maliyeti %20-40 yüzey haz rlama maliyeti %30-60 uygulama maliyeti %10-25 genel giderler %5-10 oranlar nda maliyeti oluflturan unsurlar olarak bilinmeli ve hesaplama bu bilgiler göz önünde bulundurularak yap lmal d r. Boya sistemi için öngörülen dayan m ömrü ise farkl boyalar için yap lacak maliyet karfl laflt rmas n n belirleyici unsurudur. Bu nedenle maliyet karfl laflt rmas, boyama ifli için belirlenen toplam maliyetin, boyanabilen alan ve sistem için verilen dayan m ömrüne oranlanmas ile yap lmal, boya maliyeti Toplam Tutar olarak hesaplanmal d r. m 2 x Yıl Boya Uygulama Saha Denetimi Boya uygulamalar ndan beklenen sonuçlar n al nabilmesi için ba ms z kurulufllar (NACE, SSPC, FROSIO), uygulama s ras nda sahada yap lmas gereken test ve kontrolleri belirlemifl, boya uygulay c lar ve saha denetçileri için e itim programlar gelifltirmifltir. KANAT BOYA, tecrübeli, NACE sertifikal boya saha denetçileri ile müflteri projelerinde boyama sürecinin uygun flekilde devam n sa lamak amac yla; projeler için tan mlanm fl/belirlenmifl boyama süreçlerinde yap lanlar gözlemlemektedir. ölçümler yapmaktad r ve verileri kay t alt na almaktad r. dönemsel saha denetimlerinde bulunarak, geliflmeleri raporlamaktad r. ifl bafllang c nda prosedürler haz rlayarak ifl planlamas na yard mc olmaktad r. 6

9 Yüzey Haz rl Çelik yap lar n yüzey haz rl k kalitesi, uygulanan boyan n koruyucu kaplama olarak performans n önemli ölçüde etkiler. Yüzeyde; pas, hadde pulu, tuz, toz, gres ve ya gibi kirliliklerin bulunmas ve yüzey profilinin kalitesi, kaplama performans n etkileyen bafll ca faktörler olarak bilinir. Beklenen dayan m ömründen önce gerçekleflen boya filmindeki baflar s zl klar n büyük bölümü yetersiz yap lan yüzey haz rl ndan kaynaklanmaktad r. Yüzey temizli i kontrolü süreklilik gerektiren bir ifllem olup boyama sürecinde en az üç aflamada gerçekleflmesi gereklidir; Yüzey haz rl öncesi kontrol, Boyama öncesi, yüzey haz rl sonras kontrol, Çok katl boya sistemlerinde katlar aras kontrol. Yüzey Haz rl, Kontrol ve Testler Ortam flartlar kontrolü S cakl k, Nem, Çelik S cakl, Çi lenme Noktas ISO / SSPC-VIS 1 ISO 8503 ISO SSPC-SP 12 ISO Kumlama Kalitesi Yüzey Profili Kontrolü Toz Kontrolü Su jeti stantard Yüzeyde Tuz Testi - Bresle Boya performans n etkileyen yüzey haz rlama faktörleri Ya, gres, toz Kimyasal tuzlar Pas Menevifl Yüzey yo uflmas Pürüzlülük derecesi Eski boyal yüzeyler Boyan n yüzeye yap flmas n veya mekanik olarak tutunmas n engeller. Boya filmi alt nda kalan kimyasal tuzlar korozyonu h zland rabilir. Boyan n yüzeye ba lanmas n engeller. Gevflek veya k r lgan menevifl, boyan n erken bozulmas na neden olur. Islak yüzeyler üzerine boya uyguland nda erken kabarc klanma veya tabaka halinde kalkmalar meydana gelebilir. Yüksek pürüzlülü e sahip yüzeylerin boya ile kaplanmas yetersiz olabilir. Düflük pürüzlülü e sahip yüzeyler yap flma zafiyetinden dolay erken bozulma riski tafl r. Eski boyalar n yüzeye yap flmas zay f olabilir. Eski boyal yüzeyler, üzerine yeni boya uygulanamayacak kadar bozuk olabilir. Eski boya ile uygulanacak boya aras nda uyumsuzluk olabilir. Kaplama Ömrü Yaflam Çevrim Maliyeti Yüzey Hazırlı ı Kalitesi Standartlara uygun flekilde yapılan yüzey hazırlı ı, kaplama ömrünü arttırırken, tankın yaflam çevrim maliyetini düflürecektir. 7

10 Kullan m Alanlar Sanayide en çok kullan lan depolama ürünleri olan ham petrol, akaryak t ürünleri ve su depolamas nda kullan lan tank içi kaplamalar n depolanan ürüne göre kullan m alanlar afla daki tabloda özetlenmifltir: Depolama tanklar ndaki ihtiyaçlara göre kullan m alanlar Ham Petrol Siyah Petrol Ürünleri Beyaz Petrol Ürünleri Kimyasallar çme Suyu At k Su ve Kullan m Suyu KANEPOX LINING FREE KANEPOX LINING FREE WG KANEPOX HYGIENIC KANEPOX TAR KANEPOX GLASSFLAKE HB KANEPOX NOVA KANEPOX NOVA WG KANEPOX TOL

11 Özel Çözümler Solventsiz Hijyenik Epoksi Kaplama WRAS - Water Regulation Advisory Scheme, amaçlar içinde içme suyu yönetmeliklerine uygun malzeme test kriterleri gelifltirmek olan bir onay kurumudur. Bir ürünün WRAS onay alabilmesi için BS 6920 testlerini karfl l yor olmas gerekmektedir. BS 6920, metalik olmayan kaplamalar n insanlar n tüketimine sunulacak suyun kalitesine olan etkilerini inceleyen testlerden oluflmaktad r; Suyun kokusu ve tad Suyun görünümü Mikroorganizma geliflimi Halk sa l na zararl madde sal n m A r metal sal n m KANEPOX LINING FREE KANEPOX HYGIENIC Cam Pulcuk Takviyeli Glass Flake Epoksi Boya imalat nda kullan lan geleneksel dolgular yerine lamine yap l CAM PULCUK ile imal edilmifl Glassflake Epoksiler, korozyona karfl uzun süreli koruma sunmaktad r. Boya filmi içerisine yatay olarak yerleflen cam pulcuklar korozyon yap c unsurlar n çelik yüzeye ulaflma zaman n artt rarak tank, boru vb. ekipmanlar n iflletme ömürünü art r r. Cam pulcuk takviyeli epoksi kaplamalar n; Pas yürümesi düflüktür Afl nma direnci yüksektir Katodik ayr flma direnci yüksektir Kimyasal direnci yüksektir Çelik yüzey Cam pulcuk takviyeli kaplama Çelik yüzey Standart pigment yap s ndaki kaplama KANEPOX GLASSFLAKE HB Solventli epoksi, cam pulcuklar ile güçlendirilmifl kaplamad r. Yüksek hacimsel kat l d r. Katodik ayr flmaya dirençlidir. Toprak alt kimyasallar na karfl yüksek dayan m gösterir. Deniz suyuna maruz kaz k borular n ç rp nt bölgelerinde kullan ma uygundur. Yüksek afl nma direncine sahiptir. Yüksek kimyasal dirence sahiptir. Nem toleransl d r. zolasyon Alt Koruyucu Kaplama KANEPOX NOVA Solventli, novalak epoksidir. Yüksek hacimsel kat l d r. Yüksek kimyasal dirence sahiptir. MIL PRF 4556F performans gerekliliklerini karfl lar. Siyah ve beyaz yak tlara dayan kl d r. Su içinde 90 o C s cakl a kadar yüksek dayan ma sahiptirler. zolasyonsuz veya izolasyon alt nda 260 o C kuru s cakl a kadar yüksek dayan ma sahiptir. Mazot ve asfalt tanklar n n d fl yüzeylerinde, s cak su ve ürün boru hatlar n n d fl yüzeylerinde, izolasyon alt boyas olarak C kuru s cakl a dayan kl Novalak Epoksi kaplamalar, çelik yüzeyde oluflacak terlemelere karfl uzun süreli koruma sa layacakt r. 9

12 Tank D fl Korumas ISO Kaplama malzemesi üreticilerinin öneride bulunurken ve/veya yap sahiplerinin boya sistemi seçimi yaparken boya sistemleri ile korozyondan koruma hakk nda yeterli bilgiye sahip olmalar gereklidir. Uluslararas bir standart olan ISO Çelik Yap lar n Koruyucu Boya Sistemleriyle Korozyona Karfl Korunmas, do ru boya sistemi seçimi için, seri yönergeler halinde kullan c ya yard mc olur. Koruyucu kaplamalar konusunda gerçek uygulama verilerine dayanmas nedeniyle ISO standard, boya sistemlerinin seçiminde global pazarda güvenilir bir kaynak olarak kabul görmüfltür. Beklenen dayan kl l k; koruyucu boya sisteminin ilk ana bak m boyamas yap lana kadar niteli ini korumas beklenen süre: Düflük (L) : 2-5 y l Orta (M) : 5-15 y l Yüksek (H) : 15 y ldan fazla ISO Korozyon Kategorileri Korozyon Kategorisi D fl Mekan ç Mekan Kirlenmenin düflük Yo uflman n olabilece i, C2 seviyede oldu u s t lmayan yap lar, düflük atmosferler, ço unlukla örne in; depolar, k rsal alanlar spor salonlar C3 orta C4 yüksek fiehir içi ve endüstriyel atmosferler, orta karar kükürtdioksit kirlili i. Düflük tuz oran na sahip sahil alanlar Orta tuzlulukta sahil bölgeleri ve endüstriyel bölgeler Yüksek rutubetli ve k smi hava kirlenmesi olan imalat mekanlar Kimyasal madde fabrikalar, yüzme havuzlar, sahildeki gemi ve yat çekekleri C5-I çok yüksek (endüstriyel) C5-M çok yüksek (deniz) Im 1 Im 2 Im 3 Yüksek rutubetli, korozif safs zl k içeren endüstriyel atmosferler Tuzluluk oran yüksek sahil ve aç k deniz atmosferleri Temiz akar su (nehir tesisleri, HES) Hemen her zaman yo uflma olan yüksek kirlenmeli binalar veya iç mekanlar Hemen her zaman yo uflma olan yüksek kirlenmeli binalar veya iç mekanlar Deniz suyu veya ac su (savak kapaklar, liman bölgeleri) Toprak KANAT BOYA ürünlerinden oluflan bir çok boya sisteminin korozyona karfl dayan kl l klar, ISO 12944'e uygun olarak ba ms z akredite laboratuvarlar taraf ndan sertifikaland r lm flt r. ASTM B ASTM D : TUZLU SU TEST : SU YO UfiMA TEST 10

13 UV Dayan ml Poliüretan Son Kat Boyalar Tank d fl kaplamalar nda güneflin zararl UV fl nlar na (Ultraviyolet) karfl sararma direnci yüksek son kat boyalar kullan lmal d r. KANAT BOYA depolama tanklar için UV fl nlar na karfl mükemmel renk kal c l na ve sararma direncine sahip, atmosferik flartlara dayan kl Alifatik Akrilik Poliüretan son kat boyalar üretmektedir KANPOLY ACR HB Alifatik akrilik poliüretan. Mükemmel mekanik direnç. Yüksek sararma direnci ve kal c parlakl k. Çok iyi kimyasal dayan m KANPOLY ACR ENAMEL Alifatik akrilik poliüretan. UV dayan m ASTM D e göre ba ms z akredite laboratuvarlarda test edilip sertifikaland r lm flt r. Mükemmel mekanik direnç. Yüksek sararma direnci ve kal c parlakl k. Çok iyi kimyasal dayan m.

14 Tank Taban Alt Uygulamalar Yeni imalat depolama tanklar ile mevcut depolama tanklar n n bak m sürecinde yenilenen taban saclar n n toprak zemine bakan yüzlerinin korozyona karfl korunmas için ISO e göre IM-3 korozyon kategorisine uygun boya sistemi seçilmelidir. KANAT BOYA, akredite ba ms z laboratuvarlar taraf ndan korozyon dayan m ASTM B standard na göre sertifikaland r lm fl ürünleri ile, tank taban sac alt yüzeylerinde kullan ma uygun sistemler önermektedir. Örnek Sistem Çinkoca Zengin Epoksi Astar Coal Tar Epoksi 75 μm 300 μm 12

15 Uluslararas Sertifikalar m zdan Baz lar Ocak 2010

16 Kanat Boyacılık Tic. ve San. A.Ş Ankara Asfaltı 29. Km No: Kemalpaşa - İzmir Tel: Faks:

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇEL K

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇEL K Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇEL K ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R B R

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK,

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar ifl makinalar mühendisleri birli i Kapak Foto raf : Özkan GÜNEL METSO fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09 Merbolin Boya Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük: Poyraz Sok. Sö ütlüçeflme fl Merkezi No.:2 K:4 34722 Kad köy / STANBUL Tel. : +90 (216) 418 45 92 (3 Hat) Faks : +90 (216) 336 25 10 www.merbolin.com.tr

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES

V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES 5.1. Ç HAVA KAL TES ç hava kalitesi (Indoor Air Quality, IAQ) yaflanan hacimlerde solunan havan n temizli i ile ilgili olup, kaliteli iç hava, otoritelerce belirlenen zararl deriflik

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2009 May s Say : 26 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

5. İmalat Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çeliklerin Ark Kaynağı İçin Tavsiyeler

5. İmalat Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çeliklerin Ark Kaynağı İçin Tavsiyeler İMO 01 / 2005 BÖLÜM 5 51 5. İmalat Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çeliklerin Ark Kaynağı İçin Tavsiyeler 5.1. Alafl ms z ve Düflük Alafl ml Çeliklerin Ark Kayna çin Genel Kavramlar ve Tavsiyeler 5.1.1. Kapsam

Detaylı

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR Ürün Katalo u çindekiler DELME GRUBU Stein Matkap Uçlar...5-6 Ç FT TARAFLI BANTLAR Stein Acrylic Foam Double Side Tape...8 Stein PE Foam Side Tape...9 Stein Film Double Side Tape...9 Stein Non Women Double

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L R YAPI TASARIMI KILAVUZU

SÜRDÜRÜLEB L R YAPI TASARIMI KILAVUZU SÜRDÜRÜLEB L R YAPI TASARIMI KILAVUZU Editör lker Kahraman t M MARLAR ODASI ZM R fiubes t Mimarlar Odas zmir fiubesi Yay nlar Editör : lker Kahraman Yazarlar : Ahmet Vefa Orhon, Asl han fienel Solmaz,

Detaylı

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Mustafa Bilge;Dr., Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi Dürriye Bilge;Doç. Dr., Mak. Yük. Müh. ÖZET Bu çal flmada öncelikle temiz oda terminolojisi ve tasar m kriterleri hakk

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER 9.1 LEJYONER HASTALI I 9.1.1 G R fi Lejyoner hastal son y llarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmifltir. Bu konudaki

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

Yüksek Performansl Sürdürülebilir Binalara liflkin Bir De erlendirme

Yüksek Performansl Sürdürülebilir Binalara liflkin Bir De erlendirme MAKALE Yüksek Performansl Sürdürülebilir Binalara liflkin Bir De erlendirme brahim Çakmanus / Çakmanus Müh. Enerji San. ve Tic. Ltd. fiti Arif Künar / EDSM Enerji Ayfle Gülbeden / ESER Taahhüt ve San.

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

climate of innovation

climate of innovation Program 2013 climate of innovation Bir aile firmas olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir flekilde s elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar do rultusunda kullan ma sunmay kendisine

Detaylı

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Her mevsim konfor için... Koramic A.Ş. 2 ntema A.Ş. 4 Teknik Destek 5 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri 6-13 - VitrA Therm NORM 14 - VitrA Therm ARK TEKT

Detaylı