Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI"

Transkript

1 Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

2 ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK, YEN L KÇ L K, YARATICILIK ve ÇÖZÜM ORTA I kavramlar ndan güç alarak yürüten KANAT BOYA; araflt rma gelifltirme faaliyetlerine verilen de erin baflar y getirece i bilinci ile teknolojinin gerektirdi i genifl olanaklara sahip Ar-Ge laboratuvarlar nda kendi teknolojisini üretir. Ar-Ge faaliyetlerini, üretim sürecini ve di er tüm aktivitelerini uluslararas standartlara uygun olarak sürdürür. ürün tasar m nda çevre ve sa l k kavramlar n belirleyici kriter olarak kabul eder; atmosfere solvent sal n m n azaltacak düflük VOC de erine sahip, yüksek kat l, solventsiz ve su bazl do a dostu ürünler gelifltirir. üretim prosesinin her aflamas nda, do al kaynaklar n kullan m n ve at klar azaltmak amac yla çal flmalar yürütür. özel ürün seçeneklerini, proje ekibinin bilgi ve deneyimi ile müflterileri için dayan m ömrü/fayda/bak m süresi optimizasyonunu sa layacak boya sistemlerine dönüfltürür. çözüm orta yaklafl m ile ifle ve flarta göre uygulama flartnameleri haz rlar, NACE sertifikal boya saha denetçileri ile çal flmalara yön verir. do u ve bat ya eflit mesafede olmas, enerji hatlar n n kesiflti i özel bir co rafyada yer almas n n avantajlar ile teknoloji, teknik servis, lojistik imkanlar n bir bütün olarak müflterilerinin hizmetine sunar. KORUYUCU BOYALAR ve KAPLAMALAR konusunda bulundu u bölgenin uzman boya üreticisi olan KANAT BOYA, gelece i ve yat r mlar n z korumaya devam edecektir.

3 Boru Hatlar nda ç ve D fl Kaplaman n Önemi Maliyet Yaflam Çevrim Maliyetini düflürmek. Yat r m ömrünü uzatmak. flletme ve bak m maliyetlerini azaltmak. Katodik korumaya destek vermek. Kalite Boru içinde tafl nan malzemenin boru yüzeyi ile olumsuz etkileflimini engellemek. Boru içinde tafl nan malzemenin kalitesini sa lamak. Gaz borular nda sisteme zarar verecek siyah toz oluflumunu engellemek, inhibitör kullan m n düflürmek. Çevre Korozyonun sebep olabilece i yap sal y pranmalar nedeni ile insan hayat n n ve çevrenin zarar görmesini engellemek. Sosyal hizmetlerin aksamas n n önüne geçmek. Dayan m Korozif etkiler ve darbelere karfl d fl yüzey dayan m n sa lamak. Stok alanlar nda ve/veya sahada ortam ile metal yüzeyin temas n kesmek. Boru Hatlar n korozif etkilerden koruyan, ömrünü uzat p bak m maliyetlerini düflüren Boru Hatlar Koruyucu Kaplama Sistemleri, yat r mc s na avantaj sa lar. Yaflam Çevrim Maliyeti (LCC*) Gerçek maliyet boya sisteminin ömrü boyunca ödenen tüm maliyetlerin toplam d r. Do ru uygulanm fl koruyucu kaplama sistemleri ile güvence alt na al nan boru hatlar n n yaflam çevrim maliyetleri minimumda tutulabilmektedir. Beklenen dayan m ömründen önce y pranan bir hatt n getirece i maliyetler: Hatt n bak m için durdurulmas, Olas s z nt lar n getirece i ürün ve enerji kayb, Çevreye verilen zarar, Parçalar n tamamen yenilenmesi veya bölgesel kaplama tamirat, kumlama ve temizlik, Boru hatlar n n elveriflsiz co rafi bölgelerde olmas durumunda lojistik planlama güçlükleri. * Life Cycle Cost 1

4 Kullan m Yerleri Kanat Boya genifl ürün yelpazesi ile boru hatlar nda ortaya ç kan çeflitli ihtiyaçlar karfl lamak üzere gerek atmosferik ortamda, gerekse de topra a gömülü veya suya dald r lm fl olarak tasarlanan yeni projeler ve bak m iflleri için iç ve d fl kaplamalar üretmektedir. çme suyu borular Kullan m suyu, at k su ar t m tesisleri hatlar Güç santralleri so utma suyu borular Petrol ve petrokimya ürünleri boru hatlar Gaz borular Liman kaz k borular Beton borular Kanat Boya genifl ürün yelpazesi ile boru hatlar nda ortaya ç kan çeflitli ihtiyaçlar karfl lamak üzere iç ve d fl kaplamalar üretir. Boru hatlar bulunduklar co rafi koflullara göre; Topra a gömülü olabilir, Göllerde, nehirlerde ya da batakl k bölgelerde dald r lm fl olarak bulunabilir, K y dan uzak (offshore) deniz yap lar nda yer alabilir, Yer üstünde kurulmufl olabilir. Ürünlerimizin boru hatlar ndaki ihtiyaçlara göre kullan m alanlar Ç Ürün Kodlar çme suyu Petrol Do al gaz * * Yafl beton borular n iç ve d fl kaplamas için özel olarak tasarlanm flt r. At k su ve kullan m suyu DIfi Su alt / toprak alt 2

5 EIS - Electrochemical Impedance Spectroscopy Koruyucu kaplamalar n performans özelliklerini incelemeye yarayan bir ölçüm yöntemidir. Testin yap labilmesi için yüzeyin yaralanmas na gerek yoktur. Korozyon dayan m, boya filminin geçirgenli i, solüsyonu absorbe etme derecesi ve yap flma özelliklerini önceden tahmin etme imkan vermektedir. Ürünlerin gelifltirilmesi aflamas nda performans de erlendirme süresini azaltarak kaplaman n fiziksel ve kimyasal özelliklerini daha yak ndan görme olana sa lar. Halen gelifltirilmekte olan metot 1-10 aras skalada de erlendirme yapmaya imkan vermektedir. Organik Kaplaman n Korozyon Korumas Zay f Bafllang ç yi Mükemmel Katodik Koruma ve kaplamalar ile birlikte kullan m Katodik koruma, korozyona u rayan (anot olarak davranan) bir metalin potansiyelini de ifltirerek, onu katot olarak davranmaya zorlamakt r. Galvanik Anotlu Katodik Koruma Sistemi; korunmas düflünülen boru hatt na elektrot potansiyeli çelikten daha negatif olan Zn, Al, Mg veya bunlar n alafl mlar ndan oluflan yeterli say da galvanik anot ba lanarak oluflturulan pilde boru hatt katot durumuna getirilerek korozyondan önlenmesi esas na dayan r. Katodik ayr flma dayan m na sahip kaplamalar katodik koruma yöntemi ile beraber çal flabilmeli ve metal yüzeyine iyi yap flarak yüzeyden ayr lmamal d r. Kullan lan kaplamalar Koruyucu ak m n n da t lmas nda Toplam ak m ihtiyac n n azalt lmas nda Anodun ömrünün uzalt lmas nda etkili olurlar. Kanat Boya boru hatlar için tasarlad ürünlerinde katodik dayan m testlerinden baflar ile geçmifltir. ISO Boyalar ve Vernikler-Çelik Yap lar n Koruyucu Boya Sistemleriyle Korozyona Karfl Korunmas ISO standard yap sal çeli in korunmas na iliflkin uluslararas kabul gören en iyi pratik olarak tan mlanabilir. Kanat Boya bu standard n gerekliliklerini temel alarak boyalar üretmektedir. K saca ISO amaca uygun korozyon koruma sisteminin oluflturulmas için tariflerde bulunmaktad r: Çevrenin s n fland r lmas Tasar m kriterleri Yüzey tipi ve yüzey haz rlama metodu Koruyucu boya sistemleri Laboratuvar performans deney metotlar Boya iflleminin uygulanmas ve denetimi Yeni kaplama ve bak m için özelliklerin gelifltirilmesi EN K y da ve k y dan uzaktaki boru hatlar nda kullan lan çelik borular ve ba lant parçalar - haricen s v epoksi ve de iflime u ram fl epoksi kaplamalar Bu standard n konu edindi i kaplama, uzunlamas na veya helezonik kaynak yap lm fl dikiflsiz borular ile s v veya gaz tafl ma boru hatlar n n yap m nda kullan lan ba lant parçalar na uygulanabilir. Bu kaplama, afla daki s cakl klarda kullan m amaçl, gömülmüfl veya suya bat r lm fl çelik borular n korunmas için ve afla daki kombinasyona ba l olarak A (400 μm), B (800 μm) ve C (1500 μm) olmak üzere 3 kal nl k s n f ile kullan labilir: Tip 1: - 20 o C ile 40 o C aras nda kal nl k s n f A, B veya C Tip 2: - 20 o C ile 60 o C aras nda kal nl k s n f B veya C Tip 3: - 20 o C ile 80 o C aras nda kal nl k s n f C 3

6 WRAS - Water Regulation Advisory Scheme Amaçlar içinde içme suyu yönetmeliklerine uygun malzeme test kriterleri gelifltirmek olan bir onay kurumudur. Bir ürünün WRAS onay alabilmesi için BS 6920 testlerini karfl l yor olmas gerekmektedir. Metalik olmayan kaplamalar n insanlar n tüketimine sunulacak suyun kalitesine olan etkilerini inceleyen testlerden oluflmaktad r; Suyun kokusu ve tad Suyun görünümü Mikroorganizma geliflimi Halk sa l n ilgilendirebilecek madde s zd rmas A r metal sal n m AWWA - American Water Works Association AWWA C210 standard boru hatlar n n iç ve d fl yüzeylerinin likit epoksi sistemleri ile kaplanmas n tarif etmektedir. Bu amaçla kaplanm fl borular n muayene testleri; Kaplamada noktasal boflluk olmamas (Holiday testi) Metal yüzeyine iyi yap flmas (Pull-off testi) Tek katta optimum film kal nl (minimum 400 μm önerilir) Laboratuvarda uygulanm fl epoksi kaplaman n performans gereklilikleri; Dald rma ve buhar faz nda a) De-iyonize su b) Sülfürik asit c) Sodyum hidroksit dayan m testleri ile belirlenir. 4

7 MIL PRF API RP 5L2 - Recommended Practice for Internal Coating of Line Pipe for Non-Corrosive Gas Transmission Service Korozif olmayan gaz tafl yan boru hatlar n n içten korunmas na iliflkin uygulama pratiklerini tan mlar. Bu amaçla kullan lacak kaplaman n ince (50 μm) tek kat uygulanmas ndan sonra belirtilen testlerden geçmesi beklenmektedir. Tuzlu su sisi performans testi Su ve metanol dald rma testi Soyulma direnci Bükme direnci Yap flma derecesi Boya filmi sertlik derecesi Kabarc klanma testi Afl nma dayan m MIL PRF 4556 F - Military Specification Coating Kit, Epoxy, for Interior of Steel Fuel Tanks Yak tlar n tafl nmas nda ve depolanmas nda kullan lan çelik tanklar n iç yüzeylerinin iki komponentli epoksi kaplama sistemi ile korunmas na iliflkin kriterleri belirlemektedir. KANAT bu amaçla üretilmifl kaplamalar için; Yakıt ve su dayanımı Yumuflama Kararma Kabarcıklanma Yapıflma Darbe dayanımı testlerini karflılayan ürün raporlarına sahiptir. 5

8 Kanat Boya Boru Kaplamalar Bütçenizi ve Yat r mlar n z Korur Solventsiz Kaplamalar %100 Hacimsel Kat l Ürünler Çevre Dostu, VOC Regülasyonlar na Uygun Boyalar Ulusal ve Uluslararas Mevzuatlara Uygun, Sertifikaland r lm fl Ürünler Minimum Yaflam Çevrim Maliyeti ve Katodik Koruma ile Uyum Kanat Boya Boru Kaplamaları Portföyü Avantajlıdır Uzun Dayan m Ömrü ve Bak m Onar ma Yönelik Kolay Uygulanabilir Ürünler Uzun Boya Kar fl m Ömrü ve Farkl S cakl klarda Çal flabilme Tek Katta Yüksek Film Kal nl Toprak Alt Kimyasallar na Yüksek Dayan m yi Yap flma 6

9 çme Suyu Hatlar çme suyu tafl ma hatlar nda kullan lacak kaplaman n korozyona ve afl nmaya dayan kl olmas, koku ve tat b rakmamas, ayn zamanda insan sa l aç s ndan mikroorganizma üremesine izin vermemesi, kaplamadan suya a r metal ve benzeri sa l a zararl maddelerin geçmemesi beklenir. Kanat Boya yak ndan takip etti i yeni teknolojileri, uygulama beklentileri do rultusunda ürün tasarlama aflamas nda de erlendirmektedir. Bunun sonucu olarak düflük metal yüzeyi s cakl klar nda uygulanabilen ve uygulama sonras so uk ve nemli hava koflullar ndan etkilenmeyen, çatlama riskini minimuma indirmifl kaplamalar üretmektedir. Kanat Boya n n içme suyu hatlar için üretmekte oldu u ürünler; Hijyeniktir. Solventsiz ürünlerdir, benzil alkol içermez. %100 hacimsel kat l d r, çevre dostudur. Tek katta yüksek kal nl k verirler. S f r VOC de erine sahiptirler. EIS de erleri ölçümleri yi seviyesindedir. Düflük s cakl k ve/veya yüksek nem ortam nda sorunsuz kürlenebilir. Nem toleransl d r. Kanat Boya n n çme Suyu Hatlar için üretti i ürünler korozyona ve afl nmaya karfl dayan kl d r, suda koku ve tat b rakmaz, insan sa l n korur KANEPOX LINING FREE Solventsiz epoksi, içme suyu tafl mas na uygun hijyenik çelik boru iç kaplamas d r. çme suyuna uygunlu u WRc-NSF taraf ndan BS6920 ye göre test edilip WRAS taraf ndan onaylanm flt r. AWWA-C210 performans gerekliliklerini karfl lar. Mükemmel korozyon direncine sahiptir. Düflük s cakl k ve/veya yüksek nem ortam nda sorunsuz kürlenebilir. Uzun kar fl m ömrüne sahiptir. (20 o C, 1 saat) Düzgün ve parlak yüzey görünümüne sahiptir. Benzil alkol içermez KANEPOX HYGIENIC Solventsiz fenolik epoksi, içme suyu tafl mas na uygun hijyenik çelik boru iç kaplamas d r. çme suyuna uygunlu u WRc-NSF taraf ndan BS6920 ye göre test edilip WRAS taraf ndan onaylanm flt r. AWWA-C210 performans gerekliliklerini karfl lar. MIL PRF 4556F performans gerekliliklerini karfl lar. Mükemmel korozyon direncine sahiptir. Mükemmel kimyasal dirence sahiptir. Düflük s cakl k ve/veya yüksek nem ortam nda sorunsuz kürlenebilir. Düz ve parlak yüzey görünümüne sahiptir. Benzil alkol içermez. 7

10 Gaz Borular Do al gaz boru hatlar nda bir boru iç kaplamas ndan beklenen özellik iç yüzeyleri pürüzsüzlefltirerek sürtünmeyi, dolay s yla tafl ma maliyetlerini azaltmas d r. nce kat uygulanan bu kaplamalar n yüksek korozyon direncine sahip olmas gerekir. Kanat Boya yüksek hacimsel kat l ürünleri ile kaplama sisteminin uygulama h z n artt rmakta ve projelerin tamamlanma sürelerine katk da bulunmaktad r. Kanat Boya yüksek hacimsel kat l ürünleri ile kaplama sisteminin uygulama h z n artt rmaktadır. Kanat Boya n n gaz borular için üretti i kaplamalar; Pürüzsüz yüzeye sahiptir. Gaz ak fl n kolaylaflt r r. Boru hatt iflletme maliyetini yaklafl k %20 ye kadar düflürür. Devreye alma maliyeti ve kirlili in önüne geçer. Ürün safl n korur. nhibitör kullan m na gerek kalmaz. Yüzey kontrol kolayl sa lar. Her türlü stok alan nda yüksek korozyon korumas sa lar. nce kat uygulama ile yüksek performans sa lar KANEPOX FLOWCOAT HB Solventli epoksi, do al gaz borusu iç kaplamas d r. Yüksek hacimsel kat l d r. API RP 5L2 performans gerekliliklerini karfl lar. Do al gaz boru hatlar nda sürtünmeyi azaltarak iflletme maliyetlerini düflürür. Yüksek korozyon direncine sahiptir. nce kat uygulanabilir. Parlak ve pürüzsüz yüzey görünümüne sahiptir. 8

11 Yüksek Sıcaklıklarda Kimyasal Dayan m Özellikle petrol endüstrisinde, karfl lafl labilecek kimyasallara karfl direnç sa layacak ve yüksek servis s cakl klar na dayan m gösterecek kaplamalara ihtiyaç duyulmaktad r. Bu amaçla yüksek dayan ma sahip novalak epoksi reçine içeren kaplamalar üretilmektedir. Bu kaplamalar n kullan ld yerler; Petrokimya tesisleri Kimyasal iletim hatlar Termal su iletim hatlar Kanat Boya özellikle petrol endüstrisinde karfl lafl lan kimyasallara ve yüksek servis s cakl klar na dayan kl ürünler sunar. Kanat Boya n n yüksek sıcaklıklarda kimyasal dayan m için üretti i kaplamalar; Novalak epoksi reçine teknolojisinden faydalanmaktad r. Petrokimya baflta olmak üzere tesislerdeki kimyasallara karfl yüksek direnç göstermektedir. Is dayan m istenen yüzeylerde mükemmel performans göstermektedir KANEPOX NOVA WG Solventli, novalak epoksidir. Yüksek hacimsel kat l d r. Yüksek kimyasal dirence sahiptir. MIL PRF 4556F performans gerekliliklerini karfl lar. Siyah ve beyaz yak tlara dayan kl d r. Su içinde 90 o C s cakl a kadar yüksek dayan ma sahiptirler. Düflük s cakl k ve/veya yüksek nem ortam nda sorunsuz kürlenebilir. Düzgün ve parlak yüzey görünümüne sahiptir KANEPOX NOVA Solventli, novalak epoksidir. Yüksek hacimsel kat l d r. Yüksek kimyasal dirence sahiptir. MIL PRF 4556F performans gerekliliklerini karfl lar. Siyah ve beyaz yak tlara dayan kl d r. Su içinde 90 o C s cakl a kadar yüksek dayan ma sahiptirler. zolasyonsuz veya izolasyon alt nda 260 o C kuru s cakl a kadar yüksek dayan ma sahiptir. 9

12 Cam Pulcuk Takviyeli Epoksi Kaplama Cam pulcuklar n boya filmi içindeki yatay diziliflleri ile su buhar n n çelik yüzeye ulaflmas daha uzun zaman almaktad r. Bariyer olarak çal flan mikron boyutlar ndaki cam pulcuklar; Nem geçirimini düflürmektedir. Kürlenme s ras nda çekme gerilimini düflürmektedir. Termal genleflme katsay s karbon çelikle benzerdir ve bu sayede boya filmini çatlak oluflumundan ve soyulmadan korur. Cam Pulcuk (Glass flake) Takviyeli Epoksi Kaplamalar n Pas yürümesi düflüktür. Afl nma direnci yüksektir. Katodik ayr flma direnci yüksektir. Kimyasal direnci yüksektir. Çelik yüzey Çelik yüzey Kanat Boya her yönü ile yüksek dayan ma sahip cam pulcuk takviyeli epoksi ürününü marjinal agresifli e sahip güç santralleri so utma borular n n iç yüzey korunmas nda da önermektedir. Kullan m Alanlar Kaz k borular n ç rp nt bölgelerinde yüksek dayan m gösterir. Güç santralleri so utma borular nda kullan ma uygundur. Cam pulcuk içeri i ile agresif ortamlarda rahatl kla çal fl r KANEPOX GLASSFLAKE HB Solventli epoksi, cam pulcuklar ile güçlendirilmifl kaplamad r. Yüksek hacimsel kat l d r. Katodik ayr flmaya dirençlidir. Toprak alt kimyasallar na karfl yüksek dayan m gösterir. Deniz suyuna maruz kaz k borular n ç rp nt bölgelerinde kullan ma uygundur. Yüksek afl nma direncine sahiptir. Yüksek kimyasal dirence sahiptir. Nem toleransl d r. Özellikle toprak ve deniz alt boru hatlar n n ve tanklar n n korozyondan korunmas nda katodik koruma en yayg n yöntemdir. Etkin ve ekonomik koruman n sa lanmas için yüzeyin katodik koruman n etkilerine karfl dirençli bir boya sistemiyle kaplanmas gerekir. Katodik korumayla birlikte kullan lan kaplama sistemlerinde oluflan olumsuzluklar Katodik Ayr flma olarak tan mlan r. Kanat Boya katodik ayr flmaya karfl dirençli ürünler üretmektedir. 10

13 Beton Borular Kanat Boya n n beton borular için üretti i kaplamalar; Sülfürik aside karfl yüksek dayan ma sahiptir. Kürlenme mekanizmas yafl beton ile uyumludur. Toprak alt kimyasallar na dayan kl d r. Kanalizasyon borular na içten ve d fltan uyguland nda hatt n ömrünü uzat r. Solvent içermez. %100 hacimsel kat l d r, çevre dostudur. Tek katta yüksek kal nl k verir. S f r VOC de erine sahiptir. Prizlenmemifl beton üzerine uygulama yap labilir. Kanat Boya n n at k su tafl mas na uygun beton boru kaplamas, korozyon direnci ve kimyasal dayan m sa lar, içten ve d fltan uyguland nda boru hatt n n ömrünü uzat r. Kanalizasyon suyu tafl yan beton borularda en önemli sorun bakteriyolojik parçalanma sonucu ortaya ç kan sülfür dioksit gaz n n su ile birleflerek çok afl nd r c bir asit olan sülfürik aside dönüflmesidir. Oluflan sülfürik asit beklenenden çok k sa zaman içinde betonda korozyona sebep olmaktad r. Bu sebeple beton borular n iç ve d fl nda kimyasal direnci yüksek kaplamalar kullan lmaktad r. Bakteri H 2 S + 2O 2 H 2 SO 4 Korozyon KANEPOX HELICAL-650 Solventsiz epoksi, at k su tafl mas na uygun beton boru iç ve d fl kaplamas d r. Beton kanal borular nda kullan ma uygunlu u Y ld z Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü taraf ndan test edilmifltir. At k su beton boru hatlar nda SO 2 korozyonuna dayan kl d r. Mükemmel korozyon direnci ve kimyasal dirence sahiptir. Prizlenmemifl beton üzerine uygulama yap labilir. Düflük s cakl k ve/veya yüksek nem ortam nda sorunsuz kürlenebilir. Düzgün ve parlak yüzey görünümüne sahiptir. Benzil alkol içermez. Nem O 2 O 2 O 2 H 2 S H 2 S H 2 S O 2 H 2 S HAVA H 2 S H 2 S H 2 S O 2 ATIK SU SO 2-4 Anaerobik şartlar S 2- S H + = / H + + HS - = / H 2 S H 2 S H 2 S Okside Eden Bakteriler Bölgesi Çökelen katılar Zayıf Tabaka 11

14 Yafl Boyalar ile D fl Yüzey Dayan m Boru hatlar topra a gömülü olarak projelendirilebilir, göllerde, nehir yataklar nda veya batakl k bölgelerde dald r lm fl olarak bulunabilir ya da k y dan uzak deniz yap lar nda yer alabilir. Kanat Boya ISO kriterlerine uygun dizayn edilmifl sistemler ile boru d fl kaplamalar na iliflkin de çözümler üretmektedir. Örnek sistem: C5-M, yüksek tuzluluk içeren korozif ortam Çinkoca Zengin Epoksi Yüksek Yap l Epoksi Poliüretan Son Kat Astar Boya Ara Kat Boya Boya 1x75 μm 1x125 μm 1x50 μm KANEPOX ZINC RICH 80 KANEPOX MIDCOAT HBX KANPOLY ACR ENAMEL KANEPOX ZINC RICH 80 KANEPOX STEEL HBX-500 KANPOLY ACR HB Kanat Boya kaplamalar aç k atmosfer toprak/su alt gibi ortamlarda bulunan boru hatlar nda yüksek dayan kl l k sa lar. Örnek sistem: Im1, Im2, Im3 Toprak alt, deniz suyu veya tuzlu suya dald rma Cam Pulcuk Takviyeli Epoksi Boya 1x500 μm KANEPOX GLASSFLAKE HB Örnek sistem: Im1, Im2, Im3 Toprak alt, deniz suyu veya tuzlu suya dald rma Çinkoca Zengin Epoksi Astar Boya 1x75 μm Yüzey Toleransl Epoksi Boya 2x150 μm KANEPOX ZINC RICH 80 KANEPOX TOL Kanat Boya n n aç k atmosfer ve toprak/su alt ortam koflullar için üretti i ürünler; Yüksek UV dayan m na sahiptir. Toprak alt kimyasallar na dayan kl d r. zolasyon alt uygulamalar nda kullan ma uygundur. Kaz k borular n ç rp nt bölgelerinde dayan m gösterir. Katodik ayr flmaya direnç gösterir. 12

15 Uluslararas Sertifikalar m zdan Baz lar Ocak 2010

16 Kanat Boyacılık Tic. ve San. A.Ş Ankara Asfaltı 29. Km No:357 Kemalpaşa - İzmir Tel: Faks:

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI ÇÖZÜM ORTAĞINIZ KANAT BOYA KANAT BOYA; 1986 yılından bu yana boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kurulușundan bugüne çalıșmalarını sürdürülebilir bir gelecek,

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI ÇÖZÜM ORTAĞINIZ KANAT BOYA KANAT BOYA; 1986 yılından bu yana boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kurulușundan bugüne çalıșmalarını sürdürülebilir bir gelecek,

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI ÇÖZÜM ORTAĞINIZ KANAT BOYA KANAT BOYA; 1986 yılından bu yana boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kurulușundan bugüne çalıșmalarını sürdürülebilir bir

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇEL K

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇEL K Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇEL K ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R B R

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Ürün Teknik Bilgi Formu

Ürün Teknik Bilgi Formu Ürün Teknik Bilgi Formu Toz Boyalar Interpon APP 120 Ürün Tan Interpon APP 120 serisi çeli in korozyon direncini geli tirmek için tasarlanan toz boya astarlar r. Interpon APP 120 serisi epoksi-polyester

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı.

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı. EREN ENERJİ ÇATALAĞZI 1360 MW TERMİK SANTRAL PROJESİ LİMAN İNŞAATIN DA KULLANILACAK FARKLI ÇELİK BORULAR DURATEK ÜRÜNLERİ Liman iskele ayağı olarak kullanılacak çelik borular, farklı çap, boru et kalınlığı

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Endüstriyel fabrika ve ekipmanlar n çal flma ömrünü uzat n En zorlu endüstriyel tamir ifllerinin üstesinden gelmeniz için, Henkel,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813 Onaylanmış 3081;3082;3080 1 3081 epoksi VValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli poliamin kürlenmeli epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek yapılı ve cam pulcuk ile güçlendirilmiş

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL

Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL Gemi gövdelerinin deniz suyu ile temas eden yüzeyleri deniz suyunun şiddetli korozif etkisi nedeniyle kısa sürede korozyona uğrar. Boya uygulanarak korozyon

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇELİK

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇELİK Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇELİK ÇÖZÜM ORTAĞINIZ KANAT BOYA KANAT BOYA; 1986 yılından bu yana boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kurulușundan bugüne çalıșmalarını sürdürülebilir bir gelecek,

Detaylı

TECHNOLINE paints ISO E GÖRE SULU VE TOPRAK ALTI KOROZYON KATEGORİLERİ

TECHNOLINE paints ISO E GÖRE SULU VE TOPRAK ALTI KOROZYON KATEGORİLERİ TECHNOLINE paints KOROZYON VE KORUNMA AMAÇLI BOYA UYGULAMALARI Bina ya da tesisin işletileceği ortam koşularının tespiti birinci adımdır. Ortamın korozif etkisi; nem ve sıcaklık, UV radyasyon ya da kimyasal

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

EKG YAPI GRUP KURULUfiUDUR.

EKG YAPI GRUP KURULUfiUDUR. EKG YAPI GRUP KURULUfiUDUR. Ocak 2017 SILVERCEMENT YAPIfiTIRICI SC10 Polistren Levha Yap flt r c s Polistren levha, poliüretan levha, izolasyon vb. malzemelerin yap flt r lmas nda kullan lmak üzere haz

Detaylı

ZEMİN UYGULAMALARINDA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER

ZEMİN UYGULAMALARINDA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER ZEMİN UYGULAMALARINDA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER Beklentileriniz Ne Kadar Yüksek Olursa Olsun Geçmiște zemin kaplamaları ile ilgili bașarısız bir deneyiminiz veya duyumlarınız olabilir. Bu istenmeyen durum; alt zeminin

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme.1. Paslanmaz Çelik Yass Mamullerde Yüzey Kaliteleri Paslanmaz çelikler çok farkl yüzey kalitelerinde

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

BOYA HAKKINDA KISA BİLGİLER

BOYA HAKKINDA KISA BİLGİLER BOYA HAKKINDA KISA BİLGİLER İSTANBUL 2016 Boya Tanımı Boya herhangi bir nesneye renk vermek veya koruma amaçlı uygulanan kaplamaya denir. Boyalar renk verici özelliğinin dışında örtücü ve buna bağlı olarak

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER 4DOZAJLAMA ÜN TELER DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon Önleyici ler Kireç tafl ve korozyon önleyici ürünler, teknik kullan mda kristal formda polifosfat

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

TECHNOLINE paints ISO E GÖRE SULU VE TOPRAK ALTI KOROZYON KATEGORİLERİ

TECHNOLINE paints ISO E GÖRE SULU VE TOPRAK ALTI KOROZYON KATEGORİLERİ TECHNOLINE paints KOROZYON VE KORUNMA AMAÇLI BOYA UYGULAMALARI Bina ya da tesisin işletileceği ortam koşularının tespiti birinci adımdır. Ortamın korozif etkisi; nem ve sıcaklık, UV radyasyon ya da kimyasal

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813. mat (0-35) IED (2010/75/EU) (hesaplandı)

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813. mat (0-35) IED (2010/75/EU) (hesaplandı) 705;706 1,2 705 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli kimyasal kürlenmeli epoksi boyadır. Yüksek kaynak ve kesim hızı sağlayan, aynı zamanda kaynak porozitesini ve yanığı azaltan bir ön

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

.Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

.Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı .Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Ostim Mah. Alınteri Bulv. SS Gül 86 San.Sit. No:1/49 06370 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 3855201 Faks : 0 312 3855202 E-Posta : tuncay.katirci@metaltekkimya.com.tr

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU

ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU MATIBA 977 C MATIBA 977 C Yüzey üzerinde herhangi bir kumlama ilşlemi yapmadan, ETS- MATIBA 977 yüzey kaplama işlemi uygulanır. ETS MATIBA 977, yüzey hazırlığında

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Ostim Mah. Alınteri Bulv. SS Gül 86 San.Sit. No:1/49 06370 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 3855201 Faks : 0 312 3855202 E-Posta : tuncay.katirci@metaltekkimya.com.tr

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde ÜRETİM TESİSİ İki ayrı lokasyonda, toplamda 190,000 m2 alanda en büyük vitray enamel işleme tesisi 4 üretim hattı ile hızlı teslimat imkanı 600,000 m2 yıllık üretim kapasitesi Mevcut en gelişmiş emaye

Detaylı

Paint School JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON

Paint School JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON Korozyonun Tanımı Korozyon, Malzeme ve Onu Çevreleyen Şartların Korozyon ürünleri üreterek reaksiyonudur. JPS-E / Corrosion / 2 Çeliğin Üretimi ve Degradasyonu Malzeme ve

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı