Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI"

Transkript

1 Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

2 ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK, YEN L KÇ L K, YARATICILIK ve ÇÖZÜM ORTA I kavramlar ndan güç alarak yürüten KANAT BOYA; araflt rma gelifltirme faaliyetlerine verilen de erin baflar y getirece i bilinci ile teknolojinin gerektirdi i genifl olanaklara sahip Ar-Ge laboratuvarlar nda kendi teknolojisini üretir. Ar-Ge faaliyetlerini, üretim sürecini ve di er tüm aktivitelerini uluslararas standartlara uygun olarak sürdürür. ürün tasar m nda çevre ve sa l k kavramlar n belirleyici kriter olarak kabul eder; atmosfere solvent sal n m n azaltacak düflük VOC de erine sahip, yüksek kat l, solventsiz ve su bazl do a dostu ürünler gelifltirir. üretim prosesinin her aflamas nda, do al kaynaklar n kullan m n ve at klar azaltmak amac yla çal flmalar yürütür. özel ürün seçeneklerini, proje ekibinin bilgi ve deneyimi ile müflterileri için dayan m ömrü/fayda/bak m süresi optimizasyonunu sa layacak boya sistemlerine dönüfltürür. çözüm orta yaklafl m ile ifle ve flarta göre uygulama flartnameleri haz rlar, NACE sertifikal boya saha denetçileri ile çal flmalara yön verir. do u ve bat ya eflit mesafede olmas, enerji hatlar n n kesiflti i özel bir co rafyada yer almas n n avantajlar ile teknoloji, teknik servis, lojistik imkanlar n bir bütün olarak müflterilerinin hizmetine sunar. KORUYUCU BOYALAR ve KAPLAMALAR konusunda bulundu u bölgenin uzman boya üreticisi olan KANAT BOYA, gelece i ve yat r mlar n z korumaya devam edecektir.

3 Boru Hatlar nda ç ve D fl Kaplaman n Önemi Maliyet Yaflam Çevrim Maliyetini düflürmek. Yat r m ömrünü uzatmak. flletme ve bak m maliyetlerini azaltmak. Katodik korumaya destek vermek. Kalite Boru içinde tafl nan malzemenin boru yüzeyi ile olumsuz etkileflimini engellemek. Boru içinde tafl nan malzemenin kalitesini sa lamak. Gaz borular nda sisteme zarar verecek siyah toz oluflumunu engellemek, inhibitör kullan m n düflürmek. Çevre Korozyonun sebep olabilece i yap sal y pranmalar nedeni ile insan hayat n n ve çevrenin zarar görmesini engellemek. Sosyal hizmetlerin aksamas n n önüne geçmek. Dayan m Korozif etkiler ve darbelere karfl d fl yüzey dayan m n sa lamak. Stok alanlar nda ve/veya sahada ortam ile metal yüzeyin temas n kesmek. Boru Hatlar n korozif etkilerden koruyan, ömrünü uzat p bak m maliyetlerini düflüren Boru Hatlar Koruyucu Kaplama Sistemleri, yat r mc s na avantaj sa lar. Yaflam Çevrim Maliyeti (LCC*) Gerçek maliyet boya sisteminin ömrü boyunca ödenen tüm maliyetlerin toplam d r. Do ru uygulanm fl koruyucu kaplama sistemleri ile güvence alt na al nan boru hatlar n n yaflam çevrim maliyetleri minimumda tutulabilmektedir. Beklenen dayan m ömründen önce y pranan bir hatt n getirece i maliyetler: Hatt n bak m için durdurulmas, Olas s z nt lar n getirece i ürün ve enerji kayb, Çevreye verilen zarar, Parçalar n tamamen yenilenmesi veya bölgesel kaplama tamirat, kumlama ve temizlik, Boru hatlar n n elveriflsiz co rafi bölgelerde olmas durumunda lojistik planlama güçlükleri. * Life Cycle Cost 1

4 Kullan m Yerleri Kanat Boya genifl ürün yelpazesi ile boru hatlar nda ortaya ç kan çeflitli ihtiyaçlar karfl lamak üzere gerek atmosferik ortamda, gerekse de topra a gömülü veya suya dald r lm fl olarak tasarlanan yeni projeler ve bak m iflleri için iç ve d fl kaplamalar üretmektedir. çme suyu borular Kullan m suyu, at k su ar t m tesisleri hatlar Güç santralleri so utma suyu borular Petrol ve petrokimya ürünleri boru hatlar Gaz borular Liman kaz k borular Beton borular Kanat Boya genifl ürün yelpazesi ile boru hatlar nda ortaya ç kan çeflitli ihtiyaçlar karfl lamak üzere iç ve d fl kaplamalar üretir. Boru hatlar bulunduklar co rafi koflullara göre; Topra a gömülü olabilir, Göllerde, nehirlerde ya da batakl k bölgelerde dald r lm fl olarak bulunabilir, K y dan uzak (offshore) deniz yap lar nda yer alabilir, Yer üstünde kurulmufl olabilir. Ürünlerimizin boru hatlar ndaki ihtiyaçlara göre kullan m alanlar Ç Ürün Kodlar çme suyu Petrol Do al gaz * * Yafl beton borular n iç ve d fl kaplamas için özel olarak tasarlanm flt r. At k su ve kullan m suyu DIfi Su alt / toprak alt 2

5 EIS - Electrochemical Impedance Spectroscopy Koruyucu kaplamalar n performans özelliklerini incelemeye yarayan bir ölçüm yöntemidir. Testin yap labilmesi için yüzeyin yaralanmas na gerek yoktur. Korozyon dayan m, boya filminin geçirgenli i, solüsyonu absorbe etme derecesi ve yap flma özelliklerini önceden tahmin etme imkan vermektedir. Ürünlerin gelifltirilmesi aflamas nda performans de erlendirme süresini azaltarak kaplaman n fiziksel ve kimyasal özelliklerini daha yak ndan görme olana sa lar. Halen gelifltirilmekte olan metot 1-10 aras skalada de erlendirme yapmaya imkan vermektedir. Organik Kaplaman n Korozyon Korumas Zay f Bafllang ç yi Mükemmel Katodik Koruma ve kaplamalar ile birlikte kullan m Katodik koruma, korozyona u rayan (anot olarak davranan) bir metalin potansiyelini de ifltirerek, onu katot olarak davranmaya zorlamakt r. Galvanik Anotlu Katodik Koruma Sistemi; korunmas düflünülen boru hatt na elektrot potansiyeli çelikten daha negatif olan Zn, Al, Mg veya bunlar n alafl mlar ndan oluflan yeterli say da galvanik anot ba lanarak oluflturulan pilde boru hatt katot durumuna getirilerek korozyondan önlenmesi esas na dayan r. Katodik ayr flma dayan m na sahip kaplamalar katodik koruma yöntemi ile beraber çal flabilmeli ve metal yüzeyine iyi yap flarak yüzeyden ayr lmamal d r. Kullan lan kaplamalar Koruyucu ak m n n da t lmas nda Toplam ak m ihtiyac n n azalt lmas nda Anodun ömrünün uzalt lmas nda etkili olurlar. Kanat Boya boru hatlar için tasarlad ürünlerinde katodik dayan m testlerinden baflar ile geçmifltir. ISO Boyalar ve Vernikler-Çelik Yap lar n Koruyucu Boya Sistemleriyle Korozyona Karfl Korunmas ISO standard yap sal çeli in korunmas na iliflkin uluslararas kabul gören en iyi pratik olarak tan mlanabilir. Kanat Boya bu standard n gerekliliklerini temel alarak boyalar üretmektedir. K saca ISO amaca uygun korozyon koruma sisteminin oluflturulmas için tariflerde bulunmaktad r: Çevrenin s n fland r lmas Tasar m kriterleri Yüzey tipi ve yüzey haz rlama metodu Koruyucu boya sistemleri Laboratuvar performans deney metotlar Boya iflleminin uygulanmas ve denetimi Yeni kaplama ve bak m için özelliklerin gelifltirilmesi EN K y da ve k y dan uzaktaki boru hatlar nda kullan lan çelik borular ve ba lant parçalar - haricen s v epoksi ve de iflime u ram fl epoksi kaplamalar Bu standard n konu edindi i kaplama, uzunlamas na veya helezonik kaynak yap lm fl dikiflsiz borular ile s v veya gaz tafl ma boru hatlar n n yap m nda kullan lan ba lant parçalar na uygulanabilir. Bu kaplama, afla daki s cakl klarda kullan m amaçl, gömülmüfl veya suya bat r lm fl çelik borular n korunmas için ve afla daki kombinasyona ba l olarak A (400 μm), B (800 μm) ve C (1500 μm) olmak üzere 3 kal nl k s n f ile kullan labilir: Tip 1: - 20 o C ile 40 o C aras nda kal nl k s n f A, B veya C Tip 2: - 20 o C ile 60 o C aras nda kal nl k s n f B veya C Tip 3: - 20 o C ile 80 o C aras nda kal nl k s n f C 3

6 WRAS - Water Regulation Advisory Scheme Amaçlar içinde içme suyu yönetmeliklerine uygun malzeme test kriterleri gelifltirmek olan bir onay kurumudur. Bir ürünün WRAS onay alabilmesi için BS 6920 testlerini karfl l yor olmas gerekmektedir. Metalik olmayan kaplamalar n insanlar n tüketimine sunulacak suyun kalitesine olan etkilerini inceleyen testlerden oluflmaktad r; Suyun kokusu ve tad Suyun görünümü Mikroorganizma geliflimi Halk sa l n ilgilendirebilecek madde s zd rmas A r metal sal n m AWWA - American Water Works Association AWWA C210 standard boru hatlar n n iç ve d fl yüzeylerinin likit epoksi sistemleri ile kaplanmas n tarif etmektedir. Bu amaçla kaplanm fl borular n muayene testleri; Kaplamada noktasal boflluk olmamas (Holiday testi) Metal yüzeyine iyi yap flmas (Pull-off testi) Tek katta optimum film kal nl (minimum 400 μm önerilir) Laboratuvarda uygulanm fl epoksi kaplaman n performans gereklilikleri; Dald rma ve buhar faz nda a) De-iyonize su b) Sülfürik asit c) Sodyum hidroksit dayan m testleri ile belirlenir. 4

7 MIL PRF API RP 5L2 - Recommended Practice for Internal Coating of Line Pipe for Non-Corrosive Gas Transmission Service Korozif olmayan gaz tafl yan boru hatlar n n içten korunmas na iliflkin uygulama pratiklerini tan mlar. Bu amaçla kullan lacak kaplaman n ince (50 μm) tek kat uygulanmas ndan sonra belirtilen testlerden geçmesi beklenmektedir. Tuzlu su sisi performans testi Su ve metanol dald rma testi Soyulma direnci Bükme direnci Yap flma derecesi Boya filmi sertlik derecesi Kabarc klanma testi Afl nma dayan m MIL PRF 4556 F - Military Specification Coating Kit, Epoxy, for Interior of Steel Fuel Tanks Yak tlar n tafl nmas nda ve depolanmas nda kullan lan çelik tanklar n iç yüzeylerinin iki komponentli epoksi kaplama sistemi ile korunmas na iliflkin kriterleri belirlemektedir. KANAT bu amaçla üretilmifl kaplamalar için; Yakıt ve su dayanımı Yumuflama Kararma Kabarcıklanma Yapıflma Darbe dayanımı testlerini karflılayan ürün raporlarına sahiptir. 5

8 Kanat Boya Boru Kaplamalar Bütçenizi ve Yat r mlar n z Korur Solventsiz Kaplamalar %100 Hacimsel Kat l Ürünler Çevre Dostu, VOC Regülasyonlar na Uygun Boyalar Ulusal ve Uluslararas Mevzuatlara Uygun, Sertifikaland r lm fl Ürünler Minimum Yaflam Çevrim Maliyeti ve Katodik Koruma ile Uyum Kanat Boya Boru Kaplamaları Portföyü Avantajlıdır Uzun Dayan m Ömrü ve Bak m Onar ma Yönelik Kolay Uygulanabilir Ürünler Uzun Boya Kar fl m Ömrü ve Farkl S cakl klarda Çal flabilme Tek Katta Yüksek Film Kal nl Toprak Alt Kimyasallar na Yüksek Dayan m yi Yap flma 6

9 çme Suyu Hatlar çme suyu tafl ma hatlar nda kullan lacak kaplaman n korozyona ve afl nmaya dayan kl olmas, koku ve tat b rakmamas, ayn zamanda insan sa l aç s ndan mikroorganizma üremesine izin vermemesi, kaplamadan suya a r metal ve benzeri sa l a zararl maddelerin geçmemesi beklenir. Kanat Boya yak ndan takip etti i yeni teknolojileri, uygulama beklentileri do rultusunda ürün tasarlama aflamas nda de erlendirmektedir. Bunun sonucu olarak düflük metal yüzeyi s cakl klar nda uygulanabilen ve uygulama sonras so uk ve nemli hava koflullar ndan etkilenmeyen, çatlama riskini minimuma indirmifl kaplamalar üretmektedir. Kanat Boya n n içme suyu hatlar için üretmekte oldu u ürünler; Hijyeniktir. Solventsiz ürünlerdir, benzil alkol içermez. %100 hacimsel kat l d r, çevre dostudur. Tek katta yüksek kal nl k verirler. S f r VOC de erine sahiptirler. EIS de erleri ölçümleri yi seviyesindedir. Düflük s cakl k ve/veya yüksek nem ortam nda sorunsuz kürlenebilir. Nem toleransl d r. Kanat Boya n n çme Suyu Hatlar için üretti i ürünler korozyona ve afl nmaya karfl dayan kl d r, suda koku ve tat b rakmaz, insan sa l n korur KANEPOX LINING FREE Solventsiz epoksi, içme suyu tafl mas na uygun hijyenik çelik boru iç kaplamas d r. çme suyuna uygunlu u WRc-NSF taraf ndan BS6920 ye göre test edilip WRAS taraf ndan onaylanm flt r. AWWA-C210 performans gerekliliklerini karfl lar. Mükemmel korozyon direncine sahiptir. Düflük s cakl k ve/veya yüksek nem ortam nda sorunsuz kürlenebilir. Uzun kar fl m ömrüne sahiptir. (20 o C, 1 saat) Düzgün ve parlak yüzey görünümüne sahiptir. Benzil alkol içermez KANEPOX HYGIENIC Solventsiz fenolik epoksi, içme suyu tafl mas na uygun hijyenik çelik boru iç kaplamas d r. çme suyuna uygunlu u WRc-NSF taraf ndan BS6920 ye göre test edilip WRAS taraf ndan onaylanm flt r. AWWA-C210 performans gerekliliklerini karfl lar. MIL PRF 4556F performans gerekliliklerini karfl lar. Mükemmel korozyon direncine sahiptir. Mükemmel kimyasal dirence sahiptir. Düflük s cakl k ve/veya yüksek nem ortam nda sorunsuz kürlenebilir. Düz ve parlak yüzey görünümüne sahiptir. Benzil alkol içermez. 7

10 Gaz Borular Do al gaz boru hatlar nda bir boru iç kaplamas ndan beklenen özellik iç yüzeyleri pürüzsüzlefltirerek sürtünmeyi, dolay s yla tafl ma maliyetlerini azaltmas d r. nce kat uygulanan bu kaplamalar n yüksek korozyon direncine sahip olmas gerekir. Kanat Boya yüksek hacimsel kat l ürünleri ile kaplama sisteminin uygulama h z n artt rmakta ve projelerin tamamlanma sürelerine katk da bulunmaktad r. Kanat Boya yüksek hacimsel kat l ürünleri ile kaplama sisteminin uygulama h z n artt rmaktadır. Kanat Boya n n gaz borular için üretti i kaplamalar; Pürüzsüz yüzeye sahiptir. Gaz ak fl n kolaylaflt r r. Boru hatt iflletme maliyetini yaklafl k %20 ye kadar düflürür. Devreye alma maliyeti ve kirlili in önüne geçer. Ürün safl n korur. nhibitör kullan m na gerek kalmaz. Yüzey kontrol kolayl sa lar. Her türlü stok alan nda yüksek korozyon korumas sa lar. nce kat uygulama ile yüksek performans sa lar KANEPOX FLOWCOAT HB Solventli epoksi, do al gaz borusu iç kaplamas d r. Yüksek hacimsel kat l d r. API RP 5L2 performans gerekliliklerini karfl lar. Do al gaz boru hatlar nda sürtünmeyi azaltarak iflletme maliyetlerini düflürür. Yüksek korozyon direncine sahiptir. nce kat uygulanabilir. Parlak ve pürüzsüz yüzey görünümüne sahiptir. 8

11 Yüksek Sıcaklıklarda Kimyasal Dayan m Özellikle petrol endüstrisinde, karfl lafl labilecek kimyasallara karfl direnç sa layacak ve yüksek servis s cakl klar na dayan m gösterecek kaplamalara ihtiyaç duyulmaktad r. Bu amaçla yüksek dayan ma sahip novalak epoksi reçine içeren kaplamalar üretilmektedir. Bu kaplamalar n kullan ld yerler; Petrokimya tesisleri Kimyasal iletim hatlar Termal su iletim hatlar Kanat Boya özellikle petrol endüstrisinde karfl lafl lan kimyasallara ve yüksek servis s cakl klar na dayan kl ürünler sunar. Kanat Boya n n yüksek sıcaklıklarda kimyasal dayan m için üretti i kaplamalar; Novalak epoksi reçine teknolojisinden faydalanmaktad r. Petrokimya baflta olmak üzere tesislerdeki kimyasallara karfl yüksek direnç göstermektedir. Is dayan m istenen yüzeylerde mükemmel performans göstermektedir KANEPOX NOVA WG Solventli, novalak epoksidir. Yüksek hacimsel kat l d r. Yüksek kimyasal dirence sahiptir. MIL PRF 4556F performans gerekliliklerini karfl lar. Siyah ve beyaz yak tlara dayan kl d r. Su içinde 90 o C s cakl a kadar yüksek dayan ma sahiptirler. Düflük s cakl k ve/veya yüksek nem ortam nda sorunsuz kürlenebilir. Düzgün ve parlak yüzey görünümüne sahiptir KANEPOX NOVA Solventli, novalak epoksidir. Yüksek hacimsel kat l d r. Yüksek kimyasal dirence sahiptir. MIL PRF 4556F performans gerekliliklerini karfl lar. Siyah ve beyaz yak tlara dayan kl d r. Su içinde 90 o C s cakl a kadar yüksek dayan ma sahiptirler. zolasyonsuz veya izolasyon alt nda 260 o C kuru s cakl a kadar yüksek dayan ma sahiptir. 9

12 Cam Pulcuk Takviyeli Epoksi Kaplama Cam pulcuklar n boya filmi içindeki yatay diziliflleri ile su buhar n n çelik yüzeye ulaflmas daha uzun zaman almaktad r. Bariyer olarak çal flan mikron boyutlar ndaki cam pulcuklar; Nem geçirimini düflürmektedir. Kürlenme s ras nda çekme gerilimini düflürmektedir. Termal genleflme katsay s karbon çelikle benzerdir ve bu sayede boya filmini çatlak oluflumundan ve soyulmadan korur. Cam Pulcuk (Glass flake) Takviyeli Epoksi Kaplamalar n Pas yürümesi düflüktür. Afl nma direnci yüksektir. Katodik ayr flma direnci yüksektir. Kimyasal direnci yüksektir. Çelik yüzey Çelik yüzey Kanat Boya her yönü ile yüksek dayan ma sahip cam pulcuk takviyeli epoksi ürününü marjinal agresifli e sahip güç santralleri so utma borular n n iç yüzey korunmas nda da önermektedir. Kullan m Alanlar Kaz k borular n ç rp nt bölgelerinde yüksek dayan m gösterir. Güç santralleri so utma borular nda kullan ma uygundur. Cam pulcuk içeri i ile agresif ortamlarda rahatl kla çal fl r KANEPOX GLASSFLAKE HB Solventli epoksi, cam pulcuklar ile güçlendirilmifl kaplamad r. Yüksek hacimsel kat l d r. Katodik ayr flmaya dirençlidir. Toprak alt kimyasallar na karfl yüksek dayan m gösterir. Deniz suyuna maruz kaz k borular n ç rp nt bölgelerinde kullan ma uygundur. Yüksek afl nma direncine sahiptir. Yüksek kimyasal dirence sahiptir. Nem toleransl d r. Özellikle toprak ve deniz alt boru hatlar n n ve tanklar n n korozyondan korunmas nda katodik koruma en yayg n yöntemdir. Etkin ve ekonomik koruman n sa lanmas için yüzeyin katodik koruman n etkilerine karfl dirençli bir boya sistemiyle kaplanmas gerekir. Katodik korumayla birlikte kullan lan kaplama sistemlerinde oluflan olumsuzluklar Katodik Ayr flma olarak tan mlan r. Kanat Boya katodik ayr flmaya karfl dirençli ürünler üretmektedir. 10

13 Beton Borular Kanat Boya n n beton borular için üretti i kaplamalar; Sülfürik aside karfl yüksek dayan ma sahiptir. Kürlenme mekanizmas yafl beton ile uyumludur. Toprak alt kimyasallar na dayan kl d r. Kanalizasyon borular na içten ve d fltan uyguland nda hatt n ömrünü uzat r. Solvent içermez. %100 hacimsel kat l d r, çevre dostudur. Tek katta yüksek kal nl k verir. S f r VOC de erine sahiptir. Prizlenmemifl beton üzerine uygulama yap labilir. Kanat Boya n n at k su tafl mas na uygun beton boru kaplamas, korozyon direnci ve kimyasal dayan m sa lar, içten ve d fltan uyguland nda boru hatt n n ömrünü uzat r. Kanalizasyon suyu tafl yan beton borularda en önemli sorun bakteriyolojik parçalanma sonucu ortaya ç kan sülfür dioksit gaz n n su ile birleflerek çok afl nd r c bir asit olan sülfürik aside dönüflmesidir. Oluflan sülfürik asit beklenenden çok k sa zaman içinde betonda korozyona sebep olmaktad r. Bu sebeple beton borular n iç ve d fl nda kimyasal direnci yüksek kaplamalar kullan lmaktad r. Bakteri H 2 S + 2O 2 H 2 SO 4 Korozyon KANEPOX HELICAL-650 Solventsiz epoksi, at k su tafl mas na uygun beton boru iç ve d fl kaplamas d r. Beton kanal borular nda kullan ma uygunlu u Y ld z Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü taraf ndan test edilmifltir. At k su beton boru hatlar nda SO 2 korozyonuna dayan kl d r. Mükemmel korozyon direnci ve kimyasal dirence sahiptir. Prizlenmemifl beton üzerine uygulama yap labilir. Düflük s cakl k ve/veya yüksek nem ortam nda sorunsuz kürlenebilir. Düzgün ve parlak yüzey görünümüne sahiptir. Benzil alkol içermez. Nem O 2 O 2 O 2 H 2 S H 2 S H 2 S O 2 H 2 S HAVA H 2 S H 2 S H 2 S O 2 ATIK SU SO 2-4 Anaerobik şartlar S 2- S H + = / H + + HS - = / H 2 S H 2 S H 2 S Okside Eden Bakteriler Bölgesi Çökelen katılar Zayıf Tabaka 11

14 Yafl Boyalar ile D fl Yüzey Dayan m Boru hatlar topra a gömülü olarak projelendirilebilir, göllerde, nehir yataklar nda veya batakl k bölgelerde dald r lm fl olarak bulunabilir ya da k y dan uzak deniz yap lar nda yer alabilir. Kanat Boya ISO kriterlerine uygun dizayn edilmifl sistemler ile boru d fl kaplamalar na iliflkin de çözümler üretmektedir. Örnek sistem: C5-M, yüksek tuzluluk içeren korozif ortam Çinkoca Zengin Epoksi Yüksek Yap l Epoksi Poliüretan Son Kat Astar Boya Ara Kat Boya Boya 1x75 μm 1x125 μm 1x50 μm KANEPOX ZINC RICH 80 KANEPOX MIDCOAT HBX KANPOLY ACR ENAMEL KANEPOX ZINC RICH 80 KANEPOX STEEL HBX-500 KANPOLY ACR HB Kanat Boya kaplamalar aç k atmosfer toprak/su alt gibi ortamlarda bulunan boru hatlar nda yüksek dayan kl l k sa lar. Örnek sistem: Im1, Im2, Im3 Toprak alt, deniz suyu veya tuzlu suya dald rma Cam Pulcuk Takviyeli Epoksi Boya 1x500 μm KANEPOX GLASSFLAKE HB Örnek sistem: Im1, Im2, Im3 Toprak alt, deniz suyu veya tuzlu suya dald rma Çinkoca Zengin Epoksi Astar Boya 1x75 μm Yüzey Toleransl Epoksi Boya 2x150 μm KANEPOX ZINC RICH 80 KANEPOX TOL Kanat Boya n n aç k atmosfer ve toprak/su alt ortam koflullar için üretti i ürünler; Yüksek UV dayan m na sahiptir. Toprak alt kimyasallar na dayan kl d r. zolasyon alt uygulamalar nda kullan ma uygundur. Kaz k borular n ç rp nt bölgelerinde dayan m gösterir. Katodik ayr flmaya direnç gösterir. 12

15 Uluslararas Sertifikalar m zdan Baz lar Ocak 2010

16 Kanat Boyacılık Tic. ve San. A.Ş Ankara Asfaltı 29. Km No:357 Kemalpaşa - İzmir Tel: Faks:

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Mustafa Bilge;Dr., Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi Dürriye Bilge;Doç. Dr., Mak. Yük. Müh. ÖZET Bu çal flmada öncelikle temiz oda terminolojisi ve tasar m kriterleri hakk

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 18 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Her derde deva hazinemiz

Her derde deva hazinemiz Her derde deva hazinemiz bor ESK fieh R in Seyitgazi ilçesinden K rka buca na do ru ilerliyoruz. Amac m z Bat Anadolu daki bu dünyan n en büyük boraks cevherini yak ndan görmek ve iflletme tesislerini

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile

TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri 2008 OBO. Profesyonellerin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU Yazarlar Prof.Dr. Hikmet KARAKOÇ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Mustafa fienyel (Ünite 2) Doç.Dr. Engin TIRAfi (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R M MARLIK KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. GÖNÜL UTKUTU Gazi Üniversitesi Mimarl k Fakültesi mimarl k SELAM, B L M TEKN K DERG S N N SEVG L OKUYUCULARI, Uzun y llard r, dergimizin

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı