$ Teklif mehubunda silinti vs kazrnt yaprlmayecaklrr Son teklil verme tadh ve saalinden sonra gelen teklifler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "$ Teklif mehubunda silinti vs kazrnt yaprlmayecaklrr Son teklil verme tadh ve saalinden sonra gelen teklifler"

Transkript

1 lslem No Talep Eden Blrim Flrat ljnlversltesl Hastanesl ihtlyacr malz6mo/hlzmet Batrn ahhacakttr. Fiyat tekllf agagrda bsllrtilon tarih vo saatte Odn6r Sormaye Sattn alma Blrimln blrzat, fak3 veya posta lle tesllm'lnlrlca.d6rhi1._ 1- Malzeme,+'izmel lesfiminin kac gihde yaprlac4rnrn belartilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumllnda sipaftt tarihinden ilibar n teslm soresi 10 g0n orarak kabul edrlecektir. Teslimatla gecikme durumunda geoken her gon Ein fatura lutiaflnrn (KOV ha 9) 0,001 (8rnd biri) oran'nda gecrkme cezasrhesaplanarak lehakkuk Uzennden kesilec kur 2- Tekhl ops'yonu en az 20 g0n olmah ve Udjn markasr, belirlilecek ve leklif fryatlaa Kov ha.i9 venlecekth. Belirtilmem si durumunda KoV dahil kabul edileceklir Ayflc darenin 6ngdrdugu Frllar drgrnda, fima larafrndan ddeme gunii vb. talepled teklillennde belirtselerdahi, dkkate allnmayacaklr. 3- Mal leslimi haslane ambaana veya idarenin gdslerec gi yer tesllm edileceklir. Teslimal yerine kadar tum giderler satrcrya aittir 4. Trbbi malzeme haricindeki orunbrde TSE markasr aranan malz meler TSE belgeli olacallrr. $ Teklif mehubunda silinti vs kazrnt yaprlmayecaklrr Son teklil verme tadh ve saalinden sonra gelen teklifler degedendinlmeyecet olup, ancak idare ger k 90rd0g0 takdirde hj 6Ur6yi uzetabrlir & Frrma alacaklarinr sadece banka ve llnans kurumlanna harcama yetkilislnin (Eaihekimli( MakamD iznr ile devir v lemlik yapabilir. (3.Sahrslar ve firmalara temlik lzni verilmemekledrr )Temhk dnc siuygunluk yazrsrahnacaklrr. 7. Trbb malzeme, ilag ve kil almlannda Saghk Bekanhgrnrn TIfUBB kayrdr gereken ttunlenn keyrtl olma6r halinde al'm yaprlacaklr Urunun rmalelg veya lhalal9rsr olmadror durumlarda ilgili selrcnrn bayi oldr]guna dalr TITUBB kayrl ve brldiimi aranacaklrr. Teklil meklufunda Ugg kodu ve ayfica fimanln KIK de kaydr olacak[ UBB kodu ggr kon trunlerin kodunun belirlilmemesr ile Klx kaydr ohayan firmalann teklif dderlendmeye ahnmayacakltr. Sosyal Oovenlik Kurumu negatil lislesinde bulunan lrbbi malzgmeler alhmayecak, alrnsa dehi n6gali, listedon irkmadlkge fatura bede[ odenmeyecekttr (lk kaydntn yaptlmamasl ve kaydrn guncellenmemesi malzeme atndrklan sonra malzemenin negalil listey dugmesi gibi mal2em6 laynaklt kuruma ail sgk kesinli lutadar ve kurum zararlannrn tamamr ilgili fima larelndan kar$rlanacshrr. 8. Saollk Uygulama Tebligind6 yer alan trbbi malzemeler ign SUT kodu, Tebliode yer ahayen malzeme olmasr durumunda bu durum teklil meklubunda belirtileceklir an kanun gereo ilgili melcilere brldrdm vaptlarak, firma idar6nn behrleyec,eol sor ic rislnde dodruden t6min allmlaflna ilirsk edemeyec ktrr. 11- Teknlk $artnamgde daml.bag/clhay'malzama almrna ait garantl dngor0lmeal durumuda loallmatla banka tonlnat molitubu verllocok yad, naklt ozedndon %3 (F.tur, bedell olorlrden xdv H.rl9) temln.t k lnusl yaprlaceklrr, i2- SrpanS sonrasr teshmr yaprlan mal/hzmet alrmlannrn Odemeye esas evraklannrn lenzimhe m0leakip Saymanllk kayrllaflna alrndrqr tarihten itibareh 2lO glnde Odenec ktir. Sellnalme binmrnrn sipenline m0takip teslimat yaprlac klrr- Son Tesllm Tarlh & Saat : OISPOSEBLE RETRAKTOR 16MM 2 i,aairax ELASTIK smm 2 PARMAK ELASTIKSTAY 12MM 2 PARMAkaTAt 2OMIU 3 PARMAK ELASTIK 7M, i PARUAK ELAsrlK sray 13MM ELASTIK ELADE Srra N Malzeme Kodu Malzome Cln3l Saylal

2 I6,6CM X I6,6CM DiSPOSABLE RETRAKTOR Tf,KNiK SARTNAMESI I Urun sterilambalajlarda tek kullanrmllk olmalldlr' 2 Urumin CE belgesiolmalrdrr 3. Dri pakette hekime yardlmct olmasr lgln diger 9e$itlerin ait resim ve kod numaralarr bastlt olmalrdtr. 4. Retraktor uzennde aynr marka slrkon stay takllabllecek gentikler olmalldlr' 5. Urun "U" formunda olmalr, igten rqe, 16,6x16,6 cm 6lgulerinde olmahdrr. 6. Anterior-posterior sling amagll iretrlmi$ olmalrdlr. 7. Foley kateter khbi iki adet olmalldrr.

3 1. Uriin steril ambalatlarda tek kullanrm[k olmalldrr. 2. Uriiniin CE beltesiolmahdrr. 3. OrS pakette hekime yardtmcr olmasl igin diger Cesitlerine ait resim ve kod numaralarr besrll olmahdrr. 4. Stay ve slikon tubins birlelim Yerirahat tutulacak olmalrdrr. 5. Slikon tubinb krsmtesnemeli, aynr marka retraktbr tentieine takrlmalidlr' 5. Stay u9 k'smr 16mm tilgulerinde 2 parmak metalkanca formunda olma[dlr' 7. Kutu rcrnde sart renk kodlu 4 adet stay bulunmalldrr.

4 TEKNIK SARTNAMESi

5 12MM 2 PARMAK ELAST X STAY TEKNiK SARTNAMESi 1. Uriin steril ambalajlarda tek kullanrmllk olmalldlr, 2. Lirii nijn CE belsesiolmaidrr. 3. Drs pakette hekime yardlmcl olmasr icin diter gesitlerine ait resim ve kod numaralarl basrll olmall 4. Stay ve slikon tubing birlesim Veri rahat tutulacak olmaldlr' 5. Slikon tubinb krsmr esnemeli, aynl marka retraktdr gentitine takllmalldlr. 6. Stay u9 krsmr 12mm 6lgillerinde 2 parmak kiint metal kanca formunda olmalldlr' 7. Kutu iginde san renk kodlu 4 adet stav bulunmaftdlr'

6 2OMM 3 PARMAK ELASTiK STAY TEKNIK $ARTNAMESi Uriin steril ambalajlarda tek kullarumhk olmahdrr. Urilniin CE belgesi olmaldrr. Drg pakene hekime yardrmcr olmasr igin diger gelitlerine ait resim ve kod numaralan basrh olmaldrr. 4. Stay ve slikon tubing birle$im yeri rahat tutulacak olmaldrr. 5. SIikon tubing krsmr esnemeli, aynr marka retlaktiir gentigine takrlmalldrr. 6. Stay u9 krsmr 20mm dlgiilerinde 3 parmak metal kanca formunda olmahdrr.?. Kutu iginde san renk kodlu 4 adet stay bulunmahdrr.

7 ?MM 2 PARMAK ELASTIK STAY TEKNiK $ARTNAMESI l. Uriln sterilambalajlarda tek kullanrmhk olmahdrr. 2. Uruntln CE belgesi olmalrdrr. 3. Drg pakette hekime yardrmcr olmasr igin diger geiitlerine ait resim ve kod numaralan basrl olmahdrr. 4. Stay ve slikon tubing birleqim yeri rahat tutulacak olmalrdrr. 5. Slikon tubing krsmr esnemeli, aynl marka retraktor gentigine takrlmalldrr. 6. Stay u9 krsmr 7mm dlgiilerinde 2 parmak metal kanca formunda olmahdrr. 7. Kutu iginde ye$il renk kodlu 4 adet stay bulunmahdrr.

8 r3mm ELASTIK BLADE TEKNiK SARTNAMESi Urun steril ambalajlarda tek kullanrmlrk olmahdrr. Uriiniln CE belgesi olmalrdrr. Dll pakette hekime yardrmcr olmasl igin dieer gegitlerine ait resim ve kod numaralall basrl olmahdrr. 4. Stay ve slikon tubing birlegim yeri rahat tutulacak olmaltdtr. 5. Slikon tubing krsmr esnemeli, aynr marka retraktdr gentigine rakllmaldrr' 6. Stay ug krsmr l3rnrn dlgtllerinde metal kanca formunda olmahdrr. 7, Kutu iginde san renk kodlu 4 adet stay bulunmahdrr.

T.C, SAELIK BAK{NLIEI AATMAN BOLGf, Df,VLET HASTANf,Si

T.C, SAELIK BAK{NLIEI AATMAN BOLGf, Df,VLET HASTANf,Si T.C, SAELIK BAK{NLIEI AATMAN BOLGf, Df,VLET HASTANf,Si Ibrle Kodu : l{78 SAI'I: lionli : Yaklas* Maliyer 'ltspili 29 2.0t2 Sal'I :... HastanemiziIil] iya'ianndanaiagldacinsi\ mikayazlholatma zemeler4734sayll

Detaylı

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat T,C. 5A6LIK BAKANLIdI Brtman Biilge Devlet Hastanesi Batman Btilge Devlet Hastanesi Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I 16.01.2012 Sayrn I Kurumumuzun ihtiyacr olan Kardiyoloji

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

l) Scjz konusu ili...& (rakamla),... Ti.irk Lirasr

l) Scjz konusu ili...& (rakamla),... Ti.irk Lirasr DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BoLGE vununlucu Hanl vg Hiztr,ter ALIM ronisyonu BASKANT-rcrxn Alsancak/iZMiR Teklif Sahibinin Adr Soyadr/Ticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Bailr BulunduEu Verei

Detaylı

TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ SERAMİK TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ SERAMİK TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ SERAMİK TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ İşbu Teklif Alma Şartnamesi, ekte Projeleri, Keşif Listesi, Özel Teknik Şartnamesi ve Sözleşme Taslağı verilmiş

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Çanakkale seyahat ve konaklama hizmet alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama

Detaylı

T.C. SAHİL GÜVENLİK İKMAL MERKEZ KOMUTANLIĞI İHTİYACI PİRELLİ, GOODYEAR, LASSA, BRİDGESTONE VEYA MİCHELİN MARKA 20 KALEM LASTİK SATINALINACAKTIR.

T.C. SAHİL GÜVENLİK İKMAL MERKEZ KOMUTANLIĞI İHTİYACI PİRELLİ, GOODYEAR, LASSA, BRİDGESTONE VEYA MİCHELİN MARKA 20 KALEM LASTİK SATINALINACAKTIR. T.C. SAHİL GÜVENLİK İKMAL MERKEZ KOMUTANLIĞI İHTİYACI PİRELLİ, GOODYEAR, LASSA, BRİDGESTONE VEYA MİCHELİN MARKA 20 KALEM LASTİK SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN Sahil

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİKLİ HOLDER TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. TESLİMAT... 3 4. MUAYENE...

Detaylı

.I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si. ihrilae LlsrEsi

.I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si. ihrilae LlsrEsi .I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si Sa)' : B.l0.4.lSN1.l 72 00 201 Konu : lckliic [)arct 09.04.2015 Kurumunruzun ihliyaor olan qocuk Cenahi

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No 009 Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler AMFİ SIRALARI ve

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile

irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile oksijenator (TUP SETi ile) 1) cenel ozrrlixlrn z1 rerruir ozntirlrn a) Genel ol

Detaylı

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞME

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞME ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞME Bu Sözleşme (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Büyükdere Cad. No:141 Esentepe İstanbul adresinde mukim, 0292 0084 4960 0341 MERSIS no suna kayıtlı, telefonu

Detaylı

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU.

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu ; 00104 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU satmaima birimine gönderilmesini

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30..GÜN.0.H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 1 Tarih: 1/07/01 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI BAKIR MADENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ.

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI BAKIR MADENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ. DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI BAKIR MADENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ. Elazığ ili SODES Maden'li İşsiz Gençlere Yönelik Taş İşçiliği projesi ile İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Elektronik Ürünler

Detaylı

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET C T.C. SAELIK BAKANLIEI Batman Bdlge Devlet Hastanesi Batman B6lge Devlet Hastanesi lhale Kodu : 01364 SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti t5.12.2011 )ayrn :,... - Hastanemizin ibtiyaqlanndan a5afrda

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. RESADİYE 96 K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 175 Malzeme Kodu : JENG044 ALKOL SAF (ABSOLU) % 99,9 (LT) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 31117 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Detaylı

BESİNLERİ SATIN ALMA YÖNTEMLERİ ÜNİVERSİTE KAFETERYASI YAKLAŞIMI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sıhhiye Öğrenci Kafeteryası Dyt. A.

BESİNLERİ SATIN ALMA YÖNTEMLERİ ÜNİVERSİTE KAFETERYASI YAKLAŞIMI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sıhhiye Öğrenci Kafeteryası Dyt. A. BESİNLERİ SATIN ALMA YÖNTEMLERİ ÜNİVERSİTE KAFETERYASI YAKLAŞIMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sıhhiye Öğrenci Kafeteryası Dyt. A. Figen KISMET Satın Almada TEMEL AMAÇ : Mevcut bütçe olanakları ile en ekonomik

Detaylı

İHTİYAÇ TALEBİ İLE TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI

İHTİYAÇ TALEBİ İLE TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI İHTİYAÇ TALEBİ İLE TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI I.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç Madde 1. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için tedarik edilecek her türlü mal veya hizmetin teknik

Detaylı